Sunteți pe pagina 1din 4
PATRARHIA ROMANA AQuivevmeris Pavel. | PREAFERICITE PARINTE PATRIARH wn ALLE 0.1 | MA adresez Preafericirii Voastre, in calitate de Pregedinte al Sfintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Roméne, precum si inaltpreasfinfitilor Parinti Mitropoliti, inaltpreasfinfijilor Parinfi Arhiepiscopi, Preasfinfitilor Parinti Episcopi si Preasfinitilor Parinti Arhierei-Vicari. "$i s-a pornit o furtund mare de vant si valurile se pravilleau peste corabie, incdt corabia era aproape sit se umple. lar lisus era la partea dindarét a corabiei, dormind pe c&ipatdi. L-au desteptat si I-au zis: Invaqatorule, nu-Ti este grijat cd pierim? Si El, sculandu-se, a certat vantul si a poruncit mérii: Taci! Inceteazit! $i vantul s-a potolit si s-a flécut liniste mare. $i le-a zis lor: Pentru ce sunteti asa de fricosi? Cum de nu avefi credinja?" (Marcu 4; 37-40) S-a pomit furtuna mare in toata Ortodoxia. Cu durere in suflet si constient de mantuirea mea gi a credinciosilor al céror duhovnic le sunt si pentru care rispund in faja lui Dumnezeu, eu nevrednicul semnatar al acestor randuri, Protos. Elefterie Tarcuj4, impreuna cu credinciosii, fii ai Eparhiei Romanului si Bacdului, care ne aflam in Corabia Bisericii Ortodoxe Roméne, strigim dupa ajutor la Sfantul Sinod. $i cerem iesirea Bisericii Ortodoxe Romane din Consiliul Mondial al Bisericilor. " $i le-a zis lor: Pentru ce sunteti asa de fricosi? Cum de nu aveti credinci?" Eu sunt unul dintre fricosi si cu slab& credinjZ, dar nu in Dumnezeu, ci in unii cérmaci ai acestei Corabii. Am strigat dupa ajutor la 1PS Ioachim cand am depus la Cancelaria Arhiepiscopiei trei serisori, si anume: in data de 17.08.2016, inregistraté cu nr. 2021; in data de 23.08.2016, ‘inregistrati cu nr. 2081 si in data de 12.09.2016, inregistrata cu nr, 2198, anexate la prezenta, Ca si atunci cu Sfinfii Apostoli, Hristos Domnul este la cérma Corabiei si astazi, dar prin atotinjelepeiunea si dragostea Lui a lasat ca si maini ale Sale la cdérma Corabiei pe ierarhii Bisericii care au libertatea in credinta, cugetare si voinja, fuigiduind ascultare deplind de toata invafatura Bisericii. lerarhi ai Bisericii care, pentru a putea cérmui Corabia-Bisericd spre imparitia Jui Dumnezeu, trebuie sa traiasci in Duhul lui Hristos gi in ascultare de Sfintele Scripturi, de Sfingii Parinti gi de Sfintele Canoane care sunt carma, timona Corabiei. "Sinodul nu este aceasta: sd se intruneased simplu ierarhi si preofi, chiar daca ar fi ‘uli; ci si se intruneasca in numele Domnului, spre pace $i spre pazirea canoanelor... $i nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stéipanirea de a incalca canoanele, fird numai sii le aplice $i si se aldture celor predanisite, si si urmeze pe Sfintii Parinti cei dinaintea noastrd... Sféintul Ioan Gurd de Aur a spus deschis ci dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci $i cei aflati in comuniune cu ei." (Sf:Teodor Studitul) Cand am strigat in acele scrisori, m-am adresat doar cu cuvinte din Sfinta Scriptura, din Sfingii Parinfi, Sfintele Canoane si, din nefericire, nu mi s-a rspuns cu niciun cuvant scripturistic, ci doar cu cuvinte proprii, acuze si ameninfiri: "Ce? Tu ai fost la Sinod? Ce teologie stii? Esti apostat... Vei simfi asperitatea pustiului... stipanita de diavoli. Credeam c& ai discemmantul sa distingi esenfialul de non-esenfial, dar nu ai avut, asumandu-fi un text sectar, plin de erori dogmatice, canonice si eclesiologice... refuzdind dialogul si contorsiondind Adevarul méntuitor... Te-ai erijat in a fi un fel de "pap infailibil" spaland minjile unor credinciosi... utopica, necugetata si eretica decizie de a nu mai pomeni in slujbe chiriarhul." Asa am ajuns si fiu scos din chilie, din toate drepturile, oprit de la sdvarsirea tuturor lucrailor sfinte $i mutat "disciplinar" la Manastirea "Indlfarea