Sunteți pe pagina 1din 44

PARACLISUL SFANTULUI CUVIOS

DIMITRIE CEL NOU

slujba asezata pe notatie bizantina de catre psaltii cristi preda si bogdan marin
octombrie
2013
1

Binecuv/ntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum [i pururea [i \n


vecii vecilor.
Amin. Slav= }ie Dumnezeul nostru, slav= }ie.
mp=rate ceresc, Mngietorule,Duhul adev=rului, Care pretutindenea e[ti [i
toate le mpline[ti, Vistierul bun=t=tilor [i D=t=torule de via]=, vino [i Te
s=l=[luie[te ntru noi [i ne cur=]e[te pe noi de toat= ntin=ciunea [i mntuie[te
Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte far= de moarte, miluie[te-ne pe noi
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte far= de moarte, miluie[te-ne pe noi
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte far= de moarte, miluie[te-ne pe noi
Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh.
{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin.
Preasfnt= Treime, miluie[te-ne pe noi. Doamne, cur=]e[te p=catele noastre.
St=pane, iart= f=r=delegile noastre. Sfinte cerceteaz= [i vindec= neputin]ele
noastre, pentru numele T=u.
Doamne miluie[te (de trei ori)
Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh.
{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin
Tatal nostru, Care e[ti n ceruri, sfin]easc=-se numele Tau. Vie mp=r=]ia Ta.
Fac=-se voia Ta, precum n cer, a[a [i pe p=mnt. Pinea noastr= cea spre
fiin]= d=-ne-o nou= ast=zi. {i ne iart= nou= gre[alele noastre, precum [i noi
iert=m gre[i]ilor no[tri. {i nu ne duce pe noi n ispit=, ci ne izb=ve[te de cel
viclean.
C= a Ta este mp=r=]ia [i puterea [i slava, a Tat=lui [i a Fiului
[i a Sfntului Duh, acum [i pururea [i n vecii vecilor.
2

Amin. Doamne miluie[te (de 12 ori).


Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh.
{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin
Veni]i s= ne nchin=m mp=ratului nostru Dumnezeu.
Veni]i s= ne nchin=m [i s= c=dem la Hristos, mp=ratul nostru Dumnezeu.
Veni]i s= ne nchin=m [i s= c=dem la nsu[i Hristos, mp=ratul [i
Dumnezeul nostru.

PSALMUL 142
Doamne, auzi rug=ciunea mea, ascult= cererea mea ntru credincio[ia Ta,
auzi-m= ntru dreptatea Ta. S= nu intri la judecat= cu robul T=u, c= nimeni
din cei vii nu-i drept naintea Ta. Vr=[ma[ul prigone[te sufletul meu [i via]a
mea o calc= n picioare; m-a facut s= locuiesc n ntuneric ca mor]ii cei din
veacuri, Mhnit e duhul n mine [i inima mea ncremenit= nlauntrul meu.
Mi-am adus aminte de zilele cele de demult; am cugetat la toate lucrurile
Tale, la faptele minilor Tale m-am gndit. Am ntins c=tre Tine minile
mele, sufletul meu ca un p=mnt nseto[at. Degrab m= auzi Doamne, c= a
sl=bit duhul meu. Nu-}i ntoarce fa]a Ta de la mine, ca s= nu m= asem=n
celor ce se coboar= n mormnt. F= s= aud diminea]a mila Ta, c= la Tine
mi-e n=dejdea. Arat=-mi calea pe care voi merge, c= la Tine am ridicat
sufletul meu. Scap=-m= de vra[ma[ii mei, c= la Tine alerg, Doamne.
nva]=-m= s= fac voia Ta, c= Tu e[ti Dumnezeul meu. Duhul T=u cel bun
s= m= pov=]uiasc= la p=mntul drept=]ii. Pentru numele T=u, Doamne,
d=ruie[te-mi via]a. ntru dreptateaTa scoate din necaz sufletul meu. F=
bun=tate de strpe[te pe vr=[m=[ii mei [i pierde pe to]i cei ce nec=jesc sufletul
meu, c= eu sunt robul T=u.
Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh.
{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin
Aliluia, aliluia, aliluia, slav= }ie Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slav= }ie Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slav= }ie Dumnezeul nostru, slav= }ie.

dumnezeu este domnul

um ne zeu

ne

ste Dom nul i S-a

e ste cu vn tat Cel ce

r tat no o o u,

bi

vi ne n tru nu u me le Dom nu u lui

(se cnt= de trei ori)


troparul sfantului dimitrie

n tru

ti

ne

p rin te cu

chip

cci lu nd cru

at

nu se u ui te

gri j

cu

de

su flet de

cea ai

tri

sr di e s-a mn tu

ur mat Lui Hris tos i

la trup cci es

te

se bu cu r

it

cel

du p

lu crnd ai n v

tre c tor

lu crul cel ne mu ri tor

n ge e rii m pre u u n

te Di mi i

ci

s poar te

pen tru

a ceas

prea cu

vi

ta a

oa se p rin

Du hu ul tu

Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh.


