Sunteți pe pagina 1din 6
Str, Mate! Basarab ar. 55-57 Consiliul National pentru Studierea — »ureqiscurs Arhivelor Securitatii eee (C.N.S.A.S.) Fax: 0374.189.149, www.ensas.ro Nr. DJ/ 2230/ 18.10.2016 ADEVERINTA Nr. 2239/18.10.2016 1, In temeiul art 3 lity), art. 8 lib), art. 10 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2008, privind accesu! la propriul dosar si deconspirarea Securitéi, aprobata cu modifica si complet prin Legea nr. 29312008; 2, Cererea de verificare nr. P 1236/16/20.04.2016, adresata CNSAS de Societatea Academica din Romania; 3. Avand in vedere calitatea domnului MUNTEANU Marian Teofan Dragos de membru fondator al Fundatiei Euxinus"; 4, Inbaza Notei de Constatare nr. DIN/1278 din data de 30.06.2016, intocmita de catre Direciia de Specialtate din cadrul Consilului Nalional pentru Studierea Arhivelor Securit, in care se regasesc urmatoarele elemente: domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragos este titular al dosarului fond refea nr. R 228124 (cot C.N.S.AS)), affat in arhiva C.N.S.AS. atat pe suport hattie, c&t si pe suport microfilm. Dormnia sa, student la Facultatea de Filologie din cadrul Universiti Bucuresti, a fost recrutat in scopul incadréi informative a unui lector portughez (UF.P.), suspectat pentru apartenenté la serviciul de spionaj portughez; la data de 28.03.1988, a semnat un Angajament, preluénd numele conspirativ IOAN". In conformitate cu Raportu intocmit de It. maj. GHEORGHIU Constantin, la data de 16.12.1988, precum si cu Chitanfa regassita in microfiimul dosarului menfionat anterior (vol. 1, fila 8), domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragos a fost recompensat de organele de Securitate cu suma de 500 lei. Pottivit Raportului privind pe numitul MUNTEANU Marian Teofan-Dragos datat 02.03.1989, a fost aprobata ,incetarea legatu _misiunea in fara noastra, plecénd defintv din RSR’, iar MUNTEANU Marian Teofan Dragos devenise membru P.C.R. Directia de Specialtate a identiicat urmatoarele informatitransmise Securit de cdtre domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragos: Lista de rela, olograta semnaté indescifrabil, inregistraté pe numele candidatului ,MARIAN’: J. F.P., lector de limba , deoarece lectorul portughez tsi incheiase portugheza in cadrul Universiti; C. B. - student chinez; S. D. - student chinez; S. D. - student chinez; Z. |. - student chinez; | |. ~ student iugoslav; W. G. R. - student SUA.’; Informare, olografa, semnata cu numele conspirativ ,|OAN’: .Subiect: J. F. P., lector de limba portugheza la Facultatea de Filologie Bucuresti. 1. Program: Luni 15.00-18.00, - anul |, grupa —_—_—$ Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 158 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro 473; Miercuri 14.00-18,00 - anul |, grupa 473; Joi 16.00-18.00 — cursuri facultative (studenti din alte secti); Vineri 10.00-12.00 anul |, grupa 473. Un numar de 7 studenti din anul |, grupa 473, an Il, specializare Limba si literatura portughez: B. L.; D. L.;F. C.; M.M, R. G.; S.C. $. A-M. 2. Date biografice: Virsta: 33 ani, Nascut intr-un sat din nordul Portugal, intr- © familie de {rani agricultor. La varsta de 15-16 ani, datorta vicsitudinilor regimului fascist, emigreaza in Franta, unde studiaza sociologia gi filologia (2). Lucreazé pentru a-si putea plat taxele scolare. De la 19 ani este profesor. Dupai revolutia din 1974 (rastumarea dictaturi fasciste din Portugalia), revine in ard, unde isi continua: studile filologice. Il pasioneazé lingvistica, Intentioneaz’ s&-si dea doctoratul tn aceasté disciplina. A profesat in Franta, Portugalia si Insulele Capului Verde. Are doi copii (7 si 8 ani). Se pare c& nu intretine relafi bune cu mama copillor (2) fapt ce constituie unul din motivele care Iau determinat sa lucreze {in afara Portugalii. Alt moti este dorinta de a cdstiga bani pentru asigurarea vitorului copillor s8i. 3. Opini police: Nu discuta politica decat la modul foarte general. Aspectele social- police din fara sa sunt prezentate realist. Evita discuti referitoare la Romania sau la alte far socialste. Vederi politice de stanga. Simpatizat al migc&ri socialiste si comuniste. Cunoaste lucréri ale clasicilor marxismului (2) 4. Tréséturi psiho-comportamentale:/.. 6. Persoane cu care se afia in contact: O cetéeand portughez8, atasat cultural la Ambasad&; ProfesoriiD. C. si M. Z. Cei sapte studen{ din grupa 473. Dintre studenf,relafi oarecum mai stranse are cu MUNTEANU Marian, datorté apropieri de varsta. De cateva or singuri, de cele mai multe or ‘mpreund cu alte colege, au fost sa bea o cafea, in pauze. Au fost continuate discutile de la rele de curs, s-a ascultat muzica, s-a baut cafea. Nici un incident. O daté au fost acasé la studentul MUNTEANU. Idem, Not8: Propozifile subliniate gi urmate de (2) nu sunt afirmafi directe ale subiectului, ci deducfi ale informatorului, ca si intreg punctul 4; Informare, olografé, semnatéi cu numele conspirativ ,[OAN": ,Relafjle informatorului cu subiectii A si B find strict ofciale si neexistand, cel putin deocamdata, nici o situatie propice unei discuti libere, nu a fost posibilé obfinerea unor date concrete. Cum in conditile unor contacte ofciale actioneaz’ in mod firesc autocontrolul si autocenzura, iar dialogurile se circumscriu unei tematic didactice precise, este greu de obtinut vreo informatje precisa. Afirmatile de mai jos sunt deducti ale informatorului. A. Subiect: M. Z., lector la Facultatea de Filologie Bucuresti: Virsta: aprox. 45-48 ani; Relafile cu studenfi sunt strict didactice, rigide, impersonale, mecanice; Tras&turi psiho-comportamentale: sever, corect, meticulos, pedant, putin varitos, Are o buna impresie despre propria persoana, Tip temperament flegmatic, B, Subiect: D.C., profesor-colaborator la Facultatea de Filologie Bucuresti (este secretar literar la Teatrul Giulest): Varsta: aprox. 34-38 ani; Relaile cu studenti: profesionale, chiar dac& sunt pe un Pag. 2/6 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro fond mai degajat. Discutile nu depasesc orizontul cultural normal; Relafile cu prof. P. par afi cordiale, se viziteaz’. Exist’ ins’ unele puncte de vedere deosebite pe plan profesional Traséturi psiho-comportamentale: deschis, cordial, amabil, comunicativ. Toate acestea ins par controlate, autoimpuse. Complexat sin acelasi timp orgolios. Cénd se simte nesigur sau lezat devine irascibil. Tip temperamental melancolic (hipotonic). C. Subiect: G. R. W., student la Facultatea de Filologie Bucuresti, anul | romana, grupa 472. Varsta: aprox. 