Sunteți pe pagina 1din 148

Realizat cu sprijinul OMV i al Asociaiei Romne pentru Copii Dislexici

OMV
www.copiidislexici.ro
www.dislexic.ro

Bartok Eva

J t e k - o r d m - csillogo s z e m e k , M a r o s v s r h e l y , 2 0 1 0

Joc - bucurie - ochi strlucitori


Culegere
pentru

de jocuri

copiii

de

dislexici

dezvoltare

cei predispui

abilitilor
la

dislexie

Bartok Eva, 2011


Toate drepturile aparin autoarei!

Ilustraii:
Mtys Gergely Peter,

10 ani

Mtys Andrs, 7 ani


Bro Bori, 8 ani

T r a d u c e r e : C m p i a n Erika Ildiko
T e h n o r e d a c t a r e i P r e p r e s s : P O N T L A B Srl, T g . M u r e
C o p e r t a i tipografie: O S L I S T U D I O Srl, T g . M u r e
ISBN:

978-973-0-1

1464-5

Cuprins
Introducere

Folosirea culegerii de j o c u r i

10

A b i l i t i s u b d e z v o l t a t e la c o p i i i p r e d i s p u i la d i s l e x i e i la cei d i s l e x i c i

14

S e m n e care p o t fi observate n vorbire

14

S e m n e observabile n percepia vizual

17

S e m n e observabile la nivelul micrilor


S e m n e observabile n s c h e m a c o r p o r a l , o r i e n t a r e a spaial

17
.

19

S e m n e observabile la o r i e n t a r e a n t i m p

20

S e m n e observabile n ceea ce privete atenia

20

S e m n e observabile n ceea ce privete m e m o r i a

20

S e m n e observabile n seriere

21

Micare

25

Echilibru

37

Schema corporal

43

O r i e n t a r e a spaial

53

Micri

fine

57

Coordonarea ochi-mn

61

Percepia vizual

67

Atenia vizual

68

C o n s t a n a formei

72

Diferenierea fond-figur

73

Discriminare vizual

75

Percepia tactil-kinestezic

77

Percepia auditiv

81

Atenia auditiv

82

Diferenierea fond-form auditiv

86

Discriminarea auditiv

90

M e m o r i a verbal

93

Memoria vizual

103

Serialitatea

109

Percepia vorbirii

117

n e l e g e r e a vorbirii

125

Vocabular

129

Jocuri de relaxare

139

Bibliografie

145

Pentru Juli i

Emese

INTRODUCERE
A m d o u prietene, deja p e n s i o n a t e , foarte d r a g i sufletului m e u : u n a
d i n t r e e l e a l u c r a t c a l o g o p e d , c e a l a l t c a p s i h o l o g . D e a n i d e zile, n fieca
r e vineri, sau c n d a v e m t i m p , n e n t l n i m l a o cafea, c n d , c o n d i m e n t a t
cu m p r t i r e a e v e n i m e n t e l o r d i n viaa n o a s t r sau a u n o r r e e t e , discu
t m n fond d e s p r e copiii d e c a r e n e o c u p m . D e fapt, n e - a m f o r m a t u n
cerc m e t o d i c " m a i deosebit. C a r a c t e r u l su special deriv d i n faptul c
fora care i d via i l m e n i n e nu este i m p u s de sistemul de nv
m n t , ci este g e n e r a t de relaiile i n t e r u m a n e d i n t r e noi.
D e a n i d e zile n u t r e s c o m a r e a d m i r a i e p e n t r u e l e , p e n t r u c a u d o
b n d i t o baz de c u n o t i n e profesionale f u n d a m e n t a l e de care p u i n i dis
p u n : g s e s c o b u c u r i e i m e n s n m u n c a l o r i f a a l o r s e l u m i n e a z i as
tzi c n d vorbesc d e s p r e copii.
O a r e c a r e - i s e c r e t u l lor? C u m r e z i s t a c e a l i c r i r e " n o c h i i s p e c i a l i s
t u l u i p n l a v r s t a p e n s i o n r i i ? A t u n c i c n d l e - a m n t r e b a t d i r e c t p e ele,
a u r s o a r e c u m j e n a i , p e n t r u e l e f i i n d u n l u c r u a b s o l u t firesc, c u m r e s
p i r a i a p e n t r u alii.
Aceast mic e n i g m m-a c o n d u s ctre studiul s i n d r o m u l u i de epuiza
re profesional ( b u r n o u t ) , la c e r c e t a r e a m e t o d e l o r de p r e v e n i r e , la reflecii
a s u p r a calitii activitii de p s i h o p e d a g o g i de p e d a g o g i a s u p r a p s t r
rii e n t u z i a s m u l u i iniial.
Toate lucrrile de specialitate susin c trebuie s se asigure o atmosfe
r p l c u t i s e c u r i z a n t p e n t r u c o p i i n c u r s u l d e z v o l t r i i lor. P u i n e lu
c r r i amintesc, ns, faptul c acest lucru se p o a t e realiza, n m o d credibil,
d o a r d a c i specialistul se simte bine, lucreaz cu plcere i se b u c u r de
c e e a c e face. D a t o r i t n a t u r i i sale, m u n c a d e p s i h o p e d a g o g s e p o a t e t r a n s
f o r m a c u u u r i n n t r - o r u t i n , c e e a ce, n l i p s a a t e n i e i i a a u t o a p r r i i ,
poate d u c e la apatie sau, n u n e l e cazuri, c h i a r la e p u i z a r e profesional.
Dac specialistul n c e p e s d e s c o p e r e s i m p t o m e l e acestei stri, t r e b u i e s
elaboreze strategii p e r s o n a l e d e c o p i n g sau, d a c a r e posibilitatea, t r e b u i e
s solicite s u p e i v i / . u c . S u n t e m r s p u n z t o r i a t t fa d e c o p i i , c t i f a
7

t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


noi n i n e , a v n d n v e d e r e c, p e n t r u a d e s f u r a o activitate cu a d e a t d e c a l i t a t e , m u n c a n o a s t r t r e b u i e s n e o f e r e b u c u r i e i satisfacie,
l n g a l c t u i r e a u n u i p l a n c o r e c t d e d e z v o l t a r e , t r e b u i e s fim c a p a b i l i
i n e m o r e d i n a m i c e , vesele, c a r e s-i i m p l i c e p e c o p i i . P s i h o p e d a g o g u l
reaz cu o categorie de copii cu a n u m i t e abiliti m a i p u i n dezvoltate
d e c o l e g i i lor, c e e a ce, n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , a r e u n i m p a c t n e g a t i v
i p r a a u t o a p r e c i e r i i i a n c r e d e r i i d e s i n e . I n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , acesu l b u r r i p e r s i s t i l a v r s t a a d u l t , cei n c a u z fiind n e v o i i s s e obiiasc s t r i a s c c u ele. P e l n g d e z v o l t a r e a a b i l i t i l o r , s c o p u l m u n c i i
p s i h o p e d a g o g este c o n s o l i d a r e a n c r e d e r i i de sine a copilului, respect r a n s m i t e r e a p u t e r i i sufleteti i a d r z e n i e i n e c e s a r e p e n t r u d e p i r e a
stacolelor, n p r i m u l r n d p e cale n o n - v e r b a l , p r i n o f e r i r e a u n u i m o I . M r e f e r l a a c e l e i n f l u e n e m a i p u i n p a l p a b i l e , c a r e e m a n d i n vitalie a , e l a n u l i a t i t u d i n e a c o n s t r u c t i v n f a a g r e u t i l o r a u n u i a d u l t . i,
nt.ru c a s p e c i a l i s t u l s f i e c a p a b i l s a s i g u r e a c e s t l u c r u n m o d c r e d i b i l ,
e e s e n i a l c a e l s-i m e n i n i n t a c t e r e s u r s e l e p r o p r i i .
Pe lng mult p o m e n i t a capacitate empatic, r b d a r e i nelegere,
ecialistul t r e b u i e s fie rezistent la frustrri i s d i s p u n de strategii
rsonale d e a p r a r e ( c o p i n g ) f a d e s t r e s . A c e s t e a , p e l n g c u r s u r i l e
o f c s i o n a l e i s u p e r v i z a r e , p o t a s i g u r a a t t p r e v e n i r e a , ct i t e r a p i a sino m u l u i de e p u i z a r e (Petroczi, 2007).
C e r c e t r i l e lui P i n e s (1992) i n d i c f a p t u l c u r m t o r i i factori a u u n
ect b e n e f i c m p o t r i v a e p u i z r i i p r o f e s i o n a l e : n v a r e a , c u t a r e a s c o ilui i s e n s u l u i n a c t i v i t a t e a s p e c i a l i s t u l u i , s u c c e s u l i p e r f o r m a n a ,
:istcna u n o r c o m p e t e n e variate, a u t o r e a l i z a r e a i e x p e r i e n e l e d e tip
l u x " (flow). A c e s t e e x p e r i e n e ( C s i k s z e n t m i h l y i , 1991) s e r e f e r l a a c e m o m e n t e de bucurie n care ne pierdem att de puternic n ceea ce
cern n c t n i m i c a l t c e v a n u m a i c o n t e a z , i a r e x p e r i e n a t r i t e s t e a t t
c p l c u t n c t n u m a i d o r i m altceva d e c t s c o n t i n u m a c e a activiite c u o r i c e p r e i n u m a i p e n t r u b u c u r i a d e a o f a c e . A c e a s t s t a r e s e
iractei izeaz p r i n c o n t o p i r e a contiinei cu a c i u n e a , p r i n c o n c e n t r a
i asupra aciunii, prin concentrarea ateniei asupra ei p r i n excluderea
l e d u l u i stimulilor din m e d i u - pe scurt: senzaia de a b a n d o n total n
: t i v i t a t e . A d i c tot c e e a c e t r i m a t u n c i c n d n e j u c m .
C e r c e t a r e a e f e c t u a t d e C s k s z e n t m i h l y i s-a c o n c e n t r a t a s u p r a c o n d i lor c a r e s u n i n e c e s a r e p e n t r u c a c i n e v a s afle p l c e r e n c e e a c e face.
n o p i n i a lui, e s t e u n l u c r u p o z i t i v d a c n c e r c m s g s i m a c e l e a s p e c t e
a r e lac lilea/ e x p e r i e n e l e d e l i p flow".

Introducere
C u m p u t e m noi, p s i h o p e d a g o g i i i pedagogii, s d e s c o p e r i m a s e m e n e a
a s p e c t e n m u n c a n o a s t r ? D i n p c a t e , a c e s t l u c r u n u s e p r e a p r e d I a fa
cultate sau la alte c u r s u r i de p r e g t i r e . Aceast capacitate p o a t e fi d o b n
d i t d o a r p r i n t r - o c o n t i e n t i z a r e zilnic a activitii, p r i n reflecia sistema
tic a s u p r a e v e n i m e n t e l o r .
Calitatea u n u i specialist d e p i n d e d e muli factori. D e p u n e r e a u n u i
efort contient p e n t r u p s t r a r e a sntii m e n t a l e , p a s i u n e a p e n t r u p r o
fesie, a p r e c i e r e a m i c i l o r s u c c e s e i b u c u r i i , m u n c a f c u t c u p l c e r e , i d e
ile i n o v a t i v e s u n t cel p u i n l a fel d e i m p o r t a n t e c a i o p r e g t i r e p r o f e s i o
nal temeinic.
A d o r i s le m u l u m e s c t u t u r o r copiilor dislexici care, de-a l u n g u l ani
lor, m i - a u f c u t o n o a r e a d e a - m i f i p r i e t e n i , m p r t i n d u - i b u c u r i i l e i
t r i s t e i l e - cei c a r e a u d e v e n i t p a r t e a vieii m e l e i n a c r o r v i a a m a v u t
ansa s i n t r u . N e n u m r a t e l e e x p e r i e n e de j o c i clipele plcute trite m
p r e u n m-au inspirat s scriu aceast culegere de j o c u r i .

FOLOSIREA CULEGERII DE JOCURI


Majoritatea j o c u r i l o r descrise n aceast culegere p o t fi regsite i n
rsele e n u m e r a t e la s e c i u n e a de bibliografie. C e e a ce eu a d o r i s a d a u g
refer la m o d u l de utilizare a acestor jocuri. A dori s atrag atenia
u p r a faptului c este i m p o r t a n t c u m a n u m e selectm aceste j o c u r i . S u n t
nvins c e x p e r i e n a b u c u r i e i , m p r t i t cu copiii, este esenial p e n u a petrece m p r e u n t i m p u l n t r - u n m o d plcut, cu o n c r c t u r e m o Mial p o z i t i v , a t t p e n t r u c o p i l c t i p e n t r u a d u l t . S c o p u l a c e s t o r j o c u r i
te nu n u m a i dezvoltarea u n o r abiliti, ci i t r i r e a e x p e r i e n e i pozitive a
cului, s i n c r o n i z a r e a e m o i o n a l , ceea ce p e r m i t e copilului s d e v i n ct
a i r e l a x a t , s s e s i m t a p r e c i a t d e a d u l t , s-i n t r e a s c i m a g i n e a d e s i n e
3zitiv. D a c c o p i l u l s i m t e c i a d u l t u l s e s i m t e b i n e n a c e a a c t i v i t a t e ,
c o m p a n i a lui, a c e s t l u c r u a r e u n efect s t i m u l a t i v a s u p r a c o p i l u l u i . J o c u l
:esta n c o m u n a r e u n e f e c t m i r a c u l o s i b e n e f i c i n c l u s i v a s u p r a r e l a i e i
intre a d u l t i copil, c o n f e r i n d u - i c o n s i s t e n i p r o f u n z i m e , d e v e n i n d tot
tai b o g a t . E l c o n t r i b u i e p o z i t i v l a d e z v o l t a r e a p e r s o n a l i t i i c o p i l u l u i ,
igurnd t o t o d a t r e m p r o s p t a r e a forelor p e n t r u adult.
C o p i l u l dislexic sau p r e d i s p u s l a dislexie simte c r m n e n u r m fa
e c o l e g i i lui n m u l t e p r i v i n e , c n u p o a t e s s e r i d i c e l a a t e p t r i l e p n i l o r , a l e p e d a g o g i l o r s a u a l e p r o p r i e i s a l e p e r s o a n e . U n astfel d e c o p i l
evine nesigur cu u u r i n , se consider n e n d e m n a t i c i prost, c r e n d u o i m a g i n e de sine d i n ce n ce m a i n e g a t i v . De aceea, nu este suficient
\ ne c o n c e n t r m d o a r a s u p r a dezvoltrii abilitilor m a i p u i n funciona ale copilului. In cazul acestor copii, scopul p r i m a r este d e z v o l t a r e a per:>nalitii l o r n a n s a m b l u l ei, c e e a c e i n c l u d e d e z v o l t a r e a u r m t o a r e l o r
specte: n c r e d e r e a n sine, a u t o a p r e c i e r e a , a u t o c u n o a t e r e a , e x p r i m a r e a
e sine, creativitatea, d i s p o n i b i l i t a t e a p e n t r u c o o p e r a r e , tenacitatea, perr v e r e n a , abilitatea de r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r , relaiile sociale. T r e b u i e
-1 a j u t m s d e v i n u n a d u l t r e z i s t e n t i c u o p e r s o n a l i t a t e e c h i l i b r a t ,
n pofida dificultilor cu c a r e se c o n f r u n t .
n c u r s u l elaborrii acestei culegeri de j o c u r i , m - a m strduit s inte;rez e x e r c i i i l e d e d e z v o l t a r e c u l e s e d i n d i f e r i t e c r i d e s p e c i a l i t a t e n t r i n c a d r u d e joc n c a r e c o p i l u l s n u a i b s e n z a i a d e n v a r e s a u s a r c i n a
l e p e r f o r m a n , c i s s e p s t r e z e c a r a c t e r u l l o r d e j o c . J o c u r i l e facilitea d e z v o l t a r e a e m o i o n a l a i i n t e l e c t u a l , a v n d u n efect p o z i t i v i a s u p r a
volutiei r e l a i i l o r i n t e i p e i s o n a l e .
10

Folosirea culegerii d e j o c u r i
n majoritatea cazurilor, titlul j o c u l u i r e d acel rol pe c a r e copilul tre
b u i e s-1 p r e z i n t e . A c e s t e a r e p r e z i n t , d e f a p t , d o a r i d e i p r i n c a r e s e d o
rete s se includ, s se integreze procesul de dezvoltare ntr-un context
m a i f a m i l i a r p e n t r u c o p i l i, n a c e l a i t i m p , s s e t r a n s f o r m e a c t i v i t a t e a
d e dezvoltare, d e m u l t e ori d e s t u l d e m o n o t o n , ntr-o situaie m a i lejer,
m a i distractiv. Dvs. vei avea posibilitatea ca, p s t r n d e s e n a i efectul
benefic al jocurilor, s inventai noi c a d r e sau contexte de joc, s cutai
m p r e u n c u copilul noi idei, t r a n s f o r m n d activitatea p s i h o p e d a g o g i c
n t r - o a d e v r a t a v e n t u r , un p r o c e s creativ i inovativ.
Toate jocurile descrise de m i n e p r e s u p u n activitatea n c o m u n cu adul
tul, a d i c i m p l i c a r e a lui n j o c . D e a c e e a , t o a t e j o c u r i l e t r e b u i e j u c a t e c u
s c h i m b a r e a r o l u r i l o r , a d i c i a d u l t u l s j o a c e r o l u l p e c a r e 1-a a v u t c o p i
lul. E x p e r i e n a n e v a d e m o n s t r a c d e m u l t e o r i n u e s t e c h i a r a t t d e u o r
s n d e p l i n i m sarcinile j o c u l u i . Ea ne va ajuta s d e v e n i m m a i r b d t o r i ,
m a i nelegtori cu copiii. S c h i m b a r e a rolurilor, adic posibilitatea de a
prelua rolul de c o n d u c t o r al jocului, este foarte i m p o r t a n t i d i n p u n c
tul de vedere al copilului, p e n t r u c dezvolt a u t o n o m i a i sentimentul de
autoafirmare, de control i de putere, j o c u l nostru oferind, de m u l t e ori,
u n m o d e l p e c a r e e l s-1 j o a c e . A r f i i m p o r t a n t c a j o c u l s n u f i e i m p u s i
s n e j u c m d o a r a t u n c i c n d i n o i a v e m chef. D a c n e j u c m c u e n t u z i
asm i cu bucurie, vom t r a n s m i t e aceste emoii i copilului, credibilitatea
i e l a n u l n o s t r u a v n d u n efect m o t i v a t o r a s u p r a copilului.
Este i m p o r t a n t s c r e m i s m e n i n e m o a t m o s f e r de joc, a d i c m a
gia j o c u l u i " , p r i n d e s c r i e r e a sugestiv a j o c u r i l o r , p r i n flexibilitate, s p o n
t a n e i t a t e , u m o r , p r i n u t i l i z a r e a c o n t i e n t a g e s t u r i l o r , a m i m i c i i i a vocii.
Nu-i p u t e m e n t u z i a s m a pe copii d a c v o r b i m blazat, cu o voce m o n o t o n ,
fr convingere. edinele desfurate fr cusur din p u n c t de vedere
metodologic, d a r cu o a t i t u d i n e d i s t a n t , seac sau care d a u n u m a i senti
m e n t u l nvrii, vor fi e x p e r i e n e n e p l c u t e i cu efecte negative a s u p r a
p e r s o n a l i t i i c o p i i l o r i a d u l i l o r , d e o p o t r i v . C a l i t a t e a j o c u l u i e s t e reflec
tat de rsul n c o m u n i de ochii strlucind de bucurie ai participanilor.
C r e d c este evident faptul c titlul acestei cri se refer att la copii, ct
i la a d u l i .
G r u p a r e a j o c u r i l o r n c a t e g o r i i s-a d o v e d i t a f i o , s a r c i n f o a r t e dificil,
d e o a r e c e majoritatea jocurilor dezvolt s i m u l t a n m a i m u l t e abiliti. In
c l u d e r e a u n o r jocuri la a n u m i t e capitole este, i p e n t r u m i n e , discutabil.
Culegerea nu conine un capitol distinct p e n t r u jocurile de dezvoltare a
ateniei, p e n t r u c toate jocurile dezvolt i atenia. Din descrierea jocu-

I I

irtok Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


i , reiese clar d a c este vorba d e u n j o c i n d i v i d u a l , d e g r u p sau d e g r u p
ic. A m c o n s i d e r a t c n u e s t e i m p o r t a n t s d e d i c a c e s t o r a c t e o c a t e g o r i e
p a r a t , a v n d n v e d e r e faptul c, c u p u i n i n g e n i o z i t a t e , toate j o c u r i l e
>t fi t r a n s f o r m a t e n j o c u r i de g r u p sau individuale.
J o c u r i l e care dezvolt o a n u m i t abilitate subdezvoltat a copilului trelie j u c a t e d e m a i m u l t e o r i , d a r n u este i n d i c a t s n e c o n c e n t r m d o a r
n p r a ctorva domenii. Planul de dezvoltare trebuie s includ ntot; a u n a i j o c u r i c a r e s u n t m a i u o a r e p e n t r u c o p i l i, p r i n u r m a r e , c a r e i
igur acestuia e x p e r i e n a succesului.
J o c u r i l e s u n t astfel s t r u c t u r a t e n c t s n u c r e e z e o s i t u a i e d e c o m p e ie p e n t r u c o p i l . E s t e n e c e s a r s a v e m g r i j c a i n c u r s u l d e s f u r r i i
curilor s nu se creeze o a s e m e n e a situaie. T r e b u i e s u r m r i m cu o
enie deosebit i situaiile n c a r e j o c u l p r o v o a c dificulti copilului,
icndu-1 s g r e e a s c i s rezolve i n c o r e c t sarcinile a s c u n s e n j o c . In
lajoritatea c a z u r i l o r , aceste dificulti d e c u r g d i n s u b d e z v o l t a r e a abiliiilor, d a r p o t a p r e a i n u r m a l i p s e i m o m e n t a n e d e a t e n i e s a u a n e gerii greite a j o c u l u i . In aceste cazuri, t r e b u i e s oferim copilului un
ed-back cu tact, cu lejeritate, plin de u m o r i ct m a i acceptabil p e n t r u
>pil, n s p i r i t u l j o c u l u i i d i n p e r s p e c t i v a r o l u l u i p e care-1 j u c m n a c e l
\ o m e n t . D e e x e m p l u , n j o c u l P o t a u l " , c a r e i p r o p u n e d e z v o l t a r e a
ercepiei vizuale, d a c copilul (potaul) n m n e a z scrisoarea n m o d
reit, i n t r m r e p e d e n r o l u l a n i m a l e l o r i f a c e m o r e c l a m a i e , n e i n t e r e im d a c potaul nu a obosit c u m v a d u p o n t r e a g zi de m u n c , l ini t m s m n n c e o felie d e t o r t s a u s b e a c e v a e t c . A p o i n e e x p r i m m
^ c u n o t i n a c n d , n cele d i n u r m , p o t a u l g s e t e s c r i s o a r e a m u l t a? p t a t n g e a n t a sa. A c e s t t i p d e a t i t u d i n e p r e s u p u n e d i n p a r t e a s p e c i a l i s ului o d i s p o z i i e r i d i c a t p e n t r u j o c , s p o n t a n e i t a t e , c r e a t i v i t a t e , s e n i n t a ? i umor, a b a n d o n a r e a u n e i o r i e n t r i p r e a stricte, p r e a compulsive spre
performan, i m u l t r b d a r e .
n planificarea jocurilor, trebuie s ne c o n c e n t r m nu asupra aspecelor cantitative, ci a celor calitative. Este r e c o m a n d a b i l s j u c m un j o c
loar p n c n d copilul l joac cu b u c u r i e , cu p l c e r e . Pe ct posibil, t r e m i e s d i s c u t m e x p e r i e n e l e d i n t i m p u l j o c u l u i ( C e i-a p l c u t ? C e n u
i-a p l c u t ? C u m a m p u t e a j u c a a c e s t j o c n t r - u n a l t m o d ? C u n o t i j o c u r i
i m i l a r e ? C u c i n e i p l a c e s t e j o c i ? C a r e e s t e j o c u l t u p r e f e r a t ? e t c ) ,
le/.volind i n acest m o d v o c a b u l a r u l i c a p a c i t a t e a d e a u t o e x p r i m a r e
ilc c o p i l u l u i .

Folosirea culegerii de j o c u r i
Activitatea de dezvoltare va fi cea m a i eficient d a c c u n o a t e m exact
dificultile copilului, d a c tim precis ce a n u m e d o r i m s dezvoltm. In
a c e s t p r o c e s n e p o a t e f i d e folos o e x a m i n a r e l o g o p e d i c c o m p l e x i o b
servarea copilului. Observaiile fcute n cursul edinelor ne p o t furni
za m u l t e informaii utile n stabilirea direciei i a r i t m u l u i de dezvoltare.
Jocurile descrise n aceast carte sunt r e c o m a n d a t e n p r i m u l r n d co
piilor de vrsta g r d i n i e i i a ciclului p r i m a r , cu p r o b l e m e c a r e vizeaz
a b i l i t i l e s u b d e z v o l t a t e ( c o p i i i p r e d i s p u i l a d i s l e x i e i cei d i s l e x i c i ) , d a r
sunt adecvate, n principiu, p e n t r u dezvoltarea t u t u r o r copiilor cu vrsta
n t r e 5-10 a n i . E l e p o t f i u t i l i z a t e n f o r m a u n o r p r o g r a m e i n d i v i d u a l e s a u
i n t e g r a t e n alte t i p u r i d e p r o g r a m e d e dezvoltare, n activiti individu
ale sau d e g r u p , d a r i n g r d i n i sau l a coal (clasele I-IV), n c a d r u l
orelor, p u r i simplu, p e n t r u r e l a x a r e a c o m b i n a t cu activiti de dezvolta
r e . I n a c e s t fel s e c o m p l e t e a z e x e r c i i i l e d e t i p h r t i e - c r e i o n , a p l i c a r e a l o r
combinat a d u c n d bun-dispoziie i o atmosfer plcut n procesul de
dezvoltare. In cazul copiilor cu t u l b u r r i de vorbire, este n e c e s a r s apli
c m i un t r a t a m e n t logopedic, iar n cazul celor cu t u l b u r r i de coordinare motric, un tratament kinetoterapeutic.
A m alctuit aceast c u l e g e r e p e n t r u logopezi, profesori d e sprijin, e d u
catoare i nvtoare, d a r a r e c o m a n d a - o i acelor prini care doresc s
p a r t i c i p e activ l a d e z v o l t a r e a c o p i l u l u i , r e s p e c t i v s c r e e z e i s m e n i n o
relaie copil-printe a r m o n i o a s .
Muli p r i n i s u n t stnjenii d e s e n t i m e n t u l c n u a u suficient t i m p
p e n t r u c o p i i i lor. M a j o r i t a t e a j o c u r i l o r d e s c r i s e n a c e a s t c u l e g e r e p o t f i
j u c a t e i n t i m p c e c o n d u c e i m a i n a , c l c a i h a i n e l e , g t i i , facei c u m p
r t u r i sau p e d r u m u l d e l a coal sau g r d i n i p n acas. Aceste j o c u r i
contribuie nu n u m a i la dezvoltarea copilului. Atenia reciproc, m p r t
irea u n o r e m o i i pozitive, s i n c r o n i z a r e a e m o i o n a l , rsul m p r e u n n e
refac p u t e r i l e i n o u , adulilor, r e a d u c n d la via acea senzaie p l c u t
p e care a m trit-o n j o c u r i l e copilriei.

13

ABILITI SUBDEZVOLTATE LA COPIII PREDISPUI LA


DISLEXIE SI LA CEI DISLEXICI
n m u l t e cazuri, t u l b u r a r e a acestor abiliti, c a r e pot fi o b s e r v a t e
ja la vrsta grdiniei, este de origine n e u r o l o g i c i persist i n anii
olari.
A b i a e x i s t c o p i l d e 5-6 a n i c a r e s n u p r e z i n t e o r m n e r e n u r m
a i m a r e s a u m a i m i c cel p u i n n c t e v a d i n t r e d o m e n i i l e e n u m e r a t e
ai j o s .
Existena u n o r a din simptomele e n u m e r a t e nu n s e a m n n e a p r a t c
el copil va fi cu s i g u r a n dislexic, d a r e x i s t e n a u n u i n u m r m a i m a r e
? s i m p t o m e s a u g r a v i t a t e a u n o r a d i n t r e ele m e r i t a c o r d a r e a u n e i a t e n i mrite!
L a u n n u m r m a r e d e copii, aceste s i m p t o m e n u s e a t e n u e a z d e l a
n e o d a t c u c r e t e r e a c o p i l u l u i , c i p u n b a z e l e i r u l u i d e e e c u r i cola* viitoare. Aceste eecuri p o t fi prevenite sau a t e n u a t e n m a r e m s u r
ac o b s e r v m d i n t i m p s i m p t o m e l e , d a c aceti copii p a r t i c i p n c d i n
r d i n i la o t e r a p i e a d e c v a t de p r e v e n i r e a dislexiei. P r i n t e r a p i e inm s i v (2-3 e d i n e s p t m n a l ) , n c a z u l u n o r t u l b u r r i u o a r e , p o a t e f i
revenit a p a r i i a dislexiei, iar n c a z u r i l e m a i grave, s i m p t o m e l e ei p o t
diminuate.
Cu exerciii sub f o r m de j o c , care se p o t efectua i acas, ntrzierile,
ilburrile descoperite t i m p u r i u , n majoritatea cazurilor pot fi a d u s e la
ivelul c o r e s p u n z t o r v r s t e i n c n a i n t e d e i n t r a r e a c o p i l u l u i i n c o a l .

Semne care pot fi observate n vorbire


Unul dintre, semnele importante i care se poate depista timpuriu,
eventual predispoziie la

dislexie,

este observabil n

care indic

limbajul vorbit.

ntrziere n dezvoltarea vorbirii


A n c e p u t s v o r b e a s c m a i t r z i u n c o m p a r a i e c u ali c o p i i .
Dezvoltarea limbajului la vrsta de 3 a n i p r e z i n t n t r z i e r e s e m n i icativ n c o m p a r a i e c u p e r f o r m a n e l e d e / n v o r b i r e a l e c o p i i l o r d e a c e ai v r s t .

II

Abiliti s u b d e z v o l t a t e la copiii p r e d i s p u i la d i s l e x i e i la cei dislexici


Dezvoltare g r e o a i e a vorbirii
V o c a b u l a r u l , c a p a c i t a t e a d e e x p r i m a r e s-a d e z v o l t a t n t r - u n r i t m p r e a
lent.
Dislalie prelungit, greu corigibil, torsiunea cuvintelor
Are p r o b l e m e de articulare a sunetelor: nu emite corect sunetele, cu
vintele, emite c o n s o a n e s u r d e n locul celor sonore, nu p r o n u n u n e l e
p r i ale cuvintelor, o m i t e sau inverseaz silabele n u n e l e cuvinte.
Articularea este neclar, vorbirea este n e a c c e n t u a t , a r e un r i t m
nepotrivit.

Ii

creeaz

dificulti

pronunia

unor

cuvinte

mai

lungi

sau

necunoscute.
T u l b u r r i l e de p r o n u n i e se corecteaz cu dificultate, dei p a r t i c i p
r e g u l a t la activitile logopedice.
Vocabular srac
Nu nelege i nu utilizeaz cuvinte pe care n m o d n o r m a l ar trebui
s l e c u n o a s c l a v r s t a lui.
n v a g r e u c u v i n t e n o i , n u m e , e x p r e s i i , c u v i n t e l e n o u n v a t e nefii n d i n t e g r a t e n v o c a b u l a r u l activ.
Capacitate deficitar de e x p r i m a r e
Slab capacitate de a l c t u i r e a propoziiilor, i lipsete c a p a c i t a t e a de
evideniere a esenialului.
Nu vorbete cu p l c e r e . i e x p r i m g r e u s e n t i m e n t e l e , voina, g n
d u r i l e . E x p r i m c u g r e u , c h i a r i n p r o p o z i i i s i m p l e , c e e a c e i s-a n t m
plat, nu p o a t e vorbi c o e r e n t d e s p r e o a n u m i t t e m .
A t u n c i c n d d o r e t e s-i p o v e s t e a s c t r i r i l e , s a r e d e l a o i d e e l a a l t a ,
n c e p u t u l i sfritul povestirii c o n f u n d n d u - s e .
V o r b i r e a nu este cursiv, face m u l t e p a u z e , este n e s i g u r r e f e r i t o r la
cuvintele pe c a r e ar t r e b u i s le foloseasc.
Deseori nu p o a t e r s p u n d e rapid la n t r e b r i puse brusc, nici m
car n acele c a z u r i n c a r e n u e nevoie d e u n t i m p d e g n d i r e p e n t r u a d a
rspunsurile.
Deseori confund cuvintele asemntoare.
Dificulti n gsirea cuvintelor
S e n t m p l f o a r t e f r e c v e n t s n u i a m i n t e a s c u n e l e c u v i n t e n t i m
pul vorbirii, utilizarea limbajului nu este corect, nlocuiete u n e l e c u v i n t e
cu e x p r e s i i ca lucrul acela", n l o c s f o l o s e a s c d e n u m i r e a e x a c t a o b i e c
tului n cauz.
U n e o r i i a m i n t e t e g r e u i c u v i n t e s i m p l e , c u u t i l i z a r e z i l n i c .

irtok Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Disgramatism
Vorbete incorect d i n p u n c t de vedere gramatical.
Tulburarea p e r c e p i e i auditive i dificulti n p e r c e p i a vorbirii
Dei rezultatul este negativ la testul de a u d i o m e t r i e , p u n e n t r e b r i
petate, de p a r c n-ar auzi sau n-ar nelege ceea ce i se s p u n e . D e s e o r i
i r e a c i o n e a z c n d i se v o r b e t e .
Dac a u d e c o n c o m i t e n t z g o m o t e sau sunete, nu p o a t e distinge suneil esenial, r a r e o r i putndu-i c o n c e n t r a atenia m a i mult t i m p a s u p r a
estuia. Este a t e n t la toi stimulii auditivi, fiecare z g o m o t este i m p o r t a n t
? n t r u el, e s t e i n c a p a b i l s-i d i r e c i o n e z e a t e n i a , s i-o p s t r e z e a s u p r a
nui singur lucru.
Un m e d i u nconjurtor zgomotos, un ritm rapid de vorbire constituie
ictori c a r e n g r e u n e a z p e r c e p i a a u d i t i v , p e r c e p i a v o r b i r i i .
D e o s e b i r e a s u n e t e l o r i c r e e a z p r o b l e m e i, d e a c e e a , a p a r d i s t o r s i ni ale u n o r cuvinte n cazul nvrii u n o r poezii sau c n t e c e d u p auz.
Deseori s p u n e cuvinte fr sens, a s e m n t o a r e d i n p u n c t de v e d e r e
>nor u n o r c u v i n t e c u s e n s .
R e p e t a r e a u n o r cuvinte grele este inexact.
Este c a r a c t e r i z a t d e o s l a b c a p a c i t a t e d e a n a l i z a s u n e t e l o r : n u a u d e
ac un a n u m i t s u n e t este prezent sau nu n t r - u n cuvnt, este incapabil
-l e v i d e n i e z e n c u v n t , a r e p r o b l e m e n d e s p r i r e a u n u i c u v n t n u
etele c o m p o n e n t e , p e r c e p e i n c o r e c t o r d i n e a s u n e t e l o r n t r - u n c u v n t .
Dificultate n nelegerea vorbirii
nelege greit indicaiile verbale, r e a c i o n e a z i n a d e c v a t la stimulii
erbali ai m e d i u l u i nconjurtor. D e s e o r i nelege greit ceea ce i se spuic, n u n e l e g e p r o p o z i i a a u z i t , s o l i c i t a r e a a d r e s a t , s a r c i n a a t r i b u i t .
Nu ascult cu plcere poveti, nu p u n e n t r e b r i referitoare la n t m >lrile d i n p o v e s t e , p o a t e r e d a d o a r f o a r t e p u i n d e s p r e n t m p l r i l e d i n
>oveste. D i n e v e n t u a l e l e n t r e b r i a l e sale n e d m s e a m a c n u a n e l e s
c s-a n t m p l a t .
U n t e x t citit s a u p o v e s t i t n u i c a p t e a z a t e n i a . I i p r o d u c e g r e u i e x t r a g e r e a e s e n i a l u l u i d i n t r - u n t e x t , n u n e l e g e r e l a i i l e d i n t e x t , n u
joate povesti c o n i n u t u l .
C o n f o r m a r e a la regulile u n u i j o c i creeaz greuti, d e o a r e c e nu le
ntelege. Deseori este a t e n i o n a t n t i m p u l j o c u l u i c nu este atent.
Sim al ritmului i muzicalitate slab, a m u z i c a l i t a t e
Nu poale reda prin bti din p a l m e un ritm simplu, evident, nu are
lim p e n t r u r i t m , n u e s t e c a p a b i l s d e s p a r t c u v i n t e n silabe.

Abiliti s u b d e z v o l t a t e la copiii p r e d i s p u i la d i s l e x i e i la cei dislexici

Semne observabile n percepia vizual


Subdezvoltarea, tulburarea p e r c e p i e i v i z u a l e fond-figur
O b s e r v sau r e c u n o a t e g r e u p e r s o a n e c u n o s c u t e p e s t r a d , n m u l
ime, un a n u m i t obiect ntr-o m u l i m e de obiecte (exemplu: o j u c r i e pe
raftul cu jucrii, o h a i n d i n d u l a p etc).
O b s e r v cu g r e u o p a r t i c u l a r i t a t e a u n u i obiect, a r e g r e u t i n dis
tingerea u n u i fragment dintr-o imagine.
I n fiele d e l u c r u i c r e e a z g r e u t i r e c u n o a t e r e a f o r m e l o r d i f e r i t e ,
nu recunoate direciile.
Gsete g r e u cuvinte d a t e d i n t r - u n text, litere d a t e d i n t r - u n cuvnt.
Subdezvoltarea sau tulburarea capacitii de difereniere vizual
N u o b s e r v d i f e r e n a d i n t r e d o u o b i e c t e ( d e e x e m p l u : i n c a l n
m o d r e g u l a t pantofii invers), n u o b s e r v d i f e r e n a d i n t r e d o u i m a g i n i .
I i p r o v o a c g r e u t i d e o s e b i r e a u n o r f o r m e d i f e r i t e , c o n f u n d figu
rile a s e m n t o a r e ca f o r m .
R e c u n o a t e g r e u s c h i m b r i l e d e m i m i c , d i f e r e n e l e m r u n t e i, d e
a c e e a , n u r e a c i o n e a z l a s c h i m b r i l e e x p r e s i e i feei a l t o r p e r s o a n e . D e s e
ori trebuie a t e n i o n a t verbal, chiar pe un t o n ridicat ca s reacioneze, n e f i i n d s u f i c i e n t o altfel de privire".
In fiele de lucru i creeaz greuti r e c u n o a t e r e a formelor diferite,
nu recunoate direciile.
Subdezvoltarea, tulburarea capacitii de analiz vizual
Nu poate realiza construcii d i n cuburi d u p m o d e l e date.
Nu reuete s copieze figuri, nu a r e o strategie de copiere.
Dezvoltarea slab a coordonrii ochi - m n
D e s e n u l d u p m o d e l este d e o s e b i t d e slab, i n e x a c t , n u u r m r e t e
micarea minii cu privirea.
T r a s a r e a liniilor este inexact. De e x e m p l u , la sarcinile de tip labirint
u r m r e t e f o a r t e g r e u t r a s e u l , d e s e o r i i n t e r s e c t n d liniile.
I i e s t e g r e u s u r m r e a s c t e x t u l citit c u d e g e t u l .

Semne observabile la nivelul micrilor


Tulburri n dezvoltarea micrilor
N u s-a t r t , n u a m e r s n p a t r u l a b e " , s a u a c e a s t p e r i o a d p r e m e r
gtoare mersului a d u r a t foarte puin.
17

trtok Eva: Joc - bucurie ~ ochi strlucitori


A n c e p u t s m e a r g trziu n c o m p a r a i e cu ali copii, micrile au
st mult timp nesigure, necoordonate.
N u tie s t r a g c u o c h i u l .
ntrziere n dezvoltarea micrilor ample
Micrile s u n t n e s i g u r e , n e o r g a n i z a t e , nu s u n t a r m o n i c e . Este nesijr pe scri, la m e r s u l pe o linie d r e a p t , la t r e c e r e a sau s r i t u r a peste
lici o b s t a c o l e . A r e o p o s t u r n c o r d a t . S e m p i e d i c u o r , c a d e , s c a p ,
r m sau r s t o a r n obiecte. Nu reuete s e x e c u t e micri m a i comlexe, i e s t e g r e u s s e m b r a c e s i n g u r , s s e d e z b r a c e , s-i p u n o s e t e
tu s se ncale. E x e c u t foarte lent aceste activiti. n efectuarea u n o r
icri c u u n scop b i n e definit efectueaz m u l t e m i c r i inutile, i n e x a c t e
l e ex., a r u n c a r e a i p r i n d e r e a m i n g i i ) . N u s e j o a c c u p l c e r e c u m i n g e a ,
u j o a c fotbal.
H i p e r a c t i v i t a t e a p o a t e f i u n alt s e m n : s e m i c m u l t i a t t d e r e p e d e
ct este g r e u de u r m r i t cu privirea. In activiti este r a p i d , superficial,
gitat, s e j o a c d o a r p e n t r u s c u r t t i m p c u o a n u m i t j u c r i e . n c e p e m u l ; activiti, d a r nu le t e r m i n , se plictisete r e p e d e , trece cu u u r i n la
It a c t i v i t a t e , e s t e n p e r m a n e n t m i c a r e , e s t e i m p r e v i z i b i l , i m p u l s i v . n
inele c a z u r i , h i p e r a c t i v i t a t e a a p a r e m p r e u n c u t u l b u r r i l e d e n v a r e .
Simul echilibrului
E s t e n e s i g u r , lipsit d e c u r a j p e t o b o g a n i c r t o a r e a d e p e t e r e n u l
le j o a c , evit aceste obiecte. Nu p o a t e s stea sau s s a r n t r - u n picior.
J r c sau c o b o a r scrile i n n d u - s e d e b a l u s t r a d , u r c sau c o b o a r p i n d m e r e u c u acelai picior. N u n v a , sau n v a foarte g r e u m e r s u l p e
)iciclet s a u t r o t i n e t , m e r s u l c u r o l e l e , s n o a t e s a u s s c h i e z e . N u a r e
;tabilitate p e m i j l o a c e l e d e t r a n s p o r t n c o m u n d a c n u a r e loc p e s c a u n .
Micrile fine, dexteritatea manual
Este c a r a c t e r i z a t de lipsa de n d e m n a r e . Micrile m i n i i s u n t n e
sigure, n e d e z v o l t a t e - i este g r e u s taie, s inire, s i n d o a i e , s l u c r e z e
:u plastilina etc.
Micrile cu direcie prestabilit sunt inexacte - e x e m p l u : u d a t u l
florilor.
Este n e p r i c e p u t n u t i l i z a r e a c u i t u l u i i a f u r c u l i e i , a foarfecii, nu
p o a t e , s a u i n c h e i e g r e u h a i n e l e , i r e t u r i l e .
S o l i c i t a j u t o r la m n c a t i m b r c a t .
Lipsete c o o r d o n a r e a micrii celor d o u m i n i .
N u p o a t e s-i m i t e d e g e t e l e s e p a r a t .

