Sunteți pe pagina 1din 8
Facultatea de Drept, ersitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Examen licen{a, sesiunea iunie 2016 Ul 1. Un contract nenumit: a) este intotdeauna un act consensual; b) poate fi supus si regulilor speciale privitoare la contractul cu care se aseamdind cel mai mult; ©) este supus numai uzanfelor aplicabile acelui raport juridic. 2. Nulitatea relativa a unui contract pentru leziun a) exclude cumulul cu acordarea de daune-interese daca contractul este anulat; b) poate fi ceruta gi in cazul contractelor aleatorii; ©) poate fi invocata oricdnd pe cale de exceptie. 3. Adaptarea unui contract: a) poate opera in cazul tuturor viciilor de consimyzmant; b) poate fi dispusa de instanga la cererea celui care a profitat de lipsa de cunostinte a celeilalte parti la incheierea contractului ©) are ca efect stingerea dreptului la anularea contractului dacd cocontractantul celui affat in eroare executd contractul asa cum [a infeles cel aflat in eroare. 4. Nulitatea relativa partial a unui contract: a) are ca efect considerarea clauzelor afectate de nulitate ca fiind nescrise; b) poate fi declarata si prin acordul partilor ¢) are ca efect inlocuirea clauzelor afectate de nulitate cu dispozitiile legale aplicabile. in(r-un act scris, are ca efect curgerea unui now termen de 5, Recunoasterea dreptului, feut p prescriptie: a) chiar daca este Picutd dup’ implinirea termenului de prescriptie; b) numai dacd este &cutd in interiorul termenului de prescripie; ©) numai daca cel care a facut recunoasterea cunostea corect da sau nu la data recunoasteri. termenul de prescriptie era implinit 6. Instanta sesizatd cu cererea de partaj: a) poate s& suspende la cererea unei parti pronuntarea partajului, prin incheiere judecatoreasca, pe o perioadi de maximum cinci ani, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalti coproprietari b) este obligata sa suspende la cererea unei parti pronuntarea partajului, prin incheiere judecatoreasca, pe o perioad’ de cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalti coproprietari; ©) poate si suspende la cererea unei parti pronunfarea partajului, prin incheiere judecdtoreasca, pe 0 perioada de cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalti coproprietari 7. in cazul lucrarilor ate cu bund-eredinta partial asup autorului si partial pe terenul proprietarului veein, acesta din urmi poate cere: a) inscrierea in cartea funciar’ a unui drept de coproprietate asupra imobilului rezultat gi a terenului ferent in raport cu contributia fiecdruia; b) inscrierea in cartea funciard a unui drept de coproprietate doar asupra edificiului rezultat in raport cu valoarea terenului proprietarului vecin; ©) inscrierea in cartea funciara a unui drept de coproprietate asupra imobilului rezultat gi a terenului aferent in raport cu valoarea terenului proprietarului vecin si cu jumétate din valoarea contribujiei autorului lucrarii 8. Proprietarul unui fond: a) are accesul pe terenul vecinului sau pentru a-si recupera un bun de-al su, ajuns intimplator pe fondul vecinului, cu obligatia de a despagubi pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea in posesie, dupa informarea prealabila a acestuia; b) are accesul pe terenul vecinului stu pentru téierea crengilor si culegerea fructelor, dup: prealabild a acestu ©) ate oriedind accesul pe terenul vecinului sau pentru a-si recupera un bun de-al sit, ajuns intémplator pe fondul vecinului, cu obligatia de a despagubi pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea in posesie. informarea 9. La vanzarea unui bun viitor: a) cumparatorul dobandeste proprietatea la momentul predarii bunului; b) cumparatorul trebuie sa preia bunul chiar daca acesta s-a realizat doar partial; ¢) daca bunul a fost realizat partial datorita culpei vanzatorului acesta poate fi obligat la plata de daune imerese. contractului 10. in ipoteza vinderii unui bun partial pierit