Sunteți pe pagina 1din 16

Primria Municipiului Oradea

Direcia Tehnic

Piaa Unirii, nr. 1


410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-440 746
E-mail: primarie@oradea.ro

Biroul Drumuri Publice

Aprob,
Ilie BOLOJAN
Primar
Nr.178491 data 18.09.2014

CAIET DE SARCINI
privind

,, STRATEGIA MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU PERIOADA


2015 -2020 PRIVIND INTRETINEREA SI DEZVOLTAREA
RETELEI STRADALE A MUNICIPIULUI ,,

Prezentul caiet de sarcini cu componentele lui reglementeaza nivelul de performanta


al serviciului ce urmeaza a fi prestat.
Specificatiile tehnice , respectiv nivelul calitativ , tehnic si de performanta , siguranta in
exploatare , dimensiunile , terminologia , testele , metodele de testare pentru produsele
si serviciile / tehnologiile propuse prin strategia ce se va elabora vor respecta
prevederie actelor normative in vigoare la data elaborarii.
Corelat cu categoria lucrarilor ce urmeaza a se realiza in baza strategiei elaborate
( lucrari curente si lucrari de investitii ) se vor elabora distinct:
1) Strategia privind administrarea si intretinerea drumurilor publice ( strazi ) aflate in
administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea inclusiv clasificarea
acestora
2)Strategia privind managementul investitiilor pentru dezvoltarea retelei de strazi din
municipiul Oradea

1) STRATEGIA PRIVIND ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA DRUMURILOR


PUBLICE ( strazi ) aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului
Oradea inclusiv clasificarea acestora
Conform art . 5 pct.2 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes
local , principalele activitati , specifice serviciilor de administrare a domeniului public
si privat , desfasurate la nivelul minicipiului trebuie sa asigure in domeniul administrarii
drumurilor si strazilor :
a) executarea lucrarilor de construire, modernizare si intretinere a strazilor si a
drumurilor , in stricta concordanta cu documentatiile de urbanism si pe baza studiilor de
circulatie si de trafic;
b) verificarea starii tehnice a strazilor , identificarea si localizarea degradarilor produse
in carosabil si remedierea operativa a acestora;
c) cresterea eficientei lucrarilor de construire , reabilitare si intretinere a strazilor si
drumurilor , prin adoptarea unor solutii , materiale si tehnologii performante;
d) organizarea fronturilor de lucru , semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si
adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de
siguranta pe toata durata executiei lucrarilor de construire , modernizare si intretinere a
strazilor;
e) evitarea si /sau limitarea deteriorarii domeniului public , determinate de executia
lucrarilor de constructii , precum si refacerea zonelor adiacente afectate;
f) organizarea circulatiei rutiere in localitate si optimizarea traseelor in functie de
fluxurile de vehicule si pietoni , prin lucrari de amenajari rutiere , instalatii de dirijare si
semnalizare , amplasarea si montarea indicatoarelor rutiere a marcajelor si a altor
instalatii de avertizare;
g) realizarea si intretinerea in perfecta stare de functionare a instalatiilor de dirijare a
circulatiei , a semafoarelor , a indicatoarelor rutiere si a marcajelor ;
h) perfectionarea si modernizarea mijloacelor de semnalizare si avertizare rutiera si de
dirijare a circulatiei;
i) amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare pe strazi si in alte locuri
publice , in conditiile stabilite prin planurile de urbanism si studiile de circulatie.
Lucrarile de intretinere curenta si periodica a drumurilor cu periodicitatea prevazuta de
reglementarile tehnice pentru asigurarea viabilitatii si desfasurarii traficului in conditii
de siguranta si confort constau in:
- Cresterea capacitatii portante prin realizarea de covoare si ramforsari ale sistemelor
rutiere existente;
- Imbunatatirea performantelor imbracamintilor asfaltice ale strazilor imbracamintilor
asfaltice ale drumurilor nationale care traverseaza municipiul;
- Conservarea prin lucrari de intretinere a parametrilor tehnici ai structurilor existente
care indeplinesc exigentele legate de asigurarea desfasurarii traficului modern in
conditii de siguranta si confort;
- Modernizarea si / sau reabilitarea structurilor existente ai caror parametrii tehnici nu
mai corespund evolutiei traficului ( ridicarea clasei de incarcare , cresterea latimii partii

