Sunteți pe pagina 1din 4
i) 22.2001 SPITALUL ORASENESC BUHUSI sunusi 605200, stv. Vitoagd ar-3, ju. Boo Nr. Autorz. func: 402/02, 09, 2040 €2.F 4287271 Certihieat 1.8.0. 900i2.Numar certificat 56336/AD001/UK/RO. ‘Tol: 0224-262220 ~ cantrata; Tel/Fax: 0254-262560— socretariat: L a nafl spltalbumustpamailacom ; — wievunspitalbunisi.on een BDLS. PROCEDURA DE EXTERNARE A PACIENTILOR DECEDATI IN TIMPUL ‘SPITALIZAR IN SPITAL Rasta 2. 1, Biletul de lasice din Spital xternavea pacientilor decedati a pacientilor care au fost internat! va fi obligatoria insotita de Tndeplirirea’ tuturor activitatilor (formatitatilor} cuprinse in procedura de externare, privind are rtecree caurelor de boala si ceces, pracum si intecmirea Blletulul de teste ain Sots. Epler [= externare va cuprinds obligatoriu epleriza de deces. 2. Constatarea deeesuil Decesul este obligatoriu canstat de un medic primar/specialist. eect in care decesul se produce intre orele 13.00 ~ 98.00, acesta este constatat de mesicul de garda, primar/specalist. Baio core constaty dacesul, consemneara In FO data si ora decesulul cu seminatura st parafa. Sere votes de deces, cu deta/ora cu semmatura si parafa, Asstenta sefa/ de tura are obligatla {legatad de d enunta teletonie, prin centratatele‘onica, apartinatoriitegali al pacientul decedat dupa teceres & dare de la constararea decesulul, Anuntul se consemneaza in registrul de note telefonice, 3. Inuocmirea certificatulul de deces crrrvtul wnedical constatator al decesulul este intocrnit cbligatoriu de an medic primar/specialst Ge_pe sect’) compartimentu) unce a fast internat pactentul, cu exceptia cezurilor [a core Se efectueaza autopsia anztomo-patologica sau medice-legala. ceermiveefearpietarea certificatului medical constatator al éecesului poate fi facuta numai cupa © ore de Ia declararea decesulul cre cimpal pronramului de Wweru {luni ~ vines, orele 08.00 ~ 13.00) certifcatul este fntoemit de medical cura, eth afara pragramului acrmat de luerw, respect in dius de sambata/durinien, fo nevoloy la » tewres xpreta a apartinatorilr,certiieatul este intozmit de medieulprimar/specialist de gard paca pacientul dacedeaca in sactia ATL, cetificatulde deces va intocmit de medical carant, Completarea certificatelui medieat constztator al decesuii se face ls biroul de interna. cvitele luni - vines! orele 08,00 ~ 16,00 Certficatele medicale constatetoare ale decesulut se gasesc {a Biroul de Internari/CPU. pte orele 16,00-07.00 Cortificatele medicale constatatoare ale decesului se gesesc la CPU tae ebligatorie completarea carecta a tuturor rubricllar conform cu FO si Aetul ée dentate (ears de icentitete, buletin de identitate sau pasaport), nu se admit stersatus, corecturi Exeaptille de la acesta procedura sunt legate de: v qutopsia in eadrul Expertizei Medico-Legata ~ vez capitolul corespunzator. * autopsia anatomo-patologica ~ vezi capitalul corespunaator pentru ebtinerea Certificatului de Deces la Oficiul de Stare Civil al Primarici este atul medical constatator at éecesului, Programul de fucru al Primariel Buhusi vineri : 08.00 18.00, , : 4. Transportul pacientilor decedali catre morga spitaluiui, Suipa constatarea decesulul, pacientul va ramare in pat ipe sectie} time de 2 (dua) ore Dupa expirarea timpului de 2 ore, decedatul va fl transportat la Morga Soitalvtur, ‘Transportul catre merga spitalului aste asigurat de iniirmigrele din CP). Responsabilitatea anuntarifcelor care transporta este amodiculu sef de sectie/ meclculul de garda. .Hansportyl decedatului se fece cu biletui de insotiro a decedatulul catre Servicial de Anatomie Patologia { Medicina Legala (anexa 2, din legea 104/203) ‘3. Expertiza medica ~ fegala Expertion mecico-tegala este reglementata de Legea 458/203; Leyea 104/2003:Legea 271/2004, Se face in carried ~ Moorteviclenta, chia si auane cand exista 9 anumits perioadsa intre evenimentele causal si deces; ~ Couze morcif nu este cunoscuita; + Cauza morti este suspecta. Un deces este considerst maarte suspecta in urmatoarele situatit: smoarte subita; 7 decesul unel persoane 3 careisanatate, prin satura serviciulul, este verticata periodic din penet de vedere medical; _ meartes pusa in legaturs eu c deficients in acordarea asistentei medicale sau in aplicarea masurilor de profilaxie si de peotectia a munci; _ tecesul oaciantului care a survenit tn timpul sau la scurt timp dupa o interventie diagnostice sau terapeutica medico-chirurpicala. in aceste coruri intocmisea certifeatului medical cerstatator al ducesulul este respancabiltates modiculul legist, 6. Avtopsia anaromo-patologiea Se face la toate caeurile de deces survenite ‘Art. 10 1104/2003 (2) Autopsia anatomoparalogica se efectueaza obligatoriu in toate decesete survenite in spital care au Sunt cazuri medicnlegale si unde este necesara confitmarea, recirares sau completares dlisgnosticulué clini, inelusiv decesu! copitlar sub un an, indiferent de loeal secesilui, precam si ‘decesefe materne care nu sunt cazuri medico-tegale, (21 Nuse considera deces sub 24 de ore decesul survenit in cursul transterului intra sectil sau spitate, daca nu exista dubli asupra tralamentulul aplicat sau a diag ostieulul de deces, precur si decesul survenit in cursul internarit pentra o cura periovica a nei afectiun’ cronice terminale, daca nu exista dub asupra tratamentulut aplicat sau a diagnosticulul de claces. 4] Pentru paclenti cu afectiuni cronice cunoscute, kine investigate, in conditiile in are apartinatorii nu au alci a rezerva asupra boli sl tratamentutti aplicatsiTs] asama in seis responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiel, sub semnatura, de catre directorul spitatului, cu avizul sefulti de sectie unde a fost internat decedatui, af mediculu! curarrsi sefului serviciului de anatomic patologica. Art 1 ‘in toate cezurile fn care exista suspiclunca unor implicatt medico-legale prevazute ¢ lege, seful serviciului de anatomic patologica din caul sptalulul anuntain seis, in terman de 24 de ove, crganele de urmarire penala competente, pentry incrwnarea

S-ar putea să vă placă și