Sunteți pe pagina 1din 15

COALA CU CLASELE I-VIII NICODIM GANEA

JUDEUL ALBA; COMUNA BISTRA


Responsabil comisie: prof. GOIA RAN IOAN

An colar 2011-2012

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE OM SI SOCIETATE


Competene
generale
1.CRETEREA
CALITII
ACTULUI
EDUCAIONAL

Competene
specifice
1.1. Cresterea
nivelului de
cunostinte, deprinderi
i competene n
domeniul
disciplinelor
umaniste.

1.2.Folosirea unor
metode i mijloace
variate menite s
creasc interesul
elevilor spre
disciplinele umaniste

Direcii de aciune
i msuri
1.1.1. Proiectarea n conformitate cu cerintele Programei i
specificul clasei
1.1.2. Predarea acestor discipline ntr-o maniera activa i
interactiva, centrata pe utilizarea metodelor moderne i pe latura
formativa a procesului educaional menit s dezvolte
competenele elevilor.
1.1.3. Sustinerea evaluarii iniiale i interpretarea rezultatelor.
Anexarea acestora la dosarul intocmit n acest scop.
1.2.1. Lectiile vor fi planificate ntr-o manier atractiva ,vizand
activiti variate de invaare care s dea elevilor ocazii
nenumarate de afirmare i s cultive pe ct posibil creativitatea
lor, s le pun n valoare opiniile;
1.2.2. Elevilor li se vor propune teme interesante pentu
optionale.
1.2.3. Se va realiza graficul cu orele de pregatire suplimentar
pentru elevii claselor a VIII a n vederea susinerii cu succes a
tezei semestriale la alegere la disciplina geografie sau istoria
romanilor;
1.2.4. ncurajarea i indrumarea elevilor de a contribui cu
diferite materiale n paginile revistei ECOU (poezii,
compuneri, istorioare, articole pe diverse probleme istorice, etc)
1.2.5. Discutarea n cadrul ntrunirilor comisiei a unor probleme
de didactica modern:
- Constientizarea elevilor asupra importanei tiinelor socioumane in procesul formarii lor i pentru crearea spiritului lor
civic;
- Dezbateri asupra celor mai eficiente modaliti de folosire
complementar a metodelor tradiionale cu cele moderne, activ
participative menite s plaseze elevul n centrul activitilor de
nvare s-l responsabilizeze n legtura cu propria-i formare.

Responsabiliti
membrii comisiei
membrii comisiei

Data
23.IX.
2011
Permanent

resp. comisie
membrii comisiei

1. X. 2011

membrii comisiei

Permanent

membrii comisiei

19 IX
2011

profesorii de
istorie - geografie

Permanent

membrii comisiei

permanent

resp. comisie

periodic

membrii comisiei

permanent

membrii comisiei

permanent

2. CRETEREA
CALITII
EVALUARII

3.PERFECIONAREA
CONTINU A
PROFESORILOR
4.REALIZARE
A UNEI
EDUCAII
COMPLETE

Referate :
- Tradiional i modern n procesul de predare-nvare.
- Locul religiei n coal.
- Jocuri didactice n predarea educaiei fizice
- n vederea formrii unor atitudini constructive fa de mediul
inconjurator, stimularea curiozitatii pentru studiul istoriei i
geografiei se vor realiza activiti de cunoatere a mediului prin
concurs de orientare turistic.
- Referate pe aceste teme : Ziua Padurii
1.2.6.. Fiecare cadru didactic, membru al comisiei, va realiza
proiectele unitilor de invare, planuri de lecie sau schie.
1.2.7. Profesorii ncepatori vor efectua zilnic planuri de lecie.
2.1. nelegerea
2.1.1. Se vor stabili teste de evaluare sumativ a cunotinelor
rolului educaional al care se aplic la fiecare clas, bareme clare i precise.
notei.
2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu cele obtinute de
2.2. Creterea
elevi la concursuri (evaluari naionale, olimpiade) i vor lua
obiectivitii evaluarii msuri de ndreptare acolo unde sunt discrepane.
2.2.2. Se vor folosi i modalitati alternative de evaluare (grila,
portofolii, proiecte, etc.)
3.1. Cresterea
3.1.1.Participarea tuturor membrilor comisie la cursuri de
eficientei activitatii
perfectionare derulate de Casa Corpului Didactic
de perfectionare la
3.1.2. Membrii comisiei metodice vor efectua interasistene la
nivelul comisiei
profesorii cu experien de cate ori orarul le permite.
3.1.3. Meninerea unui contact permanent cu nvatorii clasei a
IV-a i participarea la actiuni comune n vederea integrarii lor n
4.1. Dezbateri pe
ciclul gimnazial.
teme de educaie
4.1.1. In cadrul lectiilor membrii comisiei vor insista asupra
permanent
valentelor formative si educative ale lectiilor cultivand elevilor
respectul pentru valorile traditionale, cunoasterea si respectarea
insemnelor statale, cunoasterea zilelor cu semnificatie deosebita.
4.2. Exploatarea
4.2.1Organizarea unor diverse activiti cultural artistice n
resurselor educative
datele cu semnificatie istorica si deasemeni religioasa:
ale leciilor de
sarbatorirea holocaustului, 1 Decembrie, Naterea Domnului, 24
istorie, geografie.
ianuarie, 9 mai etc.
4.2.2. Realizarea de dezbateri i sesiuni de comunicari pe diverse
teme

