Sunteți pe pagina 1din 795

CHQT1ITLITirt

DE iSTOROF
.A. D. KEEC)120

14-

-j

M011,DOVA.
POUNUL.),X9Tli
o URA

m ACADEME
R.OMANZ
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

ACADEMIA ROMANA
SECTIA DE FITINTE ISTORICE SI ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA

COMITETUL DE COORDONARE
Acad. STEFAN PASCU, acad. STEFAN STEFANESCU,
acad. ALEXANDRU ELIAN, f dr. DAMASCHIN MIOC,
prof. univ. dr. IOAN CAPROSU, f prof. univ. dr. CONSTANTIN CIHODARU,
AUREL RADUTIU, LEON SIMANSCHI

EDITURA ACADEMIEI ROMANE

www.dacoromanica.ro

ACADEMIA ROMANA
INSTITUTUL DE ISTORIE A. D. XENOPOL" - IASI

A. MOLDOVA
VOLUMUL XXVII
(1643

- 1644)

VOLUM INTOCMIT
DE

PETRONEL ZAHARIUC, CATALINA CHELCU, MARIUS CHELCU,


SILVIU VACARU; NISTOR CIOCAN, DUMITRU CIUREA

EDITURA ACADEMIEI ROMANE


Bucure0, 2005
www.dacoromanica.ro

Copyright Editura Academiei Ron-lane 2005.

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate editurii.

Adresa: EDITURA ACADEMIEI ROMNE,


Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
Bucuresti, Romania; Tel. 4021-318 81 06,
4021-31881 46; Fax 4021-31824 44;
E-mail: edacad@ear.ro; Web: www.ear.ro

Referenti: prof. univ. dr. Ioan Caprou, dr. Mihai-Stefan Ceaup


Descrierea C1P a Bibliotecii Nationale a Romniei
Documenta Romaniae Historica / comitetul de redactie:
acad. Stefan Pascu, acad. Stefan Stefa'nescu, acad.

Constantin Cihodaru,... - Bucurqti: Editura Academiei


Romne, 1965
vol.
ISBN973-27-0436-5
A: Moldova: Vol. XXVII: (1643-1644) coord. acad.
Stefan Pascu, acad. Stefan Stefnescu, acad. Alexandru
Elian, ...; vol. intocmit de: Nistor Ciocan, Dumitru Ciurea,
Petronel Zahariuc, ... - 2005. ISBN 973-27-1233-3

Celcu, Marius (ed.)


Pascu Stefan (coord.)
94(498)(093.2)

Redactor: Mihai POPA


Tehnoredactor: Daniela FLORESCU

Bun de tipar: Format: 16/70 x 100.


Coli de tipar: 45,75.
C.Z. Biblioteci mari
9(498)(001-12)
C.Z. Biblioteci mari

Imprimat in Romania

www.dacoromanica.ro

In onoarea domnilor profesori


loan Caprop V Leon .5'imanschi

www.dacoromanica.ro

PREFAT
Volumul al XXVII-lea al colectiei Documenta Romaniae Historica, seria A.
Moldova, cuprinde 486 de acte interne din anii 1643 1644; dintre acestea 475
sunt autentice, trei sunt indoielnice 5.i opt false.
Dupa forma de peisirare, majoritatea actelor din voluni sunt editate dupei
originale: 313, dintre care 216 romeinefii fi 97 slavone, 55 de copii (45 romeinefii
5.i 7 slavone), 16 dupei traducen i vechi, 78 dupei rezumate vechi, 24 dupei mentiuni
ci 74 dupei editii anterioare (57 romanefii fi 17 slavone). La acestea se adauga : un
act original in limba greaca, cloud traducen i in limbo' german o traducere in
limba latina. Din totalul actelor, pe care le publicain In acest volum, aproximativ
200 sunt pentru prima data' editate, in vreme ce, dintre celelalte, doar puf me au
lost, peinei acum, aparite in intre gime.
Piesele arhivistice editate in acest volum se pastreazei la: Arhivele Nationale

Bucurep`i (255 de acte din care o bunei parte provin din fondul de Documente
istorice preluat de la Biblioteca Academiei Romane), Directia Judeteana a
Arhivelor Nationale layi (113 acte), Biblioteca Nationala Bucureqti (14 acte),

Biblioteca Academiei Romane (12 acte); Directia Arhivele Nationale Suceava (4


acte), Directia Judeteana a Arhivele Nationale Mehedinti (3 acte); Arhivele
Nationale Filiala Municipiului Bucurefii (1 act); Directia Arhivelor Nationale
Baceiu (1 act); Diregia Judeteana a Arhivelor Nationale Neamt (1 act), Muzeul
Judetean Suceava (1 act), Arhivele Nationale Chifineiu (3 acte), Arhiva Istoricei

Centralei a Actelor Vechi din Moscova Federatia Rusd (2 acte), Biblioteca


Public Salteicov-Scedrin" din Sankt-Petersburg Federatia Ruse,' (1 act).
Suntem convinfi cei din diferite fonduri arhivistice pastrate in fare: fi in
straineitate vor mai iefi la lumina alte documente, care vor intregi informatia
istoricei pentru acefii doi ani, 1643 1644, din domnia lui Vasile Lupu. Din

peicate, in cele cinci volume de documente romeinefii, aparute pn acum, peistrate


In manastirile de la Muntele Athos: Protaton, Xeropotamu, Sfeintul Pavel,
Simonopetra, intocmite de cercettorul Florin Marinescu (catalogul
Cutlumu5.

publicat impreunei cu Duniitru Nastase), nu a fost


cuprins nici un act inedit din acefii doi ani ai domniei lui Vas ile Lupu.
La intocmirea acestui volum au muncit, vreme de jumeitate de veac, trei
generatii de istorici. in primul rand, aproximativ 60% din documente, au facut
parte din materialul adunat pentru colegia Documente privind istoria Romaniei
(D.I.R.), seria A. Moldova. La transcrierea, traducerea colationarea acestor
acte, pentru cei doi ani din domnia lui Vasile Lupu, au trudit: Rodica Anghel,
Dalila Amnia*, Haralambie Chirca, Constantin Cihodaru, Dumitru Constantinescu,

Simonopetra a fost lucrat

www.dacoromanica.ro

VII

Dimitrie Ciurea, Nicolae Grigorcq, Pandele Olteanu, P. P. Panaitescu, Margareta


Serghi4tefeinescu 5'. a. Dintre toll acevi iluori predecesori, Dimitrie Ciurea a
lsat cea mai adncei urmei in arhiva" acestui volum, drept pentru care a5.ezarea
lui in reindurile editorilor reprezintei o datorie 51 o onoare.
Aceast movenire viintificd a fost preluard de editorii colegiei Documenta
Romaniae Historica (D.R.H.), seria A. Moldova: Leon $imanschi, Nistor Ciocan,
iFtefan S. Gorovei, Dumitru Agache 0 Georgeta Ignat, ajutati 51 de Constantin

Cihodaru 0 loan Caprop, care au completat-o cu un numeir de acte originale


preluate mai ales dup Catalogul documentelor moldoveneti din Arhivele Istorice
Centrale 0 duper' Moldova In epoca feudalismului 0 cu un mare numr de rezumate
0 mentiuni peistrate la Arhivele Nationale la51 (multe dintre ele nu se mai regeisesc
astzi, fie din pricina cotelor gre0te, fie din pricina recatalogeirii unor fonduri de
documente). in ceea ce priveve rubrica Editii, ea s-a aktuit prin munca tuturor
editorilor care au lucrat la cele cloud colectii de documente interne: D.I.R. 0 D.R.H.
0 mentiune aparte trebuie sa facem pentru repertorierea finalei a documentelor din
vremea lui Vasile Lupu, care s-a fcut prin munca intregului colectiv al colectiei
D.R.H., A. Moldova, dar mai ales prin strdania domnilor Nistor Ciocan, Leon
iFimanschi, kan Capro511 (cel care a adunat pe lngei sine 0 a indrumat lucrul, la
strngerea documentelor, a mai multe generatii de studentil , Georgeta Ignat 0
Dumitru Agache. intregul material, astfel adunat, a fost cuprins in volumul XXVII al
colectiei D.R.H. La un moment dat, domnul ,Stefan S. Gorovei, a ceirui muncil se
regeiseve in arhiva" acestui volum, s-a retras. In anul 1986, volumul, fiind lucrare
de plan, a fost predat, intr-o form extrem de general: fr transcrierile actelor
slavone, filr trcmscrierea 0 traducerea textelor dificile, feir identificarea actelor
indoielnice 51 false, lard colationarea actelor romnevi, fdr indici (majoritatea
documentelor au avut nive fi5'e de indice, fa cute de editori 51 de studentii Faculttii
de Istorie, dar nu ne-au fost de folos) etc. Aceste deficiente se pot vedea, pentru cei

ce nu cred 51 doresc sei cerceteze", in Arhiva Institutului de Istorie A.

D.

Xenopol". Totu51, trebuie mentionard, In chip deosebit, importanta contributie a


domnului cercettor Nistor Ciocan, drept pentru care s-a impus, de la sine, trecerea
lui In rndul editorilor. Un num.& de aproximativ 70 de acte, dintre care majoritatea
romnegi 0 doar cteva slavone (dar cu transcrieri anterioare), au fost transcrise
de domnul cercetei tor Dumitru Agache, intr-o forma brutd, urmnd ca revizuirea
acestor transcrieri s fie fcut, cu competenta 0 cu acribia recunoscute, de domnul
cercettor Viinfific Leon .Fimanschi, lucru care, din nefericire, nu s-a intdmplat.

In toamna anului 2002, beneficiind de interesul pe care domnul director al


Institutului de Istorie A. D. Xenopol", prof univ. dr. Alexandru Zub, I-a artat
pentru aceastei colectie, volumul a fost preluat de un nou grup de cerceteitori:
Ctlina Cheku, Marius Cheku, Silviu Veicaru 51 autorul acestor randuri. Avand
in spate o apseitoare movenire, am preluat bolovanul sisific", dorind s-1 ducem
pein la capeitul druniului, adica In tipografie, fiind convienti ca nu mai putem
lucra In ritmuri cosmice" 51 nu ne inai putem propune proiecte care s ne tina,
'I. Caprov, Prefagi la D.R.H.,A. Moldova, XXVI, Editura Academiei Romne, Bucurqd,
2003, p. VIIIIX.

VIII

www.dacoromanica.ro

netulburati, panel* la pensionare"2. Intregul volum a fost transcris in intregime


dui:0 fotocopiile aflate In proprietatia Institutului de Istorie A. D. Xenopol" din
Iaci $i, unde a fost necesar $i posibil, dupei originalele de la Arhivele Nationale
Directia Judeteanei a Arhivelor Nationale Iaci. Noul colectiv a
Bucurevi
completat volumul cu un numeir de acte, aproximativ 10%, a stabilit autenticitatea
actelor cuprinse in volum (aproximativ 50 de acte au fost scoase din volum,

deoarece nu apartin acestor ani, fiind doar umplutural, a realizat listele de


rezumate romeinegi cifranfuzecti, a aktuit indicele de nume $i indicele de materii
etc. Datorita faptului cd multe dintre fotocopiile peistrate in Arhiva Institutului de
Istorie A. D. Xenopol" nu cuprind $i insenmrile de pe verso, nu am reu$it, din
motive mai cu seamd financiare, sa acoperim aceasta lipsei. Din aceleafi motive,
unele dintre actele din acest volum nu au fost masurate, nefiind, totodata, precizatil

culoarea cernelii. In schimb, au fost descrise toate sigiliile peistrate, fie ele
domne$ti, meinastiregi, boiere$ti sau ora$ene$ti.

La transcrierea actelor am folosit regulile stabilite pentru editarea colectiei


Documenta Romaniae Historica3, reguli care au fost completate atat de colectivul de
la lafi, mai ales prin stradania domnului profesor dr. loan Capro$u4 $i a donmului
cerceteitor Viintific Leon iFimanschi5, cat $i de colectivul de la Bucure$ti, in urma

rezultatelor viintifice la care a ajuns doanma profesor univ. dr. Violeta Barbu6.
Munca lor ne-a ajutat s depeifin: dificultatile inerente oricrui inceput, fapt pentru
care le adreseim $i pe aceasta cale multumirile noastre. De asemenea, am folosit,
pentru a putea depayi obstacolelor ridicate de transcrierea slovelor chirilice, o serie
de importante contributii In domeniul editarii textelor chirilice romeine$117.
2 Eugen Simion, Cuvnt inainte la Micul dictionar academic. PrefatA de Marius Sala. Redactori
responsabili Marius Sala si Ion DanailA, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2001, P. V.
3 Vezi Introducere la Colectie, In D.R.H., B., Tara Romneasc6, vol. Intocmit de P. P. Panaitescu
si Damaschin Mioc, Editura Academiei Romne, Bucuresti, 1966, p. V-XVII.
Pars I: Genesis,
4 Not6 asupra editiei, la Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688,

Iasi, 1988, p. 129-130, si Pars V: Deuteronomium, Iasi, 1997, p. 98-99. Vezi si Introducere, la
Documente privitoare la istoria oraplui 14i, vol. I, Acte interne (1408-1660), Editura Dosoftei",
Iasi, 1999, p. V-VII (vol. intocmit impreund cu Petronel Zahariuc).
vol. XXIII (1635-1636), vol. Intocmit de Leon $imanschi,
5 Prefatcl, la D.R.H., A. Moldova,

Nistor Ciocan, Georgeta Ignat i Dumitru Agache, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1996,
p. VII-XIV.
vol. XXX (1645),
6 Studiu introductiv si Not6 asupra editiei, in D.R.H., B., Tara Romemeasc6,
vol. Intocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe LazAr, Editura Academiei Romne,
Bucuresti, 1998, P. V-XXV.
7 Andrei Avram, Contributii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte rominelti,
extras din Studii si cerceari lingvistice", an. XV (1964), fasc. 1-5, 137 p.; G. Mil-1MM Dictionar al
limbii romeine vechi (sjrOul sec. X fnceputttl sec. XVI), Editura EnciclopedicA Romnk Bucuresti,
1974, p. 179-195; N. A. Ursu, Problema interpretrii grafiei chirilice rom6nefli din jurul anului
1800, in Limba romnA", an. IX, nr. 3, 1960, P. 33-46; idem, Din nou despre interpretarea grafiei
chirilice romeinevi, in Limba romnd", an XXV (1976), nr. 5, p. 475-489; Crestomatia limbii
romne vechi, volumul 1(1521-1639), alcdtuit de Emanuela BuzA, Magdalena Georgescu, Alexandru
Mares si Florentina Zgraon, coordonator Alexandru Mares, Editura Academiei Roma'ne, Bucuresti,
1994, p. 44-50; Documente fnsemn6ri romnevi din secolul al XVI-lea. Text stabilit si indice de
Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ionita, Alexandru Mares si Alexandra RomanMoraru. Introducere de Alexandru Mares, Editura Academiei Romne, Bucuresti, 1979, p. 13-89.

www.dacoromanica.ro

IX

Pentru Enjghebarea acestui volum, editorii au primit cateva semnaleiri ale


unor acte, adapostite in depozite arhivistice bucuregene, de la domnul prof dr.
Mircea Ciubotaru, de la Institutul de Filologie Ronicinel Alexandru Philippide"
la51, ceiruia Ei multumim, dorindu-ne, totodatei, ca aceastei colaborare sei continue.

De asemenea, un 5ir Entreg de dificultati, legate de consultarea unor documente


pastrate in arhivele din tarei, au fost biruite doar cu ajutorul doamnei Rodica Mimi
(custode la sala de lectura a Directiei Judetene a Arhivelor Nationale kV) 51 al
domnilor Marcel-Dumitru Ciucei (directorul Arhivelor Nationale Istorice Centrale
Bucure5o), Tudor Ratoi (directorul Directiei Judetene a Arhivelor Nationale
Mehedinti) 51 loan Scripcariuc (directorul Directiei Judetene a Arhivelor
Nationale Suceava); tuturor, calde multumiri. De aseinenea, intreaga noastrei
gratitudine se indreaptei 5i ceitre doamna Nina Florea, redactor din partea Editurii
Academiei Romane, de al carei sprijin ne-am bucurat pentru ducerea la bun sfar511
a acestui volum.
In incheiere, cei care s-au straduit sa definitiveze acest volum El inchina
domnilor profesori loan Capro5u, care tocmai a implinit frumoasa varsta de 70 de
ani, 51 Leon ,Fimanschi, care a implinit In valeatul 7511 <2003> 65 de ani, pentru
indeireitnicia cu care s-au straduit ca aceasta colectie sa mearga mai departe.
Amandurora, multa sneitate (mmoro 3,4p48116!) 5i La multi ani!

Petronel Zahariuc

www.dacoromanica.ro

SIGLE - PRESCURTARI BIBLIOGRAFICEABREVIERI SPECIFICE - SIMBOLURI*


A.A.R.M.S.L
A.LI.A.I.

= Analele Academiei Romane. Memoriile sectiunii istorice"


= Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie AD. Xenopol

lqi"
= Anuarul Institutului de Istorie A.D. XenopolpIaW
= "Arhiva Genealogica"
= Arhiva. Organul Societatii tiintifice i literare din lqi"

A.LI.X.

ArhGen
Arhiva

= "Analele Stiintifice ale Universitatii Al. I. Cuza


B. C.

lai"

= Buletinul Comisiunii istorice a Romnier


= Buletinul Comisiunii monumentelor istorice"
= Cercetari istorice"
= Convorbiri literare"
= Directia Generala a Arhivelor Statului

I.

C.I.
C.L.

D.G.A.S.

D.I.R A
D.R.H., A

= Documente privind istoria Romeiniei, seria A. Moldova


= Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova

R.I.

= Limba romana"
= Revista Arhivelor"
= Revista de istorie"
= Revista istorica"

S.M. I M

= Studii i materiale de istorie medie"

L.R.
R.A.

Rdl

*
Andreescu, Doc. Koglnicenilor = Andreescu, C. I., Documentele KogclInicenilor din Arhiva
Fundatiei Culturale Mihail Koglniceanu", Bucure4ti, Editura
Fundatiei Culturale Mihail Kogalniceanu", 1942, 40 p. (extras
Antonovici, Doc. beirldene

din Arhiva romaneasca", VII, 1941).


= Antonovici, preotul loan (episcopul HuOor Iacov), Documente
bcirldene, vol. 111IV, [Variad, 1915, 1924.

Apostolescu, Cu privire la unele = Apostolescu, V., Cu privire la unele falsifican i de materiale


falsificciri

Aricescu, Indice, II

documentare din trecut En Moldova, in R.A., an. VI (1963), nr.


1, p. 244-266.
= Aricescu, C., Indice de documente aflate En Arhiva Standui .yi
nepublicate inc, In Revista Istorica a Arhivelor Romanier, II
Bucurqti, 1876.

V. i indice de nume proprii, alte abrevien, simboluri, lamuriri.

www.dacoromanica.ro

XI

Balan, Doc. bucovinene

= Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. IVI, Cernauti,

Balan, Fam. Onciul

= Balan, Teodor, Familia Oncild.

1933-1940.

yi documente, Cernauti,

1927.

Baleanu, Documente yi = A. Baleanu, Documente si regeste moldoveneyti, in CI., VIII-IX


(1932-1933), nr. 2, p. 80-150.
regeste moldoveneyti
Belous, Hecicaluco pyccicwcb u = Feodor Uy. Belous, HeCKOJIKO pyccxwcb u pymyucxuxb opamomb
pymyncicuxb 2paisi 0Mb
dpecuuxb zocnodape mondaccicuxb, KOROMMR, 1879.
Berechet, Doc. sec. XVI-XVII
= Berechet, $i. Gr., Documente de drept public yi privat. Secolul
A.

al XVI-XVII-lea, In Intregiri. Buletinul Institutului de istoria


vechiului drept romanesc", Iasi, 1932, p. 169-258.
Bezviconi, Boierimea

= Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru, vol.

I,

Bucuresti, 1940.

Boga, Doc. basarabene


Boga, Doc. din sec. XVIII

Bulat, Din doc. m-rii Vratec

Bulat, Diviziunea propriettii

= Boga, L. T., Documente basarabene, vol. VII, Hrisoave fi crti


domneyti (1604-1653), XIV, Chisinau, 1929.
= Boga, L. T., Documente din secohil al XVIII-lea, In Arhivele
Basarabiei", II, 1930, p. 477-492.
= Bulat, T. G., Din documentele me) neistird Veiratec, In Arhivele
Basarabiei", V (1933), nr. 4, p. 89-98; VII (1935), nr. 3-4, p.
257-340.
= Bulat, T. G., Diviziunea proprieftii rurale En tinutul Hotinului,
dup desfiintarea raialei, In Arhivele Basarabiei", 11 (1930), p.
381-412,111 (1931), p. 118-124.

Bulat, Ho1inul

= Bulat, T. G., Holinul streiveche stlipeinire romeineasa, In

Butnariu, Circula; je monetard

Arhivele Basarabiei", V (1933), nr. 2, p. 30-51.


= Butnaru, Viorel M., Circulatie monetarei yi zeirfie in Moldova

Caprosu, Cciteva documente

= Caprosu, I., Cteva documente de la Vasile Lupu, in A$U1

In secolul XVH, In A.LLA.L, t. XXVIII, p. 249-267.

(serie noua), a. Istorie, tom. XXX (1984), p. 51-58.

Caprosu, Documente romneyti = Caprosu, Documente romeineoi din sec. al XVII-lea, in A$U1
din sec. al XVII-lea

(serie noua), a. Istorie, tom. XXXIV (1988), p. 79-90.

CaprosuZahariuc, Doc. layi, I

= Caprosu, Joan si Zahariuc, Petronel, Documente privitoare la


istoria orayrilui layi, vol. I, Acte interne (1408-1660),

Catalog, II

= Catalogul documentelor moldoveneyti din Arhiva Istoric

Catalog, III

= Catalogul documentelor moldoveneyti din Arhiva Istoricel

1999.

Centrala a Statului, vol. II, 1621-1652, Bucuresti, 1959.

Central a Statului, vol. III, (1653-1775), D.G.A.S., Bucuresti,


1968.

Catalog, Supliment I

= Catalogul dommentelor moldoveneyti din Directia Arhivelor


Centrale, Supliment I, (1403-1700), Bucuresti, 1975.

Ciubotaru,
ayezare

M., 0 sThiveche = Mircea Ciubotaru, O straveche ayezare de pe valea Brladului:


Negreyti Gudetul Vaslui) (I), In A.I.I.A.I, XX, 1983, p. 317-331;
(II), in A.I.I.A.I., XXI, 1984, p. 411-424.

Codrescu, Uricariul

= Codrescu, Teodor, Uricarizil, vol. VI, VII, XI, XVIXVII, XX,


XXII, XXIII, Jai, 1875-1896.

Col. Dr. C.I. 'strati"

= Colectia Dr. Constantin I. 'strati" (1429-1945). Inventar


arhivistic, intocmit de Nicolae Chipurici si Tudor RAWL
D.G.A.S., Bucuresti, 1988.

XII

www.dacoromanica.ro

Col. doc.

Bacu

= Colectia de documente de la Filiala Arhivelor Statului, judepil

Bacu. 1400-1864. Catalog, Intocmit de Dumitru Zaharia,


D.G.A.S., Bucuresti, 1986.
Costdchescu,

<comunicate>

Doc. = Costdchescu, M., Documente <comunicate de ...>, in loan


Neculce. Buletinul Muzeului municipal Iasi", 11 (1922), p. 353
354; III (1923), p. 108-116.

= Costdchescu, M., Varia, In loan Neculce. Buletinul Muzeului


municipal Iasi", VI (1926-1927), p. 271-272.
Costdchescu,
Documente = M. Costdchescu, Documente moldovenevi din judetul Neamt. in
moldovenevi din judetul Neamt
Arhiva istoricd", tom V, 1940, p. 315-338.
Costdchescu, Varia

Crestomajia limbii romcine = Crestomatia limbii romne vechi, volumul 1(1521-1639), alcAtuit de
Emanuela Buzd, Magdalena Georgescu, Alexandru Mares si
vechi
Florentina Zgraon, coordonator Alexandru Mares, Editura
Academiei Romdne, Bucuresti, 1994.

Crelterea colectiunilor

= Academia Romdnd, Creqterea colectiunilor, Bucuresti, (1908

D.1.R., A, XVI, vol. III

DLR., A, XVII, vol. III, IV

= Documente privind istoria Romniei, A, Moldova, veacul XVI,


vol. III (1571-1590), Bucuresti, Editura Academiei, 1951.
= Documente privind istoria Romniei, A, Moldova, veacul XVII,
vol. III (1611-1615); IV (1616-1620), Bucuresti, Editura
Academiei, 1954.

D.R.H., A, I

= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol.

1942).

I, vol.

intocmit de Constantin Cihodaru, I. Caprosu si L. Simanschi,


D.R.H., A, XIX

Bucuresti, Editura Academiei, 1975.


= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XIX (16261628), volum intocmit de Haralambie Chircd, Bucuresti, Editura

D.R.H., A, XXI

= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXI (1632-

Academiei, 1969.

1633), volum intocmit de C. Cihodaru,

D.R.H., A, XXII

I. Caprosu si L.
Simanschi, Bucuresti, Editura Academiei, 1971.
= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova. vol. XXII (1634),

volum intocmit de C. Cihodaru, I. Caprosu si L. Simanschi,


Bucuresti, Editura Academiei, 1974.

D.R.H., A, XXIII

= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIII


(1635-1636), volum Intocmit de L. $imanschi, Nistor Ciocan,
Georgeta Ignat
Academiei, 1996.

D.R.H., A, XXIV

D.R.H., A, XXV

Dumitru

Agache,

Bucuresti, Editura

= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIV


(1637-1638), volum intocmit de C. Cihodaru si I. Caprosu,
Bucuiesti, Editura Academiei, 1998.
= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXV (1639-

1640), volum intocmit de Nistor Ciocan, Dumitru Agache,


Georgeta Ignat si Marius Chelcu, Bucuresti, Editura Academiei,
2003.

D.R.H., A, XXVI

= Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXVI

D.R.H., B. XXX

(1641-1642), volum intocmit de I. Caprosu, Bucuresti, Editura


Academiei, 2003.
= Documenta Romaniae Historica, B, Tara Romeineascei, vol. XXX
(1645), vol. intocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe
Lazdr, Editura Academiei Romdne, Bucuresti, 1998.

www.dacoromanica.ro

XIII

Dan, Putna
= Dan, Dimitrie, Meinerstirea icornuna Puma, Bucuresti, 1905.
GhibAnescu, Gh., Din traista cu = Ghibanescu, Gh., Din traista cu vorbe, Iasi, Dacia, p. 361.
vorbe
Ghibinescu, Istoria unei mo0i = Ghibdnescu, Gh., Istoria unei mo0i din secolul al XV-lea
pcinei as! dzi, In Arhiva", 1(1889), p. 385-417,556-574.
Ghibdnescu, Doc. comunicate, = Ghibdnescu, Gh., Documente comunicate, In Arhiva", Iasi, XI
In Arhiva
(1898), p. 477-478; XV (1904), nr. 10-11.
GhibOriescu, Academia qi doc. = GhibAnescu, Academia 0 doc Iaci, In loan Neculce", fasc. V
iaci
(1925), p. 321.
GhibOnescu, Arhiva
= Ghibdnescu, Arhiva Muzeului municipal Iaci, fasc. I,
Documente 0c:1)o-twine-ate (1400-1653), Iasi, 1928.
GhibAnescu, Doc. comunicate In = Ghibanescu, Gh., Documente comunicate, In loan Neculce",
Ioan Neculce"
Iasi, fasc. III (1923), VII (1928); VIII (1930), p. 120-128.
GhibAnescu, lspisoace
= Ghibdnescu, Gh., Ispisoace i zapise, vol. 11/2, Iasi, 1910; III/1,
Iasi, 1910; VI/2, Iasi, 1933.
Ghibdnescu, Ms. Surete
= Ghibdnescu, Gh., Surete izvoade. Manuscrise, vol. I, II, IV
VIII, XIII, XVI, XXXI.
Ghibdnescu, Surete
= GhibAnescu, Gh., Surete i izvoade, vol. II, Iasi, 1907; III,

Iasi, 1907; IV, Iasi, 1908; V, Iasi, 1908; VIII, Iasi, 1914; X,

Iasi, 1914; XVI, Iasi, 1925; XXI, Iasi, 1929; XXV, Iasi,
1932.
= GhibAnescu, Gh., T<heodor> Codrescu", RevistO istorica",
an. 1(1916).
numelor de = Gonta, Alexandru I., Documente privind istoria Romciniei, A.,

GhibAnescu, T. Codrescu"
Gonta,

Indicele

locuri

Moldova, veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele numelor


de locuri, Institutul de Istorie Nicolae lorga", editie ingrijitA si
PrefatA de I. Caprosu, Bucuresti, Editura Academiei Romdne,
1990.

Gonta,

Indicele

numelor de = Gonta, Alexandru I., Documente privind istoria Romaniei, A.,

persoane

Moldova, veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele numelor


de persoane, editie si Cuvcint inainte de I. Caprosu, Bucuresti,
Editura Academiei Romdne, 1995.

Gorovei, Ccind a primit Lupu = Gorovei, $tefan S., Ccind a primit Lupu vornicul domnia
vornicul domnia Moldovei?
Moldovei?, in lo Vasilie voievod, domn al Tara Moldovei
360 de ani de la urcarea pe tron, In A.I.LX, XXXI, 1994,
p. 4-9.
Gorovei,
moldovene0i
Grigoras, Institufii

Documente = Gorovei, $t. S., Documente moldovenevti din veacul al XVII-lea,


In A.././.A./., t. XII, 1975, p. 289-295.

Hdjdeu, Arch. ist.


Iorga, Anciens doc.

= Grigora.s, N., Institutii feudale din Moldova, I, Organizarea de


stat pdn la mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucuresti, 1971.
= Ha.sdeu, B.P., Archiva istoricei a Romeiniei, tom. I (parte 1-2),
Bucuresti, 1865; tom. III, Bucuresti, 1867.
= Iorga, N., Anciens documents de droit roumain, vol. I, ParisBucarest, vol. I, 1930.

lorga, Documente Hurmuzaki


Iorga, St.

doc.

= Iorga, N., Documente privitoare la istoria romcinilor (colectia


Hurmuzaki), vol. XIV/1, Bucuresti, 1915, p. 173, nr. CCLIV.
= Iorga, N., Studii 0 documente cu privire la istoria romcinilor,
vol. IVVII, Bucuresti, 1902-1904; XVI, Bucuresti, 1909; vol.
XXII, Bucuresti, 1913.

XIV

www.dacoromanica.ro

Iorga,

Un mnunchi de doc. = lorga, N., Un meinunchi de documente romcinelti, in CL.,

rOM.

XXXIV (1900), fasc. VII, p. 617-623.

lorga, Un act fals

Iorga, N., Un act fals, In R.I., an X, nr. 10-12,1924, p. 249

Karadja, Doc. cantacuzingti

250.
Karadja,

Constantin

si

Marcela,

Documentele

molilor

cantacuzinevi din Bucovina, in B.CIR., X (1931), p. 5-77 (si


extras).

Marinescu, Copii de documente

= Marinescu, Iulian, Copii de documente din diferite arhive

Marinescu, Xeropotamu

= Marinescu, Florin, Poopavuca eyypaym zoo Aron OpuC.


Apneto IepaC povIC Elpozorapou, TOI1C4 3tCIOTC4, A0tva,
1997. (Marinescu, Florin, Documente romeinevi de la Sfntul
Munte. Arhiva Sfintei mAnAstiri Xeropotamu, Tom. I, Atena,
1997,748 p.).
= Metes, $tefan, Contributii noud privitoare la familia boiereasc
Buhzq din Moldova, In A.A.R.MS.I., s. III, t. VII (1927), p. 285

(1557-1853), In B.C.I.R., an. VIII (1929).

Metes, Familia Buhu.y

340 (si extras)

Micul dictionar academic

= Micul dictionar academic, cuvAnt inainte de Eugen Simion,


prefatA de Marius Sala, vol. I-1V, Bucuresti, Editura Univers

Mihailovici, Doc. Basarabia

= Mihailovici, Paul, Documente cu privire la Basarabia, in

enciclopedic, 2001-2004.

Mihailovici,
Constantinopol
Mihail,
Doc.
Constantinopol
Mihailovici,
Constantinopol

Arhivele Basarabiei", V (1933), nr. 3, p. 271-272.


Doc. = Mihailovici, Paul, Documente moldovenevi gsite la
Constantinopol <1462-1755>, in C.I., VIII-IX (1932-1933),
nr. 3, p. 3-63.
zapise = Mihail, Paul, Documente ci zapise moldoveneVi de la
Constantinopol (1607-1806), Iai, 1948.
Regeste = Mihailovici, Paul, Regestele actelor moldoveneoi de la
Constantinopol, a Sf Mormnt, in Revista Societatii IstoricoArheologice Bisericesti din ChisinAu", vol. XXIV, ChisinAu,

Miron Costin"
Moldova

1934, p. 316-415.
Miron Costin", an. 1(1913), p. 50-51, nr. 57.

= Moldova in epoca feudalismului, vol. IV, CcIrti domnevi


zapise

slavo-moldoveneVi

ci

moldovenevi,

1641-1660,

Alcdtuitori D. M. Dragnev, A. N. Nichitici, L.I. Svetlicinaia


<si> P.V. Sovetov, sub redactia lui P. V. Sovetov, Chisindu,
1986.

Pavel Josef

afarilc, DPevniho = Pavel Josef afafik, DPevniho pisemnictiv jihoslovaneiv. Dil


PPedchozi. Vydcinie druh, Praze, 1873.
pisemnictiv jihoslovanziv.
= Popovici, Gh., Index Zolkiewiensis, in Candela", III (1884) si
Popovici, Index Zolkiewiensis
IV (1885).
=
Repertoriul
documentelor interne din domnia lui Vasile Lupu,
Repertoriul Vasile Lupu

Intocmit de Nistor Ciocan, Leon $imanschi, loan Caprosu,


Georgeta Ignat i Dumitru Agache (In ms. la Inst. de 1st. A. D.
Xenopol" Iasi).
Saya, Doc. Ltipu$nei

= Saya, Aurel V., Documente privitoare la tcirgul i tinutul

Saya, Doc. Orhei

= Saya, Aurel V., Documente privitoare la trgul qi tinutul

SolomonStoide, Doc. tecucene

Orheiului, Bucuresti, 1944.


= Solomon Constantin si Stoide C. A., Documente tecucene, vol.
I-1I, Barlad, 1938-1939.

Lpuwei, Bucuresti, <1937>.

www.dacoromanica.ro

XV

= Stoicescu, N., Dictionar al marilor dregeitori din Tara

Stoicescu, Dictionar

Romneasc fi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucuresti, 1971.


Stoicescu,
Lista
marilor = Stoicescu, Nicolae, Lista marilor dregettori ai Moldovei
dregeitori
(sec.XIVXVII), in A.1./..1./., VIII, 1971,401-423.
Stoide, Ceipitanul Stefan
= Stoide, C.A., CcIpitanul Stefan, neamul setu fi M-rea
Dumbreivita, In Arhiva", XLIII (1936), p. 200-216.
Stoide, Toderaxo din Galati
= Stoide, C. A., Un pretendent breincovenesc la tronul Moldovei,

Toderafco din Galati, In Arhiva romaneasca", t. X, 1945


1946.

StoideTurcu, Doc. Neatly (sec. = Stoide, C. A. si Turcu, Constantin, Documente 1 regeste din
XVII)
tinutul Neamtului (secolul XVII), extras din Anuarul Liceului
de baieti din PiatraNeamt", 1934-1935.
StoideTurcu, Doc. Neamt sec. = Stoide, C. A. si Turcu, Constantin, Documente fi regeste din
tinutul Neamtului. Seco/ele XVI, XVII, XVIII, extras din revista
Apostolul", nr. 9-11, Piatra-Neamt, 1935.
Szkely, Maria Magdalena, = Maria Magdalena Szkely, Heraldicei, genealogie qi sigilografie
Heraldic el,
genealogie
la familia boierilor Ureche, In ArhGen, I (VI), 1994, nr. 3-4, p.
sigilografie
35-42.
Tanoviceanu, Articolul antepzis = loan Tanoviceanu, Articolul antepus ei, ai,
la numele
proprii feminine,Arhiva", VIII, 1897, nr. 5-6, p. 329-344.
Tezaur sucevean
= Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente,
1393-1849, Intocmit de Vasile Gh. Miron, Mihai $tefan Ceausu,
Gavril Irimescu, <si> Sevastita Irimescu, D.G.A.S., Bucuresti,
XVI, XVII, XVIII

1983.

Virtosu,
Moldovei

Din

sigilografia = Virtosu, Emil, Din sigilografia Moldovei ci a Tetra RomeineVi,


In Documente privind istoria Romelniei. Introducere, vol. II,
Bucuresti, 1956, p. 333-558.

Velichi, Doc. Constantinopol

= Velichi, Constantin N., Documente moldovenevi (1607-1673)


din arhiva metohului Sf Mormeint din Constantinopol, culese

publicate de..., In Buletinul Institutului Roman din Sofia",


Bucuresti, anul I, nr. 1(1941), p. 211-258, si nr. 2 (1942), p. 493
Visarion, Episcopul, insemneiri

556 (si extras).


= Visarion, Episcopul, insemnri despre monestirile

schiturile

eparhiei Hotinului, din anul 1820, In Arhivele Basarabiei",


anul II, nr. 3 (1930), p. 261-268.
Visarion, Episcopul,
acte de hoteirnicit

Diferite = Visarion, Episcopul, Diferite acte de hoteirnicit ale mayillor


Todireni, Verdeqeni, Golecti, Dumulugeni Sgrburoaia din
Moldova, In Arhivele Basarabiei", VI (1934), nr. 4, p. 380

381.
Zahariuc, Relatiile lui Vasile = Zahariuc, Petronel, Relatiile lui Vasile Lupu cu Biserica sdrbil: un
Lupu cu Biserica seirbc1
Zahariuc, Observatii
unor sigilii

nou document; In A././.X., t. XXXI, 1994, p. 99-110.

asupra = Zahariuc, Petronel, Observatii asupra unor sigilii medievale


moldovenegi (I), in Arhiva genealogica", IV (IX), 1997,1-2,
p. 255-266.
Zahariuc, Note de sigilografie = Zahariuc, Petrone!, Note de sigilografie eclesiastia
eclesiastic
moldoveneasc, In Herb". Revista Romana de Heraldica, I
(VI), 1999,1-2, p. 171-182.
Zahariuc, Tara Moldovei in = Zahariuc, Petrone!, Tara Moldovei in vremea lui Gheorghe
vremea lui Gheorghe Stefan
Stefan voievod (1653-1658), Iasi, Editura Universitatii
Alexandru loan Cuza", 2003.

XVI

www.dacoromanica.ro

Arhivele Nationale ale Romniei. Colectia Achizif ii Noi. Indice cronologic Nr. 25, vol. I (Sf.
sec. XIII - 1685), intocmit de Marcel-Dumitru Ciuci, Silvia Vtafu-GAitan, Bucuresti,
2002.

Buletinul oficial al Republicii Socialiste Romnia", Partea I, anul IV, Nr. 163-165, Vineri, 20
decembrie 1968, p. 1485-1743.
Bogdan, Damian, P., Paleografia romno-slav. Tratat si album, Bucuresti, 1978.
Caprosu, loan, i Mioc, Damaschin, Documente slavo-romcine in arhivele din URSS, In S.M.LM., X,
(1983), p. 115-134.

Cernovodeanu, Dan, .Piinta si arta heraldica in Romania, Bucuresti, Editura Stiintifica


enciclopedick 1977.
Codurile postale ale Republicii Moldova in noua organizare administrativ-teritoriala, Chisinu,
1999.

Dictionarul geografic al Basarabiei. de Zamfir Arbore, Bucuresti, 1904.


Dictionarul geografic al Bucovinei de Em. Grigorovitza, Bucuresti, 1908.
Documente privind istoria Romniei,
Introducere, vol. 1II, <Bucuresti>, Editura
Academiei, 1956.

Ghidul drumurilor din Romania, lucrat sub directiunea lui Ion amArasescu, Cultura Nationalk
Bucuresti, 1928.
Instituni feudale din Trile Romdne. Dictionar. Coordonatori Ovid Sachelarie si Nicolae Stoicescu,
Bucuresti, Editura Academiei, 1988.
Iordan, Ion, Gstescu, Petre <si> Oancea, D. I., Indicatorul localitatilor din Romcinia, Bucuresti,
Editura Academiei, 1974.
Istoriia mist i sil Ukrainskoi P.S.P. Cernovetka oblasti, Kiiv, 1969.
Marele Dictionar Geografic al Romaniei, alcatuit i prelucrat dupa dictionarele partiale pe judete, de
Giorge loan Lahovari, general C. I. Brtianu si Grigore G. Tocilescu, vol. IV, Bucuresti,
1898-1902.
Moldova in epoca feudalisrnului, Volumul VII, Partea III, Recensamintele populatiei Moldovei din
anii 1772-1773 si 1774. AlcAtuirea, cuvntul introductiv i comentariile de P.G. Dimitriev.
Sub redactia lui P. V. Sovetov, Chisindu, Editura Stiinta", 1975.
Nicu, Vladimir, Localitatile Moldovei in documente vechi, vol. I (AL) i II (MZ), Chisindu,
Editura Universitas", 1991.

R.S.S. Moldoveneasc. impartirea administrativ-teritoriala, la data de 1 aprilie 1988, Editura


Cartea moldoveneasca", Chisinau, 1988.

Republica Moldova. Harta teritorial-administrativ, Scara 1:400.000, Institutul Ingeocad"


Editura lulian"ChisinAu.
Republica Moldova. Harta fizico-geografica, Scara 1:400.000, Bucuresti, 1994.

Romania. Atlas rutier, de General maior ing. Dragomir Vasile, Col. ing. Balea Victor, Col. ing.
Muresanu Gheorghe <si> Epuran Gheorghe, <Bucuresti>, Editura Sport-Turism,
<1981>.
Slava veche f i slavona romdneasca. Coordonator Pandele Olteanu, Bucuresti, Editura didactic si
pedagogic, 1975.
Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al localit al ilor ci monumentelor medievale din Moldova,
Bucuresti, 1974.
Maria Magdalena Szkely, Sfetnicii lui Petru Bares. Studiu pros opografic, Iasi, Editura Universittii

Alexandru loan Cuza", 2002.


Tezaurul Toponimic al RomcinieL Moldova, Volumul I. Repertoriul istoric al unite:" tilor
administrativ-teritoriale. 1772-1988. Coordonatorul seriei Dragos Moldovanu, Partea I, A.
Unitati simple (Localitati i mosii); B. Unitti complexe, Bucuresti, Editura Academiei,
1992.

Virtosu, Emil, Paleografia romno-chirilica, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1968.

www.dacoromanica.ro

XVII

Arh. Centr.

= Arhiva Centrald

mijl.

Arh., arh.
Arh.St.

= Arhiva, -ele, arhivistic


= Arhivele statului

mod.

Bibl. Acad.
Bibl. Centr. Univ.

= Biblioteca Academiei
= Biblioteca Centrald
Universitard
= conform
= centimetru
= Colectia, colectia
= completarea
= Consiliul
= contemporan, -a
= descriere
= descriere arheograficd
= dezvoltat
= diametru
= documentul
= dosar
= editie, -i
= editat, editor, 4
= exemplu
= fila
= fdrd data
= facsimil
= familia
= fascicola
= figura
= fondul
= fotocopie
= german/d
= Institutul de Istorie

cf.

cm
Col., col.
compl.
Cons.
cont.
descr.
descr. arheogr.
dezv.
diam.
doc.
dos.
ed.
edit.
ex.
f.

fd.
facs.
fam.
fasc.
fig.
fond
foto
germ.
Inst. de Ist.
inv.

in.

ins.
ins. cont.
.i.

jum.
I.z.

lat.

m.p.
ment.

XVIII

= inventar
= inainte
= Insemnare
= insemnare
contemporand
= judetul
= jumdtate
= lund si zi
= latin, -esc
= manu propria
= mentiune/mentiunea

mold.
m-re, m-ri, m-rile,
m-rilor
Ms. , ms.,

Muz. Jud.
n.

nr.

ns.
op.
orig.
p.

perg.
pl.
pl.
pt.
r.

rez.

rus.
s.

s.v.
sec.
sf.
Sf.
sig.
sing.
sl.

subl. ns.
supl.
text
Tr., tr.
trad.
transcr.
t.

Univ.
urm.
v.

v.

vol.
xero.

www.dacoromanica.ro

= mijlocul
= modern, -d
= moldovenesc
= mAnastire, -i, -ile, ilor
= Manuscrise (fond),
manuscris, -e (piesd
arh.).
= Muzeul Judetean
= nota
= numdrul
= noastrd, -e
= opis
= original, -ul
= pagina, paginile
= pergament
= plural
= plana (inainte de
cifre romane).
= pentru
= recto
= rezumat
= rusk rus, -eascd, -esti
= sat, -e
= sub voce
= secolul
= sfdrsit, -ul
= Sranta, -ul
= sigiliu
= singular
= slay, slavon
= sublinierea noastrd
= supliment
= textul
= Transport, transport
= traducAtor, traducere
= transcriere, transcris
= tinut
= v. Bibl. Centr. Univ.
= urmAtor, urmdtoare
= vezi
= verso (dupd numere)
= volumul
= xerocopie

o = marchea74 in text intregirea prescurtdrilor.


< > = delimiteazd completdrile editorilor in cazul rupturilor, *tersdturilor sau omisiunilor, precum i
echivalarea cronologica in anii erei de la Hristos.
... = corespund locurilor rupte sau terse, care nu au putut fi intregite.
[ ] = indica repetitiile i ceea ce este de prisos in text sau introducerile i copiile tdrzii, precizdrile
diecilor.
/ = noteazd alternanta terminologicd.

www.dacoromanica.ro

XIX

REZUMATELE DOCUMENTELOR
1643. 0 carte de la Vasile <Lupu> voievod, pentru mosia Japca, aflatd in stdpnirea
mandstirii cu acelasi nume, de lngd satul Sdndtauca.
1643 (7151) ianuarie 4, Ia0.11eana, jupaneasa lui Cujbd fost mare vomic, vinde vdrului ei,
vornicul Gheorghie Motoc, jumdtate din satul Iacobeni, pe Jijia, tinutul Harldu, cu mori pe Jijia, curti
pivnite, si pdrti de ocind din satul Brosteni, pe Jijia, tinutul Iasi.
1643 (7151) ianuarie 8. CAlugdrul Ionasco Ciorte ddruieste mandstirii Golia averea sa.

1643 (7151) ianuarie 9, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Fortuna fost comis sd
cerceteze pricina dintre Bechea si Ion din Ciumdlesti, pentru o iapd.
1643 (7151) ianuarie 12, Ia0. Mari boieri dau mdrturie ca Ileana, jupneasa lui Cujbd fost
vornic, vinde vdrului sdu, vomicul Gheorghe Motoc, o jumdtate din satul Iacobeni, pe Jijia, tinutul
cu mori pe Jijia, curti si pivnite, pentru 250 de talen i de argint, si pdrti din satul Brosteni, pe
Jijia, tinutul Iasi, pentru 100 de talen i de argint.

1643 (7151) ianuarie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intireste vornicului Gheorghe
Motoc stdplnirea asupra unei jumdtati din satul lacobeni, pe Jijia, tinutul Hdrldu, cu mori pe Jijia,
curti i pivnite, precum si asupra catorva pdrti din satul Brosteni, pe fijia, tinutul

1643 (7151) ianuarie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste mandstirii Bistrita
stdpdnirea asupra unei jumdtati din selistea Tdtdrusi, partea de jos, tinutul Iasi, fosta domneascd,
ascultdtoare de ocolul tdrgului Piatra.

1643 (7151) ianuarie 12. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru un loc de prisacd in
Barca, tinutul Iasi.

1643 (7151) ianuarie 13, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste fostului comis Corui
stApdnirea asupra unor pArti din satul Fdurei, tinutul Tutova, in urma judecatii cu Andrei si sotia sa,
Stefana, nepoata lui Lazor Chisineu.

1643 (7151) ianuarie 13, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste fostului mare vornic
Savin Prdjescu sd cerceteze pricina dintre mandstirea Pngdrati si satul DArmdnesti, pentru niste
poieni, mai sus de Strajd.

<inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>. Gavril, fiul lui Ion, nepotul lui Iachim Helgiul,
impreund cu rudele sale, vnd lui Bechea paredlab din Bogddnesti o parte din satul Bogddnesti, partea
lui Ion Macau, pentru 16 galbeni.
<inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>. Mdrica, fiica lui Ionascu vdtavul din Sducesti, cu
fiii sdi, i Nechita, fiul lui Ion Praznic, vand lui $tefan Bechea fost parcAlab pdrti de ocind din satul
Bogdanesti, tinutul Roman.

1643 (7151) ianuarie 15, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui $tefan Bechea fost
parcalab stapanirea asupra unor parti din satul Bogddnesti, tinutul Roman, cumpdrate de la Isimia,
fiica lui Iachim Helgiul, de la nepotii ei si de la altii.

1643 (7151) ianuarie 15, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Stefan Bechea fost
prcalab stdpanirea asupra unor pdrti din satul Bogddnesti, tinutul Roman, cumpdrate de la Isimia,
fiica lui Iachim Helgiul, de la nepotii ei si de la altii.
1643 (7151) <dupi ianuarie 15>, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gligorie din
Tabdrd stdpdnirea asupra catorva parti din satele Selistioard, pe Prut, tinutul Iai, i din Onesti,
cumpArate de la Gheorghias si de la fratele acestuia, Aftenie, fiii lui Prodan din Mihdildsea, tinutul
Orhei, pentru 20 de lei de argint.
164<3> (715<1>) <dupA ianuarie 15>, Iai. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe

Toderasco lanovici mare logofdt sa judece pricina dintre Mierdutd din Procelnici
mdndstirii Barnova pentru o parte din satul Budesti.

XX

www.dacoromanica.ro

augArii

1643 (7151) iulie 27, Iasi. Toader Petriceico mare vornic al Tarii de Sus da lui Todera.sco
<Ianovici> mare logofat o parte din satul Corlateni In schimbul unei WO din satul Garbeni si a unor
case din Iasi.
1643 (7151) ianuarie 20. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Condre capitan si
Ostahi, impreuna cu alte rude ale lor, cu Miron vamesul, pentru o jumatate din satul Borosani, la
obarsia Camancai, tinutul Iasi.
1643 (7151) ianuarie 24. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Oniga.s sa aleaga hotarul
satului Tocileni.
1643 (7151) ianuarie 27. 0 marturie a catorva boieri.

1643 (7151) februarie 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Costantin Ciurea
stapanirea asupra unor parti din satele Rasipeni, tinutul Barbad, Voruntari, cu parti din poiana din jur,
tinutul Covurlui, precum si asupra unor parti din Danesti, Damiiani si Lucaceni, din acelasi tinut.
1643 (7151) februarie 1. Andrei Impreuna cu sora sa, Stefana, nepoata lui Lazar setrar, au
vandut lui Dumitra.sco Gheuca vornic de gloata cateva parti din satul Baicani.
164<3> (715<1>) februarie 8. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Patrasco Milscu aprod
din targul Iasi stapanirea asupra unui loe de prisaca in satul Popesti, tinutul Vaslui, langa Trestiana, cu
pomat, pima si cu tot venitul, cumparat de la Grigorie Hurmeziu si de la sotia sa, Candachia, precum
si de la fiica lor, Maria.
1643 (7151) februarie 10. Gheoghie Grecul din Baseni marturiseste ca i-a ales lui Pana
negus.tor parti de ocina din satul Candesti, tinutul Iasi, cumparate de la Vasilie Candescul, fiul lui
Gavril si al Frasinei, nepotul lui Candescul, si de la Istratie si Tofan.

1643 (7151) februarie 10, Brlad. Andreias soltuzul si pargarii de Barlad, impreuna cu
altii, dau marturie pentru vanzarea unei WO din satul Creteni de catre Costantin, fiul lui Avram din
Tomesti, lui Bofe capitan.
1643 (7151) februarie 11, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dumitrasco stolnic

stapanirea asupra unor parti din satul Buciumi, tinutul Tecuci, cumparate de la Necula, fiul lui
Toader, si de la altii.
<Circa 1643 februarie 11>. Todosie, fiul Stancai, nepotul lui Filip din Fitinghesti, vinde
lui Dumitrasco sulger partea parintilor sai din satul Fitinghesti.

1643 (7151) februarie 11, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dumitrasco sulger,
fiul lui Lupul spatar, stapanirea asupra unor parti de ocina din satul Fetinghesti, tinutul Putna, pe
Garla de Jos a Putnei, in urma judecatii cu popa Ion si nepotul acestuia, Vasile.

1643 (7151) februarie 15. Fiii lui Nicoara din Leiconesti vand lui Tomita din Setrareni
partea lor de ocina din satul Stanesti, pentru un cal si 20 de galbeni.
1643 (7151) februarie 17, Iasi. Andronic Sacescul, ginerele lui Soltan, i sosia sa, Antimiia,
impreuna cu Nacul si sotia acestuia, Marica, nepoata lui Soltan, au vandut lui Toma Cantacuzino mare
vomic o parte din satul Branisteri, pe Baseu, tinutul Dorohoi, pentru 50 de lei batuti.
1643 (7151) februarie 20. Vasile <Lupu> voievod da lui Lupul Stroescul carte de aparare
pentru hotarele satului Subranet.

1643 (7151) februarie 21. Marica, jupaneasa vornicului Tanasa, vinde cumnatului salt,
Gheorghie Rosca vistiernic, o jumatate din satul Zavoieni, cu loc de moara pe Moldova, tinutul
Suceava.

1643 (7151) februarie 21, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste Imparteala ocinelor Intre

fiii lui Vasilie Mihailescul i rudele lor, anume: satele Botasinti, Oglindzi si Oglindesti, cate o
jumatate din satele Bugucica, Negresti si Buhucesti, precum si o parte din Raciuleni.

1643 (7151) februarie 21, Iasi. Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava si marii
boieri dau marturie ca Marica, jupaneasa lui Tanasie fost vornic, a vndut cumnatului ei, Gheorghe
Rosca fost vistiernic jumatate din satul Zavoieni, pe Moldova, tinutul Suceava, Cu loe de mori in
Racica si In Moldova, pentru 200 de lei batuti.

<Circa 1643 (7151) februarie 21 - septembrie 25>. Mai multi boieri dau marturie ca
Simion din Obarsie si sotia sa, Anghelina, impreuna cu fiii lor, au dat lui Racovita Cehan logofat o
parte din satul Slipoteni, tinutul Tecuci, pentru niste stupi furati.
1643 (7151) februarie 23. Danul impreuna cu fiii sai vand lui Mihaila Sapoteanul jitnicer
partea lor de ocina din satul Varzaresti, pe Mc, cu 30 de talen.

www.dacoromanica.ro

XXI

1643 (7151) februarie 28, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma Cantacuzino mare
stolnic stapanirea asupra unei parti din satul Branisteri, pe Baseu, tinutul Dorohoi, cumparata de la
Andronic Saca si de la sotia acestuia, Antimiia, fiica lui Soltan, si de la rudele ei, cu 50 de lei batuti.

1643 (7151) februarie 28, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma Cantacuzino
mare stolnic stapanirea asupra unei parti din satul Itesti, pe Baseu, tinutul Dorohoi, cumparata de la
socrul sat', Miron clucer, de la Dragan si de la Bentea.
1643 (7151) martie 1. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Iona.sco Grecul,
Vasilie $teful, Constantin Banta.s, Vasile Crlig, nepotii lui Toader Crlig, i alte rude ale lor pentru
hotarul satului Bologesti.
1643 (7151) martie 8. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiernic stapanirea
asupra unor parti din satul Ciuresti, tinutul Iasi, cumparate de la nepotii lui Mihil Ciurea si de la
altii, si asupra unor parti din satul Ungheni, cumparate de la stranepotii lui Doma si de la altii.
1643 (7151) martie 8. Zapis de vanzare pentru o parte din satul Panicesti.
1643 (7151) martie 8. Grigore Ureche mare vomic al Tarii de Jos imparte cu nepotii sal,
Neculai Ureche spatar si Nistor Batiste, satele ramase de la parintii sai, Nistor Ureche mare vomic
sotia sa, Mitrofana.

<Dupg 1643 (7151) martie 8>. Lista satelor si a altor bunuri ale lui Neculai Ureche
ramase dupa impartirea Cu Grigore Ureche.

1643 (7151) martie 10, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grama mare jitnicer
stapanirea asupra unei bucati de pamant din hotarul Targului Frumos, daruita de Alexandru voievod,
fiul lui Radu voievod.
1643 (7151) martie 10. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino> mare
stolnic stapnirea asupra unor locuri si vii la Cotnari.
1643 (7151) martie 11, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ilea spatar stapanirea
asupra unei parti de mina din satul Milesti, tinutul Iai, cumparata de la Dumitrasco Copaci si de la
fratele sat', Onciul, fiii Tudoscai, cu 78 talen i de argint.

1643 (7151) martie 12, Ia0. Nepotii lui Dragan isi impart ocinele ramase de la parintii
Ion: parti din satele Lehaceni, Cuzlau, Horodiste, Medvica si Godinesti, precum si un numar de vecini.

1643 (7151) martie 15, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste Saftei, sotia raposatului
Dumitrasco $oldan fost mare vornic, stapanirea asupra unei jumatati din satul Joldesti, pe Baseu,

tinutul Dorohoi, cumparata de la Neculai si de la sotia sa, Alexandra, fiica lui Caraiman fost
vistiernic, cu 315 talen i de argint.
1643 (7151) martie 15. Vasile <Lupu> voievod intareste Saftei Soldaneasa si flilor ei satul

Popesti, pe Moldova, tinutul Roman, In urma judecatii cu Paval, Vasile, $tefan si Frasina, copiii lui
&Attila soimar.

1643 (7151) martie 15, Iai. Isac Avram, fiul lui Ionasco Avram, daruieste lui Toader
Petriceico mare vornic de Tara de Sus, un loc de prisaca In satul Meseheinesti, tinutul Roman.
1643 (7151) martie 15. Vasile Rosca, Maria Potronica si $tefan, fiul lui Cemat, schimba
Cu verii lor a treia parte din satul Braitani, tinutul Falciu, pentru a treia parte din satul Candesti, tinutul
Suceava.
1643 (7151) martie 17. Vasile <Lupu> voievod porunceste starostilor de Cernauti sa faca
o cercetare in legatura Cu niste vecini ai lui Gorcea din Volcinet luati de calugarii de la manastirea
Putna si de Isac capitan.

1643 (7151) martie 17, 1a0. Antemiia, sotia lui Dumitrasco Mihul din Turiatca, da lui
Lupul Stroescul doua jirebii din satul Turiatca, tinutul Suceava.

1643 (7151) martie 20, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghe Rosca fost
vistiernic stapanirea asupra unei jumatati din satul Zevoiani, tinutul Suceava, cumparata de la
cumnata sa, Marica, sotia lui Tanase fost vornic, cu 200 lei batuti.
1643 (7151) martie 23, Cuzliu. Irina, ffica lui Isac si a Tudoscai, nepoata lui Necorici din
Cuzlau, daruieste nepotului sat", Manea din Cuzlau, partea ei de ocind din acest sat, ca sa o ingrijeasca
In timpul vietii, iar dupa moarte sa o pomeneasca.

1643 (7151) martie 28. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiernic
stapanirea asupra catorva parti de ocina din satul Toderesti, tinutul Carligatura, cumparate de la
Dumitrasco Fulger, cu 155 de ughi buni.

XXII

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) martie 29, la0. Vasile <Lupu> voievod judecA pricina dintre PavAl, fiul
preotului Ionasco din Cdutiseni, si popa Berheci cu Vasilie din Negoseni i cu rdzesii lor, pentru
hotarul satului Cautiseni.
1643 (7151) martie 29. Vasilie <Lupu> voievod intAreste mandstirii Golia din lasi dreptul
de a administra morile de pe Bdrlad inchinate mdnastirii Vatoped de la Muntele Athos de jupdneasa
Catrina, sotia lui Dumitru uricarul cel bdtrn, precum si stdpdnirea peste partea din Ciortesti, ddruitd
de lonascu Ciorte, care s-a numit in cdlugdrie Ioachim.

Anainte de 1643(7151) martie 30>. Marturie a lui Vasile Cilibiu pentru mosia Lucovita,
tinutul Cernduti.