carosabile, etc.; investitii in lucrari de arta noi; implementarea unui sistem optimizat de
management al podurilor).
1.1. PLANIFICAREA SI PROGRAMAREA LUCRARILOR DE INTRETINERI SI
REPARATII necesare a se realiza pe strazile municipiului Oradea
In conformitate cu art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 , republicata privind
regimul drumurilor aprobata prin Legea 82/1998 , administrarea drumurilor publice si
private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea,
intretinerea si exploatarea drumurilor.
Activitatile de intretinere si reparare a drumurilor publice , din care fac parte si strazile ,
sunt reglementate de Normativul privind administrarea , exploatarea , intretinerea si
repararea drumurilor publice , ind. AND 554- 2002, respectiv Normativul pentru
intretinerea si repararea strazilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)*).
Normativul privind administrarea , exploatarea , intretinerea si repararea drumurilor
publice, ind. AND 554-2002 prevede :
a) clasificarea si definirea lucrarilor si serviciilor desfasurate de catre administratorii
retelei de drumuri publice aferente intretinerii si repararii drumurilor/strazilor , a
podurilor de sosea si a anexelor acestora;
b) principii , sisteme si proceduri de planificare si evaluare a lucrarilor de intretinere si
reparatii drumuri/strazi, poduri si constructii aferente;
c) proiectarea , avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico economice pentru
lucrarile de intretinere si reparatii la drumuri /strazi, poduri si constructii aferente ;
d) organizarea , executarea si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii la
drumuri /strazi , poduri si constructii aferente;
e) receptia lucrarilor de intretinere si reparatii la drumuri /strazi , poduri si constructii
aferente in scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului rutier in conditii de
siguranta si confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier , administratorii
drumurilor publice / strazilor executand lucrari si servicii de intretinere si reparatii a
drumurilor /starzilor, podurilor si anexelor acestora
Normativul pentru intretinerea si repararea strazilor, indicative NE 033-04 (revizuire C
270-1991)*) are ca scop / obiective:
1) clasificarea lucrarilor rutiere de intretinere si reparatie ale starzilor;
2) reglementarea periodicitatii executiei acestor lucrari;
3) evidentierea categoriilor de operatii necesare sporirii sigurantei circulatiei.
Activitatile de intretinere si reparare a strazilor se clasifica in:
a) Lucrari de intretinere " totalitatea activitatilor de interventie ce se executa in
tot timpul anului , determinate de uzura sau degradarea strazilor in conditii
normale de exploatare , activitati ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice
necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta precum si mentinerea
patrimoniului public stradal in stare permanenta de curatenie si aspect estetic

corespunzator . Lucrarile de intretinere au caracter permanenet executandu-se


in tot cursul anului pe intreaga retea stradala a municipiului .
b) Lucrari de reparatii " - totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca
scop compensarea partiala sau totala a uzurii fizice sau morale a strazii
produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu .
Lucrarile de reparatii pot fi : reparatii curente si reparatii capitale . Lucrarile de
reparatii curente se executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a
uzurii sau degradarii elementelor componente ale strazii. Aceste lucrari asigura,
dupa caz, imbunatatirea , repararea sau inlocuirea elementelor care au suferit
deteriorari , in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere .
Lucrarile de reparatii capitale reprezinta complexul de lucrari care se executa
la intervale mai mari de timp ( sfarsitul unei durate normale de functionare ) in
scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale ale strazii . In cadrul lucrarilor
de reparatii capitale se cuprinde si refacerea la parametric initiali sau la un nivel
tehnic superior, a strazilor desfacute cu ocazia introducerii de instalatii tehnicoedilitare subterane .
c) Interventii de urgenta " - acele lucrari necesare in cazul avariilor la retelele
edilitare sau ca urmare a calamitatilor naturale sau accidentelor. Interventiile
accidentale sunt generate de cause neprevazute si ca urmare sunt lucrari
neplanificate .Din aceasta categorie fac parte : eliminarea degradarilor provocate
de accidente de circulatie , burdusiri pe suprafetele carosabilului , interventiile la
retelele edilitare, lucrari de restabilire urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati
naturale . Aceste lucrari se realizeaza din punct de vedere tehnic in mod
asemanator cu lucrarile de reparatii capitale sau reparatii curente .
1.1.1. PLANIFICAREA lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor
In decursul exploatarii lor , drumurile/strazile sunt in permanent supuse influentei unor
factori care pot produce lent sau intr-un termen scurt uzura si degradarea imbracamintei
drumului , a sistemului rutier , etc. , principalii factori care actioneaza negativ fiind
traficul rutier si factorii climaterici . Evaluarea starii tehnice a drumurilor care sta la baza
planificarii categoriilor de lucrari de intretinere ce urmeaza a se realiza ,se efectueaza la
terminarea perioadei de iarna atunci cand urmare a ploii , lapovitei, ninsorii ,
degradarile sunt mult mai vizibile si permit inventarierea si evaluarea lor .
Ca urmare a inventarierii naturii , calitatii si cantitatii defectiunilor se planifica ,se
stabilesc , categoriile si cantitatile lucrarilor necesare a se realiza .
La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor
de sosea si a anexelor aferente lor, se va tine seama de urmatoarele principii de baza:
(1) evitarea dispersarii fondurilor alocate,
(2) crearea unor legaturi continue intre diferitezone ale municipiuluiprin asigurarea unei
retele corespunzatoare de strazi
(3) acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor pentru arterele magistrale si traseele de
strazi importante din punct de vedere economic si social,

