Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA

JUDECTORIAHUNEDOARA,JUDEUL
HUNEDOARA

DeZeA - La Dracu (Audio cu ...

Hunedoara,.
Tel:0254_/Fax:0254_
operatordedatecucaracterpersonalnr...
prezentuldocumentconinedatecucaracterpersonal
aflatesubincidenaLegiinr.677/2001
Dosarnr._
SENTINTACIVILNR.79/2016
edinapublicdindatade15ianuarie2016
CompletulC2constituitdin:
Preedinte:H.C.D.
Grefier:R.L.
Perolfiindjudecareacauzeicontenciosadministrativifiscalprivindpereclamanta.prta
ADMINISTRAIANAIONALAPELEROMNEADMINSITRAIABAZINALDEA.M.
SISTEMULDEGOSPOD[RIREAAPELOR.,avndcaobiectanulareactadministrativPV.
nr.121/17.08.2015ntocmitdeintimatAdministraiaNaional"ApeleRomne".
LaapelulnominalfcutnedinapublicarspunsCj.TiculaT.,pentrureclamant,lipsfiindprtai
reprezentantaacesteaCj.ReissFrida.
Proceduradecitareafostlegalndeplinit.
Safcutreferatulcauzeidectregrefier,careanvederatcprinserviciulregistraturalinstaneiprtaa
depusladosarprincopiefaxcerereprincareasolicitatjudecareacauzeinlips.Aataatcereriiiconcluzii
scrise.
Lainterpelareainstanei,Cj.TiculaT.pentrureclamantaartatnuafostgsitcontractuldeabonamentia
depusladosarunnumrde5facturi,privindplatacantitiideappreluatconformcontractuluiabonament
nr.114/2013.Aartatc,contractuldeabonamentexist,iafostsemnatdectrereclamant,nsnuse
gsete.Aartatcnumaiarealtecererideformulatiprobedepropusiasolicitatcuvntulpefond.
Instana,aconstatatcauzanstaredejudecatiaacordatcuvntulpefond.
Reprezentatulreclamantului,Cj.TiculaT.asolicitatadmitereaplngeriiaacumafostformulatanularea
procesuluiverbal.nr.121/17.08.2015inconsecinautoritateapubliclocalsfieexoneratdelaplata
sumeide93.353,17leicereprezintpenaliticalculatepentruvolumuldeappreluatfrabonamentde
utilizare/exploatare,nanul2013.
Deasemeneaasolicitatsseconstatecreclamantaaachitatsumade5.000leipenalitipeanul2013,prin
proceseleverbalesaumaicalculatncodatpenaliti,numaiacesteareprezentnd30%dinbugetullocal,
ceeaceducelarepercusiunigraveasupraautoritiilocale,putndfipusnsituaiadeinsolvenacomunei
.Frcheltuielidejudecat.
Instana,ntemeiuldisp.art.394N.C.pr.civildeclardezbaterilenchiseireinecauzaspresoluionare.
INSTANA