Domnului", comuna Zemes, judeful Baciu, "conform Can. 4, Sin. IV; Can. 21, Sin. VII", Manistirea cea mai izolati si mai greu accesibila din Eparhie, unde gradul de frig si umiditate este foarte ridicat. Este singurul loc unde sunt invocate Canoanele, dar aceste Canoane fac referire doar la cei rizvratifi. Deci sunt un rizvratit pentru c& spun adevarul? Can.4: "Cei care cu adevirat si fara prihandt (curati) petrec viafa cea singuraticd (monahal) sa fie invredniciti de cinstea cuvenita. Dar fiindedi unii, folosind chipul ‘monahal cu fedirnicie, tulburd bisericile si treburile politice, pribegind cu nepasare prin cetaiti [..] lar cel ce ar cilca aceastit ordinduire (hotiirdre) a noastré, ordnduim sai fie afurisit (excomunicat)..." Durerea a fost si riméne c& la Sinodul din Creta a fost semnat documentul "Relafiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii crestine". in acest document, "Biserica Ortodoxa accept denumirea istoricd a altor biserici si confesiuni crestine eterodoxe". Deci nu mai este Una Sfainté, Sobomiceasca si Apostoleascd Bisericd, aga cum au marturisit Sfinjii Parinfi in cei 2000 de ani. Acum este Una si mai multe, este da si nu. $i continua: "trebuie sa se sprijine pe clarificarea, cft ‘mai repede, a intregii lor eclesiologii. $i, in special a invaiturii lor generale despre Taine, har, preofie si succesiune apostolica." Ce are de clarificat si att de repede Biserica Ortodoxi cu ereticii si cu toate confesiunile crestine? Are numai Biserica Ortodoxa Taine, har, preofie si succesiune apostolic? Da si nu?! Cum si cui ii sunt adresate cuvintele Domnului nostru Tisus Hristos in Evanghelia de la Matei 5, 37: "Ci cuvantul vostru sa fie: Ceea ce este da, da; si ceea ce este nu, nu; iar ce € mai mult decdt acestea de la cel rau este." Deci, in mod voit, se amestecd binele cu raul, minciuna cu adevarul. Adevarul care este Hristos, invaaturile Sfinfilor Paringi si Canoanele Bisericii Ortodoxe au ajuns piese de muzeu puse de unii in rafturile minfi, laolalté cu tot felul de idoli, kitsch-uri sclipitoate fabricate in laboratoarele scolilor modeme fri de Dumnezeu, ca si nu mai fie mustriri de constiing&. Care este da si care este nu??? Cum mai pot fi salvafi credinciosii din Corabie, mai ales pe timp de furtund, atunci ciind unii dintre carmaci s-au imbatat cu invafitura ereticd si nu mai vad pericolul furtunii care umple corabia cu toatd invaitura spurcat4, pagan? Noi inc’ nidajduim ci Domnul va reveni mergdnd pe mare si ne va salva, dar pana atunci céti vor scipa? Ecumenismul lupta pentru unitate, insi nu pentru o unire a tuturor in Hristos, ci pentru o unire a tuturor in lepaidare de El. Asta face asa-zisa lume crestind care nu traieste in Adevar. "Se cuvine ascultttorilor cuvéntului celor ce sunt invajati cu Scripturile sa cerce cu socotealé dreapta acele care le zic dascailii si arhiereii; si cdte sunt unite cu Scripturile st le primeascd, iar cdte sunt neunite si le lepede; si de aceia care ramén intru in invajeiturile stridine si se intoarcit dinspre ei.” (Sf.Vasile cel Mare, "Scrieri morale i ascetice", PSB, vol.5, ed.Basilica, Regula 72,1) "De omul eretic, dupa intdia si a doua mustrare, departeaza-te, stiind cit unul ca acesta s- a abditut si a cézut in pacat, fiind singur de sine osdndit." (Tit 3; 10, 11) "Daca cineva s-ar ruga chiar $i in casa cu cel afurisit, acela sit se afuriseascd." (Can. 10 al Sfingilor Apostoli) "Episcopul, prezbiterul sau diacomul, dact numai s-ar ruga impreund cu ereticii, sii se afuriseascé, iar daca le-a permis acestora st stvarseasca ceva ca si clerici (sd sdivarseasci cele sfinte), sd se cateriseased." (Can. 45 al Sfinfilor Apostoli) "Episcopul sau prezbiterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor poruncim sa se cateriseascd. Cdici ce infelegere poate sit fie intre Hristos si veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?" (Can. 