la momentul inchei a) cumparatorul care nu cunostea acest fapt poate cere anularea vanzarii daca sunt intrunite conditiile erorii esentiale; ‘itorul care nu cunostea acest fapt poate cere i orice condijii anularea vanzatii sau reducerea b) cump corespunzatoare a pretului; ¢) cumparatorul care cunostea la data incheierii contractului c& este posibil ca bunul si fi pierit partial nu poate cere anularea vanzacii sau reducerea corespunzitoare a pretului 11. in materia pactului de optiune privind un contract de vanzare asupra unui bun determinat: a) beneficiarul poate cere inscriere provizorie a pactului in cartea funciard: b) intre data incheierii pactului si cea a exercitirii dreptului de optiune partile nu pot dispune de bunul care constituie obiectul pactului: c) beneficiarul se poate prevala in cazul unei instrainari a bunului de catre promitent, de incdlearea unei clauze inalienabilitate conventionals, 12. in cazul vanzarii in bloe: a) transmiterea proprieti{ii se realizeaza la momentul individualizarii bunurilor: b) transmiterea proprietatii se realizeaza la momentul incheierii contractului; c) transmiterea proprietitii se realizeaza la momentul predarii bunurilor contractate. 13. Punerea in intarziere a debitorului: a) care a Ricut imposibila, prin fapta sa, executarea in natura obligatiei, isi produce de drept efectele; b) Ricuta prin cererea de chemare in judecata va produce intotdeauna alte efecte decat cea facuta prin notificare; ©) nu se poate face printr-o cerere de chemare in judecata 14, Plata: a) ficuta cu bund-credina unui creditor aparent este valabila; b). Picut& unui incapabil nu il libereaza niciodata pe debitor, ©) unei obligatii naturale este, de prineipiu, supusd restituirii 15, Cel care, fird sH stie, lucreazi in interesul altuia: a) este {inut de obligatiile ce fi revin gerantului; b) are drept la restituire pottivit regulilor de la imbogairea Para just cauza, ©) © indreptagit s& invoce oricand regulile plajii nedatorate. 16. Persoana aflata intr-o stare de necesitate: a) este intotdeauna exoneratd de rispundere civila, oricare ar fi temeiul acesteia; b) poate pretinde despagubiri inclusiv pentru daunele pe care si le-a provocat singura; ©) © obligatd sa repare prejudiciul cauzat potrivit regulilor de la imbogairea fra just cauza 17, Subrogatia personali: a) poate fi consimtita doar de creditor, da b) isi produce efectele din momentul platii; ©) trebuie sa fie expresa si stabilita prin inscris, indiferent daca subrogatia este de natura legald sau conventionali ea ¢ de natura conventional’: 18. in lipsa succesorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite: a) statului, intotdeauna b) unitatii administeativ-teritoriale in care defunctul a avut ultimul domiciliu; ©) comunei, orasului ori ~ dupa caz, municipiului unde se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii 19. Sotul supravietuitor este chemat la succesiune: a) cu oricare dintre clasele de mostenitori legali b) avand intotdeauna si un drept special de mostenire asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic. care au fost afeetate folosintei comune a sotilor; c) doar daca nu intra in concurs cu ascendeniii privilegiati ai lui de cujus, 20. Ca efect al nedemnitifii suecesorale: a) nedemnul poate veni doar la succesiunea testamentara a lui de cujus; b)_posesia exercitati de nedemn asupra bunurilor mostenirii e considerata de re ©) nedemnul pastreaza o vocatie succesorala abstracta, Wl modificarii cereri 21. Este necesar acordul expr de chemare in judecats de citre reclamant: a) in etapa scrisd, odati cu depunetea rispunsului la intémpinare; b) la primul termen de judecata cu procedura de citare indeplinité cu toate partie, in cazul in care cauza a fost amanata la primul termen de judecata, Ia solicitarea reclamantului prezent, pentru lipsea de la dosar dovada c& citatia a fost inmanatd pardtuluis ©) in cazul in care modificarea este depusti de reclamant ta primul termen de judecata, ins dupa Incuviinfarea probelor propuse prin cererea initials sal pardtului, in ca 22. Poate fi invocata direct in recurs, fird a fi incdleate dispozifiile art. 488 alin. (2) CPC privind regula non omisso medio, exceptia: a) de necompetenti materials a prime’ instange; b) exceptia de necompetent’ international’ ©) autoritatii de lucru judecat. 