Sunteți pe pagina 1din 7

Nr.

1.

Criteriile de
delimitare

Anul creerii
organizatiei

Uniunea Europeana (UE)

Organizatia Natiunilor
Unite (ONU)

Ca CECO prin Tratatul de


la Paris semnat la 18
aprilie 1951 si a intrat in
vigoare la 25 iulie 1952;
Ca CEE prin Tratatul de la

Roma semnat la 25 martie


1957 si intrat in vigoare la
1 ianuarie 1958;

Ca CEEA instituita la 25
martie 1957;
Ca UE prin Tratatul de la
Maastricht semnat la 7
februarie 1992 si intrat in
vigoare la 1 noiembrie
1993.

Ca alianta pe timp de
razboi la 1 ianuarie
1942;
Ca organizaie
internaional la 24
octombrie, 1945;

2. Deviza

Unitate prin diversitate!

Este lumea ta!

3. Tipul organizatiei

UE este o organizatie
superstatala

ONU este o organizatie


interguvenamentala

Uniunea European are apte


instituii:
Parlamentul European
(Legislativ);
Indeplineste alaturi de
Consiliul UE puterea
legislativa;
Imparte cu Consiliul
UE puterea bugetara si
are ultimul cuvint
asupra aprobarii sau
respingerii bugetului
general al UE;
exercita supravegherea
democratica asupra
tuturor institutiilor UE;
decide asupra

Organizaia Naiunilor
Unite este compus din
cinci entiti:
Adunarea General a
Naiunilor Unite
(Intilnirea tuturor
membrilor);
discuta recomandari
sau sugestii date
statelor membre sau
Consiliului de
securitate al ONU;
decide admiterea de
noi membri ,
conform
propunerilor date de
Consiliul de

4. Institutiile
caracteristice

proiectelor de directive
si regulamente UE;
ratifica tratatele
negociate de Comisie si
Consiliu;

Consiliul European
(stabileste directia si
impulsioneaza integrarea);
acorda impulsurile
necesare dezvoltarii si
stabileste prioritatile si
obiectivele generale;
nu legifereaza;

securitate al ONU;
adopta bugetul;
alege membrii
temporari ai
Consiliului de
securitate al ONU,
toti membrii
Consiliului
Econnomic si
Social, Secreteaturl
general al Natiunilor
Unite;
fiecare tare are vot.

Secretariatul
Naiunilor Unite
Consiliul UE (camera
(Instituia
superioara);
administrativ a
indeplineste alaturi de
Naiunilor Unite);
parlamentul european
sustine alte agentii
puterea legislativa;
specializate;
imparte alaturi de
presedintele
parlamentul european
Secretariatului
puterea bugetara;
natiunilor Unite este
asigura coordonarea
votate de Adunarea
politicilor economice si
generala pe un
sociale si stabileste
mandate de 5 ani.
liniile generale pentru
Politica Comuna pentru
afaceri Externe si de Curtea internaional
de justiie (Curtea
Securitate;
universal de drept
incheie acorduri
internaional )
internationale;
ia decizii cu privirile
dintre state si emite
Coomisia Europena
decizii cu valoare
(executivul);
legala;
exercita puterea
cei 15 judecatori
executiva;
sunt alesi de
propune priecte
Adunarea generala
legislative catre
pe un mandat de 9
parlament si consiliu;
ani;
implimenteaza politice
UE si administreaza
bugetul;

Consiliul de Securitate
ONU;

asigura aplicarea
corecta alegislatiei;
negociaza tratatele
internationale;

Curtea de justitie a UE;


Asigura interpretarea
unitara a legislatiei
europene;
Are putere de a decide
asupra disputelor legale
dintrea statele membre,
institutiile UE,
companii si indivizi;

responsabil pentru
mentinerea pacii la
nivel international;
poate adopta
rezolutii ale
Consiliului de
Securitate al ONU;
are 15 membri
permanenti cu
putere de veto
(China, Franta,
Rusia, Marea
Britanie si Statele
Unite) ai alti 10
membri alesi.

Consiliul Economic i
Curtea Europeana a
Social al Naiunilor
Auditorului;
Unite;
Verifica folosirea
Responsabil pentru
corecta a veniturilor si
comunicarea dintre
cheltuielilor institutiilor
state pe domeniile
UE;
economic si social;
Coordoneaza
Banca Cantrala
cooperarea dintre
agentiile
Europeana;
formeaza alaturi de
specializate.
bancile centrale
nationale Sistemul al Consiliul de Tutel al
Bancilor Centrale si
ONU;
astfel decide politica
la inceput avea rolul
monetarea a zonei
de a administra
Euro;
domeniile coloniale
asigura stabilitatea
care erau sub
preturiloe in zona euro
mandatul Societatii
prin controlarea
Natiunilor;
fluxului de bani.
si-a sistat activitatea
in 1994, cind statul
Palau a devenit
independent.
5. Scopul constituirii UE este o uniune economic
i politic.
ONU are misiunea de a
asigura pacea mondial,

respectarea drepturilor
omului, cooperarea
internaional i
respectarea dreptului
internaional.