Deliberndasupracauzeiciviledefa,constaturmtoarele:
PrinplngereanregistratperolulJudectorieiHunedoaraladatade03.09.2015subnr._,petenta.,n
contradictoriucuintimataAdministraiaNaionalApeleRomneAdministraiaBazinaldeA.M.
SistemuldeGospodrireaApelorHunedoara,plngerempotrivaprocesuluiverbaldeconstatareaabaterilor
delanormeledeutilizareexploatarearesursei.nr.121/17.08.2015intocmitdeintimat,solicitndanularea
acestuiaiexonerareadelaplatapenalitilorncuantumde93.353,17lei,stabilitensarcinasa.
nmotivareaplngeriisaartatc,prinprocesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizare
exploatarearesursei.nr.121/17.08.2015saucalculatpenalitinsumde93.353,17leipentru182,252mii
mci3,872miimcappreluatdinsursdesuprafaisubteranfrabonamentsemnatnanul2013.
Searatcprocesulverbaldeconstatareipenalitilecalculatesuntnelegalentructintimata,nfacturile
trimestrialetrimisepetenteipentruplat,amenionatexistenacontractuluideabonamentnr.114din2013.
Semaiaratcprocesulverbaldeconstataretrebuiasfiensoitdeoanexdincaresrezultemodulde
calculacelor182,252miimci3,872miimcappebazaproceselorverbalederecepietrimestriala
prestaiilorncheiatecureprezentaniilegaliaiintimateiipltitelatermenelescadente.
Senvedereazcreprezentaniilegaliaiintimateiaveauobligaiascolaborezecuutilizatoriideapn
vedereasemnriicontractuluideabonamentpentruanul2013.
Plngereaafostmotivatndreptpeart.6alin.7dinO.U.G.nr.107/2002.
Plngereaafosttimbratcu20leitaxjudiciardetimbru(f.5).
nprobaiune,petentaadepusnscrisuri,ianume:procesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormele
deutilizareexploatarearesursei.nr.121/17.08.2015ntocmitdeintimat(f.6),facturi(f.79).
Intimataadepusntmpinare(f.1112)princareasolicitatrespingereaplngeriicanentemeiatartndc
ncheiereacontractuluideabonamentreprezintoobligaiestabilitdelegensarcinapetentei,inuimpus
deintimat.Searatcnfacturiletrimestrialeemiseestemenionatabonamentulnr.114/2013caurmarea
faptuluicintimataaemisuncontractdeabonamentilatrimispetenteispresemnarensaceastanula
maitrimisnapoisemnat.
nprivinamoduluidecalculsearatcacestaseefectueazconformlit.Bpct.3dinanexa6aLegiinr.
400/2005caremodificO.U.G.nr.107/2002,iarprocesulverbalconinemoduldecalculalcantitilor
respective.
nconsecin,searatcprocesulverbalafostntocmitcurespectareaprevederilorlegale.
PetentaadepusRspunslantmpinare(f.16)princareareiteratargumenteledinplngereaformulat.
Analizndacteleilucrriledosarului,instanareineurmtoarele:
Prinprocesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizareexploatarearesursei.nr.
121/17.08.2015ntocmitdeintimataAdministraiaNaionalApeleRomneAdministraiaBazinalde
A.M.SistemuldeGospodrireaApelorHunedoarasastabilitnsarcinapetentei.platasumeide
93.353,17leireprezentndpenaliticalculatepentrucantitateade182,252miimci3,872miimcap
preluatdinsursdesuprafaisubteranfrabonamentsemnatnanul2013.
Prinprocesulverbalnr.121/17.08.2015sareinutcpetentaapreluatnanul2013,apdinsursade
suprafaiceasubteranfrabonamentdeutilizare/exploatarencheiatcuAdministraiaBazinaldeA.
M..
Instanareinecnconformitatecuprevederileart.3dinO.U.G.nr.107/2002:
(1)AdministraiaNaionalApeleRomneareurmtoareleatribuiiprincipale:

