Sunteți pe pagina 1din 74

•

NE V'OR,BEST'E

ARINTELE CLEOPA

3

EFTIMI:E

L p i s c o pu l Rom a nu l u i

Edffi,JJe tngrrj ita. de.

Ar - i ma ndr i t Joan ichi e Ba l an

Ed i1J·I. a Il-.a.

W 'I;;I!'l _ "-II

MANASTIREA S HAS'TRIA

2004

D;eseri1eFea CIP a :BiItJJliotecl.i Nalionale II Ro.mani,ei

CL' ·EO: : p. ... IILm. ..1. fi~ .... .t 1IIi..TI"'Iii'RI . .. . oft. ., ~"Ll'IJL,"III,u. . ,

:Ne vo'rbef1e' . _iDtele Cloo'pa, I Albjm~ Cleopa Ilie, - ,Edt a 2'"'Ii", - Vinl&od=NearmJ :: ,MlnlsHrlmi Sihi.stria; 200m

ill:;' vol,

IS-B,N 91'13,'"'8683,5=2=91

Vol,,, 3, - 1004 = ISBN 913"'186,895 .. 9-1'

CUV,ANT iNAINTE

1 U narul ~j binecuvantarea Bunufui Dumnezeu ~~II in osteneala Prea Cuviosului Arhirnandrit Ioanichie I t'"I~ltH'1l, se of era marelui public ~"i ill special preotilor ~,~' I.' ~ l'd'incjo-$IHor ortodoesi, ,c1el de a] tre'w~'e8 vO~U1:n Ne \t~ .. h ·~,t, Pirintcle Cleopa,

t 'res cand "in duh de slhasme, in~estr:at cu H~'I '1Iwp~1 ;i ~:i mernorie iluminata de Duhul Sfant, I '~ I i 1.11~~ ." C leops constitule 'tnt} izvor care, mai bine de I ~ I1I1 t It nte de veac, it adapat sufletele insetate dupa I~ lill nllCZCU 1011:1. slovele S:flnrei Scrip turi, ell. 1f~,vata;rud

, ?

d u~ ~,l: rlerlle Sfintilor Padnt\ ell sfaturi ~j lndl,e'lnnur~

I) I~ 1111, '~~i" flind eel mal mare duhovnic al timpului I U )1'1 ru, Ci r "'\; asemenea unei pietre pretioase, stralu( .; t. inc un una de- g IOf1f' a Bisericii Ortodoxe Rom~lne ~

I) -' I C' II .... .,.... l\'"

I nrmte e I' .eopa 81 pa~,mt... a tngenuncniat, s-a

1 l~ ,I ~n I ~ i a sarurat urmele pasi tor M,an tuitoru I uw de' I a I Ul III die", h nte ~ $-,8, desa v,ar~ him} duho vm k~~ e '$'~ in Via a de sihasrrie .. culegand eele mai frumoase flori II· s,p iritual itaf i ~m triirb ortodoxe de pe Muntele

I cll' II ' C:. .' &. "d I!... ' 0

I I lS,~ . I . I~ ~oga, ~, a, orer t stamn .' unovmcesn,

u·rnfhilor ~.i preo~Hor~ n18!rMJ)r teologi crtodecsi ~.i l't • ~~) r ce apart ineau diferi telor eulre, pelerin W lor din lu:U" coljurile lurnil ,i mai ales, multimilor de

"I ·d~ncjo~" aduna,¥,i zi de zi de pe toate plaiurile I .1111·1nlu]' 1m nostru romsnesc, 11 M'inisdr,ea S~hastrhl" 1'3ri,l.1tele Arhimandrit Cleopa Ilie are un orizont I ~ 111',1 ~,~ variat de cunost inte, asa cum sun r reflecta te in

aeest velum if[ care trateaza teme dogmatice: despre credinta ,e,i dragostea de Dumaezeu, despre cinstirea Maicilli Domnului ~i succeslunea apostolica ..

ICa mare dubovnle, Cuviosia Sa ofera cititorilor sfaturi ~i istorioare diferite, pre cum $,w tndrnmari privind postul ~i spovedan ~a

.Aut.OlUJ este un .j scu s.i.~ apo loget ~ i 11l1. mare ~up~iN)ir. pentriJ ap1ar,a·rea. cried inte i ORO doxe fapt consemnat in aceasli J ucrare PI[' jn dial 0 gul purtar eu adepfi ai sectei ~j,M.a:nor~ru lui Iehova", cu eel ai cultului penticostal si a:' ifeeitelor culte neoprotestante, reliefand ICU comperenta ~'. antoritate diferen~ele dintre mvaptura . iseriei j Ortodo xe !ii cea Romano-C a:~oHca., fncorouarea acestei ~ucrn.rj 0 eonstituie indruma:l~a de modul cum trebuie sa citim ~. si in'~erp'fe:tim Sianta Scriptura, .mzvol" al relevatiei

dumnezeiesti. ~

Ci ti torii adreseaza pl. iln noi un cuvsnt de multumire ~j aleasa recunostinta at!1t autorulul, cat $i! ostenitorului in persoana Prea Cuviosului Arhimandrit Ioanichie Balan, care a strans acesre comori tn dialog cu octogenarul Parinte Cleopa in cele trei volume le-a sintetiza ~:i s-a Iugrijit de tiparirea lor oferind rnarelui public acest tezaur al spiritualitatii ~". rrnirH noastre ortodoxe.

Binecuvantam eu arhiereascs binecuvsntare atilt autori m ca t ~i cit itorii acestei ~ucdi;d,

DESPRE. CRD-I'NT.A

. i>

IOA'CHIM

Ef'.~SCOP All E:lPARHIEm HUS.ILOR

Nol dJntru tnoepuml plihnad~rii acestul 11 e am, asa ne ,tim." romsni si erestini ortodocsi, Asa ne-am naseut f avem datoria sil. p8s;trnm curat ~ ~ deplin ce am mostenit de ~ a strabuni, ca de ~a Dumnezeu, Dar nOli, obste (DIl10dOX3 romini :Sii n u uitam ni c ioda ti evlavla, ra,vna ~i jertfa domntrorllor, stta.mo~,i1or sl parintilor nostri co. care' ei au apay,at de-a lungul aproape a dousmli de ani, patria ~,i aceasta C~ edin~a c are le- au fost date drept sffi ntri mosten ire de J a Domnul nostru Usus Hristos, prtrr Duhul Sfint~ ]in B iseri Cat Sa dreptrnari mare.

N U vrem si stricsrn ~ mistea n iminui In cele .3] e corn~tiiDFei; dar mel nu vres a. ne dep ina ~i a parasi mostenirea sb:i:huni in. care nol simlim CR sta unitatea adanca a. ueamulni nostru,

Pentru not, patria ~~ Ortodoxia sunt ugradina Raiului J] dati noui. de Dumnezeu, ca si ,~'!h]!CT.i·m in ea

~ i si 10' pizim.'" [Facere 2 ~ 1 5)t cu. sflntenie,

Sa ~twtrn cit nu mata crediuta in Dumnezeu este buna, Auzi ce spune marele Apostol Pavel: Fiule Timotei, ~jatut.e$te pe crestini sii fie siin;(jl'o~~~i in

'rediJ~,ii" Peate sa. creada cineva in Dumnezeu ~d eredinta ] u i si n u- i ad uc~ n" c i un folos, daoa n u erede l: am man urisesre Biserica, ad~ca. credinta adevarata orro doxi, ~ i draci i cred in .' umnezeul Nu spnne Apostr()mul Iacob (cap, 2, 19) eli si demonii cred $i' S,(!! c utremura? Dar ce le foloseste di avo' ~ lor credinta, dec~ ei nu fac 'YO • a ui Dumaezeu?

20 iulie 199'6

NE 'VORBE$TE

CLEOPA:

Primul fe'W de cT[edint,a este credlnta dr'eapti, adica 0 - todoxii.~[ sl agura care este lucratoare ~j .maU'~ui toare,

Anoi este cred-Dl'a s,chi51D,atici. Schismatici

y ~ -

sunt aeei au stilul vechi de- la no.". H.m au credints .ortodoxa, exact C3 noi ~ dar ~ ,tl~ndci:nu a seul ti de

B:~serjci, se numesc dezbiliflJJal~ de Biserica, Bunt afur;·s'·'fi d.e Biseriea pan-I vin $i se mtoro iillapoi, sa

aseulte de S tlntul Sinod, ~

Credinta schismati cl este $1 credi n fa catolic'i, care lD,searmn.i uni versala, dar nu mai este dreapta, adica ortodoxa, caei au schirnbat une e dogme stabilite de Sfintii Aposroli ~~ SfinlH Par~n~i, la cele sapte Sinoade Ecumenice, Din aceasta cauza ei s-au ru pt de cred ~l1ia $j CI"'eZU ~ ortodox $.1 cred in papa,

Apoi este ('liediD'~a Clrctic'i .. " S:i sectarii ered, dar asta este credin~a eretica. Daca cineva stram biB. eredinta ortodoxa, ea l1U mai este dreapta ~j nu-i pUicut8, lui Dumnezeu, Cia. marele Apostol Pavel spune a,a1: Puce peste cei ce VOl" umbla cu dreptarul acesta ~ adw,ca ell dreapta credinta - s t peste toti' alesi i ,lui Dumnezeu. ~[i Iar zice: Fiule Timo tei, luplli-l'e ca un hun ostas al lui Iisus Hristos, ca cine }~U se luptii dupa l:ege, nu se incununeaza (II Timotei 2~ 5).,

Deci este 0 ~upti $i 0 credmn~i. ~ucditoare~ cand Sf' face dupa Iegea ~u,i Dumnezeu, Aceasta este cred inta dreapra 11" daca nu- i credinta dreapta, aceea este [CL"edinla eretica sau schismatics sau stramba, adwca ell. abarere de la dreapta cred~nl.a!, ortodoxa.

Protestantii zic .. ~SO - a Fide", rnantuirea nurnai prm ,credin~i. ,~,.Omul se mantuieste numai prin

cI"edinli mr,i fapte", zic rei. Oare nu auzi ce spune Apostolul acob? Credinta jara !apt'e este moartii, (cap. 2~ 20')~ precum Qi faptele lara cYiedinla. Deci credinta care nn este uni ti cu fantel e bune nu este

~ ~.

mintui'toare; oi ,i d hlVO[:~ it cred, dar nu fac vo rn 3, 1 u ru

Dumnezeu

.' ti ,a~z·'.t ce spune marele Apostol Pavel? A £t: 3,

c'redinti este mantu'itOB,re,. care se luereazs prfn dI"DD",ostJ0 .. Cr[edinti eUDOlcatoare au !ti [dracii,[ iar

~,~ ,

crediu;)t IlI'crito,;are to au Illi1Dllai cre,:tinii cei bunt Credinta care teste inlJPodo'b ita ,.1 imbr:acata eu faptele bune esee credi n~i Iu criJ,toare; [care' aduee mantuire sufletuhii, Nurnai credinta CaJTe se lucreaza prin dragoste, num·.ta credinta ortodoxa Iucratoare. n poate ~nantu ~ pe OlD, •.

Deci sa. rIDU va 'rn'$!e~ a~i. cu l deil e se etari 1 or ~ care vin dwn saThl'td Bisericii Prntestante care zic ca numai cred inta, ad.~c-i ,~"S 0 la Fide' ~ aj unge pentru mannli re" si ca pot sa;-~i faci, de cap, ca 11-81U nevoie de sfat, Sau ;; Sola Gratia?"'.~ care insea:tmia manruirea prm har, _'. U este adevaratl

~ .

A zis Ap ossolnl; In dar suntem 11'tantuiti", D a.

D.3r acelasi Apostol cere a zi s aeeasta, a spus si: Toti ro", stu ti1',atnl,ea dtv,canul"j lui .liSU3 Hristos. co, sii, Iuiim fiecare dupa cum a lucrat ci:u;plJ.lap[t[ele lui+ Ai

.... .t: ?

aUZl t os cere tapte ~ .

Si MintUitOl1J11 spune in Evanghelie: Caud va sedea Fiul ,Oln~ului pe scaunul slavei Sa le .. " $i va rilsploJi jie,caruia ,du:pQ, faptele lui" ~rn in psalmul 6 rn, zice: eli Tu vei ras p./,att jiecQJ uia dupii fap lei e luiAuzi ce Ie spune lor Hristos? Toruli japl'tJ' burla sau

10

NE VORB6$TE'

rea ,0. va trage. Dumnezeu la jude'cata. '~,i, ln multe pirt~ ale Scripturii veti gasi aeeasta, ' eci n uma i credinta dreapta este mantu i toare, daca este lin iti, ell faptele,

Auzi Ice spune Sfantul Apostol Iacob: DtJ('d ar veni cineva la voi sia» fi go! .,i Jipsifl de hrana cea de toaie zllele ~ t 'v-ar cere ajutor, :ti le-ai zice: Du-te. frau~ /' ergi i"2 pace l' Dumnezeu sd te' hraneasca !,. Dumnezeu sa te Jarli siiniitos1 Dumnezeu sii te primerucaJ dar nu i-ai dar ntl~~ic~, care ar jt jo,losul? (Iaeob 2 , 14 .. l7). .F erea sca, Dumnezeul Dumnezeu pu"e,a sa-l miluiasca mra sa-l trimita la tine, Dar ~-a trimis la tine sa, vada dragostea ta; sa vada credinta ta cii. tu wei sa",l a ju,i, 8i-1 'hrine~[~; s. a~ primesti Cal pe un s~ra.jn in casa ta ,i sa -I ,adapt.

Deci credinta orto doxa un i tii etA fapta buna este credinta mintul mare. tar acea credin ti in care nu- ti

! . •

]Jasti de durerea aproapelui tiu teste. eredinta srearpa

l~e~ucr,atoare ~i nu aduce manltuwre, caci credinta ,lara fapte este .rn Dart a"

Credb1t-a .IRoI;aic:i este credinta evreilcr prim~rl! prin pro oro cul Mof se, .E~ til] c red in Iisu s Hri S1:~)s., Mantu.itorul lumii, refuzind Leges ,,' oua adusa de E~ ~.~ de aceea prigonesc pe crestlni.

AU! credinta este crcd'"lota pag:au,i" a eelor ce nu ered :in adev iratu I Dumnezeu, -ICedls mai mid religii pigin.e' sunt: maaomedanismul, budisrrail brabmanismul, par'S! smul, hinduismul ,~nto ~ smu I etc, Ei se Inchini a. aitm dumJtl!ezei, care sunt m do Ii san diavoli, Ce ziee psal rristul David? Idoli! pagiiJlilo'Y sunt argint $.1 aUT. lucruri jacute de tRaini omenesti;

PAR'/NTELE ,CLEOPA

II

..... ...... 111 lID .. d

gur(l au. ~t nu vor gra: ,.. ~I cetera te, eel cme ere Je

in alti demnesei q;i. nu se mcbjni Dumnezeului Ce~u.i

, 'f

run Treime, T,8J,ta]u'w ~i Fmlui ~"~ Sfantului D1LJ1h~

Dumeezeu Care a mCl:~ ceml ,i pimiintut aceta are credinta p~agiT!l:i,

Cred 'In l.a 'cr,e~tina poate t1 uneori superstitioasa al reori fanatica", Oamen ii care cred fin vr-ij :'"to d i ~ In descsotece, in vise, in vedenii ~i aite naluciri aeestia sunt oameni sup erst ·;UO$ ~ ~i au credinta b 6~ . a vi, sau strica J9.l.

'N -ai vazut ce spune la Cartea in,tei~l~pciuni~ lui Is1]]8. fiul lui Slrah, la capitolul 34? Precum este eel ce

~ ... ,..J ...... ,. ..... d"" b

(J."earga aupa van.t s'~ vl"'ea sa pnn .(1; smora so')' asa

este olnul care erode in vise'. Cd pe Inulli visele i-au rfn'j~el(Jt ~i' au cdzut cei care au nadajdui.t in. vise. Cel ce erede in vise este asemenea celui ce merge a. vdiji ib:)[.' .

Credi Dta· fan I.tici ~ Dar ce este eredinta fanarica? E ste credinta care ura~te pe altii in nu mele ~uj D umnezeu ~J na are ~a baza dreapta socoteala, Are' un e ian in toate: posteste prea mult, se neva ieste prea mu ~t o ia strasn k cu postul, cu mil osteni a, cu I epa ~ darea de. sine, cu metaniile $i u-are un bilan], n-are 0 dreapta sccoteala, V orba proverbului: ,!.'. =0 111a ~a ta, c ~ ramsne negrapa.~i ~

Credru1ilJ~a fanatica stii cum este? Cum ai incarlc,a; o ma~m]la cu fel de fel d,e bunati.t;· ~i pe urma i-ai da drumul la 0 vale mare tari 'rrana, Se duce ~j unde ajunge se rastoama, Gatal A,ea-i c edruD.ta fanatica,

Nu asal Toata fapta buna trebuie S."O conduce dreapta cred~nta lin Iisus I'I'''~ St08 ~i dreapta socoteals

1,2;

NE 'V·OR,BE,$TE

pi R.l NT'E.l.E C.lEOPA

13

sau cumpana d'f1eapta, Dumnezeiasca Scriptura zice; nNu te abate nici l~ dreapta, n~ci la stinga~ Cal ea de m~j loc esse eale impa,rite a sea.'''' . Deci este 0 CredfJJ1p care nu are ec11U ibru: '0 cmd~n~a lim dre~apta soeeteala se numeste fanatics. 01 ia Intr .. o pane ~w rna [ in.eo~ CD se

"" Ii' ...

ras.~oarna.

rSTORIO'ARA D'ESP,RE CR,E'D[N'r A L u'cRA TOA,RE

]1 -

.Frare, si~'nli faci un inel", .Fac, frate, ca, mare-i n,. "'1t¥IiM ezeul" 'i;'iltli,.U.'· spo iesti un potir?" Sp"'- oiesc ca,

,UILJ.IL,lJJl,[!'; •• L ...... '~,. ~,.lIllJl,U,:p.. ""''if. ' [Y,,· - • '!j,!j; - - - - - "

m om'lT'\ 'e-l D' ]1'~lif¥II.1i:"iIoil!;7,~-u~r~' A) sa-mi imbraci 0 Evan-

,~, '-',*",:!.!~~"". 'Ii':;' ~ o;I!iU-", ',l IV,iII, - -

ghe~rue?,n, ~.J-mbraiC;, ca msre-i Dumnezeul"; nhni faci ,0 briit8m,?-j,j,~ 1't.f'atC~, ftate, eft mare-i Dumnezeu l"

,A, ~,lllzi[ ,i. 'i'mpara'tllJJ Leon eel rnnte'~ept - lei, era. pe trrll,pmd lui - ca esse Ul1 arr-g,inta:r care ls rot cuvinml zice: ;~Mare-l Dumnezeu", Sru a zis; .Am sa-1 ispitesc eu, s~ vedem daca zice din credjntA sau s-a obisnuit sa, zicl asal" I-mpiratwl sua deghizat, s-a hnbracat civil si 8~ a dus ita. acest argintar cu un inel foarte scurnp, La inel avea '0 piatra, care se cheama j ~p iatra osrrel ul u.~'j j,~ eee mai seumpa pia u~:i, care foarte greu se gasesee, b:$'t-e un pe't~ ~()Or mit rn tel care staJ, '~iplh de fundul nceanului ~ru are un singur oehi 'in spate,

[Cit de greu se gase$te aeest :pe~ti~[lir!~ Dar in el se gas.e~te aceasta Pl~$tti nnmita HOtStre~'!''', ca,t' tl cauti, scafandrli ej marinsrii ~ ~ )viii., daci gas mm 0 piatra de os~re~" c1J]Jmparam, ati'tea, palate! ~'9' Atat este de 8cumpa.,

"I; un 'rmpirat merita sa, atiba ,0 piartlic de ostrel. De unde 0 'fffi pr im it ·,0 e~ mosrenire ~ '~:i 'P latra em mari~oari, ~ i pusa la inel,

S~ clute impm~!hl~ deghizar 130 acest argintar: - Buna ziua, mestere]

_, Buna zi ua frate, ci mare-i Dumnezeu! - P'otru sa -mi repari un inel?

_ Repar, demnule, ca mare-i Dumnezeul Unde-i inelul?

= Ui te, este impachetat aici!

- Pune-l acolo, domnule, pe raft, (~a mai sunt nw~te inelel

Aeum, dupa ce-am vorbit de fel u.~ cred intelor, credinta dreapta ~i lueratoare, Ict~drum~al pagani~

di t -- - --'. " d" b'" ..,. .~II·~' ':n.., ~. ,-,

ere ~n)t erenca, C[te', wn~ .lllo~a = 3ulca IYO] nava - ~1 Ia

urmi, despre credinta fanatica, am sa vi vorbesc _ desore d ovoo a, unei credinte !u(;r,~toltlrtt,

...... -_., !Jo - .

Em un argintar in, Constantinopol, care fii.ce~ ceasuri, inele, bri_'~ri ,i hicruri la smnta biserica:

il-' 'ID' 11. '~II' ,.. discuri - --

pO~lre, JIb, vangnem, ~_ tscun, vase pentru Sfi11,ta Marsffi,

'MWI~Xt S,i era foarte credincios, lEI ave a e verba: ~~Ma["e~,[ Dumnezeul" Dar femeia ~1Ui t~ ocara ca prea des zieea BJj,l. EI, :1 a), orice euvant, zicea: ~,Mal'e-,i, Dumnezeu l" Unul data, i,1 spunea eeva, el zicee: .Da, rna:i ere stine, cil mare- w Dumnezeu l" A hul 1i :S]lll1111 ea ca o sa pau~a:sca ce-va - el z·· ~""',Q;'!'!i,. N-: 11 ru-l- 'It]i t' mi n _ 'c ~I mare-i

, .' _. - ~ , ~~g. l'r:t'" ~- -'l-lL." ~, .. a . a~ G l

Dumnezeul" Un.u.[ tJ liuaa'j ~ar le~ zicea: ~,Mare ... i Dumnezeul" AIml 1] ocara, iar el zicea 'l)N'l1lli~i nimic, ci mare-i Dumnezeu !:"" Atit de des zicea cuvanm [ acesta, 'lnocJt top ziceau: ,~.~Haj Ia ,argwrntaru] eela care zice ca mare-i Dumnezeu". ~.j veneau foarte m1u11i la

el, .

l4

- Bag,a, de seama" ca inelul meu are 0 p~,atra, seumpal

DIu tmp,arand luase piatra,

~ Lasa-l, domnule, ti mare-i Dumnezeul PUThe=] in cutia aeeeal

Nici n.u s-a uitat la ell! ell era foarte ocupat,

,_ MiUj, dar ia seema, si, nu lipiseas,c;a, piatra mea!

Am 0 p:iau·i, scutnpiw

Dar DIU i-a spus ce fel de piatrs are.

- Fra te, nu HptSe,ste,~, G,a mare-i Dumnezeu!

- Cind si vin? Cafm'td este gata inehil?

= 'Sa vruj dlll,pa, opt zilel Ca maw, am de lucru uiste S finte 'Vase ~rn am s a curat ~rn inelele acelea, ca snnt mai multe adunate.

- C'UJ" atune] este gata?

,= Oats, domnule ~ ci mllle- i Dumnezeul - BUUl3 ziual

=, Buna ziua, em mare- i Dumnezeu I

Der impimtul I uase piatra de la inel ~,~~ cum Constantinopolul era, pe ma ~u ~ msrii, a aruneat pia tra in mare Ce-a zis: ,,~IO' pierdl Dar .sa, vedem, acel uia CZI!f!e' zice ci mare-i Dumnezeu, 1-0 seoate Dumnezeu din mare?" S'~ a azvarU~ -0 in mare,

Dup\! opt zile vine 1,3 dans.u~ impl8rmru1, tot deghizat,

~ M',a, cunosti, frate?

= Te cunosc, domnule, ca mare-i Dumnezeul

Mi-ai dat un inel la repara t. - Dar l-ai reparat?

-Da:!~

= Dar piatra 0 mal. are?

= Domnule, zice argintarul, ell am repaeat inelul, dar n .. am g,as~.t pia tri tar e~!

= Oho! Tu ~t~i cu cine vorbesti? Eu sunt imJpararul Leon!

Si-a dar 13 0 parte hamele ~S,~ ii arata ~n signele

1 npara:te'ij.ti i

~ '~i ce da'c,a e~d ]mpatatul?

~ Daca nu .. mi dai p,iai~ra, eapul jos~:

- N u-i nimlca, 'madS! ta, ci mare- i Dumnezeu ~

- N u ern mare-i Dumnezeu! Ti ~arit eu Tie cat

este de' mare I, Data nu-mi put piatr,a la inel 'in trei zile, te execut

_ Miria ta, daci 'mla lasi trei zj ~,e" mare-i

Dumnezeu, ered ci. "i -0 pun!

Dar 1.0; unde ,:!.~ oui h,'~ iAI.. '1Ii'Ii]"a'h',:S ea aeeea? TQ vad

QJJ., llL~ ,~J~lJjJJL,,-" ~~ ,~'. ~ ~IU U IF . 1\.1 ~ ~_ .. g~~. ~_ II ~ "'-"" _ ~ _

eu! U ite ai trei zi ~,e' ~i in 'ITem zi le pu ~ lnapoi P iatral Dar femeia a inceput a plinge:

V,Q= de mine ""'~ pi /:iiI ·d-' r,,~tJ niatra de ]"" inel ul

~ .. ~l_.... ,l,IJibJ]:,~ Qwh, •. I,:' ,U.,L ~ ~~ Q, l,.iL,,_ Q II. ': .U

i mp(artlJ.rulu~ I

= Ma~ ~ femeie, taci din gura, ca mare-i Dumnezeul

- Mai; omule, zice ea, pal lmpara:nd. peste trei zi I e h,i taie capull Dar IDm'~ va t~'ia ~i mie eapul ij,ru ~a totil Auzi cil a avut 0 p,waGi seumpe, de ostrel,

,= F emeie, taci din g,1(Jlrn, ci, mares i Dumnezeul

I'Ci' l"ii';; +,;:0. 1 m ~'1· ...... ;I!!ii 'f!ln~I~~"',:!!I; I

~ <;L\ !I,AI.ILb'!;;;;-,_, ' '_ a 'I' i!;;.o'li,.o o;;!I~'~Wl~.

Si a inceput a-l ocarii ~ dar ,e'~ avea credinti in Dumnezeu, Femeia fiind amimta 'in, ziua aceea, s~a das ~,i ea la p.iai~ sa cumpere niste peste ,ru se giin.de'a,: " Vai de' mine de-aeum ij tai e capu I, ! D,aca a fost

P'ARl.NTE'LE CLEOPA

17

il'mnira:tuH Si anzi ce piatra scumpa B\ avut?" Co' ~ ~ ~ ~ tot

U,I:' __ _ .., _ _ _ _, _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ ,pIli _

la fel ziceau;

-, Vai de noi, tit:i,clde:~

-,Mii baruelw~ msre-i Dumnezeul Vedeti-va de

treaba,

'C and vine femeia acas~ -, a vea pe ~tw mari, a eumparat d.in pIa-~a = :~.i 'e'and junghie primul peste, In stomacul Jui gise:!?re 0 pietricica, dar ea 11.~ cunostea, Frnmeas i~ ~~)arte tare sttil ucea,

- Ia vezi, mii barba te, ee- i ~sta? Cind, am taiat pestele am ,~isj,t- 0 aici,

Se ui ta el la ea.

- Em", femeie, asta-i piatra de la inel ul

lmpir.atulu~! T:i=M1 spus eu ci, mare-i Dumnezeul

._ C;s vorbesti?

- Ia S.H, ti-o spa] eu acum, Sieand o pu s ... o, s-a petri vi t de minune, Ehei, ~ asa, ci W,- 0 cum t leu. bine ~,rn

~ , - y

j .. o punl Taci di n gural Vezi ca,- i mare Dumnezeu?

EI ia inelul, 1] ,cur-ip bine, CULrata ~~i piatra $i [=0 pune Ia ~'O c. r mparatu] vrun€ la trei zi Ie; die data asta lmbracar in uniforms.

- Mi cunO$~j:?

~ Te cunosc, mari,i3; ta, ,ca. mare-i Dumn ezeul

G "'" 1 '1('1

-' ata-i me '!ill '{

~ Oata, 'milia ta, Cft, mare-i Dumneaeul - Piatra ai P:U8;=O?

-,.Am pus-e, maria ta, ci mare-i Dumnezeul

~, Te vad eu cit ii de mare/! Ada inelul tncoaee! Vine impara,wl $1 C311.d se ulta W,a inel, s.e uita

bine, t~ intoan)e pe toate fe·te]e ~i ziee:

~ Mai omule, daca pia tra asta am g(O~O ell! de a ici ~i am aruncat ... o i:~ 'mare ~:i 0 vad 8]j .. ci IDnap C1W, eu adevarat zlc ~j eu ca, mare-i D~lUlnerell Ii Cum ai ,~s:rut= o? Cine ti-,a adus-o? Unde s-a putue lasi 0 pimtra de asta, cit 0 rm~irn~e de' scum~i'?

~, ~

= 'M:irwa ta, mare-i Dumnezeul Uite femeia a,

adus peste de: la pria.ti ~ru a gis.rut;..o in stomacul un ul peste,

Atunci implar-a.tul a zis:

- Die azi ina inte esti sfetnicul mel] ~,~ te ~ in I in,ga

mine toata vi ~ Iii a I"~I a m ..... unosci ~I:If ,e';;;' ~11'~ m -. Z" 1" ci m are-i

. • . .11..1:..... _!U\~, 'T , """~ _ ~ "'""GIl,' .. 'V'I<.JL!L iii, .,. ",,~I'" !GIl 1~}!l.-lL . ,II. , -, I '~I-' ,;QL ,- •

Dumnezeu" numai d ~n gura, Tu, cand zici cuvatJ:t~i~

n ." d' d:::· Linimi " ".. d" .~'

,~S~iI" 1 zici . In. aaancui mimu ~,~ aru cre.mn!a cu

,atd.evir3rt Iucratoare in Dumnezeu, Icredrun,ta statomica ~i necUndti in. puterea 'lui Duomeeeu. Ttl! aj o eredrnn~a asa de tare, lUicit la toste 're:ll~e~trn oa Dumnezeu este eu tine, ci in nu zici numai I~;:U limbe, lew crezi d.in inima, E,tJi adevim't credineios.

Din zi ua, aceea I-a lUBt sfemie la palat, 'S w asa, acel argin tar, cu c]led.wn-~a lui ci ,~~mare, s= i DUIDn ezeu", ]-3 talC-ut Dumnezeu mare pe pimant ~:i sigur ,cj ~i in cer, dup i moanee hrl"

D.ESPRE D'RAGOSTEA D,E ,DUMN'E,ZEU

in telepeiunea are doui capete, dupa, Sfintru i PH_rinti .. La carpirul de j a,s sti frka de Dumnezeu, j ar Ia capatul de sus sti dragostea de: Dumnezeu, Toata fapta buna se lnoep e en frica de Dumnezeu e:ru se

18

ermine in dragostea de Dumaezeu. ca. dragostea este legamra desiviir~.idi,- treapta cea maio inalta a v rtnti ~.

in dmmul acesta, de Ia frica de Dnmnezeu p§.na

'I d D' .. '" . .... b

la dragostea ~. e .' unlmlezeu~ rou te Jsp:wte , .. 1 scar.' e

avem in lumea asta, Dar, avind fi':kal de Dumnezeu ne pizim de pscate, ne pazim cu ~imba, ,i cu. mintea de gandu w ~,i. inain'uun mereu ell. frica de Dumnezeu lucrand faptele bune, insa ina.wntam au osteneala,

Ca sa postesc, trebuie sa rna lupt; ca sa dorm putin, trebuie si rnl~. lupt; ca sA ra bd. un necaz kebui e sa mao 1 upt; ca s.ij rabd 0 ocara 0 batj ocura de Ia cineva, t ~bu.ie sa mi lupt; ca sa rabd 0 boala. trebuie sa 'Ina lupt; ca sa rabd saraC~B!. trebuie sa n1ii. lupt Ca sa rabd 0 asuprire din. partea euiva 0 nedreptate, 0 durere ta toate trebuie rabdare muha, cum zice

. postol ul P a vel; In lupt« aceas ta greet ~ i rna re, avem d d .... L"J

n ·vote . e rauuar€.

- - ~ - .

rCati vreme ne inS0feste- Idea de' ". mnezeu, no ~ facem fapte bune, dar nu mra '0 steneala. 'CU. mtl~ta. ribdare I uersud la poruncile ~1IJi I":Id Sitos, ne trebuie dibdare,; lar cind a ,cj~twgat onlul dragostea lui Hristos nu mai sufe:ri osteneala, Nu mal ~[ie ce este aceea osteneala, cum zice Sfintul Apostol Pavel: Sdu si a

fllzmanzi ~tiu §,i a Ina satura,

CaM. a. ca~ti.gat omul dragostea desa.var~i ta, ln Dumnezeu, este ceea ce spune Apostolul: Roada IJuhuJui este: dragostea, pacea, indelunga rdbdare. I uniuatea, blaJlde/,ea ~,,~ eelelalte. Are roade e Duhului ' ... ant si, avand dragostea de Dumnezeu, pe toate le

are usoare, Si a posti pos este usor ~ ~,~ a rabda ocara: ~j a rabda muceni cia: ~i a rabda chinuri ~.i s a.rac;ie.;, ~i a

.PAR'JNTELE' CLEOPA

l'

rib da orice greutate 'In lumea aceasta - luj Ii vine usor; ca dragostea 'fJJJU stie de osreneala, cit dragostea nici odata 'nu, eade, cum ziee .A postolnl.

o mici sc,~nte.ie din drsgestea ~1.J.·w Dumnezeu ",.~

face pe om. sa cili.tor-easca. in lumea aceasta fearte usor §,m sa dobandeasca toate virtuti e. Dupa ce a rca$.tiga~ dragosrea lui Dumnezeu, TIU stie os,te~e'2Ilta ~i nu ~~if, ee-l aeela necaz, Teate ~re fa bda, toate leo sufer,a!, la toate are nMej de toate ~,e crede foarte usor, Dar

~ iiJni ci~tiga dragoseea, se .~ p~a eu frica lui Dumnezeu,

Din Inceput fa ....•... , fap~a buni din fries de Dumnezeu $:i Iii g,fir§.i r, spre des av.ar$i e, flee fapta buns din dragoste de Dumnezeu. Auzi ce spnne Sfantul M;axim. Mirtur ~s ,. torul 'in .F ilocal ie: Cel ee a

ajuns sl fie des Ivi'l1it in] iub.iJre, it raj' u us rculmea Repinmil'ii.. floe s-a atins de dragostea lui Dumnezeu des.av,ar~it- a ajuns la cu mea 'nepa~imidi, a ajiuns, eel

"d ._ ...·t di 1

rna . esaV3JJlll' om, _ Itl \lme.

Dar B,uDIMI Dumnezeu ne Insoteste eu dragostea

ui si pe' drumol aeesta ;a'~ m,antu rur~ i, ca,nd ciUU.or.im. cu frica Lui. El ne '~asa dragostea .u w in j n ima nOaJslli. putin, Acum ".~ iubim p .... Dumnezeu, apoi mai putin, apoi del OC' , acorn iubim lumea, acum iubim trupul, acum iubim slava veacu ~u.i de acum, A i, vazut~ pofta inim ii .. pofta ochilor Si trufi a 'tfi€li'i, cum spune S tlntul ] oan Bvanghelistul.

Cand se biruieste omul din parte, f ind in iupta conrimn , bmruint.e~e ~.i caderile se repeta Mereu in vi ata noastra, cati vreme IciUitormm. co frica luiDnmnezeu Iar cando a aj"ws, omnl la dragostea ] ui

Dumnezeu ,i este totdeanns pe pozJtia. faptei bune, 0

20

face. user, nu stie osteneala, nu stie lndoiala, nu stie nimic, Aj unge ca rna r e.~ e Ap OIS.to~. Pavel, C3.Je zice: Ce ne va ,desplirp pi! noi de. drag'08tea lui: Dumnezeu? Necazul sau supdra,ne,a s,au rdbdarea sa« mucenicia:

Cd sunt tncredimas ,ca nici veacul de acum, nici

ty ... "J. ,-

s. .apanute; nic! puterile, nici domniile, met nimic nu

fie v.a desp:orti pe not de dragostea lst Dumnezeu.

Acum traia Hristos in el ~j era incred inta t ca nimic nu-l desparte de dragostea lui Dnmnezeu, $j spunea el: A("Ul17 nu mai triuesc eu, ci Hristos .traie:ji·e in mine. $1 toate te btruiesc prin Hristos, eel (.''(1.' In,a f ltlirq te. Ba jnca a lnd 'am it sa zici ~i rnai mult: - sadar, noi QlAem mintea lui Hristos. Cum sa nu a.wba, mintea lui E ristos, daca traia Hristos in el? Cind ajunge omul intr-o asa treapti at desa;v,iI1i'fii, nu mai trife,t1e e'~ - ei Hristos tride,$.te' in el.

DESPR.E VISE SI VEDENII f AL SE

D~ci vei erede ifntt-o vedenie ftdsa, apoi diavol.u.~ in v~s' te va in'YaJa, npmoroci i"'. Dia YO] Ii spun lucruri can, '0 sa se i11'timp.~e 'peste' 0 hma peste douR S3U 'pe~te tre~ ~.uni., Sunt draci care ghicese viitorul, $.i tu SpUJ: nM.aI, sunt ad.e:va.r,a:te!' 'Pa W,' ce-am visat eu ~.ipt~ma~~ trlect~ta '- s-a ade~erj't aeum! ~'j A.oe~ltrn a sun t draci vra~ ttoresn, care ~:Hu vi itorul .

Dar ai sa-mi spui: 'i<~P'irin.te, dar in Scrj'ptura spune ci a VfS3Jt Iosif a visat Daniil, a. visat curare ... ~~ . Da Sunt ~j vise de ~a Dumnezeu, Dar acestea sunt foarte rare in \11$ omului ,i nu le poate intelege

PARI - rELE CLEOPA

21

nmul daca n u vine lan.gi el unul care are darul des l u~ .. iri W duhuri lor, Duhul este unul, cum spune marele Apostol Pavel Ia ill Corinteni 12." ins! darurile ~n.nrut impirtite.,

Afi auzlt leal este: D.uJutl tnlelepci.unU. duku! {.!l..J,nQ.~tin,eij duhul temertt de Dumnezeu. duhf;d i nlelegerii'. ... Auzi ce spune darul deslusirii duhuri 'lor. Si Sfantnl Moan Evanghel istul spune: Fiule; ispi.tiJi. duhurU€.~ cii nu toate SWiJ de la Dumnezeu.

Daca marel e preoroc Dani m, barba n~ ~ doririlor nu in.'t:e1e,g'ea vedeniile auzi ee spune Scripture: A dat , r din Dumnezeu Arhanghelului Gavriil, zicand:

Gav.r.tUe".fa Insomnul lui Daniil so, fJ!t.'ele.agd vedenia. Le vedea ~~ nu lntelegea. Dec i de B ic i sa twnlem. min te ci nu rot eel ce vede 0 vedenie san un vis fl. lntelege, pina nu are darul deslusiri i,

Sunt ~i vise de la draci D.umwti arhiconi, Acestia stiu pe de rost toaJm Stinte. Seriptura, tti SPU11 pro OI"'!)C ii pe care le giS6$f in B iblie. Pe unna sunt draci care se cheama 'vmj itori, Acestia aj uti. la vrij.itol.i~ Is, fetmecamrm, la deslcilttib)ri ~i .am.iges:c pe om, sa. ~. se .pari ci :S1""8 fic~it sinitos de acolo, De aceea Sfintul loam SoiraruJ zice: Cela ce tuturor vedeniilor Ii tumr(Jr viselor FlU crede, j'ilo:s!oj" dun o v.. ni cesc €:ste'.

S,i '1][.1]. credeti 111 visel Sa n.'1ll. c:redeti in vedeniil Daca crezi tm vise ~i ai 'venit la mine si. re spovedesc, eu te opresc direct trei ani de Sfsnta imparta.~anie .. I 'ine tl-aspus tie sa crezi in vise? u auzi ce spune Sfilnta Scriptura? Ia cauti in Cartea ~lfl~e~epci.Ltn.i i 1]]~ lsus, fiul lui Sirah, la capitolul 34: Precum este eel' ce

2.2

N,I£

I' .... J ~..., ~. d~ b -

Q' earga r.e,upa va~t ~~ vrea S'(J pnnc a U:}1~·'· ra sa, a~a

., .• ,; _- , .:/ __ " - .' ." '."._,..,1 ' -.1 .' ~.)J,. C'" "'[ - '. ',.' '~t' .:.]" c;,~III,c;; i-au

este omu cas e ct eue In vue" . a pe rnuip v ~~w ..... 1 1:L]

tn selat ~ i ,au cazut oe i car-e au nadijdui t in vi se,

Eu am 0 carte sc-ri.s;i despre v ise ~,w veden ru,~ '" Sa vedeti acolo cum te 'in~e'aJ.a diavolul pdn vise', Sufletul Dostru, are wei pirfi:

- partea rat-ionallt este deasupra s§:nu] ui sdlng p:a.na, la furca piepmlui;

- partea l.tu!!ln.i()(J's:d~ este ~n m~jl,ocu'~ lilljmli~, ~i

= partea p',ojtitQ(u·tt1 care este din mijlocul inimii

"'"' ~] '1.. •

pana a IJt1rtc".

Teate aceste trei piqi ale' sufletului nostru au virtu~Le lor; 'patimile lor ~\i vlsele lor, Trebuie sa le ClUl0$ti care sunt din. partea r.El'~ii[)na,Ui, cere din partea m,an ~~)lasi sau din partea po fti toare.

Apoi sunt vise de Ia natura, de 13. tunete, de Ia fulgere de l a. huietul ape,~ or, de 19 van turi ~ Voi daca 111lJ ~tt,mti" v',a poate in~ela. in, [()t chipul. User toe run~aUt, De aceea este oprit sa, nu ereada nimen i Wn V'rn 8(\ eli ,P(£' Dei slabi - cum zice Seriptura -~ pe m u:lJ,i visele t-au du« ta pierzare. 'Stlnt vedenii ~i de la disvol L

S'~ diavelul este pure-toe nalu,ci.toate. Em se face- in ch ipul '~ui - Iristos, de' striltlCe~t-e C·8 searele ~ in chipnl M.aicii, Demnului, m chip de lngeri, in chip de ~s:finti; in tot chipul, Numai te-a prapadit, daca ai crezut, N -ati auzit ce spune A.pI08t~luJ Pavel? Nu-t de mirare

~ .' '" focein ck: det; de lumi ... R,

ca st sasana se . ace' tn C,nlp' . ··le' lnge.r ". ze tusuna; ~!'

I . '.~ .,'" d '" . ... -i' ,,," L • d I" ... "

s :tYl.dJrn neareptatn se jac Ul Cnlpoe S, uuton [J;¥

drep.tii4-#. De ci bag§. de seama :!~ N u primi 11 ru c,w un fel de ,~l"itt8.r:e'l' nici un fe~ de vedenie,

- '"'R r,g"LE'

FA ··.·'J,AI. "~. ' .. ';

CLE'OP'A,

S fintJil pllrll1lti a ~ Patericului, marH s iha,u'm care tria iau numai cu ridicirJL'~ in pustie, aveauadesea ~upm c u diavolii.