6. Sediul

Bruxelles (executiv i
legislativ)
Strasbourg (legislativ)
Luxemburg (curtea )
Frankfurt (banca central)

New York

7. State membre

28 de state suverane

193 de state membre

8.

Limbi oficiale

State membre

UE utilizeaza 24 limbi
oficiale: bulgara, ceha, croata,
daneza, engleza, estona,
finlandeza, franceza,
ONU utilizeaz 6 limbi
germana, greaca, irlandeza, oficiale: araba, chineza,
italiana, letona, lituaniana,
engleza, franceza, rusa i
maghiara, malteza, olandeza, spaniola.
poloneza, portugheza,
romana, slovaca, slovena,
spaniola, suedeza.

28 state membre

193 state membre

Analiza comparativa a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene


Printre tratatele constitutive ale Uniunii Europene putem enumera urmatoarele: TCECO,
TCEE, TCEEA si Tmaastricht.
Tratatul de instituire CECO este semnat la Paris de Belgia, Franta, Germania , Italia,
Luxemburg si Olanda la 18 aprilie 1951 si intra in vigoare la 25 iulie 1952. Tratatul este temporar,
fiind incheiat pe 50 de ani, din cauza caracterului sau experimental. Astfel, la 23 iulie 2004,
TCECO iese din vigoare, iar sectorul carbunelui si otelului intra sub sectorul TCE. TCECO isi
propune drept scop sa creeze o piata comuna pentru produsele din industria carbunelui si
otelului.
Structura institutionala CECO este formata din : Inalta Autoritate, Consiliul Special de
Ministri, Adunarea Comuna si Curtea de Justitie.
In alta
A u to rita te

C o n siliu l
S p ecia l d e
M in istri

A d u n a rea
C om una

C u rte a d e
ju stitie

este fo rm ata
d in 9
p erso an e ,
n u m ite d e
co m u n a co rd
cu statele
m em b re, p e
b aza
co m p eten tei
lo r;
are
co m p eten te
larg i;
d eciziile sale
su n t
o b lig ato rii si
au o
ap licab ilitate
d irecta p e
terito riu l
statelo r.

este o
in stitu tie
in terg u v ern am
en tala ce
rep rezin ta
sta tele
m em b re;
are m isiu n ea
de a co o rd o n a
actiu n e a
sta telo r cu cea
a C o m u n itatii.

este co m p u sa
d in
p a rlam en tari
p rop u se d e
leg islativ ele
sta telo r
m em b re;
ex ercita
co n tro lu l
d e m o cratic
asup ra In alte i
A u to ritati.

v eg h eaza la
resp ectarea
p rev ed erilo r
TCECO;
so lu tio n e aza
litig iile d in tre
sta te,
in trep rin d er i.

La 25 martie 1957, membrii CECO semneaza la Roma Tratatul de instituuire a CEE si