{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin

troparul nascatoarei de dumnezeu

a ves

st tut
it

ti

din tru

slo obozi

rea iz

da a t nu vom t cea

pu te ri

na
a

de

le

Ns c

toa

ta a le noi ne vred ni cii

i in te ru gn du te pen tru noi


t tea pri mej dii

la

b veti pe

ti ne St

ro bii ti

a re de Dum ne zeu

sau ci ne ne-ar fi

c de

ai

fi

ci ne ne-ar fi mn tu u
p zit p n a cum

n nu ne vom de pr ta

din toa te ne vo i i

nu

c pu ru

le e.

Psalmul 50
Miluie[te-m=, Dumnezeule, dup= mare mila Ta, [i dup= mul]imea ndur=rilor
Tale, sterge f=r=delegea mea. Mai vrtos m= spal= de f=r=delegea mea [i de
p=catul meu m= cur=]e[te. C= f=r=delegea mea eu o cunosc [i p=catul meu naintea
mea este pururea. }ie unuia am gre[it [i r=u naintea Ta am f=cut, ca s= fii
ndrept=]it ntru cuvintele Tale [i s= biruie[ti cnd vei judeca Tu. C= iat= ntru
f=r=delegi m-am z=mislit [i n p=cate m-a n=scut maica mea. C= iat= adev=rul ai
iubit; cele near=tate [i cele ascunse ale n]elepciunii Tale, mi-ai ar=tat mie.
Stropi-m=-vei cu isop [i m= voi cur=]i; sp=la-m=-vei [i mai vrtos dect z=pada m=
voi albi. Auzului meu vei da bucurie [i veselie; bucura-se-vor oasele mele cele
smerite. ntoarce fa]a Ta de c=tre p=catele mele [i toate f=r=delegile mele [terge-le.
Inim= curat= zide[te ntru mine, Dumnezeule [i duh drept nnoie[te ntru cele
dinl=untru ale mele. Nu m= lep=da de la fa]a Ta [i Duhul T=u cel sfnt nu-l
lua de la mine. D=-mi mie bucuria mntuirii Tale [i cu duh st=pnitor m=
nt=re[te. nv=]a-voi pe cei far= de lege c=ile Tale, [i cei necredincio[i la Tine se
vor ntoarce. Izb=ve[te-m= de v=rsarea de snge, Dumnezeule, Dumnezeul
mntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide [i gura mea va vesti lauda Ta. C= de ai fi voit jertf=, ]i-a[ fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima nfrnt= [i
smerit= Dumnezeu nu o va urgisi. F= bine, Doamne, ntru bun=voirea Ta,
Sionului, [i s= se zideasc= zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
drept=]ii, prinosul [i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul T=u vi]ei.

