Sunteți pe pagina 1din 6
Examen de admitere ~ 28 iulie 2016 Grita nr. 1 A. Marcafi interpretarea corecta a structurit frazelor de mai jos. (Propozitile sunt date in ordinea in care se succeda predicatele lor Jexprimate sau subinjelese] in frazi.) 1, Ca Vii ori nu, mie mii totuna si pesemne cA nici pe tine nu te preoeups in mod deosebit ce cred cu, din moment ce in seara cand s-a dat comunicatul cu pricina nu te-ai invred macar si-mi dai un telefon. a. circ. concesiva + cire. concesiva + principald + principala + subiectivd + atributiva + cire. de cauzi + compl. directé b, subiectiva + subiectiva + principala + principala + subiectiva + subiectiva + atributivi + cire. de cauzi + compl directa: ¢. cite, concesiva + cire, concesiva + principal + subiectiva + subiectiva + atributiva + atributiva + compl. directa: d, alta interpretare 2. Da-mi voie si nu fiu de acord cu tine, avand in vedere ci pregitirea ta e una, iar a mea, alta. a. principal + compl. indirect + compl. directa + compl. directa; b. principal + compl. direct + compl. direct + compl. dir ¢. principal + compl. indirecta + cire. conditionald + cire. conditionald; d. alti interpretare. 3. Pe motivul ed, oricat si oriunde ar munci, tot n-avea cum aduna atifia bani ined si-si cumpere o casi, un ajutor din partea parintilor nu putea fi vorba, nu-si mai ficea niciun proiect de viitor, aproape cA nici nu-1 iva + cite. consecutiva + atributiva + principala + principala + subiectiva + subiectiva: b. circ. concesiva + atributiva + cire. consecutiva + atributiva + rincipala + principal + compl. directa; e. circ. concesiva + cire. de cauza + compl. directi + cite. consecutiva + cire. de cauza + principald + principala + subiectiva + compl. indirecta; d. alta interpretare. mai interesa ce-o si se aleaga de el. a, circ, concesiva + cir. concesiva + atrib B. Marcati varianta corectt de analizit gramaticald a cuvintelor subliniate din enungurite de mai jos: 4. Sosirea lui pe neasteptate i-a intrigat pe mulfi. a. loc. adv. de mod / compl. cire. de mod; b. loc. adv. de timp compl. cite. de timp.; ¢. participiu (pl., fem., Ac. cu prep.) / compl. cire. de mod; d. alta interpretare, 5. N-are cum pirea altfel deci este, a. ady. rel. de mod / compl. cire. de mod; b. adv. rel. de mod / nume predicatiy ¢. adv. rel. de mod / compl. indirect; d. altd interpretare. 6. Pain a fi gisit de echipa de salvare, turistul a inghefat. a. adj. (provenit din participiu). N. / nume predicativ: . adj. (provenit din participiu), Ac. / compl. circ. de timp; e. adv. de mod (provenit din participiu) / compl. circ. de mod; d. alti interpretare, 7. Ce iciseris omului in frunte ici pus. a. verb, ind. prez., d. pasiva / pred. verbal: b. verb cop.. impers. + nume predicativ (adj. part. sg., mase., N.) / pred. nominal; e. verb cop., impers. + nume predicativ (adv. de mod, prov. din part.)/ pred. nominal; d. alt interpretare. 8. Asa ceva nu se face, dragul meu! a, pron. nehot., Ac. / compl. direct; b. adj. pron. nehot., N. / atr. adj.: e. pron nehot., N. / subiect: d, alta interpretare. 9. Ion nu este sigur c& vine si el la nunta. a. adv. de mod / nume predicativ: b. adv, de mod / compl. circ. de mod .adj., N. / nume predicativ: d. alta interpretare 10, Tubitul mew prieten, te rog si ma ierti pentru cele spuse. a. adj. pron. pos., V. / fara functie sintactiea: b. adj pron. pos., N. /atr. adj. e. adj. pron. pos., V. /atr. adj.; d. adj. pron. pos., G. / atr. adj 11. Parerile alor mei au contat prea putin. a. pron. pos., G. / air. pron. gen.; b. pron. pos.. D. / att. pron. in dati ¢. pron. pers., G./ att. pron, gen.; d. alta interpretare. 