Anainte de 1643(7151) martie 30>. Mdrturia lui Vasile Stdrce despre jurdmntul lui
Vasile Rdspopa din Lucovita.

Anainte de 1643(7151) martie 30>. Zapis de mArturie de la Dumitrascu, ginerele lui


lonascu Dobrinschi, pentru mosia Lucovita, tinutul Cernduti.
1643 (7151) martie 29, Iai. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Isac Mironescul cdpitan
de Sinehdu stdplnirea asupra unor pdrti de ocind din satul Lucovita, tinutul Cernduti, cumpdrate de la
loan Ciolpan, nepotul lui lonasco Ghenghea fost mare logofdt.
1643 (7151) martie 30, 1a$1 Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Gheorghie Motoc vomic
de gloatd stdpdnirea asupra unei jumdtati din satul lacobeni, pe Jijia, tinutul Hdrldu, precum si asupra
cdtorva parti din satul Brosteni, pe Jijia, cumpdrate de la nepoata sa, Ileana, sotia lui Ionasco Cujbd
fost mare vornic.

1643 (7151) martie 30. Vasile <Lupu> voievod intdreste nepotilor lui Gagea si
strdnepotilor lui Pdtru si ai lui Vlaicu stdpdnirea asupra ocinilor rdmase de la inaintasii lor.

1643 (7151) martie 30. Vasile <Lupu> voievod ddruieste lui lonasco Rusul fost vornic
satul Tohatin, pe Nistru, tinutul Orhei, fost domnesc, pentru ca a dat domnului sase cai

1643 (7151) aprilie 2. Iftimie, impreund cu fratii sal, fiii lui Ion Bueban, nepotii lui Saca
cel bdtrn din londseni, vand lui Dumitrasco sulger o parte din satul Buciumi.
1643 (7151) aprilie 3. Vasile <Lupu> voievod, pentru satul Lucovita.
1643 (7151) aprilie 5. Drojea, fratele lui Nan din Stoilesti, ddruieste lui Moisd ocina sa din
acelasi sat.

1643 (7151) aprilie 6, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dabija fost parcAlab
meargd sd aleagd ocinele mand.stirii TazIdu din satele Cdlimdnesti si Mihdilesti si din alte sate, si din
mori, din tinutul Putnei.
1643 (7151) aprilie 7, Ia0. Vasile <Lupu> voievod judecd pricina dintre Ciocrlan, ligan
al mdnAstirii Probota, si Fuga din Fordsti, pentru un furt.
1643 (7151) aprilie 9. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ursu vdtav stApnirea asupra
mai multor pdrti din satele: Nemes, pe Prut, tinutul lasi, Tdcoteni, Cicicani, Cotela, Forosna, Sarbenti
si BAdroseni.

1643 (7151) aprilie 10, Ia0. Grigorie Pilipovschi si sotia so, Mitrofana, vnd lui Iorga
mare vistiemic partea lor din satul BogdAnesti, pe Prut, linutul Hotin, cu moard si locuri de mori pe
Vilia.
1643 (7151) aprilie 10, 1a0. Mari boieri dau mdrturie cd Grigorie Pilipovschi si sotia sa,
Mitrofana, au vandut partea lor din satul Bogddnesti, pe Prut, tinutul Hotin, cu moard si locuri de mori
pe Vilia, lui lorga mare vistiernic.

1643 (7151) aprilie 10, 1ai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lorga mare vistiemic
stApdnirea asupra unei pArti din satul Bogdanesti, pe Prut, tinutul Hotin, cu moard i locuri de mori pe Vilia.

1643 (7151) aprilie 10, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dabijea fost parcalab
sd cerceteze pricina dintre cdlugdrii mandstirii Bisericani i Irimiia pentru o parte de ocind din satul
Romdnesti.

1643 (7151) <dupA aprilie 10>, la0. Mai multi boieri dau mdrturie In legdturd cu pricina
dintre cdlugdrii mdridstirii Bisericani si Irimiia din Romdnesti.
1643 (7151) aprilie 11. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Simion MogdIde si lui lonas
spdtar stApdnirea asupra satului Negresti, tinutul Vaslui, In urma judecdtii cu lorga vistiernic.
1643 (7151) <Inainte de aprilie 13>. Rezumat dintr-o hotarnicd a partii preotului Toader
Mogldea cumpdratd de mosul sdu, Simion Mogdidea, din mosia lui Simion Bdisanul.

www.dacoromanica.ro

XXIII

1643 (7151) aprilie 13. Rezumat dintr-o hotarnica prin care se arata ca Simion Baisanul a
vandut 38 de funii dintr-o mosie a sa lui Simion Mogaldea, mosul preotului Toader.
1643 (7151) aprilie 25. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Toader, fiul lui Isac,
si unchiul sal], Nicoark cu Patra.sco Ciogolea fost logofat pentru o parte din satul Plopeni, pe Jijia,
tinutul Dorohoi.
1643 (7151) aprilie 25. Toader, fiul lui Mihail din Davidesti, vinde varului sau, $tefan din
Dragomiresti ocinele sale din satele Dragomiresti i Bulaesti.

<inainte de 1643 (7151) aprilie 28>. Loghina, impreuna cu fiul sal', Oras, vand lui
Apostol Cehan parti din satul Prigorceni.

1643 (7151) aprilie 28, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Apostol Cehan
stapnirea asupra unor parti din satele: N/W*4 Poenesti, Grumazesti, Fauri, Prigorceni, Tacmanesti,
Petresti si Bailesti, cumparate de la Vasilie Bolisor, precum si asupra unei parti din satul Prigorceni,
cumparata de la Loghina, frica lui Bogza logofat.
1643 (7151) aprilie 28, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gheorghie i lui Lazor
din Barbosi sa cerceteze o pricina pentru o parte din satul Ghidiseni.
1643 (7151) mai. $tefan Florescul vinde lui Gheorghie <Coci> mare paharnic o curatura
pe Bistrita, numita Colibita, pentru 10 lei si un cal.
1643 (7151) mai 1. Gavril, fiul Sorei, vinde lui Dumitrascu partea sa din satul Arrnenesti.

1643 (7151) mai 3. Marturia lui Gheorghita sulger, staroste de Cernauti, privitoare la
judecata Cu Petre cojocarul pentru niste dughene din Cemauti.
1643 (7151) mai 5. Jerian, fiul lui Petre din Catanasi, vinde o parte din satul Catanasi, cu
vie paraginita, lui Pana pahamic.
1643 (7151) mai 7. Avram Cojan, pentru satul Hrusavat, tinutul Hotin.
1643 (7151) mai 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Vasile Fugli din targul 1asi
stapanirea asupra unei parti din satul Lazoreni, pe Jijia, tinutul Iasi.

1643 (7151) mai 8. Zapis al lui Gligorie, fiul lui Bicul, pentru un batrn din satul
Vorovesti, pe Cneja.

1643 (7151) mai 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toader Gherman
stapanirea asupra unor parti din satul Cordareni, pe Iubaneasa, tinutul Dorohoi.
1643 (7151) mai 14, Ia0. Necula si Vasile, fiii Nastasiei Branzoaie, vand lui Vasile Dicks
partile lor din satele Madarjaci, Valeseni, Poieni i Micodini.
1643 (7151) mai 14. Grapina Prodaneasa da marturie In legatura cu imparteala futre ea si
socrul fiului ei decedat, Vartic, in satele Siscauti, Perebicauti, Rujavinti si Cerlina Mare.
1643 (7151) mai 15, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui $tefan diacon de la biserica
domneasca stapanirea asupra unei parti din satul Horilesti, cumparata de la Nican, nepotul lui Fratea,
si de la altii.
1643 (7151) mai 19, Suceava. Vasile <Lupu> voievod daruieste lui Hriza si sotiei sale,
Vamba, satul Laturiseni, tinutul Tecuci.

1643 (7151) mai 23, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Franti stapanirea asupra
unor parti din satul Jigoreni, cumparate de la nepotii lui Giurgea si Fodor.
1643 (7151) mai 26, TigAne0. Bula i Romascel starosti de Putna scriu domnului in legatura
cu alegerea partii cumparata de l'atrase in satul Burdusesti, pe valea Zabrautului, de la Ion Darabanul.
1643 (7151) mai 27. Dimitrie staroste de Putna da marturie pentru partile lui Patrasco fost
camaras In satul Soldesti, pe ZabrAut.

1643 (7151) mai 27, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Udrea Gansea
stapanirea asupra unor parti din satul Starosilti, la gura Cozancei, tinutul Harlau, In urma judecatii cu
rudele sale.
1643 (7151) mai 31. Vasile <Lupu> voievod, pentru hotarele satului Basaesti.
1643 (7151) mai 31. Mari boieri marturisesc ca vomicul Costantin Ciogolea a cumparat
o jumatate din satul Pobratesti de la Gheorghie Prajescul.
1643 (7151) iunie 3, Suceava. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre $tefan din
Pilipauti i Anghel din Mamurinti pentru o parte din satul Mamurinti.
1643 (7151) iunie 4, Suceava. Mai multi boieri marturisesc ca Isac Cucoranul a cumparat
o parte din satul Hrosauti, tinutul Cernauti, de la Dumitrasco Lenta.

XXIV

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) iunie 4, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Strdtulat Dobrenchi
stdpAnirea asupra unei jirebii din satul BdIdceni, cumpAratA de la Gligorcea din Ilisesti.

1643 (7151) iunie 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Patrasco Berciul
aprod si fratilor sdi stApAnirea asupra pArtii lor din satul Cornesti, tinutul Dorohoi, in urma judecdtii cu
Gavrilas <Mateias> fost mare logolt.
1643 (7151) iunie 9, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste de la Strdtulat Dobrenchi
stapAnirea asupra unei pdrti din satul 1351Aceni, tinutul Suceava, In urma judecatii cu Antemia, sotia
unchiului sdu, Dumitrasco Mihul din Sinduti.

1643 (7151) iunie 9, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe un aprod sd


caute doi vecini ai lui Vasilie din Visnovdt.

1643 (7151) iunie 11. Zbiera si fratii sdi, nepotii lui Pisotchi din Liteni, vAnd lui
Dumitrasco din Ipotesti i sotiei sale, Anghelina, patru jirebii si patru oameni din satul Liteni.

1643 (7151) iunie 15. Gheuca mare medelnicer dd mdrturie In legdturd cu alegerea
hotarului intre satele SApoteni si Liveni, pentru care s-au judecat inaintea domnului StArcea pArcAlab
si sotia lui lonasco Rosca.
<inainte de 1643 (7151) iunie 17, Suceava>. Lupul, fiul lui Toader Bot, i fratii sdi,
impreund cu alte rude ale lor, vAnd lui Buta pitar un vad de moard in satul Gligoresti.
1643 (7151) iunie 17, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dumitrasco Gheuca
fost vornic stApAnirea asupra cumpardturilor sale In satele Gligoresti, Boicani i Faurei.
1643 (7151) iunie 18. Act de judecatd intre nepotii lui Albul, strdnepotii lui Sdnatea, si
nepotii lui Roman Jliagd, stranepotii lui Buda, pentru o parte din satul Vertep, tinutul Hotin.
1643 (7151) iunie 18, Iasi. Toader Dohadco Ii da cumnatului sdu, Strdtulat Dobrenchi, o
parte din satul BdIdceni in schimbul unei pdrti din satul Cdtdmdresti, tinutul HArldu.
1643 (7151) iunie 20. Vasile <Lupu> voievod intdreste strdnepotilor lui Buda, nepotii lui
Roman Jliagd, o parte din satul Vertep.
1643 (7151) iunie 28, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Dumitru fost
soltuz de Botosani sd stApAneascd o parte din satul Baiceni.
1643 (7151) iunie 28. Foce i Grozav, fui lui Giurgiuman pArcAlab, vAnd urmasilor lui
CiomArtan din Cdtelesti o parte din satul Albotesti, cu loc de prisacd si de fnat i cu MO de peste la
Siret.
<Cat. 1643 (7151) iulie l>. Pdcurar, flul lui Talasco, i PAcurar, fiul Martei, vAnd lui
Iacomi pArcalab de Galati cloud parti dintr-un sat.
1643 (7151) iulie 1, Galati. Toader Chirculet si nepotul sdu de sord, $tefan Chirculescul,
Vaud lui lacomi pArcAlab de Galati o parte din satul Tomuzeni, pe Sohului.
1643 (7151) iulie 1, Siret. Nacul Simionel pArcdlab de tinutul Suceava, Alexa soltuz
cei 12 prgari de tArgul Siret impreund cu altii mdrturisesc la facerea unei diate.
1643 (7151) iulie 2, Suceava. Vasile <Lupu> voievod dd lui Toma <Cantacuzino> mare
stolnic o carte de apdrare pentru o parte din satele Bodesti si Ddncesti, pe care o imparte cu Gherghitd.
164<3> (715<1>) iulie 4, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste mdndstirii Putna
hotarul satului Greci In urma judecdtii cu targovetii din Siret.
<inainte de 1643 (7151) iulie 2>. MArturie boiereascd.

1643 (7151) iulie 2. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma sulger si sotiei sale,
Eftimia, fiica lui Gavril sulger, pArtile din satele Hlinesti si Novacduti, tinutul Hotin, primite de la
Gheorghie $tefan al treilea logofdt, In schimbul pdrtilor din satele $erpeni si Pohoceni.
1643 (7151) iulie 5, Suceava. Vasile <Lupu> voievod da mandstirii Putna o carte de
apdrare pentru selistea Grecii de langd argul Siret, In tinutul Suceava.
1643 (7151) iulie 5, <Botosani>. PavAl Albotd fost jitnicer impreund cu vornicii si
soltuzul de Botosani dau mArturie pentru alegerea unor parti din satele CrivAcesti, $arba, Costinesti
VancicAuti, In urma judecdtii dintre Alecsandra Neculdiasa si Ponici.
1643 (7151) iulie 8. Petre Bantds vinde lui Toma o parte din satul Corldtesti.
1643 (7151) iulie 8, Suceava. Nacul pArcAlab vinde lui Ilie $eptelici si lui Gheorghie o
parte din satul Nemerniceni.
1643 (7151) iulie 12. Gligorcea Pisavschie dd zestre flicei sale, Antimiia, o vie.
<Cca. 1643 (7151) iulie 17>. Ilisafta, fiica lui Prebici logoft, vinde Impreund cu fiii ei
selistea Negoesti, tinutul BArlad, lui Scarlet si fratelui sdu, Aiopul.

www.dacoromanica.ro

XXV

1643 (7151) iulie 17. TAnasie, Hurjui i Nicula vornici, Andreias soltuz de BArlad si cei
12 pargari, impreund cu negustori si tAgoveti din BArlad, dau marturie pentru vAnzarea de cAtre
urmasii lui Prebici logofat a selistii Negoesti, din tinutul BArlad, lui Scarlet si fratelui sau, Aiopul.
1643 (7151) iulie 17. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Dumitrascu Gheuca o parte din
satul BOicani, cumpAratd de la Stefana, nepoata lui Lazor setrar.

1643 (7151) iulie 20. Andries soltuz de BArlad cu cei 12 pArgari marturisesc pentru
vanzarea de cdtre Alecsa, fiul lui Petriman, a unei pArti din satul MAnesti si a pArtilor sale din satele
SArbi si Dumitresti lui Ionitd si Timoftei, fiii lui Zgribdoan.
1643 (7151) iulie 20. Zapis pentru pArti din satul ArOmesti.
1643 (7151) iulie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste sdtenilor din Iurghiceni si
TAIhdresti sA aducd la cercetarea hotarnicA a unor WO din acele sate toate actele vechi.
1643 (7151) iulie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Eremia Murgulet sd
hotarniceascA pArtile din satul Doroscani dinspre Scobinteni.

<Inainte de 1643 (7151) iulie 23>. Chelsia, fiica lui Grozav din Cositeni, sotia lui
Cornea, vinde lui Ionas Jora partea ei din satul lugani.
1643 (7151) iulie 23, Iasi. Neanul, Ba'rsan, Pdtrasco si NAvrdpdscul vornici de poartd dau

mArturie pentru vAnzarea de cdtre fiicele lui Grozav din Cositeni a unor WO din satul Iugani lui
lonasco Jora fost vornic.

<1643 (7151) -1649 (7157)> iulie 24, Botosani. Solomon fost vistiernic si Chiriiac
vornic de Botosani trimit marelui logofdt o scrisoare de marturie pentru cercetarea unei pricini din
satul Meresti.
1643 (7151) august 1. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru un sat de pe pArul Bujor
si pentru doud locuri pustii.
1<6>43 (7<1>51) august 2, Tecuci. Macovei soltuz i cei 12 prgari din tArgul Tecuci
ImpreunA cu alti ord.seni dau mdrturie pentru stApAnirea de catre Neculai Gheorma a unor !Atli din
satul BAnilesti, cumpdrate de la urmasii lui Ifrim Huru fost vornic.

1643 (7151) august 3, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste marelui paharnic partea sa
din satul Boite, tinutul la.si.

1643 (7151) august 5, Iasi. Vasile <Lupu> voievod hotdrOste in pricina dintre
Dumitrasco, cumnatul lui Toader RuginA, si $tefan Rugink pe de o parte, si Onciul fost pArcAlab, pe
de alta. pentru o bucatd de pdmAnt din hotarul satului Sendriceni, din ocolul domnesc al Dorohoiului.
1643 (7151) august 11, Suceava. Vasile <Lupu> voievod ddruieste mAnAstirii Milesevo,
din Tara SArbeascd, un obroc anual de 13 000 de aspri.
1643 (7151) august 18. Vasile <Lupu> voievod intdreste manAstirii RAsca satul Popesti,
la obarsia pArAului Vaslui, dupd judecata cu Grigore Hermeziu.
1643 (7151) august 21, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Isac stApAnirea asupra
unei pOrti din satul Sdnauti, tinutul Suceava, a lui Eremia Dracea pAnd la achitarea une datorii.

1643 (7151) august 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intOreste lui Isac Cdsoteanul
jumAtate din satul Bezerdceni, care se numeste acum Buzeni, dupd judecata cu Costin, fiul lui
Buturea. si eu altii.
1643 (7151) august 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste unor slugi domnesti sO
cercete/e o pricinA pentru niste iazuri din satele $tefeni si Scorteni.

1643 (7151) august 29. Carte de la Vasile <Lupu> voievod pentru o jalbd a lui Ion de
Albotesti asupra lui Iurascu.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Iasi. Vasile <Lupu> voievod acordA lui
Dumitru Iltilius fost vistiernic o carte de aparare a hotarelor satului Boldesti si a selistii
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Iasi. Vasile <Lupu> voievod acorda lui
Dumitru litiluis fost vistiernic o carte de apdrare a hotarelor satului DAdesti.

<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Iasi. Vasile <Lupu> voievodintOreste
lui Gligorie din la.si o casO cu loc cumpdratO de la Pand vOrndselul din Iasi.

<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru
satul Bowie.
<1643 septembrie 1 -1644 august 31> (7152). Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru
satul Tulesti.

XXVI

www.dacoromanica.ro

<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Grigorie Hermeziu marturiseste ca a


zdlogit lui 'sac din Pribesti satul Popesti, de la obdrsia Vasluiului, pe care Il cumpdrase de la cdlugdrii
mdndstirii Rdsca.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Lughin cumpdrd de la Ion CAtina si de la
Andreiu din Butesti o vie din dealul dinspre Sparieti si Ii dd celui dintdi o vie din Braniste.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Vasilie din Ndglupesti Ii dd fratelui sdu,
Gligorie Traistd cApitan, o parte din satul NAglupesti, fiindcd a cheltuit atunci and i-a adus fiul din
Tara Romdneascd, uncle fusese inchis.

<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Gheorghe Turma si fratele su, Vasile,
vAnd lui Tudor Brand partea lor din satul Culiceni.

<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Zastavna. Onciul lurascovici fost
staroste da mArturie pentru alegerea unor 'Atli din satul Zastavna stdpanite de catre Dumitra.sco.

<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Mdrturia lui Onciul lurascovici pentru
impdrtirea unor ocini din satele Zastavna, Boianciuc si Toutrea intre lurasco, fratele sdu, Nalivaicu si
Grigorie Grozdvdscul.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Miron din Putdni Ii da lui Manolachi o
parte din satul Sohului.
1643 (7152) septembrie, Iai. Vasile <Lupu> voievod acordd lui Costandin Stdrcea fost
parcdlab i lui Darie Stdrcea o carte de apdrare a hotarelor satului Hrimancduti, tinutul Hotin, fiindcd
au pldtit o moarte de om sdvdrsitd acolo.
1643 (7152) septembrie 2, 130. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dumitru fost vornic
stdpdnirea asupra cumpdraturilor lui in satele Negoesti si Todiresti, tinutul Vaslui.
1643 (7152) septembrie 3, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste Vdrvarei agoaia, sotia
rdposatului Strdtulat fost agd, o jumdtate din satul Futelesti, pe Elan, dupd judecata cu Medelean
cAlugdr.

1643 (7152) septembrie 4. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Costantin Ciogolea
vomic de poartA o jumdtate din satul Pobrdtesti, tinutul Cernduti, cumparatd de la Gheorghie
Prdjescul.

1643 (7152) septembrie 4. Patea, ginerele lui Farmachie fost vomic, dd lui Avram, fiul
lui Arvat, o parte din satul Misloceni in schimbul unei parti din satul Sascut.
1643 (7152) septembrie 7. Ursul Vartic fost vornic ddruieste, impreund cu sotia si cu fui
sdi, doud mori din satul Clipicesti mAndstirii de la Soveja.
1643 (7152) septembrie 8. Dumitru Uscatul vinde cumnatului sdu, Vasile Vddeanul,
din satele Dragomeresti si Tdmpesti, pe Pdrul Alb, tinutul Neamt.
1643 (7152) septembrie 9, 1a0. Vasile <Lupu> intdreste fiilor si nepotilor lui Saya din

Ialoveni, rudele lui Vasile DrAgus fost pitar, pdrtile din satul Skiteni rdscumparate de la Vasali
Suruceanul.

1643 (7152) septembrie 9. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe Ion din Albotesti
sa-1 cheme la judecatA pe Neculai, fiul lui Ursu pitar.
1643 (7152) septembrie 10, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neaniul vornic de
poartd stApnirea asupra selistii Mihnesti, tinutul arligAtura, primita de la Nestor Batiste In shimbul
unei pal-0 din satul Petresti, tinutul Roman, si a 190 de galbeni.
<1643 (7152) - 1646 (7155)> septembrie 10, Tipilova. $tefan parcdlab de Soroca scrie
lui Grigore Ureche mare vornic despre pustiirea satului Curesnita i despre intemeierea satului
$epteliceni de catre $eptelici.
1643 (7152) septembrie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste starostilor, boierilor de
tara, curtenilor de frunte, hotnogilor de adra.si i vdtavilor de hAnsari, din tinuturile Putna i Tecuci, sd
reclame incAlcarea hotarului tdrii prin construirea unor iazuri pe Siretel dinspre Tara Romdneascd.

<1643 (7152)> septembrie 16, Iai. Popa Dudon vinde lui <Toader> Petriceico mare
vomic <al Tdrii de Sus> o vie si Ii ddruieste o falce din aceeasi vie fiului vomicului, 1ond.scutd.
1643 (7152) septembrie 20. Vasile <Lupu> voievod porunceste starostilor de Cernduti sd
cerceteze pricina dintre Gorce din Volcinet i Isac cdpitan din Sinehdu pentru un vecin.

1643 (7152) septembrie 20. Mdrturie boiereascd pentru vdnzarea unei pdrti din satul
Bumbotesti lui Toderasco mare logofdt de cdtre nepotii lui Grozea.

www.dacoromanica.ro

XXVII

1643 (7152) septembrie 21. Ispisoc de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Vicoleni.
1643 (7152) septembrie 21. Vasile <Lupu> voievod porunceste unor slugi domnesti sd
aleagd hotarele dintre satele Prdjdsti i Bdrjoveni.

<1643 (7152) dup septembrie 21>. Mdrturia lui leremia Vdrnav si a lui Mereutd
Potdrniche pentru alegerea hotarelor dintre satele Prdjdsti si Bdrjoveni, tinutul Neamt.

1643 (7152) septembrie 24, Iasi. Mari boieri dau mdrturie pentru stapdnirea de cdtre
Toader Petriceico mare vomic al Tdrii de Sus a viilor de la Hrlu, cumpdrate de la popa Dodon.

1643 (7152) septembrie 24, Iasi. Fortuna fost comis mdrturiseste cd a primit de la
Gavrila.s <Mateia,s> fost mare logofdt si de la Velicico o suma de bani pentru satul Podraga si niste vii
de la Cotnari ce au apartinut Necoritoaiei.

1643 (7152) septembrie 25, Iasi. Mari boieri dau mdrturie ca Fortunas fost tomis a
primit de la Gavrila.s <Mateias> fost mare logofdt o sumd de bani pentru satul Podraga i niste vii de
la Cotnari ce au apartinut Nicoritoaiei.
1643 (7152) septembrie 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gavrilas

<Mateias> fost mare logofdt satul Podraga, tinutul Dorohoi, si o vie la Cotnari, ce au apartinut
Nicoritoaiei, rdscumpArate de la Apostol Catargiul si de la Fortuna comis.
1643 (7152) septembrie 25. Balan, fiul Varvarii, si Marco, fiul lui Irimia din Telenesti, nepotii
lui Grozea, vAnd lui Toderasco mare logofAt partea Ion din satul Bumbotesti, tinutul 1ai, cu 80 de galbeni.

1643 (7152) septem brie 26. Isac, flu! lui Avram Meseinescul, vinde lui Furtund comis un
vad de moat-5 in apa Bdrladului, la Docolina, in hotarul $tefenilor.

1643 (7152) septembrie 27, la0. Rdzmeretd, fiul lui Gorcea, vinde lui lordache mare
vistiemic sase pdmanturi in Tigdnesti.

1643 (7152) septembrie 28, Iasi. Mari boieri dau mdrturie ca Isac, fiul lui Avram din
Meseinesti, vinde, dupd judecatd, lui Furtund mare comis un vad de moard in apa Bdrladului, in
hotarul Stefenllor.
1643 (7152) septembrie 28. Mdrturia starostilor de CernAuti, Boul si Sdrghii, pentru un
vecin, Zahara.
1643 (7152) octombrie 2, Iasi. Strdnepotii lui Ivasco Mladin au vndut ocina lor din satul
MIddinesti, pe Ldpusna, lui $tefan mane arma, pentru 40 de galbeni.

1643 (7153) octombrie 4, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste urmasilor lui Popotea
din Bdrjoveni pdrtile mostenite si cele de cumpardturd ale strAmosului lor din satul Bdrjoveni.
1643 (7152) octombrie 5, Mogesti. Pdtrasco diacon da mArturie pentru alegerea pdrtilor din
satul Mogesti cumpdrate de cAlugdrii mandstirii PangArati de la Florea, fiul lui Dumbravd, si de la altii.

1643 (7152) octombrie 6, Iasi. Safta, fiica lui Apostol pitar, scoate de sub zdlog de la
sotia lui FlAbAsescul vomic casele sale din trgul

1643 (7152) octombrie 12. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghe Dimutd
staroste de negustori 01-0 din satul $endreni, pe Prut, tinutul Ia.si.

1643 (7152) octombrie 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Pantiul din
Peresecina stApdnirea asupra unei pArti din satul Epureni, tinutul Orhei.

1643 (7152) octombrie 12. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Iorga mare vistiemic
stdpdnirea asupra satului Milianca, pe Podraga, tinutul Dorohoi, luat, in schimbul satului Bdseni,
tinutul Neamt, si a 200 de galbeni, de la fiii lui lonasco Poturul.
<Circa 1643 <7152> octombrie 12. Tete si Necola vdnd partea lor din satul $endreni lui
Gheorghi negustor.
<inainte de 1643 (7152) octombrie 12>. Marica Igndtoaie vinde lui Gheorghe din la.si
par-tea sa din satul $endreni, pe Prut, tinutul Iasi.
1643 (7152) <1nainte de octombrie 12>. Ghiorghi negustor cumpdrd de la Vasile, fiul
Varvarei, o parte din satul $endreni.

1643 (7152) octombrie 12, <Iasi>. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gheorghie
Dimutd stdpdnirea asupra unor parti din satul $endreni, tinutul Iasi.

1643 (7152) octombrie 12, Iasi. Strdnepotii lui Trifan au vandut lui Gligorie mare
postelnic ocina Ion din satul Fdscani, tinutul Vaslui, cu loc de helesteu, pentru 20 de galbeni.
1643 (7152) octombrie 15. Vasile <Lupu> voievod intdreste stApdnirea lui Andoca zlatar
asupra satului Ddeni si a unui vad de moard, dupd hotarnica facutd de Vasile Rosca vomic de gloatA
a lui Tabdrid vornic.

XXVIII

www.dacoromanica.ro

1643 (7152) octombrie 16. Cdrstea din Borcesti scrie domnului in legaturd cu pricina dintre
Zaharia din Uscati si Andronic si fratii lui cu Vasai din Porcesti pentru stapdnirea unui vad de piva.
1643 (7152) octombrie 20. Urmasii lui Miron Onciul impart intre ei averea ramas& de la
parintii lor.

1643 (7152) octombrie 21, Botoani. Damiian, fiul Solomiei, pune idlog la Pavel
vomicul partea sa din satul Medeesti, pentru ca a pierdut 50 de oi ale acestuia.
1643 (7152) octombrie 29. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Tomita din Setrareni

sa cerceteze pricina dintre Dragan si nepotii sal Cu Gavrilas logoft, care le-a impresurat 01.0 din
satele Comesti si Cabiceni.
1643 (7152) <inainte de noiembrie 1>. Mari boieri dau mdrturie pentru o parte din satul
Cucuteni, cumparata de Stefan Moimascul de la nepotii lui Patra.sco Banul.

1643 (7152) noiembrie 1, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui $tefan Moimdscul
armas parti din satul Cucuteni, tinutul arligatura, si din satul Barbosi, cumparate de la nepotii si
stranepotii lui Panteleiu Banul.
1643 (7152) noiembrie 10. Act pentru satul Panicesti.
1643 (7152) noiembrie 22. Dumitrasco, fiul lui Ghica, nepotul lui Romdscel, vinde lui
Isac un loc de casa in tdrgul Iasi.
<164>3 (<715>2) noiembrie 28. Andrei, fui! Anuscai, nepotul lui Vasilie Banul, vinde
lui Isac vatav, ginerele lui Murgulet, parti din satul Vartici.
<inainte de 1643 (7151) decembrie 4>. Grigore Urmezeu vinde lui Grigore Ureche mare
vomic al Dril de Jos jumdtate din satul Medvica, pe Prut, tinutul Hotin, pentru 320 de lei.
1643 (7152) decembrie 4. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grigore Ureche vornic de
Tara de Jos staphirea asupra unei jumatati din satul Medvica, pe Prut, tinutul Hotin. cumpdrata de la
Grigore Urmeziul.

1643 (7152) decembrie 9, la0. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe jupdneasa


Soldaneasa sd stdpdneasca o parte din satul Ungurasi, tinutul Neamt.
1643 (7152) decembrie 10, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui lona.sco Florea
din Sdrbi sa cerceteze pricina dintre Talpa, impreuna cu razesii lui, l preotul Avrentie pentru un iaz
facut la Bertesti.
<Dupi 1643 (7152) decembrie 10>. Dumitru uricar si lonascu scriu domnului In legaturd
cu cercetarea pricinii dintre Talpd cu razesii sai i preotul Avrentie pentru un iaz.

<1643 (7152)> decembrie 17. 0 marturie a lui $tefan Boul pentru Lucovita, tinutul
Cernauti.

1643 (7152) decembrie 20, lai. Mari boieri dau marturie ca Iorga mare vistiernic a
cumparat de la Dumitru cel batrdn si de la surorile sale partea lor din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul
Iasi, precum si o alta parte din acelasi sat cumparata de la Iorga, fiul lui Gavril, si de la varul acestuia,
$tefan.

1643 (7152) decembrie 20, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui lorga mare
vistiernic stapnirea asupra unor parti din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul lasi.

1643 (7152) decembrie 20, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Vasilie de
Madarjaci sa cerceteze hotarul satului <Crivesti> al lui Dumitru Buhus vistiernic, dinspre Pietris.

<Dupi 1643 (7152) decembrie 20>. Vasilie Pahomie, Vasilie Buculei si Coste de
Maddrjaci scriu lui Todera.sco lanovici mare logofdt In legaturd cu cercetarea privitoare la hotarul
satului Crivesti dinspre Pietris.
<DupA 1643 (7152) decembrie 20>. Preotii, ordsenii din Tdrgu Frumos si altii scriu
marelui logofat in legatura cu pricina dintre Buhus vistiemic si oamenii din satele Costesti si Pietris
pentru incalcarea hotarelor de catre cel dintdi.
<Dupi 1643 (7152) decembrie 20>. Hotamica satului Crivesti.
164<3 - 1649> (715<1> - <7158>) decembrie 27, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste
lui Vasilie Vartic fost vdtav stapdnirea asupra cumparaturilor sale din satul Voicouti, cu vad de moara
pe Prut, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) ianuarie 1, Conce0. Tudora, impreund cu fiii sdi, vnd lui Andreica diac si
sotiei lui, Antemia, ocina lor din saful Bobesti, si o parte de helesteu, In Baseu.
<inainte de 1644 (7152) ianuarie 10>. Mdrze si sotia sa, Irina, fiica lui Dabija, vnd lui
Dabija fost staroste un vad de moara isase pamdrituri in satul Halmdgesti.

www.dacoromanica.ro

XXIX

1644 (7152) ianuarie 10, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dabija fost parcalab
stdpnirea asupra unei pdrti din satul Halmagesti si asupra unui vad de moara pe Grla Putnei de Jos,
cumpArate de la Mrzea, fiul lui Andronic fost pralab.
1614 (7152) ianuarie 11, 120. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma <Cantacuzino>
mare stolnic stApnirea asupra unei parti din satul Bodesti, pe Cracau, tinutul Neamt, precum i asupra
unei pdrti din satul Ddncesti, Cu loe de moard in acelasi tinut, cumpdrate de la $tefan Dolhescul.
1644 (7152) ianuarie 11, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma <Cantacuzino>
mare stolnic stapanirea asupra unei pdrti din satul Cogesti, pe Bahlui, tinutul Cfirligatura, Cu loc de
moard si cu iaz, cumpdrate de la Pdtrasco Basotd fost logofdt.

1644 (7152) ianuarie 12, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neaniul vomic de
gloatA stdpanirea asupra selistii Mihnesti, tinutul Crligdtura, primitd de la Nistor Batiste in schimbul
unei pArti din satul Petresti, tinutul Roman.

1644 (7152) ianuarie 12. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Bucium mare vomic
stdpnirea asupra satului Visnita, pe Ceremus, tinutul Cernauti.

1644 (7152) ianuarie 12. Mari boieri dau mArturie In legAturA cu pricina dintre Avram
de Lucdceni si Toader, fiul lui Prvul, pentru satul Soloninca Cotela, tinutul Cernduti.
1644 (7152) ianuarie 15, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Zavul si rudelor sale

stApanirea asupra unor pdrti din satul Boureni, pe Moldova, tinutul Suceava, In urma judeatii Cu
StrAtulat uricar si cu rudele acestuia.

1644 (7152) ianuarie 15, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Vasilie Corlat
stdpnirea asupra selistii Horesti, tinutul Hotin, in urma judecAtii cu fiul lui Pantea si cu rudele
acestuia.

1644 (7152) ianuarie 18. Benia cdpitan si fratele sau, Costandin, vnd lui Isari vistier
satul Ndnesti, pe prul Bkzota.
1644 (7152) ianuarie 20, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste Magutei MAIdiasa, fiica
Frasinei, stdpnirea asupra une pArti din satul Vepreuca, pe Rdut, tinutul Soroca, pentru care a pierdut
privilegiile cnd s-au rdzboit cazacii si au distrus cetatea Soroca".

1644 (7152) ianuarie 21, la0. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Solomon
cdmdras, pe Gligori si Nicolai, fiii lui TAutul de Corddreni, sd stdpneascd o jumdtate din satul
SApoteni, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) ianuarie 21, Ia0. Grigore Ureche mare vornic al Tdrii de Jos, Impreund cu
sotia sa, Lupa, Toma <Cantacuzino> mare stolnic, impreund cu sotia sa, Anita, Lupul Bucium stolnic,
Cu sotia sa, Nastasiia, au impartit ocinile rdmase de la pdrintii lor, Voruntar comis si Solomia.

1644 (7152) ianuarie 22. Vasile <Lupu> voievod intdreste Mdricdi si Anitei, fiicele lui
Vrabie postelnic, stdpnirea asupra unei pdrti din satul Berezeni, pe Elan, In urma judecitii Cu Ivana,
sotia lui Ion vornic.

1644 (7152) ianuarie 25, la0. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Zamfir armas
stApinirea asupra unei pdrti din satul Gereni, tinutul Tecuci, in urma judeatii cu rdzesii din acel sat.
1644 (7152) ianuarie 26, Tia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste fiilor, flicelor si nepotilor

lui Vasilie Mihdilescul impArtirea satelor Buciucica, Rdciuleni, Botdseni, Oglinzi, Oglindesti si
Suhucesti.

1644 (7152) ianuarie 27. Neaga, fiica lui Dobrin, vinde o parte din satul Floresti, pe
Milcov, lui Irimia.
1644 (7152) ianuarie 30. 0 carte de la Vasile <Lupu> voievod.
1644 (7152) februarie 1. Simion Cernea soltuz si cei 12 pargari mdrturisesc cd Anghelina
Cu fiul ei, Vasilie, au vndut lui Scarlet din Zorileni doi bdtrani din selistea Fdrmesti.
1644 (7152) februarie 20, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stdpanirea asupra unor pdrti din satul Cogesti, pe Bahlui, tinutul CarligAtura, cu iaz, moard, prisacd si
livezi, cumpdrate de la Pdtrasco Basota fost logofdt.
1644 (7152) februarie 21. Vasile <Lupu> voievod serie lui Dumitrascu Otel sA cerceteze
pricina dintre Irimia, Bosie, Cotaca i altii pentru o parte din satul Rdamus, pe prul Musata.

<inainte de 1644 (7152) februarie 26>. Trif, fiul lui Grozav Bantas, vinde lui Tanasie
vornic niste pomi In satul Tigane0.
<Circa 1644 (7152) februarie 26, Tig5ne0i>. Dabija fost parcalab si Patrasco diac scriu
domnului despre alegerea pdrtilor mandstirii Bistrita din satul Tigane0.

XXX

www.dacoromanica.ro

1644 (7152) februarie 26, TiOne0i. Dabija parcalab si Patrasco carnaras scriu domnului
a au ales partile daruite de Sacalus vatav manastirii Bistrita din satul TigAnqti.

1644 (7152) februarie 28, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toderasco mare
logofat si lui Toma <Cantacuzino> mare stolnic stapanirea asupra unei jumatati din satul Varati, pe
Prut, tinutul Falciu. In urma judecatii cu Ionasco Godinac si cu rudele sale.
1644 (7152) februarie 28. Alexandra, sora lui Pana carnaras, vinde, dupa moartea fratelui
ei, o jumatate din satul Frijeni lui Macarie capitan.
<Dup 1644 <7152> februarie 28>. Mai multi boieri dau marturie ca Alexandra, sora lui
Pana cdmaras, a vdndut o jumatate din satul Frijeni, pe Sarata, lui Macarie capitan.
<1644 (7152)> februarie 29, lai. Racovita Cehan logofdt al doilea vinde lui Iordachie
mare spatar doud Wei de vie la Cotnari.

<1644 (7152)> martie 2. Flore, fiul lui Capota din Petresti, impreuna cu sotia sa,
Sofronia, pun zalog la Andoca ocina lor din satul Petresti, pentru 30 de lei.
1644 (7152) martie 4, Galati. Paraschiv, impreuna cu sotia si fiii sai, Vaud egumenului
Galation de la biserica domneasca o vie la Vadul Ungurilor, intre viile domnesti.
1644 (7152) martie 9. Sofronia i fiii sai Vaud lui Dumitrasco Comsea partea lor de ocina
din satul Borzesti.
1644 (7152) martie 11. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Scripco aprod si fratilor sai
stapanirea asupra unei parti din satul Galesasti, numit acum Tatareni.
1644 (7152) martie 17. Fiii lui Petriman din satul Sarateni i Cretul din acelasi sat vand
Tofanei Costachioae si copiilor ei niste tigani, dupa o judecata.
1644 (7152) martie 18. Mai multi boieri dau marturie pentru vanzarea unei parti din satul

Drevcauti, pe Prut, tinutul Hotin, lui Toderasco mare logofat, de catre Gheorghe, fiul lui Ionascu
Mironescu.

1644 (7152) martie 20. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toderasco mare logofdt
stapanirea asupra unei parti din satul Drevcauti, pe Prut, tinutul Hotin, cumparata de la Gheol ghe, fiul
lui Ionascu Mironescu.

1644 (7152) martie 20, Ia0. Ion Ciurea din Porcesti vinde lui Toma mare stolnic doua
case in satul Porcesti.
1644 (7152) martie 21. Furtuna comis vinde lui Iordachie mare spatar satele $abutinita si
Cormani, cu loc de helesteu.

1644 (7152) martie 21. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iordachie mare spatar
stapanirea asupra satelor $abutinita si Cormani, cumpdrate de la Furtuna comis.

1644 (7152) martie 22, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Tudor capitan din
Chiliiani sa aleaga lui Ion Teleaga din Navarniti partea din satul Colfdseni si un batrdn cu vad de
moara, cumparate de la Gligorie Cofa.

1644 (7152) martie 22, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste Saftei, sotia lui
Dumitrascu $oldan, stapanirea asupra selistii Stiuca, tinutul Soroca.

1644 (7152) martie 22. Ispisoc de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Cristinesti,
tinutul Dorohoi.
1644 (7152) martie 22. Vasile <Lupu> voievod intareste hotarul dintre satele Basel' si
Damileni.
1644 (7152) martie 22. Ispisoc de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Todireni.
1644 (7151) martie 25, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiemic

stapanirea asupra unei parti din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul Iai, cumparata de la Vasilie si
Ghiorghie, fui lui Craciun Starcea.
1644 (7152) martie 22, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiernic
stapdnirea asupra unei parti din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul Iasi, cumparata de la flu lui Craciun
Stdrcea.

1644 (7152) martie 28, la0. Vasile <Lupu> voievod serie lui Vartic vomic sa aleaga
partite lui Enachi vatav de aprozi si cele ale lui Apostolachi din satul Dienisasti, pentru care au avut
para cu Dumitrasco Glod.

1644 (7152) martie 29, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Andoca <zlatar>
stapanirea asupra selistilor Ursesti si Deiani, pe Prut, tinutul Ia.si.

www.dacoromanica.ro

XXXI

1644 (7152) martie 29, Iai. Irimiia, fiul lui Iura.sco Dracea ce) bdtran, vinde lui Velicico
fost comis patru jirebii Cu patru vecini din satul Sdnduti, tinutul Suceava, jumdtate de vad de moard pe
Molnita, precum si casele tatdlui sat,.

Circa 1644 (7153) martie 31. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Visan vomic
stipanirea asupra unor pri din satele LAtAi si Ldlesti, cumpArate de la Marica i Bejana, din neamul
lui Gheorghie Gherghina.

1644 (7152) martie 31, 1a0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Simion Groze din
Piciorogani i lui Vasilie din Nelipesti sd cerceteze jalba lui Lucoci si a lui Visan vornicul impotriva
neamului Gherghinestilor pentru o jumAtate din satul LAtdi.

1644 (7152) aprilie 2, 10. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Neculai silitrar si
pe Gheorghitd, fiul lui Corotusco, sd stdpneascd pdrti din satele Cotiujeni i BArlinti.
1644 (7152) aprilie 5, Ia0. Mdrturia mai multor rdzesi privitoare la vAnzarea unei pArti
din satul Rdciulesti, pe Prut, de cdtre urmasii lui Oand vomic lui Ion din Hoceni i sotiei sale, Anisia.

1644 (7152) aprilie 8, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra unei pArti din satul Tupilati, pe Moldova, tinutul Suceava, cumpdratd de la Catrina
si de la fiii sdi.

1644 (7152) aprilie 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra unei pdrti din satul Mihdesti, pe Moldova, tinutul Suceava, cumparatA de la fiii
PArascdi.

1644 (7152) aprilie 8, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra une parti din satul Tupilati, pe Moldova, tinutul Suceava, cumpAratA de la Marica
BrAioaie, fiica lui Hilip.

1644 (7152) aprilie 8, lai. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Toma mare stolnic
stapdnirea asupra unei pArti din satul Tupilati, pe Moldova, tinutul Suceava, cumpdrata de la
Ghervasie si de la fratele sdu, Dumitru.

1644 (7152) aprilie 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra a cloud case din satul Porcesti, cumpdrate de la Ion Ciurea.

1644 (7152) aprilie 8, la0. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Toma mare stolnic
stdpanirea asupra unor par din satul Tupilati, tinutul Suceava, cumpdrate de la Irina si de la fiicele
sale, precum si de la Gligorcea Haddr si de la fiii acestuia.
1644 (7152) aprilie 8, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neniul vomic de gloat&
stipa'nirea asupra unor pdrti din satele Hdldseni, tinutul Neamt, Rosiori, tinutul Cfirligdtura,
Bdloseni.

<inainte de 1644 (7152) aprilie 8>. MAriica impreund cu flicele sale, Chelsiia si
Odochita, vAnd lui Costantin vornic o parte din satul CdcAceni, tinutul HArldu.
<inainte de 1644 (7153) aprilie 8>. Avram impreund cu altii Vaud part din satele Cureni
si Ghetdoani, pe Miletin, lui Costantin vornic.

1644 (7152) aprilie 8, 1a0. Mai multi boieri mdrturisesc cd vornicul Costantin a
cumpdrat de la Vasilie, fiul lui Condrea, mai multe pdrti din satele GhitAvoiani, Cureni i Cdaceni.
1644 (7152) aprilie 10, 1ai. CAlugdrii Anton, Necoard i Ihnat Vaud lui Costantin vornic
pArti din satele GhitAvoiani si CAcdceni, cu vaduri de moard in Miletin, tinutul HArldu.
<1644 (7152) aprilie 10>. Mdrturie privitoare la vnzarea de cAtre cdlugdrii Anton, Ihnat
si Tiron a unor pArti din satele Ghitivoiani si CdcAceni, cu vad de moard in Miletin, tinutul Hrlu, lui
Costantin vornic.
1644 (7152) aprilie 10. Baca armean, impreund Cu sotia i copiii sai, Vaud lui Iordachi
mare spdtar cinci fdlci de vie la Cotnari.

1644 (7152) aprilie 12. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Toderasco mare logofdt
stApAnirea asupra unei partii din satul Bumbotesti, tinutul Iasi, cumpdratd de la lona.sco, fiul lui
Nicoard, nepotul lui Titea si strdnepotul lui Dragota.
1644 (7152) aprilie 12, Jai. Gavrilas si Dumitrasco Talpd mdrturisesc cd au primit de la

Toma mare stolnic o parte din satul Volcinet, tinutul Orhei, in schimbul pArtilor lor din satul
LAsldoani, tinutul Neamt.

1644 (7152) aprilie 14, Ia0. Vasile <Lupu> voievod scrie lui Pdrasco Boldescul sd
cerceteze o pricind a oamenilor care au vdndut satul ScAnteia augdrilor de la mdridstirea BArnova.

XXXII

www.dacoromanica.ro

1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma mare stolnic
stapanirea asupra selistii Laslaoani, pe Crack', tinutul Neamt, in urma judecatii cu Lupu cupar.

1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma mare stolnic
stapanirea asupra satului Hajdeiani, pe Dobrovat, tinutul Iasi.

1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma mare stolnic
stapanirea asupra unei parti din satul Hajdeiani, pe Dubovat, In urma judecatii cu nepotii lui Griga.

1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Simion Tricul
stapnirea asupra unui loe de casa din satul Urdzici, tinutul Neamt, cumparat de la Zbiarea, fiul lui
Petrea, cu 16 lei batuti.
1644 (7152) aprilie 17. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gavril <Coci> hatman
prcalab de Suceava stapnirea asupra satelor sale, anume: Epotesti, tinutul Suceava, Pastraveni, pe
Topolita, cu locuri de iazuri si de mori, Balanesti, dou parti din satele Bicesti si Vrtop, jumatate din
Gocimani, pe rul Orbic, linutul Neamt, Iliesti si Solonteni, pe Tazlaul Sarat, tinutul Trotus, Tatarasi,
pe Brlad, tinutul Vaslui. Bulboci, pe raid Cainari, tinutul Soroca, Corjouti, pe Vilia, cu iaz i moara,
tinutul Hotin, Husieni, pe Jijia, tinutul Dorohoi, si Miclauseni, Cu loc de iaz, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) aprilie 17, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Neniul vornic de gloata
stapnirea asupra unor parti din satul Carniceni, tinutul Iasi, cumparate de la Lepadat si de la sotia sa,
Malanca, precum si de la altii.
1644 (7152) <inainte de aprilie 18>. Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava
impreuna cu marii boieri dau marturie ca Ionasco Cujba mare vornic i sotia sa, Ileana, au vndut lui
Toderasco mare logofat jumatate din satul Carstesti, pe Moldova, tinutul Suceava.
1644 (7152) aprilie 18. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toderasco mare logofat
stapnirea asupra unei jumatati din satul arstesti, pe Moldova, tinutul Suceava, si jumatate din satul
Nanesti, care s-a numit mai inainte Comanesti, tinutul Neamt, cu vad de moara in rul Moldova.
1644 (7152) aprilie 18, Ia0. Vasile <Lupu> voievod, impreuna cu Varlaam arhiepiscop

si mitropolit de Suceava cu episcopii de Roman, Radauti si Hui si cu intregul Sfat, daruiesc


manastirii Halchi, de Ifinga Tarigrad, un obroc anual de 6 000 de aspri.

1644 (7152) aprilie 18. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Neniul vornic de gloata
stapanirea asupra unor parti din satul Halaseni, tinutul Neamt, cumparate de la Toderita din Musetesti.
<1644 (7152)> aprilie 18, Adjud. Caprian, fiul Bacei, vinde lui Petre soltuzul de Adjud,
fiul lui Motco, partea matusii sale, Ghinda, din satul Vacaresti.
1644 (7152) aprilie 20. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghie Rosca vistiernic
stapanirea asupra unei jumatati din satul Zavoeni, cumparata de la Marica, sotia lui Tanase vornic.

1644 (7152) aprilie 24, Stroe0i. Grozav, fratele lui Ihnatco, si nepoata sa, Maricuta,
vnd lui Lupul Stroescul o jumatate din satul Martinesti, tinutul Cernauti.
1644 (7152) <dupA aprilie 24 - iulie 18>, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acorda lui

Lupul Stroescul o carte de aparare a hotarelor unei jumatati din satul Martinesti, tinutul Cernauti,
cumparata de la Grozav si de la fratii sal.
1644 (7152) aprilie 25. Dochia Ciorboae daruieste preotului Zaharia un pamant din satul
$arbanesti, pentru pomenire.

1644 (7152) aprilie 30. Vasile, fiul lui Gavril, vinde lui Pana cupet partea sa din satul
Cndesti, tinutul Iasi.

1644 (7152) mai. Gheorghe, fiul lui Chirila, vinde lui Marozu Sturzascu partea sa din
satul Bolcosasti.
1644 (7152) mai 2, Cruce. Marturia satenilor din Crucenii de Jos pentru alegerea partii
lui Barladeanu din satul Cruce.

1644 (7152) mai 3, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare postelnic
stapanirea asupra satelor Ciuresti si Ungheni, dupa ce au fost hotarnicite din porunca domneasca.

<1644 (7152)> mai 3. Mari boieri intaresc rascumpararea de catre Toader Prvul a
satului Soloninca Cotela de la Avram.
1644 (7152) mai 4. Condrea, fiul Nastasiei din Toderesti, vinde lui Dabija fost parcalab
partile sale din Toderesti si Mihailesti.
1644 (7152) mai 6, lai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Andronic Bogdan capitan,

fiul lui Bogdan diac, si rudelor sale stapanirea asupra satului Ostapceni, lnga trgul Stefnesti, in
tinutul Dorohoi, si a unor parti din satul Stncesti, tinutul Hrlau.

www.dacoromanica.ro

XXXIII

1644 (7152) mai 9. Nepotii lui Coste Scanteie vand lui Andoca partea lor din satul
Draguseni.

1644 (7152) mai 9. Cade, flu! Mriici, vinde Impreund cu veril si lui Andoca <zlatar>
partea lor din satul Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Nepotii lui Se'nteie vnd lui Andoca o parte din satul Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Patrasco Boldescul vinde lui Andoca partea sa din satul Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Nepotii lui Patra.sco Scanteie vand lui Andoca <zlatar> o parte din
satul Drdguseni.
1644 (7152) mai 9. Andreiu si Isail, nepotii lui Necoara, vand lui Andoca <zlatar> o parte
din satul Drdguseni.
1644 (7152) mai 10. Spiridon ieromonah la manastirea Agapia vinde lui Patra.sco Brut si
lui Nacul Brut doud locuri de case din satul Navrapesti.
1644 (7152) <inainte de mai 18>. Mai multi boieri dau marturie cd Tudorina Pureceoaia
si cu fetele ei, Anghelina si Solonca, au vndut lui Iurasco Ba.sota parti din satele Ddncesti, Porcesti
Cuciulati, si niste tigani.

1644 (7152) mai 18. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino> mare
vornic al Tarii de Sus WO din satele Bodesti, Cuciulati, Dancesti si Porcesti, i cativa robi tigani
cumpdrati de la urmasii lui Ba.sota cel bdtran.

1644 (7152) mai 20, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui $tefan cdpitan din
Dumbrdvita parti din satul Torcesti.

1644 (7152) mai 20, 1a0. Drdgus vornic din Preutesti si Toader din Stanaslavesti
marturisesc ca au ales, In urma poruncii domnesti, o parte din satul Ungheni lui Larion diaconul din
Ratesti.

1644 (7152) iunie. Balan din Sarbi, fiul Floarei, dd impreuna cu altii o parte din satul
Sarbi lui Postolache.
1644 (7152) iunie 3, Suceava. Vasile <Lupu> voievod serie parcalabilor de Neamt, in
urma judecdtii dintre Carstea i Patrasco Boldescul, pentru vnzarea satului Scanteie.
1644 (7152) iunie 3. Vasile <Lupu> voievod intareste lui lorga mare vistiernic selistea
Milianca, tinutul Dorohoi, primita In schimb de la fiii lui Ionasco Poturul.

1644 (7152) iunie 4, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Andoca si sotiei
acestuia, Mdricuta, o parte din satul Drdguseni, pe Stavnic, in tinutul Vaslui, cumpdratd de la Pdtrasco
Boldescul si de la rudele acestuia.
1644 (7152) iunie 5, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toader Prvul dascal
domnesc satul Soloninca Cotela, tinutul Hotin, dupa judecata cu Avram din Lucaceni.
1644 (7152) iunie 9. Dumitrasco din Bohaesti, Pascal si Vasilie, nepotii lui Ghidul din
Prigorceni, vand o parte din satul Prigorceni lui Racovitd Cehan logofat.

<Dup 1644 (7152)> iunie 9. Dumitrasco din Bohdesti, Pascal si Vasilie mdrturisese
despre o datorie ce o au la Racovitd Cehan logofdt.
1644 (7152) iunie 10, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gligorie din Sacuieni
sa cerceteze pricina dintre fiii Solddnesei i alti razesi din satul Sofrdcesti pentru cheltuiala facuta cu
ocazia iezirii unui iaz din acel sat.
1644 (7152) iunie 10. Grigori Tapul din Scanteia vinde, impreuna cu altii, partea numitd
a Cducestilor din satul Draguseni lui Andoca pitar.
<Circa 1644 (7152) iunie 11>. Grama fost jitnicer lasa pi-in diatd cdteva bucate fiilor sdi.
1644 (7152) iunie 11, Suceava. Gramajitniceri ddruieste slugii sale, Petrea, o jumatate
din satul Epureni, tinutul Iai, pentru ajutorul dat cand a fost bolnav.
1644 (7152) iunie 11. Gligorie, fiul Bulcoaei, vinde o jumdtate din satul Osesti, la Cneja,
lui Saya Topa.

1644 (7152) iunie 12, Suceava. Vasile Lupu voievod intdreste lui Stratulat Dobrenchi
diac o parte din satul Bdlaceni, tinutul Suceava, primit In schimb de la Toader Dohatco diac pentru o
parte din satul Catdmaresti, tinutul Harldu.
1644 (7152) iunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Bordleanul uricar
sa cerceteze pricina dintre Neculai Ureche spatar si niste razesi pentru incdlcarea unor parti din satul
Holohoreni, tinutul Hotin.

XXXIV

www.dacoromanica.ro

1644 (7152) iunie 15, Suceava. Mdrturie boiereascd acordatd lui Pdtra$co Ciogolea
logofdt pentru stdpnirea unei parti din satul Bobe$ti, pe Ba$eu, cumpAratd de la Andreica diaconul
din acel sat.

1644 (7152) iunie 15. Gheorghie Romd$cel episcop de Hui ddruie$te nepoatei sale,
Ileana, fiica lui Nebojatco fost logofdt, o parte din satul Criste$ti, pe Moldova, in tinutul Suceava.

1644 (7152) iunie 15, Suceava. Ifrosina, jupneasa rdposatului Iura$co Ba$otd fost
hatman vinde lui Toma <Cantacuzino> mare stolnic partile din satul Porce$ti, tinutul Neamt, ce
i-au fost ldsate prin diatd de sotul ei.

1644 (7152) iunie 15, Suceava. Mari boieri dau mdrturie pentru stApAnirea de cdtre
Toma <Cantacuzino> mare stolnic a unor pArti din satul Porce$ti, tinutul Neamt, cumpdrate de la
Ifrosina, sotia rdposatului Gheorghie Ba$otd fost vistiernic.

<DupA 1644 (7152) iunie 15>. Neaniul vomic <de poartd> scrie domnului despre
alegerea hotarelor satelor VIddeni, Bulbucani $i Ddnuteni.

1644 (7152) iunie 16, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acordd lui Miron $i fratilor
acestuia, flu lui Vasilie Volcinschi, o carte de apdrare a unei jumdtati din satul Volcinet, tinutul Hotin.

1644 (7152) iunie 17, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acordd Grdpinei din satul
Cerlina, o carte de apdrare a partilor ei din satul Horbine$ti, tinutul Hotin.
1644 (7152) iunie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdre$te lui Toma
<Cantacuzino> mare stolnic pdrtile din satul Porce$ti cumpdrate de la Ifrosina, jupdneasa rAposatului
Iurasco Ba$otd.

1644 (7152) iunie 20, Mitropolia <Sucevei>. Varlaam arhiepiscop $i mitropolit al


Sucevei, dd mdrturie pentru vnzarea de cdtre fratele lui, $tefan, $i unchiul lui, Nechifor, a unor pdrti
din satele Bdiceni, Oncani $i Turbureni lui lorga vistiemic.
1<6>44 (7<1>52) iunie 21. Vasile <Lupu> voievod intdre$te lui Todera$co <Ianovici>
mare logofdt o jumdtate din satul Nane$ti, pe Moldova, tinutul Neamt, cumpAratd de la Todosiia $i de
la fiii acesteia.

1644 (7152) iunie 21, Suceava. Vasile Lupu voievod scrie lui lona$co din Ple$4ti sd
cerceteze pricina dintre Aramd din Hreasca $i popa Gheorghe din Petia.

1644 (7152) iunie 22, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunce$te lui Onciul fost
pa'redlab $i lui Gociul din Dorohoi sd aleagd pdrtile lui Pdtra$co Ciogolea fost logofdt din satul
Sdpoteni.

<1644 (7152)> iunie 23. Cfirstian, fiul lui Avram, se tocme$te cu Todera$co prcalab
pentru plata unor case, bucate i vecini din satul Soloninca Cotela.

1644 (7152) iunie 23, Suceava. Gulestana, armeancd din Suceava, sotia lui Necoard
Nuradin, vinde, Impreund cu fiii ei, doud fdlci de vie de la Cotnari lui Iordachi <Cantacuzino> mare
spdtar.

1644 (7152) iunie 24. Vasile <Lupu> voievod porunceste sd se faca o cercetare In satele
Brdteni, HAne$ti $i Dolniceni, tinutul Dorohoi.

