Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ______

Sediu: Ramnicu Valcea ____, Strada __________________________

SOMATIE DE PLATA
Catre
dl./dna
___________________________________domiciliat(a)
in
localitatea
__________________, judet/sector ________________, str. __________________________,
nr. _____, bloc _____, scara _____, ap. _____ avand calitatea de proprietar/chirias al
apartamentului nr. ___ / (sau spatiului cu alta destinatie decit cea de locuinta) situat in
localitatea __________________, judet/sector _________, str.__________________________,
nr. _____, bloc _____, scara _____
Asociatia de Proprietari bloc ________va someaza ca pina la data de ___/____/_____
sa achitati suma de ______________ lei ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele
prevazute de asociatie a cotelor de cheltuieli de intretinere ce va revin si a sumei de ________ lei
reprezentand penalizarile aferente calculate sistemului propriu de penalizari al asociatiei in
conformitate cu Art. 49 din Legea 230/2007 si a normelor de aplicare ale acesteia.
In caz contrar, in vederea recuperarii sumelor resante, a penalizarilor aferente si a altor
daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu statutul asociatiei si
cu legile in vigoare, asociatia se va adresa Judecatoriei ___________________________
in vederea obtinerii unui titlu executoriu asupra bunurilor dvs. mobile si/sau imobile.
Prezenta somatie a fost intocmita in doua exemplare, azi data intocmirii ____________, un
exemplar va fi transmisa proprietarului prin inmanare directa cu confirmare scrisa de primire sau
prin posta prin scrisoare cu valoare declarata cu confirmare de primire, cel de-al doilea exemplar
fiind arhivat la sediul asociatiei.
Data :././..

Presedinte Asociatia de Proprietari


Nume si Prenume ___________________________
Semnatura si stampila asociatiei

Administrator
Nume si Prenume ________________
Semnatura

Subsemnatii __________________________________________________ declaram pe


propria raspundere ca somatia a fost primita/refuzata de catre proprietar.

Proprietar/Chirias somat, subsemnatul _____________________________ declar ca am


primit un exemplar original al Somatiei de plata azi data __________________.
Semnatura ..

S-ar putea să vă placă și