(4) acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale


(5) alegerea solutiilor obtime de reparatii,
(6) respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati inclusiv normele de
protectia muncii.
Se va avea in vedere ca in cazul unui buget restrictiv strategia de executie a lucrarilor
de intretinere sa utilizeze strategia de tip curativ cand se executa lucrari punctuale ,
functie de degradarile ce apar , asigurandu-se niveluri de serviciu scazute cu o
suprafata de rulare foarte eterogena , neexistand personal numeros avand in vedere
volumul mare de lucrari de tip interventie care au o productivitate si eficienta scazuta .
1.1.2.Stabilirea tipurilor de lucrari de intretinere sau reparatii
Tipurile de lucrari de intretinere sau reparatii , volumul lucrarilor si fondurile necesare
executiei acestora se va stabili in functie de :
1) nivelul de serviciu al drumului / strazii respective ( structura si intensitatea
traficului , zona climaterica ) ;
2) starea tehnica a drumurilor , podurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a
efectuarii masuratorilor tehnice, a reviziilor si inspectiilor;
3) evidentele tehnice , banca de date tehnice rutiere care va fi actualizata
obligatoriu de catre prestator conform prezentului caiet de sarcini ;
4) Strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare
avute in vedere;
5) Normativele specifice fiecarei activitati .
Lucrarile de intretinere , reparatii , amenajari strazi , poduri si trafic rutier ,, din
Municipiul Oradea au la baza ,, Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor
publice ,, , Ind. AND 554/2002respectiv Normativul pentru intretinerea si repararea
strazilor, indicative NE 033-04 (revivuire C 270-1991)*) .
Lucrarile si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se impart in :
- intretinerea curenta pe timp de vara,
- intretinerea curenta pe timp de iarna .
Lucrarile de intretinere pe timp de vara cuprind trei categorii de lucrari si anume ;
1) intretinerea partii carosabile , specifica tipului de imbracaminte ( strat de rulare);
2) intretinerea comuna tuturor drumurilor ;
3) intretinerea curenta a podurilor , pasajelor , podetelor .
Intretinerea partii carosabile , specifica tipului de imbracaminte ( strat de rulare),
alcatuita din :
- intretinerea imbracamintilor asfaltice care cuprinde : intretinerea suprafetelor
degradate la imbracamintea asfaltica . inlaturarea denivelarilor si fagaselor ,
plombari , colmatarea fisurilor si a crapaturilor , badijonarea suprafetelor
poroase , precum si asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafete cu bitum in
exces ;

intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde : plombari , colmatari de


