Sunteți pe pagina 1din 8

cauta...

EXCLUSIV TIRI ACADEMICA INSTITUII CASEDEAVOCATUR

PENTRUAVOCAI:
Construieteicariera

SFATULEXPERTULUI CARIERE LIBRRIE FORUM DESPRENOI


JurisprudenCivilPlngerecontravenional
contra

ROMNIA
TRIBUNALULS____
SECIACIVIL
Dosarnr.XXXXXXXXXXXXX
Nr.operatordatecucaracterpersonal2516

Datespe
Instan
TribunalulSLAJ
Materiejuridic
Civil
Stadiuprocesual
Apel
Obiectdosar
Plngerecontravenional
contra

DECIZIACIVILNR.812/2015

Numrhotarre
812/2015din29septembrie2015

edinapublicdin29Septembrie2015

Sursa
Rolii.ro

Completulcompusdin:
Preedinte:D____V______P_______
Judector:M_____L____
Grefier:E_____C___P______

Saluatnexaminareapeluldeclaratdepetenta___________________________cusediul
__________________________,mpotrivasentineicivilenr.228din28.01.2015,pronunatde
JudectoriaZ____ndosarulnr.XXXXXXXXXXXXX,avndcaobiectplngerecontravenional.
contra
LaapelulnominalfcutnedinapublicseprezintreprezentantaintimateiAdministraiaNaional
,,ApeleRomneAdministraiaBazinaldeA__S____TisaconsilierjuridicT___B_____A__,lips

fiindapelanta.
Proceduradecitareestelegalndeplinit.
Safcutreferatulcauzeidectregrefieruldeedincarenvedereazinstaneifaptulcpricinase
afllaprimultermendejudecat,taxelejudiciaredispusensarcinaapelantuluiaufostachitatefila
20,dupcare:
Instana,dinoficiu,procedndlaverificareacompetenei,ntemeiuldispoziiilorart.131alin.(1)NCPC,
constatcestecompetentgeneral,materialiteritorialsjudeceprezentacauz.
Reprezentantaintimateidepuneladosarmputernicirefila33iaratcnuarealtecereri,excepii
sauprobedesolicitat.
Nemaifiindaltecereri,probesauexcepiiinvocate,instana
Acordcuvntulndezbateriasupraapeluluideclarat.
ReprezentantaintimateiconsilierjuridicT___B_____A__,solicitrespingereaapeluluideclarat
mpotrivasentineipronunatedeprimainstanpentrumotiveleinvocateprinntmpinare,fr
cheltuielidejudecat.
Instananbazanscrisurilorexistenteladosarisusinereaprilorreinecauzanpronunare
TRIBUNALUL
Prinsentinacivilnr.228din28.01.2015,pronunatdeJudectoriaZ____sarespinsca
nentemeiatplngereacontravenionalformulatdepetenta_________________________n
contra
contra
contradictoriucuintimataADMINISTRAIANAIONALAPELEROMNEAdministraiaBazinalde
A__S____Tisa.
Pentruadispunenacestsensinstanadefondareinuturmtoarele:

Prinprocesulverbaldeconstatarenregistratsubnr.2317/11.08.2014la____________________18),
ncheiatdeSistemuldeGospodrireaApelorS____,petentaafostsancionatcuavertisment,pentru
svrireafapteiprevzutdeart.87pct.1dinLegeanr.107/1996.Prinacelaiprocesverbalsa
prevzutcpentruabateriledelanormeledeutilizare/exploatarearesursei,respectivutilizarea
resurselorsubteranedeapfrabonamentuldeutilizare/exploatareobinutnconformitatecu
prevederileO.U.G.nr.107/2002,sevoraplicapenalitiaferenteconsumuluideaprealizatde10ori
cuantumulcontribuieispecificedegospodrireaapelor.nsarcinapetenteisareinutcsistemulde
alimentarecuapn____________________pusnfunciunefrsolicitareaiobinereaautorizaiei
degospodrireaapelor,fiindutilizatapafradeineabonamentdeexploatare/utilizarearesursei.
Prinprocesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizare/exploatarearesursei
________nr.9ncheiatndatade14.08.2014(f.4),petenteiisaaplicatsanciuneacomplementar
prevzutnprocesulverbaldecontravenie,respectivobligarealaplatadepenalitincuantumtotal
contra
de19.775,38lei,reprezentndde10oricontribuiaspecificdegospodrireaapeloraplicatpentru
fiecaremiedem.c.deappreluatfrabonamentdeexploatare/utilizare(10x57,52lei),volumultotal
deappreluatastfelridicndusela34,38miidem.c.