CANONUL PARACLISULUI
Cantarea i

pa tre cn d-o ca pe us cat

ni i lor sc pnd

Dum ne

is

ra

din r

li tea nul stri ga

iz b

vi

gip te

to ru lui i

ze u lui nos tru s-i cn tm

fin te

Di mi tri

roa a g te pen tru noi

n e lep ciu nea o me nea as c ne so co tind

a te

u ta a tea e

pe ce

le

tin v din du

sla be le-a a

se

les

Dum ne ze ul a

ca s-I slu jas cLui

toa

n tru ne pu

pu te rea cea ma re a St p nu lui

fin te

Di mi tri

rea cu vi

bu u n

prea

oa

S-a n

le

se

roa a g tepen tru noi

n tru sme re e ni a

chi pu

se

it

in

pe ca re n

ta

i pen tru

ti ne Dum ne zeu

i ni ma

s vr ind mi nuni

lep ciu nea vea cu lui a

lui

i Sf n tu lui Duh

ce

es ta

nu le poa te m pli ni

la

v Ta t lui i

in p

crnd po

ru

ri

Fi

ni bi ne cin sti tori

un ci le Dom nului

a du cnd bu cu

ri

te-ai ns cut Di mi tri e

te-ai prea m rit Cu vi

oa

lu

se

e a ce lo ra

a cum i

n ve ve

ve ci lor A min

ind bol navi cu tru pul i cu su fle tul

c prin ru

cum pli

pu rurea

g ciu ni le Sf n tu lui tu

ce i-a

cer ce tea z ne

i vin de

du

Ma ai

re rea

cu prins Prea cu ra t pe ro bii ti

Cantarea iii

oamne Ce la ce ai f cut ce

ai

zi dit Bi se

ri

gi nea do ri ri lor

le de dea su pra cru gu lui ce resc

ca Tu n t re te m

i cre din cio i lor n t ri

n tru dra gos tea Ta mar

re

nu

le

de oa

meni iu bi to ru le

10

fin te

in

Di mi tri

co

c ai ur mat

ri le

roa a g te pen tru noi

pi

a vnd min tea cu

Du hu lui

ri e P ri in te

ne

ciu nea lu meaas c

li pin du-i

vre

ri

n e

ra

lep ciu nea dumne ze

t te-ai lu

ias

mi nat cu str lu ci

ni ma cu vi oa se

de

le Dom nu lui prin des co

n e lep

pe

ri re a

fln du le

fin te

Di mi tri

u crnd vir

lui

te-ai a

di ni oa r

te cu os

roa a g te pen tru noi

tu tea sme re ni ei

r tat Di mi tri

Ia

du p

e slu ji

cu vn tul Mn tu

tor al tu tu ror

a cov tur me le lui Lavan a ps cut

to ru

i pre cum o

tu

sfin

te nea l te-ai a r tat n tru lu cra rea ta

11

la

v Ta t lui i

u grab ni

tru peti

Fi

re

nl n du

lui

c vi te ji e e

l-ai tre cut fe ri

du

ri

te

le

ce

ci

i Sf n tu lui Duh

n vi

fo ra tul ru al

te bi ru ind is pi

le su fle teti cu

n mun ii fa ap te lor

bu

pa a ti milor

ti rea vrj ma u lui

ri e le-ai n du rat

ne pre cum Pa

tri

ar hul

Ia cov n Ga la ad

a cum i

ti

boli cum pli te i de nevoi

ju

c noi pe

na

pu rurea

tin

ne

n ve ve

fi ind

Mai c prin mij lo

ve ci lor A min

cu prini Fe cioa a rnoi ro bii

ci rea Cu vi

ne te tim co moa r de vin de ca a re

o o su lui tu

ne

m pu

t i ne chel tu i t-n veac

12

a sfantului dimitrie

te Prea cu vi oa

se

ni

ve

e te din ne voi i din ne ca zuri pe

Di

re c tre Cel A tot pu

mi tri e

te

ca

u nul

fi ii ti Sfin

ce ai

n drz

er nic

a nascatoarei de dumnezeu

Ns c toa a re

cu mi los

la

ne

c du re rea su fle te lor

ti

vi

re prea cn

ta

a t de Dum ne zeu

ca zul cel cum plit al ro bi lor ti

noa a as tre e e

vin de

13

Miluie[te-ne pe noi Dumnezeule dup= mare mila Ta, ne rug=m }ie auzi-ne [i ne
miluie[te.

oam ne mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doamne mi lu

ie e te

nc= ne rug=m pentru mila, via]a, pacea, s=n=tatea, mntuirea, cercetarea,


l=sarea [i iertarea p=catelor robilor Lui Dumnezeu care sunt de fa]= [i care s-au
pomenit [i ne-au cerut nou= nevrednicilor s= ne rugam pentru dnsii, pentru
s=n=tatea [i mntuirea lor.

oam ne mi

lu

ie

te

Doam nemi lu ie te

Doam ne mi lu ie

e te

Auzi-ne pe noi Dumnezeule Mntuitorul nostru, n=dejdea tuturor


marginilor p=mntului [i a celor ce sunt pe mare departe [i milostive St=pne,
milostiv fi nou= pentru p=catele noastre [i ne miluie[te pe noi.
14

oam ne mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doam ne mi

lu ie e te

C= milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie slav= n=l]=m,


Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh acum [i pururea [i n vecii vecilor.
Amin.

