Sunteți pe pagina 1din 3

Definitie

1 Prin echipamentul individual de protectie (EIP), se intelege orice echipament


destinat sa fie purtat sau minuit de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau
mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la
locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in
acest scop.
Scopul EIP
2 Dotarea cu EIP se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale.
3 EIP trebuie sa fie utilizate atunci cind riscurile nu pot fi evitate sau limitate
suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele
sau procedurile de organizare a muncii.
Acordare EIP
4 Acordarea EIP se face in baza Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
art.13 litera r) si s) si a HG nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca.
5 Acordarea si selectionarea EIP ce se acorda, se face dupa efectuarea evaluarii
riscurilor pentru toate posturile de lucru si stabilirea tipurilor de risc care necesita
echipament individual de protectie.
Cerinte de securitate pentru EIP
6 EIP trebuie sa respecte prevederile HG nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor
esentiale de securitate ale EIP si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu
modificarile ulterioare.
7 Conditiile care trebuie sa le indeplineasca un EIP sunt :
a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi
la un risc marit;
b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
c) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate
ajustarile necesare.
O
bligatiile angajatorului

8 EIP se acorda gratuit lucratorilor de catre angajator. De asemenea se acorda tot


gratuit personalului detasat, elevilor si studentilor in practica, vizitatorilor,
personalului cu atributii de indrumare si control etc.
9 Inainte de a alege EIP angajatorul va evalua daca EIP pe care intentioneaza sa il
foloseasca indeplineste cerintele prevazute la pct.7.
Aceasta evaluare cuprinde:
a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin mijloacele
prevazute la pct.3;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede EIP pentru a fi
eficace impotriva riscurilor prevazute la lit.a),luinduse in considerare orice riscuri
pe care le poate crea echipamentul in sine;
c) compararea caracteristicilor EIP disponibil cu caracteristicile prevazute la
lit.b).
10 Angajatorul va asigura conditii pentru efectuarea verificarilor legale, depozitarea,
curatarea, denocivizarea, intretinerea si repararea EIP in conformitate cu
insructiunile de utilizare ale producatorului.
11 Angajatorul este obligat sa inlocuiasca EIP care nu mai corespunde din punct de
vedere al calitatilor de protectie, cind se constata acest lucru, indiferent de motiv.
12 Angajatorul informeaza lucratorul despre riscurile impotriva carora il protejeaza
purtarea si/sau utilizarea EIP, si il instruieste asupra modului de purtare si
utilizare a acestuia.
13 Instructiunile de purtare si/sau utilizare ale EIP, furnizate de producator si
prelucrate de angajator personalului care il utilizeaza, trebuie sa fie pe intelesul
tuturor.
14 EIP este, in principiu, destinat purtarii de catre o singura persoana.
Daca imprejurarile impun purtarea EIP de catre mai multe persoane, se iau
masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creaza
diferitilor utilizatori nici o problema de sanatate sau de igiena.
15 Conditiile de utilizare ale EIP, in special durata purtarii, va fi determinata in
functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului
de lucru al fiecarui lucrator si de performanta EIP.
Obligatiile personalului care poarta si/sau utilizeaza EIP
16 EIP poate fi utilizat numai in scopurile specificate si in conformitate cu fisa de
instructiuni, cu exceptia imprejurarilor specifice si exceptionale.
17 Degradarea EIP din vina angajatului caruia i-a fost artibuit sau instrainarea lui,
inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute, atrage raspunderea acestuia
pentru prejudiciul cauzat, conform ROI si legislatiei in vigoare.
18 Neutilizarea EIP se sanctioneaza conform ROI si legislatiei in vigoare.
19 Personalul care beneficiaza de EIP trebuie :

a) sa-si insuseasca si sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare


ale EIP;
b) sa poarte si/sau utilizeze intregul EIP pe toata durata indeplinirii sarcinii
de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate;
c) sa utilizeze EIP numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se
preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;
d) sa prezinte EIP la verificarile periodice prevazute in instructiunile de
utilizare si pentru curatare sau denocivizare;
e) sa solicite un nou EIP, atunci cind din diverse motive cel avut in dotare nu
mai prezinta calitatile de protectie necesare.
f) lucratorul are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu i se
asigura EIP prevazut, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.
20 Prin echipament individual de lucru (EIL), se intelege orice echipament
destinat a fi purtat de lucrator pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea.
21 EIL se acorda de catre angajator, in conditiile negociate prin contractul colectiv
de munca si/sau contractul individual de munca.
22 Cheltuielile necesare privind dotarea cu EIL sunt suportate in proportie de 50%
de catre angajator si 50% de catre lucrator.
23 Materiale igenico-sanitare
- se acorda obligatoriu si gratuit lucratorilor in scopul asigurarii igenei si
protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea
unor imbolnaviri profesionale;
- cantitatile si periodicitatea acordarii acestora se stabilesc prin contractul
colectiv de munca si/sau contractul individual de munca, la recomandarea
medicului de medicina muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munca;
- trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale
igenico-sanitare;
- personalul serviciului de medicina muncii are obligatia instruirii
lucratorilor in vedera utilizarii corecte a materialelor igenico-sanitare distribuite
- angajatii sunt obligati sa utilizeze materialele igenico-sanitare primite in
conformitate cu indicatiile personalului sanitar.