Acestvolumdeapafostconstatatladatade11.08.2014prinmsurarecuaparatuldemsurseria
xxxxxx,verificatiomologatmetrologic,conformbuletinuluideverificaremetrologicnr.xxxxxxxxx(f.
22),nlocalitateaJebuc,undeestemontatunapometruDn125mmpentrucontorizareaconsumuluide
apdinceledousursesubterane,cuindexcumulat.
ncauzaufostreinutecaincidenteprevederileart.87dinLegeanr.107/1996,art.4dinO.U.G.nr.
107/2002,art.34dinOrdinulMinistruluiMediuluiiGospodririiApelornr.662/2006,art.1dinAnexanr.
1laOrdinulMinistruluiMediuluiiGospodririiApelornr.798/2005.
Sareinutc,ProcesulverbaldeconstatareaabaterilorSJnr.9/14.08.2014,afostncheiatnbaza
Procesuluiverbaldeconstatareacontravenieinregistratla____________________.
contra
2317/11.08.2014.
ProcesulverbaldeconstatareaabaterilorafostncheiatnconformitatecudispoziiileAnexeinr.5
(Formularetippentruproceseleverbaledeconstatareaabaterilor)lit.AdinOrdinulnr.798/2005,iar
penalitileaufostcalculatenconformitatecuAnexanr.4(Metodologiadecalculapenalitilor)din
acelaiordin.
Instanaaapreciatcdoarprocesulverbaldeconstatareacontravenieitrebuieconformdispoziiilor
contra
O.G.nr.2/2001,ntructprocesulverbaldeconstatareaabaterilorsencheienbazaunordispoziiicu
caracterspecial.
Raportatlamprejurareacaplicareapenalitiloresteindisolubillegatdesvrireafaptei
contra
contravenionale,instanaaanalizatlegalitateamsuriincadrulproceduriispecialeaplngerii
contra
contravenionale.
Precizndcsanciuneaavertismentuluiisanciuneaaplicriidepenalitisuntsanciunidenatur
diferit,primafiindosanciunecontravenionalprincipal,iaradouareprezentnd,nopiniainstanei,
contra
osanciunecontravenionalcomplementar,reglementatprinnormecucaracterspecial,saapreciat
contra
csolicitareapetenteidenlocuireamsuriiaplicateprinprocesulverbalcontestatcusanciunea
avertismentuluinupoatefiadmis,fiindnelegalnlocuireauneisanciunicomplementare,accesorii,cu
osanciuneprincipal.
Analizndlegalitateamsuriiaplicate,instanaconstatcnuexistniciunmotivpentruanularea
procesuluiverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizare/exploatarearesursei.
Petentaasusinutcnuarecalitateadesubiectactivalcontravenieipentrumotivulcnuarecalitatea
contra
deaobineabonamentuldeutilizare/exploatareaapei,avndnvederecnusarealizatrecepia
finalalucrrii.
Saapreciatcanerelevantfaptulcnusarealizatrecepiafinalalucrrii,cttimpsistemulde
alimentarecuapestefuncional,faptrecunoscutidectrepetentprinplngere,aceastaartndc
sarealizatunconsummaredeap,nsnusaintenionateludareadispoziiilorlegale,avnd
cunotindefaptulclegeaprevedensarcinasaobligaiadeaachitaotaxpentruconsumuldeap
ctreApeleRomne,nvaloarede57,52lei/1000m.c.
Contrarsusinerilorpetentei,careaprecizatcnuadobnditcalitateadeoperatoreconomicpentrua
Contra
puteaobineabonamentuldeutilizare/exploatareaapei,instanareinecattdispoziiileart.8182din
Legeanr.107/1996,ctidispoziiileart.4dinO.U.G.nr.107/2002,folosescnoiuneadeutilizatorde
ap,frvreotrimiterelalegislaiaprivindalimentareacuapalocalitilor.Dealtfel,Legeaserviciilor
comunitaredeutilitipublicenr.51/2006deosebetenoiuneadeutilizatordeceadeoperator,conform
art.2lit.i,utilizatoriifiindpersoanefizicesaujuridicecarebeneficiaz,directoriindirect,individualsau
colectiv,deserviciiledeutilitipublice,ncondiiilelegii.