32-34 ani; Relatile cu studentii: par limitate la colegii de grupa. in general este izolat, nu disouta cu nimeni tn afara saluturlor si chestiunilor gcoléresti, si acelea putine. Trisdturi pstho- ‘comportamentale: linistt, izolat, sters. Dac& nu s-ar sti c& e strain, nimeni nu i-ar remarca prezenta, dup’ cum nimeni nui remarcd absenta, lzolarea sa poate fi datorata gi mat diferente de varsta, tradata si de 0 calviie avansatd. Probabil tip temperamental flegmatic (sau eventual, melancolic)." Informare, olografé, semnata cu numele conspirativ ,|OAN": .Subiect: J. F. P., lector de limba portughezé la Facultatea de Filologie Bucuresti. Precizari biografice si profesionale Subiectul este casétorit cu mama copillor MC. (7 ani) si R. M. (8 ani). Liantul principal al csniciei se pare cé il constituie copii. La plecarea in Portugala (survenité a sfarsitul lunii mai 1988, dupa 20 ale luni) subiectul se ardta nehotérat cu privre la revenirea in Romania. Prezenta sa acasé a devenit tot mai necesara, lipsa tatalui find greu suportata de catre copii, Subiectul igi iubeste mult copili, este preocupat de educalia si instruirea lor si, in consecint&, nu stie daca va putea rezista presiunii psihologice. Nu exclude ins& posibiltatea reveniri la postul din Bucuresti, datorité avantajelor materiale cérora li se adaugai posibiltatea sustinerii aici a examenelor de doctorat. A facut in acest sens unele demersuri(s-a interesat la Ministerul invatamantului), dar decizia final o va lua in Portugalia Relatii cu diverse persoane: Relatile subiectului cu studentul sau MUNTEANU Marian devin din ce in ce mai amicale. Continua vizitele reciproce. La doud dintre intalniri, la domicitul subiectului (utima inaintea plecéii acestuia tn Portugalia) a fost de fata si F. G., angajaté a ‘Ambasadei Portugheze impreund cu o tana (romanca), absolvent’ a Facultii de flologie Bucuresti, student€ a fostului lector portughez cu care urmeaza, se pare, s& se casttoreascé Subiectul se afl& tn relatii amicale cu F. G., find destul de mult imp impreuna. O conduce uneori cu. magina ambasadei la cumpératuri, merg in excursii etc. F. G. ia lasat lui MUNTEANU M. telefonul su (/./) in eventualitatea unui imprumut de casete cu muzica sau texte in mba portughez&, lucru realzat cteva zile dup’ plecarea subiectului in Portugalia. La {ntalnire, in magina cu care a venit F. G, (un Mercedes negru) se afla si logodnica fostului lector portughez."; Noté, olografa, semnaté cu numele conspirativ |OAN’: Referitor la lectorul portughez JF.P., acesta sia reluat activitalea in cadrul Université Bucuresti in luna Pag. 3/6 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securititii www.cnsas. ‘octombrie a.c. In continuare are pred tot la anul al Il-lea, grupa 473, avand saptémanal un nr. de 8 ore, iar in plus are 2 ore facultativ, Programul este urmatorul: Luni 8-12; Marti 14-16; Joi 14-6, Activitatea sa pedagogica este desfasurat’ in continuare cu multa constiincioztate, fiind intotdeauna prezent la cursuri gi incercand efectiv sa se achite integral de obligatile ce-i tevin. In prezent pred dupa un program stabilit de catedra de limbi romanice. Referitor la tunele persoane cu care a intrat in contact in ultimul timp, amintesc pe: A., cetdtean libanez, absolvent al facultai de medicina. Pe acesta presupun cé la cunoscut prin intermediul lui F. . (in prezent aceasta se aflé la Budapesta — se pare 0 defintiv); Doua cetatene brazilience, una dintre ele se numeste A., iar cealalté |, care locuieste pe Bd. Magheru in blocul ; R., cet8tean portughez, functionar al Ambasadei. Pe data de 16 nov. a fost ziua de nastere a lectorului portughez, pe care gi-o va serba sambata 19 nov. a.c la domicilu! lui R. din str, Mintuleasa nr, ... (2) la care voi participa sieu. La aceasta aniversare vor participa si functionari ai ambasadei.”; Not, olografa, semnata cu numele conspirativ ,|OAN’: ,In ziua de 19.11.1988 am participat la aniversarea zilei de nagtere a lectorului portughez J. F. P., care a avut loc la domiciil lui R. din Str Mantuleasa /.../ Ziva