1644 (7152) iunie 25, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdre$te Maricai i fiilor ei,
Ihnat $i Simion, o parte din satul Ldcina, tinutul Dorohoi, dupd judecata avutd cu Ion, fratele fostului
episcop de Rdclauti, Evloghie.
1644 (7152) iunie 25. Vasile <Lupu> voievod intdre$te lui Costantin spdtdrel, fiul lui
Crdciun din Tariceni, cteva parti din satele Brze$ti, Bune$ti $i Liude$ti, dupd judecata avutd cu
rudele Grozavei, sotia lui lona$cu din Tibane$ti.

<DupA 1644 (7152) iunie 25>. Ion de Lacina lasd cu limbd de moarte fratelui
Vasilie, o jumdtate din satul LAcina, cu hele$teie $i vecini.
1644 (7152) iunie 26, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdre$te urma$ilor lui Alexa fost
$etrar stdpanirea asupra unor parti din satul Draxini dupd judecata cu sdtenii din Slobozia Drac$anilor
$i cu Andronic Saca.

1644 (7152) iunie 28. Vasile <Lupu> voievod intare$te lui Ilie, fiul lui Cozma Banzari,
un loc de sat numit HrAjavca, cdruia i se spune $i Poiana Gatcdi, cumparat de la fiii Irinei $Antoaia.
1644 (7152) iunie 28. Act de judecatd de la Vasile <Lupu> voievod pentru pricina dintre

fiii lui Mdlai cu Vasili ardiman fost pitar pentru stdp'nirea unor parti din satul Brdteni, pe Ba$eu,
tinutul Dorohoi.

www.dacoromanica.ro

1644 (7152) iunie 30, Suceava. Vasile <-Lupu> voievod ii intareste lui Ghiorghie din
Sdliste, dupd judecata cu fratele sau, Iordachie, stdpnirea asupra unui vecin strAmutat in ograda sa In
domnia lui Miron Barnovschi.
1644 (7152) iulie. Vasile <Lupu> voievod acordd lui <Dumitru> Buhus fost vistiernic, lui
lordache <Cantacuzino> mare spatar, lui Costandin Strce fost paralab, lui Drdgusdscul si lui Darie
Strce o carte de apdrare pentru selistea Hrimancduti, tinutul Hotin.
1644 (7152) iulie 1, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lorga mare vistiemic o
jumdtate din satul Budzeni, tinutul Hrldu, cumpdrat de la strdnepotii lui Matias vames.
1644 (7152) iulie 1, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dumitrasco, fiul lui

Nicolai din Ghireni, o parte din satul Miculinti, dupd judecata cu Magda si Agahiia, nepoatele lui
Vucico.

1644 (7152) iulie 4. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Rdpezdsti.
1644 (7152) iulie 4. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Dracsani.
1644 (7152) iulie 5. Antimie vinde o parte din satul Tdosti, pe Crasna, lui lonas Aleus.

1644 (7152) iulie 7 Toader Echim vinde fiicei sale, Titiana, i ginerelui lui, Oncea, o
casa din satul Turbdtesti, tinutul arligatura.
1644 (7152) iulie 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui BAlan parcdlab de
Hotin un sdlas de tigani cumpdrat de la Toma fost sulger si de la sotia acestuia, Aftimiia, fiica lui
Gavril fost sulger.

1644 (7152) iulie 7, Tuliceti. Tudosd vames de Galati cumpard o parte din satul
Vomiceni de la nepotii popii Ursul.
1644 (7152) iulie 10, Boziiani. Ifrim cdlugdrul vinde lui Ghiorghie mare pahamic niste
pdrti din satul Giurcani.
1644 (7152) iulie 10. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Vasilie Gorovei diac o parte de
sat cumpdratd de la nepotii lui Saya Cucul.

1644 (7152) iulie 11, Poiana Cfirnului. Vasilie Banul mare medelnicer da mArturie
pentru cercetarea fAcut la loc domnesc ddruit mdndstirilor Bisericani si PangArati, indicnd si
hotarele jumdtAtii stdpnite de cdlugdrii de la Bisericani.

1644 (7152) iulie 11, Poiana Cfirnului. Vasilie Banul mare medelnicer da mdrturie
pentru cercetarea fdcutd la loc din branistea domneascd de la munte ddruit mdndstirilor Bisericani
Pangdrati, indicand si hotarele jumdtdtii stdpanite de cea din urmd.

1644 (7152) iulie 13. Vasile <Lupu> voievod intdreste urmasilor lui Boris Braevici
stdpnirile din satele Dumeni, tinutul Hotin, Epureni i Ungureni, din tinutul Hrldu.
1644 (7152) iulie 14, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dumitrascu Glod
sd meargd in satul Ursdsti sd cerceteze o pricind pentru stdpdnirea unei WO din acel sat intre Ursul
Vartic fost vomic si fiii lui Toader Brgdu.

<Dup 1644 (7152) iulie 14>. Dumitrascu Dule scrie lui Toderasco <lanovci> mare
logofdt, mArturisind pentru cercetarea fdcutd In satul Ursasti.

1644 (7152) iulie 15. Simion Sldvild ji ddruieste lui <Dumitru> Buhus vistiernic niste
robi tigani.

1644 (7152) iulie 17. Doamna Maria ddruieste lui losif de la mdndstirea Panaghia de la
Halchi un obroc anual, pentru pomenirea ei si a pdrintilor.

1644 (7152) iulie 18, Suceava. Ipatie Murgulet se invoieste cu fratele sdu, $tefan, sd-i
dea o suma de bani pentru a-si face casa.
1644 (7152) iulie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gavrilas Mateias fost
mare logofdt si fiilor acestuia o parte din satul Cerlina Mica, rdscumpAratd de la Bdlan fost comis, in
urma unei judecdti.
1644 (7152) iulie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lonasco din Vorona o

parte din satul Vorona dupd judecatd Cu mdtusa so, Pdrasca, sola lui Arbure, pentru plata unei
dusegubine.
1644 (7152) iulie 20. Eremia Murgulet imparte mosiile cu fratii sdi.
1644 (7152) iulie 25. Suret de pe un "ispisoc sarbesc" de la Vasile voievod.

1644 (7152) iulie 27, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste mandstirii Rica si satelor
Vndtori si Baltatesti hotarul muntelui, dupd judecata cu mdndstirea Pobrata.

www.dacoromanica.ro

1644 (7152) iulie 31, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru stapanirea de catre Toma
<Cantacuzino> mare vornic al Tarii de Sus a unor parti din satul Bodesti si din selistea Dancesti,
tinutul Neamt, cumparate de la Hilip si de la sotia si fiul acestuia, urmasi ai lui Basota cel batran.

1644 (7152) iulie 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino>
mare vomic al Tarii de Sits parti din satul Bodesti si din selistea Dancesti, tinutul Neamt, cumparate
de la urmasii lui Basota cel batrn.

1644 (7152) august 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod acorn lui Haase() Ciogolea fost
logo-fat o carte de aparare a partilor din satul Pomarla, ce au fost stapanite de Isac Balica hatman.
1644 (7152), august 2. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Malici stapanirea asupra unei
parti din satul Cotela, in urma judecatii cu Severia Latis si cu nepotul sat, Grigore.
<inainte de 1644 (7152) august 6>. Nastasiia, fiica lui Gheorghie Duraleu, impreuna cu
fratele ei, Saya, si cu alte rude vand partea lui Marco din satul Turbatesti lui Oancea si sotiei acestuia,
Titiiana, vara lor.

<inainte de 1644 (7152) august 6>. Gheorghie Verga scrie domnului pentru cercetarea
facuta in satul Turbatesti privitoare la judecata dintre Corlat si Oancea, mentionand ca primul nu a
cumparat partea lui Marco asa cum pretindea.
1644 (7152) august 6, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Oance partea lui Marco
din satul Turbatesti, dupa judecata cu Vasilie Corlat.

1644 (7152) august 10, Iasi. lordachi, Apostol si Lupasco, fiii Gaei, dau jupanesei
Pascalina si fratilor ei o parte din satul Rusi, in schimbul unei parti din satul Doljesti.
1644 (7152) august 10. Iurasco Drace mare medelnicer vinde o parte din satul Mogosesti,
tinutul Cernauti lui Gavril <Mateias> fost mare logofat.

1644 (7152) august 12, Iasi. Vasile Lupu voievod intareste lui Toderasco <Ianovici>
mare logofat o parte din satul Bumbotesti cumparata de la Ionasco, fiul lui Nicoara.
1644 (7152) august 12, Iasi. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Jidani, tinutul
Falciu.
1644 (7152) august 12. Act de Intarire de la Vasile <Lupu> voievod acordat lui Macarie
capitan pentru stapnirea unei parti din satul Frijeni, cumparata de la Alixandra, sotia lui Penisoara
vistiernic.
1644 (7152) august 14, Iasi. Vasile <Lupu> voievod da diaconilor Stefan si Nechifor o
carte de aparare pentru niste fan cosit Para drept de <Dumitru> Buhus vistiernic de pe mosia lor din
satul Gherghiceni.

1644 (7152) august 20, lasi. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Vasilie Banul
mare medelnicer sa aleaga hotarul manastirii Pangarati dinspre manastirea Bisericani.
1644 (7152) august 22. Vasilie Banul mare medelnicer vinde lui Profir mare vames satul
Useresti, pe Prut, in tinutul Lapusna.

1644 (7152) august 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grigorie postelnic
stapanirea asupra partilor cumparate din satele Totoesti, Nuoresti, Berindiesti, Miclesti, Ruseni
asupra unor vii din targul Hui.
1644 (7152) august 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dragancea, lui Grozav
rudelor acestora o parte din satul Cotmanesti, dupa judecata co fui lui Graur.
1644 (7152) august 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste unei slugi domnesti sa

cerceteze pricina dintre Dumitru fost vornic

fiica lui Bogza logofat pentru o parte din satul

Codaesti.

<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Vasile <Lupu> voievod intareste lui
Gavrilas <Mateias> logofat stapanirea asupra partilor din satul Cabiceni, daruite de Miron Barnovschi
voievod, si asupra celor cumparate de la Ilie Berciul.

<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Varlaam arhiepiscop si mitropolit de


Suceava i Anastasie episcop de Roman marturisesc ca Gavril Salagean si sotia sa, Nastasia, au inftat-o
pe nepoata Ion, Maricuta, fiica lui lonasco Poturul.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Paval i sotia sa, Irina, marturisesc ca au
vandut preotului Ambrozie o parte din satul Toscani.

<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Toader si

flu

sai \rand preotului

Gheorghi si fratelui sat', o parte dn satul Solesti.

www.dacoromanica.ro

XXXVII

<1644 septembrie I - 1645 august 31> (7153). Simion mdrturiseste ca a vdndut partea
sa din satul Lucesti lui Irimie i sotiei sale, Dochita.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Vasile, fiul Varvarei, mdrturiseste ca a
vdndut partea sa din satul $endreni lui Gheorghe negustor.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Gligorie din Cornesti, impreund cu sotia
sa, Ileana, i fiii lor mdrturisesc cd au vdndut lui Saya si lui MAtei partea lor din satul Filipesti.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> 7153. Acsinia i flii ei vdnd lui Isac vistiernicul
o parte din satul Hdragqti, pe Brlad.
1644 (7153) septembrie 1, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Nechifor stApdnirea
asupra unei pdrti din satul Vdstelesti, pe Bogdana, tinutul Tutova.

1644 (7153) septembrie I, 1ai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Micro stapdnirea
asupra unei pkti din satul Dacani, tinutul Barbad, in urma unei judecdti cu fiii lui Costantin $usAndscul.

1644 (7153) septembrie 3, Roman. Vasile Motoc din Aldesti mdrturiseste cd a vdndut
partea sa din satul Fordsti lui Dumitrasco Cocris.

<inainte de 1643 <7151> septembrie 5. Bogza calugarul mdrturiseste cd Mdndrea din


Ghieban a ddruit fratelui sdu, Dumitru uricar, o parte din satul Todiresti, pentru sufletul pdrintilor lor.

<inainte de 1644 <7151> septembrie 5. Mdndrea din Ghieban ddruieste fratelui sdu,
Dumitru uricar, partea sa de ocind din satul Todiresti, cu loc de iaz si cu tot venitul.
1644 (7153) septembrie 5, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dumitru fost vornic
stApdnirea asupra unei parti din satul Toderesti, ddruitd lui de Mdndrea din Bibartu, precum si asupra
altor pal-0 din acelasi sat, in urma judecdtii Cu preotul Cdrstea din Coddesti si Cu Vasilie Ples si fiii sdi.
1644 (7153) septembrie 5, 1a0. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Boldescu sd
cheme la judecata pe Sora, pe Mazilu, si pe Vlasie, flul lui Hociungu, pentru vdnzarea unei WO din
satul Popesti, contestan de rdzesii din acel sat.

1644 (7153) septembrie 5, 1ai. Mari boieri dau mArturie cd Vasilie Banul mare
medelnicer a vdndut ocinile si cumpdrAturile sale din satul Useresti, pe Prut, tinutul Ldpusna, lui
Profir mare vames.
1644 (7153) septembrie 6, 1a0. Vasile <Lupu> voievod IntAreste lui Toader Vdscan din

Hurdesti stapdnirea asupra unei parti din satul BAzddgeni, tinutul Lapusna, In urma judecdtii cu
Hariton din Chei.
1644 (7153) septembrie 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod porunceste mai multor slugi domnesti
sd aleagd partite lui Gheorghie Arapul fost sulger din satul Petresti, cumpdrate de la Toader Motoc.

1644 (7153) septembrie 10. Avram si sotia sa, Anita, vdnd lui Luchian o livadd de la
vadul Pancestilor.

1644 (7153) septembrie II, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Furtuna comis
sd aleagd lui Petriceico vornic o parte din satul Misihdnesti, In urma judecatii cu fratii lui Avram
Misihdinescul i cu nepotii acestuia.

1644 (7153) septembrie 11, Stefneti. Gheorghe, fiul lui Gdndac, i sora sa. Ursa,
marturisesc cd au vdndut lui $tefan, fiul lui Giurgea, selistea Hdnesti, In urma impdrtirii ocinilor cu
fratii lor.

1644 (7153) septembrie 12, 1ai. Vasile <Lupu> voievod intdreste Agafiei stdpdnirea
asupra unei junntati din satul Brdesti, tinutul Hdrldu, In urma impartirii satului cu fratele ei, Vasile
Brdescul, i asupra unei pdrti din satul Ciabrdu, pe Prut, tinutul Hotin, cumpdratd de la Dumitra Zupcoae.

1644 (7153) septembrie 12. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satele Teisoara
Nicsdni, tinutul Botosani.

1644 (7153) septembrie 15. Vasile <Lupu> voievod serie lui Neculai Mavrichi si lui
Gavril din Bogddnesti in legAturd cu poienile lui Buhus spdtar.

1644 (7153) septembrie 15. Dumitrascu si Vasilie, fiii lui Costantin vdtav, ddruiesc lui
Dumitrascu Urdzicd partea tatAlui lor din prisaca de deasupra Ghinddului, In schimbul unui cal si a
unui poloboc pentru stupi.
1644 (7153) septembrie 16. Mari boieri dau mdrturie cd Hrizea, Impreund cu sotia sa,
Vambula, au ddruit lui Neniul vornic de gloatd o parte din satul Ulmeni si o parte din satul Diiceni, pe
Botna, tinutul Ldpusna.
1644 (7153) septembrie 18, 1a0. Vasile <Lupu> voievod scuteste de dan i pe cdtiva
supusi ai Mitropoliei.

www.dacoromanica.ro

1644 (7153) septembrie 18, Iasi. Marturia marilor boieri privitoare la schimbul de case
din Targul Nou, din Iasi, intre Statie mare vames si Grama user.

1644 (7153) septembrie 20, Iasi. Dumitrasco si sora sa, Palaghia, copiii lui Nicoarh
Banths, \Ind lui Handoca i sotiei sale, Mhricuta, phrtile lor din satul Draguseni.
1644 (7153) septembrie 20. 0 scrisoare a soborului mAnAstirii Sfntului Ilie de laugh
Suceava.

1644 (7153) septembrie 23. Vasile <Lupu> voievod Inthreste lui lorga mare vistiernic
stapanirea asupra unei phrti din satul Negresti, pe Brlad, tinutul Vaslui, cumphrath de la Simion
Bhisanul si de la sotia sa, Anghelina.
<1644 septembrie 27 - 27 august 1645> (7153). Mai multi rAzesi mhrturisesc In leghturh
cu pricna dintre Boul clucer si rAzesii din satul Negoesti pentru un loc din hotarul satelor Strmbi
Daviden.

1644 (7153) septembrie 28. Vasle <Lupu> voievod Intdreste lui Evloghie episcop de
Roman sthpnirea asupra unei buchti de phmant de lngh satele Faraoani si Clejea, indicndu-i
hotarele.

1644 (7153) octombrie 4, Iasi. Gligorie Tapul, Impreund cu verii shi, Gavril si Sora,
mhrturisesc eh au vandut partea unchiulu lor din satul Draguseni, tinutul Vaslui, cu vad de moara pe
Stavnic, jupnului Andoca si sotiei sale, Maricuta.
1644 (7153) octombrie 8. Vasile <Lupu> voievod Inthreste o vnzare in satul Phnicesti,
tinutul Iasi.
1644 (7153) octom brie 15. Vasile <Lupu> voievod Inthreste o vnzare In satul Phnicesti.
1644 (7153) octombrie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gheorghie Botul
sh innoiasch semnele de hotar ale phrtii mAnAstirii Pangarati din satul Siliste.

<Dup 1644 (7153) octombrie 15>. Vasile <Lupu> voievod Imputerniceste pe


Ghiorghie Botul sh stabileasch hotarul satulu Siliste, pe Almasul Mic, al mAndstirii PangArati.

1644 (7153) octombrie 15, Tomcesti. Rohat, Impreunh cu sotia sa, Greaca, i cu fui lor
mArturisesc ch au vandut partile lor din selstea Crhnceni si din satul Tomcesti, pe Siret, Diei si
fratelui ei, Serbul.
1644 (7153) octombrie 23. Vasile <Lupu> voievod pentru douh phrti din satul Sofracesti.

1644 (7153) octombrie 24, Jai. Vasile <Lupu> voievod Inthreste lui Vasilie Rosca
vornic de gloath sthpnirea asupra unei phrti din satul Brhtuleni, tinutul Ia.si, cumpAratA de la Grlea
din Marhsti si de la copiii shi.
1644 (7153) octombrie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Tudosie vames

sotiei sale, Anita, stapnirea asupra phrtii lu Ursul din satul Vorniceni, cumparath de la urmasii
acestuia.

1644 (7153) octombrie 28, Jai. Vasile <Lupu> voievod inthreste preotului Avrentie
lui Vlasie din Butesti sthpnirea asupra unui vad de moara din hotarul satului lor, In urma judechtii cu
shtenii din HAnAseni.

1644 (7153) octombrie 29, Iasi. Gavrilas logofht dhruieste satul Vascauti, tinutul Soroca,
nepotului sat, Vasilie, fiul lui Iordache spdtar.
1644 (7153) noiembrie 10, Iasi. Phtrasco Ciogolea fost logoft mdrturiseste ch s-a Invoit
cu Pentelei Barbovschi in legAturA cu sthpnirea unei jurratati din satul Putureni, pe Olovht.
1644 (7153) noiembrie 17. Neculai Ureche mdrturiseste ca a vndut lui Grigore Ureche
mare vornic de Tara de Jos satul Scheia, pe Prut, tinutul Iasi.
1644 (7153) noiembrie 17. Vasile <Lupu> voievod inthreste lu Grigore Ureche mare
vornic stapnirea asupra satului $cheia, pe Prut, tinutul Ia.si, cumpArath de la Neculai Ureche spdtar.

1644 (7153) noiembrie 19, Iasi. Vasile <Lupu> voievod inthreste preotului Matei
stApanirea asupra satului Ruseni, cu jumhtate de moara pe Vaslui, a unei jumdthti din Poiana Crnului,
a unei jumAtAti din satul Chiujdeni si a unc jumdthti de moarh, tot pe Vaslui, duph imphrtirea ocinilor
mostenite de la Varvara i Tudora de catre nepotii i stranepotii acestora.

1644 (7153) noiembrie 20. Porunch de la Vasile <Lupu> voievod pentru alegerea
hotarului satului Petris, dinspre Crivesti.
1644 (7153) noiembrie 21, MiroslAvesti. $tefan Boul fost clucer judech pricina dintre
Nacul Brut din NAvrapesti si Samson din Dobrulesti pentru sthpanirea unor ocini din satul NAvrApesti.

www.dacoromanica.ro

XXXIX

1644 (7153) noiembrie 22, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Carp fost preot
stapdnirea asupra unui loc de casa din Iasi, in urma judecAtii cu Pdritea Ghigul.

1644 (7153) noiembrie 25, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Iacob chihaia si
cumnatului sdu, Ion, stdpdnirea asupra unei pArti din satul Gdgesti, tinutul Fdlciu.
1644 (7153) noiembrie 27, Steffine0i. Ionasco i fratii sai, Florea si Todosia, toti copiii
Irinei, vnd lui Macri cdpitan si sotiei acestuia, Grdpina, o parte din satul Zubriceni.

1644 (7153) noiembrie 28, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lonasco, sotiei lui,
Mdrica, si fratilor acesteia, stdpdnirea asupra unei jurndtati din satul Negresti, pe Bdrlad, tinutul
Vaslui.

1644 (7153) noiembrie 28, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Cdzacul, lui
Apostol aprod si altor razesi stdpdnirea asupra satului GhermAnesti, tinutul Orhei, In urma judeatii cu
Stefan si cu fratii sdi, Sidor si Isac.
1644 (7153) noiembrie 28, Ia0. Miron din Iurghiceni ddruieste, pentru sufletul fiului sdu,
Obrejie, partea sa din acelasi sat, tinutul Hdrldu, lui Cdrstea vdtav din Iasi.

1644 (7153) noiembrie 28. Sora vinde partea sa din satul Bumbotesti, tinutul Iai, lui
Toderasco mare logoft.

1644 (7152) decembrie 1, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neculai si lui
Irimiica, flica Marfei, precum si rudelor lor, toti nepotii lui Ihnat, stApdnirea asupra unor pdrti din
satele Bdliceni si Zmeieni, pe Smila, tinutul Tutova.

1644 (7152) decembrie 1, 1a0. Vasile <Lupu> voievod IntAreste urmasilor lui Boris
Braevici stdpanirea asupra unei jurnatAti din satul Brdesti, In urma judecdtii cu Grigore Arbore,
Neculai Mdteesescul si Cirlic.
1644 (7152) decembrie 2, Ia0. Nastea, fiica Antimiei, vinde partea sa din satul Petresti
lui Andoca si sotiei acestuia, Mdricuta.
1644 (7152) decembrie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Stefan Moirndscul
fost armas sapdnirea asupra vetrei satului Bdrbosi, cu livadd, In urma judecAtii cu Cdrstea, Miron,
Vasilie si alte rude ale Ion.

1644 (7152) decembrie 12, Jai. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Vasilie Corlat
cAmaras stdpdnirea asupra unei vii cu livezi, prisacd $i temnic, cumpdrate de la copiii lui Durild.
1644 (7152) decembrie 18, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Isac din Dumeni
fiului sat' stApnirea asupra unor pArti din satele Dumeni, pe Jijia, i Plopeni, pe Iubdneasa, tinutul

Dorohoi, cumpdrate de la Petriceico mare vornic de Tara de Sus, de la Petrica, fiul lui Isaia, si de la
Cdzacul, fiul lui Gheorghie comis.

<inainte de 1644 (7152) decembrie 20>. Drdgan, BAlan i sora lor, toti copiii lui
Nechita, nepopi lui Drdghici, vdnd partea Ion din satul Ndvrdpesti lui Nacul Brut.
<Inainte de 1644 (7152) decembrie 20>. Vasilie, fiul lui Fdrtat, vinde partea sa din satul
NdvrApesti lui Nacul Brut.
<inainte de 1644 (7152) decembrie 20>. Egumenul mAndstirii Agapia mdrturiseste cd a
vdndut ocina sa din satul Navrdpesti lui Pdtrasco Brut si lui Nacul Brut.

1644 (7152) decembrie 20, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Nacul Brut
stdpdnirea asupra unor ocini din satul Navrdpesti.

1644 (7152) decembrie 20, 1a0. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Dumitrasco fost
sulger stdpdnirea asupra unor parti din satul Buciumi, pe Siret, tinutul Tecuci, cumpdrate de la Vasilie
din londsesti, de la fiii lui Ion Bueban si de la altii.

1644 (7152) decembrie 20, Ia0. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Vasile Fugle
stdpdnirea asupra unei pdrti din satul LAzoreni, pe Jijia, cumparata de la Stefan, fiul lui Ignat.
1644 (7152) decembrie 29. Cozmitd i sotia sa, Irina, mdrturisesc cd au vandut lui Isar
mare jitnicer un tigan, Nechita, ful lui Condrea.
1644 (7152) decembrie 29, 1a0. Petre Micicoiu mdrturiseste cd a vdndut lui nimia, fiul
lui Cdrstian, o parte din satul Vdcdresti, cumpdratd de la Cdprian, fiul lui Bacea.
1644 (7152) decembrie 30. Macsin DrAgan Impreund cu sotia sa, Marica, mdrturisesc cd
au vndut lui Ionasco i lui Rusul, fiii lui Petrea, un loe numit Alunis.

XL

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE INDOIELNICE
1644 (7152) aprilie 9, Iasi. Vasile <Lupu> ddruieste lui Marco jitnicer satul Bubuiugi, pe
Bac, tinutul Orhei. doud MI6 de vie la Cotnari si niste tigani.
1644 (7153) septembrie 30. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Nicoard stdpanirea asupra
unei pal-0 din satul Martinesti, tinutul Orhei, cumpdratd de la Gligorie, in timpul lui Radu Mihnea
voievod, in urma judecatii cu Gligoroaia si cu Maria Vetroaia.

1644 (7153) noiembrie 2, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gavril Mateias fost
mare vornic stdpanirea asupra satului Dinesduca, pe Prut, tinutul Cernduti, cu bAlti de peste.

DOCUMENTE FALSE
1643 (7151) martie, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gavrilas, fiul lui Vasilie
Tdbartd vornic, stdpnirea asupra unei jumdtati din satul Purcelesti, tinutul Suceava.
1643 (7151) aprilie 10. Gligorici din Solovet vinde lui Gligorasco i lui Naddbaico ocina sa
din Sovolet, cu pomet si fanat.
1643 (7151) mai 15, Iasi. Chirild din Popesti marturiseste cd mdtusa sa, Crdciuna, i-a
faca pomenire dupd moarte.
ddruit partite ei din satele Popesti i Botoiu ca
1643 (7151) iulie 21, Iasi. Carte hotarnicd de la Vasile <Lupu> voievod acordatd
mandstirii Pangdrati pentru satul Sacalosesti, ddruit de Gheorghie <Coci> mare spdtar.

1644 (7152) iunie 4, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Vasilie Motoc sd
cerceteze pricina dintre Pdtrasco Boldescul si Toma <Cantacuzino> mare stolnic pentru stdpanirea
unor vecini fugiti din satul Rdpedzesti.
<1644 (7152)> iunie 24. Ionitd soltuz de Barlad Cu cei 12 pargari mdrturisesc ca
Apostolache a vndut lui Ionascu Flori partea sa din satul Sarbi.
<1644 (7152)> iunie 25. Maria, fiica lui Bogdan, vinde lui Ionascu, fiul Floarei, partea sa
din satul Sarbi.
<1644 septembrie 1 1645 august 31> (7153). Vasile <Lupu> voievod intdreste lui
Vasile Spancioc mare spAtar stdpnirea asupra unei jumdati din satul Verdeseni, pe paraul Vladnic,
tinutul Iasi, cumparatd de la fiii lui Iftodi si de la nepoata acestora, Ileana.

www.dacoromanica.ro

XLI

RSUMS DES DOCUMENTS


Glossaire:
ag = dignitaire charg du commandement des
troupes pdestres.
aprod = fils de boyard remplissant des services
usuels A la Cour princire, parmi lesquels la
fonction de page.

arma = boyard qui surveillait les prisons et


l'excution des peines capitales.
aspru = monnaie turque en argent.
ban= grand dignitaire charg de l'administration
de la province d'Oltnie (en Valachie).
beitran = subdivision du patrimoine villageois.

branive = terrain rserv a l'usage exclusif du


prince ou d'un monastre.
brazd = sillon.
breinLyter = agent du capitaine de branive.
bucate = btail, ruches et d'autres.
casa = subdivision du patrimoine villageois.
Cmara' = trsorerie prive du prince.
ceimanar = agent qui levait Pimp& payable en

gloab = amende pour les infractions graves.


hatman = comandant gnral d'une armed.
ieromonah = moine ordonn
ispisoc = acte officiel (princier) de confirmation
d'une proprit.
ispravnic = mandataire princier, voir aussi
ureadnic.
izvod = document.
jirebie = v. razor.
jitnicer = administrateur des greniers princiers.
jumatate = unit de mesure pour le vin.
jupeineasa = l'pouse d'un boyard.
leu = monnaie en argent.
medelnicer = boyard qui remplissait la fonction
d'cuyer tranchant.
obroc = boisseau.
paharnic = chanson du prince.
paheirniceasa = l'pouse du paharnic.

paharnicel = petit dignitaire sous l'autorit du


grand paharnic.

cire.

camaraf = chef de la Cmara.


capitan = commandant d'anne.
ceapiic = voir paharnic.

peimeint = V. reizor.

mp = champ.
clucer = sommelier a la Cour princire.
cluceroaie = l'pouse du clucer.
cneaghina = l'pouse d'un grand boyard.
comis = dignitaire charg de la surveillance des
comisoaia = l'pouse du comis.

pitar = boyard charg de pourvoir de pain la

cupar = voirpaharnic.
curatura = coteau plant de vigne.
curieni = nobles ayant une charge A la cour d'un
souverain.
dar ban = fantassin, gendarme

princire) de Suceava.
poslufnic = serviteur.
potronic = monnaie divisionnaire en argent.
postelnic = chambellan de la Cour princire.
postelniceasa = l'pouse du postelnic.

desetinei

postelnicel = petit dignitaire sous l'autorit du

diac = scribe (crivain des actes).

grand postelnic.
reize# = copropritaires.
razor = terrain de culture d'une
dtermine.
schit = ermitage.

prgar = membre du Conseil administratif d'une


ville (form de 12 personnes).

dreglitor = reprsentant du pouvoir princier,


d'un couvent ou d'un boyard.
falce = unit de surface (environ 14.322 m2).

feciori de boieri = jeunes boyards, subordons


aux grand dignitaires.
Jana:* = le quart d'une falce.
funie = un lopin troit de terre.

XLII

Cour princire.

parcalab = commandant d'une forteresse et chef


du district environnant.

portar = commandant de l'arme charge de la

garde de la forteresse (et de la Cour

tendue

seimen = mercenaire tranger servant dans le


corps de Infanterie affect A la garde du
Prince.

www.dacoromanica.ro

ureadnic = mandataire princier dans l'administration


locale; voir aussi ispravnic.

seliyte = emplacement d'un village abandonn.


sp&ar = porte-pe du prince.
speitrel = petit dignitaire subordonn au spOtar.
speitrit = l'pouse du speitar.
staroste = chef administratif d'un district.

stolnic = dignitaire charg du service de la table


princire.
stolniceasa = l'pouse du stolnic.

sulger = intendant des viandes pour la Cour

vistiernicel = petit dignitaire sous l'autorit du

princire.

.yetrar (dtrar) = dignitaire qui veillait sur les


tentes princires.
yoltuz = bourgmestre.
yoltuzoaie = l'pouse du yoltuz.
yteaz = auge o l'on foule les tissus de laine.
Tara de los = la partie sud-est de la Moldavie.

Tara de Sus = la partie nord-ouest de


Moldavie.

uric = document certifiant le titre de proprit.


uricar = crivain de chartes.
vtav = intendant.
veitav de aprozi = intendant d'aprozi.
vataman = dirigeant du village.
vecin = serf (paysan attach la glbe).
vistiernic = trsorier gneral de l'Etat.

la

grand vistiernic.
Vistierie = trsorerie.
vornic = chef administratif ou district.
vorniceasei = l'pouse du vornic.
vornic de gloatei / Poart = dignitaire
subordonn au vornic.

vornicel = petit dignitaire sous l'autorit du


grand vornic.

1643. Un document du voYvode Vasile Lupu sur le terrain nomm Japca, prs du village de
Sdnatauca.

4 janvier 1643 (7151), Ia0. Deana, jupezneasa de l'ancien grand vornic Cujbd, vend son
cousin, le vornic Gheorghe Motoc, une moitid du village de Iacobeni, sur Jijia, district de Hrldu,
avec emplacements de moulin et les manoirs et les caves, pour 250 cus; elle vend aussi quelques
parties du village de Broteni, sur Jijia, district de lai, pour 100 cus.
1643 (7151) ianuarie 8. Le moine d'Ionwo Ciorte fait don au monastre de Golia de sa
fortune.

9 janvier 1643 (7151), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu ordonne rancien comis Fortuna
d'enqueter le litige entre Bechea et Ion de Ciumdle*ti, pour une cavale.

12 janvier 1643 (7151), la0. Les grands boyards tmoignent que Ileana, jupeineasa de
l'ancien grand vornic Cujbd, vend a son cousin, le vornic Gheorghe Motoc, une moiti du village de
Iacobeni, sur Jijia, district de Hdrldu, avec emplacements de moulin et les manoirs et les caves, pour
250 cus; elle vend aussi quelques parties du village de Br4eni, sur Jijia, district de Iai, pour 100 cus.
12 janvier 1643 (7151), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic Gheorghie
Motoc le droit de proprit sur une moiti du village de Iacobeni, sur Jijia, district de frarldu, avec
moulins sur Jijia, et manoirs avec caves, quelques parties du village de Broteni, sur Jijia, district de
lai.

12 janvier 1643 (7151), Iai. Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastre de Bistrita le
droit de proprit sur une moiti de la seliytea de TdtdruO, l'ancienne princire, district de Neamt, de
la circonscription du bourg de Piatra.
12 janvier 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu pour un emplacement de rucher dans le
territoire de Barca, district de Neamt.
13 janvier 1643 (7151), 1a0. Le voTvode Vasile Lupu confirme A l'ancien comis Corui le
droit de proprit sur quelques parties du village de Faurei, district de Tutova, la suite du procs
avec Andrei et avec l'pouse de celui-ci, Stefan, la nice de Lazor
13 janvier 1643 (7151), Iai. Le voYvode Vasile Lupu ordonne l'ancien grand vornic
d'enquter le litige entre le monastre de Pangdrati et le village de Ddrmaneti, pour quelques
clairires, au nord de Strajd.

<Avant le 15 janvier 1643 (7151)>. Gavril, fils d'Ion, neveu d'Iachim Helgiul, avec les
parents de ceux-ci ont vendu au peirceilab de Bogdaneti, Bechea, une partie du village de Bogdanqti,
la partie d'Ion Mdcdu, pour 16 ducats.

www.dacoromanica.ro

XLIII

<Avant le 15 janvier 1643 (7151)>. Mdrica, fine du ve-itav de Sducesti, Ionascu, avec son
fils et Nechita, fils d'Ion Praznic, ont vendu l'ancien peirailab $tefan Bechea quelques parties du
village de Bogdanesti, district de Roman.
15 janvier 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien peirceilab
Stefan Bechea le droit de proprit sur quelques parties d'hoirie du village de Bogddnesti, district de
Roman, achetes Isimia, fille de Iachim Helgiul, ses neveux et aux autres.

15 janvier 1643 (7151), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme A l'ancien peirceilab
$tefan Bechea le droit de proprit sur quelques parties d'hoirie du village de Bogddnesti, district de
Roman, achetes sa soeur, Marica, fille de Iachim Helgiul, ses neveux, et aux autres.
<Aprs le 15 janvier> 1643 (7151), Iasi. Le vofvode Vasile Lupu confirme Gligorie de
Tabard le droit de proprit sur quelques parties des villages de Selistioard, sur Prut, district de Iasi, et
d'Oncesti, achetes de Gheorghias et de frere de celui-ce. Aftenie, les fils de Prodan de Mihdilasea,
district d'Orhei, avec 20 lei d'argent.
164<3> (715<1>) <dup5 ianuarie 15>, Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise le grand

logothete Toderasco lanovici d'enqueter le litige entre Mierdutd de Procelnici et les moines du
monastre de Bdrnova pour une partie du village de Budesti.
27 juillet 1643 (7151), Iasi. L'ancien vornic de Tara de Sus Toader Petriceico fait don au
grand logothte Toderasco Ianovici d'une partie du village de Corldteni en change d'une partie du
village de Gdrbeni et de certaines maisons de Iasi.

20 janvier 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre le cpilan Condre,
Ostachi et autres parents A eux, avec le douanier Miron, pour une moiti du village de Borosdni, sur la
source du Camanca, district de Iasi.
24 janvier 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Onigas de Ordseni de
delimiter les confins du village de Tocileni.
27 janvier 1643 (7151). Le tmoignage des plusieurs boyards.
1 fvrier 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Costantin Ciurea le droit

de proprit sur quelques parties des villages de Rsipeni, district de Bdrlad, de Voruntari, avec
certaines parties de la clairire, district de Covurlui, de Ddnesti, de Ddmiiani et de Luncesti, district
de Covurlui.
5 fvrier 1643 (7151). Andrei et sa soeur, $tefana, niece du setrar Lazar, ont vendu au
vornic de gloate Dumitrasco Gheuca quelques parties du village de Bdicani.

164<3> (715<1>) februarie 8. Le voYvode Vasile Lupu confirme l'aprod Pdtrasco


Milscu le droit de proprit sur un emplacement de rucher dans le village de Popesti, district de
Vaslui, avec verger, clairire et tout produit, achet A Grigorie Hurmeziu, son pouse, Candachia, et
ses fille, Maria.

10 fvrier 1643 (7151). Gheorghie Grecul de Bdseni atteste qu'il a dlimit au


commercant Pand quelques parties d'hoirie du village de Cdndesti district de Iasi, achetes Vasilie
CAndescul, fils de Gavril et de Frdsina, neveu de Cdndescul, et aux autres.
10 fvrier 1643 (7151), Bfirlad. Andreias le oltuz et les peirgarii de Brlad et les autres
temoignent que Costantin, fils d'Avram de Tomesti, vend au apitan un bcitrein du village de Creteni,
pour 28 lei.

11 fvrier 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au stolnic le droit de
proprit sur quelques parties du village de Buciumi, district de Tecuci, achetes Necula, fils de
Toader, et aux autres.
<Circa 1643 februarie 11>. Todosie, fils de Stanca, neveu de Filip de Fitinghesti, vend au
sulger Dumitrasco la partie de son parents de ce village.

11 fvrier 1643 (7151), Iasi. Le vol'vode Vasile Lupu confirme au sulger Dumitrasco, fils
du spiltar Lupul, le droit de proprit sur quelques parties d'hoirie du village de Fetinghesti, district
de Putna, sur &Aria de Jos de Putna, la suite du jugement avec le prtre Ion et avec le neveu de
celui-ci, Vasilie.
15 fvrier 1643 (7151). Les fils de Nicoard de Leiconesti ont vendu Tomita de $etrdreni
leur hoirie du village de Stdnesti, pour un cheval et 20 ducats.
17 fvrier 1643 (7151), Iasi. Andronic Sdcescul, gendre de Soltan, avec son pouse,
Antimiia, et Nacul avec son pouse, Mdrica, niece de Soltan, ont vendu au grand stolnic Toma
Cantacuzino une partie du village de Brdnisteri, sur Baseu, district de Dorohoi, pour 50 lei comptants.

XLIV

www.dacoromanica.ro

20 fvrier 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu autorise Lupul Stroescul de posder le
village de Subranet.

21 fvrier 1643 (7151). Marica, juptineasa du vornic Tanasa, vend son beau-frre, le
vistiernic Gheorghie Rosca, une moitie du village de Zavoeni, sur Moldova, district de Suceava, avec
emplacement de moulin sur Rasca et sur Moldova.
21 fvrier 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme le partage des hoiries
entre les fils de Vasilie Mihailescul et leurs parents, A savoir: les villages de Botasinti, d'Oglinzi et
d'Oglindesti, raison d'une moitie des villages de Bugucica, de Negresti et de Buhucesti et une partie
du village de Raciuleni.
21 fvrier 1643 (7151), Jai. Varlaam Parchevque et mtropolite de Suceava et les grands
boyards tmoignent que Marica, jupcineasa de l'ancien vornic Tanasie, vend A son beau-frre, Pancien
vistiernic Gheorghie Rosca, une moiti du village de Zavoiani, sur Moldova, district de Suceava, avec
emplacement des moulins sur le ruisseau de Racica et sur Moldova, pour 200 lei comptants.
<Environ le 21 fvrier - 25 septembre 1643 (7151)>. Plusieurs boyards tmoignent que
Simion d'Obarsie, son pouse, Anghelina, et ses fils, font don au logothte Racovita Cehan une partie
du village de Slipoteni, district de Tecuci, pour certaines ruches voles.
23 fvrier 1643 (7151). Danul et son fils vendent au jitnicer Mihaila Sapoteanul leur hoirie
du village de Varzaresti, sur Bac, pour 30 cus.
28 fvrier 1643 (7151), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma

Cantacuzino le droit de proprit sur une partie du village de Branisteri, sur Baseu, district de
Dorohoi, achete Andronic Saca et A pouse de celui-ci, Antimia, fille de Soltan, et achete aussi
aux parents de celle-ci, pour 50 lei comptants.
28 fvrier 1643 (7151), Ia0. Le voTvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de proprit sur une partie du village d'Itesti, sur Baseu, district de Dorohoi,
achete par son beau-pre, le clucer Miron, de Dragan Bentea.
1 mars 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Ionasco Grecul, Vasilie
$teful, Constantin Banta, et Vasile Carlig avec autres parents de celui-ci pour le terme du village de
Bologesti.
8 mars 1643 (7151), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga

le droit de proprit sur quelques parties du village de Ciuresti, district de Iasi, achetes aux
neveux de Mihaila Ciurea et aux autres, et sur quelques parties du village d'Ungheni, achetes aux
arrire-petits-fils de Doma et dea autres.
8 mars 1643 (7151). L'acte pour une partie du village de Panicesti.
8 mars 1643 (7151), 1a0. Grigore Ureche, grand vornic de Tara de Jos, dlimite avec ses
neveux, le spatar Neculai Ureche et Nistor Batiste, les hoiries des son parents, le grand vornic Nistor
Ureche et son pouse, Mitrofana.
<Aprs le 8 mars 1643 (7151)>. La liste concernante les villages de Neculai Ureche, aprs
le partage avec Grigore Ureche.
10 mars 1643 (7151), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand jitnicer Grama le
droit de proprit sur un terrain qui est situ au terme du bourg de Targul Frumos, qui a t offert par
le voYvode Alexandru, fils du voYvode Radu.

10 mars 1643 (7151). Le vofvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma

Cantacuzino le droit de proprit sur des terrains et vignes Cotnari.


11 mars 1643 (7151), lai. Le voYvode Vasile Lupu confirme au sptar Ilea le droit de
proprit sur une hoirie du village de Milesti, district de Iasi, achete Dumitra.sco Copaci et A son
frre, Onciul, les fils de Tudosca, pour 78 cus d'argent.
12 mars 1643 (7151), la0. Les neveux de Dragan dlimitent entre eux les hoiries des
villages de Lehaceni, de Cuzlau, de Horodiste et de Godinesti, ainsi que quelques vecini.
15 mars 1643 (7151), lai. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Saa, l'pouse du defunt
Dumitrasco $oldan, l'ancien grand vornic, le droit de proprit sur une moiti du village de Joldesti,

sur Baseu, district de Dorohoi, achete Neculai et A son pouse, Alexandra, fille de l'ancien
vistiernic Caraiman, pour 315 cus d'argent.
15 mars 1643 (7151). Le voivode Vasile Lupu confirme A Saftei Soldaneasa et aux fils de
celle-ci le droit de proprit sur le village de Popesti, sur Moldova, district de Roman. A la suite du
procs avec Paval, $tefan et Frasina, les enfants de Stanila.

www.dacoromanica.ro

XLV

15 mars 1643 (7151), Iasi. 'sac Avram, fils d'Ionasco Avram, fait don au grand vornic de
Tara de Sus, Toader Petriceico, le droit de proprit sur un emplacement de rucher dans le territoire
du village de Meseheinesti, district de Roman.
15 mars 1643 (7151). Vasile Rosca, Maria Potronica et Stefan, fils de Cernat, font don a
leur cousins d'un tiers du village de Braitani, district de Falciu, en change d'un tiers du village de
Candesti, district de Suceava.
17 mars 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu ordonne aux starovi de Cernauti de
chercher au sujet de certains vecini qui appartient a Gorcea de Volcinet, et qui ont t pris par les
moines du monastre de Putna et par le cdpitan 'sac.
17 mars 1643 (7151), Iasi. Antemiia, l'pouse de Dumitrasco Mihul de Turiatca, fait don
Lupul Stroescul de deux jirebii du village de Turiatca, district de Suceava.

20 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme a l'ancien visliernic
Ghiorghi Rosca le droit de proprit sur une moiti du village de Zevoiani, district de Suceava,
achete sa belle-sceur, Marica, l'pouse de l'ancien vornic Tanasie, pour 200 lei comptants.

23 mars 1643 (7151), Cuzlau. Irina, fille d'Isac et de Tudosca, fait don A son neveu,

Manea de Cuzlau, de sa hoirie de ce village, pour qu'il s'en occupe pendant sa vie et en
commmoration.
28 mars 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic le droit de
proprit sur quelques hoiries du village de Toderesti, district de Carligatura, achetes a Dumitrasco
Fulger, avec 155 ughi.

29 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Pavel, fils du
prtre Ionasco de Cautiseni, le pi-are Berheci avec Vasilie de Negoseni et les rdze1 pour les confins
du village de Cautiseni.
29 mars 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastre de Golia le droit
d'administrer les moulins sur Barlad, qui sont soumis au monastre de Vatoped du Mont Ahtos par
Catrina, l'pouse du vieux uricar, Dumitru, ainsi que le droit de proprit sur la partie du village de
Ciortesti faite don au monastre de Golia de lonascu Ciorte, nomm loachim comme moine.
<Avant le 1643(7151) martie 30>. Le tmoignage de Vasile Cilibiu concernant la terre de
Lucovita, district de Cernauti.
<Avant le 1643(7151) martie 30>. Le tmoignage de Vasile Starce concernant le serment
de Vasile Raspopa de Lucovita.
<Avant le 1643(7151) martie 30>. Le tmoignage de Dumitrascu, gendre d'Ionascu
Dobrinschi, pour la terre de Lucovita, district de Cernauti.
30 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au cdpitan de Sinehau Isac
Mironescul le droit de proprit sur ses hoiries du village de Lucovita, district de Cernauti, achetes
loan Ciolpan, neveu d'Ionasco Gheanghea, l'ancien grand logothte.
30 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme l'ancien vornic de gloatd

Gheorghie Motoc le droit de proprit sur une moiti du village de Iacobeni, sur Jijia, district de
Harlau, et sur quelques parties du village de Brosteni, sur Jijia, district de Iasi, achetes a sa nice,
Ileana, l'pouse de l'ancien grand vornic Ionasco Cujba.
30 mars 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme aux neveux de Gagea et aux
arrire-petits-fils de Patru et de Vlaicu le droit de proprit sur les hoiries hrites de leurs parents.
30 mars 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu fait don a l'ancien vornic Ionasco Rusul
du village de Tohatin, sur Nistru, district d'Orhei, ancien princir, parce qu'il a donn six chevals
bons.
2 avril 1643 (7151). Iftimie avec ses frres, tous les fils du Ion Bueban, neveux de Saya, le
vieux de Ionaseni, vendent au sulger Dumitrasco une partie du village de Buciumi.
3 avril 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu, pour le village de Lucovita.
5 aVril 1643 (7151), Iasi. Drojea, frre de Nan de Stoilesti, fait don, a la mort de son
neveu, Moisa, de sa hoirie de Saya de Casoteni.
6 avril 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne l'ancien pdrcdlab Dabijea
de dlimiter les hoiries du monastre de Tazlau des villages de Calimanesti et de Mihailesti et des
autres villages, district de Putna.
7 avril 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Ciocarlan, tzigan
qui appartient au monastre de Probota, et Fuga de Forasti, pour un vol.

XLVI

www.dacoromanica.ro

9 avril 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme a Ursu Wiwi, le droit de proprit

sur quelques parties des villages de Nemes, sur Prut, district de Iasi, de Tacoteni, de Cicicani, de
Cotela, de Forosna, de $Arbenti et de Badroseni.

1643 (7151) aprilie 10, 10. Grigorie Pilipovschi et son pouse, Mitrofana, vendent au
grand vistiernic Iorga leur partie du village de Bogddnesti, sur Prut, district Hotin, avec moulin et
emplacements de moulins sur Vilia.

1643 (7151) aprilie 10, Ia0. Les grands boyards tmoignent que Grigorie Pilipovschi et
son dpouse, Mitrofana, ont vendu au grand vistiernic lorga leur partie du village de Bogcldnesti, sur
Prut, district Hotin, avec moulin et emplacements de moulins sur Villa.
1643 (7151) aprilie 10, Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic une
partie du village de Bogddnesti, sur Prut, district de Hotin, avec moulin et emplacements de moulins
sur Vilia.
10 avril 1643 (7151), la0. Le voYvode Vasile Lupu ordonne l'ancien parcalab Dabijea
d'enquter le litige entre les moines du monastre de Bisericani et Irimiia pour un terrain dans le
territoire du village de Romdnesti.
<Aprs le 10 avril> 1643 (7151), 1a0. Plusieurs boyards tmoignent au sujet du litige
entre les moines du monastre de Bisericani et Irimiia de Romdnesti.
11 avril 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme a Simion MogdIde et au speitar
Iona.5 le droit de proprit sur le village de Negresti, district de Vaslui, la suite du procs avec le
vistiernic Iorga.
<Avant le 13 avril> 1643 (7151). Un fragment d'un bornage de la terre de Simion Bdisanu
concernant la partie du prtre Toader Mogaldea achete de son pere Simion Mogdidea.
13 avril 1643 (7151). Un fragment d'un bomage concernant la vente d'une partie d'une
terre de Simion Bdisanu par celui-ci Simion Mogaldea, pre du prtre Toader.
25 avril 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Toader, fils d'Isac, son
oncle Nicoard et l'ancien logothte Pdtrasco Ciogolea pour une partie du village de Plopeni, sur Jijia,
district de Dorohoi.
25 avril 1643 (7151). Toader, fils de Mihail de Ddvidesti, vend son cousin $tefan de
Dragomiresti les hoiries des villages de Dragomiresti et de Buldesti.
<Avant le 28 avril 1643 (7151)>. Loghina et son fils, Ord% vendent Apostol Cehan
quelques parties du village de Prigorceni.
28 avril 1643 (7151), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme a Apostol Cehan le droit de
propridtd sur quelques parties des villages de Mardtei, de Poenesti, de Grumdzesti, de Fauri, de
Prigorceni, de Tdcmdnesti, de Petresti et de Bdilesti, toutes achetdes Vasilie Bolisor, et sur une
partie du village de Prigorceni, achete de Loghina, fille du logothte Bogza.
28 avril 1643 (7151), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Gheorghie et d Lazor de
BArbosi d'enqueter un litige pour une partie du village de Ghidiseni.
Mai 1643 (7151). $tefan Florescul vend au grand paharnic Gheorghie Coci un terrain sur
Bistrita, qui s'appelle Colibita, pour 10 lei et un cheval.
1 mai 1643 (7151). Gavril, fils de Sora, vend au diacre Dumitrascu sa partie du village de
Arrnenesti.

3 mai 1643 (7151). Le tmoignage du sulger Gheorghitd, le staroste de Cernduti,


concernant le jugement de lu avec le fourreur Petre pour certaines choppes de Cernduti.
5 mai 1643 (7151). Jerian, fils de Petre de CAtdnasi, vend une partie du village de Cdtdnasi,
avec une vigne abandonne, au paharnic Pand.
7 mai 1643 (7151). Avram Cojan, pour le village de Hrusavdt, district de Hotin.
8 mai 1643 (7151), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme a Vasilie Fugli du bourg de
Iasi le droit de propridte sur une partie du village de LAzoreni, sur Jijia, district de Iasi.

8 mai 1643 (7151). L'acte de Gligorie, fils de Bicul, pour un terrain du village de
Vorovesti, sur Cneja.
12 mai 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme d Toader Gherman le
droit de proprit sur quelques parties du village de Corddreni, sur Iubaneasa, district de Dorohoi.
14 mai 1643 (7151), Ia0. Necula et Vasile, fils de Nastasie Brdnzoaie, vendent Vasile
Dias leur parties des villages de Mdddrjaci, de Vdleseni, de Poieni et de Micodini.

www.dacoromanica.ro

XLVII

14 mai 1643 (7151). Grapina Proddneasa tmoigne concernant le partage entre elle et le
beau-pre de son fils defunt, Vartic, dans les villages de Siscauti, de Perebicauti, de Rujavinti et de
Cerlina Mare.

15 mai 1643 (7151), 1a0. Le voTvode Vasile Lupu confirme au diacre de l'glise
princire, Stefan, le droit de proprit sur une partie du village de Horilesti, achete a Nican, neveu de
Fratei et aux autres.
19 mai 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu fait don Hriza et son pouse,
Vamba, du village de Laturiseni, district de Tecuci.
23 mai 1643 (7151), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme a Franti le droit de proprit
sur quelques parties du village de Jigoreni, achetes aux neveux de Giurgea et de Fodor.

26 mai 1643 (7151), Tig5nqti. Buta et Romdscel, les starosti de Putna, critent au
voYvode comment ils ont dlimit la partie achete par Pdtrasco dans le village de Burdusesti, situ
dans la vall de ZAbrant, a Ion Dardbanu.
27 mai 1643 (7151). Dumitrie, le staroste de Putna, tmoigne pour les parties de l'ancien
ceimiras PAtrasco dans le village de Soldesti, sur ZAbrAut.

27 mai 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme Udrea Gansa le
droit de proprit sur quelques parties du village de Starosilti, la source de Cozancea, district de
Harlan, la suite du proces avec ses parents.
31 mai 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu, pour les confins du village de BAsdesti.
31 mai 1643 (7151). Les grands boyards tmoignent que le vornic Costantin Ciogolea a
achet une moiti du village de PobrAtesti, Gheorghie PrAjescul.

3 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Stefan de
Pilipanti et Anghel de Mamurinti pour une partie du village de Mamurinti.
4 juin 1643 (7151), Suceava. Plusieurs boyards tmoignent qu'Isac Cucoranul a achet
une partie du village de Hrosduti, district de CernAuti, Dumitrasco Lenta.
4 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme StrAtulat Dobrenchi le
droit de proprit sur une jirebie dans le village de BAlAceni, achete Gligorcea d'Ilisesti.

7 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme l'aprod Pdtrasco
Berciul et ses frres le droit de proprit sur leur partie du village de Cornesti, district de Dorohoi, a
la suite du jugement avec l'ancien grand logothte Gavrilas Mateias.
9 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme a StrAtulat Dobrenchi le
droit de proprit sur une partie du village de BalAceni, district de Suceava, a la suite du jugement
avec Antemia, l'pouse de son oncle, Dumitrasco Mihul de Sinanti.
9 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu autorise un aprod de chercher
deux vecini qui appartient Vasilie de Visnovat.
11 juin 1643 (7151). Zbiera et ses frres, neveux de Pisotchi de Liteni, vendent a Dumitrasco
d'Ipotesti et A son pouse, Anghelina, quatre jirebii et quatre hommes dans le village de Liteni.

15 juin 1643 (7151). Le grand medelnicer Gheuca tmoigne en ce qui concerne le choix
des confins entre les villages de Sapoteni et de Liveni, pour lesquels le pdrailab StArcea et l'pouse
d'Ionasco Rosca ont juge devant le voYvode.

<Avant le 17 juin 1643 (7151), Suceava>. Lupul, Ills de Toader Bot, et son frres,
ensamble autres parents de ceux vendent au pitar Buta un emplacement de moulin dans le village de
Gligoresti.

17 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien vornic
Dumitrasco Gheuca le droit de proprit sur ses achats dans les villages de Gligoresti, de Boicani et
de Faurei.
18 juin 1643 (7151). L'acte de jugement entre les neveux d'Albul, arriere-petits-fils de
StrAtulat Dobrenchi, et neveux de Roman lliagA, arrire-petits-fils de Buda, pour une partie du village
de Vertep, district de Hotin.
18 juin 1643 (7151), 1ai. Toader Dohadco fait don a son beau-frre, StrAtulat Dobrenchi,
d'une partie du village de Balaceni, en change d'une partie du village de CatAmAresti, district de
HArldu.

20 juin 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme aux arrire-petits-fils de Buda et
neveux de Roman Jliagd, le droit de proprit sur une partie du village de Vertep.

XLVIII

www.dacoromanica.ro

28 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu autorise Dumitru, l'ancien
soltuz de Botosani, de posder une partie du village de Baiceni.

28 juin 1643 (7151). Foce et Grozav, fils du pdrcillab Giurgiuman, vendent aux
descendants de Ciomartan de Catelesti une partie du village d'Albotesti, avec emplacement de rucher
et de pr, et des tangs sur Siret.

<Environ le 1 juillet 1643 (7151)>. Pacurar, fils de Talasco, et Pacurar, fils de Marta,
vendent au pdrcillab de Galati Iacomi deux parties de leur village.
1 juillet 1643 (7151), Galati. Toader Chirculet et son neveu Stefan Chirculescul vendent
au ',circa:lab de Galati Iacomi une partie du village de Tomuzeni, sur Sohului.

1 juillet 1643 (7151), Siret. Le pciralab du district de Suceava, Nacul Simionel, Alexa
$oltuz et 12 pdrgari et autres tmoignent pour mise en pratique d'un testament.
2 juillet 1643 (7151), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu autorise le grand stolnic Toma
Cantacuzino de posder une partie du village de Bodesti et de Dancesti, en commun avec Gherghita.
2 juillet 164<3> (715<1>), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu confirme au monastre de
Putna le droit de proprit sur le territoire du village de Greci, aprs le procs avec les citadins du
bourg de Siret.
<Environ le 2 juillet 1643 (7151)>. Un tmoignage des boyards.
2 juillet 1643 (7151). Le vol'vode Vasile Lupu confirme au sulger Toma et a son pouse,
Eftimia, fille du sulger Gavril, le droit de proprit sur quelques parties des villages de Hlinesti et de
Novacauti, district de Hotin.
5 juillet 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu autorise le monastre de Putna
de posder la selistea de Greci a ct du bourg de Siret, district de Suceava.

5 juillet 1643 (7151), <Botoani>. L'ancien jitnicer Pavel Albota, les vornicii
Gheorghita et Dumitrasco et le soltuzul de Botosani tmoignent de choisir quelques parties des
villages de Crivacesti, de $arba, de Costinesti et de Vancicauti, la suite du procs entre Alecsandra
Neculaiasa et Ponici.
8 juillet 1643 (7151). Petre Bantas vend une partie du village de Corlatesti Toma.
8 juillet 1643 (7151), Suceava. Le peirceilab Nacul vend a. Ilie Septelici et Gheorghie
une partie du village de Nemerniceni.
12 juillet 1643 (7151). Gligorcea Pisavschie fait don en dot sa fille, Antimiia, d'une vigne.
<Avant le 17 juillet 1643 (7151)>. Ilisafta, fille du logothte Prebici, et ses fils vendent
Scarlet et au frre de celui-ci, Aiopul, la selistea de Negoesti, district de Bdrlad.
17 juillet 1643 (7151). Les vornici Tanasie, Hurjui et Nicula, le Foltz': Andreias et les 12
pdrgari, ainsi que les commercants et d'autres citadins du bourg de Ballad tmoignent en ce qui
concerne la vente par les descendants du logofdt Prebici de la selistea de Negoesti, district de Bdrlad,
A Scarlet et son frre, Aiopul.
17 juillet 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme Dumitrascu Gheuca le droit
de proprit sur une partie du village de Baicani, achete de Stefana, nice du setrar Lazor.