rosturi si crapaturi , refacerea rosturilor , eliminarea fenomenului de pompaj ,
refaceri de dale , etc ;
- intretinerea pavajelor cuprinde :refaceri de suprefete izolate , inlocuire de
pavele , refacerea locale a rosturilor , etc
- intretinerea drumurilor pietruite cuprinde : aprovizionarea cu materiale pietroase ,
astuparea gropilor si fagaselor cu material pietros , scarificarea si reprofilarea ,
cu sau fara cilindrare , cu sau fara material pietros de adaos, etc. ;
- intretinerea drumurilor de pamant cuprinde ; reprofilarea platformei , astuparea
gropilor si fagaselor cu pamant , taierea damburilor , completarea cu balast , etc.;
- intretinerea semnalizarii orizontale completarea sau refacerea izolata a
marcajelor pe partea carosabila , corectii ale marcajelor ;
Intretinerea comuna tuturor drumurilor , va fi alcatuita din:
- intretinerea platformei drumului care cuprinde:curatarea platformei drumului de
noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale, tratarea burdusirior , a unor
tasari locale , completarea cu balast , nivelarea la cota , eliminarea gropilor prin
acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate
initial ;
- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului , precum si prevenirea efectelor
inundatiilor care cuprinde : asigurarea pantelor in profil transversaj si longitudinal
din zona drumului intretinerea santurilor si rigolelor, curatirea santurilor si
rigolelor, a canalelor si a podetelor, decolmatarea santurilor si rigolelor ,
repararea si curatirea caminelor de vizitare , completarea capacelor caminelor ,
etc. ;
- intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere
intretinerea semnalizarii verticale indreptarea , intretinerea, vopsirea
indicatoarelor de circulatie, a stalpilor si a altor mijloace de dirijare , reconditionarea
tablelor indicatoare , inclusiv semnalizarea punctelor de lucru ;
intretinerea parapetelor directionale -intretinerea parapetelor metalice
revopsire , spalare periodica , protectii anticorosive , etc.;
intretinerea gardurilor de protectie demontare , remontare , vopsire ,
completare cu elemente necesare ,etc . ;
Intretinerea curenta a podurilor , pasajelor , podetelor si a tunelurilor , alcatuita din :
- la podurile din beton , beton armat , pasaje , reparatii de tencuieli curatarea
rosturilor degradate , curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem ,
desfundarea gurilor de scurgere , reparatii la parapete, trotuare , hidorizolatii , guri de
scurgere , rosturi de dilatatie , sferturi de con , scari de acces ;
- intretinerea albiilor din zona podurilor reparatii isolate la pragurile de fund si la
apararile de maluri , inlaturarea din albii a depunerilor ;
- intretinerea podetelor reparatii izolate la coronamentele aripilor , camere de
linistire , peree , desfundari si decolmatari de podete .
intretinerea partii carosabile si a trotuarelor aferente podurilor, pasajelor, podetelor.

1.1.3.SISTEME DE PLANIFICARE a lucrarilor de intretinere si reparatii ale


strazilor
Pentru planificarea si prioritizarea lucrarilor de intretinere in vederea alocarii cu maxima
eficienta tehnica si economica a fondurilor se pot utiliza sistemele de administrare
optimizata a drumurilor si podurilor , sisteme care au la baza masuratori periodice ale
starii tehnice a retelei de drumuri si poduri .
Urmare a interpretarii datelor privind starea tehnica a drumurilor si podurilor si
introducerii acestora intr-un program special , se pot alege politicile si startegiile de
interventie , perioada optima de executie , priotizarea lucrarilor si nivelul de urgenta.

1.1.4. PROGRAMAREA lucrarilor


Programele anuale pentru lucrarile si serviciile de intretinere si reparatii la drumuri ,
poduri si anexele acestora se vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind
lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice , in functie de resursele financiare
estimate , durata normala de functionarea a drumurilor publice si periodicitatea
lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice . Programul annual de
lucrari elaborate va trebuii sa permita municipiului Oradea elaborarea Programelor
anuale de intretinere si reparatii pentru reteaua de drumuri de interes local , la inceputul
fiecarui an calendaristic si care apoi se vor aduc la forma finala dupa aprobarea
bugetului local .
Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice
se defineste ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru
acelasi sector de drum/ strada , in interiorul ciclului de reparatii capitale sau pe durata
unui an calendaristic .
Lucrarile accidentale cauzate de calamitatile naturale se executa in prima urgenta
pentru restabilirea circulatiei , urmand ca documentatia tehnico- economica sa fie
elaborata si aprobata ulterior . Lucrarile de definitivare se vor realiza conform
planificarii .
1.2.Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor sunt :
a) marimea intensitatii traficului si structura acestuia in raport cu aparitia uzurii sau
degradarea lucrarilor;
b) tipul de lucrari asupra caruia se intervine cu lucrari de intretinere sau reparatii
curente ;
c) calitatea materialelor folosite ;

d) efectele iernii , stabilitatea unor sectoare din zona drumului , efectele transporturilor
grele , perioadaele optime pentru executia unor lucrari;
e) frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei rutiere si factorilor naturali .
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere la drumuri ,poduri si a anexelor acestora
se va face in limita fondurilor financiare aprobate anual .
Astfel , in cursul unui an , in a doua jumatate a acestuia se intocmesc programele
propuse pentru anul urmator. Se supun aprobarii prin Hotararea Consilului Local , iar
dupa aprobarea bugetului , se opereaza revizuirea programelor initiale, daca este
cazul, in functie de bugetul alocat , prioritatile municipiului , traficul rutier mediu,
lungimea retelei rutiere din administrare , investitiile importante si lucrarile de reabilitare
a retelei de drumuri , starea tehnica a drumurilor/ strazilor din administrare .
Corelat cu identificarea starii tehnice a strazilor municipiului Oradea se va intocmi o
strategie pentru situatia unui buget de austeritate, precum si o strategie pentru situatia
unui buget normal .
Astfel pentru in buget de austeritate se va lua in calcul o valoare estimate la 12.000.000
lei iar pentru un buget normal se estimeaza o valoare de 24.000.000lei.
Totodata se va incerca o analiza in vederea atingerii obiectivelor strategice si
identificare a unor solutii de asigurare a resurselor financiare .

