Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR. 1.

23 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ............
Nr. de nregistrare ......../.../.../20...

CERERE
pentru eliberare extras de carte funciar pentru informare
Domnule/Doamn referent,
Subsemnatul(a) ........................... domiciliat() n localitatea .................. str. .......................... nr. ..., legitimat()
cu CI/BI..., seria ... nr. ........, CNP .................., tel/fax ............., e-mail: ......................., v rog s-mi eliberai un
extras de carte funciar pentru informare, privind imobilul situat n comuna/oraul/municipiul............................,
str. .................., nr. .... bl. ..., scara ...., ap. ......, avnd cartea funciar nr. .............. a localitii ......................., cu
nr. cadastral ..........., necesar la ..........................................................................

+------------------------------------------------------------------+
Solicit comunicarea extrasului de carte funciar pentru informare:
+------------------------------------------------------------------+
| prin pot [] | la sediul BCPI [] | fax [] e-mail [] |
+------------------------------------------------------------------+

S-a achitat tariful de ....... lei prin chitana nr. ......../../..20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul
nr. ..

Data
//20

Semntura