12, Celor dou colege premiante, a mea si a ta, le-au fost inmanate ieri diplomele. a. pron. posesiv, N. / apozitie b. pron. posesiv, G. / apozitie; e. adj. pron. posesiv, D. /atr. adj.; d. adj. pron. pos., N. / atr. adj 13. Societatea in al cirei mijloc trifia fi era binevoitoare. a. pron. rel., G. / tr. pron. gen.; b. pron. rel., G. /atr. pron. prep.: €. pron. rel., G. / compl. circ. de loc; d. adj. pron. rel., G. /atr. adj 14. Nu mi-am gisit incd 0 oferti potriviti pentru concediul de vari, dar nu mi tenteazi ni ‘a. pron. pos.. Ac. / compl. direct: b. pron. pos., Ac. / subiect (exceptie de la subiectal in N.): €. pron. pos. pron. prep.; d. adj. pron. pos., Ac. / atr. adj. 15. Na-tio franta, e& ti-am dres-o! a. inter). pred. / pred. verbal; b. verb pred. (forma populara de la a fu), imperatiy pers. a Ila, sg. / pred. verbal; ¢. interjectie / fara functie sintactica: d. alté interpretare. 16, S-a infuriat tocmai pe cel care-i voia binele. a. pron. dem., Ac. / compl. indirect; b. pron, dem., Ac. / compl direct; ¢. art. dem, / fra functie sintacticd: d. alta interpretare. C. Marcati varianta corecta de risspuns: 17. Fie enunqul: Adund ce cu ce vrei, numai grabeste-te! Cuvintele subliniate: a, sumt amandoua relative (subordonatoare, pronume sau adverb): b. este relativ (subordonator, pronume sau adverb) numai primul; e. este relativ (subord., pronume sau adverb) numai al doilea; d. formeaza (impreuna) o locusiune relativa (subordonatoare). Examen de admitere ~ 28 iulie 2016 Grita nr. 1 18. 19. 20. 2. 2. 23. m4, 26. 27. 28. 29, 30. ai. 32. 33. enungul: Nai ce se mai intdmpla aici. Su interpretare. ctul propozitiel este: a. ce: b. intdmpla; e. se intampla; A. alti Se dau enunfurile: (1) Cu ce scop m-ai cdutat fa telefon? (2) A plans ce-a pliins, dar in cele din urmé s-a linistit. (3) Nu stii ce splendide zile am avut la mare. (4) Te-ai cruci si stii ce om e taicé-sau. Cuvantul subliniat est a. adj. pron, interogativ in (1), pronume relativ in (2), adverb in (3) si (4); b. adj. pron. interogativ in (1). adj. pron. rel. in (2), (4), adverb in (3); e. adj. pron. interogativ in (1), adverb in (2) si (3), adj. pron. rel. in (4): d. alta interpretare. Fie urmatoarele secvent Sunt corect scrise: 1) ducer (2) sterge-ti nasul; (3) atdrnai poftacn cui; (4) duce-t toate; b, numai (1) si (3); e. numai (1) si (4); d. numai (2) si (4) Fie urmatoarele structuri: (1) masurile de revigorare ale monedei nationale; (2) misurile de revigorare a monedei nationale; (3) solufiile de iesire din crizd a guvernului; (4) solutiile de iesire din criza ale guvernului. Sunt corecte gramatical: a. toate; b. numai (2) si (4); e. numai (2), (3) si (4); d. altd interpretare ie enunfurile urmitoare: (1) Nu mai bate attra din gura! (2) Lasd-i si bombane cat vor! (3) De ce sa ti se destiinuie tie? (4) A ajuns ce a ajuns cam repede, dar va decidea la fel de brusc. Sunt coreete gramatical formele verbale subliniate: a, toate: b. niciuna; e. numai din (1), (2). (3) si (4): d. numai din (1), (2) $i (3). Fie urmatoarele enunturi: (1) Nu se stie daca va ajunge la timp. (2) Nu-mi pasii daca va pierde meciul. (3) Dact ot ai venity ramai si tu. (4) Dac voi nu ma vreti, ew vai vreau. Propozitiile subordonate introduse prin conjunefia daci sunt: a. subiectiva in (1), compl. indirect in (2), cire, de cauza in (3), cire. eoncesiva in (4): b, subiectiva in (1) si (@), cine. de cauza nal in (4); e. compl. directa in (1), compl. indireeta in (2), cire. conditionald in (3) si (4); d. alta interpretare urmiitoarele enunfuri: (1) Jaw creioanele rosii, pe celelalte nu le vreau. (2) Tau creioanele rosii, celelalte nu de vreau. (3) Dintre creioane, pe al meu l-am pierdut. (4) Dintre creioune, al meu lam pierdut. (5) Am mai multe umbrete, asa ci 0 poi imprumuta pe oricare. (6) Am mai multe umbrele, asa cit 0 pofi imprumuta oricare. Sunt corecte gramatical: a. toate: b. toate, in afara de (6); €. numai (1), (3) si (5); d. altA