IS

Abiliti s u b d e z v o l t a t e la copiii p r e d i s p u i la d i s l e x i e i la cei d i s l e x i c i


Grafomotricitatea
i n e creionul incorect, cu m n a n c o r d a t , u r m r e t e g r e u liniile
c u c r e i o n u l , scrisul e s t e p r e a a p s a t sau p r e a slab, face m u l t e c o r e c t u r i ,
tersturi.
Calitatea d e s e n e l o r este sub nivelul vrstei. Nu i place s d e s e n e z e ,
s coloreze, s picteze. n cazul n c a r e coloreaz sau picteaz, d e p e t e
d e s e o r i m a r g i n e a h r t i e i sau n u p o a t e a c o p e r i suprafeele n e c o l o r a t e . I i
este g r e u s utilizeze p e n s u l a , d e s e n e l e s u n t u r t e , d e z o r d o n a t e .
Perioada

definitorie pentru

dezvoltarea

vutcarilor

fine

este

n jurul vrstei

de

6 ani. Fiecare copil are un ritm propriu de dezvoltare n acest domeniu. De multe
ori,

deprinderea

de

mului an de coal.

inere

corect a

creionului se formeaz

doar la

Muli copii in creionul cu mna ncordat,

menin scrisul pe acelai rnd,

s trag

sfritul pri

le este greu s

liniile n mod corespunztor.

Semne observabile n schema corporal, orientarea spaial .


D o m i n a n de lateraltate nedezvoltat sau Iateralitate n c r u c i a t
Lateralitate n e d e z v o l t a t , d o m i n a n de Iateralitate slab: nu este
clar d a c este d r e p t a c i sau stngaci.
Exist u n n u m r m a r e d e stngaci p r i n t r e dislexici. S t n g c i a n sine
ns nu este un s e m n sigur de p r e d i s p o z i i e la dislexie. O p r o b l e m m a i
grav este n cazul lateralitii ncruciate, adic a t u n c i c n d nu s u n t d o
m i n a n t e ochiul, u r e c h e a , m n a , piciorul de pe aceeai p a r t e a c o r p u l u i .
De exemplu, sunt d o m i n a n t e : ochiul d r e p t - m n a stng - piciorul d r e p t
- urechea dreapt.
Schem corporal nesigur care se dezvolt greu
Nu cunoate d e n u m i r e a prilor corpului, le confund, nu se orien
teaz corespunztor pe p r o p r i u l corp.
Tulburare a orientrii n spaiu
A r e d i f i c u t i n o r i e n t a r e , a r e u n s i m a l d i r e c i e i slab. E s t e n e s i g u r
s a u s e r t c e t e p e c u l o a r e l e c u n o s c u t e a l e g r d i n i e i , a l e colii.
U i t u n d e i-a l s a t l u c r u r i l e , i p i e r d e d e s e o r i o b i e c t e l e p e r s o n a l e
( d e ex., j u c r i i , h a i n e d e z b r c a t e ) .
Nu poate deosebi cu certitudine direciile n spaiu, c o n f u n d direcii
le d r c a p t a - s t n g a , se g n d e t e mult c a r e i este m n a s t n g i cea d r e a p t .

a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Nu p o a t e u r m r i i n s t r u c i u n i l e referitoare la m i c r i nici d a c acesa i s u n t p r e z e n t a t e . L a o r a d e e d u c a i e fizic, n u p o a t e e x e c u t a c o r e c t
cerciiile p r e z e n t a t e .
Nu construiete j o c u r i d i n piese, nu a r e r b d a r e s le caute.
Construiete r n d u r i de la d r e a p t a la stnga, are greuti n u r m r i
t a d i r e c i e i p e fiele d e l u c r u .
D e s e n e a z forme, figuri cu c a p u l n jos.
Se orienteaz g r e u n p a g i n a caietului.

Semne observabile la orientarea n timp


Tulburri ale orientrii n t i m p
A r e s i m u l t i m p u l u i slab d e z v o l t a t , n t r z i e d e s e o r i .
N u tie s-i m p a r t t i m p u l , m e r e u trage d e timp". D e s e o r i i l a s
a r c i n i l e n e t e r m i n a t e , a m n l a n e s f r i t t e r m i n a r e a l o r - d i n a c e a s t ca
z, a j u n g e , d e s e o r i , n s i t u a i i c o n f i i c t u a l e c u cei d i n j u r .

Semne observabile n ceea ce privete atenia


Tulburri ale ateniei
Este n e a t e n t , nu este capabil de o c o n c e n t r a r e n d e l u n g a t a ateniei,
t e n i a i e s t e d i s t r a s u o r d e z g o m o t e e x t e r i o a r e , d e o b i c e i fiind c a p a b i l
-i c o n c e n t r e z e a t e n i a a s u p r a u n u i a n u m i t l u c r u d o a r p e n t r u c t e v a m i mte. Este caracterizat de o t u l b u r a r e g e n e r a l a ateniei.
O b o s e t e uor, ceea ce o b s e r v este inexact.

Semne observabile n ceea ce privete memoria


Tulburri ale m e m o r i e i auditive
Memoreaz greu. Reine greu mai multe instruciuni, date, n u m e ,
l u m e r e d e telefon. n v a c u g r e u ceva p e d e rost. E x e m p l u : i este g r e u
i p r e i a i s t r a n s m i t e x a c t m e s a j e .
Arc o m e m o r i e slab a textelor. Nu n v a cu p l c e r e poezii, c n t e c e ,
>au l e n v a f o a r t e g r e u . N u r e i n e r o l u r i l e a t r i b u i t e lui n p i e s e d e t e a t r u ,
Iar r e i n e cu u u r i n ceea ce l i n t e r e s e a z .
20

Abiliti s u b d e z v o l t a t e la copiii p r e d i s p u i la d i s l e x i e i la cei d i s l e x i c i


i a m i n t e t e c u g r e u n u m e d e p e r s o a n e , d e l o c u r i i, d e s e o r i , c o n
fund numele asemntoare. nva doar d u p un timp ndelungat nu
mele colegilor d e g r d i n i , d e coal.
U i t r e p e d e c e e a ce i se s p u n e , t o t t i m p u l t r e b u i n d s i se r e a m i n t e a s
c. Uit u o r p o e z i a nvat.
Nu poate s redea instruciuni formate din mai multe elemente, nu
poate executa exact instruciunea.
nva greu cuvinte noi, a r e nevoie de r e p e t r i n e n u m r a t e p e n t r u
a reine cuvintele u n e i limbi strine.
Retine inexact un text dictat.
Tulburri ale memoriei vizuale
Are o p e r f o r m a n redus n jocurile de m e m o r i e , nu-plac aceste
jocuri.
Reine forme, figuri d o a r d u p multe repetiii i le uit r e p e d e .

Semne observabile n seriere


Tulburri de seriere - are probleme de aezare n ordine
A r e p r o b l e m e n p e r c e p i a c o n c o m i t e n t e i , n r e p r o d u c e r e a u n u i ir
de micri, de aezare n r n d .
n v a g r e u o r d i n e a zilelor s p t m n i i , ale l u n i l o r a n u l u i , o r d i n e a
numerelor.
nva cu g r e u poezii, cntece (cuvnt cu cuvnt).
Are p r o b l e m e la povestire, schimb o r d i n e a ntmplrilor (exem
plu: povestirea ncepe cu mijlocul n t m p l r i i i se t e r m i n cu nceputul).
C n d d o r e t e s-i p o v e s t e a s c t r i r i l e , s a r e d e l a o i d e e l a a l t a , c o n f u n d
n c e p u t u l i sfritul povestirii.
Nu poate desena fr greeal un c h e n a r alctuit din mai multe fi
guri care se succed, greete tot t i m p u l o r d i n e a figurilor.
N u p o a t e u r m r i m a i m u l t e i n s t r u c i u n i p r i m i t e u n e l e d u p altele,
se ncurc dac primete mai multe instruciuni.
Nu reuete s execute corect micri mai complexe. Are p r o b l e m e
l a n v a r e a s a u i m i t a r e a u n u i ir d e m i c r i .
N u p o a t e p l a n i f i c a i u r m r i o r d i n e a a c t i v i t i l o r sale. D e s e o r i , a c t i
vitile n c e p u t e r m n n e t e r m i n a t e .
A r e p r o b l e m e d e o r g a n i z a r e . P a r e a f i u n l u c r u i m p o s i b i l s-1 n v e i
s fac o r d i n e n j u r u l lui.

artok Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Nu poate u r m r i regulile jocurilor, nu le poate respecta, nu poa= p r e v e d e a paii u r m t o r i . D i n acest motiv, p i e r d e a d e s e a la j o c u r i l e de
r u p s a u e c h i p a n c a r e j o a c p i e r d e d i n c a u z a lui. I n a c e s t e s i t u a i i , n u - i
s e a m a d e c e p a r t e n e r i i d e j o c s e s u p r p e el.
Deoarece nu poate prevedea urmrile comportamentului, aciuni>r s a l e , tot timpul i se ntmpl ceva", se l o v e t e , se a c c i d e n t e a z , i s u p colegii etc.

P e r f o r m a n e l e d i m i n u a t e d i n c a u z a a c e s t o r s i m p t o m e a u efect i a s u p r a
o m p o r t a m e n t u l u i . Deseori, n t l n i m t u l b u r r i psihice, d e i n t e g r a r e sau
o m p o r t a m e n t a l e , la ali copii p o t a p r e a s i m p t o m e somatice i n e u r o t i c e .
T u l b u r r i l e c o m p o r t a m e n t a l e p o t a v e a m a i m u l t e f o r m e : u n i i i c o m p e n e a z insuccesele cu clovnerie, d u r i t a t e , agresivitate, c e a r t , invidie, batocur, c o m p o r t a m e n t care deranjeaz ora, un c o m p o r t a m e n t manifestat
>entru a f i n t o t d e a u n a n c e n t r u l a t e n i e i . Alii d e v i n d e o s e b i t d e r e t r a i ,
emtori, anxioi, depresivi, frustrai. Sunt caracterizai de interiorizare
xcesiv, n c r e d e r e n s i n e r e d u s , i m a g i n e d e s i n e n e g a t i v , t i m i d i t a t e .
S e a c o m o d e a z g r e u l a r e g i m u l g r d i n i e i sau l a r e g i m u l colar, s e
)binuiete g r e u c u r e s p e c t a r e a r e g u l i l o r g r u p e i sau clasei. C o p i l u l este
l e z a m g i t , f r chef, i m p o s i b i l d e m o t i v a t p e n t r u n v a t . P e r f o r m a n e l e
opilului s u n t fluctuante, obosete r e p e d e , este agitat, n e r b d t o r , i m p u l iv. E d u c a t o a r e a , n v t o a r e a s e p l n g d e s e o r i d e c o m p o r t a m e n t u l lui.
Evit d i f e r i t e activiti, j o c u r i n c a r e , d i n c a u z a slabelor c a p a c i t i ,
x>ate s u f e r i e e c u r i . S e s u s t r a g e d e l a n d e p l i n i r e a u n o r s a r c i n i , a c e s t e a
; u n t p r e a g r e l e p e n t r u el, n u l e p o a t e n d e p l i n i , n u p o a t e i n e r i t m u l c u
olegii si.

P e n t r u ca un copil s n v e e r e p e d e i cu succes s scrie, s citeasc i


> socoteasc, a r e nevoie de o b u n capacitate de observare, de atenie,
le m e m o r a r e , de un vocabular bine dezvoltat, de o r i e n t a r e n spaiu, de
) b u n c o o r d o n a r e a micrilor fine, de motivaie etc. Dac un copil p r e
zint o o a r e c a r e n t r z i e r e n d e z v o l t a r e a u n o r a d i n c a p a c i t i l e a m i n t i t e ,
: liiai d a c a n u a p a r p r o b l e m e d e n v a r e , o r i c u m e a i v a n g r e u n a p r o
g r e s u l colar.

Abiliti s u b d e z v o l t a t e la copiii p r e d i s p u i la d i s l e x i e i la cei dislexici


Deoarece aceste s i m p t o m e pot fi evidente nc d i n p e r i o a d a precola
r, m e r i t s le a c o r d m atenie, p e n t r u c, cu ct o b s e r v m m a i r e p e d e
c u n e l e d i n capacitile copilului s u n t m a i slab dezvoltate i l s u p u n e m
unei terapii adecvate, cu att mai b u n e rezultate p u t e m obine mai trziu
i cu att i va fi m a i u o r copilului la coal.

S NCEAP J O C U L !

i a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Majoritatea jocurilor de
"dare.

Scopul lor este,

mai jos,

care dezvolt micrile ample,

pe lng mbuntirea

ea comunicrii nonverbale,

coordinrii

a autoexprimrii i a creativitii.

ncepei edinele cu acest tip de jocuri, pentru c destin atmosfera,


"na i

tensiunile

Trebuie

copiilor,

menionat faptul

i nu s o nlocuiasc.
<eneficieze

trezindu-le
c

sunt jocuri de

micrilor,

dezvolta-

recomand s
reduc rezis-

interesul pentru joc.

aceste jocuri

vin

doar s

completeze

kinetoterapia

Copiii cu tulburri grave de coordonare motric trebuie s

de kinetoterapie.

UN COPAC N VNT
S u n t e m copaci i ne n c l i n m n vnt: n d o i r e a corpului nainte-napoi,
u braele ntinse; ndoirea corpului n d r e a p t a i n stnga, i n n d braul
le pe partea opus ntins.
GIRAFA
G t u l g i r a f e i a a m o r i t , t r e b u i e s-1 m i t e : n e n t i n d e m c a p u l n a i n t e i
n a p o i , n s t n g a i n d r e a p t a ; r o t i m c a p u l , a l t e r n n d cele d o u d i r e c i i ;
ne n t o a r c e m c a p u l n d r e a p t a i n s t n g a . Pe ct posibil, aceste exerciii
trebuie fcute n poziia eznd, ct m a i ncet, ca s nu a m e i m .
GORILA
G o r i l a s-a t r e z i t i i m i c m u c h i i u m e r i l o r : n t i n d e r e c u b r a e l e i n u
t e sus ( c n d c u u n u l , c n d c u cellalt, a p o i c u a m b e l e ) ; c u b r a e l e l s a t e p e
lng corp, r i d i c a r e a alternativ a u m e r i l o r , a p o i ridicarea lor s i m u l t a n ;
bombarea pieptului i tragerea umerilor n spate, apoi adncirea pieptului
i t r a g e r e a u m e r i l o r n fa; r o t i r e a u m e r i l o r n fa, a p o i n s p a t e , a m b i i
simultan, respectiv alternativ.
MAIMUA
M a i m u a s e p r e g t e t e s s e c a e r e n t r - u n c o p a c i i n c l z e t e b r a e
le (muchii braelor): se ridic un bra i se n t i n d e n spate de d o u ori,
a p o i a c e l a i l u c r u c u c e l l a l t b r a ; n t i n d e r e c u b r a e l e n t i n s e l a t e r a l ; scu
turarea, d e s t i n d e r e a braelor; rotire cu braele ntinse lateral, la n c e p u t
n cercuri m a i mici, apoi d i n ce n ce m a i m a r i ; d i n n o u : s c u t u r a r e a , des
tinderea braelor.

Micare
CROCODILUL
C r o c o d i l u l s e p r e g t e t e s n o a t e i i n c l z e t e a r t i c u l a i i l e c o a t e l o r :
inei braele ntinse, strngei uor p u m n i i , ndoii coatele i atingei-v
p u m n i i n faa p i e p t u l u i , a p o i n t i n d e i b r a e l e d i n n o u (repetai d e m a i
m u l t e o r i ) ; m p r e u n a i d e g e t e l e n faa p i e p t u l u i , i n e i c o a t e l e n t i n s e l a t e
r a l i r i d i c a i - l e p e r n d , sus-jos; a e z a i - v p e u n s c a u n , p r i n d e i - v u m e
rii, a p l e c a i - v i n t i n d e i b r a e l e , a p o i r e v e n i i n p o z i i a i n i i a l ( r e p e t a i
aceast micare de m a i m u l t e ori, apoi ntindei un singur bra, iar d u p
aceea alterai); inei braele lateral, ndoii cotul d r e p t , a t i n g n d u m r u l
d r e p t , a p o i n t i n d e i d i n n o u b r a u l , r e p e t a i acelai l u c r u c u b r a u l stng,
respectiv i cu a m b e l e b r a e simultan; inei coatele lateral, cu m n a n
faa p i e p t u l u i , i t r a g e i coatele n spate de m a i m u l t e ori. P e n t r u d e s t i n
d e r e : m i c m braele n aer, c u e l a n m a r e , i m i t n d micrile d e not.
VULPEA
V u l p e a p o r n e t e l a f u r a t d e g i n i i i n c l z e t e n c h e i e t u r a m i n i l o r :
inei braele ntinse lateral, cu p a l m a n jos, apoi r o t i m palmele n jos i
n sus ( m i c n d s i m u l t a n d o s u l palmelor, a p o i p e r n d ) ; n t i n d e m d o s u l
p a l m e l o r n jos, a p o i n sus, ct m a i t a r e ; l s m r e l a x a t e b r a e l e p e ln
g corp, micnd dosul palmelor stnga-dreapta, de la ncheietur, ca i
p e n d u l u l ceasului; rotim ncheietura minilor n ambele direcii; scutu
r m uor braele.
INDIENII
Cu salturi de i n d i a n , s r i m n j u r u l focului". P e n t r u a n g r e u n a exer
ciiul, se s c h i m b d i r e c i a .
CU PICIOARELE I BRAELE ANAPODA
S u n t e m n i t e m a r i o n e t e a l e c r o r p i c i o a r e i b r a e s u n t m i c a t e d e alt
c i n e v a . E x e c u t m d i f e r i t e m i c r i c u p i c i o a r e l e i b r a e l e , c u m a r fi, d e
ex.:
D e s e n m un cerc n aer cu piciorul d o m i n a n t , n t i m p ce a p l a u d m
ritmic.
D e s e n m litera S sau s e m n u l infinitului cu b r a u l d o m i n a n t , n t i m p ce
batem ritmic cu braul subdominant.
I n t i m p c e n e p l i m b m r i t m i c (cu pai egali), n e m n g i e m a b d o m e
nul, n direcia micrii acelor de ceasornic, b t n d n cretetul capului
cu mna subdomiiiant.

21

a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


C U M NE SALUTM?
Fiecare copil t r e b u i e s inventeze un gest p r i n c a r e se p o a t e saluta,
cest g e s t p o a t e r e d a n t l n i r e a d i f e r i t e l o r p e r s o a n e : d o i c o p i i , d o i a d u l i ,
r t l n i r e a d i n t r e un copil i director, doi aristocrai, d o u p r i e t e n e , doi
portivi, n t l n i r e a d i n t r e u n soldat i u n p l u t o n i e r etc.
Copiii se vor saluta cu aceste gesturi.
PREZENTAI-V P R I N T R - O MICARE
C o p i i i s t a u n c e r c i s e g n d e s c p u i n l a c e fel d e m i c r i s a u g e s t u r i
aracteristice au. Apoi i n t r pe r n d n mijlocul cercului de copii i p r e int gestul. Ceilali i imit, r e p e t n d gestul.
SPAIU IMAGINAR
N e i m a g i n m u r m t o a r e l e : n e p l i m b m n t r - u n spaiu larg; n e m i c m
ntr-o n c p e r e s t r m t ; s u n t e m legai; ne p l i m b m cu o crj; facem pai
nici, folosind catalige; n c e r c m s ne m e n i n e m e c h i l i b r u l pe o f u n i e la
nlime; n e facem d r u m ntr-o jungl; n e s t r e c u r m p e sub u n gard; n e
r m p r i n t r - u n t u n e l ; n c e r c m s e v a d m d i n t r - o c u t i e d e sticl, m p i n
gnd pereii; s u n t e m nite p u i o r i i n c e r c m s ieim d i n ou etc.
T R E C N D PRIN CERC
Copiii f o r m e a z u n cerc, i n n d p r i v i r e a n fa, o b s e r v n d u - i cole
g u l c a r e e s t e vizavi d e ei. L a u n s e m n a l , t o i p o r n e s c s p r e c e n t r u l c e r c u
lui i t r e c d e p a r t e a c e a l a l t , s c h i m b n d u - i l o c u l c u c o l e g u l lor. T r e b u i e
s a j u n g p e p a r t e a c e a l a l t n a a fel n c t s n u s e l o v e a s c d e n i m e n i !
D a c acest l u c r u m e r g e d e j a b i n e , p u t e m n c e r c a j o c u l i c u d i f e r i t e s t i l u r i
d e m e r s ( d e ex., m a i n c e t , m a i r a p i d , c u p a i m i c i s a u m a r i , s r i n d n t r u n picior sau c u a m b e l e , m e r g n d n d r t , i m i t n d m e r s u l p i a n j e n u l u i ,
n p a t r u picioare, i m i t n d diferite personaje: o m b t r n , soldat, o m beat,
feti, r o b o t e t c ) .
STIL DE MERS
T o i c o p i i i p r e z i n t u n stil d e m e r s ( d e e x . , vesel, n c e t , g r e o i , b o l n
vicios, g r b i t , plictisit, c o n t e m p l a t o r , c u p a i m r u n i , d e la, d e n v i n g
tor, d e n v i n s , p r u d e n t , c u r i o s , a g i t a t , s p e r i a t , a p a t i c , f u r i a t , a m e n i n
tor, u r m r i t o r , t r i s t , fericit, s t u l , u r m r i n d p e c i n e v a , c a i c i n e v a c a r e
a r e veti b u n e , p e p i p i t e n n t u n e r i c , c r n d c e v a g r e u , c u n c e t i n i t o r u l ,
mers pe l o c n iarb moale, pe d r u m alunecos, pe o p u n t e ngust, pe un

Micare
teren accidentat, plin de h r t o a p e , ntre urzici, n p a p u c i comozi, n p a n
tofi s t r m i i t a r i , p e t e r e n b u l g r o s , p e m i r i t e n e p t o a r e , t r g n a t , c a
u n copil mic, c a u n b t r n p e trei" picioare, c a u n pitic s p r i n t e n , u n uri
a m n d r u , un brbat burtos, un nevztor, un rege, grbit spre locul de
m u n c ntr-o mulime, ntr-un spaiu ncptor etc). G r u p u l are sarcina
s n c e r c e s afle c e a p r e z e n t a t p r o t a g o n i s t u l .
AA M E R G I T U !
U n u l d i n t r e c o p i i t r a v e r s e a z s a l a , i a r u n a l t u l n c e a r c s-1 i m i t e , u m
b l n d a a c u m m e r g e p r i m u l . A p o i t r a v e r s e a z s a l a c u p r o p r i u l s u stil
d e m e r s , f i i n d i m i t a t l a r n d u l lui d e u n a l treilea copil. J o c u l c o n t i n u n
a c e s t fel.
REGELE I SLUGA
D o i c o p i i ies d i n s a l i s e n e l e g c a r e d i n t r e e i s f i e r e g e l e i c a r e s
f i e s l u g a . S e n t o r c n s a l i f i e c a r e i j o a c r o l u l p r i n a l u r , p r i n g e s t u r i
i printr-o scurt d r a m a t i z a r e . G r u p u l a r e sarcina de a ghici ce p e r s o n a
j e j o a c cei d o i . J o c u l c o n t i n u c u a l i d o i c o p i i . D a c i n t r o d u c e m i c u r
t e n i " i a l t e s l u g i " , j o c u l p o a t e f i j u c a t c u 4-5 c o p i i .
C I N E E EFUL?
Un j o c n p e r e c h e . C o p i i i se n e l e g c a r e d i n t r e ei s fie eful i c a r e s
fie subalternul. Ei au sarcina de a r e d a acest lucru p r i n t r - o s c u r t d r a m a
tizare. Pot fi r e d a t e i alte relaii de s u b o r d o n a r e (tat-copil, elev-profesor,
director-elev, p r e e d i n t e - c e t e a n , poliist-sprgtor, medic-pacient e t c ) .
G r u p u l a r e s a r c i n a d e a g h i c i c e p e r s o n a j e j o a c cei d o i .
C E M I P L A C E / N U - M I P L A C E S FAC?
C u toii, p e r n d , p r e z e n t m p r i n p a n t o m i m , n faa g r u p u l u i , ceea
ce ne place s facem, respectiv ceea ce nu ne place s facem. G r u p u l a r e
s a r c i n a s n c e r c e s afle c e a m i m a t p r o t a g o n i s t u l .
VNTOAREA U N U I URS
C o n d u c t o r u l jocului r e d n cuvinte, accentundu-le ritmic, o poves
tire, n c a r e g r u p u l p o r n e t e la v n t o a r e a u n u i urs, a c o m p a n i i n d fieca
r e p r o p o z i i e c u u n a n u m i t gest. Copiii m e r g n spatele lui i i m i t f i e c a r e
m i c a r e . D e - a l u n g u l p o v e s t i r i i , e i t r e c p e s t e u n p o d , n o a t p r i n t r - u n lac,
( r e c p e s t e o m l a t i n , p r i n t r - u n tufi, u r c p e u n m u n t e , i n t r n t r - u n b r -

i a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


)g (peter) u n d e d a u de un u r s . Se sperie i n c e p s fug n a p o i (mer; n d n d r t ) , t r e c p e s t e m u n t e , tufi, m l a t i n e t c . L a f i e c a r e o b s t a c o l ,
i r e d a u i micrile asociate cu acesta, p n ajung n a p o i la p o d , c a r e se
irbuete d i n t r - o d a t , iar copiii se g h e m u i e s c i stau pe vine.
PSRELE
C o n d u c t o r u l j o c u l u i s p u n e o p o v e s t i r e n c a r e p u i o r i i ies d i n o u i
r e s c . C o p i i i t r e b u i e s fac g e s t u r i c u c a r e s r e d e a p o v e s t i r e a . C o n f o r m
>ovestirii, p u i o r i i ( a d i c copiii) s t a u g h e m u i i n t r - u n o u i m a g i n a r , c i o c esc coaja o u l u i , scot d i n o u m a i n t i c i o c u l , a p o i c a p u l , i n t i n d g t u l ,
ipoi n c e p s b a t n e s i g u r i d i n a r i p i o a r e . V i n e p a s r e a - m a m ( c o n d u c orul jocului) i i ddcete puin, apoi le d de m n c a r e . Puiorii cresc,
levin tot m a i m a r i i m a i puternici. Vine i v r e m e a c n d trebuie s nvee
; zboare: p a s r e a - m a m i nva, d a r la nceput puiorii nu se p r e a des:urc. Puiorii cad pe p m n t , d a r se ridic i ncearc d i n nou. In final,
auiorii reuesc s z b o a r e i le place. P a s r e a - m a m se uit la ei cu m n irie c u m zboar.
G O S P O D I N A CU VIA G R E A
Vom p r e z e n t a activitatea u n e i g o s p o d i n e p r i n diferite micri, c u m a r
Fi, d e ex.: f a c e m c u m p r t u r i , c r m c u m p r t u r i l e d e l a p i a , c l t o r i m
cu autobuzul, ne z d r u n c i n m i ne c l t i n a m ca n autobuz, a d u n m cartofi,
c r m saci, c u l e g e m s t r u g u r i , c r m c o u r i , c o s i m , n e u r c m p e s c a r , c u
legem m e r e d i n vrful p o m u l u i , s p m , a l e r g m d u p pui, scoatem a p d i n
f n t n , t i e m l e m n e , a p r i n d e m focul, d m c u a s p i r a t o r u l , s p l m , c l c m
rufele, s t r o p i m florile, f r m n t m p i n e a , t i e m p i n e a , g t i m , a m e s t e c m
m n c a r e a , p u n e m sare n m n c a r e , apoi ne a e z m obosii i n c e p e m s
b r o d m . Micrile m a i a m p l e vor deveni d i n ce n ce m a i t e m p e r a t e .
N T L N I R E A DE 10 A N I
n j u r u l nostru este m u l t l u m e glgioas, aa nct nu ne p r e a au
zim i r e u i m s p o v e s t i m " ce m e s e r i e am ales (pantofar, m e d i c , b u c t a r ,
m t u r t o r d e s t r a d , p r o f e s o r etc.) d o a r p r i n g e s t u r i . C e i l a l i n c e a r c s
ghiceasc ce o c u p a i e avem.
MAINA T I M P U L U I
N e a e z m " n m a i n a t i m p u l u i " d i n m i j l o c u l slii i m e r g e m n t r e
cui sau n viitor. V o m e v o c a p e r s o n a l i t a t e a n o a s t r d e a c u m 5 s a u 1 0 a n i

Micare
( n f u n c i e d e v r s t a c o p i i l o r ) , r e s p e c t i v c u m v o m f i p e s t e 5 , 10, 3 0 , 5 0 d e
ani. Copiii au sarcina de a p r e z e n t a acestea p r i n micare i p r i n cuvinte.
E i s e n t l n e s c c n d a u fost m a i t i n e r i " s a u c n d v o r f i m a i b t r n i " , exp r i m n d u - s e p r i n acest j o c d e rol. L a sfritul j o c u l u i , v o m d i s c u t a e x p e
rienele t r i t e de copii.
O F R A Z - UN G E S T
N e d o a r e g t u l , n u p u t e m v o r b i , d a r a m d o r i s s p u n e m c e v a . Ce gest
ai folosi ca s redai urmtoarele: Mai ncet! Nu tiul Salut! M doare gtul!
aici! Sunt nervos! Nu m
mna!

Unde sunt,

fric! Mi-e somn!


sturat! Pleac!
s-i explic?

intereseaz! Ii trag o palm

Vai,
Ura,

ce pisicu drgu! Gata,

Vai,

mi-am ars

n-am auzit bine?! Mi-e

oprete-te!

Vai,

am uitat! M-am

ura! Nu pot s-l deschid! Cine-i el? Sunt bine dispus! Cum

S-i fie ruine! Mie mi-e totuna! Ce ai spus? Nu pot s cred! M

plictisesc! M doare mseaua! Fii atent,


seaz! Nu

imediat!

ce e locul acesta?! Sunt obosit! Poftim,

Vino

neleg! Ridic-te! Acesta-i

dragule!

Uite,

lipicios! Ii

acolo sus! Nu

in pumnii! Haide,

m intere
asta

e!

Tu

vorbeti? Salut, m bucur s te vd!" D a c am r e u i t s g s i m g e s t u l p o t r i v i t ,


s s p u n e m fraza i s facem n acelai t i m p i gestul.
VRJI
U n m a g i c i a n i t r a n s f o r m p e c o p i i n c e v a (se p o a t e folosi i o b a g h e
t magic). C o p i i i vor r e d a t r a n s f o r m a r e a m a g i c p r i n m i c r i . ( D e ex.:
vreau

fluturi,

roboi,

iluzioniti,
bicicliti,
oameni
beivani,

transformai

n...

purcelui,

zne,

ghizi pentru
oprle,

de

soldai,

zpad,

balerine,

turiti,

maimue,

trenuri,

purici,

brbai

burtoi,

chiopi,

copaci

scuturai

bebelui,

mingi sltree,

uri,

boxeri,

mnccioi,

avioane,

pisicue,

turiti,
de

clrei,

vnt,

mori

maestru al descturii,

persoane
celui,

pitici,

care fac

cur de

btrni,
profesori,
de

vnt,

comerciani,

slbire,

samurai,

copii bum care se duc la locul lor!

etc). M a g i c i a n u l face 2-3 v r j i , a v n d p o s i b i l i t a t e a s a l e a g l i b e r c e fel d e


vrji d o r e t e s fac. J o c u l c o n t i n u c u s c h i m b a r e a r o l u r i l o r : u n a l t m a g i
c i a n n c e p e s fac vrji. J o c u l i n e p n c n d f i e c a r e m e m b r u a l g r u p u l u i
a avut ocazia s j o a c e rolul m a g i c i a n u l u i .
UN C U V N T - O M I C A R E
Ce micare

vine n

De ex.: a schia,
rit,

ngheat,

cmil,

fard de ochi, patine,

minte cnd auzi urmtoarele cuvinte?

banan,
minge,

motociclet,
pratie",

nar, floare, pinguin,

telefon,

ntuneric, pas de defilare,


31

nuci,
canon,

coard de s

termometru,
rlauri,

cad,

pete,

copil bun",

tren,

3 a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


irdei iute, pan de pasre, lac, ferstru, ciocolat, vntor,
nlatin,
res,

un geamantan greu",

strictee, furie,

ameninare,

bucurie,
uluire,

tristee,

dulce,

spaim,

acru,

amar,

barc, gem,
oboseal, fric,
ru

lmie,
inte

mirositor, parfu

mat" etc.
Copiii trebuie s r e d e a rapid micrile care c o r e s p u n d cuvintelor enu
m e r a t e d e c o n d u c t o r u l j o c u l u i , n t i m p c e observ micrile celorlali.
CIRCUL AMBULANT
A sosit c i r c u l ! n a r e n a p a r d i f e r i t e a n i m a l e : u r i ( m e r s p e m a r g i n e a
e x t e r i o a r a t l p i i ) , c m i l e ( m e r s d e - a b u i l e a , r i d i c n d c t m a i m u l t ol
dul), iepuri (sritura iepurelui), pienjeni (ne a e z m pe jos, pe tlpi, ne
sprijinim i n n d m i n i l e n spate, r i d i c m o l d u r i l e i m e r g e m aa), raci
(identic cu m e r s u l pianjenului, d a r napoi), vulturi (fluturm braele),
b e r z e (pe un picior i cu b r a e l e ntinse), erpi (culcat pe b u r t ) etc. C o p i i i
au sarcina de a r e d a micarea diferitelor a n i m a l e .
S u n t e m m e m b r i i u n u i circ a m b u l a n t . P r i n t r e noi exist echilibriti,
d r e s o r i , c l a u n i , j o n g l e r i etc. n c e r c m s r e d m m p r e u n mici scenete.
LUMEA ANIMALELOR
n c e p e m j o c u l cu u r m t o a r e a n t r e b a r e : Ce animal ai dori s fii acum,
aici?" A n i m a l e l e " i n t r p e r n d n sal, a p o i s e n t l n e s c .
S V I N , S VIN...
Copiii conduc pe r n d jocul. Se aeaz la o a n u m i t distan de g r u p
i cer de la fiecare copil s se t r a n s f o r m e n ceva, d u p c u m d o r e t e copi
lul c a r e c o n d u c e j o c u l . i c h e a m p e r n d , s p u n n d u r m t o a r e a f r a z : S
vin, s vin..." ( d e ex.: e r p i , c r o c o d i l i , t i g r i , m a i m u e , r o b o i e t c ) . G r u
pul a r e sarcina s imite a n i m a l e i personaje cu a n u m i t e caracteristici (de
ex., i e p u r i lai, f u r n i c i h a r n i c e , b u f n i e n e l e p t e , lei slbatici, c o p i i c a r e i
bat j o c d e cineva, poliiti severi e t c ) . G r u p u l r e d p r i n m i c r i instruci
u n i l e c o n d u c t o r u l u i d e j o c , n c e p s s e a p r o p i e d e el, d a r s e o p r e s c l a u n
m o m e n t dat.
LIMBAJUL SEMNELOR
P u t e m c o m u n i c a d o a r p r i n gesturi: c e r e m diferite obiecte de la colegul
n o s t r u (de ex., o r a d i e r , u n p i a p t n , o c a r t e , u n l i n i a r , o o g l i n d e t c ) , n
t r e b m c u m e v r e m e a , n c e r c m s c o n v i n g e m c o l e g u l s-i d e z l e g e ire
t u r i l e , s-i s c o a t j a c h e t a , s m n n c e ceva, s-i sufle n a s u l e t c .

Micare
T E L E V I Z O R U L S-A S T R I C A T
T e l e v i z o r u l s-a s t r i c a t i a r e d o a r i m a g i n e , f i i n d f r s u n e t . V e d e m o
t r a n s m i s i u n e d e s p r e noi n m o m e n t u l n care s p u n e m o povestire sau un
e v e n i m e n t l a c a r e a m fost m a r t o r i ( s p a r g e r e a u n e i b n c i , o b t a i e n g r u p
e t c ) , facem r e c l a m la un p r o d u s etc. R e d m scenele fr sunete, d o a r
prin gesturi.
RED CUVNTUL!
S c r i e m c u v i n t e p e b u c i d e h r t i e ( d e ex., u n t e l e f o n , u n m a x i - t a x i , o
c o a r d de srituri, o m i n g e e t c ) . Fiecare copil trage pe r n d o b u c a t de
h r t i e i n c e a r c s r e d e a , ct m a i precis, c u v n t u l scris p e h r t i e , p r i n
p a n t o m i m . G r u p u l a r e sarcina de a ghici ce a prezentat.
BOMBOANE CU TOATE AROMELE
Folosim b o m b o a n e mici, colorate. Fiecare copil p u n e n g u r o b o m
b o a n f e r m e c a t " , c a r e l face s s e t r a n s f o r m e n c e v a . R e d p r i n m i c a r e
c e e a c e a d e v e n i t , n t i m p c e c e i l a l i n c e a r c s g h i c e a s c n c e s-a t r a n s
f o r m a t ( d e ex., t r e n , o a r e c e , n a r , m o a r d e v n t e t c ) . S a r c i n a c o p i i l o r
e s t e s g h i c e a s c n c e i-au t r a n s f o r m a t b o m b o a n e l e p e c o l e g i i lor.
CUTIA FERMECAT
C o n d u c t o r u l j o c u l u i p l a s e a z , i m a g i n a r , o c u t i e m a r e n m i j l o c u l cer
cului, de u n d e va scoate" un obiect" (ppu, carte, minge, fruct etc).
S e j o a c p u i n c u el, m i m n d c e a r e n m n . C o p i i i v o r t r e b u i s g h i
ceasc o b i e c t u l " scos d i n cutie", m i m n d a p o i p e r n d s c o a t e r e a u n u i
alt obiect".
C I N E CE A ADUS?
C o p i i i s c o t p e r n d c e v a d i n b u z u n a r (sau s c o t d e p e r a f t , d i n t r - o p l
r i e d e v r j i t o r e t c ) , s e j o a c c u a c e l o b i e c t , r e d n d c e s e p o a t e face c u obiec
t u l p e care-1 i n n m n . G r u p u l a r e s a r c i n a d e a g h i c i c e e o b i e c t u l a c e l a .
Poate fi i un j o c de dezvoltare a creativitii: t r e b u i e s scoat r e p e d e
m a i m u l t e obiecte, u n u l d u p altul. In acest caz, p o t s r e d e a ce obiec
te in n m n " nu n u m a i non-verbal, ci i verbal. Fiecare copil t r e b u
i e s p a r t i c i p e l a j o c , p e r n d , i s s c o a t 10-15 o b i e c t e . P u t e m s t i m u l a
i m a g i n a i a c o p i i l o r p r i n s c h i m b a r e a c o n t i n u a l o c u l u i " ( d e ex., s c o t u n
o b i e c t d i n s p a t e l e m e u , l g u s t - c e g u s t a r e ? - c e s c r i e p e el? - s c o t c e v a
de pe raft - l d e s c h i d - l d e s f a c - ce e s t e n u n t r u ? e t c ) .

i a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


CE AI P R I M I T DE CRCIUN?
C o p i i i a u s a r c i n a d e a r e d a p r i n g e s t u r i c a d o u r i l e p e c a r e le-au p r i m i t
le C r c i u n . G r u p u l ncearc s ghiceasc ce sunt aceste cadouri.
CADOURI
F i e c a r e c o p i l l e d c o l e g i l o r si c t e u n c a d o u " p e care-1 p r e z i n t p r i n
p a n t o m i m . S a r c i n a lor e s t e d e a g h i c i c e a u p r i m i t . O v a r i a n t a j o c u l u i :
:el c a r e p r i m e t e c a d o u l " t r e b u i e s d e c i d c e r e p r e z i n t a c e s t l u c r u i
s-1 p r e z i n t e g r u p u l u i p r i n g e s t u r i .
STRINI
D o i c o p i i ies d i n sal, s e n e l e g a s u p r a u n u i a n i m a l (sau o b i e c t ) , a p o i
revin n sal. Ei s u n t s t r i n i i " c a r e nu vorbesc l i m b a n o a s t r . Ei n e l e g
ce le s p u n e m noi, d o a r c nu tiu s vorbeasc l i m b a n o a s t r . Vor p r e z e n
t a a n i m a l u l (sau o b i e c t u l ) c u m p o t , p r i n g e s t u r i .
V NV UN DANS N O U !
Alegem o pies muzical d i n a m i c . Pe aceast muzic, fiecare copil i
nva p e ceilali cea m a i n o u n e b u n i e d e f i g u r i d e d a n s " .
PE U N D E CIRCUL?
E n u m e r m cteva mijloace d e t r a n s p o r t : a u t o t u r i s m , elicopter, h i d r o
b i c i c l e t , n a v t r a n s o c e a n i c , m e t r o u , a v i o n , b a r c , t r a m v a i , a u t o b u z , c
r u , t r a c t o r , m o t o c i c l e t e t c . Pe u n d e c i r c u l a c e s t e mijloace? Dac pe us
cat sau sub pmnt,

batei din picioare! Dac n sau pe ap, facei micri de not

cu braele! Dac n aer, fluturai braele!"


PLOU!
Copiii trebuie s imite nonverbal toate gesturile conductorului de joc.
Acesta, folosind intonaia, c r e a z o atmosfer potrivit, p o v e s t i n d u r m
toarea situaie:
ntr-o zi cald de var, toi se plimb ntr-o p d u r e frumoas, soarele
strlucete, p s r i l e c n t f r u m o s , p d u r e a este linitit, p l i n d e via.
D i n t r - o d a t , s e a d u n n o r i i p e cer, n c e p e s b a t v n t u l , s e a u d e fo
netul frunzelor, ncepe ploaia, se t r a n s f o r m n furtun, se a u d t u n e t e ;
f u r t u n a se linitete, se simte nc p u i n v n t u l i a p a r e d i n n o u soarele.
T o t u l e s t e i a r i c a l m , linitit, p d u r e a s e r e m p r o s p t e a z .