j)alocareadreptuluideutilizarearesurselordeapdesuprafaisubterane,ntoateformelesalede
utilizare,cupotenialelelornaturale,cuexcepiaresurseloracvaticevii,pebazdeabonamente,conform
prevederilorLegiiapelornr.107/1996,cumodificrileicompletrileulterioare,iaserviciilorcomunepe
bazdecontracteeconomicencheiatecuutilizatoriideapicualibeneficiari.
Art.6dinanexa3dinO.U.G.nr.107/2002,prevedec:
(1)AdministraiaNaional"ApeleRomne",nrelaiilecuutilizatorii,acordbonificaiiiaplic
penaliti,dupcaz.
(4)Penalitileseaplicacelorutilizatorideaplacareseconstatabateridelaprevederilereglementateatt
pentrudepireacantitilordeaputilizate,ctiaconcentraiilordesubstaneimpurificatoareevacuaten
resurseledeap.Cuantumulacestoraesteprevzutnanexanr.6.
(6)Constatareaabaterilorprevzutelaalin.(4)sefacedepersonalulcudreptdecontrolmputernicitnacest
scop,prevzutdelege,iseconsemneaznproceseleverbalencheiatentrepri.
nconformitatecuprevederileart.4alin.3dinO.U.G.nr.107/2002,AdministratiaN.ApeleRomaneaplica
sistemuldecontributii,plati,bonificatii,tarifesipenalitatispecificedegospodarirearesurselordeapa,
prevazuteinanexelenr.47,tuturorutilizatorilordeapa,indiferentdedetinatoriicuoricetitlual
amenajarilorsiinstalatiilor.
Fadeacestedispoziiilegale,sereinecpentruutilizarearesurselordeap,petentatrebuiasncheiecu
intimataabonamentuldeutilizare/exploatarearesurselordeapnanul2013,dardinnscrisurileexistentela
dosarrezultcnuafostncheiatunastfeldeabonament,acestanefiinddepusladosarulcauzeidectre
petent.
Sereinecdeinuafostncheiatabonamentuldeutilizare/exploatarearesurselordeap,nanul2013
petentaapreluatapdinsursasubteran.
nanexanr.6/Bpct.3dinO.U.G.nr.107/2002,suntprevzutepenalitipentruabateridelanormelede
utilizare/exploatarearesurseideap,respectivpentruvolumuldeappreluatfrabonamentdeutilizare/
exploataresecalculeazdezeceoricontribuia.
Avndnvederec,petentaaveandreptireadeautilizaresurseledeap,doarntemeiulunuiabonament
deutilizare/exploatarearesurselordeapncheiatpentruanul2013,nsnusafcutdovadaexistenei
acestuia,instanareinecsareinutcorectstareadefaptprinprocesulverbaldeconstatareaabaterilordela
normeledeutilizareexploatarearesursei.nr.121/17.08.2015ntocmitdeintimat,respectivc,nanul
2013,petentaapreluatapdinsursasubteranfrabonamentdeutilizare/exploatarencheiatcu
AdministraiaBazinaldeA.M.,iarpenalitileaufostcorectcalculateconformanexeinr.6/Bpct.3din
O.U.G.nr.107/2002.
Fadecelemenionate,instanaapreciazc,aprrilepetentei,nsensulcaachitatapacontorizat,n
lipsaabonamentuluideutilizare/exploatarearesurselordeap,nusuntsuficientepentrunlturarea
vinovieiacesteia.
Conformart.6alin.4dinanexa3laO.U.G.nr.107/2002,penalitileseaplicacelorutilizatorideapla
careseconstatabateridelaprevederilereglementateattpentrudepireacantitilordeaputilizate,cti
aconcentraiilordesubstaneimpurificatoareevacuatenresurseledeap,iarcuantumulacestoraeste
prevzutnanexanr.6laO.U.G.nr.107/2002.
Prinurmare,instanareinecagentulconstatatoraaplicatosanciunenlimiteleprevzutedelege,
respectivpenalitinsumde93.353,17lei,calculateconformanexeinr.6/Bpct.3dinO.U.G.nr.
107/2002.
Avndnvedereacesteconsiderente,sevarespingeplngereaformulatdepetenta.cuintimata
AdministraiaNaionalApeleRomneAdministraiaBazinaldeA.M.SistemuldeGospodrirea
ApelorHunedoara,isevamenineprocesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizare
exploatarearesursei.nr.121/17.08.2015ntocmitdeintimat.

Instanavaluaactcnusausolicitatcheltuielidejudecat.
PENTRUACESTEMOTIVE,
NNUMELELEGII
HOTRTE:
Respingeplngereaformulatdepetenta.nsatulG.,.,judeulHunedoara,ncontradictoriucuintimata
AdministraiaNaionalApeleRomneAdministraiaBazinaldeA.M.SistemuldeGospodrirea
ApelorHunedoaracusediulnD.,.,nr.9,judeulHunedoara.
Menineprocesulverbaldeconstatareaabaterilordelanormeledeutilizareexploatarearesursei.nr.
121/17.08.2015ntocmitdeintimat.
Frcheltuielidejudecat.
Cudreptdeapelintermende30deziledelacomunicare,caresedepunelaJudecatoriaHunedoara.
Pronunatnedinapublicdindatade15.01.2016.
Preedinte,Grefier,
H.C.D.R.L.
Redact.HCD/Tehnoredact.L.R.
4exemplare/15Februarie2016

Anulareprocesverbaldecontravenie.
Sentinanr.39/2016....

Anulareprocesverbaldecontravenie.
Sentinanr.26/2016....

Veziialtespeedelaaceeaiinstan
Anulareactadministrativ.Sentinanr.79/2016.JudectoriaHUNEDOARA
Anulareprocesverbaldecontravenie.Sentinanr.26/2016.JudectoriaHUNEDOARA
Anulareprocesverbaldecontravenie.Sentinanr.108/2016.JudectoriaHUNEDOARA

ComentariidespreAnulareactadministrativ.Sentinanr.79/2016.
JudectoriaHUNEDOARA
Nume
Email

Scrieuncomentariu...

Anunmdacaparcomentariinoi
Comenteaz
Coduriactualizate