Sunteți pe pagina 1din 63

IGIENA MUNCII

Aliona Tihon
d..m. confereniar
universitar.

PLANUL CURSULUI
1-Igiena muncii, scopul, sarcinile, obiectivele
de studiu;
2-Clasificarea noxelor profesionale;
3-Boli profesionale;
4-Clasificarea bolilor profesionale;
5- Diagnosticarea bolii profesionale;
3

6-Direciile asistenei medicale nfptuite


de medicul de ntreprindere.
7- Fiziologia muncii.
8- Oboseala.
9- Concluzii.

IGIENA MUNCII
ESTE O RAMUR
A IGIENEI,
CARE CERCETEAZ
CONDI IILE
DE
MUNC ,
FACTORII
DIN
MEDIUL
DE
MUNC
I
INFLUEN A ACESTORA ASUPRA
ORGANISMULUI MUNCITORILOR.

Scopul
STABILIREA UNOR INDICI,
NORME FIZIOLOGICE
COMPLEXE DE M SURI CARE
S ASIGURE COMFORTUL LA
LOCULDEMUNC ,
PREVENIREA OBOSELII I
NBOLN VIRILOR
PROFESIONALE.
6

SARCINILE
1- S PROMOVEZE I S MEN IN GRADUL
MAXIMDEBUN STARE FIZIC , MINTAL
I SOCIAL A MUNCITORILOR DIN
TOATE PROFESIILE.
2- S PREVIN APARI IA DEVIERILOR DE
LA STAREA OPTIM DE S N TATE A
MUNCITORILOR DIN CAUZA
CONDI IILORNEFAVORABILE DE
MUNC .
7

3- S PROTEJEZE MUNCITORII N
EXERCITAREA PROFESIEI
MPOTRIVAAGEN ILOR NOCIVI
PENTRUS N TATE.
4- S ELABOREZE CERIN E I
NORMATIVE IGIENICE CABAZ A
LEGIT ILORDEASANARE
ACONDI IILORDEMUNC .
5- PROFILAXIA TRAUMATISMULUI DE
PRODUC IE.
8

6- DETERMINAREAMODIFIC RILOR
FIZIOLOGICE, CARE AU LOC N
PROCESUL DE MUNC .

7- ELABORAREA M SURILOR PENTRU


ORGANIZAREA RA IONAL A
REGIMULUI DE MUNC I ODIHN .
8-DE A IDENTIFICA I ELIMINA DIN
ZONELE DE PRODUC IE AGEN II
NOCIVI.
9

9 DE A ASIGURA ASTFEL DECONDI II,


NCT EFORTURILE FIZICEI MINTALE
IMPUSE MUNCITORILORS CORESPUND
STRUCTURILOR LOR ANATOMICE,
FIZIOLOGICE IST RIIPSIHOLOGICE.
10 DE A APLICA N NTREPRINDERI
PROGRAME LARGI SANITARE,CARES
ACOPERE TOATE ASPECTELES N T II.

10

OBIECTIVELE DE
STUDIU

CONDI IILE DE MUNC IINFLUEN A


ACESTORA ASUPRA ORGANISMULUI.

PROCESUL DE MUNC DIN PUNCT DE


VEDERE ALINFLUEN EILUI ASUPRA
ORGANISMULUI.

S N TATEA MUNCITORILOR,
MORBIDITATEA, CARACTERUL BOLILOR
AP RUTE SUB INFLUEN AFACTORILOR
NOCIVI DE PRODUC IE.
11

DOMENIILE COMPONENTE ALE


MEDICINII MUNCII
Ergonomiemedical

(fiziologiamuncii

aplicat ).
Bolileprofesionaleibolilelegatede
profesiune.
Evaluarea riscului profesional, aprecierea
condi iilordemunc .

12

Prin condi ii de munc


nelegem ansamblul factorilor fizici,

chimici sau biologici, care


in de
sistemul
de
munc,
spaiul
i
organizarea muncii n cadrul unui
anumit
sistem,
suprasolicitarea
diferitelor organe i sisteme n
ndeplinirea sarcinilor de munc.