Micare
La n c e p u t u l povestirii, c o n d u c t o r u l de j o c ine p a l m e l e pe coapse, la
a n u m i t e fraze ale povestirii nsoete cuvintele de a n u m i t e gesturi. Fieca
re gest va fi r e p e t a t de c t r e copii t i m p de 3o de s e c u n d e .
Cuvintele i gesturile care nsoesc povestea sunt spuse i p r e z e n t a t e
de conductor:
S E AUDE N C E T F O N E T U L F R U N Z E L O R " - s e f r e a c d e g e t e l e ;
V N T U L NCEPE S BAT T O T MAI T A R E " - s e f r e a c p a l m e l e n t r e e l e ;

P I C U R " - s e b a t d o u d e g e t e n t r e ele;
N C E P E PLOAIA" - se b a t t o a t e d e g e t e l e n t r e e l e ;
P L O U MAI T A R E " - s e b a t p a l m e l e ;

P L O U I MAI T A R E " - s e b a t c o a p s e l e c u p a l m a ;
T U N " , " F U L G E R " - se t r o p i e ;

P L O A I A NCEPE S SE LINITEASC" - se b a t c o a p s e l e c u p a l m a , se b a t e d i n

palme;
P L O A I A SE L I N I T E T E T O T MAI M U L T " - s e b a t t o a t e d e g e t e l e n t r e e l e ;
M A I PICUR P U I N " - s e b a t d o u d e g e t e n t r e e l e ;
P L O A I A A STAT, N U M A I VNTUL BATE N C " - s e f r e a c p a l m e l e n t r e e l e ; .
S E AUDE N C E T F O N E T U L F R U N Z E L O R " - s e f r e a c d e g e t e l e ;
R S A R E S O A R E L E , PDUREA E S T E PROASPT, R E N N O I T " - p a l m e l e i a r i

ajung uor pe coapse.

B a r t o k v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


DOMNIOARELE
S u n t e m n i t e d o m n i o a r e n c r e z u t e , c a r e u m b l p r i n sal n pantofi
c u t o c u r i " (le i m i t m m i c a r e a , u m b l n d n v r f u l p i c i o a r e l o r ) .
PISICA PE GARD
A d u l t u l i n e o pisic d i n p l u p e m n , i a r c o p i l u l s e a p r o p i e d e e l i n
c e a r c s a t i n g i s m n g i e pisica", r i d i c n d u - s e n v r f u l p i c i o a r e l o r .
PDUREA TROPICAL
M e r g n d n vrful degetelor, cu micri ncete, ne f u r i m p r i n t r - o
p d u r e . n m o m e n t u l n c a r e c o n d u c t o r u l j o c u l u i s t r i g Vd u n tigrul",
m p i e t r i m i r m n e m p e loc, a p o i m e r g e m m a i d e p a r t e a t u n c i c n d p e
r i c o l u l a t r e c u t . N u a v e m voie s a t i n g e m p o d e a u a c u c l c i e l e .
PEDICHIUR
N e - a m p u s lac p e u n g h i i l e d e l a p i c i o a r e i, c a s n u s t r i c m l a c u l , u m
b l m d o a r p e clcie.
BALET
S u n t e m l a coala d e balet. S t m n t r - u n s i n g u r picior, c u b r a e l e n t i n
se. N u m r m p n l a c i n c i ( m a i t r z i u p n l a zece), a p o i p u t e m s p u
n e m j o s i c e l l a l t picior. R e p e t m i c u c e l l a l t p i c i o r .
FOTOGRAFIA BERZEI
B a r z a d o r e t e s-i fac o f o t o g r a f i e , d a r d i n p c a t e a a p e l a t l a u n foto
g r a f c a m p i s l o g n faa c r u i a t r e b u i e s s t e a n e m i c a t m u l t t i m p . ( C o
pilul t r e b u i e s stea n t r - u n picior, c n d p e u n u l , c n d p e cellalt.)
FOTBAL CU BERZE
S r i n d n t r - u n p i c i o r , d m c u c a p u l n t r - u n b a l o n i n c e r c m s-1 i
n e m n aer ct m a i m u l t t i m p .
LUPTA DE COCOI
D o i c o p i i s t a u fa n fa, n t r - u n s i n g u r p i c i o r . i n b r a e l e n c r u c i a t e
la p i e p t i n c e p s se m p i n g u n u l pe cellalt.

Echilibru
CE AI N SPATE?
J o c n d o i . F i x m p e s p a t e l e c o p i i l o r o b u c a t d e h r t i e p e c a r e scri
e m u n n u m r sau o liter. C o p i i i t r e b u i e s d e s c o p e r e n u m r u l sau litera
s c r i s p e s p a t e l e c e l u i l a l t , s r i n d n t r - u n s i n g u r p i c i o r , d a r t r e b u i e s aibA
g r i j c a c e l l a l t c o p i l s n u v a d c e a u e i s c r i s p e s p a t e . n t i m p c e sar, n u
au voie s se a t i n g sau s a t i n g m o b i l i e r u l d i n sal. P o t s se i n d o a r
de pantaloni.
VRBIUE
S u n t e m n i t e v r b i u e m i c u e i s r i m n d o u p i c i o a r e . V r b i u e l e s-au
a c c i d e n t a t i c h i o p a t , aa c n c e p s s a r n t r - u n s i n g u r picior.
GINI
S u n t e m nite g i n i , c a r e s c o r m o n e s c c n d c u u n picior, c n d c u altul.
AVIOANE
S u n t e m a v i o a n e . S t n d n p e r e c h e , u n u l l n g a l t u l , s t m n t r - u n sin
g u r picior i ne p r i n d e m de cellalt. Braele libere le n t i n d e m i n c e r c m
s ne i n e m echilibrul n aceast poziie de balan".
CUTAREA PANTOFILOR
U n j o c d e g r u p . C o p i i i s t a u n t r - u n c e r c r e s t r n s , n t r - u n s i n g u r pi
cior, i n n d u - s e d e u m e r i i v e c i n i l o r . i s c o t p a n t o f u l d e p e u n p i c i o r i l
a r u n c n m i j l o c u l c e r c u l u i . S a r c i n a l o r e s t e d e a-i p u n e d i n n o u p a n t o
ful, f r s s t r i c e c e r c u l .
BALANSOARUL
Copiii stau aezai pe p o d e a , cu picioarele strnse (poziia turcu
lui"), p r i n z n d u - i laba piciorului. n c e p s imite micarea b a l a n s o a r u
lui, m e n i n n d u - i e c h i l i b r u l . S e b a l a n s e a z m a i n t i n fa i n s p a t e ,
apoi lateral.
HOPA-MITIC
H o p a - m i t i c " i r e c a p t n t o t d e a u n a e c h i l i b r u l d a c c i n e v a l m
pinge. C o p i l u l p o a t e s stea aezat pe p o d e a , cu picioarele s t r n s e , n ge
n u n c h i sau n vrful picioarelor. l m p i n g e m u o r n s t n g a sau n d r e a p
ta, a p o i a t e p t m s-i r e c a p e t e e c h i l i b r u l . (l a t e n i o n m n a i n t e a f i e c r e i
mpingeri.)

VI

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


S NE UITM PE FURI
D o i c o p i i s t a u n g e n u n c h i , f a n f a , i s e p r i n d u n u l d e a l t u l , in n d u - s e d e c o a t e i a n t e b r a e . i r i d i c b r a e l e m p r e u n a t e m a i n t i n
d r e a p t a i se u i t pe sub ele, a p o i n p a r t e a s t n g . T r e b u i e s a i b grij
u n u l de cellalt i s nu-i p i a r d echilibrul.
ACROBAII LA CIRC
Sarcina n o a s t r este de a sri peste o c o a r d ntins m a i nti pe p o
d e a , a p o i r i d i c a t p u i n n a e r (la 1 0 c m ) . A c r o b a i i " efectvieaz d i f e r i t e
s r i t u r i : c u d o u picioare, c u u n s i n g u r picior, d i n d r e a p t a i d i n s t n g a .
ECHILIBRISTUL
D e s e n m o linie d r e a p t pe p o d e a . Aceasta va r e p r e z e n t a o sfoar
pe care echilibristul trebuie s se plimbe. Va parcurge distana ncet
i c u p r u d e n , p e n t r u c altfel v a c d e a " . P o a t e m e r g e c u p a i s i m p l i ,
p u n n d u n picior n faa celuilalt, p e lateral, n vrful picioarelor, p e
clcie, pe p a r t e a exterioar a piciorului, napoi, cu g e n u n c h i i ridicai,
cu s c h i m b a r e a brusc a direciei, d u c n d o tav sau un p a h a r n m n ,
c u o c a r t e p e c a p , s t n d p e v i n e , t r e c n d p e s t e o b s t a c o l e e t c . P o a t e s-i
d e s f a c b r a e l e p e n t r u a-i m e n i n e m a i u o r e c h i l i b r u l . T r a s e u l e c h i libritilor p o a t e fi u n u l o n d u l a t , n zigzag sau n form de cerc. Exerci
iul p o a t e fi realizat de m a i m u l i copii n acelai t i m p , i n n d u - s e u n u l
de cellalt.
CLCATUL PE FIR
Desfacem ncet un g h e m i clcm pe firul desfcut cnd cu piciorul
s t n g , c n d c u cel d r e p t . A a t r a v e r s m s a l a , n l i n i e d r e a p t . N u a v e m
voie s p i m a l t u r i d e f i r .
O ALEE FCUT DIN ZIARE
Avem nevoie d e cte d o u ziare p e n t r u f i e c a r e p a r t i c i p a n t l a j o c . Ace
t i a s e a l i n i a z i, l a u n s e m n a l d a t , t o i p o r n e s c n t r - o a n u m i t d i r e c i e ,
s p r e u n o b i e c t i v , d a r n u a u voie s c a l c e d e c t p e z i a r e . C o p i l u l t r e b u i e s
a e z e z i a r u l n faa l u i , s c a l c e p e el, a p o i s i a z i a r u l d i n s p a t e l e l u i , s-1
p u n n faa celuilalt, i d u p a c e e a s c a l c e p e a c e s t a . n a c e s t m o d t r e b u
i e s p a r c u r g t o t d r u m u l p n l a obiectiv.

40

Echilibru
MERSUL PE CUTII
A e z m p e j o s t r e i c u t i i d e v o p s e a , l a d i s t a n relativ m i c n t r e ele.
C o p i l u l p e t e p e d o u c u t i i , s e a p l e a c c u grij, i a c e a d e a t r e i a c u t i e i
o p u n e n faa picioarelor. Se n d r e a p t i calc pe c u t i a a d u s n fa. n
acest m o d t r e b u i e s s e n d r e p t e c t r e u n obiectiv, p a s c u pas. A j u n g n d
la obiectiv, p r e d cutiile u r m t o r u l u i copil. Cutiile t r e b u i e a e z a t e ntot
d e a u n a u n a n faa celeilalte, p e n t r u a n a i n t a n linie d r e a p t .
SALVAREA I M P E R I U L U I Z N E L O R
E r o u l (copilul) t r e b u i e s t r e a c p e s t e u n p o d a v a r i a t p e n t r u a salva
i m p e r i u l znelor". V o m avea nevoie de o scar aezat pe p o d e a .
Copilul trebuie s peasc n a i n t e i napoi, t r e c n d m a i nti peste o
t r e a p t , a p o i p e s t e d o u t r e p t e d e o d a t . D u p a c e e a , t r e b u i e s fac a c e s t
lucru i n n d n m n u n obiect.
DE PE O I N S U L PE ALTA
A e z m p e p o d e a m a i m u l t e c e r c u r i , c o p i i i t r e b u i n d s s a r n t r - u n sin
g u r picior d i n t r - u n cerc n altul. Ei sunt nite vrbiue i le d o a r e piciorul
i d e a c e e a p o t s-i f o l o s e a s c d o a r u n s i n g u r p i c i o r . T r e b u i e s v i z i t e z e
t o a t e i n s u l e l e , d a r p e o i n s u l p o a t e s fie d o a r o s i n g u r v r b i u l a u n
m o m e n t d a t . P e i n s u l e p o t s s e o d i h n e a s c p u i n i s-i s c h i m b e p i c i o r u l .
MLATINA
Copiii trebuie s treac printr-un t r m magic. P e n t r u a trece, pot s
p e a s c c u p i c i o r u l s t n g d o a r p e d i s c u r i l e r o i i , i a r c u cel d r e p t d o a r p e
d i s c u r i l e a l b a s t r e . D i s c u r i l e t r e b u i e a e z a t e n a a fel n c t s a r c i n a s p o a t
f i efectuat, d a r s n u f i e u o r d e t r e c u t d e p e u n disc p e cellalt.
EXCURSIE
T r a s m o alee cu ajutorul u n e i funii. P o r n i m n excursie pe acest tra
seu. L n g alee s u n t flori" i c i u p e r c i " c a r e t r e b u i e a d u n a t e . D e a s e m e
nea, pe alee sunt pietre" i t r u n c h i u r i de copaci", adic obstacole, peste
care copilul trebuie s treac.
ETICHET
E x e r s m poziia d r e a p t : i n n d pe c a p un scule cu b o a b e sau o car
te, n e p l i m b m p r i n sal, n e a e z m , m e r g e m n d r t , n e g h e m u i m , c i t i m

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


z i a r u l , v o r b i m c u c i n e v a , n e u r c m p e u n s c a u n , c o b o r m d e p e s c a u n , fa
c e m diferite m i c r i p e m u z i c etc.
MAMA-FINGUIN
M a m a - p i n g u i n i c a r p u i u u l p e laba p i c i o r u l u i . U n u l d i n t r e c o p i i st
p e p i c i o r u l c e l u i l a l t c o p i l , p r i n i u n u l d e a l t u l , t r a v e r s n d astfel s a l a d e l a
un capt la altul.
CURIERUL POZNA
Sarcina p a r t i c i p a n t u l u i este s t r a n s p o r t e diferite obiecte ( a n i m a l e de
p l u , c r i , s c u l e e c u b o a b e etc.) p e d o s u l p a l m e i , p e u m e r i , p e c a p , p e
s p a t e , p e cot e t c .
C R U I I DE AP
F o r m m obstacole d i n scaune i bnci. Copiii trebuie s d u c p a h a r e
d e p l a s t i c , u m p l u t e p e j u m t a t e c u a p , d e l a u n c a p t a l slii n c e l l a l t ,
ocolind obstacolele.
MAESTRUL BUCTAR
S a r c i n a e s t e s d u c e m u n o u " ( u n n a s t u r e s a u u n a l t o b i e c t m i c ) fu
g i n d d i n t r - u n c a p t a l slii n a l t u l .
SPECTACOLUL CLAUNULUI
S u n t e m nite clauni foarte pricepui. Sarcina n o a s t r este s u m b l m
n a a fel n c t s n u m i c m c l o p o e l u l p u s p e p i c i o r .

12

B a r t o k v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


Jocurile descrise

ginii

de sine,

de

stnga-dreapta".

acest capitol dezvolt schema

contientizarea prilor corpului i

corporal,

a funciei

cunoaterea

lor, formarea

ima

noiunii

NTLNIRE
N e a n a l i z m n f i a r e a n faa u n e i o g l i n z i . C e c u l o a r e a r e p r u l n o s
t r u ? D a r o c h i i ? C u m a r a t faa, celelalte p r i a l e c o r p u l u i ? L a u n m o
m e n t d a t s u n telefonul". T r e b u i e s ne n t l n i m cu cineva c a r e nu ne
c u n o a t e i, d e a c e e a , t r e b u i e s-i d e s c r i e m c u m a r t m .
FOTOGRAFII
A d u n m o m u l i m e de fotografii vechi d e s p r e noi, le p u n e m n o r d i
ne cronologic i ncercm s verbalizm, s contientizm c u m ne-am
s c h i m b a t d e - a l u n g u l t i m p u l u i , d e l a n a t e r e p n n p r e z e n t . Povestete
cum

artai?

Cum

ari

acum?"
STARE DE SPIRIT

S t m n

faa oglinzii.

Ghicete cum

m simt acum! Imit faa

mea!"

Sarcina este s n v m s r e c u n o a t e m i s i m i t m diferite expresii


a l e feei ( d e ex., t r i s t , v e s e l , s p e r i a t , n e r v o a s , s u p r a t , s u r p r i n s , i n
teresat, obosit, g n d i t o a r e , n s p i m n t a t , m i r a t etc).
CONTIENTIZAREA PRILOR CORPULUI
Fii
nului!

ateni

la

umeri!

ncercai

s-i

micai!

Concentrai-v

asupra

abdome

Ce micri putei efectua?" e t c .


CE TIU PRILE CORPULUI...?

Ce putem face cu diferitele pri ale

corpului?

Ce putem

exprima prin ges

turi, cu picioarele, braele, ochii, faa, capul, umerii?" ( D e ex., cu m n a p u t e m


s facem un s e m n , s c h e m m pe cineva, s b o x m , s splm, s a m e s t e
c m , s m o t o t o l i m ceva e t c ) .
LA CE E B U N ?
N e - a m m p r i e t e n i t c u civa copii e x t r a t e r e s t r i c a r e n u tiu c e funcii
au prile corpului nostru. Ne p u n ntrebri de genul:
La ce i foloseti urechile? La ce sunt bune urechile? Ochii?

11

Gura?" etc.

Schema corporala
Arat-mi acea parte a corpului pe care pori mnui,
care parte a corpului scrii,

cizme,

earf, apc,

cu

loveti mingea, pe ce stai etc."

Pe care parte a corpului pori osete, pulover,

earf, pantofi etc?"

N C T E F E L U R I S T M N P I C I O A R E SAU U M B L M ?
F i e c a r e copil d e m o n s t r e a z n c t e feluri p o a t e sta n p i c i o a r e (poziia
d r e p i " , u o r a p l e c a t , n t r - u n s i n g u r picior, n v r f u l p i c i o a r e l o r e t c ) , a p o i
n c t e feluri p o a t e u m b l a (n v r f u l c l c i e l o r , t r i n d p i c i o a r e l e , p e p a r
tea i n t e r n / e x t e r n a tlpii e t c ) .
DESENAREA C O N T U R U L U I
Copilul se culc pe o coal de h r t i e de m p a c h e t a t , d u p care dese
n m c o n t u r u l c o r p u l u i lui. n c o n t i n u a r e , e l v a avea s a r c i n a d e a d e s e n a
i c o l o r a d i f e r i t e l e p r i a l e c o r p u l u i i m b r c m i n t e a sa. n t i m p c e c o l o
reaz, el trebuie s s p u n i d e n u m i r e a prilor corpului. Desenul poate
f i d e c u p a t i lipit p e u n p e r e t e .
( P u t e m s c r i e p e e l t o a t e c a l i t i l e c o p i l u l u i i, d a c c o p i l u l c r e d e c
a c e s t e c a l i t i a u d i s p r u t " p u i n d i n el, s e p o a t e f r e c a d e d e s e n , p e n t r u
c a a c e s t e a s s e l i p e a s c " d i n n o u d e el.)
O M U L E U L DIN SFOAR
Un copil se culc pe p o d e a , a d o p t n d o p o s t u r simpl. l n f u r m
cu o sfoar. Un alt copil n c e a r c s ia aceeai poziie, culcat de a s e m e n e a
pe podea.
MINILE I PICIOARELE MELE
D e s e n m c o n t u r u l minilor i picioarelor, iar copilul are sarcina de a
desena detaliile (unghii, riduri, vene etc) n c a d r u l conturului. D u p 6
l u n i p u t e m face d i n n o u d e s e n u l i l c o m p a r m c u p r i m u l , p e n t r u a ve
d e a ct a crescut copilul.
LA MEDIC
n c e r c m s o b s e r v m c u m ne bate i n i m a . La fiecare btaie a inimii
batem n mas.
NTLNIREA PRILOR CORPULUI
L a s e m n u l c o n d u c t o r u l u i joc u l u i , s e v o r n t l n i " d i f e r i t e p r i a l e
c o r p u l u i : u m e r i i , n c h e i e t u r a minilor, g e n u n c h i i , coatele etc. Este i m p o r -

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


t a n t c a p a r t i c i p a n i i l a j o c s-i a t i n g u o r p r i l e c o r p u l u i i s s e s a l u t e ,
u i t n d u - s e n ochii celuilalt. P u t e m p u n e o m e l o d i e linititoare n t i m p u l
jocului.
VNTOARE
Copiii au sarcina de a a t i n g e ct m a i m u l t e p r i ale c o r p u l u i celorlali:
glezne, u m e r i , coate, g e n u n c h i , spate... e t c , u r m n d instruciunile p r i m i
te de la conductorul grupului. Jocul ncepe i se ncheie la s e m n a l u l dat
de conductorul de joc.
Cutai,
Cutai,

cutai...
cutai...

ct mai multe degete mici!


ct

mai multe ncheieturi!,

etc."

LIPIREA PRILOR CORPULUI


Prile c o r p u l u i e n u m e r a t e d e c o n d u c t o r u l j o c u l u i s e vor lipi". P u
t e m a c c e p t a orice soluie: att soluiile n p e r e c h e , ct i n g r u p .
S se lipeasc, s se lipeasc... fruntea! S se lipeasc, s se lipeasc... spa
tele! " e t c .
G E M E N I SIAMEZI
Este c o n t i n u a r e a j o c u l u i anterior. Copiii au sarcina de a efectua a n u
m i t e m i c r i i n n d lipite p r i l e c o r p u l u i .
Rmnei
la u!...
cai-v,

lipii! Acum

(Ghemuii-v,
aezai-v

ai

devenit

gemeni

siamezi!

Mergei

mpreun pn

balansai-v corpul n fa i n spate, plimbai-v,

aple-

etc.)
TRANSPORT N COMUN

Doi copii stau spate n spate, i n n d un scule de b o a b e sau o carte


n t r e ei. S a r c i n a l o r e s t e s a j u n g u n d e v a , s s e a e z e , a p o i s s e r i d i c e ,
a v n d grij ca obiectul i n u t de ei s nu c a d . O b i e c t u l p o a t e fi c r a t i n
t r e p a l m e l e , c a p u l sau c o t u l copiilor.
DANSUL LIPICIOS
Copiii d a n s e a z p e m u z i c . L a s e m n a l u l c o n d u c t o r u l u i j o c u l u i , copi
ii se lipesc" n p e r e c h e de p r i l e c o r p u l u i indicate de c o n d u c t o r u l j o
c u l u i i a a t r e b u i e s d a n s e z e n c o n t i n u a r e . Lipii-v nasurile! Lipii-v
genunchiul!"

etc.

S c h e m a coi-poi
VERSANTUL DREPT AL MUNTELUI
A v e m n e v o i e d e u n o b i e c t m i c ( m i n g e , m a i n u e t c ) . Imaginat t-w) <<i
suntei un munte nalt i mingea se rostogolete pe partea lui dreapt, pornind <lr In
vrf.

ncepe s-l rostogoleti ncet de la vrful capului i

numete prile coifului

pe care le atingi cu el!" ( o c h i u l d r e p t , u r e c h e a d r e a p t , u m r u l d r e p t , pai lrt


d r e a p t a corpului, coapsa d r e a p t , g e n u n c h i u l d r e p t , glezna d r e a p t ru
D u p a c e e a , m i n g e a v a s r i a t i n g n d p r i l e c o r p u l u i p e p a r t e a dreaplA
( c o t u l d r e p t , g l e z n a d r e a p t , u m r u l d r e p t , n c h e i e t u r a m i n i i d r e p t e rl )
VERSANTUL STNG AL M U N T E L U I
J o c u l e s t e s i m i l a r c u cel a n t e r i o r , d a r t o t u l s e n t m p l p e p a r t e . i
stng.
AM TOATE PRILE CORPULUI?
Verificm dac avem toate prile. Atingem cu m n a d r e a p t prile
corpului pe partea stng, apoi cu m n a stnga prile din dreapta, t u
ochii deschii, apoi cu ochii nchii, la nceput m a i ncet, apoi d i n ce in
c e m a i r e p e d e . P a r c u r g e m p r i l e c o r p u l u i d e j o s n s u s s a u d e s u s n )Os,
c u m a r f i , d e exemplu: u r e c h e a stng, u r e c h e a d r e a p t , ochiul stng,
ochiul drept, obrazul stng, obrazul drept, u m r u l stng, u m r u l drept,
cotul stng, cotul d r e p t etc.
S P E R I E T O A R E A DE PSRI
O p s r i c s-a a e z a t p e s p e r i e t o a r e a d e p s r i . C o p i l u l v a j u c a r o l u l
s p e r i e t o a r e i , s t n d c u o c h i i n c h i i , i s p u n e p e c a r e p a r t e a c o r p u l u i s-a
a e z a t p s r i c ( v o m folosi o p p u ) . De e x . : Estepe umrul stng, pe nas,
pe

vrful

capului

etc."
ALBINUA I FLUTURELE

Intr-o zi superb de var, stai culcat n iarb, cu burta la soare."


C o p i l u l st culcat pe jos, cu o c h i i nchii. O a l b i n u p o p o s e t e pe o
p a r t e a c o r p u l u i (l p i c m p u i n n a c e a p a r t e a c o r p u l u i ) . V i n e i u n flut u r a " (l a t i n g e m c u u n a n i m a l d e p l u s a u c u o p e n s u l ) . C o p i l u l a r e sar
c i n a d e a n u m i p a r t e a d e c o r p atins, c u m a r f i , d e ex.: u r e c h e a d r e a p t ,
u m r u l stng, d e g e t u l a r t t o r d r e p t etc.
Acum te ating doi fluturai!" ( E s t e i m p o r t a n t s-l a t i n g e i n t r - a d e v r , n
acelai t i m p , n d o u locuri diferite.) C o p i l u l a r e s a r c i n a d e a n u m i p r i
le de corp atinse.
17

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


PPUA DE L E M N
Vrjitorul a d u c e la via o p a r t e a c o r p u l u i ppuii de l e m n . Copilul
n c e p e s-i m i t e a c e a p a r t e a c o r p u l u i u n d e l a t i n g e m u o r , l g d i l m
sau l m n g i e m .
V r j i t o r u l m i c o p a r t e a p p u i i . C o p i l u l t r e b u i e s p o v e s t e a s c ce s-a
n t m p l a t . De ex.: Mi-ai ridicat piciorul drept.", Mi-ai ntors capul la dreap
ta.", Mi-ai ridicat degetul arttor de la mna dreapt." e t c .
P p u a este aezat pe p o d e a , iar vrjitorul indic acea p a r t e a c o r p u
lui pe c a r e t r e b u i e s o m i t e .

De ex.: Ridic-i mna dreapt!"

Ppua se ridic din nou, apoi p u n e m muzic. Ppua ncepe s dan


seze" cu p a r t e a pe care o indic vrjitorul.
HIPNOTIZARE
C o p i l u l t r e b u i e s-i a t i n g c u o c h i i n c h i i p a r t e a i n d i c a t a c o r p u l u i .
Atinge-i

ochiul,

urechea,

sprnceana,

glezna

etc!"

Poate

folosi

minile

alter

nativ sau cu a m b e l e m i n i .
INVENTAR
Facem un inventar ca s vedem dac avem toate prile corpului i
d a c e l e f u n c i o n e a z . C o p i l u l t r e b u i e s a r a t e s p r e p a r t e a i n d i c a t a cor
p u l u i (cu o c h i i n c h i i s a u d e s c h i i ) . Ai urechea dreapt? Ai cotul stng? etc.
Din care parte a corpului ai o pereche? Mic-le n acelai timp! D din cap, apoi
rotete-ti

ncheietura

minii!

etc "
GRAVITAIE

Gravitaia P m n t u l u i a crescut i a n c e p u t s a t r a g m a i p u t e r n i c di
f e r i t e l e p r i a l e c o r p u l u i n o s t r u . n t i m p c e n e p l i m b m : Pmntul atra
ge spatele...
genunchiul

coatele...
stng...

degetul arttor de

nasul...

urechea

la

dreapt...

mna

stng... fruntea...

abdomenul...

palmele...

etc."

TE NIMERESC!
A r u n c a i u n g h e m o t o c d e h r t i e p e capul, u m e r i i , g e n u n c h i i etc. copi
lului. N u e s t e i m p o r t a n t s n i m e r i m f o a r t e e x a c t . C o p i l u l t r e b u i e s i n d i c e
u n d e a fost n i m e r i t . C o n t i n u m j o c u l p r i n s c h i m b a r e a r o l u r i l o r .
S NE MICM PE MUZIC
Copiii se mic liber pe m u z i c (ncurajai-i s i m p r o v i z e z e ct m a i
mult). La un m o m e n t dat, o p r i m muzica strignd o p a r t e a corpului, de

18

S c h e m a c o r porii IA
e x : fruntea!" C o p i i i t r e b u i e s s e o p r e a s c , s m p i e t r e a s c i s-i a t i n g
f r u n t e a . L a p o r n i r e a m u z i c i i , c o p i i i c o n t i n u s s e m i t e p e m u z i c , apoi
i n d i c m o alt p a r t e a corpului.
D u p u n t i m p , o p r i m m u z i c a i, d e d a t a a c e a s t a , s t r i g m n u m e l e unui
c o p i l i o p a r t e a c o r p u l u i ( d e e x . Andreea, glezna"). C e i l a l i t r e b u i e s
a t i n g a c e a p a r t e a c o p i l u l u i p e c a r e c o n d u c t o r u l j o c u l u i a i n d i c a t - o . Mu
zica i m i c a r e a n c e p d i n n o u .
NU TU TREBUIE S RSPUNZI!
Copiii stau n cerc. La orice n t r e b a r e a c o n d u c t o r u l u i de j o c trebuie
s r s p u n d n u a c e l c o p i l p e c a r e - 1 i n d i c el, c i c e l d e l a d r e a p t a ( s t n g a )
lui. L a n c e p u t u l j o c u l u i stabilim d i r e c i a ( d r e a p t a sau s t n g a ) i c i n e este
la d r e a p t a (stnga) cui. D i n c n d n c n d , s c h i m b m o r d i n e a locurilor i
alegem un nou conductor de joc.
A T I N G E M PPUA
A v e m m i n i l e m u r d a r e " i, d e a c e e a , n u p u t e m d a m n a c u c e i l a l i .
S a r c i n a e s t e s a t i n g e m p p u a ( p o p i c e ) s a u m n a c o l e g u l u i f o l o s i n d dife
r i t e p r i a l e c o r p u l u i . D e ex., n c h e i e t u r a d e l a m n a d r e a p t , n a s u l , u r e
chea d r e a p t , cotul d r e p t , fruntea, glezna d r e a p t etc.
SCULPTORUL
S c u l p t o r u l face o s t a t u i e d i n t r - u n c o p i l , a e z n d u - 1 n t r - o a n u m i t p o
ziie. C e i l a l i n c e a r c s i m i t e s t a t u i a .
S c u l p t o r u l a r a t diferite poziii, s t n d cu s p a t e l e la ceilali, p e n t r u a
i m i t a m a i u o r cele d o u p r i ( d r e a p t i s t n g ) ale c o r p u l u i .
UCENICII SCULPTORULUI
A l e g e m u n copil p e n t r u rolul statuii i u n altul p e n t r u rolul sculptoru
lui. R e s t u l copiilor vor fi ucenicii s c u l p t o r u l u i . M e t e r u l va i n d i c a ce t r e
b u i e s fac e i c u s t a t u i a , i a r u c e n i c i i o t r a n s f o r m " . L a sfrit, m e t e r u l
d u n titlu l u c r r i i i povestete d i n c e m a t e r i a l e este fcut.
MARIONETE
Folosim o oglind m a r e . De cotul d r e p t l e g m o earf colorat care
i n d i c faptul c s u n t e m o m a r i o n e t . N e m i c m d i f e r i t e l e p r i ale cor
p u l u i s t n d n s p a t e l e c o p i i l o r , m e n i n n d c t e o p o z i i e p e n t r u c t e v a se
c u n d e (de ex.: r i d i c m b r a u l s t n g , n e r i d i c m p i c i o r u l d r e p t , n d o i n d

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


g e n u n c h i u l , n e n c l i n m c a p u l n s p r e d r e a p t a sau n e p u n e m m i n i l e p e
cap i ne n c l i n m spre d r e a p t a e t c ) . D u p cteva exerciii, c o n t i n u m j o
cul, stnd u n u l l n g altul.
HARTA CORPULUI
H a r t a " este colegul n o s t r u . E n u m e r m ce (prile corpului) se vede
pe p a r t e a de sus (pr, gt, o c h i e t c ) , de j o s ( g e n u n c h i , glezne e t c ) , de o
p a r t e i de alta a h r i i .
UITE, AICI S U N T O C H I I MEI!
S t m n c e r c . U n u l d i n t r e c o p i i s e n t o a r c e s p r e cel d e l n g el: Uite,
aici sunt ochii mei!" i a r a t , de ex., c t r e n a s . C o l e g u l l u i se n t o a r c e c
t r e u r m t o r u l c o p i l : Uite, aici e nasul meu!" i a r a t c t r e a b d o m e n . J o c u l
c o n t i n u n a c e s t fel, f i e c a r e d i n t r e c o p i i i n d i c n d a c e a p a r t e a c o r p u l u i
p e c a r e i-a a r t a t - o c o p i l u l d i n a i n t e a sa.
N E L U N E T O T U I P R I E T E N I I SI
Conductorul jocului (Nelu Netotu) arat spre o parte a corpului, d a r
o d e n u m e t e n m o d greit. C o p i i i ( p r i e t e n i i lui N e l u N e t o t u ) t r e b u i e s
arate spre acea p a r t e a corpului pe care a n u m i t - o Nelu N e t o t u i t r e b u i e
s s p u n d e n u m i r e a aceleia p e c a r e N e l u a a r t a t - o . D e ex., N e l u N e t o t u
s p u n e : Asta-i nasul meu" i a r a t c t r e g l e z n e , i a r c o p i i i v o r a r t a c t r e n a
sul lor, s p u n n d : Asta-i glezna mea". J o c u l c o n t i n u n a c e s t fel.
MAIMUA

IMITATOARE

A d u l t u l v a j u c a r o l u l m a i m u e i - m a m , i a r c o p i l u l p e cel a l p u i u l u i d e
m a i m u , care imit toate micrile m a m e i . Ne a e z m lng copil n aa
fel n c t s f i m c u f a a n a c e e a i d i r e c i e , d a r s n e v e d e m b i n e u n u l p e
cellalt. L e g m cte o earf de aceeai c u l o a r e de cotul d r e p t sau p u
n e m o g u m elastic d e p r i n s p r u l , g r o a s i colorat, p e n c h e i e t u r a d e
la m n a d r e a p t . Ii a r t m o a n u m i t poziie a m i n i i i i n e m m n a n
a c e a s t p o z i i e p n c n d c o p i l u l i m i t e x a c t p o z i i a a r t a t . D e ex.:
Cele dou

mini fac aceeai

micare:

- a m b e l e m i n i p e g e n u n c h i , a m b e l e m i n i p e c a p , a m b e l e m i n i ri
dicate, ambele m i n i pe urechi, ambele m i n i pe ochi, a m b e l e m i n i pe
glezne etc.
Cele dou mini iau poziii diferite:
- m n a dreapt pe genunchiul drept, m n a stng pe cap.

FA)

Schema corporal
- m n a dreapt pe u m r u l drept, m n a stng pe ochiul stng
- m n a dreapt pe urechea dreapt, m n a stng pe genunchiul stng
- m n a d r e a p t pe coapsa dreapt, m n a stng pe nas
- m n a d r e a p t p e a b d o m e n , m n a s t n g p e c a p etc.
Una dintre mini trece peste linia de mijloc a corpului:
- m n a d r e a p t pe cotul stng, m n a stng pe g u r
- m n a dreapt pe urechea stng, m n a stng pe genunchiul stng
- m n a dreapt pe gur, m n a stng pe ochiul drept
- m n a d r e a p t p e olduri, m n a stng p e u r e c h e a d r e a p t etc.
Ambele mini trec peste linia de mijloc a corpului:
- m n a dreapt pe urechea stng, m n a stng pe genunchiul d r e p t
- m n a d r e a p t pe cotul stng, m n a stng pe ochiul d r e p t
- m n a d r e a p t p e glezna stng, m n a s t n g p e u m r u l d r e p t etc.
D u p c e c o p i l u l n u m a i e s t e n e s i g u r i i m i t p o z i i i l e c u p r e c i z i e i si
g u r a n , p u t e m c o n t i n u a j o c u l fr s m a i p u r t m earfa.
DANSUL INDIENILOR
S u n t e m indieni i d a n s m n j u r u l focului d a n s u l a d u c t o r de ploaie.
T r e b u i e s m i c m n acelai t i m p m e m b r e l e d e p e p a r t e a o p u s , u r m n d
micrile prezentate sau indicaiile primite. D a n s u l p o a t e fi a c o m p a n i a t
cu o m e l o d i e potrivit.
Mic-i

cotul

cotul stng i
Apleac-te,

drept i

ridic piciorul stng n

ridic piciorul
scutur-i

acelai

timp! Acum

mic-i

drept!"

braul

drept

i f

un

pas

cu

piciorul

stng!

Acum

invers!"
Ridic

braul drept i

bate de dou ori cu

mna stng peste piciorul stng

n timp ce te plimbi cu pai egali! Acum invers!" e t c .


S i n v e n t m m p r e u n pai a s e m n t o r i .
URMEAZ CONDUCTORUL!
A l e g e m u n c o n d u c t o r d i n t r e copii. Ceilali t r e b u i e s fac c e e a c e l e
spune conductorul.
(drept)!",

Ridicai-v

De ex.: Conductorul v spune s stai pe piciorul stng


braul

drept

(stng)!"

sau

Prindei-v

umrul

stng

(drept)!"
CONDUCEREA UNEI

MAINI

Joc n p e r e c h e : u n u l d i n i r e c o p i i j o a c r o l u l m a i n i i , i a r c e l l a l t e s t e
o f e r u l . A c e s t a sl n s p a t e l e m a i n i i " , i n n d m i n i l e p e u m r u l c o l e g u M

B a r t o k v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


lui s u . O c h i i m a i n i i " s u n t l e g a i . o f e r u l c o n d u c e m a i n a : p e n t r u a c o t i
la s t n g a va s t r n g e u m r u l stng, iar p e n t r u a coti la d r e a p t a , u m r u l
d r e p t ; p e n t r u a m e r g e n a i n t e v a lovi u o r s p a t e l e , i a r p e n t r u a i n t r a n
m a r a r i e r f u n d u l colegului. P e n t r u a o p r i , v a p u n e m n a p e c a p u l celui
lalt. A a c i r c u l a m n d o i p r i n sal, o c o l i n d o b s t a c o l e l e . J o c u l c o n t i n u c u
schimbarea rolurilor.

.V2

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Urmtoarele jocuri pentru
ii pentru dezvoltarea

dezvoltarea

orientrii n plan.

orientrii

spaiu

nu

In cursul efecturii lor,

conin

exerci

dup ce copilul

a nvat s se orienteze n spaiu, aceste jocuri trebuie s fie completate cu cele


pentru

orientarea

n plan.
M E N I N E DISTANA!

P e r e c h i l e s t a u f a - n fa. U n u l d i n t r e c o p i i i n i i a z o m i c a r e , i a r cel
lalt t r e b u i e s m e n i n d i s t a n a d i n t r e e i (de ex., d a c p r i m u l face u n p a s
n a i n t e , c e l l a l t t r e b u i e s fac u n p a s n a p o i ) .
TE-AM GSIT!
M e m b r i i g r u p u l u i f o r m e a z p e r e c h i c a r e stau fa n fa, n faa p e
r e i l o r o p u i d i n c a m e r . Cei d i n u n u l d i n t r e cele d o u r n d u r i f o r m a t e
p o r n e s c ctre p e r e c h i l e lor cu ochii nchii. C n d au senzaia c au ajuns
n faa p e r e c h i i lor, d e s c h i d o c h i i i i a t i n g c o l e g i i .
O a l t e r n a t i v a j o c u l u i : un r n d st cu faa s p r e p e r e t e , cu o c h i i d e s
chii. L a u n s e m n a l , copiii d i n cellalt r n d ( p a r t i c i p a n i i c a r e stau c u
s p a t e l e l a p e r e t e v i z a v i i c u o c h i i n c h i i ) p o r n e s c n a i n t e , a p o i , l a u n alt
s e m n a l , se opresc. Cei d i n cellalt r n d p o r n e s c , m e r g n d cu spatele, i se
o p r e s c a t u n c i c n d s i m t c a u a j u n s c h i a r n faa c e l u i l a l t .
AM AJUNS LA PERETE!
P o r n i m pe r n d spre perete, cu ochii nchii. T r e b u i e s n c e r c m s
simim u n d e este peretele. C i n e reuete s a j u n g ct m a i a p r o a p e d e pe
r e t e f r s s e l o v e a s c d e el?
CAS N O U
N e - a m m u t a t n t r - o c a s n o u i n c e r c m s-i d e s c r i e m u n u i p r i e t e n
c u m n e - a m a m e n a j a t c a m e r a . C o p i l u l s t n m i j l o c u l slii i r e l a t e a z c e
s e afl n f a a i n s p a t e l e l u i , d e a s u p r a , d e d e s u b t , l a d r e a p t a i l a s t n g a
lui. N e n t o a r c e m n t r - o a l t d i r e c i e , d m t e l e f o n u n u i alt p r i e t e n i i d e
s c r i e m i l u i c a m e r a (sala n c a r e a r e loc a c t i v i t a t e a ) .
TESTAREA ROBOTULUI
Vom testa dac r o b o t u l funcioneaz corect.
Pune maina n faa ta,
dreapta

ta!"

dup tine,

sub tine,

deasupra ta,

la stnga ta,

la

O r i e n t a r e a spaialA
Stai

(aeaz-te, pune-te n genunchi,

culc-te)

naintea

mesei,

n spatele ei,

pe ea, sub ea, lng ea, treci peste ea!"


Punei piciorul deasupra scaunului,

n spatele lui,

naintea lui, sub el, pe el!"

STELELE
Ne j u c m ntr-o c a m e r ntunecat, cu d o u lanterne. L a n t e r n a inut
de adult lumineaz nemicat centrul peretelui. Pe cer" apar, d i n cnd n
c n d , i alte stele", a d i c l u m i n i m i c t o a r e .
Lumineaz cu lanterna ta sub lumina lanternei mele,
ta,

la stnga,

deasupra dulapului,

deasupra ei,

la dreap

ntre dulap i u etc!"

C a a l t e r n a t i v , l a n t e r n a fix e s t e i n u t d e c o p i l , i a r a d u l t u l m i c lu
m i n a l a n t e r n e i sale n j u r u l l u m i n i i copilului. C o p i l u l i n d i c direciile
(sub, d e a s u p r a , la d r e a p t a , la s t n g a ) .
ROBOTUL TELECOMANDAT
Copilul va juca rolul robotului care u r m e a z instruciunile primite
d e l a c o m a n d a n t (adult). A e z m u n o b i e c t n c e l l a l t c a p t a l slii, r o
b o t u l a v n d sarcina s a j u n g la acest obiect. Se p o a t e mica d o a r n 4
direcii: n a i n t e , n spate, n s t n g a sau n d r e a p t a . n t i m p ce se mic,
nu-i este p e r m i s s se n t o a r c la d r e a p t a sau la stnga, t r e b u i n d s pri
veasc n t o t d e a u n a n aceeai direcie ca i la p o r n i r e . P u t e m a m p l a s a
cteva obstacole n sal, iar acestea t r e b u i e ocolite u r m n d i n s t r u c i u n i l e
adultului.