23. Este incompatibil judecdtorul care: a) invoca din oficiu excepfia lipsei interesului si motiveaz’ de ce, atunei cdnd 0 pune in discutia contradictorie a partilor; b) respinge probele care pot duce la dezlegarea cauz ) este parte intr-un proces aflat pe rolul instantei la care reclamantul este judecator 24, PArtile nu pot limita rolul judecatorului in aflarea adev a) pune din oficiu in discutia lor administrarea unei probe, jude le considera necesare, chiar daca partile se opun b) pune in discufia parfilor introducerea din oficiu in cauza, dupa consultarea partilor, dar chiar in condijiile opozitie’ lor, a unui_alt parat in procedura contencioas, in situatia unui litisconsortiu procesual obligatoriu, cum ar fi ipoteza in care un tert solicit’ constatarea nulitatii absolute a unui contract chemdnd tn judecata doar una dintre partile acestuia; ¢) pune in discutia partilor schimbarea temeiului juridic al cererii de chemare in judecata, cu exceptia situafiei in care este vorba de drepturi de care partile pot dispune. Storul putand si le administreze, dacd 25, Competen{a dupa valoarea obiectului cererii este determinata in cazul: )-mai multor eapete de cerere principale, intemeiate pe un titly comun, de suma valorilor pretentiilor b)_unei cereri in materie succesorala prin scdderea din activul suecesoral a pasivului; ©) unei cereri pentru restituirea imobilului inchiriat dup cuantumul chitiei anuale, Nedepunerea intampinarii, atunei cand aceasta este obligatorie, atrage deciderea paritului dreptul de a: a) invoca exceptia necompetentei teritoriale relative; b)_ propune probe; ©) invoca exceptia lipsei calitafii de reprezentant a avocatului care a redactat cererea de chemare in judecatd fara a anexa imputernicirea avocatiala 27. Constituie motiy de nulitate absoluta, necondifionata de existenta vreunei vatamari: a) ipsa capacitatii procestale de exercitiu; b) nesemnarea minutei de catre judecator; ©) necompetenta instante 28. Potrivit art. 27 CPC, hotararea judecatoreas: in vigoare la dat: a) inregistrarii cererii de chemare in judecata; b) pronuntatrii hotararii ©) declararii caii de atac. ilor de atac previzute de legea 29, Pentru termenul de judecati din 1 iulic 2016, procedura de citare se considera indepliniti daca citatia a fost inmanatd partii in data de: a) 23 iunie 2016: b) 24 iunie 2016; ©) 27 iunie 2016. 30. in az de respingere a incuviintirii in principiu a cererii de interventie principal: a) formulatd in apel, incheierea instantei este definitiva: b) incheierea poate fi atacat& separat de intervenient cu apel sau recurs, dupd cum cererea a fost formulata in fata primei instante sau a instantei de apel, termenul find de 5 zile de la comunicare, in cazul in care intervenientul a lipsit de la pronuntarea incheierii; )_intervenientul poate declara apel impotriva incheierii doar odata cu fondul. 31. Suntem in prezenta inten{iei directe de omor atunci end X: a) trage un foc de arma inspre capul lui Y, dar proiectilul trece la mare distanya de Y, ca urmare a lipsei de indemanare a tui X: b) dupa ce sustrage un bun prin violenta de la Y, il las pe acesta inconstient pe un teren viran, desi afard sunt temperaturi negative, iar Y decedeaza ca urmare a hipotermici; ©) il arunea pe Y, desi cunoaste ci acesta nu stie si inoate, intr-o nténd adénea, viata lui Y find salvat prin interventia unui tert. 32. Atacul de la legitima aparare: a) poate consta intr-o amenintare; b) poate consta intr-o inactiune; ©) trebuie sa fie imediat, la fel ca si pericolul de la starea de necesitate. 