Prof. Plea
Prof. Mihe Elena
Prof. Bobar
Alexandru

Nov. 2011
Dec. 2011
Feb. 2012

membrii comisiei

Aprilie
mai 2012

membrii comisiei
membrii comisiei

permanent

membrii comisiei

Permenent

membrii comisiei

Permanent

membrii comisiei

Permanent

membrii comisiei
invatatorii
clasei a IV-a

Permanent

membrii comisiei

Permanent

membrii comisiei

Permanent

membrii comisiei

Permanent

membrii comisiei

Corespunztor
evenim.
semestrial

membrii comisiei

Strategii
realizare
actiuni

de ResposaTerme
si bilitati
n
e

Evaluar

Obiectiv:Ameliorarea calitatii procesului de


predare-nvatare in cadrul ariei curriculare
Om si societate
Procurarea
programelor
din
trunchiul comun
aprobate
pentru
acest an scolar
Realizarea
planificarilor
anuale
ntocmirea
proiectelor
unitatilor
de
nvatare

Membrii
comisiei

Sept. 2007

Realizarea
concordantei
dintre
obiective,
competente si continuturi

Membrii
comisiei

15 oct.

Respectarea structurii din


ghidul metodologic

15 oct.

Confomitate cu obiecivele
si competentele stabilite

Membrii
comisiei

Selectionarea
furnizorilor
de
curriculum
(manuale, ghiduri,
atlase, carti
de
teste, harti etc.)
din oferta celor
acreditate
de
M.E.C. si de pe
piata libera care
sa
raspunda
conditiilor
de
calitate
Adaptarea
strategiilor
si a
continuturilor
specifice
disciplinelor
la
particularitatile de
vrsta ale elevilor
Desfasurarea unor
lectii
active la
toate disciplinile
din
aria
curriculara "Om si
societate"
,
activitatea la clasa
fiind centrata pe
elev
Ameliorarea
managementului
clasei,
diversificarea
modalitatilor
de
organizare
a
colectivului
de
elevi pentru a

Membrii
comisiei

30 sept.

Existenta in scoala a
manualelor
si a materialelor didactice
auxiliare

Permanent

Cresterea ponderii elevilor


care ating
standardele
educationale
corespunzatoare vrstei
Rezultatele
testelor
aplicate

Membrii
comisiei

Permanent

Constatari
in
urma
inspectiilor
realizate
(inspectori,directori,sef
comisie metodica)

Membrii
comisiei

Permanent

Ponderea
metodelor
interactive
aplicate
pentru parcugerea unei
unitati de nvatare

Membrii
comisiei

facilita progresul
n ritm propriu,
diferentiat
al
elevilor
Utilizarea eficienta
a
auxiliarelor
curriculare
(traditionale
si
moderne inclusv a
soft-ului
educational)
n
procesul
de
predare-nvatare
Realizarea
diferentierii
demersului
didactic pentru a
sprijini si facilita
progresul n ritm
propriu al elevilor
cu nevoi speciale
(atat cei capabili
de
performante
deosebite ct si cei
ce
ntmpina
dificultati
de
nvatare)
Se vor identifica
stilurile
de
invatare
ale
elevilor pe clase,
profesorii
concepandu-si
activitatile
in
concordanta
cu
acestea

Membrii
comisiei

Permanent

Baza de date functionala si


cunoscuta de
fiecare
profesor

Membrii
comisiei

Permanent

Eficienta
utilizarii
diferentiate a manualelor
alternative, a auxiliarelor
curriculare si a testelor de
evaluare (fise de progres,
fise de dezvoltare etc.)