20 juillet 1643 (7151). Le .o/tu: de Bdrlad, Andries, et les 12 pdrgari tmoignent


qu'Alexa, fils de Petriman, a vendu une partie du village de Manesti et quelques parties des villages
de Sdrbi et de Dumitresti lonita et Timoftei, fils de Zgribaoan.
20 juillet 1643 (7151). L'acte de quelques parties du village de Aramesti.
22 juillet 1643 (7151), 1a0. Le vofvode Vasile Lupu ordonne aux paysans des villages
de Iurghiceni et de Tdlharesti d'apporter tous les vieux actes pour cercher les confins de quelques
parties de ces villages.
22 juillet 1643 (7151), Jai. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Eremia Murgulet de
dlimiter les parties du village de Doroscani, du ct de Scobinteni.
<Environ le 23 juillet 1643 (7151)>. Chelsia, fille de Grozav de Cositeni, et l'pouse de
Cornea, vend Ionascu Jora sa partie du village d'Iugani.
23 juillet 1643 (7151), 1a0. Les vornici de poartd tmoignent que les filles de Grozav de
Cositeni ont vendu quelques parties du village d'Iugani l'ancien vornic Ionasco Jora.

24 juillet <1643 (7151) - 1649 (7157)>, Botc4ani. L'ancien vistiernic Solomon et le


vornic de Botosani Chiriiac crivent au grand logothte une lettre de tmoignage pour l'enqute sur
un litige du village de Meresti.

www.dacoromanica.ro

XLIX

140. 1 aot 1643 (7151). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour un village sur le ruisseau de
Bujor et pour deux terrains deserts.
141.2 aofit 1<6>43 (7<1>51), Tecuci. Macovei le soltuz, les 12 peirgari du bourg de Tecuci et
autres citadins tmoignent que Neculai Gheorma a achet aux descendants de l'ancien vornic Ifrim
Huru quelques parties du village de Banilesti.
3 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au paharnic Vasile le droit
de proprit sur sa partie du village de Boite, district de Trotus.
5 auk 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu decide dans le litige pour le droit de
proprit sur un terrain du village de $endriceni, de la circonscription du bourg de Dorohoi.

11 aofit 1643 (7151), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu font don au monastre de
Milesevo, de Serbe, d'un obroc anuuel de 13 000 d'aspres.
18 aot 1643 (7151). Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastre de Rasca le droit
de proprit sur le village de Popesti, situ A la sourse du ruisseau de Vaslui, A la suite du litige contre
Grigore Hermeziu.
21 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Isac le droit de proprit sur
la partie d'Eremia Dracea du village de Sanduti, district de Suceava, jusqu'A acquittement d'une dette.

22 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voTvode Vasile Lupu confirme Isac Casoteanul le droit
de proprit sur une moiti du village de Bezeraceni, qui s'apple Buzeni, la suite d'un jugement.

25 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne certaines serviteurs
princieres d'enqueter une plainte pour quelques tangs situs dans les domaines des villages de
Stefeni et de Scorteni.

29 an& 1643 (7151). L'acte du voYvode Vasile Lupu concernant la petition d'Ion
d'Albotesti contre lurascu.
<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise
Dumitru Buhus, l'ancien vistiernic, de poseder le village de Boldesti et la seliVea de SArbi.

<1" septembre 1643 - 31 adit 1644> (7152), Iasi. Le voTvode Vasile Lupu autorise
Dumitru Buhus, l'ancien vistiernic, de posder le village de Dadesti.
<1" septembre 1643 -31 aofit 1644> (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A
Gligorie de Iasi le droit de proprit sur une maison avec terrain, achete du vanteisel de la.si Pana.

<1" septembre 1643 - 31 adit 1644> (7152). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le
village de Borole.

<1" septembre 1643 - 31 aot 1644> (7152). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le
village de Tulesti.

<1" septembre 1643 -31 aofit 1644> (7152). Grigore Hermeziu atteste qu'il a mis en
gage A 'sac de Pribesti sa hoirie du village de Popesti, A la source de Vaslui, qu'il avait achet aux
moines du monastre de Rasca.

<1" septembre 1643 - 31 adit 1644> (7152), Iasi. Lughin a achet d'Ion Catina et
d'Andreiu de Butesti une vigne sur la colline du ct de Sparieti.
<1" septembre 1643 -31 aofit 1644> (7152). Vasilie de Naglupesti fait don A son frre,
le caption Gligorie Traista, d'une partie du village de Naglupesti.

<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152). Gheorghe Turma et son frre Vasilie
vendent A Tudor Braha leur partie du village de Culiceni.

<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152), Zastavna. L'ancien staroste Onciul
lurascovici atteste qu'il a choisi les parties du village de Zastavna qui appartient Dumitrasco.

<1' septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152). Le temoignage d'Onciul Iurascovici


concernant le partage de quelques hoiries des villages de Zastavna, de Boianciuc et de Toutrea entre
Iurasco et son frre, Nalivaicu, et Grigorie Grozavascul.

<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152). Miron de Putani fait don Manolachi
d'une partie du village de Sohului.

Septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise Costandin Starcea
l'ancien pcIrcalab et Darie Starcea de posder le village de Hrimancauti, district de Hotin, parce qu'ils
avaient pay pour une meurtre.
2 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au l'ancien vornic
Dumitru le droit de proprit ses achats dans les villages de Negoesti et de Todiresti, district de Vaslui.

www.dacoromanica.ro

2 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme a Varvara, dpouse de
l'ancien ag Stratulat, qui est mort, le droit de proprit sur une moitid du village de Futelesti, sur
Elan, a la suite du jugement avec le moine Medelean.

4 septembre 1643 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic de poartei


Costantin Ciogolea le droit de proprit sur une moitid du village de Pobratesti, district de Cernauti,
achete de Gheorghie Prajescul.

4 septembre 1643 (7152). Patea, le gendre de l'ancien vornic Farmachie, fait don
Avram, fils d'Arvat, d'une partie du village de Misloceni, en dchange d'une partie du village de
Sascut.

4 septembre 1643 (7152). Le vodvode Vasile Lupu, avec sa femme et son fils, font don
au monastre de Soveja de deux moulins situds dans le domaine du village de Clipicesti.

8 septembre 1643 (7152). Dumitru Uscatul vend a son beau-frre Vasilie Vadeanul
quelques parties des villages de Dragomeresti et de Tampesti, sur Paraul Alb, district de Neamt.
9 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme aux fils et aux petits-

fills de Saya de Ialoveni, parents de l'ancien pitar Vasile Dragus, les parties du village de Sacuieni
rachetes par Vasli Suruceanul.
9 septembre 1643 (7152). Le voYvode Vasile Lupu autorise Ion d'Albotesti de citer en
justice sur Neculai, fils du pitar Ursu.
10 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards tmoignent que le vornic de poartei
Neaniul fait don a Nistor Batiste de la selistea Mihnesti, district de Carligatura, avec tang et pr, en
dchange d'un quart du village de Petresti, district de Roman, avec pr et terrain et 190 ducats.

10 septembre <1643 (7152) 1646 (7155)>, Tipilova. Le peiralab de Soroca $tefan


dcrit au grand vornic Grigore Ureche au sujet du ravage du village de Curesita et de la fondation du
village de $epteliceni par $eptelici.
12 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voTvode Vasile Lupu dcrit aux starosti de Putna et
de Tecuci de chercher, depair avec le second logothte Racovita Cehan, la situation de quelques
moulins situs sur le ruisseau de Siretel du ct du Valachie.

16 septembre 1643 (7152), Iasi. Le prtre Dudon vend au vornic Toader Petriceico
quelquesfeirtaie de vigne Cotnari pour 100 lei comptants.
20 septembre 1643 (7152). Le voidvode Vasile Lupu dcrit au staroste de Cernauti en ce
qui concerne le litige entre Gorce de Volcinet et le ceipitan Isac pour le droit de proprit sur un vecin.

20 septembre 1643 (7152. Le tmoignage des quelques boyards pour la vente d'une
partie du village de Bumbotesti au grand logothte Toderasco par les neveux de Grozea.

22 septembre 1643 (7152), Iasi. L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le village de
Vicoleni, sur Jijia, district de Dorohoi.
20 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne a Ieremia Varnav et a
Mereuta Potarniche de ddlimiter le terrain entre les hdritages de Prajesti et de Barjoveni, district de
Neamt.
<Environ le 20 septembre 1643 (7152)>. leremia Varnav et Mereuta Potarniche avoue
avoir cherchd, a la suite de la disposition princidre, pour les hdritages de Prajesti et de Barjoveni,
district de Neamt.
24 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards tmoignent que le grand vornic de
Tara de Sus a achet quelquesflci de vigne Harlau, pour 100 lei.

24 septembre 1643 (7152), Iasi. L'ancien comis Fortuna tmoigne qu'il a recu du
logothte Gavrilas et de Velicico 350 ducats et 12 flci de vigne a Cotnari.

25 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards tmoignent que le logothte
Gavrilas, avec son fils, a rachet le village de Podraga, district de Dorohoi, et 12 feilci de vigne a
Cotnari de l'ancien grand post elnic Apostol Catargiul.

25 septembre 1643 (7152), Iasi. Le vofvode Vasile Lupu confirme au logoth8te


Gavrilas et au fils de celui-ci, Velicico, le droit de proprit sur le village de Podraga, district de
Dorohoi, et sur 12 flci de vigne Cotnari.
25 septembre 1643 (7152). Balan, fils de Varvara, et Marco, Ills de Irimia de Telenesti,

tous les neveux de Grozea, ont vendu au grand logothte Toderasco leur partie du village de
Bumbotesti, district de la.si, pour 80 ducats.

www.dacoromanica.ro

LI

26 septembre 1643 (7152). lsac, fils'Avaram Meseinescul, vend au cornis Fortuna un


emplacement de moulin sur le ruisseau de Brlad, Docolina, sur le territoire du village de Stefeni.

27 septembre 1643 (7152), Iasi. Razmireta, Ills de Gorcea, vend au grand visliernic
Iordachi six terrains dans le village de Clicesti et six terrains dans le village de TigAnqti.
28 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards temoignent que Isac, fils d'Avram

de Meseinesti, vend, la suite d'un jugement, l'ancien grand comis Furtuna un emplacement de
moulin sur Brlad, sur le territoire du village de $tefeni.
28 septembre 1643 (7152). Le tmoignage des staroVi de Cernauti Boul et Sarghii pour
le vecin Zahara.
2 octobre 1643 (7152), Iasi. Les arrire-petits-fils de Ivasco Mladin ont vendu leur hoirie
du village de Mladinesti sur Lapusna, au grand armaq $tefan, pour 40 ducats.

4 octobre 1643 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme aux descendants de
Popotea de Brjoveni le droit de proprit sur les parties hrites et les parties achetes qui ont
appartenu son pre du village de Brjoveni.
5 octobre 1643 (7152), Mogesti. Le diacre Patrascu se constitue en temoin lors du choix
des parties du village de Mogesti achetes par les moines du monastre de Pngarati par Florea, Ills
de Dumbrava, et par d'autres.
6 octobre 1643 (7152), Iasi. Safta, fille de l'ancien pitar Apostol, a rachet ses maisons
du bourg de Iasi l'pouse du vornic Haba.sescul.

12 octobre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au staroste des
commerants Gheorghie Dimuta le droit de proprit sur quelques parties du village de $endreni, sur
Prut, district de Iasi.
12 octobre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme Pantiul de Peresecina
le droit de proprit sur une partie du village d'Epureni, district d'Orhei.
12 octobre 1643 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga le
droit de proprit sur le village de Milianca, sur le ruisseau Podraga, district de Dorohoi, la suite
d'change du village de Baseni, district de Neamt et des 200 ducats, des fils d'Ionasco Poturul.
<Environ le 12 octobre 1643 (7152)>. Tete et Necola vendent leur partie du village de
$endreni au commerant Gheorghii.
<Avant le 12 octobre 1643 (7152)>. Marica Ignatoaie vend Gheorghe de Iasi sa partie
du village de $endreni, sur Prut, district de Iasi.
<Avant le 12 octobre> 1643 (7152). Le commerant Ghiorghi a achet Vasile, fils de
Varvara, une partie du village de $endreni, district de Iasi.

12 octobre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au commerant


Gheorghie Dimuta le droit de proprit sur des parties du village de $endreni.
12 octobre 1643 (7152), NO. Les arrire-petits-fils de Trifan ont vendu l'ancien grand

postelnic Gligorie leur hoirie du village de Fscani, district de Vaslui, avec emplacement d'tang,
pour 20 ducats.
15 octobre 1643 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au zltar Andoca le droit de
proprit sur le village de Daieni et sur un emplacement de moulin, aprs la &limitation du vornic de
gloat Vasile Rosca et du vornic Tabrta.
16 octobre 1643 (7152). Crstea de Borcesti crit au voYvode en ce qui conceme le litige entre
Zaharia d'Uscati, Andronic et ses frres avec Vasai de Porcesti pour un emplacement de moulin foulon.

20 octobre 1643 (7152). Les descendants de Miron Onciul de Herta ont partag entre eux
la richesse rest& de leur parents.

21 octobre 1643 (7152), Botosani. Damiian, fils de Solomia, met en gage au vornic
Pavel sa partie du village de Medeesti, parce qu'il a perdu 50 moutons qui appartenaient de celui-ci.
29 octobre 1643 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu ordonne a Tomita de Setrareni
d'enquter le litige entre Dragan et son neveu, l'aprod Patrasco Berciul, et les autres avec le logothte
Gavrilas qui a environn leurs parties des villages de Cornesti et de Cabiceni.

<Environ le I noiembrie> 1643 (7152). Le tmoignage des grands boyards pour une
partie du village de Cucuteni achete a Stefan Moimascul des arrire-petits-fils de Patrasco Banul.

1 novembre 1643 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au armcg $tefan
Moimascul quelques parties des villages de Cucuteni, district de Crligatura, et de Barbosi, achetes
aux arrire-petits-fils de Patrasco Banul.

LII

www.dacoromanica.ro

10 novembre 1643 (7152). L'acte pour le village de Panicesti.

22 novembre 1643 (7152). Dumitrasco, fils de Ghica, neveu de Romascel, vend au


vistiernic Isac un terrain pour btir une maison dans le bourg de Iasi..
28 novembre <164>3 (<715>2). Andrei, flls d'Anusca, neveu de Vasilie Banul, vend au
vdtav Isac, gendre de Murgulet, quelques parties du village de Vartici.
<Avant le 4 dcembre 1643 (7152)>. Grigorie Urmezeu vend au grand vornic Grigore
Ureche une moiti du village de Medvica, sur Prut, district de Hotin, pour 320 lei.
4 dcembre 1643 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de
Jos Grigore Ureche le droit de proprit sur une moiti du village de Medvica, sur Prut, district de
Hotin, achete Grigorii Urmeziul.

9 dcembre 1643 (7152), 1a0. Le voevode Vasile Lupu autorise la jupdneasa


Soldaneasa de posder une partie du village d'Ungurasi, district de Neamt.
10 dcembre 1643 (7152), la0. Le voYevode Vasile Lupu ordonne lonasco Florea de Sarbi
d'enquetr le litige entre Talpa avec son riize1 et le prtre Avrentie, pour un tang construit A Bertesti.

<Aprs le 10 dcembre 1643 (7152)>. L'uricar Dumitru et lonascu crivent au voYvode


au sujet de l'engate sur le litige entre Talpa et ses rike# avec le prtre Avrentie de Bertesti, pour un
tang.

17 dcembre <1643 (7152)>. Un tmoignage de Stefan Boul pour la terre de Lucovita,


district de Cernauti.

20 dcembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards tmoignent que le grand vistiernic
lorga a achet Dumitru le vieux et A ses sceurs leur partie du village de Ciuresti, sur Prut, district de
Jai; il a achet aussi une autre partie du fame village A Iorga, fils de Gavril, et A son cousin, Stefan.
20 dcembre 1643 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic
larga le droit de proprit sur quelques parties du village de Ciuresti, sur Prut, district de Iasi.
20 dcembre 1643 (7152), 1ai. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Vasilie de Madarjaci
de chercher les confins du domaine qui appartiennent l'ancien vistiernic Dumitru Buhus, du ct6 du
village de Pietris.

<Aprs le 20 dcembre 1643 (7152)>. Vasilie Pahomie, Vasilie Buculei et Coste de


Madarjaci critent au grand logothte Toderasco lanovici sur l'enqudte pour etablir les confins du
village de Crivesti, du ct du village de Pietris.

<Aprs le 20 dcembre 1643 (7152)>. Les prtres, les citadins du bourg de Targul
Frumos et les autres crivent au grand logothte en ce qui concerne le litige entre le vistiernic Buhus
et les gens des villages de Costesti et de Pietris au sujet d'envahissement du domaine du vistiernic du
dote des villages de Crivesti et de Pietris.
<Environ le 20 dcembre 1643 (7152)>. L'acte pour les confins du village de Crivesti.

27 dcembre 164<3 - 1649> (715<1> - <7158>), 14i. Le voYvode Vasile Lupu


confirme au l'ancien viitav Vasilie Vartic le droit de proprit sur ses achats dans le village de
Voicouti, avec emplacement de moulin sur Prut, district de Dorohoi.

1 janvier 1644 (7152), Conce0. Tudora et ses enfants vendent au diacre Andreica et A
son pouse, Antemia, leur hoirie du village de Bobesti, avec une partie d'tang sur Baseu.
<Avant le 10 janvier 1644 (7152)>. Marze et son pouse, Irma. fille de Dabija, vendent
l'ancien staroste Dabija un emplacement de moulin et six terrains dans le village de Halmagesti.
10 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien pdrcillab
Dabija le droit de proprit sur une partie du village de Halmagesti, et un emplacement de moulin sur
Garla Putnei de Jos, achets de Marzea, fils de l'ancien pdrciilab Andronic.
11 janvier 1644 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de proprit sur une partie du village de Bodesti, sur Cracau, district de Neamt,
et sur une partie du village de Dancesti, avec emplacement de moulin dans le tame district, achetes
Stefan Dolhescul.
11 janvier 1644 (7152), Ia0. Le voTevode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma

Cantacuzino le droit de proprit sur une partie du village de Cogesti, sur Bahlui, district de
Carligatura, avec emplacement de moulin et un dtang, achets l'ancien logothte Patrasco Basota.
12 janvier 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic de gloat
Neaniul le droit de proprit sur la selivea de Mihnesti, district de Ca'rligatura, recue Nistor Batiste
en change d'une partie du village de Petresti, district de Roman.

www.dacoromanica.ro

LIII

12 janvier 1644 (7152). Le vofvode Vasile Lupu confirme au grand vornic Bucium le
droit de proprit sur le village de Visnita, sur Ceremus, district de Cernauti.
12 janvier 1644 (7152). Les grands boyards tmoignent en ce qui conceme le litige entre
Avram de Lucaceni et Toader, fils de Parvul, pour le village de Soloninca Cotela, district de Hotin.
15 janvier 1644 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme Zavul et A ses parents
le droit de proprit sur quelques parties du village de Boureni, sur Moldova, district de Suceava, A la
suite du jugement avec l'uricar Strdtulat et avec ses parents.

15 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au cmaras Vasilie
Corlat le droit de proprit sur la selistea Horesti, district de Hotin, la suite du jugement avec les fils
de Pantea et avec d'autres parents A eux.
18 janvier 1644 (7152). Le capitan Benia et son frre, Costandin, vendent au vistiernic
Isar le village de Nanesti, sur le ruisseau de Barzota.
20 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme Magua Malaiasa, fille
de Frasina, une partie du village de Vepreuca, sur Raut, district de Soroca, dont les actes sont perdus.

21 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voTvode Vasile Lupu autorise le amras Solomon,
Gligori et Nicolai, les fils de Tautul de Cordareni, de posder une moiti du village de Sapoteni,
district de Dorohoi.

21 janvier 1644 (7152), la0. Le grand vornic de Tara de Jos Grigorie Ureche avec son
pouse, Lupa, le grand stolnic Toma avec son pouse, Anita, le stolnic Lupul Bucium avec son
pouse, Antimiia, et Savin avec son pouse, Nastasiia, ont partag les hoiries de leur beau-pre, le
comis Voruntar, et de leur belle-mre, Solomia.
22 janvier 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme A Marica et A Anita, les filles
du postelnic Vrabie, le droit de proprit sur une partie du village de Berezeni, sur Elan, A la suite du
jugement avec Ivana, l'pouse du vornic Ion.

25 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'armas Zamfir le
droit de proprit sur une partie du village de Gereni, district de Tecuci, aprs le jugement avec les
reizesi de bas.
27 janvier 1644 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme aux fils, aux filles et aux

neveux de Vasilie Mihailescul le partage des villages de Buciucica, de Raciuleni, de Botaseni,


d'Oglinzi, d'Oglindesti et de Suhuceni.
27 janvier 1644 (7152). Neaga, fiile de Dobrin, vend une partie du village de Floresti, sur
Milcov, Irimia.
30 janvier 1644 (7152). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le village de Ghitcauti,
district de Dorohoi.

1 fvrier 1644 (7152). Le soltuz Simion Cemea avec les 12 peirgari et des autres
tmoignent qu'Anghelina et son fils, Vasilie, ont vendu A Scarlet de Zorileni deux batreini de la
selistea de Faramesti.
20 fvrier 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand siolnic Toma le
droit de proprit sur quelques parties du village de Cogesti, sur Bahlui, district de Carligatura, avec
tang, moulin, rucher et pr, achetes l'ancien logothte Patrasco Basota.
21 fvrier 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu crit Dumitrascu Otel d'enquter le
litige entre Irimia, Bosie, Cotaca et les autres pour une partie du village de Racamus, sur le ruisseau
de Musata.
<Avant le 26 fvrier 1644 (7152)>. Trif, fils de Grozav Bantas, vend au vornic Tanasie
certaines arbres dans le village de Tiganesti.

26 fvrier <1644 (7152)>, TigAne0i. L'ancien peirccilab Dabija et le copiste Patrasco


crivent au voYvode sur le choix des parties du village de Tiganesti qui appartient au monastre de
Bistrita.

26 fvrier 1644 (7152), Tig5ne0. Le pa- rcellab Dabija et le ceimeras Patrasco crivent au

voYvode sur le choix des parties du village de Tiganesti qui ont t faites don au monastre de
Bistrita par l'ancien vatav Sacalus.

28 fvrier 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand logothte
Toderasco et au grand stolnic Toma le droit de proprit sur une moiti du village de Val-4i, sur Prut,
district de Falciu, la suite du jugement avec Ionasco Godinac et avec ses parents.

LIV

www.dacoromanica.ro

28 fvrier 1644 (7152). Alexandra, fille du cdmdraf Pana, vend, apres la mort de son
frre, une moiti du village de Frijeni au cdpitan Macarie.
<Aprs le 28 fvrier 1644 (7152)>. Plusieurs boyards tmoignent qu'Alexandra, la sceur
du cdmra4. Pand, a vendu une moiti du village de Frijeni, sur Sdrata, au ceipitan Macarie.
29 fvrier 1644 (7152), Iasi. Le second logothte Racovild Cehan vend au grand spdtar
Iordachie deux flci de vigne Cotnari.
2 mars 1644 (7152). Flore, fils de Capota de Petresti, et son pouse, Sofronia, mettent en
gage leur hoirie du village de Petresti, Andoca, pour un 30 lei.
4 mars 1644 (7152), Galati. Paraschiv avec son pouse et avec ses fils vendent au prieur
Galation de l'glise princire une vigne Vadul Ungurilor, entre les vignes princires.

9 mars 1644 (7152). Sofronna et ses fils vendent Dumitrasco Comsea leur partie du
village de Borzesti.
11 mars 1644 (7152). Le voivode Vasile Lupu confirme l'aprod Scripco et aux frres
de celui-ci le droit de proprit sur la partie du village de GAledsti qui s'appelle maintenant Thareni.

17 mars 1644 (7152). Les fils de Petriman du village de Sarateni et Cretul du m'me
village vendent Tofana Costdchioae et A ses enfants quelques tzigans, la suite d'un jugement.

18 mars 1644 (7152). Le tmoignage des boyards concemant la vente d'une partie du
village de Drevcduti, sur Prut, district de Hotin, par Gheorghe, fils d'Ionascu Mironescu, du grand
logothte Toderasco.
20 mars 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand logothte Toderasco

le droit de proprit sur une partie du village de Drevcduti, sur Prut, district de Hotin, achete
Gheorghe, fils d'Iona,scu Mironescu.

20 mars 1644 (7152), Iasi. Ion Ciurea de Porcesti vend au grand stolnic Toma deux
maisons du village de Porcesti.

21 mars 1644 (7152). Le comis Furtuna vend au grand spdtar Iordache les villages de
$Abutinita et de Cormani, avec emplacement d'tang.

21 mars 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand splitar lordache le
droit de proprit sur les villages de $dbutinita et de Cormani, achets au comis Fortuna.

22 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne au cdpitan Tudor de
Chiliiani de &limiter la partie du village de Colfdseni qui appartiennent A Ion Teleagd de NAvdrniti, et
un batran avec emplacement de moulin, achets Gligorie Cofa.

22 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Safta, l'pouse de
Dumitrascu Soldan, le droit de proprit sur la sel4tea de $tiuca, district de Soroca.

22 mars 1644 (7152). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le village de Cristinesti,
district de Dorohoi.
22 mars 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme le terme entre les villages de
Ba.seu et Ddmileni.
22 mars 1644 (7152). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le village de Todireni.
25 mars 1644 (7151), Iasi. Le vol'vode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic lorga
le droit de proprit sur une partie du village de Ciuresti, sur Prut, district de Iasi, achete Vasilie et
Ghiorghie, fils de CrAciun Stdrcea.
22 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga
le droit de proprit sur une partie du village de Ciuresti, sur Prut, district de Iasi, achete aux fils de
CrAciun Stdrcea.

28 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu crit au vornic Vartic de choisir les

parties du veitav de aprozi Enachi et celles qui appartiennent Apostolachi dans le village de
Dienisdsti, pour lequel il a eu une plainte contre Dumitrasco Glod.

29 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme Andoca le droit de
proprit sur les selici d'Ursesti et de Deiani, sur Prut, district de Iasi.

29 mars 1644 (7152), Iasi. Irimiia, Ills de l'ancien pcircdlab Iurasco Dracea le vieux,
vend A l'ancien comis Velicico quatre jirebii avec quatre vecini du village de Sdnduti, district de
Suceava, et aussi une moiti d'emplacement de moulin sur Molnita, et les maisons de son Ore.
<Environ le 29 mars 1644 (7152)>. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic Visan
le droit de proprit sur quelques parties des villages de LAtAi et de Ldlesti, achetes A Marica et A
Bejana, descendantes de la famille de Gheorghie Gherghina.

www.dacoromanica.ro

LV

31 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Simion Groze de
Piciorogani et A Vasilie de Nelipesti d'enquter la plainte de Lucoci et du vornic Visan contre la
famille de Gherghinesti, pour une moiti du village de Latdi.
2 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise Neculai, le Silitrar, et A
Gheorghitd, fils de Corotusco, de posder quelques parties des villages de Cotiujeni et de Bar'intl.

5 avril 1644 (7152), Iasi. Le tmoignage concernant la vente d'une partie du village de
Rdciulesti, sur Prut, par les descendants du vornic Oand.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de proprit sur une partie du village de Tupilati, sur Moldova, district de Suceava, achete
Catrina et A ses fils.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de proprit sur une partie du village de Mihdesti, sur Moldova, district de Suceava, achete aux
fils de Parasca.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le

droit de proprit sur une partie du village de Tupilati, sur Moldova, district de Suceava, achete
Mdrica Brdioaie, fille de Hilip.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le

droit de proprit sur une partie du village de Tupilati, sur Moldova, district de Suceava, achete
Ghervasie et a son frre, Dumitru.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de proprit sur deux maisons du village de Porcesti, achetes a Ion Ciurea.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de proprit sur quelques parties du village de Tupilati, district de Suceava, achetes A Irina et A
ses fils et A Gligorcea Hadar et A son fils.

8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic de gloat Neniul

le droit de proprit sur quelques parties des villages de Eldldseni, district de Neamt, de Rosiori,
district de Cdrligfttura, et de Bdloseni.
<Avant le 8 avril 1644 (7152)>. Marica avec ses filles, Chelsiia et Odochita, vendent au
vornic Costantin une partie du village de Cdcaceni, district de HArldu.

<Avant le 8 avril 1644 (7152)>. Avram et les autres vendent au vornic Costantin
certaines parties des villages de Cureni et de Ghetdoani, sur Miletin.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Plusieurs boyards tmoignent que le vornic Costantin a achet
Vasilie, fils de Condrea, quelques parties des villages de Ghitdvoiani, de Cureni et de Cdcdceni.

10 avril 1644 (7152), Iasi. Les moines Anton, Necoard et Ihnat vendent au vornic
Costantin leur parties des villages de Ghitdvoiani et de Cdcdceni, avec emplacements de moulin sur
Miletin, district de Harldu.

<Environ le 10 avril 1644 (7152), Iasi>. Le tmoignage des moines Anton, lhnat et
Tiron concernant la vente au vornic Constantin d'une partie du village de Ghitivaiani et de Cdcdceni,
avec emplacement de moulin sur Miletin, district de HArldu.
10 avril 1644 (7152), Iasi. L'armnien Baca, son pouse, Ashatun et leur fils vendent au
grand spdtar lordachi cinqflci de vigne Cotnari.
12 avril 1644 (7152). Le voivode Vasile Lupu confirme au grand logothte Toderasco
<lanovici> le droit de proprit sur une partie du village de Bumbotesti, district de Ia.si, achete
lonasco, fils de Nicoard, neveu de Titea. arrire-petit-fils de Dragotd.
12 avril 1644 (7152), Iasi. Gavrilas et Dumitrasco Talpd tmoignent qu'ils ont reu du
grand stolnic Toma une partie du village de Volcinet, district d'Orhei, en change des leur parties du
village de Lasidoani, district de Neamt.

14 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu crit Pdtrasco Boldescul
d'enquter tous les gens qui ont vendu le village de Scdnteia aux moines du monastre de Brnova.
15 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le

droit de proprit sur la selLytea de LasIdoani, sur Crack', district de Neamt, la suite du prods
d'entre eux et le cupar Lupu.
15 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de proprit sur le village de Hdjdeiani, sur Dubovdt, district de Iasi.

LVI

www.dacoromanica.ro

15 avril 1644 (7152), lai. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand slohlic Toma le
droit de proprit sur une partie du village de Hdeiani, sur Dubovdt, district de Iasi, A la suite du
procs avec les neveux de Griga.
15 avril 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme Simion Tricul le droit de

proprit sur un terrain pour bdtir une maison du village d'Urdzici, district de Neamt, achet
Zbiarea, fils de Petrea.
17 avril 1644 (7152), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au hatman et peirceilab de
Suceava Gavril <Coci> le droit de proiprit sur plusieurs villages, A savoir: Epotesti, district de
Suceava, sur Topolita, avec emplacements des tangs et des moulins, BAldnesti, deux parties des
villages de Bicesti et de VArtop, une moitie de village de Gocimani, sur la ruisseau d'Orbic, district de

Neamt, Iliesti et Solonteni, sur TazlAul Sdrat, district de Trotus, Tdtdrasi, sur Brlad, district de
Vaslui, Bulboci, sur le ruisseau de Cdinari, district de Soroca, Corjouti, sur Vilia, avec tang et
moulin, district de Hotin, Husieni, sur Jijia, district de Dorohoi, et Miclauseni, avec emplacement
d'tang, du mme district.
17 avril 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic de gloatei Neniul
le droit de proprit sur quelques parties du village de CArniceni, district de Iasi, achetes A LepAdat,
son pouse, Malanca, et aux autres.
<Avant le 18 avril> 1644 (7152). Le grand vornic Ionasco CujbA et son pouse, Ileana,
ont vendu au grand logothte Toderasco une moiti du village de Cdrstesti, sur Moldova, district de
Suceava.

18 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand logothte
Toderasco le droit de proprit sur une moiti du village de Cdrstesti, sur Moldova, district de
Suceava.

18 avril 1644 (7152), la0. Le voivode Vasile Lupu avec l'archevque et mtropolite de
Suceava, Varlaam, et les veques de Roman, de RadAuti et de Hui font don au monastre de Halchi,
A dad de Tarigrad, d'un obroc annuel de 6 000 d'aspres.
18 avril 1644 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic de gloattl Neniul
le droit de proprit sur quelques parties du village de HAIdseni, district de Neamt, achetes Toderitd
de Musetesti.
18 avril <1644 (7152)>, Adjud. Caprian, fils de Bacei, vend au coltuz d'Adjud Petre, fils
de Motco, la partie qui appartenait sa tante, Ghinda, du village de Vdcaresti.
20 avril 1644 (7152). Le vol'vode Vasile Lupu confirme au vistiernic Gheorghe Rosca le
droit de proprit sur une moiti du village de Zdvoieni, achete Mdrica, l'pouse du vornic TAnase.
24 avril 1644 (7152), Stroe0. Grozav, frre d'Ihnatco, et sa nice, Mdricuta, vendent
Lupul Stroescul une moiti du village de Martinesti, district de Cernduti.

<Aprs 24 avril - 18 juillet> 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu autorise Lupul
Stroescul de possder une moiti du village de Martinesti, district de Cernduti, achete de Grozav et
de ses frres.
25 avril 1644 (7152), la0. Dochia Ciorboae fait don au prtre Zaharia d'un terrain du
village de $drbdriesti, en commemoration.
30 avril 1644 (7152). Vasile, fils de Gavril, vend au cupe; Pand sa partie du village de
Cdndesti, district de Iasi.
Mai 1644 (7152). Gheorghe, fils de Chirild, vend Mdrozu Sturzdscu sa partie du village
de BolcosAsti.

2 mai 1644 (7152), Cruce. Le tmoignage des paysans de Crucenii de Jos pour choisir la
partie appartenante Barlddeanu du village de Cruce.
311.3 mai 1644 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand postelnic Iorga le
droit de proprit sur les villages de Ciuresti et d'Ungheni dlimits par l'ordre princire.

3 mai <1644 (7152)>. Les grands boyards confirment que Toader PArvul a rachet le
village de Soloninca Cotela d'Avram.

4 mai 1644 (7152). Condrea, fils de Nastasia de Toderesti, vend l'ancien peircalab,
Dabija, ses parties des villages de Toderesti et de Mihdilesti.
6 mai 1644 (7152), Ia0. Le voivode Vasile Lupu confirme au alpitan Andronic Bogdan,
fils du copiste Bogdan, et A ses parents le droit de propriet sur le village d'Ostdpceni, cote du bourg de
$tefanesti, district de Dorohoi, et sur quelques parties du village de Stdncesti, district de Hdrldu.

www.dacoromanica.ro

LVII

9 mai 1644 (7152). Les neveux de Coste Scanteie vendent A l'orpailleur Andoca leur
partie du village de DraguFni.
9 mai 1644 (7152). Cade, fils de Mariica, et ses cousins vendent l'orpailleur Andoca
leur partie du village de Dragqeni.
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Scanteie vendent Andoca une partie du village de
DraguFni.
9 mai 1644 (7152). PatraFo Boldescul vend A Andoca sa partie du village de DraguFni.
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Scnteie vendent Andoca une partie du village de
DraguFni.
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Nicoara, Andreiu et Isail, vendent Andoca une partie
du village de Dragqeni.
10 mai 1644 (7152). Spiridon, le prtre du monastre d'Agapia, vend A PatraFo Brut et
Nacul Brut terrains pour btir deux maisons dans le village de Navrapqti.
<Avant le 18 mai> 1642 (7150). Plusieurs boyards tmoignent que Tudorina Purecioaia

et ses filles, Anghelina et Solonca, ont vendu IuraFo Bawta certaines parties des villages de
Dancqti, de Porceti et de Cuciulati, ainsi que quelques sclaves tziganes.
18 mai 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de Sus
le droit de proprit sur ses parties des villages de Bodeti, de Cuciulati, de Dance0 et de Porce*ti,
ainsi que sur quelques sclaves tziganes, achets aux descendants de Bagota le vieux.

20 mai 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au clipitan Stefan de
Dumbravita le droit de proprit sur ses parties du village de Torce0.

20 mai 1644 (7152), Ia0. Le vornic de Preute*ti, Dram, et Toader de Stanislave0


tmoignent qu'ils ont dlimit la partie du village d'Ungheni appartenant au diacre Larion de Rate*ti.
juin 1644 (7152). Balan de Sarbi, fils de Floarea, et d'autres, font don d'une partie du
village de Sarbi A Postolache.
3 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu &tit aux prctilabi de Neamt,

la suite du procs entre Crstea et PatraFo Boldescul, en ce qui concerne la vente du village de
Scanteia.

3 juin 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga le droit
de proprit sur la selistea de Milianca, district de Dorohoi.

4 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Andoca et A son
dpouse, Maricuta, le droit de proprit sur une partie du village de DraguFni, situ sur le ruisseau de
Stavnic, district de Vaslui, achete Patra*co Boldescul et ses parents.
5 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme au chantre princire le
droit de proprit sur le village de Soloninca Cotela, district de Hotin, la suite du procs entre lui et
Avram de Lucaceni.
1644 (7152) iunie 9. DumitraFo de Bohde0, Pascal et Vasilie, les neveux de Ghidul de
Prigorceni, vendent une partie du village de Prigorceni au logohtte Racovita Cehan.

<Aprs le 9 juin 1644 (7152)>. DumitraFo de Bohde0, Pascal et Vasilie, tmoignent


sur une dette du logothte Racovita Cehan.

10 juin 1644 (7152), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Gligorie de Sacuieni
d'enquter le procs entre les fits de Soldaneasa et autres Kkesi du village de 5ofrace0, en ce qui
concerne la dpense ncessaire pour endiguer un tang de ce village.

10 juin 1644 (7152). Gligori Tapul de Scanteia et d'autres vendent la partie appele
Cauce0 du village de Dragqani au pitar Andoca.
<Aprs le 11 juin 1644 (7152)>. L'ancien grand jitnicer Grama lgue par testament
quelques bucate des autres que son fils.
11 juin 1644 (7152), Suceava. Le grand jitnicer Grama fait don A son serviteur Petrea d'une
moiti du village d'Epureni, district de Iai, pour l'aide accorde de celui-ci quand il a t malade.

11 juin 1644 (7152). Gligorie, fils de Balcoae, vend une moitie du village d'Ose0, de
Cneja, Saya Topa.

12 juin 1644 (7152), Suceava. Le votvode Vasile Lupu confirme au copiste Stratulat
Dobrenchi le droit de proprit sur une partie du village de Balaceni, district de Suceava, reue
en change du copiste Toader Dohatco pour une partie du village de Catamare0, district de Harlau.

LVIII

www.dacoromanica.ro

12 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Puricar Bordleanul

d'enquter le litige entre le spdtar Neculai Ureche et quelques rece# pour l'envahissement des
confins de quelques parts du village de Holohoreni, district de Hotin.

15 juin 1644 (7152), Suceava. Plusieurs boyards tmoignent que le grand logothte
PAtrasco Ciogolea est le propritaire d'une partie du village de Bobesti, sur Baseu, achete au diacre
Andreica du mme village.
15 juin 1644 (7152). L'veque de Hui, Gheorghie Romdscel, fait don A sa nice, Ileana,
fille de l'ancien logothte <Arsenie> Nebojatco, d'une partie du village de Cristesti, sur la rivire de
Moldova, district de Suceava.

15 juin 1644 (7152), Suceava. L'pouse de l'ancien hatman lurasco Basotd vend au
grand stolnic Toma <Cantacuzino> ses parties du village de Porcesti, district de Neamt, legues par
testament de son poux.
15 juin 1644 (7152), Suceava. Les grands boyards tmoignent pour l'autorit du stolnic

Toma <Cantacuzino> sur certaines parties du village de Porcesti, district de Neamt, achetes
Ifrosina, pouse de l'ancien vistiernic Gheorghie Basotd.

<Aprs le 15 juin 1644 (7152)>. Le vornic de poartei Neaniul crit au voYvode


concernant l'tablissement des confins des villages de VIddeni, de Bulbucani et de DAnuteni.
16 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu autorise Miron et ses frres, fils
de Vasilii Volcinschi, de posder une moiti du village de Volcinet, district de Hotin.
17 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu autorise GrApina de village de
Cerlina de possder ses parties du village de Horbinesti, district de Hotin.

18 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Toma


<Cantacuzino> le droit de proprit sur les parties du village de Porcesti, achetes d'Ifrosina, pouse
du dfunt lurasco Basotd.

20 juin 1644 (7152), la Mtropolie <de Suceava>. L'archeveque et mtropolite de


Suceava, Varlaam, avec les autres tmoignent que le frre et le neveux du Varlaam ont vendu
quelques parties des villages de Bdiceni, d'Oncani et de Turbureni au vistiernic lorga.

21 juillet <environ 1<6>44 (7<1>52)>. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand


logothete Toderasco /anovici le droit de proprit sur une moiti du village de Ndnesti, sur la rivire
de Moldova, district de Neamt, achete de Todosiia et des son fils.

21 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu crit Ionasco de Plesesti
d'enqueter un litige entre Aramd de Hreasca et le pram Gheorghe de Petia.
22 juin 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne a l'ancien parcillab Onciul
et Gociul de Dorohoi de sparer les parties du village de Sdpoteni appartenantes l'ancien logothte
PAtraseo Ciogolea.

23 juin <environ 1644 (7152)>. Cdrstian, fils d'Avram, se fait tirer avec le pcirailab
Toderasco pour le payement de quelques maisons et d'autres du village de Soloninca Cotela.

23 juin 1644 (7152), Suceava. Gulestana, l'armenien de Suceava, l'pouse de Necoard


Nuradin, et ses fils vendent deuxflci de vigne Cotnari au grand sptar lordachi Cantacuzino.
24 juin 1644 (7152). Le voivode Vasile Lupu ordonne Vasilie Bale et A Tomita de
chercher dans les villages de Brdteni, de Hdnesti et de Dolniceni, district de Dorohoi.
25 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Marica et A ses fils,
Ihnat et Simion, le droit de proprit sur une partie du village de Ldcina, district de Dorohoi, la suite
du jugement avec Ion, frre de l'ancien vque de RAdduti, Evloghie.
25 juin 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au sprdrel Costantin, fils de
CrAciun de Tdriceni, le droit de proprite sur certaines parties des villages de Bdrzesti, de Bunesti et
de Liudesti A la suite du jugement avec les parents de Grozava, pouse d'Ionascu de TibAnesti.
<Apris le 25 juillet 1644 (7152)>. Ion de Ldcina exprime sur son lit de mort A son frere,
Vasilie, une moiti du village de LAcina, avec tangs et vecini.
26 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme aux descendants de
l'ancien cetrar le droit de proprit sur quelques parties du village de Draxini, la suite du jugement
avec les paysans du vi/lage de Slobozia Dracsanilor et avec Andronic Saca.
28 juin 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme A Ilie,.fils de Cozma Bdnzari, le
droit de proprit sur un terrain appel Hrdjavca ou Poiana Gatcdi, achet aux fils d'Irina Santoaia.

www.dacoromanica.ro

LIX

28 juin 1644 (7152). Acte de jugement du voYevode Vasile Lupu concernant le litige
entre les fils de Malai et l'ancien pitar Vasili Caraimanu pour la possession des parties du village de
Brateni, sur Baseu, district de Dorohoi.
30 juin 1644 (7152), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu confirme A Ghiorghie de Saliste

le droit de propriete sur un vecin qui a etait transfrd A son clos au temps du voYvode Miron
Barnovschi.

Juillet 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu autorise l'ancien vistiernic Dumitru Buhus,
Costandin Starce, Dragusescul et Darie
le grand spdtar lordache <Cantacuzino>, l'ancien
Starce de possder la selivea de Hrimancauti, district de Hotin.
I juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic

Iorga le droit de proprit sur une moiti du village de Budzeni, district de Harlau, achete
l'arrire-petit-fils du douanier Matias.
1 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voTevode Vasile Lupu confirme A Dumitrasco, fils de
Nicolai de Ghireni, le droit de proprit sur une partie du village de Miculinti, A la suite du procs
entre lui et Magda et Agahiia, arrire-petite-filles de Vucico.
4 juillet 1644 (7152). L'acte de voYevode Vasile Lupu pour le village de Rapezasti.
4 juillet 1644 (7152). L'acte de voYevode Vasile Lupu pour le village de Dracsani.
5 juillet 1644 (7152). Antimie vende A lonas Aleus une partie du village de Taosti, sur le
ruisseau de Crasna.
7 juillet 1644 (7152). Toader Echim vend A sa fille, Titiana, et A son gendre, Oncea, une
maison situ& dans le village de Turbatesti, district de Carligatura.
7 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme au pcircalab de Hotin,
Balan, le droit de propriet sur une famille d'sclaves tziganes, achete l'ancien szilger Toma et
son dpouse, Aftimia, fille de l'ancien sulger Gavril.

7 juillet 1644 (7152), Tulice0. Le douanier de Galati, Tudosa, achte une partie du
village de Vorniceni aux neveux du pretre Ursul.

10 juillet 1644 (7152), Boziiani. Le moine Ifrim vend au grand paharnic Ghiorghie
quelques parties du village de Giurcani.
10 juillet 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme au diacre Vasilie Gorovei le
droit de proprite sur une partie d'un village, achete aux neveux de Saya Cucul.

II juillet 1644 (7152), Poiana Ornului. Le grand medelnicer Vasilie Banul tmoigne
concernant l'enqute sur un terrain princier fait don des monastres de Bisericani et de Pangarati, en

prcisant en mdme temps les confins de la moitid de ce terrain qui appartient au monastre de
B isericani.

11 juillet 1644 (7152), Poiana Ornului. Le grand medelnicer Vasilie Banul tmoigne
concernant l'enquete sur terrain de branive de la montagne, fait don des monastres de Bisericani et
de Pangarati, en prcisant en meme temps les confins de la moitie de ce terrain qui appartient au
monastre de Pangarati.
13 juillet 1644 (7152). Le voTvode Vasile Lupu confirme aux descendants de Boris
Braevici ses possessions des villages de Dumeni, district de Hotin, d'Epureni et d'Ungureni, district
de Harlau.

14 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Dumitrascu Glod
de chercher la plainte de l'ancien vornic Ursul Vartic, contre les fils de Toader Bargau en ce qui
concerne la possession d'une moitid du village d'Ursesti.
<Aprs le 14 juillet 1644 (7152)>. Dumitrascu Drule dcrit au grand logothte Toderascu
lanovici concernant son enquete sur le village d'Ursesti.

15 juillet 1644 (7152). Simion Slavila fait don au grand vistiernic Dumitru Buhus de
quelques dsclaves tziganes.
17 juillet 1644 (7152). La princesse Maria fait don avec Iosif du monastre de Panaghia
de Halchi d'un obroc annuel, en commmoration d'elle et de ses parents.
18 juillet 1644 (7152), Suceava. Ipatie Murgulet s'est entendu avec son frre, Stefan, en
ce qui concerne quelques argents pour batir une maison.

18 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voidvode Vasile Lupu confirme A l'ancien grand
logothte Gavrilas Mateias et A son Ills le droit de proprit sur une partie du village de Cerlena Mica,
rachetee l'ancien comis Balan A la suite d'un jugement.

LX

www.dacoromanica.ro

18 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme A lonasco de Vorona
le droit de proprit sur une partie du village de Vorona, la suite du proces avec sa tante, Parasca,
pouse d'Arbure, pour le payement d'une amende.
20 juillet 1644 (7152). Eremia Murgulet et son frre partagent leur heritage.
25 juillet 1644 (7152). La copie d'un act serbe du voYvode Vasile Lupu.
27 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastre de
Rdsca et aux villages de Vandtori et de Balidtesti le domaine de la montagne. A la suite du procs avec
le monastre de Pobrata.

31 juillet 1644 (7152), Iasi. Les grands boyards temoignent sur la possession de Toma
grand vornic de Tara de Sus de quelques parties des villages de Bodesti et de la selistea Ddncesti,
district de Neamt, achetes de Hilip, de son pouse et de son fils, descendants de Basotd le vieux.
31 juillet 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara
de Sus le droit de proprit sur quelques parties des villages de Bodesti et de selistea Ddncesti, district
de Neamt, achetes aux descendants de Basotd le vieux.
1

aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise Pdtrasco Ciogolea de

possder des parties du village de Pomarla qui ont t la proprit du hatman Isac Balica.
2 aoilt 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme A Malici le droit de proprit sur

une partie du village de Cotela, A la suite du litige avec Severia Latis et avec le neveu de celle-ci,
Grigore.
<Avant le 6 aofit 1644 (7152)>.Nastasiia, fille de Gheorghie Duraleu, son frre, Sava, et
autres parents vendent la partie de Marco du village de Turbatesti Oancea et A l'pouse de celui-ci,
Titiana.
<Avant le 6 aoilt 1644 (7152)>. Gheorghie Verga crit au voYvode en ce qui concerne
l'enqute dans le village de Turbdtesti pour le litige entre Corlat et Oancea.
6 aofit 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Oancea le droit de
proprit sur la partie de Marco du village de Turbdtesti, aprs le jugement contre Vasilie Coriat.
10 aofit 1644 (7152), Iasi. lordachi, Apostol et Lupasco, fils de Gae, font don jupeinesei
de Pdscdlina et A ses frres d'une partie du village de Rusi, en change d'une partie du village de
Doljesti.
10 Wit 1644 (7152). Le grand medelnicer Iurasco Drace vend une partie du village de
Mogosesti, district de Cemduti, l'ancien grand logothte Gavrilas <Mateias>.

12 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voirvode Vasile Lupu confirme au grand logothte
Toderasco lanovici le droit de proprit sur une partie du village de Bumbotesti, achete Iona.sco,
fits de Nicoard.
<1" septembre 1643 31 aofit 1644> (7152). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour le
village de Jidani, district de Fdlciu.
12 aot 1644 (7152). L'ate de confirmation du voYvode Vasile Lupu accord au capitan
Macarie pour la possession d'une parties du village de Frijeni, achete Alexandra, pouse du

vistiernic Pand.
14 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise les diacres Stefan et
Nechifor de possedr le foin fauch sans droit par le vistiernic Dumitru Buhus de leur heritage du
village de Gherghiceni.
20 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise le grand medelnicer Vasilie
Banul de choisir les conlins du monastre de Pdngdrati, du ct du monastre de Bisericani.
22 adit 1644 (7152). Le grand medelnicer Vasilie Banul vend au grand douanier Profir le
village d'Useresti, sur Prut, district de Ldpusna.
22 aotit 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au postehfic Grigorie le

droit de proprit sur les parties qu'il a achetes dans les villages de Totoesti, de Nouresti, de
Berindiesti, de Miclesti et de Ruseni, et sur quelques vignes du bourg de Hui.
31 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Drdgancea, Grozav et A
ses parents le droit de proprit sur une partie du village de Cotmdnesti, A la suite du procs contre les
fils de Graur.
31 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne A un serviteur princiere
d'enquter le litige entre Vanden vornic Dumitru et la fille du logothte Bogza pour une partie du
village de Coddesti.

www.dacoromanica.ro

LXI

<1" septembre 1644 - 31 aot 1645> (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme au
logothte Gavrilas <Mateia.s> le droit de proprit sur parties du village de CAbiceni, qui ont t
donnes par le voYvode Miron Barnovschi, et sur celles achetes Die Berciul.

<1" septembre 1644 - 31 aotIt 1645> (7153). Varlaam l'archevque et mtropolite de


Suceava avec Anastasie, l'vque de Roman, tmoignent que Gavril SAIdgean et son pouse,
Nastasia, ont adopt leur nice, MAricuta, fille d'Ionasco Poturul.
<1" septembre 1644 - 31 aofit 1645> (7153). PavAl et son pouse, Irina, attestent qu'ils
ont vendu au prtre Ambrosie une partie du village de Toscani.

<1" septembre 1644 - 31 aoilt 1645> (7153), Iasi. Toader et ses fils, vendent au prtre
Gheorghi et au frre de celui-ci une partie du village de Solesti.

<1" septembre 1644 - 31 aotlt 1645> (7153). Simion atteste qu'il a vendu sa partie du
village de Lucesti au boyard Irimie et A l'pouse de celui-ci, DoChita.

<1" septembre 1644 - 31 aoilt 1645> (7153). Vasile, fils de Varvara, atteste qu'il a
vendu sa partie du village de $endreni au commerant Gheorghe.
<1" septembre 1644 - 31 :milt 1645> (7153). Oligorie de Cornesti, son pouse. Ileana,
et leur fils attestent qu'ils ont vendu A Saya et A MAtei leur partie du village de Filipesti.

<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> 7153. Acsinie et ses fits vendent Isac le
vistiernic une partie du village de HdrAgesti, sur Barlad.
1 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvocle Vasile Lupu confirme A Nechifor le droit de
proprit sur une partie du village de Vistelesti, sur Bogdana. district de Tutova.

1 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Micro le droit de
proprit sur une partie du village de Dacani, district de Barlad: A la suite du procs avec les fits de
Costantin $usAnAscul.

3 septembre 1644 (7153), Roman. Vasile Motoc d'Aldesti atteste qu'il a vendu sa partie
du village de ForAsti Dumitrasco Cocris.

5 septembre <1643 (7151)>. Le moine Bogza tmoigne que M'andrea de village de


Ghieban fait don A son frre, I' uricar Dumitru, d'une partie du village de Todiresti, en
commemoration des ses parents.
5 septembre <1643 (7151)>. Mandrea de Ghieban fait don de son frre, 1' uricar Dumitru
de sa hoirie du village de Todiresti, avec emplacement d'tang et tout produit.

5 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien vornic
Dumitru le droit de proprit sur une partie du village de Toderesti, lui faite don par Mndrea de
Bibartu, et sur les autres parties du mme village A la suite du entre lui et le prtre Crstea de
Coddesti, Vasilie Ples et les fils du demier.
5 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise Boldescu de citer en
justice Sora, Mazilu et Vlasie, fille et fils de Hociungu, parce qu'ils ont vendu, sans avoir le droit, une
partie du village de Popesti.
5 septembre 1644 (7153), Iasi. Les grands boyards tmoignent que le grand medelnicer

Vasilie Banul a vendu ses parties d'hoirie et d'achat du village de Useresti, sur Prut, district de
LApusna, au grand douanier Profir.
6 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Toader VAscan de
Hurdesti le droit de proprit sur une partie du village de BazdAgani, district de LApusna, A la suite du
procs avec Hariton de Chei.
8 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne au quelques serviteurs

princiers de &limiter les parties qui appartiennent l'ancien sulger Arapul du village de Petresti,
achetes Toader Motoc.

10 septembre 1644 (7153). Avram et son pouse, Anita, vendent Luchian un verger
situ au gu du Pncesti.
11 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne au comis Furtuna de
choisir au vornic Petriceico une partie du village de MisihAnesti, la suite du jugement avec les frres
d'Avram MisihAnescul et avec son neveu.

11 septembre 1644 (7153), Stefnesti. Gheorghe, fils de Gndac, et sa sceur, Ursa,


attestent qu'ils ont vendu la selivea HAnesti $tefan, fils de Giurgea, la suite du partage des hoiries
entre eux et leur frres.

LXII

www.dacoromanica.ro

12 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme Agafia le droit de
proprit sur une moiti du village de Brdesti, district de Harldu, la suite du partage entre elle et son

frre, Vasile Brdescul, ainsi que sur une partie du village de Ciabrdu, sur Prut, district de Hotin,
achete Dumitra Zupcoae.
12 septembre 1644 (7153). L'acte au voYvode Vasile Lupu pour les villages de Teisoara
et de Nicsdni, district de Botosani.
15 septembre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu crit Neculai Mavrichi et Gavril
de Bogddnesti en ce qui concerne les clairires du speitar Buhus.

15 septembre 1644 (7153). Dumitrascu et Vasilie, fils du veitav Costantin, font don a
Dumitrascu Urdzicd de la partie du rucher situ au-dessus de Ghindau, qui a appartenu son pre, en
change d'un cheval et une ruche.
16 septembre 1644 (7153). Les grands boyards tmoignent que Hrizea et son pouse,
Vambula, font don au vornic de gloatei Neniul d'une partie du village d'Ulmeni et d'une partie du
village de Diiceni, sur Botna, district de Lapusna.

18 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu exempte de dames pour
quelques sujets du Mtropolie de Suceava.
18 septembre 1644 (7153), Iasi. Le tmoignage des grands boyards concemant l'change
des maisons situes dans Targul Nou de Iasi entre le grand douanier Statie et l'u,Fer Grama.
20 septembre 1644 (7153), Iasi. Dumitrasco et sa sceur, Palaghia, les enfants de Nicoard
Bantds, vendent a Handoca et son pouse, Mdricuta, leur parties du village de Drdguseni.
20 septembre 1644 (7153). Une lettre du concile du monastre de Saint Die du ct de
Suceava.
23 septembre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga

le droit de proprit sur une partie du village de Negresti, sur Barlad, district de Vaslui, nhete
Simion Bdisanul et a son pouse, Anghelina.

27 <septembre 1644 - Wit 1645> (7153). Plusieurs


concerne le litige entre le clucer Boul et les

reize.yi

ce qui
reize# tmoignent
du village de Negoesti pour un terrain situ au

terme des villages de Strambi et de Davideni.


28 septembre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme a l'vque de Roman Evloghie
le droit de proprit sur un terrain du ct des villages de Faraoani et de Cleja, en indiquand les confins.

4 octobre 1644 (7153), Iasi. Gligorie Tapul et son cousins, Gavril et Sora, attestent qu'ils
ont vendu la partie de leur oncle, Tapul de Drdguseni, district de Vaslui, avec emplacement de moulin
sur Stavnic, au boyard Andoca et son pouse, Mdricuta.
8 octobre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme une vente dans le village de
Pdnicesti, district de Iasi.
15 octobre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme une vente dans le village de
Pdnicesti.
15 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Gheorghie Botul de
rafraichir les marques du domaine qui appartient au monastre de Pangdrati du village de Siliste.
<Aprs le 15 octobre 1644 (7153)>. Le voYvode Vasile Lupu autorise Ghiorghie Botul
d'tablir les confins du village de Siliste, sur le ruisseau d'Almasul Mic, en possession du monastre
de PangArati.

15 octobre 1644 (7153). Rohat, son pouse, Greaca, et leur fils attestent qu'ils ont vendu
leur parties de la seli.ytea de Cranceni et de village de Tomcesti, sur Siret a Dia et son frre, Serbul.

23 octobre 1644 (7153), Iasi. L'acte du voTvode Vasile Lupu pour deux parties du.
village de SofrAcesti.

24 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vornic de gloatcl
Vasilie Rosca le droit de proprit sur une partie du village de Brdtuleni, district de Iasi, achete a
Garlea de Mdrdsti et ses enfants.
28 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au douanier Tudosie et

b. son dpouse, Anita, le droit de proprit sur la partie d'Ursul du village de Vomiceni, achete aux
descendants d'Ursul.
28 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au prtre Avrentie et a
Vlasie de Butesti le droit de proprit sur un emplacement de moulin qui est situ dans le territoire de
leur village, la suite du jugement avec le village de BAndseni.

www.dacoromanica.ro

LXIII

29 octobre 1644 (7153), Iai. Le logothte Gavrilas fait don le village de Vancduti,
district de Soroca, son neveu, Vasilie. fils du spdtar lordache.
10 novembre 1644 (7153), 1ai. L'ancien logothte Pdtrasco Ciogolea atteste qu'il s'est
entendu avec Pentelei Barbovschi concernant la possession d'une moiti du village de Putureni, sur
Olovdt.

17 novembre 1644 (7153). Le spatar Neculai Ureche atteste qu'il a vendu au grand
vornic Grigore Ureche le village de Scheia, sur Prut, district de Iasi.
17 novembre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vornic Grigore
Ureche le droit de proprit sur le village de $cheia, sur Prut, district de Iasi, achet au sp6tar Neculai
Ureche.

19 novembre 1644 (7153), 10. Le voYvode Vasile Lupu confirme au prtre Matei le
droit de proprit sur le village de Ruseni, avec une moiti de moulin sur la rivire de Vaslui, sur une
moiti de la Clairre de Cdrnul, sur une moiti du village de Chiujdeni et sur une moiti d'un autre
moulin sur Vaslui, aprs le partage des hoiries de Vdrvara et de Tudora entre leurs neveux et leurs
arrire-petits-fi Is.

20 novembre 1644 (7153). L'ordre du voYvode Vasile Lupu pour le choix du territoire
du village de Petresti, du ct de Crivesti.
21 novembre 1644 (7152), MiroslAve0. L'ancien clucer $tefan Boul juge le litige entre

Nacul Brut de Ndvrdpesti et Samson de Dobrulesti pour quelques parties d'hoirie du village de
NavrApesti.

22 novembre 1644 (7152), 10. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien prtre
Carp le droit de proprit sur un terrain pour bdtir une maison dans le bourg de Iasi, A la suite du
procs contre Pdritea Ghigul.