33. Constituie eauzi eare inliturd imputabilitatea: a) eroarea invincibild asupra tipicita b) intoxicatia involuntard incomplets; ©) eroarea invincibild asupra caracterului ilicit al faptei 34. Tentativa perfecti: a) este intotdeauna idonee; b) permite desistarea; ©) presupune ca actul de executare a fost ineeput si finalizat. 35. Infraetiunea continuats a) nu poate face obiectul amnistie’ dacd este consumati anterior intrarii in vigoare a legii de dar epuizata ulterior: b)_presupune existenga unor intreruperi firesti intre acfiunile sau inactiunile din structura eis ¢) se sanctioneazi cu pedeapsa previzuti de lege pentru infractiunea sAvarsita, al cArei maxim se poate majora cu 3 ani in cazul pedepsei inchisorii, Pra a putea depasi ins 1/3 din maximul special mnistie, 36. Recidiva postexecutorie a). se valorificd ulterior recidivei posteondamnatorii, atunci cand a b) se refine cénd inculpatul a sAvarsit o infractiune de omor ulterior interventiei gratierit totale gi necondifionate a unei pedepse de | an inchisoare aplicate pentru savarsirea unui furt; ©) nw se refine daca infractiunea ce constituie termenul al doilea a fost comisa ulterior implinicii termenului de reabilitare judecatoreasea pentru prima infractiune. 37. Nu pot fi comise in coautorat infractiunile: a) ramase in faza tentative’; b) cu subiect pasiv special; ©) caracterizate de pluralitate naturala. 38. impacarea produce efecte: a) daci are loc pind la pronunarea hotararii defi b) si asupra aotiunii civile; ©) numai cu privire la persoana cu care victima s-a impaci tive; 39. De la data acordarii gratierii individuale totale pentru o pedeapsa de 4 ani inchisoare: a) curge termenul de reabilitare; ) se execut pedeapsa complementard a interzicerii unor dreptutis ©) curge termenul prescriptiei executarii pedepsei. a) nu are efecte asupra masurilor de siguranga; b) este incidenta si in cazul unei pedepse de 3 ani a cArei executare a fost suspendata sub supraveghere; ©) nti poate si intervind pentru pedepse a caror executare s-a presetis, 41. Infractiunea de furt ealifieat: a) se va refine atunci cand X, dupa ce a patruns far din acesta un tablou pe care apoi [-a amanetat; b) se va putea retine in concurs ideal cu infractiunea de delapidare cu privire la acelasi obiect mater ¢) in anumite circumstante permite impacarea partilor. drept in apartamentul in care locuia Y, a sustras 42. Infraetiunea de omor: a) in forma omorului calificat comis pentru a ascunde 0 infractiune, se va putea retine doar dacé infractiunea ce se doreste a s-a comis in forma consumata; b) poate fi comisa si printr-o inactiune: ©) in forma omorului pentru a inlesni o infractiune, poate fi comisa doar cu intentie directa. ascunsa 43. Infractiunea de santaj: a) se va putea refine atunci cand prin santajarea victimei autorul urmareste objinerea in mod injust a unui folos nepatrimonial; b) are subiect activ special; c) se va retine in forma agravaté atunci cand urmare a actiunii de constringere comis’ de autor, victima santajului a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale. 4. Infractiunea de ingeliciune: a) se va refine in sarcina lui X in forma agravata, atunci cdnd X sustine in mod nereal in fafa lui Y ca este angajat la o companie de salubritate si il convinge astfel pe Y sa fi remit suma de 50 de RON pentru celebrarea Zilei Gunoierilor, b)_nu se va putea comite cu prilejul incheierii unui contract de vanzare-cumpairare; ©) se va consuma a momentul pricinuirii unei pagube. . Infractiunea de viol: va absorbi actele de agresiune sexual’ comise in aceeasi imprejurare de catre autorul violului asupra vietimei violului; b) nu se va putea refine atunci cdnd actul de penetrare vaginala a victimei s-a realizat cu un obiect; ©) se va putea comite in forma tentativei 46. Infractiunea de ucidere din culpa a) se va retine in forma agravatt atunci cdnd un sofer auto, din cauza