13

Din punct de vedere al medicinii


muncii i ergonomiei, condiiile de
munc pot avea asupra
organismului uman efecte,
pozitive sau negative.

14

Iardinpunctdevederealst riide
s n tateelepotfi:
indiferente,

sanogene,
patogene
15

Rela iile aplicate n igiena muncii


Rela

iafiziologic dintreomimunc .
Rela iapatologic dintreomimunc .
Rela iaactivitateprofesional - s n tate.
Rela ias n tate- activitateprofesional .

16

Rela ia fiziologic dintre om i munc .


Munca este unul dintre cei mai importan i
factori de sanogenez ,
de generare i men inere a s n t ii la
nivelul calitativ superior,
de alimenta ie fiziologic ,
de regim de via fiziologic.

17

1.
2.
3.

Munca este prima necesitate a omului


s n tos.Aceast afirmareestevalabil cu
condi iacamunc s corespund
particularit ilor:
anatomice
fiziologice
psihice ale angajatului.

18

Rela ia patologic dintre om i munc .


Munca,nanumitecondi ii,poatedeveni
factor etiologic principal demboln vire
(provocndboalaprofesional ),
factor etiologic favorizant al multor
mbolnviricuetiologiemultefactorial (Boli
legate de profesiune),
factor etiologic agravant al multor
mboln viri.
19

Relaia activitate profesional- sntate.


Presupuneoactivitateprofesional
desf urat ncondi iidemunc bunesau
foartebuneareostaredes n tatebun sau
foartebun ,dariinvers,oactivitate
profesional desf urat ncondi iide
munc nefavorabilearedreptrezultato
staredes n tateproast .

20

Relaia sntate- activitate profesional.


Presupunecaostaredes n tatebun
ifoartebun ,influen eaz ,al turide
competen aiexperien aprofesional ,
oactivitatebun ,curezultatebune
economiceideeficien atuturor
componen ilorntreprinderii

21

e ac iuni sunt caracteristice


medicinii muncii:
1- Examenulmedicallancadrareanmunc

care are ca scop ncadrareafiec rei


persoanenraportcucapacit ilefizice,
senzorialeineuropsihice,
sunt supuse acestui examen, toate
personalecaresencadreaz nmunc .
22

2- Examenul medical periodic


- c ruisuntsupusetoatepersoanelecare
desf oar activit ileprofesionale,
- se efectueaz nfunc iedefactoriiderisc
istareades n tate.

23

Examenul medical periodic are ca scop


de a determina
1 stareades n tatenrela iicucondi iilede

munc inoxeleprofesionale,

2 depistarea bolilor profesionale,


3 reevaluareaaptitudinilorpentrumunc .

24

4 - Profilaxiabolilorprofesionalei
abolilornrela iecuprofesia.
5 - Educa iasanitar .
6 - Promovarea factorilor sanogeni.

25

Prin noxa profesional n elegem


- factorulcareapar inecondi iilordemunc ,

- care are asupra organismului uman efecte


negative,
- determinndsaufavorizndstareadeboal
sausc dereacapacit iidemunc .

26

CLASIFICAREA NOXELOR
PROFESIONALE
Noxeleprofesionalesepotclasificadup dou
criterii:
al apartenen ei la condi iile de munc ,
al specificit ii factorilor de risc profesional

27

RITERIUL APARTENEN EI
Includeurm toriifacori:

Noxeprofesionaleceapar

inorganiz rii
muncii,organiz riinera ionale,nefiziologice,
Noxeprofesionaleceapar inmediuluide
munc ,
Noxeprofesionaleceapar inrela ieiommain
Noxeprofesionaleceapar inrela iilorpsihosociale dintr-uncolectivdemunc (rela ia
om-om)
28