'La. ~]ntw.'~ a venit dia vol ul in ehipul lui 1-1 ristos ~i el 'i~~ eanra de lueru, 'o~, I ucra la to~n' te, Aceta

- . b ~. I'" 111. ·'....all h"·~·

sfriUucea ca soarele, tar-,(itliifl u i tmc~ ~ ru ne a oc ~ It. ¥ ra

• .oJl'" 1 'I

stngat 018,'1'0 U t:

- Bat:rall u~ e~, da u,m ~i~te la mine I ,= Dar C ine e~ti tu?

_, Dar nu vezi lei eu sunt ,.' -lrisros"?

Si acela inchidea ochii mai tare:

- Eu suet pinatas, a zis el, ~i nu sunt vrednic sa\ vad pee Hristos,

_, Ei ~ bi,trantd,e blestemat, m-al euno seu t! S.i a ~m fugit, ,ei a vizut ci I-a cunoscut,

Ai,t batt,in sihasuu merges 'prmn. padure, ~~ata un ,~arhangbe'[ ,,' stralucea lea soarele si avea 01 stalpa.re de fi nie si un orin in. mana, cum at venit 'I a ,~B una Vestire". E .. ~ mergea ca sa-] ajungj, pe bitrin pe a~8tur~a~ d.ar bitt,av]1ul tot se uita in ,aIm parte:

_, B,att,an,ul.e, U itii.~ te ,~,a rni ne r

Dar batran.1l1 'S.= a. mtors 'CU, sparele ~,i a zis: ,_, Dar cine esti ttl 1

-, E u sunt ,~[haLfi,gbel ul Gavri il! ~" Pentru viata 'ta cea sfanm, pentru nevointa ta, pentru rugaciunile ~aj,e ~'i pentru toati osteneala ta, am venit sil=~i adue o veste bunl dm oer t de ' 8" Maica~ Domnului,

,~ Ia seama lei aru, fast trimis Ia alhll ~ A ru gresit adresa, Eu sunt om piem'tos, ,:i nu sunt vrednic si vid p e Arhanghelul 0,3 vrii 1 I'

N, VORBE'$TE

- Tica osule ba-ttinl '. u va putem insela ,ea nu va lnchinati noua.

"

- Sa. se inchine VOUR eel care vi slujeste voua,

C.I ell rna inchln ~ui. Hristes ~m n-am nevoie de vow~

Asa fugeau sfinti i de vedenii, Dar aJ sa ma, intrebi: ~pla(r~n te, poate a vrut Durnnezeu in vrn ata mea sa-mi arere 0 vedenie ceva, un vis, n-ar fi pacal ca eu n u am crezut? Poa te sa. f e ceva adevara t, 0 ere nu ~] psca t ca eu refuz un semn de 180 Dumnezeu?'

-t u ... i pleat Doamne ferestel Dumnezeu, 'Care fericeste pe eel. smeriti, ni ciodata nu se sllpara cand ei fat. Iucruri dim. smerenie, iea nu se socotesc vrednici de' a vedea ingerJ ... A i. vazut Sfirrttll Isaac Sirul ce spune?

.. ' ai de folos iti esee de mil de or.i, o:-ule" s\i.-·~i vezl : . ·.i,leatele talle., decsft si. vezi iogcri., St mai departe:

Ma.i de folos tti este tic sa 'p'l,iuga un cess pe t u pica.' ~le tal'e, deeit si vlez,i Ingeri §1 sa invi.i mo rlii cu -ugiciunea, IIU sa. faci mi:nunU

8i avem smerenla aoeea de care zicea marel e Prooro c David:' C a o{arildelege.a mea ezf. o ,(;UIiOS,C' si pacand meu inaintea mea €ste pururea. Sit ne vedem pacatele ,1. s·a e plangeml Asta-Lpozitia ere nu ice duce la cadere niciodata .. ar cei ce-au vazut ingeri. i-au lnselat diavoli i, i-au dus in pierzare.

s.mn'tu I. loan Scsrarul spene asa in cuvsn tu ~ trei dhl ,,~Scar,i~~:' Dracii slavei d,efarte, pe eel slabi de; minee, i-au fieut p'roolfioei ._ ca el 10 sa se laude ci este prOOTOCtI, cil a vazut vedenii -, Iar eels eetnturo y~S III rilor ,I veden iilo r' • u erede, 'fiJos,of' du b nvnleesc este~

SA NE, PAZIM DE VEDENII

Dar poate at sl-mi spui: 'n ".:irinte; dar daca esse 10

.... -- ~

veste ceva, si poate Dumnezeu vrea sa mil mere-

d11 nteae f'ji'J!':!' I~lill, ,....~ ..

. ~ Am s;a vi arat ce zice Sfilntul Diadoh al Foticeii.

[cilt de mult iubeste Dumnezeu pe eel care nu crede in vedenii ~:i vise", ~,i cat de mul t A] lauda, Asa spune in tr ~O istori oara:

• ,. • II

Un boier mare avea palate mO~I1.m ~.l avert mune,

~~ aves 0' sluga foarte credinci oasa, Ion; la care li incred1n ta cheia de ] a c. aSi, toate, toate. Odara b oieru 1. aeesta a p lecar de acasa cu sotia "~:~ copii i, si ru· .. a dat chelle de Ia palar, chel le de la poarta si i-a SpUS asa:

- BlHeteli r-amai stap\an pe toata averea mea.

Baga de seamal C' iar en daca am sa. vin, si d.a~ ~'~n noaptea, si 'UtI ma recunosti! = u daci vin, Duma ziua am s,i vin; daca nu, nu dial drumul lao poarta! Chelle sunt la tine, Nu reeunosti pie nimeni paul nn vim eu ca

,. J. . .. m ",.

nu cumva Sal recunosn pe a_ tcineva noaptea ~:I sa v. na

sa prade casa,

Acela pi me mana pe c ie'~ §m zice: - Da, stapane, asa facl

Ce s= a in ta'm.p ~ at? Teemai e ~ a, fost v inov a t, ell w n loe .sa vina. ziua a ajuns noaptea acasa, Bate in poarta, Vi ne sluga,

M" ._", 1 _. d ~ d' . ~~III

- ~U~ .oane . B .. mmuw.

_ Fugi de-acolo, tiranule, vrajmasule!

0' ..., . +.~ _ . ~ _ ul

- ~U s:un~ 'maljl stapam ,

NE VOR.'B'E$.TE

- Nu te eunoscl Eu am porunca de- la domn ul meu, Tu ai luat glasul s,t.ipal1.u·~ui meu, te-ai mJt,:utt lup ~j vii ca pastor a. Nu te cunosc!

- Eu sunt, rna.~. biietel Da nu cunosti CBll"il!Jta~ ca i 1

.. ~ ~ ~ .

~i pe mine nu mit cunosti?

~ N iciodata, noaptea nu te cunoscl Vine mii:ne!

N ~ ~ ,.. " n; ·S.... ~d 't h· d ~ ..

,-a - sprus lea vu ztua f .' a te Vi~L I leu . 81 oc .. '1:. aca el~tl tu,

Ca.ti no. P ot vorbi ca slip' ,inuJ. men?

;p ,

Si n-a dat dmmul boierului. $,'i 3\ stat boierul

W1'lti noaptea la p oat'ta" plana s-a ridicat soarele,

D "'?

- umneata e~.tm,.,

~Da, ..

~ Poftim! Asa am prlmit porunca, noeptea sa., nu

. ..

pnmesc pe mmeru.

N a! ~ j, nu numai ICa, TIU s-a suparat b 0 ieru 1:'

- Bravo, mii,! 180 asta este sl ugi eredinci ,oaSi.

Am yen it eu cu sotia ~:i copi H ~,i, :n _. a da t drumul. HN u

te cunosc noaptea!" .

*

Asa este eel care nu crede ]1'11. vedeni j, ~ m in. vise" Feri ce de el, Ce spune Apostolu '? Noapte es it! veacul

....

fie acum: In. veacul de aoum sa l1U dorim sa vedem

tngeril Auzi ce spune un stint parinte? D,aci 'vrei sa a] U D'li la De'b. uie ,i Ia i'qiR'.a diu, mi.n'~i,. p,rimeJ;te arii:rtirUe' cereJti i'n, veaeul de aeuml

Deci, nu numai ca, nu se supiri Dumnezeu ,cand uu credem noi Tn vise ~i vedenii care se arata nona cam ] urn ina s au. foe san stele san ingeri san sfin t~ sau prooroci san hristosi sau 'in chipul Maicii Demnului, c'ru ~ foarte mult ne iubeste . Aiei sa stii ca veacu ~ de acum este ca o noapte, ,ca draci i se 'pot preface in

P'A Ri NT ELE

. ' ,

27

ingeri de umina, Gel ee TIn crede tn vise si vedenii este un adevara t credinoi os, Deci g,a nu crezi vreodata ca ale supara Dnmnezeu cand tu nu vei crede in acesteal lei daca ar fi adevarate, Dumnezeu ~rn le 1im'ure~1je' ti,e a cestea, nu prin tine, ci prin alti j care au darul deslusirii duhurilor, Iar ca.n.d sunt multe marturii ca IJjl vis san 0 vedenie a fost de :~ a Dumnezeu, intreaba ne al til ma~~ itlDte'llep. _ ati decat tine,

r., ~, 'I

Vine 0 bitt,ina $i-mJ spnne: ,~J?irinte') am. visat

asta, am visat asta; Or sa fie rauf" ~~Cine ti-a SpUS; mama?" "~ vi sat eu ,as:ti noapte", " Te-a ,amigit: diavolul. Ti-a SPllS, ce-a vrut e~ si tu 'Vii tulburara de vise la mine". V,o.ji n-ati ,Iuzit Ole SPUiU: Aposrelul Pavel? Prin It:redtn:f:{j 'Ul,n,'b,ldm nu prin vedere. 'N-,ajt~

., ~

auzit ce spune Hrisros in fericirea a zecea, dlupi.

... ' ?i!:" ~ d- I ' .. '"D' iu

rnvrerer renee •... e cet n-a vazus ~l a crezut. L_'eCl n-am

nevoie sa. vad 08:, si cred, cm. daca eu cred dnjp,i, ce vad, nu mai am cl'edin-t,a.

C'P" iOI!o"!'ril"a, .... redinta? A·.·· 'II1"'J'1' ce spune A:" .postolul .

_!!. ~riZ)iEr.!b- ~ , VlWl~ ~J.I~ • . ,U& ~ . ~. "U~JILII,~ _ ". ~ I~ ," J Il

Credinta es te dovedirea lucrurilor celor n evazute si adeverirea lucrurilor celor IJiid4}'duite. Auzi care-i ere dinta 7' S~i, dovede sti p".- fin eredinra cele ce nu ai

~ ~ , ,

vizut ~i sa, adevereso prin C'f-ed:inti ceea ce nitiaj-

duiesti, Asta este credinta cea adevarata, 'Gi daca am

"'I ~

vizut." ID),u. mai este c:redjn.~a~ Iar daca n-am vazut ~:i am

crezut, atunci rna fericeste Hristos ca pe eel p e care i -,a, fericit in E vanghelie,

*

Prate, si nu do're~:t] sa. vezrn tng,eri ! C~ asa De poate In§ebl. s atana cat vrea, lam ce trebuie s,il vedem <l noi. Pacatele noastre! S,B, ne marmrisim, sa ne caim, sa

18

.N.E' VDRBE'$TE

ne pocaim pentru ele, ea rdmic necurat .r1tl poate intra fn l~plJrijtia Cerurilor.

Auzi ce spune S6.ntul Efrem S irul in rugaeiunea soberniceasca, care se spune in Postul Mar-e: .. ~A$,a Doamne, Inp'ara,te, daruieste-mi ca. sa -mi vad pacatele mele si sa, 1l1.U. ossndes c pe fratel e meu (si 1111 j udec p e 3 ~ tu.·~).~ ea. binecuvantat e~t~ in vee m;. Amin",

Iar Sfdntul Isaac Sirul zice: Mal i'na~nte intri lotru imp,9.rili.a lui Du mnezeu eel ce-~i vede piea reJ.,e sale, deca:t eel ce vede iH~g,t:rt

Asta sa. vedem, Sa, nu ne socotim noi vrednici ,sa. vorblm cu sfintii ,:i cu Maica. Domnuluil 'TOitU] este

~ ~ .:\t ,IriIA ,"." I'

manorte ~,

Sl ne vedem P'llc,ootels noastre ~i ga le p'lilr1lgemI Asta-i cea rnai :inalti fllosofie sub cee ,. N u credeti in

i!'

vise sau in vedenii ~ e,i or s,i iaJ;si veden i.~.t~ de tot fel ul,

de ar sa. umple lumea, ci 'roi~i sunt Ina!n temerg.i~tlJ'rH lui Antihrl st,

o ESTQR[OAR.A.

CU 0 VE,DENIE FA L SA

PARIN'T'ELE C·L.R'O.PA

repeta: ",Nu ~tii ce spnne Apostolul Pavel: Netncetat va r.ugati 1"" ~ i cind voia si, se culce, iar t1 scnl ,L Omul, daca nu doarme, se tu~bUfi. N u-l ~ is ill ingerul sa se odihneasea. ~,i 1 =ll sculat asa timp de vreo trei. 1 uni, Iar calugarul zicea: ~.,Cum sa nu ma rog, daee vine ingerul Domnului, cae asa zice sml1Ud Apostol P,aveI!"'_

Tulbursndu-se el asa, a slahit si s-a imbolnavw.t .

S ~ se mnriil neste cu un si ha stru bi.k,in~ cln 1n pust ia Egiptului erau mii de pusenici, ucenici ai Smntu]u.:i Antonie eel Mare, Batranul i1 vede asa slab ~ru tulburat

.. .

~1=1 zice:

_, Ce ai frate? Cum. 0 mai duci?

Pari nte b ine n ....ill I C

_. ,~'~. "~~.~ .1· lit . ~ IV uu,.· .

Era un euvant de mandrie, j~lsa, omul trebuie sa zica en smerenie ci 11U face nimic 'bun.

- Cum bine? zice par.~ntelle·.,

.- Parmnm~ leu ajuto(tw lui Dumnezeu, de trei luni lni ~eoala. ]n_gerul [31 rugiciunel:

- jS,1 cum. te sCloa1i'_?'

- Cind mit eulc, vine lan.ga. mine" 'rna scoala let

rugaeiune §.i. se roa}g;a. ii el cu mine!

_. Ia aminte, frate, ca aeela nu este Ingerul Domnului, Aeela este satana care teo psndeste pe tine! -. Dar CJ~~ s i fae, psrinte? Eu vid c.i de cind ma seol sunt bolnav $,i tulburat fli, niejodata n-am lIlJ:milin.t,a.~ ca rna imp ietresc I,Ll .mnimi.... '

U· ~ £:: ~ Co d . . ~ ~

- rte asa sa ~ac~., .~ ·.an.·. va vent si te S'CO~he 1.3

~ ugaci une, si ziei: ;.~Eu nu vreau rS~ rna 5.00 ~ aeum, C[ ,e.and va veni vremea, la miezul noptii, Atunci o sii rna soo], N u mao scula to pe mine",

30

NE VORB'E-!jTE

Daca it~ va spune ei este irrgerul Donl~1I1u~ si~~ spui: ,~Eu sunt am. picito's ~,~ nu-s vredni c sa rna scoale pe mine ingerii!" Diavohil, e.i~d .au~e~ de smerenie, fuge, EI nu vrea si- spui ca esti om pa~a~o~ n iciodata, ,ea le·1 a Icawt din mandrie i Dec m .asa Si~] sp m11: • "ip ,.. sunt om 1If'bIk3;tOS,~ nevrednic sima SlC oale

~' IILJ:.. .,.,m I!-I. .;:Jo11uII, ".IF ~I

mgerii, Clnd voi vrea mi voi scula; cand nu, V(U dorrni, Tu s.i nu mai 'vii lao minel"

S-a dUB caJ1J,gir~:d seara aeasa ~:i., (~1J:m a ajuns, s-a culcat, ~i a venit ingeru1 acela 31 i-a zis:

- S coala-te, robu _ lui Dumnezeu, la rugachmea

~j P'f,ialVUa ta;!

= Nu rna seol! = '.iii de ce?

~ Cando vo i vrea eu 0 si. ma. sool, nu cand vre ru

~ B lestematule ci]ugir ~ te-al dus la ba.tn1lJ,l1U] ace a, care este U1ID1. cilugar mincinos §i &~·mic,. El te-a inv8ltat s,i nu mal ascultl de minel Dar ciJuga.rui aeela este iubitor de argint. Ci a venit 1.8\. el un om sarae ,~. i ... a cerut un ban" iar el a" zis cat n-are, ~i totu§ i are trei atrgln-~ pe un geam, Ate trei ham ~l-i tlne illtt~o carte

pe . geam, '~U a zis catre same tOa n-are bani! ..

Apoi s-a ficut nevazur. Dar ealugarul a zts:

- Blestemamle diavole, eu vad acum oil e:~tru ·taUU, mineiunii '!

Ap oi bitriinu~ S=.8, in taJni t leu ealugartll. E'~ era inainte-vazator, ~i. i-a zis calugarului: ~~u ... i asa e,i ti -·a, zi s oil am trei bani pe geam? Am, dar a. venit uu

~ - iii... ,..

betivan, care face numai rau; f-am vazut beat ~\~, snam

ca. ~o -s,i vinao femeie siraei a doua ,2:1. '$'i am '~~nut banil

31

si-·~ dau la aeee n~caj iti, nu ~a betlvan. Dar m ia aminte, frate, c·a. eu stiu ce ti-a spus despre mine, C~. sunt iubitor de argint, tl~arnic $i mmcinos .. Deci S8l nu-l rna rn, ascul ti, ca. t.e duce la pieire, mile ar ca, te scoala ~a rugaciune" ~

Din zi ua aceea n-a mai venit tn.g'et1)l iadului, ci a V8ZLl t ca s-a i)up!ir,a.t cilugind pe dinsu't

'*

Sa §titi ca diavolul se a-ra.ti tn chip de Inger, SlJ]J in att chip, sau in chipul IMi Hristos, sau in chip de

. - ,..,..~,., ,. E1 ~ ~'~

arhanghel, de sfinti, de ierarhi sau ae cuviosi ... ,,1 :I:fl'ta.~

tie in,vap. de bine, Plana teo lnc'hini. lui, Im,1[ dups ce te inchini lui, te duce la pi erzare, Nu venea diavolul 1 R\ Ulf1J caJugif' timp de 301 de ani $i~i spunea taw ne mari? Adici.:: , ~:P'.ir,in.te) eu sunt ingeru ~ Domnului. Ia seams C,B, peste 7-8 zile Q,~. sa-l prade pe calugarul cutare .. r 101 sa-l ia lucrurile ~ui si 0 sa le ascunda 1'0 curare pestera,

. . _ . '" d m • ... I d . ~] ... I'·

Tine Hunte; sa, le .Ie.~ __ e acoto ~1 sa le a- uci eft ugaru IU

·~'napoin. Apoi i-a tndemnat diavolul pe aceia s~. fure, ~i le-a ar,a\ta:t eli este lnger,

'Se duee "m.ng:erlJ~ ~'; acela ~tl ch tp de ·cii~.ug.ar §i '7~ p e ~'VaiA,~ mine- m-an pradat hotil .. mi -au lust tot l"

~~'!;.o .• , ,,. __ . Ur;,.. , , !, ..

Iar lellu.giro]. eel ,amigit i-a zis: ,~,Ha~ cal-ii spun eu unde sunt lucrurile tale, A fost w,geruJ Domnulul ~J n11-.2, spus unde aunt. Soot in curare pe,tem'~~'i Le-a g.isit~o'lo., ~,~ a zis; ",Miti;, ehiar loi a fos:t mgerul Domnului, din moment oe a ~t~.ut unde au fost PUs€;;: 'IUCfUl'He' mele" ~

Aude un hi'nan de acestea ,~m le spune ca aceia sunt diavoli, ~w eel care i-a pus s,i Dare ~i eel care se

N'E VORBESTE'

a-rati in chip de runger ~ ca sa creads In rmncamile lui ~'i sa,.., ~ duel 13 pierzare pe tOl~ '" A tunci a il1ttie ba t:: .De unde ~tH" parmte, cia ei spun adevarul? Acestia sunt draci pitonicesti care spun viitorul, ClllDOS(; viitorul ~.i spun ce-o 8a f e peste o s,~ptim§rna~ peste' 0 ruuna~ ca sa, crezi lor ~ ru ,i3iPO ~ ,sa, te prapade sti ",

D'ES PRE 'VR,AJIT10RI S I IGHICITOR.I

,~ Pirint~~, sunt erestini ortodecsi care aleargd la vraj itori ~i la eel care deschid pravila, Se poate asa ceva?

- Cei care deschid pravila, cilug;iTi sau prreop de

mir sau ma~ci ~ au caznt din dreapta C:l.'"ed,wnta.. Aceia se

~ 'IJ -

cheama ghi ti i, adica vraj jjtori cu luoruri sfinte, Cme se

duce la cei care desehid pravila, 10 ani nu se pot impflrtqi. Iar c\eID care deschide pravila, daca-i preot salt (':iUllgir" este anatema ~i esre desplit1it de Biserica, pen tru ell face VTaj i cu I ucruri sf nte .

Ai vaztl:[ ci vine cite <0 baba lea s:i. te' iin~efe $ ~ :sa

.AI ... ~ • d LlI' ... ' ~.Jl ... b b I ,,"', CL L. ., Iii

te euca rn '~,!~L : ,.~J[]l.al sa -;m [o.lescan,te":·· anar ·u, gn W OCU I,

ell ciqi, si,-ti faca de ,,~ursiti,"; 'ca aj sa. te mi.rjtw,~ ca are sa te la curare, cutare. N-,alU,i p"itit de acestea?

S' !II' '1l

$i numai vezi CR baba face cruce 180 deseantece

~ i, 0 anzi e'i zice "T,atil nostru' ~ ~i apoi descsn m. Iar 1a urrna zice: ;1,Des,cinrecul [de [8, mine, leacul de la Maica Domnului!" Auzi ce zice sluga diavolului? Auzi- satana cum amesteea otrava ell. mierea, C81 s~ be duca in fundal iadulni? Dar ce iegi,tur,i, are- Maica

PARINTEL,E; C'LEOPA

Domnului cu descsntecol babei? Biserica condamna pe descantitorm.:: ~"Cei ee cauta in bo hi, eei ce cauta in, cafea, cei ce cauta. 111 ciirti, cei ce sting carbuni, cei ee cauta f~ palme - chiroman [ia ~~ sunt opritj 7 ani de Ia Sfanta Impm1i,anie'-'~.,

Cei C are sunt vraj itori, care fac die ursi ta, care umb 11 sa i a. mana de la animal e, aceia sun t C'iiinil'iti 1.2

.¥'~'~' ~

ani, iar fermecatorii, 25 de ani. Sunt 13 feluri de' vf.ij i tori i ~i toate sun t date ana tema de B ru s eri cit.

V o.~ cand veti auzi ca, un ul desch ide carte a, :sa dl,gmt ru ca de S atana de el, lea acela - i ghitiu, vr§j rutor cu Iueruri sfinte, '~ii baba care face cruce la desc,antece este 'Wit ,gllimtme',~ rot diavolul .0 tine, ca sa, te 'in~leme pe tine" ~ ,Mai, dar. n-a fi paca tl N ~,a fl, pacat, ci baba 3, zi So Tatal nostru si a facut eruee! ,,'

Auzi cum amesteca di3'voltd, otrava cu mierea ~i ~umjna en tnbJnerm1Cld" ca 8a te looca in i.ad,? Ce

[egituri are Crucea sau Maiea Domnului cu vr~j itorii l' Si nu va dUCe'frn, la cei care desehid cil'tHe~ ci, vii, duceti 'In fundu , iadului! Desci.ntitorii, Vf,iijitorH si fermecatori i r.otw aunt ana tema '!I desp~.r~i~i de Trup ul

1 ui Hristo S; care este Bi seri ca.l: '

De asemenea, sunt anaterna cei care fac descanteee en nmere, cei care vrajesc eu stel ele, a hllngitori ~ de nod, vl',ij iter ii, de maie,. eel care vra j esc cu p,asirHe. Noi Ie avem toate in randuielile Sfantului ~O[811 Gura de AU1r.,

TOIJ~ sunt fermecatori, care iau mana la vaci ~~ru la c amp, [ell. puterea drsceasca, La, ace, tia slujesc anumiti

diavoli Jriumi:~i 'pi ton icesti, care ghieesc viiterul, I~i dia veli arhi co IIi , [care stiu Scri pturile, Iar cei ce

,34

,NE

deschid cirtl:ile se eheama ,,~ghi tli", vr,iij itori 'ell. lucruri sfinte, 'pie limba greceasca. Grecii au esenta Ortodoxiei, De la greei au 1 uet eredinta ortedoxa atateal ~iri. ~i rusii, care in an,u,~ 1'5),&,8 au moot mileni ul de la, tocrl~tina,re"

De aeeea vi spun sa nu primiti tn casa voastra vrij:itori, ~ig,inci eru ghiocul, leu ca:qHe' de' joe:", si 'nu.-,tru vini sa...p ghi,lcea,sci ,i, s.i te tn~le:mle'. [a un ciomag si zi: ,,~Fug'i, dl8, vole '! Pleaca din j urul casei mele 1 ",'

s,m, nu va insel,a,ti~ Cia niei o ~legatl;l,ri nu are Iumina cu itlrunericu'~.

Ai v,izu'~ pe mareie Apostol Pavel, cand a intrat in orasu ~ Fit ipi, Conducatoru] orasului 'F n i pi av ea .0 vrijito.are' ~,,ghhile~'; .. '$t~ti voi ce ius1e'a:m_n;a ghitii? Sunt dlavof pitonlcesti ,:i spun ce are' sa, fie maine, poimsine; ei ghieesc viitorul ~

Era 10 fata feoioara in Eilipi si a intrat un diavol in inima ei. C ina intra in inima ei diavol uill pitonicesc, care ghiceste vUtomJ, lea ±1eea. mar-e venit smpinHor sai,

Mar eand a intrat Apostolul Pavel eu Sila in. orasul Filipi, sam1l12IL a cunoseut ca, :SUD't apostoli $i at. lnoeput sa strige prin fata asta: ~ Ace~ti. eameni sunt de'

I ~ D'i 'iift"ilNle - a'if !C!,j n~ vestes I'"'i' 'no~"":; ..... - ;- 'e"'" main' tuiri Ii II ",

~ ,,''!o.iI!J,&uii 'Z,.,.,.,~l "Y'~ ,,: ~ "",'!i;;ioi;.';l",,,,!;IJ~ .u II;,,~ ¥W'~ ,I,' IQ,!' un 11,.

Auzi cum a. spus adevarnl?

Si cum facea aceasta nici stipli.n,j:ta., de diavoli? ,A vea un scaun cu trei picioare $Ii statea pe le:~; pe dedesupt intra diavolul ~,i ea stitea, plana se umplea de' duh pitonicesc ~:i spunea eel e vi i'roal'e = adi ca, ce 0 sa fie p esee un tU1.~ peste 01 '~un.a - ~,rn, ca ~d,ga pentru smpini~ c,a, era sluJnw.'ca, Ja ,s[!p'ni~1 $1 flee'a mare' ci)~t:i! domni 10:1' ei.

35

CLEO"P=A]-

..... I

i _ " ,~., I' ,", . - ~"-

Dar Pa YeW Apestolul a spus: In numele lui Iisus Hristos fJl spun,~' Taci ~i ieli dintr-insa! Nu-i nevoie sa ne vesteasca p e noi diavolul,

Ea a cizut p e spate "W a ramas ca moarta. ~i a ie$it dracul acela d,i,n fiic'8. ~,i a. rimas bolna1va, ~,i ,8. vmdec at .. o Pavel, Sn;au. dUB rep ede slugile la mad marele orasului din, Filipi: ~, Uire, au venit doi din aceia de-ad lui Hristos Cel ri8t~gnit si, gata, rata dumneavoastra a mmr~'t $,i mi mai poate spune vriji1e ~i gbJ cirur~U,e ei P" Dar' ea nu murise, ci numal a ie~ it dracul nitonicesc din. ea.

~ .

Atunci SI'"8.JU maniaJ[ stipani.i ~i au prins pe Pavel

~,i pe Si a ,i i, .. au 'bi-gat lega:ti en Ianturl 'In temnita, cu picioarele '1tn. butuei, ~~ i-an batut, Iar Pavel ~l SUa la ~TI j ezul nopti [ s-an sculat la rugae iune cum pu teau ~l~a II e gatP,~ ei Sf: inchina u, IC,a:nd se Inehina u ei ~ s-a c utremurat temnha, s-an des chi So toate ueH e ~i au cazu t tea te Ian turHe de pe ei; ] ar eel care pazeau temu w'ta au scos sabia sa. see' junghie, '$i Pavel a ,sPLU~:: Nimeni s.a nu {lie-eel Nu va' ,facep' seama! Tot! sunten« aici; ~j ,9, U cazut lanturile de pe 'lOfi ,deti.nutmj. Voi nu cititi Faptele Apostolilor?

A . , ] . "'1 d ,.

tuner mar-mere e temmcen or_:~l1 orasul

F i ~ ipi, a venit si-a snus,:: .Demnnle, aeei doi care i .. ali

~ ~. ~ ~

naga't in temniti~ care au 8005 diavo lul d,in fnca,

dumneavoastra, s .. au rueat si s-a cutremurat temnita si

r~ Y - 'II~-

s-au dezlegat totj care erau i'nchi"i 'ID'n. temn,ita, Nei era

f;j,a, ne ornorsm, crezand ca au s,c,ipl~'t Iata, am v.iz/U,tt, si pe ingeml Domnului care a. venit [a cei dol. Apostoli la I, n i e zul n.opP.i ~i S-8, C utremurat temnita dln eemel i I. ,t

36

,NE VORIlE,$TE'

SID a venit mai -marele temnite L Cilnd a vazut pe to~w dezlega ti, a In-u"e'brlt:

- Oameni bun], cine sunteti?

- N oi su ntem apostclii lui Iisus Hristosl N oi am

sees d m avolul din vri j hoeree aceea care gh icea la oarneni, ca, in~.e~a, toata lumea, pentru ,~A avea dub pitoniee se intr -insa,

Apo ru temnieerul a. spue catre Pa vel: Ia si ma boteaza ,y,i pre: mine eli ~i eu cred fn Dumnezeul vostrul A tunc i a crezut in Hristos mai-marele temnitei cu

- ~

sotia IU'w, ~i l-a botezat pe el §i casa lui, ~,i an dat drn-

mul '[a, aposroll si predice EVi3Jn,g'h.le,'~[a m toate piqHe.

D'M' pentru Of' i-a bagat pe ei in temnjta? Pennu fiica aceea din care tit scos demonul cu care ghicea viiteru], Cit diavol H sunt de mai multe feluri: unii sunt vrajiitori.j care 8ljut~i Ia vrajitorii; a1tH sunt pitonicesti care ghicesc viitorul, si al t.H sunt arhiconi, care ~ti u S criptura pe de 1''0 St. Acestia se baga ~n oamen i m eretic i ~.:i, ~ at sectari ~ j,= i f3C sa, in.'~elea,ga Scriptura pe dos, 1l111, asa cum trebuie,

Vo ru ~t~~~ (};a a cum Ia srnr~itu.~, lumi i 0 sa" i asa mainternergetorii llld Antihrisr ~i au sa facB. minuni si semne mari?

Daca tu scum Cl1e'ZW in acesei nebun rn ~i ~ndl~ w'tw, ce-o sa faci ,cand ai s it vezi ei vine lnaintea, ta $i din paie uscate are' sa-'~i fa;f:i paine calda; ~j din viVa u.SCi3.\ta o sa faca si curgi vinul eel mai 'bun ~i ai sa vezi munti i ci pleaca?

V ezi sectarii? Sun t. irnaintemerg,a.torH lui Antihrist, [~i strimbi, credinta, Acestia c a re stnimbi dreapta credinta sun t inaintemergato'TH lu~ A ntihri st,

PARl,N'TELE' CLEO,P'A

3'

orice secta ar 'fi. :Paz ili ~ v,i de acestia C-at, de fa c, ca de lucrurile intanericuluil

DREAPTA le'R,E'DINT A,

"

A NE,AMU'L U! ROMANESC

S,i ~tj,~i ca rada,cina $ 'I via. ta poporului no S[IlJ ~ in.ai:ntea m ui Durenezeu ~ este credinta cea dreapta i11 Hri stos, adica Ortodoxia. 'No i ne- arm Increstinat de a.p~oap e' doo,i. mii Ide ani" din. timpul S fantu~ ui Apo sto I Andrei,

Colonistii rom ani, carora le-an predicat Sfintii Aposteli Petru ~i Pavel la Roma, ~i oei din Grecia, cwd au. venit aici cu legiunile romane, au adus credinta ortodoxa, Eram daei pe :atunc:i~, stramo~ii nostri sunt daci i ~:i remani i, de la care am nimas noi, 'rominii De atunci, de cand am primit sfanta ~.i dreapta icr-edinti ln Dumnezeu, poporul no stru a avut viata,. p'au.1i atunci a fest mort; numai cu trupul era viu, iar ell suf etul era 'mort. Via·ta p oporul ui roman este dreapta credrunta ~n Iisus ill . istos, B,iga.ti de seamal Ca. popor crestin de dona mii de ani de' cand suntem noi. am avut toata administratia noastra ~~ toata tnldili.a noastra SfiJlta. Sat tinem ell tarie la cred int a ortodoxa,

!}i iI -

A~~ vazut dnmneavoastra, de 18 primii voievozi

cresti ni ai romanilor, de eand sunt cele trei Tiiri Remane, Mo ldova, MUD tenia ~i Ardealul, toti au fost crestini ortodocsi,

Ati vazut pe Mihal Viteazul? Mama lui a fost ciluga'rlt!" Du-te I a Mill;8stlfiea. Cozi 8., ~:i vei v ede at,

~iingi .M ircea 'eel Batran, care a interne i at aceas bl ministire §,i -,I tnmorrnintat acolo, '0 lespede de p ~.atr,i pe care serie: ~;Ai,ci odibneste Monahia Teofana, mama lui Miha.i Vlseazul", Ai a uzit? E] domn peste trei principate ~ i 'mama lui cilu.gir.rn.'~, Apoi ,i ~tefan eel Mare, Du ... te lea M:a,nistirea Probata, un die' este ingropat Petru Rar-ef, :tilCuti de el, Vei vedea '~,ingi

d~''''''''''''''''~l " A" ~ ;al.I ihnest b 11' D

~~IU SCt.U3,! ~~",'" '" 1Jt·.~ 'Qui aneste roa ia nn ' I~,'" umnezeu,

Monahia Maria Oltea., mama ~U'w ~Stefan. eel Mare" Ei domni ,$i mamele lor (:,9]ugi:ritel V'ede~i, voi ,oam U1I11ire eta tntre 'c.redin~a ,i, conduoere a'tu~ci'? eel ce cenducea ~M,~ avea mami ciJugarita si frate ci1!u;gir", Asa trebuie sa, murim!

Au cunoseu t lea totul este desertaciune, Da, erau ,adeva:r,a"tj, domni ,: ,,-,~Orie81: ar fl t V iata esta este umbra, ~:i. vis.:! E ste 10 scurta rreceret Dar eu caD d mort mil due la o via~ care nu are sfir~mt. Cine are :sa se roage pentru mine?" Asa cugetau ~nainta~H"

Ai vazut cat top t~~ fiiceau care 0 mal1is.tilir~ $~ merman t. In ministite?' F,ericiti ~i de ked or] feri,citi au fost domni i nostri ortodeosi: Stefan eel Mare ~i Sfin.t~ la Pntna; Ieremia MovUi §i Gheorghe Movila, 181 Sueevita; Petru Rare,,~ la Probota; Lapusneanu, la Slatina; Alexandra eel B1[]n~ la Hiatt,ita; Mircea eel B,atrm, la Cozia, Ai auzjt uncle era inima ]ot? Unde ,(J.T t e inima tal acolo va fi Ii' comoara ta. Pentru aceea au :m,cut: ei ministiri, ca si fie p omeniti sute de an.i la

, .'

Stln~,a, Liturghie,

Stefan eel M:aJTe n-a fost baptist! Mircea eel Batrin n-a fest evanghelist sau advernistl Alexandru c e] Bun n-a fost martorul .~ ui Iehova,; ca neb un i j a ~ti a

care au '~e;~it acum, Nici 0 seem. nu exista I'll tara noastra Ii e ,atunlci ,. Acestia vin mIl. str,ainits'te!!, :}:)]iti ii Idle

· d di ... ' '. ".

masoni, sa ne smee .. ' reapta ere wnta 'I. oflgl'ffi]!ea

noas:tra ~:ii ridicina noastra de popor ortodcx

Ce spune 'S.:fintul Err,em. Sf rul? t,ICU ernul eretic s.a. ]1U vorbesti, In oasa sa nu-l primesti, Ia masa sa, nu stili au dlnsul~ buns ziua ,sa. nu- i dai", Acestia sun t wnainternel~gitorii 1 u i Anti hri st, Ca M,a.r.nnritoru ~ a spus la Efeseni, prin Apo stolul Pavel: B ise rica este Trupu 1 lui' H ristos, tar cap til Btsencu este Hristas. Fiecare sectar CID1:!: s-a des,pi11it de' B ,. seriea, 8"',3, desparpt de

Hri stos, Bste om al satsnei.

Bvanghelia spune: in v.rem:ea de ,(.11'0'( vor ,ie"i .hrista,i min cino,i ,i' prooroet ,m;"jnc.inog.i' $i pe multi vor ,illl,ela',. Piziti, ... vi de sectarl care dau. brosuri prin trenuri, prin giri ~,i prin eutiile de po,m ~i unde vad oameni, dau gratuit otra va W,'Ot. 'C,lnd vel~ vedea o carte ca nu are aprobarea s.mutului S inod ~i nu are cruce pe ea, da-o pe foe, chiar Biblie da.ci, estel Daca-l sectara ,,~ serie s,a nu vii 'lll.'ch.ina,t:iJ hi icoane, di", 0. P e foe! Ni C'] un 'picat l1U ai! Aceasea este otrava sem al"Uj.ta. de 'lnlW,j n temergatorii lui Antihrist. Teate sun t otrava,

S,H. tineti credinta care ati supt-o de '1a piepturile msicilor voastrel Sa. li.neti cred in ta care 0 avem de doua mi ru, de an ru! 'N u vi ]uartJ dupa slugile satanei, calif vin din Apus CD milioane de' cl6~ arm, Ei oumpari pe eel pm~,d ~l nelamuriti in cfedwllt~, ca sa rupia unitatea ~.i. sufletul poporului roman ,i vor s;a fa,ca cele mai mari erezii ~.~, nebunii in. tara asta,

piz~r - va de nebunfi aC€$,tial! Au. ease de rugi.ciiurni, dar aeolo ... i casa satanei, Unde nn sunt

NE 'VORBE$TE

preoti ~,ru arhierei, nu este 'ri stos, Ca Mii'n,ru ~tjo:rtd a, spus asa la Apostoli: Luati Dun ,S{aJ1t! Carora veti ierta nlic.atel e, i ertat e vor tt. Jar' carora le veti tine,

1""! J jI;, .-J f~ "

tinuse lAOr Ii. Nu la secrari 1 e-a spus aceasta, ci la

Apostoli ~ la episcop i ~,i, '[a preoji, CaCI Apcstoli i, prin punerea 'maillilot' ~:rn prin succesi UI11.le'a apostolica, au dat darul Duhulu i Sfant la 'toti preotii din 1,11Jlm,e, prin

hi . t , ... rctomt.

Deci biig;a.ti. de' seams cit eectarii IIU au. ierarh rn e canonica; n-au pe D!JhuI Sfiln.t In ei; n-au cele sapte S finte Taine, Ill! cinstesc pe Malca Domnului ,m SSn'ta Cruce ~.j nu au msntuire .. De aceea feriti-vi de

~

sectanti, Auzi ee spune Apostolul Pavel? ,Lua;ti aminte

de voi st de turma voastra, imru care v'~a pus pe vat Duhul S.fant pastorE',,, zice I a preoti ~j la a rhierei.

Celor doisprezeee Ap ostol i ~ pe care i ~a 01] es Hristos 'cand S~a ini1tat me. cer, le-a spus: StalJ in 1 erusalim. pltnii va 'veil un briica C'U putere de 9US! '$, ~ la Dumini ca Mare, dupa zeee zH e, a venh peste ei Duhul Sfant de sus, in chip Ide Iimbi de foe" Pe urma, vorbeau, toate limbile de sub eer, :)i, dupa" ee i-a lmbracat cu putere de sus, i-a trimis, zici.nd.:: Me;rg:i'tnd~

,propovlidu,ifi' ,E-vanghelia la toa.tll hsmea, boteziil!du~.i pe et in numele T:atlllu'i If al Flului' ~.i' al S/antului Dull .. , Cel ce ua: crede si se va boieza; se va mantf,fiJ iar c tnt! nu. se v;a Q.,s.{indi.. Deci Bi seric a 1111 Hri &1'0 s are ierarh rn e canonica, Duhul Stint este tn Biseri ca ~ w ca p al B iseri cii este Hri stos, Toti sectari I; care s-au rupt de' ,~' h- isto s $'~' nu merg la B i series Still t fi it lni An tihri sr s i inaintemergatior1 ai satanei, S,i,lt'U v,a, ltla'~,m dlupa ei I Sa, 11U spuneti 'oi nu v-am aratat adevarull

,PARINTELE CLE,OPA,

4],

Sa, tinem credints noastra pe care au tinut-e toJffi, v,o'ru evozii no~tti ~.i toti protoparintii nostri ~j to~i rominii cei adevsrati. Daca vrei s,i\~ fim fiu adevarat al lui Hristos ~i ,al T,irii Romin,e~ti" sa tU credinte cea dreapta, orto doxa, care 0 tinem de doua mii de ani. ,. Daca ThIU, nu esti fiu al lui Iristos sial Bisericii, ~i esti str.a,~n de- neamul romanesc, N u p O~L fi cetatean crest in si roman, daca nu ai dreapta credinta ill ,I __ ristos, Esti

'f ~ - ,~

stram, Nu ee.ti fiu fd ~irH., Ca. fiu adevarat al Romaniei

este eel care- i. orto dox, P entru ca B iserica Ortodoxa predomina in ti3fra noastra de dona mii de ani, ]at pe cei care-s sectari sa, nu -i primim run casele noastre '.

