Sunteți pe pagina 1din 3
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE m, din Chigingu Cu privire la modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotirirea Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 Guvemul HOTARASTE: in anexa nr.1 la Hotirirea Guvemului nr. 474 din 19 iunie 2014 ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc si al munifiilor aferente, precum gsi a regulilor de aplicare a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 167-168, art. 517), compartimentul ,Serviciul de Protectie si Pazi de Stat” se modifica si se completeaz4 dupa cum urmeaz’: coloana 2: punctul 2 se completeazi cu cuvintele ,,costume antischije gi veste antitraumal”; . punctul 3 se completeaz cu cuvintele ,,3i scuturi antiglont si antilovitura”; se completeaza cu punctele 5 si 6 cu urm&torul cuprins: 15. Masti contra gaze si respiratorii 6. Genfi antigiont”; coloana 3: punctul 1 va avea urmatorul cuprins: wl. Bastoane speciale de cauciuc, plastic, combinate, extensibile (telescopice)”; punctul 3 se completeaz cu cuvintele ,,si lactimogene”; punctul 4 se completeazi cu cuvintul ,, lacrimogene”; punctul 6 se completeazi cu cuvintele si cu substanti lacrimogena”; punctul 7 va avea urmatorul cuprins: »» 7. Cartuse cu glonf sau bile de cauciuc sau plastic”; punctul 9 va avea urmatorul cuprins: 9. Clini-detectori”; se completeazi cu punctele 11, 12 si 13 cu urmatorul cuprins: wll. Cartuge cu gaze 12. Cartuge oarbe 13. Plase speciale”; coloana 4: punctul 1 va avea urmatorul cuprins: wl. Dispozitive audiovizuale de influent psihologica”; punctul 13 va avea unmétorul cuprins: +13. Binocluti zi/noapte, dispozitive de vedere nocturna, registratoare, termovizoare, camere foto/video, sensori video mobili de supraveghere SMARTDEC”; se completeaz’ cu punctele 21— 36 cu urmatorul cuprins: »21, Detectoare portabile de vapori explozibili 22. Dispozitive de fotografiere in raze-X 23. Endoscoape 24. Oglinzi pentru inspectie 25. Sistem de bruiere a undelor si a aparatelor de zbor fara pilot uman la bord, ghidate de la distanfa sau cu pilot automat 26. Sisteme de comunicare (GSM, Tetra, UHF, VHF, telefonie fixi si telefonie prin satelit) 27. Dispozitive sonore gi luminoase gi reflectoare de lumina portabile 28. Mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic (pentru misurarea nivelului de nitrafi, a radiafiei, a radioactivitétii, precum si testarea produselor alimentare etc.) 29. Autospeciale adaptate pentru operatiuni si servicii (ambulante, antiincendiare, vehicule cu regim prioritar de circulatie, motorete, centre de comanda si control mobil) 30. Sisteme GPS monitoring 31, Aparate de scanare 32. Dispozitive de depistare a transmiterii informatiei pe diferite cai de comunicare 33. Aparate de zbor fir pilot uman la bord, ghidate de la distant& sau cu pilot automat (drone) 34. Grenade cu efect triplu (audio-vizuale cu bile de cauciuc) 35. Dispozitive cu electrogoc 36. Dispozitive de testare a nitratilor”; coloana 5: punctul 4 va avea urmAtorul cuprins: »4. Arme lungi/scurte cu feava lis& cu proiectile de lupta gi din cauciuc”; se completeaza cu punctele 11-12 cu urm&torul cuprins: » il. Arme pneumatice 12. Arme cu electrosoc” Prim-ministru PAVEL FILIP NOTA INFORMATIVA la proiectul Hotdririi Guvernului cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014, este elaborat de céitre Serviciul de Protectie si Paza de Stat in scopul modificarii si completarii listei mijloacelor speciale de aparare activa, pasiva gi auxiliare. Prin urmare, finind cont de ultimele evenimente din intreaga lume legate de ameninfirile teroriste dar si multiplele proteste din fara, precum gi reiesind din misiunile dificile si actiunile operative create in cadrul unor operatiuni speciale, a fost revazuta oportunitatea completarii si modificdrii Hotdririi Guvernului nr, 474 din 19 iunie 2014 cu noi mijloace speciale de aparare activa, pasiva si auxiliare. Consideram cA, aprobarea prezentului proiect va contribui semnificativ la ridicarea nivelului de securitate a persoanelor beneficiare de protectie de stat, a delegatiilor strdine aflate in vizita in Republica Moldova, precum si a sediilor de lucru si resedintelor acestora. Implementarea amendamentelor propuse nu implicd cheltuieli financiare suplimentare. jn contextul celor enuntate si in vederea asigurdrii unei functionalitati eficiente a activitatii Serviciului de Protectie si Pazi de Stat, considerm oportuna aprobarea modificarilor si completarilor propuse in proiect. Totodatd, proiectul a fost avizat de catre institutiile interesate si supus expertizei anticorupti Director if Victor TARNA