Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul de Finante Pe gaura. rod y Betcha Regimul fiscal al marfurilor expirate ‘ncepsind ev 01 ianuare 2016, confor at 25 alin. (4) lice} din Cod sca apobat pein Lege r. 227/205, fu sunt deductible cheltielilepivind bunurite de natura stocutlor sau a mijloacelor fixe amorizabile consatate ips dln gestiune or degrade, neimputile, procum sia pe valoarea adiugataferentd, dacd aceasta este datora ‘Aces cheltuil sunt deductible penisu cazul in care sto- Cutlenijlacele fixe amorizabile se inscruin ovicare dine ‘umatoael sivai/conditi: 1. au fost dstrse ca umare a unor calamittinaturale sau aaltorauze de fort major, in conde stabilite prin perme: 2. au fost Incheiate contract de asigurore; 3. au fost degradatecalitativ se face dovada dsruger; 4.au tezmen de valabiltatelexpirare dep, potrivt lei. Asada, cazul mail cu termen de valabiltatelex- rare dep, scoase din evident dpa data de 01 ianaie 2016, chet imegsrate sunt deductible determina tea rezulotl sal. Acestea se scot dn evident fn azn listelor de invenariere, a proceslui-vebal al comiset de inyenta sia procesulu-verbal de disrugerepredare cite nai specializate. in ceea ce privet taxa pe valoarea adsugat, conform at 304 alin. 2) din Codl fiscal Nome metadologice dateinaplicarea acest, nuseajuseazd deducerea nal 1 taxel in azul unurilorde natura tocurilor degrade ca- lati, care nu mai pot fi valoticate i pent cae se ace sdovada disruger naa data de 01 ianuarie 2016, cheluioile eu mau- file cu teemen de valabiltateexpiare dept nu era de ductbil la determinareaproituluiimpozabl entra mire constatate minus la iventarlefectuat la 31 decembrie 2015, expiae, degrade, se aplic wata- ‘ment fsa in vigoare a aceasta data respectvprevederile Leg ne. 571/2003 prvind Codul fiscal Conform art. 21 alin. te in Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 prvind Cod fiscal, sunt de ductile la dterminarea proftlu impozabilcheltielile prvind bunutile de natura stocullar sau a activelorcorpo- ‘ale constatate lips din gestune oi degradate, neimputa- bile, pent care nu au fostinchelate contracted asigurae, precum itaxa pe valoare addugatdaferenta dacd aceasta ‘ese datozata. Nu ina sub incidentaacestr prevedr sto- ‘url si mifloacele fixe amorizabil, disuse ca urmare a ‘ur calamitt naturale sau alto eauze de forts majoras. In ceca ce privese taxa pe valoarea adsugat, nici in anu 2015 nu seefecua ajar pers bunaile de nara ‘Socurlor degradat alta, doc era nope cum tiv umatoarele condi: | -deyadarea caliativa a bunurlor se datoreaz8 unor ‘cauze objective dovedie cu documente; 2. se face dovada ci bun au fost dstruse {in cazulconwibuaililoe penta care aul sal este di- ferit de anu calendarisic, pena determinatearezulatlui fiscal al anul fiscal modifica, care cuprinde att perioade din anal 2015, cat id anul 2016, se auf vedere um toarle: 2 pers venture, celui sau orice ate elemente, Inegisrate pind la data de 31 decembrie 2015, se aplicaregiml fiscal prevaizut de Legea ne. 371/200 Prvind Cod fiscal, cu modtiese si completiile Ulteriare;pentu determinarea bazei de calcul al re- ulti fiscal se iain consderar venture, chel- tuieile i elementele inegistrate pind la data de ST decembrie 2015; i pentru venitutile,chetielile sau orc ale elemente ‘registate incepdnd cu 1 ianuare 2016, al ciror regim fiscal limita de deduceresisau metodologie de ‘ale! au fost modiicat, se aplica peeved in vi- ‘ore ncepsnd cu data de anuarie 2016, lund in ‘orsiderare regimul sal limita de deducere siSau ‘metordloga de alu asl cam au fost reglemetate ‘ncepind cu aceasts dat; pent determinarea baz dd calcul lez fiscal eau in considera ve- nituile,cheltueile si elementee inregstateince- pind cu data de 1 ianuare 2016 ‘rina Dumivescu, Consultan sal Pron apriie 2016

S-ar putea să vă placă și