Deasemenea,petentaasolicitatiobinutavizuldegospodrireaapelor,nconformitatecudispoziiile
Ordinuluinr.662/2006,iardupsancionareasacontravenionalasolicitatemitereaautorizaieide
contra
gospodrireaapelor(f.1920),avndcalitateadeasolicitaacestlucru,conformdispoziiilorart.41din
Ordinulnr.662/2006.___________________________asistemuluidealimentarecuap,avndn
vederecesteceacarearealizatinvestiia,astfelcumsaartatiprinplngere.nmodevident,
_____________________beneficiarainvestiiei,nsensulprevederilorart.1dinAnexanr.1laOrdinul
nr.798/2005,avndobligaiacanaceastcalitatesobinabonamentuldeutilizare/exploatare,
ulteriorobineriiautorizaiei.
Petentaaconfirmatifaptulcafostinstalatunapometrugeneral,caremsoarapacaptatdincele
dousursesubteraneexistente.Cummsurareavolumuluideapnaceastlocaieafostrealizatde
ctrereprezentaniiintimateicuunaparatdemsuratverificatiomologatmetrologic,conform
prevederilorlegale,iarpetentanuanelessaducnicioprobpentruadovedicvolumuldeap
captatarfimaimicdectcelconstatatsareinutcpetentanuarespectatnormelelegaleprivitoarela
punereanfunciuneasistemuluidealimentarecuapn_______________________titulareste,
folosindsursadeapfractdereglementare.
mpotrivaacesteisentineadeclaratapelntermen_________________________________sentinei
apelate,admitereacontestaieimpotrivaprocesuluiverbal.
nmotivareaapeluluiformulatsearatcinstanadefondnurmaunoranalizesumareifrs
verificetemeiurilededreptinvocatenprocesulverbalcontestatincontestaie,adispusrespingerea
contestaieicanentemeiat.
Precizeazcesterealfaptulcsanciuneadispusprinprocesulverbal________nr.9din14.08.2014
estesubsecventconstatrilordispuseprinprocesulverbaldeconstatare,nregistratnr.
2317/11.08.2014.
Menioneazfaptulcacestprocesverbaldeconstatarenuesteiunuldeaplicareasanciunilor
contra
contravenionale,ntructformularulutilizatnurespectprevederilelegaleimpusedectreOGnr.
2/2001subsanciuneanulitii,respectivacestanuestesemnatolografpefiecarepagindectre
organulconstatatoridectrepresupusulcontravenient,nuconinerubricilereferitoarelaobieciunile
contra
contra
contravenientului,nuaredescrispretinsafaptcontravenionalinicidatasvririiacesteia.
contra
Apreciazcinstanadefondtrebuiasfacdistinciadintreceledounoiuni,respectivprocesverbal
deconstatareiprocesverbaldeaplicareasanciunilorcontravenionale,fiecareavndspecificulstrict
contra
determinatdeceledounoiuni,iscalificeplngereacontravenionalprinraportarelaprevederile
contra
legaleaplicabilenmaterie.
Astfel,procesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizare/exploatarearesursei
________nr.9ncheiatladatade14.08.2014,esteastfelunactprincareseconstataanumitstare
defaptiesteinadmisibilssedispunaplicareaunorsanciunipecuniarefrcaactulprincarese
dispunesntruneascelementeleobligatoriiprevzutedeOG2/2001subsanciuneanulitii.
Maimult,asupraelementelorcuprinsenacestprocesverbalsuntincidenteaspecteleanterior
menionatereferitoarelaprocesulverbalnregistratsubnr.2317/11.08.2014.
Prinraportarelaacesteaspecte,contestaiatrebuieadmiscuconsecinaconstatriinulitiicelordou
proceseverbalesubaspectulaplicriiunorsanciunicontravenionaleprincipalesau/icomplementare.
contra
Unprimaspectdenulitateestecelreferitorlatemeiuldedreptinvocatpentrususinereamputenicirii
constatriiabaterilor,respectivart.6alin.(l)i(6)dinanexanr.3laOUGnr.107/2002,apreciindc
pentruaplicareaunorpenaliti,indiferentdenaturaacestora,estenecesarntocmireaicomunicarea
adouacte,respectivunprocesverbaldeconstatareiodecizie,decizienentocmitinecomunicat
pnazi.