SEDEALNA
podobia; < cele de sus cautand >

e la ce eti ru

ra

g tor o srd nic

tul bun mij lo ci tor

prin da ru ri le Prea

ia

sf n

as c pe

i al nos tru c treHris tos m p

fn t n de

roa g te Di mi tri e

s ne mn tu

tu lui Duh

mi nu uni cur g

toa

re

cu sr gu in stri gm

c tre Cel ce a ai n drz nea

le

no oi

15

Cantarea iv

nu le

zi tam Dum ne

am n

les

ze u le tai na rn du

lu cru ri le Ta a le

ie

lii

Ta le Bu

i am prea sl vit dum ne ze

i rea Ta

fin te

Di mi tri

roa a g te pen tru noi

e cu nos cui i de ru de n de pr tn du te

lui cu vi

oa

se

i m pre u n cu

ceaas ta

i-ai tuns pe rii ca pu

ai le

da at gri

ja cea lu meaas c

fin te

Di mi tri

u n

lu mii ne tre bu

tor ai

a mi in ii

le

roa a g tepen tru noi

i in du-i

ler gat n lup te le du hov ni ceti

i sme ri

ca

un

vi teaaz lup

do bn dind cu

ta cu ge ta re n vre ri le Dom nu lui


16

la

v Ta t lui i

Fi

lui

um vom pu tea a po ves

mi

lin

a cum i

cer

m du

ce

ne

su fle tu luitu p

ai do bn dit prea sl

ti

i Sf n tu lui Duh

vo

rin

te

ta a le

prin ca re de

la Dom nul

vi rea su fle tu lui i a tru pu lui

pu rurea i

n ve cii

ie te Prea cu

ra

ve ci lor a min

ne pu tin

t rii Fi u lui tu ne f pr tai

ta a te pen tru ru

in e le

ciu

u ni le cu vi

ru

le noa as tre

in du ne

o o su lui tu

17

Cantarea v

u mi nea z

cu bra ul

bi to

ru

fin te

ce

le

ne

pe noi Doam ne

t u cel

de

le mai na al te

de ca re n vred ni

po ru un ci

pa cea Ta d ne

le

ta a le

no o u

iu

oa a meni

Di mi tri

ru in

nalt

cu

roa a g te pen tru noi

su pra pof te lor

de

ce

bu

te

cu

ne

a vnd sfin te

ri e i-au um

i penoi prin ru

i pri

plu ut

g ciu

vi rea la

ni ma

ni

le

ta a le

18

fin te

Di mi tri

roa a g tepen tru noi

u nos cu t-ai pe Dum ne ze eu

i prin str lu

ci rea fap te

stri c ciu nea tru pu lui p

la

v Ta t lui i

um ne zeu Cel A

mnt

Fi

lor

ai c

rii

ti gat sfin e ni a

o me neti

ne

ri in te

lui

i Sf n tu lui Duh

tot pu ter nic

pre cu um sfin te eti n cer

grab nic ru de vin de

du p pu tin a fi

te-a prea sl vit pe ti

v dind moa te

le

ta le

ne pe p

ca

un

ca a re

19

a cum i

s c toa re

du ie te-i pe cei

pu rurea i

n ve cii

de Dum ne ze eu

bol navi

pen tru ru

ve ci lor A min

Fe cioa r prea cu ra t

t m

g ciu ni le preacu vi o

su lui

Di mi tri e

Cantarea vi

u g ciu u u nea meavoi vr sa c tre

mh ni

ri le me le

s-a umplut de

a mea de iad s-a a pro pi at

ci

ca

Do om nul i Lui voi spu ne

ne voi su fle tul meu

o na i

i vi

m rog

din stri

c ciu ne Dum ne ze u le scoa te m

20

fin te

Di mi tri

u te e

mo ni

e e re

lor a lung-o

roa a g te pen tru noi

de la Dum ne zeu a vnd p rin te

cu mi reas ma moate lor

be te pe cei ca re te cins tesc

ta

t m du ind acum pe

ro

le

mul i mea de

m po

bii ti

do

ca re

vin cu cre din la ra cla ta

fin te

Di mi tri

re cu u um a tunci

de cat de boa l

mi la ta

i l-ai

sfin te

in du ne vin de cri

roa a g te pen tru noi

pe ar

iz

hi

re

ul

b vit din moar te

I oa ni chi e

ne cer ce tea z de gra b cu ha rul tu

l-ai vin

i pe noi cu

ru

la ra cla moa te lor ta le Di mi tri e

21

la

v Ta t lui i

ti

i ne

Fi

lui

i Sf n tu lui Duh

te-am do bn dit ca un zid de a p ra a re

cro

is

pi

a cum cu n drz nea la ta de toa tpri mej di a

ti tor pu ter nic al

tei

ai

a cum i

de e

de gre le

rii noas tre

tu p rin te

lun gat n v li rea vrj ma i lor

pu rurea i

e ej de

ne pu tin e

n ve cii

te a vem pe

ce te de-a pu ru rea pen tru noi

du re

ri

lor prin ru

n vre mea

ze e te ne

ve ci lor A min

ti

pen tru a ce ea

mij lo

ri

ne

cu

Fe cioar

noi cei cu prini

n drz ni rea de

di cn du ne din

Mai c

pa

a tul

g ciu ni le prea cu vi o su lui Di mi tri e

22

a sfantului dimitrie

te Prea cu vi oa

se

ni

ve

e te din ne voi i din ne ca zuri pe

Di

re c tre Cel A tot pu

mi tri e

te

ca

u nul

fi ii ti Sfin

ce ai

n drz

er nic

a nascatoarei de dumnezeu

Ns c toa a re

cu mi los

la

ne

c du re rea su fle te lor

ti

vi

re prea cn

ta

a t de Dum ne zeu

ca zul cel cum plit al ro bi lor ti

noa a as tre e e

vin de

23

Miluie[te-ne pe noi Dumnezeule dup= mare mila Ta, ne rug=m }ie auzi-ne [i ne
miluie[te.