25 novembre 1644 (7152), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A lacob et A son
beau-frre, Ion, le droit de proprit sur une partie du village de Gdgesti, district de Fdlciu.

27 novembre 1644 (7152), Stefneti. Ionasco avec ses soeurs, Floarea et Todosia, les
enfants d'Irina, vendent au clipitan Macri et A son pouse, GrApina, une partie du village de Zubriceni.
28 novembre 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A lonasco et A son
pouse, Mdrica, ainsi qu'aux frres de celle-ci le droit de proprit sur une moiti du village de
Negresti, sur Bdrlad, district de Vaslui.
28 novembre 1644 (7152), 10. Le voYvode Vasile Lupu confirme Cdzacul, au aprod

Apostol et aux autres le droit de proprit sur le village de Ghermdnesti, district d'Orhei, aprs

le

procs contre $tefan et son frres, Sidor et Isac.

28 novembre 1644 (7152), 1a0. Miron d'Iurghiceni fait don de sa partie du village
d'Iurghiceni, district de Hrlau, au vatav Cdrstea du bourg de Iasi, en commmoration de son fils,
Obrej ie.

28 novembre 1644 (7153), 1ai. Sora vend sa partie du village de Bumbotesti, district de
Iasi, au grand logothte Toderasco <lanovici>.
1 dcembre 1644 (7152), 10. Le voTvode Vasile Lupu confirme A Neculai et A lrimiica,
fille de Marfa, ainsi qu'A leur parents, tous les petits-fils d'Ihnat, le droit de proprit sur quelques
parties des villages de Bdliceni et de Zmeieni, sur Smila, district de Tutova.
1 dcembre 1644 (7152). Le voYvode Vasile Lupu confirme aux descendants de Boris

Braevici le droit de proprit sur une moiti du village de Brdesti, aprs le jugement avec Grigore
Arbore, Neculai Mdteesescul et avec Ciurlic.

2 dcembre 1644 (7152), 10. Nastea, fine d'Antimia, vend sa partie du village de

Petresti au boyard Andoca et l'pouse de celui-ci, Mdricuta.

12 dcembre 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien arnw
$tefan Moimdscul le droit de proprit sur d'emplacement du village de Bdrbosi, avec pr, A la suite
du jugement avec Cdrstea, Miron, Vasilie et leur parents.
12 dcembre 1644 (7152), 1ai. Le voYvode Vasile Lupu confirme au ca- mras Vasilie
Corlat le droit de proprit sur une vigne avec jardins, rucher et lemnic, achet aux enfants de Durild.
18 dcembre 1644 (7152), 1ai. Le voYvode Vasile Lupu confirme A !sac de Dumeni et A
son fils le droit de proprit sur quelques parties des villages de Dumeni, sur Jijia, et de Plopeni, sur
Iubdneasa, district de Dorohoi, achetes au grand vornic de Tara de Sus, Petriceico, de Petrica, fils
d'Isaia, ainsi que au Cdzacul, fils du comis Gheorghie.

LXIV

www.dacoromanica.ro

467. <Avant le 20 dcembre 1644 (7152)>. Dragan, Balan et leur sceur, tous les enfants de
Nechita, neveux de Draghici, vendent leur partie du village de Navrapesti Nacul Brut.
468.<Avant le 20 dcembre 1644 (7152)>. Vasilie, fils de Fartat, vend sa partie du village de
Navrapesti Nacul Brut.

<Avant le 20 clcembre 1644 (7152)>. L'vque du monastre d'Agapia atteste qu'il a


vendu sa hoirie du village de Navrapesti Patrasco Brut et A Nacul Brut.
20 dcembre 1644 (7152), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Nacul Brut le droit
de proprit sur quelquels parties d'hoirie du village de Navrapesti.

20 dcembre 1644 (7152), 1a0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien sulger
Dumitrasco le droit de proprit sur quelques parties du village de Buciumi, sur Siret, district de
Tecuci, achetes Vasilie de Ionasesti, aux fils de Ion Bueban et aux autres.

20 dcembre 1644 (7152), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Vasile Fugle le
droit de proprit sur une partie du village de Lazoreni, sur Jijia, achete A Stefan fils d'Ignat.

29 dcembre 1644 (7152). Cozmita et son dpouse, Irina, attestent qu'ils ont vendu au
grand jitnicer Isari le tzigan Nichita, fils de Condrea.

29 dcembre 1644 (7152), 1a0. Petre Micicoiu atteste qu'il a vendu Irimia, fils de
Carstian, une partie du village de Vacaresti, achete Caprian, fils de Bacea.

30 dcembre 1644 (7152). Macsin Dragan et son dpouse, Marica, attestent qu'ils ont
vendu Ionasco et A Rusul, les fils de Petrea, un terrain qui s'applle Alunis.

www.dacoromanica.ro

LXV

DOCUMENTS DOUTEUX
9 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu fait don au jitnicer Marco du village de
Bubuiugi, sur Bdc, district d'Orhei, de deuxf6lci de vigne A Cotnari et de quelques tzigans.

30 septembre 1644 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme A Nicoard le droit de


proprit sur une partie du village de Martine0, district d'Orhei, achete A Gligorie l'poque du
voYvode Radu Mihnea, la suite du jugement avec Gligoroaia et Maria Vetroaia.
2 novembre 1644 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien grand logothte

Gavril Mafia le droit de proprit sur le village de Dinesduca, sur Prut, district de Cernduti, avec
tangs.

DOCUMENTS FAUX
Mars 1643 (7151), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme A Gavrila, fils du vornic
Vasilie TdbAnd, le droit de proprit sur une moiti du village de Purceleti, district de Suceava.
10 avril 1643 (7151). Gligorici de Solovet vend sa hoirie du village du mme village, avec
tout produit, Gligorwo et A NAddbaico de Solovet.
15 mai 1643 (7151), Iasi. Chirild de Popeti tmoigne que sa tante, Crdciuna, fait don de
lui ses parties des villages de Pope0 et de Botoiu, en commemoration.

21 juillet 1643 (7151), Iasi. L'acte du voYvode Vasile Lupu concernant les limites du
village de Sacalqeti, accord au monastre de Pangdrati, et fait don de ce monastre par le spatar
Gheorghie <Coci>.
4 juin 1644 (7152), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne Vasilie Motoc d'enqueter le
litige entre Pdtra.$co Boldescul et le grand stolnic Toma Cantacuzino, en ce qui concerne la possession
de certains vecini du village de Rdpege0.
25 juin <aprs 1644 (7152)>. Maria, fille de Bogdan, vend A lonacu, fils de Foarea, sa
partie du village de Sdrbi.

24 juin <aprs 1644 (7152)>. Le foltuz Ionitd avec 12 pcirgari de Bdrlad attestent
qu'Apostolache a vendu Ionacu Flori sa partie du village de Sdrbi.

LXVI

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE
1

<1643>

lintr-o gramatd a gospodarului moldovenesc, Vasilie voievod, din anul 1643,


mosia (pdmntul) ce se afld astdzi in stdpdnirea mondstireil, situatd in vecindtate Cu

pdmantul satului Sdndtduca, se numeste Japca", lar cel numit astdzi Sdridtduca"
se chiamd Nduche".
DupA Visarion Puiu, insemnri, p. 263. Mentiune Intr-un memoriu din 1820 decembrie 21.
I Este vorba despre m-rea Japca, din fostul tinut al Iasilor, In Basarabia.

1643 (7151) ianuarie 4, Ia0

t Adecd eu, Ileana, giupdneasa lui Cujbd ce au fostu vornic mare, fata
Onciului Motoc, nepoata lui Ion Motoc ce au fostu vornic mare, scriul si
mrturisescu insdmd pre men(e) cu cest zapis al mieu, cum eu, de buravoia mea, de
nime nevoit(d), nici impresurat(d), am vdndut a mea direaptd ocin(d) si mosie, din
uric ce au avut mosul mieu, Ion Motoc vornicul de la Alexandril vodd, flOdOgHHA
CEAO hlKontifiu2, ce sintu pre Jijiia, in tinutul Hdrldului, cu mori in Jijiia, si cu curti
si cu pivnit(e); ceaste le-am facut eu cu giupdnu-mieu, cu Cujbd vornicul. Ceast(d)

o am vdndut dumisal(e) vdru-mieu, lui Gheorghie Motoc vornicul, ficiorul lui


Toader Motoc, asijder(e) nepot lui Motoc vornicul, ce mai sus scriem, dereptu doao
sute si cindzdci de talen, ban(i) bun(i).
Si asijdere i-am vndut iards(i) dumisal(e), vdru-mieu, lui Gheorghie Motoc
vornicul, nisti pdrti de ocin(d) din sat din Brostn(i), unde au fostu Tdrgul Brosti,
In tinutul Iasilor, din a treia parte de sat giumdtate, partea de mijloc, si iards(i) a
cincea parte din partea den gios, cu loe de moard in Jijiia si cu tot venitul; acstea
le-am vdndut, dereptu o sutd de talen i de argintu. Ce acstea pdrti ne-au fostu noao

cumpdrdtur(d) depreund cu giupdnu-mieu, cu vornicul Cujbd, de la Vas(i)lie


Broascd, si Bilas, si Nacul si sora lor, Antimiia, feciori Mdricdi, si de la Nastasiia si
Tudosiia, ftel(e) popei lui Stefan Broscd, si de la Chireana, fata popei, lui Hilip.
Derepta acia, sd-i fie dumisale ocin(d) si cumpardtur(d), in vci, si sd-<>3i
facd si dirse domnesti.
$i altu nime sd nu s(e) amstece.
$i eu, Durnitrasco, am scris sd s(e) stie.
V Mc, n(t)t(o) ,(3F5-na <7151/1643>, iu(t)c(A)Re ren(apie) -A- <4>.

www.dacoromanica.ro

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: j. Zapis de la Cujboie


vorniceasa, pre Iacobn(i) H Hit ISpoiptimH4.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Sf. loan Zlataust, XVII/5,6. Orig., hartie difolio (30,5 x 21
cm), filigran, rupt putin la indoituri, sigiliu melar octogonal, aplicat In fum, neclar. Cu o copie din sec.
al XVIII-lea.

Idem, Documente istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), DCCCLXXXIII/78 (rez., numai cu
valeatul, intr-un perilipsis de documente ale mosiilor Brosteni si Glodeni, dintr-o hotamica din 1834
decembrie 15).
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 23, f. 100 (rez. dezv.); idem, Documente, DCXIX/11 (rez.
dezv.); ibidem, DCLIV/21 (rez. dezv.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/2 (xerocopie dupa orig. si dupa copia
din sec. al XVIII-lea).
EDITH: Hajdeu, Arch.
1651, p. 333 (rez. dupa orig.).

1st.,

t. I, 2, P. 20-21, nr. 289 (orig., cu data de zi: 14); Catalog, II, nr.

I ,jumatate de sat Iacobnii".


2 Slova 6, corectata din 5, de la cuvantul scriem", iar slova m a ramas suprascrisa.
3 Omis.

4 si pe Brostnii".

1643 (7151) ianuarie 8

Adicd eu, Ionwo Ciorte cdlugrul, ce-m(i) iaste numele din augdrie
lo(a)chim, din sat din Ciorteti, scriu i mdrturisdscu cu cest zapis al mieu, cum eu,
de bundvoia mea, de nime nevoit, nici asuprit, m-am inchinat sfintei mdn(d)stiri
Goldi, din tdrgu din Ia(i), cu tot ce am eu agonisitd la bdtrnetile mele, i am dat
sfintei mdndstiri partea mea de ocend, ctd sd va alege despre alti frati ai miei, din
sat din Ciorteti, din vatra satului, Cu case gata ce am fcut eu nsumi, Mt% alti frati
ai miei, i cu pomet(i) ce am fcut eu la casa mea.

Aceste toate le-am dat i le-am inchinat sfintei mdndstiri ce mai sus serie,
Golde, numai pnd voi fi eu viu s md hrdnescu i eu pre acel locu, iar dupd
sdvarenie mea sd fie a sfintei mdndstiri, cu tot venitul. Mijdere i bucate ce vor
rdmne pre urma mea, i dobitoc, i niscar(i) bdniwri i altd ce va fi, tot sd fie a
sfintei mdrastiri, lar din fratii miei sau din ruda mea sd nu s(e) amestece nime, lar
de va vre cineva sd strice aceastd tocmeald, sd fie neiertat de Dumnezdu, i de
Preacurata Maicd i de toti Svintii, am in.

ghic, (1) AET(0)

(3pHd <7151/1643> reu(apue) ti <8>.

Eu, Saidir uricar, am scris, cdci au grdit el singur cu rostul ski cdtrd mine i
au mdrturisit intr-acesta chip, cum mai sus scriem i au zis cd nu tie
Bibl. Academiei Romane, Manuscrise, nr. 13 (Condica m-rii Barboi), f. 605 (Ciortestii la
tinutul Vasluiului, nr. 1). Copie.
Urmea7A, intr-un octogon, mentiunea: pe(cete)".

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) ianuarie 9, Ia0

t11wKACHAiE KOEBOAA, 15(0)410 M(H)A(0)CTi10, r(o)cn(o)A(A)pt 3EMAH

MWAAAKCKOH, H(H)WEM r(0)C11(0)ACTK(0)

gH

sorttpilli r(0)CH(0)ACTB(0) MH

Dau-t(i) stire c domnii mle s-au


jeluit i s-au *At de fat(d) Bchea cu Ion de Ciumdlesti pentr-o iap(d), ce au dzis
Bchea ca au cumpArat de la Stefan i de la Istratie, iar Ion au dzis cd nu o au
cumpdrat, ce o tine Bchea fdr(d) ispravd.
Pentr-acia, sA socotqti dumiia ta, de va avea Bchea dodi mdrturii cum o au
cumpdrat de la acei oameni, sd-s(i) tie Bchea lapa i sd nu dea lui Ion nemic si de
aceasta Ord sd nu sd mai pdrascd.
(1)orrviiii sin KOMHC, rripittnes

WT

Htani,v1.

Toe minim,

V hie, 4-rid <7151/1643>, m(t)c(A)ad rEn(apiE)


t CAM r(o)cn(o)A(a)ut pEti(E).
<Pe verso, o insemnare contemporank greu lizibilA>:

<9>.

Cartea cu

...2

iapa de

la ...3.
Arh. Nationale Bucuresti, Documente istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), CXVI/120. Orig. hrtie
(30,5 x 21,5 cm), lipsa o parte din dreapta jos.
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/4 (foto. dupa orig.).

EDITH: Ghibanescu, Surete, III, p. 198-199, nr. 118 (orig., dupa Ms. Surete, VIII, 367, cu
data de zi: 4).
1

lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Scriem domnia mea

boierului domniei mele Fortuna fost comis, parcalab de Neamt.


2 doa", adaugat deasupra randului, cu alta cerneala.
3 Neclar.

1643 (7151) ianuarie 12, Ia0


t Cc

AKOpHHK

COV6

AOAHtH

MhI, ['WHAM KEMIKIH


3EMAH,

AWP(0)4.(1)T,

Toegp HETpH4tHKO

TOAEpAWKO

KEAHKTH

AliOpHHK

rOpHtH

KEAHKiH

3EM4H, H rAKpHA rETMAH H no:Kum CdlidECKOH, H XptKE KEA crrhTep, H


PHWpriE KEA LIAWHHK, H 10pAn1e BEA KHCTIVHHK, H TOM KEA CTOAHHK, H rpAMA
KEA

NOITHHLIApH,

H PHU BIAB weTpep,

111.Tpawico

110r0A/A

6111K

wETpap,

PLKOEHUM tlEXAH KTOpH AWP(0)4(E)T, H PEWprHU,H WE4AH TpETiH 4WC(0)45(E)T


H HWIE6WKVKH 110CTEAHHK,

&Jennie POWKA AKOpHHK, H KOCTMITHH

110r0Afit

AliOpHHK, H PEWpriE HtliptHlICKVA AROpHHK, H HAIKU f14BOT1i, H ApanAti4supl H

KOCTAHTHH AKOpHHU,H rnoTnin H HHHHr 60AtpH WT ABOp r(0)C11(0)A(H)Ht Ero

M(H)40)CT(H), I1HWEA1 H CKtA(H)TE4CTIK6HM Ct CHM HAWHM micaNIE


npinAE npAA HAMH NAHA, Kutrunt HWHAWKOKH KVN(611 AHOpHHK 61M,

www.dacoromanica.ro

AOLIKA

CZH410A MOU,WK, EH8Kd HWAH 111011,0K AgOpHHK, 3d EH Aospa gOAt, H npoAaaa CM

flpdgdd WTH(H)Hd H AtAH(H)Hd, WT EH npagero 6pHKA, 4TO HMdA AtA EH, HWAH
AEOpHHK WT

MoU,oK

tIAE3d14,pt

HOEE0Ad,

110A0EHHd

CEA0

h1K0EtHTH,

4TO

Hd

21CHWHA, 6 H(0)AOCT XptAIVCKOMV, Ct MAHH(H) roToK(H) Hd ptuda Mama, H


CI AHOpOEE H CI FINEHNU,H, 4TO WHA CITHOpHA(d) KVIIHO CI neH EH, KWIC:1111EO

KV*Et AHOpHNK. Ta WHA npow(a) EpdT/IHNLIEEE2 EH, flphITEMO HAWEMV, PEWpriE

AKOpHHK, c(h)HI, ToaAEp Alo11,0K, TH*(o) EHVK NWH


EWE, paAT Agt CTO N NET(H) AECtT TdAEpH cpEspunix.
111041,0K

WT

TOM,

TdKOKAEpE

npiHowt

nptA

MAIN

1111011,0K

A,E0pHHE

KortrHHt

NAHA

AgOpHH4dC(d), AO4Kd CZH4104 MOU,OK, EHV<Ed>3 HWH(d) MOU,OK AROpHHK, no EH

Aogpar(o) EOAA, H npoeee(e) CgOd npaga WTH(H)Hd H KVNE*Hd, 4TO WHd HMdA
KVNHO CI naH EH, KVNCEI AEOpHHK, WT HCNHCOK 3d KVNEWHO 4TO WHH HMAAH

WT r(o)cn(o)A(H)1111 Er(o) m(n)A(o)ci(n), RdCHATE EOEE0Ad, WT TpETdd 4dCT,


WT CEAO 15p0IptHill, 11040EHHd, cptAnea 4ACT, 4TO HA NCHNCIA, 6 g(o)nocT(6)
h1CKOH, H TH)K(E) write LIACT WT Tor(o) CEAO, NIINCHdd LIACT, CI, EpVA 3a MAHN
Hd ptuda SHKii121; 4TO THr 4dCTH 3d WTH(OHN RNA HM npage KVNENCHA WT

ACHATE SpocKt, H WT EpdTiliir oro, SHAM H HdK6A, H CECTpd Hr, IIHTHmiva,


c(b0H0gH4 litipHKH, H TH*(E) WT HACTACilil H T6A0Ci13, AWN non(6) Wezisaii
pOldCK15, H WT KHptHd, AO4Kd non(8) XHAH11, RICH EHVItH H nptwHVU,H
non(6) BpoLicrh5, pee:i EA(Nd) CTO H AECtT AEVKOEH. Ta WHd npuena TH40
npikrremo /UWE ENW(E) 1111CdHHdr(0), PEWprHE MOU,OK AEOpHHK, pcki EAHd CTO
TdAEpH CpEEHHr.

111,CTdA Ct Er(o) At(n)4(o)ci(n), PEWpriE MOKOK AEOpHHK, H HAATHA


6ce HCIbitHd THr H(H)HcosH ENW(E) NHCAHH, TH TdAEpH CpEEHHr, Eh pVKH

4HtrHHt HAHN, WT nptA EICHMH MAUL


MN

NHO AIN, IZIKO 6zHAtrom Hr A0EpOgO4HOE TOKA1E*(E) H NAIHOE 3annaTti, A


NTi ero
WT HdC EWENC(E) CITEOpHrOM EMel Ci121 H(d)WE NHCAHTE,
H

at(H)a(o)cT(H) 3a KtpHocTH.
H, Hd EEANKdd IgtpA H KptnocT, nocTegHrom H(a)wo FIELIAT(H)
u(4)we pJAKH noAmicarom Kt CHMS HCTNHHOMV ANCT6 H(d)WEM6.

Cli

neptAmie 4TO WHH HAWN 3d KVI1E*Hd HA Ttr 4dCTH WT Spotptn(n)


ElpE*(E) Addi(d) lit pVKH rEWpriEEH 1111011,0K.
11 d3, A,<61AHTpdWKO, HHCAA, 3HdTH Ct>6.

X Mc, Eh AMTO z3pHa, m(t)c(A)ite reKepie), in AOON(H).


regpun 11/11<Tow g>3e4 noro,$(e)T <m. p.>.
113, TOAEpdWKO HU AKOpHHK, HCKAA <M. p.>.

(13, IIETpH4dHKO KEA KlTHHK, HCKAA <M. p.>.

rdEpHA rET(MdH) <M. p.>.


PEWprHE EEA Ilt(rd)p(HH)K <M. p.>.
i13, 10pAaKie KEA ENCT(ApHHK) <M. p.>.

www.dacoromanica.ro

d3, IhTpdWKO 110P0At KOH 4WP(0)45(E)T


113, TOMA flOCTEMIHK, BEA CTOAHHK <rn. p.>.

p.>.

rHKd WETpdp 6HE <m. p.>7.


rpdMd KEA 71CHT(HHI-1/0p <M. p.>.

PLKOBHUt IIEKAH 4Wr(0)4,(E)T

p.>.

113, rHWprli 1.1.14dH AWKOWE)T, HCK.id <rn. p.>.


113, gelCHAiE POWKd BOpHHK <In. p.>.

ils, lld1

ilABOT11 ,,,g0pHHK <M. p.>.

tI3, KOCT6HTHH 110r0At

p>.

t NO dar noi, Gavrila mare logordt, i Toderaco mare vornic de Tara de


Jos, i Toader Petriceico mare vornic de Tara de Sus, i Gavril hatman i pdrcdlab
de Suceava, i Ureche mare spdtar, i Gheorghe mare ceanic, i Iordache mare
vistier, i Toma mare stolnic, i Grama mare jitnicer, i Ghica fost etrar, i
Pdtraco Ciogolea fost etrar, i Racovitd Cehan logordt al doilea, i GheorghitA
Stefan logofdt al treilea, i Iondcutd postelnic, i Vasilie Roca vornic, i Costantin
Ciogolea vornic, i Gheorghie Ndvedpdscul vornic, i Pavdl Albotd, i Drandafir', i

Costantin vornici de gloatd i alti boieri de la Curtea milostivirii sale domnul,


scriem i mdrturisim cu aceastd scrisoare a noastrd ca a venit inaintea noastrd
Ileana, cneaghina lui Ionaco Cujbd fost vornic, fiica lui Onciul Motoc, nepoata lui

loan Motoc vornic, de blind voia ei, i a vndut sa ocind i dedind, din uricul ei
drept, pe care ha avut bunicul ei, Ioan Motoc vornic, de la Alexandru voievod,
jumdtate din satul Iacobni, ce este pe Jijia, in tinutul Harln, cu mori gata pe rdul
Jijia i cu curti i cu pivnite, pe care le-a fdcut impreund cu panul ei, Ionaco Cujbd
vornic. Pe aceasta ea a vdndut-o nepotului2 ei, prietenului nostru, Gheorghe Motoc

vornic, fiul lui Toader Motoc, de asemenea nepotul lui Ion Motoc fost vornic,
pentru cloud sute i cincizeci de talen i de argint.
$ i la aceasta, jai-4i a venit inaintea noastrd cneaghina Ileana vorniceasa,
fiica lui Onciul Motoc, nepoata lui Ion Motoc vornic, de bund voia ei, i a vdndut
dreapta sa mind i cumpardtura, pe care ea a avut-o impreund cu panul ei, Cujbd

vornic, din ispisoc de cumpdrdturd pe care ei l-au avut de la milostivirea sa,


domnul Vasilie voievod, jumatate din a treia parte din satul Brotnii, partea din
mijloc, ce este pe Jijia, in tinutul Iai, i de asemenea, a cincea parte din acelai
sat, partea de jos, cu vad de moard pe rdul Dzijia; care aceste 01-0 de ocind le-au
fost lor dreaptd cumpdrdturd de la Vasilie Broscd i de la fratii lui, Bila i Nacul,
i sora lor, Antimia, fiii Maricdi, i de asemenea de la Nastasia i Tudosia, fiicele
popii Stefan Broiasce, i de la Chireana, fiica popii Hilip, toti nepotii i
strnepotii popii Broiascd5, pentru o surd' i zece lei. Pe aceasta ea a vdndut-o, de
asemenea, prietenului nostru mai sus scris, Gheorghie Motoc vornic, pentru o
sutd de talen i de argint.
$i s-a sculat milostivirea sa, Gheorghie Motoc vornic, i a pldtit totul deplin,

acei bani mai sus scrisi, 350 de talen i de argint, in mdinile cneaghinei Ileana,
dinaintea noastrd a tuturor.

www.dacoromanica.ro

Deci noi, dacd am vd.zut tocmeala lor de bund voie i plata deplind, iar noi i de
la noi inc5 i-am fcut aceast scrisoare a noastra s-i fie milostivirii sale de credintd.
Si, pentru mai mare credint i putere, am pus pecetile noastre i cu mdinile
noastre am subscris la aceasta adevrat carte a noastrd.

$i dresele de cumpraturd pe care ei le-au avut pe aceste parti de ocin de la


Broteni, Inca le-a dat in mainile lui Gheorghie Motoc.
eu, DumitraFo, am scris, sd se tie.
La Iai, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie, 12 zile.
Gavril Matia mare logofat <m. p.>.
Eu, Toderwo mare vornic, am iscalit <m. p.>.
Eu, Petricico mare vomic, am isait <m. p.>.
Gavril hatman <m. p.>.
Georghie vel pahamic <m. p.>.
Eu, Iordachie mare vistiernic <m. p.>.
Eu, Patraco Ciogolea fost toga-at <m. p.>.
Eu, Toma postelnic vel stolnic <m. p.>.
Ghica fost etrar <m. p.>7.
<Grama mare jitnicer <m. p.>.
Rdcovit Cehan logoft <m. p.>.
Eu, Ghiorghi Sefan logoft, am iscdlit <m. p.>.
Eu, Vasilie Roca vornic <m. p.>.
Eu, PavAl AlbotA vornic <m. p.>.
Eu, Costantin Ciogolea <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: t Zapis pre Iacobni,


de la vandza-tor
una mai trzie>: t Zapis pe Iacobeni, s s(e)
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Sf. Ioan Zlataust, XVII/9. Orig., hrtie difolio (44 x 29 cm),
filigran, rupt la indoituri, un sigiliu melar ocotogonal, aplicat in fum, al lui Ghica fost setrar, avnd In
cmp doi lei rampanti, care sustin o cruce, iar In partea superioard, literele
[Ghica]. Cu o trad. de
Procopie dascal i uricar, din 7275 <1766> septembrie 16; (ibidem, XXVII/10).
Arh. Nationale Iasi, Documente, DXLIX/53 (rez.); idem, Anaforale, nr. 65 r., f. 133 v.-134 r.
(rez.); idem, Divanul Domnesc, Tr. 880, op. 1005, dos. 60, f. 21 si 48 (rezumate).
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVII/5 (xerocopie dupd orig. si dupd trad.
din 1766 septembrie 16).
EDITH: Caialog, II, nr. 1652, p. 133 (rez. dupd orig.).
I Gresit, pentru Tpaime$Hp.
2 intr-un singur doc., nr. 2, apare Gheorghe Motoc ca fiind vdr al Ilenei, sotia lui Ionasco Cujbd

vornic.
3 Rupt.

4 Slova c, scrisd deasupra rndului.


5 Gresit, pentru 6poecict.
6 *ten In xerocopie, completat dui:pa transcrierea fcutd de Constantin Cihodaru.
7 Sigiliu melar.

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) ianuarie 12, Ia0


Htu

EOROAA, 40))Kil0 4u)4(o)cTito, r(o)cn(o)A(4)pt 3EM4H

dCH4iE

npinAowE

Gr.)*(E)

INWAAARCKOH.

npap,

HAMH

EICHAII4

npitaA

HAWHAIH

MWAAAECKHMH EutpH, EEAHKHAIH H MAAHMH, NAANA, KHtriiHt HWHAWKO KVWEI


h1WHEEA AEOpHHK, Aoince CZHLHOA A1011,WK, EHSK4 HWH 111011,0K AEOpHHK EHE, no

EH Anima COMA, HEKHAI HEIIOHV*AEHA 4 HH flpHCEAORAHA, H npokue CE04 flpAKA

AtAH(H)HA, WT EH npager(o)

WTH(H)HA H
M011,0K

AEOpHHK,

r(o)cn(o)A(a)piEm

34

KVFIENCHAA

npiaNco

HAC

WT

nhiIgWiH,

pHK4,

LITO

HAEZAHApt
Il040EHH4

HMAA AtA EH, HWH

gOIE0A4
CEA0

HHHr

WT

blKOEtHH,

LITO

HA

Sinsam, 6 g(o)4ocT XpI4LVCK0A16, Ch MAHHH HA ptuda SHNCHIO H Ch AliOpOIKE


Ttr MARKO H Ch Ttr AEOpOgE KVIIHO
rOTOEH
LITO WHA CITEOpHAHI
FICOHV EH,
HAW,

AKOpHHK. T4 WHA npoAdA(A) EpATAHHLI(E)HE

KV)KE'll

PEWpriE

iHOU,OK

AgOpHHK,

C(111)Ht TOAAEp

MOU,OK,

EH,

THNS(E)

Eontpini

13146K

NWAH

Aga CTO H MAIO AectT TAAEpH CpEEptliHr.


H WT TOM, THNC(E) npinE nplaA MAIN H npia4, HAWHAIH OAtpH, THMS(E)

iN011,0K EHE AEOpHHK, P4A

NAHA, KHtrifilt KV;KEt AEOpHHK, no EH Aospe gOAA, HEKHAI HE110118)KAEH4 4 HH

H npow(a) CE04 npagd WTH(H)HA H

flpHCEAOIKAHA,

KVnENclid,

LITO WWI HAIAA

KVE1110 Ch OM EH ghuu(e) mica], HWHAWKO KV>KEll AgOpHHK, WT HCOHCOK 3A


KVIIEWHA LITO WHH HAIAAH WT CAM r(0)C11(0)ACTE(0) MN, WT TpETAA LIACT, WT

CEAO Bpoiptniu, 110A0EHHA, cpfiwidd LIACT, rAEEWA Trhr 2Kesin, 6 g(o)nocT

hicuaro, Ch AltCT(0) 34 MAHH(H) 114 ptuda ACH)Ki10, H TH*(E) rime LIACT WT


TOP(0) CEA0 BpOWtHTH, HICKH4 LIACT, TH)K(E) Ch

pvA 3d MAHH(H) HA ShKi10, H

CI EEC flpHrOA, TA WHH flp0AdAH3 TAKOJKAEpE EptITAHAHLI(E)E EH, Eutputiv HAW,


PEWpriE M01.1,WK AEOpHHK, pAAT EAHA CTO TAAEpH CpEEptHHr.

H EICTAA C

THr n(n)u(t)su

sontpuu u(e)wel, PEWpriE MOU,OK, H nAATHA 8CE HCOAttlel


gbiw(E) rIHCAHHH, TH TAAEpH CpEEHHr, ich pVKH KHtl'HHt

AEOpHIILIded, WT npap, HAAIH H npiaA HAWHAIH sontpu.

ti THr

<3,4>4 WTH(H)HV WT CEAO Bp0111tHH EHAO HM flpAIKAA


H WT EpATTOr EAI8, IS<H>444W H HAKVA, H
KVIIENCHA WT 114CH4iE ISpoacKia
4pHKW, H TICK(E) WT HACTACLA H WT
CECTNI HK, illITHAILA, C(61)40)REI
CECTp4 EH,

LIACTH

[H] TVAOCIA, AtapH non(6) <1.11E>44.AH Bp0OCK11, H WT <KH>4ptHA,

non(6) XHAHO, ElitSKA


nptwuvuu non(6) BpoecK<t>5.
AOLIKA

non(6)

111E4.eu

Spoacut,

EICH

EHVItH

UNO MH, OKO 6EHAtrom Hr A0Ep0130AHOE TOKAIE*(E) H FIAOHOE6 3anneT6, 4

MN H WT WIC EllIE*(E) AAA0rOM <H>5 110TliptAHrOM E0AliTHH6 r(0)C11(0)ACTE(6)


MH, PEWpriE1361

IHOU,WK AEOpHHK, HA TOTH inalw(E) npiaA, pELIElid flOAWEHH4 34

CEA0 HIKOEtHTH, Ch MAHHH POTOEH H Ch AEOpOKE Ch OHEHHII,H, H TH*(E) WT


TpETAA LIACT WT CEAO ISpowtuiti, 11040EHH4, PAE EHA MCAEiH Tphr, H nETAA LIACT

www.dacoromanica.ro

ISpottitH(H), HH)KHdd LIACT, Ch pvA 3d AIAHH(H), Hd ptUda


SIUKTO, KAKO Ad ECT Er(o) ni(H)A(o)ct(H) flpdEd WTH(H)Hd, H KHKVIIAEHTE, H
WT TOr0

CEA0

dpHK H HOTKpliKAEHTE, C11 K/iCtM A0r0A0M, HE110pVWEHHO HHKOMOK(E), Hd

II NeptoHiE

3,4

KVIIENCHO

LITO WHH <HAId4H>7 Hd THr I-MTh! WT

guivic(E) WO) gb pVKH rewprIEgH MOIXOK AKOpHHK.

H HH Ad C(A) HE 6AIHMET.

X hie, ROO AWTO

M(t)C(A)11,d rEH(dpiE),

t A(h)HH.

t CdAM r(0)C11(0)A(H)Ht REA/Att.

rellipHA IVIliTHAW KEA 40P4(E)T <M. p.>.


t AVAIHTpdWKO <IIHCA4>6.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lath' a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no$tri moldoveni, mari $i mici,
Ileana, cneaghina lui Iona$co Cujbd fost mare vornic, fiica lui Onciul Motoc,
nepoata lui Ion Motoc vornic, de build voia ei, nesilitd de nimeni $i nici asupritd, $i
a vandut dreapta sa ocind $i dedind, din uricul ei drept, pe care l-a avut bunicul ei,
Ion Motoc vornic, de cumpdraturd, de la Alexandru voievod $i de la alti domo i care
au fost mai inainte de noi, jumdtate din satul Iacobni, care este pe Jijia, in tinutul
Hrlu, cu mori pe raul Dzjijia $i cu curti gata, pe care ea le-a facuti aceste mori $i
aceste curti impreund cu panul ei, Cujbd vornic. Pe aceasta ea a vandut-o nepotului
ei, boierul nostru, Gheorghie Motoc vornic, fiul lui Toader Motoc, nepotul lui loan
Motoc fost vornic, pentru cloud sute $i cincizeci de talen i de argint.
Si la aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor no$tri

de asemenea, Ileana, cneaghina lui Cujbd vornic, de bund voia ei, nesilitd de
nimeni i nici asupritd, $i a vndut dreapta sa ocind i cumpdrturd, pe care ea a
avut-o impreund cu panul ei mai sus scris, Iona$co Cujbd vornic, din ispisoc de
cumpdrturd, pe care ei l-au avut de la nsi domnia mea, jumdtate din a treia parte
din satul Bro$tnii, partea din mijloc, unde a fost Targul Broa$tei, in tinutul Tasi, cu
loe de moard pe raul Jijia, $i de asemenea a cincea parte din acela$i sat Bro$tenii,
partea dejos, de asemenea cu vad de moard in Dzijia, $i cu tot venitul. Pe acestea ei
le-au vandut2 de asemenea vdrului ei, boierului nostru, Gheorghie Motoc vornic,
pentru o sutd de talen i de argint.
Si s-a sculat boierul nostru3, Gheorghie Motoc, $i a pldtit totul deplin, ace$ti

bani mai sus scri$i, 350 de talen, in minile cneaghinei vorniceasa, dinaintea
noastrd i dinaintea boierilor no$tri.
Iar aceste pdrti <de>4 ocind din satul Bro$tni le-au fost dreaptd cumpdrdturd

de la Vasilie Broascd $i de la fratii sai, Bila i Nacul, $i sora lor, Antimia, fiii
Maricdi, $i, de asemenea de la Nastasiia $i de la sora ei, [si] Tudosiia, fiicele popii
Stefan Broascd, $i de la Chireana, fiica popii Hilip, nepoata popii Stefan Broascd,
toti nepoti i strAnepoti ai popii Broascd.
Deci noi, dacd am vdzut tocmeala lor de build voie $i plata deplind, $i noi de

la noi iard$i am dat <$i>4 am intdrit boierului domniei mele, Gheorghie Motoc
vornic, aceastd mai inainte zisd jumdtate din satul Iacobni, cu mori gata $i cu curti
8

www.dacoromanica.ro

cu pivnite, i de asemenea jumdtate din a treia parte din satul Brotnii, unde a fost
Tdrgul Broatei, i a cincea parte din acelai sat Brotni, partea de jos, cu vad de
moard in rdul Dzijia, ca sd-i fie milostivirii sale dreaptd ocind, i cumpdrdturd,
uric i intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i dresele de cumpardturd, pe care ei <le-au avut>5 pe aceste pdrti din satul
Brotni, Inca le-am dat in mdinile lui Gheorghie Motoc vornic.
Si altul sd nu se amestece.
La Iai, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie, 12 zile.
t insui domnul a poruncit.
Gavril Mdtia mare logordt <m. p.>.

t Dumitrwo <a scris>.


Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Sf. loan Zlataust/7. Orig., hartie difolio (44,5 x 29 cm),
rupt la indoituri, pecete domneascd mijlocie, aplicatd in ceard rosie, pierdutd. Cu o trad. din
1765 februarie 15, fAcutd la Cernduti de Andrei Daschevici pitar (ibidem, 8).
Ibidem, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), XXXI/58 (trad.) si DCCCLXXXIII/78, f. 152, nr. 3
(ment.).

Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 65, f. 134 (rez.); idem, Divanul Domnesc, Tr. 880, op.
1005, dos. 60, f. 48 (rez.).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" lai, Fotografii, XXVII/6 (xerocopie dupd orig. si dupd trad. din
1765 februarie 15).

EDITH: Catalog, II, p. 333-334, nr. 1653 (rez. dupd orig.).

2
3
4
5

Gresit, in loc de CITHOpHAd.


Gresit, In loc de Wild cvntoptine.
Asa in orig.
Rupt.
Omis.

1643 (7151) ianuarie 12, Iai

7
&MUTE
MWAAAKCKON.

CONC(E)

A1(0)4(E)61411<KH>1

15(0);Ki10

A1(H)40)CTTIO,
KO)C11(0)ACTK(0)
MN
MAN

KOEKOAA,

r(o)cn(o)ACOpt

aE111414

NOTKW6A14/111

ECA1131

11

H(d)WE KAA6rEpOM WT C(K/a)Tdd 40)H(d)CTlip

11.1311KdET

CA

1514CTpliU,A, EAM(E)2 ECT rptIM XCI1EHTE 11A(AAII)4(11)11,X H(A)WE 14 B(Or0p0)A(11)11,11;

H flpHCHOA(t)Etli L.t1piA, Hd Hr rimed WTH(11)Hd 11 AAMITE H A111A0lidHiE, WT Hr


npasTu H FINTOMiN flpHH4iA, LITO 11MdAll C(K/A)Ttll 40)H(4)CTIV 34 AdHiE
MI4A0KaHTE WT CTdpAr(0) CTE$MIA KOEKOAd, 8 WT ernintiia

111101114d

KOEKOAd H WT

MINK rfo)cn(o)A(a)piEnt nptwo HAC RhIgWIH, 110AOHNHA 3A EAHA CI1ANW119 HA 11Mfit

TliTtpdW(11), MUKHA 4/1CT,

LITO

8 E(0)AOCT HEMEIICK0A16, 4TO TOd CHAHLIJH

11Ad

niw(4) npaga r(o)cn(o)A(I)pcka, npuciurwno Kb WKWA Tptlfd) KAMEHCKill.


TM pdA, TOA 110401011id ClIANWN, HA /Mt TtTINWN, 1111*HA 4dCT, KdKO psi
ECT H WT HAC C(KA)Ttll A1(0)H(A)CTlip BIACTp1111,11 npagad wTn(u)u8, H AddlITE,
t5pHK H NOTIVIAKAEHIE, Ct EtCtA1 A0)(0A0M, HENOpt5WEHHO 1111KOM1HC(E), HA KtK14.

www.dacoromanica.ro

UNO

ALIJE,

npoizigAtET

CA

EptmE HUNK
COO HE stpdrr.

Et HtKd

HOAOKHHA 3A CEAHlpH, FIHNCHil LIACT, AA

HaptdEHig

HA

TOA

HH Att COO HE 811HIlltlET nptA. CHM MICTWAI H(d)WHM.

O( hie, E(h) d(t)TO 30pHe, in(t)c(A)usi reu(epie), gj A(h)H(H).


t CUM r(0)CH(0)/k(H)H1 KEAAA.
rdiSpHA MITHAW KEA d0r04.(E)T <M. p.>.
t AVMHTpdWKO <nncen>.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. latd
domnia mea am dat 5i am intdrit rugdtorilor no5tri, cdlugdrilor de la sfdnta
mndstire care se nume5te Bistrita, unde este hramul Adormirea Sapdnei noastre
de Dumnezeu Ndscdtoare pururea Fecioard Mariia, dreapta lor ocind 5i danie
miluire, din privilegiile lor drepte 5i proprii pe care le-a avut sfanta mdndstire de

danie 5i de miluire de la Stefan voievod cel Bdtrdn, 5i de la Erimia Moghild


voievod 5i de la alti domni care au fost inainte de noi, jumdtate dintr-o seli5te,
anume Tdtdra5i, partea de jos, care este in tinutul Neamt, care aceastd seli5te a fost
a noastrd domneascd, ascultkoare de ocolul tfirgului Piatra.
Pentru aceea, aceastd jumdtate de seli5te, anume Tdtdra5i, partea de jos, ca
fie 5i de la noi acestei mdndstiri Bistrita dreaptd ocind i danie, 5i uric 5i intdrire, cu
tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Deci, dacd se vor ivi in vreo vreme unele drese pe aceastd jumdtate de seli5te,
partea dejos, sd nu se creadd.
Si altul sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a noastre.
La la5i, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie, 12 zile.
t insu5i domnul a poruncit.
Gavril Mkia5 mare logofdt <m. p.>.
t Dumitra5co <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CD/123. Orig., hdrtie (29 x 20 cm),
pecete domneasca mijlocie, aplicatd In ceard rosie, deterioratd.
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 135, f. 35 (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografli, XXVII/7 (foto. dupd orig.).
I OnliS.

2 Gresit, In loc de ro.

1643 (7151) ianuarie 12

Ispisoc de la Vasile vodd, sdrbesc, pentru un loe de prisacd i cu pomdt, ce


esti in Barca, la tin(u)t(u1)Niamtului, din v(e)let 7151 <1643> ghen(arie) 12.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Neamt, CXXXIII/12, nr. 3 (ment. Intr-un izvod din 1774
martie 30).

EDITH: Catalog, II, p. 334, nr. 1654 (ment.).


10

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) ianuarie 13, Ia0

E0E110Arl, B(0))010 4n)4(o)cTilo, r(o)cn(o)A(e)pt 3EM4H


Adecd au venit inaintea domniei mle i inaintea alor notri bojar, la

t 11w lltICHAIE
MWAAtIECKOH.

cei mari i la cei mici, Andreiu i cu ramia lui, Stefana, nepoata lui Lazor
Chiineu, i au parat[i] de fat(d) innaintea domniei mle de cateva ori pre sluga
noastrd, pre Coruiu ce-au fostu comis, pentru niti pdrti de ocin(d) din sat din
Flurni, ce sintu in tinutul Tutovei, dzicandu Andrei i cu farnia lui cum le iaste
lor acea parte de ocin(d) direaptd ocin(d) i moie. lar sluga noastrd, Coruiu, a-u
dat samd innaintea noastrd cum iaste lui direaptd cumpdrdtur(d) de la Chiineu i au
ardtat i z<ap>lis de cumpdrdtur(d) de la Alexandrii Iliia vode.
Deci, domniia <mea le-am afl>lat lor lge direaptd sd-(i) tie Coruiu comis
partite <dupd cu>lmu-i spun dirsele, <ia>2r Andrei i cu famia lui, Stefana, <sd
n-aibd>I treabd la acle pdrti, carele spun in dirsel(e) lui Coruiu, i d<e
ace>la<s> ta par(a) sd nu sd mai parascd niciodat(d), preste carte domnii mle.
II HM{ HE EVAET.

V Mc, g(h) ii(t)TO ,(3pli4 <7151/1643>

rEn(apIE)

rf <13>.

CAM r(0)CH(0),&,(H)Ht gErlfikti.


rd1UPH4 Al11THAW IKEA A0r04,(E)T <M. p.>.
t AVMHTNIWKO <11HCcIA>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCCLXXXIII/5. Orig., hartie
difolio (28,5 x 19,5 cm), filigran, ars, rupt la indoituri i pdtat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In
chinovar, avdnd in camp un scut heraldic Incdrcat cu capul de bour, cu steaua intre coarne, soarele
spada la dextra si semiluna si buzduganul la senestra; capul de bour este timbrat de o coroand
deschisd Cu cinci fleuroni; pe margine Intre cloud cercuri perlate, legenda: t ilw RdCtt4E HOESOAd,
MOAAARCKOH (t Io Vasilie voievod, din mila lui
6(4410 <AIH4OCTi10>3, r(o)cn(o)A(Opt
Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei").
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/9 (foto. dupd orig.).
I Ars.
2 Rupt.
3 Neclar.

1643 (7151) ianuarie 13, Ia0

10

t 11wgecnnis E0EgOA6, B(0)NCTIO m(u)4(o)eTilo, r(o)cn(o)A(iOpt 3EA1AH


AIWAMECKOH.

IIHWEM

110)C11(0)ACTIK(0)

AIN

60/1EpH116

144WEM6

geptionte

HOLIHTEHOM6, CAEHN lIplOKECKVA 6H11 REA AgOpHHK, MOHOP(0) 3AptIgiEl.

Alta, ddm

tir(e) dumitale ca s-au jdluit [tut(i)] innaintea domnii mle rugdtorii notri,
cdlugdrii de la sv(a)nta mdndstire de la Pangdrati pre2 satul Ddrmdnetii, pentru
nite poeni, dzicandu rugdtorii notri, alugdrii, cum le-au oprit Ddrrndneti(i) nite
fan pentru nite poiani, c sintu mai sus de Staid, iar Ddrmdneti(i) au dzas cd le-au
alcat cdlugdrii ace<le> poieni ce sintu mai sus de Strajd.

www.dacoromanica.ro

11

Pentru acia, deaca vei vedea cartea domniei mle, lar dumneata s trudesti
sdngur acolo si sa socotesti de rdndul acelor poiani ce au cdlcat augdrii. De vor hi
pre locul cdlugdrilor, pre unde au boat-at Ghiorghie Arapul, si nu vor hi trecut mai
multu, iar Ddrmdnestii s rdbde de fan si de poeni, iar de vor hi trecut cdlugdrii

preste acela hotar mai multu <de>3 ce au hotdrdt Arapul, ei sa aibd a pldti

Ddrmdnestilor. $i in ce chip vei afla dumiia ta mai cu direptul, s faci o scrisoare si


sa ne dai stir(e); H 3040E4.
g hlc, g(h) A MAO ,opna ren(apig) FT.

Caam r(o)cn(o)A(n)Frh geaam.

rdSpHA NIITH11W KEA A01'045(E)T

p.>.

t HWHAWKO <11HCAA>.
Arh. Nationale Bucureti, M-rea Pngarati, 111166. Orig., hartie (30,5 x 21 cm), filigran, sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat In chinovar, cu legenda neclara (acelai ca la doc. nr. 9).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotogratii XXVII/10 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 1655, p. 334 (rez. dupa orig.).

I Scriem domnia mea la boierul nostru credincios i cinstit, Savin Prajescul fost mare vornic,
multa sanatate.
2 E" corectat din alta slova; deasupra un n" de prisos.

3i
4

11

sanatate".

<inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>

t Adec(d) eu, Gavril, feciorul lui Ion, nepotul lui Iachim Helgiul, i cu
feciorii mei, si asijdirea eu, Zahariia, si soru-mea, Steraniia, feciorii lui Toder, iar
nepoti Helgiului, i asijdirea eu, Simiia, fata lui Iachim Helgiul, noi, de bun(d) voia
noastrd, de nime nevoiti, nice impresurati, am vdridut din a patra parte de sat de
Boganesti, ce iaste partea lui Ion Mdcdu, noi am vdndut din a cincea parte [din
parteaV din partea mosu-nostru2, lui Iachim Helgiul, trei parti3, pd<r>4tile pdrintilor
nostri, ce sd va alge in hotarul acelui sat, cu tot venitul, de tutindurilea; acstea am
vdndut noi Bchei pdrcdlabului de Boganest(i), de tinutul Romanului.

Si deplin ne-au plait intru mdnule nostre, cu bani gata, ssesprddzce


galben(i), bani buni, dinaintea a preuti si a slugi domnest(i), anume: popa Avrintie
kigHA TH*(E), H 1141Kplilla TiNC(E),
de Bogdnest(i), HOH ENCT(ApHHIlEA) THMC(E),
PAHrOpiE, CHH nona, TwK(6), PVp1E Tiux(6), H 1114.11H, CHH Vpcv WT
1110WETElp(H), H XHAHH, sptIT HpHMilil WT (1)WhLIE111(H)5.

Arh. Nationale Bucure*ti, Documente istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), filigran, rupt la
indoituri.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"- Iai, Fotografii, XXVII/11 (foto. dupa orig.).
Datat dupa doc. de Intarire din 1643 (7151) ianuarie 15.

12

www.dacoromanica.ro

Ghibanescu, Surete, II, p. 122-123.

I Taiat, cu aceeni cerneala.


2 Slovele Hoc", scrise deasupra randului.
3 Ap in orig.

4i

5 Ion vistiernicel de asemenea, David de asemenea, i Gavrita de asemenea, Gligorie, fiul


popii, de asemenea, Gurie, de asemenea, i $tefan, fiul lui Ursu din Moetqti, i Hilip, fratele lui
Irimia din FrAceVi.

12

<inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>

t Adecd(d) eu, Marica, fatal lui Ionascu vdtavul de Sducesti, si cu feciorii


mei, Gligorie, si Tuica si Chelsiia, noi de bundvoia noastrd, de nime nevoiti,
niel asupriti, ne-am vdndut a mea diriaptd ocin() i mosie, din giumdtate de sat
de Bogdnest(i), ce simtu in tinutul Romanului, ce sd va alge partea mea

despre fratii mei. Acia am vdndut eu frdtine-meu, lui Stefan Bchea biv
pdrcdlab, din dirse si di<n>2 unce ce are mosu meu, Bchea, de la Pdtru vod(d)

si de la Iancul vod(d). $i deplin ne-au pld<tit>2 intru mnule nostre, cu bani


gata 30 [dzeci] de galben(i) buni, ca sd-i hie lui ocin(d) si mosie necld<ti>2td
cu tot venitul, din tot <locul. Si am vandut>2, dinaintea a oameni buni, preuti si
slugi domnest(i).
$i au mai cumpdrat sluga no(a)strd, B<chea>2, iar dintr-acia giumdtate de
sat, din partea Petre<i>3 lu<i>3 Pdun, din a cincea parte, din partea popei lui Ihnat,
giumdtate, ce sd va alge partea Blaei. $i deplin mi-au pldtit intru mdna mea, cu
bani gata, 6 ug(hi) buni, ca sd-i hie lui ocin(d) i mosie, cu tot venitul, din tot locul.
<$i am vandut>2 dinaintea a oameni buni, preuti i slugi domnesti.
t $i asidirea, eu, Nichita, feciorul lui Ion Praznic, iar am vdndut Bchei de

Boganest(i) din partea Petrei lui Paun, a cincea parte, ce sd va alge partea
pdrintelui meu, lui Ion, iar dintr-aclea dirse ce mai sus scri<e>2. $i mi-au dat 12
ug(hi) buni, ca sd-i hie lui ocin(d) i mosie necldtit(d), cu tot venitul, din tot locul.
<$i am vandut>2 dinaintea a oameni buni, preuti i slugi domensti, anume: <po>3pa
<I>3hnat de Prdjisti, i Nechifor4, i To(a)der, si Frdtian de Boganesti, si popa
Chiril de Prdjest(i), si Gavril vist(iernicel), si Saya, si Nu<o>2r5 de Bogdanesti,
Ion vist(iernicel), si Andronic, si David si Gurie de-acolea.
Si, <pentru>2 mai mare credintd, ne-am pus peceti<le>2, sd-si fac(d) i dirse
domnesti de pr acesta zapis al nostru.
<Pe verso, o insemnare contemporand>: Zapis den bdtrdnul lui Pdun.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXVI/102. Orig., hartie (30,5 x 21,5

cm), cerneala neagra, filigran, rupt la indoituri, ase sigilii melare, cinci ovale i una octogonalk
aplicate in aceeni cernealk neclare.
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Ja.i, Fotografii, XXVII/12 (foto. dupA orig.).
EDITIL GhibAnescu, Surete, IV, p. 14-15, nr. XIX (orig., datat: ante 7140).

www.dacoromanica.ro

13

Datat dupa doc. de intarire din 1643 (7151) ianuarie 15.


I Ultima slova greu lizibila.
2 OrniS.

3 Rupt.

4 Numele este precedat de o cruce, deoarece este primul scris pe verso.


5 Prima slova modificata din alta.

1643 (7151) ianuarie 15, Iai

13

t11wIKACHAiE HOEKOAd, B(0)il0 in(n)d(o)cTilo, r(o)cn(o)A(d)rh .3E~


CZ*(E) npinAoLuE npAA HWAIH1 H nptA KlICHMH HAWHAIN
AIWAAAKCKOH,
AIWAAAKCKHMH

6oAtpH,

IKEMIKHAIH

A1AAHMH,

11(d)WE,

CA6rd

IStICA

6HK

flptKIAA6, H 6K430'344'1] npAA HAMN IItKHr 3annc(hi) 36 cgtAMTEAcTgo WT


H CANCO' WT HplACtlpH, H
AIOAi Aospa, HA HAIA: non(h) Knpiidth),
HWH, H PAKpHA, H A41311A, H CHA WT 60rAt11ELpH, H HWHAWKO, C(111)1111
FEWprig WT IIIETEpAHH, K HtTpdWKO, ENVK IIOANWH2 H WT HHHr AIOAI Aospa

Ttr admic(u) KAKO npinAE npAA HHMH HCHMHA,


AOLIKA hIKHA1 XEANVA, H C11 KHVU,11 EH, HA HAIA PAKpHA, C(1101111 UN(d), H
Mtpin, AO4Kd
34P1Pila H CECTpd Er(0), HIE412,HT/A, C(111)H(0)KH Toemp, H
KAHHH3 npdwin, NHCALAWE

ILICH<A>4HKA, TINK(E) EHVUH 111KHAI XEAHVA, IlphWH611,HH,H &H(a) lithichV, no


Hr Aospon HOAA, HEKHA1 HENONV)KAEHH A 1111 flplICEAORAAH, H npoAddn Hr npeKe
WTH(11)HA H AAAHHHA,

WT Hr npaKer(o) 6pFute, 4TO HA1dA AtA6 HX,

HWN

AltrhV, WT HETpt HOEHOAd H WT HHHr 1(0)C11(0)A(A)piEM npdoicAE HAC 6111KW114,

Ta WHH
npomen CA6St HAWEAIV KIAW(E) 11HCAHHdr(0), 1114A1.1 BtKA 6HK IltprhAd6,
peAT Tpia AEcevr tirapcKnr, n(u)n(t)su POTOKH.
H WT TOM, THX(E) npinAE npAA HHA1H HacTacid% H Epa,' EH, KONAp/A, H
c(bOn(o)Kii
KnV11,(H) AlepaKa, npiawnvu(u)
cEcTpe nx,
WT

4ETKplITA

HWH

4ACT(h) WT CEA0

SOPAIHELIJK,

4TO

11(0)AOCT(10.

npueen>4 WT NETA 4ACT(h) WT TOKO) CEAO KEJW(E) 1111CAH,

WT LiacT(h) AparowE, 4ETIKpliTdd LIACT(11), Ta WH(H) npueen naK CAIrSt HAW,

BAKH npuchdds(6), peAi AEctT BrepcKur.


H TAKONCAEpE flpiHAE npAA 11HA1H Toeop, H TtHdCiE, u AluptSu(h) H
tIHECilA, C(11)11(0)KH TOMA, KHVII,(H) Aperoun, H TH*(E) W11(11) f1p0AAAH CKOH
npeKee WTH(H)HA H AtAN(H)HA WT TOPO)K(E) CEAO BorAulEipm, 4ETEptTAA
macT(h), EANKO C(t) H36EpET LIACT(h) WTOON,6 HM, TOM61, TAKONCAEpi WT Ttr
nepAikEniE guw(E) EllICAHAP(0). T.& WH(11) npoAeen neK ce63<t>5 HAW BtKH
peAi AKA AECAT H 4ETHpH 6rApCKHr.
HHO MH, PIKO 6KHAtrOM TOT HCTHHTH 3annc WT THr guoAi Aospo6H CTApH,
Ktp0BAAH ECA1H H WT HAC EWE*(E) AdA0rOM H NOTEptAHrOM CAVSt HAW, BtKIA

EltprhAd6,
14

HA THr RIM(E) nptA pEgEnn liecT(n)

www.dacoromanica.ro

3d

WT411)HIA WT

CEAO

60PA1iNEWH,

KdKO

HOTErIACAEHTE,

1.1

Ch

Ad ECM Edit!.
litCh1A1

npage

A0)(0[M]A0M,

wrii(n)tiv,

HEHOICOAtEHMH

IiHKVHAEHTE, H wpm H
HHKOAHNC(E), lid litKH

14H Ad C(t) HE 8A1HUMET.

hic, !K(ll) AMT(o) z3pHd, 4E)CO311,d ren(ipTia) El.


t CAM r(o)cn(o)A,(H)irh MUM.
TOAEpdWKO 11E4 40r04(E)T HCKdA <M. p.>.
AVAIFITNWKO

<nimbi>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lata a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no$tri moldoveni, mari i mici,
sluga noastrd, Bchea fost pdredlab, $i a ardtat inaintea noastrd ni$te zapise de
mdrturie de la oameni buni, anume: popa Chiril(d), i Gurie, $i Sanson din PrdAti,
$i Ion, $i Gavril, $i David, $i Saya din Bogdane$ti, $i Iona$co, fiul lui Gheorghie din
Ceterni, i Pdtra$co, nepotul lui Ciolpon2, $i de la alti oameni buni i osta$i de
frunte, scriind in aceste zapise c a venit inaintea lor Isimiia, fiica lui Iachim
Helgiul, i cu nepotii ei, anume Gavril, fiul lui Ion, $i Zahariia $i sora lui, $tefaniia,
fiii lui Toader, i Mria, fiica Vasi<1>cdi, de asemenea nepotii lui Iachim Helgiul,
stranepotii lui Ion Macau, de bund voia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, $i au
vandut dreapta lor ocind i dedind, [si] din uricul lor drept, pe care 1-a avut bunicul
lor, Ion Macau, de la Petru voievod $i de la alti domni fo$ti inainte de noi, a cincea
parte din a patra parte din satul Bogcldne$ti, care este in tinutul Roman, din partea

lui Ion Macau. Pe aceasta ei au vdndut-o slugii noastre mai sus scrise Stefan
Bchea fost pdrcalab, pentru treizeci de ughi, bani gata.

fratele ei,
Condrea, i sora lor, Ahimiia, fiii Vdrvarei, nepotii Maricdi, stranepotii lui Ion
Macau, <$i au vdridut> a patra parte din a cincea parte din acest sat mai sus scris,
din partea lui Drago$e. Pe acesta ei au vdndut-o iara$i slugii noastre, lui Bchea

$i la aceasta, de asemenea, au venit inaintea lor Nastasia

pdrcalab, pentru zece ughi.