neatentiei, accidenteaz’i mortal un pieton care traversa strada pe trecerea de pictoni; b)_ se va reline sub forma unui concurs de infractiuni atunci cénd, urmare a aceleiasi conduite culpabile a autorului, se produce moartea a trei persoane; ©) se urmareste din of 47. Infractiunea de trafic de influent a) poate fi comisa de catre un grefier; b)_ Se poate comite in forma continuata; ©). nu se poate refine in concurs cu infractiunea de cum sunt comise in aceeasi imprejurare. are de influent, atunci ciind cele doua fapte 48. Infractiunea de fals intelectual: a) se poate comite doar cu intentie directa b)_ se poate retine in concurs cu infractiunea de luare de mita; ©) absoarbe legal infractiunea de uz de fals. 49, Infractiunea de lipsire de libertate: a) poate fi absorbitd natural in infractiunea de viol; b) presupune intotdeauna imposibilitatea total gi absolutd a vietimei de a se deplasa; )_ se va putea refine in concurs ideal cu o alt iune de lipsire de libertate. 50. Infractiunea de talharie: a) nu se va putea niciodata refine alunci cand actiunea de sustragere s-a realizat prin smulgerea bunului din mana victimei, indiferent de alte circumstante; bb) absoarbe legal infractiunea de abuz de ineredere; ¢) se va refine in forma talhdriei calificate atunci determinat victima si-i remita telefonul mobil pe care a nd, prin ameninfarea cu un pistol, autorul a sta il avea asupra sa. 51, Pfind la terminarea cercetarii judecitoresti in fata primei instante: a) partea civil poate mari sau micgora intinderea pretentiilor; b)_partea responsabila civilmente poate fi introdusa in procesul penal; ©) partea responsabild civilmente poate interveni in procesul penal. 52. Suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal: a) in caz de retragere a plingerii prealabile; b) in cazul in care s-a dispus gratierea; ©) incaz de amnistie. 53. Dac inculpatul dobindeste calitatea de primar ulterior sesiz solutionarea cauzei in prima instants a) judecatoria va trebui si-si decline competenta in favoarea curtii de apel; b) jude enti doar daca s-a dat citire actului de sesizare a ©) dobandirea calitatii de primar nu determina schimbarea competentei prime’ instante. pentru 54, in faza de camera preliminara, judec&torul de camera preliminara: a) verified, din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia mi controlului judiciar; b) verifica legalitatea si temeinicia rechizitoriului; cc) poate dispune luarea mésurii arestului la domiciliu fata de inculpat, la cererea motivaté a procurorului sau din oficiu 55. Urmiarirea penald se efectueazi, in mod obligatoriu, de catre procuror in cazul infrae! a) de un avocat; b) de un procuror; c) de un profesor universitar in care unea a fost sivars ‘56, Este incompatibil si solufioneze cauza in prima instan{a judecdtorul care: a) a solufionat, in aceeasi cauzi, plingerea impotriva solutiei de clasare; 'b) arespins cererile gi excep(iile formulate in camera prefiminar ¢) a mentinut masura arestului ta domiciliu in camera preliminara. n cazul in care: 57. in cursul urmaririi penale asisten{a juridica a inculpatului este obligato a) este arestat intr-o alt cauzzi; b) este minor; ©) infractiunea de care este acuzat este sanetionata cu pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani . in actiunea penala sarcina probei apartine in principal: procurorului: inculpatului: parjii civile. 59. in cursul urmiririi penale, propunerea de luare a masurii arestarii preventive: a) poate fi intocmita de organul de cercetare penala; b) daca este respinsa, judecdtorul de drepturi si libertati are posibilitatea sf dispund luarea masurii arestului la domiciliu; c) poate fi formulata doar daca anterior a fost luaté masura refinerii fay’ de inculpat. 60, Este sanctionat cu nulitatea absoluta orice act efectuat: a) de un complet de judecat’ nelegal compus; b) cu inealearea dreptului la aparare; ¢) de un procuror necompetent dupa calitatea persoanei