Sunteți pe pagina 1din 4

1.Esenta observarii statistice.

Prima etapa a cercetarii statistice.Include culegerea datelor si inregistrarea lor. Este o


etapa importanta,deoarece de modu l cum este asigurata veridicitatea datelor, depind
rezultatele obtinute.
2.Tipurile de observari statistice.
Observari totale-inregistrarea caracteristicilor la toate unitatile colectivitatii statistice.
EX:recensamintul pop.
Observari partiale-la un nr redus de unitatti din colectivitatea statistica. EX:sondajul
statistic
Observari curente-inregistrarea sistematica, permanent[, pe masura ce se produc
caracteristicile fenomenelor studiae. EX:natalitatea si mortalitatea
Observari periodice-inregistrarea datelor peste un anumit interval de timp.
EX:recensamintul populatiei
Observari directe- inregistrarea nemijlocita a datelor de catre operator
Observari indirecte-inregistrarea datelor pe baza de documente.
4.Programul de organizare a unei observari statistice.
Scopul observarii- formulat clar, precis
Colectivitatea statistica supusa observarii(obiectul observarii)
Unitatile de abordare (elementele colectiv.stat.) simple(salariatul)
complexe(familia)
Precizarea caracteristicilor despre care se culeg datele la unitatile colectivitatii.Se
inregistreaza sub forma de raspunsuri fixate in chestionar intr-o anumita ordine logica.
Elaborarea chestionarelor- Lista ( formular colectiv in care se inregistreaza
raspunsurile mai multor unitati) Fisa(formular individual, date referitoare numai la o
singra persoana).
Timpul observarii- a.stabilirea timpului la acre se refera datele / b. Timpul cind se
culeg datele.
Locul observarii coincide cu locul in care se manifesta fenomenul supus studiului
Masurile organizatorice au drept scop asigurarea unor conditii cit mai bune pentru
desfasurarea observarii statistice.
5.Esenta prelucrarii datelor statistice.
A doua etapa.1. Prelucrarea, gruparea si centralizarea datelor. 2.Calcularea sistemului
de indicatori care caracterizeaza colectiv.cercetata. 3. Prezentare adatelor sub forma
de serii, tabele si grafice.
6.Tipurile de grupari statistice
Gruparea simpla- dupa o singura caracteristica (gruparea pe virsta)
Gruparea combinata- dupa 2 sau mai multe caracteristici (dupa virsta si localitate)
Gruparea cronologica-dupa o caracteristica de timp (dupa anul de nastere)
Gruparea teritoriala- dupa o caracteristica de spatiu (orasul de bastina)
Gruparea dupa o anumta caracteristica atributiva:
pe variante (nr unitatilor este redus) (dupa nr de membri)
pe intervale (gradul de variatie este mare) ( conform salariului).
7.Modelele de calcul.
Modelul aditiv- adunare sau scadere (Resursele de munca=populatia
ocupata+rezervele de munca)
Modelul multiplicativ- caracteristica secundara se obtine ca un produs dintre valorile
a doua caracteristici primare (Fondul de salariu=nr de lucratori x Salariu)
Modelul sub forma de raport- se obrine ca un raport dintre valorile a doua
caracteristici primare ( Productivitatea muncii=volumul productiei/timp)
8.Tipurile de intervale.
Interval egal presupune aceeasi marime pentru toate grupele formate

Interval inegal- marimi diferite ale intervalului in grupele formate


Interval inchis- poseda si valoare minima si maxima a caracteristicii gruparii
Interval deschis- poseda sau valoareminima sau maxima a caracteristicii de grupare.
9.Marime intervalului egal de grupare.
Ig=Xmax-Xmin/ng , unde ng- nr gruparilor
10.Relatia lui Sturges.
r=1+3,322*lgn , unde r-nr de grupe, n- nr de unitati din colectivitate.
11.Planul prelucrarii statistice.
Programul prelucrarii-schema logica in care se indica toate operatiile ce trebuiesc
executate, succesiune lor si conexiune dintre ele.
Metodele si procedeele de calcul care vor fi aplicare pentru obtinerea sistemului de
indicatori
Formele de prezentare a rezultatelor prelucrarii, precizarea seriilor, machetelor
tabelelor, tipurile de grafice ce vor fi utilizate.
Problemele organizatorice ale prelucrarii locul si timpul efectuarii prelucrarii si
transmiterii rezulattelor.
12.Esenta seriei statistice.
Enumerarea datelor statistice intr-o annumita ordine se numeste serie statistica. Este
formata din doua siruri de date paralele, in care primul este sirul variantelor, iar al
doilea sirul frecventelor).
13.Clasificarea seriilor statistice.
Serii statistice de repartitie:
- serie atributiva se formeaza in urma gruparii dupa caracteristici calitative
- serie de variatie se formeaza in urma gruparii dupa caracteristici cantitative :
serii discrete de reparitie (carecteristica redata print-un nr intreg care nu poate
avea valori intermediare)
serii de repartitie pe intervale (repartitia are loc sub forma de interval de la si
pina la ).
Serii cronologice reprezinta evolutia unui fenomen de timp
Serii teritoriale se obtin dupa criteriul administrativ-teritorial.
14.Elementele principale ale unui tabel statistic.
Titlul tabelului se inscribe in partea de sus a tabelului, sub titlu in drapta se inscribe
nr tabelului elaborate.
Macheta tabelului partea exterioara compusa din rinduri orizontale si coloane
verticale la intersectia carora se inscriu datele statistice.
Predicatul tabelului contine indicatori ce caracterizeaza subiectul tabelului.Se inscrie
la capatul coloanelor.
15.Clasificarea tabelelor statistice.
1.Tabele simple
descriptive sau enumerative - enumera unitatile colectiv.statistice
teritoriale prezinta unit. Colectiv-statistice pe unitati administrativ-teritoriale.
tabele cronologice - demonstreaza evolutia colectivitatii statisticxe in timp.
2.Tabele pe grupe prezinta colectivitatea statistica divizata in grupe omogene pe
baza unei singure caracteristici de gupare (cantitativ sau calitativ).
3.Tabele combinate reprezinta colectivitatea statistica despartita in grupele
omogene pe baza a doua sau mai multe caracteristici de grupare.
17.Elementele unui grafic statistic.
Titlul graficului clar,scurt si complet si sa precizeze clar fenomenul studiat. Sub