PrincoroborareaacestuitextdelegecuprevederileAnexeinr.6laOUGnr.107/2002,seconstat
faptulcintimatanuareladispoziiemetodologiidecalculapenalitilorpentruutilizareacantitilorde
apnlipsaunuiabonamentdeutilizaresauexploatareastfelcsingurulcazncazsepotaplica
penalitiutilizatorilorderesursedeappentrudepireavolumuluideappreluatestencazulncare
acestepenalitisuntcuprinsenabonamentuldeutilizare,frcatextuldelegesreglementeze
posibilitateaaplicriiunorpenalitincazulncarenuestedeinutunastfeldeabonament.
Totodat,UnitateaAdministrativTeritorial_______________________ficircumscriscategoriilorde
utilizatoricareauobligaiadeancheiacontractedeabonamentncondiiileLegiinr.107/1996iale
contra
OUGnr.107/2002,deoareceacesteprevederiseaplicexclusivserviciilecomunitaredeutilitipublice,
caresenfiineaziseorganizeazdectreautoritileadministraieipublicelocale.
Aceastdifereniereesterezultatulprevederilorlegaleprincareseimpunnsarcinaautoritilorlocale
sarciniiresponsabilitidiferitefadeutilizatori.
Prinntmpinareintimatasolicitrespingereacanefondataapeluluiformulatirspunzndpunctual
motivelordeapelorinvocatedeapelantaraturmtoarele:
Nucorespunderealitiisusinereaapelanteireferitorlantocmireaadouacteadicprocesverbalde
constatareideciziedeoareceformularuldeprocesverbaldeconstatareaabaterilordelanormelede
utilizare/exploatarearesurseiestemenionatnAnexa5pct.AdinOrdinulnr.798/2005privind
aprobareaabonamentuluicadrudeutilizare/exploatare,actualizat.
Nusuntrealesusinerilereferitorlalipsametodologieidecalcula
penalitilorpentruutilizareacantitilordeapnlipsaunuiabonamentdeutilizaresauexploatare
deoarecelegiuitorulprevedenAnexanr.4pct.A.3dinOrdinulnr.798/2005privindaprobarea
abonamentuluicadrudeutilizareexploatare.metodologiadecalculapenalitilor/contribuiilori
anume:
Calcululpenalitiipentruutilizarea/exploatarearesurseifrabonamentdeutilizare/exploatare
Volumuldeapaprelevatdinsursedesuprafaasausubteranefractedereglementarenvigoarese
determinaprinnsumareavolumelorlunarenscrisenfiseledemsurtorihidrometriceaferentefiecrei
captriafolosineiprincareseprelevaapafrabonament.
Sumadeplatasedeterminaprinnmulireamrimiiabateriicupenalitateaprevzutananexanr.6a
OrdonaneideUrgenpentrumodificareaicompletareaOrdonaneideUrgenaGuvernuluinr.
107/2002privindnfiinareaAdministraieiNaionale"ApeleRomne".
nbazaaceluiaiprocesverbalsemnatdeambeleprisestipuleazc,,pentruabateridelanormele
deutilizareexploatarearesurselordeap.respectivutilizarearesurselorsubteranedeapfar
abonamentdeutilizare/exploatarecf.prevederilorOUGnr.107/2002cumodificrileicompletrile
ulterioare,sevoraplicapenalitiaferenteconsumuluideaprealizat,cf.citiriiindexuluiaparatuluide
msur,de10oricuantumulcontribuieispecificedegospodrireaapelor.
ApelantaesteneroaredeoareceAnexanr.4dinOrdinulnr.798/2005prevedemetodologiadecalcula
penalitiloriarlaAnexa5legiuitorulaprevzutformulareletippentruproceseleverbaledeconstatarea
abaterilor.
Art.4alin.3dinOUGnr.107/2002prevede:AdministraiaNaionalApeleRomneaplicsistemul
decontribuii,pli,bonificaii,tarifeipenalitispecificedegospodrirearesurselordeap,prevzute
nanexelenr.47.tuturorutilizatorilordeap,indiferentdedeintoriicuoricetitluaiamenajrilori
instalaiilor.
DinprevederileacestuitextreiesetartgadfaptulciUnitateaAdministrativTeritorial
________________________dincategoriaacelorutilizatoricaresuntobligaisintrenlegalitateatt