1.3.CLASIFICAREA STRAZILOR.
ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE TEHNICE STRADALE
Prin STUDIUL DE CIRCULATIE realizat la nivelul municipiului Oradea in anul 2008 a
fost actualizata BAZA DE DATE TEHNICE STRADALE a municipiului.
Anual municipiul a intervenit in reteaua stradala prin realizarea de obiective de investitii
noi sau reabilitarea, respectiv modernizarea strazilor existente atunci cand a fost cazul,
fiind realizate de asemenea amenajari de intersectii, spatii noi de parcare in incintele
spatiilor de locuinte si nu numai, doua poduri noi etc.
In cursul anului 2013 a fost realizat la nivelul Zonei Metropolitane un Studiul de
mobilitate si plan de dezvoltare a transportului la nivelul zonei metropolitane.
In baza datelor noi de trafic obtinute de prestator conform cap.1.1.2.3, a starii tehnice a
strazilor, a situatiilor din teren se va realiza actualizarea bazei de date tehnice stradale
care se regaseste in anexa nr. 2, in ce priveste starea carosabilului, elementele
caracteristice strazilor, categoria strazii si codul de clasificare.
Aceasta prima etapa a strategiei va fi supusa dezbaterii publice, dupa care
actualizata/modificata daca va fi cazul, va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local al
municipiului Oradea.

Dupa aprobarea ei prin Hotararea consiliului local se va trece la elaborarea celei de a


doua etape, respectiv:
2) STRATEGIA PRIVIND MANAGEMENTUL INVESTITIILOR PENTRU
DEZVOLTAREA RETELEI DE STRAZI din municipiul Oradea
Investitiile au un rol hotarator in realizarea obiectivelor Strategiei nationale de
dezvoltare pe termen lung , in creerea premiselor unei cresteri economice durabile ,
imbunatatirii nivelului de trai al populatiei si dezvoltarii intregului organism socio
economic .
Modernizarea si extinderea infrastructurii , cresterea numarului de locuri de munca ,
sporirea productivitatii muncii sunt evolutii dezirabile si posibile numai printr-o
judicioasa politica de investitii, bazata pe metode moderne de manegement , pe
instrumente si tehnici care permit pregatirea si fundamentarea unor decizii cu grad
ridicat de obiectivitate , pe alegerea celor mai bune variante ale proiectelor de
investitii si a solutiilor optime de realizare a acestora .
Municipiul Oradea beneficiaza de o infrastructura rutiera in lungime totala de 426
km, din care 67,37 % km reprezinta strazi modernizate , restul de 32.63 % fiind
strazi nemodernizate .
In ultima perioada in mun. Oradea au avut loc ample lucrari de reabilitare ,
modernizare si extindere a retelelor de apa , canalizare, electrice, telefonice si gaze
naturale .Reteaua rutiera a fost afectata sever in urma acestor interventii , rezultand
necesitatea realizarii lucrarilor de reabilitare, reparatii capitale, etc. a carosabilului
strazilor pe care s-a intervenit.
Hotararea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea
continutului cadru al
documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice , precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de
investitii si lucrari de interventii , Ordinul 863/2008(A)
pentru aprobarea,
,, Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28 " ,
Ordinul 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitati urbane impreuna cu celelalte reglementari legale in
vigoare , vor trebuii avute in vedere la elaborarea strategiei .