interpretare. enunjul: Mie insiimi nu-mi prii atentia excesivit si respectul indoielnic pe care mi lai acordat, asa edi i-afi lucrurile de aici si dispari, ca, altfel, nu-ti va fi bine! Acesta confine: a. sase gregeli; b. cinci greseli: e. patru areseli: d. tre greseli Fie enunjul: Dacd le vei da si lor, ce ne-ati dat si noud, in numele, zice el, a aceleeasi vechi amici vii agreiece, asa cum i-au agreeat si pe alfii. Acesta confine: a. sapte greseli: b. sase greselis c. 4. patru greseli. ar reusi sit inci gresel Fie enunful: Nu sunt deacord cu ideea cit fostul tin coleg merit aceeasi atentie care o acorzi si actualilor tai prieteni si, dealifel, nu se merita s-o tii una si buna, mai ales cand stii bine, dupa cum stiu si eu, ed numai boul e consecvent. Acesta contine: a. douk greseli; b. trei greseli e. patru greseli; d. cinci greseli Fie enun{ul: Poate cd vom reusi, cu sprijinul Parlamentului si a Cor (1) / al Comisiei (2) / Europene, sa ieyim din crizd, in ciuda previziunilor sumbre si al scepticismului (4) / a scepticismului (5) / scepticismului (6) analistilor economici, Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosite: a. toate; b. numai (2) si (3); €. numai (1) si (4); d. numai (2), (3). (3) $i(6). Fie enuntul: Oamenilor acestora (1) / acestia (2) mu le place sit dea nimanui (3) / nimanuia (4) nimic, desi e bine sd impart i unor alti (5) / altor (6) semeni din ce iti prisoseste. Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folo a toate; b. numai (1), (3) si (6); € numai (1), (3), (4), (5) si (6); d. alta interpreta. ‘enuntul: Problema cel (1) /cea (2) mai des ridicata, dragile (3) / dragele (4) mete, a fost cit nimeni nu voia (5) / vroia (6) sa isi asume raspunderea pentru ce se intémplase. Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosi a. numai (1), (3) si (5); b. numai (2), (4) si (6); €. numai (1), (4) si (5); d. alta interpretare. Fie enuntul: Dacd acum (1) / acuma (2) nu vit mentineti ferm pe pozitie, stimata doamna, o sit decddeti (3) / decadeti (4) definitiv din drepturi si o sa ajungeti angajata cel (5) / cea (6) mai slab pltita din toatd firma. cuvintele subliniate, sunt corect folosite: a, numai (1), (2), (3) si (5): be numai (1), (3) si (6); e- numai (2), (4) si (5): 4. toate, Fie enuntul: Pe (1) sférsitul examenului, incepuse sit isi facit griji despre (2) corectitudinea raspunsuritor, dar més_rise (3) st afirm ci nu avea motive. Dintre poritiile subliniate (preporitii si verb), sunt corect folo ‘a, niciuna; b, numai (1) si (2): €. numai (1) si (3); d. toate Se dau urmitoarele serii de cuvi Incénjurul, detindzi; (3) incégnito, februirie, inc te: (1) incognito, fébruarie, inconjtirul, deunitzl; (2) incégnito, fébruar injurul, detindzi; (4) incdgnito, februdrie, inconjtirul, deunit Examen de admitere ~ 25 iulie 2016 Grita ne. 1 Confin(e) doar cuvinte corect accentuate: a. numai a treia serie; b. numai prima serie: e, numai a treia sia patra serie; d, alta interpretare. 34. Se di enuntul: Ar rrebui sii fi? mai precdut(1) / precaix(2) cand ai de-a face eu 0 persoanii de 0 asemenea perfidie(3) / perfidie(4). Dintre cuvintele accentuate, sunt corect (potrivit) folosite: a. toate; b. numai (1) si (4); €. numai (2) $i (3); d, numai (1), (2) si (4). 