grafic.
Legenda graficului defineste simbolurile folosite in grafic
Reteau graficului linii paralele orizontale si verticale sau de cercuri concentrice dupa
cum sunt trasate punctele graficului in sistemul de coordconate.(Sistem rectangular).
Scara graficului
18.Principalele tipuri de grafice statistice.
Grafice liniare
Diagrama prin coloane
cea mai frecvent utilizata .Coloanele sunt niste dreptunghiuri cu baza egala inaltime
este direct proportionala cu marimea indicatorilor reprezentati.Sunt dispuse la distante
egale cu jumatatea bazei coloanelor.
Diagrama prin benzi
bezile sunt niste dreptunghiuri, dispuse orizontal, iar valorile numerice figureaza sub
scara graficului.
Diagrama prin sectoare
se utilizeaza pentru redarea structurii colectivitatii statistice.In cazul cercului de
structura se considera ca cele 360 grade corespund cu 100%. (+dreptunghiul de
structura)
Histograma
graficul in care seria de repartitie se prezinta in forma de dreptunghiuri alaturate.
Poligonul frecventelor
daca unim printr-o linie poligoanele centrelor laturilor de sus ale dreptunghiurilor
historgramei obtinem poligonul frecventelor.
Diagrame figurative
se folosesc atunci cind in calitatea de simbol grafic apare insusi obiectul studiat,
reprezentat printr-o scara anume.
19.Reguli pentru constuirea graficelor statistice.
Trebuie sa aiba un titlu scurt clar si corespunzator.
scara trebuie sa fie construita astfel incit sa evidentieze variatia fenomenului
reprezentat.
notarea cifrelor pe scara verticala se face in partea stinga iar pe cea orizontala
dedesubt.Se incepe cu 0 si se continua neintrerupt pina la un nr ce trebuie sa fie mai
mare decit valoarea celui mai mare indicator din seria ale carei date numerice le
reprezentam.
scara trebuie sa ne indice felul indicatorului cu ajutorul carora reprezentam
fenomenul
legenda se aseaza intotdeauna dedesubtul graficului si de obicei in partea dreapta.
20.Importanta tabelelor si graficelor.
Tabelele permit ca materialul sa fie expus cit mai comod exact compact si rational.Se
folosesc in toate etapele si operatiile cercetarii statistice in procesul inregistrarii si
culegerii datelor pe parcursul prelucrarii lor la anliza si interpretarea datelor statistice.
Graficele inlesnesc observarea proportiilor in care se afla datele pe care le
reprezentam.Joaca un rol important in popularizarea datelor sttaistice in informarea
opiniei publice despre mersul economiei despre viata sociala, culturala, etc.
16.Regulile comune si specifice
Regulile comune:
sa permita perceperea rapida si exacta a informatiilor prezentate
sa aiba un titlu general,clar concis care sa sintetizeze continutul informativ al datelor.
sa se precizeze unitatile de masura in care se exprima datele

sa se precizeze unitatea statistica, timpul si spatiul la care se refera datele.


sa se indice sursa de date
sa fie insotite de scurte note explicative despre continutul notiunilor folosite.
Reguli specifice:
numerotarea rindurilor si coloanelor pentru regasirea datelor citite din text
nu se admit rubrici incomplete , goale si se inscriu semne speciale:
a. Daca nu se cunosc date numerice se pune sau...
b. Are valoare egala cu zero se pune sau 0
c. Nu poate xista nimic se une X sau d. Valoare mai mica decit 0,1 se pune 0 sau *
in fiecare rubrica se inscrie numai o singura data sau se pune un semn special.