Iar cei care au oonfesiuni aprobate de stat, cum sunt catolicii ~:~ lipovenii, treaba lor, Aceia aunt cu credinta 'i or, Dar acestia care S-18U. rupt din Bi seri ca Ortodoxa si s ... au facut seetari nu sunt fii adiev.ira-U al

Y :II

tlrH noastre, nici ai Bisericii, ci Bunt ina'runremergitori

a i S atanei, Asa s,i ~tm ti. Sunt 'pro croci mincinos j, care vor sa vi rupa eredinta ~i .sa duea la pierzare POPOli1U.l nostru bland. Truneti dreapta ered i'~.il~a, si nu ascul ta tru de ,eil

Tara noastra roman-eased a. fost ortodoxa di n

~

rotdeauna ~,i trebuie s,a, tina Iinia Ortodoxiei. Ortodocsi

suntem de las origine, de 180 eolonizarea Daciei, ortode c~i am trait timp de dona mii de ani, ~~, ortodocsi trebuie sa stim plana Is mosree. Asea este adevarata credinli ortodoxa a Romaniei, Nu primiti nimic din. afat,i, ,ea tOiP vor sa 'De ~tri ce uni tatea neamului a credintei ~,i a, Bisericii, Tot] ace,tia sunt vr.ijma~,H Crucii lui Hristos.

,CUM CIT'MM'

iN SF A,NT A, SCRI:PTUR,A,

Cine vrea sa se mintuia~ca~ cu fntteblarea sa cila;woreasclt La un copil de clas a. tntii~ d~!ci i s-ar preda un lueru de academle, ce ,tie acela? El de-abia in v8J~i (~j:te"Va cuvinte: u~i - ae, rae ~ i curare. De-ab -~ g

';t . y.~ ~ ~ ~ ~l~ _."~l~ ~ Ji;~

in va:ti cum sa faci un ohm ig, s I, aerie Ii tern a, b ~ c ,j daci-i spui Iucruri mari nu mi'e;~le,ge nimic. A~a si i.n S BnltJi :S criptura, D3Jca, mi, apue si spun 1 ucru ri adanc i din S £inti! Scriptura, ori adormiti CU, to~~:i ~ ori 'p lee a ti, 'Vi, plictisese, pentru ca v.i, dau hrana prea tare,

N u auzi ti ce sp [In e Apostol ul Pavel,'? lea t tI#t fos: prunci fn Domnul nostru Iisus Hristos; iV-',am, hriin U cu laptele eel cuvdntdu»: al ,E'vangheli ei, eli. nu erati in stare sa manca,p: hr.a.n,j vartoQslL ,A~a se tlltAmpU\ '111 S cri ptura. Sunt cuvinte tari ~.i hrana tare in. S cr~plt1lra, pen tru eei des~vlrs(i'~i;, DU. p eetm poporul de la t~ri. Daoa unul eepil care suge ' a pleptul marne] lui, i~',i3J' da sa minino~e carne, i] hrsnesc :S:81U il omer? I~ om or. . De ce? Pentru cj, are dinp de lapte, moi, Asa pite~te eel ce se baga in S±l:nta Scriptura eu din t-1 i iint'elegeri i de lapee ~ Die acee 8., spune S tlntul. Grigerie de 'Nyssa:: t~,NlIJ spargeti oasele S cripsurii, ~vind dintii lntele gerii voastre de lapte ell s,i. DU, pieriti ~ ~ .

Deci Smnta SoripOOIS- este asa cum, am 'merge' mata pe Q camp "'Ie $ i gas!e,ti 0 fln,tina. cu. ciutura, ~ i daoCa esti tnsetar, dear n-o s i bei toa:~ mntana,~ can,d tie

- ,

sete, Dar ce fact? Din tan mna, scoti api CIl, eiutura ~ di n

"_ iF1, 'w e "" ~'m...JI Al:'· ~ ldare l .. .

CIUIL.dra. pm m caieare, om ca~a.lie m cana l$~ din cana

P ui in pahar, Din pahar bei Italt ']ttl trebuie &1 fin'tana ~'~mine cumti "i tu ~ru,~,tU, potolit setea,

A~(} ~i, faci ,i, Cll c:'tu-ea, Sfinte,i Scrip1Ul'l.. De' aici s-au f'"acut sectele, S"'alU 'bag~t in S finta Scri prura diu pi capul ] or ri. Santa, Scriptura este foarte adinole. $ j cine Or citeste mrs tilmaci., mrs si, stie cum 0' explica Sfintii

P- -u -' .. ""_AI n- · .J'..... • ,_ S~'

armp, se prapauwe',te.,-,ar 1111"'1 O¢ vma ....• tanta

Scripfootilt ea apa- i cuvantul ltd Dumnezeu Ii de vina omul 'C,RJie se 1b~gi in S.fin:ta. Scriptura nepregati t ,:i

a.,._~ 1 ,~ ~_ ,t~11 .. ,~'111 .. _ - _ '~1i .

~,~1 a sa 1 Dr"""JJle'aga, tuerurne.

N U ·'Va, luat-i dllpil sectan, care' :ristilmice8c Scripture, eli vi, pripidIti, Auzi ce spune Smntu~ Apostol Petru despre scrierile Sram1Wui Apostol Pa vel: In- toate eptstfJ,l ele sal e. tn. care sun; - unele lucruri cu an'evoi~' de f les p. e care c -0:'; U i'P',~ tiuto ---r; ~;

• __ .. . •. _, .•... . I.~ I __ .1.:. _, ", _",_ _" __ "_ ~ .. ~J~ f.-~t~!£._ ..... ' .11;" ~(''l

.... ....··.1 "" ' .... " V- ,- 'i I

,~e'l~"lt,ar2'1,~' ie rastatmacesc, ca Ii cetekdte Scrtpturi,

spre a lor pierzare.

Vi dau ~ll1 exemplu: Riqit:at-al La mare caii Tii{ tulburdnd ape multe. Tu acolo crezi ca, este verba de mare ~i Idle cai ~i de' ape, Csnd col o, marea- i toa ta. I umea, ceil sunt ap.ost(i~ i i care' au alergat S ii, prediee In toata lumea cuvantul lui Dumnezeu apele multe sunt toate popoarele pigine, care au fost tu b-ur-a te de prediearea Evangheliei ~i de diramarea capistil or idiolle,tl, rata. cum se Iclte~'re in Sfsnta SCripnll,j, ~,i cum m,teh!g.e'm noi,

N *' "11·.... -.. '~ ~'~

. _ U pl(l\rulJe un IC()'P1m.JJ. mic sa §tlJ,e cere preamalte.

,A ~a "i o:mul care-i simphi, de la PB'i~ Tie duci ~i. ... i. a.ra.,ti acol G): uN u te tnchmi!1l la ieoane, ea este chip cioplit", OaT. Ole leg,i,turi are ido ul leu sflntele icoane? La porunea 3. doua din Decalog zice: Sa nu='~i.·.faci tie chip

NE VORBEST'E

,. .1'" ,. "'" '. I d'· .... f ~ ""

cioptu, l"UCl asemanarea Vr-e.uiZUI·UCrU ",Ul case sum in

cer SU8J, pe p;amaJltjosl in ,apii $i sub piJ.mtJ.nt:, SlJ nu; te

~ t.e:» t' . '. or.' I' l' 'A"" m d , . ....:II 1 '" ru..'

tncnmi sor, nlCZ sa te s U)q,ll'" ,', :ICJl,_,e ~,'yOd vorbeste.

Porunea a doua, Dar d"i, eA,b:~'va fiie' mai inainte, ,~,

F ' iI Iesi " 'j (1"

aeere ~1 JlJa le,l!'e, ~i~~l spune acoio: ~'l Q' spus

Dumnezeu lui M oise. ali !(Jea cortul marturiei ciopli: din lemn de s.alC'QJ'nj'· 1i' sci/aed sicriul Legit Domnului, tmbrdcar eli aur ,si dot heruvimi de' aur deasupra .lui~,

,... p' ,...,~ ","'''' '. ~n I ...J

~,l sa se ,'.,C/JCtl peraeaua care sta massuea sjinte ;o',r, t"i€

in ,mohtOrlit rtisuci't!, cu h eruvimi cU'sufti ~ ~ cu tare,

Uite, ,8£010 in Deealog spune Dumnezeu sa n 11

.t::.", • hi , 11' 'd' , "", &. i chi , l'

H1'C~, C,' ip CH):Pll~ ~1 cmcoace spune sa raci cr :I,P croprrt:

Vei face dot' heruvimi de maslin, de sase coli in&Jt.inle

. ~ • ~I

si vei face chipuri de heruvimi. lcoane, nu?

lata Dumnezeu acolo se pare ci spune sa nu faci icoane, dincoace spune si faei ieoane. S~ un sectar te duee pe tine, care nn stii, ~,i ="f~ arata numai acolo, dan,' dincoaee Illu~'~rn, arata, Si tot Durnnezeu a spus S3 faca i coene N u-i prost seoearul sa- ti arate ~", annat care-i t-mpotr'· va lui '"

De aceea vi spun sa. '\!,i '~in.eti de: preot '~i' de Biserieal S'fantul ~j, dumneseiescul Parinte Efrem S irul spune a~ a: ~"Daci 'cit im no ~ ill S Bnta Seriptura ~~ ajungem la un Ioc unde nu intelegem, sa n U 0 Iu,am, d upa mintea noastra $1 zicem C'i aic i este un moe razvratru'[ sau nedrept, S,I,-i spu i dracul ui ac e stui e, a~ iscodjrii, care; te duce hi erezie ~i la sectarism: ,~Ja asculta, dievolel Ce-mi spui ttl mie, ci aici In Sfanta Scripture este ceva nedrept? Eu am auzit pe Duh u~ S Bn t, Care spune asa: Credincios este Domnul itu ru ~OCUe cu vin tele S'aleJ $i c-uvios intru toctte ltu::rur.i he

("I l' :J1~'

ucl. (t. ..

PARfNTE,LE CL,E'OPA

Deei clar ea Dumnezeu este credincios ~ntru, cuvintele Sale', Daca ili mai pune ~,a, ~ndoiaJii cutare hicru din Scripture, zi catre demonu acesta: ,~illa asculta, diavole - sa-i spui in gind. -; ,eu am, auzit pe Duhul Sfint :d,can d 8.$3: Cuvimele Domnului. cuvinte curate, argint cu joe llun uri t; $i ispisi t ,ri curiui l de sapte ori. Ai auzit cuvintele Domnului? Sunt cuvinte Otani te; argint cu foe lamuri t ,~i ispi tit de: sapte ori, Deei clar I: ~~

Deci asta am vrut sa vi spun, pentru ci aVletm, sectari. Sa no vi lua ti ldrupa ei. Aveti p1istor.i.;, aveti b ~ serica voastra istorica de sute de ani ac 010, Bi serica noastra-i de d .. (rui mH de ani, iar sectele ,9.S ee a, ~'t~i cum au aparut? lea ciuperei Ie dupa pleaie; ca neghina prin b~iLL N i,~'re buruieni crescute la umbra Biseri cii.

Acestia sunt cei de care spune Mantui torul in Evanghelie: In vremea de apo; mu~# prooroci mincinosi se vor ardta st pe m~u#i VO?" in.$slfJ. Sectarii schimba adevarul Scripturii ~j sucesc intelesul Scripturii dupa capul Ior, se ratacese $i, ei ~.i. ra;[~,cesc ~ i pe cei care n a scu ti.

Deei ecesta rni-a fost scopu cuvantului de ~,st~ zi" sa nu dati crezarii cuvin telor sectarilor, cum zice si Sffilltul Ioan Evanghelistul: Fiilor, nu dQJi crezare o'ri{:ar.u.i duh. Cercati, ell nu IXJ'tl is du.n uril e sun: de la Dumnezeu. Cine te ItlVata,,sa nu te in.chini ~,a

_- . . .. . . - - - - :II

S Ii ntele icoane, sau sa lIU ascul ~j de 'p:r;eo:~~" s au sa nu

nergi la biseriea, sau sll nu faci S B:nta Cruce, S!iU sa 11U. te Inchini la Sflnrele Moaste, sau sa nu ~~i Duminiea, sau al tceva ri,u de te lnva;tij) fu,g,i de el, ca a ce'~ a- i p eceU u:~t de . .Antilllri s.t.

DIALO' G CU' U- -'N" SECTA- NT

1 :~'.' '. J!',': '".'. < .. : .... ..':~... .. :, ..... , '" ..

Un mosneag, care pana mai jeri. nn credea deloc i Dumnezeu ,i femeia ui se chinuia 8,8,-1 tra,g,i la biserica, fusese convins de un sectar sa se dUJ:=.a la adunarile ~or ~,i sit se epede de cIiedinta orrodoxa S i vine lntr-o zi la mine la staminta femei i hri, care vo ru a, si ... ~,i ,3JJd\uca barbatul inapoi la dreapta credinta, cu pre diearoru I care' 111 convinsese sa treaca la secta ~ or vrsnd sa ml oonvin,g,i pe' mine os ei au adevarul, ,DuP'8, discutia pe care am. avut-o CU, predicatorul, pri n darul lui ,. r - stos lbitraniLd. S -8, Inters la dreapta c~edjnfa, pe cand predieatoru sa preferat sl '['a:mani. in.

.... .... '" 111"

rataJJc.' Veal Jlu1..

- Buna ziual

D ~ - [i D d ,. '. - 11 "?

- oamne ,a] ~_,ta,~ ar ne ce a.t~ venit tanoi?

- Am venit sa v,i sratim adevarull a, raspuns

sectantul s-

Eu i-am zis un cuv,int mai prupn politicos:

~ Mi se pare ei, .ali venit sa inv,eti p e pops carte! ~DaJ

~ Bine, Sa vedeml Dar care adevar sa-mi arati mie, daca adev arul este la no i? De un de mai scoti dumneata lin aJ.~t adevar, eli unul este adevarul? Adevaru'l este 0 singura :~i'Die. Ce zice Hristos? Eu sum calea. adeviirul,$i via/a!

~ Dumneavoasera stap ale i in ma-nasti1fe' "m nu ~ti,ti nimic, Eu am studii An Anglia, liD Elvetia, am

cut are,. curare, '. '"

PARINTELE' C'LEOPA

47

- Da? Cine te-a adus aici? Tu ai auzh: ,ea aici e ste 0 stilla?' S i eu sunt cio banul; dar si cii n ii stan de paza [a arip i" La sta:ni mad sunt ~i caini; iar VO i sunreti lupi im:br,acarti in piei de oaie, A,t.i intrat in sta;na, dar n u ~ esiti eu blana sanltoa.sa de aici ... , Sa vedeti acum

''( ~'

Ice p'ati ti cu ca~nii nostri.

=Cum dar?

~ Stai, stall E$d predicator?

- D',8\ I: :Bu am do etoratul in Londra, am.,

= Da? Binel ICi~j. ani au fost de la Adam pini Ia potop?

- Cred. ei au fost 1,500 de ani"

~. Prost ai raspuus, do ctorandulel Ole ]i1l Adam pani la potep au. fost 2243 de anil

- 'U nde scrie?

- Nu ciuta Bibhal Eu am ridic~n.a. Bibliei,

Bib ia este un mar care a crescur in pomul Trad "~,i,e'i" ",at eu nu cred numai in mir; eu cred in ridacina~i 111. copac; ci radacina Bibliei este Slants. Traditie, rCalrn ani au lost de la Adam Plana Ia A vraam?

- Pa-rlca au fost 2400" a raspuns predicatoru],

~, Grelit ai raspuns, Au lost 33,12 ani paUla la nasterea lui Avraam ~,i 33,87 de ani p,ina la primirea - gad!u;"n~i de 'I a Dumnezeut

= Unde s. erie?

- Ti-ar,it leu. in Hrenograful hli Gheorghe Chedrinos, in care scrie mstQria lumii die Ia mlCleput~ Ia sa-mi spui tu mie clp ani au fest de lit pomp pin,a la zidirea tumului Babel, c,lnd Nimrod, fiul Iui Husc a zldit turnul Babel, c!nd Ii S{-8U ames _ ecat limb He'? IC.a.ti ani au fost?

- P',aJ,rci au. fest 3 00 ~

= Prost ai rispruns'! Au. lost 5'3 ~ de ani!' Si ,cati

Y l'

ani ,~U, fost de IDa potop paua Ia Avraam?

~ !:'n

_ Au lost m ~,44 de ant ~j cu 430 de ani, cat a stat poporul evreu lin robia Egiptului. fae 3,8,lli:g de ani, Unde era. Biblia scrisa atunci? U nde era satnbata voastra? Cu ce s-a fil,antuit lumea timp de 3,82 ~ de ani inainte de a se scde Biblia l' Ca. 'In B fb] ~e n u s-a scri s totul. Caci Bvanghelistul loan spune: Sun! si alte multe l'Ucn~ri....';'j, $i care, dacli s-ar fi scris cu de-aIn aJ'ZU_n,tul" cred ,co, lumea aceasta n-"ar cuprinde cljr~i le c'e s-or fi scris (TOlan. 2 m, 2.5). S- a scris numai un rezumat a] Sfintei Traditii, care formeaza Biblia sau Sfanta Scriptura, Dar sii,-'mi spui rnie, c§)t a 'tmnu,l t~pixiij,a. uriasiler, tna:inte de p otop? B iblla spune:

Ciind s-au amestecat flii' ltli Set cu flit lui Cain s-a ndscur poporul unas; neam vesti t din 'Veac. A ta.t I Dar nu spune (~a.te su te de ani au stat imn!pirtt til uriasilor .f1i cite urgj i au facut ei pe pamant.

Tacea predicatorul,

- Vezi <c'a nu ~tH'? Dar ea,ti feciori a. avut Adam? ,_ A, avu t trei: IC.aJn ~ Alb el $ i Set ~ m al ti w mra,

~ v [~

nume,

- Dar Biblia spune c~. ,a, nascut feciori $i fete.

Cali au fost de tati?

~ Or fi fost J.O~ 40.

~ Eva 9), tr,alt '9.50 ,00 ani, mai mult decat Adam cu .20 die' ani, ,i .8, nascut 50 de perechi de gemeni, baieti ~i fete, adici 100 de oopii, S erie in Irono graful lui. Chedrinos, An zi ce spune Biblia: Cain a Iuat in

PAR,INTELE CL,EOPA

l 'iisator'ie pe sora sa Milada; ~i a luat Set pre sora sa feLIX. Se luan fratele cu sora. A sa s-an lru11 ulti t .~ a mceput,

- Dar se puteau lua neamuri 'in. cis atorie?

- D.aJ, eaci 'plini. la Avraam n-a fost interzisa

spita de rudenie Se luau neamuril N-\~ pout Avream pe nepoata sa? 'N,-a lust Isaac pe nepoata lui Avraam, pe Rebeca? Nu Vlede~[? Ci nu era puss Iegea de' ueamuri, Dar sa-mi spui to' mie citi ani avea Set c~d. s-a ripit la leer ,i a tnv.ifat as,tronomla ~,i scrisul de Ia ingeri?

Se uitau unul Ia alml.; - N u seri e nic.i ilerj s-

- Set a fost de 40. ani c.lnd s~,a. t.apl[ t 11], cerur i ~ I a

stat in cer 40 de zile ,fji a tnva;ta t astrenomia f]:i scri 8U'~ ,. Set a 'n,a. ~'~ 91.2 ani!' Primul om care a scri s din lume ~j care· a inva tat a stronomi a ei mi searea astrelor a fest Set, fiul lui Adam, Zice " Sfantul Vasile: ~ ,A stronomia este die' erigine lnger'eMcal~~'; 'ing'eri i l-au in v.~i.tat p e Set Cind Sf-a, coborst Set pe pimant, foarte mult ti strahioea fata, Daea Moise, nu~aru cit a vorbit cu Dumnezeu pe Muntele Sinai ,i e,and a coborst de p e mnnte, feciori i. lui Israel puneau vii cii DU.'-l. puteau vedea de' stri]uc,jre:1 Dar fata lui Set, care a fost in ceruri, Sttrilucea ca. soarele, cum arata Sflntu] Ioan (Jura de Aur, Copiii $i nepotli au zis: ,~~Tala. s-a 'm!cut I )umnezeu l" .Nu, dragul tatei, nu! Ell. nu m -am facut Dumnezeu ~ Un siingllJr Dumnezeu este, Care a facut cerul ~i :pamintld! E u arm, fo st aeolo nude ingeri m Domnul ui f.I lauda pe Dumnezeu, ,~i am tnvata t

- ,

l rstrenomia ~ ~ misearea astrelor",

50

'$i fii i lui Set 1 -au intreb at: ,,)Tatii, ce ti =,i3i spus

n... ............. nezeu?" '0';; Or 'at iii 1~1 0; !l.'!'.o.~.ftii"i~ p" ""';'"i;"!I~,FJI. i3I 'ill +~ porunci

U'W,lf111.1~ "!.:.-!o. ~,.Ll"~', iii, I"J!U..... 1JI ...... ~u.!II.,1a:ll, !II. 1,.L,L;1l.L ~ ,Go ~ il..... ''V.l I"'~IL,~"

pe care mi. le-a dat Dunmezeu, sa. nu cumva, c:a:nd va mari tati sau va, ~ttlsur.a,tL, si, luati tn C:8),sa.torru,e din

~~ 'II ~ tI

neamul lui Cain, tei el este blestemat de- Dumnezeu cu

eele ~a!pte pedepse, Ci., daca vet~ C~UG8L porunca aceasta, se va naste din voi un popor ur~t tare' de' Dumnezeu si eazut dbrl darul Lui".

~, Cine erau fiii ~uru Dumnezeu '$1 fiicele oamenilor? Noi zicem ci fiii IDu~, Dumnezeu erau in;ge.rilii~ care s-au pogorat din eel' ~i au pic8'tumt co fetele oamenilor ..

,_ 'N"" 'ebuni ie. - - 'D,<!'iII"':"'~ cu~ O'a.*-"'·F~ ,d[i 'I'~IP'~ """'';]!'m'111 vostru

I ~ .. ~. " • ~ II' • .~" • 'o.'!iJlLdJtll UJ ... Q,.. ~Gl Y ~,I .' ~ .. ~j

vi. duce{] 'in fundul iadulni ~ Ai vaznt 'De sptme? tCit a tr.i:ijt Set", 912 ani" nu s =a "au amesteeat :ltii lui cu fiicele hu Cain. Iar dupa moartea lui S et, au uitat fiii hii C€; le-a spus tatal lor .. Caci spune Scripture: $i s-au rlinit

~fiii ,{:ui Set defrumuseteafttcelor lut iCed .. " $i le-au lua: 101'" de sopL 5,1 ce se nqte.a, din, ace~m amestecare era popor urias, neam vesti t din veac: dar ce rautit~ faeean uriasii, 1L1tl ~titl 'Vo[! Ca foarte mult s-au Inmultit flii 'iu~ Set') dU),'i Of' 8.':U luat in casatorie pe fetele lui Cainl lei fiii lui Set se numeau JUi lui Dumnezeu, iar fii i lui Cai n, Jiii diavolitor. Ole CI, atunci c ind s-au ame stecat r;..~fiii lui Durnnezeu H ou fiicel e oamenil or, s-a nascut poporul urias,

~ Dar de ce vi Inchinati voi la jdoII,,- ci

~'

Dumnezeu zice Ia Deuteronom: Sa nu-'Ii faci chip

ctopb, nict asemdnarea vreuJ1td lucru din cute suns in cer, 8U'S~ pe plimiintj j()S1' fn ,apa Ii sub pamant. Sa nu te i"l'u1.ntni lor, 3a flU slu}e:sti lor (Dent. 5 ~ 8-9)1'

51

~ Cine sunt aeestia?

- Icoanele la care va lUflc:h inati vo i !

"

1f'~ It"'!!il, til spun ;:::;',11111' C· '1''iI;'lII,a; ,g, ~1.r;.1l't nrim a ieoana?

,_ Ji}Q. ~ ~.=' ~l-IJ ~ .. ' l~.i_~. [~'VII. .". .1,~_1II,~ €-I .lll.~~ IULJ, ~I.lIL~.. - JJ'¥vg~ J JQ •

_ Hf

!Iii ~ •

- Dumnezeu ,3, Iacut pe om d.u,pi chipul ~i 'Iseminar-ea Sa, S,tantul loan Damasehin

_ _ rw

spnne ca

om, du.pa,

prima icoana 0 face Dumnezeu, adica pe chi pul ,:i a semina rea Sa ..

~ El a rniCut" dar noua ne-a poruncit sa 'DU faeem. - [a, citeste dumneata in Biblie, la Iesire, capitolele 25 'plani la ].0. Vezi acolo c,i tot ee este in I) iS~f~k!i este faeut cu porunea '~'Uj Dumneaeu, $ i II C oanele ~i ca tapeteasma ,~:i sicriul Le g,t i, Domnului ~ W

~ eru vimii slavei ~.~ vesmintele preoji lor ~.i mitra I I rh ierei lfor §ll cad,e~n~'~e;le' ~ i, sfesn rn cul (;u eapte' lumin ~ 'I t),,_ te. Nu i-a zis Dumnezeu lui M oise? ~,~Mo ise, ia si fii ,~ I ada de s ~J e,im $1 0' poleieste 'roa:tA cu a,ut! Mo ise, m (10 i drugi de salcsm Nwlbricati cu aur, ~ii lada si aiba v d gi, c;a. Sa bagi drugii ~i si. rid iei sieriul Legit M II i se, pune in lade aceea Tablele Legi i, pe em-fie ti lo-am dat Eu pe Muntele Sinai, Pune sarpele de ara ms p e care 1 -ai mC~lll cWld 'ii mincau. serpii in pustie, p'une toiagul lui AaJ."On:~ care a infrunzit cand a It" zemat de si Cot; ul legii cele 12 toiege - calc.~ ,aJ ~ ui Aaron a infrul1zit tn neaptea aceea "m a mcut migdale

~ $ j cupa ,eu mana - o cu.pi die aur", 'Mana era tea p~ inea uscata din care au msnoat evreii in pustie 4() ~ Il' ani, Astea nu erau lueruri de' maini omenesti?

~. Dar v~i de ce v.i inch h:lz:q:i ~ i faceti cruce, cac W ~ j L icea a fos:~ lemnu ~,i spanzuratoarea p e' care ,8, muri t I ., 11 nnul Iisus?

'~2" ..J.

N,E VOR'B,E$T'R

~ De ce sari ti voi de la un subiect la ,am tul l' A,~a. face.p mereu cand dis cutati cu cineva, ca. sa,- ~ prost I ti. lata ce spune Sfintul Apostol Pavel: Crucea pemru

COlT' pieruori :1Mj"Jt.'jJl'~';O .i!'J!'![O'i"L)" 'iN'v; ~(),otIi~}f celor ce ne

~',~ ' .. ,~,' ." - ~l-,'U' If.~, ojf IJ!l;rt}l~~Jf ~'~'~ r~'iji ~~~ -, "t4,ar I'~ .. ~U 1 b".·· . ~a'~:' :.. ~ ,_ .. _

tlufintl~;i'm~ Crucea este intelepciunea ;$ i p ute reo: lu! Dumnezeu (M Car. 1., m. :8)., Vezi ca, S fin ta Cruce nu-i gpimZUf,itoare §i nici maciuca? Dh~potri va~ este 1nt:e'Iepcr~unea\ ~:i puterea lui Dumnezeu!

Ad auzit ce-i erucea .. vol, sectarilor, care inselati

~ ~ ~ ~ '~

oameni ~ ~i ... i duoeti in irui? ,,.;.5 [ va veni .0 sects ~ at

sfaq,i tul ' umii - nee Sfarlwl Andrei 81 Cezareei - ,care nu va face cruee, cic,j le va pune antihrist peeetea p e man!a6 dV8'a.pti ~i n-o vor ridiea la fmnte", oa fruntea este partea rationala a sufletului, adica mintea.

Am avut mal demnlt cireva femei baptiste de la Abrud -Albe. Dup,i ee le-am povestit miaunea de la Sfinud Mermant, cu femeia tndlracita.~eare atunci edna s-a atins de bucata de lemn din Cruces Minru,itorului~ SI""8( vindecat, toate au facut cmce, Dar una a zis: ,~Pirinte'!i eu nu fac cruce!" "fa, cruce!" H spun, ;~,N'u fac [ Eu nu p ot ridica mana I a Hun te ~ ~ ~ ~~ Ti-a '1'1US draoul pecete a, de aceea l]J=O mai rid ici ~ F ii GI"UCe:~ femeie~, ~~ vei vedea puterea ]u.i Dumnezeu!" ,,~N1U, ca nu 'pot ridica mana!"

:~,rn eu 11. iau mana dreapta, 'oi stitea Uin,gi'mine, :in partea dreapta a, mea, ,i-i fse cruee de trei ori pie fi3im,

jI ,

V""'111" 'V~"'" [I V'" .' ........ . ,. ~ '.. jo "'1''''' r'll':i n, I[

~~, ll~,eu ~ ." a ,eu", .' ai, tare rna s~m)~ usoara: ,,_lLI',a,,,

,Ac1J,m, s-a dus dracul de pe mana ta ~ "ll A$a. a. fugit de Ia

d,Q,- " IJaI" ' ' , [1 'III (. 'I ': '[ . t'''''r .: ";1 '.:' A'· 'I'" " ' .. ' ...... tiF- .. ' [._. " t~ ,

. 411:5 a ll!J.lalVO U,I care 0 s apanea, poi am marnmsr 0

53,

~111ll('; ,. ?

- Bi ne , dar locul de-a, dreapta ~ i de-a stanga Preasfintei Treirni este prede stina;~, ai spune .'.,. a sedea de-a dreapta ~,i de-a 3tdn~a Mea ,nu teste al meu a da. ci se m Ida celor pentru care S-,(I pre;gCiiit de catre

T' t.:f"l ;!I,L '(M" t . ~ 2' 0" '2.13-')'

l a a l1r.1BU,'" ,3[_e1. ... _. ';, '. .', ~

- Nu este adevarat! :Mintuitonll ziee: A sedea de-a dreapta Mea sau de-a S'tangaMea nu este al Meu a da, ci c elor peniru tate s-a pre.giUi t ~ cac i aceste d,oua Ioeuri sunt randuite Maieii Demnulul $,j Sfantului Ioan Botezatorul de [cane Tatal, [Cline este loan Botezatorul? eel mai mare om nascut din femeie. Jar Maica Domnului cine este? Ce spune

Psalmul ..-:I14·?' D'-··· fi' .... "trl. ' . :1, "'"oj, "!I!i i .' " .. x o,"'Ii·· ~, d .,

~[ '. _ ~ ., ' .. ' e ,at- ,Q ,S,r;a,~Ut J.UipurC$.dg(lSQ",-,_ e-u

dreapta T;u~, imbrli.cat:i1 in nain:a aur.ita $ipreaf,nfru~ l'h:usetCi.ta"

Daca a naseut pie Fiul lui Dumnezeu din Duhul 8tant, a fosf, ncimara Duhului Sfint"'~ ~ L-a. purtat in. pintece ~i ~,a. aliptat. Cine poete fi mai mare (le,cit ca? B2l\ este impari:teasa Duhul ui S mnt, i~mp,ar.iteasa Heru vimilor $i. a Seraffmilcrl Toti sectarii si p:i cran.i L

I' Y ,I, ~I' ...

veti vedea voi in ziua judeciti i [cine este Maica

)o(nTh'lului,~ cand va straluci peste ceata heruvimiler, a, seraflmilor ~,i a tuturor tronuril or" Vai de capul vo stru '! Veti merge impreuna Cl11 satana in focul gheenei, tori care huHti pe Maica Demnuluil

Vedeti ci Hristos era pe Cruce rastignit ~ru sou ipat ~ i, bi ciu ~ r, in sa ni ci a tunci D= a uitat pe M aj ca Sa? 0 arata Sfantului Moan Evanghelistul, zicand: f/i u le; ialii mama tal Adica ai grijiii die ea ~~ $ i, acesta a

54

NE VOR.B·E$T'E

luat-o Is si I e. S~ catre ea a zis: Femeie, .iatiifiul tau! A. dat-e in sta.:panirea celui rna.' cir stit apostol ~ .. ea a me ri ~1' t I 5 ani p' a~no, ~.o1 m . tarea 'I ~ cer

G~. u·~ . _ -' ,a' ", ~. :t~. 'I. fll,6, 1r;.;;...· . ,i:u.. ':""".11 .•.

- Dar de ce n a. dat-e in grij a un uia dint re .!i"afi i

'"'L ' .....

~-iiII

. UiIi.,

- Pentru ca M,an.tllitloru~ n ... ,a mai avut nici un frate, Desi Sfmlta Scriptura a:' . Inteste de .frati" ai Do ITm.U lui , ei 1Il1,U sunt fta,rn natural i ai I' ui, deoarece, dupa Sfanta Traditie, Maria, Maica Domnului, a ramas dup\i nastere fecioara asa cum a frost prefigt Irati in vedenia Proorocul ui Iezechiel (44; J .. 3). Apoi, daci ar fi avut ftaii dupa trup, Mintllitoru.1 at fi dat-e in grija vreunui frate, .. nu in grija Apostolului Ioan, A,a-z~~ii ;;fra1i"~' ai Domnului ef1UJIl doar rude ale WUl, Iisus; cuvantu~ ,frali' reda cuv,in:tu.l grecesc adelfoi (in ebraica: ah:)., avand sensu .ile de: fra~~.)! veri" rude apropiate,

Maiea Domnului n-a mai avut copii, Ce zice Scripture: Si n-a cunoscut-o pe ea. pan.ll c:a:nd n-a J!asC'ut pe eel mtlJi nlJscut.

- Da, Dar de aiel se in.tel ege cit d upa aceea a. rnai ,8;VUt ~i alti cop' i.

= Cuvsntul npana\ can/ '" Inseamrul vesnicie. ste scris tn Santa Seriptura: Intoarce-Te. Doamne. pant]

... t s Z· D l' D 1 .. .. d-

,C.Q'I" .. ~..·.'a.u<.ls-a Domnu iomnu Ul meu: sezi ae-a

dreapta Mea po;na ce voi pun e pe vraima~ii Td.i asterma picioarelor Tale (Ps, 1 09, 1)", Oare aceasta lnseamna ca dupa aceea MantuitoruJ nostru Iisus Itnstos nu va sedea de-a dreapta Tatalui spire a im1l1iriti, cu. El peste toate veacuri Ie"" ,ti ind bine ca tn1piiriilia Lui' I!U va tliV,€tl s.ffir:,it (Luca I,. 35)1' Sau

P'AR1NTELE ,C.LEO'PA.

.55

lal'a~ Eu runt cu voiplina .la s/ar$,'itul vea culu i .. Ce? Dupa sIar,irul veacuhii nu mai este Hristos cu ei? S i d espre Micol, fata lui Saul, zice: N=Q. ndscut copi I pan a J1-)a murit. 'Dar ce, a nascu~.t dupa oe a murit?

uvantul ~dlina, ca.nd'}~ ins eamn a. vesnicie, Nu Ca.l ,S! cunoseut-o ,canldva alt barbat dupa nastere,

...

S; l·ti oare cine este Maica Domnului? Impara-

teas i3! hem vimilor, imp ira teas a a. toa til faptura, camara Intruparii lui Dumnezeu, usa luminii, usa vietii, usa cea in cui alta prin care n ... a, trecut nimem ~ decat Dornnul nostru Iisus Hristos, Ea este scara catre eel", cide]nita, dumnezeiasca. biserica a Preasfantuhsi Duh .. Maica l )omn.ld.ui, este mireasa Tatalui, maica Cuvan tu mu I". ~ m bise .ica dumnezeiescului Duh,

Cita mBa 0 s;a aiba Maica lui Durnnezeu de eei c are au einstit-o pie ea ~i. au iauda.t-o ~ ~ i cita. urgie 0 sa v~na peste cei ee n-au crezut in sfintenia eil Ce-o' sa {' ca sectele care hulesc pe Maica Domaului? La i coana Maicii Domnului cu Pruncul 1n brate, vezi cerul $i pamiut~ ~ Domnul reprezinta eerul, este mai presus de eeruri ~i. Maica Domnului reprezinta pamanml. Ea este din neamul nostru. Bratele Maicii I) imnului sunt mult row puternice de,e.at umerii

~I ruvimilor ~i am serafimilor.

ca line: pe Cel ce a facu cerul ~j pamantu ~.i ~ nate eele vazute ~w nevazute, Ea. este 'mama noastra, care are mmla ~i de saracm ~.i de vaduve Pururea se .' . ga Man tuitorulu i p entru iertarea paeate or noastre. .mmnezeu primeste ie om a poc,a"nm pan! la 1,1 t' ,. a. lui suflare, daca se in toarce din toata inima si 'h'tS e~ e pe Maica Domnuhii. Sa aveti mare evlavie

lI.",_l, _ r_- 11 0' " R" -' B' :r!'" e 'T" B

~'1!1'£ I"" t::;,":1',._;, _

catre eft, ci fericita este casa ~'m familia care are in casa

~,

iceana Maici i Demnuhi i ,. In flecare zi :s,a citi;i

acatistul $] paraclisul ei, Daea nu ar fiJ Maica Domnul ui in ceruri, lumea asta s- at fi pierdut de dO~JJ.a mii de ani, Ea pururea st~ in genunchi ~ rn se roaga Preasfintei Treimi, Ea este ,I patra fa,ti duhovniceasca din ceruri,

,_ Dar iCOPIHi mici de ce trebuie s,i se curepe prim. boeez, cs ei sunt eurati, n-au nici un pic at?

_. Pennu ce si se spele de ·pl'catui-. stI,imo~esc,~ cu care ne nastem top" 'N -ai ci tit tu to Psal tire: !ettei' intru fljrad''el(!}.gi m-am zlimis,li.t Ii tn pa,cateJ In-a niiscut maica JHe:li?

- Bine, dar ccpilul clnd este mic nu are credinta

., ·B'·b11+ C- _..J" .~,

$ ~ I· _~ JJ.a spune: in e va creae ~~ se va ooteza; aceta

se va n:ui.ntut"

- in tr-adevar, OOP'I i i nu pot erede la v.arsta C~~liW1 d. sunt botezati, Dar a~aJ. cum in Vechiul Testament taierea lmprejur se faces in baza credintei parrutl'~jl:or'! tot asa botezul se face pie' temeiul credin te.i pirin~i lor sufletesti (nasii) ai prunci or care se boteaza (Marcu 9, 36-37)~ CopiU nu a,1J, cr-edin~a'j dar au na~ii lor, care sunt g;a:ram.'~ ~1 chezasi in fa~a lui Dumnezeu si a Biserlcii Sale p entru coplhal oe se boteaza i'j care fac cuveni ta rnarturis ire de credinta in lo nul lor.

Dar voi, sectarilor, ~ti.'Ji. (~jite botezuri sunt? Ati, cj,tmt ,t!iDogtOOltrn.cat' S:fintu~.ui loan Dsmasehin?

-Nu.,

Aramnd evolutia istOfici, a Botezului, incep'§.nd. en '~ipurne care 1 ~,~U prefigurat, Sffuttul loan •• amaschin numir,i. opt botezuri de la Incepu tul p,an,a, .1 a s.rn1r~i 001 Iumi i:

pARINT.HLE' C'LE,O.PA

57

Pr~mu.'~ botez a fost botezul prin potop, pe vremea ~uj Nee, pentru curmarea pi,callJlui.

AI doDea botez 8, fast botezul prin mare ~i. nor, ~ a intOaf1cerea evreilor din ro bia lui faraon,

AI treilea botez ,31 rust botezul Legii Vechi,

~. ~. III

taierea rmprejur,

AI patru~ea botez at fost lib otezul Iui Ioan I Jote2iWru,m~ numit ~j. b otezu I, pocaintei,

Al eincilea botez este botezul prin apa. ~,i prin

"d a d 'L'I'· •

Iluh, botezul nostru crestm i, at noua oe hl1rl.~no,s pun

S fin tii Aposto I L

1i· ~ • ~ •

AI. ,a;seh~:a botez este botezul prm poc~ul;a ~,1

I acrimi, ,adi,cii Spevedania, insti tui tii de MJll1l tu i toml iudata dupa Inviere, cand a. dat apostoljlor puterea de' I lega $i a dezlega :pic,atlel'e oemenilor: Orice 'veti dezlega pe pama"nt 'va ji,dezle:ga:t Ii (11. ceruri gi orice

)l"' i'\ ,'_ ~~" '-, _',"'" - _ "~ 't, 'fl': I, _' -,< t', ,'," '"' , """8'V"1"-",,i

1 Pl ,tt leg.a pe pamani via < Z ,ega ,iJE In 'L.>ILo.~ ,..,~,. ~.,

AI saptelea botez este botezul s~ng,eIuj,t adici. al III ucenieiei, IC·U care Insu;~i Hristo s S -a botezat In. locul J 1 ostru, vjr~aJltd.u - S i S.angele Sau pentru mantuirea lumii, Co acesr botez s-au bctezat ,i mucenicii, din

r I cepumri :plni astazi, dandu - si vi,ata pentru dragostea III i i~ ristos.

AI upl'trndea este botezul de la smr~itul lumii, II ~ . ci botezul cu foe nestins, pentru cei p,aealoe.i care

hinui l ., 1 . d 1 ··..:111 ... ~ •

~ vor e ]n Ul m munci e '18 II ut, eaca n 1ll s-an p ocai t

l (I ,au. Wit pe pa':umnt [, ... J.

- P'irinoo;, eu sunt pretti,carO'f de mai mul t timp ~ ru, t II ~ pot si. ml Iepad de eredinta mea, chiar daca mi-ati I ,) ~ puns 'lit intrebirUe mete"

58

NE 'ilORBESTE

- Sa ,tii dumneata ,ca, to~i eel care nu se supun Bi s eric i i, 1 ui Hristos cele ~ dreptmar itoare, raman glup.il"i sectare ~ i foarte greu se pot indrepta, ea ,zi c S finti [ P.BJ"in;i: ,,,,De hi 'to t pacatul se in[:Q,arce omul usor, dar de la eres, foarte greu!" Si aceasea, peatru ca se intuneca partea ra:t~otla.la a sufletului ~i degeaba n spun eu ,oa. aici este alb" ei le::~ vede negru ~ i aruncl foarte greu se intoarce, Aceasta este mentalitatea mturor sectantilor.

- - - ., - , -

Pe lingi aceasta, nu. pu tin m, crestini ortodocsi, mai ales cei care nu frecventeaza Bi,sericB-~.i an 0 stare materiala preeara, sunt atrasi [a, diverse grupsri sectare III truest :i 1 se of~ra bani Imbracammte ~ i at te a vantaj e materiale de 'peste hotare, Acestia si-an vandut sufletul diavolului ~:i nu se 'VOl" msntui 111 veci, decat 11 umai daca se intorrc :~ a Biseri ca mama cea ,adevaratl~ care este BiSI61'ica Ortodoxa,

eel djnt®'· tmp,irat. al uriasilor despre care c ~tmrn, la F acere a fest Azail. ,In vremea wu:~, S,..,BlU descoperit aurul ~i argintul ln pammlt

EI este primul tmpinlt din lume care a facut bani cu chipul $J·iu, pe ei, tn timpul 'I ui s-a g;isi t fieml ~.i. s-a mcut cimilfi de zale diu arami si sabla, :Silnt:ul oan Gura de AuT' n. 'mustr,ij: ~~O, riuta.t-eal ta, Azaile, ell. doua morti ai pierdut nearnul omenesc: ,eu sabia, trupurile, ~i cu iubirea de bani, sufletele",

Dupli Azail, a 1 uat imp it"i'Jtit1l uri a~ ru 1 or impsratul Tevel, l;Jii 3 '~4 ani ,a t~nut 'impir.itw'@, lor lnainte de potop

59

--====~~~~~--------------~~~~------

· i 'oo~i erau dffin neamul ]ui Cain. :Mn timpul lui s ... a I nceput modelarea fierului §:[ a aramei, A~ treil ea imparat al uri asilor a fostIova, in timpul lui s-au ticut 11 uierul ,,\~ ,aJ.i.uta_,. uneltele de cintat

Dup'i ce a murit Iova, ;8 imp irat~,t sora lui, Iinpar.a,te:asa No em ina, prima impariteasi din hnne c ~1 re a tesut pW12Jl $i a tncbegar brsnzal Pa-ni atune ~ nu

c stia Col din la ptel e do hi toacel or se p oate face ilra.m']za. 10' t1r.iw~a 'hatrana,~ rnergand pe munte, i-a aratat IInpar,i.t,esel Noemina: ,,;,V,ezl aceste fnmze? Daca iei l' ~3.1tlta aste die' aJci ~ I 0 pui in lapte, se lncheaga h ranz3!'!';., Tot in timpul ei s-a desooperit canepa ~.i. inul ~ ~: n re erau tic.u'te de La. zidieea 1 umii ~ dar nu se stia ci

e 'pot face cimi~;m, din aoestea Pane anmci oamenii umblau m piei de dobitoaee.

