Sunteți pe pagina 1din 2

de forti

Tn caz

g.2.
g.3.

prin fortfr
major6, pe toata du9!1.31}en!e! acesteia; de vcinta

independentemajorfl se inletegc un eve*trnent sau evenirnente


ere lmprlvizli6il gi insr"lrmJnt Uf,cutremur,
pirfilor,
apirut dup6
?ncheierea.,cantractuli'ri
inufrda{ii
mntractante irnposibila, evenimente
precum: rEzbo!,
pirtilefac executarea prezentului conirac.t pentru
maiore, dintre
embargo'
oricare
in condiliile Jegl
cazul de forla majorS exonereaza r5rtile de rdspundgre,
sa, c6tre cealalt5
gi a notiftc6rii'?n siris, ?n termen de'S z1e de la aparilia
de 15 zile de la
parte. Oo"r**nt"L prolatorii vor fi prezentate ?n'termen

data aPariliei forlei rnajore'


interese.
de 30 de
x. $GLUTIONAREA LITIGIIL0R

putea notifica

zile calendaristice'in cazulin care forp majora dureaz* mai mult

celeilalte pertiorlcare dintre parfile contractant* Ya

__1--_^-Oe
^-i^Xrne
pe cale amiabilS'.legate
sau Oecurg&nd din piezentul contract

s6;
datsrezeoricgror
daune
pd(ile u#A*pun*
toate
rezolvarea
in lelgaturE cu
saudiligenleie.pentru
decurgAnd din prezentul
contract careconflicte
Tncetarea Ce Orlpt a contractulu!, fErd ca aceasta

10.1.
10.2. Orice

si
(in afara de evacuarea chiriasului
sau distrugerea
apartamentutui de catre
necesitatea unui
"onni"tnu a fost reiOtvat"niti"i
pi catefara
amiabil5 de ei, neplata chiriei
ineetarea contractulu!, re Se va face de proprietar
judecatoresti) se va rezolva de
executor luJecatoresc si fara instantele
la sediulcitre instan,tele judec6toregtl competenie
.......j:..".....'.. (de ce face
proprietarutui sad din circumscriplia cf,rora este situat imobilul
p5(ilor la incheierea
Xt CLAI'ZE FA|ALE
pgii
c*Jnoecfind
sarrctiunile
obieCul
prezerrtului
contract,
Oupb
cum
stabiiesc
11.1. Proprietarul dechre pe propria rfispundere,
prezentei inchirieri

prezentulu i contract).

pentu fats ?n declaragi,'.a io{l_- nrnutil" ce fac obiec'tul


de nicio sarcini in favoarea vreunuiter!
sunt proprietatea sa, riu s,,nt

"t"ctrt"
si nu'fas obiectul niciunei urmiriri sau executari legale'
sanctiunile legii ca va
declara pe proprie raspundere,11.2. Chiriasul
=i ".unodcandprecum si utilitatile {curent'
eontraetului.
avea
grija de apartament, va platii chiria la timp
deincalzirei, tuu, internet) toaie se vor achita la
in 2 exemplare originale' c6te unul pentru
Prezentul
timp in contract a fost ?ncheiat
fi ecare
parte contractantE.
apa calda,
i-si ia.obligatia acum
catre chirias, iar daca va distrugr.*u, in apirtament preluat la incheierea
cHlRtA$,
h*wl.
PROPREETAR,
ii va aAilce in starea in care
l-ascris ca-l va i*p"*
t'twO;U,,nO

,pri"*,

,Fs+t;uT

,"n),tr^^Ml

rl*,

kitaO )uoeil-,irp;
ofuror+

EW*zrtrr*d

Nr*
{

Rr^/

tuaZL

k-

-l