De e x . , F doi pai n spate! F un pas la dreapta! Un pas nainte!

etc." D u p c e c o p i l u l a j u n g e l a i n t i i a o b i e c t u l , l c o n d u c e m n a p o i l a
p u n c t u l d e p o r n i r e , n m o d similar. Dac copilul a r e p r o b l e m e c u direc
ia d r e a p t a - s t n g a " , n a i n t e d e a n c e p e j o c u l v o m m a r c a b r a u l d r e p t
folosind o panglic.
J o c u l se continu cu schimbarea rolurilor. R o b o t u l (adultul) nu p o a t e
vorbi; d a c c o m a n d a n t u l l t r i m i t e n t r - o d i r e c i e greit, va m e r g e n di
recia respectiv, n e p u t n d s s p u n dac nu este bine! S lsm copilul
s-i d e a s e a m a s i n g u r d e g r e e l i i s l e c o r e c t e z e .
MLATIN
O p o t e c n t o r t o c h e a t t r e c e p r i n m l a t i n (facem o p o t e c d i n ziare).
E s t e n t u n e r i c ( c o p i l u l i n c h i d e o c h i i ) , d a r n o r o c u l n o s t r u e s t e c u n c o
leg c u n o a t e b i n e d r u m u l i n e d i n s t r u c i u n i p a s c u p a s . D e e x . : F doi
pai nainte! F un pas la stnga! Unul n spate! F trei pai la dreapta! etc."

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Dac n u r e s p e c t m i n s t r u c i u n i l e sau d a c i n s t r u c i u n i l e s u n t greite,
ne v o m s c u f u n d a n m l a t i n " i colegul t r e b u i e s ne scoat. D i n pcate,
n acest caz, t r e b u i e s p a r c u r g e m d r u m u l d e l a n c e p u t .
S C O N D U C E M UN NEVZTOR
C o p i i i i a l e g c t e o p e r e c h e ; u n u l d i n t r e e i v a j u c a r o l u l n e v z t o r u
lui, i a r c e l l a l t v a f i c o n d u c t o r u l . A c e s t a d i n u r m t r e b u i e s i a j u t e c o
l e g u l p e u n t r a s e u p l i n d e o b s t a c o l e . L a n c e p u t p o a t e s-1 i n d e m n ,
d a r n c e a d e - a d o u a r u n d a r e voie s-1 a j u t e d o a r p r i n i n s t r u c i u n i ver
b a l e : F un pas nainte, doi pai la dreapta, apoi din nou nainte etc."
NAVIGATORUL
J o c n p e r e c h e . N a v i g a t o r u l t r e b u i e s-i a j u t e c o l e g u l ( p i l o t u l ) , c a r e e
l e g a t Ia o c h i , s a j u n g d i n t r - u n p u n c t al slii n a l t u l . F doi pai nainte,
unul la stnga etc." F a c e m o b s t a c o l e d i n m o b i l i e r u l slii. C o p i i i c a r e s u n t
l e g a i l a o c h i t r e b u i e s s e t r a s c s a u s p e a s c p e s t e ele, s s e s t r e c o a r e
p r i n t r e ele sau s le ocoleasc.
CUM AJUNGEM N CURTE?
T r e b u i e s-i e x p l i c m u n u i c u n o s c u t d e a l n o s t r u c u m p o a t e a j u n g e
d i n s a l n c u r t e (sau d e l a u n loc c u n o s c u t n a l t u l ) . E v o c m t r a s e u l i n e
i m a g i n m c u m se poate parcurge, apoi descriem pas cu pas ce a n u m e va
fi n j u r u l lui i n c a r e d i r e c i e t r e b u i e s m e a r g ( u n d e t r e b u i e s coteasc , c e s e afl n f a a lui, l a d r e a p t a lui e t c ) . n p a r t e a a d o u a a j o c u l u i ve
rificm traseul descris.
BILETUL DE CINEMA
T r a n s f o r m m n c p e r e a n t r - o sal d e c i n e m a . C o p i i i p r i m e s c c t e u n
bilet d e c i n e m a " , p e c a r e e s t e d e s e n a t e x a c t u n d e e s t e l o c u l lor. ( D e s e n m
l o c u r i l e i r n d u r i l e d i n sal, a p o i i n d i c m l o c u l copiilor.) D u p c e f i e c a r e
i o c u p l o c u l , c o p i i i t r e b u i e s e x p l i c e u n d e s t a u ei. Unde ai primit loc?"
De e x . n rndul al treilea,

locul al patrulea de la stnga."


O C H I I I MNA

U n u l d i n t r e copii va j u c a rolul ochilor", iar cellalt va fi m n a " .


O c h i u l " se uit la o figur alctuit d i n discuri, beioare i f o r m e geo
metrice colorate, ajutnd m n a " , pas cu pas, s alctuiasc o figur iden
tic cu p r i m a . De ex.: Pune n mijloc un cerc rotund, sub el un ptrat verde;
n

dreapta ptratului pune

ini

triunghi galben

etc."

MISCRI FINE

B a r t o k va: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Idei p e n t r u dezvoltarea micrilor fine i ntrirea degetelor:
N C L Z I R E " : m a s m s p a t e l e c o l e g u l u i n o s t r u , l b a t e m c u l a m a p a l m e i ,
apoi l m n g i e m cu vrful degetelor.
ACROBAII":

- i n e m o m i n g e m i c u n m n , o s t r n g e m cu degetele, apoi ne re
l a x m . R o s t o g o l i m m i n g e a p e o m a s , folosind n u m a i degetele.
- N e a e z m p a l m e l e p e o foaie d e h r t i e , o p r i n d e m c u d e g e t e l e i n
c e r c m s facem d i n ea un g h e m o t o c , folosind o s i n g u r m n , a p o i n
c e r c m s o n e t e z i m d i n n o u . P u t e m ncerca s o a r u n c m spre o int
(la p o a r t " ) .
FRMNTAREA ALUATULUI": n c h i d e m i d e s c h i d e m p u m n u l .
NTINDERE": n t i n d e m , apoi r e l a x m p a l m a .
CARUSELUL": r o t i m n c h e i e t u r a m i n i l o r i n n d p u m n i i nchii.
RMAS BUN": fluturm m n a , micnd-o relaxat, din ncheietur.
FLUTURAREA STEAGULUI": m i c m ncheietura minii i n n d p a l m a
ntins.
AMESTECAREA RNTAULUI": r o t i m n c h e i e t u r a m i n i i .
DESFACEREA GHEMOTOCULUI": m i c m u n a d i n t r e n c h e i e t u r i n j u r u l
celeilalte.
L S A I LUMINA S SE S T R E C O A R E P R I N T R E D E G E T E " : n t i n d e m i n c h i d e m

degetele, alternativ.
F R U N Z E CZND": m i c m d e g e t e l e ( i n n d u - l e r i g i d ) d e s u s n j o s .
A P U C A R E A F R U N Z E L O R , A D U N A R E A L O R " : s t r n g e m p u m n i i , a p o i le d e s

chidem brusc.
P L I M B A R E " : NE PLIMBM" CU d e g e t u l a r t t o r i d e g e t u l mijlociu pe
mas.
N I N S O A R E " : m i c m m o a l e degetele, d e sus n jos.
O C H E L A R I " : f o r m m un cerc cu degetele.
M E L C I O R I FURINDU-SE P R I N T R E FIRELE DE IARB": r i d i c m d e g e t e l e , fi

ecare pe r n d , cu palmele aezate pe mas, n ambele direcii.


M E L C I O R I I SE RETRAG N CASELE L O R " : n d o i m d e g e t e l e , fiecare p e r n d ,

c u p a l m a i n u t n sus, n a m b e l e d i r e c i i .
D E - A V-AI ASCUNSELEA": i n e m m i n i l e p e m a s , u n a l n g c e a l a l t ,
cu palmele n jos. A s c u n d e m (ndoim) ambele degete arttoare, apoi le
n t i n d e m d i n n o u ; a m b e l e d e g e t e mijlocii, a p o i l e n t i n d e m d i n n o u etc.
ORCHESTRA": i m i t m folosirea diferitelor i n s t r u m e n t e m u z i c a l e ( p i a n ,
c h i t a r , t o b , fluier, v i o a r e t c ) .

M i c r i fine
V R E M E REA": b a t e m u o r , a p o i m a i t a r e , c u u n g h i i l e , c u v r f u l d e g e t e
lor, a p o i b a t e m n m a s c u p a l m e l e ( a c o m p a n i i n d v e r b a l m i c r i l e d e g e t e
lor i minilor): Este linite, n c e p e s c e a r n , p l o u , b a t e g r i n d i n a , t u n
i f u l g e r , f u l g e r u l l o v e t e c e v a , iese s o a r e l e . " L a sfrit, s c u t u r m a p a d e
pe degete.
S PUNEM SARE N SUP": f r e c m v r f u l d e g e t e l o r .

P S R E L E L O R LE ESTE FOAME": c i u g u l i m " s e m i n e n t r e d e g e t u l g r o s i


cel a r t t o r .
MAGIE": Facem u n arpe" lung d i n cleme d e rufe. P r i n d e m clemele
u n a d e c e l l a l t , c a p t u l u n e i a d e cel a l u r m t o a r e i .
RIDICAREA GREUTILOR": C U m n a p e mas, p r i n d e m u n creion ntre
d e g e t u l a r t t o r i cel m i j l o c i u , l r i d i c m , a p o i l p u n e m n a p o i . P u t e m
s n c e r c m c u alte d o u d e g e t e , r e s p e c t i v c u alte o b i e c t e ( r a d i e r , bil,
inel e t c ) .
OLIMPIADA": a r u n c m , c u fiecare d e g e t p e r n d , u n g h e m o t o c d e hr
tie s a u o m i n g e d e p i n g - p o n g n s p r e o a n u m i t i n t , a t i n g n d f i e c a r e d e
get de degetul gros.
E L I C O P T E R " : r o t i m d e g e t u l g r o s ( n t i n d e m c e l e l a l t e d e g e t e , a p o i le
strngem).
N T L N I R E A D E G E T E L O R " : a t i n g e m d e g e t e l e c u d e g e t u l g r o s (la d e g e t u l
mic a t i n g e m att vrful, ct i baza degetului).
A P L E C A R E A DEGETELOR": a t i n g e m d e g e t e l e d e l a c e l e d o u m i n i , le n
d o i m i le n t i n d e m .
P R O B A DE P U T E R E " : a t i n g e m d e g e t e l e d e l a c e l e d o u m i n i n a a fel n
ct s a t i n g e m i p a l m e l e , degetele de la m n a s t n g t r e b u i n d s m p i n g
d e g e t e l e d e l a m n a d r e a p t (facem m i c a r e a ct m a i ncet!).
OMIDA": imitm o o m i d cu p a l m a i degetul arttor (micndu-se
pe m a s , r i d i c n d u - s e , d o u o m i z i c a r e se n t l n e s c i se u i t u n a la cea
lalt, se salut).
BALAURI": dosul minii este balaurul, iar b r a u l este gtul balaurului.
( B a l a u r i i i n t i n d g t u l , c a u t v i c t i m e , s e n t i n d c t r e e l e i l e p r i n d - l e
p u n j o s , s e n t o r c u n u l c t r e cellalt, s e s p e r i e u n u l p e cellalt, a p o i u n u l
l m n n c p e cellalt.)
SCORBURA": m p r e u n a r e a d e g e t e l o r d e l a cele d o u m n i , i n n d ine
l a r u l n u n t r u (acesta t r e b u i e m i c a t c u grij, n a a fel n c t s n u s e v a d
micarea).

B a r t o k va: Joc - bucurie - ochi strlucitori


B A L A N S O A R U L " : l i p i m p a l m e l e , n d o i m a m b e l e d e g e t e mijlocii, n t o a r
c e m palmele p n c n d minile ajung n poziie opus, apoi m i c m de
g e t e l e mijlocii.
VREMEA":

Picur:

batem n

mas

cu

degetele ndoite,

atingnd

masa

cu

unghiile.
Cerne ploaia: n e j u c m l a p i a n " , c u d e g e t e l e n t i n s e p e m a s .
Plou: b a t e m c u d e g e t e l e a r t t o a r e p e m a r g i n e a m e s e i , a l t e r n a t i v .
Grindin: b a t e m c u o s u l d e g e t e l o r n m a s .
Avers: b a t e m n m a s c u m a r g i n e a p a l m e i ( d i n s p r e d e g e t u l m i c ) .
Ploaie torenial: b a t e m c u p a l m e l e n m a s , a l t e r n a t i v .
Vnticel: c u d e g e t e l e d e s f c u t e - n t i n s e , m i c m m i n i l e n a e r , c u m i
cri d i n ce n ce m a i largi.
Furtun:

fluturarea braelor deasupra capului.

Ciclon: m i c m n c h e i e t u r a c e l o r d o u m i n i u n a n j u r u l c e l e i l a l t e .
Vrtej: r o t i m c e l e d o u d e g e t e a r t t o a r e u n u l n j u r u l c e l u i l a l t , a p o i
degetele mici.
Tunet: b a t e m c u p u m n u l n m a s (la n c e p u t c u l o v i t u r i m a i n c e t e , a p o i
tot m a i p u t e r n i c e ) .
Fulger: r i d i c m b r a u l , a p o i l o v i m b r u s c m a s a c u p u m n u l .
Tornad: d e s c r i e m c e r c u r i n a e r c u u n d e g e t , r i d i c n d u - 1 d e p e m a s .
Soare i cer senin: r i d i c m un b r a , cu d e g e t e l e d e s f c u t e i n t i n s e .

<><)

COORDONAREA OCHI-MN

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi. strlucitori


LANTERNA
S u n t e m ntr-o p d u r e d e a s i ntunecat". L u m i n m cu l a n t e r n a di
f e r i t e o b i e c t e d i n sal. C o p i l u l u r m r e t e c u d e g e t u l f a s c i c u l u l d e l u m i n
i d e n u m e t e obiectele l u m i n a t e .
CAPCANA DE LUMIN
Folosind o lantern, l u m i n m o bucat liber pe un perete. Copilul
p u n e m n a pe zona l u m i n a t i ncearc s c o n t i n u e s o a t i n g pe aceas
t a , n o r i c e d i r e c i e s-ar m i c a . P u t e m folosi d o u l a n t e r n e , c a z n c a r e
copilul are sarcina s u r m r e a s c conul l u m i n o s micat de c o n d u c t o r u l
g r u p u l u i c u a j u t o r u l l a n t e r n e i i n u t e d e el.
LUMINA PORNETE LA PLIMBARE
S a r c i n a este u r m r i r e a c u l u m i n a l a n t e r n e i a u n e i linii d e s e n a t e p e ta
b l s a u pe o foaie m a r e de h r t i e . Plimbai-v cu lumina lanternei pe drum!
Urmrii

ct mai exact linia!"


DESENE DE LUMIN

Acest j o c s e j o a c n t r - o sal n t u n e c a t , c u d o u l a n t e r n e . C o p i l u l t r e
b u i e s u r m r e a s c c u l a n t e r n a lui l u m i n a l a n t e r n e i n o a s t r e , d e s e n n d "
i e l f i g u r i , s i m i l a r e c u c e l e a l e n o a s t r e ( c e r c , l i n i e o n d u l a t , n z i g z a g , li
nie d r e a p t , spiral etc).
P u t e m s d e s e n m i litere sau n u m e r e . Copiii t r e b u i e s le o b s e r v e i
s le ghiceasc, a p o i s le d e s e n e z e .
DE-A P R I N S E L E A C U M I N I L E
M i c m m i n i l e p e o s u p r a f a m a r e i t r a n s p a r e n t ( d e ex.: u n g e a m )
cu micri rapide. Copilul are sarcina s u r m r e a s c micarea minii
noastre de p a r t e a cealalt a geamului.
PISICUAJUCU
Copilul va j u c a rolul pisicuei c a r e se j o a c cu o m i n g e . i n e m n faa
copilului o m i n g e l e g a t de o sfoar, un g h e m o t o c sau un cocolo, iar el
t r e b u i e s le loveasc cu m n a d r e a p t sau cu cea s t n g .
S PRINDEM MUTE
U n u l d i n t r e c o p i i a t i n g e c u o p e n s u l (sau u n o b i e c t m o a l e ) m n a u n u i
alt c o p i l , c a r e t r e b u i e s p r i n d m u s c a " .
(>2

Coordonarea ochi-mna
S ARUNCM LA I N T
P a r t i c i p m l a O l i m p i a d , l a p r o b a d e a r u n c a r e l a i n t . Arunc scu
leul de boabe n cerc! Arunc cercul pe bar! Doboar popicele cu

mingea! in

tete cu mingea ta celelalte mingi! Arunc mingea n coul de gunoi!" P u t e m s


c r e t e m d i s t a n a , c r e s c n d astfel i n i v e l u l d e d i f i c u l t a t e .
AI SUNAT, D O M N U L E ?
A g m un c l o p o e l n sal. C o p i i i n c e a r c s loveasc c l o p o e l u l cu o
m i n g e m i c (sau u n a n i m a l d e p l u ) .
JONGLERUL
S u n t e m jongleri i a r u n c m un obiect mic d i n t r - o m n n cealalt.
P u t e m s n c e r c m j o c u l i cu d o u sau c h i a r trei obiecte.
S PRINDEM MONEDELE
P u n e m cteva m o n e d e p e d o s u l m i n i . L e a r u n c m n sus i n c e r c m
s le p r i n d e m .
MINGEA DE BASCHET
C o n d u c t o r u l j o c u l u i a r u n c n sus cteva obiecte mici ( r a d i e r e , n a s
t u r i , m i n g i d e cauciuc) c a r e t r e b u i e p r i n s e c u o c u t i e (coul d e g u n o i ) .
JOCUL CU DOPUL
Participanii la j o c stau n cerc. n mijlocul cercului p u n e m o m s u
p e c a r e s e a e a z u n f l a c o n d e p l a s t i c , i a r p e g t u l sticlei u n d o p . P o r n i n d
d e l a o l i n i e s t a b i l i t n p r e a l a b i l (cea. 3 m e t r i d e l a f l a c o n ) , p a r t i c i p a n i i
t r e b u i e s n c e r c e s l o v e a s c d o p u l d e p e f l a c o n s a u s-1 m p i n g c u d e
g e t u l a r t t o r n t i n s . J u c t o r i i n u a u voie s s e o p r e a s c n faa f l a c o n u l u i ,
f i i n d nevoii s loveasc d o p u l d i n m e r s , fr o p r i r e .
URMRIREA UNEI LINII
M e r g e m p e u r m e l e cuiva. D e s e n m diferite f i g u r i p e p o d e a : o spiral,
linii o n d u l a t e , c e r c u r i , linii n zigzag etc. C o p i l u l a r e s a r c i n a s u r m r e a s
c aceste linii folosind un bt.

SERPENTINA
A e z m p e c o v o r sfori d e d i f e r i t e c u l o r i , c a r e s e i n t e r s e c t e a z . C o p i l u l
a r e s a r c i n a s u r m r e a s c a c e s t e linii folosind o m a i n u .

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


LABIRINTUL SFORILOR
A e z m t r e i - p a t r u b u c i d e sfori c o l o r a t e p e o m a s n a a fel n c t
s se ncrucieze n m a i m u l t e locuri. Copilul c o n d u c e degetul a r t t o r
d e - a l u n g u l c t e u n u i fir. ( P o a t e u r m r i f i r u l d e o a n u m i t c u l o a r e , sta
bilit n p r e a l a b i l , i cu a j u t o r u l u n u i b.) D a c copilul se d e s c u r c deja
b i n e c u f i r e l e d e d i f e r i t e c u l o r i , p u t e m s j u c m j o c u l i c u fire d e a c e
eai culoare.
BALOANE N AER
n c e r c m s i n e m n a e r u n b a l o n , lovindu-1 c u m n a ( s t n d n pi
cioare, n poziie e z n d sau culcat). P u t e m n c e r c a acelai l u c r u cu m a i
m u l t e b a l o a n e (2-3). P u t e m s folosim d o a r u n d e g e t , d o a r c a p u l s a u d o a r
piciorul.
OBIECTE

MICTOARE

Participanii stau n cerc. C o n d u c t o r u l j o c u l u i p o r n e t e cte un obiect


d i n t r - u n a n u m i t p u n c t a l cercului, n a m b e l e direcii; n acelai t i m p ,
a r u n c i o m i n g e celui d i n p a r t e a o p u s lui. O b i e c t e l e s u n t d a t e d i n
m n n m n , n d i r e c i a specificat, m i n g e a a j u n g n d c n d l a u n copil,
cnd la altul. Scopul este ca niciun obiect s nu c a d pe p o d e a i niciun
p a r t i c i p a n t s nu aib n acelai t i m p d o u obiecte n m i n i .
OBIECTE FIERBINI
Participanii stau n cerc. Fiecare a r e n m n o m i n g e ( a n i m a l de plu,
o p e r e c h e de osete m p t u r i t e ) . La un s e m n a l dat, copiii t r e b u i e s d e a
m i n g e a n cerc: p r i m e s c m i n g e a de la colegul lor d i n s t n g a i o d a u
m a i d e p a r t e colegului d i n dreapta. Jocul p o a t e fi continuat p r i n crete
rea ritmului.
ECHIPA DE REPUTAIE MONDIAL
C o p i i i i a r u n c c t e v a o b i e c t e m a i m i c i , n t r - o a n u m i t o r d i n e . Fieca
r e l e a r u n c n t o t d e a u n a a c e l u i a i copil. S c o p u l e s t e s l e a r u n c e n a a fel
nct s p o a t fi prinse ct m a i uor; participanii trebuie s fie pregtii
s p r i n d o b i e c t u l i s-1 d e a m a i d e p a r t e c t m a i r e p e d e . D a c j o c u l m e r
g e bine, p u t e m crete n u m r u l obiectelor.

C o o r d o n a r e a ocbi

in.ttt.

S BATEM CU P U M N U L
S t m n j u r u l u n e i m e s e , c u m i n i l e p e m a s , n a a fel n c t m m i l i
n o a s t r e s r e p r e z i n t e c t e o m n a v e c i n i l o r n o t r i . ( M n a m e a stng \ .i
fi m n a d r e a p t a v e c i n u l u i d i n s t n g a , iar m n a lui d r e a p t va fi mna
m e a stng. M n a m e a d r e a p t va fi m n a stng a vecinului din d r c a p
t a , i a r m n a lui s t n g v a f i m n a m e a d r e a p t . ) F i e c a r e c o p i l i po/.iio
n e a z m i n i l e . C i n e v a n c e p e s b a t n m a s cu o m n . G e s t u l merge"
n cerc n s p r e d r e a p t a , minile aezate p e m a s b t n d p e r n d . T r e b u i e
s a v e m g r i j s n u g r e i m . D a c c i n e v a b a t e d e d o u o r i , d i r e c i a bti
lor s e s c h i m b . J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t p r i n c r e t e r e a t r e p t a t a r i t m u l u i

PERCEPIA VIZUAL

B a r t o k va: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Urmtoarele jocuri
stana formei,

dezvolt

controlul

diferenierea fond-figur

micrilor oculare,
i

discriminarea

atenia

vizual,

con

vizual.

Atenia vizual
MEDITAIE
S u n t e m buditi. T r e b u i e s n e c o n c e n t r m p e u n obiect sau u n d e t a l i u
al obiectului timp de 20 de secunde.
S NE UITM INT!
V o m n c e r c a s n e u i t m n ochii celuilalt ct m a i m u l t t i m p .
ADEZIV P E N T R U PRIVIRE"
Am l u a t o tablet" c a r e a lipit" privirile n o a s t r e . P e r e c h i l e t r e b u i e s
se mite u i t n d u - s e p e r m a n e n t n ochii celuilalt: s se aeze, s se ridice,
s s e p l i m b e , s s e p i e p t e n e , s-i m b r a c e j a c h e t a , s o n c h e i e e t c .
VNTOAREA U N E I P R I V I R I "
S e j o a c n p e r e c h e . U n c o p i l s e a e a z p e u n s c a u n i i m u t p r i v i r e a
n t r - u n r i t m alert, i n n d c a p u l n e m i c a t . P e r e c h e a lui s e m i c n j u r u l
lui n a a fel n c t p r i v i r e a l o r s s e n t l n e a s c . J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t
p r i n schimbarea rolurilor.
UNDE TE UII?
R e g e l e ( u n u l d i n t r e copii) s e u i t l a d i f e r i t e o b i e c t e s a u l a d i f e r i t e p u n c
t e a l e slii. S l u g i l e r e g e l u i (ceilali) t r e b u i e s g h i c e a s c l a c e s e u i t r e g e l e .
Jocul poate fi continuat p r i n schimbarea rolurilor.
U N D E S-L P U N ?
U n c o p i l i n e n m n u n o b i e c t . M e m b r i i u n e i f a m i l i i a r i s t o c r a t e (cei
lali copii) i s e m n a l e a z c u p r i v i r e a u n d e s p u n o b i e c t u l r e s p e c t i v (de
ex., p e p e r v a z u l ferestrei, n mijlocul c o v o r u l u i , p e u n s c a u n , p e d u l a p
etc). J o c u l poate fi continuat p r i n schimbarea rolurilor.

(S

Percepia vizual
TENIS
S u n t e m spectatori l a u n meci d e tenis. N e m u t m privirea ntre d o u
p u n c t e ( f e r e s t r e - u ) , u r m r i n d astfel m i n g e a " . A c u m m i n g e a s a r e n
a l t d i r e c i e i lovete c t e ceva: d a c c o n d u c t o r u l j o c u l u i b a t e d i n p a l m e ,
n e m u t m p r i v i r e a n t r e 3-4 p u n c t e ( s o b - p e r d e a - m a s , s o b - p e r d e a
- m a s - u).
LA CE SE G N D E T E ?
P r i n i i g r i j u l i i p o t g h i c i c e v r e a c o p i l u l d i n p r i v i r e a l u i . A e z m 2-3
o b i e c t e p e o m a s . G h i c e t e l a c a r e m - a m g n d i t i u n d e v r e a u s-1 p u i ! "
Copilul" se uit l u n g la un obiect, apoi le indic prinilor, din priviri",
u n d e d o r e t e s p u n e i acest obiect (de ex., p e u n s c a u n ) .
EXERCIII PENTRU OCHI
S u n t e m la oftalmolog i facem exerciii p e n t r u ochi. Vom u r m r i un
obiect m i c u colorat sau un spot de l u m i n de la s t n g a la d r e a p t a , de la
d r e a p t a l a s t n g a , a p o i n sus i n j o s , n c e r c i n d i a g o n a l , n f o r m d e
o p t . C o p i l u l t r e b u i e s-i i n c a p u l n e m i c a t , u r m r i n d m i c a r e a d o a r
cu o c h i i . P u t e m n s o i m i c a r e a cu i n d i c a i i v e r b a l e : Acum de la stnga la
dreapta...".
URMRIREA SUSPECTULUI
S u n t e m detectivi i nu p u t e m prsi locul n care s u n t e m , p u t n d s
o b s e r v m s u s p e c t u l " d o a r c u p r i v i r e a . A l e g e m i u n s u s p e c t " c a r e st
n t r - u n c o l a l slii. A c e s t a tie c e s t e o b s e r v a t i, d e a c e e a , s e m i c d o a r
ncet, c u grij. Detectivii s e i n f o r m e a z r e c i p r o c , n o a p t , d e s p r e l o c u l
u n d e e suspectul.

(Acum este n faa dulapului,

acum a prsit covorul").

S FIM ATENI U N U L LA ALTUL


N e p l i m b m p r i n sal i s u n t e m a t e n i u n u l l a cellalt. D a c u n u l d i n
tre p a r t i c i p a n i se oprete, tot g r u p u l t r e b u i e s se opreasc. D a c u n u l
d i n t r e ei pornete, tot g r u p u l trebuie s porneasc. Oricine p o a t e p o r n i
sau o p r i m i c a r e a .
ALBA-NEAGRA
Avem nevoie d e 4 p a h a r e d e plastic. P u n e m u n obiect m o a l e sub u n u l
d i n t r e p a h a r e i n c e p e m s m i c m p a h a r e l e p e m a s . C o p i l u l a r e sarci
na s r e i n sub c a r e p a h a r se all obiectul.

<<)

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


O MINGE IMAGINAR
S t m n cerc. Cineva i n e n m n o m i n g e i m a g i n a r pe c a r e o a r u n
c " u n u i alt p a r t i c i p a n t l a j o c . A c e s t a o p r i n d e " , a p o i o a r u n c " a l t c u i v a .
J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t n a c e s t fel. i p u t e m f e n t a p e ceilali: n e u i t m l a
u n p a r t i c i p a n t , d a r a r u n c m m i n g e a u n u i alt p a r t i c i p a n t ; a r u n c m m i n
gea foarte ncet sau foarte r a p i d ; m a i n t i o b a t e m de cteva ori de p o d e a ,
o a r u n c m n sus, o p r i n d e m i abia d u p a c e e a o a r u n c m m a i d e p a r t e etc.
CIRCULAIE
Mainile p o r n e s c la c u l o a r e a verde a semaforului, iar la rou se opresc,
n t i m p c e alearg, copiii imit micrile c u c a r e s e c o n d u c e m a i n a , o c o
lind obstacolele (scaunele) i t r e c n d de m a i m u l t e ori pe l n g c o n d u c
torul g r u p u l u i , care ridic u n e o r i un c a r t o n verde, alteori u n u l rou. Par
ticipanii t r e b u i e s aib grij s nu se loveasc u n u l de altul.
OGLINDA
Copiii se a r a n j e a z p e r e c h i , s t n d fa-n fa. U n u l este o g l i n d a " i
imit gesturile p a r t e n e r u l u i care se mic ncet, fr s vorbeasc. D u p
un minut, se schimb rolurile.
EU I UMBRA MEA
C o p i i i s t a u u n u l n s p a t e l e c e l u i l a l t i i m i t m i c r i l e c e l u i d i n f a a lor,
c a i c u m a r f i u m b r a lui. P o a t e f i j u c a t a t t n p e r e c h e , c t i n g r u p .
URMEAZ LIDERUL
Se alege un lider d i n t r e m e m b r i i g r u p u l u i i t i m p de 3 m i n u t e mic
rile, m i m i c a i verbalizrile lui vor f i i m i t a t e d e c t r e g r u p . J o c u l s e r e p e
t c u ali l i d e r i .
OGLINDA PENTRU FCUT GRIMASE
Copiii stau n semicerc, n faa lor aflndu-se o g l i n d a p e n t r u fcut
g r i m a s e " . F i e c a r e d i n t r e e i face t r e i g r i m a s e , p e c a r e o g l i n d a " l e i m i t c t
m a i r e p e d e . C o p i i i e f e c t u e a z e x e r c i i u l u n u l d u p a l t u l i, n m o m e n t u l
n c a r e a u v z u t g r i m a s e l e f c u t e d e c e l l a l t c o p i l ( o g l i n d a ) , fac i e i a l t e
g r i m a s e . A c e s t e a t r e b u i e s f i e ct m a i v a r i a t e . ( D e ex., vesel, m n i o s , invi
d i o s , n e s u f e r i t , o b r a z n i c , la, b l e g , c u r i o s , n c r e z u t , n f r i c o a t , d i s p r e u i t o r ,
ironic, s u p r a t , p r o s t u e t c ) . Se p o a t e j u c a i n m o d u l u r m t o r : toi copiii
j o a c r o l u l o g l i n z i i p e n t r u f c u t g r i m a s e " c a r e i m i t p e cel d i n faa lor.
70

Percepia vizual
PARADA M A I M U E L O R
S t m n cerc. C o n d u c t o r u l j o c u l u i n c e p e j o c u l cu o m i c a r e simpl
( d e ex.: a p l a u d ) . P a r t i c i p a n t u l d e l n g e l i m i t a c e a s t m i c a r e i a d a u g
nc u n a la ea. Al treilea p a r t i c i p a n t imit u l t i m a m i c a r e i a d a u g nc
u n a l a e a , i a a m a i d e p a r t e , p n c n d t o i a j u n g s fac a c e s t l u c r u . J o
cul m e r g e n cerc, fiecare copil e f e c t u n d d o u micri.
MINI MAGNETICE
Se joac n perechi. Minile partenerilor sunt legate prin magnetism.
P r i m u l c o n d u c e " micarea, cu p a l m a i n u t n fa, n t i m p ce cellalt
copil l imit. A p r o p i i n d p a l m e l e (fr s se ating), vor efectua m i c r i
m a i mici, respectiv m a i a m p l e . (Este u n exerciiu excelent d e c o n c e n t r a
re, f o a r t e linititor.)
MNA MAGIC
Doi copii stau fa n fa. U n u l d i n t r e copii ( i n i i a t o r u l ) i n e p a l m a n
f a a c o l e g u l u i ( i m i t a t o r u l ) , l a c e a . 3 0 c m d e el. I n i i a t o r u l l g h i d e a z p e
i m i t a t o r u l lui p r i n micrile p a l m e i . S a r c i n a i m i t a t o r u l u i este s m e n i n
d i s t a n a d i n t r e p a l m a i n i i a t o r u l u i i p r o p r i a l u i f a . I n i i a t o r u l i m i c
ncet minile, le ntoarce, pornete ntr-o a n u m i t direcie, se ghemuiete
etc. J o c u l p o a t e fi c o n t i n u a t p r i n s c h i m b a r e a rolurilor.
AM PRINS FPTAUL!
P a r t i c i p a n t u l c a r e v a j u c a r o l u l d e t e c t i v u l u i iese d i n sal. C e i c a r e r
m n n sal vor alege un c o n d u c t o r . S a r c i n a lor va fi s i m i t e ct m a i
exact m i c r i l e c o n d u c t o r u l u i . D a c acest l u c r u m e r g e bine, p a r t i c i p a n i i
vor c h e m a n a p o i d e t e c t i v u l n sal. C o n d u c t o r u l v a s c h i m b a m i c a r e a ,
i a r c e i l a l i t r e b u i e s-1 i m i t e n t o c m a i . S a r c i n a d e t e c t i v u l u i e s t e s g s e a s
c cine este c o n d u c t o r u l (fptaul). Secretul const n m i c r i c o n t i n u e
i i n t e r e s a n t e . C o n d u c t o r u l t r e b u i e s n c e r c e s lege m i c r i l e n t r e ele,
p e n t r u c a i n t r o d u c e r e a n o i l o r m i c r i s n u fie p r e a b r u s c . D a c s c h i m
b a r e a este p r e a brusc, detectivul va avea o s a r c i n p r e a u o a r . In t i m p u l
j o c u l u i copiii nu se u i t la c o n d u c t o r , ci n u m a i la p a r t i c i p a n i i d i n faa
lor, c a n t r - o o g l i n d .
PRIVIREA
Vom d e s e m n a n

secret

PARALIZANT

conductorul jocului

(cel c a r e

trage cu

o c h i u l ) . M e r g e m de la un c o p i l la a l t u l i i o p t i m la u r e c h e : Nu tu eti
71

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


cel care trage cu ochiul!", i a r la u n u l d i n t r e c o p i i i o p t i m Tu eti cel care
trage c u ochiul!" L a u n s e m n a l d a t , c o p i i i n c e p s s e p l i m b e p r i n s a l ,
n t o a t e d i r e c i i l e , fiind a t e n i u n u l l a cellalt. C e i c r o r a c o n d u c t o r u l
j o c u l u i l e f a c e s e m n c u o c h i u l s e a e a z p e p o d e a , d a r n u a u v o i e s-1
d e a d e g o l p e cel c a r e e s t e c o n d u c t o r u l . A t u n c i c n d r m n e d o a r u n
singur copil n picioare i se dezvluie identitatea c o n d u c t o r u l u i , j o c u l
p o a t e f i c o n t i n u a t p r i n d e s e m n a r e a u n u i novi c o n d u c t o r .
LABIRINTUL
F u l g d e N e a t r e b u i e s p a r c u r g u n l a b i r i n t dificil, d a r tie c s i n g u r
n u v a r e u i i, d e a c e e a , c e r e a j u t o r d e l a p r i e t e n u l lui, V n t i l , c a r e l su
fl" p e F u l g d e N e a p r i n l a b i r i n t , c u t n d i e i r e a , f r c a a c e s t a s s e l o
veasc d e p e r e i i l a b i r i n t u l u i . C o n s t r u i m u n l a b i r i n t d i n c r e i o a n e p e m a s
i a e z m u n c o c o l o d e v a t l a i n t r a r e . C o p i l u l a r e s a r c i n a s sufle a c e s t
cocolo p r i n l a b i r i n t , p n l a ieire. A c e s t e x e r c i i u d e z v o l t i m o t r i c i t a t e a
organelor fono-articulatorii.

Constanta formei
OBIECTE ASCUNSE
A d u n m m a i m u l t e o b i e c t e p l a t e (de ex., h r t i e , p i a p t n , l i n g u r ,
o g l i n d , c r e i o n , foarfec, p e r i u d e d i n i , r a d i e r , c a r t e , v e d e r e , c l a m ,
cheie, caiet, C D , cuit, n a s t u r i , ac, batist, liniar, b e i o r p e n t r u u r e c h e ,
c i o c o l a t e t c ) , a p o i l e a c o p e r i m c u o e a r f , n a a fel n c t s s e v a d
d o a r o m i c p a r t e d i n fiecare obiect. S a r c i n a copilului este s d e n u m e a s
c obiectele, f r s le a t i n g .
J O C U L DE-A D E T E C T I V I I
S u n t e m detectivi. Sarcina noastr este s gsim pe o h r t i e de m p a
c h e t a t f o r m e l e i d e n t i c e , i n d i f e r e n t d e c u l o a r e i d i m e n s i u n e . Incercuiete
stelele!"

sau

Incercuiete ptratele!"
PDUREA DE LITERE

S a r c i n a c o p i l u l u i e s t e s a l e a g o a n u m i t l i t e r d i n t r - u n set d e l i t e r e
de t i p u r i , m r i m i i c u l o r i d i f e r i t e . Alege toate literele c" mici, de tipar!"

72

Percepia vizuala

Diferenierea fond-figur
VNTOARE DE F O R M E
V o m v n a " diferite f o r m e n sal. V o m c u t a o b i e c t e r o t u n d e (de ex.
f a r f u r i e , sticl d e l a m p , f u n d u l p a h a r u l u i , c a p d e p i u n e z e t c ) , d r e p t u n
g h i u l a r e (de ex. c a r t e , s u p r a f a a mesei, t a v a n u l , r a m e t c ) , d r e p t e n p o
ziie v e r t i c a l (de ex. t o c u l uii, p i c i o r u l m a s e i , p i c i o r u l s c a u n u l u i , c o a d a
m t u r i i e t c ) , d r e p t e n poziie o r i z o n t a l (de ex. p r a g u l , c o n d u c t e , m a r g i
nea covorului, m a r g i n e a mesei etc).
INVENTARUL CULORILOR
T r e b u i e s i n v e n t a r i e m c t e o b i e c t e d e o a n u m i t c u l o a r e s e afl n
s a l . V o m c u t a o b i e c t e r o i i , a l b e , m a r o e t c . C t e a i gsit?
VNTOAREA DE C U L O R I
Participanii t r e b u i e s observe ct m a i a t e n t m b r c m i n t e a celorlali.
Pe baza indicaiilor conductorului de joc, ei trebuie s caute o a n u m i t
culoare i s p u n m n a pe un a s e m e n e a articol de m b r c m i n t e , d a r hu
pe m b r c m i n t e a p r o p r i e , ci pe a celorlali.
S
verde!

cutm,

s cutm...

culoarea

roie!

S cutm,

cutm...

culoarea

etc."
RECHINII DE CULOARE

D e s e n m d o u linii p a r a l e l e , la o d i s t a n de cea. 3 m n t r e ele. In


m a r e a " d i n t r e ele n o a t u n r e c h i n . A t u n c i c n d u n p a r t i c i p a n t strig,
d e ex., Vin albatri!", a t u n c i t o i t r e b u i e s a l e r g e p e p a r t e a c e a l a l t , i a r
r e c h i n u l n c e a r c s-i p r i n d . C e i c a r e p o a r t u n a r t i c o l d e m b r c m i n t e
c u c u l o a r e a specificat p o t s t r e a c m a r e a fr p r o b l e m e , p e n t r u c re
c h i n u l n u i p o a t e p r i n d e . J o c u l c o n t i n u p r i n s t r i g a r e a u n e i alte culori.
I n u r m t o a r e a t u r , r o l u l r e c h i n u l u i v a f i j u c a t d e cel c a r e e s t e p r i n s d e
rechin.
EXAMINARE
Copiii stau n cerc, cu excepia e x a m i n a t o r u l u i , c a r e r m n e n picioa
r e . C o n d u c t o r u l j o c u l u i i p u n e o n t r e b a r e ( d e ex., Cine are pantaloni de
culoare

maro?

Cine are ochi albatri?

Cine nu are prul scurt?

Cine poart cer

cei?"), l a c a r e , c a s r s p u n d , e x a m i n a t o r u l t r e b u i e s s e u i t e a t e n t l a cei-

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


lali i s r o s t e a s c n u m e l e c e l o r l a c a r e s e r e f e r n t r e b a r e a . J o c u l p o a t e f i
c o n t i n u a t cu un n o u copil care j o a c rolul e x a m i n a t o r u l u i .
VNTOAREA DE V I E R M I
F a c e m v i e r m i " d i n sfori d e c u l o r i d i f e r i t e . P n c n d c o n d u c t o r u l j o
c u l u i i m p r t i e p r i n sal, p a r t i c i p a n i i s t a u c u o c h i i n c h i i . J o c u l n c e
p e d u p c e t o i v i e r m i i " a u a j u n s l a l o c u l lor. M i e r l e l e " ( a d i c c o p i i i ) a u
sarcina s a d u n e ct m a i m u l i viermi, n t r - u n t i m p ct m a i scurt.
T E VD!
eful d e t r i b l n v a p e c o p i l u l i n d i a n . N e u i t m p e g e a m i u n u l d i n
t r e c o p i i v e d e ceva ( d e e x . , Vd o main alb!" s a u Vd o cutie potal!").
P a r t e n e r u l lui a r e s a r c i n a s g s e a s c c t m a i r e p e d e o b i e c t u l n u m i t , a p o i
v a c u t a u n a l t o b i e c t , p e c a r e p a r t e n e r u l l u i v a t r e b u i s-1 c a u t e . J o c u l
p o a t e fi c o n t i n u a t cu obiectele aflate n sal, a p o i cu rsfoirea u n o r c r i
c u m u l t e i m a g i n i , i l u s t r a i i . P u t e m folosi i o r a m d e o c h e l a r i g o a l p e n
t r u a o b s e r v a m a i u o r o b i e c t u l " . P a r t e n e r i i n u a u voie s s e a j u t e c u ges
t u r i sau s e m n e nonverbale.
OCHI DE FULGER
O c h i d e fulger, i n d i a n u l , v e d e t o t - n i m i c n u p o a t e r m n e a s c u n s n
faa lui. I n t i m p c e c o p i i i ies d i n sal, a s c u n d e m u n o b i e c t m i c n s a l , n
a a fel n c t s n u f i e p r e a e v i d e n t , d a r s r m n vizibil. O c h i d e f u l g e r
(copilul) s e o p r e t e n u i n c e a r c s d e s c o p e r e u n d e e s t e a c e l o b i e c t .
VNTOAREA DE L I T E R E
S a r c i n a e s t e c u t a r e a u n e i l i t e r e n c u v i n t e s a u n t e x t e s c r i s e . Suntem
vntori i vnm litera b".