de nagtere a lui P. a coincis cu aniversarea gazdei, iar invitaji au fost din ambele pari. Dintre participanti am retinut pe urmatori: ambasadorul Portugaliei la Bucuresti; cetalenele brazilience de care am mai amintit, A. si. era insofita de un cetatean grec, céruia nu-i stiu numele; S., cetateand brazilianc’, student in anu! In cadrul facultati de Filologie, seca limbi strdine, Aceasta era insofta de ‘oanume J., studenta in anul al I-lea la aceeasi facultate si sectie. Din discufile avute cu ea a relesit faptul c& a stat mai mul ani in Africa gi Franja. Cred cd este de natjonalitate romand; un grup de straini, format din 4-5 persoane, oarecum izolat de ceilali care vorbeau portugheza si spaniola; o femeie in varst& de aprox. 30 de ani, functionara la Ambasada Costa Rica din Bucuresti; 3 functionare ale Bibliotecii Franceze din Bucuresti. Una dintre ele lucreazé la sectorul pedagogie-tingvistica, una la sectia beletisticd. Cele trei au fost insofite de fratele uneia dintre ele. Tofi patru sunt cetifeni roméni; Au mai participat patru tiner cetateni romani, probabil student. Unul, M. ..., student la Fac de Constructi, insotit de C., fosta student’, In prezent cisatorité cu un cetfean grec. La sfarsitul petreceri, in jurul orei 3, am plecat cu masina lui A., Impreuna cu P. si C. la loouinfa lui P., unde am stat pana tn jurul orei 5.30-6.00, dupa care am plecat acasa. La P, s-a ascultat muzica, s-a baut cafea, s-a mancat. In timpul discutilor purtate la petrecerea amintt& nu s-au vorbit probleme cu caracter politic sau referitoare la {ara noastra."; Nota, olografa, semnaté cu numele conspirativ IOAN": «Marti, 14.02.1989, lectorul portughez J. F. P. a revenit in Romania, Din cele relatate de el reiese of, in urma unor contacte tntre forurile competente roman si portughez, nu s-a ajuns la Pag. 4/6 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro © ‘nfelegere cu privie la conditile de functionare a lectoratului din cadrul Faculté de Filologie Bucuresti. Drept urmare, contractullectorului nu a fost reinnoit. Atmosfera generalé a relatilor culturale intre Romania si Portugalia se caracterizeaz& in momentul de faté, dupa pérerea profesorului P, (comunicata strict confidential) prntr-un vizibil regres. Lectorul regret mult c& prseste Romania tocmai in momentul in care incepuse s& se familiarizeze cu limba si cultura romana si daca lectoratul se va redeschide, probabil va reveni la Bucuresti Deocamdata se va duce in Zimbabwe, la Harare, unde i s-a oferit un post. Prof. P. a parasit Bucuresti! luni, 20.febr., indreptandu-se spre Lisabona, Pana la plecarea sa, s-a mai intait cu persoanele cu care a avut legaturi in timpul sederi in Romania: A., cetatean libanez, domiciiat in str, Arutela, bl. /..). Soreia, cetdeand braziiand; M. ? cetatean roman, student. Marian MUNTEANU, student la Fac de Filologie. In timpul intrevederilor nu s-au discutat probleme deosebite. Prof. P. a spus c& intenfioneaza sa revind, daca va avea posibiltatea, in Romania ca turist." Utterior, in cursul anului 1989, domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragos a fost cercetat penal de oferi din cadrul Securit8ji Municipiului Bucuresti in vederea influent, compromiteri si a determinarii sd renunfe la preocupéile ostile gla relatile cu Petre TUTEA, deoarece facea parte dintr-un grup de studentj care 7l ajutau pe Petre TUTEA la transcrierea nor lucréri flozofice si fi acordau unele ingrjri. Despre acesti student, organele de Securitate stabiliser’ c& erau influentali de Petre