$i de asemenea, au venit inaintea lor Toader, $i Tdnasie, i Mirdut(d)


Anesia, fiii lui Toma, nepotii lui Dragow, $i de asemenea ei au vndut dreapta lor
ocind i dedind din acela$i sat Bogcldne$ti, a patra parte, at se va alege partea
tatdlui lor, Toma, de asemenea din aceste drese mai sus serse. Pe aceasta ei au
vndut-o iar4i slugii noastre Bchea pdrcalab, pentru doudzeci i patru de ughi.
Deci noi, dacd am vazut acest adevdrat zapis de la ace$ti oameni buni
bdtrni, am incredintat $i de la noi hied am dat $i am intarit slugii noastre Bchea
parcdlab, aceste mai sus inainte zise parti de ocind, i cumpardturd, $i uric $i
intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sd nu se amestece.
La Ia$i, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie 15.
t insu$i domnul a poruncit.
Todera$co mare logorat a iscalit <m. p.>.
Dumitra$co <a scris>.

www.dacoromanica.ro

15

Arhivele Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CIX159. Orig., hdrtie (42,8 x
28,2 cm), patat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, deteriorat.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/13 (foto. dupd orig.).
I Gresit, in loe de: HdMH.
2 Gresit, in loe de: gomal.
3 Gresit, in loe de: HOHHH.
4 OrrliS

5 Rupt.

6 Gresit, in loe de: AospH.

14

1643 (7151) ianuarie 15, Iai

oEo4, Ro)Ncilo Al(H)d(o)cTiio, ito)cil(0)4(411 3IM4H

HIV EACIldiE
exlic(E)

AIWAAAKcK0H.

nptA

npTuAowE

HAMH

npAIA

lItcHAIH

HAWHA1H

KEAHKHAIH
H
MA4HMH,
Avra Haw, BAKt SHEwiH
npAA HamH HtKHr 3AnHc(hi) 34 cKfilAMTEACT110 WT
AIHOrHr moAi Aospu, HA HMA: non(i) HrHAT WT llpIiIc1wH, H non(h) KHpHA
WT TAM, H HEKH4op, H TOdAEp, H ihrhumun, H ralIpHA, H CAKA, H H6wp WT

mWdAdlIcKHAIH

nplEmes, H

601161pH,

6Ki1301144

BorAtHEIVH, H YwH, H 1111ApOHHK, H AaHA, H rtSpiE WT TAM H WT HHH


AoSpH H KoHHH np/AAHH,

CH11,11

nHCAIWE

moAu

h ToT 3enuc KAKo npiuAowe nptA

HHMH inapHKA, AOLIKA TWHAWKO KtTdr, H ch c(11)110)KE EH, raHropH, H LIVHKA


H REACIA, no ux Aospou

E04I0,

HEKHAI

HEF10118)KAEHH

HH npucidounnu, H

npommi cKoa npage WTH(11)HH H AtAH(H)HA, wT EH npagar(o) npusuarar, 4TO


HMAA AtA Fu, BtKA, WT HETpt KoEKoAd H WT h1HKV4 KoEK0Ad, WT nolioKHIld
CEA0 BOrALHEWH, 4T0 6 11(0)AOCT POAlaHcK0H, EAHKO ct H3REpET LidcT EH, WT
REC

T4

npHroA.

WHH

npoAdAH

6pATS

EH,

CAVSt

HAW,

111E4.AH

IStKA

whp<rhae1>1, p4Ai TpH AECtT VrapCKHr.


WT TOm, THIK(E) npiudkowe nptA HHA111 BLAAAI, no En Aospero gOda9, H
AtAH(H)HA, WT TOA n0A011Hil4 3A cEA0
np0Ad4d EH np4E4 WT14(11)HH H
BorAtHEWH,

din a cincea parte2, WT LIAcT non(h) HrHAT H

E4HK0 c(t) H36EpET LIACT

1512,AdH.

wT

HETpt HIVH,

ira WHA npoA444 TruK(E) cm/st HAW, fitiCti1

rrhpEtnes, paAi wEcT VrapcKHr.


WT TOM, TAK0IKAEpE npiHAE npAA HHMH HEKHTA, C(61)111 HwH Hpa3HHK,

no Er(o) AoSpoio Kodit, H rip0AdAH CK0A np4E4 WTH(II)HH H AtAH(H)Fia, nETAA


LiacT WT LidcT HETpEH HIVH, EAHK0 ct H36EpET LIACT wT(11011,1/ EMV, HwH
Hpa3HHK, wT Toro7K(E) CEA0 BorAtHEWH H WT T1i HaptAEHiE EHW(E) 1111CAHH.

Td WH

npoA44

riel<

cnvst

11(a)wE

IStKH

whprims, paAi

Aza

114

AECtT

6rdpcKHX".

tuoAi Aospi H vrapi,


H WT Hdc EwEms(E) AdAorom H nOTpliptAHrom CAVE'd <H>34111

HH0 AIH, kiKo 61KHAtX0M ToT HcTHIITH serme WT TH


KtpoKAAH ECMhi

16

www.dacoromanica.ro

BUN 1112pKt44E
TOPONC(E) CEAO
EHK6HAEHTE,

HA

Till(

EHW(E)

nptA

pELIEHIllf

LIACTH

3A

WTH(H)HH WT

HW(E) 11HCAH, 150rAtHELI1H, KAKO AA ECT EA1V FlptIE6 WTH(H)HA, H


OVTIHK

HOTEplACAETE,

C11

EtCtil1

A0)(0A0A1,

HEI100111E11110

HHKOAHX(E), HA EtKH.

H HH AA C(t) HE ISMHWAET.

V him, KO A(t)TO k3p1111 A1(t)4/011,A PEH(ApiE) Ti.


t CUM 1-(0)C11(0)A(H)Ht EMU.
TOAEpRUKO EEA AWr(0)4(0T HCKAA <IM p.>.
AVAIHTptIWKO !KAMA <11HC6A>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari i mici,
sluga noastrd, Bchea fost parcdlab, i a ardtat inaintea noastrd nite zapise de
mdrturie de la multi oameni buni, anume: popa Ihnat din Prdjqti, i popa Chiril de
acolo, i Nechifor, i Toader, i Frdtiian, i Gavril, i Saya, i Nuor din Bogddneti,
i Ion, i Andronic, i David i Gurie de acolo i de la alti oameni buni i c:, teni de
frunte, ga scriind In acest zapis cd a venit inaintea Ion Marica, fiica lui Iongco
vdtaf, i cu fiii ei, Gligorie, i Tuica i Chelsiia, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni
i nici asupriti, i au vandut dreapta lor ocind i dedina, din privilegiile ei drepte pe
care le-a avut bunciul ei, Bchea, de la Petru voievod i de la Iancul voievod, cat se
va alege partea ei, din tot venitul, din jurndtate din satul Bogddrigti, care este in
tinutul Roman. Pe aceasta ei au vandut-o fratelui ei, Stefan Bchea parcalab, pentru
treizeci de ughi.
$i la aceasta, de asemenea, a venit inaintea lor adlaia, de bundvoia ei, i a
vandut dreapta ei ocind i dedind din aceasta jurndtate a satului Bogddrigti, din a
cincea parte, din partea popii lui Ihnat i a lui Petrea Faun, jumdtate, cat se va alege
partea Balaiei. Pe aceasta ea a vandut-o de asemenea slugii noastre, Bchea
parcdlab, pentru ase ughi.
$i la aceasta, de asemenea, a venit inaintea lor Nechita, fiul lui Ion Praznic,
de bundvoia lui, i a vandut dreapta sa ocind i dedind, a cincea parte din partea lui

Petrea Nun, cat se va alege partea tatlui sau, Ion Praznic, din acelgi sat
Bogangti i din aceste drese mai sus serse. Pe acesta el a vandut-o iar4i slugii
noastre Bchea parcdlab, pentru doisprezece ughi.

Deci noi, dacd am vdzut acest adevdrat zapis de la aceti oameni buni i
bdtrani, am intdrit i de la noi incd am dat i am intdrit slugii noastre Bchea
parcdlab pe aceste mai inainte spuse parti de mind din acelgi sat mai sus scris,
Bogcldneti, ca sd-i fie dreapta ocind i cumpardturd, i uric i intrire, cu tot
venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Igi, in anul 7151 <1643> luna ianuarie 15.

t insgi domnul a poruncit.


Toderaco mare logorat a iscdlit <m. p.>.
Dumitrgco Vlagea <a scris>.

www.dacoromanica.ro

17

Arhivele Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), C1X160. Orig., hartie difolio
(43/28,5 cm), patat, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, pierdut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" iai, Fotografii, XXVII/14 (foto. dupa orig.).

EDITII: Ghibanescu, Surete, III, p. 207-210, nr. 127. (text slav dupa copie de pe orig., din
Ms. Surete, VIII, 407, si trad.).
I

2
3

OnliS.

Romaneste, In textul slav.


Sters.

15

1643 (7151) <dup ianuarie 15>


t HW

IKACHAiE

MIWAAMiCKON.

ROEHOAA,

Cr/R(E)

15(0)*TIO

A1011(0)CTi10, Ko)cn(o)ACOpt 3EM4H

npiHAourt nptA r(o)cn(o)AcTg(o) MN H nptA 6CHMH

HAWHMH MWAAARCKHA1H 6oAtpH, BEAHICHMH H A1AAHA114, NIIKHA1 HENONV*AENH A NH

ElpHCHAORAHHH, HL 110 CROHr AORpHH ROAN, rEWprilaW H RpAT(h) Er(0), f14TEHiE,

COOKONEIIpOAAN

WT

INFirtHAAWA,

WT

KOAWCT GpEI0,

npommi cKon

npagiU WTHHHH H AtAHHHH, WT TpETAA LIACT CIAA LIETErhTdd LIACT, WT CEAW


CE4H111HwApx,

IIp6TA, 6

HA

BOAWCT

LIETWIITAA LIACT, WT CEAO CZN4E111H,

hICKIN,

THNC(E) WT TpETAA

LIACT,

ROAWCT ...2. Thl npommi crurst ntnuEm6

PAHropie WT TARIVA, peAT ARA AEcAT AE14 CpERWMIHr.


HHO
HCNA11110H

MH,

Enco*(E)

3AFIAAT6

THr

6KHAtrOM
RIME

A1EXCA6

11HCANIThr

Aospoconnoio

HHMH

11(11)14(t)S11,

TOKA1E4E)

AEH3,

Rh

KH

Nwpriew H RpATS Er(o), IUTEHTE, c(w)N(o)RE IIpOAAH, d MH H WT HAC AdAH


H n<0>4TKplAHAH ECMH CABSt HAWEA16, PAHrOpTEEN WT TARtpA, HA THr RIME
11HCAHHHr

4ACTi

<3,1>4

WTH(H)HH, WT TpETOH

LIACT

CEAd

CHANWHWap(1),

LIETITITAA 4ACT, H THX(E) WT TpETON 4ACT CEAd, WT CEA0 CaH4ELIJH, 4ETRrhTAA


4ACT, k1K<0> AA RtAET EM6 H WT HAC flpAIKOE AAAHIE, H 11019MKAETE H KedlENCHO,
A0r0A0M, NE110p6WENN0 HHICOMINC(E), HA litIChl

H IiN AA Ct NE 6MHW4ET nptA CHM ANCTWM KO)C40)ACTR(A) MIL

V h1c, K(h) 4(t)T(o) k3pHe.

CAAM 1{0)C11(0)A(H)1111 REAtA.

TOAEpAWKO REA AWKONS(E)T HCKAA <rn. p.>.

t hlumm <n'icen>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Dril Moldovei. lata au
venit inaintea noastrd 5i inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari 5i mici, de
nimeni siliti 5i niel asupriti, ci de bun voia lor, Gheorghia 5i fratele lui, Aftenie,
fiii lui Prodan din Mihdirea, din tinutul Orhei, 5i au vandut dreptele lor ocini 5i

dedine, din a treia parte a satului a patra parte, din satul Selitioara, pe Prut, in
tinutul Iailor, 5i, de asemenea, din a treia parte, a patra parte din satul Onceti, ini
18

www.dacoromanica.ro

tinutul 2 Pe acestea le-au vndut slugii noastre Gligorie din Tabard', pentru
doudzeci de lei de argint.

Deci noi, dac am vdzut tocmeala de bund voie intre ei si plata deplin a
acestor bani mai sus scrisi, 20 de lei3, in minile lui Gheorghias si ale fratelui lui,
Aftenie, fiii lui Prodan, iar noi si de la noi am dat si am intrit slugii noastre,
Gligorie din Tabard, aceste prti de ocind mai sus scrise, din a treia parte a satului
Silistioar, a patra parte, i, de asemenea din a treia parte a satului, din satul
Oncesti, a patra parte, ca sd-i fie lui si de la noi dreapt danie, si intdrire
cumparaturd, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul s nu se amestece inaintea acestei carti a domniei mele.
La Iasi, in anul 7151 <1643>.
Toderasco mare logorat a iscalit <m. p.>.
t Ianachi <a scris>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLXXXIX/259. Orig., hartie (31 x
21,3 cm), filigran, rupt la indoituri i lipit, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard rosie, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/15 (foto. dupd orig.).

Datat dupd doc. din 1643 (7151) ianuarie 15, cdnd apare pentru prima data ToderaFo
<Ianovici> ca mare logofdt.
v, tdiat cu cloud linii.
Loc liber.
I
4EH, scris deasupra rndului de aceeai mnd.
Rupt.
Cbuitettat,
2
3

16

164<3> (715<1>) <dupi ianuarie 15>, Ia0

t iiw IKACHAIE KoEKOAA, 15(0)*TIO in(n)4(o)cfito, r(o)cn(o)A(e)pii 3EM4H


MoAAFICKOH.
Cbm(E)
npinAf
nptA <n>lanni H nptA 6CHAIH NeWHAIH
WT
MWAAABCKHMH
604tpH, KEAHKHMH H MAAHAIH, card fidUl
11<p04>ItANH4H H TtrAA c/A ch M(0)11(E)6NHUN 14.1WH, KAM:41pH WT C(Kt)Tdd
MONACTHp, r(0)AEAIdd IStpHoKA, pfrupn iniElrilVa 11>i, LAO et HtKH 41CTH 34
WTN(H)116 4TO HAIMOT K4A8rEpil 3A AdANTE H MHAOKANIE wT MHpoll BdpiloliCKH2

<E0>Ifsom, 6

CESIO

66Anvin, WW1 npncnitogtuoT H 4dCT fro HMdET TAM, WT

floAOKHNd CE AA WT BHWHA <4A>ICT, NETAA 4/ICT.

Toro p4Ai, r(oc)n(o)AGTfisa MH ilati4HX0A1 HdWEPO BoAtpuN KtpHiH

1104HTEHNIH ToAENWKO KEA AWr(0)4.(E)T <iaKo noC>IAAET TAM, AO CEAW 156AELpH,

H ncnpt.reA moo A,ospn, OKKOCTIMI


Nd CHOEr(0) cnVr(e), AdMHTpallIKO
WT HEAEWM, H CetiAd WT Hp04tAHH4, H HWN
mEN<owN>',H4 Hmt:
WT

HEAElaNH, H tipcfnif

KH6A.

WT

Hp04t4NN4, H TOAAEp 3tT

H MAN4t WT Tdp6tTEWH

<143>I6pdAH

4ACT

IIITEptVitH118,

MINH MNOPH

WTICh

44CTH

&MIA, H HoMINK* 3tT

MoAT

AO6pH

KINHMAAH

m(0)4(E)ENHKoli(H)

www.dacoromanica.ro

NMUHr

19

KdAtSrEpti WT

hpH04, LITO Wildd LIACT Er0 WT HOAOKIIHd CEdd ISGEWN, WT 44CT

ENWHild ntTee LIACT, H 1,136pd4d C/A LIACT illiEptV11,01id WT 1311W(E), WTK1I

oTeplr

H MIAMI KtIMEHHTIE 6 geTpV CEAW, H 6 1104E H 6

coEA HEAEHHH3, HOCTdgNA Cfi

6110E MtCTO.

Ttm peAi, WT MINA HanptA A<it KM:1111>1 AplIMATN 40)4(E)6HNIIM HAWN


RIME

HHCMITN,

K446rEpH

WT

WTH(N)Hd H AtAHH<Hd WT>I


ro HOCTdENAH

C(Iiia)Td

<M>10H4CTlip

1511pH0gd,

FIX

156AEWN, Nd KOANKO 1141 EINWET HpligHATA H

npectie
H HO

CTI4111.

H 11H Ad Ct HE 84111WdET.

ROO 4(t)T(0) k3pH4.


t CddM r(o)cn(o)A(H)Ht
TOAEIMWKO HUI AWKONS(OT NCKdd <rri. p.>.
t h1H4KII HAW11 <HHCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Tata' a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
sluga noastrd Mierutd din Proclnici i s-a pdedt cu rugdtorii notri, cdlugdrii de la
sfanta mandstire, numitd Bdrnova, spundnd Mierdutd, cum cu nite pdrti de cilla'
ce au cdlugdrii de danie i miluire de la Miron Barnovschi voievodl, la satul
Budeti, ei impresoard i partea lui ce are acolo, din jumdtatea satului din partea de
sus, a cincea parte.
Pentru aceea, domnia mea am invdtat pe credinciosul i cinstitul nostru boier
Toderaco mare logofdt ca s trimit acolo, la satul Budqti, pe sluga sa, Dumitraco
diac; i a strdns oameni buni, megiqi dimpregiur, anume: Mdnjea din Nedeiani,
Saula din Proclnici, i Ion din Nedeiani, i Arsenie din Proclnici, i Toader,
ginerele lui Mdnjea, i Ionwo, ginerele lui Chiul, i Oancea din Turbdteti i alti

multi oameni buni i au intrat i au ales partea lui Mierdutd, dinspre 'pdrtile
rugdtorilor notri cdlugri de la Bdrnova, ce a fost partea lui, din jurndtatea satului

Bude0, din partea de sus a cincea parte, i s-a ales partea lui Mierdutd, din sus,
dinspre hotarul satului Nedeiani, i au pus i stdlpi de platea', in vatra satului, i in
cdmp i in tot locul.

Pentru aceea, de acum inainte <sd aiba>1 a stdpki rugdtorii noWi mai sus
scrii, cdlugdrii de la sfdnta mdndstire Bdrnova, dreapta lor ocind i dedind din satul
Bude0, dupd cum le scriu privilegiile lor i pe unde s-au pus stalpi.
$i altul sd nu se amestece.
La Jai, in anul 715<1>1 <1643>.
t insui domnul a poruncit.
Toderwo mare logordt a iscdlit <m. p.>.
t Ianachi Plop <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din sec. al XVIII-lea>: Zapis de Budeti
<tradusd i in limba greacd>. <Al' insemnare din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>:

Bude0i mand(s)t(i)rii Bdrnova, 7150, Hr(istos) 1642. <insemnare din aceeai


20

www.dacoromanica.ro

vreme>: A domnului Vasli v(oie)v(o)d prin cari intareti clugdrilor de la


m(d)n(dsti)re Brnova ca sd-(i) stpfineascd in pace moie Budetii dupd dresdli ce
au precum li s-au hotarat de cata Dumitracu diacu ce-u fost rnduit.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DLXXXIX/49. Orig., hartie difolio
(43 x 29,2 cm), filigran, cerneala cafenie, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avand in camp un scut
polonez, incarcat cu capul de bour, care are steaua cu sase raze intre coame, iar la dextra semiluna
spada i la senestra soarele si sceptrul; scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra
o coroana Inchisa, incadraa de cifrele arabe 1633; de jur imprejur intre dota cercuri perlate, legenda:
rocn(o)Aapri 3EMAH HIWAAdECK(OH).

t 11tU IldCHAiE HOECOA(I), 6(0))1(i10 411)40CTTIO,

wSpAiR

Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al "{dril Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1
august 31>")5.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVII/l6 (foto. dupa orig.).

(t

1634

EDITII: Mihail, Doc. Constantinopol, p. 39-40, nr. 29 (trad. din 1795 aug. 27 cu data de an:
1642).

Datat dupa doc. din 1643 (7151) ianuarie 15, cand apare pentru prima data Toderasco
<Ianovici> ca mare logofat.
I

2
3

Rupt.
Miron Barnovschi, scris cu alta cerneala pe loc liber.
Nedeiani, scris deasupra randului cu alta cerneala.

4 Probabil ca diacul a omis cifra unitatilor; omiterea acestei cifre si unele ezitari in redactarea
textului ne Ingaduie sa presupunem ca actul ar putea fi si un fals, intocmit in cancelaria domneasca.
5

Descrierea acestui sigiliu al lui Vasile Lupu, la $tefan S. Gorovei, Ceind a primit Lupu

vornicul domnia Moldovei?, p. 4-9.

17

1643 (7151) <ianuarie 27august 27>, Iasi

t TO4P,Ep HETp114tHKO RE A AliOpHHK hIwI4tH3EM4111. SCrieM i marturisim


cu ceast scrisciare a noastr cum de bunAvoia mea, de nime nevoit, nici impresurat,
am fcut tocmald i schimbtur(d) cu dumnealui fratele nostru, Toderaco logoratul
i-am datu dumisale, log(o)f(d)t(ului),
giumdtate de sat de Corltni i din cea giumdtate trei prti, insd cu o parte ce-au
fostu cumprdtur(d) Balici hatmanul de la Toader Arbure ce iaste pre Jijiia, in
tinutul Dorohoiului, cu vecin(i), 5 cu vadu de moard in Jijiia, i cu hlqteu in
tarin() i cu tot venitul. lar dumnealui logordtul ne-au dat noao, schimbu dereptu
schimbdtur(d), satul Grbni, pre Baeu, intr-acela tinut, cu vecin(i), i cu hlqteu
pre Bwu i cu tot venitul. $i inca' ne-au mai adaos dumnealui i niWe) casi in trg,
In Ia(i), ce i-au fostu dumisal(e) acle cas(e) cumpardtur(d) de la Trlea hotnogul.
lar acel sat Grbnii au fostu mai dinainte a Balicdi hetman, iar dumisale,
logoftului, iaste direapt dare de la toat(d) sementiia

cel mare, cu ale noastre dirpte ocine

$i in tocmala noastrd s-au tmplat: dumnealui Gligorie Urche marel(e)


dvornic de Tara de Gios, i dumnealui lordachie vistiiarnicul, i dumnealui Toma
marele stolnic, i Ghica marel(e) medilnicr, $i Banul marele etrar, i Rcovit()
Cehan vtori log(o)f(d)t, i Gheorghie Stefan treti log(o)f(d)t, $i Ciogolea dvornic,
Costantin dvornic i alti boiari din curtea dumisal(e) domnu nostru.

www.dacoromanica.ro

21

Derept-acea, ca sd-i fie dumisale fratelui nostru, Toderaco log(o)f(d)t, acea

giumdtate de sat de Corldtni i din cea giumatate, trei parti, insa cu acea
cumpdrtur(d) a Bakal, cu vecini, cu <t>2ot, i cu vadu de moar(a) in Jijiia, i cu
hdleteu in tarin(d) i cu tot venitul, direapta ocind i schimbdtur(d), in vci.
$i mai pre mare credintd, ne-am pus pecetil(e) pre aceasta scrisoare a noastrd i
am iscdlit cu <mdnu>31(e) noastrd, sd-i fie dumisal(e) de credinte, pdnul(i) va face i
dirse domneti. Si dirse ce am avut incd i-am dat in mdna dumisal(e) logoatului.
Si eu, Dumitraco, am scris s s(e) tie.
t Cry. /tic, K(ll) n(tTo) ,ATiia <7151/1643> 4t)c(o)a4 ...4.
t 113, IIETp111-1tHKO KOpHHK, HCKdA <111. p>.
t XptKE AKOpHHK <m. p,>.
t 113, TOMd 110CTE4HHK5, KEA CTOAHHK <M. p>.

t
t

t13, 10pAdKH BEA

crrio(ep) <m p.>.

Costantin vornic <m. p>.

(13, KOCTMITHH 110r0At BOpHHK, HCKdA

PlIKOIKH11,(11)

113, l'11Wpri1

<m. p.>.

40)r(0)45(E)T, HeKdA <M. p.>.


WE$M1 wr(o)$(e)T, HeKdA <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: Ha Kopivvrtnu6; <alte


cloud insemnari din sec. al XVIII-lea>: Carte lui Petriceicu, de tocmal(d); i Nr. 13.

inca o insemnare din prima


Zapisul <pe Cor>ldteni, pe Jijia. 7151 maiu;
jumatate a sec. al XIX-lea>: Zapis de schimbu de la Toad(e)r Petriceico vel
vor(ni)c ddnd lui Toderaco log(o)f(d)t(u)1 cel mare pol7 sat cu vad de moard in
Jijia i cu eleteu in tarend.
Arh. Nationale BucureVi, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLV/95. Orig., hdrtie difolio (30,4 x
21 cm), centeald neagrd.
Ibidem, MCXXVI/5b, nr. 11 (rez., Mt data de zi).
Arh. Nationale IaV. Colectia Litere, Condici K1346, f. 122 (rez., intr-o anafora din 1828 martie
in urmA se vede ca s-a stricat schimbul, ludndu-se hrisovul Gdrbenilor inapoi").
18, cu mentiunea:
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/17 (foto.).

EDITII: CaprowZahariuc, Doc. la#, p. 392-393, nr. 312 (orig., cu data: 1643 <7151> mai
30", dar cu mentiunea: Lectura lunii, nesigurd").
I Toader Petricico mare vornic al Tdrii de Sus.
2 Slova T, scrisd peste un 3 Vers.
3 GreVt, pentru mdinile"; slova 6, modificatd din a.
4 Datele de luna i de zi nu au mai fost scrise.
Probabil.
6 Pe Corldtni.
7 Jumatate.

1643 (7151) ianuarie 20

18

Alt ispisoc, de la domnul Vasdle v(oie)voda, din anul 7151 <1643>


ghen(a)r(ie) 20, de Ora ci au avut Condre cdp(i)t(an) i Ostahi i alte rude a lor cu
22

www.dacoromanica.ro

un Miron vamewl, pentru giumdtat(e) de sat de Borosdni, ci este in obdria


Camdncdi, la tan(u)t(u1) Edi.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXXIII, f. 720. Rez. in copia unui hrisov din 1797.

1643 (7151) ianuarie 24, Iai

19

m(u)A(ocirino r(o)cn(o)ACOpt
3EM4H MOAAAKCKOH. Scriem domniia mea la slugile noastrel, la Oniga de Ordni.
Ddrnu-ti tire <ca>-2 domniei mli s-au jeluit Lupul din Tocilni i cu Melca pre
cdlugdri, de coulni, dziandu ca le inpresoard o moie a lor i altor rdz4(i), unde
s chiam. hotarul Tocilnii.
Dreptu acea, daca veri3 vedea cartea domniei mli, iard tu s strdngi oameni
buni, megiei din sus i din gios, i s-aveti a inbla *i a socoti cum veti ti mai bine
i mai cu direptul. S<i>2 pre unde vor ti acei oameni buni c-au fost hotarul acelui
sat, ce mai sus serie, pre acolo sd ave<t>4i a h<otard sa>4tul preste tot, i d<i>4n
vatra satului, i din tarin(d), i din cd<m>4pu i din pddure, sd-(i) tde ei moie
ocina pre unde au tdnut i pdrintii lor. lard de va fi cineva cosit sau arat pre acel loc
sd aibd a le lua a dzcea.

tHw

gtICHAHE

HOEISOAd,

6(o)3Ici(eio)

CHU,E EIHWEM 110)C(H0A)C(T)(0) <M>411.

V hie, at(ro)

H HAK HE E'llAET.

z3pue ren(Apig) rA

t CuM r(o)cn(o)A(n)wh

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXVII/234. Orig., hdrtie,

filigran, rupt la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneald ro4ie, putin ciar (se observa
doar capul de bour In scut).
Ibidem, M-rea Copla, IV/18 (copie din a doua jumdtate a sec. al XVIII-lea, cu data de an
grqita: 7181 <1673>, facuta de un strdnepot al lui Meica, a cdrui semndturd este indescifrabild).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/19 (foto. dupd orig i xerocopie dupd
copia de la Arh. Nationale Bucureti).
EDITH: Catalog, II, p. 334, nr. 1656 (rez. dupa copie).

2i

I Gresit, In loc de sluga noastrr.

20

Gre*it, in loc de yeti".

Rupt.

1643 (7151) ianuarie 27

Si iaste i o mdrturie de la Chicos atrar i Vasile Roca, i Costandin Ciogoli


vornicii de poartd, i Trandafir, i Costandin, 3ETI Nebojatco, i adrsan vornicii de
poartd, i de la Vasile Buzndi, i Dumbrava ot Pribeti i de la popa Gheorghie ot
Soleti, care mrturie asemene iaste scrisd intocmai de pe zapisul ce iaste scris mai
sus, in care mdrturie sintu toti iscdlit(i) i pecetile puse.

www.dacoromanica.ro

23

,31:914 reu(apue) K3.

Bibl. Academiei Romne, Ms., nr. 13 (Condica m-rii Brboi), f. 60 r. (Ciortestii, la tinutul
Vaslui, nr. 2). Copie.
Ginerele.

21

1643 (7151) februarie 1, Ia0


t HW HACHAiE SOESOAA, B(0))1Cil0 m(u)4(o)cTbo, r(o)cn(o)ACOpt 3EMAH

IMWAAABCK011.

CD/110)

flpiHAE

nptA

HAMH

nptA

11

StCHMH

HAWHA111

MWAAARCKHMH SontpH, HE4NKHA111 H MAAhld111, HWH MOAO$E10 WT PACHIltH11 Ct

AtWd CH, rp03Alid, H c(b)ut Er(o), T0M4,

(111TOCiN, HEKHM HE110HVHCAEHhl d

11

npowil Hr

npaKee WTH(11)HA H AtAH(H)HA, 4TO


HAWN WHH 4ACT(11), EAHOMS cup, 4TO C(t) 11p11)(0AHT Eh 4ACT(12) HWHS
MOAOSEH, WT CEAO PACHNtAIN, 4TO 6 KojnocT SplAdACKOMV, WT KaTpv CEAO, li
WT nont, H WT ACV H WT SEC Ilp11)(0A. TOA Elp0AAAH WHH CAVSt HAW
HOCTAIITHH tbopt, p4Ai EIETAECt,T H ntT 3AATIllr ShiThir.
HH

[ElpH]flpHCHA0S4H61,

Kt TOM, TH*(E)

11

Ilpill<AE>1

nptA

HAA111

HAHAAKIA WT PJACHIltHH, AJAlpt HWH TEKAEW,


npoAand

ROAN

CROA

npaKee

wrn(u)N6

nptA HAWHMH sontpw

11

rAtEAH,

SHVICA

AtAH(H)118,

LITO

110

Aospon

EH

HMAtid

Wild,

NAKI1*(E) Kt CEA0 PJACHIltHH, 4TO C(t) H3SEpET 4ACT(10 EH, V EdTpV CEAW, 11
V NOAH
LIACTV

Ct A1tCTO 3A ILICHK6 6 MICH H Ct MtCTO 3A xopoA, timptue

11

TOrOX(E) CEAO PASCHIltHH. TOd npuena WHA cAVst HAW

WT

MAO

FINCAHHOMV, HOCT4FITHH %opt, paAi EAU KpAK 11 ABA<AE>ICtT pVHOSOSHV.

H Eh TOM, TH*(E) nph4AF nptA HAMH H nptA HAWHMH sontpu rituropiE

Btdurbx WT Xopvirrepn,

no

<Fro

Aos>lpou

KOAH,

npoikan

CKOA

npaKee

WTH(11)HV H AtAH(H)HV, 4TO HALM WH, 4ETSpITAA LIACT WT CAHN cup WT


CEA0 X0<pt5HTApH, 4TO 8>1 SOAO<CT> HOSVpAVHCKOH, H WT 110AtHA WK<OA6

Ct> EEC

IlptirOd

4TO

Cfil

1136EpET

TON

4ACTH.

TOd

11

npoAdn WH HAICHW(E)

ctile<st HAW>3, HOCTAHT1411 %opt, poi ASAAECtT H 4ETHpH AEVICOglilr Shinn%

H Eh TOM, TH*(E) ripitiAE nptA HAMN

nptA HAWHMH so4<tpu>3, HWH


BOA, no Fro AOSp011 ROAN H npoAen CROA npagee tuTu(u)uv H KtAtI(H)HV, 4TO
11

HMthi WH HAKH4E) V CEAO IKOpHVTAp(H)2, EtCt 4ACT Fro, 4TO Ct EMV 113SEpET,
WT KeTp6 CEAO, H WT EIOAt 11 WT Ct SEC r1p0)(0A H Ct 110AtHA WKOAV. TOA
npoAen WH cntest HAW HOCTAHTHH %Opt, pdAH AIKAAECtT TAAEpH urrhir.

TH4E)

nptA HAA111 H nptA HAWHMH sontphi


<116n>3aunco XFprEuuva H c(bOut Fro, A'h4641H, N CECTpd Er(0), HEpErHHA, H
pal. ero, (YU/A, AtTH CTAHK/1, SHVIJ,H AVAINTpV 4,1, nptgliVaii CTAH410A WT
A tHELpH, 110 Hr AOSpOli DAN, H npown Hr npagee WTH(H)HV H AtAH(H)HV,
H

24

Eh

TOM,

npinAF

www.dacoromanica.ro

LITO

HAWN WHN WT CEAO AASHEWN, WT EAHH crap, LIETlytTAA 4ACTV, 4ACT

CTAHLII0A0EH. TOA npoAAAn WHH KOCTAHTHHOEH 1-1opt, paAT AgeoctT 34rrbir3.

TOM, Tny4(e) npInAe nptA HAA111 H nptA HAWHMH sontpn BAAt WT


AXAMIHN, 110 Fro Aospon ROAN, H npoAAA EliCt LIACT Er0, 4TO HA1A4 6 CEAO
H

AXMHIMIK,

KOCTAHTHHOEN

tliopt,pAiki

EON

KOH,

4TO

EWA

11FIELI,OKAN

3A

AgAAECtT 3AAT111)(

H Eli TOM, THX(E) flpiHAE nptA HAMH H nptA HAWHA114 Eontpri HEKVAA WT
IIVKINE11111,

HPIKHA1

HEHOHAQICAEN

HI1

flpHCHAOHAH,

['pow

CHOA

HpAHAA

WTH(H)HA H AtAH(H)<HA>l, 4TO HA1AA WH, WT CEAO IIVK1iHELIJH, HOAOEHHA WT


EAHH cTep, WEALIE WT LIACT e<ro>l, 4TO Ct EA1V HSEEpET 6 TOT C640 lIVKASHEWH,
LITO

E(0)AOCTV KOliVpAVHCKOH. TOA npoAan

EH

TH*(E) KOCTAHTHN %Opt,

p<AAH .. AEc>it<T>1 H AEA AEHH.


Ttm pdAH, TOTIal BICH BMW HHCANH6111 4ACTI1 SA WTH(H)Hti KAKO AA
CtST CAVSt HAW MIKE) HHCAHHOMV, <KOC>ITAHTHH

At<AHHHA, H

K8HENCHA,

H>1

Vp111(

HOTErliNCAEHTE,

IlpAEAA WTH(H)HA, H

C11 InCtM A0)(0<A0>IM,

HEHOpVWEHHO, HA

H HH AA COO HE 6111HWAET.

V Mc, n(t)T(o) 3z,3plia 4s(E)gp(p6epie) 7i.


t CAM r(0)C11(0)A(H)Ht
113, Toopmnico KEA inur(o)goir, HCKAA <M. p.>.
t 1111TpAWKO <micin>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Duinnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Ian.' a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no$tri moldoveni, mari i mici,
Ion Molofeiu din Rdsipni, Cu fiica sa, Grozava, i cu fiul lui, Toma, $i Antosiia, de
nimeni siliti $i nici asupriti, $i au vdndut dreapta lor ocind i dedind, cdt au avut ei
parte, un bdtrdn, care vine in partea lui Ion Molovei, din satul Rdsipni, care este in
tinutul Barlad, din vatra satului, $i din camp, $i din pddure $i din tot venitul. Pe
aceasta au vdndut-o slugii noastre Costantin Ciurea, pentru cincizeci $i cinci de
zloti bdtuti.

Si intru aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor

no$tri Candachiia din Rdsipni, fiica lui Ion Tecli$, nepoata lui Gldvan, de
burfavoia ei, $i a vdndut dreapta sa ocind $i dedind, pe care a avut-o ea, iar4i din
satul Rdsipni, cdt se va alege partea ei, in vatra satului, $i in cmp, i cu loc de
prisacd in pddure i cu loc de grddini, a patra parte din acela$i sat Rdsipni. Pe
aceasta ea a vindut-o slugii noastre mai sus serse, Costantin Ciurea, pentru o vacd
$i doudzeci de piei de oaie.

Si intru aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor


no$tri Gligorie adl$du din Horuntari, de bundvoia lui, $i a vdndut dreapta sa mind
dedind pe care a avut-o, a patra parte dintr-un bdtrdn din satul Horuntari, care
este in tinutull Covurlui, $i din poiana din jur <$i cu>I tot venitul, ce se va alege
acestei pdrti. Pe aceasta el a vndut-o iard$i slugii noastre, Costantin Ciurea, pentru
doudzeci $i patru de lei bdtuti.

www.dacoromanica.ro

25

Si intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor


nostri Ion Balea, de bundvoia lui, si a vandut dreapta sa ocina si declina', pe care a
avut-o el insusi in satul Voruntari, toatd partea lui, ce i se va alege, din vatra
satului, si din camp i cu tot venitul cu poiana din jur. Pe aceasta el a vandut-o
slugii noastre, Costantin Ciurea, pentru dou'dzeci de talen i bdtuti.

$i intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor


nostri Lupasco Herghegiul i fiul sdu, Ddlban, si sora lui, Chereghina si fratele lui,
Flea, copiii Stancdi, nepotii lui Dumitru D...1, strdnepotii lui Stanciul din Ddnesti,
de bundvoia Ion, si au vandut dreapta lor ocind i dedin, pe care au avut-o ei din
satul Ddnesti, a patra parte dintr-un &aran, partea lui Stanciul. Pe aceasta ei au
vandut-o lui Costantin Ciurea, pentru doudzeci de zloti3.

$i intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor


nostri Balea din Ddmiiani, de bundvoia lui, si a vandut toatd partea lui, pe care a
avut-o in satul Dmiiani, lui Costantin Ciurea, pentru un cal, care a fot pretuit la
doudzeci de zloti bdtuti.

$i intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor


nostri Necula din Lucdnesti, nesilit de nimeni si nici asuprit, si a vandut dreapta sa
ocind i declina', pe care a avut-o in satul Lucdnesti, jumdtate dintr-un bdtran, insd

din partea lui, ce i se va alege in acest sat Lucdnesti, care este in tinutul Covurlui.
Pe aceasta el a vandut-o de asemenea lui Costantin Ciurea, pentru i ...zecil i doi
de lei.

Pentru aceasta, toate aceste pdrti de ocind mai sus scrise


fie slugii noastre
mai sus scrise, Costantin Ciurea, dreaptd ocind, i declina', <si cumpOrdturd, si>'
uric si intdriturd, cu tot venitul, neclintit, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, in anul 7151 <1643> februarie 1.
insusi domnul a poruncit.
Eu, Toderasco mare logoft, am iscdlit <m. p.>.

t Parasco <a scris>.


<Pe verso-ul primei file, o insemnare din prima jumAtate a sec. al XIX-lea>:
Ispisoc sarbdsc de la Vasale voievod, din let 7141 <1643> fevr(uarie) 1, pentru
mosia Irdsapen
Arh. Nationale Bucure0, Documente istorice (fost. Bibl. Acad.), CLXVI/18 a. Orig., hartie
difolio (42,8 x 27,5 cm), rupt la indoituri i patat, lipsa doua treimi din fila a doua, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat in ceara rosie, pierdut. Cu o trad. din 1782 ianuarie 13, de Gheorghi Evloghi dascal,
Cu data de an citita grqit, deoarece este acoperita de sigiliul care s-a imprimat pe latura din dreapta a
documentului (ibidem, CLXVI/18 b).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/21 (xerocopie dupa orig. i foto. dupa
trad. din 1782).
I Rupt.

2 Grqit, in loc de: gopnrrapit.


3 AEdAgetT 3AdTbir, scris de alta mana pe loc lasat liber.

26

www.dacoromanica.ro

22

1643 (7151) februarie 5

Al 4-1e, din 7151 <1643> fevr(uarie) 5.


Zapisul lui Andrei si fimeia lui, Stefana, nepoata lui Lazdr satr(ar), prin cari
vnd lui Dumitrasc(o) Gheuca vor(ni)c glotnii a sasa parti de sat din Baicani, parte
din sus, cumprdtura mosului ei, Lazor sat(rar), di la Ion Ciobdnelul si di la Buga

din Chilieni i alti nepot(i) ai lor, precum si toati partite lui Mihil, ficiorul lui
Ionasc(o), nepotul lui Andrei, i a Boureanului si a lui Bejan din Faurei, cu vad de
moar si cu loc de prisacd si cu tot vinitul.
Arh. Nationale Iai, Anaforale, nr. 39, f. 69v. Rez. dezvoltat intr-o anafora din 1841 ianuarie 24.

23

164<3> (715<1>) februarie 8

Copie intocma de pre uricul i hrisovul lui Vasile vodd, din veleatul 7150
<1642> fevr(uarie) 8.
Io Vasilie voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn Moldaviei. AdicA au venit,
inaintea noastrd i inaintea ai nostri moldovinesti boieri, la cei mari i la cei mici,
sluga noastrd Grigorie Hurmeziu I cu fitnie lui, cu Candachie, si cu fata lor, cu
Mdrie, si de a lor bundvoie, de nimene siliti, nici asupriti, si au vndut a lor dreaptd
ocind i mosie cu tot, un loc de prisacd, la sat la Popesti, cu pomi si cu poiand de
fan, i cu venitul, ce iaste la t(i)n(u)t(u1) Vasluiului, lngd. Trestiana. Aceste le-au

vndut slugii noastre, lui Pdtrasco


aprodul de trgul din Iasi, drept
doudzeci de galbeni, bani buni. Si le-au pldtit lor deplin acei bani, ce mai sus
scriem.
Deci noi, vdznd a lor bundvoie, tocmald i platd deplin(A), incd am dat si am

Inarit slugii noastre, lui Pdtrasco Miescul aprodul, pre acela ce mai sus s zice loc
de prisac la satul Popesti, cu pomdt si cu poiand, i cu venitul si fnatul, ce va fi
pe acea poiand.
$i s incepe hotarul i semnile acelui loc de prisacd i acei poieni de gnat'
dintr-un carpdn ce-i din sus de prisacd si dinspre cel carpdn la un ulmu, si de acolea
deasupra glodului la alt carpdn, si de acolea pnd in margine, si din margine la trii
stejari si din stejari intru apa Vasluiului. Atta iaste hotarul i sdmnile acelui loe de
prisacd si acei poieni de fnatu.
Drept ace ca sd-i fie lui i ficiorilor si dreaptd mind si cumpdrdturd, si uric,
intdriturd, cu tot venitul, neurnit nici odinioard, in veci.
715<1>2 ( 1 6 4<3 > ) fevru(arie) 8.

Ieremia arh(imandrit) <de la>3 Dancu adiverez


Toderasco ve! log(o)f(d)t.
Pdtrasco condicariu.

Intocma dup(d) hrisov.

Arhiva m-rii Xeropotamu de la Muntele Athos, nr. 179. Copie (o xerocopie dupd aceasta copie
am obtinut prin bundvointa domnului Florin Marinescu, cdruia ii multumim i pe aceastd cale).
Arh. Nationale Bucurqti, Ms., nr. 628, f. 437 v. (rez. dezvoltat in Condica Asachi 1 scrisd In a
doua jumdtate a sec. XVIII-lea, cu data: 7150 <1642> martie 26 *i cu mentiunea: i este ispisocul

www.dacoromanica.ro

27

iscdlit de Toderasco vel logof(d)t si pecetluit cu ceard moale"); Ms. nr. 1220, f. 15 si 48 v. (rez., In
Condica m-rii Rdsca, scrisd In prima jumdtate a sec. al XIX-lea) si Ms. nr. 1266, f. 4, nr. 9 (rez., cu
data 1642 (7150) februarie 8, in Condica m-rii Rd.sca, scrisd in 1851 noiembrie 14).

Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 353, f. 23 v (ment. Intr-o carte de judecata a
Divanului, din 1829 iulie 10) si nr. 334, f. 3 r. si f. 8 r. (ment. intr-o carte domneascd din 1826
ianuarie 20).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol"

Iai, Fotografii, XXVII/23 (xerocopie dupd copia din Arhiva

m-rii Xeropotamu si foto. dupd copia din Condica Asachi I).

In toate piesele documentare de mai sus, cu exceptia celei din Ms. nr. 628, unde luna si ziva au
fost citite gresit (martie 26), data este 7150 <1642> februarie 8.
Probabil ca diacul a omis cifra uniatilor; am datat doc. In functie de prima data in care apare
Toderasco <lanovici> ca mare logofdt (1643 ianuarie 15) si de doc. din 1643 (7151) august 18.

EDITII: Codrescu, Uricariul, VI, p. 230 (ment. dupd Arh. Nationale Ia.si, Litere, Condici K,
nr. 10 pe anii 1826-1827) si p. 329 (alta ment.); XX, p. 274 (rez. de la Arh. Nationale Iasi); XXII,
p. 173 si 185 (rez. de la Arh. Nationale Iasi); lorga, St. 41 doc., VI, p. 56-57, nr. 7 (rez. dupd orig.);
Catalog, II, p. 320, nr. 1579 (rez. dupd Arh. Nationale Bucuresti); Florin Marinescu, Xeropotamu, p.
96, nr. 37 (rez. grecesc dupd copia pdstratd la m-rea Xeropotamu de la Muntele Athos-Grecia,
certificata de leremia, egumenul m-rii Dancu din Iasi, nr. 179, si mentionarea rezumatelor de la Arh.
Nationale Bucuresti).
In rez. din Ms. nr. 628: Mdscdu".
2 V. comentariul.
3 Omis.

24

1643 (7151) februarie 10

Eu, Gheorghie Grecul din Bdeni, scriem i mrturisim cu acestu zapis al


nostru cum au venit la noi Pand negutitoriul cu cinstitd carte domnului nostru, lui

Vasilie vodd, ca se-i alegem nite pdrti de ocind, ce i-au cumpdrat in sat in
andeti, in tdnutul Iailor. Mers-am acolo i am strdnsu oameni buni, bdtrdni, din
sus i din gios, i i-am ales o parte ce au cumpdrat de la Vasilie, ficiorul lui Gavril
i a Frdsinii, nepotul andescului, ce-i cumpdratl direptu 75 de lei, toatd parte lui,
o am lipit la altd cumprdturd, la Cucoreni, ce au cumpdrat mai de demult de la
Oniw(a)ia, cu locu de casd.
A.ijdere, am alesu altd parte, a lui Istratie i a lui Tofan, iar cumpdrdturd,
au fost furat 5 cai i n-au avut cu ce pldti, ce i-au dat toatd partea lor, i iard o am

lipit pre lana cele cumpardturi. Si aijdere, au mai dat Pand 8 oi lui Tiron din
andeti pentru un cal a popii din Stalpeni, pentru Istratie i pentru Tofan. Aijdere
i-au mai dat un caragiu intregu, direptu zdci galbini2, iard pentru dnii, i ei au dat
lui Pand, din giumdtate de sat, a cince parte, parte lui Isacu. Atka au cumpdrat i de
la Vasilie andescul.
$i o am ales cu multi oameni buni i cu dnii depreund, anume: V(a)silie de
Pereni i Costantin, i Ionwo ot tam, i Gheorghie ot par3, ot Sdtrdreni, i Bejan i
Ianco4 ot tam, Robul, sinu Alaci, i Gavril vatav ot Setrdreni i multi oameni buni,
bdtrdni toti, au fost de fatd *i ni-am pusu i pecetile.
28

www.dacoromanica.ro

Eu, Saya Hngul5, am scris.


ECO nET(o) ,(31iiia <7151/1643> 4)Esp(6apie)1 <10>6.

Copia aceasta, de la No. 1, fiind intocmai di pe cel adivdrat, s-au incredintat.


1828 oc(tomb)r(ie) 23. Cost(antin) Canta(cuzino) log(o)f(d)t <m. p.>.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXXVIII, p. 237-274, nr. I. Copie de Theodor Gaspar
serdar si condicar de divan, din 1828 august 30 intr-o condicd de documente a lui Theodor Bals mare
logofdt.

Ibidem, p. 118-119, nr. 2 (copie defectuoasd); idem, Litere, Condici K, nr. 334, f. 245 (rez.).

I in cealaltd copie (p. 118-119) urmeazd: de rdposatul".


2 in cealaltd copie: 5 galbini".
3 Gresit, In loc de: tam" (acolo).
4 in cealaltd copie: Bejan Ivanco".
5 Gresit, pentru 1-1Augul".
6 Urmeazd, marcatd In cinci cercuri, inscriptia: L (ocul) p(ecetii).

25

1643 (7151) februarie 10, Birlad

t Adecd eu, Andreia$ $oltuzul $i cu doisprdcea pd.rgari din tdrgu din Bdrladu,
$i preutul Chiriiacu de acolea, $i Andonie potropopul din Ndvdmieni, $i Iona$co
Dinga din Bdrladu, $i Grozav vdtdmanul din Ndvdrnieni, mdrturisim cu cestu zapis
al nostru in$ine pre noi, cum au venit inaintia noastrd Costantin, ficiorul lui Avram
din sat din Tome$ti, de au vndut a sa direaptd ocind $i mo$ie, un bastan din sat din
Cretni, ce s-au ales partea pdrintilor sdi, cu vadu de moar(d) in apa Tutovei, ce
iaste a$ijderelea de tinutul Tutovei, $i cu locu de tarind i cu locu de fnatu,
dumisali, giupdnului Bofe cdpitanul, i giupdneasdi dumisali, Ilinti, dereptu 28 de
lei bdtuti.
Deci noi, vdzind pre Costantin, ficiorul lui Avram, vdnzindu aciastd direaptd
mo$ie ce mai sus scrie, din sat din Cretni, un bdtrdn, ce s-au ales partea pdrintilor

sdi, de nimene nevoit, nici asuprit, ce de bundvoia lui, ns aceast mo$ie o au


vndut la moartea pdrintilor si. A$ijderelea, cdndu au vrut s vdnzd aceastd mo$ie,
au intrebat pre toatd ruda lui $i pre toatd podrujiia lui, doard sd va afla cineva s i-o
pldtiascd, $i nime dintru sdmintiia lui nu s-au aflat s i-o pldtiascd.
Printr-acesta lucru, vdzdnd noi pre dumnealui, giupdnul Bofe cdpitanul, $i pre
giupdnias(a) dumisali, Ilinta, ddndu-i lui Costantin, ficiorul lui Avram din Tome$ti,
bani gata cdti mai sus scrie, un bdtrAn din satu din Cretni, ce sintu pre apa Tutovei,
noi inca' i-am fdcut de la noi cestu zapis al nostru, ca sd-i fie dumisali i giupdniasdi

dumisali de mdrturie $i pre cestu zapis al nostru ca s aibd dumnealui, cdpitanul


Bof(e), $i giupneas(a) dumisali, Ilinta, a-si faci direasd domne$ti pre aciastd ocind,
ca s li hie dumilorsali direaptd mo$ie.

Si, pre mai mare mdrturie, am pus $i peciatia orawlui i pecetile noastre
intr-acestu zapis, ca SA le hie dumilorsali de mkturie, ca sa s(e) $tie.
g BtpAaA, g(h) 4(t)T(0) azt3Fria <7151/1643> 4.eg(p6apie)

www.dacoromanica.ro

29

<Pe verso-ul filei a doua, pe un adaos de hrtie, lipit, insemnarea>: t Zapisul


de la Costantin, sn Avram din Tome0, din Cretiani, pe un bdtrn.
Dup5 Miron Costin", an. 1(1913), p. 50-51, nr. 57. Orig., hrtie difolio (32 x 21 cm), sigiliul
orasului Barlad. Documentul se afla la Muzeul A. Saint-Georges" din Barlad.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), IX/25 (rez. Intr-un izvod din 1755
martie 20).
in textul chirilic, cu litere latine si cu cifre arabe.

1643 (7151) februarie 11,

26

Hw tleCHAIE

r(o)cn(o)A(a)pt

111(11)40)CTI10,

B(0))Ki10

ROEROAA,

3 EMA

AIWAA4RCK011. CZNC(E) npinowe nptA HAMM H nptA EtCHM14 11411111/1111 MWAAARCKHMH


ROAtpH,

HEANK11)(

IlpHCEAORANN,

1411

ToaAEp,

no

npow cgoa

rOTAp TEKVLICKOMV AMK(E) AO

TEK6LICK0A1V, WT

MtCT

HEK6A4, c(w)H1

Er(o) Aospar(o) &Mt,


npagaa

AECtT H TpH CT0114111 6 4E40111, WT CHO B8410M,

AtAH(H)144

C'h

HEI1OHVHCAEN

HEKHA1

&4414r,

TA

gli4141Orp4AH.

34

npoAan

WH

WTH(11)144

LITO

6 R(0)4OCT

ptuda CHpT, Ch ATpVH CE40 H


Ro4-4446 r(o)en(o)AeTg(a)

A 6111HTp4WKOIM CTOAHHK, paAT All4AECtT TAAEpH CpERrhHHX%

H WT TOM, TH*(E) npiaAowe nptA HAMH H nptA 11411111MH RoditpN HWH


Ch /KEW Er(0), KWCT414A4, AO4K4 ISVpn* WT HVT144, no Hr
H

/KIM/1th)

npacEnogatia, H npoAana CROA Open


WTH(14)N4 H AtAH(H)HA, EANd namutage, 34 TpHAECtT CTOI1NH 6 4E401, WT
HEKHM HE11011ViKAEHH,

Aospoa

14H

Ch MtCT(0) 34 MAHN Hd pt11,A CHptTWA1, H C'h


MtCT(0) 34 mom N 34 CAAOEH H Ch AtC8 H Ch EC flpHrOA, THXC(E) AO
ptil,Rt CHptT640R14. T4 WHN npoAaaa Ta,g(e) Ro4tp4H r(o)en(o)AcTg(e) mu,
Tor(o)

B6410A114,

CEAO

A 811114Tp4llIKOKH CT0/14111K, peAT AECtT TAAEpH CpERptHH)(.

H WT TOM,
HEK644,

C(111)H11

flpHCEAORAH,

npiaAowE nptA HAMH

TAKONCAEpE

no

gapRepEH,

npoAan

Er(o)

npagaa

cgoa

Aospolo

liOAIO,

WTH(H)144

CTOHNH 6 4E40, TH*(E) WT Torow(E) CEAO


CaptTdaoga Aaac(i) Ao rOTap TEKV4(H), Ch

nptA HAWHMH ROAtpH

HEKHM

HENOHVHCAEH

NH

AtAH(H)NA, neT HA AECtT


MICAH 6V410MHH, WT pAku,t

pvA 34 MAHN V CaptT, H

IiHNHOPNIAT, H Ch eaAogt, H Ch CtHHONCATHMH H Ch

EC flp14)(0A. TA WH npow,

Trug(E) nontpaaV 144W MAO 11HC4N, paAT OCT H4 AECtT TAAEpH cpEspalar.
H TH)1C(E) M14)(4414t, TAKONIAEpE npoAan Ero npaga WTH(11)H4 H AtAH(H)144,
EAHH

HMI&

4pvapTE2

Ting(r) WT TWKO)

CE40

liNW(E)

11HC4H,

TAKONCAEpE

BO4tpH14 HAW, paAi Aec1LT3 T44EpH CpERHIlr.

H WT TWA1,
HeAtmcAE, c(bOirh
30

nptA
riptA H4A111
ISVpVii,
ENVK &wage, nptwavK

TAKONCAEpH
HHH111,

npaaAE

www.dacoromanica.ro

14

41411114A114

no

Er(o)

RoAtpii,
Aospoio

04t, HEKHM HErIONVHCAEH, d HH flpHCE40EdH, H npoAan CHOd rimed WTH(H)Hd H

AtAN(H)Hd, AEHtT CTOHHH 6 4E40, TH)K(E) WT Tor(o) MO 156410MH[M], WT


4ACT BopAVA, TdKONSAEpE WT roTep TEKV4, Alm{(E) Ao CiiptTV, WT ZdTptiE CEAO

EEC flpHrOA. Td WHH npown THX(E) E04tpHHV HallIEMV, MAIHTpdWKO

C11

CTOAHHK, peAi AectT TdAEpH cpesptimr.

H WT TWM, Ting(E) npnnAowe npAA HaMH H nptA HAWHMH Sontpii,


TeAwp, c(h)nt ritHropie 11V644, DIVE HtrVA, no Er(o) Aospar(o) E0At, HEKHM
HEI10HMAEH

HH

flpHCEAOlidH,

Add

CEO&

nprnme WTH(H)Hd H AtAH(H)Hd,

WCHM CTOI1HH 8 4EAO, WT )(mil) CEA0 156410MH, WT OKA CHptTIOAVH5, AdHC(E)


AO )(wrap TEKV4I04WEH, H et EEC FlpHrOA, 1104TO WH tiKpdA EAHd 13M6 3A NCHTO

nonmatt 3d ANKH H HE HMAA Cli 4HM IlAdTHT l'AdEtS EM8, Ht AAA 4dCT EMV 34
EontpiitiV HAWEMV,
TA
TAKONCAEpE
AAA
WTH(H)HV
IMIW(E) 11HCMHdr(0).
A8MHTptiWKOEH CTWAHHK, H 3611AdTHA rAdg CEOEM6 WT HEE0At 4T<O>6 WH
neALT.

NHO sontpnli6 r(o)cn(o)AcTz(e) MH EhlW(E) nncener(o), AdMHTpdWKO


hlW(E) FIHUHHH Et On!
CTOAHHK, flAdTHA 6co HC114111010 THr n(n)n(t)sn
THM npoAmininlim

HW(E) MICAH/1H, WT npAA IldMH H nptA HAWHMH Sontpia.

HHO MH, OK 61KHAtrOM Hx. A0Ep01304HOE TOKME*(E) H 114tH010 3411AdTV, A

MH H WT HAC EltlE7K(E) AdA0rOM H 110TEptAHr0M sontpuntS r(o)cn(o)AcTg(e)


MH KHW(E) FINCAN, AVMHTpaWKO CTOAHHK, HA Ttor Ehnn(g) nptA pE4EH(H)
4ACTH 34 WTH(H)HV WT CE40 15V4I0MH, CI EpVAH 3d MAHHH HA CHptTV, H C11
CdAORE, H Ct EHHOrpdAT, H WT nut, H CI MtCT(0) 34 !LICHEN H Cli KEC

npnroA, WT roTep TEKV4I0AWEH Ad*(E) AO CHptT, KAKO Ad SUET EMV npage


WTH(H)HV, H EHK1311AEHiE, H tipHK H nonpusconie, CI EICtM A0r0A0M,
HE11OK0AtEHMH HHKOAMK(E), Hd EtKH gt4HiH

H HH AA COO HE 8MHWAET nptA CHM HCTHHHOM AFICTWM H(d)WEM.

Oir h1C0r, E(11) A(t)TO ,z(3pHd 11I(t)c(A1)11,11 4sEsp(p8epTE), V A(111)H(H).

t CAAM r(o)cn(o)A(n)nt KEAlitA.


Tow=Ko KEA AWr(0)4(E)T HCKAA <E11. p.>.
t AVMHTpdLIJKO <I1HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iata a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
Necula, fiul lui Toader, de bunavoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, i a vandut
dreapta sa ocind i dedind, doudzeci i trei de pai In frunte, din satul Buciumi, care
este In tinutul Tecuci, de la hotarul Tecuciului pand la flu' Siret, cu \fated de sat i
cu loe de vii. Pe aceasta el a vandut-o boierului domniei mele, Dumitraco stolnic,
pentru doudzeci de talen i de argint.

Si la aceasta, de asemenea a venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri

Ion Jivald i cu sotia lui, Costanda, fiica lui Burld din Putna, de bundvoia lor,
nesiliti de nimeni i nici asupriti, i au vandut dreapta lor ocind i dedind, o
www.dacoromanica.ro

31

plostind, de treizeci de pasi in fruntel, din acelasi sat Buciumi, cu loc de moard pe
raul Siret, i cu loc de prisacd si de livezi, si cu pdure i cu tot venitul, de
asemenea !Jana In rul Siret. Pe aceasta ei au vandut-o de asemenea boierului
domniei mele, Dumitrasco stolnic, pentru zece talen i de argint.
Si la aceasta, de asemenea, a venit Inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri
Necula, fiul Varvarei, de bundvoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, si a vandut
dreapta lor ocind si dedina, cincisprezece pasi in funte, de asemenea, din acelasi sat
mai sus scris, Buciumii, de la raul Siret pand la hotarul Tecuciului, cu vad de moat%
In Siret, i cu vii, si cu livezi, i cu fanete i cu tot venitul. Pe aceasta el a vandut-o,
de asemenea, boierului nostru mai sus scris, pentru cincisprezece talen i de argint.
$i de asemenea Mihalcea, de asemenea a vandut dreapta sa mind si dedind,
un pamant in frunte din acest sat mai sus scris, de asemenea, boierului nostru,
pentru zece3 talen i de argint.
$i la aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd si a boierilor nostri Nedjde,
fiul Annei, nepotul Maricai, strdnepotul lui Burdul, de bunavoia lui, nesilit de nimeni
niel asuprit, si a vandut dreapta sa mind si dedina, noud pasi In frunte, de asemenea
din acelasi sat Buciumi, din partea lui Bordul, de asemenea, de la hotarul Tecuciului
pand la Siret, din vatra satului i cu tot venitul. Pe aceasta el a vandut-o, de asemenea,
boierului nostru, Dumitrasco stolnic, pentru zece talen i de argint.