Incercuiete toate literele b"!"

VNTOAREA DE C U V I N T E
S a r c i n a e s t e c u t a r e a u n u i a n u m i t c u v n t n t r - u n t e x t scris. Suntem v
ntori i

vnm

cuvntul lamp".

Subliniaz

71

toate

cuvintele lamp" din

text!"

Percepia vizual

Discriminare vizuala
CENUREASA
A m d e v e n i t C e n u r e s e i t r e b u i e s f a c e m m u n c a ei. n t r - u n vas,
a m e s t e c m 100 g r d e b o a b e d e fasole, d e m a z r e , d e p o r u m b , d e l i n t e ,
s e m i n e d e f l o a r e a soarelui, d e dovleac, m r g e l e colorate etc. F i e c a r e co
pil p r i m e t e u n p u m n d i n a c e s t a m e s t e c , p e c a r e t r e b u i e s l e a l e a g d u p
felul s e m i n e l o r . n t i m p u l j o c u l u i s e p o a t e a s c u l t a m u z i c s a u p o v e s t e a
noastr", adic a Cenuresei.
POTAUL
A v e m n e v o i e d e 10-12 p e r e c h i d e i m a g i n i . A e z m c t e v a p p u i i a n i
m a l e d e p l u p r i n s a l i p u n e m c t e o i m a g i n e n f a a lor. A c e a s t a v a f i
s e m n u l i a d r e s a " lor. C o p i l u l v a j u c a r o l u l p o t a u l u i , p e r e c h e a i m a g i n i
l o r f i i n d s c r i s o a r e a p e c a r e t r e b u i e s o n m n e z e . L a n c e p u t v o m folosi
imagini foarte diferite, apoi p u t e m trece la i m a g i n i care p o t fi diferenia
te din ce n ce mai greu.

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


O ABILITATE SPECIAL
P a r t i c i p a n i i t r e b u i e s p i p i e u n a n u m i t o b i e c t , a p o i s-1 a l e a g d i n t r e
m a i m u l t e obiecte d o a r pe cale tactil. J o c u l p o a t e fi j u c a t i cu f o r m e i cu
l i t e r e s a u n u m e r e d e c u p a t e d i n h r t i e a b r a z i v . Pipie obiectele pe care i le
pun n mn! Acum le iau, iar tu trebuie s le caui printre mai multe obiecte!"
SPIRIDUII PIPITORI"
P u n e m m a i m u l t e o b i e c t e n t r - u n sac. S p i r i d u i i p i p i t o r i (copiii) t r e
buie s r e c u n o a s c obiectele, d o a r pipindu-le. Se p o a t e j u c a i n u r m t o
r u l m o d : copiii in m i n i l e la spate i d a u d i n m n n m n obiecte m a i
m i c i . De cte obiecte v putei aminti?" In ce ordine le-ai primit?" ( d e z v o l t a
rea memoriei)
S NE CUTM PERECHEA
S u n t e m angajaii unei agenii m a t r i m o n i a l e . S u n t e m foarte b u n i n a
g s i o b i e c t e c a r e s e p o t r i v e s c s a u s u n t i d e n t i c e ; p u t e m s f a c e m a c e s t lu
c r u f r s n e u i t m l a ele. A v e m n e v o i e d e d o u c h e i , c r e i o a n e , r a d i e r e ,
lingurie, buci de textile de diferite t e x t u r i (mtase, flotir, ln, m a t e r i a l
sintetic), b u c i d e b u r e t e , d i s c u r i d e l e m n , d o p u r i , n a s t u r i d e d i f e r i t e m
r i m i etc. I m p r t i e m aceste obiecte pe o m a s i le a c o p e r i m cu o earf.
Copiii t r e b u i e s caute p e r e c h i l e sub earf, pe cale tactil.
N NTUNERIC
Sarcina n o a s t r este s p u n e m n o r d i n e obiecte cu aceeai f o r m , d a r
de diferite m r i m i . V o m cere copiilor s le p u n n o r d i n e cresctoare
d u p m r i m e , c u ochii legai.
CENUREASA N N T U N E R I C
C o p i i i t r e b u i e s sorteze bile sau n a s t u r i m i c i d u p m r i m e sau m a t e
rial, d o a r pe cale tactil.
GHI GHICITORUL
G h i G h i c i t o r u l i m e r i t p e d e p l i n n u m e l e . C o p i i i s e m p r t i e p r i n
sal, p s t r n d l i n i t e a . G h i G h i c i t o r u l , a v n d o c h i i l e g a i , b a t e o d a t
d i n p a l m e . L a a c e s t s e m n a l , t o i m p i e t r e s c n l o c u l n c a r e s e afl. G h i
Ghicitorul pornete ntr-o a n u m i t direcie i trebuie s ghiceasc cine
e s t e p r i m u l j u c t o r p e care-1 n t l n e t e , p i p i n d u - i faa ( p r u l , m b r c -

Percepia tactil-kinestezic
m i n t e a , minile). Dac G h i G h i c i t o r u l r e c u n o a t e corect cine este juc
torul, jocul poate fi continuat p r i n schimbarea rolurilor.
TU AI FOST!
I m p r i m g r u p u l n d o u pri egale. Copiii d i n p r i m a j u m t a t e se
a e a z p e p o d e a , r s p n d i i p r i n s a l , i i n c h i d o c h i i . n f a a f i e c r u i
copil se aeaz cte un m e m b r u d i n cealalt j u m t a t e a g r u p u l u i i p u n e
m i n i l e p e u m r u l celui c u o c h i i nchii. P a r t i c i p a n t u l o r b " v a p i p i p
r u l , o b r a z u l i m i n i l e p a r t e n e r u l u i . E l v a face o b s e r v a i i c u v o c e t a r e ( d e
ex., a r e p r u l l u n g , a r e u r e c h i l e m i c i e t c ) . D u p a c e e a , p a r t i c i p a n i i c a r e
au ochii deschii se aliniaz; participanii orbi" deschid ochii i ncearc
s g h i c e a s c c i n e le-a fost p a r t e n e r .
ELECTROCUTARE
S t m n cerc, n picioare sau aezai p e p o d e a , n e i n e m d e m n c u
o c h i i n c h i i . C o n d u c t o r u l j o c u l u i s t r n g e m n a c e l u i c a r e s e afl a l t u r i ,
iar acesta t r e b u i e s t r a n s m i t s t r n g e r e a m i n i i m a i d e p a r t e .
TABLA DE DESEN
P a r t i c i p a n i i au s a r c i n a de a ghici f o r m e l e d e s e n a t e cu d e g e t u l pe spa
t e , n p a l m s a u p e d o s u l m i n i i , d e a l e i m i t a s a u a l e a l e g e d i n t r e for
m e l e d e s e n a t e i v z u t e a n t e r i o r . Se p o a t e j u c a i cu litere sau cu n u m e r e .
nchide ochii! Ce am desenat pe spatele tu?" D e s e n m n c e t ,

p e n t r u ca p a r

ticipantul s p o a t observa i ghici m a i uor ce am desenat.


OPERE DE ART
Copiii ncearc s d e s e n e z e cu ochii nchii o figur simpl (un o m , o
c a s , u n c o p a c , u n o m d e z p a d , o m a i n e t c ) , a p o i verific c e le-a ieit.
S c r i e m c e v a c u o c h i i n c h i i , a p o i v e r i f i c m c e n e - a ieit.
TELEFONUL

RITMIC

N e a l i n i e m u n u l n spatele celuilalt. C o n d u c t o r u l j o c u l u i b a t e u o r u n
r i t m s i m p l u p e spatele c o p i l u l u i d i n faa lui. A c e s t a t r a n s m i t e r i t m u l m a i
d e p a r t e , b t n d u - 1 , l a r n d u l l u i , p e s p a t e l e c e l u i d i n f a a sa. C o p i l u l d i n
fa ( p r i m u l d i n r n d ) v a b a t e r i t m u l d i n p a l m e . J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t
folosind u n r i t m n o u i d e s e m n n d u n a l t c o n d u c t o r d e j o c .

B a r t o k E v a : / o c - bucurie - ochi strlucitori


M R I E SAU N U M R I E ?
I n m u l i m e a d e s u n e t e a u z i m d i f e r i t e s u n e t e . C o p i i i i p u n m n a p e
laringe i n c e a r c s simt d a c s u n e t u l m r i e " sau nu (adic d a c s u n t
consoane sonore, respectiv surde).

80

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Scopul jocurilor de
difereniere

mai jos

ntre fond i forma

este dezvoltarea
acustic,

ateniei auditive,

precum i

discriminrii

capacitii de
auditive.

Atenia auditiv
t

BOMBA
A s c u n d e m n sal u n c e a s d e t e p t t o r c a r e t i c i e t a r e . C o p i l u l v a a v e a
s a r c i n a de a g s i c e a s u l u r m r i n d t i c i t u l . Ascult! Unde ticie bomba?"
MUZIC MAGIC
U n copil iese d i n sal, iar n o i a s c u n d e m u n obiect. C o p i l u l r e v i n e n
sal i n o i n c e p e m s z u m z i m n c e t . D a c c o p i l u l s e a p r o p i e d e obiect,
z u m z e t u l d e v i n e m a i tare. D a c se n d e p r t e a z de obiect, intensitatea
z u m z e t u l u i scade. D u p ce acesta gsete obiectul, j o c u l p o a t e fi c o n t i n u
at cu un alt copil.
DE-A V-ATI A S C U N S E L E A
U n c o p i l iese d i n sal, i a r u n a l t u l s e a s c u n d e u n d e v a (sub m a s , n d u
l a p , n col e t c ) , n a a fel n c t s n u p o a t f i v z u t . I I c h e m m n a p o i p e
c o p i l u l ieit, c a r e t r e b u i e s s e o p r e a s c n u i s o b s e r v e d e u n d e s e
a u d e v o c e a c o p i l u l u i a s c u n s ( m i e u n a t , l t r a t , m r i t e t c ) . D u p c e s e g
sete copilul, j o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t p r i n s c h i m b a r e a rolurilor.
ASCULTAT
Stai n linite i ascultai sunetele lumii exterioare! Ce se aude din curte,

de

pe coridor, din strad? Ce produce sunetele acestea?" ( d e e x . , l t r a t , c l a x o n a t ,


g l a s u l c l o p o t e l o r , v o r b i t , s u n e t e d e p a i , s e m n a l d e t r e n e t c ) . Care sunet
s-a auzit cel mai tare? Care sunet s-a auzit cel mai puin? Din ce direcie veneau
sunetele?
PUIORI
U n u l d i n t r e copii v a j u c a rolul p a z n i c u l u i , c a r e st l a p n d s v a d
c n d sosete v u l t u r u l . Ceilali vor f i p u i o r i i , c a r e a l e a r g p r i n sal. D a c
paznicul strig Atenie!", toi puiorii" trebuie s r m n nemicai,
p e n t r u ca vulturul s nu i vad. D u p trecerea pericolului, puiorii pot
s alerge d i n nou, d a r n u m a i p n la o n o u apariie a vulturului.

Percepia auditiv
COMPANIE NESIGUR
N e p l i m b m r e l a x a i p r i n sal; d a c a u z i m u n a n u m i t s u n e t , s c h i m
b m direcia. D a c acest l u c r u m e r g e bine, p u t e m crete r i t m u l .
STATUILE
C o p i i i a l e a r g p r i n sal; d a c a u d u n a n u m i t s u n e t , e i t r e b u i e s m
pietreasc ca statuile. Cel pe c a r e c o n d u c t o r u l j o c u l u i l atinge t r e b u i e s
d e z v l u i e n c e s t a t u i e s-a t r a n s f o r m a t .
MAINI DE CURSE
Atunci cnd sun muzica, mainile pot merge repede; atunci cnd mu
zica n c e t e a z , m a i n i l e s e o p r e s c i ele ( f r n n d p u t e r n i c ) . I n t i m p c e
alearg, copiii imit micrile cu c a r e se c o n d u c e m a i n a , ocolind obsta
c o l e l e ( s c a u n e l e ) . C o p i i i t r e b u i e s fie a t e n i s n u s e l o v e a s c n t r e ei.
HOPA-OPA
S r i m n t r - u n picior pe muzic. Dac muzica se oprete, c o n t i n u n i
p r i n a n e p l i m b a p r i n sal.
TELEVIZORUL NU ARE SUNET
Avem o a p a r i i e la televizor, u n d e c n t m un c n t e c m a i lung. D i n
c n d n c n d , sonorul de la televizor se oprete", iar noi c n t m fr s
ni se a u d vocea. Dac c o n d u c t o r u l se o p r e t e d i n c n t a t , toi t r e b u i e s
s e o p r e a s c d i n c n t a t i s-i m i t e b u z e l e f r s u n e t . D a c c o n d u c t o r u l
j o c u l u i n c e p e d i n n o u s c n t e , ceilali p o t s c n t e i ei cu voce t a r e . La
n c e p u t n e o p r i m d i n c n t a t l a sfritul u n u i r n d d i n text, apoi n l o c u r i
d i n ce n ce m a i s u r p r i n z t o a r e , c h i a r i la o silab sau n mijlocul u n u i
cuvnt.
SUNETE MICTOARE
U n u l d i n t r e c o p i i st c u o c h i i n c h i i , i a r ceilali s t a u n j u r u l lui, i
n n d n m n instrumente muzicale. Unul dintre ei ncepe s cnte la
i n s t r u m e n t . Cel c a r e st n mijlocul c e r c u l u i t r e b u i e s i n d i c e d i n c e di
r e c i e a v e n i t s u n e t u l i s s p u n ce a a u z i t . Sunetul crui instrument l-ai
auzit? Din ce direcie a

venit sunetul? Arat-ne!"

Le

cerem

copiilor

s n c e a

p s c n t e l a i n s t r u m e n t u l lor n t i m p c e n e p l i m b m . C o p i l u l c a r e a r e
ochii nchii va indica sursa m i c t o a r e a s u n e t u l u i cu d e g e t u l arttor.
Sunetele pol fi p r o d u s e i cu ajutorul u n o r i n s t r u m e n t e muzicale i m p r o -

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


v i z a t e ( p a h a r e c u a p , p i e t r e , evi d e a l u m i n i u , evi d e f i e r , b u c i d e l e m
ne, ghiveciuri etc).
PIRATUL I COMOARA
C o p i i i s u n t aezai n cerc. I n mijlocul c e r c u l u i st u n p i r a t " c u ochii
legai. S u b s c a u n u l p i r a t u l u i s e afl o t a v d e m e t a l c u m u l i b a n i m
r u n i , a d i c c o m o a r a lui. Ceilali copii t r e b u i e s se a p r o p i e tiptil, pe
r n d , i s fure c o m o a r a . Dac reuesc, rolurile se schimb. Dac pira
tul i a u d e , deschide ochii i a r a t houl", care va trebui s se ntoar
c l a l o c u l l u i . U r m e a z c a u n alt c o p i l s n c e r c e s s e a p r o p i e t i p t i l d e
comoar.
CELUL I OSUL
U n u l d i n t r e c o p i i st n m i j l o c u l c e r c u l u i , n faa lui f i i n d a e z a t u n b .
El joac rolul celului", care d o a r m e cu c a p u l aplecat i cu ochii nchii.
U n u l d i n t r e ceilali copii n c e a r c s f u r e osul". D a c copilul c a r e j o a c
rolul celului a u d e zgomote, va a r t a n direcia sunetului i h o u l " tre
b u i e s s e n t o a r c l a l o c u l lui. I n t u r a u r m t o a r e , r o l u l c e l u l u i " v a f i
j u c a t de copilul care reuete s fure osul.
MIMOZA
C o p i i i s t a u n c e r c , n l i n i t e . U n u l d i n t r e e i st n m i j l o c u l c e r c u l u i , c u
o c h i i n c h i i . U n u l d i n t r e cei d i n c e r c p o r n e t e n s p r e c o p i l u l d i n mijloc i
n c e a r c s-1 a t i n g , f r c a c e s t a s-1 a u d . C o p i l u l c u o c h i i n c h i i t r e
b u i e s f i e f o a r t e a t e n t i v a a r t a n d i r e c i a s u n e t u l u i . D a c a r a t s p r e cel
c a r e s e a p r o p i e , a c e s t a t r e b u i e s s e n t o a r c l a l o c u l lui i u r m e a z u n a l t
c o p i l . C e l c a r e r e u e t e s a t i n g j u c t o r u l d i n m i j l o c v a face s c h i m b d e
locuri cu acesta.
REGELE LINITII
U n u l d i n t r e c o p i i s e a e a z n c a p t u l slii i v a j u c a r o l u l R e g e l u i Li
n i t i i . E l a r a t c t r e u n c o p i l , c a r e s e r i d i c f r s fac z g o m o t i p o r n e
t e c t r e el. C e i l a l i t r e b u i e s fie a t e n i d a c a c e s t a r e u e t e s a j u n g l a
R e g e l e L i n i t i i f r s fac z g o m o t . D a c r e u e t e , cei d o i c o p i i i s t r n g
m n a i fac s c h i m b d e l o c u r i , p r i m u l d e v e n i n d R e g e l e L i n i t i i . D a c n u
r e u e t e , t r e b u i e s s e n t o a r c l a l o c u l lui, p u t n d s n c e r c e d i n n o u m a i
trziu.

SI

Percepia auditiv
CE CEA DEAS!
S a r c i n a p a r t i c i p a n t u l u i l a j o c e s t e s a j u n g l a i n t p r i n c e a " (cu
o c h i i legai), b a z n d u - s e d o a r pe s i m u l a u z u l u i . C i n e v a st la o a n u m i t
d i s t a n (i r m n e a c o l o ) i s c o a t e n c o n t i n u u s u n e t e ( b a t e d i n p a l m e ,
scutur un clopoel, fluier etc). T r e b u i e s ajung la aceast p e r s o a n
ghidndu-se d u p sunet.
VOCEA

FIRAV

P i a t r a m a g i c " p o a t e f i g s i t d o a r n t i m p u l n o p i i . N e e s t e d e aju
tor o voce firav", c a r e ne c l u z e t e p r i n n t u n e r i c . A s c u n d e m n sal o
piatr sau un obiect mic, c a r e va fi p i a t r a magic. L e g m la ochi copilul
i, m e r g n d p e l n g el, e m i t e m n c o n t i n u u u n a n u m i t s u n e t (cu u n c l o
p o e l , f l u i e r a t , ssit e t c ) , c u d i f e r i t e i n t e n s i t i , c l u z i n d u - 1 astfel s p r e
obiectul ascuns. Sarcina copilului este s gseasc piatra magic".
N NTUNERIC, PRIN MULIMEA SUNETELOR
C o p i i i s t a u m p r t i a i p r i n s a l , e i f i i n d c o p a c i i . U n u l d i n t r e ei, a v n d
o c h i i l e g a i , t r e b u i e s t r e a c p r i n p d u r e a " f o r m a t d e ei. C a s n u s e
loveasc de copaci, ceilali t r e b u i e s scoat diferite s u n e t e d a c copilul cu
o c h i i l e g a i a j u n g e n a p r o p i e r e a lor. S a r c i n a c o p i l u l u i e s t e s a j u n g l a c e
l l a l t c a p t a l slii.
PETRIC SPUNE...
C o n d u c t o r u l j o c u l u i d d i f e r i t e indicaii; ceilali t r e b u i e s fac c e e a
c e l e s p u n e el, d a c n a i n t e a f i e c r e i i n d i c a i i e l s p u n e u r m t o a r e a f r a z :
P e t r i c s p u n e . . . " ( D e ex., Petric spune s batei din palme de trei ori!", Pe
tric spune dai din cap)!", Scurmai cu piciorul drept!" - d a c a i fost a t e n i ,
n ultimul caz nu t r e b u i e s u r m a i indicaia e t c ) . Dac copiii s u n t cu
ochii legai, acetia vor fi ateni, ntr-adevr, la c o n d u c t o r u l j o c u l u i , fr
s-i i m i t e p e ceilali.
EMOII
C o p i l u l s t c u s p a t e l e l a n o i i n c e a r c s g h i c e a s c c e f a c e m ( d e ex.,
i m i t m plnsul, g e a m t u l , rsul, suspinul, m r i t u l nervos e t c ) . V o m dis
c u t a c e s i m t o a m e n i i c n d fac a c e s t e l u c r u r i ( t r i s t e e , veselie, d u r e r e e t c ) .
C n d s-a s i m i t c o p i l u l n a c e s t fel? J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t p r i n s c h i m b a
rea rolurilor.

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


SEMAFORUL
C o p i i i s e a l i n i a z l a linia d e start, c o n d u c t o r u l j o c u l u i s t n d c u spa
t e l e l a c e a . 4 m e t r i d e ei. A c e s t a n c e p e s n u m e r e , a p o i , a j u n g n d l a u n
a n u m i t n u m r , s t r i g Stop! Nu te mica!" i se n t o a r c e d i n t r - o d a t . De ex.
1,2,3,4, Stop! Nu te mica!" C e i c a r e se m i c , c h i a r i n u m a i p u i n , s u n t
trimii n a p o i la linia de start. J o c u l c o n t i n u p n c n d toi p a r t i c i p a n i i
ajung la int. Cel c a r e a ajuns p r i m u l la int va fi c o n d u c t o r u l j o c u l u i
n tura urmtoare.
4 - BATEM DIN PALME - 6
N e j u c m n p e r e c h i i n u m r m p e r n d p n l a o s u t . n l o c u l fie
c r u i n u m r divizibil c u 5 b a t e m d i n p a l m e . (1-2-3-4- b a t e m d i n p a l m e
-6-7-8-9- b a t e m d i n p a l m e -11-12-13-14- b a t e m d i n p a l m e -16-...). P u t e m
c o n t i n u a j o c u l n u m r n d n a p o i de la o s u t sau de Ia 50.

Diferenierea fond-form auditiv


URECHE FIN
U r e c h e fin, i n d i a n u l , a u d e t o a t e s u n e t e l e , c h i a r i a t u n c i c n d este
z g o m o t . P u n e m m u z i c i, n s p a t e l e c o p i l u l u i , s c o a t e m d i f e r i t e s u n e t e , c u
ajutorul u n o r obiecte. Copilul va s e m n a l a c a auzit un sunet, ridicndu-i
d e g e t u l a r t t o r . E l p o a t e s a l e a g u n a n u m i t s u n e t ( d e ex., s u n e t u l clo
p o e l u l u i ) i s fie a t e n t d o a r l a a c e s t a . I n a c e s t c a z , e l t r e b u i e s d e a u n
s e m n d o a r atunci c n d a u d e s u n e t u l respectiv.
S U N E T U L CEL MAI SIMPATIC
Doi d i n t r e copii stau cu ochii nchii. Ceilali p a r t i c i p a n i se m p r t i e
p r i n s a l i, l a u n s e m n a l d a t , e m i t u n a n u m i t s u n e t ( f l u i e r , f r e d o n e a
z u n c n t e c , p l e s c i e , i d r e g v o c e a e t c ) . C o p i i i c u o c h i i n c h i i a s c u l t
c a v a l c a d a d e s u n e t e , a p o i a l e g cel m a i s i m p a t i c s u n e t d i n t r e e l e i s e n
d r e a p t c t r e s u r s a sa. J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t p r i n s c h i m b a r e a r o l u r i l o r .
S C H E M M PUII
F o r m m p e r e c h i d e a n i m a l e " : u n u l d i n t r e c o p i i v a f i m m i c a , i a r ce
l l a l t p u i u l . T o a t e p e r e c h i l e s e n e l e g a s u p r a u n u i s u n e t : a a i v a c h e m a
m m i c a p u i u l , d a c a c e s t a s e p i e r d e . P u i i i n c h i d o c h i i ( p e n t r u c s u n t
n c a t t d e m i c i c , d e o c a m d a t , n u l i s-au d e s c h i s o c h i i ) , i a r m a m e l e s e
K6

Percepia auditiv
n d e p r t e a z d e e i i, l a u n m o m e n t d a t , n c e p s-i c h e m e . A c e t i a t r e b u i e
s a i b grij s n u s e l o v e a s c d e ceilali p u i . S i n g u r u l mijloc d e c o m u n i c a
r e e s t e s u n e t u l c o m u n i i n t o n a i a . L a s f r i t u l j o c u l u i , p u t e m face s c h i m b
de roluri, apoi discutm experienele trite n ambele roluri.
P e n t r u a d e t e n s i o n a atmosfera, p u t e m o r g a n i z a u n cor d e a n i m a l e " :
l a u n s e m n a l d a t , fiecare a n i m a l v a scoate n c o n t i n u u s u n e t u l stabilit.
A t u n c i c n d c o n d u c t o r u l j o c u l u i i r i d i c b r a u l , c o r u l c n t " m a i p u
t e r n i c , i a r a t u n c i c n d i c o b o a r b r a u l , c o r u l " c n t m a i n c e t . R e p e
t m d e 2-3 o r i .
CUTTORUL DE ZGOMOTE
C u t t o r u l d e z g o m o t e , i n d i a n u l , i-a m e r i t a t p e d e p l i n n u m e l e . C u o
muzic de f u n d a l (casetofon sau calculator), la n c e p u t m a i ncet, apoi la
v o l u m m e d i u , c o p i l u l t r e b u i e s r e p e t e c u v i n t e t r i - , bi- s a u m o n o s i l a b i c e .
L a n c e p u t v o m folosi c u v i n t e c a r e d i f e r m u l t n p r o n u n i e , a p o i c r e t e m
t r e p t a t nivelul d e d i f i c u l t a t e . D e ex., r e p e d e , Lucica, e a r f , ajutor, aba
tor, a m a t o r , c a r t e , b e r e , a c t o r , c u r t e , p a r t e , a r t e , d , ci, u n , d o i , p l o i , o i e t c .
Repet cuvintele pe care i

le spun!"

Atunci c n d jocul m e r g e deja bine pe fundalul muzical, n r e g i s t r m pe


o caset (dictafon, calculator) glgia fcut de copii, pe c a r e o a d u g m
a p o i la f u n d a l u l muzical. C o p i l u l a r e sarcina s r e p e t e cuvinte i fraze pe
acest fundal.
CASTELUL FERMECAT
I n t r a r e a n castelul f e r m e c a t este n g r e u n a t de o vraj c i u d a t : pu
t e m face u n p a s c t r e c a s t e l d o a r a t u n c i c n d p a r t i c i p a n t u l l a j o c i a u d e
p r o p r i u l n u m e ; a t u n c i c n d a u d e alte c u v i n t e , n u a r e voie s n a i n t e z e .
D e s e m n m l o c u l c a s t e l u l u i f e r m e c a t n c e l l a l t c a p t a l slii, a p o i e n u m e
r m , c u o voce m o n o t o n , o serie d e c u v i n t e , s p u n n d , d i n c n d n c n d ,
i n u m e l e copilului.
O a l t e r n a t i v a j o c u l u i p r e s u p u n e c a p a r t i c i p a n t u l l a j o c s-i a l e a g u n
n u m e n o u i s r e a c i o n e z e n u m a i l a a c e s t n u m e . I n a c e s t c a z , n u a r e voie
s n a i n t e z e a t u n c i c n d i a u d e p r o p r i u l n u m e .
ALERGIE
C o n d u c t o r u l jocului va e n u m e r a cteva cuvinte, r e p e t n d a n u m i t e
c u v i n t e d e m a i m u l t e o r i . A u / i n d u n a n u m i t c u v n t , stabilit n p r e a l a b i l ,
c o p i i i t r e b u i e s r i d i c e d i n u r n e i i (s ( l i p e a s c , s s c u t u r e d i n p i c i o a r e , s

sv

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


a p l a u d e etc.). V o m e n u m e r a 3 5 - 4 0 d e c u v i n t e , p r i n t r e c a r e c u v n t u l sta
bilit v a a p r e a d e cea. 1 0 o r i . C i t i i c u v i n t e l e c u v o c e m o n o t o n p e c t p o
sibil, a v n d g r i j s n u a c c e n t u a i i n v o l u n t a r s a u s n u m a r c a i c u v n t u l
stabilit c u v r e u n gest n o n v e r b a l .
Eti alergic la cuvntul pisic",
zitul

cuvntului:

de aceea ncepi s scuturi din umeri la au

pisic!"

L a u r m t o a r e a n t l n i r e p u t e m a l c t u i o n o u list d e c u v i n t e , n c a r e
v a f i r e p e t a t u n alt c u v n t l a c a r e c o p i i i t r e b u i e s r e a c i o n e z e .
LA PESCUIT DE C U V I N T E
S a r c i n a n o a s t r este s p e s c u i m " u n a n u m i t c u v n t d i n t r - o m u l i m e
de cuvinte, n timp ce n fundal se a u d e muzic. P u n e m muzic i rostim,
c u v o c e m o n o t o n , u n ir d e c u v i n t e ( 3 5 - 4 0 d e c u v i n t e ) . U n a n u m i t c u
vnt, stabilit n prealabil, v a a p r e a d e m a i m u l t e o r i p r i n t r e c u v i n t e (de
c e a . 1 0 o r i ) . A c e s t c u v n t t r e b u i e s fie p e s c u i t " d e c o p i l a t u n c i c n d l
aude, i m i t n d , cu un b, micarea p r i n c a r e se scoate petele pescuit i
s t r i g n d : Hopa!". D e ex., c u v n t u l - i n t e s t e c a c a v a l . i r u l d e c u v i n t e v a
fi l i n g u r i , cacaval, s o a r e , p p u , s a r e , c a c a v a l , televizor, c a c a v a l , sal,
ploaie, biat, creion, cacaval, cacaval, r o b i n e t , n o r etc.
P e n t r u u r m t o a r e a e d i n a l c t u i m o n o u list d e c u v i n t e , iar co
pilul t r e b u i e s pescuiasc" un alt c u v n t . S c h i m b m i f u n d a l u l sonor,
c r e s c n d g r a d u l de dificultate a j o c u l u i de la o e d i n la alta: m u z i c in
strumental, melodii ntr-o limb strin, melodii n limba m a t e r n , me
lodii p e n t r u copii, discuii la r a d i o , voci de copii, s u n e t e i z g o m o t e c a r e
se schimb brusc.
REACII
E n u m e r m m a i m u l t e propoziii, iar copilul trebuie s reacioneze ct
m a i r e p e d e l a a u z u l u n u i c u v n t s t a b i l i t n p r e a l a b i l . Miaun dac auzi
cuvntul

pisic"!"

Petric are un cine.


Petric are o pisic.
Petric are o gin.
Petric are o pasre.
Petric are o pisic etc."

XX

Percepia auditiv
Acest j o c p o a t e f i j u c a t d e m a i m u l t e ori, stabilind, d e fiecare d a t , u n
a l t c u v n t l a c a r e c o p i l u l t r e b u i e s r e a c i o n e z e (s s c o a t u n s u n e t , s-i
p r i n d urechile, s tueasc etc).
C U V I N T E ASCUNSE
A d u l t u l s p u n e o p o v e s t e s a u o p o v e s t i r e c a r e c o n s t d i n 15-20 d e p r o
p o z i i i , c o p i i i a v n d s a r c i n a d e a r e a c i o n a (s b a t n m a s , s t u e a s c ,
s s t r i g e A H A ! " s a u H O P A ! " ) l a u n a n u m i t c u v n t . Voi suntei marii v
ntori de cuvinte! Trebuie s gsii cuvinte ascunse.
vntului

Batei n

mas la auzul cu

ursule"!"

La u r m t o a r e a e d i n v o m s p u n e o alt poveste (povestire), iar copiii


t r e b u i e s r e a c i o n e z e l a u n alt c u v n t . D a c j o c u l m e r g e bine, p u t e m s
l e c e r e m c o p i i l o r s c a u t e a r t i c o l e n e h o t r t e (o, u n ) , s i l a b e ( d e ex., n , p e ,
p r i n etc.) s a u c u v i n t e c a r e c o n i n o a n u m i t v o c a l (a, i , e , , u e t c ) . D e s i
gur, p e n t r u fiecare s a r c i n t r e b u i e s p r e g t i m poveti sau povestiri p o t r i
vite ( c a r e c o n i n e l e m e n t e l e stabilite). D a c j o c u l m e r g e b i n e , p u t e m c r e t e
g r a d u l d e dificultate p r i n a d u g a r e a u n u i f u n d a l zgomotos.
CONTABILUL
Copilul joac rolul u n u i contabil, care reacioneaz imediat d a c a u d e
n u m e r e . E n u m e r m o serie de cuvinte i n u m e r e , cu un r i t m s c h i m b t o r
i ntr-o o r d i n e n e r e g u l a t . S a r c i n a lui este s se ridice sau s s e m n a l e
z e n t r - u n m o d h a i o s c a a u z i t n u m e r e : s s a l u t e , s-i s c u t u r e u m e r i i , s
fac o g r i m a s , s c l i p e a s c e t c .
VNTOAREA DE N U M E R E
Copiii joac rolul u n o r vntori de n u m e r e . Vom s p u n e un text scurt,
i a r e i t r e b u i e s b a t d i n p a l m e c u p u t e r e (ca i c u m a r f i t r a s c u o a r m )
la a u z u l u n u i n u m r .
s-au

ntlnit cu

doi

De e x . ,

(bat din palme)

A fost odat cnd trei (bat din palme) iepuri


vntori..."

URECHIL
I i s p u n e m o p o v e s t i r e lui U r e c h i l ( c o p i l u l u i ) n t i m p c e s e a u d e m u z i c
l a r a d i o (se s p u n t i r i , s e a u d d i s c u i i ) . C o p i l u l t r e b u i e s f i e a t e n t l a n o i ,
i g n o r n d z g o m o t e l e d i n f u n d a l . L a sfrit, e l t r e b u i e s r e d e a p o v e s t i r e a
n m o d i n d e p e n d e n t sau r s p u n z n d la n t r e b r i dirijate.

S'l

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi. strlucitori

Discriminarea auditiva
TESTUL AMPLIFICATORULUI
I n t i m p c e a s c u l t m m u z i c , t e s t m i n o u l a m p l i f i c a t o r ( s a r c i n a e s t e dis
c r i m i n a r e a u n o r s u n e t e de i n t e n s i t a t e diferit). Dac muzica este tare, ridica
te! Dac volumul este mediu, aeaz-te! Dac muzica se aude ncet, ghemuiete-te!"
P u t e m folosi i un u r s u l e de j u c r i e : Dac muzica se aude ncet, ascunde
ursuleul sub mas; dac muzica este tare, scoate ursuleul pe mas, s vad i el
de

unde

vine

muzica

asta puternic!"
P E S T E M R I , P E S T E VI

E m i t e m , alternativ, s u n e t e groase i sunete nalte. La auzul sunetelor


g r o a s e , c o p i i i s e g h e m u i e s c , i a r l a cele n a l t e s e r i d i c n v r f u l p i c i o a r e l o r .
CE Z G O M O T E AI AUZIT?
S u n t e m nite celui cu a u z u l foarte b u n i s u n t e m capabili s recu
noatem zgomotele chiar i pe j u m t a t e adormii. Mai nti le p r e z e n t m
zgomotele p r o d u s e de a n u m i t e obiecte, le o b s e r v m , apoi copiii t r e b u i e
s a s c u l t e a c e s t e z g o m o t e c u o c h i i n c h i i i s i d e n t i f i c e s u r s a lor. D e ex.,
z n g n i t u l c h e i l o r , s u n e t u l p r o d u s p r i n r u p e r e a h r t i e i i n c h i d e r e a fer
m o a r u l u i , n c h i d e r e a - d e s c h i d e r e a u i i , s o n e r i a , s u n e t u l scos p r i n l o v i r e a
u n u i c u b d e l e m n , z g o m o t u l scos d e o c u t i e d e c o n s e r v e , c l i n c h e t u l u n u i
p a h a r d e sticl, s u n e t u l p r o d u s d e o p e r i u d e d i n i d a c o t r e c e m p e s t e
unghii, tuitul, trirea picioarelor, fluieratul, f r e d o n a r e a u n e i melodii,
plescitul, b t u t u l d i n picioare, b t u t u l n u etc.
nchidei ochii! Ghicii ce sunete ai auzit!" C o p i i i t r e b u i e s i n d i c e o b i e c
t u l a l c r u i z g o m o t l-au a u z i t s a u s r e p r o d u c z g o m o t e l e .
CE A C Z U T ?
L o c u i m n t r - u n b l o c n c a r e p u t e m a u z i o r i c e z g o m o t d e l a v e c i n i . Ale
g e m c t e v a o b i e c t e c a r e p r o d u c u n z g o m o t ( c a r t e , foarfece, c r e i o n , s c u l e
d e b o a b e , g e a n t , liniar, b a n i m r u n i e t c ) . C o p i l u l st c u spatele l a n o i ,
n t i m p ce l s m s c a d diferite obiecte. S a r c i n a lui este s ghiceasc ce
a u scpat d i n m n vecinii".
CE I N S T R U M E N T CNT?
S u n t e m nite m u z i c i e n i faimoi, c a r e tiu s r e c u n o a s c orice i n s t r u
m e n t p e b a z a s u n e t u l u i lor. i n acest caz, c o p i i i t r e b u i e s o b s e r v e s u n e -

>()

Percepia auditiv
tul i n s t r u m e n t e l o r n a i n t e de a n c e p e j o c u l . Apoi t r e b u i e s asculte in
s t r u m e n t e l e c u o c h i i n c h i i , p n c n d i d e n t i f i c s u r s a s u n e t u l u i . D e ex.,
tob,
l-ai

fluier,

c l o p o e l e t c . nchidei ochii! Ghicete instrumentul al crui sunet

auzit!"
TE CUNOSC!
U n c o p i l s t n m i j l o c u l slii c u o c h i i l e g a i . C e i l a l i s e m p r t i e p r i n

sal, a v n d grij s n u fac z g o m o t . n m o m e n t u l n c a r e copilul c u o c h i i


legai b a t e d i n p a l m e , t o a t l u m e a n c r e m e n e t e p e loc. C o p i l u l a r a t
spre cineva i i p u n e o n t r e b a r e , iar acesta i r s p u n d e cu voce schimba
t . D a c c o p i l u l r e u e t e s g h i c e a s c c i n e i-a r s p u n s , j o c u l c o n t i n u c u
schimbarea rolurilor.
CINE M CHEAM?
U n u l d i n t r e copii st cu spatele la ceilali i n c e a r c s g h i c e a s c c i n e
i-a s p u s n u m e l e . G r a d u l d e d i f i c u l t a t e a l j o c u l u i p o a t e f i c r e s c u t p r i n m o
d i f i c a r e a vocii. M a i t r z i u p u t e m i n t r o d u c e i a l t e s u n e t e ( i m i t a r e a a n i m a
l e l o r : c u c u r i g u , b r u m - b r u m etc.) s a u s u n e t e i z o l a t e (a, o-a, z-z e t c ) .
VAU-VAU
U n u l d i n t r e copii st n mijlocul c e r c u l u i cu o c h i i nchii. El va j u c a
r o l u l s t p n u l u i . C e i i (ceilali copii) stau n cerc. S t p n u l s e r o t e t e n
j u r u l s u , a p o i s e o p r e t e i a r a t s p r e u n u l d i n t r e c o p i i i s p u n e : Latr,
celu!" C o p i l u l s p r e c a r e a a r t a t t r e b u i e s l a t r e , i a r s t p n u l " t r e b u i e
s ghiceasc cine este celul. D a c ghicete, j o c u l este c o n t i n u a t cu un alt
copil. Se p o a t e j u c a i cu vocea altor a n i m a l e .
TOPOGRAFUL
U n u l d i n t r e c o p i i s t n t r - u n c o l a l slii, c u o c h i i n c h i i . U n a l t p a r t i
c i p a n t st la o a n u m i t d i s t a n de el i n c e p e s v o r b e a s c . C o p i l u l d i n
c o l u l slii t r e b u i e s g h i c e a s c c a m l a c e d i s t a n e s t e cel c a r e i v o r b e t e
( d e e x . , n cellalt capt al slii, la un metru de mine etc), a p o i s v e r i f i c e , cu
o c h i i d e s c h i i , d i s t a n a e s t i m a t . D u p l o c a l i z a r e a a 3-4 s u r s e , j o c u l p o a t e
f i c o n t i n u a t c u u n alt p a r t i c i p a n t .
COPILUL CU PROBLEME DE VORBIRE
A d u l t u l va juca rolul u n u i copil cu p r o b l e m e de vorbire. P a r t i c i p a n i i
l a joc t r e b u i e s r e c u n o a s c d a c a d u l t u l a p r o n u n a t c o r e c t c u v n t u l s a u
(

.)l

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


n u . ( D e ex.: m a s , s c a u n , i n o c e r , r i n o c e r , a p c , a p c , t s o c o l a t , c i o c o l a
t , m a i n etc.)
EXERCIII CU SUNETE
A s o c i e m p e r e c h i d e s u n e t e ( d e ex., g-k, -s, j - , r-I etc.) c u d i f e r i t e m i
cri. J o c u l p o a t e fi j u c a t t o c m a i cu sunetele pe care copilul le c o n f u n d n
v o r b i r e , n c i t i r e s a u n scris.
Dac auzi sunetul s",

atinge-i

De ex.: Dac auzi sunetul ", ridic-i braul.

umerii!"

Putem

c o n t i n u a j o c u l cu

silabe

(de

ex., a-sa, up-sup) s a u cu c u v i n t e (de ex., oc-soc, coal-scoal) c a r e n c e p cu


aceste sunete.
CENUREASA LA UN EXAMEN AUDITIV
C e n u r e a s a este foarte p r i c e p u t n a observa i alege lucrurile identi
ce. E a p o a t e d e v e n i s o i a p r i n u l u i d o a r d a c a r e u n a u z b u n .
C o p i l u l t r e b u i e s d i s c r i m i n e z e n t r e c u v i n t e c a r e s u n l a fel s a u s i m i
lar. I n t e r p u n e m p e r e c h i d e c u v i n t e i d e n t i c e n t r e p e r e c h i o p u s e . Simt
identice sau nu? D din cap,

de sus n jos,

dac cuvintele spuse de mine sunt

identice, i mic-i capul dintr-o parte n alta, de la stnga la dreapta dac nu


sunt identice!" C o p i l u l t r e b u i e s i n d i c e d a c a u d e c u v i n t e i d e n t i c e s a u d i
ferite. F o l o s i m 15-20 d e p e r e c h i d e c u v i n t e c a r e c o n i n c o n s o a n e s o n o r e i
s u r d e sau c a r e p o t f i c o n f u n d a t e d i n cauza locului d e f o r m a r e .
D e e x . a s e - a s e , d u - t u , r a z a - r a s a , m a r e - m a r e , la-la, c a p - c a p , vaze-vase, v a r z - v a r z , c h e m - g h e m , j o c - s o c , d u s - d u , v a r z - v a r s , pitic-pitic,
d u - d u , zac-sac, r a c - r a c , m n - m i n e , m u s c - m u c , rac-lac, c o v o r - c o v o r ,
a p - a p , g r e i e r - c r e i e r , sac-sac, r a z - r a , m u n c - m u s c , g r e i e r - g r e i e r , r a c sac e t c .
Dac copilul se d e s c u r c bine cu aceste cuvinte, a t u n c i trebuie s ob
s e r v e d i f e r e n e l e s a u s i m i l a r i t a t e a n t r e i r u r i d e s u n e t e c a r e s u n l a fel
sau s i m i l a r , p r e c u m i n t r e p e r e c h i de c u v i n t e f r s e n s . Sunt identice sau
nu?