Noxe profesionale ce aparin organizrii


muncii, organizrii neraionale, nefiziologice
intensitatea mare a efortului predominant
musculo-osteo-articular (efort fizic) sau
neuropsihosenzorial;
durataexagerat amuncii;
ritmdemunc nefiziologic(prearapidio
perioad maredetimp;
regimdemunc necorespunz tor(raportuldintre
perioadeledemunc icelederepaus
necorespunz toaredinpunctdevederefiziologic);
29

efort static prelungit a anumitor grupe


musculare;
pozi iivicioasesaufor ate,prelungite;
alternan anecorespunz toarefiziologic
pentru anumite persoane-a celoe trei
schimburidemunc ;
muncamonoton cusubsolicit ri;
munca mecanizat sau automatizat cu
suprasolicitri;

30

Noxe profesionale ce aparin mediului


de munc,
FIZICI.
CHIMICI.
BIOLOGICI.
PSIHOFIZIOLOGICI.

31

Factorii fizici
MICROCLIMATUL NEFAVORABIL,

RADIA IIIONIZANTE,
RADIA IINEIONIZANTE ,
ZGOMOT,
VIBRA IE,
ULTRASUNET,
PRESIUNEATMOSFERIC .

32

Factorii chimici

DUP CARACTERULDEAC IUNE

SUBSTAN ETOXICE:
* excitante,
* cancerogene,
* mutagene,
*careac ioneaz asupra
reproduc iei.
33

DUP

C ILEDENCORPORAREN
ORGANISM:

* princ ilerespiratorii,
* prin tubul digestiv,
* prin piele.

34

BIOLOGICI.
1- MICROORGANISME.
* AGEN II PATOGENI,
* PARAZITARI.

2- MACROORGANISME.
* ANIMALE,
* PLANTE.
35

PSIHOFIZIOLOGICI
SUPRANCORDAREAFIZIC :
1- STATIC ,
2-DINAMIC ,
3- HIPODINAMIC .

36

SUPRANCORDARE
NEUROPSIHIC :
1- INTELECTUAL ,
2- A ANALIZATORILOR,
3- EMO IONAL ,
4- MONOTON

37

Noxe profesionale ce aparin relaiei


om-main
Pot determina:
eforturiintensedescurt

durat ;

pozi

iivicioase;
suprasolicit rineuropsihiceisenzoriale
timp ndelungat;
apari iaunorfactooridemediunocivi
(zgomot,trepida ii,toxice).

38

Noxe profesionale ce aparin relaiilor psihosociale dintr-un colectiv de munc (relaia om-om)
rela

iinecorespunz toaredintreun
conduc toricolaboratoriis isaurella ii
necorespunz toarentremembriiunui
colectivdemunc ;
absen amotiva ieinmunc ;
lipsaunorsatisfac iimorale;
ac iunideinechitatelaloculdemunc .
39

RITERIUL SPEIFIIT

II

Noxe profesionale generale exclusiv la locurile de


munc ,deanumiteprocesetehnologice(laser),

Noxeprofesionalecaresuntprezenteinmediul
nconjur torgeneraldarconcentra iilesau
intensit ilelorsuntinsuficientdemaripentrua
puteaproducenboln virilapersoaneleneexpuse
profesional,

40

Noxeprofesionaleprezenteila

locuriledemunc imediul
nconjur torgeneral,

Noxe

profesionale prezente
predominantnmediulncojur tor
general.

41

BOLI PROFESIONALE
Sunt procese patologice cauzate
saudeclanatedenocivit ile
profesionale, caracteristice
procesuluidemunc ,exercit rii
unei meserii sau profesiuni.

42

Bolile profesionale se pot manifesta


subform
- cronic
- acut

43

OAL

PROFISIONAL AUT

aparencazdac agen iinocividelaloculde


munc ac ioneaz asupraorganismului
muncitorilornconcentra iimari, timp scurt, mai
desconsiderat caaccidentdeproduc ie.

Exemplu - intoxica iiacutecuoxidde


carbon,
- clor,
- hidrogen sulfurat.

44

OAL

PROFISIONAL

RONI

aparencazuldac agen iinocivide


laloculdemunc ac ioneaz asupra
organismului muncitorilor timp
ndelungaticuintensitateredus .
Exemplu pneumoconiozele.
45

CLASIFICAREA BOLILOR
PROFESIONALE
specifice

nespecifice

absolut specifice
relativ specifice

46

Bolile profesionale absolut specifice


suntcauzatenumaiinumaide
anumi ifactorinocivideproduc ie.
Exemplu pneumoconiozele,
- boala de cheson.