oam ne mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doamne mi lu

ie e te

nc= ne rug=m pentru mila, via]a, pacea, s=n=tatea, mntuirea, cercetarea,


l=sarea [i iertarea p=catelor robilor Lui Dumnezeu care sunt de fa]= [i care s-au
pomenit [i ne-au cerut nou= nevrednicilor s= ne rugam pentru dnsii, pentru
s=n=tatea [i mntuirea lor.

oam ne mi

lu

ie

te

Doam nemi lu ie te

Doam ne mi lu ie

e te

Auzi-ne pe noi Dumnezeule Mntuitorul nostru, n=dejdea tuturor


marginilor p=mntului [i a celor ce sunt pe mare departe [i milostive St=pne,
milostiv fi nou= pentru p=catele noastre [i ne miluie[te pe noi.
24

oam ne mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doam ne mi

lu ie e te

C= milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie slav= n=l]=m,


Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh acum [i pururea [i n vecii vecilor.
Amin.
CONDACUL
podobia:< pazitoarea crestinilor>

ran da

to

ce re ri

te

fi i ru le n flo rit n gr di na rii Ro m neti

or bi ne pri mit c

le ce se

noa as tre

ne ier te

tre F c

duc de c tre noi

mij lo ce te sfin te prea cu

ca

vi oa se

to rul ne n ce tat

ne vred ni cii

ro

i ru

pri me te

bii ti

ru gnd pe St p nul a toa

i s mn tu ias c p

ri in te

su fle te le

e.
25

S= lu=m aminte. Pace tuturor.


{i duhului t=u. Prochimen glasul al 4-lea:

rep tul ca

fi

ni culva n flo rii

ca

ce drul din Li ban se va

fi

ni culva n flo rii

ca

ce drul din Li ban se va

n mul ii

rep tul ca

n mul ii

rep tul ca

va n mul

ii

fi

ni culva n flo rii

ca

ce drul din Li ban se

26

n]elepciune drep]i s= ascult=m Sfnta Evanghelie. Pace tuturor.


{i duhului t=u.
Din Sfnta Evanghelie de la Luca citire:
Slav= }ie Doamne, Slav= }ie
S= lu=m aminte:

EVANGHELIA
n vremea aceea a stat Iisus la loc [es, El [i mul]ime mult= de ucenici ai S=i [i
mul]ime mare de popor din toat= Iudeea, din Ierusalim [i de pe ]=rmul Tirului [i
al Sidonului, care veniser= s=-L asculte [i s= se vindece de bolile lor. {i cei

chinui]i de duhuri necurate se vindecau. {i toat= mul]imea c=uta s= se ating=


de El c= putere ie[a din El [i-i vindeca pe to]i. {i chemnd pe cei doisprezece
ucenici ai S=i, le-a dat putere [i st=pnire peste to]i demonii [i s= vindece
bolile. {i i-a trimis s= propov=duiasc= mp=r=]ia Lui Dumnezeu [i s= vindece
pe cei bolnavi. {i le-a zis lor: Cel ce v= ascult= pe voi pe Mine M= ascult=,
[i cel ce se leap=d= de voi se leap=de de Mine; iar cel ce se leap=d= de
Mine se leap=d= de Cel ce M-a trimis pe Mine. {i s-au ntors cei [aptezeci
( [i doi ) cu bucurie, zicnd: Doamne, [i demonii ni se supun n numele T=u.
{i le-a zis: Am v=zut pe satana ca un fulger c=znd din cer. Iat= v-am dat
putere s= c=lca]i peste [erpi [i peste scorpii, [i peste toat= puterea vr=jma[ului, [i
nimic nu v= va v=t=ma. Dar nu v= bucura]i de aceasta, c= duhurile vi se
pleac=, ci v= bucura]i c= numele voastre sunt scrise n ceruri. n acest ceas, El
S-a bucurat n Duhul Sfnt [i a zis: Te sl=vesc pe Tine, P=rinte, Doamne
al cerului [i al p=mntului, c= ai ascuns acestea de cei n]elep] [i de cei
pricepu]i [i le-ai descoperit pruncilor. A[a, P=rinte, c=ci a[a a fost naintea
Ta, bun=voin]a Ta.