TUTEA .in spirit legionar, anticomunist si dusm&nos la adresa politic {arii noastre, denigrarea partidului si a conduceril acestuie acest context, domnului MUNTEANU Marian Teofan Dragos i-au fost luate dou Declarai (aflate in dosarul mentionat anterior, in vol. 1, f, 25 ~ 33 si f. 38 - 46), datate 12.05.1989, respectiv 15.05.1989, in prezenta cpt. BOGDANESCU Paul, aflate in dosarul indicat anterior, {in format olograf, semmate cu numele real pe fiecare pagina Potrivt art. 2 lt. b din Ordonanfa de Urgenté nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitéti, aprobaté cu modificéri si completéri prin Legea nr. 293/2008, calitatea de colaborator al Securit&ji nu poate fi refinuta decat in privinta persoanelor care au furnizat informa ,prin care se denunfau activtafile sau atitudinile potrivnice regimului totaltar comunist $i care au vizat ingrédirea drepturilor $i libertifior fundamentale ale omulu Documentele citate in cuprinsul prezentei adeverinfe nu fac referire la activitati sau attudini ,potrivnice regimului totalitar comunist’. Tin8nd seama de faptul c& cele dou’ condifi, prevazute de art, 2 lit. b, sunt cumulative si nu altemative, iar in spet@ este Indepiinita numai cea de-a doua condife, persoanei verifcate nu i se poate refine calitatea de cotaborator al Securit, astfel cum este definité aceasta de prevederea legalé anterior amintté. De Pag. 5/6 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro asemenea, fata de cele doua Declaratii menfionate anterior, semnate de catre domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragos in cursul cercetérti sale de cdtre organele de Securitate, aratam c& acestea fac obiectul prevederilor art. 2 i. b teza Il din O.U.G. nr. 24/2008, potrivit cfrora: .persoana care a fumizat informal cuprinse in declarali, procese — verbale de interogatoriu sau de confruntare, date in timpul anchetei si procesului, in stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive police privind cauza pentru care a fost fie cercetata, fie judecata si condamnata, nu este considerata colaborator al Seourtafi, potrivit prezentei defini /...P.Totodata, in cuprinsul Notei de Constatare nr. DI//1278 din data de 30.06.2016, ca urmare a verificérilor efectuate, nu exist& niciun fel de indioii cu privire la calitatea persoanei verificate de ofiter de Securtate, astfe! incét nu poate fi relinuta nici calitatea de lucrétor al Securit potrvit art. 2 lit. a din Ordonanta de Urgent nr. 24/2008; 6. Pe baza materialului avut la dispozitie pana la data de 30.08.2016, precum si a procesului verbal al gedin{ei Colegiului C.N.S.A.S din data de 18.10.2016; ADEVERIM, PRIN PREZENTA, CA Elementele mai sus prezentate nu se citcumscriu prevederilor art. 2 lita sib din Ordonanta de Urgent a Guvemului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securit, aprobata cu modificéri si completéri prin Legea nr. 293/2008, astfel domnului MUNTEANU Marian Teofan Dragos, fiu lui Viadimir si Maria, nascut la data de 19.06.1962, in Gradistea, judetul fv, nut se poate atribui calitatea de lucrator! colaborator al Securitati, in sensul legii Nota de constatare pe care s-a intemeiat adeverinfa poate fi consultaté la sediul Consilulu National pentru Studierea Arhivelor Securit Prezenta adeverinja poate fi contestat la Sectia de contencios administativ si fiscal a Curfi de Apel Bucuresti, de cdtre orice persoana interesatd, in termen de 30 de zile de la data publicarii pe pagina de Inteet a Constliului Nafjonal pentru Studierea Arhivelor Securitati. Pag. 6/6