2.1. INVESTITII
Investitia reprezinta efortul financiar actual facut pentru un viitor mai bun , creat prin
dezvoltare si modernizare , avand ca sursa de finantare renuntarea la consumuri
actuale sigure , dar mici si neperformante, in favoarae unor consumuri viitoare mai mari
si intr-o structura moderna , mai aproape de optiunile utilizatorilor , dar probabile .
Din definitia formulata reies urmatoarele concluzii si consecinte care trebuie sa
stea / stau la baza strategiei investitionale :
1. Investitia trebuie dimensionata , previzionata si argumentata , pentru a fi sustinuta
de catre cei care trebuie sa o faca ;
2. Investitia trebuie conturata stiintific si realist prin studii complexe si pertinente .
3. Finantarea investitiilor reprezinta renuntarea la consumuri actuale posibile si sigure,
in favoarea unor consumuri viitoare , mai mari , mai performante , dar probabile .
Prin investitii trebuie sa se inteleaga nu numai constructia de noi obiective , ci si
modernizarea celor existente , rezultate din inventarierea starii tehnice a retelei de
strazi a municipiului
Investitiile au un caracter novator , ele aduc intodeauna schimbarea situatiei existente ,
aparitia altor elemente decat cele cunoscute anterior .
Orientarea fondurilor banesti spre investitii se face :
- in functie de prevederile Planului Urbanistic General prin care se orienteaza
dezvoltarea urbana pe categorii functionale (zone rezidentiale, zone pentru servicii,
zone industriale, inclusiv parcarile aferente fiecarei zone in parte,etc.)
- in functie de necesitati,
- de tendintele existente in plan local,
- de starea bugetara,
- de dorintele cetatenilor , motive pentru care intotdeauna investitiile trebuiesc
tratate cu maxima atentie de catre Municipiul Oradea .
Dupa gradul de risc al investitiei sunt investitii cu risc minim- investitiile garantate de
stat ; mic ; mediu ; ridicat ; foarte ridicat tehnologii de executie noi , neverificate
practic , materiale noi cu rezultate incerte .
Deoarece investitiile vizeaza:
- toate interesele ,
- viitorul ,
- obiectivele strategice ale Municipiului Oradea ,
- interesele acesteia pe termen lung, momentul in care se ia decizia de a se realiza o
investitie , indiferent de natura si amploarea ei , este unul de mare importanta .
Dificultatea formularii optiunii pentru investitii este data mai cu seama de faptul ca , o
investitie are impact asupra tuturor elementelor sistemului Municipiului Oradea si a
Zonei Metropolitane.Optiunea pentru investitii se finalizeaza in programul de investitii
al municipiului Oradea, respectiv in strategia investitionala aferenta.

2.2. STRATEGIA INVESTITIONALA


In constructia strategiei investitionale trebuie sa se raspunda /clarifice , in prealabil, o
serie de probleme esentiale dintre care mentionam cateva :
De ce trebuie realizata investitia ?
Ce urmeaza sa se faca ?
Cu ce se va face ?
Care sunt modalitatile in care se va realiza ?
Cum se va face evaluarea a ceea ce s-a propus sa se realizeze ( inclusiv evaluarea
riscului )?
Care este raportul intre eforturile ce se vor face si efectele obtinute , mai ales pe
termen lung ?
Cu ce fonduri se va finanta investitia ?
De ce s-a ales varianta respectiva de investitie ?
In functie de raspunsurile posibile la aceste intrebari , se va stabili gradul de
realism si de eficienta economica a strategiei investitionale in dezvoltarea retelei
stradale a municipiului , a activitatii viitoare , gradul de risc in procesul investitional .
In urma unui studiu / sondaj privind nevoile si prioritatile de investitii ale cetatenilor
municipiului va rezulta locul pe care se situeaza reabilitarea , modernizarea si
intretinerea retelei de strazi in ordinea prioritatilor identificate de catre respondent,
studio care va fi efectuat de prestatorul serviciilor de elaborare a strategiei, in cadrul
etapei 1.
In vederea mobilitatii in oras , a cresterii sigurantei circulatiei si a reducerii poluarii
aerului , este necesara modernizarea tuturor strazilor din municipiu . In afara
investitiilor cuprinse deja in bugetul local pentru perioada imediat urmatoare , potrivit
inventarierii situatiei privind starea tehnica a retelei stradale a municipiului vor rezulta
interventiile ce urmeaza a se realiza, fiind necesara in acest sens elaborarea unei
strategii corespunzatoare .
Tinand cont de:
punctele tari :
- existenta drumului de centura a municipiului ;
- existenta unor proiecte in curs de implementare ;
- starea tehnica in general buna atat a partii carosabile a strazilor cat si a
trotuarelor ;
- drumurile de acces in municipiu din directiile : Ungaria , Arad , Cluj , Satu Mare,
sunt de calitate buna ;
- cresterea numarului de parcari precum si calitatea acestora , procese ce se va
continua si in perioada urmatoare ;
- existenta mai multor poduri peste Crisul Repede ;
- existenta unor culoare de deplasare aferente deplasarii de biciclete ( piste de
biciclete )
punctele slabe :
- calitatea slaba a lucrarilor de refacere pavaj ;