27

Slav= }ie Doamne, Slava }ie !

la

v Ta t lui i

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

en tru ru g ciu ni le cu

ve

cu

e e te

a cum i

vi

o su lui Di mi tri e e Mi los

mul i mea gre a

pu ru rea

i n

ve

cii

ti

le lor noas tre

ve

ci lor A min

en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne ze eu Mi i los ti

ve

cu

e e te

mul i mea gre a

le lor noas tre

28

STIHIRA
podobia: < toata nadejdea >

ni

ii s mpo do bim

pe va sul mi ru lui n e lep ciu

te rii Du hului

re gr ie te prin lu

v zut de

ves

ti

crul su

o chiul o me nesc

tm cu cre

u da cea ma

cu str lu

u nii

to o rul

pro po vdu i

cel

es

te

a dn

al sme ri tei cu ge tri

bu cu r teprea cu

re

ha

rea pu

t cut al sfin e ni ei

pe ce la ce

din

si

ci te cu u vi i in te

vi

a tri i i

oa se Di mi

ca

cul cel ne

tri e

a s-i cn

la

lo or

29

Cu mila [i cu ndur=rile [i cu iubirea de oameni ale Unuia N=scut


Fiului T=u cu care e[ti binecuvntat, mpreun= cu Preasfntul [i Bunul [i de
via]= f=c=torul T=u Duh, acum [i pururea [i n vecii vecilor.
Amin.

Cantarea vii

ne

rii cei ce au mers din Iu de ea n Ba bi

cu cre din a Tre

tnd a a:

fin te

Bi

ne

i mii v pa ia din cup tor au cl

cu vn tat etiDum ne

Di mi tri

a pe un dar ne pre u

ne vin de ca re a

lo on oa re cnd

bo li lor

ca

a t-o cn

ze ul p ri in i lor no trii

roa a g te pen tru noi

it de la

prea bun pen tru ca re cn tm a a

ce

ta

Bi

Do om nul

te-am do bn dit pe ti

re rz bo iu lui i o cro ti

ne

cu

vn tat etiDum ne

ze

tor

ul

p ri in i lor no trii
30

fin te

de

Bi

Di mi tri

al

roa a g te pen tru noi

tu i lor to

iag ai

ces tea prea cu vi oa se

ne

la

v Ta t lui i

cu

ri

cn tm a a

Fi

lun gat u r te le

lu meas c ai

ze ul p ri in i lor no trii

lui

le

i Sf n tu lui Duh

da t-o sfin te Di mi tri e

e ur mnd Ps to ru lui Celui Bun

Bi

ne

cu

pa a timi

p ze te ne i pe noi ca s cn tm a a

cu vn tat etiDum ne

o g

bu

vir

vn tat eti Dum ne

C ru ia se cu

ze

ul p

vi

cu

ne s-I

ri in i lor no

trii

31

a cum i

le

pu rurea

tru

pu lui ne pu

te

eti iz b ve te ne

la

ra cla sfn tu lui Di

n ve ve

ve ci lor A min

ti in e i

pe noi cei

mi tri e

de

ce cucre

ai

di

ca te su fle

in ne n chi nm

ns cut pe m p

ra tul

Fe cioa r ne nun ti t

Cantarea viii

reti

m p ra

a tul

pe ca

re l la u d

o ti

le n ge

can ta i-l i prea nl a i-L no roa de to ot dea u na

fin te

te

Di mi tri

po do bi

noi lu mi nea z

dea u u na toa te

roa a g tepen tru noi

it fi ind

ca

cu str lu

s cn tmp rin te

ci

rea mi nu ni lor

pes

u dai pe Dom nul tot

lu cru ri le Sa le
32

fin te

ca

Di mi tri

un lu cea

roa a g te pen tru noi

a fr

nnd pe cre din cioi s cn te

u u na toa te

la

f cut

cu cre din

tat c l

zi re

n dem

u dai pe Dom nul tot dea

lu cru ri le Sa le

v Ta t lui i

u cu ri

te-ai a

i e

Fi

lui

a n

pen tru cei ce cn t

bi

ge

ne

i Sf n tu lui Duh

re e ti lor ce e te

i pil d te-ai

cu vn ta at eti Dum ne

ze ul p

rin i lor no trii

33

a cum i

er ce tea

pu rurea i

a z

ve zi-mi n tris ta rea ce

n ve cii

ve ci lor a min

ni mii du re re m

m a pa s

p r tea sa mea

i mij lo

ci

toa re prea

bu n fii no u c tre Dom nul

reti

m p ra

a tul

pe ca

re l la u d

o ti

le n ge

can ta i-l i prea nl a i-L no roa de to ot dea u na

Pe N=sc=toarea de Dumnezeu [i Maica Luminii ntru cnt=ri


cinstindu-o s= o m=rim.
Cantarea ix

n tu ii prin ti i ne

te toi

fi ind Fe cioar pe

ti ne ves ti i mu

de Dum ne zeu Ns c toa re ve nic m rin du te


34

fin te

Di mi tri

si

cu prins

pe e te

fin te

tu

cu

Di mi tri

o moar ce

mi n pur t tor

roa a g te pen tru noi

no rul

is

vi oa se te

pi tei i

ve

al

n tris

t rii cene-a

se lesti n c m ri leDom nu lui

roa a g te pen tru noi

reas c

te-am do bn dit p rin te i sfet nic de lu

pe ti ne v

di

in du te Dum ne zeu lu cr tor al mi

nu ni lor

la

v Ta t lui i

ol

na vi lor vin de

Fi

ca

sfin te Di mi tri e te-ai a r

lui

re

tat

i Sf n tu lui Duh

i n

tor ne pri ce pu i lor

ra noas tr de o cro ti rea ta

se bu cu r
35

a cum i

pu ru rea i

ai c Prea cu

bii ti

cei

ce

nu lui

ra

cu

n ve cii

ri

si

pe

te

cre din temr tu

de gra b du

re reade la ro

ri sesc Ns c toa a re a Dom

CUVINE-SE CU ADEVRAT

vi ne se cu

ne zeu cea pu ru rea fe


i Ma ai

de

ri

f r de

c ciu ne

v rat s te fe ri cim

ci t

i preane vi

Ns c toa re deDum

no

va

ca Dum ne ze u lui no stru

e ea ce etimai cin sti

ve ci lor a min

se m na re

de ct He ru

de ct Se

pe Dum ne zeu Cu vn tul ai ns cut

rat N sc toa

re deDum ne

ra

vi mii

fi mii

pe

ti

i mai sl

vi

ca re f r stri

ne cea cu a de v

ze eu tem rim
36

MEGALINARIILE
se cant duios i aezat dup cum urmeaz:

e nii cre din

cio

o ii s l

ne pl cu t lui Dum ne zeu

Bi se ri cii i

cro

cri nul Bi

ti

ci in ste

pe cu

vi

pe

sfi

ne ca zul ce ne-a cu prins

a a cea bu u n i bi

sul Di mi tri

stl pul

to rul Bucu re ti lor

li

pe Di mi tri e cu

b ve te ne

vi

se ri cii lui Hris tos

ba riiRo m neti

lor

u dm

vi

to

la

da noas tr i

rul du re rii i

o o sul cu

in te cu ha rul tu

pe noi cei ce cu cre

pre o i

to ii s l m rim

din toa t ne

din

po doa

vo o ia i

ne n chi nm

p rin te la ra cla ta

37

du cem cn ta re de

nu na at n tru sfin ii

ie

re

li

si

la u d St p

nu lui ce se-a ra t mi

re ne-a d

it

ca

ni te

ru

no u bal sam de mn

i nimi pe sfn tul Di mi tri e

dup= Dimitrie Suceveanu

ne pri

cem

tene pe

lu

ie

te

ne pe noi Doam ne mi

ce pndu ne de nici un rs puns

ca U nui St pn noi p

lu ie te ne

pe noi

a cea st ru g ciu u ne a du

c to ii ro bii Ti

mi

lu

ie

no oi

38

Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh

oam ne mi

it

lu

ie te ne pe noi

nu Te m ni

gi le noa as tre

ci

a pe no o oi foar te

ca u t i

ve te pe noi de vr ma ii

noi sun tem po

nu me le Tu che e

ti i ne amn dj du

nici po me ni f r

a cum ca Un Mi lo stiv

no tri

po rulTu

n tru

Tu etiDum ne

toi lu crul m i ni

lor

de le

ne iz b

ze ul no stru

Ta

le

m m

{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin.

a mi

ne zeu Fe cioa

ne

tu

ci

lo sti vi rii des chi de o no o u

ca

N sc toa re deDum

nu pie rim cei ce n dj du im

s ne iz b vim prin ti

ne din ne

vo

oi

n tru Ti

c tu eti mn

i rea nea a mu lui cre ti ne e esc

39

Miluie[te-ne pe noi Dumnezeule dup= mare mila Ta, ne rug=m }ie


auzi-ne [i ne miluie[te.