35. Se dau urmitoarele cuvinte: ambiguu, laureat, pleoapd, cabanier. Contin(e) diftongi doilea gi al patrulea; e, numai primul, al treilea gi al patrulea; d. numai al treilea 36. Se dau urmitoarele serii de cuvinte: (1) maicii, pietei, dragii, sorei; (2) maicit, pietii, dragei, sorei; (3) maicei, Pietei, dragei, surorii; (4) maicei, piefei, dragit, surorii, Contin(e) numai forme corecte de genitiv-dativ articulat: a, toate; b. numai prima sia patra; e. numai a doua sia treia; d. numai a patra 37. Se dau urmitoarele cuvinte: azi-dimineatd, azi-dupi-amiaza, astié-noapte, maine-dimineaya. Sunt corect scrise cu cratima: a, toate; b. numai al treilea; e. toate, in afara de al doilea: d. alta interpretare. ia, niciunul; b. numai al 38. Se dau urmitoarele substantive comune: mapamond, antren, comert, jend. Sunt defective de plural: a. toate: b. numai primul si al doilea; e. numai primul, al doilea gi al treilea; d. niciunul 39. Se da enungul: Patronil celor dowd cotidiane(1) / cotidiene(2) au declarat cit vor continua sit publice pamflete(3) / vamfleturi(4) la adresa guvernantitor. Dintre substantivele la plural subliniate, sunt corecte, in contextele date: a, numai (1), (3) si (4); b. numai (1) si 3); e. numai (2) si (3); d. toate 40. Seda enuntul: Dupa experienta dobandita in atitea periple(1) / peripluri(2) prin tard, se gindeste si se inscrie la ‘mai multe profile(3) / profiluri(4) din cadrul Facultaqii de Geografie. Dintre substantivele la plural subliniate, sunt corecte, in contextele date: a numai (1), (2) $i (3); b. numai (1) si (4); e. numai (2), (3) si (4): d. toate 41, Se di urmatorul enun(: Ew md chinuiesc(1) / chinui(2) sit te ajut, dar adevirul este cit toatit lumea se Indoieste(3) /indoaie(4) ca vei reusi. Dintre formele verbale subliniate, sunt corecte, in contextele date: a. toate; bb, numai (2) si (3); €. numai (1) si (4); €. numai (1), 2) si G). 42, Se di urmatorul enunt: Aseard, cand am ajuns in Las Vegas, primul lucru pe care lam facut a fost sa merg la un cazinou (1) / cazino (2), unde am baut un cocktail (3) / cocteil (4); diseard (5) / deseard (6) voi merge din now. Dintre cuvintele subliniate, au forme literare: a, toate; b. numai (1), (3), (4). (5) si @): €. numai (2). (3) si (3). 4. alta interpretare. 43. Se di urmatorul enunf: Si-a susfinut frumos dizertatia(1) / disertatia(2), vorbind avand 0 dictie(5) / dictiune(6) impecabita. Dintre cuvintele sul (3) si (5); €. numai (1), 2), G), (5) si (6); d. numai (2), (4), (5) si (6) 44. Se di enuntul: Nu mai face pe claunul() /clovnul(2), cit ai intrecut mitsura! Cuvantul corect (potrivit) pentru acest enui . primul dintre paronime: b. al doilea dintre paronime; e. cuvintele subliniate sunt variante opfionale, deci amandoua variantele sunt corecte; d. cuvintele subliniate sunt sinonime, deci améndoua variantele sunt corecte. @ repaos(3) / repaus(4) si fe, au forme literare: a, toate; b. numai (1). 45. Se dau urmatoarele expresi Constituie pleonasm democratic populara, jurimant solemn, reprimare violenta, oligarhie financiara, toate; b. numai prima si a doua; e, numai a treia si a patra: d. toate, in afard de a patra. 46. Seda enuntul: Va asigur cit vd vom réispunde la toate intrebarile posibile pe care ni le-ati putea pune si riménem in continuare ta dispocitia voastra, asa cum ne impune deontologia profesionala Acesta contine: a. trei pleonasme; b. dou pleonasme; e. un pleonasm; d. niciun pleonasm. 47. Se d% enuntul: $tiind cdi nutresti faqa de el un puternic atasament, am hotiirat st vii avizim oficial cererile de concediu, incét sa puteti pleca impreuna in acel safari in Africa. Acesta confine: a. trei pleonasme; b. dowd pleonasme: e, un pleonasm; (2); d. niciun pleonasm, 48. Se dau cuvintele: (1) a mahni; (2) a destina; (3) a simula; (4) a prejudicia, Sunt sinonime ale cuvantului a afecta: a, toate; b. numai primul, al doilea si al patrulea; e. numai primul gi al doilea; d. numai al patrulea. 