Cind era. Adam de: 100 de ani, era la arart in ~ rnpia Senat cu boi i, ~ij feeiorii 1 ui Adam se

II rr u1fi,s'er,i tare in acest dmp~ cac I au fost 50 de perechi de gemeni, Adam, ,arsud 'ell boil, avea dinsre I ec i ori i lui foarte rai.. S e bateau, se certau unul cu 1 It u I~ se omorau. $i, se gandJei3 ek primul feeler pe care

I Hill nascut a fost mdlt de Dumnezeu, C ain eel hlestemar ~:m ucigas, Dar uite $.1 acestia ee facl Avea si but 1 f 'I dar PllfiD i ~ S i zicea: ",IQ,are ce-o sa facs I un nezeu? Pe mine ~,i pe Eva, pentru unpacat, ne .. a

lO.~ din Rai!" Ci. au pHlns Adam ,J Eva Ia poarta r II i u hd o sm:ti de ani, Au, plans, la poarta Raiulllli dam ,~,w Eva, dear s-ar milostivi Dumnezeu sa-i bags 1111 ~)oi in Rai,

S,i a venit Arhanghelul UrH~ din cer fj, .i-a SP'~WS 1111 Adam: ~~N:u mai p~an,ge,i" Adame ",i Eval Lua~~ ~i -.;uno~tef.i si ni~teti, copii §i lntru sudoarea fetei

voast!"€! $,a. v,a, C§;$twg,ar~ painea ~ ,~ Ca e'~ all tri ~ tin feci ori e' timp de 700 de ani In Rai si nu stia u os sunt femeie ~i barbat, A.~ v,izut cum sunt copiii mici, care, daca Ii pui unul langa altul, 11U se rusineaza, Ei TIt] cunosc se~~l; snnt nevinovati iii ~()OP era. nevinovatia lor' [de COrp!U., Asa erau Adam ~,i ~Y,R in Rai. Apei all stat: 0 sut~\ de ani la poarta R2I!i ului, N'U S-,(lU impreuna t, toe c):"!ezind ca Dumnezeu tl va ba.,g;a1 din '[110([. in Raj ,. S i le-a zis Arhanghelul Uriil: ,,~Mai sunt 5508 ani pitti va veni Mesia, un Fiu Care se va naste dintr-o F ecioara ~realSfinti,~ m'di de s iminti barb '~'jI1"[~a- ~iif'lo.:5

~ .~,. . ~ ~I~~ ~~~w

A tunci veji rnnW,i8J,'itlapo i in Raj ~ ',

Tot neamal omenesc timp de' 5508 ani pana, la f]ri~'to.s" a _sta:t in iad, Apoi Adam ~i Eva '$=,QU apucat de lucru ~,i s-au 'inmu]tit 700 de ani. Amnci a g~3Indi[ Adam: j~,Pe mine Dumnezeu rn-a dat afar,i. din Raj n~mal pentru cit am ealcat 0' porunea, Dar cu aeesti fi~ ,aj mei ce-o S D, faea?" :~"m 3, dat drumnl la boi, care arau ~a popas, Le ... a dat de mancare $i el SI""3, culcat, Ii ad usesera biiep i de ma,11JJ,lcatl6"

'Si ~-a culcat Adam "W, cind s-a trezit, Arhangbelul Uriil er-a lao caplu:1 lui ,i i-a zis: .Adame, ce ai ,gan~t ttl irnaint~ de a donni?" nDOQr[HH!:; itt spun

dreot - ..,-;.a_ A·· d oI)I'm'··· nu [C!a. .. · ... 'm- 'e' c . .4..... U· ,. ,""~ .'. ~1II • - ... .

'-JI?i"[1>, ..... __ .", ~., . <;:1'"",,, ~ , . a., [~'r1. !I., C:i~l !e,~ i-a vazur

[~it a ;fbs'~ t.n ~Ra:i; oi, ~ai ul era, 0 treapts a impari~iei Cerurilor tn 11 vedea §.i pe Heruvimi §.i pe SemfuniJ ,_ ce-am ,gindit: Ce-!o sa, faci Preasfinw] ~Ii Preabunul Dumnezeu leu 1 umea aceasta? Uite, feciorii mei s-au tlcut mi i, ~:i-s r.ii ~.i stiu ci Dumnezeu ur,a~te: pica tul ~'ii numaidecst 0 sa .. - i pedepseasca, Pe mine, pentru ci'~carea, ~nei P10fUOC], DUrntl,lezeu ro.-',il S;COS d~'D1 Raj ,si nu :m-a i[el'ta.t; ,:~, arm :1):1 ans (]I sutii, de anw ] f]j, poarta

61

Raiulliui., Ne-a det de IC3Jnon JH: pimin.tul aceste Ce-o sa faci, eu feci orii mei?'

,Adamej sa stii, de aceea rn-a trimis Dumnezeu s i - tl spun, !ci £1 ~twe inima tal, ce-ai gind.h tu. Sa ~.t ~ i ca au s~i vina doua potopuri",

DI:3.l[' Adam nu ,d,a ce lnseamna potop,

"Dar ce 'inseamna potop?" ';'jDumneze u va iurnu ~p doua sti hii: apa ~~, foeul; (~,i. toata lumea este I icuta. din patru struh i i, '~i trupurile noastre, toate: fa c, pamant, a;pi *Ii aer, $[1 un potep 0 si 'fie ell. apa $ i ahul eu foe",

Dar Adam, a zis: ~.~Doarmne~ cind va veni potopul?" .Adame, nu-'p pot spune acum cand, dar, u ite oe este] Unde stai, este un p!ar,iu ell piatra, cu le sp'ez-] muhe ,i padure. Deci ia pe feeiori i tii ,C;~ te useulta '_ ,ea aves. poate 0 suta, doua, buni - aiei nnde staii tu, ia Iemri din, p\ir,iu ,~i I ut, ,ei ttl loc de ciment era ~ u t, ,i si fme,i un mum 1tnaJt de 45 de ·eo:ti ~ ~ de ID. 5 cO"p. I,atime',. 'Sa faci treote de suit pe el; sa-l f~!cetij

~'r , 11

unpreuna leu cepiii, Si dupa ce se va terrnina de facut

11I.Fnu]j s,a faci un foe mare la temelia tumului. Uite, p;ld urea este aproap e. Adluce~j Ienme mari, ] ar ,I easupra turnului s·a. punet i un vas, mare ell. apJi.

Clod yeti termina turnul de rncut) 0 sa vi aa peste voi un somn mare, g,;i n u sta·ti lan,gi. turn cand i~. vc'tw termina, :Fu;git~, decparte de rum ~i dormiti. Cand vu yeti erezi, da-Oil v'eiii. vedea rei de la foe s-a evaporat

1 pa, sa ~ti ti. eil vine petopul cu foe tll'tAi ~ Dar daca v cdeti ci apa s-a 'vir.sat de pe s.tilp ~i a, stins focul, si. t j[ti ca. potopul ell. apia vine '1!nmi~".

Nu l-a mal vizut pe Arhanghelul U'ri i], ciei C~.

I {II gerul s-a dua,,; S i pe Adam, biietii 11 vedeau ca

vorbeste ~ dar pe iflg.er nu -] vedeau, Si bai eti ,i i-au adu is

~ -" ~~,

mancare ~i ziceau: ~,Tata a innebcnit! Uite vorbeste

singurl" Ca nu .. ~ vedean pe Arhanghelul ·UJriH. ]] vedeau numai pie Adam, dar nu vedeau Ingerul care vorb este ell difJJJSU~ ~ :$,J l-au intrebet ei: ,~:Tataj dar cu cine: vorbeai dumneate?"

Si-a plans Adam' 'j~,O,,. dragii met copii, cu cine

. b - Ii N' ill- , ',," ..n"'~, N I'~'~ j\' .. 1 ,- '.

. •. -' .. "r "," -, - ,-7J!i' J"~'" . '".- . - - - ." .-1

VIOl I eam: ',,11 '=a;,1 V,il2lUt. ~,,, U". ;. venit unu din

cele sapte duburic are' stan Inamtea t:u~ Dumnezeu Acestia poarta numele Dumnezeului Celui viu:

Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Gudii~~ Salateil ~,ru !Jri:i 1. To~i au terminatia ,,~jr"., S titi ce ins'eamni "1 Inaeamna Dumnezeul ~t]ti care este adevaratul nume a II Arhanghelu Iuj, M iha ~]? .Miha' lnseamna purere $ i ",1 ~ n, Dumnezeu, E,~ s e talmaceste .. nuterea h :" ,j

':If""""', UJY '!.Ill ~ - J" , ., , !L.'U,

Dumnezeu",

Adevaratnl Mu.i nume l-a spus Sfantul Dionisie

A- 'i!f',o,h '.~.~ 'h"l~ ,~. ~ - ~ . - ~·n n. "·11 G'" "" ""

~,lli;.o-.v pagl LU ~" ,~'pasaTiea cern, Ul" a-r lua,vr~ 1.1 1I n': I ,arV' . ,In-'

seamna barbat, ~;ri ~~, lnsearmna tare, $i ~ .il" ~ Dumnezeu, Adevsratul nume ,a] lui Gavriil se ti],(~u,~,e Jre "batba-t 'are, 'biVba.t Durnnezeu' ', T'olti an nnme dumnezei esti:

Rsfai l, inserunmi .'p.ovin"l i tor dumnezeiesc": V'~'I~·'~'1J..,: 1-

::; ~~ _ ~'..... ~ ~.;Ii !,~""'"""' . . ,OJ! """'" ,Q~J:U "

~~$ndreprtit-or' dumnezeie sc"; Gudiil esre JJnge'ful proniel

lui Dumnezeu, aJ purtarii de gr'HI; au miliarde de Ingeri sub comanda lor. Salateil ~ ~,S:~uj itonWl ce I mai inalt dumnezeieso" ~ care dues: rugaeiun He tu turor -0 am eni lor la Dumnezeu; iar Uri il se ·ta,llicu:i este "Jb t ~.i lum ini dumnezeiasca". Aeesta ,a, yen rn t la Adam, eel de-al saptelea arhanghel, Acesta a, venit la A,dam $i E va ~:~ cand au plans 0 su ti de ,Sltl j la 'poal't3J ,Rai u ~'U j ,ru le~,a s:pus sa,~~i ia de gtiji a; cit nu ~ e da drl1Im:nu l. lina,po rn in

Rm. ~

PARINTE.LE CLEOPA

63

Atunci Adam a faeut tumul acesta despre CBJre' am spus. ~"i, ,cand l-au termlnat, la tot~ le-a fast somn '~i loti. au fu ait, nu cumva sa, eada tumul poe ei ~ '~, ~ cand

" l~ .!' ~

s~ au seulat, fecul pe care l-au recut ei la temel ia

l urnul ui 8- a snns, ca, apa s-a vars,at S ~ngura pe foe", ~I ru ~]U stint lei vine Tntdi potopul cu fIl,p'i~ da-r n-au stiut

,,'-;',n,.41 'Q~,~ 1nli">~p'l'lt A' '. d 'eiim' 'ei se rusa ~ Doarnne ';;;:,if.~~~1 ·c'';;, 'l,.':,~.!!~u.., 'Y~ g ~ 'Ir;".""" I " . . .r ~4_:, {;I. ;;;;i!,Il,._ ~,a~ ~"i"VG" '~':l' "flb!IIII,,;~_~,

v in e' apa wntai, dar U]J ~,tiu cando :s i tare- s ingrij o rat t CSt s a on. ne apuce moartea".

Peste 10 de ani, cand era Adam, lao tunsul oilor, ~

• 11·' ... ". ,. .'. d . '" '~I '.

vernt 3iOeJJB1jl mger '~:~ 1=81 2:1,S,:: .,~A~,ame~ tie rogi nn

Dumnezeu si stii eand vine potopul em a:pa N u f ingrij orat! Mai SUD'[ 1530 jdie ani pina i a" P otopnl en apa" Inti! se va naste un OlD, N oe, tnt din neamnl lui Set" din cei curati, foarte placut lu i, Dumnezeu ,~:~ nceluia i se va a:rita Dumnezeu, ell, 150 de ani inain te de potop, sa.-i porunceasca :si,-~,i faei corabia, ~w, apoi ~} sa fie potopul. 'S iva, cruta Dumnezeu nurnai a,tata: pe N oe, so~i,a ~i feciorl i lOT cu scrti ile.

Adam a zis: .Doemne, ce semn to sa v~ili iuainte'

t ~" c . I U'" B- ~ '·..iI1

ue p otop (' ~ I, 1,le .. a spus: '~, ru te ce, semn, ~,a.ga.tw, oe

seama sa spuD,eJi la copiii vostri, cit Inainte de potopul c u ap8 () s~ se nasca un p opor uris ~1" p entry, ci ,au s a se nmestece ±lim '~uj 'Set cu flii 'lui Cain, ~i 0 s! fie' ra.i

n aintea lui Dumnezeu, Si 0 ~, li(~,a., Dumnezeu, cum spune in Bi blie: ea 1=6J parut rliu l'tli DWf1 nez~u cli l-a Incttt,pe OI,n. ~i vor fi foarte trniti inaw.n'tea Domnuhri, ctt uri afi i eresteau de trei o~d ca eedrii Lib anului, ~ i c 'aU oei mai umti oam,eniI de pe fa!a p,iminwlui Si eei

. ,. M'~ . . . . ....." 'II .... ~I

lH~U SpUrC3)tL,',' ~n(~au ,1 copiii pie cal~ ~l ,~,epm~au

~ c,lneU,e lor'; a~a de s,pllreat-i ,erau~Caci plina la potO])

• ,. -t!; d -t!; ,.. .,~ D'

I D I ~nernl. D.-,a mJnC81t carnie" '. eca~' numalrn, 'u:rlaL~u.a'r llU

64

NE VO'RBESTE

mane au. numai din dobitoace, ci msncau $~ pe eel din neamul Iui Set.

Emu doua feluri de popoare: oameni marl, uriasii, ,~i cei din neamul ~ui S et, care erau normal i, 5,] cea mai mare scapare aveau aeei mici ca noi, ci se ascundeau in, piduri~ 'Urj,a:~di prin padure nu puteau fugi, oi plidufea~ era numai p§ni ~,21 genunchi Ia ei, cum este la nom iarba, Si ,~tj amici se aseundeau ca puii ca sii scape. :$,j csnd ii Pi' ~ ndeau uriasi i pe ,ace~~ia;. aveau niste oale marl, ~i bagau cl're 50 de oamem le fiert 0 dati" .Min,c~u. came: de oameni uriasii,

Anmci i-a spus Arhanghelul Urhl lui Adam: .~~Ba"gap de seama ei are sa se faea un popor u.r~,3~" ca, o sase ameseece f i ~ lui, Set ~,i 0 sa, cal De' porunc ile lui Dumnezeu, S,i se va face acest POPOlf ~ ~ rn pentru acesri a, se va g;r.ibi Dumnezeu sa aduca potopul, cs. nu-i va rnai putea suferi p e fata pimintului pentru Iii 1U'm~jh~ lor, Dar fnature de potop iati, De' alte semne vor fi: VOf purta oamenil la dan,n Clpi'in vase de lemn, de pm.a:tr:it de lut ,:i tn burdufnrl de eapre si n-an ~i se sature de ap,i. Cind. se vOl'in'hllni unul cu altul, in lee de bun.~ ziua, 0 sa intrebe: ,(W apli?» «Aml» '0 si, bea oarnenu multi, ap,i,~ vreo 500 de ani 1ina.inte de' potop, ;S"i, acesta va fi semn CR vine pedeaps a omeniril prin apa", _

"Dar potopul en fee?" ~I ,R int:rebat A darn ,.

,~,P oropul DU foe 0 sa fie la s,ffir.,ittlJ hnni i, i ~8l spus 'Uri i 1. Atunci cand (J sa, se deparreze lumea de

UHJJ'I1,eZeu, 0 sa, se iveasea 0< buruiana, tutunul, '$,i tl:lln8'n~~ vor merge dupa aceste buruieni, care nu Ie va I~ ~ I • C n ~ c j, de foame, n ici de: sere H,. Tutun ul a fest adus 01 J"rnl,Th'ra de fmpariteaJsa Ecaterina din. America si se ~ -I ~ l ~ I ~ 1 fl. ~tl; arba imparites1e,ffi Ecaterina", Dar nu 1='(1 adu s

PAR.lNTELE C,LEDPA,

1u.·II~nl fumat, ci pentru bii, Aceasta oo'":1iatli, ad'rurC~ I \ II unul, cand 0' vor b ea oamenii [ell foe ~.i fum, va fi

. dO' .... ",.

~'I nn ci vine' focul ~:i fumu], care o 5-3, las! _. mtr-ms ru I,

Acosta va fi primul semn a:1 sfarsitului veacurilor. A..I. doilea semn va Ii racirea credintei in Dumnezeu si l)~~lmeni,,1 se vor inrai foarte tare. Potopul cu foe va fi la

Jar~itul Iumii, asa cum se pregateste aeum,

,Ace*tia sunt numiti ,anti:hd,ti" pentru ci em at~ea

lumnezeirea lui Iisus Hristos ,. Am avut aiel la mine till predicater din Platra Neamt, L-au adns ,paxjnlim lui, Iii ndca n .. a vrnt sa faca armata ~"l sa puna mAnm pe 1unii~ a mc'uU: _doi ani ~.i sapte luni de lnehisoare, Ei

lint ~,i, contra stiip1anh.'"H de 'Stat; nu nurnai a stipanirH h ~,~ cri cesti, Un baiet ina.! t, frumos, voin rn c~ ell 'p.irin tii . ~ I mi-au zis ei: _ - Parinte, am venit sa-l lamuresti pe baiatul IlllS,LTU" ca, nu mai vrea :s,i aseulte delo c ceea ce ] - am

11 vil,~at din copilarie,

- Ei, cum te eheama?

- Gheorghe,

- Ce credinta ti i tu?

. ~,

- Eu sunt martor sincer ru lui Iehova din cer,

,- ,Dal'?DaJ' 'W, recuno §li vreo smp,inire mi'Utara" l II i ticii, sau biserieeasca?

~,Nu~ Totul este Iehova din cer,

Era de fata multi lame. Acesta a fest primul j I ~ j, rtor a]j lui Iehova ell. care am diseutat en, Lsau adus I ~jll m l1 ti i, Pe urma a ven i t al tul de la Bctosani.

! ~ . ,. . ,. ......"?

-I,a aseulta, mij~ No. recunosu met [0 staparurev

-Nu.

- Dar crezi in Noul Testament, in epistolele

rnarel ui Apostol Pavel? - Cried!'

- hi des/chide la Romani 13" , -8~

El era 'ell! Scnptura in buzunar e Nu voia,

- Desehide, mii baietel Uite am ~i eu :oib ie colo" dar deschide tu, care' nu crezi nici intr=o 'S tap in ire " in nimi c absolut,

-N" 1

u.

Dar tata = su i-a spu 8:

- Descbide mai baietel " ai, noi ~e-,arn adus aic~ ca. sa te convi ngi,

En ,8Jm scri S 0< carte si acolo este un cap w eol:

"S·taml In coneeptia biblica", Adica pentru ce dam did hi stat, pennu ce ascultam de stat ,~i de ce ~j pomenim pe eonducatori la sfintele smujbe,.

EL deschioe dupa un timp Bib ia §,[ cites e:

- Tot stifl,etul sa se s.up;una inaltelor stdpllnirt

-C'ilci me est€! staplinire deca,t de fa Dumnezeu ..

A~ .... ....'.'? A'· .. .. b .?

~ 'I au ZI.'I i. , 'mat. I " tl aUZl t, O'aJmenl . unL

Stap,anki- e sunt puse de Dumnezeu pe fara pamantului, C Iar de ni se par-e noua ca sunt bune sau rete. . umn - zeu le-e pus. a citeste al doi ea paragraf N u vrei? Ci teste ~ ~ mai,} cit mad tare ii~ru da in cap a I. doiI ee verset, care zi ce: Pe ntru aceea. ce I ce se Im potri ve;; U~ s tapan irii, se Impotriveste legit l'u i

U 11.1, neze u. Ia stai mai ~ Iehova c ine este? =Dumnezeu.

- Da? ~i eu stiu ei este Dumnezeu. Ca, §Ij. no j i· zicem "i Dumnezeu Si Ieheva ~,i Savaot $i isus

P,ARINTELE ,C,L,EO'P'A

I lris .os MiL rusul 'ii ziee Boj e 1 ui Dumnezeu, ~ 19] e zu t ii zice God, green 1 H zi ce Teas, f!ranc:ezu~ t ru idee' Dieu, evreul Ii zice Iehova ~,w noi n zicem I ) d I" 'I 1 . 'D ' ~ umnezeu,« ar este acerasi nume a~ ur Dumnezeu. A ~

uuzit ca Iehova a. pus sti.panil'e pe pa:marnt? Co nu este "laplJ:l1'i.re fora nlu:l1"ai Ide la Dumnezeu. Ai auzit, mai? nr dJjncolo ce zice? Cine n'U se supune stapiinirii; leeii

lui Dumnezeu 36 impotriveste Dee Iehova este I )um_nezeu?

-Da ..

= Ai v.izut Ic,a te Impetrives .. , lui ehova? Tu iUI . iehovistt E~,t:i eel mai mare antiiehovist, Ei!i eel III Ii mare antJhrist [i1J$elat die sa'taD,a,!' Stai ci nu scapi ~a! fa deschide mai departel Dali deci tuturor celor { '(' sunteli dasori: celu: eu darea, darea; celui IC'U III'Ul, vamii; celui Ctl. teama, ,tea-J'n-a,: celui ell cinstea, mste. NimanuJ cu nimic s,d nujit.i datori. Am vazut ce I orunceste Apcstolul? Sa dim ~.' d,ajd.i'e ~m cinste ~~ sa

_ .~''''' , ~ __ _ A rI' ml

I supunem ~ ~ sa ne rugam pentru staparura

Dupa ,ce r-am S.PUS $Im j -am mr.atat din Sfanta

II '_' 11 III lb.

, I ptura, eJJ a venit, a spus on-' uua .21 ua" ~,i a, p' _ ecat,

I u -8. mai zis nimio, ca ii era rusine in fata a atata 1 ,ea s- a biruit,

. upa vreo wei. s iptimani au venit paTin,,,i i ., ~.

I 'U spus:

P arinte; a ]u:a\t citate de la sfintia voastra ~i a.

I •. .$.j i =a combitu.'t pe 'to;i. la serviciu, ci aco 10 era ,IUp de' vree 12 jn~," care erau converdti,

~

I 'ratilor, acestia sunt antihristi, sa nu va luati

III I ·"i - cil sunt lnaintemergatorii lui Amibrist si tagJi~' I 'I ~~I ~ dumnezeirea 1 ui Iisus I riseo s. 'S. ~ Ev ang'hle'~ istul

68

oan, in prima e'pis,toli sob ornieeasca, capitolul 4, s .. I ne: Tot duhul care nu marturiseste p e ~ sus Hristos lea este Dumnezeu este dnhnl Iui ,anti'_. risr,

De aeeea zice: Nu dati crezare oriciirui dun, ci cercati du11.urile ,da,ca sunt de la D.um:n:e~,eu~· pentru ca ~11ullj' prooroci minetnosi au iesit fn. 11.11ne gi VOl'" sa u!$,(~l e oam eni i' $ i SQ-',i aha ta de la dreapta c redima, sd- t d~lCa i11: gh eena.

Petrecand Hristos cu ucenieii Sii pe Muntele Maslinikrr, le-a poruncit sa nu se departeze de Ierusa I im, lei sa astepte figaduin ta Ta'Ui ui, S i ~~j, vazut ce a s us ,MaDtuitorulla Apostoli: Voi veti ft botezati eM Duhul' $flint" nu mult ,dup'ii aceste zile (F apte 1- 5).,

Dar cum spun p enticosta ,II blestemati 'ei ei au.

, , .

fose botezati cu Dub Stlnt? Dar cine Ji~a dart fe Duhul

S flint? Diavolul te-a facut sa bo ezi cu Duh 8£int ~1 cu foe! .. a 'Duhull Stint a fost dat numai Is Apostoli, in chip de, Iimbi de foe, $'~ prin ei s-a dat ueenicilor. ', .. piscopilor $1 preotilor prin hirotonie, De ce n-a venit in alt chip atunci Duhul Sfant?

Aminta d alta, istorie, amestecarea limbilor, vedem ca, Ouhu ~ S fallt; Care ,8, amesteca t ] imb He Ia tur aul Babel, vine acum in chip de limbi de' foe sa le adune pe toate intr ~O crredin~a, ed 'i ca toate popoarele,

'c,a. asa am avur discutii cu pemicostalii, la v,~ co vul de Sus, in B ucovi na: ,~Noi avem botez ell . uh II S _,ant ziceau ei, ii de aeeea avem darul

pAR'.lNTELE CL,EO,PA

hari smatic de vorbim in ~,~mb ~! ;,;, ",A veti duhu rnandriei in voi! ICa '11U, aceasta a cerut Hristos de '~a noi, Numai AprQ.sto~H, episcopii ~m preotii au putere d,e

1 ~]1 ,. ":1' b "T""'I,., 'L... 'II SC . s: n

a Hristos sa ioteze cu u(Wull ~ ,~ . rant $1 leu. 10C "

~ Penticostalii se laud! ci vorbesc in hmbi.

~ Da. $tie diavolul toate limb ~l,e s.a te invete, ca el esee mare ;.,fUro log" I' lata ee este: C §j,nd v.i, va spune un penticostal ci trebule sa v,i botezati leu Dub Sfant, sa-I stuchiti intire ecbi, Ca nu cere Hristos de la noi

l-

aceasta, Ci Borezul a fast destinat numai Apostolilor,

cWlti, le-a spus M,btu.itorul: Si nu .mi>dt dupa a ceasta, voi va ve(i boteza cu Dl,}J Slant si leu foe cdnd va veti Ern briica cu putere de sus. Iar pen tru ceala ta. bi serwlca~

.fisel·i,ea ascultatoare, s-a dinduit botezul prin apa ~i prim. Dub.

a a. venit b icodim noeptea la Mantuitorul $i~ srs]1td, de verba, Manto,hom ~ ji spune i De nu se 'V,tU naste eineva de sus, nu va putea intra intru imparlttia eel urtl O'~~. ~ i el, cu toa te ci era dascal mare al Legi i Vechi, n-a int,eles c 'lvantu~ Lui. Mantuitorul ii spune a doua oars: De nu aft va naste rein eva din 1iOUJ nu va putea intra i1tt.ru .f~pijraJ'i,a Cerurilor. Anmci el mai tare S~8! nedumerit, Cum poate, D'OaJ11:rN2., cineva sii se nasca dIn nou? Sii inire oatriiJl in pdntecele matcii sale si sa se nasc;a din nou? Nici acum n a inteles

'ii. •

despre ce nastere vorb este, S i atunci a spus clar

Minruitoru]!W a treia oara, vedeti la loan 5, 3: De nu Sf! va naste cl'neva din apa $.i din Duh, 'It'll poate intra intru ImplfratitJ' Cerului.

lata care b otez ni Sf' cere nOJuli, tu turor: b otezu l prin ,a,pa si prin Duh, pre care iru avem now luat de la

Sfinta BisJerici ,3,\ lu" Hristos prin baia nasterii de a doua 'Ca. Duhul este nevazut ~Ii apa este v.izuti. 'Ca, totdeauna Tainele Bisericii mtemeiate de Hristos sunt tndoite: '0 fali nev amta, ,~j una, vazlJ.t'a~, una, care ~:H::' erode ~,i una care se simte, adica Duhul ~i apa,

DE,SP'R.E AP'OS'TOLru'

~II lERARJ~IIA B,ISERICIDl

in trei ani $,i j umatate, Demnul i~ a, invatflt pie, Apostoli teste minunile cele mari, pe care le-a facut 'iln fa.ra lor. Pe urma, 10, IniItarea Ltd [a. cer, le-a poruncit:

Voi stati ln lerusalim panli ~il Vpl"~ :H1lb~:r:oFII ~j putere

. ,' .. ~'l .~ __ .~~ __ .. ".' .. '. '.lo'· . ,: ~.~ I~'_!" ~.I!;ih,·~ ~I't-ilf 'I"WL~" ~~,:'.~~~I~·:.

tie sus. N ... a, fast de ajUll8 numai ca. au vazut Apostolii minunile Lui, nu numai ci le-a desehis mlntee sa in~e'h;~:~ii. $crjpl1m.rHe~ ci le-a rise: Stali eli va imbrac ,m alta putere; ,(J'diea Cit D'Uhul ,Sjllntl" cd In;Q i' de folos

","' ~ _.,. ~',.:I. E .... d' '""' . ,.:J~"

este sa ~VJa auc ','~ ea ,,' aca nu ma aut" Eu, n'u; 'vine la

• ,~_;f',n; .... u s. I. n l ;" ',d .. I -,' d 1 -

VOl: lV1,Cln,ga,uetoru'"j ~'U/~Uj!) .A,f~evarn,u'i~ Care ae ta Tatal

purcede. ~,:ru a. trimis ln chip de limbi de foe pe Duhul Smrrt Cand va ven.i Acela, va fn'artur.isi' de3p:re Mine toate, 3i 'iVa va spune toate.

Ap ostoli i a veau sa ui te irrva ti turi le M fj,nt u wtorului ~ de nu venea Duh ul Stint pe ste ei '" Dar ,] e-a tri mis pe Duhul Smnt, Ear dupi ce i-a im'br.icat cu putere de sus, le-a spus: Me.rgand,,, inva,latt' 1,(JQte popoarele. PropovaduiJ'i Evanghelia la to.ata zidirea, boteztindu-i pe ei tn. 1J'u'lfU:el€ Tatalui si al Fiulu! $1 at I), i hu 11.1 i ,Sfiint,. ~ ips urma le spune: lntru nume le Me« drnci veti scoate, .in lbn,,b',i' noi veti vorbi, de veji bea

,PARINT,ELE C'LE,OPA

71

ceva: de. moarte nu va va vatibn,c/~ ·vel.i s ta cu aspide.

;1;. ~ ...... ... ,',.

cu scorpii §i balauri ., i flU VtJ '~or vatam (J~' mort: veu

invia .... Le-a dat putere intreiti,: de' a face minuni, de a b oteza ~j de a predica, Astfel, pe cei alesi i-a 'itmbdicat CUI puterile neeesare de a duce cuvlintullui Dumnezeu in toati Jumea,

D-"· ,- ,- , ,i '"-"" (.' ibrae It "·""'''·i,' t "'1"";' ~~"C ales

ar nu pe t-op i-a im raeat, mer pe 0t.~, ~ a. ~~"

,ea daea i-ar fi ales. pe toti, unde 'mal era alegerea cea di t' .... , ii?, A:',' a, 1I,Q,o! m: m Ri pe eei doiserezece Aeosto li. si a.

_ nt alL ,.!!;;r~ U,u_ -_.. . - .. . ,F ~, 'r{

mal trimis il100 saptezeci de uceniei, !c,ite doi inaintea fetei S ale, de' 8,j utor celor do isprezece. Vezi 'C-ia

A," , .,'~I, 1 D, " 1- , "-'1 ~ "',, F'"I''''l''''''' ," Matis ,.p

,P ostot U JIr etru -'ll pus pe -i 0 og, p e , .' at na, pe

C leopa, l-e pins p e Timotei ~,i pe Hermes,

" . ~llIl • ~ .1

Cei doisprezece Apostof pe toti eel. saptezeci

i =aJU facut episcopi ~,~ i-an trimis ill diferire pa'r~i sa, vesreasca Evanghella mantuirii, Pani aveau sa se faca al~i. ucenici, i-a pus pe cei ,a ptezeci de Aposto 1 ru sa psstoreasca Biserica lui Hrlstos. lata, pe Timotei 1='3 pus Sfintul Pavel SPits-COP ttl Efes ~,i pe Tit l-a pus m 'Creta" Acestia n -au fest din numsrul celor l2;, ci au fo st diu cei JOt ca 8,1 arate ci ierarhia Biserici i tncepe

d" . d ,. , , .~, . ~ d"

- - -' . ..... I' I - - . ,- f _. .-', . ". r= ra ".-.' - - -' ," I···· r" t", ,",

rn eei ,', oisprezece ~,~, se continua cu eel ~ aptezeci , e

Ap ostoli, Cei doisprezeoe A postol i, au lasat tn 10 cut ') Orr pe episcop H de astazi, iar eel ~apte2Jeci BtU fos t urmati de PJ',eO'r~ ~A sa ,arati Sfilntu~ V asile: ~~PreotH tin

~ , I~ i~~

locul ce~ or saptezeci de ,A.pOSlOU, iar ep iscopi i 'pn locul celor doisprezece Apestol i, plani la 8mr$itu~ lurnii, asa cum Hrisros a pus ierarhia de 1211 rnoep,ut'-~.

ROL UL FEM'EI m IN F'AMIL ill E~, SO'CIE'TATE :6I iN :B[S:ERICA

Am, fost chemat Ia 'Minas;ti:rea Varatec, 1111d,e allJ~ venit reprezentanti de :b~J. eonsil i ul ecumenic de I a Geneva, si acolo m-·3JU pus s i vorbese ceva tn .~ eg;atu.r,a eu ro lul ferneii in fam i lie In secietate si wn B i serici"

M-am ,gindit la predica Sfdnt1ll1u~ .oan Gura de Aur ,~·P:en.tru purtarea de ,gdji?i de femei $1 pentru supunerea ~.i einstea femei i catre barbat' ~ din

..,. -

,~,Impirtjrea de gr,a:ll~~. A~, do-ilea- mi-am adus aminte

de dsteria diaeolll~~e;~.Of' din ,,~Tez!lurul Liturgic' de Badea Ciresanu Pe ullDi rot In. problema asta, mi-am adus QI1"FfI1~'nrw~e,' d - '~I FI-.---l - ~"'_~t -, ' ""CA.,.]

_. __ '~~ ,~,Ug!,J!LlJ~, ,e .IIJ.a ~,~_ acere, ese un cuvant ,a

Sf'mntului Joan Ouri. de Aur, die ce a numit Dumnezeu

Pe feme ':'~,e,' --; ," .... :g' .. " -, , .. b .~' - b 'r'll:II' '. ,....., ",... .. b",·,-" " ,,~ .4e:'-, - - y 1. aJ U LQ,1i.iO are ,at -a,~u ~.ul, ,,;,ca nu 1 ,'. Ul6i s,a, J!IJ e

omul singur, sa-of facem ajutatoare asemenea Iui"; ~.m die i C'ID - co: ()I am improvizat &63" ea teva ide:w., dupa care am lneeput S,H schitez predica,

En credeam ca daca sunt ~ta~ia teologi sl ,ata~ia profesori ~ poate dupa sluj ba, vor vorbi ei, Du pi !d lljiba am mers ell toti j ]!~. case ofici ala a mini stiri W, N e-a du s CD corul aeolo, tantind~ {HJm, esee regula lor, '~j mi trop ~)mi tul din L iban printr- un translator a zi s:

M - · [11 ,. Cl ?

~ ,.' ala. le..;;'tJ .. d,e '._ leopa ~,'

~·D""g,

, "I~~

~ A- ,'j ,0< ""- ,- ". b- .. , '~i '~. ,.t"; ';;' ~.*" ~

'- ] sa De VOf_ esn ra conrennta.

~ Fie voia Domnnlui,

Mitropelitul Ardealuhi i, Antenie, se apuca I~i 'rna, recomanda Ia toati 'multimea aceea, iar U11 episcop rn-a

7,J

recomandat in limbs engleza, Eu care nici l1omine~te 11 u sti u biae le-am spus:

Prea Cuv.ioasi maica stalreli, prea cucernici

,~'" m llieri m '.. b ~ i fr ".

'_ " -," 'I' ,- - -0 - ,- -', - --' ,_' , 11" ','

p,a:n.nJ~, consi iert, preon ~l 1 U. tJ. ,atf.L

Am fost chemat aici sa slujesc ~,o: s,iI tin un

cuvint~ Dar sa ~ti ti oil astazl vi vorbeste de aici de ~ a. tribuna asta un cioban, Si nu astentati mati hicruri de

_.. y ~y ;II

la mine, Am pazit oile mini,sti~di Plana ma] deunazi pe

I·' '....'~ I ....,.; di '~"

un munte 800 '0 ,1 D=0 Still va ovescm ganc rre 'C1l mmi C

din cele ce asteptati de la mine. Pentru t,a eu em rnvi~i3lt si pasc oile, eu sunt ealificat S3 fac 'brr.inza, .sa

·"1 1" b 1"

pasc 01 e~ toate a e eio oanu WI..

En snnt poreclit ,caJu.ga:r" Pentru cit s ... a intam.pl8it :sa rna numesc caJuga.r,) dar calugir nu m-am facut 11 iCI odata in vlata, ca at te face eal ugar este mare ] ucru, Cum 'sa SpUl1. eu ca sum monah inaintea o amenil Of, daca inaintea lui Dumnezeu nu Bunt? ,CiJu,girul trebuie sa fie Inger in trup ji nu asa ell vitlJta groso:~.an,a cum. 0 due eu, tn p,acate ~i neputintiJ Eu snnt poreclit calugar si am § i acest vot, p e lln,gil celelalte, si fac a scultare, S.i am s l m(,e'rc,~ ~in virtu tea acestui vot, :sa 'V it spurn clt~ ceva,

Mi -ati S,PUS, sa vorbese despre rolul femeii in

famili "" ., '" '" B" ' ...

amu ie, m soesetate ,:~ tn -' isenca,

Ca :~la vorbim 3!lceas.ta predica trebuie s~, luam

• ., 11 • • ,,.;ill 'I ~ D .£'.'

rstorta rumn oe ia capst, -' umn ez ell, race pe om

undrogin, ,ad:ica barbat si femeie, Dar intelepciunea cea tari, margini a Lui, C are pe eoate U e ... a facut mai presus dee-it mintea omeneascs, n-a inzestrat pe le meie cu 'in;S;lID siril e barbatulu j .. ~ ~ i n ici pe bar bat cu

~ • "'AI Co .,. ~ ..... d ... ~l- Pl, ..:il " ~ nSU~,lrl~e .u.em'e'H~; en nU'm~~ tan-', se Utlt::i nesc am~.ll~.o m

74

NE VORBEST'E

sa formeze omul. '~i I-a ,jacut ,Dumnezeu biirbat ,~i femeie. N'lIJJ. spune asa ,,9 Faeere?

S i dumnezeiescul loan GUl:-a, de' ,A ur zice: nIata ce-a zis '"'nt.eIepciunea cea nemarginita: NU-i bine so. fie omul stngur. So.- i facem aiu.ta.t oare OS'{t1;1'l,e''j'J ea lui ".

Da, femeia este egaJi cu barbatul. ._'. ar numa i dupa fire nu dlu pa dregatori e., C,ind a ald !JS~ 0 pe ferneie la Adam i-a zis: .Cum SJe cheama asta?' ,~Femeie. Aceasta-i es din oasele mele gi carne din cornea mea; ea S(!: 'V,a numi jenl,eie-, pentru ca este luaui din biJ:f'batul3l1u "I'.

Aici esee ega ,i femeia iCU barbatul, ci- i os ,~i 'came din barb at, luata din coasta lui, dar nu dup,e, dregatorie, lei Dumnezeu a pedepsit-o pe Eva imediat, ci ea a tntims 'mana in.tai ~j primul canon i-a spus. De ce-atfiicu: asta? Pentru ca ,af iruins tl'uina :yi a i mdncat fnmullind' ~o'i fnmulJi durerile tale st tntru dureri vel nttstt!;jl'i. :;: i a doua pedeapsa; I ntoarc e rea La cafre barbatul tltu ~i el te Via stapchtL

Nu le convenes ce le spuneam ca. erau mai multe feme! Dar eand spuneam de bine bateau din palme, ia]~ cand nu puneau eapul jos!

Uite ce, me .am. zis. Cit ar fi ferneia de inva,'-ata) trebuie sa fie supusa barbamlui, Ca, barbatul este cap al femeii §,m, ristos cap al barbatului, In ordinea asta este ierarhia in familie.

lata- cum este: Pe femeie a Iasat-o Dumnezeu ajutatoare omu hii. De aceea ziee SBntul loan QUI"i, de Aur: n emeia este liman a1 barbatulni", Barbaml, sa1facu , vine unlir,it" au cele mei mati greutati in so c ietate, conduce osti, razboaie; este mare raspunzator

,PARJ'NTELE CLE'O',PA

'5

I I intreprinderi de stat, in gu vern, vi ne 0 bosit, Dar

cmei it trebuie sa 'fie limen. S ii, $.twe s a,-1 ]ntIDn,pine totdeauna cu un ClILlvant 'bUD; cu 1bl!ndet,e" sa-i pregat . 'Sci mAne,area" sa i faci haine, si..,,[ porneas ci,) s !l-,m primeasca cArnd vine de un <eV8,. in,- otdeauna ee II ebuie sa, fie aceea care si (J dihneasca pe barbat, pentru 'ci-i ajutatoarea lui,

Dar cea mai mare oisiune pe care 0 writ': femeia In familie, nu-i asta: numai s:a,-i facti minoare l rbatului ~i imbdiciminte., Cea mal mare misiune pe ~ are 0 are femeie i.n. famili e, ro]'ul 'ei esre sa fi e 'ma,mi

le copi i:~ Sa fereasca Dumnezeu Pie- femeia aceea cafre vrea si inlature. durerea nasteriil Pentru ca, primul anon penrru ca, a gresit, ism a fosc lntr« dureri vel Ii aste fii. Sfantul 08,1] Gura de' Aur zice: ."Da,e:i 1111.1,

d t ,0;,. d d ... to d ' d

e arer,ea nasrern, ':.': e c urerea vq:n1lJea vel . ar, e

durerea cea din. lad. Dumnezeu a pus eu 'ma,su-i dulceata lmp'reunari w cu durerea nasteri ~. Situ, daea j ugi de la durere spre pUi.cere, vei cadea in dun! e vesniea". Asa citim 'in cartea ,Jmpal1irea de grau",

. uv,in, pentru mireni, unde ar,ata cum sa fie mireasa §l mirele lit cas atorie ..