$i la aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd si inaintea boierilor nostri


Tudor, fiul lui Gligorie Puu14, nepotul lui Neagul, de bunavoia lui, nesilit de nimeni

nici asuprit si a dat dreapta sa ocind i dedind, opt pasi in frunte din hotarul
satului Buciumi, de la raul Siret 'And la hotarul Tecuciului, si cu tot venitul, pentru

a el a pradat o groapd cu grane si 1-au prins de fata si nu a avut cu ce sa-si


plateascd capul, ci a dat partea lui de ocind mai sus scrisd. Pe aceasta el a dat-o, de
asemenea, boierului nostru, Dumitrasco stolnic, i i-a plait capul lui de la aceasta
nevoie, in care a cazut el.
Deci boierul domniei mele mai sus scris, Dumitrasco stolnic, a platit deplin
toti acesti bani mai sus scrisi in mainile acestor vanzatori mai sus scrisi, inaintea
noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, dacd am vazut tocmeala lor de bundvoie si plata deplind, iar noi
de la noi 'Inca am dat si am intarit boierului domniei mele mai sus scris, Dumitrasco

stolnic, pe aceste parti de ocind mai sus scrise, din satul Buciumi, cu vaduri de
moard pe Siret, si cu livezi, i cu vii, si din camp, i cu loc de prisaci i cu tot

venitul, de la hotarul Tecuciului !Ana la Siret, ca sd-i fie dreaptd ocind, si


cumpdraturd, si uric si intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
$i altul sa nu se amestece inaintea acestei adevarate carti a noastre.
La Iasi, In anul 7151 <1643>, luna februarie, 11 zile.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logorat a iscalit <m. p.>.
Dumitrasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din prima jurndtate a sec. al XIX-lea>:
Ispisoc sarbesc de la Vasilie v(oie)v(o)d pe mosiia Buciumii, din tin(u)t(u)1 Tecuci.
7151 <1643> fev(ruarie), 11 zile. No. 4.
32

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, XIII/104. Orig., hdrtie difolio (42,5 x 28,4 cm), flligran,
rupt la1ndoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard roie, deteriorat. Cu o trad. din 1840 martie
23 de Hrisanth ieromonah.
Idem, Anaforale, nr. 38, partea I, f. 243 v. (rez.).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVII/26 (xerocopie dupd orig.).


EDITH: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 36-40, nr. 19 (text slay dupd orig. i trad. editorului).
I 8 MAO, adaugat pe marginea rndului, cu alta pana.
2 Cuvant romdnesc In text slavon.
3 AECAT, scris cu alta cerneald.
4 Probabil greit, pentru Ildion(e) (Puiul).
5 Declinare romdneascd: Sirtului".

6i
27

<Circa 1643 februarie 11>

f Adecd eu, Todosie, feciorul Stancdi, nepotul lui Filip din Fitingheti, scriiu
i mdrturisescu cu cest zapis al mieu, cum eu, de bun(d)voia mea, de nimene silit,
ce de a mea voie bun(d), am vdndut toat(d) partea pdrintilor miei, din sat din
Fitingheti, din vatra satului, i din cdmpu, i din vad de moar(d) i din tot venitul,

cdtu-i hotarul satului, din apa Putnei pdnd in hotar(u1) Milcovului, dumisal(e)
sulgrului DumitraFo, dereptu 20 ug(hi).
intr-aceastd tocmald s-au prilejit: Partenie cdlugdrul i Ionaco, nepotul lui
Necorici, i Lupul, feciorul lui Mihdil(d), i Precopie, ce au fost preut, de Cofeti,

Anghel meterul de acolo, i Iuraco i Petrea de acolo, i Irimiia, i Vas(i)lie


Scdnte ce-au fost vdtav i alti oameni buni, de pren pregiur megiia0.
Deaca am vddzut de bun(d)voia lui vandzandul i plat(a) deplin(d), noi incd
ne-am pus pecetile i isaliturile pre a noastrd mdrturie, sd-(i) fac(d) dumnealui i
derse domneti, sd s(e) tie.
Eu, popa Toader, inc-am fost.
Todosie; Gligorie; Marcul.
Eu, Ionwo am scris, sd s(e) tie.

Ionwo <m. p.>.


<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: Zapis de Fetingheti.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXVIII/76 a. Orig., Warne
difolio (29,5 x 19 cm), filigran, ase amprente. Cu o copie Incredintata de Logofetia cea Mare, In
1828 aprilie 29 (ibidem, CXXXVIII/76 b).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVII/27 (foto. dupd orig. i dupd copie).

Datat dupd doc. anterior, din 1643 (7151) februarie II, prin care i se intdrete lui Dumitra.5co
sulger o alta parte din acelai sat.

I Ap In orig.

www.dacoromanica.ro

33

1643 (7151) februarie 11, Iai

28

411)4(0)CTi10, Koc)n(o)Aerh
1111wAmuKcitou. Adec(d) s-au pArdt de fat(d) innaintea domniei mle i a tot Svatul
nostru popal Ion de pe Grl i cu nepotu-sdu, Vasilie, i cu boierul nostru, cu

t liw

grICHAiE

110EKOAd,

15(0))1Cil0

Dumitra*co sulgeriul, pentru nite pdrti de ocind i de moii de la sat de la


Fetingheti, ce iaste la tinutul Putni2, pre Gdrla cia de incolo, dzicdndu popa Ion i
cu Vasilie, nepotu-sdu, cd le-au inpresurat fdr(d) de ispravd Dumitrwo sulgeriul i
partea lor de ocind i de moie de intr-acel satu, ce mai sus scriie. lard' Dumitraco
sulger ne-au ardtat innaintea noastrd zapis(e) i dirs(e) domneti de la Gaspar
precum simtu a lor drpte ocin i moO de pre tatd-sdu, Lupul spdtariul.
Deci, domnie[i] mea i cu tot Svatul nostru am dat rdmas pre popa Ion i pr
nepotu-sdu, Vasilie, de in toatd lge tarai, ca sA aibd Dumitraco sulgriul a-(i) tin

moiel(e) in veci.

g hie, i (0110 orue <7151/1643>

4.Eg(pBepTE)

T <11>.

Cdt1M r(o)cn(o)A(H)Ht gEgili111.

t Caze <nucen>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXVIII/27. Orig., hrtie,
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avInd In amp un scut oval, cu ornamente de jur-imprejur,
Inarcat cu capul de bour; pe margine, intre doua cercuri perlate, legenda: f Hw IldCHAHE HOEHOAd,
15(o)mcito

m(iOn(o)crilo,

rocnoAapt 3EM4H AIOAAdliCKOH

Io Vasilie voievod, din mila lui

Dumnezeu, domn al prii Moldovei"). Cu o copie din 1827.


Arh. Nationale Iai, Divanul de Apel al Trii de Jos, dos. 413, f. 15 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/28 (foto. dup orig.).
' Cuvnt scris peste un alt cuvnt care a fost *ters.
2 Slova t, pare a fi scrisa peste E.

1643 (7151) februarie 15

29

t Eu, Gligorie, cu fratele meu, Ionwo, cu f<r>latele meu, Simion, i cu


soru-me, Irina, 1 cu soru-me, Loghina, ficiorii lui Nicor(d) din Leicone*ti, am
vdndut a nostrd dreptd parte de ocind de sat denti Stdnqti, den giumdtate de satii,
den parte de sus, de a tree parte, a cince parte, cu tot vinitul, i cunpu12, i cu
ca
pddere3. Si am vdndut Tomitei de $dtrdreni i femeei lui i cuco<nilor>i lui,
e>an<i>4,
dat
dreptil
un
cal
i
20
de
gal<n
fie lui mNie dreptd de <a>lcmu. $i
bani gata.
$i intr-aceasta tocmald au fost: Bejanil Bale i Gligorwo Jora5, i Costantin
Bale, i Borotco de $etrdreni i Andreica vdtdman de acole.

$i eu, popa Ionwo, am scris.


$i pr-ace<st>1 zapis sd-i facd i dires domnescu.

geo n(t)T(o) z315Hd <7151/1643> 4eE(pdApig) T <15>.


t Pre mai mare mdrturie ne-m pus i pecetile.
34

www.dacoromanica.ro

t Gligorie cu f<r>latii mei; Borotco; Andreica; popa Ionaco.


t 113, BENCdN Bd AWE <rn. p.>.
t 113, niuropetuKo Nfope, HCICIIA <In. p.>.
Arh. Nationale Bucure*ti, M-rea Cain, III/1. Orig., hArtie difolio (21,5 x 19,5 cm), filigran,
cernealA neagrk in coltul din dreapta jos un alt inceput al actului, scris de aceea.5i mnk patru sigilii
melare, aplicate In fum: trei rotunde, din care douA cu decor floral i una neclark i unul octogonal,
avAnd in camp un animal.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii XXV11129 (xerocopie dup. orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 334, nr. 1658 (rez. dupA orig.).
I OrrliS.

2 Omit, In loc de: cmpul".


3 Greit, In loc de: pAdure".
4 Din cauz5 cA acest cuvnt a fost modificat dintr-un alt cuvAnt, aceste litere nu se disting.
5 Slova o, corectatA dintr-un a.

30

1643 (7151) februarie 17, Iai

t Adecd eu, Andronic Sdcescul, ginerel lui Soltan, i cu famia mea,


Antimiia, fata lui Soltan, i eu, Nacul, cu famia mea, cu Mdrica, nepo(a)ta lui
Soltan, scriem i mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum noi, de bundvoia noastrd,
de nimene nevoiti, nici asupriti, am vdridutu a nostrd dreaptd ocind i moie din
satu din Brdnitri, ce iaste la tinutul Dorohoiului, pre apa Bwului, din totu satul a
sea parte, care drse am avutu noi de impartald de la Pdtru vod(d). Acia mind
am vdndutu noi dumisale Tomei stolnicului celui mare, dreptu cincidzdci de [le]'

lei bdtuti, din vatra satului, i din anpu i din totu venitul, ce sd va afla pe acea
ocind i din toc2 locul. insd pdnd n-am intrebatu azii notri, n-am vrutu sd-i
vendem dumisale, iard deacd i-am intrebatu, nu s-au [in] aflatu nime din rdzi sd o
cumper. Deci am mdrsu la dumnealui, la stolnicul cel mar, -am vdndutu i ne-au
datu banii deplin in mAnuile noastre.
Si in tocmala noastrd s-au prilejitu: Iftimie vdtavul vistrnicului, lui Iordachi,
i Anton scutarul, i Lupul aprodul i alti o(a)meni buni, de pen pregiur megeia(i).

Pentru acia, deacd am vddzutu plata deplin(d) de la dumnealui, noi am


facutu acestu zapis pre acea <a>3 se part de ocind, ce mai sus scriem.

Pentru acia, nime dintru rdzii nNtri sd n-aibd a into(a)rce i ca sd aibd


a-(i) face i drse domneti de pre acestu zapis.
De iasta scriem i mdrturisim. Pre mai mare credintd, am isalit i ne-am pus
i pecetile.
Ov MAO, KO i(t)T(o) orHe <7151/1643> 4.(E)g(pdepie) 51.4 <17>.
113, 11HApOHHK, HCKdA

<rn. p.>5.

Eu, Ilie Septilici portar, inco m-am tomplat and au nomdratu banii, sd s(e)
tie <m. p.>.

www.dacoromanica.ro

35

Nacul, nepotul lui Soltans; Lupul5; Iftimie s<c>3utar5.

t Ddiul am scris.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DCCLXXVIII/14. Orig., hdrtie,
patru sigilii melare, aplicate in cemeald: a lui Andronic (?), rotunda, avdnd in cmp cloud paski care

sustin un pom; a lui Nacul, rotunda, avdnd In cmp un animal (leu?), care trece de la stnga la
dreapta; a lui Lupul, ovald, avdnd In camp doud pasdri, care sustin un copac, 4i a lui Iftimie,
octogonald, care are In cdmp doi lei rampanti, ce sustin o cruce (?).

Documentul a fault parte din Fondul Spiridonie, IX140, actualmente la Arh. Nationale Igi;
idem, Documente, CCCXC/21 (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Fotografii, XXVII/30 (foto. dupd orig.).

EDITII: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 40-41, nr. 20 (orig.).


I Pretul scris cu alta cemeald pe loe Idsat alb.
2 Greit, in loc de tot".

3i

4 in orig., cifrele sunt scrise invers;15


5 Sigiliu melar.

31

1643 (7151)

februarie 20

Copia
Wir, Wassili Woywod, von Gottes Gnaden, Fiirst der Moldauer Landschaft.
Haben Unseren FOrstlichen Brief dem Lupul Strojeskul ertheilt, dass er Kraft und
Macht habe alle Grnzen seines Dorfes Schubranetz gegen die andern Drfer zu
besitzen, und zu verbieten, damit Niemand fremder wieder unsern ftirstlichen Brief
tiber die Grnzen hereinackern oder mhe.

Solte sich aber jemand durch dessen Grnzen beschdiget befinden, der
komme mit seinen Documenten und erscheine vor Unser mit unserm Diener
Strojescul.
Selbst der Ftitrst hat es befohlen.
Den 20-ten Februarii 7151/1643.
L. S.
Toderaschko vel Logofet.

Vorstehende bersetzung ist dem Moldauischen Original gleichlautend


befunden worden.
In fidem, Aaron gesch(worener) Dollm(etscher).

<Pe verso>: Fiirstlicher Brief, dass der Lupul Strojeskul


Schubranetz immer den alten Grnzen besitzen soil.

das Dorf

Copie.

Noi, Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Trii Moldovei. I-am
'dat scrisoarea noastrd domneascd lui Lupul Stroiescul sa fie tare i puternic sa
36

www.dacoromanica.ro

sapdneased toate hotarele satului sdu $ubranet de cdtre celelalte sate i pentru a se
impotrivi ca niel un strdin s nu are i sd nu coseascd in hotarele acestuia, contrar
scrisorii noastre domneti.
Dacd cineva s-ar gdsi totui pdgubit de hotarele acestui <sat>, unul ca acela
sA vind cu documentele sale i s'A se inft*ze impreund cu slujitorul nostru,
Stroiescul.
ins4i domnul a poruncit.
La 20 februarie 7151/1643.
L. S.

Prezenta traducere a fost gsit conforma cu originalul moldovenesc.


Spre credintd, Aaron talmaci, jurat.

<Pe verso>: Scrisoare domneascd, pentru ca Lupul Stroiescul sA stdpdneasca


satul Subranet, mereu in vechile hotare.
Arh. Nationale Bucuresti, Consiliul Aulic de Rdzboi al Bucovinei, VIII/62 e. Trad. germana.
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/31 (xerocopie dupd trad. germana).

EDITII: N. Iorga, Si. fi doc., V, p. 339 (rez.); Balan, Documente bucovinene, I, p. 226 (ment.);
Catalog, Supliment I, p. 208, nr. 628 (rez. dupd trad. germana).

32

1643 (7151) februarie 21

Zapis de vfinzare, din 7151 <1643> fevr(uar)i 21, ce vinde Mdriica,


giupdneasa vornicului Tdnasd, giumdtate de sat de Zdvoeni, ce este in tin(u)t(u1)
Sucevii, pe apa Moldovii, cu loe de moard in R4ca i in Moldova, cumnatului l
Gheorghie Roca vist(ier) 31.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLXII/13, f. 1 r.v., nr. 2. Rez. intr-o mdrturie hotarnica din
1803 septembrie 8.

1 Asa In rez., pentru: al treilea".

33

1643 (7151) februarie 21, Ia0

Hw ildCHAIE HOECOMI, fi(0))010 111(1040)CTiP, r(o)cn(o)A(e)pt ag111414


MWAMECKOH. Adea au venit innaintea domniei mle i innaintea boiarilor domniei

mle, mari i mici, feciorii lui Vasilie Mihdilescul i cu mdtuile lor, cu Pdrasca
Dochita i Nastasiia, i cu feciorii Todosai, sora lor, cu o mdrturie de la Baotd

logoatul i de la Savin vornicul, cum ei de bund voia lor, acetea, ce-s mai sus
s-au impdrtit a lor derpte ocine i moii. Si s-au venit Parasai giumdtate de
Botdinti i partea de Inciulni. $i s-au venit Dochitei giumdtate de Buciucica i

giumdtate de Oglindzi. $i s-au venit feciorilor Mihdilescului giumdtate de


www.dacoromanica.ro

37

Negrqt(i) i giumdtate de Oglindqt(i). $i s-au venit Nastasiei giumdtatal de


Bot4inti i giumdtate de Oglindzi. $i lui Ionwo s-au venit giumdtate de
Buhucet(i) i g<ium>2dtate de OglindeWi).

Deci domniia mea, deaca am vddzut de a lor buravoie inprteald, noi incd
le-am dat i le-am intdrit ca sd aibd a tnea pre aceastd inpArteald, need& nice
ddndoard, in vci.
H

HAK AA HtCT.

V hie, KO e(t)T(o) Ofifie <7151/1643> 4Es(ptiepie) re <21>.

t lio)cn(o)i(a)at poi(e).
TOAEpAWKO BEd 4WC04.(E)T HCKAA <M. p.>.

t K(h)pcT[p]t Aptrvw3 <nacen>.


<Pe verso-ul filei a doua, o list de socoteli in limba greacd>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), DCXXVII/8. Orig., hArtie,
rupt la indoituri si lipit, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, neclar.
Idem, M-rea Neamt, LX/44, nr. 4 (rez.); Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 47, f. 86 r. (rez.
dupd orig.); Biblioteca Centrald Universitard Mihai Eminsecu" Iasi, Arhiva Melchisedec, mapa

XXVII, nr. XVII (copie modernd dupd orig. rom); Colectia prof. dr. Stefan S. Gorovei (copie
moderna de Artur Gorovei, dupa doc. din Colectia Gh. P. Motoc din Brusturi, p. 11-12, nr. 11).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/33 (foto. dupd orig.).

EDITH: Ghibdnescu, <Documente> In Teodor Codrescu", III (1934), nr. 3, p. 40, nr. 14
(orig.); Berechet, Doc. sec. XVI-XVII, p. 185, nr. XIII (orig.); Stoide-Turcu, Doc. Neamt (sec. XVII),
p. 19, nr. XLIII (rez. dupd copia de la Arh. Nationale Iasi); Balan, Doc. bucovinene, VI, p. 77, nr. 1
(rez. dupd Berechet); Catalog, II, p. 334-335, nr. 1659 (rez. dupd rez. de la Arh. Nationale Bucuresti,
M-rea Neamt).

1 Gresit, In loc de: giumdtate".


2 Rupt.
3 Lecturd nesigurd.

34

1643 (7151) februarie 21, Ia0


t CE 01(60 MH, gdpAddM eprien(a)cu(o)rrh H MHTpOrIOAHT Miasma, H

TOAEpAWKO BEA ewr(o)4s(c)T, H gptKE BEA ABOpHHK AOAHtH 3EM4H, H TOAAEp


IIETpH4tHKO
PIKOKH11,11

KEA

tiErdH

AtiOpHHK rOpHtH 3E1U4H,


BTOpH

ewr(o)4s(e)r

EACHATE

HtHIOA

ISAHVA

AEOpHHIC

KEA

rAOTHiHI,

WETpAp,

scriem i

mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum au venit inaintea noastrd Mdrica,


giupdneasa vornicului TAnasie, de a ei bundvoie, i au vdndut giumdtate de sat de
Zdvoiani, ce sintu in tinutul Sucvei, pre apa Molduvei, cu loc de mori in Ricica i
In Moldua; acia o au vdndut dumisale, priiatinului nostru, cumnatul ei, Gheorghie
Roca ce au fostu vistiiarnic, dereptu doao sute de lei bdtuti. Ce aceastd giumdtate
de sat, ce <mai sus scrie, ii iaste>2 ei direaptd mo0<e>2, din dirse de inpdrtald, ce
au avut ei, de<n>3preund cu alti frati.
38

www.dacoromanica.ro

$1 s-au sculat dumnealui, Gheorghie Roca vistiiarnic, $i au pltit acei bani,


ce mai sus scriem, 200 lei bdtuti, intru mdna Mrici, giupdneasa lui TAnasie ce au
fostu vornic, dinnaintea noatr. Tara. giupdneasa Mdrica au adat acei ban(i) de s-au
rdscumpdrat satul Ruscan(i), de la Cdrligdtur(d).

Deci noi, deac-am vddzut de a lor bundvoie tocmal(d) $i deplin(d) platd,


fie de credinte.
fcut-am de la noi, dumisale, aceastd scrisoare, ca
Si, mai pre mare credinte, pus-am pecetil(e) $i am iscdlit, s s(e) $tie.

Atkir(o) otrue

g itie,

<7151/1643> 4.5s(pdapie) re <21>.

HApAddill AIHTp0HO4HT <M. p.>.

TOA,EpaWKO EEA AWK0)4.0)T HCKAA <m. p.>.

gptice KEA AEOpHHK <m. p.>.

<Pe verso, pe un fragment din fila a doua, lipit, o insemnare din sec. al
XVIII-lea>: Mdrturie pentru giumdtat(e) de sat de Zevoeni, ce-au cumpdrat
Gheor[ghior]gie Roca vist(iernic), de la Mdrica, giupniasa vornic(u)lui Tdnase.
7151 <1643> fev(ruarie) 21 <$i una din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>:
Necuprins in condicd.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CLVIII/17. Orig., hartie difolio (29 x 19,5 cm), filigran, rupt
la indoituri, restaurat, cu fragment din verso-ul filei a doua, care cuprinde cele doud insemndri, lipit pe
verso; sigiliul Mitropoliei Sucevei (2,7 cm in diametru), avand in camp pe Sfantul Gheorghe cftlare,
ucigand balaurul, iar In exergd legenda: IIE4dT(6) C(gt)T(e)ro rEwprne II1HTpononn1 CBtidECK0i
(t Pecetea Sfantului Gheorghe a Mitropoliei Sucevei").
Ibidem, CLXXV/35, f. 1 r., nr. 4 (rez. In copia unui jumal din 1838 mai 28); CDXXII/199,
nr. 6 (rez. Intr-un perilipsis de la Inceputul sec. al XIX-lea); idem, Anaforale, nr. 31, f. 20 r. (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xampol" Iai, Fotografii, XXVII/34 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: loan Neculce", an. I, fasc. 11 (1922), p. 353-354 (rez. de Mihai Costdchescu. dupd
orig.); Ghibdnescu, Arhiva, p. 54-55, nr. 44 (orig.); idem, Surete, XXI, p. 54-55, nr. 44 (orig.).

I t latd dar noi, Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava, si Toderasco mare logofdt, si
Urche mare vomic al TArii de Jos, si Toader Petriaico mare vornic al Tdrii de Sus, si Vasilie Banul
mare setrar, si Rdcovitd Cehan al doilea logofat si Neniul vomic de gloatd.
2 Rupt. Completat dupd Ghibdnescu, Surete, XXI (v. EDITH).
Rupt.

<1643 februarie 21

35
t PHEd

REA

l'Etvprug Pow<Ka>I

AlEA(EAHHLIAp),

MISA

KEA

septembrie 25>

wtTpepio,leztberi

KEA

apmew,

HR ENCT(ApHHK)2, Ciogole vor(nic) de poartd $i Constantin, $i

Bdrsan $i Buta, vornicei de poartd, adecd au venit innaintea noastrd acest om,
Simion de la bat-0e, i cu fdmeia sa, Anghelina, i cu feciorii ei, Vasilie $i
Erimiia, nepotii Ftului, strdnepotii lui Lupea Berhciu, $-au dat o parte de ocind
din Slipoteni, din tinutul Tecuciului, din tot satul, a $sa parte, cu tot venitul,
dumisale, fratelui nostru, lui Rdcovitd logof(d)t, pentru o vind ce-au avut ei, drept
www.dacoromanica.ro

39

cat(i)va stupi ce i-au furat si s-au prinsu di fat(a) la acest om, dece nici el nu s-au
tagaduit, ci-au spus inainte noastra ca i-au furat acei stupi. Si cu alta n-au avut cu
c plati, ce i-au dat acea parte de mina.
Pentru aceea, si noi, daca am vadzut intre dansii buna tocmala, am fAcut
aceasta mdrturie, ca sa fie de credinte, pand (i) va face drese g(o)s(po)d.

<in partea de sus, deasupra textului copie, insenmarea>: A lui Costantin


Rusat vor(nic).
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 628 (Condica Asachi), f. 94. v. Copie din prima jumdtate a
sec. al XVIII-lea.

EDITH: Catalog, II, p. 341, nr. 1699 (rez. dupd copie).

Datat dupd <Vasilie> Banu mare setrar (Stoicescu, Dic(ionar, p. 343) si dupd Ghica mare
medelnicer (ibidem, p. 403 si Catalog, II, nr. 1673, p. 337).
I OMiS.

2 t Ghica mare medelnicer, Banul mare setrar, Stefan mare armas, Gheorghie Rosca fost
vistiernic.

1643 (7151) februarie 25

36
7151 <1643>I fev(ruarie) I 25.

Zapis ci da Danul cu ficiorii sal, cuprinzatoriu ca parte ci sa va alegi din


mosiia Varzarestii, di pi Bac, au vandut-o lui Mihaild Sapoteanul jignicer, drept
triizaci talen.
Dupd Saya, Doc. Leipufna, p. 58, nr. 39. Rez., care se afla la Tribunalul LApusna, Arhiva
Veche, dos. nr. 62/1819.
I Parantezele noastre.

1643 (7151) februarie 28, Ia0

37

t Hw EACHAIE DEE0A4, IS(0),Kil0 ill(H)40)CTII0, r(o)cn(o)ACOpt 3M411


IIIWAAABCKOK.

Adeca au vinitu innaintea domnii ml(e) si innaintea boiarilor

domnii mle moldovenesti, a mari si a mici, sluga noastrd, Andronic Saca, si cu

famia sa, cu Antimiia, fata lui Soltan, si cu Nacul cu famia sa, cu Marica,
nepoata lui Soltan, de a lor bunavoie, de nime siliti, nici inpresurati, au vandutu a
lor direapta mina si mosie den satu den Branistri, ce iaste la tinutul Dorohoiului,
pre apa Baseului, den tot satul, a ssea parte de sat, cu tot vinitul, den tot locul, care

ocind au avu<t>I ei den dirse de-npartald de la Patru \Ica. Acia ocina o au


vandutu ei boiarinului domnii ml(e) credincios, Toma stolnicul cel mare, dereptu
cincidzdci de lei batuti.
40

www.dacoromanica.ro

Derept acia, domniia mea si cu tot Sfatul domnii ml(e), daca am vddzut de-a
lor bunavoie tocmal(a) si plata deplin(a) de la credincios boiarinul domnii ml(e),
Toma stolnicul cel mare, domniia mea Inca am dat si am Intdrit, ca s(d) hie si de la
domniia mea direaptd ocind, i mosie i cumparatur(d), acea ocina ce mai sus scrie,
necldti[t]ta nici dndoard, In vci, Innaintea cartii domnii ml(e).
V !tic, E(t) d(t)To k3filid <7151/1643> 4segp(6dpiE) rH <28>.
t CAM C(0)C11(0)A(H)Ht KE[AE]AtA.
TOAEpAWKO SEA AWKONS(E)T HCKAA

p.>.

t IItimcvd <naced>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemanre contemporand>: t Ispisoc domnscu,


de la Andronic Saca, pr Brdnistr(i), la tinutul Dorohoiului, pr Basdu <si una din
prima jumatate a sec. al XIX-lea>: Anul 7151 <1643> fevr(uarie) 28. No. 2.
Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, IX169. Orig., hartie difolio (31,7 x 22 cm), filigran, cemeala
neagra, rupt putin la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceara rosie, deteriorat; a fost atasat acestui
document un alt sigiliu timbrat, bine pastrat, desprins de pe un document de la StefAnita Lupu voievod.
Idem, Documente, CCCXC/21, f. 1 v. (ment. intr-un izvod din 1784 iulie); ibidem,

CCCXC/20, f. 1 v. (ment. t'ara data, intr-un izvod din 1784 iulie).


Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/37 (xerocopie dupa orig.).
EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 42, nr. 21 (orig.).
I Omis.

38

1643 (7151) februarie 28, Iasi


thu IIACHATE

ISOIROAd,

B(0))010 111(H)40)CTII09 r(0)C11(0),4,(411

Adecd domniia mea am datu si am intaritu boiarinului domnii ml(e)


credincios, Toma stolnicul cel mare, pre a sa direapta ocind i cumpardturd den sat
de Itesti, ce iaste la tinutul Dorohoiului, pre apa Baseului, den tot satul de Itesti, a
patra parte de satu, cu tot vinitul, den tot locul, care ocind au fost cumparatur(a)
socrului dumisal(e), lui Miron clucriul, si den dirse de-ntaritur(d) de la Stefan
vodd si de la Radul N'oda si din zapis de vndzare de la Dragan Bentea.
111WAAAKCKOH.

Derept acea, domniia mea Inc-am dat si am intaritu, ca s(d) hie si de la


domniia [domniia] mea direapta ocina si mosie i intdritur(a) boiarinului domnii
ml(e) credincios, Toma stolnicul cel mare, acea a patra parte de sat de Itesti, ce
mai sus scriem, necIdtitd nici dandoard, In vci, peste cartea domnii ml(e).
V /tic, g(t) d(t)To orud <7151/1643> $(448dpii) k <28>.
t CAM r(0)C11(0)A(H)Hl REAtA.
TOAEFIAWKO KEA AtUr(0)45(E)T HCKAA

<rn. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>:

Ispisoc domnscu

pr Itesti, la tinutul Dorohoiului, pr Basau, de la Bentea <si una din prima


www.dacoromanica.ro

41

jumdtate a sec. al XIX-lea>: Anul 7151 <1643> fevruar(ie) 28. N. 2.; <addugat cu
altd cernea15>: No. 2.
Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, IX159. Orig., hdrtie difolio (30 x 21,3 cm), cerneald
neagrd, filigran, rupt putin laindoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, pierdut; a fost atasat la acest
document un alt sigiliu timbrat desprins de pe un document de la Stefdnitd Lupu voievod.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/38 (xerocopie dupd orig.).
EDITH: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 43, nr. 22 (orig.).

1643 (7151) martie 1

39

Copie incredintatd, dupd ispisoc a domnului Vasle v(oie)v(o)d, din anii 7151

<1643> mart(ie) 1, cuprinzdtor de giudecata ce-au avut un IonaF(o) Grecul, i


Vasfile Steful, i Costandin Bant4 i Vasle Carlig, nepotii lui Toader Carlig, i cu
alte niamuri, pentrti hotarul moii Bologetii.
Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 376, f. 17 r.-v. Rez. dezvoltat In copia une anaforale
din 1814 noiembrie 24.
EDITH: Codrescu, Uricarail, VI, p. 289, nr. 2/1 (ment. dupd rez. de la Arh. Nationale la.si).

1643 (7151) martie 8, Ia0

40

t liw EACHniE KOEgoAd, 15(o)1Naio Al(H)A(o)cTipo, r(0)Cit(o)A(d)pt 3EMAH


MWAAAKCKOH.

Cbm(6)

npimAowE

nptA

Hanoi

nptA

EtCHAIH

HALLIHMH

MWAAARCKHAIH goAtpH, KEMIKHAIH H AidAHAIH, 114664 H Ch peTin EMS, IKACHATE,

H TIMACiE H flHAoHIE, H Ch w6pHH H)r, pc64, c(h0H(o)ga IrAtiropiE, KHVMH


tint:Mitt tliopt, H THNI(E) 11111)(441441 H Ch HHH)( SpATird)( EA16, c(w)H(o)KH
CbcTd.tdE, no ti)( Aospoa goat, HEKtim HEnoHMAEHH A NH npHCEitogaHH, H
npomlim coa wTHHild H AtAtiHtid, LIETEptTA tiAcT(h) WT CE40 1110pERIN, LITO
g(0)4oCT6 h1cK0H, wT gdTp6E
VcTV AtARt, rAE>2 SiidAET Ataac gh 11p6Tt,
Um), H wT noAdt H WT gEc npii)(oA. TA WHH npoAtin(H) HAw KtpHOM6
Bo4tpHH6, 10pre KEA gHciiiapHHK, pdAH EAtid CTO CTO H MAIO AECtT TelitEpH
CpEgptHH)(.

wT Tom, TH4E) ripiHoWE nptA HAMH H riptA HAwHAtti BOAtpH Cad, H


T6A0pHIlm, H I1A3op, u TWHAWK0, H Mode H HIIKV , CGOKONH
KHVH,H h1KoS, nptWNVLI,H AomwH, H TioK(E) nAEMEHHH,H HM, MapHKA H WhCTACTE,

c(6040)KH 11p6Kwn, H Ch HH)( nMAIEHHH,H H, H npommt CROA wTH(H)114 H


AtAHHHA, nonogHHA wT cE40 XiirtHH, TH7K(E) wT ToT g(0)AocTV, WT KATO CE40
H wT gEc lipnoA. TA wHH npoAdmi TH4E) BoAtpHH6 r(o)cn(0)ACTE(4) mH
KtpHitt, 10pre REA gHcTiAtioNHK, pdAH TpH CT0 H neT(h) AECtT TAAEpH cpEsplanx.

42

www.dacoromanica.ro

twg(E) ISopoc H CI TI4IWA1411 TdKo)KAEpE wHH Flp0AA4H 44CTV HM wT TOd


E1040KHN4 WT CEA0 gHrtHH, K811110 CI THr Hp0AdVAHHH,H.

WT TOM, THX(E)
HWHAWK0

rd13pH4

nptA

npiHAowE

HdAIN

THTt,

HM,

CECTpd

riptA NdWHmH sontpH

C(111)11(0)KH

AdA111411,

EFIVU,11

MilrIHAI %opt, H npoAaAH cgoa npage WTHIINd H AtAHHIld, WECT44 44CT(11)


WT tor(o) cE40 %palm, WT HATO cE40 H wT KEC nprixoA. Ti WW1 npoAaaH
tH)g(E) s04tpHH6 HAW KI4W(E) nHcalilidrO, pun EANA CTo H nET(10 AECtT
T44EpH CpE6pINI1r.

H WT Tom TilKONFAEpE npiHAowE npt,d, HAAlli H nptA ildwriAsH sontpH KlICH

C01011(0)KH rpOCBAWKH WTEmil, F10


FIN

I1pHCE40134HH, H npoAaaH H

Hx. Aospoio KOAIO, HEKHA1 HEI1ONVHCAENH 4

npaga WTH(11)11d H AtANNIld, TpETAA LI4CT(1)

WT TOr(0) CEA0 lhopunH, wT KATO CEA0, H WT float H WT KEC npHX0A. TA


WHH npoAaAH mg(E) 1ontpHH8 r(0)CF1(0)ACTK(d) AIN gtpHar(o), 10pre gE A
EIACTIldp, paAH Aga CTO H !lo(h) A,Ectt TdAEpH CpEgptilHr.
KICT414

ni14THA

BCE

C't

Ero

At(H)A(o)ct(h), n(a)H6

THr n(H)H(t)sH

HCDAhHd

10pra

REA

F1HC4HHHA1,

6151111(E)

ENCTILWNHK,

Eh

pVKH THM

npOADKFIFIIIHM WT nptA HaAIN H nptA N4WHA1H RoAtpH.


MH,

IHNO

BKHAtrOM

14KO

lir

AOSpogO4H0E

TOKMENF(E)

<H>3

HCIWAHOE

sontpilliti
r(o)cn(o)Acu(a) MH KtpNoMe, 10pre BEAHKer(o) KricTirdpHHKA Ha Ttr KilW(E)
nptA pELIENH LIACT(b) 34 WTN(H)HB WT CEA0 1110pE11111 H WT HrtHH, IMO Ad
34nAdTB,

MN

WT

LUC

EIFIE*(E)

A4A0r0A1

110TlipLAFIX0111

ECT rind, Ch KICtM Aoroom, HEHOKOAtEHAIH FINKOAHNS(E), Ha RUH.

ti

HaptAEHTE

4TO

WHN

HAWN

lid

TOTH

CEAOKE

<w>4HH

<H>4K0

CIAAETEACTKoKdAH nptA FidAIH 4)K(E) WHH 1134d>4annn WT OHITIE WT GaHlptHH.

HHO MUt npOtliAtET Ci

Eh HtKdd gptAtE ttx HaptAEHIE H Ct TOT dpug cup,

Ad C(t) HE EtpBET, HI Ad KlatAH WT Hmix.

AIOAH

H A4

Eh pdg(H) Ir(o)

m(H)A(o)ct(H) gHw(E) HHCAHHOAIS.


NH Ad C(t) HE BAINUMET nptA CHM licTIIHOM 4NCTOA1 HdWEAl.

h1C, 4040)

Al(d)pT(e)
t CUM 1{0)C40)A(H)H'h REAINA.
Tikx315d

TOAEpdIHKO REA AW1f0WE)T HCKdA

p>.

t AVAIHTFIAWKO <filiC44>.

t Io Vasilie voievod, din ulna lui Dumnezeu, domn al frii Moldovei. Ma' au
venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mic,
Albul i Cu fratii sal, Vasilie, i Tdnasie i Andonie, i Cu cumnatul lor, Ursul, fiii
lui Gligorie, nepotii lui Mihil Ciurea, i, de asemenea, Mihalceai cu alti frati ai
sAi, fiii lui Ostafie, de build voia lor, de nimeni siliti i nici asupriti, i au vndut
dreapta lor mind i dedind, a patra parte din satul Ciurqti, care <este la gura Delei,
unde>2 cade Delea in Prut, in tinutul 14, din vatra satului, i din camp i din tot
www.dacoromanica.ro

43

venitul. Pe aceea ei au vndut-o boierului nostru credincios, Iurga mare vistiernic,


pentru o sutd i cincizeci de talen i de argint.

$i intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastrd i inaintea boierilor


notri Saya, i Tudoriti, i Lazor, i Iona$co, i Tudosie i Nacul, fiii lui Vdscan,

nepotii lui Iacob, strdnepotii lui Doma, i de asemenea veril lor, Marica i
Ndstasie, fiii lui Precup, i cu alti veri ai lor, i au vhdut dreapta lor ocind i
dedind, jumdtate din satul Ungheni, de asemenea, din acel tinut, din vatra satului i

din tot venitul. Pe aceea ei au vdndut-o, de asemenea, boierului credincios al


domniei mele, Iorga mare vistiernic, pentru trei sute i cincizeci de talen i de argint.
Si, de asemenea, Boros i cu Tadman de asemenea au vdndut partea lor din acea
jumdtate din satul Unghni, impreund cu ace$ti vdnzdtori.
$i intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor
notri Ionaco i Gavril i sora lor, Titea, fiii lui Damian, nepotii lui
Ciurea, i au vandut dreapta lor ocind i dedind, a asea parte din acelai sat
Ciure$ti, din vatra satului i din tot venitul. Pe aceea ei au vdndut-o de asemenea
boierului nostru mai sus scris, pentru o sutd i cincizeci de talen i de argint.
$i intru aceasta, de asemenea au venit inaintea noastrd i inaintea boierilor
notri toti fiii lui Grosul din Ciureti, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni $i nici

asupriti, $i au vdndut dreapta lor ocind i dedind, a treia parte din ace14 sat
Ciureti, din vatra satului i din camp i din tot venitul. Pe aceasta ei au vdndut-o
de asemenea boierului credincios al domniei mele, Iorga mare vistier, pentru doud
sute i cincizeci de talen i de argint.

$i s-a sculat milostivirea sa, pan Iorga mare vistiernic, i a pldtit deplin toti
aceti bani mai sus scrii, in mdinile acestor vnzdtori, dinaintea noastrd i
dinaintea boierilor notri.
Deci noi, dacd am vdzut tocmeala lor de buravoie i plata deplind, i noi de la
noi incd i-am dat i i-am intdrit boierului credincios al domniei mele, Iorga mare
vistiernic, aceste inainte zise pdrti de ocind din satul Ciureti i din satul Unghni,
ca sd-i fie lui cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Iar dresele care le-au avut pe aceste sate, ei aa au mdrturisit inaintea noastrd
cum ei le-au pierdut de la Oite din Oiteni. Deci, dacd se vor ivi andva acele
drese i cu acel uric bdtrdn, sd nu se creadd, ci sd se ja de la acei oameni i sd se dea
In minile milostivirii sale mai sus serse.
$i altul sd nu se amestece, inaintea acestei adevdrate crti a noastre.
La Iai, anul 7151 <1643> martie 8.
t insui domnul a poruncit.
Toderwo mare logofdt a iscdlit.
Dumitraco <a scris>.
Dupa GhibAnescu, Surete, III, p. 161-165, nr. 97. Text slavon dupft orig. i trad. editorului.
Biblioteca SaltAlcov-Scedrin", Lenigrad, Fond Buznea, dos. 11, f. 1 (orig.).

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CDLIX/5, f. 2 r. (copie dupa
Inceputul documentului).

Arh. Nationale Iai, CDXXXI/190, nr. 5 (rez.); CDXXXI/191, nr. 5 (rez.); CLXII/4 (rez.

dezvoltat); CDLXII/5 (rez. dezvoltat rom. i grecesc).

44

www.dacoromanica.ro

ALTE EDITIL Moldova, IV, p. 66-69, nr. 21 (trad. rom. cu slove chirilice dupd orig. 5i trad.
In limba rusa).
Toate parantezele din text ne apartin.
2 Lipsd In textul editat. Completat dupd inceputul aceluia5i document, aflat pe fila a doua a
documentului din 1643 (7151) aprilie 25, care se pAstreazd la Arh. Nationale Bucure5ti, Documente
istorice (fost. Bibl. Acad.), CDLIX/5.

3i

4 A5a in textul editat de Gheorghe Ghibdnescu.

41

1643 (7151) martie 8

t Eu, Gligorie si Dumitrasco, feciorei Agahiei, nepotii Nastasie preutsei, din


Pnicesti, insumi pre mene si pre frate-mieu, mdrturisescu cu ceastd
a
no(a)strd, cum de bundvoia no(a)strd am vndut partea mamei no(a)stre, Agahiei,
scriso[r]arel

din Pdnicesti, ce s'A' va alge partea mne no(a)stra, parte din gios, dumisale
vornicului, lui Cujbd, dereptu dzce lei, de-[a]nnaintea lui Paval din Tocsab<ni>2,

si a popei lui [Gliu] Gligorie, si a Niculei de Baltni, i Ursu din Tocsdbni,


Costantin diiacul de Sandrni i Alexa de Dumesti.

Deci s aibd dumnealui a-si face ispisoc domnescu, ca sd-i fie dumisal(e)
direaptd mosie. Pre mai mare credintd,
pus<u>2-ne-am si pecetile no(a)stre.
nt-r(o) zwila <7151/1643> mapT(i6) fi" <8>.
Costantin <m. p.>.
t tIneV nac<en>.
t emie 4dCT C(11)11(0)KEr &aoje WT
<Pe verso, insemnare contemporan5>:
111111114E111H3;

<doud insemndri romnesti din sec. al XVIII-lea>: 7151 <1643>

martie 8 <si> Pdnicesti", <o insemnare In limba greacd si o alta insemnare din sec.
al XIX-lea>: No. 6. 7151 <1643> mart(ie) 8.
Biblioteca Academiei Romdne, Fotografii, foto. dupd originalul pdstrat in Arhiva Institutului
de Istorie din Lenigrad, nr. 67.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/41 (foto. dupd orig.).
EDITII: Moldova, IV, p. 65, nr. 20 (trad. rom. cu slove chirilice dupd orig. 5i trad. in limba rusd).
I Slova e, modificatA dintr-un o.
2 Omis.

3 t O parte de la fiii Agafiei din Pdnice5ti".

1643 (7151) martie 8, Ia0

42

Adeca eu, Gligorie Urche vornicul cel mare de Tara de Gios, depreund cu
nepotii miei, cu Neculai Urche spdtariul cu Nistor Batiste, ddm stire cu ceastd

www.dacoromanica.ro

45

scrisoare a noastrd cum de bundvoia noastrd ne-am tocmit i ne-am inpdrtit cu toate
satele ce ne-au rdmas de la pdrintii notri, de pre Nistor Urche vornicul cel mare i

de pre Mitrofana, giupneasa dumisal(e), a cumpar5turi, ca i moii de la


strmoii notri.

$i s-au venit pre partea lui Gligorie Urche vornicului: satul Dumbrdvita, pre
$omuz, cu loc de moar(d) i de hdleteu in Somuz, i a opta parte din Rdciulni,
lar(A) pre $omuz, i a treia parte de Soimdret(i) pre Moldova, cu vad de moar(d) in
Racica, ce-s la tnutul Suceavei, i Stroetii, deasupra Cotnariului, ce-s la tnutul
Romanului, i satul Goetii, i silitea Mandretii, pre Bahluet, i gium5tate de sat
de Sirbi, i pdrtile de Lungani, i de Bdnet(i), i din Septeni, i din Oneti, i din
Waltat(i) i o bucata de hotar di hotarul Thrgului Frumos, ce-i stalpit i hotrdt, ce-s
la tnutul Carligaturei, i Schendiretii, i Scocul i pdrtile din Colunet(i), ce-s la

tanutul Sorocei, i Verdenii, pre Vlamnic, i prtil(e) din Boldet(i)i i din


Bogddnet(i), ce-s la t<nu>itul Iailor, i Cauetii, la tanutul Vasluiu<lui>l, i
Vladetii, cu a treia parte den a treia parte de baltd din Gmene i cu a treia parte
din Mezin i din Rdcariul, i Pdcicnii, ce-s la tanutul Chighciului, i satul
Draculetii, ce-s la tnutul Ldpunei, i parte din Avramni, ce-s la tanutul
Orheiului.
Si s-au venit pre partea lui Neculai Urche: satul Bilavintii, cu hdlteu i Cu
moar(d) in Viliia, i giumatat(e) de sat de Butici, i pdrtile din Sinchieut(i), ce-s in
tnutul Hotinului, i Mitcdul, la t<nu>ltul Cem5utilor, i satul Ldtcanii, cu silitea
Fundnii, ce-s la tnutul Romanului, i Tampetii i pdrtile din Dragomir<eti>l,
ce-s la tnutul Neamtului, i Vulpetii, i Peperigii, i pdrtile din Poiceti i din
DrAgoet(i), ce-s la tanutul Sorocei, i $chii, pre <Pru>it, i pdrtile din Hotinet(i),
ce-s la tnutul Iailor, i Pdcurdretii, cu a treia parte den a treia [dinn a treia] parte

din balta Gmenele i cu a treia parte din Rdcariul i din Mezin, ce-s la tinutul
Chighciului, i Giuletii, pre apa B(a)rladului, i D5ncnii i prtile din Chiei i
din Foltet(i), ce-s la tnutul Lapunei, i giumatate de sat de Hulubet(i), ce-s la
tnutul Tecuciului, i giumdtate de sat de Zaiceoci, ce-s la tanutul Orheiului, i
partil(e) din Scortet(i) <i>2 din Glodeni, ce-s la tnutul Crligturii,i partea din
Bruduret(i), ce-i in tanutul Vasluiului.
$i s-au venit pre partea lui Nistor Batite: satul Brdtetii, cu blti de pte, i
giumdtate de sat de Fedeleni i pdrtile din BrAtulet(i), ce-s la tinutul Romanului3,
i Cobcnii i azdnetii, pre Rdut, i giumdtate de sat de Potlogni i partea din
Cozmet(i), ce-s la tnutul Orheiului, i Posadnicii, la tanutul Iailor, i Ndmetii,
pre Edrici, ce-s la tnutul Flciiului, i Ciureletii, i partile din Cotmanet(i) i
Wadnii, in tnutul Bfirladului, i Mihnetii, i a treia parte de Cioltani i partile din
Mohorati, ce-s la CArligdturd, i Largnii, cu a treia parte din[n] a treia parte din
baltd Grnenil(e) i cu a treia parte din Rdcariul i din Mezin, i Bdrboii, la tnutul

Chighciului, i <gium>15tate de sat de Fundni, in gura Berhciului, ce-s in


tanutul Tecuciului, i pdrtile din Drdganeti, i din Cioldneti i din <Prajila>4, ce-s
la *tutu! Sorocei, i partea din Steredzeni i din Giugastri, ce-s la tnutul Putnei.
Aijdiril(e), alte sate <intregi i>4 pdrti de ocine, cari nu s-au pus aici, pentru
ce-s de glceav<d>l, deaca s vor dezbate i sa vor aedza, sA avem a le pune iar la
mijloc, sd le im<pdrtim in>4 trei pdrti. lar de s-are prilej(i) sA ias(d) vreun sat din
46

www.dacoromanica.ro

partea vreunuia i sA scadzd din vreo parte de aiastea ce am fcut, sd nu s(e)


<strce>4 aceastd inpdrtal(d) a noastrd, ce-(i) va lua in locul acela dintr-aiaste sate
pdrti ce s-au Idsat, innapoi, ca s n-aibd pagubd i sd <fie to>4cmala noastrd
neclatitd. lar pentru cheltuiala dumisale vornicului Urche, ce-au cheltuit pe trbele
casei noastr<e, cate>4 datorii adevdrate, ce-au ardtat dumn(ea)lui i zapis(e) de la
pdrintii notri, ce s-au socotit cinci sute de galbeni, fdr(d) de partea d<u>imisale, c-au

cheltuit, i-am Idsat dumisal(e) pdrtile noastre ce ni s-au venit in Cpliniti i in


Buhainti, ce-s la tnutul Hrldului, ca nici noi sd nu ne mai amestecdm acolo, nici
parte sd crem, nici dumn(ea)lui de acle datorii sd mai pomeneascd, nici sd le
ceard de la noi, cd am dat ca sd nu mai hie intre noi price.
Si in iastd tocmal(d) i de bundvoie inpdrtald s-au fIcut dinnaintea sventiei

sale, mitropolitului Varlaam, i a lui Toderwo logofdtul cel mare, i a lui


Petriceaico dvornicul cel mare de Tara de Sus, i a lui Gavril hatmanul, i a lui
Gheorghie pdharnicul cel mare, *i Apostol Catargiul postelnicul cel mare, i a
Iorgdi vistrnicul cel mar(e), i a Tomei stolnicul cel mare, i a Gramei jitnicriul
cel mare, i a lui Vas(i)lie Banul medelnicriul ce! mar(e), *i a lui Rdcovit(d)
logordtul al doile, i a lui Gheorghit(d) logofdtul al treil(ea) i a multi bojari din
Curtea mdriei sale, lui vodd, i voinici dinnainte.

Si, mai pre mare credintd, iscdlit-am i ne-am pus pecetile cdtr acest
adevdrat zapis, ca sd s(e) tie.

Him 8 hie, KO 4(t)T(o)

,z,315116 <7151/1643>,

iii(t)c(A)u.a m(a)p.r(e)

IT <8>.
nuiropie XptKe AliOpHHK
HIIKOAAH XptKe <rn. p.>5.

p.>5.

Nestor Baptista6 <m. p.>5.


gepnaam AIHTp0110AHT <M. p.>.

fl3, TOAEpAWKO AWKONS(E)T, HCKAA <M. p.>.


<YIHOCTOA KrrapvvA>2 REA HOCTEAHHK

p>5.

rEwprie REA H.:MI.111K <I11. p.>.

t13, IIETpH4riliK0 A,B0pHHK


rdRpHA rETA1dH

p.>.

<rn. p.>.

PLKORHall tIEXdHAW110)45(E)T <M. p.>.


p.>.
Hoppe REA RIICTtpHHK
t13, TOM HOCTEAHICHK, HCK114, REA CTOAHHK <m. p.>.

['petite IKEA NCHT(HIALIAp) <M. p.>.


113, IKACHAiE
1113,

111

8 a1 REA wEitpepr

AVAIHTpAWKO HCKAAX <M.

<m. p.>.

p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. moldovenesti, 1/9. Orig., hartie (44 x 29 cm), rupt la indoituri,

patru sigilii melare octogonale, din care trei aplicate in fum si unul In tus. Primul, al lui Grigore
Ureche, are In camp un scut incarcat cu o cruce sau un lambel cu cruce" (v. Maria Magdalena
Szkely, Herladiaz, genealogie qi sigilografie la familia boierilor Ureche, in ArhGen, I (VI), nr. 3-4,
1994, p. 37), timbrat cu o casca cu lambrechini i literele latine M(are) V(ornic); al doilea, al lui
Neculai Ureche (mostenit de la tatal sau, Vasile Ureche), are in camp un scut baroc, avand in camp.

www.dacoromanica.ro

47

acelasi lambel cu cruce (eadem); scutul este surmontat de coif, care are de o parte si de alta slovele: E

(initialele numelui lui Vasile Ureche) al treilea al lui Nistor Batiste, are In camp pe Sfintii
Imparati Constantin si Elena, tinand crucea, iar a patra, a lui Apostol Catargiul mare postelnic, pare
avea in camp un scut oval, Incarcat cu un animal rampant.
Idem, Fond Sever Zotta, dos. nr. 35, f. 9 v.-11 r. (copie moderna, Para sfarsit, numai cu
valeatul, cu majoritatea numelor de sate citite gresit); dos. nr. 126, f. 36, nr. 3 (rez. th.r valeat); idem,
Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), DCCLXXVIII/15 (copie din 1826 martie 25, cu data de zi: 9).
Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XCVII/9 (copie din 1807 ianuarie 18, cu data de zi: 9);
idem, Documente, DCCXCl/359 (copie, dupa copia din 1807 ianuarie 18); CCLIX/1, f. 5 r. (rez.);
CCCV/11, f. 1 (rez.).
Bibl. Acad., Fotografii, XXIX/23 (foto. dupa orig.).
Inst. de Ist. A.D. Xenopol" Iasi, Fotografii XXVII/42 (xerocopie dupa orig.).
EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, VI/2, p. 152-154, nr.1 (copia de la Arh. Nationale Iasi, Fond
Spiridonie, cu majoritatea numelor de sate citite gresit); Iorga, St. qi doc., V, p. 28, nr.127 (regest
dupa copia din Fondul Spiridonie); Costichescu, Varia, In loan Neculce", VI, p. 271-272 (copie);
Cioculescu, Grigore Ureche $i nepotii scli, p. 1-2 (orig.); Creqterea colectiunilor, XLVIII, 1937, p. 59
(rez. dupa orig.); Catalog, Supliment I, nr.629, p. 208-209 (rez. dezv. dupa orig.).
I Rupt.
2 0111iS.

Romanu", scris pe loe razuit.


Rupt; completat dupa Ghibanescu, Ispisoace, VI/2 (vezi EDITH).
5 Sigiliu melar.
6 Semnatura cu litere latine.
7 in text: mare medelnicer".
3

<Dupi 1643 (7151) martie 8>

43

Satele ce au iqit din parte lui Niculai Urche dupd imprtald ce s-au impartit
cu unchiu-su, Gligore Urche:
t partile din Dragomireti, ce sintu OT g(o)noc-ri Neamtu.
t giumatate de sat de Zacioci2, ce sintu la tdnut Orheiului.
t Mitcdul la tinutul Cernutilor.
t giumkate de sat de Hulubeti, ce sintu OT KONOCTI Tecuci.
Sate care au fostu neimpartite i le-au vndut Urche:
t Ttdrni (indreptat: casete din Iai).
t Meduvica3, la Hotin.

t Caznqti.
t Bratuleti, la Roman.
t o parte de Piscani, In arligkura.
t Manceti (adaos: la Lpuna).
t Tatdrnii, la MO.
Viile neimpartite:
t 3 falci i giumtate In Buhalnic4.
48

www.dacoromanica.ro

t 8 falci in Zlodica; le tine Chiriiacu, cu cramd cu tot.


t 2 falci i giumdtate in Zlodica; le tine Urichioaie.
t 1 falce in Piscop; tij, o tine Urechioaie.
t crame in Cot(nari), care le tine Urechioaie.
t 3 falci in Zlodica, le tine Ionaco, pentru un poloboc de mire.
t casdle in Ia(i), cu dughiand, le-au vfindut, <drept>5 2 200 lei.
Ce au luat giupdneasa lui Urche de la Goeti:
t 4 ndfrdmi fmeieti cu mdtasd.
t 1 pdrche de cercei de aur, cu mdrgdritare stricate.
t 2 pdrechi de s'AA i de aur, cu margritare i cu pietri.

t 2 inle de aur.
t niste torcosd si alte pietri mdnuntle.
t niste fluturi de argintu i poleiti.
t niste tinte de ceaps i poleite.

t 5 sdrvete.
t 2 brde de m'Alud agravan i.
t 1 fatd de perind aldgea.
t 1 pdrche de mdnici cu
t 2 pdrechi de brAtsri de aur.
t 1 parche de bratari di argintu i poleite.
t 2 cdmes(i) frneiesti cu mdtasd nnie.
t 1 cupd de argintu.
t 1 plasd de cutitu viarde cu pietri.
t pdrche de nasturi poleiti.
t 4 fte de perind, tij.
t 1 fatd de masd proastd.
t 1 prostire alb.
t 1 slicu vrde cu jder.
t 1 pologii de taifa.
t 1 rochie vrde de taft.
t 1 piulit de argint poleit.
t I lingurd de argint.
t 1 habaciu de tafia.

t 13 blide de plumb.
t 3 blide de plumbu mari.
t 2 grdtare mari.
t I leghian.

t 1 tava.
t 3 frigari de her.

www.dacoromanica.ro

49

t 2 tigdi de prjit.
t 2 tij (adaos, tigdi) Cu picioare.
t 2 svnice de aramd.

ip de plumbu.
t 2 traiste cu cuie de indrild.
t 1 fufatd de aramd cu poalele de urinic.
1

t 16 tingiri cu addri mai mici.


t 1 oghial prostu.

1 cergd roOe cu la(te)6 mici.

1 aldare mare de bre.

t 1 adare mai mica', de traba casdi.


t Ce-au luat giupaneasa lui Ureche din mndstire de la Svinta Vineri:
t 1 tdbar caragiu de postav suptire.
t 2 mse de pandzd.
t 2 scoartd vechi.
t 1 covor agimdscu.
t 3 cergi: 2 Mtge, 1 albd.
t un aternut cu 4 perine.

t 1 oghial.
t 3 tingiri.
t 8 oghiale.
t 3 tingiri.
t 2 tigdi.
t 5 blide de aramd.
t 1 tavd Cu capacu.
t 1 frigare.
t 2 tigdi cu picioare.
t 1 scoartd vche.

1 grdtar.

t 2 catulci [catulcuci] dqrte.


Vita ce au luat giupdniasa lui Ureche de la Goeti:
t 60 vaci, Cu boi, cu gonitori, Cu

t 40 de mascuri.
t 10 biholi.
t 20 iape, cu 7 cai tineri, cu strdjnci.
t 5 cai invdtati.
Tigani n-am luat nimic.
50

www.dacoromanica.ro

t Alte dirse i zapise pe satul din Tara Lesasca si niste nasturi de aur, dac-au
murit Urche, le-au luat Donie, ficior Hancului, s-au fugit acia in tar[a]7.
Dupd N. Iorga, Un mcMunchi de vechi documente romdnefti, 7n Convorbiri literare", nr. XXXIV,

fasc. VII, 1900, p. 620-622. Dupd orig. de la Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl.
Acad.), XLVII/97.
Datat dupd doc. anterior.
din tinutul.
2
3
4

La N. lorga: za Cioci".
Gresit, In loc de: Medvica".
Gresit, In loc de: Buhalnit(a)".
0MiS.

Completat, dupd un cuvdnt care apare mai jos.