47

Bolile profesionale relativ specifice


sunt bolile profesionale, care
mai des se ntlnesc n condi ii
de produc ie, dar pot fi i in
condi ii casnice.
Exemplu intoxica ii
cronice cu plumb.

48

Bolile profesionale nespecifice


suntbolilecarepotap reasub
influen adiferitorfactorinocivi,
ns evolu iaboliiseagraveaz sub
ac iuneafactorilornocivispecifici
deproduc ie.

49

LISTA BOLILOR PROFESIONALE MAI


R SPDITE
1234567-

Intoxica iileacuteicronice.
Pneumoconiozele.
Berilioza.
Bronitelecronicecauzatedepraf.
Enfizemul pulmonar.
Boliparazitareicontagioase.
Boala de cheson.
50

8.Dilat ripronun atealevenelor.


9. Neuralgii, neurite, plexite etc.
10.Afec iunidevibra ii.
11. Artrite cronice.
12.Boalaactinic .
13. Cataracta
14. Miopia progresiva etc.

51

Alteclasific riabolilor
profesionale
1- Dup etiologiabolii
Exemplu: bolile care apar sub
influen aprafului;
toxicele industriale etc.

52

2- Dup sistemele organismului afectate

Exemplu: boli profesionale a


- sistemului cardiovascular,
- sistemului nervos central,
- a organelor respiratorii.

53

Pentru a hot r diagnosticul unei boli profesionale


medicul trebuie s cunoasc urm torii factori:
* condi iiledemunc
* structuraprocesuluidemunc ,a
profesiei
* rutaprofesional dup c rticicademunc
* datedespreastfeldeboal laal imuncitori
de pe acest sector.

54

DIAGNOSTICAREA BOLII
PROFESIONALE

In ordinul MinisteruluiS n t iial


RM din 17.06.1996 nr. 132 in punctul 1
Aatribuidreptuldeconcluderei
determinare a unei boli profesionale
numai Consiliului Medical creat pe baza
Centrului Republican de Patologii
Profesionale.
55

Trecerea la alt lucru inofensiv


ComisiaMedical Consultativ

Graduldeincapacitatedemunc se
stabiletedeComisiaMedical de
expertiz aMuncii.

56

Direc iile asisten ei medicale nf ptuite


de medicul de ntreprindere
Activitateasedesf oar in trei domenii:

1- curativ-profilactic,
2- igienico-sanitar,
3- ineduca iesanitar .

57

n domeniul curativ-profilactic
Medicul de ntreprindere are
urm toarelesarcini:

1- asigur asisten amedical curentai


deurgen ;
2- efectueaz controlulmedicalperiodic;
3- dispanserizeaz bolnaviidebolicronice
sau profesionale;
58

4- efectueaz periodicanaliza
morbidit iigenerale,profesionalei
cuincapacitatetemporar demunc ;
5- elaboreaz planuldem surimedicale
curativo-profilactice,igienico-sanitare
ideprotec ieamunciipentru
prevenireaireducereamorbidit ii.

59

n domeniul igienico-sanitar:
1- studiaz condi iiledemunc iprocesele
tehnologicepentrudepistareacondi iilorde
mediuidelucru,carepotac ionaasupra
s n t iimuncitorilor;
2-recomand m surideprofilaxie;
3- supravegheaz icontroleaz modulcum
sunt respectate normele igienice.
60

n domeniul educa iei sanitare


1- informeaz muncitoriireferitorla
morbiditateageneral ,profesional i
cuincapacitatetemporar demunc ;

61

2- petrece instruirea cu privire la factorii


demunc ,carereprezint riscpentru
s n tateamuncitorilor;
3- petrece instruirea cu privire la
respectarearegulilordeigien
individual igeneral ,anormelorde
protec ieamuncii.
62

63