Nu fugi de la durere spre p lie. ere, adica numai sa triie"ti cu sotu I, dar sa n u faci eopii lei in durerea

~ea vesnica te duci, lei daca fugi de la durere spre

pll,;, .... er· ~ ve-'" c ... dea in msinile ~;.... b'l - v&!i . - ce e v e!lf;! D' ·1

~O,Ij,..o· '~" . 1 .'m ,' ....• ~ .. _:_, ~" III, 'Ii;,. 'r.'~ In .rrat,'I;o,o'. ell",;!'.' . '" .c'i 'L Ice

ale i adului 'ea nu vrei durerea care i .. a randui t - 0

~

Dumnezeu a.~ ci, ci vrei sa traiesti in p'~i,ce]ie si s.a

omen copni.

Si, fereasca Dumnezeu! Mai bi ne nu se lr]a~tea temeia aceea care 'i'.,:i omoara COPIUi. Pentru ca este

NEVORB',EST,E

pacat Impotriva Duhului Sfant, ApIOI,~ und.e trebuia sa gaseasca Dumnezeu copilului maio bun s~U 8$ decat in. 'p§.nt[ecele maicii lui? Si de acclo [ scoti $i n dai la ciin.~, ,m tm omori? ,,~Care balauroalca - spune Sfiintul E fre n Sirul -; C,Il~ leoai ca; care l!.U·SO,a, k~a $ i -ar om at] vreedata puiul situ? '~lm tu, t1in~i, r-a.Jionala ~w cuvantaloare; faci mai Tau decat animalele ce e salbatice, cand ai ajuns si-ti IOMIOm"j copiii",

Du-te si in talnesti 'in pidlure 0 scroafa cu puree i,

~'U eram in padure -·am stat noua an], ,~j sapte luni prin munlii a$tia singur ~ si am in-dlnil[ 0 scroafa cu purcei mtr..,un munte la .Poiana Craiului". Eram singur. Cand am d:at fa~a, in fa~ cu ea, sa fereasea Dumnezeu, m-am 11ltOt'S" [ea am avut U i brad ~i, m-am .agii'mt de d.ansul. S~o repezi t ca fulger ul la mine. C ind ami pus. m,ina pe lJn pureel te-a mcut praf peti sa mori tot am nci. ~ i vinitori i se tern de 'em '. Asa t~i ap era sc roafa salbatici, pnrceii. Numai mamele crestine i.~i, ucid copitil

AfS S1.J,nt legile fird date de Dumnezeu: mama sa-si apere £Ii" sat. I '.ar omul rational sa fie maw niu dee it toa te fiarele ~i do bi toac ele ~;; sifu~~ i omoare copiii? Vai ~i 8Jm_B.r de aeese marne ,I

Fereasca Dumnezeu! Toate pacate e sunt grele, dar acesta este mal greu dlecflt toa te, DIe aceea S Ilntj i

.. arint~· il pedepsesc asa de greu, ~,] le-arn spu s la Virati c: 'S,·' Apostolul Pavel, gura . ui Hristo s vasul alegerii, spune asa, cand vorbeste de' femeie: ~'i ea se va mi'ntu~ prin n.3:I,terle d.e 'ut ar dumnezeiescul Gur.a de Aur, care merge in nrma cu tiHcu~rea la SBntulpO:st.ol Pavel, Zlce:. Femei a" ea,nd ,a . 1- urit

17

n i.clod, moare ',e altarul j ertfeL Bsre martiral Tocmai de. aceea Biserica pregateste femeis pentru

noarte lnainte de nastere, Poate s:a fie oprim 30 de ani de tmplirta,an:ie" daca esee gravida nu mai ai voie :sa 0 opresti, 0 spevede ,tj. ~ i 0 tmpirti~e§ti ln fa'tBl rnortii; ca la cele tinere, mal leu seama, dureree nasterii este ca din iad. N-ati auzi ce 'SPUlIl; 'e in 'saltire: Acolo (in. tad) sun: dureri Cia ale celeia ce naste.

Sunt '0 s'eami care mor ill durer-He nasterii, De aceea B iserica. prin dumnezeiesti ~" PI': ar~n.d, Iuminati de

.~ '1 . ~ !

Duhul Sfant, spune: .Femeia care este gravida este

dezlegata ~i. pregatits de moarte", ea multe se lntampli sa moara de aceea l1:U 0 opreste de '"'mparti$ite Iar data se 'tlltimpUi ~i moare ea. ],f1~ pune

• ~·11 ,Ill w -- A liE' -

VU1ta pentru ceou, ea teste martrra; ca asa ne-a Ul.vatat

aposeolu -,. Pentru durerile acelea Dumnezeu 'ii iarta ioate paeatele ~"~ este en 0 mucenita, ca 0 martira,

Vine de un iiz W, una, '-I, mine si-mi zice: ",P'a ~,~nte~ am . nsuflciente psihice ~.i mi .. a, spes do etorul ci n-am v ,ie sa n8-SC; sa mi dai voie sa fac avert" e uF'ugi de - aioi, criminalol Ai venit ,sa ma cenduei tu pe mine, Hi inveti pie popa [carte? Sa mori de .. o mile de ori, sa te PICI marti:r,a.> numai sa. tr€ spovedesri ~,i sa te lmpartasesti. Cine ti-a spus ~'".e 0 nebunie ca aceasta? 11e lJ.U1de vii tu? Sa-ri dau eo. voie sa faci crima?"

I'

Ei, asa a fest vorba, (;8. daca moare femei a

nascand moare Is. datoria ei cea mai 'fiinta, de pe piimint" sa fie marna de copii,

Dupa De-am vorbit mai mult de; rolul ferneii in tamilie, am aratat ca, acesta nu este numai sa-ill na.sca, pe copii ca ~i flarele nasc; trebuie sa-i ~j ereasca in

NE VORBE5.TE

fries ~j certarea Domnului, ~"m la aceasta osteneals trebuie sa ia parte ,i barbatu '"" rm numai femeia, ci amandoi l-au facnt IJ<e QOP 11. Ca. daea nu-l - creste l~n frica ~j certarea Domnu hii, ti vai ~,~ amar de ei te gr,e't1titi fntimpina, in via~a,,! Se fae nisee flare, nu copii,

Pe urma am treeut la rolul femeii in societate .. Uite eel In biserica i-a spus Apostohil femeii si taci~ tnsa in. so eietate ea PIOSlt-e OCUpl9 serviei i ca si hirba tul, Si le-arn dat un exemplu:

Daea acum S;-21:f' face un inmn.eric bezna, firm. 'Ole! '0 lnmanare, £iri nici ()I la.mpa s au bee, §,i. in timpul as,ta o mini binef'l,cabJa1Tle vine ~i. pune 0< lumanare aici in mij locrul nestru, atunci tofj s-ar buoura ,ci. a aparut 0 zare de lumina,. Dar luminare,1 8.8t3 care st8 aici, pu~,a.\ tn slnjba tuturor, vorbeste? N'Ll vorbesrel T'aC6; dar face doua 1 ueruri ~'Il folosul tuturor, En se

jertfeste si lumineaza

Folosmdu-ne pe noi $i dand lum ina . a. a ta t~ a, ea se j ertfeste ~i Incepe a. se top [" lneet- incet, $ i s e top este pana aj unge la sfesnic. :D ou 8, hicruri face tanand - zice Sfin-ru] Ioan IGu.ra de Aut: THiele lUbliuand, ,I se J e,rtfe~,te tica,nd.. Acesta este rol uW ferneii ill so cietate ..

01 femeie la locul lei de mnnca, unde a, r,anOuit-·o Dumnezeu, dalCft este eurata, d,aci. este credincieasa, daca este eerecta, diica, este harn i"eat dac;i este priceputa la toate, in toate problemele daea este prezenta, ea n-are nevoie sa, predice, ci vista, ei pred,ici"

Aiei se implline$te' ce-a spus Talasie Libianul: ~~,Taci tu, s,i, vorbeasca lucmrile tale'! 'i ', san ~ ~Musua ~'I

ace stea care am spus mal sus"

'$ j, am. trecu t de I a rot u~, femeii in sooietate 1 a rolul ei in Biserica, fiindca atunci ei venisera eu SCOIpul celor ce faceau preo]i ,~j ep iseopi pe femei ," Erau ~:i eite va observatoare protestan fie. A cum de rolul fern eii in Biserica ce sa va. spun? Am auzit ci protestantii au aj uns 1.a apogeul nebun ie i.. Un cioban vi vorbeste; cine' $=0 supara, sa-mi ia opincile si ghsga, De 5.0 00 de a ni ,a lntemeiat Dumnezeu preotia, prin Moise ~i Aaron ~i f H lui Levi, ~,i, nicioda ti n - a dat porunca n imanui 8:3.. hiromneasoa persoane de gen feminin.

Peate ap, auzit de' diaconite: Si' va incredinter pe Febe, sora f.uJtiS,tmj• care este ditu~'aiJ.illi ,0 Btsertcit d't·,~; Chenhrea (Rom. 16,) 1) '" 'Dar, zic v- s'P pus 'iintf1ebarl}ea, ce mist une aveau diaconitele l' Peate ;iil!i hiat de ac 010 lndrazneala ~:i sa faceti diaceni dj.n femei! Voi credeti ci dlaccnltele, Ca;J:18 au Incetat sii mai fie din, secohil l V ln B is eriea i01"m:O doxi, aveau aceeasi misi une ca un diacoI1!

Aceste diacon ~~ a veau sapte trust uni In 11 iserica, Datorii e diaconitelor, le-am spus acolo, njutau ~~ botezul ferneilor, ajutau bolnavii ls spitale, duceau imp'il1a~Mtie la femeile bolnave, slnjeau hi mesele agape etc. Dar nieidecum n-aveau hirotonie,

NE VO'RB STE

cum spune canonul 19 al Soborului VI ecumenic': .Jat h irotenie '1 ,3 diaconi te n-am cunoscu t, lara numai hirotesii". Ce es e hirotesia? H iroronia se face in .3.1 tar ~ iar h mrotle's ia a far a, de ,eJtsw, Este 0 s ~n_gu rit I ugaci un e arhiereasca care se dadea mainte vreme, §j acurn se di la ierar I I'~ a inferi oars a B iser 'ie . i, .1 a s Wuj i tor j ;". infer iori ,~, cum erau: portarii, citetj i, canti[ep i, a - c agnosti i, ip . diaconii, hartofl acsii etc,

Toti aeestia aveau aceasta hirotesie S3,\U b necuvinta:re care Or aveau ,i diaconitele; 0 imputemilc"rie sa Jujeasca, sa, ,a~ute in biserica, U it emu eu Inmorman:tarH e, portari i ·tineau bastoane in maini si atunci cand se spunea: \I~Cei cbematl .. ie§litiU~, el scoteau pe cate hnmenii care inca. nu erau betezati, d Wit bis;er~ca" Le-arn aratat misiunfle lor,

Dar hi .oronia CJU hirotesia nu-i tot una! Hirotesia este 0 mica sfintire car-e se di Ia slujitori] -:" ferjori, m,at slujitorii sueeriori: diaconul pro .otul ~,j arhiereul au hirotonia in S f"'antu.l Al tar. Este mare deose b'i re intre una. si alta ..

Sa nu credeti ci diaconka zicea eeteniile ca diaconul f);BU zjcea evanghelia a popor sau se saruta (~U preotul .~i se tmparti§e,3; la S:tan'~a Masa, cum fac

r lericii, Nicidecuml

Apostolul Pavel. a spus a,l; Viiduva cane nu se ma:ri:ta sa,jie hrani'ta de' la biserica. Care se mari'tii nu greseste, dar mat bine sa r.amlinl; asa. Pie fe·meil e ce tea vaduve ~.' bolnave care nu aveau baribat" Biserica le ajuta prin diaconite,

Ele teseau covoare p en tru biserica iP erde le, faceau I umanari pentru biseri ca, vesmin te pentru

PAR1N'TELE CLEOPA

8

preoti, &ceau curi.j,enie to. altar. Ble erau in slujba Il i seri cii, iar Biseelca , e purta de grij ,I.

Iosif Flavin, marele istoric, 'De arata ca la Biser.mca ~.ui Solomon era astfel: in jurul bisericii celei , ari emu case pentru cele care aveau :sa t.ini fecioria ana Ia 30 dean ~ , ,i de atune! puteau sa se

satoreaaoa, .Mai sus erau fecioarele B isedcli ca e se fiJ1,gaduiau si pazeasea viata curata pana la moarte, Apoi mai erau vaduvele biserici .. i. '~.i 'maw erau n fel de c.iilug,ir~ num i U terapeu ti .

Aceste diaconite ·tineau evjdenta fecioareler $W vaduvelor dintr-o eparhie. Ele spuneau episcopului "ate femei ajuta 'Ia toate bisericile, $ID U se dadea un '~Iutor," Asta era prima misiune a diaconitelor,

A dona misiune a diaconitelor, Ele ~tiau I~ate

fecioare are Biseri ca, tn timpul maril or perseeutii nu ran manistiri C·_I crucea in varf sa toaoe ~i sa, tragi lope ele, Biseriea era tn. catacombe. Daoa 0 fa it se otara in casa pkinteBsci sa. pazeasca fecioria pentru ! ristos pirin1J.il crestini Ii dadeau voi e,. ij gceau 0

c hHi.uta. cu ieoane acolo si se inehine ,l eat petrecea mai mu ,t in post ,i rugaciune, Cum a fost ~i Sfanta are Mueenita Varvara

- - _. ..

Cine stia numarul acestoracare i~.' afieroseau lui

I ristos viata in sflutenie? De ele se lngrijeau inti~ diaconitele ,i. apoi episoopul locului, Call!' le a' ugarea, p1ina in seoolul V] n- a avut vo i e preotul s:i Inc8i. c.alugirite~; epi scopul sflntea fecioarele, EI se lucea la casele miOII' ~i le facea ctUugarite' ,:i e punea I agaduiJl1ta §. i. tunderea Tn fata parinti or, ca nu erar nina.st~r.i,. ca. sii faci caJugir - a ill fata al tarului ~ Aeeasta era a. doua misiune a (liaconi,e,lro.r.

82

H,E V(JR,B'ES'TE

,A treia misiune a diaconitelcr era catehizarea ~~ boteznl femeilor, Pentru ail dlacouii $1 preotii aveau ungerea S £intu lui ~i Marel ui Mir; le punea u pe diaeonite, cu imputernicirea lor, sa le miruiasca pe femei, si Ie catehizeze, sa I e ill,ve~ sirnbohil credin ~e I, Si legea crestina, Iar la ImJbracar,ea ti dezbracarea lor era foarte env iincios sa fie femei; :~:i, acestea erau diaconijele. Asta era [0, ,tools, misiune a. diaconitelor,

,A patra mi siune eta milostenia. S e s.tr.inge,a milostenie de' Ia bis.erici pentru cei saraci si nac~j j:ti ',i pentru cei oe avean cereri ~ i nevo ~'i' Diaconitele

- ill 11 • I. II

trebniau si ~.tle nnde lSi tmp,ana aceste rrn tostent m :$.1

eare-i mai necajit, ca. sa'-Jl Idea. report ilia, episcop.

,A cineea misi we a. diacon i'~e~.O(r era cur,iite'11 ia ln SRlnml Altar ~,~, alimentarea lui Ele alimentau altarul leu mm~:ie, cu smirna, cu untdelemn, cu. ~umanari de ceara, fie e au, curatenia in altar, ra.ra sa se afng,a; de Sfinta Masa, de St1ntu,~ Jertfelnie, cum sunt si cMug~rile:·ie acum, Cit mal 'titziu le-an 'lilLHl~ locul chiar cilug,iri,~t(e ~,i nu $=,,8; millii, simti:~ nevoia de diaconite,

- ,A, sasea m ~ s hme ,9. diaeoni te lor. in sarbatonrl ,:I. in Duminici, dn:pa 00 ieseau de lao biserica, se didea masa comuni cum. era atunci, Se dueeau diaconitel e undeva aproape de bis erica ~ i adunau femeile sa, lie 'th.li caseheze, sa le lnv'ete~ Ble le spuneau de s.fAnta

~ ,

Evanghelie.

A sapltea mismne a diaconitelor, EI,e fitceau mare riudula]1 ln biserica, B1arbaJ;i] S3 stea ill partea dlreiJpti ~i femeile in partea sta'D,ga in ordinea aceasta: cei prea biwan'~ in frunte, cei mai carunti Ia spa te, cei tineri pJini 18. smr~ it $i printre ei sa ramana, 0 carare. ca sa mearga crestinii sa S.C' W.ll,chine, .sa dea darul la altar,

13

lata ce mi siune aveau dl[iJJoon:~,te,:[,e, dar nu sa me faci diaconl, ,si lie' imbrEtilt'O: ICU. stlhar ~il si Ie pu i, sa, zica

~ctenii ~ Asta este Ices mai mare ne burnie ~ 'NIl. 8\ fost aceasta niciodata, Ia ginditi -va dumn e avo a str i} 'in i storia SfintUoT' Aposm~ i, in. istoria Evangheliei, nu gasim vreodata ei ,8lU hirotonit Apostolf weo: ~e'rue. J )a:ci au fost sfintele mirenosl te, avem Dummlca tor

t upa Pasti, flind cinstite lntocmai eu Ap ostolii ~ . cu~, nil _ fost: Maria Magda! ena.~, Maria ~U] Cleopa, Maria ' [I]

latah eel Mic, Salomeia, Maximilia, Iuaia, Iulia, M arts ~i M ari a, ,~i celelalte femei sfinte, mironosi te II uocrnai [en Apostolii '.

Cat emu [de mari ele, dar nu au indr.izn:i t A postolii si le hiretoneasca, N'l1 se. spune _ ci a hirotonit pe Maria sau pe alta~ Au rnurit martire, au murlt marmri.silld pe H:r,istos~ ,i tnt.ocmai en Apostoli i

.. cheama, ci ele au, vestit invi,erea, m:tii ~i '~u. '~el;s dup1a, MiDtui~orul ]p!ini, la moarte ,1 pana la Inviere, dar nieidecum nu spune tn s.anta EV,jJllgbelie ci au hi rotoni t vreuna.

Biseriea 'lie' cinsteste ca pe Apostoli, dar nu ca pie . aconi sau ca pie' preeti,

*

Vai de lumea asta stricata de cei Bri, de 'min tie 'I

~i fac 0 m~,lpm,e de haine frumoase, mai aJ~~ f~~i~le,~ n sa vada lumea ,ei au haine, $ t, se due in biselfj"~a ca. ~ teatru, sa Ie vada cineva cum sunt i'mbr,iiea te. Dar

de aceea ne dueem la biserica? Dumnezeu se uita ],~, x terior? Dumnezeu se uiti in mima ta, de eili cu i uima la EJ cind te rogi in, biserica, Acolo tie due] la

NE

p ~,an s, 1 a suspine, la zdr ob ire , 1 a srnereni e 1& ascultarea cuvantului. Nu te dlucw acolo sa fa.ci teatru, sa te vada eineva cum esti imbriu~;'ata, ~i bo ita si cum esti in cifultmti. Acestea sunt lucruril e vicleanul ui d ia vo L. LUXl-1~ este 0' ne bunie a veaeului ~i sminteala pentru ~j neri $1 'barbap.~

~ Parinte Cleopa, poate sa canre femeia ln ,-,iser-,ca? Unul rosteste Apostolal, alml citeste, a~ tul vine ~a sltraiJli s,i caote in cor, Este bine sau nu?

- Apostolul Pavel, gura lui Hristos spune: far femeia in bisericd sa tacll. I

.= Dar avem ~\i em mixt,

- Daca es te cor mixt de birbtlJ,i ~,i de femei 'f1i preotul ti -8. dar voie sa ,ca:nJti~ icantil, rCa ~,a uzi pie Dum ezeu, ill.;.v· c e:~e;nal te care n-a u blagoslcvenie 5 it [cante, sa stea sit asculte, ci asa este lisa,[ femeii ill b m serica, sa asculte, nu s·At p edice m

- La noi corul este format din b!rba~w ~i femei,

- Asa este bine sa fie coml. Intr-o pa . e s i rcante

'b irba ,H ~.~. :in,tr-a. tao parte sa cante feme ~le raspunsr ri leo Dar daca Bunt coruri mixte B,3 le conduca un preot sau dascsl, cineva trebuie s.a le eonduca, pentru ca nu ~tju toti si execute cintiti in biserica, $ i daca este cu. blagoslovenia preotnlui, este bine, pentru em S=8. aprob3J de Sfintul8inod in biserica muzica omofonlca.

S,ti·ti. de clad s-a pus asta in biser."!ci.? De pe timpu Sflntilor Apostoli, Ci In biserica nu canta numai daSlcaJul pie atunci, ci toara Inmea zieea: .Doamne mifuieste", Preotul zice ~.,Co 'Pace Domnului s.a: n.e rugam n ~i toam lumea canta: .Doa ', ... "e mil ' ieste", nPteasrnnti: i,SOBit'O',are [de Dumnezeu,

,PARINT'ELE ,CLEOP.A

mihrieste .. ne pe noi", Afa er--a. $:~, io mnhe biserici din ~ari §i acum se cant.a muziea omofonica, Am ViZUi la biserica Sfintul Vas;' ,e djn Ploiesti, unde era parintele Constantin Galeriu, ,ei tOltiJ. impreuni dadeau raspunsurile Liturghiei, Dar eel care stiu ca, nu poe s:a c!nte bine sunt mal atlen~j cu urechea sa, nu-i impiedice pe ceila ti, Dar 'tot~ cinm r,aspunsuTite L iturghiei. Ia

,

Ieruvicul ,j Axionul Ie Icanta mai ales dascalii ~,i cei

care ~tiu notre e.

Ia :sa-'miJ spunep mie unde erati acum 10· de

-- i'- ~,

ani? Dar peste lOO de ani unde 0 si 'f1ti? a spune-

'ti - mil, unde?

Trupul merge in pamint" de unde a fost luat, dar 8'llllfle1m.l unde merge? At~. auzlt ce spune M§:ntuitof'ld ill Bvanghelie? ~D',i' nu !I.ti/i' Ide' unde venit! ~i unde mer.g,eti~ Eu I tiu de. unde vin. Yin de la Tatal $1' 1,n erg fa Tatal Noi P e "amant suntem i~n:tr- 0' trece re, intr-o VI zl ti foarte, foarte 'Scum

Vezs? A trait Adam 930 de ani '~i la moartea lui a venit Arhanghelul Mihail dIn e'er .- unul din cele sapte duhuri = ~~ I-a intrebat, C'a d Sf' muncea cu

.... ,pf!.,...". Ad A' d - - .... ,. n'm· '~:i If!'"'ll 'pa"" rut v ~ ata? 'Ii

Ina,," lWIWa: j~ : ... '. _ arne·, .: .,. am.e, ~'!;.lIi,= = ~,iI, ij"'!l)II, ... , . I , '. w;a ,"~ •.

. Asa, Doamne, cum as intra pe 0 'U$8 si as . e~.i p e cealalta", Dupa '930 de ani ~ Dar _8. noi ce-i viata 7' N u fUJz~.~i. ICe. suntem noi? 'Si cine poate sci ne spuna noua maio adevarat ,i mal. sfin.t ,i mai vrednic de incredere, co. eel ce ne-a tlicut?' Auzi ce spune Duhnl Sflnt-, Care

86

ME

':1" 0 R·,· B· E. c T· r

V'I. ," ,,",.' . -. ~1 Co

a zi dit toate ce Ie vazute § i. nevazute: Omul ca iarba. zilele lui ca floarea cii.mpului, asa va tnfk» t.

Vezi '0 fe~wia mica, 0 fl:nric[ci" un baietel , A

, ~

erescut mai mare, 0 floare mai mare, S-a, cas,atormt,

...... 1 , .,~ •• ~' ~ ~ _ I\I!I ••

mcepe a se ves.,wJ 1 meet, meet, Ga ta, apare un par

csrunt. Acesta teste' semn de pleeare, Toamna vietii. C~nd. ti -,at ,~pirut parul carunt I ti gata, toamna vine, Vine moartea ~i plecsm lavesnieiel

Dar- cali mor linaifIDte de a. 'imbitrml",?' Daca moartea at veni sa ne ia: n I mai de la ,8:0 de ani tlla~llte~ atunci p o,ti zice: .,~StaJ mi~;. mai este de mea'ba! "~' Dar vezi ca Mintuitorul ne-a inarma: cu 0 anna pentru toate veacuri e ca,nd. a zis asa: Privegh eQI i $'i' va rugali~, tC:Q nu ,g tiJi ziua, nici ceasul in tru care F i ttl Om~lui ~a vent! Nll stim cand pleeam, C'i, altul pleaca copi [; altu] tAnir, altul rna i bi.ttin. Ll1J unul se i'nmmp ~ a, moartea intr-un ace ident, Ia altul dintr ~ un cutremnr ~ SHU vine un junghi peste noapte ,~j, gara. Numai ICe~ de ,8US, stie toatel De aceea totdeanna trebuie s,a tim pr,egititj.

ristos a spus: Vremile ,i anii l:e=Q' pus Talal fn'tru a' Sa' st~p,6nir-e,. Nimeni nu poate porunoi s,a fie soare san van! sau plo aie sau furnma sauvisco -,. Tatill' in .,mma Lui sunt teate, ~,i Ia vola Lui, Vorbeste c~ noi,

Ali vfizut Ice spune Manw,:torul in Sfintll Evanghelie? 'Cind predica Mintuitorul in Palestina s-a pra.ibu$"i.t un tun} in Siloam" Sil 0 ama 1 este un mile mae in marginea erusallmului. S=a 'Pribu~~t un turn

P'AR1NTEL,E

CLE'O-·P A

_ L_:' : .. n.

87

mare ~i a ornorat odata 18 oamem .. 51 ei i-au spus: ~, .. ' ite, Doamne, c.e g...a, intlmpl at!" Mlntui torul le ... ,a, Z18: Ce ,cre,dep voi? Aceia peste care a camt tUFl!ul .in Siloam; s un: cei mai pdcli.tol i oamen t ,din lume? Nul Dar zic \.i,0-1U]': de nu va ve"l p\(Jcai, toti ~'(I V€lti pieri! P il!di pentru noi,

Au venit din Banat vreo trei fami Iii. Au fo st 3'0 de cntremure pani, acum in Banat Se cutremura se cutremura ~i, s.ti; numai ce vezi ~a trei zile ah outremill ... Teate vorbesc ICU noi, Teate. [Ci, Dumnezeu asa vorb este au noi '. Este prea mare ,si vorbeasea altfe ~ ~

A._' '!.iA AL'i! .. ..

. ,. rata. lea, In mana I UI SUIlt 'ij:1 cutremure ,e ~'I

toate, N U zice in. Psa' tire? eel c.e CQuta' spre pa,niint~ si-l face pe elde se cutremurii. eel ce .s€ asinge de tnu:nli' $1 fumegd~

Sa va pazeasci P'lieas,f"'anta Treime ,i M Mea Domnului pe toti ~i p e to1: .', sa" v,i dlij.lCa Bunul Dumnezeu la R,ai~ Pe voi, pe neamurile voastre, pie copilasii vostri ~ Si tare ,a~~ dori sl ne tntilnim '[a Rai, daca 0 fi, mila .,omnu'~ui:!

Paziti-vi mamal Privegheati ~i va rugati, cit nu stim ziua, nici ceasull Ai vazut ce spune Duhul Sfant despre om: Omul s-a asemanat desertaciunii, zilele lui ca umbra tree", S i in :lIla 'parte;' ,Zl" le me le ca umbra s-au plecat, 3i ,e'u ca iarba m-am uscat. ,Ca' s-au .\'tins ce fUmul zuele mele. S i, Apo stolul Jacob 2:,[ ce ::: Ca un abur s-a stins viata mea.

, ,

Dumnezeu D,e-,3 dat viata, dar 8-0 in'trebu i.n'tim bine, cal die [a viapa asta sa. mergem la vista oea vesnici ~] sa ne bucuram in veeii veciler, Nu, Doamne fereste, si\ ne 1.[ am dupa de"e:I'ticiun~le lumii acesteia

II

NE VOR,BESTE

s,~, sa cl\d,A, cineva in ia," r Arnintiti-va de calugarul Andrei, ca re a stat un eeas In lad $ ~ i ,S-,B; parut 300 de ani,

De ce v,s spun, mama? Nu vedeti ca, nu Pi I tern, rabda 0 imp'uns~lmri de ac, 0 scanteie'? Vai de' mine ,i de mine! Dar ,acolo! Daca ar fl. ,c'-, inurHe pe 0 mie de ani. Dar nu-s, ci in veacul veacului. Sa. ,aveti mare fdci de Dumaezeu,

81 De rn trebam tctdeauna: "O,are ce vorbesc eu acum, Ii place lui Dumnezeu? Oare ce vreau eu ,sa fae acum, ii place lui Dumnezeu? Oare ceo ga.ndesc eu acum Ii place lui Dumnezeu?" Con~trnt~ iti spu me:

~ t ~ ~

D,a,"'~ ,f:'0lI,' :" HI

;i!! ,0 QWU ".,. U ,.

Sa fi ti marturi s.i',i curat in fiecare post. In Postul Mare de doui ori, la inoepund postu ui $ i la sfir,~,lt., ~ j in Posml C ,iciunului tot asa, Sfantul loan Gura de Auf' auzi ce spune: .De este leu pu tin~i, o crestine, tn fiecare ceas sa te sp ovedesti ~'j ~ Pentru eft it' fleeare minut §ti in fie care' cHpi gresim lui, Dnmnezeu,

DESPRB S"PQVED'ANIE

Din friea de Dumnezeu vine mustrarea de con ... ~t~inta.:;.,Mii~ nu este bun ce fac eu ~ Mi martnrisesc $i las pacatul~'t'" Caci sup.amm pe Dumnezeu 'in tot chipul,

D· , - "It'....~' .... ' &i:

e aeeea vreau sa va spun, cat vom putea sa nm

atenti, ell bagare de seama, De vezi c! te mu stra cugeru ~ t nu lisa r Du-te la marrurisi re ~Ii nu mai face p1acatul! Ci de hun este D'LlnIDeZeU ci ne primeste la pocaintih!. Ca de n-ar fi PiUS in tre noi f,il E ~ Ta ina

...

PAR'lNTELE C'LEIOPA.

8'

Spovedaniei, nimeni nu s-ar puma mintut Ca zice h vanghelia: Nimic necurat ",it va intra in Impilralia Cerurilor. Nimeni fira mirtur~sir,e nu se poate mantul. Ca. acole este atita. sfintenie ~:i eurateniel

.um sa intre til Rai omul paeatos? Ce? Daca ad 0 c; ma~,i si se murdareste 'rJ~O mai spell? S au 0 ha run!, "~nd se umple de noroi, nu zici: .Ia s-o sp,a~, ca s-a n urdarit "-'?' A ~a sa faci r~il CillJ] sufletu ~ . S palare prin pocain ti ~'~ spovedanie, marna, ~i plirasir-ea pacatelor.

A pus Dnmnezeu poeainta. tste al doi ea Botez, I' e-ai marturisi tt te-a dezlegat P(l:·l'OtU1. s i nu mai faci l1{1carut Fa oleaea de canon ,i te-ai ,curitit:. Cand. simti iar ai mai gresit, du-te mar la spovedanie, Cand vedeti in casa voastra ,em a snibi t cineva: tata, marna, ora, oopilul~, nora, oricine ar fi, ,i vezi ,ca·-i bolnav u re, nIU. adnce intiii doctocu.,! Doetoru 1 este un o evan de 'pimint ea ,1 mine, Eu mo' acum, elmoare lii" ne, Ai vazut vreun doctor de 500 de' ani?' Cum, sa 1 oari~ daca are ~.i il1jiectJi ~,~. pastil e ~i ~i doctor? Cum

moara? Dar cand a sosit c ipa toti ne ducem ~ a II i St05t,

Stalin avea mil de doetori Ulngl el If cand i-a mit ceasul, l-a luat dracull N-au. putut doctorii sa-l ape, Mai mare' grmj a sa at de suflet decat de trup, c,a I A e:tuill este nemuritor. Sufletul este rnai seump decat , t~, umea, cum ziee MAnruitorul: Ce va. da omul in rhimb pentru s!~petul s,d~? Chiar daca ar ca~tiga "lttl, lumea, ce folos, daci t~j va pierde sur etul S8U?

I u indi preotul, ca, el a luat putere de la Hristos: Ce

·1 ~' 1..... fi d. 1 .....

\ I I' {,·ez~€:ga preotu . pe pamant, va ~,t aez .egat ,;fl tn cer.

$,.1- ~ zi:: ~,~'[P!rin'te~ vino :, " sp ovedeste dupa carte p e marna, pe tala" copilul sau fata S3!U nora sau ginerele' ~ Omul, clnd a ,!dahnt tare, nu mal tine minte ce pacatt,e at rncut. EI uim daca-i ch inuit 100 boala ~i ... :i. ame:ti t de cap; dar' 11 pop sp ovedi chlar d~clt nu :P oete

b ,;., . d ~ dl (.':!"..-!II ~...;I 11 An

vor 'i!; ci numai e aca I.U'c e, ~l caea auae, preotul "

intreaba, §i el, d~tc;i a ra,cut pacaml, zice: .Da", Daea n ... a facut, zice ~"N u", Dar da-ei i s-a legat limba ~i ~j -8. pierdut $1 cunostinta, nu-l 'rna], pop 'mirrwrisi ca 'el nu mai ~tie filmic,

De' aeeea nu a:~t'e'p~, Doamne fereste s:ii cadi omul in coma. Sau cum a pati t nu de muh 0 femeie cu barbatul ei: ,;.N u aduce preotul ~ ,c,i doar eu n u mer!" ~ a zis el '. .Dar le~~m slab, 'lnai Ioane", Nu aduee preotul

, I .'~"~ ~.;.'" ..•• ···t'· -','-' '.' - . - I ~.~ _. ,- .. ,.:~..:I,',,, de

acum: 'Y I. .In neap ea aeeea a mut w ~ nespoveat t ie

douazeci de allt Vedeti cum l-a inselar diavo Iu I si nu aduca preorul? Dar ee, preoeul vine (;U moartea la tine? Vme cu. Preaeuratele Taine si Hristos este viata

_ y. :lJ

himi t; vine eu via)ta·, cu "nvj"ere-a ~ ~ cu dumnezeirea lui Iisus Hristos 'Sa te vindece si sa .. :t~. deal sin.iti3lte ~

y ,1

!8ita vine de la Dolhasca, dintr-un set, 0 femeie

de 6'· 3' ,At ..... ··l-Ib" .,..,,' ,'.' .,.c, ... ,·','·,;jl.'''1 ' .. , ....• : "~ ,... .:, •• '-" ·.1.· , .. '.

e I. ,. IlIIl,C aru, s a. 3." nf!lC~J n ... a., en sora er, cu gmereie ~I

eu fata eu 0< masini .. t'mi spunee ci birba'Mlei n-a fost 1a bi:serici de clndl s-a MBsurat; de' 41 de am. Nu ,mm as-culm die: DutIm'ezeu; injluraJ, fuma~ era betiv Si desfrinat ~i nu credea in nimicm 'Numai ,eu 'p,g,ara in

g,Uril statea~ S o,tia erfll. lt1N,lecati. Is 0 fa.ta ·mi.Jfi.t~ta ,i1~O ~ 0

, ,.!Ii"'

in sat. El ai venit de ta cr.a,mi", beat; cu tig.ar,a, in g.ura

$~ S'-tt ,culca.t cu '~ig,ara apri'nsa.. De '~at t i _g,a 1'8, s- a ,apr] ns c,asa ~,i a ars 'omul plrn.n de :pacate" Numai c:iteva oase i-au maj g,~sit

,P.;4'.R',lN:TELE CLEOPA

91

A,' - I ·~t, .... '1 .. ,ri"i; ·mo'~""'.,;a, nm' ul p'; r» J5*'o:-.,~?, 'C- e- 'sn'llI''IIri,il:!;,

] auzi. !;...I!;;!I!J:~' I,: ~,;,,,,,,,: 'v. I .. ,~. "Q!Ii;,o'"'1J.! r>Ji ,; .'. '·r'wlILll. ..... '

Apo stolul Pavel? Al clirui starlit va fi dupa faptele

,. ,'7 'p., ~ 'i! , '.' .;' +- -' ,....aI....I· .' '~, .c,: ". iii- ~ I bi ,eoe -,- me,S! ,"fUr. ~,..a

Ut. aJU uzeCl ~,I, i,t, el l"WC ,jlnl n. a 1.0811. 10 .,I;.:,:r _ _ _ ~ u _ ~ __

spovedit ~i nu :Si-3, ]mp!arti~it S i aeum a ars cu 'pgara In gurs! 'De la focul aeesta s-a dus in foeul ee vesnic, Aici a luat arvuna rmmeii celei ve snice, Lsa mrs Dumnezeu de v iu pentru pacate ~ e :~ui~ c a sa, midi 1n veci, cum spune MantuitofU]; Unde focu! lor nu se stinge ~'i' viermele lor n,u doarme. A~;~, moare pacatosul.

Ai auzit ce spune in Psaltire? MOQrtea pOjca= tos.ului este ,cumplitii

$i a venit femeia sa-l puna, la ,s,:[uj be:

_, MMulfi =. j .... am zis ;, daea i'mi dal mun~i de' aur, de aiel pica, - a Bucnresti, nu-l pot pune 13\ siuj1b e!:

~~H i,-am citlt din Pravila Marie, unde serie: ~,Cin,e moare din betie, e Cat ~,'i, eel care mosre splinzun!lf~., A, rnuri t. din. bepe, cum s-ar fl s,pitmJ1.nlJt, ~;i ... a rncut. sama, S i n-am putut si ... ·i pun. l31 niei o s.lujb~L lPeD'UU eli! 0

"': t-a, I .', . ,;. c· - ,-. '. " ,,- -.' le B' iser .;: ..... '; ~ m' '~I Oiltnlt'\e"""c ~ Ii ·c· ''>!I!,A,~, ,~,;

P a~sc, §<[ en.. . . anoane ~ .. ~~ Ii,;,' ~""",,I iI. , 0,. _ ir"1Io. '_ "iI'. 't'll . ~u,!!;.i' "'I Ii

pe cei vii ai lui.

E u aeum In loc sa flu in b j series la pri veghe re, eu prr,a$esc P e ogorul 'V 0 stru, Dar prl~h1e:~;re c ineva la

, - '--'.- . .. -4'; L - " -' ',":, n. " ." ""al~- - ,'...1Ie.

mme pe OgOT '.' _-8. rnme cresc spmr, p __ annea,

buruieni, Ce ... o sa zj,ca D'OiJ1~lUl: ~,)Ttl ,~i pri~i't hi ,alnd! Dar ),a. tl1f]e'?"" Dar d"ac:i. a vreaJ. DOnD1ul;~ ,eu. a'm sa ,zie::

II Do'arnne" ,eu, :am pri~it la alt-H ,i ,31ceia, S=WU rugat

· A ~. . "11 • ", A C·"~

pem.tru. mltle~~u p!fa,lt il e~l. JJi8, mine ,i ,:.~:a, es,te,.e sa.

rae?' Stau ,eu VOl, ci datorj,a nOlstti asm es1te ilnJt'i~ cit putem,. Vom mai face c,it ne-o ,ajn~a, Dunmiezeu.

IS TIOR.IA LVI ELI P:REOTUL

Astizi cea mali importanta datorie care 0 aveti in familie este cresterea copiilor in frica lui Dumnezeu, V,i3l~ ,i amar de acei JP'irinti. care lasi copiii de capul lorl ICici vin aici multie: marne pUifigLoo.: ",Uite'" parinte, nu mal mal aseulta; ,8-,81 miritat fi,ra sa me intrebe;, s-a insura:t Bra. sa intrebe; s-an despaq:it:; Sf bat; s-au dat Ia betie, Ia d.es:ftau.~ la avorturi ~ 'a r,autati

1 ~ .. '

a, dljlUrituri. Nu mi. mai as culta, copiii mei ~i nu vor sa

mearga Ia b ~ serioa, nici s.ii se sp 0 vedeasca' '.

Cauza este pomwta de jes, de la parinti., Daea copilul a uitat ceo, sapte ani de-acasa, se mai duce in societate ~\i se amesteca cu cei rai, nu mai ai cu cine vorbj, ~i vai de capu p,irin.tHor., cate searbe au dW'n partes copii lor pentru ci au crutat varga atunci cand erau mici, Ce spune SOlOIJDO:n'?' Cine. [crula mrgaJ uriiste pe fiul sau.. 'Nu-l iubeste, I], ud~te~ ICa, zi ee Solomon: Varga ~.t nuiaua dau fnlelepciuJ1:e: iar copllul ldsa: de c'apul sau va aduce mare rusine r$i' s[carbii parinti'lor sai, Vai de mine clt~ marne vin aici amir,ite din cauza copiilor lOT.,

Sunt atatea cazuri prin care se vede cum s-a ~ nplinit proorocia Min.'tuitorului, ca copili omoara pe p'3rin~i" MintUlitorul a spus in Evanghelie: jn, vremea de apoi se vor rascula copiii impotriva pari'nlilor si-i VOl"' omo ri. eft el~ daca nu C lied e In n imic, este ca 0 fiara: nu ~t~e de pac81t, de rusine, de nimic. Numai ee-l vezi ca-l duce satana si-~'· omoere pe tata, pe mama,

C- 'Ii 'Ii III i

a aiel aJu.llg eel. care nu au. credinta ~[i n1U s e roaga,

care nu postesc ~\w. nu merg la biserica, S e fac cei mai raj, oameni, ,.i nu mai itlu oa,=:i mama ~i rca-i t.a-m~ ca. i-a nascut, F!t,i ell mare bagare de' seams cum cresteti

",.. -" ... I

copr u, C.a1 .... ~. v ai $1 amari,

Ali auzit ce s-a intimpW.3!t in Vechiul Testament cu preotul EH~ pentru feciorf lui lei S~81U dus in lad tmpreuna cu el.

Acest preot, E1i~ era arh iereu ~,i pai'ute al poporulni, al evreilor; cit poperul evreu pAn,a 181 Samail a, fost COrOOUS die ·'udeciitori; n-a avut imparaJi pani '~a Sau .. ' Dar aeest om care conducea poporul ~,i era ~i .arhtereu ,i j udecaterul poporuhn, avea doi fecion ~i ~mu preoti, Ofni si Pmees, 'Citili em, 'iblie ~. vedeti Of: ·b)es.temati] '~Iln ~ · .... ut

It '!II I gYW ~'. !!l

ICici ~;- preoipi, daci nu-s pteoti~ atrag mani,a lui Dumnezeu, Acesti fecion, fiindca tata=$U, condueea poporul, ce ziceau? ;~Ce are sa. ne feci nou2i? Tata este rna', mare peste ~'ata lar,;) H, Ei faeeau mul te 'rautat~ in Israel, Iar popo 'ul il spunea lui Eli: ~,.Ujt,e, feciorii mise Imbata, beau ,i fac des fri.na'f[e l" Dar e~ era un om bitrin.~ greol, foarte gras, voinic, avea peste 9.0 de ani, ~r.i .era blind din ,fire, avea 40 die a i de preotie si cand il intilnea pe brueti, zieea: ""M,ii baieti dragul tatei - ce

.... ud i ..:41 ... ·- , ~ . . ..JI 'II.!... .['n A" ~ ... ?

n, - ' eu. uc V Oll. l' :n-anu 1ll;llne! . tlZJ. '~epasarEr~ r Putea sa

le ia preotia, sa· .. :i cateriseasca [ pueea ca j udecator sa - -I

iud ' .... l b ]1 ~

U -I ece, sa-l -'l~ge a Jllchisoare, ci smmteau peporul,

De caW. ori ii. spunea poporul, n .... a luat masuri si - m in drepte pe feciori i sal. La tempi'[u]. lui Solomon. emu

.". d .. .,

nn ... e :preop. care sluieau. Jerrfele care see aduceau de

POPOf se sfinteau atunei tn altar, dar nu avea nimeni

NE

voie si. minance plana. nu le sfin~e:t\, [ei erau pentru hrana preorilor, a. diaoonilor si a, cilltir[eti1oJ: bisericii, cum spuae Scriptura: Cei ce siuiesc cortului; de Ia co.rt ~ii se h rdneas ca. Adica dl.aca Pf"l6otH slu j esc Biseriee, au drept si. se hraneasca de la Biserics.

