Sunteți pe pagina 1din 2
‘Obligate micllor producttor? 1. Micii produeitor care valritiesprodure de origine animal obsinute le ka animalele din goepoditia poopie vor avenasupea low presenta fi de indtte, izatd trimestial de cStre medicel veteinar de bers precicS lputeniit in raza cleus domiciars, Valorificaren acestor produve este ‘aimist oumai th locuri poblice (piefe. trguri, exporigi. eu oeazia Imanifestirlor orginizate in penioada siebitorile reliisase ea aloe fasemenea evenimente public, orzanizate periodic de cate autoritile localfjudejee pe integteitriul national. 2. Mieitproductiori uebuie sf apice toate mAsusle pentru a evita rscul contamindsiavestora gi uebuie st infrmmezedivetia sunita veterinsed i Peau sigusanjaalimentelor judefeand espectiv a munieipilus Bucuresti Sons cind constata ct prodsele destinate winrar: prevints un rise pentra Sinstatea uman8. 2. Produsele de rigine animal trebuies8indeplineased Unmitoaree cere: 2) sf provind de la animale, psi sau colon de albine stattoase pi st fie manipulate numai de cle persoanelesdnstous b) sd mu fe falsifcate sau cu micosus, gustti oi euler seine, cu consistenj@ anormal €)s4 nu fie mardarite sou s8 contina impurit,s¥ mu fie tansportate ori prezentate in ambalaje musdare, gine sau improprit pen produsul Fespectivs ‘Dak fie isofte de previzhsi serise din partea persounci care le valonfies refertoare Is tipo prods, origina acest, data reclra, Condit de pstrare presi ph orice att informaqieeonsieraténesesars )pentraTapele sti 8 respestecernfele de sinitate anil igient sabilite to anexa 1, sectinea TX, eup 1, pet 1 pet HWE AL Lt. Bp 1 Cp pot Ul din Regulamenta! Parlamentulu Eueopean pial Coss be. 8$3/2004 privind vegullle specifice de igienl penta aimeatele de Srigine animald, ew amensamentelewiterioare, pie asigvrarea trash prod 4 Ih locurile publce de valorficate » progutelor de origine animals, ‘ici’ producttor! vor aven stare de igiena corespunzttoue. (hase, orn, Bonete curate) pi vor aves asupra Lor un document dn cares riasd (iu suferd de bol cafe pot Fi tansmise prin intermedia almeatelor T SIPENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR Direota Santora Veterinara fi pent Siguranfa Alimentelor FISA DE SANATATE pentru animalele de la care se valorifica produse de origine animala PRODUCATORUL:... Cod numeric personal Domicitiul, ‘Actul de identitate (buletin de identitatefearte de identitate) SOF nnn BE . eliberat d Codul exploatatie. Animale existente in gospodaria producatorului Starea sinatatii animalelor Examen Data Semadiaray parae Specia i | Anu some | Anal sitar vetennare Rezukatol | —medicelvi veteinar de categoria efectaate An liber practied imputernieit [a pm pw pi pe pm pw ovine Tubereulinazea bovinelor Binemevads Conia eae ‘in are vac entre bruceloabovind rmulgtoare Oviee caprine ‘Control peat epistarea mastitelor avast Porcine Pas Gin are Examenul eisic uitoare al animmaleor Fai de passilor pi albine faniltor de albine din gospodseie Prodsele cate se valorfc ts ‘Doservaf presi solar voles Maas veto oe Ls. (Gernarura fi parafa)