- lipsa de continuitate intre unele tronsoane de piste de biciclete;


- necesitatea interventiilor la podurile existente;
- drum de acces in municipiu dinspre directia Deva.
oportunitati posibile:
- parteneriat .
amenintari :
- absorbtia / dezangajarea partiala a fondurilor europene destinate infrastructurii ,
cu efect asupra volumului de lucrari finantat ;
Documentatia pentru investitii reprezinta o necesitate obiectiva , care deriva din faptul
ca investiile angajeaza fonduri mari si variate , pe perioade indelungate:
- Perioada de executie, in care se realizeaza eforturile de investitii , respectiv fluxurile
negative de numerar ;
- Perioda de exploatere, de 10-20 ani sau chiar peste 20 ani , in care se produc
efectele investitiilor , adica fluxurile pozitive.
Investitiile sunt unicat . Chiar si cele care se aseamana , au foarte multe elemente
specifice .
In contextul celor prezentate mai sus se va stabili strategia privind managementul
investitiilor pentru dezvoltarea retelei de strazi a municipiului Oradea . Se va elabora in
stransa corelare cu strategia pentru administrarea si intretinerea drumurilor publice
( strazi ) aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, respectiv
aceasta va contine toate propunerile privind investitii de realizat din strategia de
administrarea si intretinerea drumurilor publice ( strazi ) aflate in administrarea
Consiliului Local al municipiului Oradea , dupa supunerea acesteia dezbaterii publice
respectiv aprobarea ei prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea.

2.3. PLANIFICAREA SI PROGRAMAREA LUCRARILOR DE INVESTITII, necesare


a se realiza in municipiul Oradea in perioada 2015 2020 pentru dezvoltarea
retelei de strazi.
In conformitate cu art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 , republicata privind
regimul drumurilor aprobata prin Legea 82/1998 , administrarea drumurilor publice si
private are ca obiect proiectarea , construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea,
intretinerea si exploatarea drumurilor .
Lucrarile de investitii necesare a se realiza la nivelul Municipiului Oradea vor fi
grupate in:
a)

investitii noi: construiri , modernizari , amenajari de strazi , poduri ,


semnalizare rutiera,

b)

interventii la obiective existente: reabilitari, modernizari ale


obiectivelor aferente retelei stradale .

Raportat la intensitatea traficului si corelat cu functiile pe care le indeplinesc,


clasificarea strazilor se va actualiza in cadrul strategiei privind administrarea si
intretinerea strazilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului
Oradea.In cadrul etapei I se vor obtine toate datele necesare care sa permita
planificarea si programarea corespunzatoare in vederea realizarii obiectivului
propus, respectiv dezvoltarea retelei stradale a Municipiului Oradea, in conditii
optime, corelat cu nevoile municipiului si in stransa legatura cu dezvoltarea de
perspectiva atat a Municipiului cat si a Zonei Metropolitane Oradea.
2.3.1. PLANIFICAREA LUCRARILOR
In planificarea lucrarilor se va avea in vedere programul municipiului Oradea pentru
perioad 2015-2020 cu privire la investitiile in infrastructura, coraborat cu datele de trafic
ce vor fi obtinute precum si cu cele existente care urmeaza a fi puse la dispozitie, cu
necesitatea unor legaturi intre viitoare potentiale zone de dezvoltare industriala si
zonele de locuinte din municipiul Oradea; crearea unor legaturi organice intre diferite
categorii de drumuri ( viitoarea autostrada , drumuri expres, drumuri nationale, strazi )
in vederea asigurarii unei retele de drumuri unitare din punct de vedere functional si
omogene din punct de vedere tehnic in concordanta cu cerintele economiei locale si a
Zonei Metropolitane Oradea.
De asemenea se va avea in vedere realizarea investitiilor in conditia asigurarii
eficacitatii, economicitatii si a eficientei utilizarii resurselor alocate , coroborat cu
identificarea de posibile resurse.
Ca si in cazul lucrarilor de intretineri reparatii se va elabora o strategie
(planificare, programare) a lucrarilor de investitii in doua ipoteze astfel:
a) ipoteza unui buget restrictiv care sa contina lucrarile minime , obligatorii necesare
a se realiza in asa fel incat strategia investitionala a municipiului si activitatea in
municipiu sa nu aibe de suferit,
b) ipoteza unui buget permisibil, care sa permita realizarea lucrarilor de investitii
anuale necesare in vederea asigurarii dezvoltarii municipiului si realizarii obiectivelor
propuse. Pentru ambele ipoteze/situatii se va avea in vedere identificarea posibilelor
resurse.
In corelare cu Planul integrat de dezvoltare a municipiului Oradea , strategia privind
administrarea si intretinerea drumurilor publice ( strazi ) aflate in administrarea
Consiliului Local al municipiului Oradea inclusiv clasificarea acestora, programele
administratorilor de retele / prestatorilor de servicii privind propriile lor investitii se va
elabora strategia privind managementul investitiilor pentru dezvoltarea retelei
stradale.