Aoe,tJ feeiori ai lui Eli se duceau, inain'm de a fi sfintite j ertfele astea, "I luau din oazane p10qH le cele mai grase ",i le mallllc.aru ell prietenl~ lor, ~ i = ispuneau oamen Ii l ui Eli; P,irinte arhiereu, parinte iC8r8 conduci poporul, uite ee fae feciorf tii~! Smintesc lumea, ca une, iau j ertfe nesfintite ~i minanlc.a in:ainte de vrerne!" Dar preotul Eli auzea de sminteala pe care 0 faeeau feciori! sai, dar (;ind ri, in-tilDe,a, le zicea: ; ,M.a.i, dragi i tatei, 'mij, c· laud en de. voi, n-and bi ne l" A tit m Nu se tulbura inima, io el ei ei erau preolj ~i am inteau tot poporull N -,8. luat masuri sa-i cateriseasea, sa- i pedepseascal

S ... ,auzi,i unde a ajuns omul asta !CU nepasarea, Dumnezeu, viziodl ci EI ". preotul nu ia mils·uri si. indr'~p'te pe f~ciorii . ui, i .. ·,a, vorbit J-o~m. pRO. gura popo-

rului Apo = A .... , ..... "". .... t 'l" iIf:. t ,. ... ,. 1'0" .AI

WJ,Il~ .. , oi, oaea a VBZO'~ 1C8 Ii,..O ~ nu ta masurt sa penep ...

seasci. pe :fec:orU hd" i-a vorbit prin 'Samuil pruneul .. Samuil e--a finl lui Ana, oiSicutprin IUgiciune :$i dat prm figidu"'nli la templul Domnuhri, Samuil se t§]cu ieste ,-,~a8Icu~tare de Dumnezeu". Copilul a lnviiat in biserica mate. moduie) i Ie: sa apr indli. 1 u min ir.i , sit dea cadelnita la preo , si due! vle'$manrul arhiereuju],

S i Eli preotul, care avea feciori i. a.$tia asa de rid ''I obosit fiind de la slujba, state,a, pie un scaun in pridvor, Samuil, daca s-a terminat slujba statea ,~e lntr-o s ~ ani ~j adormea aeolo, :S.i -s. strigat Dnmnezeu pe

PARINTEL.E CLEOPA

. amuil: Sam uile, Sam uile ! Anmei copilul fuga la bitrimum:

- De ce m-ai chemat, parinte?

~ Nu te-am chemat, ftuMe:. pu .. ·te ~i te odihnestel - Ba m-ai chemar, psrintel

- Nu, fiule, Du-te ~:i te Hnw~te§,te:!

Ci nu s-a priceput Eli preotnl cine- 1 cheama pe baiat, Se duce copilul ~,i. csnd aproape sa a~pe'aSlci, Dumnezeu '11 striga de doua ori ,: Samuile, S(JJnu tie!

opilul, fuga lao bitr,i_n; i-a piNt ci,-: cheama 'bi.tranul: - Parinte, die oe m-al c : ,e- -,at?

- Nu te-am chemat, fiulel

- De. doua ori m-ai ehemat, parinte. Acum ai

strigat 1.31 mine!

Lui iSle parea ca=i glasnl bittin.u'~ui dar' era glasul lui Dumnezeu, Dupa 00 1-,8 mal str~gat~ tnca~ 0 data s-a priceput Eli preotul ca, este un semn de ttl Dumnezeu .. Si i-a zis:

- Fiul e" du ... te aco 1 e in. strana .fJi ca nd te-a mai striga eel ce te striga pe tine, sa, zici asa: 'nP'oru.nce,f]ite1, Doa nne; ci asculta '00 bu. T.a'll ~ ,', $I[ vezi ce- ar s,ft -ti

:F

spunal

Si s-a dus Samuil, ~i cand aproape sa, a~i' reasca, it srri,gi, iarasi: Samuile, Samuite! Copilu I. a raspuns cum l-a 'invatat ba.trAnu]:: Porunceste. Doamne, ca Q8CUi't11 robul Tat~!' ~:i. atunei ~ncepe a vorbi Dumnezeu eu copilul: ,,~S,~m1lllne; spune lui . : H preotu], pentru lea 11-& tndrepta.Jt ae flii lui ,i i~11 Uis,at sa fica sminteala in iata poporului ,.~ n-a lust aminte si-i pedepseasca, ci i ~a las:Jt s,a fie niste rai, peste cateva zlle am sa ='. vorb esc Bu 'I!'~ E~ i preotnl de 0 si-i trasneascd

NE 'VO'RI!J'EST,E

amindoui urechile", '~i a ticu[ glasul, Samnil atunci a

alergat mal EH: "

_ Parinte, parinte, ,8, vorbit CU mine Dumnezeul

~ Ce ti .... ,a sp:us, copile? ,

,_ A spus asa: IFi i'l1dci, dumneata n-ai indrept~t pre feciorii dnmitale ,i i-ei lasat si faea riu inaiDitea Domnuhd, p este cit-eva, zile are si .... ti vorbeasea de-o s i~'ti trasneasca amindoui urechilel

~ . b

Dar EID'i prectul, c are n-a 1 uat seama '00-1 vor aea

Dumnezeu n Ici prin popor, nici prin PI:eOip,~ n ~,ci, a cum,

. "~I

rill, i-a jp,isa't" ,ei a vorbit Dumnezeu leu pmncul S a,mu~,w

in biserica, S,l i-a ~ntilnit pe feciorf lui ,a doua zi: ~ ,Mai bii et] mai; ce aud ell. de voi, n ... ,a ud ~ine:! Mii ~ uite a. vorbh Dnmnezeu en Samail pruncul ~i ,2IJ, spus ca o sa-mi griiascH de are sa, ... mi trisne,ascji amandoua urechile, din. cauza voastra"

Ce nep Is are ,I, Nlci acum Eli D3a,. Iuat masuri, ,ci, a vorbit Dumnezeu direct cu Samail pmncu], sa flldrepte pe b],e!ltematii lui fecieri .. Ceo s-a ~~iIimplat? Peste trei zile SF.aU ridi.c~t cu mzbol til istenJ l., Peporul C'\TeU avea mare putere cand[ venea riibo"i" c,i lua

ehivotul Legii Demnului "i-l ducea pe front. .

Ce era chivetnl? Era o ~3da, de: salcsm, tmbricati ,ou, aur curat, deasupra avea do [ hernvimi de

~ - ,. "" 1 d~

aur, Oil doua pas~ri eu aripi, "fa~i ln fiala, lar [11 ~:: a

aveau ei ce-i mai scump sub cer. Erau cele dona tabl e ale Legii, care le-a scris Dumnezeu pe MunteID~ S~na'[; era, toiagul lui Aaron, care a infrunzit la _ alegerea preotiei lui; era sarpele de arama pe care l-a turnar Mo w se cand Ii museau serpi i i~1 pustie, ,~j cupe cu mana, din oare au mines! ei ttl, pustie 40 de ani" Astea

,PARINT'liLE CLEOP'A

erau ee aveau ei mai seump, ~~d le pastrau ttl. chivotul

L,e,gii Domnului, . . __

Acest chi vet, cind veneau T,izbofll,e1, U luau preotii pe umar, doi inainte ~,~ doi 'in urmi", ~,i= ~ duceau

P e front $'~ ei, b [ruiau to ate, popoarele. F i ~ ~ sten ii se "~'h" 'I' temeau tare de oil rn volt ,~~,Da,ci aduc evret ru C "JVO'tUl

aeela, Dumnezeul :~or bate razbo~. p entru dan~,~ i' ~., _

Dar acum, pentru paeaeele eelor dol fee ieri nu s-au mai temut, S,~a ,uat fries de Ia fllisteni, '$,i au venit ijlisten'ii~ caod au dus ehivotul Legii Dorrmulni pe front pe Iinia 'intii, ,i mai 1intli le .. au dii,at" capul, $ i, cine crezi ,ei purtau chivoeul Legii D00111uI'Ul1' Blestemati i, aeeia de preoti, care' faceau a'tita~ sminteals poporului. Ei erau il1ajnte~, cia ~S feciorii arhiereului, si doi ]n urma Le ... au tiiat capul la preeti au hiat 111 ~ stenii c:h ivotnl Legii Domnului m robie, ~ i, l-a u d 111S In 'tara lor ~i au omorst zeci de 'mwi dill tabara evreilor,

~' ..JI 1 iC '~I "

Mar un soldat din tahari, a alergat repeoe a cd

preotul sa .. ·~ dues vestea, Cind a ajuns soldatul; s-a dat j os de pe cal ~ 11 sa1tll'~a pe arh t ereu:

S.-... t ~'~iIi'Ii <!;Ii "In i!!i'r"lt"!j't' e I ~ ., aTh1J - Il.lW'IIiU~L'~, ,t>'iIiII""W .. ",

D --, 1 .... ] ""' __ 'tt'" ab ... ",

"'~, I~' I. -, I, '_

ar e l, 111 rear a:

~ Fiule, cum 'merge razboiu Domnului?

~ Sa DU, mearga nici dusmanilor 'tai~ cum merge!' - Ei, dar feciori i mel sunt .sani.tofji?

lntai de fecierii cei spurcati ,B), intrebat

~ Ca.pet,e] e lor sunt jO:8,1 _

~ Chivotul Legii Domnului unde este?

- A fost luat in robie defllistenil

_ ,A Caml chivotul Legii Domnnlui? -Da~

NB llORBESTE

P~ ...' ~ h"' 'I·· d '"', '~d ~.

ana atuncr C' :IVOtu~, nlClO: alta nu ,Cal, ea .~'l cum

era p e' scaun, de' sc§.rba~ de' inimi. rea, a cazut pe spare ~d ... a rupt spinarea ,j, a murit, '~H ziee Scripture: Si 8'"'iU dus tl~ tad Ell preotul tmpre;u'na cu feciorii lui, cii i-a crescut ,rau $i i-a llJsat sa' fac,a, ,/4r.adelegi inaimea lui Dumnezeu. s. .. a pierdut pentru vesnicie. N u i ... at fost lui Dumnezeu mill de cei 40 de ani de preotie, nici de' faptele lui bune, pentru ,Ca, a creseut :f:'au pe copii '.

V -am spus aceasta i storioara lei SUll1'te;w parin li de COP] i. Cea mai imp erioass da tone $.1 cea mai mar-e; pe care 0 ave1:i voi i~.tia cisa.torrnlru, este sa, cresteji copiii in frica ~~, certarea Domn ului,

Clnd te-ai sculat dimineata, iilW pune-i la

'j ,

rugaciune. Dumnezeu si,=~, ierte pe 'mtiJ meu, pe copi i.

Bra un om ina lt, CUll barbs al bi, Alexandru r chema .. Clod se scula dimineapa, avea 0- curea ]'11 cui. Ii zicea Sfintul N icolae r N oi am fjj cerut mincar13: la mama ca, mergeam hi seoala, E~ zicea: "Mai" uite Sfinml Nico .. Iael Treei la 11l,gaci.une!;" P,llti 11U. ne rugam un cease; au. 81e' didea, nWl.care" nimic, Chiar daci era t'n POS;[~ zicea: ,,,,Nu se mininca, ~C1Jm" Cand vii Ide: la scoala, la amiaza, N u est i p~OI~ S ii, 'minanci de dim ineata".

Y _ l

Dumnezeu s i=] ierte! Nu stia carte, dar avea

fdci de' Dumnezeu Sa adnarma seara unu ~ neinchinat? San sa stea la r:ruls,a, p.Am i1U zice ~'JTa.taJ i'10StrU.;~?

So;!Il'U 't'!'~ 1]-' U se dues D: ummice 'lg biserica? S' ~il'l c;.ii "'=iiI ~do].

JOl!i ... .::;Iif,;4 I, ' ,'V 'U" ,.,..,_1, " ,!I,,!L,~~~l """~ ,'~,iI,.;;!I, ,I"," '" ,"CIM.li .;;t!~ !lri:,'I.J~" !a

"'-' ?: '" Ir., t ,,",',' a fu "iii", ,I~' '. ,t ':, ~ '')' c'<.,,~ ,-- I' ,.,]1

C a. mjurat sau a. , - mat sau a rura ceva ~ ,a nu-i

vedeai p e el CU aeestea in veac, dar daca ee-a prins, fereasea Dumnezeul

PARINTBLK ,C.L,EOPA

9,9

E,:~ a, fost in 'casi, sfesnic, E] a fost sti.p,in pie noi, Ci:nd v.i tte.ziti, dimineata, sa nu va. apucati de treaba inm.rn,;, ca. sunte'ti btl'tjoeolriti de saranal 'Gi sa ziCe1;i:: "S Is. vi, Tie, Dumnezeu I nostru, sl ava Tiel '- ~ S li.ve'~te- L pe Dumnezeu, eli ape i ei si a i spor ] a muncs N1l1 ziua aeeea Ti- aj u ta Dumnezeu, iti i'n tareste

.. , ,"it'

~i mintea si bratele ca is a, hicrezi cu spor ~ sa, te pa.l!ea8=

ci de primejdii, de fulgere'" de tunete, de accl dente, de orioe, Roa,gi""le' lui Dumnezeu ~\i. pcmeste la munel leu toata il1jma~ Dar tutti, l~oau~,-'te, Lui ~i ai .:sa, vezi eu ca,t

l~ "t

_ _ ~ ~ L..~__ ;. _ _ _ __

spar mergi in ZI ua aceea,

A- sa tl ~of:I·'1 or Q,li 'p,.:3lo copii p" unet ~ ~i "" - -.1Ihg .. .0,'.... -

~'''''.II" H-,~~. ,l1v: ., ~iI, L! II,i,i' .:. =,' u :. = 'vr1-JI ~n'Il;iQ·1 ici!<a Sie

roage, ,ei dacs cresc s,a1bati,e,i,,, ni~re bestii, to s,ij, pil'p ~i cum a pitit Eli p'l}eotul. V'lett ti gituJp §,i. omur,i,ti. de' dansii. ~,i chiar d~,ca DU veti fi IOIDGI:rati. veti t1 81miriti

y Itf. ~ t!ll ,~, rt

pins 130 uhima suflare de' copi i i yo,ui ~i veti suferi din

cauza lor si vetiintra in m()lnnint (~1J mul t tnajnte die a

'f ~

veni vremea.

Pentru ca in f3!m_i'~ ia unde este tu lburare, neered i.n.ta $i neascultare, UU~ rn viata,

*

= Dimineata, cind va. seulati voi, lca te ore vi rugati? Ia spuneti, mama!

- Dar avem treburi, pirinre,. Zioem citeva. rugaciuni ,i p]ecim.,

=' ,'~ V,irujt pe necarpit, b odaproste c- am, gi.ti t!' 1 tm spunea 0 f:ati cum se 'ooagi mama ei: "Tatiil IIOS,lfU1, Car-e e$ti in ceruri.: Marie, bii,~ ai dat mnincare la ,ga,te'i .. ",~, sfi7J',etJ3ciJ-se nw,tele Tau .. '. F a:ta; h ~H,! ai luat rufele de pe ~a"nna,?,.. vi,e iinplir/JI'ia Ta~".

NlE

Stii cum 'r,icie' dracul de femeia aceea? Se imbo-, nive"te., El biglfi in spita.l. JEa zice ,«T,altIU 1108tll,»)' CU, gindul 18 ,gi,te, ,i 13 rufe, Vai de nui! Dumnezeu cerceteaza inlmi le ~:i mfUfllchii ~i El no. :Itie numai ce gindim n,oi aeum, ci ce gsa, gindi'm pani la mearte, Dar cind i'i yorba sa sea i la rugachme, ttl te ginde~ti 'La nebunle ,a~tea trecatoare?

Cind stat;; la rugaeiune retdeauna tntA,~ si cereti iertare unul de 'till altu]: ,Jani =m,a 'I femeie!' ,,)Hrta,=nla~ blirhate~'" ~Jarta;-ma", baiete!" ~iSa;rut mana", tatal" ~~Si,ru.t mana, marna!" .Jertati-ma!". $,j sa, raspundeti: .Dumnezeu sa vat iertel ~c;

lata, atunci te iarta Dumn .. ezeu, Peate a rn supara t pe marna, pe tata, pentru ,ei zicem ]a ~~'TataJ nosnu": ,S,i ne j,a,rti nOI1,i :g: r e~'ldele uoastre, precum ,~ nei iertim :gre,i.tUor no,tri~ Daca ai tertat, te iaTta ~;w Dumnezeu; daca nu, nul Auz[ ce spune Sfinttd A postol Fa v,e,m? Soarele s/i nu apU'ia intru Jnil~ fa voastra.

N .. ai voie si, '~H. suparsre pe cineva p,ill! Is asfintitul soarelui. Este mare pleat. Dar date! mori in ueaptea 3.l~leEHI!?' Te dnci in fund ul iadului i, Cii daca n-a i iertat din inima, nu te iarta Dumnezeu pe tine.

i'n Pateric a venit un frate la un 'batran 111 pustie, = Pari,nte;, ui te ITa tele curare a zis ass, asa;

= Fiule iart ~I~~ 1

IIU ~''li 11 ,~, 1,.

,_ Nu-l pot ierta, parintel

_ Fiule, du-ee ~i.-,.1 iarta, ~,i ... tm cere lertarel

~ Nu pot, pari'LrJ:tei§1 cit ,dBlCS n i eft el se face' mai

Atunci a zis batranul.~

,n'itR1'-LE .r'A, '.: .NTE_ ,

CL,/ZO,P'A

101

~ Hai :sa ne ro,gim" fiule 'I

'S""'\a pus hatt,inl-d. in. genunehi _ battim:ul,cu barba

aU)la ~" a lust fesul de pe cap ,i a tnceput: ,~,~T&tal nostru Care ,e,~d tn ceruri, ,sfhttea'S:ca,=:se numele Tau, vie impa:ri~ia Ta, f~i.- se voia T a." precum 'in cer a~ a, $ j

,~... '8",.. ... c.'. - ~ d'" -

pe pamant, Jt~lunea noastra cea spre nmta, ,'!H.-Dlf-Q

noua astiZ'i. :$1 n u IU.' Ierta noD i gre"al,eic;o'i'"

Do:iIl'l~ frarele: ,~ 1.1 ,.ai'l&l ,.

~ Nu qa,"ljrinte ~

• u l~

~ Ba asa, fiule':: ~~I.,.~"i nu ne ierta noua

gre~ alele., i '"

,_ Pirinte;, ai ~,id

_. N'- am gL13:"jt, fi nlel 'Cii. daci nu vrei sa -'I ierti Pie' fratele 'mu~ a,a sa, ziei ,t~ Ta'ti I. no stru ;~"i i~~ convine? ~,$ i nu m__i ierta, Doamne, de pacate, ICa· nicw eu nu iert I: ~"

De ce it pus Preavesnicul $m, Pre as fii ntu 1 Dumne~eu in ,~TartiI nostru' cendltia a.'S[3.? Ca si ne ierte Dumnezeu, precum ~~ l110ru iertam! Cil daci nu iert i, nu.-iti iarta niei Dumnezeu Da,e! a i fa vea lUri sau

If-I ~

zavistie sa fereasea Demnezeu ~~ Zavi stla este mai rea.

dtecit dia vol ul !.

P UTERBA. SFINTEI L IT'URGHTM

Trebuie S,ft ~ti,p, ci din toate slujbele care se fac la bi8,erj,ci~, cea mai folositoare ,I mai pu ternica este Sfilnta Liturghie. Smnm Llturghie este j ertfa ~,i, risOOmJPirarea lumH intreg].

i'n fleeare zi, pe Smnta Magi, unde se face Liturghla, Se jertfeste Minruitoru1 ,"()St111 Iisns Hrlsrcs.

HIE

Cum. spune preetul slujitor: .nSe jertfeste 'Mantuitorul lumii, Cel ee rld'\cl p~tcattde lumii", 0 plicsturi d.-wn. Sangele lui Iisus ] Iristos euri~a. toate pacatele hnni j a. ~i de aceea cele dintii. sluibe care se pun. $,,1 pentru vii §m pentru O1QIfi sunt Sfintele Li turghii, A~ doilea 'lin panaeizi le p entru mOt1i, psaltirea, acatistele, c:tit,()rij le,

DaY Liturghiile nu Sf pot pune pentru oric ine, U.~ te cum este! Pe oamen ~ i care in jura de Iucruri sfinte, nu-i po~i pune la Santa, Liturghie, Este pa,c,aJt ..

P .,.~" .., ~I

e oamenn carle traiesc neeununan 1f1U=1 pO~1 pune ra

Sfanta Limrghie ei este mare p~JC,at~ Pie' cei ce au

'trecut la sectari nu-i poti pune ].1. Sfanta Liturghie, ca. s-au lepadat de botez ,.ru de B i serica. Fe cei ce aJU refuzat Sfintele Taine la moarte, nu-i p.' oti mme lao

~ \' Y

Sfinra, Liturghie. Cei ce aUI mur ~.t necununaji, rru s-au

eununat niei 121. moarte ilia. fel nn .. i noti finn~ C.'~ ••...

-. ..- - - . , . ..It'" . to .:t"' _. -!I;,.~ 'Y pe

aceia care au fast in. cisatori e cu rudeni i prea de .apfOI~~; iI!·ceplnd en .grildu] cinei m jes, Aceia se pot pune la alte slnibe, 131 Psaltire; tin' Ia Litnrghie wei Intr-un caz,

A poi voi vedeti loi noi scoatem .paRi cele in fiecare dimjnea~ta Ia Sfin.ta Proscemidie, pentru toate

mi ~'l- -'. de . '. '1' ." : .... : .... ··r:....·_· ". I'" "'1-·' L. 1 . '.' A. .: 1· ... r.' .• s.

11 e e pome m ee care s ace 0.. - a noi m a tar sunt

15,~2~O de' pir,iot1 ~a pomenit dimineata, Ei se due Is. preotul ce face Sfanta Proscomidle ~.i zic: ,~Pj;rin:ttle'~

i1k"~'" •. , .," , , ~~ .

1Ll}~,3g.os~:ov,e,~te sa pomenesc V:~]:~ ~ru mertu '~. Iar preotul

. t..J1 ~ ~'~I ~ "~d

&C oa e eoua parneeie leu stanta C opre, .ZI C an .... a~ a;

.Pnmeste, Doamne, j ertfa aceasta pentru mil a, viata, pacea, sanit~teil, iertarea pacateler robului lui D umnezec .- arhimandritul cutare, g·(1U preotul curare, san dia·oouu] cntare - Ii ·tot;i care de el se VOl' pomen i,

P.A.RIN·TELE CLEOP'A

'1:0"12 .~,. ~

vi ru. ~:~ moeti ~".. Atlltl.C'~ preotul sluj itor pune Q p~irflc.ica '~,a vii ~i la morti P e $,fintul D ise, pentru fiecare preot si ci:-ugir. care pemeneste,

O· psrticica pus.i in potir este ca 0 raze. de scare;

'. ". t" ,,,",,, :··orne. enesti un '1' '1'1 ~. ....:11~ e~ ifl ete ·D .... ·'a··· r <!'l<11i"'>,Q,,' Q

pOfm. s.a. p ... !I;'''~J!!.'''\, .1 :_. mI! lonio,lll...... ;;.11.11;... ._111.";;, '. - y.""' .........

particele reptezints fata 8tltle:tulu~ pomenit la 'SLrulta. Liturghie, Mare gr-eseali fac preotii care dau p ilt.~ce~.e acasi Ia oameni, Mare pacat rae! Nu-i voie, Sa. vii sir mi ariti. unde serie s Ii dai pirtl'Clca acas i. DI8.C3, i.i. dai pirticica emului 8!casi; I-ai lip sit pe el de Limrghia din ziua aceea; nu mai are parte, Pirti.oe·]e se scot Itt S-finta Proseomidie din prescura a patra pentru vii ,i din prescura a cincea pentru morti ~.i morti grabnic, Ele riIDmin pe Sflntul Disc, lei dimieeata Bunt mnnai blagoslovite, nu-s inca. sflD'~i:te,

La Sfanta Epicleza, 'la ~tlvOC8\{ie;8J, Sm.ntu.lui Duh, preotul ridica miJnil e in sus , .. 1 face trei metanii pana la p~~bnA-nt ~ i cheama pe Sfantul Duh, z]c,and: 'J .Doamne, Cela ce p,e' Preasfantul Tsu Duh uai trimis in ceasul al rreilea Apostolilor Tai, pe Acela, Bunule,

"

nu = L lua de 1a no i, (;.~ U innoieste intru noi care ne

rugam Tie", Ap oi face 0 metan ~,e leu fruntea pin! 1 a p Itnlnt ,i Iar rid,i.ci miinHe ~i cbeams pie Preasfsntul Duh, de trei or i, S,j, clod termini aceasta chemare ~ S mntul'ui Dub, el ,ara:ta dumnezeiescul .Agnft ~i St1;ntul Petir ~[ zice: ~;Si tl~, Doamne, piiinea aeeasta, cinstit Trnpul liris~osu].ui. Tiu.. Am in " Ier ce este in acest Smut Potir, preaseump Sil1.,gele Hristosulul Tau.

A .......,....;,CTii;:I-_. LlfUJLH.L~, •

$ rn. binecuvantandu-I e, zi ce: ~ .Prefaeand u -I e p e eh:~' ,eu. Duhul Tau eel Stint .. AmIni' A·rnrnn .. Amin:~n'

tl4

N'B VO,RB,ESTE

Apoi preoml gte, 'in genunehi ~i se magi fmpr;euni cu tot poperul, pentru toata himea,

Aeeasta este inima. S fintei Liturghi i" cici. acnm se co boara Duhnl S'mnt peste Sflntele Damrt, care se prefac in, Trupul ,,~ S.anle~e Mantuitorului nostru Iisus I lrisros. Jar pirtirce,I,ele ce se scot pentru vii "j pentru morti nu se prefac in Trupul ~l Sang,ele Domnului, cw se_ pun Ia urmi in S£intul . otir ~:i se g,fin,esc cand se ating . de Preacuratele Taine, A tunc ru, preotul zi ce: ,~~SpaUij Doamne, pacatele celor ce s-au pomenit aici, leu cinstit S in.g,ele Tau, pentru rugae iun ~ Ie Sfinti 1 or

T,at Amin", . . ,.

in clipa aeeea, ci_nd. aceste miride sau plin~rcJele se ad.apli ell. dumnezeiescul Singe, ill acea chpi noi toti, . vii ~.i ,3:d.orlmiti I ne ~mpi11ii,\i.m euharistic, g,indiror en. lSUS Hristos, 'S,I] maear de-ar ·ft sufletul cniva in iad sau in cer, de-rut fi Ia marginea lumii sau oriunde, Dumnezeu este de fata Si se fmpirtlfes(; toti cei pomenid la SBnta Liturghie ~j sunt in eomuniune eu Ii sus risto S" J. datei preotul '~ti. eli dimineeta partieica nes;filltiti; si 'D~O ~uati. De .0 mire de ori este mai bine sa, iei anafora, ca anafora este sfintita in ~adrud. Sflntei Liturghii; iar particelele nesfintite nu se dau acasa, Doamne ferestel

Deci in elipa in care partieelele tale s-au adapat in S ffintul Potir, in cl i pa acee B, tu te-a m i'mpartas rut ell. Iisus Hristos ,$i ell toata SBnta, Treime, Acesta este ro lul sf! melor particele la S mnta Li turghie, lata, de ce

bui ,,"' .,...... _

. r '. lU!I e sa venm cat mar regu at la bi series. Dar va

rog_ cind, puneti p omelnic la Sfanta Liturghie, daca ~tjti. cat unii traiesc necununati, daei s .. au luat neamu :'.

105,

de aproape, . aea, Doamne fereste, cineva este sectar, daca hul,e,·te pe Dumnezeu sau [injura~ nu-l puneti [a SIa_uta Lirlll"IJlile', c.i.~~ faeeti mare rill. Noi vrem sa-l un im cu Iisus Hristos ~m el i:~ 'in jur,at' A cui &:138- ascuha Dumnezeu? Ia gindi i-val

*

Cind vi lrezit'" din somn, dimineata, sa faceti

intai !I:"i ind.i S.th~t(ili 1I'9i'i ,aBO hme ..... ",;gl ic :ail ~ ",,~i

- _.- yl. '. . -!aJ.& ·.,U Jh Ue' __ ,_1 _~i1J.~ "_;'!:I [aJUll.· g. JlJ.it1 1!iJJ. ~~

Inchinaehmi §.l zj de trei ori: ;"Slav.i Tie, Dumnezeul

. ostru, slavi Tiel ,,' Dil reu api p0 !ali sa m,ga, somnu .

~,i treci in fata sfineelor icoane, Apoi fa de trel or1 Stan'ta Cruce dreapta, unind C .1, trei degete, care inchipuiesc Sfanta Treime ~ Tata], .L iul ~~ Duhul Sfant -; Iar celelalte doua degere i'DChilluiesc dumnezeirea ~,j ornenirea WlLM i ri sto 5., ad ~Iea ce le dou at fir i. ~ i pune il1ti i mana la frunte: ,In numel e Ta 13J ui' - - la pantece: "al mlui"; la umarul drept: ,,2: Dul ului Sfant' si la umarul sting, zicand:: .Amin",

Aceasta este crucea d.ogmatic9; dupe randu~,ajJa canonica a Bisericii ,i dups canonul 92 al Staul1tLllum Vas ile eel Mare, Si, 0111 face ~ erucea sttimba sau d in fuga", cA rade dracnl de se pri .. padeste; ll bagati i.n spital de ,atat.a t,As. Cine te-a invitat sa - f . bati joe de Sfinta Cruce? Cine i'p Ieaga tie mana" sa nu duci mana dogmatic?

Dr:. ·~rt rS'·'i &. ... ),'. . . :-.:',7' _ 'D-' . I'~ . 1 I, r-I ... _. 'c:i'~ ..... ....-+ do:

. ....'~ raci crucea, aea nu, no e'llI..~ u~LLCL ox,

ca iti bati joe de' 8Bnta Cruce ~j ride dracul de tine cand bali cobza asa,

Fa crucea dreapta si cand treci pe Ulngi Or biseriea; sa nu-]i fie rusine sa faci Sfanta Cruce

dreaptal Acole permanent este de £a:p.p'e Sfanta Masa Trupul ,i Singele Domenlul. Acolo -'ristor:': este viu in SfiIlttd Altar. 'hI toate biserieile ortodoxe, Preaeuratele Taine stan pe Santa Masa. Dacs nu te lnchini illa biserica, nu te lnehini ~ til Hrisrosl

Sa v,i, viti in Rai pe ,tol'~i! Doamne fereste unul .sa nu familla la munci, tOi~j sa v:a bucurati ITh1 gradin i le 'D.,.~ 1 "'~' T .. 'D ~

J;'-4~U uu ,·o~w" ,,-a[~·.a a~ avea un sac mare, sa v.a pun

Intr-un sae, sa port si vi dau drumul in gradin ~ le

R ,. 1 "T Q ~ .• '" "" ,,J It.:

ruJ U in '. ~'t 'tl, vo m CaJ.t este oe 1 rurnos acolo? A uzi ce

z~ ce Ap o stj[i~ ul Pave 1;, Ceea ere ochiul I'l~i, Q: 'vlizut si

_. "'Ii ' . ' ",' . " 1 ~ ~

urecnea 11:- Q. att:zu It ta tntma omuna nu s-a suit.

Aceasta a :pregi)t~t Dumnezeu oe or ce se rem de E] ,i-l. i ubesc 'pre E~ ~

curV··A~N'T· LA 'N"C'E'P"UT' UL

. . .' . ,_ - .1. . ,,' .... I, .... .

P'DSTUL'UI MA,RE DIN AN'UL 19'86

Prea Cu v loas e parinte staret, prea cuv WIO~ i par~n~ i !::l,i ftati.

'I - '~ ,

:Mai lntai suntem datori sa. multumim din toata

,

inima ~ i din toata pl!~'ter-ea, noastra, Preasfintei ~ ~ de

viata rucitoar-e'i Tretmi, Durnnezeului nestru, Preasfintei N,isciito,u"'e de: Dumnezeu S,i pururea Fecioarei Maria si 1181 '[uf sfintii cei 'plliC:ll'~: lui Dumnezeu care se roaga pentru mantuirea llrCM1Stl"3~ oi am ajuns $i anul acesta, la poarta S'mnb.llurn ~i. Marelui Post aJ Sfintelor Pqu,. Dlntee mate posmrile, ecesta este eel mai mare $1 mai ins emaat post pee care l-a posti t ~i Mantlli't;Qru I

PA,R'lNT,ELE CLE'OPA

nostrn 'I isus Hristos in pustia Carantania All! fast acolo $i am vinI t ~ i locul s i unde S;-(l 'inchinat Domnul; este b j s,eri,c~l mere,

Ce trebuie sa avem nei in postul acesta? Care Bunt podoabele sufletului nostru, cu care' trebuie s~ ne l'mbrici,m, 110i, de aeum Ii p.ana Ia I1Il1vierea Domnului ,I, ttl toati vialB, ,(131· mai cu seama acum? lati, ,C3,l:Te snnt aeeste podoabe sufletesti,

Mat intii sunt aoestea: posml, rugaeiunea, smerenia, :pa2a mintii, ascnltarea ~ 'w erea voii, [rlftinarea~ neimpatimirea ,cattle cele lumessi, Apoi 'blindetea, inrl<elunga f,ibdmre si dragostea IBeopotrivi catre to'p oamenii mn. 1 urnea aceasta, Aces-tea. sunt pe doabele s'Uf],e:tului en care trebuie si, cii.bitorim, no i, mai al es monahii, ~,i, voi crestinii la rindu'~ dumaeavoastra, Dar ~n. seara aceasta nu "110m vorbi de- toate, ca sa nu fie cuvintuW prea lung. Vom vorbi numai d,esp,re' trei hicrurl ,: despre 'P0~~'!' despre rugaciune ~,~ despre paza mi'oli i, care este 0 lucrare d,e geni u ~j p en .. h'1J Dol caiu,garf ,~ pentru dumneavoastra,

Ma'i irutinte de toate trebuie si $d~i ci cea mai veche porunea a lui Dumnezeu tn, lume este ponmea postului, Auzi ee ziee d.um:nezeiescnl i 61\ arh Vasile::

"Cu.cere,:te-te, smereste-te, omule, de vechimea §i cirunre~a postnlui, eft este de 0 ,dmti co lumeal ~~ Porunca posmlui 8;-,8 dat omului inca din Rai~ mai lnainte de a gresi omul, ciel i-a spus Dumnezeu lui Adam: Dil' toti ,p().~nU' Ra i'ul'ui 3,0, mdncati~ iar din. p{J',~n:ul ,fJUJ1'oltffij',ei bilua.'lui 3i mufui sd' n~, ,m:iincat.iJ) t lic'i Cit moarte v6:1i muri,

Biininete,a, $i vechimea J) 0 stul UI este deedata ell I umea, De aceea, eand a d.mt Dumnezeu cele zece

lUll

N,E

porunci pe Muntele Sinai, n-a mal pus ,i porunca postului, zie dU'mnezei,c,tii P',ir]nJti~ pentru ei, lea era mult mai veche, era Idata, co. 410.8 ani lualnte- de a se da Legea pe Muntele Sinai, Aoeasta era porunea cea preaveche din Rai dati omului. Postul n U 81-3" pus la intimp!~a!1e in Biserica lui lin stos. Postul este rin.duit de ,Mantniwrnl;, de Sfintii A.posto~i ') de Sinoadele eeumenice ale ,B isericl i, si de toti S finrii Parinti,

y , ~' II'

F ericiti de trei ori "t7eri~,i,trn sun t calugarii "j, cresti nii

care pestese ce~ e patru posturi de peste an, preeum $ ~ lunea, mierenrea ,i vinerea, dupa li'nva~a,tura Biserici ru ,.

Postul, sa ~d~i~ dupi marele 'V.asUe~, se ia d.u.pi, misura puterii trupulni. N'll 'b}'~i, pot si posteasca en aceeasi rnasruJt~L Auzl ce zice Mareu Aseetul: ~,~,Cati

'f.

deosebire are arama de fier ~.i Diem] de' vreascuri, ~tiiti1l

deosebire este tntre un trup $i eltul, De aceea ,~j mislJm POSruhii se ia dupa\ mssura pnterii fiecaruia. Unul poate sa, po s,t,eas,ea, .0 ~liptimimta, 'Sa nu ia a,pi, san.

'man,care ,l posteste foarte UiOf., Am avut pa'rb:l'~[ aici, care; de luni pana, simbiti, nu gusta u nimi C $lc 'rna ~ STUnt ,ci)~i.va~ Dar altu I, saracul, de-abia poate tine to zi paul la apusul soarehii. insi daca tine ,CU, eredlnrs, mai mare 'plati, are acel i3J,~ decal cela bd t care :p 0 steste 0 siptarnAnii.,~ dar n -are ~upta. Ca 'p lata se di nu dupa misura t'~mpu'~td,~ ci dlu.pa nevointa celui care posresee,

Ai auzit de Cuviosul Pai sie eel 'Mare? Paeruzeci

A

de ani a tr,iit numai en S'finta I'mpirta~anie,. Se

tmpirti,ea 0' dati 18. ,40 de' zile ,i nn-i rnai era foame sase 'sip(mmim.:!: S i mergsnd el prin pusrie, .0 da ta, tocmai in, zi ua mn care a impllii.rWt 40 de zil e, a. llintaIni~ un om care se tiv3Je~ pe jos de foams:

- 'VaJeu~ mi-i tau la stomacl V'aJeu!

- Ce-ai 'pitit? l-a in rrebat S'mntul Pai sie ~

- Parinre de 'b"e~ zile n .. am mincat~

- Si ce-i?

~ Am mare sete, mare durere 1iniuntru; am" nu

mai pot die sew]

tntr ... ,adevir~ la 'post cea mal mar-e' 1 upta 0 duce crestinnl cu setea, nu eu foamea, ifi.cepind de maine seara sau de poilmiline sear-a; daca vrei s i po ste~ti pani, 1,& moarte, nu te mal ]upta, foamea, ,ei setea; seeea "i s'blibiciunefl4 Ametire de cap, el tnoe.p:i 8 te clatina ca

" 'II "b" e - t" 'D;o, -- if";;; te m1l1•p.:: tn'a" inte .... ,16 1it'ii~ll m" ",1"'1"1'

omull .a.~l~ ~Q __ ~,""" [U J! .' "u, ''I< ~ i!i.A'U " V~"_.,

" iI r

Si '~, o!i ~1 ureb ,gil!; 'C' 'lI'V' iosul Paisie ',+

9' l,~a 1,[,~, ,~"_ .. Q-l1J; - .. J ._, :lUiIJ!·.· aJl~I~. ":_-o!l

- Ce ai, ft"a;te" de [cate zile n-ai min,cat? ,_ De trei zi 1 e, prarinte ~

~ Apoi, atita, nevo inti ai? 'U ite eu. ,i3;ID astazi 40 de zile de' can.d. n-am gustat nirnic I:

'S] at auzi t un glas:

- Paisie, Uti te msndril Tu postesti cu darul Mleu~ ]81f acesta posteste sillndu-se pe sine; aeum se 1n.Vll,pi, 3! posti, S i mal mare p1btti are el, care' ',ifle trei zile, 1l1ptindu ... se ,ell puterea lui, d!ec8lt 'til ~ CBJre postesti ell darul Meu 40 de zile, Pentru ca a se Jov.ita omel a po sti este o lupm ,i trebule VOltfl'~i, Dai vo.in~" ie i pnrerel i'n masura in, care veiesre omu], Dumuezeu ti

ajuUi. .

lmi povestea unul, saracul, care a stat lntr=Q padure: .Am '~inUlt post - zice = pa,na sAmb'iita j! ~j v ineri seara spife s~mba.ti ati ta sere fm ~ era" C~3J"~,~n i veneta gandul macar sa ~iIlS, 0< 1Tunz8, de aceea cu. reus.

NJJ VORB'E$TE

Dar am 2:]8:: Nul Daca am, lins o futnzi, am pierdut postul ,.i DU vreau",

S-a. Iuptat .sira.(;u] plana a doua zi ,3J:fja.. Pe la ora zece, a adus o~e;aci. de apia. dintr-un pir,au ~i a bsu t. Si rna ul tam: €are vrea ,:i are dragoste se I upta,; .f] ~ d,u.p,a, masura vointei ~i. a credintei lui, Dumnezeu ti ,da dar. Mai t!rziu. nu mai s imte ,~tj.\ta ostenea ,~l

A.

Insi aeum, in saptimana asta, avem rand uial ii,

tipiconala a B iseriei i, de .aprcape doua mi i de an i, Tipieul 'S,fantultd. Sava Deei manc"am in sears asta 'can.d 51@: lasa sec; apoi mai mancam miercnri pre· la ora trei dupli amiaza ,i ap oi vineri, Ia ora trei ~ Iar sambi,ta man1cim normal. P'irintii ,i ·ft:a~tU care' snnt bolnavi sau prea tineri ,i OM€' sunt bltt,ini. ,i nu pot tin"e' trei zile, dupi o zi sa. se duca Ia duhovnieul ]0[; se ara du pi ce s-a intuoeca:t, ,sa ... ~ dea voie sa ia 0 buciUic:i. de p -Imne

~

en ,ap,l ..

M· ~ .iit"..... ,. " .... ~ ~ ,.." ] " -

J3JJ ren CI'~. este msa cet care va tine tIP tcu dlup,a

rinduiaba\ Biseri cii. Iar da.c'Q nu peate tine, ~a mare nevoie sa ia blagoslovenle. Ca, daca mininci, tara blagosloveni e, este b altjooori't de draoul U1com_i ei, Durnneavoastra, creseinilcr, care ali avut dragoste s.a. veniti aici, sa luatJ parte CfIlI no~ 180 aeeste zile sfinte de 'post ~;d de rugaciune IDUna. djn Sip,taman3( Mare, veri '~ine cat v'etJ putea, Nu vi punem ~el,e',. Dumneavoasrra numai sit 'pneti cu mare ririe :sa nu mauca~i de fmpt in p osturi; 'e,i in postul aeesta n:u se maninei nici nntdelemn, dec-at numai ,simlbita ~d dUnDnic,a~ ,i cu dezlegare la p~~t-e numai la Buna Vestjr~' ~i la Florli .. A.tit., Deei tjne:ti ,cit veti J:N!l:tea.