cuobinereaautorizaieidegospodrireaapelorcticuncheiereaabonamentuluide
utilizare/exploatarearesurseideap.Toiutilizatoriitrebuiesintrenlegalitate.
_____________________laSistemuldeGospodrireaApelorS____,cerereanr.2379/21.08.2014
pentrueliberareaautorizaieidegospodrireaapelor(cererecomunicatprinfaxndatade19.09.2014
inregistratlaSGAS____cunr.4405/22.09.2014)iarcuadresanr.4405/GRA1236/30.09.2014isa
solicitatdepunereatuturoractelornvedereaautorizrii.
Pnlaaceastdat11.06.2015apelantanuadepusactelenvedereaeliberriiautorizaieide
gospodrireaapelor.
ncuprinsulProcesuluiverbaldeconstatarenr.3829/12.08.2014lapag.2(filai7dosfond)se
menioneazurmtoarele:...nloc.JebucnincintacreiaestemontatIapometruDn125mmpt.
contorizareaconsumuluideapdincele2sursesubteranecuindexcumulatladatade11.08.2014
34.383,aparatuldemsurcuseriaxxxxxxxesteverificatiomologatmetrologiclazicf.Buletinuluide
conformitatemetrologicnr.xxxxxxxxx/04.10.2010cutermendevalabilitate5ani,,.
Totnacestprocesverbalsemenioneaz:pentruconstatrileimsurileobligatoriinscrisen
prezentulprocesverbal,unitateacontrolatnuareobieciiirecunoatecsuntconformecurealitatea.
Inapelnusaformulatcererinprobaiuneinuaufostdepusenscrisurinoi.
Verificndnlimitelecereriideapelstabilireasituaieidefaptiaplicarealegiidectreprimainstan,in
conformitatecudispoziiileart.479NCPCivTribunalulreinecapelulformulatestenentemeiat
pentruurmtoareleconsiderente:
Contrarsusinerilorapelanteiinstanadefondareinutattdistinciadintreceledouactencheiatede
Contra
ctrereprezentaniiintimatei(procesulverbaldeconstatareiprocesverbaldeaplicareasanciunilor)
precuminmodjudiciosastabilitcnumaiprocesulverbaldeconstatareacontravenieitrebuiesfie
contra
ncheiatnconformitatecudispoziiileO.G.nr.2/2001.
Raportatlafaptulcaplicareapenalitiloresteindisolubillegatdesvrireafapteicontravenionale,
contra
nmodcorectsaanalizatlegalitateaacesteimsurincadrulproceduriispecialeaplngerii
contra
contravenionale.
nceeaceprivetenecesitateantocmiriiicomunicriictreunitateapenalizatadecizieidesprecare
sefacevorbirenaliniatul7alart.6OUG107/2002instanareinectextulinvocatdeapelantse
referlapenalitileaplicabileutilizatorilordeaplacareseconstatabateridelaprevederile
reglementateattpentrudepireacantitilordeapctiaconcentraiilordesubstane
impurificatoaredaracesttextnuesteincidentncauz,ctvremedinnsuiprocesulverbalcontestat
rezultcpenalitileaufostaplicatepentruvolumuldeappreluatfrabonamentde
utilizare/exploatare.
Nusesusinenicimotivuldeapelreferitorlalipsametodologieidecalcula
penalitilorpentruutilizareacantitilordeapnlipsaunuiabonamentdeutilizaresauexploatare
acestmodcalculfiindprevzutdeAnexanr.4pct.A.3dinOrdinulnr.798/2005ceprevedemodalitatea
decalculapenalitiipentruutilizarea/exploatarearesurseifrabonamentdeutilizare/exploatareastfel
:
Volumuldeapprelevatdinsursedesuprafasausubteranefractedereglementarenvigoarese
determinprinnsumareavolumelorlunarenscrisenfieledemsurtorihidrometriceaferentefiecrei
captriafolosineiprincareseprelevapfrabonament.
Sumadeplatsedeterminprinnmulireamrimiiabateriicupenalitateaprevzutnanexanr.6a
OrdonaneideurgenpentrumodificareaicompletareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.