Tratatul de Instituire a CEEA. Cele doua tratate intra in vigoare la 1 ianuarie 1958. Din acel
momement si pina la iesirea din vigoare a CECO, vor functiona trei comunitati europene , insa, cu
personalitate juridica disctincta.
Tratatu CEE este cel mai important dintre tratatele constitutive, pentru ca isi propune
integrarea ansamblului economiei statelor membre, ca urmare sa inceapa a fi bazele constructiei
unei uniuni politice. Obiectivele acestuia sunt prevazute la art. 2 TCEE, si sunt urmatoarele:
o dezvoltarea armonioasa a activitatilor economice pe ansamblul Comunitatii;
o expansiunea continua si echilibrata;
o asigurarea unei stabilitati crescut (economie, soociale, politice);
o dezvoltarea unor relatii cit mai strinse intre statele membre.
Comunitatea a prevazut si anumite mijloace prin care trebuie sa atinga obiectivele propuse:
o stabilirea treptata a unei piete comune;
o apropierea progresiva a politicilor economice ale statelor.
Obiectivul general al TCEEA se deosebeste de cel al TCEE, si anume prin faptul ca
TEuratom urmareste formarea si dezvoltarea rapida a industriei nucleare. Asemanarea dintre
aceste doua tratate se evidentiaza prin tendinta ambelor de a dezvolta schimburile cu alte tari si
cresterea nivelului de trai in statele membre. Deasemnea TCEEA se deosebeste de TCEE prin
mijloacele mai diverse prevazute pentrun atingerea obiectivelor, acestea fiind urmatoarele:
o dezvoltarea cercetarilor stiintifice;
o adoptarea normelor comune de securitate pentru protectia populatiei si a lucratorilor;
o stimularea investitiilor;
o asigurarea aprovizionarii regulate cu energie;
o garantarea utilizarii pasnice a materialelor nucleare;
o crearea unei piete comune in acest domeniu.
In ceea ce priveste sistemul institutional creat de Tratatele CEE si Euratom, comunitatile
dispun de o structura institutionala in principiu independenta. Totusi, din ratiuni practice,
Conventia de la Roma, semnata concomitent cu tratatele constitutive, unifica unele institutii ale
Comunnitatilor:
a) Adunarea Comuna CECO este largita si transformata in Adunare, cu rolul de a
functtiona pentru toate cele trei Comunitati. Ea se va autointitula Adunarea
Parlamentara Europeana, iar in 1962 Parlamentul European. Are atributii de deliberare,
dar puterile sale legislative sunt limitate. Mai importante sunt atributiile de control;
b) Curtea de Justitie a CECO devine competenta pentru noile Comunitati. Ca si
anterior, are rolul de a asigura respectarea tratatelor. Se infiinteaza Comitetul
Economic si Social, organ comun pentru CEE si CEEA, cu rol consultativ.
c) Comisia CEE si Comisia CEEA . aceste institutii corespund Inaltei Autoritati CECO.
Ele sunt formate din personalitati independenta, numite de state. Comisia CEE numara
9 membri, iar Comisia CEEA 5 membri;
d) Consiliile de Ministri reprezinta interesele statelor si dobindec rolul principal in noile
comunitati.
Un alt tratat constitutiv a UE este Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992 si
intrat in vigoare la 1 noiembrie 1993.
Tratatul de la Maastricht, in comparatie cu cele doua tratate mentionate, creaza Uniunea
Europeana , o structura eterogena, construita pe 3 piloni.

Pimul pilon (comunitar)


cuprinde cele 3 Comunitati:
CECO, CE si CEEA.
cadru institutional unic:
Comisia, Consiliul,
Parlamentul, Curtea de Justitie
si Curtea de Conturi,
introducerea cetateniei unice;
libera circulatie a bunurilo,
serviviilor, capitalului si
persoanelor.;
dezvoltarea politicii
Comunitare;
trecrea la o uniune economica
si monetara;
se extinde votul cu majoritatea
calificata;
s-au creat mecanisme de
integrare diferentiata;
utilizarea de Marea Britanie a
clauzei pting out.

Pilonul doi
(interguvernamental)

Pilonul trei
(interguvernamental)

dezvoltarea Politicii Externe si


de Securitate comuna (PESC).

Cooperarea in justitie si afaceri


interne (JAI);
oferirea de azil politit;
problemea migratiunii;
cooperarea judiciara in materie
penala si civila

Deoarece reforma sistemului comunitar continua sa reprezinte o necesitatate stringenta, la 13


decembrie 2007breprezentantii ceolor 27 de state membre ala UE semneaza Tratatul de la
Lisabona. Tlisabona reformeaza pefund TUE si TCE, preluind in acest sens sunstanta defunctiti
Constitutiei europene:
Comunitatea Europeana dispare, Uniunea Europreana fiind succesoarea acesteia. In
consecinta TCE este redenumit Tratatul de functionare a UE;
UE primeste personalitate juridica;
Se creeaza doua functii importante:
a) Presedintele Consiliului European, cu un mandat de doi ani si jumatate;
b) Inaltul reprezentant pentru politica externa si securitatea comuna (detinatorul
acestei demnitati va fi vicepresedintele Comisiei).
Parlamentul European primeste noi puteri in sfera legislativa, prin extinderea procedurii
de codecizie, in domeniu bugetar, cel al acordurilor internationale, in politica agrara,
transporturi, etc.
Se simplifica procedura de luare a deciziilor cu majoritatea calificata in Consiliu:
propunerea va trebui sprijinita de 55 % din numarul statelor membre;
Parlamentele nationale primesc dreptul de a ridica obiectii privind proiectele legislative
ale UE;
Carta Drepturilor Fundamentale primeste forta obligatorie;
Sub aspect juridisctional, accesul particularilor la Curtea de Justitie pentru a plinge
impotriva unui act comunitar este imbunatatit; etc
Astef, observam ca fiecare tratat constitutiv vine sa aduca unele schimbari in crearea si
dezvoltarea Uniunii Europene. Aceste schimbari au menirea de contribui la eficacitate sporita a
activitatii UE.

S-ar putea să vă placă și