Sunteți pe pagina 1din 7
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ i DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULU! DOLD reat eer ee we 2918 108.06 ams ANUNT In conformitate cu Hotararea 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Gonerala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj organizeaza concurs (examen), Ia sediul institutiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud, Dolj, in data de 04.07.2016, ora 10” proba serisa, si in data de 06.07.2016, ora 14”, interviul, pentru ocuparea urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante: © 1 post sef complex gr.II in cadrul Complexului de Primire in Regim de Urgenta Calafat © I post psiholog practicant in cadrul Centrului de Consiliere si Sprijin pentra Copilul care a Savarsit Fapte Penale si nu Raspunde Penal © 1 post psiholog practicant in cadrul Centrului de Consiliere si Asistenta Specializata pentra Persoanele cu Tulburari de Spectra Autist © 2 posturi psiholog practicant in cadrul Centrului de Consiliere, Evaluare si Informare ‘Comunitara © 1 post asistent social in cadrul Centrului de Servicii pentru Copilul Aflat in Plasament la Rude/Familii/Persoane © 1 post asistent social in cadrul Complexului Servicii de Recuperare Echipa Mobila - ‘Compartimental Echipa Mobila de Interventie in Regim de Urgenta pentru Persoana Adulta Aflata in Dificultate © I post asistent social in cadrul Centrului de Consiliere, Evaluare si Informare Comunitara © 1 post educator specializat in cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Norice!” — Central de Recuperare si Reabilitare * Noricel” Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie si ‘indeplineasci urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadma aprobat prin Hotirarea Guvemului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificdrile si completarile ulterioare: * are cetifenia roméné, cetitenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania cunoaste limba roméni, scris gi vorbit; © are varsta minima reglementata de prevederile legale; © are capacitate deplini de exercitiu; © are o stare de sinitate corespunzitoare postului pentru care candideazi, atestat pe baza adeverinfei medicale liberate de medicul de familie sau de unitaile sanitare abilitate; © indeplineste conditiile de studi si, dup caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerinfelor postului scos Ja concurs; © mu a fost condamnatd definitiv pentru sivarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorititii, de serviciu sau in legiturA cu serviciul, care impiedic& infaiptuirea justitici, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sivargite cu intenfie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condit specifice de participare la concurs: © 1 post sef complex gr.II absolventi cu diploma de invatamant superior in doméeniul psihologie, asistenta sociala si sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta ai invatamatului superior in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 in domeniul serviciilor sociale 4 posturi psiholog practicant; ~ _ studii universitare de licen absolvite cu diploma in domeniul psihologiei. 3 posturi asistent social ~ studi universitare de licent’ absolvite cu diplomé in domeniul asistentei sociale. 1 post educator specializat studii universitare absolvite cu diploma de licenta; modul psihopedagogic; Aetele necesare pentru inscrierea la concurs Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: a) cerere de inscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup’ caz; ©) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atest efectuarea unor specializiri, precum si copiile documentelor care atest indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publicd; 4) cametul de munca sau, dupi caz, adeverintele care atest& vechimea in muncd, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie; ©) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere c& nu are antecedente penale care si-I facd incompatibil cu functia pentru care candideazi; f) adeverinta medicalé care si ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de cétre medicul de familie al candidatului sau de citre unititile sanitare abilitate; g) curriculum vitae. Adeverinta care atest starea de sintate contine, in clar, numérul, data, numele cemitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Samiti Jn cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis a selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria rispundere c& nu are antecedente z penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel ‘mai tarziu pani la data desfigurarii primei probe a concursului. Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformititii copiilor cu acestea. Fonmulanil de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs. in vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 ile lucritoare de la data publicérii anuntului (08.06.2016), respectiv in perioada 08,06.2016-22.06.2016, dup& urmatorul program: de luni pana vineri intre orele 08,00 — 16.00, Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj — Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare, camera 3. Concursul se va organiza conform calendarului urmétor Coneursul se desfaisoara fn trei etape succesive dupa cum urmeazi: a) selectia dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice de participare la concurs, se va realiza in perioada 23.06.2016 - 24.06.2016, astfel incdt Ia data de 27.06.2016 se va afiga rezultatul acesteia la sediul si pe site-ul directici, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, insofité de motivul respingerii dosarului, dupa caz; > Contestatiile cu privire la rezultatul selectici dosarelor de inscriere se depun in maximum o zi lucritoare (24 de ore) de la afigarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs, la secretarul comisiei de solutionare a contestatilor; > — Comisia de solutionare a contestafiilor va afiga rezultatul final in termen de ‘maximum o zi lucritoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestati b) proba scrisi va avea loc in data de 04.07.2016, ora 10.00; > La accastii probit vor participa doar candidajii care au fost declarati admis” la reaultatul final al selectiei dosarelor; > Rezultatul probei ,,scrisa” va fi afigat la sediul si pe site-ul directiei, ou precizarea punctajului obtinut gi a sintagmei admis” sau ,,respins”; ©) interviul va avea loc in data de 06.07.2016; > La aceasti proba vor participa doar candidafii care au fost declarati,,admis” la renultatul final de la proba ,,scrisi”; Sunt declarafi admisi la proba ,,scrisi” candidafii care au objinut minimum 50 de punete, din maximum 100 de puncte. Rezultatele probelor de concurs vor fi afigate la sediul gi pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, ou precizarea punctajului si a sintagmei admis” sau respins”, precum gi ora la care se afigeaza. Dupa afigarea rezultatelor obtinute Ia proba ,.scrisa” gi ,interviu", candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult o zi lucritoare (24 de ore) de la data afisérii rezultatului, respectiv de la data afigirii rezultatului probei scrisi ori a interviului, la sediul institufiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestafiile depuse atat la proba ,,scrist” cat gi la ,,interviu” se face prin afisarea la sediul si pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in maximum o zi lucritoare (24 de ore) de la data expirdrii termenului de contestatie. in cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba ,,scrisa”, data si ora programirii sustinerii interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidatilor consemnati in scris si cu acordul comisiei de concurs. Comunicarea reaultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile Iucrétoare de la data sustinerii ultimei probe. Punctajul final se calculeazi ca medie aritmetic& 2 punctajelor obtinute la proba serisé gi interviu. Se consider’ ,,admis” la concurs, candidatul care a objinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia s fi obtinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba serisd, iar dacd egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitafi la un now interviu in urma c&ruia comisia de concurs va decide asupra candidatului cAstigitor. Candidatul nemulfumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. Relajii suplimentare se pot obine la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj din str. Nicolae Titulescu, nr.22, Craiova, Judetul Dolj, intre 08.00-16.00, telefon 0251/407.009, pagina de internet www.dgaspedol}.ro . BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF COMPLEX GRU LHLG. nr, 1434/2004, republicati, privind atributiile si Regulamentul — cadru de organizare gi fanctionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului; 2.Lege nr. 292/2011 a asistentei sociale; 3.LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale - Republicare 4.Legea nr. 272/2004 - privind protectia si promovarea drepturilor copilului; S.Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 6.0rdin nr. 286/2006 - pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii sia normelor _ metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie T.Ordin nx, 288/2006 - pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului; 8.Ordinul nr. 27/2004 al secretarului de stat al autoritatii nationale pentru protectia copilului si adoptie pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentra protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati; 9.Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta social&/persoane cu atributii de asistenta social, in domeniul protectiei drepturilor copilului; 10.Legea nr. 47/2004 - privind Codul de conduits a personalului contractual din autortitile si institutiile publice 11.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitati si sinatagii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 12.0rdin nr, 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 13.Ordin nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standar 14.Hotarare nr. 1437 din 2 septembrie 2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului 15,Ordonanta nr.68/2003 privind serviciile sociale; 16.Ordonanta nr. 86/2004 pentru modificarea $i completarea Ordonanfei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale. BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT SOCIAL, LHOTARARE nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare gi functionare ale Direotiei generale de asistent& social si protectia copilului - Republicare 2.LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale 3.LEGE nr. 272 /2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului - Republicati 4.LEGE nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 5.ORDIN nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectic 6.ORDIN nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind ‘managementul de caz in domeniu! protectiei drepturilor copilului 7.ORDIN nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentra copii cu dizabilitati 8.ORDIN nr. 95 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Metodologici de Iucru privind colaborarea dintre directile generale de asistenta social& si protectia copilului si serviciile publice de asistenti sociali/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului 9.LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile gi institutiile publice 10.LEGEA nr. 319 din 14 julie 2006 securitati si sdnitafii in munca 11.ORDIN nr. 289 din 6 julie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentra pirinti gi copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 12,ORDIN nr. 287 din 6 julie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregitire si sprijinire a reintegririi sau integririi copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 5 BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE PSIHOLOG PRACTICANT 1. Capitolele VII si VIII ~ Perioada tineretii si varstele de regresic — Psihologia varstelor — Ursula Schiopu, Emil Verza—Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 1995; 2. Chestionarele de personalitate in evaluarea psihologica — Mihaela Minulescu- Editura Garell Publishing house, 1996 3. Psihiatric vol.l ~ V.Predescu — Editura Medicala ~ Bucuresti 1989 Capitolul II- Semiologia proceselor de cunoastere Capitolul III - Sindroame Psihopatologice 4, Introducere in psihodiagnostic - Ursula Schiopu- Editura Humanitas — 2002 Partea a II a—Categorii mai importante si de larga folosire a testelor 5. Elemente de psihoterapie — Irina Holdevici — Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti 1995 ~Capitolul 5 ~ Psihoterapia cognitive compartamentala, 6. LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberd practici, infiinjarea, organizarea gi functionarea Colegiului Psihologilor din Romania. 7. HOTARARE nr. 1434/ 2004 privind atributiile si Regulamentul-cadra de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Republicare) 8. LEGE nr. 48/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) — Republicare 9. LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia i promovarea drepturilor copitului 10. LEGE nr, 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 11, LEGE nr, 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei social BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR SPECIALIZAT LHOTARARE nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atributiile si Regulamentul-cadm de organizare gi functionare ale Directiei generale de asistenta social si protectia copilului - Republicare 2.LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale 3.LEGE nr. 272 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului ~ Republicata 4.LEGE nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legit nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului S.ORDIN nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servieii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie 6.ORDIN nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz.in domeniul protectiei drepturilor copilulwi 7.ORDIN nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati 8.ORDIN ar. 95 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directile generale de asistenta social& si protectia copilului gi serviciile publice de asistentd sociali/persoane cu atributi de asistenta socialé, in domeniul protectiei drepturilor copilului 9.LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritiile si institute publice 10.LEGEA nr. 319 din 14 julie 2006 securititii si sfnatatii in muncd 1LORDIN nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru eprobarea Standardclor minime obligatori privind central de consiliere si sprijin pentru p&rinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 12.ORDIN nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind central de pregitire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde Sef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare lie Mioara_