46 al Sfintilor Apostoli) "Daca vreun cleric sau laic intrd in sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca sd se roage, sa se caterisesca si sd se afuriseasca." (Can, 64 al Sfintilor Apostoli) "Cei ce propoviduiesc public eresul sau tl invaféi in Bisericd sa fie indepartati de comuniunea cu credinciosii si afurisipi ca unii ce fac schisma si sftirdma unitatea Bisericii." (Can. 15, Sin. 9, Constantinopol, anul 861) Adevarul este si riméne doar in Biserica Ortodoxa, au spus-o tofi Sfinjii Bisericii. "Tot cel ce se pronunta impotriva celor hotdrdte de Sfinjii Parinji, chiar daca ar fi vrednic de crezare, chiar daca ar posti, chiar dacit ar trai in feciorie, chiar daca ar face minuni, sa-fi fie lup in piele de oaie, care lucreazé stricarea oilor." (Sf.Ignatie al Antiohiei) "Cine nu este cu Mine, este impotriva Mea, si cine nu adund cu Mine, risipeste. De aceea vai zie: Orice pdicat si orice huld se va ierta oamenilor, dar hula impotriva Duhului Sfant mu se va ierta. Celui care va zice cuvént impotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice impotriva Duhului Sfant nu i se va ierta lui nici in veacul acesta, nici in cel ce va sé fie. Ori spuneti cit pomul este bun si rodul lui e bun, ori spunefi cdi pomul este rétu si rodul e rau, céici dupa roada se cunoaste pomul." (Matei 12; 30-33) Pacatul impotriva Duhului Sfant este pacatul impotriva evidenelor. Cei care lupti impotriva evidentelor - lucrérilor si invayéturilor lui Dumnezeu - pundnd pe seama diavolului sau neadevarului lucrurile revelate, minunate ale lui Dumnezeu, il hulesc pe Duhul Sfaint, Sa ne fereasci Dumnezeu! Ce poate fi mai evident decét "Cuvéntul lui Dumnezeu e viu si lucrdtor si ‘mai ascutit decdt orice sabie cu dowd tdisuri, si pétrunde pana la despartitura sufletului si duhului, dintre incheieturi si maduvd, si destoinic este si judece simtirile si cugetarile inimii,” (Evrei 4, 12) "$i aceasta sé stii cd, in zilele din urmd, vor veni vremuri grele; Ca vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginti, Idudérosi, trufasi, hulitori, neascultdtori de pétrinti, nemultumitori, fara cucernicie, Lipsiti de dragoste, neinduplecati, clevetitori, neinfrénagi, cruzi, neiubitori de bine, Traddtori, necuviinciosi, ingdmfayi, iubitori de desfitari mai ‘mult decat iubitori de Dumnezeu, Avénd infatisarea adevéiratei credinje, dar téigdduind puterea ei. Departeazd-te si de acestia.” " Mereu invitand si neputdnd niciodatd st ajungd la cunoasterea adevarului."" Tu insit mi-ai urmat in invajéiturd, in purtare, in ndzuin{é, in credin{é, in indelungat rabdare, in dragoste, in stdéruinfa, " $i tofi care voiese sai tréiasca cucernic in Hristos lisus vor fi prigoniti. Iar oamenii réi si amdgitori vor merge spre tot mai réu, ratdcind pe alfii si rétaciti fiind ei insisi. Tu insd rdmadi in cele ce ai invatat si de care esti incredinfat, deoarece stii de la cine le-ai invita, Si fiindea de ‘mic copil cunosti Sfintele Scripturi, care pot sa te infelepfeascd spre méntuire, prin credinga cea intru Hristos lisus. Toatd Scriptura este insuflaté de Dumnezeu si de folos Spre invijditurd, spre mustrare, spre indreptare, spre ineleptirea cea intru dreptate." (2 Timotei, cap.3; 1-17) "Cici va veni o vreme cand mu vor mai suferi invéqéitura stimtitoasd, ci - dornici sa-si desfaiteze auzul - isi vor grimidi invatatori dupa poffele lor, $i isi vor intoarce auzul de la adevar si se vor abate cétre basme." (2 Timotei, cap.4, 3-4) Toate acestea nu le-am scris din dorinta de a invaja sau de a mustra pe cineva, mai ales pe Preafericirea Voastri sau pe inaltpreasfintiile Voastre, ci pentru a ne reaminti noua, tuturor credinciosilor, Cuvéntul lui Dumnezeu, si pentru a semnala pericolul in care se afl Biserica noastri, in prag de apostazie. 24.10.2016 Protos. Elefterie Tarcuta Fb, Pd

S-ar putea să vă placă și