49. Sensul cuvantul sensuri de mai sus, Blazat este: a. dezgustat; b. incapabil de emotii si de sentimente; ¢. indiferent; d. toate cele trei Fie urmiitoarele definiri si / sau expliciri de cuvinte: (1) aparenti inyelitoare; (2) actiune simulatd; (3) object care da o falsé: impresie a realitiqii. Care dintre acestea este (sunt) sensul (sensurile) cuvantului simulacru? a. numai a treia; b, toate; e, numai prima gi a treia; d. numai a doua. Examen de admitere ~ 25 iulie 2016 Grita nr. 1 Si. Fie urmitoarele definiri si / sau expliciri de euvinte: (1) care nu poate fi tulburat de nimic; (2) care denoti stipdnire de sine; (3) linistit, calm; (4) flegmatic, placid. Care dintre acestea reprezinta sensul (sensurile) cuvantului iaperturbabil? a, numai prima; b. numai prima, a doua sia treia: e. toate; d. numai prima si a patra, 52. Se dau urmitoarele cuvinte: afabil(1); inefabil(2); exprimabil(3); riuvoitor(4). Se poate stabili un raport de tre (1) si (4), respeetiv intre (2) si (3): b. numai intre (2) si (3): e. numai intre (1) si (3): d. intre (1) 5i (2), respectiv intre (1) si (3). 53. Se dau urmitoarele abrevieri pentru cuvantul ,seeunda”: (1) s, (2) sec, (3) s., (4) sec. , numai prima si a patra; e. numai a treia si a patra: d. alta interpretare. 54. Se di enuntul: Aceste schimbari frecvente ale ministrului Educatiei (1) / Ministrului Educati educatiei (3) / ministrului educatiei (4) adue doar deservicii in sistem. in secventele subliniate, este corec serierea cu litere mici, respectiv cu majuscule: a. numai in (4); b. numai in (2); . numai in (1); de alta interpretare. Sunt corecte: a, toate, 58. Se di enunjul: La examen s-au inseris doi candidati, dar s-a prezentat numai unu(1) /unul(2), care era frate cu o prietend de-a mea (3) / de-ale mele (4). Dintre secventele subliniate, sunt coreete: a. numai (2) si (4): b. numai (1) si(4); e. numai (1), (3) si A): d. altd interpretare. Se dit enunful: Desi munciti cu dedicatie, vit avertizez ca sunt un yef sever, care muncese din greu, cot la cot cu ¥0i, asa cd sii nu mai se mire nimeni dacit va voi penaliza la cea mai minora abatere. Acesta confine, raportat la limba romAnd literara: a. 0 greseala; b. doua greseli: e. tei greseli: d. patru greseli 57. Se da enungul: Nu cred cd ar trebui sit fie vreo diferenta intre a vorbi corect sau a scrie fara greseli, asa ca, atat Ja examenele scrise si la cele orale voi fi ta fel de exigent, iar pentru nota zece e nevoie de mult efort, dar si de interes pentru gramaticd. Acesta contine: a. nicio greyeala, b. 0 greseala: c. doud greseli: d. alta interpretare 58, Se da enuntul: Fiind 0 avocati care mereu esti solicitata de clienti, ai ajuns yi una dintre putinele femei care trebuie apreciata pentru rolul in societate si chiar tu insiti recunosti ci ai un cuvént greu de spus in multe privinge. Acesta contine: a. nicio greseala; b. 0 greseala; e. dowd greseli; d. trei greseli 59. Se da enuntul: M-am cam sdturat de reclama aceea care sunii cam asa: "Consumati zilnic minim doi litri de lichide!”, mai ales ct am aflat cit in spatele ei se afl un milionar care se prezinti drept preyedinte Partidul Secetei. Acesta confine: a, nicio greseali; b. 0 greseala; e. doud greseli; d. alta interpretare. 60, Seda enuntul: O alti problemd care as fi vrut sito luiim in discutie, de fata cu tofi ministri, era legatii de aceeasi situatie cu care noi ne mai confuntasem si in trecut, si anume ca tu, intotdeauna, indiferent de parerea celor din jur si de interesele partidului, iti este imposibil sii faci echipé cu noi. Acesta contine: a. nicio grescala: b. o gresealat; e. doud greseli: d alta interpretare. D. Marcati raispunsul corect: 61, Discutam despre risipa de resurse in cazul in care stim doar ca: a, oferta este adaptatd cererii, din punct de vedere sortimental si calitativ; b. oferta corespunde cereri, structural si cantitativ; e. pe piata, oferta nu corespunde cereri; d. tehnologia utilizata de catre producdtori este cea mai noua in domeniu, aducdnd sporuri de productivitate 62. Cererea inelastic’ arata c4, in valoare absolut, mirimea coeficientului de elasticitate a cereri preful (K) este: a, K=0: b. K=—-I:e.0