111

Eu am v.a~ut crestini care, tu p ostire, i, .. au in trecut pe Icilugiri:1 '$ till. eu ca:tmv.a. care '~i'n p1ini, sambi'til. Vine 0 femeie la mine Sa se marturiseasca, Fevron i a 0 ehema, 'S,i vine la mine mntr-o miereuri - eram duhovnic 'Ili-nir pie vremuri, ci am tot mirtur.~s:i't cit. am putut in. v i~ta\ mea ~', ,i Ii zic:

~. Mata, d~i 't~.-ajud Dumnezeu, sal pi pani mainel Ca. era a. doua zi din. post,

- Ba, fereasca Dumnezeu, pirinte:~ De cand m -am marl tat am 23 de ani Ql eu ] a tni(;;epi~tlll postul u ru nu gust nimic panl simbati.,

Auzi cum 'ne smereste Dumuezeul

lata oamen i care t$ i a],~ g de buna voie ~,i din dragosre si se nevoiasca eriunde 8'W; ";, ca, Dumnezeu este In tot locul de £arti! De aceea, vi spun, sa tineti postul dlu.pa, rna sura puteri [ flecarui a, Care poate 0 zi ~ care poate doua, care poate trei ~ Care nu poate, sa ia blago skivenie de la duhovnieul lui ~ i sa ia 0 gustare ~ c.a. sa. se tntareasci ~i s,i. se tina si el de ceilalti, C,i

. "I, yo ..

postal esse 0 virtute, dar :mai cu seams un ajutor spre

virtute' ..

,,~aca un om este bolnav ,_ spune Sfin:t~l Vasile eel Mare ._ ~.i s-a uscat de vreo boala asa de 'tare, ineal i1 ~n toarce al tul pe pat, nu S€' poete intoarce singur ~ la aeela se de2]eagi~:, in post sa. min,9:ll,ce de dulce, dar nu

. - - - - <lii· ft·· ct Q"'lb~'t

carne., num""l I' -u. ~,!J.. ... ,

Nu acela este bolnav, care zice: ,.~Nu,-m'~ place varza ~,i fasotea: eu vreau man c are, sa-mi ff!JJci Iii ptural ',"" Acela este cu toti dta vo l H 'in tr ~ insul '"

112

Acela esse bolnav care nu se poate m'£1Qar-ce §; i daea - j constatat de un doctor crellin, nu ateu san seetant, care nu ~'tj'e ee-l legea cre,ti:nit. $,i acel doctor

-- ." - - - .. ~ A'"' 'd-;'

, . - 1 I· - I - . 'I . .' : .- .. "... ". ", . _". -:. " ,"", -. ..". l - '-, -:. - I .

cresun spun i, .Acest om are nevoie ie supraa l~

menratie, ca, moare", Namal atunci se dezIea,ga posrul, g:i,-l dai mancare la, eel bi.trin :~:i bolnav i Nu ass de CrlPU~, noseru !Ci,-] bolnav, ca nu-i place fasolea, nu-i place varza, nu-i pm ace' carte fii~ 'j dar Ii place came a, ouale, vinul $i rachiul. Acela n 1.;1,-] b olnav de' 'boa Ui; este bolnav de lie omia panteceh; L

Ia ascultatil Dumnezeu §t~e pe flecare cat poate ,~i cat vrea. ~i Dunmezeu care $,tie putin~a, fiecaruia, .. o si~i ceara socoteala dnpa lPlutinti~, nu dupa cum mint

... '... ,. C' .'~ Hr-" - L . .

1 ,- -I . ,'. .. " -"I " . . . .'_. _'.',~.,. " '" .' _ ... ... ". "

un.,~ lOa nu m~l, pot. ' . a. p e .' istos nu- - putem mlnp~

Ap. auzlt pani unde s:tnibate $tiin,i3. lui Dumnezeu? f.ntreb,!.lti-l p e marele Apostol Pavel: ICuvilntullui Dumnezeu este mai a3,(,1;~'lit deceit toata sabia cea cu d(Jf~ll tai$U'ri I'i strabase _ p,ana unde? Nu pma la despartirea rrupulu i die' a, sufletului, maear ei $j aceasta este unire negralti ~ ci pond la desp'iirlirea duhulu: de ,l.Z .~utl etului.

Cea mal subtil i ~i mal '];na ~ ta ~.i mai ta inica unire intre Dumnezeu ~:~ om este unirea duhnlui eel u i dintru not eu Duhnl lui Dumnezeu. ~,Acest duh esre un dor ginditor - dU]pii, dumuezeiescul Grigore Palama _', care sti in chip de 'm7JC' de lumina in mijl ocul inimi i' t", Cu acesta ne deosebim de ingeri, Cu aoesta omul esee mal mare decit inge'rii" Duhul din noi 8m Intre minte ~i Intre euvsnt, ~~i are in. sine $i pe ,cuvint ,i pe minte, Dupa cum In semnul Sfintei Treimi, Duhul Sfint sUi iin mijloc ~i ,lte Ii pe T,atal ~,i pe Fiul, ei."i de aoeeilf?i

,PA.R.lNT.E.L.E CLEOplA

1],]

fiinta, asa este ~.i duhul acesta, aprinde minrea ~i cuvsntnl omului si se fermeaza o treime,

Omul este icoana S tlntei Treimi pie pamint; este chipul ~:m asemsnarea Lui, cum spune la f acere: Sii faces« l)'m dupa c:hipul I'.i asemiinarea noas t rii. P .ina 300,[0 sttiba're ~.t.Hiita Lui: ~ i • nand la' des n{irfl"reo;

I Ii 'Y' :r:

duh.ului de a stifletului~

Ati vaLut la panaeida: ~~D'Umnez,eul duhurilor '$~ a tot mJPrul"".~"~ 8l~a arata ~.i aiel, ,ea este Dumnezeul duhurilor. Pentru c,a cea mai Wl:lsJI-ta, '$1 mai subt ire' unire, nu este acea Intre trup si SU flet, este aceea lntre duh ~i, Dumnezeu :$ i de aceea Dumnezeu sti e gandul"iJ.e noastre, en cele mai dinainte gandite a] e

.oJi,It>+ . S· '. 11 '""¥'Fill '.. -!', dt ...-!II ",~ • ...

no u ,:u.re,.l JJ at mat run SIre' can 'be IU,U,(~ ~ ~ sa, IUJ. crezi ca

poti minu-i vrenn ,gatiJJd~ ci l1U stai in fa ta duhovnicul u ~ ; acolc este Hristos de' fara" cu. Maica Dornnului si

J ~

ingerul mu paxitor si vede dJaaa., nu cumva ell. viclenie

te marturisesti.

Matwr.isirea, sa fie cea mai sineera; s~l te si lesti sa te pirae.ti pie tine in fa!Pt duhovn icului, cat se poare mal multo, Ci zice: Drep..tul It.d f$'i este p,a.ra1,. Nu cumva sa dal vina pe altul: .Din cauza femeH am gresit; din cauza birbatului; din C8JIllZa dracuhii.. ,,'j \ ai p ierdut toata msrmrlsirea.

Aceasra-i marturisire prUlanitoare,. Draeul ride ell gura p,ana, Itt urechi daca ttl. dai vina pe dansul. Ca e ~ ,~j,e ,oi numai ti-a da1 m gand, cum ~j auzit pe Sfantul Teodor Stu ditul, EI este C"8 pescarul; nurnai Intinde ri,ma,,, Si tu, daca ,e:~~i prost, re prinzi, daca nu ~ti i. s ali te paze9t.i,

Mal mare de,y3. t postnl este sfanta ruga.ei UtlJS de care 0 .sa vorb.j~n ·acum.

1141

H,E VDR',B',E,$'T,E

Ru,gic ~ unea este o'blitg,a.tor[le' pentru 'loti $ i intot-

d L ., fl' ,t t· , .... t - t-

. . '.; , ',' '. -:. . ': . f':'· ' . _. ,_. , '.' ." . I" ,.". r ... "

eauna, a post este asa: teeare puse~ e eft . pOla;e,.

cu b~ 1I"eCD Va,Rta rea d,UUOVllit u lui~ dup i randuiala manastirii. Dar lao rugachme nu vom .zice asa: Fiecare cit poate, Ci fleeare s.a se siieasci, :si se to.ag,e nei'Rceta.t. Apostolul Pavel, lumina lumii, gura lui

~ .

HI"; stos "il/iJI sul ale aerii ,,.,..';' auzit , .... e spune? N'O;~/' . .o.!i!'fIi' v';;-

,;,,L;;;J!., . ..;J', """~0;,1, ..• ~"'~;""'J. ,III,~ q..J.. lJL!Ii.U[ ",-,." OJ!'_,U ;.'. ,~U,JIL-~;E.~'. !boil'

rugali!' Duhul Smntj prin preoro cui David, ne invata:

D· . A D l ,,,," C,""

ume vo~ cu:vanta pe " ". amnu· ,In. toata vreme'a~ PUr.UF€'(J:

1 .4' L' .,.... A" ... D 1:.. 1 S£"'"

tauaa .. UJ ,n?) gu:J~a mea" .·1 vazut ce spune ··.U,nU. Stant

despre m,giciune in psalmul ill ((i2? In tat locui s taplin tri'; Lui. oinet::.uvin,teaz:ii sufle,te ai Jneu pe Do,mnul ~ Ai v,izu.t ci ru,~aciu1ile'a nu-i iCond:i.tionati nici

~ I~

de loc, nici de dmp? ia, t(Jt 10 eul ,i in t,oata, vrem,t!a

suntem da'tori. si~e ru:gilm.

Deci, cind vorbim Ide rugacinne, sa nu credeti VO'1 ci 1081ti m,gatCiunea este rugjciune" Rugaeiunea 'in. 'rnil tarea ei, in cresterea 'e,~, ea nu are s,flr$. i'[, pentru ,ca se uneste CU, Dumnezeu eel mri de margini, Prin rugaeiune omnl ci1tig.i, har :$:i 0 ttlJ!'~,e:le'pciune duhovni;('O\ot:I;'i!'.i t:5c;'i, n~l~a in ~*'~ f ;n'd1;ff!!o~ se une ste C~I 'Ii C·· el nemar

.....,"""~Q~,'Q, ~ ~~idiJ!(~:iI, II.lla, ,ill ~ !Iij", .;.. . . "-'if' _ ,,~, . " , ;gl =

ginit, en Dumaezeu, Rugaeiunea are mal multe trepte, Pri,ma treapta, es,te eaR,d, De ru:g;illl ·CO I.imba ~i

.. 1:..., .. 'I" . .. ,- ,.. '"' ·-u -'11----1 A" C Iiiii, 'a' sta '!Ii'll"e' te'--·-I1::'!0-':~·

(till. IIJ! Ulle ,e, eu gura ,I er gillS U ~ . v .. 8; . a.t e teme 1-""

in Sfanta S c.rlpw'fi,. A uzi'ti. pe Apostol u ~ Pavel:

Ad'uc'ep D'Cf/nnului roada buzelor voastre. 5i proorocul David rice: ,8i L-am, fna',at pe El jCU U:m/Jtt: Ifuea. Auzi :§ii pe'Duhul 'Stant" griind:: Cu glasuJ meu cdt~e DOMnul am strig,atl, CU g/Q6ul meu caIre .Domnul ,m'-am rug,at~ sau: B.i'ne ~oi' cuvdnta p'e: D,otnnul In foal;;': vr-em,eaj pururea la'uda'Lui in gura' In ea.,

p,i R 1 tv T,~' L ,IE' C.L E' 0 ,P'A

A' ~"'.. "' -'~ - - - . '~- ~ d' .. lte

-," -,' - .' ... ", - " - . . . ,. l" ., ,-' .,-,.' .

oeste marmru ~ ~-I. a~ putea sa va ~ .. ue mur -,.

sunt pentru rugiciunea cea mai de jos: rugaciunea buzelor, a limbii SaJU rugaciunea glasului. Dar de' rugaciunea buzeloe ,t a ~ im'bii' ce spune Sfil1tuJ

G'· diN ?"E ' '·d· ,.

,'. . , ., . - _. - ,- a _. .. ~

f1.g,()r-e I e _. YS~Ul' .. · "~' ste treapta eea m_'_l ,e .los ~'

gtlnita. cea mal depl8rt~m, a 'nlgkiunii"~ Pentru ce Vezi mara Icftrntd tie sui pe scar.i? Pui tntli piciorul pe prima treapta, A,CIl';asri m,giciune, CMe o zieem numai CD buzele, cu gura, en 1 i:mbl8. :§:] cu glasul l' dar inima ~i mintea noastra nn sunt la Dumnezen, formes Z31, treapta

...:a • .... ~. • '"

eea 'mal ce JOs, 'run scam rugacnmn,

Daci ne-om ruga numai ell. aceasta, adica am, zis

1- ti 1" ~ t~ d ~ , ·t ,,", -,

.. ,- ,'. ,.. ,. . - ".. . ...... ... . .. (. I' . I .... ",.", -.. .., - ,'. .•. , I" . , ..

It_, -Ul nsa mi, am 0 ,c,an)', a . e acanste am S~US' a area

~ -~ ~ ~ ~

rng"iciun:~ in noeptea asta, dar mintea si inlma noastra

n-ar fi [at Dumnezeu, auzlm J.H~: proorceul Isaia care ne mustri~ zicand: Aproape €Iti TH}r Doalnn,e~ de' gura lor, dar depat1e de intma lor!

Nu pit~p a~,a1' Noi :palim, ci suntem plicito~i ~I Peate voi" nu, Ci zic [CU, ,gum rugici1lllni ,~ cu mintea roi trezese pe la Ta!rgu Neamt, pe Ia BUCtJJliCiti san in curare 100., Seal! 'p .: oate vo i, no. p'i:ti,tL dar noi ~itim" ta,

ill :II "7 Y' :'P

, .. , .. '-- ·'D· .... , -

suntem nepunncie ",l ~1 p'acatQr~:~. .. eel sa nu ru se para

car asta-i i1]"peiun,e!i Asta-'i ]oce:tn:rntu] rugaciunii; asta-i

~~' _ _ _ _ ~", _ #;!I _ _ . _ _,"1 I _ _ 'il _ _ _ _ _ ~ '!r15_

rugacnmea n.tH or mcepaten; asta -1 rugaci unea prun-

·1 ... y .. , ~. 11'· 'ill.. •

cuor :1[1 " nsros, care se roaga numai CY nmba ~,t cu

buzele, 'N'oj trebuie sine rugam $'W cu mintea,

o 'ke~a;p:ti,m~ i inalti este rlJg,ac,~unea m ~n'~ ru i .

.H'e? C§:nd, zh:: C:U, g,Ura: ,~Doar:nne~ lisu.se Hristoas€" Piu~ lui Dumn,e,l]eu" m:Uuie$:t-e-ma p'e' mrnne; pa'carosur~

('<.<::I'll T·Ci.+.Ci;j no ,,·iIFi"ii'li ii'!!' ,if:'iil'i:l,U iI"!!,~,:tT>-a. M" ~I';""'~' 0-' --'nm- - ul~ 'il ~ .t"i.

~'l!at.." 'n q1w..a ,,,,,;;;iI.I~.!·,~, ~a..' i~di~t""" ~ ... ,,~~."'-':G . Ve.,H, Y!I, V

:116

lYE

VOR',B',EST,E

rug ac]une" ~i cand eu 0 inteleg cu mintea, ea a trecnt

, ,~ ~

in al ti treapta, a trecut tn minte, S i aceasta este mai

inalti decat rugsciunea gurii, Auzi ce zice Apostolul despre aoeasta rugaciune a, 'mhltii:: Vreau ma! bine 50 ztc cinci cuvinte C~~ mintea fIt bisericd, dec-lit zec"e mii de cuvinte ell limba. Atata-i de scumpa rugaciunea cirld re rogi cu mioteal ICi'odl m intea ta, se roag,ii ~.uj Dumnezeu ,i Iimba ta poate s,a, taca, Numai cu gandul te rogi.

Deci IOSJwv,a cuvinte ale mintii sunt mal mnh

d Ii .. ' le zici I' b ' ...

, ',- ~ -.' ,', ' ,", " I' -' ,'-", 'I I' - '1-' '

eeat zece ron pe care e ZlC~ en um a" pentru ca

miDt~a este oeh'i'oJ s:u;ftetuiuit Partea IcuviUlmtf)'are a sufletului ",~ oehiul sufleml ui este mintea ~] W, te rogi

tr t.. '" .... , I·m .....

r. .. .. . . . ... ." ~ . l·:·' . " .. I

pe 01 eap: a mal, Ina ,,' '.

Dar oare rugaciunea mintii este desav ir~]tti? N1;1.

Doamne fereste! Rugachmea mintii este jumA'ta~e de

...... Il ~'1Fi1 • .11. pr;:.;t III .1 R'

rugacnme, ~umnezeu:::~tl~, · ,a.rrnn.tJ 0 n umesc asa: n -'.U=

giciune cu 0 aripa S31U ru,gic iune co un 'pic i()rl~ ,," Cine

b " ~ .

:P oete z uta, cu 0 anpa sao (nne poate merge cu un

picior? Deci nu cumva si credem, cand ne "fug,im oleaca C:U mintea, lei am ajuns 1.91 rugaciunea d£~s,avar= ~ita,; lei ne lnselam foarte mull.

Al 'V-:-tiil''7'iI'i'''1 pe ,S·~~1;'i+O",.~ T,An't1I~T'!i' ?:~v, ,Oli~'Poi'!,'m'? IS'Ie' hmta

l~l~IJI1..- _' v t~-ILw;~lY.l .. ,~, UI.ll.Lr.~ ~"L."tLy,W, I!!l _.,., ll. __ J:'.I~-'Ij

un boier sa illve~e mgaclunea mir1t,U ~.l 8, lnimil, El se ruga en mintea, dar nu putea din cauza ,gin.dllD"Ho:t~. Cum vin viespile la fagure, a,a nu scipa, de ,ginduri,.

- P;irinte, rna lapt co mintea, dar de :gindu:ri nu scap,

Aeela a s,tri,gat la el:

Di " " d'" ft" '...... '[ "' " ,

_ .···1_ I· . ".'. .., I· ".~. - I --~- .' - -·II-·'~ . ·~:I·,

_, te JOS,_lD cap, ,_ ate, C~ ,3.00 0 1 mare

iarrnaroc ~ Cine te-a PiUS si. s~:i leu 'nJl,g,aciunea, 'tn, capl?

,PA,RJNT'I!LE

CLEO'PA

,.. I •

, ; .',," r. ,

1.17

Adica nu sta la ru~k:iune'.a, min~,i., Trebuie sil te rogj IOU. inima, Pentru ce? Clndl ai ,aljuns 83 te rogi cu

. l~ . ..

inima rugaciunea vlne in stare sferica, lOCO noare. AH:~~

nu In)ui satana, in rugaciunea min,'ti i intra, I,i~ti dl r,bbo:~ ,,:~ te depirteaz!i, de DUmD.Ie'Zeu. Ca,nd ai lajiuns sa te pogori cu mintea in inimi ,i s i te rogi din. in]ma, lui Dnmnezeu, nu mai poate vrijm,a,~ul .sa intre la tine in mima, CAnd, aj UD'K,em noi CJU mintea, iu til imii,?

C,·a, "d ,', : ,.~' , 11,'1'" b;- ,-- -,~ '~' ,i II I 311 -Ij- tea " .nc. eu, ZIt ~U, IIIUI",I! rU,gac~une_~" eu IJl ,)I ~ ,,' 0

iH'teJeg ~,li cu in ~nUl 10 lim,'t~

Daea n .. am, zis toate euvintele rugaclunii de la rninte in [n~ma, adica sa 01 s"imta inima, suntem a farra de' rugacume. Afara cu totul, ci nu ne rugsm cu. ini-

A- . '" . 'n"",~'1b. m S~ ..... S· ~? D'" a,

rna, I auzit ce zice ,UIUJ,U,UW, "£~nt [U : enptura .,' 'a~'lnt"

l'" 1 - ~ '''iJf '. D d 'm • A'

J t u 'e, tntme ta: Imma 0 OOf\e _ umnezeu "e Ia nOI '.' . l

auait ce nice Duhul 's tlnt in Psalsire: Rugatu-m-aff2 fole'i Tale. Doamne, eN ,toata tn im« mea ~ '~,i, imri,i::

Strigat-,CDn clime Ttne CIl ,too,'/a i'nima mea. S i 'iara,i::

Inima mea strigiJ.' C''CJu,e' nn~, Doamne!

Aceea-i strigare, care' lese din i,nimi" Aeeea-i rugaciune curaati, 111, care, dlujpli, dumnezeiescul Is alae Sirul, ajunge unut la zeee mii, Iar la m,gaciu,t1JJlea

co' '11.- 't'Q;m--IjinI~o:iIlt':iv'"'~ ...;m1~_".:IIIu:...llio]Jj ll'~'ifIIIU' ,- din generatle ;n'l aenerati Q.

~,.... ir'~".1· ~., UIV "~I.~ Y.r.~ l UI .. ". ,·ll.Jt!.f~ ~I~~· ,I ,e~t1.-",~i.I~'~~ ~

. .

mal aJun,ge ..

S,i fie ,ajultle' Preami llosd vu ~ Dumnezeu sii trecem ell. poc,a:inti eurgerea Smntulu.i ~i, Marelui Post $1 sa ajungem c~, bueurie la slavita in.viere a Damn u~uw nostru Iisus Hristos, Amin.

DE 'V,O-:RBA CU 'U'N GRUpi DE M'ON"A" l' 51 'CREDINCIO;;;E

Cat ltti eheltuit leu trenu], cit a~i cheltuit ell au t obuzul , cat ~~:p ven it pe jos, tngernl Domnului v-a numsrat p,~,ii~ i-a cSndtit $] i-a misur-at~ ca aJc,eJti pasi nu i ~\i!lP ficu;t iGa'tllie' cri3tDi @l (:i tre nunti ClJ Uiutar,ru; ,cj citt,c sfintele 'manastiir.i, ca 5 il vedeti 0 sluj bi ftu,,moa9a~ si auzi',i un cuvant $i sa 'va s,povedid .. mama,

- -,! "

lata ee esee, 'C!nd :S"',8, trezit copi la~ul 'tau, e~t:i,

'mama ~l~' tam~ ia §,i, m,vati-~ sa foci Sfanta, Cruce dreap .. 'Ita;) inv.at,a-ru. Ttltm nostru. Pie urmi. 'iuv,ata:r.. 1. Crezul,

:!' '

Simbolu] nosmr de credinti niceo-constantinopolitan

de a anul 3 2,5" Dreapta cr-edin,t.i, este pecetlulta de primele dOU3 S inoade ecumenice, tar Crezul onodox este aprebat de toate sinoadele 'pa,ni, in zilele noestre,

N"

or am avut 0 s:In.Buri cried in.~a J)\ina 1n 1054.

Piini atunei n-au existat catollcl sa~u protestanti, Ortodocsi eram to~i in toa.'ta hnnea. Acum catolicii au cedat in favoarea noastra vreo 13 pancte, sa se apropie de noi, Mal sunt 10. ;~U din cele .1 0 Ole] mai greu este Fnloqu,t,. Este 0 chestiune do gma.tj:~~t Ei spun. ci, Duhul Stint pureede Ii de Ia Ti':l'taJ ,:i de la Fiul, coos ce este gI",eJ.r;dt. Amnei faci Treimee .pitrime~ s.mn'tLd, I oan Evanghelistnl spune clar 'tns.i~J, ci Duhu -, Sfin t purcede de la T,atiJ $i este trimi s tn lume prin F jul.

CatQlj,cii ar vrea sil se uneasea IOU nei, ICa, vad

1 ~: ,-

re > ell~· . , -. - ,. . .. - . ~'- . - I - - - • .. - -'

g- ses - daJ, care a, tost Ici, de c~nd s-au dcsp,arr!l t de no 1;

s-;a u facut ~:d;tletl erezii. Mai ales de la protestanti, ca, protestanti [ s-an rupt de' eatolici I a ill 5 ~ 6, [;U M,a11m

PI D'lNT· iE'"LE n"ft e se:s: '".

119

Luther, ell Cal vin, cry, Hus, eu Z wtngli ~i ell ceilal ti refermatori din secolul X'VI"

Deei, daci vreti sa, fiJi adev.irn,ti '£1 i ai Bisericii

Ortodoxe, nu primi~i, sii sta~i de vorba ell sectari i, nu primit + cirtl de Ia ei. Ci acesti crestini :~ep\ada'ti de B iserica ,:i h:u1 itori die Dumnezeu, care 'yin din Apu s, ver .si 'De strice ,~i eredinta ~,i nesmul si unltatea noastra nationals, Sa t~l1!,eti rninte! Suntem t1~ ,i3J ~~r.iru n=nnanle~ti @1 fiii aJck:vi3rali a,i B ~ s eri ci i Ortedoxel N u avem nirnic ell ant ihristi i aceia care sunt lmpoU"ru va Sfintei Cruci, Impctri va S fimel or Icoene +

Apoi, acum la s:mt'~ltul lumii .0 sa, apl31j& hristosi

~ '. .,. r. . '. • -' 0'"' -"\n~~,' ~ t 'm~a

mlncuno~~ ~,1 pr-Ovt'Oc~ m[nClnO,l ~a ~u~",-" "-', ,_u_,=_ ..... -.,

S~u,gile lui. Antihri st.

li!Il::

Bu de-aeum trebule sill mi, .ginde~H::;' .13. sicriu, Ia ,timioop~ la [opati" ~a cruce ~,i. Ia blrle~. Asta-i !: La aeestea trebuie si mi ,gindesc,.

,_ Prea Cuvioese, cum sa De i(lomponim, ca sa-i

p'licem iui Dumaezeu? l-a 'i1nttebat un credincios

= Fiecare stie cum, nnmai si vreal

=' S fintia V'oastr2l ~,t itj; dar dati-ne 'ni ste in.dmmiri pentru not,

=, Cine no stie car trebuie s,l, alba fi"~c~i, de'

Dumnezeu ~'i IT'lei de moarte? Acestea te ver man'tui" Sunt doua aripi ale sufletului, S,i ~tii ci, Dumnezeu este de fata ,i ,tie gindurH,rE: tale; sa ,$tH. ca, moartea-i l:in.ga, tine si Hl.ll,gi, mine $i nu $,tim cind vine ~i sa. nu Wlltam ca.. "Yom muri, Ice, spune Scrlptura? Ftule, adu~e'i lJJ'Hinte de' cele mai de' pe urmli ale tale gi in 'l.!eac nu

,NE' VOR'BE$T'E

vei gresi. 'S,i ~i a spus ~j Hristos ~i mi-a spus si mie:

Privegheati si va rugan <co. nu $,ti'ti ziua, nici ceasul intru care Ftu l Omului vu 'Yen i.

11' d -'"' ,; ~ ,1::" I ..... 'n! d' III

far, aaca vrei sa ru ce mal ~nt,'eW[ept om' In tume

~i sa §[ti i toata S criptura $i s-o ,8 ~ eu tin e, atata dear ir-~j ho, ebuie: sa te temi de Dumnezeu ~," de moarte Co,

frica Domnului este inceputul intelepciunii, curn zice David, iar flu] sau Solomon mai mult a spus: Frica .DornJ1.ului este Icoala ,m1e1e:pc iunii. I sus, fi u.l 1 ui Sirah, in cartea m~lepciunH ~Iui a, zis: Frica Domnului mai presus deed: to'ala intelepc iunea a covdrsit. lata c -t~ trebuie ~ie si mie: sa ma tern de Dumnezeu ~i de moarte, rci. nu ~fu cand roi ta, Pe cine fericeste Dnhul S fint? Pe eel ce se terne de- Dumnezeu: Fericit barbatuJ care se teme de Domnul, intru poruncile Lui va vOl foarte. N umai a~ a vo im $,i facern vo i.e.. L III i ~ i poruncile lui Dumnezeu, daca ne temem de El, Dar Hoi uitam frlca de I mmnezeu ~i frica de moarte; de aceea umblam pe roete caile cele rele,

Slip VO,~, cum SUl1t eu? Ca un porn care an: numai frunze pe care l-a bl estemat ,Mantui torul ~ ea, nu a gasit roada in e' I., Asa sunt eu. -: umai vorbe am, dar fapte bune n-am.

~ Stie Dumnezeu roadele, Parinte Cleopa

- Mii, sa fu,g:i de alceal ~ m snnt un om, sec, mai, Auzi ce spune Sflntlll Isaac Sirnl? .Precum este eel ce zugfave~te apa pe pereti ~:I poate sa moara de sere langa apa aceea, asa este leu v,§jntu.1 care nu luereaza", Asa-i la mine' eu mor de foame, I1Iti spun lie ~m n ], fac

~ . ' , ~ ~

,-- i - ~ -, ~ A '.. ~ - ~ II) Alt ill" .... , II. iI dO'

nll111C, .. -UZl ce spun 'J; '-" UI esse CUV8,ntOOh eer um

lucrare ,I alrul este clIldi,n,tu- eel frumes, Cu.vantu'

;,; .

PARINTELE CLE,OPA

eel flJ:'umo~s. este amagel ~ al r _ ',init _ '-e ce'? F:~ indca nl,~ ineaza ~ti,itlta eelui ce vorb este, ~;Ei, spune, mail Ce vorbesti tu ~ i, ce facl nr ?~.,

Iar cuvantu'l din Iacrare, adi[c,i eel ee vorbesre eu viata, co faptele, este [camara n,idejdit Mangaie pe om [eu nadeidea: ~,~Da., Vorbesti. Dar faci ~i tu",

~ i iata tu vii la 'mine' [ea ~.a 0 vaca 8 tearpa, care am numai vorbe ~,i fapte n-amt lei ne te-a adus pe tine aici?

- Dumnezeu, ca sa due cuvantul si Ia al'~~i..

- M~U" Hristos a zis 8'$8,:: ~,Nu eel ce va lnvata

esre mare", Dar care? eel ce va face ,",j va tnv,ita,

acela mare se "'II ehema mtru j:m,p,ill'ipa 'Ceru'rU~r" A pus, 1 ucrarea faptelor bune inainte + AceJa -i ferlei t care taee ~;i facet Stl-ntld loan Gura de' Aur zice:

"Cu v.intul ~,i stri,gind, supir,a pe all ii, lar vi ala ~i tacand, foloses le;~., Iar Sfantul Isidor Pelus otul, marele daseal care' a scris mai multe mii de epistole Bisericii lui. ' r'· stos, daSic.ilu~ Sfsntuhii Ioan Gura de AUf ~,~ al at!tor sflnf parinti din pustie, ziee: Caad S~ unese la 'Om, d.oD,a, c:l.vintu $i fapta, fac pe Itl),M Ieeanaa loati 6101063, ..

Dar la mu e numai yorba goals ai sa, gasesti, si u duci vorba goa]! ell aparatul acela pe la lurne, Dar n-are n.~IC.~ 0 putere cuvantul rneu, em nu-i insotit de lucrare, de viatil, detraire ..

- Ell ,a~ fi multumit sa fac macar una la 0 mie d in cite am auzit de la Sflntia Voastra,

"

~ Alta .. ~ sil auzi si alta-i sa faci, Vorbesc e,i nu

fac, Auzl ce spun Sfintii Psrintl: Si taci tu, sa vor beatc:i faptele tate, 8a vada oamenii Ice faei, DlJ

22

HE VD,R,BE,s'TE

ce vorbesti i S j, ] ari~ i spune S B'n tul I saac ~ ~ ~M us oii ~ ~ cearta, prin puterea lucrarii, nu prln multa vorbire", Tu vrei s i, vorbesc mereu aiel degeaba I Dar U'U, m,a in tre b ru ,: ~,lPir.lnte~ dar de ee dormi toata noa ptea? De ce ma,nan.c~ totdeauna §,i n -ai pan mintii ~i n-ai rugacinne ~~i n-ai 1 aerimi, nici zdrobirea inimii ?"" N u rna fntrebi de trezvia at'eilpei; nu mi ~li1'tf1ebi· nici de lucrarea cea dinauntrul Tu numai spui: nVorbe~te, parinte, 1& aparat!' ~

MM.ca. ... v-ar Raiul! Dar daca oil muri eu, o sA·rna po'mmiti la rugaciuni1

_, Daaaa ~ au raspuns fraJitH ~i credinciosii ~

S TIL U'L vscnr S I NOU'

- ,P,i,rinte, d,e ee a f,OISt neveie s,a Sf! sehfmbe eai,eBdaf'1J1 vech'i; 'Dumitt ,:i calend,aru.l i.uUan'?'

- Calendarul vechi nu s-a schimbat, ci s-a tndrepmt) cici avea mare neveie de tndreptaee, Aeese calendar a fese tnrocmit de fllorurul p~igiin Iulian Sosigene din Alexandria ln, aaul 44,. tnaiDte de venires Domnulul, din porunca impiramiui Romei, luHus Cesar. Aeest c:a1lendar ,~ fost lntocmit ~i ,qe,zat la acea vreme potrlvit cu izomeria (echmo ctiul), eare era la dam de 24 martie ,i 24 septembrie. Dar dupa intccmirea aeestui calendar, as.tf~·)noJmH, cei V'6CW. ,~u

'II!..., ,~ ,t oAI.... - -

observat oa aoest caienoar timinea, In unni;, fa:ta de

calendarul eeresc, ell. ,01 zi ~ i 10 neapte hl 300 de ani.

n· d I ~". ~ d Sf] . m

ect se vee e ciar en moa de pe vremea e intilor

Apostoli cre't~nH tru Sf! mai tineau de echinoctiu ~

~ ~

P'AR1NT'EL,E CLEOPA,

calendamlui iufian (eel vechi), care, dupa cum am v,azu~ mminell in urma, Asa ca, Sfintii :P.ir~nti de 1.3

. . 't j' iIl-

N iceea rae prima in dreptare a calendaruhri inlian =

GUpi cum ~i SfintH AP08t-OU mal tnainte de e,j au &',cut-o ~; §.i echinoctiul eel de Ia 24 martie, ga$itldu""ID in unni eu trre,:i zile pina Ia venires lor, tm flxeaza la '2m martie unde era atnnei,

~ Da r en am a uz:i!t pie' eei 'c:u 'sti ~ul vec.bi splu,nH,nd despre ea ~eD daru ~ nostru indrc'p't,at ,ei esre cat,oUc" ea ee gr.'e;g;oria,n, ind reptat de papa G,rigorie' al XD1,-lea, ~a anul 1582,~

, - Nu este a~a, iu bite frate, Si ~tij rca ramanerrea in urmi a calendamlui era cunoseuta In Biseriea noastrs eu sute de ani :Fnainte~ Acese Iueru S,fo arata, din mirntria whim. Nichif'Or,~ care, la sImqitul Ceaslovului tip&it in anul 1,8 ill 0" 9r.ati ICa, din cauza greseljlor calendarului ,i pasealiel veehi suntem eu 13 zile tn

~1:il'tTV!l'~ i~~A.:W.UlI!

~ Piriu,te', dal' cu'm a fost Ind.repta:rea, ca.lle:ndarulu~ in Bis,el'ic'l n03;stl'a " eici :sti1iftii zic ea, p'airiarhul Miron Crist'ea a 01ta:t de ,ri,ndui,abt, veehe Ii H, strteat ea ~end a rul D (J,s,tru eel s;fin:t?

- Nu patriarhul 'Miron Cristea it! indreptat 'cal endarul, 'c,~ Biseriea noastta dreptmaritoare de Rasirit" in frunte cu patriarhul ecumenic de Ia Constantinopol ~w eu roti patri arhli '8 iserlci lor Ortodoxe care au, fost acolo de fati, san au trirnis delegati §i lmputern ic,I~i. p entru a semna in locul lor,

- D,I,r ca;nd 'S"'8 ficu't aeeasta tndrepta,rc:?

~ In annl ] 9'2]; s-an adunat 1 a COD8~"antinopo,l, intr- un sinod, reprezentanti al tuturor Biseri oiler

1..24

NE V'ORB'E$T,E,

Ortedexe, Aeolo, eercetand eu friea lui Dumnezeu ~ru eu amsnuntime chestienea calendaru ui i ul ian ~ ru

~ ~

.... ~~ ..... ~-n,d .... ;;i prin indreotarea lui '~-rt"I1i1 ('I'e adu .... lo1!11 nici 0"

v.u.£..~~J!", ~;~ ,,: ,. 11 ,1I,!ii,!I.IW~'_,~11l-iI:I _.!i;I. ~"I, UI.IUII, r~ .: J V'!o.,: w, " .

~.drb~r-e dogmelor, canoanelor Bisericii ,i mnduj,eHlor Sfintilor P,irin,i", Ii 'ea prin mmanerea, in, urma a, calendarului, de la 2 m la 8. martie se calea 'fand.uj:aJ,'~ 3: s.tabiHti de Smn.1ll1 ,i Marele Sinod ecumenic de la Nieeea, au homrit cu toli,i, sl 'indr-epte' calendarul iulian ,.I si aduea echiin.ocpul de la 8 martie la 2 I

martie .a""!!11'1~ Ii!:5I €!'tj:!;, 0 "'"'urn nw." ..... ; ""~!II..l ,,,,:;;..,~ g'Ve) . J ~

otirlrea a" fost primita de toate Bisericile I~O' doxe care ''.lI'1IL1 IU" at parte '~'!'lI1 sined rmn mitr opoliti

'-J1-l.J. . Ju~.: '. ~.I.. ~1 ~. ~ M. ".' " _ 1\.1' ,~}gl i311 .,' 'l f!"'.Il ,. ,I. lUi" ,Iv. ~.l ; .. 1.,

episcopi si delegarii lor, urmand ca fJj,ecare Blserica sa f~a indr-epmf!ea. ealendarulni cand va gisi vremea potrivlti. Astfel ~ 'in. anul 1924,~ IJa. '~O martie, a indreptat calendarul P',3~tri,mt.i:a ecumenica de' Consrantmopcl ~i Biserica Greciei, Apoi, pe rand, Parr iarhia Alexandriei, Piltrit!rirui3 Antiohiei $,\m, in anul ,n 924~ ln octombrie, 3· indreptat ealendarul ~i :B iserica tloasrb'a Ortodoxa Romin!;, socotind ,ZiU!9 de 1 oerombrie drept 14 oetombrie, sirindl peste cele 1.3 zile cu care mmi~ese ttl unna calendarul iulian,

Tar ;51fmreie Pa~,ti le serbam od.ati cu orestinli ce tin "stUul veehi din, eelelalte ta:ri~ :plentFu. unitatea $'i pacea Bisericilor noastre s.ufori" care in.ca nu au in.dreptaJt calendaeul, precum Biserica ,Ru'Si~ Biserica Ierusalimului ~';' a. Cic,i a~'il s" (1, flcut i:n'~eleg,erea la Mo scova, in anul 1941,8,~ la S:~ nodul Panorto dcx, unde au lost de fa~ aproape toate Bisericile Ortodoxe, prin reprezentantii lor.

115

- Dar' stl :il,tlU zit, ei n oi am, desfii'Dta.'1 pestul S,fiufilor A'piostolt

_ Postul S fintib)rf Apo stoli nu este desflintar, ei

ti.nut: sub ieenomia Biserieil Ortodoxe.

_ D'H II" cu.m, Sf: p[["\oreedeari. ,atu ne~, ,ci'ud p ostu I

.sfijn'f~.,oF ,Aposton Upselte?

_, Amnci rim!ue ];31. hotarn:re8! Sfintului Sinod $ i

,oite zUe' 'rinduie~.te SfintruJl Sinod, atatea zile postim. - B tin e, dar eel eo S,Oh(11 'vee;td Zi,iC ca, 'fin eu Ie~ula.~imu.~ ,:i CIl, S,fintul Munte Athes,

,_ Daca tin. eli I erusa limn 1 si 'CD Sfsntul Munte

~ y

Athos, de ce Ierusalimul nu-i :prime$te nicl la '9Iujb:a" '~i

oi,el la i'mpatta1$ire'? CiInd am (os~ la , erusalim ~i ~m intrat tn audienti la Prea F erieitu Patriarh '8 enediet, prima tntrebare pe CM-e ne-a pus- 0' a fost: ",Nu. este vreun :stil ist printre vel ?~"',. cae i nici tn a.udi en~ nu voia si- i proo measca. Apoi, ,oaca zic ea. tin ea la Ierusalim, de tie nu fac oeea De fae cei din Ierusalim, unde se dne'

l'

stilul vech "l? Cici atit patriarhul cit $i m1 tropel i'~i i,

episcopii, 'preotU ,$i diaconii de Ia Sfantul MOrrmant slujesc ~;~, se tmpirti$esc cu toti erestin i i care vin din toate f,ari' e' uncle' se ,loe stilul nou (calendarul

lndrep . tat) D·.gjjj"'Oa~ zic """a .• ,;_ .... 'II'!i ".,.,0,'" d e ~"ii 'S···~'nt~'ii] M· .: Iunte

II,L.lII,Ul ".;.'."' :1.1 ,-_" [~.,- ,r£.. _ [!big 1~II.W-J, 1~IYL!!iJ~ _" r. ~.g . l;tt , . '~. "", LlL.".L',!¥,

de O~' nu fac ,$i ei eat eel de la S titltuJ M un te: ,a;,u'ca s,1 fie supu,i B isericii ~"w Sfa.nndui Sined ~.i. tirH din care fac p'. lane ~1 sii sluieasca eu p'- reotii :~] episeop ,H ce tin

.,. r:J , J Ij Y ~Ir '.

stHu~ nou, asa cum, fac staretii, preoti i ~i monab ii. din

Sfbtul Munte Athos?

'Daca sti li ~tH zic ,ea '~iD cu Ierusalimul, de ee n-au vent t sa. sluj easel co. :P,~.ttiiatrbul Diodor ,BI Ierusaiimului in B.U[I] 19I5,2j! In m,amlli S·tintului Ioan eel Nou

116

N'E' VORB,ESTE

de la Suceava? De ce Biserica Ortodoxa d,'~n Ierusalim nu-i recun 0 a1Jt,e, asa cum nu-i recunoaste nici Patriarhia Ecumenica din Constanrinopol? Caci Patriarbul Diodor ,i'd, Ierusalimul ul, a zi s Ia hramul S :mnmuIDui loan: ,,~oj nu reeuneastem in R,omAnia aJta Biserica in aCari, de Biserica Ortodoxa RominB~ Noi, la Ierusalim, tJnern calendarul ~uJ ian eel neindreptat, dar ,~Ce81: lueru no este 0 pric.ini de des,pirth'e' lntre no i ~i celelalte Bisenci Ortodoxe surori ,I niei nu facem din calendar 0 doglni de credinPi,".

D,lei s,tiUftU zic cia lin leu SBnwl Munre" de ce',t :in. anul 1 '9'93;< ciin.d ,IU venit p,irinp din Grecia [~U Iemnul Sfi.nrtei Cruei a. M,im.tuitoruiui prin Romania, n ... au mers $i ia, ei l a SlAti oara? De ce, l1n anul :1995, c,ind ;S,""3.U Mntrunit tQi~i patriarhi i Ia noi in Romania, n-an pomenit nimic de eel care tin sti 1 u I veehi?