Membrii
comisiei

Permanent

Existenta unor chestionare


folosite in acest sens, a
obsrvatiilor
si
a
concluziilor rezultate

Cresterea gradului Membrii


de implicare a comisiei si
parintilor
si comisia de
elevilor
in curriculum
alegerea
disciplinelor
optionale

Permanent

Stabilirea
CDS-ului in
interesul elevilor si in
concordanta cu obiectivele
curriculumului national si
cele specifice locale

Obiectiv: Utilizarea eficienta


att a metodelor si
instrumentelor de evaluare sumativa ct si a celor de
evaluare formativa pe parcursul ntregului an scolar;
construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a
performantelor elevilor pornind de la obietivelor de
referinta/ competentele specifice din programele scolare,
pe an de studiu/ ciclu de nvatamnt (evaluare interna).
Ameliorarea
Membrii Permanent
rezultatelor testelor
comisiei
de
evaluare
sumativa-initiale,
de
progres
si
finale, elaborate de
catre profesori
Valorificarea
Membri
rezultaterlor
i
Permanent
evaluarilor curente
comisiei
n
vederea
construirii
unui
demers
reglator,
care sa raspunda
nevoilor
identificate
Elaborarea
de
Ian. 2007
Membrii
itemi si realizarea
comisiei
unei baze teste de
evaluare
pentru

Existenta instrumentelor
de
monitorizare
a
progresului elevilor si a
rezultatele la sfarsit de
ciclu
Concordanta ntre nevoile
identificate si demersul
reglator propus

Conformitate,
coerenta,
corectitudine formala si
stiintiftca a itemilor

elevi,
in
concordanta
cu
standardele
nationale care sa
ofere
o
radiografie
obiectiva
a
progresului
scolar .
Utilizarea
pe
Membri Permanent
parcursul
anului i
scolar
a
unor
comisiei
tehnici
de
evaluare cat mai
variate
specifice
fiecarei discipline

Existenta in portofoliul
profesorilor a
unor
documente care sa ateste
diversitatea modalitatilor
de evaluare

Obiectiv: Obtinerea unor rezultate mai bune la concursurile scolare si la examenul de bacalaureat

Selectarea elevilor
Membri Nov.2007
si
constituirea i
grupelor
de
comisiei
pregatire
pentru
olimpiade
Proiectarea
si
Membri Nov. 2007
aplicarea
unui i
curriculum
comisiei
complementar
pentru pregatirea
elevilor capabili de
performante
Realizarea
Membri Dec. 2007
pregatirii
i
suplimentare
a
comisiei
elevilor
pentru
concursurile
scolare
si
bacalaureat, dupa

Rezultatele elevilor la
testul de selectie aplicat

Concordanta cu programa
olimpiadelor si auxiliare
recomandate

Existenta unor grafice cu


planificarea
acestor
activitati

un grafic stabilit
Realizarea
unor
Membri Cand
este
aplicatii cu elevii i
cazul si la
in orizontul local,
comisiei activitatile
pentru initierea lor
extrascolare
in observarea si
analiza
unor
fenomene
specifice fiecarei
discipline

Participarea cu succes a
elevilor la
astfel
de
concursuri si aplicatii atat
la nivel judetean cat si
national

II.