Ridic-i

braul,

dac

cuvintele spuse de

mine

sunt

identice!"

Copilul

tre

b u i e s i n d i c e d a c a u d e c u v i n t e i d e n t i c e s a u d i f e r i t e . F o l o s i m 15-20 d e
perechi de cuvinte.
D e e x . izi-izi, a g a d - a g a t , e p i - e b i , vos-voj, ili-ili, p e r e - b e r e , k o l - k u l , gikg i k , s a m - z a m , r e d e - r e t e , d a s - d a s , vol-fol, c o l - c u l , m o f o - m o f o , n i p i - n i b i ,
sas-sa, p e t - p e d , n u c u - n u c u , p e l e - b e l e , r e t - l e t , s a m - a m , c a r - g a r , bik-big,
j u d - j u d etc.

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


DE LA CE VINE SUNETUL?
A n i m a l e l e d i n coala d e a n i m a l e nva d e s p r e r e c u n o a t e r e a s u n e t e
lor. C o p i i i t r e b u i e s o b s e r v e s u r s a d i f e r i t e l o r s u n e t e ( t o b , c h e i , c l o p o e l ,
pahar etc).

De ex.:

Aa sun clopoelul,

cheile etc." D u p a c e e a v o r a u z i

d o a r s u n e t e l e (3-4 s u n e t e ) , s a r c i n a l o r fiind r e c u n o a t e r e a s u r s e l o r a c e s t o r
sunete.

De

ex.:

Am auzit sunetul paharului,

creionului,

i sunetul produs de

ciocnirea a dou pahare" e t c . J o c u l p o a t e fi c o n t i n u a t p r i n s c h i m b a r e a r o l u


rilor: copiii p r o d u c sunetele cu ajutorul obiectelor.
ORCHESTRA
A d u n m o b i e c t e c a r e p r o d u c d i f e r i t e s u n e t e (fluier, h r t i e d e m t a s e ,
p a h a r d e sticl, c u b d e l e m n , m o r i c e t c ) . C o p i l u l s e n t o a r c e c u s p a t e l e ,
ca s nu vad instrumentele". P r o d u c e m s u n e t e cu trei (mai trziu cu m a i
multe) obiecte, pe c a r e copilul le m e m o r e a z i le e n u m r , sau va r e p r o
d u c e acele s u n e t e cu a j u t o r u l acelor obiecte.
SITUAII PERICULOASE
Copiii stau n cerc i u r m e a z comenzile d a t e de c o n d u c t o r u l j o c u l u i ,
efectund diferite exerciii.
L a c o m a n d a Inundaie!", t o i s e s u i e p e u n s c a u n , c a s n u s e u d e l a
picioare.
L a c o m a n d a Foc!", t o i s e g h e m u i e s c , c a s a p r i n d f o c u l d e t a b r .
L a c o m a n d a Viscoli", t o i s e a e a z p e u n s c a u n i s e n c l z e s c , s t r n gndu-i picioarele.
L a c o m a n d a Vine ursul!",

toi fug la c o n d u c t o r u l j o c u l u i ,

ca

s-i

protejeze.
La nceput, conductorul jocului va fi adultul, d u p care rolul condu
c t o r u l u i va fi j u c a t , pe r n d , de fiecare copil.
O a l t e r n a t i v a j o c u l u i : c o n d u c t o r u l j o c u l u i i n c h i d e o c h i i i s e p r e
face c d o a r m e . C o p i i i s e m i c c u grij, f r z g o m o t , c a s n u l t r e z e a s c
pe conductorul jocului.
DEFILARE
Copiii se plimb n cerc, cu pai uniformi, pe o melodie ritmic. n
t i m p c e s e p l i m b , c o n d u c t o r u l j o c u l u i c n t l a d i f e r i t e i n s t r u m e n t e (3-5
i n s t r u m e n t e ) , la a u z u l c r o r a copiii t r e b u i e s s c h i m b e direcia de m e r s
s a u m i c a r e a , a a c u m s-a s t a b i l i t n p r e a l a b i l . D e ex.:
La a u z u l tobei - c o n t i n u defilarea n aceeai direcie

Memoria verbal
La auzul fluierului - schimb direcia de m e r s
La auzul talgerelor - m e r g napoi
La a u z u l fluierului - m e r g n vrful picioarelor
La a u z u l clopoelului - se g h e m u i e s c
AI REFLEXE BUNE?
S u n t e m la o e x a m i n a r e a reflexelor. P a r t i c i p a n i i t r e b u i e s efectueze
d i f e r i t e m i c r i l a a u z u l a n u m i t o r s u n e t e . D e ex.:
C n d cineva bate d i n p a l m e - srituri ntr-un picior
C n d cineva bate n u - ridicarea u m e r i l o r
La a u z u l u n u i fluierat - clipire r a p i d
C n d cineva bate d i n picior- scuturarea braelor
Ne nelegem a s u p r a u n o r asocieri ntre sunete i micri, apoi, c n d
toi copiii a u nvat aceste asocieri, p u t e m n c e p e j o c u l . C o n d u c t o r u l j o
cului p r o d u c e , n c o n t i n u u , u n u l d u p altul, sunetele, la n c e p u t m a i ncet,
apoi ntr-un r i t m tot m a i rapid. Copiii trebuie s ncerce s reacioneze ct
m a i r a p i d i ct m a i precis la aceste sunete.
NICU NUCUL
Nicu, n u c u l , s e c o m p o r t ciudat. Asociem cte u n n u m r diferit p e n
t r u f i e c a r e m i c a r e d i n t r - u n g r u p d e 3-5 m i c r i . D e e x . , 1 - b a t e m d i n
palme, 2 - ne p u n e m minile pe cretet, 3 - ne p u n e m minile pe a b d o
m e n , 4 - ne p r i n d e m urechile, 5 - b a t e m n m a s cu a m b e l e m i n i . (Cu
copiii m a i mici j u c m d o a r c u trei micri.) L a n c e p u t , c o n d u c t o r u l j o
cului s p u n e n u m e r e l e ncet i n ordine, apoi ntr-o o r d i n e aleatorie i n
t r - u n r i t m tot m a i r a p i d . M a i trziu i copiii p o t j u c a rolul c o n d u c t o r u
lui d e joc.
SUNETELE CMINULUI
S e n u m e r m c e o b i e c t e p r o d u c s u n e t e n c a s . ( D e ex., a s p i r a t o r , r n i d e c a f e a , t e l e f o n , c e a s u l d e p e r e t e , t e l e v i z o r etc.)
ZGOMOTELE STRZII
S e n u m e r m c e fel d e s u n e t e i z g o m o t e a u z i m p e s t r a d . ( D e e x . , t o
cul pantofilor, m a i n i l e , s i r e n a a m b u l a n e i , p l o a i e t o r e n i a l , v n t u l , stri
g t e etc.)

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


O CLTORIE IMAGINAR
N e i m a g i n m o c l t o r i e p r i n b u c t r i e ( b a i e , s t r a d ) . C e fel d e s u n e t e
i z g o m o t e n e n c o n j o a r ? ( D e ex., s u n e t u l t e l u l u i , a l f r i g i d e r u l u i , s u n e t u l
p r o d u s d e l i n g u r i a c a r e s e lovete d e farfurie, s c a u n u l c n d l t r a g e m n
s p a t e etc.)
ANIMALELE
S p u n e m o poveste scurt n care a p a r e n u m e l e m a i m u l t o r a n i m a
le. D u p a c e e a , c o p i l u l t r e b u i e s e n u m e r e a n i m a l e l e c a r e a u a p r u t n
povestire.
TREI CUVINTE
i n e m " foarte mult la a n u m i t e lucruri. Participanii trebuie s rein
t r e i c u v i n t e ( d e ex., m a i n , c o p a c , f l o a r e ) . D u p a c e e a , e n u m e r m o se
r i e d e c u v i n t e . C o p i l u l , d a c a u d e u n u l d i n t r e cele t r e i c u v i n t e , t r e b u i e s
b a t d i n p a l m e s a u s foloseasc un alt s e m n a l . Tuete dac ai auzit cuvn
tul main,

copac sau floare!"

D e ex., cacaval, c o p a c , c u i t , m a i m u , m a i n , a p c , f l u t u r e , f l o a r e , c o
p a c , covor, m a i n , e a r f , m o a r , floare etc. ( e n u m e r m 2 0 - 2 5 d e c u v i n t e ) .
La u r m t o a r e edin, copiii t r e b u i e s r e i n alte trei cuvinte, iar noi
t r e b u i e s a l c t u i m o a l t list d e c u v i n t e .
D a c j o c u l m e r g e bine, p u t e m s n c e r c m s folosim p a t r u c u v i n t e .
TREI C U V I N T E NTR-O POVESTE
S u n t e m nite copii ciudai, p e n t r u c n c e p e m s t u i m c n d a u z i m
a n u m i t e c u v i n t e . P a r t i c i p a n i i t r e b u i e s r e i n t r e i c u v i n t e (de ex., c o p i l ,
vrjitor, c i u p e r c ) . S p u n e m o p o v e s t i r e s c u r t , n c a r e cele trei c u v i n t e
a p a r de m a i m u l t e ori. Copiii t r e b u i e s s e m n a l e z e c au auzit u n u l d i n t r e
cele t r e i c u v i n t e , t u i n d ( f l u i e r n d , t r g n d u - i n a s u l ) .
CNTREII DE OPER
S u n t e m cntrei de o p e r i suntem la repetiie. Copilul trebuie s re
d e a textul sau m e l o d i a c n t a t a n t e r i o r d e adult. D u p aceea, a d u l t u l r e
p e t ceea ce a c n t a t copilul.
BOTEZUL
F i e c a r e c o p i l i a l e g e u n n o u n u m e d e b o t e z . V o m c e r e d i f e r i t e l u c r u r i
de la c o p i l ( d e e x . , Atinge-ti nasul! Scutur-i capul! etc).
Mi

S p u n e m cu v o c e

Memoria verbal
t a r e n u m e l e c e l u i p e c a r e d o r i m s-1 d e s e m n m s e f e c t u e z e e x e r c i i u l ,
d a r p a r t i c i p a n t u l n c a u z a r e v o i e s p r o c e d e z e astfel d o a r d a c f o l o s i m
n o u l lui n u m e .
CE AI A R U N C A D I N SAL?
F i e c a r e c o p i l i n d i c u n o b i e c t d i n s a l p e c a r e l-ar a r u n c a . A arunca
dulapul! A arunca covorul! etc".

P a r t i c i p a n i i la j o c

trebuie

rein care

d i n t r e o b i e c t e a u fost a r u n c a t e " , d e o a r e c e n u a u v o i e s i n d i c e u n o b i e c t
c a r e a fost d e j a a r u n c a t " .
J O C U L CU STICLA
S t m n c e r c i r o t i m o sticl n mijlocul c e r c u l u i . P a r t i c i p a n t u l s p r e
c a r e a r a t g u r a sticlei v a t r e b u i s s p u n u n n u m e d e a n i m a l , a p o i o
rotete d i n n o u . Aceasta va fi n t o t d e a u n a sarcina celui spre c a r e ara
t g u r a sticlei. P a r t i c i p a n i i n u p o t s p u n e n u m e d e a n i m a l e c a r e a u fost
spuse

deja.
PICTORUL I UCENICUL LUI

U n u l d i n t r e n o i j o a c r o l u l p i c t o r u l u i , i a r c e l l a l t p e cel a l u c e n i c u l u i .
V o m folosi o c u t i e d e c r e i o a n e c o l o r a t e . P i c t o r u l s t p e u n s t a t i v n a l t ( u n
scaun) i lucreaz" la o pictur de d i m e n s i u n i m a r i . Creioanele colorate
s u n t n c e l l a l t c a p t a l slii. P i c t o r u l i n d i c t r e i c u l o r i d e c a r e a r e n e v o i e
n acel m o m e n t i i t r i m i t e u c e n i c u l s-i a d u c c r e i o a n e l e . n c o n t i n u a r e a
jocului, cretem treptat n u m r u l creioanelor colorate.
L E C I A PAPAGALULUI
Avem u n p a p a g a l p e care-1 n v m diferite c u v i n t e . L a n c e p u t v o m
s p u n e t r e i c u v i n t e pe c a r e c o p i l u l le a s c u l t , le r e i n e i le r e p e t (de ex.,
tav-frn-cas, oarece-cine-vac, Audi-Skoda-Fiat e t c ) . Dac copilul se
descurc bine cu cuvintele m a i simple, p u t e m crete n u m r u l cuvintelor
l a 4-5 i p u t e m folosi c u v i n t e m a i dificile ( d e e x . , a n e v o i o s - z a c u s c - c u t r e m u r , m e r c e n a r - m o f t u r o s - c l a n etc.)
MPACHETARE
D o i d i n t r e c o p i i m p a c h e t e a z " 6-8 o b i e c t e , s p u n n d d e n u m i r e a lor.
Cel de-al treilea copil i ascult cu ochii nchii, a p o i n c e a r c s e n u m e r e
o b i e c t e l e i n d i c a t e , p e c a r e c e i l a l i d o i v o r s l e d u c " c u ei.

97

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


S FACEM C U M P R T U R I
S u n t e m ntr-un m a r e c e n t r u comercial. T r i m i t e m copilul s ne a d u c
3-4 l u c r u r i (ulei, m e r e , c h i f l e , l a p t e , p i n e , c i o c o l a t e t c ) . C o p i l u l t r e b u
i e s l e r e p e t e , a p o i s m e a r g l a r a f t u l d i n fa", l e a l e g e , r e v i n e , r e p e t
ce a c u m p r a t i le p u n e n crucior". m p i n g e m m a i d e p a r t e crucio
rul", apoi t r i m i t e m d i n n o u copilul d u p cteva m r f u r i . n c o n t i n u a r e ,
p u t e m crete n u m r u l a l i m e n t e l o r sau p u t e m t r i m i t e copilul d i n c e n c e
mai departe".
CAMPIONUL MEMORIEI
A l e g e m u n u l d i n t r e copii c a r e s j o a c e rolul c a m p i o n u l u i " . Ceilali se
a e a z u n u l l n g c e l l a l t i f i e c a r e s p u n e c t e u n c u v n t (de ex., p r i m u l
c o p i l : m a i n ; a l 2-lea c o p i l : s a l a t ; a l 3-lea c o p i l : c i o c a n ; a l 4-lea c o p i l : n
gheat). C a m p i o n u l " r e p e t aceste cuvinte, n o r d i n e , a r t n d c t r e co
p i l u l c a r e 1-a s p u s p e f i e c a r e , n c e r c n d s r e i n c i n e c e a s p u s , a p o i iese
d i n sal. n a c e s t t i m p , d o i (sau m a i m u l i ) c o p i i i s c h i m b l o c u l n t r e ei.
D u p c e r e v i n e n sal, c a m p i o n u l t r e b u i e s r e p e t e c u v i n t e l e c o r e s p u n z
t o a r e o r d i n i i n o i , l u n d l a r n d f i e c a r e copil. n c o n t i n u a r e , v o m d e s e m n a
u n alt c a m p i o n , a p o i s e v a p r o c e d a n a c e l a i fel.
OSPTAR
U n u l d i n t r e copii va fi o s p t a r u l care preia comenzile. De ex. p r i m u l
c o p i l : Vreau o sup de pui, o friptur cu cartofi pai i o ngheat de ciocolat."
Al d o i l e a c o p i l : Vreau o ciorb de burt, o tocan i ap mineral." Al t r e i l e a
c o p i l : Vreau o pizza i o felie de plcint cu ciocolat."
O s p t a r u l va a d u c e " p e o t a v m n c a r e a c o m a n d a t i v a e n u m e r a
c i n e ce a c e r u t : Avei aici, doamn, supa de pui; domnule, ciorba Dvs. de bur
t...

etc."
Rolul o s p t a r u l u i v a t r e c e l a u n alt copil p r i n p r e d a r e a " o r u l u i

osptarului.
CU CE S M MBRAC?
V o r b i m l a t e l e f o n c u o p r i e t e n i i c e r e m sfatul c u c e s n e m b r c m .
Ne va s p u n e 3-4 a r t i c o l e de m b r c m i n t e (fusta albastr, puloverul bej i
palton", cizmele mov,

cmaa galben,

cciula verde i paltonul bordo" etc.)

apoi povestim u n e i alte p r i e t e n e c u m a r t m .

Memoria verbal
FAMILIA MEA
A l e g e m 3-4 c o p i i i i a e z m u n u l l n g a l t u l . U n alt c o p i l v a f i m u s a f i
r u l c a r e st f a - n f a c u ceilali. I i p r e z e n t m f a m i l i a " n o a s t r , s p u n n d
c t e v a i n f o r m a i i d e s p r e f i e c a r e m e m b r u . D e ex.:
P r i m u l c o p i l : Ea este mama mea, Rebeca. Ii plac cinii i face nite pogcele

cu jumri foarte

bune."

Al 2-lea c o p i l : / este tatl meu, Codru. Ii place s pescuiasc, s repare lu


cruri,

dar nu-i place s dea cu aspiratorul."

Al 3 - l e a c o p i l : a este fetia mea,

Mriuca. Este deja la grdini,

i place

s se dea pe balansoar, s danseze i i place ciocolata."


D u p p r e z e n t a r e a t u t u r o r m e m b r i l o r familiei, a r t m spre cineva d i n
familie" i r u g m m u s a f i r u l " s s p u n cine este i ce tim d e s p r e p e r s o a
n a respectiv. C e e a c e e l o m i t e este c o m p l e t a t d e familie". P u t e m p u n e
i c t e v a n t r e b r i c a p c a n " ( d e ex.: Fetia mea, Rebeca, este la grdini?).
TELEGRAM
S u n t e m la p o t i d o r i m s e x p e d i e m o t e l e g r a m . E x p e d i t o r u l (con
d u c t o r u l jocului) s p u n e o fraz m a i lung, cu o intonaie ritmic, even
t u a l a c o m p a n i a t d e b t i d i n p a l m e . D e s t i n a t a r i i (ceilali copii) s p u n d u p
e l fraza, c u aceeai i n t o n a i e r i t m i c . J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t c u u n n o u
e x p e d i t o r i o n o u t e l e g r a m .
S N T I N D E M PROPOZIIILE
Copiii trebuie s repete propoziii din ce n ce m a i lungi. Ei trebuie s
r e p e t e aceste propoziii ct m a i exact.
D e ex., A l e x a n d r u c i t e t e .
A l e x a n d r u citete o carte.
A l e x a n d r u citete o c a r t e i n t e r e s a n t .
A l e x a n d r u citete o c a r t e i n t e r e s a n t n bibliotec.
D u p - m a s , A l e x a n d r u citete o c a r t e i n t e r e s a n t n bibliotec.
Miercuri

dup-mas,

Alexandru

citete

carte

interesant

bibliotec.
S SPUNEM UN BANC
S p u n e m cteva b a n c u r i m a i simple i r u g m copiii s le r e p e t e .
Mai trziu, p u t e m c o n t i n u a j o c u l cu b a n c u r i tot m a i complicate i cu
ghicitoare.

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


ACEA PROPOZIIE
La n c e p u t u l edinei s p u n e m o propoziie pe c a r e copiii t r e b u i e s o
rein.

D e e x . , Pisicua linge iaurtul." n c o n t i n u a r e ,

ne n e l e g e m asu

p r a u n u i s e m n a l ( d e ex., miau-miau). D a c n t i m p u l e d i n e i c o p i i i a u d
f r a z a a m i n t i t , n c u r s u l o r i c r e i a c t i v i t i v a t r e b u i s d e a s e m n a l u l stabilit. O c a z i o n a l , i n c l u d e m m i c i g r e e l i n p r o p o z i i e , c u m a r fi, d e ex.,
c s p u n e m s m n t n " n loc d e iaurt. n acest caz, copiii n u a u voie s
miaune".
BANCA DE MESAJE
U n u i a d i n t r e c o p i i i o p t i m l a u r e c h e u n m e s a j s c u r t i l r u g m s-1
t r a n s m i t u n u i coleg la sfritul edinei.
LISTA DE C U M P R T U R I
P r e z e n t m c o p i l u l u i o list d e c u m p r t u r i (3-5 l u c r u r i ) i i c e r e m s
o r e i n , c e r n d u - i la s f r i t u l e d i n e i s o r e p e t e .
BRFE
La n c e p u t u l e d i n e i , s p u n e m o b r f " . De ex., Bogdan are un hamster, un cine i o pisic!", Anca i-a cumprat

fiului

ei un pulover albastru, o

pereche de pantofi maro i o plrie galben!", Dora a primit de ziua ei de na


tere un buchet de flori, o pereche de blugi i o broasc estoas!" etc.
L a sfritul e d i n e i , c o p i l u l t r e b u i e s s u n e p e c i n e v a " i s-i s p u n c e
a aflat d e s p r e A n c a ( D o r a s a u B o g d a n ) . n p r i m u l p a s v o m b r f i " d o a r o
s i n g u r p e r s o a n , a p o i p u t e m t r e c e l a 2-3 p e r s o a n e .
De asemenea, p u t e m crete n u m r u l informaiilor asociate cu o a n u
mit persoan.
valuri
are

mari. A

12 ani,

clrie
le,
ful!"

De e x . , Petru a spus c la mare este vreme frumoas, cu

cumprat o saltea i s-a bronzat deja ca o ciocolat!",

ochi cprui, pr blond crlionat.


fiecare

mtur trotuarul,

sptmn!",
d de

Bogdan

Ii place muzica

ajut

mult prin

Tiberiu

rock i merge la

cas: stropete flori

mncare cinelui, face cumprturile i terge pra-

etc.
REETE
S u n t e m gospodine. La nceputul edinei i s p u n e m copilului o reet

s i m p l , a p o i i c e r e m s o r e p e t e la s f r i t u l e d i n e i .

100

Memoria verbal
AM AUZIT UN BANC BUN!
La nceputul edinei i s p u n e m copilului un b a n c pe care trebuie s
ni-1 p o v e s t e a s c , l a r n d u l lui, l a s f r i t u l e d i n e i . L a u r m t o a r e a e d i n
i s p u n e m a c e l a i b a n c , d a r c u m i c i m o d i f i c r i . C o p i l u l t r e b u i e s-i d e a
s e a m a care sunt aceste modificri.
DIALOG
Ne n t l n i m pe strad" cu un vechi prieten i n c e p e m s d i s c u t m .
Ce ai fcut vara asta?", Ce ai primit de ziua ta?", Ce ai fcut la sfrit de sp
tmn?" Povestete-mi,

ce ai fcut

ieri seara!" etc.

La

rndul

vestim i noi copilului ce am m a i fcut n u l t i m a v r e m e .

101

nostru,

po

MEMORIA VIZUAL

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


MEMORIE DE ELEFANT
N e u i t m n j u r , p r i n sal, a p o i n c h i d e m o c h i i i e n u m e r m o b i e c t e l e i
a m e n a j a r e a i n t e r i o a r a slii. D e s c h i d e m o c h i i i v e r i f i c m d a c a m o m i s
ceva.

P u t e m oferi a j u t o r n r e a c t u a l i z a r e p r i n n t r e b r i : Cte fotografii sunt

pe perete?", Ce se vede n fotografii?", Este cineva mbrcat n ceva rou?" e t c .


OCHELARII

ATOTVZTORI

U n u i a d i n t r e c o p i i i c e r e m s i a s d i n s a l , d a r , n a i n t e d e a iei, s
se uite b i n e p r i n sal: s m e m o r e z e locul diferitelor obiecte n sal, c i n e
u n d e st, n c e p o z i i e , c u m a r a t . D u p c e a ieit, m o d i f i c m s a u a s c u n
d e m c t e v a l u c r u r i d i n s a l . P a r t i c i p a n t u l r e v i n e n sal, i p u n e o c h e
larii a t o t v z t o r i " ( o c h e l a r i f r lentile) i n c e a r c s g s e a s c c e a m m o
dificat i ce l i p s e t e .
C I N E A DISPRUT?
A c e s t j o c s e j o a c n t r - u n g r u p m a i m a r e . S a r c i n a n o a s t r e s t e s-i o b
s e r v m a t e n t p e ceilali. U n u i a d i n t r e c o p i i i c e r e m s i a s d i n sal, a p o i
a c o p e r i m u n alt c o p i l , n p o z i i e e z n d , n a a fel n c t s n u s e v a d d e
loc. P a r t i c i p a n t u l c a r e r e v i n e n s a l t r e b u i e s g h i c e a s c c i n e a d i s p r u t .
G r a d u l de dificultate p o a t e fi crescut dac, n t i m p u l acoperirii copilului,
c i v a c o p i i i s c h i m b l o c u r i l e . J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t n a c e l a i m o d .
C E S-A S C H I M B A T L A C O L E G U L T U ?
S u n t e m la coala de detectivi, la o r a de O b s e r v a r e a suspectului. V o m
r u g a u n c o p i l s s e u i t e l a p a r t e n e r u l lui, a p o i s s e n t o a r c i s s t e a c u
spatele, iar noi s c h i m b m u n l u c r u m r u n t n m b r c m i n t e a p a r t e n e r u
lui lui. P r i m u l c o p i l a r e s a r c i n a s d e s c o p e r e c e s-a s c h i m b a t l a p a r t e n e r u l
lui ( d e ex., u n b u t o n d e s f c u t , a r e p a n t a l o n i i s u f l e c a i , i l i p s e t e u n i n e l ,
are p r u l aranjat diferit e t c ) . J o c u l c o n t i n u p r i n s c h i m b a r e a rolurilor.
J o c u l p o a t e f i j u c a t i altfel: u n u l d i n t r e c o p i i iese d i n s a l i m o d i f i c c e v a
l a m b r c m i n t e . D u p c e s e n t o a r c e , ceilali a u s a r c i n a d e a d e s c o p e r i c e
s-a s c h i m b a t .
S-A M I C A T C U M V A S T A T U I A ?
C o p i i i s t a u n c e r c . U n u l d i n t r e c o p i i st n m i j l o c u l c e r c u l u i , p e u n sca
u n , n t r - o a n u m i t p o z i i e . R u g m u n a l t c o p i l s s e u i t e a t e n t l a cel d i n
m i j l o c u l slii, a p o i s ias d i n sal. C n d r e v i n e , t r e b u i e s g h i c e a s c d a c
s-a s c h i m b a t p o z i i a c o p i l u l u i .
101

Memoria vizual
C U M ESTE MBRCAT?
S u n t e m la coala de detectivi, la o r a de D e s c r i e r e a precis a p e r s o a n e i .
T r e b u i e s o b s e r v m ct m a i atent m b r c m i n t e a participanilor. U n u l
d i n t r e copii st cu spatele i n c e a r c s d e s c r i e m b r c m i n t e a c o l e g u l u i
su, d e s e m n a t de noi. O v a r i a n t a j o c u l u i : copilul alege pe cineva d i n
g r u p i d e s c r i e m b r c m i n t e a celui ales. Ceilali stau cu ochii nchii i
ncearc s ghiceasc d e s p r e cine este vorba.
P E L E R I N A C A R E T E FACE I N V I Z I B I L
V o m observa atent m b r c m i n t e a u n u i a d i n t r e copii i o d e s c r i e m cu
voce t a r e (de ex., u n j e r s e u v e r d e c u b u t o a n e n e g r e , c m a c u c a r o u r i ,
pantofi m a r o etc). n etapa u r m t o a r e , a c o p e r i m copilul cu o pelerin
c a r e l face i n v i z i b i l " ( p t u r , d r a p e r i e , c e a r a f e t c ) , n a a fel n c t s i s e
v a d d o a r c a p u l . C o p i l u l c u p e l e r i n a c a r e l face i n v i z i b i l p u n e o s e r i e d e
n t r e b r i : Ce culoare au pantofii mei? Am jerseul nchis?

Ce culoare au panta

lonii mei?" C o n t i n u m j o c u l c u u r m t o r u l c o p i l .
MAIMUE IMITATOARE
U n u l d i n t r e copii efectueaz o a c i u n e sau o serie de micri, d u p
c a r e m a i m u e l e " t r e b u i e s imite a c i u n e a vzut. n acest j o c c o n t e a z
f o a r t e m u l t i n u a n e l e i, d e a c e e a , t r e b u i e s f i m a t e n i l a e l e !
ACESTA ESTE S E M N U L MEU!
T o i c o p i i i i a l e g c t e u n g e s t , u n s e m n ( d e e x . , i s c u t u r u m e r i i ,
f a c e c u o c h i u l , i t r a g e u r e c h e a , b a t e d i n p a l m e , d d i n c a p , c l i p e t e
e t c ) , c a r e , n c o n t i n u a r e , v a r e p r e z e n t a n u m e l e " lui. C o p i i i s e p r e z i n
t cu acest gest i au sarcina de a r e i n e s e m n e l e celorlali. Este un j o c
n o n - v e r b a l : u n u l d i n t r e c o p i i n c e p e , i p r e z i n t s e m n u l , a p o i s a l u t "
u n a l t c o p i l , p r e z e n t n d s e m n u l a c e l u i c o p i l . C o l e g u l s u , cel p e c a r e 1-a
s a l u t a t , s e p r e z i n t i el, a p o i a r a t s e m n u l u r m t o r u l u i c o p i l . J o c u l c o n
t i n u n acest m o d .
RESTAURARE
La un s e m n a l d a t , toi copiii n c r e m e n e s c , d e v e n i n d statui i l u n d ori
ce poziie pe care o doresc. La un n o u s e m n a l , iau poziie de d r e p i , iar
copilul d e s e m n a t , adic restauratorul", va ncerca s i r e a d u c n poziia
d e s t a t u i " (n p o z i i a i n i i a l ) .

10")

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


O MICARE INTERZIS
Copiii stau n cerc, c o n d u c t o r u l j o c u l u i fiind n mijloc. n a i n t e de a
ncepe jocul, copiii se neleg n t r e ei i p r e z i n t o m i c a r e pe c a r e nu este
voie s o i m i t e (de ex., s e s c a r p i n n c a p ) . C o p i i i l i m i t n t o a t e p r i v i n e
le pe c o n d u c t o r u l jocului, cu excepia micrii interzise. In c o n t i n u a r e ,
p u t e m crete treptat n u m r u l micrilor interzise.
MAGAZINUL DE JUCRII
Sarcina n o a s t r este s a m e n a j m vitrina u n u i m a g a z i n de jucrii,
u n d e a m p u s d e j a t r e i j u c r i i (le p u n e m p e m a s ) . C o p i l u l l e o b s e r v , a p o i
se n t o a r c e cu spatele i evoc ceea ce a vzut. A e z m n c o j u c r i e l n g
celelalte, c o p i l u l t r e b u i n d s l e s p u n d i n m e m o r i e , d i n n o u , c e j u c r i i a u
fost p u s e p e m a s . P u t e m c r e t e t r e p t a t n u m r u l j u c r i i l o r .
C E S-A S C H I M B A T ?
S u n t e m l a c o a l a d e d e t e c t i v i , l a o r a d e O b s e r v a r e p r e c i s . P u n e m c
t e v a (6-8) o b i e c t e p e m a s . C o p i i i t r e b u i e s o b s e r v e a t e n t l o c u l f i e c
r u i o b i e c t , a p o i s e n t o r c c u s p a t e l e . C o n d u c t o r u l j o c u l u i ia, a d a u g s a u
s c h i m b n t r e ele c t e v a o b i e c t e . C o p i i i s e n t o r c d i n n o u s p r e m a s i t r e
b u i e s g h i c e a s c c e s-a s c h i m b a t .
URMRIRE
Un h o a p t r u n s n cas i a luat ceva de pe m a s . C o p i l u l t r e b u i e s
o b s e r v e o b i e c t e l e d e p e m a s i l o c u l lor. D u p c e s e n t o a r c e c u s p a t e l e ,
m o d i f i c m cte ceva n obiectele d e p e m a s ( l u m u n a sau m a i m u l t e
d i n t r e ele). L a n c e p u t f o l o s i m d o a r 3-4 o b i e c t e , a p o i p u t e m c r e t e t r e p t a t
n u m r u l lor. Ce a disprut de pe mas?"
N U - M I GSESC L U C R U R I L E !
C o p i l u l t r e b u i e s r e i n 3-4 o b i e c t e ( i m a g i n i , f o r m e , l i t e r e ) i s l e g
s e a s c p r i n t r e a l t e o b i e c t e , i m a g i n i , f o r m e , l i t e r e . Cutai obiectele (imagi
nile, formele,

literele) pe care le-ai reinut!"


OCHI DE VULTUR

O c h i d e v u l t u r , i n d i a n u l , p o a t e m e m o r a o r i c e . A e z m 6-8 o b i e c t e
c u n o s c u t e pe m a s i le a c o p e r i m cu o earf. O c h i de v u l t u r (adic co
p i l u l ) a r e s a r c i n a s e n u m e r e o b i e c t e l e p e c a r e le-a v z u t . S c o a t e m 1-2

Memoria vizual
o b i e c t e i le s c h i m b m cu u n e l e n o i . Ce am scos ele pe mas? Cu ce le-am
schimbat?"
P u t e m j u c a i cu imagini.
C I N E L - A I N U T N MN?
Copiii s e aeaz u n u l lng altul, f i e c a r e i n n d n m n cte u n
obiect. U n u l d i n t r e copii a r e sarcina s observe ct m a i atent, s fotogra
f i e z e " c i n e c e o b i e c t a r e n m n , a p o i iese d i n s a l . D o i - t r e i c o p i i s c h i m
b n t r e e i o b i e c t e l e p e c a r e l e i n n m n . D u p c e r e v i n e n sal, c o p i l u l
t r e b u i e s gseasc i s d e a n a p o i obiectele s c h i m b a t e copiilor c a r e le-au
avut iniial. J o c u l p o a t e f i c o n t i n u a t c u u n a l p a r t i c i p a n t .
CUTTORUL DE COMORI
R i d i c m u n obiect, s p u n n d i d e n u m i r e a lui. A p o i l a s c u n d e m u n
d e v a p r i n sal. C o p i i i t r e b u i e s f i e a t e n i i s r e i n locul u n d e a m as
c u n s o b i e c t u l . D u p c e a s c u n d e m 5-6 o b i e c t e , r u g m p a r t i c i p a n i i s c a u
te

o b i e c t e l e : Unde am ascuns lingura?"etc.


C a a l t e r n a t i v : n e o p r i m n faa a s c u n z t o r i l o r i i n t r e b m p e copii

care este obiectul a s c u n s n locurile respective. J o c u l p o a t e fi c o n t i n u a t


p r i n schimbarea rolurilor.
ARHITECTUL
C o n s t r u i m u n m o d e l s i m p l u (la n c e p u t , a p o i d i n c e n c e m a i c o m p l e x )
d i n b e i o a r e , c h i b r i t u r i , c u b u r i (3-6 b u c ) . C o n d u c t o r u l j o c u l u i c o n s t r u
iete acest m o d e l , a p o i l a c o p e r . n c o n t i n u a r e , v o m c e r e a r h i t e c t u l u i "
(copilul) s r e p r o d u c m o d e l u l d i n m e m o r i e .
TESTAREA MEMORIEI
S u n t e m la un test de m e m o r i e . P r e z e n t m copilului o i m a g i n e de di
m e n s i u n i m a r i , c o l o r a t , c u m u l t e d e t a l i i d i n a m i c e , t i m p d e 1-2 m i n u t e ,
n t o a r c e m i m a g i n e a i p u n e m n t r e b r i sau e m i t e m e n u n u r i d e tip a d e
v r a t - fals" n l e g t u r c u i m a g i n e a . C o p i l u l r s p u n d e , a p o i e x a m i n m
d i n n o u i m a g i n e a i d i s c u t m r s p u n s u r i l e greite.
CE AM VZUT?
La n c e p u t u l edinei le a r t m copiilor o serie de i m a g i n i c a r e r e d a u
s t r i e m o i o n a l e , p e c a r e l e d i s c u t m m p r e u n c u ei. L a s f r i t u l e d i n e i ,
c o m p u t e r e l e " ( a d i c c o p i i i ) t r e b u i e s-i r e a m i n t e a s c i m a g i n i l e v z u t e .

B a r t o k v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


CE A A D U S M O U L ?
A e z m 5-6 o b i e c t e n t r - o c u t i e . R u g m c o p i i i s o b s e r v e a t e n t o b i e c t e
le d i n cutie, iar apoi a c o p e r i m cutia. La sfritul edinei, copiii t r e b u i e s
e n u m e r e , d i n m e m o r i e , obiectele d i n cutie.

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


Jocurile de mai jos dezvolt noiunea serialitii i conin serii de micri,
muri,

serii

vizuale,

auditive i

rit

lingvistice.
ZNIOARA

Z n i o a r a a r e o abilitate s p e c i a l : este c a p a b i l s o b s e r v e i s i m i t e p r e
cis o r i c e . A d u l t u l p r e z i n t o s e r i e d e 4-5 m i c r i , p e c a r e z n i o a r a " ( a d i c
copilul) t r e b u i e s l e i m i t e n e x a c t a c e e a i o r d i n e . D e ex. s e s p a l p e m i
n i , i t e r g e m i n i l e , a r a n j e a z p r o s o p u l , s e u i t n o g l i n d , i a r a n j e a z
p r u l ; se d u c e la g e a m , se uit afar, t r a g e d r a p e r i i l e , a p r i n d e l u m i n a etc.
C U R S DE DANS
Vom nva o serie de pai de d a n s , pe muzic, c o n s t n d d i n m a i m u l t e
e l e m e n t e s i m p l e . N u m r u l e l e m e n t e l o r p o a t e f i c r e s c u t p n l a 6-7. P u t e m
inventa d a n s u r i ct m a i a m u z a n t e m p r e u n c u copiii.
S-A B L O C A T P L A C A
S a r c i n a c o p i i l o r e s t e s i m i t e i s r e p e t e ( d e 4-5 o r i ) o s e r i e p r e z e n t a t
de adult care const din m a i multe micri repetate n m o d regulat.
D e ex.: b a t e d i n p a l m e - s e n t o a r c e n j u r u l p r o p r i e i a x e - l o v e t e p o
d e a u a cu piciorul - sare, bate d i n p a l m e - se n t o a r c e n j u r u l p r o p r i e i a x e
- lovete p o d e a u a cu p i c i o r u l - s a r e e t c .
se n t i n d e - lovete n a e r cu p u m n u l - clipete - ridic d i n u m e r i , se
n t i n d e - lovete n a e r cu p u m n u l - clipete - ridic d i n u m e r i etc.
p o c n e t e d i n d e g e t e - t r i m i t e s r u t u r i n a e r - i l i n g e b u z e l e - r n j e
t e , p o c n e t e d i n d e g e t e - t r i m i t e s r u t u r i n a e r - i l i n g e b u z e l e - r n
j e t e etc.
bate cu palmele peste g e n u n c h i - bate d i n p a l m e - ntinde braul d r e p t
- n t i n d e b r a u l stng - sughie, bate cu p a l m e l e peste g e n u n c h i - b a t e d i n
p a l m e - n t i n d e b r a u l d r e p t - n t i n d e b r a u l s t n g - sughie etc.
S BATEM DIN PALME!
S t m p e r e c h i , f a - n f a , i r e p e t m u n ir d e m i c r i .
Mai nti b a t e m d i n p a l m e , apoi batem p a l m a cu p e r e c h e a noastr, cu
a m b e l e p a l m e , i a r l a sfrit b a t e m d i n n o u d i n p a l m e .
Mai nti batem d i n p a l m e cu p e r e c h e a noastr cu m n a d r e a p t , apoi
batem din palme; n continuare batem din palme cu perechea noastr cu
m n a stng, apoi iari b a t e m d i n p a l m e i b a t e m p a l m a cu p e r e c h e a
noastr, cu ambele palme.

10

Serialitatea
C n d aceste micri m e r g bine, d u p o serie de micri ( b a t e m d i n
palme, dou mini, batem din palme, m n a dreapt, batem din palme,
m n a stng, batem din palme, d o u mini) ne atingem repede u m r u l
d i n partea opus (mna d r e a p t - u m r u l stng, m n a stng - u m r u l
drept, deodat), apoi ne atingem coapsele ( m n a d r e a p t - coapsa d r e a p
t, m n a s t n g - coapsa stng). D u p c e t e r m i n m , r e p e t m d i n n o u
seria.
TICURI
Avem cteva ticuri. Dac n c e p e m , abia m a i p u t e m s ne o p r i m . Sarci
na n o a s t r este s e x e c u t m o serie de micri, m a i nti cu ochii deschii,
a p o i d e d o u o r i c u o c h i i n c h i i , d i n m e m o r i e . D e ex., R i d i c m i n i l e , f
s e m n c u m n a , apleac-i c a p u l , lovete p o d e a u a c u p i c i o r u l d r e p t ! " F
d o i p a i n fa, u n u l n fa, t r e i p a i n a p o i , a p o i d o i n d r e a p t a ! " I n t i m p
c e e x e c u t a c e s t e m i c r i , c o p i l u l p o a t e d e s c r i e c u v o c e t a r e c e e a c e face.
ROBOTUL
T e s t m m e m o r i a u n u i r o b o t a s a m b l a t r e c e n t . D m 3-4 i n s t r u c i u n i sim
p l e , p e c a r e c o p i l u l t r e b u i e s l e e x e c u t e n t r - o o r d i n e p r e c i s . D e ex.: Des
chide ua, plimb-te prin camer, pune-i mna pe cap, sari pn la u!" Scarpin-te n cap, sari de dou ori n piciorul drept, bate o dat din palme i zbrlete-i
prul!" Mergi pn la u, bate la u de trei ori, bate n podea cu piciorul tot de
atta ori i aprinde lumina!" F doi pai nainte,
la dreapta,

unul n stnga, f doi pai mici

apoi unul mare n spate!" Clipete de patru ori,

deschide gura,

trage

de urechea stng i scoate limba!" Du-te pn la bibliotec, adu aici o carte, deschide-o la pagina 10, pune-o aici pe mas, apoi vino i stai jos. " e t c .
D u p c e a e x e c u t a t o s e r i e d e i n s t r u c i u n i , n o r d i n e a d a t (sau n or
d i n e invers), r o b o t u l " t r e b u i e s d e s c r i e ceea ce a fcut. O a l t e r n a t i v a
j o c u l u i p o a t e f i u r m t o a r e a : u n alt copil v a j u c a r o l u l t e h n i c i a n u l u i c a r e
r e i n e a c e s t e a c i u n i , l e e v o c i l e d e s c r i e n o r d i n e (se p r e f a c e c i a n o t i e
despre performana robotului).
ADAUG O MICARE!
A izbucnit o e p i d e m i e m a i c i u d a t : bolnavii" p r e i a u m i c r i l e celor
lali. S t m n c e r c , i a r c o n d u c t o r u l j o c u l u i n c e p e j o c u l p r i n p r e z e n t a r e a
u n e i m i c r i s i m p l e , c u m a r f i , d e ex., c s e s c a r p i n p e n a s . C o p i l u l d e
lng el repet aceast micare, apoi a d a u g nc u n a . Cel de-al treilea

1I

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi. strlucitori


participant r e p e t primele d o u micri, apoi a d a u g i el nc o micare,
i aa m a i d e p a r t e , p n c n d toi copiii au avut ansa s se j o a c e .
DAC V I N L A T I N E
S u n t e m a r t i t i " c a r e fac p a n t o m i m , c a r e v o r b e s c p u i n . C o p i i i s t a u
n c e r c i u n u l d i n t r e ei s p u n e : Dac vin la tine...", d a r n loc s c o n t i n u e
i s s p u n , de ex., c u v i n t e l e bat la u", va r e d a a c e s t l u c r u p r i n m i c a r e .
C e l d e - a l d o i l e a c o p i l r e p e t n c e p u t u l frazei i m i c a r e a f c u t d e p a r t i c i
p a n t u l a n t e r i o r i a d a u g n c o m i c a r e (de ex., i r i d i c p l r i a n s e m n
d e salut). J o c u l c o n t i n u n m o d s i m i l a r , t o i a v n d s a r c i n a s r e p e t e m i
c r i l e f c u t e d e cei c a r e a u fost n a i n t e a lor.
C E S-A N T M P L A T ? C E V A F I ?
S e face u n d o c u m e n t a r d e s p r e v i a a n o a s t r . N e r e a m i n t i m c e e a c e a m
fcut astzi i ne p r e z e n t m p r o g r a m u l p e n t r u d u p - a m i a z .
Povestete-ne n

ce ordine ti-ai

luat hainele azi diminea!"