107/2002privindnfiinareaAdministraieiNaionale"ApeleRomne".
NusesusineniciultimulmotivdeapelpotrivitcruiaUAT______________________ficircumscris
categoriilordeutilizatoricareauobligaiadeancheiacontractedeabonamentncondiiileLegii
contra
nr.107/1996ialeOUG107/2002,ctvremedispoziiileart.8182dinLegeanr.107/1996,cti
dispoziiileart.4dinO.U.G.nr.107/2002,folosescnoiuneadeutilizatordeap,frvreotrimiterela
legislaiaprivindalimentareacuapalocalitilor,iarpotrivitart.2lit.i,dinlegea51/2006utilizatoriisunt
persoanefizicesaujuridicecarebeneficiaz,directoriindirect,individualsaucolectiv,deserviciilede
utilitipublice,ncondiiilelegii.
Deasemenea,apelanta___________________________asistemuluidealimentarecuap,avndn
vederecesteceacarearealizatinvestiia,fiindnmodevidentibeneficiarainvestiiei,nsensul
prevederilorart.1dinAnexanr.1laOrdinulnr.798/2005,avndobligaiacanaceastcalitates
obinabonamentuldeutilizare/exploatare,ulteriorobineriiautorizaiei.
PENTRUACESTEMOTIVE,
NNUMELELEGII,
DECIDE:
Respingecanefondatapeluldeclaratde_________________________,mpotrivasentineicivilenr.
228/2015aJudectorieiZ____.
Definitiv.
Pronunatnedinapublicdela29.09.2015.
Preedinte,Judector,Grefier,
P_______D____V______L____M_____C___P______E_____

Red.HID/15.10.2015/judfondP________L./
comunicat2ex/16.10.2015
Confidenial.Datecucaracterpersonalprelucratenconf.cuprev.Legii677/2001.

Acceptndsutilizaiacestsite,declarainmodexpresiimplicitcsunteideacordcuTermeniiiCondiiile
impusedeSCCNDLEGALISSRL.Preluareaireproducereainformaiiloriimaginilorpublicatepesiteul
www.avocatura.comsepoatefacedoarcurespectareaTermeniloriCondiiilor.SCCNDLEGALISSRLeste
operatordedatecucaracterpersonalnscrisnregistruldeevidenaprelucrrilordedatecucaracterpersonal
subnr.20896inr.21292.CopyrightSCAvocatura.comSRL20032013CopyrightSCCNDLEGALISSRL
20132016