- Pi,rin-te, care SUR ~ aba.'teril~e c·aao.ioe' a ~e s:tiiU.,tUor?

_. Stiu,tii au ~.i grave abateri canonice. l,ati, care sunt cele mal grave:'

1., Nu as,cu:lti de 'botir,ire~ Patriarhiei Eeumenice din Constanrinopol din anul 1'923~ care a 'hotinit 'indreptarea calendarului celui veehi ..

2". Nu asculta nici die Patriarhia Ierus al imnlui.

:3 _ N u a ~IC'U]t' :l;i;1 d e -- S< l' nod ~1'11 B- ,.~ ;[Io,;e..ril~;~:i 10- -- nod ~, -

~ '. . i:I! R. -_ 11""" lY. - .II .. ", """"" Ji!!i,r',WIL _ J,1!j"V ,oxe

Rorndne ~i de botirir-ea tnt§ii - sta.tiJu"rUor tuturot Bi sericiler Ortedoxe, care s ... au adunat la Moseeva tn anul 19\48.

41. Episcopii ,i ]prr-eo,i i lor, precum $ i crestini i condnsi de ei, se departeaza de Ia s ~~j irea $,i "mpa;r = ~a~ irea cu preoti i si iertlrhi j, nostri ~ din Ul'.a ~ mandrie ~

,P.ARIN·TJJ:LE ,CLEO,PA

rizvra.dr-e,~j neascu I tare, icizand. prin aceas ta sub osanda canoenelor l 2; 1.3; 14, $1 l 5 ale Smllo,aoelof' ill ~-ru. 2 diu, Conssantinopol; 31il[ Sfinplor Apostoli; 18 al Sinodului all IV~le~, ecumenic; 3lli $.1 34 ale 8inod.ulurn al Vl-Iea ecumenic; :5 81'[ S inodului din Antiohia ~ i altele a.

5. Boteaza ~,i cumma a doua oara, :sa.v,ir~ind 0 'mare erezie ~.i greseala dogmatiea

16. Au ru pt legatura dnhovni eeasca cu ierarhia canonica a B iseri,cil Ortodoxe Romsne,

7 i Hulese ~j defaimi patriarhii, episcopii si preotii Bi sericii care tin, stihil nou, numindu-i

C,a·If;,-11'~ .... ,'!" J'~_~ if'j~f~ de har" eretici" ~'t'-\I"'O

,~ 'Q!!j,.{JJJ I~[ ~l ,~' IP~ltl U - ·~r-,. ,.,......,_ ~~:[ I ...... ~~"

8. Au, fiCiut ministl'ri tit,a aproberea S'flntuEui Sinod,

9,. Preetii s,tHi,ti, se due prin sate snttiilQ,e; ,,~ fac slujbe pe ascuns, 'Sri. (sa, tina seama die' aprobarea epiaeopului locul u:i ,i a parohului din aeele parohii '.

'$,1 aeestea sunt IciJteva din ,gre~eljle ~i abaterile cancnice ale eelor ce tin stilul veehi in ·pif.ifl noas:ka,"

- S,U i,tii illot oonsi.del's'ti t'!1'>eti.i.ei'1

= Nu, Sunt sch",smtn~!c.iii .ooici, dezblnati de

~ ~

B iserica Orto doxa, cae i au CiUCtlt legile b isericesti

a~injs,tratt ve, organi :z;indu -:si minastwri. ~.w b iser ie ~ deosebi te, tim aprobarea S Ontului, S inod i Tar daca i.n.drizn,eslc s,a boteze a doua oar,fij" atunci se fate eretie i ~ petrivit ClU canonul 47 Apostolic, ~,i alte canoane,

Calendarul este un eeas. A fest sehimlbat de cinci or.i. p'ani aeum si, coind va fi nevoie iar 0 si-I sehimbe,

Calendarul este un ceas al vremii ,i tu d~i. ,I.i tnt ceas eu 0 ora. in urma sau cu doua,. de-scum al tau este

1.28:

NE

lJO" , ,DE'· 'ii!:" ,(" T' ,ii!:"

I~ :__ ... ,"\.' ~ ~ ~

bun, ca a ramas in u rm a. ? Sau P entru calendar sa ne sfadim, sa ne dezbinam, sa ne uf,im ca DiU rnai suntem ortedocsi? Ai auzit vreoda ta, zieand: , .Sfinte mueen ice cal. endare, roaga, ... te lui Dumnezeu pentru noi T" Ai anzit nebnnii die acestea? Calendarul daca ar fi sfant, ar trebui sa ne tncbmsm la calendarl Ori calendarul este dogma? Teate dogmele sunt sintetizate in Crez.

Ai ,3!UZJr[ vreoda ta.: 'i ~Cred intr- unul calendar?" Ai aJI1J~i.t nebunf din. acestea? Calendarul nu-i dogma"} nu-i stint! Este un ceas al vremii. Die ce te t't1,chini 13, el ~] din C,a.UZi3.l m ui nu te supui Biseri eli $.1 te apuc i, sa faci de capal tiu hirotonii ~.~ sa, botezi din neu? Tin,e,..·te de ,B iserical Teate sectele care s-au rupt d.e ,B rn s eri ci.~, s -au rupt din neascultare ~i mandrie de ~,a Trupul .~urn

H' rlS~OS.

V . I' E~' "'~. lul 1 2 '~' 22

ezi a 'le sem ce spune lL a capite UlL ,~. JL =,' ,~

B iseriea este Tru pul lui Hristo s. V ezi ~i la Gslateni ill 8,~ 19;, Cap al Bts eric i i este Hrist os. S i la 'CO loseni a W vazut ce ... i Biserica? Cine s-a, rupt de Biseriea, orr sectar ori stilist, or-Ice ar fi, s .. a, rupt de Trupul luw Hristos ,$i nu are mantuire in. veacul veaeului ~ A~ i3l s,a_ sti ti .. Nu ne inchhl.im :~ a calendar nrn.lci,oda~i!

y ,.

Si acesti ~tH ~,ti care sunt nesupusi B iseri cii pini in. ziua de' azi, r,aman 0 n1icti une eretica care nu se va indrepta, ea ziee asa; De la 'tot picawl se tntoerce omul U~Ol"~ dar de: lac eres foarte greu ,I S i aceasta pentru ca. se intunecl, partea rafi()n~:da a sufletuhri, Degeaba irn spun eu ca aici este a lb, ca el vede negru 'S, m atunci fearte greu se In.toar.ce~ asa fiman.e.. $ rn a sa r,imal1 ~,i sectel e si celel ahe,

~ P.',ir~nte Cleepa, suut unii di'D ~,Oa,stea Demnufui" eare eel" cl"ledin,cio$ nor Ii f:tea lega.mAlllit cu "Ii 5;UI., Ce este aeest )'e:g,am.anfr

~ Tu spune-i: ~~Eu sunt 10 oastee Domnului de cind. m-am botezat ~i eram cat 0 pipu~ a,., Die' arunci am :&cut le,gatnint cu Iisus $1 m-am lepadat die' satana ,i de toate ~uerurile lui ,i m-am facut ostas aJ ~u j, I isus Hristos!" Si daea DU. crede, ada-I Melitfelnicul $,j arati ... i unde spune: ,,~mati, te-ai fiem ostasul lui Ii sus Hristos" ~ '$i eu sunt OSUl~ de ,cind m-a nascut mama; de 'cind m-am bOOO2at ,,\i am le,gimlnt cu. Hristos ci v'oj face veia Lui, Nu-m i mai trebuie le',gamiin.tul tau,

Oastea Domnului a fast aprobam die Biserica o,dati cu organiztl·ti;aJ de- binefacere ,81 femeilor ,din Bucuresti, lfi anul 1 '923. Mergeau la 51' itale, in,gr.ij eau bolnav i i~, duceau ,aujUtOitlilI'l~ 13 cei bo lnav m t foarte mull" erestini par,ase'au imorr,aJititi, e' .. Si alta aseciape era in Ardeal, aso ei a-~j;a SBnw] Gheorghe care in. numele S mnnd.ui (The orghe ~u.pta lmpotriva canto] i c n or, a protestantf or ~d a unitilor, Acestea trei au men, cit ,a u fost conduse de' mitropolitul Nieolae Balan, Cat timp au avut oenducatori buni, le-au adus mare folos Bisericii ~ ,Dup'a aceea s-au fa,cu.t p epin iere pentru sectari, Se adunau pr,in ease mi ei1tmu. ean.tari. rncute de tri. Ca ~i sectarii, nu mai mergeau la biseri ea, nu aseultau de preot,

S mnw] Apostol Pavel a1"ata ~i osti)!f]i i, lui Iisus, Hristos, da;ci vor sa se Incunnneze, trebuie s i se lupte

IJO

dupa liege ( I Timotei 2~, 5)~ iar daca sunt ostasi numai cu numele ~ i au pill'asi t practica tradi tw.olla.li a Bisericii lui Hristos, apoi uni i, Cal aeestia nu mai sunt ostasi ,S,j lui Iisus Hristos, ci dezertori $,[ oameni ule':~,amur,~,fi, in

d-·'... ,.., 11 d ~ 1 d b ~ "-

ere lrnta~ care, In JJOCc e totos, [ll uc pagube Bisericii.

Anum tt~t(:ut a venit un preot tat mine din judetel Covasna ~,i m i-a zis: ,t~a,rjnte" am avut tot satul in ;~Oasttea DO't1111U~~Ui''' ~,1 to~i au trecut la pentieostali, Am ramas numai OLl zece familH ortodoxe", lata cum So-au rupt de Biserica ~,i s-au 'rncut pepiniera de sectari. Iat 0 sta.~,i ru DOJrIU1ui~ ui adevarari, care au ramas in. Biseri ca, ~w asculta de B ~s~'d(;i ~,~ de preot, care trun. ce ~ e pstru sfiete posturi si miereurea si vinerea, care se ma.lltUr~ seS1C regula t, se impirtases!c ,~i n u fac 11:i m j c tara voia Biseri eii ,i a preoti Ior, aeeia sun t ostasi adevarati aeeia snnt fii ascultateri al Iui Hristos,

V,ed,etJ cap suntem noi aici? To,; suntem In oastee Dornnul ui 1 'tiJi de elud. suntem in oastea ,D.oIODll1u1'1 De ei:nd n,e)oo,am bo'te,za,t. A'~ auzh Ice zice preotul la botez? "F,I, Doamne, pnmcul ace sta, ostas ales a] Tau", De atu'Dei, ne-am ricut fiU Iul Du mnezeu d.-upi da r' ,. os:ra$i, ai llllri, li.'sul H ristos, de cind ne-am botezat,

Iar Oastea Domnului s, fa 8t 0 asociatie cre,tina ell se opul sa trezeasc a oonsti ~nta omul ui .sa, se lepede de paeate, cum, a fij,g:ad u~t la borez. ell la botez asa SpIUl1.tE~': ,,)Mi I epad de satana ~ i de toate lueruri I e lui", 'S i atunei cei din ~~O,asrea Domnului' au spus: sa, va lepadati de betie, de curvie, de hotie, de tnjiuratur.~, de' fumat j, de tcate riuratile, acestea,

v

PARl,N'TE.L,/£ ,C,L,E(JPA

1311

Sora mea eea mare, Maria, a murit in ~,,[Olastea Domnului". 'La, fel sm eumnaeul meum 0, daca a~ avea eu eredin ta ei r: La. biseri c:i mergea regu I at AtIJRC:i le did.usi61;a si stea gurl sl un fel de decorati i la ostasi rn Domnului, Erau trecuti In 10,3s06'a Domnului ~'. ofiteri,

~ ~ l .

aveau $i mu.ltrn preoti, A, pornit foarte bine Oastea

Dornnului, Der csud au venit comunistii, ,all. dezblnat-o tare ~)~ multi s-au dns ~a secte, ~leplidin.dJu-,se de Biserica.

Am auzit ci unii din eei ce-si zic ,~oSltra~,j ai Domnului ", rae adunari si predics prin casele oameill lor, fil,i sa, stie preoti i ~ i tlri s.i ':rilmani Ill. lega,tLlrii en ei, S flntele canoane nu dan voie mire 911UE"u.i si nici chiar preotului sa. predice in publi c, mri porunca episcopului locului.

lata, ce zic sfintele canoane in. aceasta privi,nt'i:

Nu [Sf: C 'Y" _ e .- ... tm '1'" ." __ . _. - -., ...!';

" c.·c:' uvm cres mu In rmrean a. perm cuvant In

,-- 'b-,·ll,· . ··f' .... "~i'\' ~- """1 '~j- d " 'm, " ·d· '-' ~,+.' - .... 'iib,,' .... '

pu IIC SaJU a" lnval~ai ms u ~~n.: u =~Jl nu :c rega lor ia oisen =,

ceases, ci a urma randu iel i j eel ei predate de Dornnul $i a desch ide auzul la cei ce au Iua t darul 111 va ta=

,.

roreseul u ru cuvan t $i a i"ln.v,a'ta. de ~ a dal1~i j, ce le dumnezeiesti ~'j'.

Sfi_ot.ul Apostol Pavel spune U1 epistola in.tti.i eatre corinteni: ,Au ,doarii toti SLMfl apostoli? Au doara toli sunt prooroci? Au doarii loli'sun! liiJcuitori? Cetefaci pe line pa$t(!)ir~, oaie fiind? C€ te faci cap. picior

fUnd? ICe te apuci a comanda osu, jl'ind rii'J'zdu;jt intre soldaii? (12.~ 29-30)~ CUI1l: V,07 propovddui, dacii nu sun« ,trimd~,i' (Romani 1 O~ 15)7

Deci, eel ce predica I~ra, .sa fi forst trimis de episcopul s au preoml s iu~ acela este pe ealea neaseultarii ~:~ ,tim ou ~olij, ,ci neascultarea luoreaza moaree.

HE

~ J .() .. ,n B.· " .J;" e T ~

'v ,JT\ . '. ,~. '~ ,'. &-

I· .,"',~ ft" til '" ." '- ." !",--" ~jio,,.,.,\\io " "'t' . '.'-' t 'i di

ata, :a~l OL-:!i' eu v-am ,Inva~~ cat am, pu ur eun

" - '

mila 1 ui Dumnezeu, dupa a mea s aha putere; V-am

riS,P'1UI1,S la 'fntte'bii.rH,e' voastre ~:i vi indemn en to a:ta, dragestea, ,cit inci mai ~unt in via'~!i sa ]ubl~i biserica,

... 1 ' . A ., ,. ., ~ 'I ,. '" .' J. ...1..... ] fl' ]

sa aseu ta.tJ, ue preop I vosm, S a nu It ~,plfU,'~, ue a s mte e

slujbe, sa vi spovediti regulat, sa. faceti milostenie dupa putere, sa va 'ruga ~i cdt mal mult ~i sa, vi i ubi li duhovniceste unii pe altii,

Acestea sum sfaturi le mele pe care 1 e dan tuturor celor care vor s,i, se msnmiasca si s,i dobandeasoa

... ,

mparitia Cerurilor, ,

Oaf vi '(10 g $1 eu acum sa, n u rna ui ta,~j: la sfintele voastre ru gae:i un i, eLi sunt bitran ~ rn bo lna v si lin curand rrebuie sa, stau lnaintee Domnulu m nosnu m i sus Hri 8tO'S, sa dau rsspuns de toa te faptele mele, bune sau rete, cA:te le-arn faeut pe aeest jp1imant.

Dumnezeu s i, vi b ineeuvinteze ~Ie' :t(rtit nrin

~ I,~

harul Duhul ui S mnt lea sa mostenif via ta cea vesnica

;.!' y ,,1 t fY.'

Intm, lurrdna ~li slava Preasflntei Treimi '. Am in.

DI FERENTELE D'IN"T'RB B [S ER.JCA oaronox a S CE,A C,A.T'OL,_CA

- Care este eea .• :li ap'ropiati credln,i, de ees ortode x,ii?'

- Cea mai aprOl)iat8 de Bis erica o rtodo x'3, este Bi seriea Cato ica, dar Intre ele este 0 d i fer-en la, ca de la cer la pitmant

Cei mai mari dusmani ali, catolieilor sunr protestantij. Ei s-au rupt de Biserica Catolica Ia anul

.P A R I.N T.E.l., E

CL' E·' ·O .. ···p-:::··,4

. '1"'" a

15, illt', prin Mi3lrtin Luther j fl ina. urmat de Calvin si Zwingli,

C are: snnt punetel e principale care Me despart de catolici?

Inva~tur i le principale care ne de sparr dogm __ atic ~i canonic de catolici sunt;

l . Mntii. este ·Ii.~:io que. Bi z ic ci Duhul S fint purcede ~[ de la Tatil ~j ide la Fiul, Aceasta gr-e$,eali dogmatica este cea mai grea. Sfltntul Evanghelist Moan. spuae ci Duhul $.lan,t pttrcede de la Latlil si este trimis ,in fume p.~"i:n Fiul (loan 'm5~ 26)..

,2~ Al doilea este su:pl:r;ematia 'p'llpali.,. Papa este oonsiderat de ei capul suprem aJ B isericii crestine, adica ]octi.i~orul lui Hriseos pe 'pimiint! Mai mare doc~at top patrisrhi i:! Ceea ce n ~a Bcut Biserlca Universals. Ms:ad-rie draceasca, Papa se numeste urmasul S mnndui Petru!

3 ~ I:nfaUibUitate:a :p.ap.ali ~ Ei zic en papa nu poate gresi ca om, In materie de' credinta, eand

di ~ 'R1 "' ~. t d - - ,.-

'pre __ tea le'~ ~ ceea Of' .w,ifu"a~ 1 es: e 0) ogrna noua re sp m sa

de .8 iserica Ortodexa .

.iiil A;1' .. ill E· . ~ ...

""t.+ .u parru ea este po.rgatorlU,lIJ,.~ .1:1e. ca mtre

Raj ,i iad at fi un foe mare unde sta. sufletul cateva

S- rte ...1 p £i 'r"ii ~ ~1· ~~ c" 'ii'rii;[' ,;; ap o ~ C"t:IIo dUA~ ~t"!ii 1O,.~ ~ N" '-1 seri e

u, .Q U,I;;.. icl'ID:~1 :.) __ se .' !;;!t:':~:i u'!Ii a" .,1111, se ,,' I,~~ ,III-I,lI. Jr!1",;ii w".' '. u sc ,111,-

in Sf1in'ta Scripmra asa ceva; nu -i :pr-ev,azum, n ica~ eri aeeasts itlV.itatutiL

Noi avem Evanghelia J udecatii, pe care o au ~i ei, dar nu ar,a:t1i. trei locuri, ei numai d,IOU!: Raiul § i iadul, M'in'tuito'ru1~ cind va sta pe seaunul slavei Sallie si va sduna toate pop oarel e de 11, zidi r-ea. 'I umi j sa e judece, ti va des,piqi pe din~ ii precum desp arte

N':, 'E-,' '~J D'" D' 8' "Ir'" T' E' -e

__ f" : .. ' n ' :; ,~.~!. I·

p,iSlonll~~, oile die ca.p'te" ~ i va pune p e drep~w de-a dreapta S a ~~ pe pica.to~,i de-a stinga Sa., , :;; i VOl' merge pica tosi i In. munea vesni ci., iar drep~ii i11 vista vesniea.

Deei nu protem ziee ,c,a sunt trei loeur. ~ ci numai dOlui: munca vesnica sau viata vesnica,

y ~ ~ ,

5., Azimile., Ei nu slujesc cu paine dosplta~, ci cu azim '.s._ C'fo:il '~V1" .\Q;;~;

-_- ~~!i' Q ~ ~',lIL,lLlll

6, Catolicii mai au, o dogma nous: ima,culata eon eeptle, E ~ zi c ci Maiea Domnulu rn, ar fl i1,@i1s.clLl:ta de Ia Duhul Sfant, adica tiri, paeat stramosesc, Nu-i adevarat, Este nas c,uta, 'in ch ip fires G din dumnezeie sti j P itintj Ioaehim ~ j Ana, ca rod a ~ rugae i uni j"

1. Trans s u bstan ,i,erlea. La sfin tirea S fintel or DaTUrJ catolicli nu me rugaciunea de invocare a Stlntu[ui Dull, cum facem nom Jar Sfanta Epicleze, -Ern zic ,ca Daruril e se sfin ~esc- singure, ci.nd se zice: Luati l.n dncal~, .. :,i eelelalee N u au rugaciunea de po go rare ~ at Duhului Stint peste Dru1.11i~

8,. Celiba,tuJ p,['eo~iilll)'r; preopi oatolici nu se ci~toresrC. Sunt celibatari, lmpotriva Sinoadelor ecumeni ee, c are au hotirit ca preoti i de mit sa, ai ba familie,

9'" Ei au si ind,ul~gen'tele papale, Alta. ritacire.

Pap ei ~ daca iii dai par ale mu re. pOll sa, faci or~,ca te ~'ica te, te iarta, te dezleaga, S fi n,'~,i i 100r all prea mul te fapte bune, n-au ce face cu ele, le dau papei, itt)' e] vinde aeeste merite prisositoare spre iertarea pacatelor oamenilor care nu au destule fapte bune,

1 0, ,:~,i., !Dam este un punct important: ,miFungerea. Cato ten nu miruiesc eopiii imediar dupa Botez, c i, la sapte- opt ani ,i numai arhiereii ]~ miruiesc.

13,5-

Noi avem Iiturghiite constantinopolitane ale Sfinrului Vasile eel Mare ale Sfantului Grigorie Dialogul it ale Stl.ntuiui loan Gur;i de Aur iar eetol icii au U turghia romana ~.i cea ambrozia tdi.

I'at! acestea sunt punctele dogmatice ~m canonice principale care deS(N111 Biseriea 'Ot1Qdoxi de eea Romano-Carotica.

Iar cu protestantii nu avem filmic comun, Ei au reformat total dogmele Bisericii stabilite de' Sfintii Pir.wn~i, ,i au renuntat In Dele sapte 8fmte T aine. Ei nu au ier,lfhie ,i tiline ~,i nu se pot mintui, Din cele sapte Taine mal au dOM doua: Botezul ~.i Euharist],a~ pe care o me leu -paine nedospita ca ~'i, catolicii, Din proresta:np s-au naseut toate seetele neoprotestante cave' ,aItaJca tarUe oreodoxe astazi,

- P,irin{te~ In A'pocanplsi spu n e de pecetea Itt i Antihr.is:t,. 666", care este puterea lU.i Antikr"i-st~

F . ~., d 1 """ ££,I£Jl

= rate, tu crezr ca. se ta asa c UPI3,:S ova, UUIUI!

Acesti trei de ~ase ,s,imb()Uz.eaza, trei pa tim i cumplite care 'V6r sti:pini lumea Tn vremea Idle pe

'1o..O! I.

urma ~II an' um e:

, _, yi!., _

I, Pefta fl,ra de minte, adiea ldesfriu ~,w, betie cum. ill-a mai fost nicio&ati pe pamant;

II., Mi Dlie fi,rii J udecati, adi ca, ul'-Si il1ttJ7e oamen i,

azboai ""bl • d felul .. ,0

raz soaie, raze unare, cnme vc e tot re U,I, cearta ~l

mlburare iuke erestini, lntre 'parrnnti e.i copii, asa cum serie la Sfin.ta Evanghelie,

)'2'6'"

~I '.,

NE VOR'.fJ'E,$T.E

,_ rEI ~i al mente'! sase lnseamna inchi.pu~re pl".tiplita, sau '~maginalie pripilti" care duce ]8 seete, dezbinari de tot felul, boll su:fl,ete,ti~ vrijitorje~ deznadej de ~~. sinueidere;

~ c Toate aCI~ste patiml, care soot simbolizate prin cifra 616,61., stipiDesc~ ,~rstazj] IOi~ piminru I., pini cand va

veni sml'lini~ l:umH ~j judecata de apoi, Atunci fieeare va lua dUj)li faptele .sale ..

Pii voi credeti c.i.o sa. fie 0' pecete cu cifra ,616f)'?' Prostii! ~at Apocali psa, daca ceri ttl 666~ leu lt~ cer li,e

·i iv lIn'~' 'L)rS' d ;'.ifi. - n _. . ... :1 . lbe ,.,. .. .. ..' - ,',.. ,

')~ !L. I· ~ gan ~ ta '-;1. "'.C~ gaJJ .. sen ,1 .,,.Iea.l roi b' $~ ,.,.Iea]

,,-,~ • e

n~gru.··" ,1 ~,~oeta.t-e'.a. care naste", Cetatea se face femeie

,I naste.

141 sa-mi S'i9luru. tn mie ce-s aeelea? Cele sapte cupe ale min:i~~j luj Dumnezeu, cele ~ apte tr,imfu,i~,e', ce-s aeelea? Pii SPUiU;" miJ!1 .

Cea mai blestemata sects din lurne care ne amem.i~f.i este seem iehovl,tUor ~ Ce hnle grele aduc ei impotriva Dumnezeiriil Hi nu cred in Hristos, Este 0 sec1ti 'po1itici Iudaica care lupta lmpotriva Orestinismnlui ~.i Incearca sa atace dogma Preasflntei Treimi, c~ocj despart p e TS,'itil de Fiul ~,i, de Duhul S'mnt,

A 'lost vreodata Tats] lara Cuv,int? Hristos este euvantul Tatalui, A '(08,t vreodata T,a!',IJ £irn, .Duh·? Ceo spune in Psalmul 12'?' Cu tuvilfl~'U1 Dol,nnultd eerurile

~ ,,",, :t'" ~,~. 1""'-. :P: I ' _.-

.. -au tman i .,§·l CU oVu,1,U gurU .lui toa tii pu: erea lor. A

fest vreodata Tatal m:ri. Cuvant sau mra, Duh?

'. N'~,~,i v.azu[ la facerea omnlu i?- Sii.jat:e,'f'q. om dupll' ckipu! §'l' asemdnarea noastra. leu cine :se sfatui a Tatal, daea nn era. Fiul ~i Dubul S'&nf? N-ai vazut la amestecarea limbilOl~:Sa n« JH)goriiJn'J' sa le ames-

PARIN'TELE CLEOPA,

tecarn litH b tie. 'S'finta Treime die 1 at inceput descopera in cele rnai tainl Of' S criptur i.

Deei 'raul din draei ace ssa este: pofta fa:! min,t,e" InehiJp'uifie~ pripf~'ti ,I m:a:nie' fira j U.,d.~ca't Asta :inslearrm.a 6661

- lPoate '6 sehi:mba·t UD ,.atriar',h o:rtodox Ii ee eo:nditli?'

~

.= Numai. 8f1nud S~'nod, poate sehlmba 1

patriarh san un episeop, daca are abateri ,got' dogmatioe ;;i csnonice ,J dil.ci este grav bolnav ~,i ce

d--· ., ,.

emisia.

-' 'Ceo si fa,cem eo Sfint. Aoafora eare es veehe .,i nu se poate mines?

=. s.m:om Anafora veehe, dacs n-al avut grij it ,

ea ,1 n- ai mancat-o ~j ·81. mucegait 5·81.1 au msneat soarecli, ,ca, se fntamp)Ja ~,i de acestea, <0 dal pe a: curgstoare sau 0 ingrop:m in pi:man t Ia loc eurat. s.a n dai pe foe ca, este pieat. La fel ~.i cu icoanele vechi degradate, DU. 3!i voie sa le arzi in foe, Cel mad bine lie duci ]8; biserica,

~, E:ste 'b:iue sa ci:nte cf,e,:tinli din 'ins trumen :mllZical.€~ sao .. D:O.?

- Cel mai bun. organ. de 6, !C3nta lui Dumnea este gun, ,Ii inima omului, Asa este in Biseri Ris iri.tu lui. La catohci se can.ti din. org,a,; dar ace este distraetie ~i are not! de teatru, Nu ne due-em sa : dis,kim 16 bi series, ,c;aci Olga. te ri sipeste leu mintea a1m parte, Trebuie sa, ,cant din mima mea, ci auzi spune: Riicnit-am din suspisarea inimii mele. Gu

118

NE

, '

VO'·"R·'B"'E '<"T lil'

.. ' '. !' ''iJ ' &

noastra sa laude pie, Dumneseu, ci ziee psalmistul:

Bine vV'~ c.uv.anta pe Domnul in toatii.' v.rlemea,~, pururea lauda Lui in gura: mea. lata Gum trebuie sa lau:;d pe Dumnezeu, Nu cu olr-ga ~\i chitara,

_. ,Daci 'q,ti certar CI!Il lei neva ,;- ve rbe, ti. e u el, dar el t'o't_,~" nftll vrea Ii rispundi, ee trebuie si fa,leem'in aeest eaz?

- Daca a mtra t di avolul ata t de tare in inirna 'In i. ~.i nu te .i.arta~, orie ine ar fi _ eumarru, C'r~.~C~'U sora, frate -, trebuie sa-i z ci de trei ori: .Jarta-ma, frate pie mine picato,suJ $i Dumnezeu s,l m:e ierte!'

_ Dar daei -'upi aeeasta 'tot te dr.fte Ii nu te i' rta,?

- Daca 'itj ceri iertare de rrei ori ~ i. nu te iinta; paca 01 r,amin.e asupra lui. Dar tu sa- ti faci datoria ~i pana de trei ori s.a.-,ti ceri iertare, Daca nu be iarta, rimin,e' greutatea asupra lui ii tu I_ oaga-te pentru el si urmeaza sfatu] preotului tau ..

- CO'pliii, eare sunt avortati a,u S U Il.et'? ~ Au! Cum sa nu aibi:?

_ Di tr-a cA,ta z'" au ei sO.Oet?

D~n eli - ... . 11· ••

_ ~_'.' IP,a, zamlS,wlnl.

~ Dta aeel mor ent au 5:1' e'f?'

- Da .. Nu spune proorocul eremia. Doamne. Ttl' zidesti duhu! omuhd fntru ZOIFl'islire?

_ Pi~, 'inseamni lei sunt num,a~ suflet, piri.nt,e .. , _ Simin~a, barbatului ~: a femeii este vie. ~j atunci m clipa imprt,eun.irH s-a zidit ,$[ sufletul ~i trupul, - ~rea IC' vioase, ce se z~'de,w inti'~ Ia Olll?

- lntiit ~i illtai se zideste sufleml si apoi ttuprul-,.,

Trupul ia forma dupa suflet,

....

PARIN'TELE C'L,EO'PA

139

- Atu ci cum esre CD copi?j 9vortll,ti?

- P entru un copil a V o rt at , 20 de ani n-ate vo ie sa

se tmparta,~easei, mama. k L E~ este viu die cand s-a zamisln 'in plfi'ntecle ~ e maici ~ lui ,;, de cand era. cat 0 is arnall ta de- cinepi. Daca Ii faci C eva de atunci sau bel niste otravuri ce sa pierzi eopilul ucigasa de oameni e,ti De Ic-e sa nu vi spun? Cum sa me?' Ca 0 sa m.a mtrebe Mantuitorull

_, Iertare Il),am este, p,arinte.?

- Este iertarel Te duci ~i te spovedesn, faci car onul ~i te ia,rta, Dumnezeu, Nu este o:ici un pdic at netertat. m,ai p:iea.t-JI uepociit ,i nem;Rrturis:'",t ra,m.ane ·itt veet De lertar,

_ Sufletele cop,·'iI.or avortati U.nde sunt?

,_ Sufletele copiilor ~vorta'~~ stall. intr-un 10'10 unde nu este niei intuneric, nici lu mine Nici nu se bucura, nici nu se chir uiesc $:i ei striga Ia Dumnezeu: .Doamne, pentru ce suntem '10i lipsiti de bueuria fetei Tale, cicrn noi nu am vazut lumina soarelui nu am v,azu t frumusetile din. aeeasta .~ ume ~,i niei nu am facu t vreun paeat?" $:~ atnnci glasul :'.0.1" se 'r.,+ dica la Dumnezeu iar Dumnezeu va cere sufterele Ior din mana mamelor ucigase, Ier parlntli care au o mor at copi ii in p§ntece daca fae canon, ti elibereaza pe copi ii lor din. acea stare ~

~ Dar care Ie ferese s,i D.D D,a.sei eepli, ee eanon trebillde si 'faci?

~ Carle se pause sa nu facio copii sunt opriti de

. ....

la Sfanta ImpanEt$,anie doi ani de zile,

- 0 fi·m.'_i.e' bolu,av:i, eare a pi,erd.u·t un oo;pi~ fi'ra 'VO~8 el, 'v'a int[1eabi ee sa "3C,3,?

14H])

" "- S,a se duel la marturisire [a preotul ei ~i si-~i

faca canonul randuit, ci daci D.U-m face m lumea aceasta, 0, ,a.junge eanonnl eel de: di neola ~

~ 'D',lIei nu ... i. di. can.o:n piriDtel,e?

- Ba s,a.-i dea canon, Cine a pierdut copii mri voie es if: oprit de la Sfintuel,e Taine numai doi ani,

~ Cum se ia ,a:gh:ias,ma mare?'

- Aghiasma mare, care se s:flU1~este [a Bobotea :l.a, se i a zi lui c de credinciosi 'Opt zile, p.ana. se termi nj praznieul Aritari ~ Domnului. N umai 'feme'rnle necu ~~e nu pot si. 0 ia; nici birbati~ care nu tm cur,a,twe cu sotiile lor, La 'te~ ~,i, cei care au avut iSpli'ti.re prin somn n-au voie sa, :ia aghiasrna 24 de ore,

. ,Mati. Plot lua ,agillasm,i mare eei care s-an spo'led t: Ia duhovnic ,i cei care se imp\irta,~eso ,I, dOll8l zi. _, Ce puterlc au rugaeiuo'Ue p1ent;ru cei ader .. m.ip:?

" ~ Fr,~te, ce spune ristos? Cine va asculta pe 'Vo~, pe Mil'~e Md (J_sc:U'.ltd, .. Cine se letl/J'ada de voi, de

M"' "I ... ..l .... I

" f~ e se I, eapat;~a" ,a, g,inde~te=te ca arhjereii ~.i preoti ~

tot! snnt ucenici ai lu'i Hristos ~~. ei mij~ocesc in '. fii:ntu Altar prin rugiciuni $i partiee Ie .. Voi ~titi rCa romeln~,~ e acestea care vin de Is popor, roate 'merg 1]1 Sfantul Altar ~i Ie scoatem partieele, [De care Ie p unem ill S Bum.! Potir I,al.nga Trupul I ui Hri sros? Joa e acesre parncele pe care Ie scoatem dimineata leu

Sfanta Copme 11 SfAnta Prosoornidie ~i '~e pnnem pe . fintu.1 DiSC, ele sunt nUID81i blagos~ovi,te. Iar 1dlu.pa ~,ian~ Ep.'icleza, particelele, namite §i miride, se pun ~I,n Sfanru I Potir ~] asa cei pomeniti la vii §i Is'mol1-m se

P'/{RI NTELE CLEOPA

141

i'mparta$ese nevazut din cele sfinte ~.' dobandesc iertare de. p"icate ,.

lata ce mare' valoare are Sfi'ntll Liturghiel

De aceea suntem datori sa. mergem regular hi Stints Liturghie, CJ3l sa 10e nnparm$,im baric de Sfmtele Taine, atit prin rugaciune c,it ~i prin sfinrele p;ilt~ce,~e care see scot pentru noi ,~ se pun in SBntul, Potir,

~ CU.m vledeti S,tlntia VOHstra unfrea Biser~.lcil Ortodoxe eu e~leblltle eulte?

- F'ra~~ ~ or, un. i rea :tUsericU nu este " ucru omenese, ci dumnezeiesc, Na-i in puterea noastra, lata, cum vid leu: Si punem post $i rugaciune lei tre Dumnezeu ~i cind va veni Duhul STant sa ne g,iseasca ca la S finti i Apostoli ~ C·e spune 'I,! Fapte le S fin~i 1 0' I Apostol], clnd a venit D uhul Stant? $i era inima celor ce au. crezut tu!a $ i toate le erau de obs te. Nu mai z. ieeau ci aceasta casa este a 'mea, haina asta este a. mea! Asta este lucrarea Duhului Sfant,

,Daci va veni Duhul Sfsnt, cind ll cerern ell post ~i cu rugachme, cand va veni, la toate mintile arhiereilor catolici $.i onodocsi va fi aceeasi gsndire: ,JIai. sa ne unim, ca n-au fost Is lnceput dous Biserici, ci una singura". Deci asta sa, cerem la Dumnezeu, ca El poate face unitate de vederi :iin. mate: privintele, Noi, nu .. Nu zice: Ri1Jnane./i fl"tro Mine, cafora de Mill,e nu putefi lace nimic?

Asta esre, Le-am spus arunci, Da, Unitatea i"o credinta este un lucru, MannIitoruJ. a spus: Trebuie a se predica aceastd Evun;ghelie a imptJ:rliliei spre marturie fa toate popoarele ~t apoi va veni sjar$itu.l. Daca este spre marturie, poate sa. fie ~w maine

141

sfir.~j tul ~ Ci Evanghelia a auzit-e ~~. japonezul ~i C:h ~.nezt11 ~i indianul i Toti au auzie-e. Iar daca este V'I011ba. sa creada, sil. SiC face. uni tate de credinta, atunci numai Domnul stie,

Dar pe noi ne intereseaza asta: ~ .Cum am sa. terrain ell viata?", nu ei11d. va fi ~rtlt"$wtu] lumii, ,ea M,intuitoru'~ a spus: Iar despre ziua $.i ceasul a cela , nimeni nu $tie~' ntci n'lge.rii din cer. ,'!i'ci Fiul lea om, ci numai Tatal Meu. Dar eu, cin.d imi adue aminte de stifr~'~t:u~ I umii, ce spun? ~ .Sta i ~ mai! Dar eu mor miine1r Ce, daca . a mai tine Iumea asta 0 mie de ani? Cu ce rna due. eu de aici? Ce-am pus eu in trai sta?" Ca Mintuito:ru] a spus: Privegh eati $i va ntgal~i~ ea flU ;stip ziua n ici ceasull

CUvOO.t 'inainte, de

p . S ,. Ioach im, .Epi scepul I-I U $ ~ lor .. ~ ~.'.'.'.' ~;,.,; , , . '. '. ~ ~ , .. ,.,.,.,.5

Desp 're credin tao ... [!II '!' I~ III i!l ~ 111111 ••••• 1.[11 [11111111 [11 .. 111111111111 !IIIII 11'1111 !P. !I'! ~ II III '!II !II' II II ••• 'i! 1'P.1'P.!i"> iI'!i> ~!'Po 71

. ~

IstOfi,oa.ri des pn:: credinta lu cr ito are , '. '. '. '.,'" ... ,',. " .. '. 12

D ~'~!n -·O.;]'·."\Cjj zostea de D' -U'I 'FIif'I! ItiII Iil!; '7',Q,l 'III ' 7·'

~;g,~'l'~ UJL Q~ "_. ~~1Jt Q '," l~ ~', J..w.H.~IW w'~~, ."ii"B"iii 'Ii! !! iii iii 'iii! 'i! 'i! 'Ii '!i + ~ !to'!! 'Ii ~ ~ ~ ~, .-

Despre vise ~i vedenii false. i • i i"i'" ,. i"i' i 'i'" i" '.". '. '. '. + ~.'.' .". ' •• '. 2~O

Sa 'ne jplazim, de vedenii ~ ~ ~", ..... ' i"""'" ~.' "',.' ••• '.'.' .".'. '.". '. ' ..... ~.' ."." •• ' 2~S

o is,torioBlm cu 0 vedenie falsi "~"',i' .. i'. i'i'i"i"'.""~~"i""i"'i,28

Despre vr,ij itori ~i ,glmi!c,itori .. ~ ... ,., ~ i,., i .. , i. i. i. i. i'. '.',. ' " i' i' i. i 'i' 3 2,

Dreapta credinta a neamuhii f10lmatnesc '. '. ' ~.' .".' .. ,37

Cum ci tim im S fin-ta S criptura., .. "., i'" i""'" i' i 'i" • '. '. T"" i"" .,42

Dialog CU, un sectam .. , .. ,. '. ,. ,', ~ .. , ... , .. ;,.,,, ~ ~""", .. ,,.,., ~ ... ,. 'i 'i '. ~ ... ,',.,. i,46, if ,"" ... " ",,~ 5""'0 Jlmpa'!t"a~~a unasuor ~~~ .. '., "",,,,,,,~,,~,,,,,,~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .'.,', .... '.' .. ' ,.".0

Dialog ell un iehovist .' ' ~.,., .... ~,.~ ...... ~~"" "".",., ... """,,6,5

Despre penticostali .,m. , " '"'''''''"''''''~''''~~''T'';;''''' .' •• "'.~"i •• 68

Despre Ap ostoli ~ w ierarh ia B rn sed cii .. '" ... , .. , .. ' .. ~ .. "' .. ,70 Rol ul femeii in familie ~ so cl etare

'.... B'" .' '",. 72

~"I, :~n. ':'lser Cla'~!II'!ii' .. 1!'.'Il'i!!i!oi!!'i!'fl'fl'ii!'i'P.'i! ... 'i! ... 'P.'P. ....... !P.!P!ii'!i'!!'ii!! i!'i!of!+;r.!P!P :. _.

Vorbirea lui Dumnezeu cu noi .' .. ~ ~., .. ~.'.'.'.' , .. ,,' ". '. '. + , .• ,., •• ,8 S

Despre spovedanie ,i ,.,'" m ~"., •• '. '. ,."" •• '. '. '. 'i '. 'i '. ' ... '. '. '. '. ~ ~., ..... ,. '." ..... ,.,,8,8

I . '1 . E~I· P ~ n 2

stona un -,JUt 't-eomlll1il.1.'.'i I! p.rilrilriI!ilrill'ilrilrilrilril!i!rilrilriI!P.riI!I'!~!riI!i>!i'i'i'i i!,p"P.riI!pjo!ii'!ii.;JI~,

Pu terea SfiO'~eID. Li turghii '. ' "" .. ,."" ~,.",. ' ' "''' t 01

ell P,RJ'NS

Cuvant la incepiutum Postului Marie

din anul ~ 986",,,,,,,.~,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~,,,,,,,,",,,, ., ... , ..... ~+~., W 016

De verba cu un grup de

monahi $i credinclosi ;;" ~ ~ .... ~ ~ ~ , .. ~"' .. " .. ,. '. '" .. ill I 8

Stilul veehi ~,i nOu .... ~h,..,.,. ""~""""h .. ;;~~nnn """"","""'~ 22

Despre OJ, Oastea Dornnul ui' ... ' '''i' i ., •••• ' •• '.' .'.' ••.• '. ,",. ~. " ~ ... ' f ,29 Diferenteie dintrre Biserica Ortodo~a

~" cea Catoliea ",.u""".,., •• ,."HUH"", or •••• ,.~HH I 32

.-;

Intrebari de credin ii, . '. '. I. In .. ~., ~ •••••••• i ••••••••• '. ,,' •. , ,.,. ,,,,,,,,,,", 1 3 5'

Tehnoredactare compu erizate Is

Sf'auta ,Minastire Sihistria,

d'

- tlt.fimTJ~tli'"

TifIDJ:limfia MIJIL1}PR.:I'N1' la:fi OiILe;a CM~il1 at!,1 IIi 2j. ~,,(~ii 1001'):64,

~~, 021~-,2: I I zas, 2'3638S~ fb. 0'2312.:2 ~ :1.2 Sl