RESURSE UMANE

Obiectiv:Participarea la actiuni de formare continua a profesorilor comisiei metodice


Sustinerea de lectii demonstrtive si comunicari n cadrul
Semestrial
comisiei metodice de catre fiecare profesor pentru
promovarea didacticii moderne cu accentul pe
Membrii
competente
comisiei
Participarea la activitatile cercului pedagogic, unde se vor
Membrii
Semestrial
prezenta lectii demonstrative si teme de actualitate n
comisiei
didactica moderna
Oferta C.C.D.,
Participarea la cursuri de formare continua organizate de
Membrii
I.S.J. si a filiaofertantii acreditati, perfectionari si sesiuni de comunicari
comisiei
lelor unor
stiintifice ale profesorilor
societati stiintifice
Promovarea si incurajarea activitatilor in echipa, atat
in randul profesorilor cat si al elevilor,pentru formarea
unei
culturi organiza- tionale care stimuleaza
comunicarea deschisa, participarea si inovatia

Atunci cand avem


activitati

Membrii
comisiei

care se preteaza
acestui mod de
lucru

Procesele verbale

Imbunatatirea si modernizarea
desfasurate de catre profesori

acti- vitatii

Atestate dobandite
Schimbarea stilului de predare, aplicarea
metodelor si tehnicilor nsusite, diseminarea
activitatii

Proiectele realizate in echipa

Promovarea valorilor democratice printr-un stil managerial care sa


promoveze o cultura organizationala de tip retea

Membrii
comisiei

Lectiile de- Modul de implicare in diferite


mon activitati a profesorilor si elevilor
strat
ive
prezentate
prin progra mele de
activitati

III. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE


Obiectiv; Ameliorarea calitatii bazei materiale existente n dotarea laboratoarelor scolii prin reparatii sau
acchizitionarea de material didactic nou de la producatorii existenti
Participarea la prezentarile de materiale didactiec

Membrii
comisiei

Cand se or- Pliante cu oferta de produse si preturi , ofertele de


ganizeaza sau pe internet
cautare
pe
internet
Sem. I.
Exitenta referatelor de necesitate depuse la
Consiliul de Adminisrtatie al scolii
Sem. I.
Includerea n proiectul de buget a cheltu- ielilor
pentru
achizitionarea materialului didactic
modern propus

Eficienta cu care profesorii se implica n utilizarea si


Membrii
modernizarea bazei materiale existente in unitatea noastra
comisiei
Conducerea
Cuprinderea n planul scolii n cadrul colaborarii cu
colegiului
autoritatile locale a unui program de dotare cu laptop-uri
pentru disciplinele in care vizualul este foarte
important (geografie, istorie, stiinte socio-umane)
Monitorizarea frecventei cu care se organizeaza si Responsabil
Permanent
desfasoara activitati practic-aplicative n cadrul lectiilor
comisie
metodica
si
conducerea
Cunoasterea de catre fiecare profesor a listei cu
1 octombrie
materialele didactice si mijloacelor de invatamant
existente in scoala ce pot fi utilizate
Membrii

Frecventa aplicatiilor practice in lectii (fisele de


obs. a activitatii in urma unor asistente efectuate
de seful comisiei metodice sau de responsabilul
Comisiei de Asigurare a Calitatii)
Existenta listei cu materialele disponibile in
mapa fiecarui profesor

comisiei

IV. DEZVOLTARE COMUNITARA


Obiectiv: Participarea la competitii care sa permita valorificarea creativitatii elevilor, si valorizarea
acestora (parteneriate,expozitii de proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicari stiintifice ale elevilor, ) ;o
buna colaborare dintre autoritatile locale si partenerii implicati (elevii, profesorii din colegiul nostru si
cei din alte state europene implicate in proiecte comune).
Constituirea grupului de lucru (profesori, elevi) si
stabilirea programului de actiuni
Participarea la sesiunea de comunicari ale elevilor
cu ocazia zilei colegiului
Fructificarea oportunitatilor oferite de proiectele de
colaborare si parteneriate la nivel local, regional si
european
Dezvoltarea unor parteneriate educationale cu
principalii factori educativi locali si cu institutii de
acelasi profil din tara si din strainatate

Membrii
comisiei
Membrii
comisiei
Comisia
pentru
proiecte
Comisia
pentru
proiecte

Decembrie
2007
Martie
2007
Permanent

Asumarea responsabilitatilor de catre fiecare


cadru didactic
Diplome de participare pentru cele mai bune
comunicari
Dezvoltarea de parteneriate si obtinerea de
finantari pentru diferite proiecte

Permanent

Rapoarte privind rezultatele unor asemenea


activitati

Responsabil comisie metodica,