Programarea lucrarilor
Proiectarea, executia si interventia asupra strazilor, podurilor, elementelor conexe
(semaforizari, etc.), vor avea in vedere categoriile functionale ale strazilor, traficul
rutier, siguranta circulatiei, normele tehnice, factorii economici, sociali, de utilizare
rationala a terenurilor, conservarea si protectia mediului, normele tehnice in vigoare
pentru adaptarea la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu dizabilitati si de
varsta a treia.
Aceasta etapa a II- a a strategiei va fi supusa dezbaterii publice in prima etapa iar
dupa modificarea/actualizarea ei, daca va fi cazul va fi supusa spre aprobare
Consiliului Local al Municipiului Oradea.
Serviciul prestat se va cosidera finalizat numai dupa aprobarea lui prin Hotarare a
Consiliului Local.
Se va avea in vedere identificarea/gasirea unor solutii tehnice noi, utilizarea de
materiale si tehnologii noi care sa permita realizarea obiectivelor propuse cu conditia
asigurarii celor trei e eficienta, eficacitate si economicitate.
Prestatorului ii revine obligatia participarii la toate dezbaterile publice ce vor avea loc, la
sedintele Consiliului Local sau orice alte intalniri ale beneficiarului.
Actualizarea/modificarea documentatiei elaborate se va realiza fara alte costuri din
partea beneficiarului.
Din prezentul caiet de sarcini fac parte integranta :
Anexa 1 si Anexa 2.
Cu stim
Director executiv
Ghitea Mircea

Director executiv adjunct


Ten Aurelia

Miclea Gabriela
Consilier

Anexa nr.1
DOCUMENTE DE REFERINTA
(1) Legea nr.82/1998 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor;
(2) Legea nr.10/1995 Lege privind calitatea in constructii;
(3) Legea nr.50/1991, republicata Lege privind autorizarea executarii constructiilor
si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
(4) H.G. nr.766/1997, Anexa nr.4 Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii Regulament privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor;
(5) Ord.MT nr.47/1998 Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a
stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatilor urbane si rurale;
(6) Ord.MT nr.49/1998 Norme tehnice privindproiectarea si realizarea strazilor in
localitati urbane;
(8) Ord.MT nr. 346/2000 Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si
reparatii aferente drumurilor publice;
(9) Ord. MLPAT nr.57/N/1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a
constructiilor , P130 99;
(10)Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului aprobate prin ordin comun de Ministerul de
interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000;
(11) SR 4032/1-2001 Lucrari de drumuri.Terminologie;
(12) STAS 5626-92-Poduri.Terminologie;
(13) SR 174/1-2002-Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate
executate la cald.Conditii tehnice de calitate;
(14) SR 174/2-1997 Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate
executate la cald.Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a
mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate;
(15)SR 183/1-95 Lucrari de drumuri, imbracaminti din beton de ciment executate in
cofraje fixe.Conditii tehnice generale de calitate;
(16) STAS -599-87-Tratamente bituminoase;
(17) AND 525-2000 Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna,
combaterea lunecusului si a inzapezirii;
(18)AND 547-1999- Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracamintile rutiere moderne;
(19)AND 554-2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

(20) AND 567 2002 Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor
produse de fenomene meteorologice periculoase la drumuirile publice;
(21) AND 504 1993 Instructie privind revizia drumurilor publice;
(22) CD 99-2001 Instructiuni tehnice privind prepararea si intretinerea podurilor,
podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra;
(23) AND 514-2000 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de
intretinere si reparatii curente la drumuri publice;
(24) AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere;
(25) AND 522 2002 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod;
(26) AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintei
pentru structuri rutiere suple si semirigide;
(27) Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat Indicativ NE 012-99;
(28) Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat
si beton precomprimat Indicativ NE 013 202.

Cu stim
Director executiv
Ghitea Mircea

Director executiv adjunct


Ten Aurelia

Miclea Gabriela
Consilier

S-ar putea să vă placă și