Povestete-ne ce ai fcut azi diminea,


trezit, pn cnd ai ieit pe ua locuinei.

ncepnd cu momentul n

care te-ai

ncearc s povesteti totul n ordinea

exact n care s-a ntmplat!"


Povestete-ne,
Acum,

n ordine,

c s-a

ce ai vzut pe drumul spre coal!"

terminat aceast edin, povestete-ne ce jocuri

tzi! ncearc s povesteti totul n ordinea exact


Ce ai fcut ieri?

am jucat as

n care le-am jucat!"

Ce vei face dup prnz, pn seara?" e t c .


RITM

S u n t e m l a u n c u r s d e p e r c u i e (tobe). S a r c i n a n o a s t r este s r e d m
r i t m u l p r e z e n t a t d e profesor p r i n b t i d e p a l m e sau b t n d n ceva. L a
nceput, p r e z e n t m r i t m u r i m a i simple, apoi i n t r o d u c e m i r i t m u r i m a i
n e r e g u l a t e . D a c j o c u l m e r g e b i n e , c o p i i i i n c h i d o c h i i i n c e a r c s r e
pete aceste r i t m u r i d o a r d u p u r e c h e " .
BATE TOBA"
n c e p e m s batem din palme d u p un a n u m i t ritm, apoi continum cu
acest r i t m p e diferitele p r i ale c o r p u l u i : c o a p s e , glezne, c a p , a b d o m e n ,
p i e p t , u m e r i , n c h e i e t u r a m i n i i , p e g u r a n t r e d e s c h i s (n t i m p c e e m i
t e m i un sunet), nas, s p r n c e n e etc. P u t e m b a t e r i t m u l cu talpa picioru
lui, c u c l c i e l e , p u t e m s p o c n i m d i n d e g e t e , s p l e s c i m c u l i m b a . J o c u l
poate continua cu schimbarea ritmului.
1 12

Serialitatea
PERCUIONITI N CONCERT
S u n t e m m e m b r i i u n e i f o r m a i i d e p e r c u i o n i t i e x t r e m i , c a r e b a t rit
m u l c n d p e p r o p r i u l c o r p , c n d p e c o r p u l u n u i coleg. C o n f e c i o n m ni
te bee de tobe d i n ziare sau hrtie de ambalat. S t m n cerc i n c e p e m
s b a t e m l a t o b e " , u r m n d u n r i t m stabilit a n t e r i o r : a t i n g e m p o d e a u a
sau scaunul, pe cap, glezne, a b d o m e n , frunte, g u r a deschis, tlpi sau
pe spatele, u m e r i i , coapse, capul u n u i coleg etc. P u t e m s a c o m p a n i e m
ritmul cu micri de picioare: b a t e m n podea, le scuturm, le m i c m
nainte-napoi.
ORCHESTRA DE PIETRE"
Fiecare copil a r e d o u pietre ( u n a trebuie s fie m a i plat d e c t cealal
t ) . F i e c a r e p a r t i c i p a n t p r e z i n t c t e u n r i t m b t n d c u p i e t r e l e , i a r cei
lali t r e b u i e s-1 i m i t e .
COALA DE C I O C N I T O A R E
Copiii trebuie s r e p r o d u c r i t m u r i btute pe diferite obiecte, n ordi
n e a p r e z e n t r i i lor: p e c u b u r i , g l e i n t o a r s e , p a h a r e , c r i e t c . V o m folosi
4-5 obiecte p e n t r u j o c . n acest caz, scopul n u este r e p r o d u c e r e a r i t m u l u i ,
ci atingerea obiectelor n o r d i n e a dat.
CSUA

VOCAL

S t m n cerc. C o n d u c t o r u l j o c u l u i p r e z i n t o m e l o d i e (fluiernd sau


c u o r i c e t i p d e voce). M e l o d i a este p r e l u a t " d e v e c i n u l d i n d r e a p t a i o
d m a i d e p a r t e , r e p e t n d - o . n a c e s t fel, m e l o d i a e s t e t r a n s m i s n c e r c .
C n d ajunge napoi la conductorul jocului, p u t e m continua jocul cu o
alt melodie.
ZID VIU
Copiii stau ntr-un r n d , n o r d i n e aleatorie. U n u l d i n t r e ei are sarcina
s observe ct m a i a t e n t o r d i n e a copiilor n r n d . A p o i se n t o a r c e cu spa
t e l e , n t r e t i m p , c o p i i i i s c h i m b l o c u l , i a r c o p i l u l s e n t o a r c e i t r e b u i e
s refac o r d i n e a d i n r n d u l iniial.
AMENAJAREA L O C U I N E I
S a r c i n a este s se r e i n o r d i n e a m o b i l i e r u l u i d i n sal, de la s t n g a la
d r e a p t a . T r e b u i e s p r e z e n t m m o b i l i e r u l c u o c h i i n c h i i i, d a c c i n e v a

13

B a r t o k va: Joc - bucurie - ochi strlucitori


greete, a t u n c i el va fi a m e n a j a t o r u l " , p e n t r u c el a t r a n s f o r m a t a m e
n a j a r e a slii.
S PUNEM ORDINE
S p u n e m o r d i n e " p r i n t r e j u c r i i : a e z m u n a l n g alta ase j u c r i i
p e mas. N e n t o a r c e m c u spatele, iar n acest t i m p u n spirit j u c u " v a
schimba o r d i n e a jucriilor (modificm m a i nti locul u n e i s i n g u r e juc
r i i , a p o i a d o u , a t r e i e t c ) . C o p i l u l a r e s a r c i n a s p u n o r d i n e " d u p f i
e c a r e modificare, p u n n d j u c r i i l e n locul lor iniial.
O C H I DE OIM
O c h i de oim, indianul, p o a t e m e m o r a orice. Copilul trebuie s d e n u
m e a s c 6 i m a g i n i a e z a t e n f a a lui, a p o i l l e g m l a o c h i i s c h i m b m l o
c u l a d o u i m a g i n i . Ce s-a schimbat"?"
N C E O R D I N E LE-AI A U Z I T ?
S u n t e m n i t e m u z i c i e n i r e n u m i i . A d u n m c t e v a o b i e c t e c a r e s c o t su
n e t e : p a h a r e , c h e i , t o b e e t c . i p r o d u c e m s u n e t e c u e l e . In c e ordine le-ai
auzit? Pe care l-ai auzit primul,

al doilea?..."

GRDIN ZOOLOGIC
F i e c a r e c o p i l i a l e g e u n s u n e t scos d e u n a n i m a l . P r i m u l d i n t r e c o p i i
p r e z i n t a c e s t s u n e t c u v o c e , u r m t o r u l c o p i l l r e p e t , a p o i a d a u g i su
n e t u l a l e s d e el. C e l d e - a l t r e i l e a c o p i l r e p e t p r i m e l e d o u s u n e t e , a p o i
a d a u g i s u n e t u l a l e s d e el. J o c u l c o n t i n u n a c e s t m o d : s a r c i n a c o p i i l o r
e s t e s r e p e t e , n o r d i n e e x a c t , s u n e t e l e a u z i t e a n t e r i o r i s a d a u g e su
n e t u l a l e s d e ei.
S P U N E DUP M I N E !
C o p i l u l j o a c r o l u l e c o u l u i " . S a r c i n a lui e s t e s r e p e t e m a i m u l t e s u n e
te n o r d i n e a a u z i t : a-u/ s-r / a--o / f-s-t / a-e-i-u e t c .
G N G U R I T DE BEBELU
Copilul va j u c a rolul u n u i bebelu care gngurete, imitndu-i m a m a .
S a r c i n a l u i e s t e s r e p e t e s e r i i d e s i l a b e , n o r d i n e a e x a c t . D e e x . , la-gizo, ze-ca-ti-lu, a t a - i s e - o b u , big-fet-ui e t c .

11

Serialitatea
CENTRALA TELEFONIC
L u c r m ntr-o c e n t r a l telefonic i t r e b u i e s f o r m m n u m e r e l e de te
l e f o n s o l i c i t a t e . S p u n e m c o p i l u l u i 3-5 c i f r e p e c a r e a c e s t a t r e b u i e s l e r e
i n i s le r e p e t e cu voce t a r e n t i m p ce f o r m e a z " n u m r u l .
Copilul trebuie s redea iruri de n u m e r e din ce n ce mai lungi. n t r e
n u m e r e , p u t e m i n s e r a d e 1-2 o r i b t u t u l d i n p a l m e s a u c i o c n i t u l , i a r c o
pilul t r e b u i e s le r e p e t e i pe acestea, m p r e u n cu n u m e r e l e .
MEMORAREA UNUI NUMR DE TELEFON
U n u l d i n t r e c o p i i s p u n e n u m r u l l u i d e t e l e f o n " ( u n ir d e 3 - 4 cifre),
i a r ceilali t r e b u i e s-1 r e p e t e . C o p i i i t r e b u i e s r e d e a i r u r i d e n u m e r e d i n
ce n ce m a i lungi.
B U N I C A S-A D U S L A C U M P R T U R I
U n u l d i n t r e p a r t i c i p a n i n c e p e u r m t o a r e a f r a z : Bunica s-a dus l a
cumprturi i a cumprat un/o..." ( s p u n e un o b i e c t ) .

Urmtorul participant

r e p e t fraza i a d a u g i el un obiect. J o c u l c o n t i n u n acest m o d , c u . o


fraz tot m a i lung. Nu este nevoie s e n u m e r m obiecte adecvate, bu
nica p u t n d c u m p r a " i obiecte m a i haioase, n z d r v a n e , neateptate.
P u t e m i n t r o d u c e i a l t e f r a z e , c u m a r f i , d e e x . , M duc n excursie i
duc

cu mine

un/o.Am fost la grdina

zoologic i

am

vzut un/o..."

s a u Ieri

a m gtit..." e t c . F i e c a r e c o p i l s p u n e u n c u v n t ; u r m t o r u l p a r t i c i p a n t r e
p e t c u v n t u l a n t e r i o r i a d a u g i e l u n u l . C n d s e a j u n g e l a u n ir m a i
l u n g d e c u v i n t e , c o p i l u l c r u i a i-a v e n i t r n d u l p o a t e f i a j u t a t i d e c e i l a l i
participani.
CALENDAR VIU
C o p i l u l v a j u c a r o l u l c a l e n d a r u l u i viu". A p s n d c t e v a b u t o a n e " , p u
t e m afla zilele s p t m n i i , l u n i l e , c a r e z i ( l u n ) u r m e a z d u p o a n u m i t
zi (lun), sau c a r e zi (lun) p r e c e d e o a n u m i t zi (lun).
NU ESTE LUNI
N u s u n t e m s i g u r i c e z i e s t e a s t z i . Este luni." U n a l t p a r t i c i p a n t : Nu
este luni, ci mari." R s p u n s u l : Nu este mari, ci miercuri." e t c . n a c e s t fel,
e n u m e r m zilele s p t m n i i . P u t e m c o n t i n u a j o c u l s p u n n d zilele s p t
m n i i i n o r d i n e i n v e r s ( d u m i n i c - s m b t - v i n e r i - etc.) s a u l u n i l e
anului.

15

B a r t o k v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


FABRICA DE POVETI
P r i m u l p a r t i c i p a n t n c e p e o poveste, s p u n n d d o a r p r i m a propoziie
d i n poveste. U r m t o r u l copil r e p e t propoziia, apoi a d a u g i el u n a .
Al treilea copil r e p e t exact p r i m e l e d o u propoziii, apoi a d a u g i el
u n a . J o c u l c o n t i n u n a c e s t m o d . P u t e m s p u n e p o v e t i a l c t u i t e d i n 6-8
propoziii.

16

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


ECOU
Copilul va fi ecoul nostru. V o m s p u n e iruri de sunete fr sens sau
c u v i n t e p e c a r e copilul n u l e n e l e g e (6-8 c u v i n t e ) , m a i n t i n c e t , a p o i
n r i t m n o r m a l . C o p i l u l a r e s a r c i n a s l e r e p e t e . D e ex.,foxi, vunca, gulu,
convenie, pratc,

democrat,

buldog,

eterogen, precizie,

filodendron,

oportunism

etc. D a c c o p i l u l e s t e c a p a b i l s r e p e t e e x a c t c u v i n t e l e " a u z i t e n r i t m n o r
mal, p u t e m s n c e r c m n t r - u n r i t m p u i n m a i alert.
S VORBIM CHINEZETE!
S a r c i n a copilului este s r e p e t e i r u r i d e silabe f r sens, c u m a r f i , d e
ex., defico,

maiuclet, fechanu, sertica, prieli,

cursola etc.

i copilul trebuie s inventeze cuvinte fr sens, pe care le v o m r e p e t a .


Copilul trebuie s ne corecteze" dac greim.
COALA DE VRJITORIE
M e t e r u l v r j i t o r i n v a p e c o p i i vrji ( n t r - o l i m b i n v e n t a t ) . U c e n i
cul ncearc s r e p e t e totul, n m o d exact. J o c u l p o a t e fi j u c a t att n p e
rechi, ct i cu un m e t e r i m a i m u l i ucenici". Toi copiii vor j u c a , pe
r n d , r o l u l m e t e r u l u i vrjitor.
BOLBOROSELI
Copiii f o r m e a z p e r e c h i . U n u l d i n t r e e i s p u n e ceva ntr-o l i m b f r
s e n s , c u u n t o n i n t e r o g a t i v , i a r c e l l a l t r e p e t i r u l d e silabe n t r - u n a l t t o n
(afirmativ, i n d i g n a t , m i r a t e t c ) .
C O A L A DE PAPAGALI
Copilul va juca rolul micului papagal care nva s vorbeasc. El tre
b u i e s r e p e t e c u v i n t e b i n e c u n o s c u t e (10-15 c u v i n t e ) , s p u s e d e a d u l t . C o n
d u c t o r u l jocului trebuie s p r o n u n e cuvintele clar i mai ncet la n
ceput, apoi n ritm n o r m a l , crescnd, eventual, m a i trziu, i m a i mult
r i t m u l . De e x . , mn, cas, auto, cutie, vil, onoare, televizor, batist etc.

La

n c e p u t v o m utiliza cuvinte m a i scurte, apoi d i n c e n c e m a i lungi. J o c u l


poate fi continuat p r i n schimbarea rolurilor.
CONTROL AUDIOMETRIC
J u c m rolul u n o r medici c a r e e x a m i n e a z auzul pacienilor. N e a e z m
fa-n fa cu copilul. i o p t i m la u r e c h e c u v i n t e b i n e c u n o s c u t e (5-6 cu
v i n t e ) , m i c n d u - n e b u z e l e n a a fel n c t s s e v a d b i n e , s i l a b i s i n d u o r .

I IS

Percepia vorbirii
A p o i l r u g m s ghiceasc ce cuvinte i-am optit. D u p aceea u r m e a z s
ne opteasc el cteva cuvinte, sarcina noastr, de d a t a aceasta, fiind s
g h i c i m ce c u v i n t e ne-a optit.
OGLINDA VORBITOARE
C o p i i i f o r m e a z p e r e c h i , s t n d fa-n fa. U n u l d i n t r e e i v a j u c a r o
lul oglinzii vorbitoare", c a r e l i m i t p e cellalt. Acesta d i n u r m scoate
s u n e t e , s p u n e s i l a b e , n g n o m e l o d i e s a u v o r b e t e . D u p u n m i n u t i
s c h i m b r o l u r i l e n t r e ei.
AMPLIFICATORUL
Copilul joac rolul amplificatorului. Ii optim la u r e c h e cuvinte bine
c u n o s c u t e , pe c a r e el le r e p e t . Ce i-am optit? Repet cu voce tare!"
S C I T I M DE PE BUZE
n v m s citim de pe buze. n c e r c m s ghicim ce ne s p u n e colegul,
d o a r u r m r i n d micarea buzelor. O variant m a i u o a r a j o c u l u i este s
a l e g e m c u v i n t e d i n t r - u n a n u m i t d o m e n i u , c u m a r f i , d e ex., c u l o r i , fruc
te, a n i m a l e , m n c r u r i etc.
C E A M SPUS?
R o b o t u l s-a s t r i c a t i p o a t e v o r b i d o a r s a c a d a t , s p u n n d c u v i n t e l e p e
sunete. Vom spune cuvintele pe sunete, i n n d o p a u z de cte o s e c u n d
n t r e s u n e t e (r-a-c, u--, m - - n - , s-u-r-d, c-u--i-t e t c ) . L u n g i m e a c u v i n
t e l o r n u t r e b u i e s d e p e a s c 3-4-5 s u n e t e . C o p i l u l a r e s a r c i n a d e a g h i c i
ce

am

s p u s . Ce spune robotul?

Spune cuvntul n

locul robotului!"

PPUA
Aezm cteva obiecte (imagini) pe mas. Adultul va j u c a rolul ppuii
c a r e tie s v o r b e a s c , d a r s p u n e c u v i n t e l e p e s u n e t e i d o a r a t u n c i c n d
a p s a m u n buton". P e spatele p p u i i este u n buton", p e c a r e copilul tre
b u i e s-1 a p e s e p n c n d p p u a v a s p u n e d e n u m i r e a u n u i o b i e c t ( i m a
g i n i ) . C o p i l u l t r e b u i e s g h i c e a s c c e s p u n e p p u a . D e ex., d - o - p , t - r - e - n ,
c-r-e-i-o-n e t c .
CE SPUNE ROBOTUL?
R o b o t u l (adic a d u l t u l ) s p u n e un c u v n t pe silabe, cu o p a u z de c t e o
s e c u n d n t r e s i l a b e ( r a - t , c i o - c a n , m a i - m u - , m - t u - r etc). P u t e m folo1 IM

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


s i c u v i n t e a l c t u i t e d i n 2 , 3 , 4 silabe. C o p i l u l t r e b u i e s g h i c e a s c c e s p u
ne r o b o t u l . R o b o t u l p o a t e da i n s t r u c i u n i c o p i l u l u i : Ba-te la u-! Pu-ne-i
pal-to-nul!

Scu-tu-r-i

ca-pul!

etc.
SATUL CIUDAT

Locuitorii Satului ciudat" vorbesc ciudat, b t n d d i n p a l m e la fiecare


s i l a b . A a c o m u n i c n t r e ei ( d e ex., Sunt Mi-hai.

Cum te chea-m? Io-nel

etc.) P u t e m n c e r c a s p u r t m u n s c u r t d i a l o g s a u s n t r e b m c u m s e n u
m e s c o b i e c t e l e d i n s a t " (Ce este asta? De ex., pi-si-c, ma-s, te-le-vi-tor etc).
LA AEROPORT
Avioanele decoleaz i aterizeaz, fcnd un zgomot imens. M a m a
(adultul) m e r g e ntr-o cltorie i este deja n d r u m ctre a e r o p o r t . n
z g o m o t u l infernal al avioanelor, m a m a i copilul vor s s c h i m b e cteva
p r o p o z i i i , d a r s e n e l e g d o a r s t r i g n d , s i l a b i s i n d c u v i n t e l e . ( D e ex., So
sesc vi-neri! Te sun n fi-e-ca-re sea-r! mi vei lip-si! etc."
DISCUII NTRE ROBOTI
D i s c u t m silabisind c u v i n t e l e . S p u n e m copiilor cteva p r o p o z i i i i i
r u g m s r s p u n d tot silabisind cuvintele.
INELE
J u c m r o l u l u n o r v r b i u e c a r e s a r d i n t r - u n i n e l n t r - a l t u l . P u n e m c
t e v a i n e l e p e p o d e a ; f i e c a r e p a r t i c i p a n t s p u n e c t e o p r o p o z i i e , n a a fel
nct s fie cte un c u v n t p e n t r u fiecare inel.
De ex., Mria mnnc un mr." C o p i i i t r e b u i e s s a r n t o t d e a u n a n
i n e l u l a s o c i a t c u c u v n t u l s p u s . P u t e m c r e t e n u m r u l i n e l e l o r . D e ex.,
oricelul ronie

bucata

de

cacaval."

I n e l e l e p o t n s e m n a i s i l a b e (far-ma-ci-e) s a u s u n e t e (c-u-r-t-e).
CIOCNITOAREA
E n u m e r m cteva c u v i n t e . C i o c n i t o a r e a (copilul) t r e b u i e s b a t d e
a t t e a o r i , c t e silabe (sau s u n e t e ) s u n t n c u v n t .
TEST DE REFLEXE
E n u m e r m cteva cuvinte, iar copiii t r e b u i e s r e a c i o n e z e d o a r a t u n c i
cnd aud cuvinte care ncep cu un a n u m i t sunet. Ei trebuie s sar cu
p i c i o a r e l e d e p r t a t e (s s u s p i n e , s s t r n u t e , s s t r i g e b i n g o " e t c ) , d a c
120

Percepia vorbirii
a u d u n c u v n t c a r e n c e p e c u r " (sau s e t e r m i n s a u c o n i n e a c e s t su
net). D a c a u d c u v i n t e c a r e n u c o n i n acest s u n e t , copiii n u t r e b u i e s
reacioneze.
LA PESCUIT DE SUNETE
T r e b u i e s p e s c u i m c u v i n t e " (s g s i m c u v i n t e ) c a r e c o n i n u n a n u m i t
sunet. N e n e l e g e m a s u p r a u n u i sunet, iar c n d copilul a u d e u n a s e m e
n e a c u v n t , t r e b u i e s fac o m i c a r e p r i n c a r e i m i t m o m e n t u l n c a r e u n
pescar scoate u n d i a cu petele. C o n d u c t o r u l j o c u l u i t r e b u i e s e n u m e r e
u n ir d e c u v i n t e (cea 2 0 d e c u v i n t e ) , p e o v o c e m o n o t o n . I n c a d r u l u n e i
e d i n e v o m folosi u n s i n g u r s u n e t . D e ex.:
M (sau n ) : m u l i m e , n u c , t r o n , m a i n , o m , v a n i l i e , c r e i o n , c a m i o n ,
tramvai, d r u m , tavan, mac, b a n a n , Niagara, amar, a n t r e n a m e n t , mas,
geam, sanie, b o m b o a n e ;
P ( s a u b): p a t , b u t o n , a l b , o p e r , p l u m b , b a t i s t , p a r , a p r i l i e , c a p , b e
ton, caban, plimbare, putere, obligare, prosop, parbriz, urub, zpad,
albatros, potop;
T (sau d ) : televizor, d o m n , p u t r e d , g r a j d , t u n d e , p o a t e , t o r t , t e l e c o m a n
d , d a r , c r u d , u n t , t e l e f o n , c o n t r a , p r e t i n d e , d u l a p , fost, t a b l , a b a n d o n a t ,
A d r i a n , potrivit;
F ( s a u v): v a s , foc, e f e r v e s c e n t , m o r c o v , a v i o n , e x p r e s i v , f o a i e , a f i n , fa
v o a r e , v a p o r , f l o a r e , r a f t , v a g o n , c l o v n , afl, t a r a f , o v a l , t e l e g r a f , f e r e a s
tr, vuiet;
C ( s a u g): g r o s , c a i e t , sac, v a c a n , c l u g r , m g a r , g r a s , g s c , c a r t e ,
b o g a t , b l o g , a t a c , a c i u n e , v a g o n , p r a g , suc, d r a g , m a r g a r i n a , c a s e t , s t e a g ,
ocolire;
(sau s): a p t e , sus, o s t a , n a s , m a s , a m a n , m o , a s e , s e r v i e t , vas, c o
co, castel, osea, u r s , p e t e , s t r u g u r i , pescar, u, c m a , erveel;
(sau j ) : a r p e , j u c r i e , cojoc, e t a j , a m p o n , j u c u , a c h i e , r u j , p i j a m a ,
o a r e c e , p p u , j u r m n t , lejer, p r j i t u r , m a i n , j o c , b e b e l u , v i i n e ,
vrjitor, p i a n j e n ;
ce,ci (sau ): c i n c i , c e r c e i , u n c , c o , c e a c , z e c e , a t e p t a r e , s e c e t , ci
ree, tergtor, cin, ciorb, oim, oricel, a c o p e r i , c e a p , citete, cciul,
c a c a v a l , vaci;
S (sau z): sos, z e c e , o r z , z e s t r e , s a c o , n i s i p , z e b r , a r s , z a c u s c a , sat, a s
tzi, r z u i t o r , z m e u r , O Z N , s p a g h e t e , so, m a z r e , a s t r o n a u t , c a z a r m ,
zugrav;

121

B a r t o k E v a : Joc - bucurie - ochi strlucitori


S (sau ) : s u l t a n , a p , e s t o a s , f u s t , b r a , r e e t , e s t o a r e , d a n s , s o a
re, subire, cuit, v a c a n , soie, s t r a d , a n a n a s , past, c n t r e , m a i m u ,
so, s r a c , n g h e a t ;
L (sau r ) : l e a g n , r o u , m a r e , m l a t i n , c a l , l a t r , c i r c , c o v o r , o r g o l i u ,
l a u d , p l o a i e , val, t o r t , r a c , A r l e c h i n o , var, a l u m i n i u , S h r e k , m r , l u c r u ,
artificii, r e g e , c a c a v a l , a u r ;
G E , G I (sau ce,ci): g e m , c e a i , picior, m a r g i n e , vaci, m u c e g a i , a r g i n t , fri
g i d e r , G i g e i , c e a s , a r i c i , a r i c i , c i o c o l a t , fulger, p a g i n , c i u p e r c , g e a m a n
tan, minge, purici;
V o m a d u n a c u v i n t e i p e n t r u celelalte p e r e c h i d e s u n e t e . n c a z u l n
c a r e copilul nu se d e s c u r c cu acest g e n de j o c , v o m ncerca, la n c e p u t , s
folosim c u v i n t e c a r e n c e p c u s u n e t u l ales. A p o i v o m folosi c u v i n t e c a r e s e
t e r m i n c u acel s u n e t , c a r e l c o n i n sau l c o n i n n t r - u n g r u p d e c o n s o a
n e . P u t e m s l i n c l u d e m n t r - u n ir d e c u v i n t e c a r e n u c o n i n s u n e t e c a r e
p o t f i c o n f u n d a t e u o r (de ex., p e r e c h e a s o n o r s a u s u r d a s u n e t u l u i ) .
Cxradul d e d i f i c u l t a t e p o a t e f i c r e s c u t p r i n u t i l i z a r e a u n o r s i l a b e f r
sens n locul cuvintelor, a d u n n d iruri d e s u n e t e m a i s c u r t e sau m a i lun
gi, c a r e u n e o r i c o n i n , a l t e o r i n u c o n i n u n a n u m i t s u n e t ( a c e s t a p o a t e f i
fie o c o n s o a n , fie o v o c a l ) .
DETECTIVUL
E n u m e r m o serie d e c u v i n t e c a r e c o n i n u n a n u m i t sunet. A t u n c i
c n d a u d e c u v n t u l c o n i n n d s u n e t u l ales d e c o n d u c t o r u l j o c u l u i , d e
t e c t i v u l (copilul) t r e b u i e s s p u n d a c a a u z i t s u n e t u l l a n c e p u t u l , l a m i j
l o c u l s a u l a sfritul c u v n t u l u i . L a u r m t o a r e a e d i n , t r e b u i e s a l e g e m
u n alt s u n e t .
n t r - o v a r i a n t m a i dificil a j o c u l u i , c o p i l u l t r e b u i e s d e s c o p e r e c u c e
s u n e t n c e p sau se t e r m i n a n u m i t e cuvinte.
CITITORUL DE GNDURI
A e z m c t e v a i m a g i n i c u d i f e r i t e o b i e c t e (10-15 b u c i ) n f a a c i t i t o
r u l u i d e g n d u r i " (copilul). i s p u n e m c u c e s u n e t n c e p e (sau s e t e r m i n )
d e n u m i r e a obiectului l a i m a g i n e a c r u i a n e - a m g n d i t . Cititorii d e gn
d u r i " trebuie s ghiceasc la ce ne g n d i m . J o c u l p o a t e fi c o n t i n u a t p r i n
schimbarea rolurilor.

122

Percepia vorbirii
ARPELE DE C U V I N T E "
P e n t r u a construi un arpe de cuvinte", trebuie s gsim cuvinte care
n c e p cu u l t i m u l s u n e t al c u v n t u l u i a n t e r i o r . De ex., m a s a - a c v a r i u u o r - r e p e d e - elefant - t e a t r u - u m a n - nav etc.
TIU LA CE TE GNDETI!
Sarcina participantului este s ghiceasc d e s p r e ce cuvnt este vorba
pe b a z a u n u i f r a g m e n t d i n acel c u v n t .
al crui nume ncepe cu pi...
nume se termin cu ...re,

D e e x . , M gndesc l a u n animal

s a u gi...) etc", M gndesc la un animal al crui

s a u ...fant etc." C i t i t o r u l de g n d u r i " t r e b u i e s-i

d e a s e a m a l a c a r e a n i m a l s-a g n d i t c o n d u c t o r u l j o c u l u i .
CSU

VOCAL

G r u p u l st n cerc. C o n d u c t o r u l j o c u l u i va opti o p r o p o z i i e c o m p l e
x n u r e c h e a c o p i l u l u i c a r e s t l n g el; a c e s t a t r a n s m i t e c e e a c e a a u
zit c o p i l u l u i d e l n g e l i a a m a i d e p a r t e , p n c n d t i r e a " a j u n g e l a
toi. U l t i m u l copil va r e d a tirea" pe c a r e t r e b u i e s o c o m p a r m cu cea
iniial.
S VORBIM PE DIFERITE TONALITI
C o p i i i a l e g c t e u n c a r t o n a , p e c a r e s e s p e c i f i c u n fel d e a v o r b i , o
t o n a l i t a t e ( d e ex., c u v o c e g r o a s , n a l t , o p t i t , v e s e l , t r i s t , e n e r v a t ,
s p e r i a t ) . P a r t i c i p a n i i l a j o c n c e p , p e r n d , s v o r b e a s c n a c e s t fel, i a r
r e s t u l g r u p u l u i t r e b u i e s ghiceasc pe ce t o n a vorbit fiecare. La sfritul
j o c u l u i v o m discuta situaiile n c a r e vorbim pe aceste t o n u r i i d a c p u
t e m s asociem aceste t o n u r i cu e x p e r i e n e d i n viaa noastr. J o c u l p o a t e
fi j u c a t i n p e r e c h i , n acelai m o d .

\T\

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


CE AM AUZIT LA RADIO?
C i t i m c t e v a t e x t e s c u r t e c o n s t n d d i n 10-12 p r o p o z i i i . I n c o n t i n u a r e ,
c o p i l u l a r e s a r c i n a d e a r e d a cele a u z i t e c u p r o p r i i l e sale c u v i n t e .
LA INTERVIU
R e l a t m copiilor o s c u r t n t m p l a r e , apoi p u n e m n t r e b r i legate de
d e t a l i i ( C i n e ? C e ? U n d e ? C n d ? D e ce?)
LA TELEFON
Ne j u c m cu un telefon i m a g i n a r . C i n e v a r s p u n d e " la telefon i d e
scrie n detaliu cu cine ar d o r i s vorbeasc d i n g r u p , fr a indica n u
m e l e c o p i l u l u i r e s p e c t i v . De e x . : Sunt XY, a dori s vorbesc cu cineva care
poart pantaloni negri i cma roie,

este brunet,

cu ochi albatri etc." C o n

t i n u m s-1 d e s c r i e m , p n c n d cel a p e l a t " s e r e c u n o a t e p e s i n e . D a c


d i n n t m p l a r e u n alt copil r s p u n d e " l a telefon, a p e l a n t u l v a s p u n e c
este g r e e a l i c o n t i n u d e s c r i e r e a celui n cauz. C i n e se r e c u n o a t e ca
f i i n d a p e l a t v a r s p u n d e " l a t e l e f o n i cei d o i v o r a v e a u n s c u r t d i a l o g ,
d u p c a r e n c h i d t e l e f o n u l . C e l c a r e a r s p u n s l a t e l e f o n v a face u n n o u
a p e l i v a d e s c r i e , l a r n d u l lui, p e r s o a n a c u c a r e d o r e t e s v o r b e a s c .
C I N E P O A T E FI?
J u c m rolul u n o r detectivi c a r e n c e a r c s identifice p e cineva p e b a z a
u n e i descrieri. C o n d u c t o r u l j o c u l u i l descrie p e u n u l d i n t r e copiii d i n
g r u p , c e i l a l i a r t n d c t r e cel d e s c r i s , d a c l r e c u n o s c . I n c o n t i n u a r e , i
c o p i i i n c e a r c s d e a d e s c r i e r e a u n u i a d i n t r e c o l e g i i l o r (sau c h i a r a p r o
priei lor p e r s o a n e ) . n c e p e m c u u n e l e s e m n a l m e n t e m a i g e n e r a l e , apoi
t r e c e m , t r e p t a t , l a c a r a c t e r i s t i c i m a i s u b t i l e . I n a c e s t fel, l a n c e p u t , d e s c r i
e r e a s e p o t r i v e t e m a i m u l t o r c o p i i d i n g r u p , iar, m a i t r z i u , s e r e s t r n g e
cercul celor c r o r a ea li se potrivete.
L A C E M-AM G N D I T ?
J u c m rolul u n o r cititori d e g n d u r i care, c u u n m i c ajutor, p o t s ghi
c e a s c l a c e s e g n d e s c ceilali. A e z m c t e v a o b i e c t e p e m a s . C o n d u c
torul j o c u l u i v a e n u m e r a cteva caracteristici p a r t i c u l a r e ale u n u i a d i n t r e
o b i e c t e ( d e e x . M uit la un obiect din metal, atunci cnd l folosesc scoate su
nete, poate fi folosit la scurtarea prului." - o f o a r f e c ) .

C o p i i i au s a r c i n a s

g h i c e a s c l a c e o b i e c t s-a g n d i t c o n d u c t o r u l j o c u l u i .

I2(i

n e l e g e r e a vorbirii
J o c u l poate fi jucat i fr s p u n e m obiecte pe mas, ci e n u m e r n d
c a r a c t e r i s t i c i l e e s e n i a l e ale u n u i o b i e c t c a r e s e afl n sal. C o n d u c t o
r u l j o c u l u i se gndete la un obiect, apoi va descrie n cuvinte caracte
risticile i funciile acestuia (form, c u l o a r e , m a t e r i a l , d i m e n s i u n e , uti
l i z a r e e t c ) . C o p i i i a u s a r c i n a s g s e a s c o b i e c t u l r e s p e c t i v . D e e x . M
gndesc la un obiect n sal care este mic, albastru, are patru roi" ( m a i n de
j u c r i e ) etc.
n continuare, copilul va ncerca i el s descrie un obiect. D a c j o c u l
m e r g e m a i bine, p u t e m trece la descrierea u n o r obiecte, fiine sau feno
m e n e n a t u r a l e c a r e n u s u n t p r e z e n t e n sal, nici m c a r n i m a g i n i sau
fotografii.
MI SCAP C U V N T U L PE M O M E N T "
Pe m o m e n t ne scap c u v n t u l " p e n t r u un obiect, de aceea n c e r c m
s-1 d e s c r i e m . C o p i i i t r e b u i e s g h i c e a s c l a c e o b i e c t n e g n d i m .
CE ANIMAL SUNTEM?
Cu ajutorul u n o r pense, p r i n d e m cte o fotografie pe spatele fiecrui
c o p i l , n a a fel n c t n i m e n i s n u v a d c e a r e p e s p a t e l e p r o p r i u . C o p i i i
n c e a r c s g h i c e a s c c e a n i m a l s e afl n f o t o g r a f i a d e p e s p a t e l e s u , p u
n n d n t r e b r i c e l o r l a l i . L a sfrit v o m d i s c u t a c i n e c u m a d e s c o p e r i t s o
luia, cine a avut p r o b l e m e la ghicirea a n i m a l u l u i i d i n ce motiv.
DESPRE CE V POVESTESC?
S u n t e m la coala de detectivi, la o r a de identificare a locaiilor. A e z m
c t e v a i m a g i n i p e m a s , c a r e r e d a u d i f e r i t e a c i u n i , c u m u l t e d e t a l i i (8-10
imagini). n c e p e m s descriem u n a dintre imagini, iar sarcina copilului
este s ghiceasc d e s p r e c a r e i m a g i n e este vorba.
E U I S P U N , I A R T U FACI
S u n t e m la ora de e d u c a i e fizic, la coala iepurailor". D e s c r i e m o
m i c a r e n d e t a l i u , p a s c u p a s , p e c a r e i e p u r a i i " (copiii) t r e b u i e s o e x e
c u t e . D e ex.:
Ridicai glezna piciorului

stng

la

nivelul

minii stngi,

innd-o

spate!"

Rotii ncet ambele brae de trei ori n spate, apoi de dou ori n fa!"
inei

un

creion

imaginar ntre

degetele

podea!"

127

de

la picior.

Scriei-v

numele pe

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Ridicai

braele

aa fel

nct

avei

cotul

drept

deasupra

nivelului

urechilor!"
Aezai-v pe podea i

inei

tlpile

deasupra

nivelului

capului!"

etc.

O C H I I MINI
S e j o a c n p e r e c h i : u n u l d i n t r e copii j o a c r o l u l o c h i u l u i , iar cel
lalt p e cel a l m i n i i . O c h i u l " s e u i t l a i m a g i n e a p e c a r e o a r t m , i a r
m n a " o d e s e n e a z a a c u m i-o d e s c r i e o c h i u l " . De ex.: un disc rou dea
supra unui beior, cu o bar colorat aezat lateral fa de acestea etc."
DESENEAZ CEEA CE I SPUNE
N u a m reuit s t r i m i t e m u n d e s e n i m p o r t a n t u n u i prieten, p e n t r u
c n i s-a s t r i c a t c a l c u l a t o r u l i, d e a c e e a , i d e s c r i e m d e s e n u l la t e l e f o n " .
Perechile stau spate-n spate, n e p u t n d u - s e vedea, d a r p u t n d u - s e auzi.
U n u l d i n t r e copii p r i m e t e u n d e s e n sau o i m a g i n e , r e p r e z e n t n d cteva
f o r m e s i m p l e ( d e ex., o c a s l a mijloc, c a r e a r e d o u f e r e s t r e , c u c o u l fu
m e g n d , cu d o i copaci la d r e a p t a , trei p s r i d e a s u p r a casei, n faa casei
s u n t a s e flori g a l b e n e i u n a a l b a s t r " ) . E l a r e s a r c i n a d e a-i d a p e r e c h i i
s a l e i n s t r u c i u n i c t m a i e x a c t e , n a a fel n c t a c e a s t a s p o a t d e s e n a
a c e a s t i m a g i n e p e p r o p r i a s a foaie.