oam ne

mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doam ne mi lu

ie e te

nc= ne rug=m pentru tot sufletul cre[tinesc nec=jit [i ntristat care are trebuin]= de
mila [i ajutorul Lui Dumnezeu, pentru ap=rarea ]=rii noastre [i a celor ce vie]uiesc
n ea, pentru pacea [i buna a[ezare a ntregii lumi, pentru statornicia sfintelor Lui
Dumnezeu biserici, pentru mntuirea [i ajutorul celor ce cu osrdie [i cu fric= de
Dumnezeu se ostenesc [i slujesc p=rin]i [i fra]i ai no[trii, pentru cei trimi[i [i
pentru cei ce sunt n c=l=torie, pentru t=m=duirea celor ce zac n boli, pentru odihna,
u[urarea, iertarea p=catelor [i fericita pomenire a tuturor celor ce mai nainte s-au
mutat ntru buna credin]=, p=rin]i [i fra]i ai no[trii dreptsl=vitori care odihnesc aici
[i pretutindeni, pentru izb=virea celor robi]i, pentru fra]ii no[trii care sunt n slujbe
[i pentru cei ce slujesc [i au slujit n sfnt l=ca[ul acesta s= zicem.

oam ne mi

lu

ies

te

Doam ne mi lu ie te

Doam ne mi lu ie e

te
40

nc= ne rug=m ca s= fie p=zite sfnt l=ca[ul acesta, ]ara noastr= [i toate
ora[ele [i satele de boli, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de
n=v=lirea altor neamuri asupra noastr= [i de r=zboiul cel dintre noi, pentru ca
milostiv, blnd [i lesne iert=tor s= ne fie nou= bunul [i iubitorul de oameni
Dumnezeul nostru, s= ndep=rteze [i s= mpr=[tie toat= mnia care se porne[te
asupra noastr=, s= ne izb=veasc= de mustrarea Lui cea dreapt= care este asupra
noastr= [i s= ne miluiasc= pe noi.

oam ne mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doam ne mi

lu ie e te

nc= ne rug=m pentru ca Domnul Dumnezeu s= aud= glasul rug=ciunii


noastre a p=c=to[ilor [i s= ne miluiasc= pe noi.

oam ne mi

lu

ies

te

Doam ne mi lu ie te

Doam ne mi lu ie

e te

nc= ne rug=m pentru mila, via]a, pacea, s=n=tatea, mntuirea, cercetarea,


l=sarea [i iertarea p=catelor robilor Lui Dumnezeu care s-au pomenit, care sunt de
fa]= [i ne-au cerut nou= nevrednicilor s= ne rug=m pentru dn[ii, care acum se
pomenesc (numele) cu to]i ai lor [i pentru ca s= li se ierte toat= gre[ala cea de voie
[i cea f=r= de voie.

oam ne mi

lu

ie te

Doam ne mi

lu

ie

te

Doam ne mi

lu ie e te
41

Auzi-ne, pe noi Dumnezeule, Mntuitorul nostru, n=dejdea tuturor


marginilor p=mntului [i a celor ce sunt pe mare departe [i milostive St=pne,
milostiv fii nou= p=c=to[ilor [i ne miluie[te pe noi.

oam ne mi

lu

ies

te

Doam ne mi lu ie te

Doam ne mi lu ie

e te

C= milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie slav= n=l]=m,


Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh acum [i pururea [i n vecii vecilor.
Amin.
Slav=}ie Hristoase Dumnezeule, n=dejdea noastr=, slav= }ie.
Slav= Tat=lui [i Fiului [i Sfntului Duh.
{i acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin.
Doamne miluie[te (de trei ori) p=rinte sfin]ite binecuvinteaz=.
roste[te otpustul

42

troparul sfantului dimitrie

n tru

ti

ne

p rin te cu

chip

cci lu nd cru

at

nu se u ui te

gri j

cu

de

su flet de

cea ai

tri

sr di e s-a mn tu

ur mat Lui Hris tos i

la trup cci es

te

se bu cu r

it

cel

du p

lu crnd ai n v

tre c tor

lu crul cel ne mu ri tor

n ge e rii m pre u u n

te Di mi i

ci

s poar te

pen tru

a ceas

prea cu

vi

ta a

oa se p rin

Du hu ul tu

Amin.

slujba asezata astfel pe notatie bizantina de catre psaltii bogdan marin si cristi preda,
cu ocazia hramului catedralei patriarhale din bucuresti,
mare eclesiarh fiind inaltpreacuviosul parinte arhimandrit timotei aioanei,
iar protopsalt fiind arhidiaconul mihail buca

octombrie
2013
43

44