B a r t o k t.va:Joc - bucurie - ochi strlucitori


LA TACLALE
J u c m rolul u n o r cunotine care se ntlnesc pe strad. P u t e m discuta
d e s p r e c e s-a n t m p l a t c u o z i n a i n t e , a c t i v i t i l e d i n c o a l , h o b b y u r i l e
n o a s t r e , sport etc. P u t e m s n r e g i s t r m aceste discuii i s le a s c u l t m
m a i trziu. T r e b u i e s n c u r a j m copiii s p o a r t e d i a l o g u r i ct m a i lungi.
REPORTER
O r i c e o b i e c t l u n g u i e s e p o a t e folosi p e p o s t d e m i c r o f o n . L a n c e p u t ,
rolul r e p o r t e r u l u i va fi j u c a t de copil, a d u l t u l fiind subiectul r e p o r t a j u l u i .
In c o n t i n u a r e , rolurile vor fi schimbate. P u t e m d i s c u t a orice l intereseaz
p e copil. C o p i l u l p o a t e s-i i n t e r p r e t e z e p r o p r i u l r o l sau a l u n u i alt c a r a c
ter (acrobat, personaj de d e s e n e a n i m a t e , d r e s o r de purici e t c ) .
AM D E V E N I T O C E L E B R I T A T E "
Fiecare copil relateaz o poveste i m a g i n a r d e s p r e c u m a d e v e n i t el o
p e r s o a n c e l e b r ( d e s p r e c u m s e s i m t e d e c n d a d e v e n i t c e l e b r , c e a f
c u t , c a r e s u n t c a l i t i l e sale cele m a i i m p o r t a n t e e t c ) .
POVESTEA

NOASTR

I n v e n t m o p o v e s t e , n a a fel n c t c o p i i i a d a u g c t e o p r o p o z i i e , u n a
d u p a l t a . P e r s o n a j e l e p r i n c i p a l e n a c e a s t p o v e s t e v o m f i t o c m a i n o i , cei
din grup.
S E S E M O P O V E S T E
Copiii d a u de la u n u l la cellalt un obiect, n t i m p ce es" o poveste:
c i n e i n e n m n acel o b i e c t , c o n t i n u p o v e s t e a n c e p u t m a i d e v r e m e d e
colegul su, a d u g n d u n a - d o u propoziii, a p o i p r e d obiectul u r m t o
r u l u i participant, care c o n t i n u povestea. La n c e p u t u l jocului, conduc
torul acestuia l va d e s e m n a pe copilul care n c e p e povestea, respectiv pe
cel c a r e o t e r m i n . n r e g i s t r m p o v e s t e a , a p o i o a s c u l t m d i n n o u . F i e c a
r e d i n t r e copii p r o p u n e u n titlu p e n t r u poveste.
O NTORSTUR NEATEPTAT
U n u l d i n t r e p a r t i c i p a n i i la j o c n c e p e o poveste. Un alt copil, d i n au
d i e n , s t r i g u n c u v n t , p e c a r e p o v e s t i t o r u l t r e b u i e s-1 f o l o s e a s c c u m
v a n p o v e s t e . C o n t i n u m p o v e s t e a n m o d s i m i l a r , folosind c u v i n t e l e stri
gate de copii.

i:'.o

Vocabular
O a l t e r n a t i v a j o c u l u i e s t e s s c o a t e m d i n t r - u n sac c t e v a o b i e c t e m i c i ,
a c r o r d e n u m i r e povestitorul t r e b u i e s o foloseasc n poveste.
SACUL CU POVETI
S t m n cerc. C o n d u c t o r u l j o c u l u i ine n m n u n sac p l i n d e diferi
te o b i e c t e mici. S c o a t e un o b i e c t d i n sac i n c e p e s i n v e n t e z e o p o v e s t e
n c a r e a p a r e acest obiect. I n c o n t i n u a r e , p r e d sacul u r m t o r u l u i copil,
c a r e s c o a t e , d e a s e m e n e a , u n o b i e c t i c o n t i n u p o v e s t e a n a a fel n c t s
f o l o s e a s c i e l d e n u m i r e a o b i e c t u l u i . C o n t i n u m p o v e s t e a p n c n d sa
cul ajunge i la u l t i m u l p a r t i c i p a n t la joc.
ARPELE DE POVESTE"
S t m n cerc i a e z m un a r p e n mijlocul cercului (un a r p e uria,
d e s e n a t pe o coal de h r t i e , sau o sfoar colorat, groas). I m p r i m co
piilor cteva imagini. S a r c i n a n o a s t r este s i n v e n t m o poveste, a d u
g n d c t e o p r o p o z i i e . P r i m u l d i n t r e c o p i i a e a z i m a g i n e a ( d e ex., o m a
in) pe capul arpelui i alctuiete o propoziie cu d e n u m i r e a obiectului
d i n i m a g i n e . U r m t o r u l copil aeaz i el i m a g i n e a pe a r p e , l n g pri
m a i m a g i n e , i c o n t i n u p o v e s t e a , n a a fel n c t s f o l o s e a s c d e n u m i
rea obiectului sau al a n i m a l u l u i d i n i m a g i n e n p r o p o z i i a sa i aceasta s
s e lege d e p r o p o z i i a a n t e r i o a r . P a r t i c i p a n i i c o n t i n u p o v e s t e a n acest
m o d , p n cnd ajung la coada arpelui.
POVETI NETERMINATE
P r i m u l d i n t r e c o p i i n c e p e o p o v e s t e , a p o i s e o p r e t e b r u s c . U n alt c o p i l
se ofer voluntar s t e r m i n e povestea. J o c u l c o n t i n u n acest m o d .
S T E R M I N M POVESTEA ALTFEL
n c e p e m s p o v e s t i m u n a d i n t r e p o v e t i l e b i n e c u n o s c u t e , c u m a r fi, d e
ex., A l b ca Z p a d a i cei a p t e pitici. A j u n g e m la o a n u m i t p a r t e a p o v e
tii, a p o i p r o p u n e m c o n t i n u a r e a p o v e t i i c u u r m t o a r e a f r a z : c e s-ar f i
n t m p l a t d a c . . . : m a m a v i t r e g n - a r f i fost r e a , d a c A l b c a Z p a d a s-ar
fi n t l n i t cu altcineva, nu cu cei a p t e pitici, d a c A l b ca Z p a d a n - a r fi
m u c a t d i n m r sau d a c n locul p r i n u l u i v e n e a altcineva...".
Sarcina copiilor este s t e r m i n e povestea folosindu-i fantezia.

ni

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


DESPRE CE VORBESC?
C o p i l u l alege u n a d i n t r e i m a g i n i l e p u s e p e m a s . S a r c i n a lui este s
n c e r c e s d e s c r i e c e v e d e n i m a g i n e a r e s p e c t i v , f r , n s , a folosi d e
n u m i r e a c o n c r e t a obiectelor d i n i m a g i n e . Colegii lor t r e b u i e s ghiceas
c c e r e p r e z i n t i m a g i n e a , p e baza acestei descrieri. J o c u l c o n t i n u p r i n
schimbarea rolurilor.
CEA MAI FERICIT I CEA MAI TRIST ZI A U N U I O B I E C T
F i e c a r e c o p i l p r i m e t e u n o b i e c t (de ex., d o p , b a t i s t , c r e i o n , a c d e g
m l i e etc.) i v a n c e r c a s r s p u n d l a u r m t o a r e l e d o u n t r e b r i :
Care a fost cea mai fericit zi din viaa acestui obiect?
Care a fost cea mai trist zi din viaa acestui obiect?
n c e r c m s-i s t i m u l m p e c o p i i s d e a r s p u n s u r i c t m a i c r e a t i v e .
PIATRA
A e z m o p i a t r n faa c o p i i l o r . Aceasta este o piatr care vede tot. Ce cre
dei c a vzut piatra?

Ce s-a

ntmplat n jurul ei?"

ncercm

s-i n c u r a j m

pe copii s s p u n povestiri ct m a i creative.


VIAA O B I E C T E L O R P I E R D U T E
S t m n cerc i a e z m n mijlocul cercului cteva obiecte vechi: chei,
sfenic, flori p r e s a t e , f r u n z e , o c h e l a r i , c r i p o t a l e , f o t o g r a f i i , o b u c a t d e
d a n t e l , p e n e de p a s r e , cochilii, un p a h a r , o vaz etc. De-a l u n g u l anilor,
aceste obiecte au ajuns la D e p a r t a m e n t u l Obiectelor P i e r d u t e " . Fiecare
c o p i l t r e b u i e s a l e a g u n o b i e c t i s i n v e n t e z e o p o v e s t e . C u i i-a a p a r i
n u t a c e l o b i e c t ? C u m a a j u n s l a el? C e a f c u t c u el? C e s-a n t m p l a t c u
el? C u m s-a p i e r d u t ? e t c .
POVETILE PPUILOR
F i e c a r e c o p i l i a l e g e o p p u i n c e p e s p o v e s t e a s c n l o c u l p p u
ii: c i n e e s t e el/ea, u n d e t r i e t e , c i n e - i s u n t p r i e t e n i i , c e m n n c , c e i
p l a c e s fac, c e n u - i p l a c e s fac, c e s-a n t m p l a t c u el/ea?
PORNESC TELEVIZORUL
D e c u p m d i n c a r t o n u n c a d r u d e t e l e v i z o r . C o p i i i a u s a r c i n a s fac o
e m i s i u n e s c u r t , d e 1-2 m i n u t e , d i n o r i c e d o m e n i u : s s p u n tiri, s p o
v e s t e a s c d e s p r e a n i m a l e , s s p u n p o v e t i , s p r e z i n t e e m i s i u n i , s fac
u n i n t e r v i u c u c i n e v a , s c o m e n t e z e m e c i u r i , s fac o r e c l a m e t c .

Vocabular
OARE DESPRE CE VORBESC?
Oare despre ce vorbesc doi oricei n gaura din perete, dou
con, pantoful drept
dulapul i masa,

cu

cel stng,

mtura i

stlpul de pe strad i

lopata,

bordura,

flori

de pe bal

calculatorul i

imprimanta,

soarele i

vntul,

nasturele i

buzunarul jachetei etc?" C o p i i i a u s a r c i n a d e a r e d a a c e s t e d i s c u i i a a c u m


i le i m a g i n e a z .
RECLAMA
A d u n m c t e v a o b i e c t e (de ex., c r e m p e n t r u fa, b e i o a r e p e n t r u
u r e c h e , fier, b r a r , p a s t d e d i n i , c e a p , p a n t o f i , c a l e n d a r e t c ) . F i e c a r e
c o p i l a l e g e u n o b i e c t l a c a r e i face r e c l a m , c a i c u m l-ar v i n d e p e a c e s t a
la un post de televiziune comercial.
S FACEM E C O N O M I I D I N G U N O I
F a c e m o list c u t o a t e o b i e c t e l e c a r e a j u n g l a g u n o i (de ex., c a p a c e d e
l a sticle d e b e r e , c u t i i d e i g r i , p u n g i , z i a r e e t c ) . S a r c i n a c o p i i l o r e s t e s
gseasc utilizri alternative p e n t r u aceste obiecte.
LA CE L MAI P U T E I FOLOSI?
P e l n g u t i l i z r i l e o b i n u i t e , l a c e m a i p u t e m folosi u n o b i e c t ( d e e x . ,
coli d e h r t i e , c u t i i d e c h i b r i t , a g r a f d e b i r o u , c h i b r i t u r i , c r m i d etc.)?
( D e ex., c a r n e t u l d e elev: p e n t r u a o m o r m u t e , e v a n t a i , i n s t r u m e n t d e
p e r c u i e , p e n t r u a n e s c r p i n a s p a t e l e etc.)
MAI MIC DECT DEGETUL MIC
Sarcina n o a s t r este e n u m e r m obiecte c a r e s u n t m a i mici dect de
getul mic.
MAI MIC (MAI MARE) DECT C E A S U L
Sarcina n o a s t r este s e n u m e r m obiecte c a r e s e a m n cu un ceas ca
i f o r m , d a r s u n t f i e m a i m i c i , fie m a i m a r i d e c t c e a s u l .
MAGAZINUL CU JOCURI DISTRACTIVE
C o n d u c t o r u l j o c u l u i n c e p e c u u n text i n t r o d u c t i v , l a sfritul c r u i a
n c e p e s e n u m e r e , n g n d , literele alfabetului, a p o i , la s e m n a l u l copilu
lui, s e o p r e t e i c o p i i i n c e p s s p u n , p e r n d , c u v i n t e c a r e n c e p c u lite
ra la c a r e 1-a o p r i t c o p i l u l .

IM

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


A fost odat ca

niciodat,

a fost odat un magazin cu jocuri distractive,

care se gsesc tot felul de obiecte, a cror denumire ncepe cu A, A... (Conducto
rul jocului ncepe s spun n gnd literele alfabetului)
ment dat,

copilul spune STOP")...(de ex.) ncepe cu R

(la un mo
(ra,

roat,

rs, ru,

R a m o n a , r a c etc.) A d u n m 10-15 c u v i n t e , a p o i n c e p e m d i n n o u j o c u l , c u
o alt liter.
CE TE CARACTERIZEAZ
A d u n m cuvinte c a r e n c e p c u literele n u m e l u i n o s t r u ( p r e n u m e sau
n u m e ) i c a r e i n d i c o c a r a c t e r i s t i c fizic s a u d e p e r s o n a l i t a t e . D e e x . :
ERICA: Energic, Rigid, Inteligent, Cpoas, Agitat. A N D R E I : Ama
bil, N z d r v a n , D r g u , R a p i d , E n e r v a n t , I r i t a n t .
P u t e m a d u n a i cuvinte care indic lucruri care sunt foarte impor
t a n t e p e n t r u n o i . D e ex., M R I A : M r i n i m i e , A m a b i l i t a t e , R u d e , I u b i r e ,
Ambiie.
POVETILE UNUI EXTRATERESTRU
U n m a r i a n s e n t o a r c e d e p e P m n t i p o v e s t e t e c e a v z u t aici. P r i
e t e n i i lui i p u n n t r e b r i de g e n u l : Ce lucruri sunt rotunde? (mici, mari, lu
cioase, calde, moi, tari, netede, rapide, ncete, ascuite, reci, dulci, acre, amare,
drepte, plcute,

neplcute, albe, roii etc).

V o m e n u m e r a c t m a i m u l t e obiec

t e r o t u n d e ( m i n g e , bil, p e r l , bil d e r u l m e n t e t c ) . n t r e b r i s i m i l a r e :
Ce este din fier? Din lemn? Ce se poate mnca? Sau bea? Ce se mic singur? Ce
curge? Ce crete? etc."
MI PLACE, NU-MI PLACE"
m p r e u n c u copilul, v o m a d u n a c u v i n t e c a r e a p a r i n aceleiai c a t e g o
r i i c o l e c t i v e ( d e ex., a n i m a l e , f r u c t e , v e h i c u l e , u n e l t e , flori, m o b i l e , m n
c r u r i , j u c r i i , zile, l u n i , c u l o r i , n u m e d e p e r s o a n e e t c ) . M a i n t i e n u m e
r m lucruri care ne plac, apoi t r e c e m la l u c r u r i care nu ne plac.
DE CE NE ADUCE AMINTE?
J u c m r o l u l u n o r b t r n e i n o s t a l g i c i , c a r e i d e a p n a m i n t i r i l e . P e
r n d , s p u n e m cte u n cuvnt l a care tocmai n e - a m gndit. A d u n m m
p r e u n c u v i n t e l e g a t e d e o a n u m i t t e m ( d e ex., C r c i u n , v a c a n , coa
l, c i r c , s p i t a l , t e r e n d e j o a c , a m n c a , j o c u r i , c a l c u l a t o r , g t i t , f a m i l i e
e t c ) . S a r c i n a n o a s t r este s a d u n m ct m a i m u l t e cuvinte n l e g t u r c u
t e m a r e s p e c t i v , p r i n a s o c i e r e liber. D e ex.. C r c i u n : artificii, c a d o u r i ,

I :vi

Vocabular
c o z o n a c , b r a d , s r b t o a r e , f a m i l i e , m i r o s d e b r a d , b o m b o a n e d e p o m , z
p a d etc.
ASOCIERI LIBERE
Copiii stau n cerc i le s p u n e m un cuvnt, iar ei t r e b u i e s a d u n e cu
vinte, p r i n asociere liber.
munte." Muntele
friptur

mi

la grtar..."

aduce

De ex.: PIATRA.

aminte

de

Piatra mi aduce aminte de un

excursii." Excursia

mi

aduce

aminte

de

etc.
NEAGR-ALB, DA-NU

S e j o a c n p e r e c h i . U n u l d i n t r e copii p u n e n t r e b r i l a c a r e p e r e c h e a
lui p o a t e s r s p u n d orice, c u excepia u r m t o a r e l o r c u v i n t e : n e a g r ,
alb, da, n u . Dac d i n n t m p l a r e s p u n e u n u l d i n t r e acestea, j o c u l conti
n u p r i n schimbarea rolurilor.
FABRICA DE PROPOZIII
U n u l d i n t r e copii s p u n e d e n u m i r e a a 3 obiecte c a r e n c e p cu aceeai
liter. S a r c i n a celuilalt j u c t o r este s a l c t u i a s c p r o p o z i i i n c a r e s in
clud toate aceste cuvinte, apoi s e n u m e r e i el 3 cuvinte noi, c a r e n c e p
cu o a l t l i t e r .
CLARVZTORUL
J u c m rolul u n o r clarvztori. L u m u n c a l e n d a r i citim, p e r n d ,
o n o m a s t i c i l e . B a z n d u - n e p e iniiale, n c e r c m s g h i c i m c i n e c u c e s e
ocup".
De
Marian

e x . , Dana doarme.
mtur,

Petric petrece.

Florin

fluier.

Bogdan

betoneaz.

etc."

Acest j o c se p o a t e j u c a i ca j o c introductiv, folosind fiecare p r o p r i u l


su

nume

( d e ex., Sunt Corina i cnt")


DESTINELE ANIMALELOR

Sarcina juctorilor este de a asocia n u m e l o r u n o r a n i m a l e , cte un


verb, c a r e n c e p e c u a c e e a i l i t e r c a i d e n u m i r e a a n i m a l e l o r . D e ex.,
Vulturul

vneaz.

arpele

uier.

Liliacul

lenevete,

etc."

CE MI-AI A D U S ASTZI?
F i e c a r e d i n t r e p a r t i c i p a n i i l a j o c i s p u n e n u m e l e i c e c a d o u " a a d u s
e l c e l o r l a l i . A c e s t a t r e b u i e s fie u n o b i e c t , o n o i u n e s a u u n s e n t i m e n t

3r>

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


c a r e n c e p e cu i n i i a l e l e s a l e .
net",

De ex., Sunt Ramona i v-am adus un robi

Sunt Mria i v-am adus o mtur.",

Sunt Clin i v-am adus un calcu

lator." etc. J o c u l p o a t e f i e x t i n s p r i n a d u g a r e a u n e i l o c a l i t i : Sunt Bog


dan din Braov i v-am adus bomboane."
COPILUL OBRAZNIC
Copilul va juca rolul copilului obraznic". C o n d u c t o r u l jocului spu
n e u n cuvnt, iar copilul t r e b u i e s s p u n u n c u v n t c u sens o p u s celui
s p u s d e c o n d u c t o r u l j o c u l u i ( d e ex., v e s e l - t r i s t , s c u r t - l u n g , n a i n t e - n a poi, nalt-scund, gras-slab, u o r - g r e u , gros-subire, lat-ngust, curajos-fric o s , s l a b - p u t e r n i c , f r u m o s - u r t , m i c - m a r e , d r e p t - c u r b a t , r s - p l n s , golplin etc).
DICIONAR
S a r c i n a n o a s t r este s a d u n m c u v i n t e c a r e n c e p c u aceeai silab.
Cte cuvinte poi s spui care ncep cu silaba ma"? (te, se, pa etc.)".
MAINA T I M P U L U I
N e a e z m " n m a i n a t i m p u l u i " d i n m i j l o c u l slii i m e r g e m n t r e
c u t s a u n viitor. V o m e v o c a p e r s o n a l i t a t e a n o a s t r d e a c u m 5 s a u 1 0 a n i
(n f u n c i e d e v r s t a c o p i i l o r ) , r e s p e c t i v c u m v o m f i p e s t e 5 , 10, 3 0 , 5 0 d e
ani. Copiii au sarcina de a p r e z e n t a acestea p r i n gesturi i p r i n cuvinte.
E i s e n t l n e s c c n d a u fost m a i t i n e r i " s a u c n d v o r f i m a i b t r n i " , exp r i m n d u - s e p r i n acest j o c d e rol. L a sfritul j o c u l u i , v o m d i s c u t a e x p e
rienele t r i t e de copii.
O ZI D I N VIAA M E A DE P E S T E 10 A N I
F i e c a r e p a r t i c i p a n t p o v e s t e t e o z i d i n v i a a lui (de d i m i n e a a p n sea
r a ) d e p e s t e 1 0 a n i . D i m i n e a a s e scoal, s e u i t n o g l i n d i c e v e d e , c u m
a r a t p e s t e 1 0 ani? C i n e m a i este n cas? C u m d e c u r g e d i m i n e a a ? U n d e
m e r g e ? C e s e n t m p l acolo? C u cine i a p r n z u l ? U n d e ? C e s e n t m p l
d u p - m a s a i seara? C u m se simte? e t c
STICLA CU SPIRITUL BUN
A v e m n e v o i e d e o s t i c l i n t e r e s a n t , v e c h e , n c a r e l o c u i e t e " u n spi
rit b u n . D a c l e l i b e r m ne va n d e p l i n i 3 d o r i n e . F i e c a r e copil va scoate
d o p u l d i n sticl i i va s p u n e d o r i n e l e . mi doresc ca..." Familiei mele i
doresc s..." Lumii i doresc s... "
1 3t">

Vocabular
FOTOGRAFIA MEA ABSENT
"Fiecare d i n t r e noi a m avut n via m o m e n t e m i n u n a t e p e care a m f i
v r u t s l e i m o r t a l i z m c u ajutorul u n u i a p a r a t d e fotografiat, d a c l-am
fi avut la n d e m n n acel m o m e n t . ncercai s v a m i n t i i u n u l d i n t r e
aceste m o m e n t e i s ne povestii!"
PRINII M I A U POVESTIT DESPRE MINE
Sarcina noastr este s s p u n e m povestiri pe care copiii nu i le a m i n
t e s c , d a r l e tiu, p e n t r u c le-au a u z i t d e l a p r i n i i lor.
TERMIN PROPOZIIA!
Facem u n r e p o r t a j radiofonic c u copiii. Fiecare copil t r e b u i e s t e r m i n e
p r o p o z i i a n c e p u t d e r e p o r t e r . D e ex.:
C e l m a i d r g u ( b u n ) l u c r u p e c a r e l - a m f c u t v r e o d a t a fost
C e a m a i b u n zi pe care am avut-o
C e a m a i proast zi pe care am avut-o
m i place
M pricep la
Mi-ar plcea s
C n d voi c r e t e , voi
Dac a fi adult
Dac a fi printe
Dac a fi magician
Daca a fi prim-ministru
C e l m a i fericit a m fost a t u n c i c n d
C e l m a i n e f e r i c i t a m fost a t u n c i c n d
D o r e s c s
P e n t r u m i n e cel m a i i m p o r t a n t e s t e
M-a b u c u r a , d a c . . .
A d o r i s pot...
Cea mai mare recompens ar fi...
A f i fericit()...
Voi face t o t p o s i b i l u l c a s...
M tem...
Nu mi-ar plcea deloc...
Mi-ar fi r u , dac...
V r e a u s evit...

B a r t o k va: Joc - bucurie - ochi strlucitori


M nfurii cnd...
A m fost f o a r t e s p e r i a t a t u n c i c n d . . .
I N T E R V I U DESPRE FERICIRE
N e j u c m c u toi copiii, p e r n d , r e a l i z n d interviul c u fiecare n par
te,

n c e p e m i n t e r v i u l cu n t r e b a r e a : Ce te-ar face fericit?", a p o i t r e c e m la

dorine mai profunde, p u n n d u - i de mai multe ori u r m t o a r e a ntrebare:


Bun. S spunem c ai deja toate acestea.

Ce te-ar face i mai fericit?". La sfr

it, d i s c u t m e x p e r i e n e l e t r i t e n c u r s u l j o c u l u i .

I.'IH

B a r t o k va: Joc - bucurie - ochi strlucitori


SCAUNE PENTRU RELAXARE
S t m p e s c a u n e d e r e l a x a r e " , p u i n l s a i n j o s , c u c o r p u l m o l e i t , i
n n d u o r m n celui d e l n g noi.
LA PLAJ
N e - a m a e z a t n n i t e s c a u n e d e plaj", r e l a x a i , n c l d u r a v e r i i i as
c u l t m m a r e a , s i m i m c l d u r a soarelui p e fa, p e b r a e , p e picioare, p e
ntregul corp.
PPUA DIN C R P E
J u c m rolul u n o r p p u i d i n c r p e , care a u toi muchii relaxai, cro
ra le a t r n picioarele, braele, chiar i capul. Ne l e g n a m braele i capul,
c u c o r p u l a p l e c a t n fa.
S NE RIDICM N VRFUL PICIOARELOR
V r e m s l u m u n b o r c a n d e p e r a f t u l cel m a i d e s u s . N e r i d i c m n
vrful picioarelor i n c e r c m s a j u n g e m la el cu vrful degetelor. Bor
canul cade, iar noi ne r e l a x m i ne aezm pe vine. R e p e t m aceste mi
c r i d e 2-3 o r i .
Un j o c similar: culegem m e r e d i n vrful p o m u l u i , c n d dintr-o p a r t e ,
c n d d i n cealalt, iar m e r e l e se rostogolesc n iarb (pe podea).
J o c u l se bazeaz pe trirea senzaiei contractrii i detensionrii
muchilor.
SPERIETOAREA DE CIORI
N e - a m t r a n s f o r m a t ntr-o sperietoare de ciori foarte u r t . S t m
d r e p i , c u m u c h i n c o r d a i , n t r - u n s i n g u r picior, i n n d b r a e l e d e s c h i s e ,
ridicnd antebraele, cu dosul minii n exterior. Simim c ntregul corp
ne este n c o r d a t i s u n t e m ntr-o poziie n e p l c u t . Fiecare copil t r e b u i e s
fac o g r i m a s a t t d e u r t n c t s p o a t s p e r i a c h i a r i p e cel m a i c u r a
j o s o i m . R m n e m n a c e a s t p o z i i e t i m p d e 10-15 s e c u n d e , a p o i p u n e m
j o s cellalt picior i ne r e l a x m , d e t e n s i o n m m u c h i i . T r e b u i e s s i m i m
c t d e m u l t n e - a m r e l a x a t . R e p e t m j o c u l a c e s t a d e 2-3 o r i .
SACI P L I N I
C o p i i i a d o p t o p o z i i e i m i t n d n i t e saci d e g r u : i n t i n d i i n c o r
d e a z m e m b r e l e . C o n d u c t o r u l j o c u l u i va s p u n e : Suntem saci plini, sun
tem saci plini; vine oricelul i roade sacii,
1 40

apoi grul curge din saci." S a c i i

se

J o c u r i de rel.ix.n i
g u r e s c i c o p i i i t r e b u i e s r e d e a c u m < u i ie g i u l d i n saci: c o r p u l l e d e
v i n e d i n c e n c e m a i m o l e i t , d e t e n s i o n a i , c a i n i e saci g o i . J o c u l p o a t e l i
r e p e t a t d e 4-5 ori.
LUMINRI APRINSE
Copiii j o a c rolul u n o r l u m i n r i a p r i n s e : stau d r e p i , c u braele m p i c
u n a t e i n t i n s e n sus. L u m i n r i l e a r d ncet: c o p i i i se las ncet pe vine
R e p e t m a c e s t e m i c r i d e 2-3 o r i .
O M U L D E ZPAD
Copiii joac rolul u n o r o a m e n i de zpad: stau drepi, cu minile pe
olduri. Din cauza soarelui p u t e r n i c , o a m e n i i de z p a d se topesc neci:
c o p i i i s e l a s n c e t p e p o d e a . R e p e t m a c e s t e m i c r i d e 2-3 o r i .
GREUTI AMBULANTE
N e p l i m b m p r i n sal n t r - u n r i t m lent. N e i m a g i n m c i n e m n
m n o g r e u t a t e . G r e u t a t e a s e m i c : a j u n g e l a n i v e l u l c o t u l u i , a p o i l a ni
v e l u l g t u l u i , n p i c i o a r e (le p u t e m r i d i c a d i n c e n c e m a i g r e u , a b i a m a i
p u t e m s u m b l m ) . Apoi, dintr-o dat, greutatea dispare brusc: simim
c u m ni se u u r e a z corpul, iar picioarele p a r c se ridic de la sine n t i m p
ce ne plimbm.
PESCRUII
C o p i i i s e p l i m b p r i n s a l p e o m u z i c l e n t , r e l a x a n t . Suntem nite
psri,
ferme,

nite pescrui i

zburm pe

ritmul

uniforme de aripi. Am obosit puin,

Vedem un vapor,

Alunecm prin

aer cu

bti

iar zborul nostru a devenit mai greoi.

ne ndreptm repede ctre el i aterizm.

rele, oldid, gtul i aripile.


ne scuturm

muzicii.

Un val lovete puntea vaporului,

capul ca s scoatem apa din urechi.

Inspirm

Ne

ntindem picioa

iar noi trebuie s

adnc,

apoi ne lum

din nou zborul, zburnd linitit, echilibrat." Ne m i c m b r a e l e n f u n c i e de


etapa n care ajunge povestirea: c n d m a i r e p e d e , c n d m a i ncet, cu elan
m a i m a r e sau m a i mic.
ANIMALE UDE
J u c m rolul u n o r a n i m a l e u d e , care stau n mijlocul c m p u l u i i mi
ros florile. n c e p e s p l o u , n e s t r n g e m l a u n loc, d a r p l o a i a n e u d ,
totui. C n d ploaia se oprete, s c u t u r m a p a de pe brae, picioare, c o r p
i fa.
141

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


COALA DE R O B O I
M a m a - r o b o t " i n v a pe copii s se p o a r t e ca i r o b o i i " : ne ncor
d m p e r n d toate prile corpului. U n u l d i n t r e copii j o a c rolul m a m e i r o b o t " , c a r e v e r i f i c ( p i p i n d ) d a c c o p i l u l i-a n c o r d a t s a u i-a r e l a x a t
muchii n m o d corespunztor: braul drept, braul stng, ambele brae,
p i c i o r u l d r e p t , p i c i o r u l s t n g , a m b e l e p i c i o a r e , s p a t e l e , g t u l , faa. F i e c a
r e p a r t e a c o r p u l u i t r e b u i e s o n c o r d e z e , a p o i s o r e l a x e z e d e 2-3 o r i .
J o c u l s e p o a t e j u c a i c u m u c h i i feei. n c e r c m s n e n c o r d m p e
r n d t o i m u c h i i feei: r i d i c m d i n s p r n c e n e c a i c u m n e - a m m i r a , n e
n c r e i m f r u n t e a nervoi, cu ochii rotunjii, n c h i z n d ochii, n c o r d n d
muchii ochilor, ne n c o r d m m u c h i i nasului, ne lipim limba ct m a i t a r e
de cerul gurii, strngem maxilarul, ne u g u i e m buzele.
OMUL DE CAUCIUC
Acest j o c se j o a c n p e r e c h i . I n s p i r n d i e x p i r n d cu voce t a r e , exa
gerat, u n u l d i n t r e copii u m f l " o m u l d e c a u c i u c d i n faa lui p n c n d
acesta se u m p l e de tot cu a e r i fiecare p a r t e a c o r p u l u i o m u l u i d i n cau
ciuc a j u n g e c o m p l e t c o n t u r a t . n c o n t i n u a r e , copilul scoate d o p u l " , iar
a e r u l iese d i n o m u l d e c a u c i u c . D u p a c e e a , p a r t e n e r i i i s c h i m b r o l u l .
BALOANE
C o p i i i j o a c r o l u l u n o r b a l o a n e d e z u m f l a t e , c a r e n u c o n i n a e r (copi
i i t r e b u i e s s e r e l a x e z e , s-i s c u t u r e b r a e l e i p i c i o a r e l e , s s e r e l a x e z e
ct m a i m u l t ) . C o n d u c t o r u l j o c u l u i n c e p e s-i u m f l e " , s c o n d u n s u n e t
f u u u " , i a r c o p i i i s e u m p l u d e a e r ( t r e b u i e s-i e x t i n d p l m n i i , s t r a g
c t m a i m u l t a e r n p i e p t i s-i n c o r d e z e c o r p u l ) . L a u n n o u s u n e t (sssssss"), b a l o n u l s e g u r e t e i s e d e z u m f l ( e x p i r n c e t a e r u l , s e r e l a x e a z ,
se l a s " c t m a i m u l t ) . C i n e v a p u n e u n p e t i c " p e b a l o n i j o c u l n c e p e
d i n n o u . Copiii p o t j u c a i rolul u n o r b a l o a n e u m p l u t e cu gaz, c a r e zbur
d n t o a t e p r i l e i s e lovesc d e t o t felul d e l u c r u r i n a i n t e s s e d e z u m f l e
c o m p l e t : se s c a l d " n r a z e l e s o a r e l u i , i b a t e p l o a i a , s e l u p t c u f u r t u n a
sau viscolul etc.
O MAGIE NEREUIT
V r j i t o r u l v r e a s c r e e z e s o l d a i p r i n m a g i e , d a r a s t a n u i iese d e c t l a
f i e c a r e a d o u a n c e r c a r e (copiii s e p l i m b p r i n s a l c u m u c h i i n c o r d a i ,
n pas de defilare). D i n c n d n c n d , b a g h e t a m a g i c se stric, iar solda
ii s e t r a n s f o r m n d i f e r i t e o b i e c t e : g h e a , z p a d s a u c i o c o l a t c a r e s e
112

Jocuri de relaxare
t o p e t e , m i e r e sau lav c a r e s e s c u r g e ncet. C o p i i i t r e b u i e s r e d e a a c e s t e
l u c r u r i , a v n d c o r p u l ct m a i r e l a x a t . Vrjitorul p o a t e verifica g r a d u l d e
r e l a x a r e a muchilor, r i d i c n d picioarele i b r a e l e soldailor.
La un m o m e n t dat, bagheta ncepe s funcioneze i poate s execute
d o u vrji p e r n d : s u n t e m l a d e n t i s t ( s t m c u c o r p u l n c o r d a t ) - s t m n
t r - o c a d p l i n c u a p c a l d (cu c o r p u l r e l a x a t ) .
PRAFUL DE VISURI
Sub efectul p r a f u l u i de visuri", copiii se prefac c d o r m p r o f u n d , c o m
p l e t r e l a x a i , a p o i , l a u n s e m n a l , s e r i d i c b r u s c , f u g n t r - u n alt l o c , u n d e
i a j u n g e d i n u r m " i a d o r m d i n n o u . R e p e t m d e m a i m u l t e o r i i v e r i
ficm gradul de relaxare.
DANSUL N C H E I E T U R I L O R
n c h e i e t u r i l e n c e p , p e r n d , s d a n s e z e " , s s e m i t e : n c h e i e t u r a m i
nii, coatele, u m e r i i , oldul, g e n u n c h i i , gleznele, a p o i i gtul. C n d toa
te ncheieturile noastre se mic, vom opri pe r n d micrile, n o r d i n e
invers.
RESPIRAIE COLORAT
Ne aezm c o m o d pe un scaun i r e s p i r m uniform, cu ochii nchii.
Ne i m a g i n m c aerul inspirat se coloreaz, p t r u n d e n toate pri
le corpului i ne nconjoar d u p ce l e x p i r m . Se nvolbureaz n ju
r u l nostru, ca i c u m am fi ntr-un balon uor. Avem senzaia c s u n t e m
u o r i c a n i t e f u l g i d e n e a . D u p c e n e r e l a x m 1-2 m i n u t e , t o i p a r t i
c i p a n i i i m p r t e s c e x p e r i e n e l e , c u m s - a u s i m i t i c e c u l o a r e a v e a
aerul expirat.
BALONUL TENSIUNILOR
U m f l a m m p r e u n u n b a l o n m a r e , n c a r e t o i c o p i i i p o t s-i s u f l e "
t o a t e t e n s i u n i l e . F i e c a r e sufl n b a l o n p n c n d s i m t e c s-a e l i b e r a t d e
t o a t e t e n s i u n i l e . D u p c e b a l o n u l t e n s i u n i l o r a fost u m f l a t , d e c i d e m m
p r e u n c u m s s c p m de el. // aruncm pe geam/pe u? U r m e a z s f a c e m
acest l u c r u m p r e u n .
S NE ELIBERM DINTR-O POZIIE INCOMOD
Fiecare copil ia o poziie e x t r e m de i n c o m o d . R m n e aa p u i n t i m p ,
a p o i n u m r m m p r e u n p n l a 5 , d u p c a r e l d m voie s ias d i n

I 13

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


a c e a s t p o z i i e . R e p e t m n c o d a t j o c u l . A r e u n efect d e d e t e n s i o n a r e
foarte bun.
MASAJ
F o r m m p e r e c h i i m a s m cu for spatele colegului.
GIMNASTICA FEEI
n c o r d m i r e l a x m m u c h i i feei: f a c e m o g r i m a s p u t e r n i c - a p o i
o fa c u m u c h i i lsai); r i d i c m b r u s c s p r n c e n e l e - a p o i l e r e l a x m ; n e
u g u i e m buzele ct m a i tare - apoi le r e l a x m ; d e s c h i d e m g u r a ct m a i
t a r e - a p o i o n c h i d e m ; ne d i l a t m n r i l e - a p o i le r e l a x m etc.

111

BIBLIOGRAFIE
( 1 9 9 0 ) : Jtekos

cs, A.

mozgsfejleszto gyakorlatok.

Fejleszto

Pedagogia,

1990

December
Bagdy,

E., T e l k e s , J.

(1995):

Szemelyisegfejleszto

modszerek az iskolban.

Nem-

zeti T a n k o n y v k i a d o , B u d a p e s t a
B a r t o k , E . ( c o o r d . ) , G a g y i , E., C r o s o s c h i , C , C s e h , A., D e k G y o r f i , E.,
Fiilop,
lor

G.

Bartok,

E.

Eu

(2010):

lexico-grafice.,

Trgu

mai

bine!

ndrumtor pentru

Epuizarea profesional

(2009):

supervizrii d e grup.

citesc

tratarea

tulburri

Mure
a

L u c r a r e de disertaie.

cadrelor

didactice

i posibilitile

U n i v e r s i t a t e a de Vest T i m i

oara, M a s t e r a t : S u p e r v i z a r e n serviciile sociale i de s n t a t e m i n t a


l., T i m i o a r a
Benedek,

L.

( 1 9 9 2 ) : Jtek es pszichoterpia.

M a g y a r Pszichitriai Trsasg.

Budapesta
Bliss, T. & R o b i n s o n , G. & M a i n e s , B. ( 1 9 9 5 ) : Developing Circle Time. L u c k y
D u c k Publishing, Bristol
Bliss, T. & R o b i n s o n , G. & M a i n e s , B. ( 1 9 9 6 ) : Circle Time. L u c k y D u c k
Publishing, Bristol
Csnyi,

E.,

Ferling,

F.

eves gyerekek szmra.


Cskszentmihlyi,

( 2 0 0 0 ) : Jtsszunk

Lzr,

(1997):

dagogiban 5-10 eveseknek.


Fazekasne

Fenyvesi,

5-6

Flow.

Az

M.

ramlat.

tokeletes

elmeny pszicho-

Budapesta

( 2 0 0 8 ) : Jtszotrs.

K.

Kepessegfejleszto jdtekok

opron

M.

logija. A k a d e m i a i K i a d o ,
Demeter

egyiitt!

Drmajtekok

Cieobook H u n g a r y
(2006): A

es kreativits a fejlesztope-

Kiado,

beszedhalls fejlesztese

Szentendre
4-8 eves

eletkorban.

Mozaik Kiado, Szeged


Furkne
a

Mozes,

tanulsi

L.

Jtszd

(2005):

nehezsegekkel

kiizdo

ujra!

gyermekeknek

Kepessegfejleszto
12

eves

korig.

jtekgyujtemeny
K-EMOPI,

Tatabnya
G a b n a i , K . ( 1 9 9 3 ) : Drmajtekok. M T M K , B u d a p e s t a
Gabnai,

K.

( 2 0 0 5 ) : Drmajtekok.

Bevezetes a drmapedagogiba.

Helikon

Ki

ado, Budapesta
Gosy,

M.

(1994):

beszedeszleles

es

beszedmegertes fejlesztese.

Ovodsoknak.

NIKOL GMK, Budapesta


Gosy,

M. ( 1 9 9 4 ) : A beszedeszleles es a beszedmegertes fejlesztese (szoban es irs-

ban). Iskolsohnak.

NIKOL GMK,

Budapesta

I 15

B a r t o k Eva: Joc - bucurie - ochi strlucitori


Dr. G y a r m a t h y ,

( 2 0 0 7 ) : Diszlexia. A specifikus tanitsi zavar.

E.

Lelekben

O t t h o n Kiado, Budapesta
Gyenei,

M.

Tanulsi zavarok korrekcioja a tanorkon.

(1992):

Iskolapszicho

l o g i a 21.sz. E L T E K i a d v n y , B u d a p e s t a
Kacso,

E.,

Bartok,

tarea personalitii
Kalamr,

H.

(2010): Pietre preioase.

E.

copiilor.,

Trgu

Culegere de jocuri pentru dezvol

Mure

Tanulsi zavarok korrekcioja es szemelyisegfejlesztes.

(2005):

Isko

l a p s z i c h o l o g i a 18.sz. E L T E K i a d v n y , B u d a p e s t a
Karlocai,

M.

iskolsoknak.
Konta,

L,

Kommasszony,

(2002):

Magyar Konyvklub,

hol az ollof

Gyermekjtekok

ovdsoknak,

Budapesta

( 2 0 0 2 ) : A szocilis keszsegek jtekos fejlesztese az isko-

Z s o l n a i , A.

lban. N e m z e t i T a n k o n y v k i a d o , B u d a p e s t a
Kosne Ormai,

V.

( 2 0 0 1 ) : Szemelyisegfejleszto jtekok, A L T E R N f u z e t e k 8 ,

Budapesta
Meixner,

I.

(2004): A

beszedneveles es a beszedfejlesztes kezikonyve.

Meixner

Alapitvny, B u d a p e s t a
M o h a i , P. ( 2 0 0 4 ) : Kozbssegformlo jtekok.
Petroczi,

E.

Flaccus Kiado, B u d a p e s t a

Kieges - elkeriilhetetlen?

(2007):

Eotvos Jozsef Konyvkiado,

Budapesta
P i n c z e s n e d r . P a l s t i , I. ( 2 0 0 4 ) : Onismereti tukbr, P e d e l l u s T a n k o n y v k i a d o ,
Debrecen
Porkolbne
ral

Balogh,

kiizdo

K.

kisiskolsoknak.

Kepessegfejleszto

(1987):

Iskolapszichologia

eljrsok

4.sz.

tanulsi

ELTE

zavar-

Kiadvny,

Budapesta
Porkolbne
szuresere

Balogh,

es

K.

korrekciojra.

Modszerek

(1990):

Iskolapszichologia

tanulsi

17.sz.

zavarok

csoportos

ELTE

Kiadvny,

iskolban.

Alex-typo,

Budapesta
Porkolbne

Balogh,

K.

(1992):

Kudarc

nelkiil

az

Budapesta
R u d a s , J . ( 1 9 9 0 ) : Delfi orokosei. G o n d o l a t , B u d a p e s t a
S e d l a k , F., S i n d e l a r , B. ( 1 9 9 5 ) : Dejo, mr en is tudom!" Ovodskorii es iskolt kezdo gyermekek korai fejlesztese.
Sindelar,

B.

(2002):

gesegenek felismeresere

BGGYTF,

Vizsgloeljrs

az

Treningprogram

iskols

Budapesta
gyermekek

hasznlatcihoz.

reszkepesseg-gyen-

A/3

Nyomdaipari

e s K i a d o i S z o l g l t a t o Kft., B u d a p e s t a
S z s z n e C s i k o s , K.,

V a r g a , K.

sziikseges pszichikus funkciok

( 2 0 0 6 ) : Segitokeszseg. A tanuls sikeressegehez

megfigyelese

Budapesta

I 16

es fejlesztese.

Ec-Pec

Alapitvny,

Bibliografie
S c h m i d t n e B a l a , E. ( 2 0 0 4 ) : Kepes kdnyv a dadogsrol es ms dolgokrol.

Koz-

hasznii Alapitvny a Dadogokert, B u d a p e s t a


a r i n e B e r e g i , J.

( 2 0 0 8 ) : Fejleszto tervek gyujtemenye.

G a z d s z E l a s z t i k Kft,

Miskolc
V a r g a , I . , G 6 n c z i , K., P i n t e r , I.

( 2 0 0 5 ) : Onismereti jtekok gyujtemenye.

Pedel-

lus T a n k o n y v k i a d o , D e b r e c e n
W a l k e r , J.

(1996):

Feszidtsegolds az iskolban. Jtekok

Tankonyvkiado, Budapesta

I 17

es gyakorlatok.

Nemzeti