Acest pasaj a fost addugat mai tdrziu, dupd moartea lui Neculai Ureche; Donie este fiul lu
Mihalcea Hdncu (Stoicescu, Dictionar, p. 407-408).
6
7

44

1643 (7151) martie 10, Ia0

Ilw

114CH4iE

15(0)*TIO

KOEBOAd,

1111W4AdECKOH. G14((E) TOT HCTHNTH

IIAIU

111(H)4(0)CTTIO,

r(o)cri(o)A(d)pt ,3EMAH

tpHTH Eutpimv, rpdAld KEA NCHTHH4tp,

CA8*HAH H3 AdEHTH HHWTH C(A)TO NOLIHEWTH r(o)cri(o)A(e)piar npho1cA(1) HdC

A(h)HEC(h) CACHAN P(OCNO)ACTE(d) MH H 3EAIAN KOCNO)ACTE(0)


MH, TAM H MH, KHAtEWTH E1(0) gtpaaolo cn6ms6 AO WIC, *MUM ECA1h1
EbIEWTH,

WCOEN010

H4WEIO M(H)4(0)CTTIO, <H>)

AditH

3d

s6KLITH 3d

AddHTE

1(0Tdp

CHAO EM8

flpdgd

Mil40g44H

ECA1111

Mt!. 6 NdWEM6

3EM4E WT Tplr HAW Kpacaia, 4TO TOA

3EMAH, MWAAdECTtH EAHd E6K4Tti

/11H40g4HTE WT 111Q4HApti EOEKOAA,

C(61)H11 NOK0HHdr(0) PdAtid KOEKOAd, H WT HHH)( r(o)cn(o)A(a)pTax.

Ttm paAi, TA E8K4T6 34 3EMAE WT roTap Tphr H4W KpdCHTH K4K0 Ad EiNt;
H WT HdC npagee AddHiE, H MHAMHTE, H 6pliK H HOTEpt*AEHil, Ch glICAM
A0)(0A0M, HENOKOAEHMH HHKOMK(E), H4 EtKH Et4HIH.

HH Ad COO HE 6MHUMET npti CHM MICTWM Kocno)Actg(a) MN.

Ov111e,E(11) A(t)TO ,z(315114, m(t)c(A)tte m(OpT(E), i A(h)H(a).

CddM P(0)Cf1(0)A(H)H1t gEtliiket,

11W 114CHAHE HWEgOAd

<rn. p.>.

,A,VMHTpdWKO <nace4>.

t Io Vasilie voevod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Iatd
acest boier drept i credincios al nostru, Grama mare jitnicer, a slujit de demult
altor sfnt rdposati domni, care au fost inaintea noastrd, iar acum slujeste domniei
mele i tdrii domniei mele. Deci, si noi, vzind slujba lui credincioas catre noi, 1-am

miluit cu deosebita noastr mil, <si>' i-am dat i I-am miluit in tara noastrd,
www.dacoromanica.ro

51

Moldova, o bucatd de pdmnt din hotarul Thrgului nostru Frumos, care aceastd
bucatd de hotar i-a fost dreaptd danie si miluire de la Alexandru voievod, fiul
rdposatului Radu voievod, si de la alti domni.
Pentru aceea, aceastd bucatd de parndnt din hotarul Thrgului nostru Frumos,

sd-i fie si de la noi dreaptd danie si miluire, si uric si intdrire, cu tot venitul,
neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sd nu se amestece inaintea acestei arti a domniei mele.
La Iasi, in anul 7151, luna martie, 10 zile.
t insusi domnul a poruncit.
Io Vasile voievod <m. p.>.
t Dumitrasco <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), DCXCV/42. Orig., hArtie difolio
(29,7 x 21cm), rupt la Indoituri, sigiliu domnesc melar, aplicat In ceard rosie, deteriorat.
Ibidem, DCXCV/43 (trad. din 1665 <7173> ianuuarie 30, de Procopie dascd1 la Mitropolie);
DCXCVI/118 (rez. Intr-o hotarnicd din 1799 noiembrie 4).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/44 (foto. dupd orig.).
I

Omis.

45

<1643 (7151)> martie 10, Ia5i

10 mart(ie) 7141 <1633>1.


Vasile vodd aratd cd mai multi mosneni vdnd locuri si vii la Cotnari lui Toma
vel stolnic, pentru 150 de ughi.
Dupd Iorga, St. si doc., V, p. 21, nr. 93. Rez. al editorului dupd orig., care se afla In Fondul
Spiridonie (astAzi la Arh. Nationale Iasi), Cotnari, III (documentul nu se mai gAseste In acest Fond).

1 Probabil editorul a citit vdleatul gresit: 7141 <1633>, In loc de 7151 <1643>. De altfel,
Toma <Cantacizino> a fost mare stolnic Intre 1638 februarie 4 si 1644 iunie 15 (v. Stoicescu,
Dic fionar, p. 361).

1643 (7151) martie 11, Ia0

46

ilw

EACHAiE

A1WAA4KCKON.

CibK(E)

KOEKOArl,

B(0))itil0

npinAowe

nptA

<m(n)a(o)cTio>l, r(o)cn(o)A(a)pt 3EMAII


HdA111
np<t>IA <6CliM11 114111>IHM11
11

MWAAAKCK111/11112 SonApH, liE411KHM14 H MdAHMH, CAVra HM(4) AV<MHT>INILIKO KONd4, H

CI sprr
HEKHM

Ero,

(DHLHOA,

HE110H6NCAEHli

C(111)H(0)Eii
HH

<K11611,11>I ...I,

INAOCKt1,

11pliCE4OKAHH,

A(t)AH(H)H4, WT TpETA4 LIACT(h) <WT CEA0

11

Ilp<0,4,>144H

A111,1E4114,

<3t1
CK04

LI>IETKpliTde1

HM A>lospoto KUM,
npaga

WTH(H)114

11

LIACT(6), LIT<O>3 6

g(o)nocTv blegoa, WT CptAlid 4/1CT(h), CI, MtCTV 3,1 CT<M11, 10'1 Ms MtCTV 3d
mum', H CI CtHONUTI4MH li WT KEC npnro<A. TA WHH npoA>la<a>111 HASH
cnvr(ap), paAi cEm(h) ArctT N WCHIN T44Epli CpESIiiir.

52

www.dacoromanica.ro

H K1ICT<M1 Ct 114>'t critt(ap)

1144THA

8cs HCNAIHA THr nOOK-OsH, OH


WT n<pt>IA

<T44EpH Cp>IEEHH)(9 RhptiKH AVMHTp4111K0 HOndli H sper(A) sro,


<HAMH H n>Ipth, 11411111MH noAtpn.

HHO MH,
341144TV,

11K0

6<EHAtrOM MEMO HHmH A0E>lp0Ko4HOE ToKMEM(e) H

HCIL11110E

4 MH <H WT HAC AdAH H>1 NOTKrhMAHr<O>IM cAl3rA HAW, <HAt UMW,

WTHHHA H AtAHHHA !MINE pE>I4EHH4, WT TETA LieCT WT CE40 MH4EIIIH,

ETKWIITA LUCT,

<WT C>IptAHA ti4CT, Ch MtCT8 34 CT4E, H Ch C4HHo7IC4TH4 .1H H WT KEC flpHrOA,


KAKO

/44

BhACT

EM6

ripAKA

WTH(H)HV,

A<tAHH>1114,

KVNENCHHA,

NOTKplIMAEHIE, ...1A0 HEnOKOAEHMH HHKoAHM(E), Md EtKH,

H NH A.<4 Ct>I HE VMHWAET nptA CHM HCTHHHOM MICT<I$ newom6>1.

g hic, R(b) A(t)to ortie, M(t)c(i9)d m(tOp(rio),

7iT

AWH(H).

CddM r(o)cn(o)A(H)wh BEAM&

TOAEpAWKO KEA 4WK0)4.(E)T

<m. p.>.

t 44,VMHTpAWKO <nHcan>.
t lo Vasilie voievod, <din mila>I lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata au
venit Inaintea noastra 5i Inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari i mici, sluga
noastra, Dumitra5co Copaci, cu fratele sat', Onciul, flii Tudoscai, <nepotii> ...I, de
bunavoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, 5i au vandut dreapta lor ocina 5i dedina, a
patra parte din a treia parte <din satul Mile5ti>l, care este la tinutul Ia5i, din partea de
mijloc, cu loc de iaz, <si>' cu loc de prisaci, 5i cu fnete 5i cu tot venitul. <Pe aceasta ei au
vandut-o>1 lui Ilea spatar, pentru 5aptezeci 5i opt de talen i de argint.

Si <s-a>' sculat Ilea spatar 5i a plait totul deplin, ace5ti bani, 78 <de talen>' de
argint, In minile lui Dumitra5co Copaci 5i ale fratelui su, Onciul, dinaintea <noastra>
Inaintea boierilor no5tri.
Deci noi, daca <am vazut>I tocmeala <de bunavoie intre dan5ii>1 5i plata deplina, iar
noi <5i de la noi i-am dat 5i>I am Intarit slugii noastre, <Ilea spatar, ocina i dedina mai
sus>' zisa, a patra parte din a treia parte din satul Mile5ti, <din> partea de mijloc, cu loc de
iaz, 5i cu fanete, ...I 5i din tot venitul, ca sa-i fie dreapta mina, 5i dedina, 5i cumparatura, 5i
uric 5i Intarire, ...I neclintit niciodata, In veci.
$i altul sa nu se amestece Inaintea acestei carti <a noastre>I.
La la5i, In anul 7151 <1643>, luna martie, 11 zile.
t insu5i domnul a poruncit.
Todera5co mare logofat a iscalit <m. p.>.
t Dumitra5co <a scris>.

<Pe fila Ir., In partea stanga jos, o Insemnare de la inceputul sec. al XIX-lea>: in
perilipsi<s>3. S-au trecut la condica.
Arh. Nationale Ia.5i, Documente, CXCIII/2 (fost In Biblioteca istoricului Paul Gore). Orig.,
hartie difolio (46 x 32 cm), rupt la Indoituri, cu parti lipsa. Cele doua file sunt lipite din vechime Intre
ele 5i apoi pe o hartie dintr-o tiparitura veche; sigiliu domnesc mijlociu timbrat, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/46 (xerocopie dupa orig.).
I

Rupt. in istoria" transcrierii acestui document, pentru prima data unele Intregiri au fost

facute de Dimitrie Ciurea.


2 Cuvant, modificat din alt cuvant.

3i
4

Asa In orig.

www.dacoromanica.ro

53

1643 (7151) martie 12, Ia0

47

t Adecd noi, Dumitru $i Vasilie, cu surorile nostr<e>l, Tudosca $i Saft[t]a,


ficiorii lui Tiron $i a Mdrichii, i nepoatele nostre, Ileana, fata Odochiei Angheloie,

Grdpina, fata azacului, <n>lepoatele lui Tiron, tot(i) nepotii lui Drdpan,
martori$im2 cum noi, de bundvoie, ne-m tocmit $i ne-am inpartit cu ocinile
parintilor no$tri.
5i s-au venit lui Dumitru i lui Vasilie $i Saftii a patra parte de Lehacen(i), cu
toti vecin(ii)3, i cu giumatate de hale$teu i cu vad de moard In Prut. Si, deosdbi,
den parte mdne-sa, s-au venit lui Dumitru $i lui Vasilie den giumdtate de sat den
Cuzlau, a treia parte.
<$>li Tudoschii i Saftei li s-au venit den giumdtate d<e>' sat de Horodi$te, a
treia parte.
Si-n partea Ile<n>iii, femeii Lupului T<Aut>lului, $<i>1 G<rd>lpinii li s-a<u>i
veni<t>I ... sat de Medvica, a ... i iard, d<eo>lsebi, den giumdtate de sat de
Godine$t<i>l, giumdtat<e>l, i c<u>I giumdtate de hdle$teu, cu moard, cu

Trifan cu ficiorii

vecin<i>l, anume, Ilenii: Lucan Derliti,

sdi

Tudoschi i4 ...5.
Tara de cumparaturd ce-au avut inprun(d) Dumitru i Vasilie i Anghel, tatal
Ilenii, $i Safta i Gorghi, cu femeia sa, Grdpina, den giumdtate de sat de

Godine$t(i), giumdtate, cu giumdtate de hale$teu, s aibd a tinea impreund ce-u


cumparat de la Toader Arbure $i d la ficiorii lui2, 1ona$co, i fetele sale2,

5i In6 tocmala noastra au fostu: Isac cdpitanul den Sinihdu, $i Pant'lei


Barbovschi, $i Isac Cucoranul, i Andreia$ Talpd, $i Lupul Stroescul, i Pdtra$co
Tanta $i multi omin(i) bun(i).
5i, pre mai mare marturie, pusu-ne-m i pecetile pre acestu adevdrat zapis al
nostru, ca sd-$(i) fac(d) i dirse domne$t(i).
Eu, Vasilie Tdutul, am scris, sd se $tie.

i(t)T(o)

ghic, t(t)p(rie)

<12>,
Isac Cucoranul <m. p.>.

1015-H.4 <7151/1643>

Ilt<H>ITEAEH HCKAA <m. p.>.

t1aAp<aew>1 TdA111 HCKddr <M. p.>.

(13, HC4K igHp0HtCKV4 <m. p.>.


t13, 1.11dHAlip, HCKddr,

tdmplatu-m-am <m. p.>.

t13, A1HTpECKV47, HCKdA <m. p.>.


t13, HdKVA CHMHOHEA, HCKdA,

t 113, &CHOU AHtK, HCKdr

trhpichnen, m-am tamplat <m. p.>.


p.>7.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXX/2. Orig., hdrtie (aprox. 30 x 21 cm), rupt In doud
deteriorat, restaurat, cu cele cloud parti inversate. Cu o copie incompletd (ibidem, CCCXXX/3).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/47 (xerocopie dupd orig.).
I Rupt.
2 Asa In orig.

54

www.dacoromanica.ro

3 CU tOti vecin(i)", tdiat de aceeasi mnd.

4 si Tudoschii", adaugat deasupra randului.


0MiS.

6 Cuvdntul In", scris deasupra rdndului.


Rupt.

1643 (7151) martie 15, Iasi

48

t NW ILICHATE KOEKOAd, 15(0)Mil0 M(H)40)CTTIO, r(o)cn(o)A(a)pt 3EMAII


nptA

npinowe

GhX(E)

INWAAdECKOH.

MWAAMICKHMH sontpn, EE4HKHMH

MAUI

MdAHMH,

nptA

CA8I'd

HtCHMH

HaWHMH

H(d)WE HEKSAMO

Kiitrnnt Ero finEVEEApe, Aoince IftptHMAH 611IK KHCTILWHHK, 110 Hi- Aospoio KOAt,
HEKHM

HEI1OHVHCAEHH

HH

IlpHCEAOKAHH,

H npown Hl npase WTH(H)H8 H

AtAH(H)Hd, 110A011HH4 CEA0 ACOAAElpiH, Rd Sawed, S E(o)nocT AoporolocKomS,


Ch MtCT(0) 3d MAHN SIS M11E8 H Ch KEC flpHrOA. Ta WHH npoAtina Cd$T111,
Kntrant ASAHTPdWICOH 11.10AAAH 6111KWIATH KEAHKIH AKOpHHK, peAi Tphl CTO H

11ET Hd AECtT TdapH cpesimr, n(n)n(t)sH rOTOKH.


HHOW(E), KiltrHHt Cd4Td, WHd EICTAA Cd1 H IhidTHA 8CE HCHAIHO THr
Il(H)H(t)SH EHW(E) HHCAHH, TEI TddEpH, Eh pVKH HEK8AdH H Kntrim(t) Er,
ilnEVEEApe, WT nptA WAIN H nptA KtCHMH HAWHMH BOAtpH.
NHO

MH,

kiKO

Hl

811HAtrOM

AO6p0E0AHH010

TOKMENC(E)

<H>1

HCHAIHOE

3dfl4dT8, d MH H WT HdC E1110K(E) AdA0rOM H 110TKplAHrOM Kntriint Cd4T111 H


C(hOH(0)HE EH riptA pELIEHHA 1104OKHHd CEA0 NCOAAEWH, C'h MtCT(0) 3d MAHN H

34 CTAK, Hd ptudt &most, H Ch KEC IlpHrOA, KdKO 611AET HM H WT HdC rime&


WTH(H)Hd,

K811ENCHH010,

dpHK

noTgrioicAeniE,

Ch EhCtM

A0r0A0M,

nenop6wEnno HHKOAHM(E), Hd KUL

H HH Ad C(A) HE 8MHWAET.

Ov Neon g(h) n(t)T(o) ope, ni(t)c(A)ite M(d)pT(TE), T A(h)H(H).

CadM r(o)cri(o)A,(a)nt KEAAA.

Tompeunco KEA AWf(0)4(E)T HCKAA <m. p.>.

t AVMHTINIWKO <11HCdd>.
t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor nostrii moldoveni, mari i mici, sluga
noastrd, Neculai, i cu cneaghina lui, Alexandra, fiica lui ardiman fost vistiemic, de
buravoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, si au vdndut dreapta lor ocind i dedind,
jurndtate din satul Joldesti, pe Baseu, in tinutul Dorohoi, cu loe de mow% in Baseu i cu
tot venitul. Pe aceasta ei au vdndut-o Saftei, cneaghina rdposatului Dumitrasco Soldan
fost mare vomic, pentru trei sute si cincisprezece talen i de argint, bani gata.

Deci cneaghina Safta s-a sculat i a pldtit deplin acqti bani mai sus scrii,
315 talen, in minile lui Neculai i ale cneaghinei lui, Alexandra, dinaintea noastrd
si dinaintea tuturor boierilor nostri.

www.dacoromanica.ro

55

Deci noi, dacd am vdzut tocmeala lor de bundvoie <i>.1 plata deplind, i noi

de la noi bed am dat i am intdrit cneaghinei Safta i fiilor ei aceast mai sus
inainte zisd jurndtate din satul Joldeti, cu loe de moard i de iaz pe rfiul Bapu i cu
tot venitul, ca s le fie i de la noi dreaptd mind, i cumpardturd, i uric i intdrire,
cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Si altul s nu se amestece.
La 14, in anul 7151 (1643), luna martie, 15 zile.
t insui domnul a poruncit.
Toderaco mare logofdt a iscdlit <m. p.>.

t Dumitrwo <a scris>.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), CDXXXV1I/44. Orig., hfirtie,
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, pierdut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/48 (foto. dupa orig.).
I Omis.

1643 (7151)

49

martie 15

Noi Vasilie voievod, cu mila lui D(u)mnezeu, domnu Tdrii Moldavii. Ca lath'
au venit innaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor notni ai Molda[v]viei, a mari
i mici, Pavd1, i Frdsina, i Vasilie i tij Stefan, ficiorul lui Stnil(d) oimar, i cu
alte rude a lor, i au tras la giudecatd, fatd denaintea noastrd, pe giupfineasa Safta

Solddneasd i pe feciorii ei pentru o silite, anume Popetii, ce-i in tinutul


Romanului, pe Moldova, dzicdnd mai sus numitii oameni cum ea' mai sus ardtata
silite le iaste ion dr(e)aptd ocin i moie i le-au luat-o Ion in slid Cdriiman
pah(arnic). lar giupfineasa, Safta Solddneas, i cu ficiorii sai au rdspunsu aai
innaintea noastrd, cum cd le iaste Ion dreaptd ocind i cumpArdturd a tatdlui ei, a lui
ardiman pah(a)r(nic), de la acei de mai sus ardtat(i) oameni i de la rudile Ion,
au ardtat deinainte(a) noasted i dresd de cumpdrdturd de la Costandin v(oie)vod.
Deci domniia mea i tot Sfatul nostru i-am giudecat pe dnii cu dreapta
giudecata noastrd i aa am aflat cu dreptul cum cd acei oameni n-au nici o treabd
cu mai sus numita silite, fiindcd ei au vdndut-o din vremea de demult i au umblat
cu meteug i cu mare viclenie, i s-au dat afard pe danii din Divanul domniei
mele cu mare necinste i s-au dat pe mdna armailor de s-au pus in temnita domniei
mele, fiinded ei au tagAduit cum cd n-au vdndut.

Deci ei s-au dat rdma(i) fatd de Card noi i de eked toatd lege(a) tnii, iar
pus feriia, 24 zloti,
giupdneasa Safta Soldneasd cu ficiorii sdi s-au indreptat i
In Vistiriia domniei mete.
Deci de acum inainte sA aibd a-(i) stdpAni dreaptd ocind i cumpdaturd toat

silite Popetii, pe Moldova, cu tot venitul, i sd nu mai aibd a sd mai trage la


giudecatd pentru aceastd pricind, nici odndoard, in veci. $i de sd vor mai gsi
vreodatd niscareva dresi la acei de mai sus ardtati oameni pe ace sil4te sd nu sd
creadd, ci s s rumpd.
56

www.dacoromanica.ro

Si altul sd nu sa amestece.
Oy Mc, Arr(o) k315111 <7151/1643> Aterr(ie) i <15>.
insu5(i) domnul au poroncit.

Din limba sfirbeascd s-au tlmacit de Ion Stamati pitar, in Ia5(i) la 1809
noemv(rie) 2.
S-au posleduit. Costandin Leondari sulger <m. p.>.
Arh. Nationale Bacau, Ms., nr. 1, f. 122-123, nr. 4 (copie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/49 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog Bacu (1424-1848), p. 269, nr. 1319 (rez. dupa copie).

1643 (7151) martie 15, Iasi

50

t Adecd eu, Isac Avram, ficiorul lui Iona5co Avram, scriu 5i mdrturisescu
insumi pre mane' cu cest zapis al mieu cum eu, de bundvoia mea, de nime nevoit,
nice asuprit, dat-am 5i am druit dumisale, giupfinului Toader Petricico vornicul
cel mare de Tara de Sus, un loc de prisacd 5i cu zemnic i cu pomdt, unde au fost
prisaca tatne-mieu, la sat la Meseheine5t(i), in tnutul Romanului, den partea mea
am ddruit dumisale s"-5(i) fac prisack s tie stupi acolo 5i sa-i fie dumisale mink
In vci.
$i candu am ddruit dumisale aiastd mo5ie, mrturisit-am in Divanul mdriei

sale, lui vod. $i s-au prilejit cativa boiari de Curte: dumnealui Vasilie Banul
5etrariul cel mare, 5i Furtuna ce-au fost comis, 5i Man paralabul de Hotin 5i
Roca ce-au fost vistrnic.
$i am invtat pre uricariul, pre Saidir, de au scris acest zapis.
$i, pentru credinta, am isalit eu i ae5ti boiari, toti, 5i am pecetluit, s. s(e) 5tie.

X lac, s(t)

4(t)T(o) ,*315-11/1 maw

'it

113, giftCHAiE &HU KEA wEi(pap) <m. p.>.

Man <m.

p.>2.

p.>.

fl3, HpHMHIA AKOpHHK

400pT6Hd KOMHC <M. p.>.

Isac <m. p.>.

t <AV>MHTKA)WKO HCKAA <M. p.>.


tI3, rawprao ...3 CTOMIHK <rn. p.>.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), LXI/54. Orig., hartie difolio (31,5 x
20 cm), filigran, cerneala cafenie, un sigiliu melar, aplicat in acee4 cemeala, neclar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/50 (foto. dupa orig.).
I Aa in original.
2 Sigiliu melar.
3 Neclar.

www.dacoromanica.ro

57

1643 (7151) martie 15

51

Scrisoare de invoiald de la Vasali Roca', i Marie2 Potronica3 i Stefan,


ficiorul lui Cernat, cuprinztoare cum s-au nvoit cu ficiorii4 matuei lor,
Anghelina, fata Crastei vornic, de le-au dat pentru Candeti5 a trie parte din sat din
Braitani6.
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr.12, f. 101 v. nr. 2. Rez. Intr-o anafora din 1837 februarie 18.
Ibidem, nr. 2, f. 81 r., nr. 2 (rez. In copia unui hrisov din 1835 ianuarie 20); idem, Fond Mihai

Costachescu, Caiet III, p. 2608, nr. 1350 (copie a rez. de la Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr.12).
Rezumatele au fost transcrise i comentate de Nistor Ciocan.
I in celalat, rezumat (v. descrierea arheografica) urmeaza: si giupneasa lui, Armanca".
2 Se poate ca In original numele sa fi fost Alexandra. intr-un doc. din 1670 (7178) martie 22,
apare Gheorghita", fiul lui Patumiche, care vinde toata partea Imasa, Alexandrei, fata lui Cemat,
nepoata lui Craste vomic", din satul Popesti, tinutul Falciu. Mama Alexandrei s-a numit Maria (vezi,
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCLXIII/37).
3 in celalat rezumat: Potarnichi".
4 in cel de-al doilea rezumat se mentioneaza c Invoiala a fost facuta cu matusa lor, Anghelina.
De fapt doar a treia parte din satul amintit, dupa cum rezulta din acelasi document, din 1636
martie, cnd la Impartirea ocinilor ramase de Carstea fost vomic, Anghelinei i-a revenit si a treia parte
din satul Cndesti. in celalat rezumat se face precizarea ca satul Cndesti era din tinutul Sucevei.
6 in celalat rezumat, satul este denumit Srbi". in doc. din 1636 martie 8, dar intr-o alta copie,
tot din acela.si fond (MCDLVIIU60), se arad ca, la imparteala amintita Maricutii Cernatoaie i-a
revenit i satul Braitanii, la tinutul Falciului". Oh. Ghibanescu arata ca satul Braiteni s-a numit mai
inainte Sarbi. Este posibil ca In originalul documentului din 1643 (7151) martie 15 sa fi aparut ambele
denumiri ale satului.

1643 (7151) martie 17

52

1 cart(e) dita Vas(i)li vod(d), ci serie la starost(ii) di Cernuti ca s-au jdluit


Gorce din Volcinet pi calugarii de Putna ca-i trag ni te vecin(i), anumi Gligor(e)
Ion Sacara, i pe Zahara II tragi Isac cdpitanu, din velet 7151 <1643> mart(ie) 17.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Agathon, 11/28, nr. 86. Rez. intr-un catastif din a doua
jumatate a sec. al XVIII-lea.
EDITII: Catalog, II, p. 335, nr. 1660 (rez.).

1643 (7151) martie 17, Ia0

53

t Adeca eu, Antemiia, femia

lui

Dumitraco de Turiiatca, scriu

marturisescu cu ceast scrisoare a noastra cum au fostu pus zdlog Teta Stroiasca o
tinta de aurul cu pietri scumpe2 la noi, pentru putinei bani. Acea tinta au fostu a
Lupului Stroescul. Deci acei bani i-au dat Lupul Stroescul la mana nostra toti cu
cat ne-au fostu datori, iar noi tinta n-am avut de unde o da c-au perit de talhari den
58

www.dacoromanica.ro

mdna noastrd. Deci noi, vddzindu c n-avem de unde o da i banii am luat, eu


m-am tocmit Cu Lupul Stroescu i i-am dat doao jerbii den sat den Turiiatca, den
partea den mijloc, ce iaste in tinutul Sucvei, ce au fost acle doao jerbie a noastrd
dereaptd cumpardturd de la Costin den Valova, den tinutul Cernoutilor, ce au fostu
ficior Tomei.
Deci sd-i fie Lupului dereaptd ocind i moie, cu tot venitul, in vci. Si de sd
vor afla cdnduva nescari derse pre acle doao jerbii, sd nu s(e) creadzd innaintea
cestui zapis al mieu.

$i intr-aceastd tocmal(d) au fost boiari de tara: Ilie portariul de cetatea


Sucvei, i Irimiia Murgulet, i Stefan Murgulet, i Coste de Lucavdti, Dumitraco
de alineti, Gheorghie din Carapciu, Isac de Sinehdu, Coste de Cdlineti, Toader
Gherman de Ilieti, Dociul, Nacul, f<r>3atele Dociului, Cdrstea Dracea de Sineuti,
sfin Goian din Jadova, prentru cdci s-au socotit pretul aceii tinte cu pietre scumpe,
s-au socotit patrugedzi4 de galben(i) buni.
De aceasta scriu i mdrturisescu.

Pentru mai mare credintd, -au pus aceti boiari, toti, ce-s mai sus scri(i),
pecetile i isaiturile lor preste acestu adevdrat zapis al miei5, sA aibd Stroescu
a-(i) face i derse domneti, sd-i fie lui dereaptd ocind i moie, in vci. $i nime
den ruda mea i den nepotii miei sa n-aibd a sd amesteca, in vci. U MK HE
t V hic, E(i) 4(t)T(o) zoliA <7151/1643>, MApT(iE) iT <17>.
t 113, AWLHOA 6HE LIAWHHK, HCKAA <m. p.>6.
113, Hpinua Mvprvait, HCKAA

surr.

<m. p>.

113, HAKVA CHMHOHECKVA IltpKtAAR

<m. p.>6.

<m. p.>.
113, WE4.41H Mvprviwit, HCKAA <rn. p.>.
$i eu, riiwprme w<T>3 Kapan(mv), HCKAr <m. p.>6.
113, HAHE IHEEITHAHLI, HCKAA <M. p.>.
113, ...7, HCKAr <m. p.>.
113, HCAK llilip(0)HtCKVA, HCKddA <m.
113, AVMHTNWKO, HCKAA

113,

MH

(?),

PAH(rO)pAW

Crhpilt,

HCKAA,

flpHKA64HKOM

Ct

Eli

CEH

TOKMENCH8 <m. p.>5.

(13,
113,

K(ptcrt) Apiiit, HCKAA <m. p.>.


CHMHWH

BAEMOECKiH,

HCKAr,

prilejitu-ne-am i noi intr-aceastd

toc(mald) <In. p.>:


fl3, Toeop rEpMAH, HCKAX <m. p.>6.
113, &Aim= Tennt, HCKAr, prilejitu-m-am i eu <m. p.>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXIX/151. Orig., hdrtie difolio
(31 x 19,8 cm), filigran, cerneald cafenie, cinci sigilii melare, aplicate in aceeai cerneald: al lui
Dociul fost pdralab, octogonal, cu o inscriptie neclard In camp, al lui Nacul Simionescul, rotund, cu
doi lei rampanti in amp, al lui Gligora Stdrcea, oval, avdnd in cdmpul sigilar un scut heraldic,
incArcat cu doi lei rampanti, sustinnd un copac (?) i avdnd deasupra prescurtarea numeleui:
Gli(gora)", i cloud cu decor neclar.

www.dacoromanica.ro

59

Iasi, Fotografii, XXVII/53 (foto. dupA orig.).

Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

EDITH: Codrescu, Uricariul, XXII, p. 68-70 (orig.); Balan, Doc. bucovinene, II, p. 41, nr. 5
(rez. dupa Codrescu).
I

auru", scris pe loe ras, pe care a fost scris: argintu".

3i
2

4
5

Cuvnt, scris deasupra randului.

Gresit, In loe de: patruzeci".


Gresit, In loe de: mieu".

Sigiliu melar.
Neclar.
6 Eu, noi (?), Gligoras Starcea, am iscalit; m-am prilejit la aceasta tocmealk
6
7

1643 (7151) martie 20, Iai

54

t 11W IleCHATE KoEKOAe, B(o)Kilo 4H)40)cTTIO, r(0)cn(0)A(e)pt 3EMAII


0*(e) npiHAowt nptA HAM H npAA 8CHmH HewHMH
IVIWAAMCKOH.
MWAAAKcKHMH sontpH, BEAHKHMH H MeAHMH, AllipHite, KHtrHHt TtHaCIE CHB
AEopHHK, HtKHM HEn0110)KAEHe

HE

npHcEnolinia, HA

3,1

Amp& ROAN,

EH

npow(A) cKoH npasa wTH(H)H6 H AAAH(H)H8, 110Aolmile cEno wT 36101z1HH,


4TO

K(0)AocT

C646KCKOH,

WT

HenHcoK

pe3AtAEHIE

3e

8pHK

311

noTspvHAEHTE, 4TO wile 'IMAGO WT r(0)cn(o)AcTK(e) MH, inKE cli pe3ARIAHAe


VII CKoHmH 6peTinmH. Tdd wile npoAAAHI intSpHH(S) Er(0), rEWprH Pow& 6HE
KHcTiapHHK, 3e Ad cTo 4EVK0KH 6HTH.

H KlIcTeA Ct SoAtpHH HeW(E), <1'H>3WprH PoWKA KHK IIIICTtp(HHK), H


n4eTH4H4 ToTH n(H)H(t)sH hlw(E) nHceHH, Z. AEVKoKH, Kt pVKH ilalpHrilli,
KHtl'HHt TtHeciE 6HK AKopHHK, WT npilA HAMH H npAA, HAWHAIH SoAtpH. ti
KHtrHHt MtpHKH5 He TOE n(H)H(t)sH HcKlenHA(e) cEno PVCKeHiH, 4TO 8
K(0)A0CT KtpAHMTVp(H).
T01{0) peAH, r(o)cn(0)ACTK(0)
AoSpoK04Holo

EinEW(E)

ToKmex(E)

AdAH

[0]

noTKplAHAH

nonHolo

MH,

laK0

3dfl4dT6,

H(a)wtrav

BKHAAroM
d

MEMO NHMH

3e

WT KO)cn(0)ACTE(e) MH

So4tpHH(6),

rHwprHE

PoWKe

6HK

BHcT(ApHHK), He Toe LIACT 3e WTH(H)146, nonoKHHe MO WT 3EgoiiiiiH, KeK0 Ad ECT


EM6 npeKe WTH(H)H8, H EHKVnAEHIE, H dpHK H nOTKpliNCAEHTE, CI KICAm Aor0A0AL

H HH AA c(t) HE VM(H)WdET.

ar Ille, orHe map(Tit)

E..

t CdM r(0)C11(0)A(H)1111 Kd3dA.


TOAEpei1JK0 KEA AWrolKE)T HCKAA 4/1. p.>.

t KwpgleT <nHceA>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lath'
a venit inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si
60

www.dacoromanica.ro

mici, Mdrica, cneaghina lui Tdnasie fost vornic, nesilitd de nimeni *i nici
asupritd, ci de bundvoia ei, *i a vdndut dreapta ei ocind *i dedind, jumdtate din
satul Zevoiani, care este la tinutul Sucevei, din ispisoc de imparteald *i uric de
intdrire, pe care 11 avea de la domnia mea, cand s-a impdrtit cu fratii ei. Pe aceasta
ea a vindut-o cumnatului ei, Ghiorghi Ro*co2 fost vistiernic, pentru cloud sute de
lei bdtuti.
$i s-a sculat boierul nostru, Ghiorghi Roca fost vistier, *i a pldtit ace*ti bani

mai sus scri*i, 200 de lei, In mdinile Mdricdi, cneaghina lui rdnasie fost vornic,
inaintea noastrd *i inaintea boierilor no*tri. lar cneaghina Mdrica, pe ace*ti bani, a
rdscumpdrat satul Ruscanii, care este la tinutul Cfirligaturii.
Pentru aceea, domnia mea, dacd am vdzut tocmeala de bundvoie ?rite ddri*ii

*i plata deplind, *i de la domnia mea Inca am dat *i am intdrit boierului nostru,


Ghiorghie Roca fost vistiernic, aceast parte de ocind, jumdtate din satul Zevoiani,
ca sd-i fie dreaptd ocind, *i cumpardtued, *i uric *i intdrire, cu tot venitul.
Si altul sd nu se amestece.
La Ia*i, 7151 <1643> martie 20.
t insu*i domnul a zis.
Todera*co mare logoat a iscdlit <m. p.>
t Corlat <a scris.>.

<Pe verso-ul primei file, o insemnare din sec. al XIX-lea>: 7151 <1643>
mart(ie) 20. No. 7.
Arh. Nationale Igi, Documente, CLVIII/16. Orig., hartie difolio (31,5 x 20 cm), lipsa 2/3 din
fila a doua, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rgie, pierdut.

Ibidem, CDXVII/13 (trad. din 1804 aprilie 7, de Ion Stamate capitan de darabani);
CDXXII/199, f. 1 r., nr. 7 (ment. Intr-un perilipsis de la inceputul sec. al XIX-lea); ibidem, Fond
Mihai Costachescu, Caiet I, P. 41-42, nr. 31 (copie slava, dupa orig.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii, XXVII/54 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Ion Neculce", fasc. 11 (1922), p. 353 (rez., de M. Costachescu, dupa orig.); Gh.
Ghibanescu, Arhiva, p. 55-56, nr. 45 (orig. 4i trad. editorului); idem, Surete, XXI, p. 55-56, nr. 45
(orig. i trad. editorului).
I Grgit, In loc de: npueite.
2 Grgit, In loc de: Powm
3 Rupt.

4 Grgit, In loc de: thiertine.

55

1643 (7151) martie 23, Cuzliu

t Ierina, fata lui Isac *i a Tudoscdi, nepo(a)ta lui N<e>lcorici de Cuzldu,


scriu *i mdrturisescu <cu>i ceastd scriso(a)r a me cum eu de bundvoia me, de
nime nevoitd, nice asupritd, ce am dat [ce am dat] parte me d<e>' ocind den
sate den Cuzldu *i mo*iia *i cumpdrdtura Manei, nepotului, d<e>in Cuzldu, *i
www.dacoromanica.ro

61

am a<v>2ut si alte mosii in sat in Ocnind si in Neliputi. Ce am mai aut2 dotad


[vd] soror(i) si un frate i eu am fost a patra. Dici sor(a) me, Sofrana, s<i>1 cu

frate-mieu, Hudici, au vindut in sat in Ocnind

sor(a) me, Gaftona, au


v<An>ldut in sat in Neliputi, pre cAt s-au aflat pdrtile nostre, iar mie mi-au
ldsat in ...Id in Cuzldu, pre cl sd va aiege pdrtile nostre den mosie si den
i

cumpdr<dtur>ld. Si am dat Manei, ce mai sus scrie, sA md grizasce pAn(d) voi


fi vie si deacd s'A vor farsi dzilele, sa alba' a md comAnda cum va chibzui cu
sufletul sdu c<d va>' fi mai bine.
$i am eu si o fatd den trupul mieu, anume Annasiia, <ce Plata me s'A n-aibd
treabd la ocind cdci m-au adus la mare dosadd.

$i d<e>' sd va afla si la altucineva nescar(i) zapise de mine fcute, de


maint<e>I vreme, anume la BobAscul, ce-au tnut pre soru-me, pre Sofrana, ce
acele za<p>lis sd nu sd creadzd, ace soru-me iesisd in vAndzar(e), cum mai sus
scrii. $i au vrut alti frati
scotd den sate, iar ea mi s-au rugat
dau <voie>I
p'n(A) va fi vie [s] sd sadzA. pre <p>larte me. lar deacd au murit sor(a) me, iar eu lar
mi[i]-am luat mosie innapoi, iar Bobdscu<1 s>iau dus den sat. Si, de va ave si fAcut
vrun zapis sd nu sd creadzd dennainte acestuiia de apoi, ce 1-am fdcut la astrucaniia
fdpdiisatului Turcului stolnicului, Dumne<dVidu-1 pomeneascd.

$i s-au tAmplat la ceia mas(d) si la ceastd tocmal(d) multi fi<cio>lr(i) de


boiar(i) si preuti i sd-s(i) fac(d) dentr-aceastd scriso(a)r(e) si dires domn<sc, ca
fie>I mosie, in veci. $i au fost, anume: BAldute <U>ldrea ot Perrataia,
Rosca ot Concesti, i Vas(i)lie Turcul ot Cuz<ldu>l, si pop(a) ot Cuzldu, si pop(a)
ot Podraga, si pop(a) ot Cotiujeni, si [si] alti preuti, si Ionasco portar ot Cuzldu, si
Ostahie vornicul ot Lozeni, i FrAnce ot $dndreni, si $tefan vornicul ot Criva
multi o(a)meni bun(i) megiias(i), car(e) s-au tamp<l>lat la acea ma<sd>l, au audzit
aceast(d) tocma<ld>I i acest zapis, and s-au fAcut.

ki

$i eu, Sturdze Badiul, 1-am scris cu mna me, ca s(A) se stie.


J1HCoy Kv341,v, g(h) ACOTO Ophe <7151/1643>, m(t)c(h)tte mep(rig)
<23>.
Dumitrasco Badiul, inca am intles si am iscdlit <m .p.>.
t13, CTVpSE, HCKAllr

.p>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DCXXV111/7. Orig. Maje (30,5 x
21,5 cm), filigran, rupt, sase sigilii melare rotunde, aplicate In fum, neclare (doar la unul se observa
un decor floral).
Ibidem, CV/171 (rez. i;:tr-on catastif din 1752 iunie 8, cu zapisele satului Cuzldu, pe Prut,
tinutul Dorohoi).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/55 (foto. dupa orig.).
EDITII: Boga, Doc. din sec. XVIII, p. 490 (rez., doar cu data de an: 7151, in copia unui doc.
din 1738 <7246> martie 27); Ghibdnescu, Surete, X, p. 103 (acelasi rez.); Bezviconi, Boierimea, I, p.
112 (rez. din aceeasi copie); D.R.H., A, XXVI, p. 460, nr. 557 (rez. dupd Boga).

2i

I Rupt; pe alocuri completat dupd rez. din 1752 (v. descrierea arheograficd).

3 Asa in orig.

62

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) martie 28, Ia0

56

Uric de la Vasilie vodd, K(h) n(t)To ,orne, m(t)c(A)Ra niap(fie) rH

t
A(h)Ht.

HHcan PAHPOpiE 111dHAHp.


H TAKONCAE,

Il4CHK6

EAHO

Kpt1Hr1T6pCKHX, [LITO

POTOlid,

6144]1,

EA1V

C11

CI,

A0A10EE

CdAOISE,

EOAOCT

AO coEA TOA,EpEll1H, LITO EMV 6H4O KVI1E/KHO

WT CHMHWH Kanwt MEAE4HHK4tp, H EtCt 44CT EPO 3A WTH(H)HV WT CM


--TOAEpElpH, WT liaTpv CEAO, H WT none H WT KEC 11p11)(0A, H 44CT T1OTU,H EP(0),
(412,CHH14,

A11111H

Cli MtCTO 34 CTdK, WT HC11HCOK 34

IIHKOA,

HHK6114EHTE WT

CTE$4H4 IKOEROAd T0MW013144

H 114K,

Apvra

1-11KHM H KNIT EVO, TOdA,Ep,


15044WKO,

KH611,H

34 WTH(H)H6 WT TOPONCE CEAO TOAEpEll1H, 44CT

144CTh

H CECTpH

THNC(E) WT HCHHCOK

Hx.,
34

11HPEAHH4

H MapiA, AtTH 11HHH,

KaKvnnenTe

WT CTE4s4Il4

KOEE04,4

TOMWOBli Li .

H naK, H Apvra 44CTh 34 WTH(H)H6 WT Torom CE40 TOAEpEll1H, 4ACTh


H4CT4CiEH, Al2d114 ilpAldH(d), 11040KHH4 WT KWAHKO CA H36EpET 44CT tIpM411(d),
WT HCI114COK THHC(E) WT CTE48H4 BOEBOAd TOMW044114.
H

Tnx(e), Apvra

ILICT

WT

TOPOWE

CE40

TOAEpE11114,

44CT

Malmo

KH6U,H

C(h0H(0)13E EP(0), flpflEHTTE H PhlitICTE H EiCildH, AtTH Kp(h)CTHHHH,


t1HApOHHK, WT HCMICOK 34 KHKVI14EHTE WT P4i1,64 gOEKOAd.

H Twx(e), Apvra 44CT 34 WTH(H)416 WT TOPO/CE

CEAO TOA,EpElpH,

ll'hCILIH, C(61)141 MW111104EG1H6A2, H EdCHATE, C(111)1111 AittItHilt,

LLICT

E14611,H 11Vp1C4p.

H TruK(e), Apvra 144CT 34 WTH(H)146 WT TOAEpElpH, LiacT HEKVAEH H spa"'

er(o), AVAIHTpV, C(61)HOIKE 111,34KV4 HUILA, CI AttCT(0) 34 114CHKV, PAE 6H4

A0A1(h) Kt34KVA KdflUlt,


H TwK(e), Apvra

LItICT

34

WTH(H)H6 WT

TOAEpEll1H,

44CT

NillpHKd

AthTEACt, 4,11114 41HApOHHK, H AtTEA1 EH, rEpILICTE, H fl4EKC6, H TOAOCiE, H


XdpHTOH H TallaCiE, MICA 44CT flHApOHHK, H 6 nesc(a), Ch CdAOKE.

Ttr Ktctr npoAan n(4)we1t6 litpHOM6 604tpHH6, Hwpra KEA KHCTtpHHK,


paAK CTO H IlET(h) AECtT H neT(h) 6r4pCKHr AO6p11X.

Acste pdrti de ocind de la Toderesti, WT EOAOCT Klyh4nr1Tvp(a)3, toate


le-au vandut Dumitrasco Fulger Iorgdi vel vistrnic, sd se stie.
t TOAEpdWKO EEd 40PO4.ET.

Uric de la Vasilie vodd, in anul 7151 (1643), luna martie, 28 zile.


A scris Grigore Saidir.
Si de asemenea, o prisacd gata, cu case si cu livezi, in tinutul Cdrligdturii,

[care i-a fost]l, la satul Toderesti, care i-a fost cumpdrdturd de la Simion Capea
medelnicer, si toatd partea lui de mind* din satul Toderesti, din vatra satului si din

www.dacoromanica.ro

63

camp si din tot venitul, i partea matusii lui, Frasina, fiica lu Vicol, cu loc de iaz,
din ispisoc de cumparatur de la Stefan voievod Tomsovici.
Si iarasi, i alta parte de ocind din acelasi sat Toderesti, partea lui Iachim si a a
fratelui sau, Toader, si a surorilor lor, Anghelina si Mariia, copiii Annei, nepotii lui
Bolasco, de asemenea din ispisoc de cumpartura de la Stefan voievod Tomsovici.
5i iari, i alta parte de ocina din acelasi sat Toderesti, partea Nastasiei, fiica
lui Arman, jumtate din cat se va alege partea lui Arman, de asemenea din ispisoc
de la Stefan voievod Tomsovici.
5i, de asemenea, alta parte din acelasi sat Toderesti, partea lui Marco si a
fiilor sai, Arpentie si Tanasie si Casiian, copiii Carstinei, nepotii lui Andronic, din
ispisoc de cumparatura de la Radul voievod.
5i, de asemenea, aka' parte de mind din acelasi sat, din Toderesti, partea lui
Vasiian, fiul lui Monpoleianu12, si a lui Vasilie, fiul lui Mnaild, nepotii lui Pacurar.

$i, de asemenea, alta parte de ocina din Toderesti, partea lui Necula si a
fratelui sau, Dumitru, fiii lui azacul Capea, cu loc de prisaca, unde a fost casa lui
Cazacul Capea.
$i de asemenea, alt parte de ocina din Toderesti, partea Maricai Mateasa,
fiica lui Andronic, si a flilor ei, Ghervasie, si Alecsa, si Todosie, si Hariton si
Tanasie, toatd partea lui Andronic, si in padure, cu livezi.
Acestea toate le-a vandut boierului nostru credincios, Iorga mare vistiernic,
pentru o sua si cincizeci si cinci de ughi buni.
Acste parti de ocine de la Toderesti, din tinutul Carligaturii3, toate le-au
vandut Dumitrasco Fulger Iorgai vel vistiernic, sA s(e) stie.
Toderasco mare logoft.
<Pe verso, o insemnare contemporan>: To6epscrct4.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLX1/50. Extras din sec. al XVIII-lea, dupa orig.
1bidem, CDXXXI/149, nr. 4 (ment.); Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 628 (Condica Asachi),

f. 479-480 (copie dupd extras); idem, Doc. moldovenesti, I/10 (trad. din 1817 mai 19, de Pavel
Debrici clucer, dupa acelasi extras).

EDITH: Catalog, II, p.335, nr. 1661 (rez. dupa copia de la Arh. Nationale Bucuresti, Ms.,
nr. 628); ibidem, Supliment I, p.209, nr.630 (rez. dupa trad. din 1817).
Tdiat cu aceeasi cerneald.
2 Asa in copie.

3 in orig. pasajul: din tinutul Carligature In slavoneste.


4 Toderesti.

57

1643 (7151) martie 29, Ia$i

Hw KacHAIE loggoAe, <BoNc1>110 ni(H)4(o)cTilo, r(o)cn(o)A()pt 3EntdE


Ci)*(E) npinowe nptA H1in<H>1 H nptA EtcHAIN HcIWEAIN
AIWAA4KCK014.
MW4AdgcKNAIN sontpa, isEANKHINN H ma<AHAIN, end>1r4 NAM lidgEA, C(13)1112,
64

www.dacoromanica.ro

11WH WT K16THWtHH, <H Tt>lremi ad Mil1,11 npt,b, HAMH Ch nwn ISEprtH H Ct


RACHATE WT HEPWWtH<H H Ch pl>13twH HM, peAH rWTdpWAI Ttr CEAWKE
KHW(E)

11HCAH<HH,

<H

1136pd4

p>IEKtlpH BMA KdKO

CT4tf10>KM1

nw<Apt>waTI

WT

CTApiHM.

t1

Kt

OTd

ECT
CEdO

non BEprtH H

rwTep

CEAOM, lit6THWtHHM,

HErOWtHhIA1
11ACH4iE

Aptxtrr

WHH

FINK MOAA1H

C1

Il<OKe130K>id4H nptA MAUI 1)K(E) HE 6HAO H3Ep AA TWT pup <THr>I CEA0116,
EAHAr0 WT Apdraro, Ht Army!' litCH KSIMO, no 4TW <6h1A14>1 WT EAHH cup.

LINO r(ocno)LcTs(a) imi H EtcEro HAWEr0 CI<HtT>1 HE stpose4H Hd Hwr,


CITEOpHAll AHCT r(o)cn(o)AcTs(a) A161 AO c4t3stm H<AWHM rdlipHAdW>2 WT

Kt6THWtH(H), H AO 3m:wit WT AptueLpH H Cad <WT


Ad

HMAHT

WHH

crytTaTH

moAT

AwspH,

AtAIH>2NEWH, KdKO

WTKtpCT<Hili

MEflAWH,

Ad

c>21,meTptioT KAKO W6ptTdAll /11dH3 n<pt*AE, Ch CKO>IHAIH AVW(A)MH. Taw(E),


c46rH NdLII KlalW(E) MICA/1HW <ecti WIAH>2 Ch MOAN ospH, CTApH H MAAAI, H
TAKO <wsptu>1)(04114 Ch CEOHAM A(S)W(A)411H, KdKO
Kt6THWtHHA1

WT

CTAISIHr Hd CTdpH

Kh

oT>2ep

3HemEHTE4

CEAO

HECOWtHHA1

6114
H

1136pd4

)(wrap <CM

n<o>1C<Tdeli4li>2

...1

<nptA HdA1H WT K1CH>23/111<O11 3EMCKiH>2 ...1W

Chltit nont 11WHeIWKO 110CTaKHAN HM>2 4EIME63,


34wL1,(H) <6 EticTruap rocnoAcTsa A1H>2 ...1 WT TOAt HanptA Ad HAIAE<T>I
Hd KW

<11

IIAKEA,

<Ap1Acem>2 'coup CEA0 HM, Kt6THWtHH, LITO 6 g(o)nwcT P0AIMICK<I11>i, <11TO


rl AKNIAAW, H
r0TdpH>2AN H CTAt110KM1 Ttr cast H411111 13H<WE 1111CdHH>2 ,
atnentit, N Case H Ct HHHr moAH Awspu, <14 Ad HE HAIA>2ET HMI TtraTH

peAH CA Ttxc(E) HEr6wtH<H 11>1 K1I6THWtHH, HHKOMVICE, Nd KtKH Ht4HHH.


H HH Ad c(R) HE VMHWdET <nptA CHM 4liCT>I0M HaWHAI.

hIcor, K(h) A<tTO>1 015Hd, At(t)c(A)u.a marr(g) re.

CddA1 r(o)cn(o)A(H)Ht sEntn.

Hw EtICHAHE KWEKWAA <M. p.>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. latd au
venit inaintea noastrd 5i inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari i mici,

sluga noastrd, Pavel, fiul popii Iona5co din auti5ni, <5i>1 s-a part de fatd
inaintea noastrd, cu popa Berhci 5i cu Vasilie din Nego5n(i) 5i <cu>I rdze5ii lor,

pentru hotarul acestor sate mai sus scrise, zicnd Pavel cd hotarul satului lor,
Cuti5ni, este ales 5i stlpit de cdtre hotarul satului Nego5ni 5i ei tin pe unde au
tinut2 5i bdtrnii lor. lar popa Berhci i Vasilie 5i cu alti oameni au ardtat Inaintea
noastrd ca nu a fost ales acel hotar al <acestor>i sate, unul de cdtre altul, ci tin toti
impreund, pentru cd au <fost>I dintr-un singur bdtrn.

Deci domnia mea 5i tot Sfatul nostru nu i-am crezut, ci am fcut o carte a
domniei mele catre slugile noastre <Gavrilap2 din Cduti5n(i), 5i cdtre Zapalcea
din Drdge5ti 5i Saya din Ddminqti2, ca sd aibd ei a strnge oameni buni megie5i de
prin prejur, s caute i s afle mai inainte2, cu sufletele lor5. Astfel, slugile noastre
mai sus scrise <au mers>2 cu multi oameni buni, bdtrani i tineri, 5i ap au aflat cu

www.dacoromanica.ro

65

sufletele lor, cd a fost ales hotarul <satului Cdutini de cdtre>2 hotarul satului
<inaintea noastrd, de toatd>2
Negoni i au pus ... stlpii la semnele vechi5
<tarii>2
<lar Pavel, fiul popii Ionaco, a pus>2 ferdie, 34 de zloti, <in
legea
1

Visteria domniei mele>2, ...I de acum inainte sd aibd a <tine>2 hotarul satului lor,
Cduti ni, care este in tinutul Romanului, pe care l-au hotdrdt2 i stdlpit aceste slugi
mai sus <scrise>2, Gavrila, i Zapalcea, i Saya i cu alti oameni buni, i sd nu
aibd a se mai Ord pentru aceastd pdfd Neggnii i Cutinii, niciodatd, in vecii
vecilor.
Si altul sd nu se amestece inaintea acesteil cdrti a noastre.
La Iai, in anul 7151 (1643), luna martie 29.
insgi domnul a poruncit.
Io Vasilie voievod <m. p.>.
<Pe verso-ul unui fragment din fila a doua, o insemnare contemporand>: De
Cdutqni.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCCXLI/31. Orig., hartie (cca. 31 x
32 cm), difolio, deteriorat, cu pArti lipsd (din fila a doua se pdstreazd doar cloud fragmente), sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, pierdut.
Ibidem, CCCXLI/32 (trad. din sec. al XVIII-lea, facutd In vremea In care doc. era mai bine
pdstrat) si CCCXLI/33 (trad. din 1824 decembrie 9, de Vasile Zotov talmaci); ibidem, CCCXLVI/269
(rez., In perilipsisul scrisorilor ardtate de r5zesii din Cdutisdni, din tinutul Romanului); ibidem,
CCCXLIX/310 (rez., intr-un izvod de documente pentru satul Cdutiseni).
Arh. Nationale Iasi, Fond Divanul domnesc, tr. 1357, op. 1543, dos. 246, f. 145 (rez. de la
mijlocul sec. al XIX-lea).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/57 (foto. dupd orig. si dupd cele doud
traducen).

EDITH: Codrescu, Uricariul, VI, p. 229 (ment. dupd un rez de la Arh. Nationale Ia.si, Litere,
Condici K, nr. 331, care s-a aflat In filele de la sfarsitul condicii, dar care lipsesc acum).
I Rupt.

2 Rupt; completat dupd trad. veche de la Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl.
Acad), CCCXLI/32.
3 Asa in orig.
4 in trad. mentionatd, pasajul apare astfel: Asijdire, slugile nostri car(e) sintu scris(e) mai sus

au mersu cu multi omini buni, bdtran(i) si tiner(i), i ase au gdsit cu sufletil(e) lor, precum au fost
gdsit hotarul satului Cdutusenii hotdrat di satul Negusenii si au pus herul in stlpu pi bdtrfin sAmnul".
5 in trad. metionatd, cuvintele de dupd prin prejur" au fost traduse gresit: asisdire si la muma
lor cum au tinut mai inainte cu sufletele lor".

1643 (7151) martie 29

58

<t> Noi Vasilie v(oie)vod, cu mila lui Dumnezdu, domnu frdi Moldovii.
Iatd au venit inainte noastrd i inaintea tuturor boierilor notri a Moldovii, mari i
mici, rugdtorii nostri, egum(e)nul i tot soborul dela sfnta mdndstire Golde, din
tdrgul

ni-au ardtat un zapis de mdrturie de la pdrintii i rugdtorii notri, chir

Evloghie episcopu Romanului i chir Gheorghie episcopu Huului, cndu li s-au


66

www.dacoromanica.ro

tanplat lor a merge innaintea mo4elor a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre


Paraschevei, la targul Galatii, scriindu i mdrturisindu intr-acel zapis precum au
venit innaintea svintiilor sale giupaneasa Catrina a lui Dumitru uricar cel bdtranu
de bundvoie ei, de nime siiit, niel asupritd, au dat i au inchinat a sale drepte mori
ce au avut pe dubase, pe apa Barladului. Aceste au dat ea i au inchinat sfintei
mdndstiri de la Sfantul Munte, ce sd numete Vatopet, pentru iertarea pdcatelor
sotului su i a ei i a pdrintilor lor.
Dreptu aceea, acele pomenite mori, de pe apa Barladului, de pe dubase,
aibd a le tine cdlugdrii de la sfanta mdn(d)stire Gole, cu tot venitul i altii nimene
din nepotii Catrinei, ori din nepotii lui Dumitru, intru nimicd sd nu se amestece,

fiinducd au ardtat cdlugdrii zapis cu mare blestem. Dreptu aceia, nimene Mtn.'
nimicd s n-aibd treabd la acele mori.

$i, de asemenea, au venit inaintea noastrd i inainte boierilor noWi Ionwo


Ciorte, cdlugdrul de la Ciortqti, ce sd numete calugdrete Ioachim i de bundvoie
lui, de nime silit, nici asuprit, i s-au inchinat sfintei mdndstiri Goli, ot targul
cu toate mdruntuprile sale i altd ce au avut, ca sd fie sfintei mdndstiri dupd

viiata lui. $i au dat mndstirii i o parte de m4e, cat s-a alege parte lui, osdbit
despre fratii lui, din satul Ciortqtii, din vatra satului i cu case gata i livez(i)
iazu gata, ce el singur au fdcut, fdr(d) de alti frati ai lui, cum i loc de prisacd, i din
tar(i)nd locu, din pdmanturi, i de fanate in camp i din tot venitul.

Aceste au dat i au ddruit sfintei rridn(d)stiri Goldi, pentru iertare pdcatelor


lui. Numai, pand candu va fi el viu, sA sA hrdneascd el intr-acel locu; iar, dacd a
muri, sA aibd a sd strange de cdlugdri, de Golde, toate frnditurile lui, i bucatele,
oarqce bani, dacd s-or gdsi la moartea lui, i moie sA aibd a tine cdlugdrii, cu tot
venitul, dupd cum mai sus scriem. lar altu nime din nepotii lui, oricine va fi,
n-aibd ni o triabd.
$i altul sd nu se amestece.
gfilc, (11) A(t)T(0) z3pHd 11160p(TiE)
Insui domnul a poruncit.
Noil Vasilie v(oie)vod.
$aidir <a scris>.
Bibl. Academiei Romane, Ms., nr. 13 (Condica m-rii Barboi), f. 60 r.-v. Copie.
I Asa in copie.

59

<inainte de 1643 (7151) martie 30>


Mdrturie de la Vasile Cilibiu (pentru moia Locovita, tinutul Cernduti).

Dupa Catalog, II, p. 342, nr. 1701 (rez. dupa rez. unui izvod de doc. de la Arh. Nationale
Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 21). Astazi, sub aceasta cota se gaseste un izvod de doc. al
acestei mosii, care, lima, nu cuprinde acest rez.
Datat In functie de doc. din 1643 (7151) martie 30.

www.dacoromanica.ro

67

<inainte de 1643 (7151) martie 30>

60

Mdrturie de la Vasile Stdrce despre jurdmdntul lui Vasile Inspopa din


Locovita.
Dupd Catalog, II, p. 342, nr. 1702 (rez. dupd rez. unui izvod de doc. de la Arh. Nationale
Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 22). Astdzi, sub aceastd cota se gdseste un izvod de doc. al
acestei mosii, care, Tusk nu cuprinde acest rez.
Datat in functie de doc. din 1643 (7151) martie 30.

<inainte de 1643 (7151) martie 30>

61

Zapis de mdrturie de la Dumitracu, ginerele lui Ionacu Dobrinschi, <pentru


moia Locovita, tinutul Cernduti>.
Dupd Catalog, II, p. 342, nr. 1703 (rez. dupd rez. unui izvod de doc, de la Arh. Nationale
Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 9). Astdzi, sub aceastd cotd se gdseste un izvod de doc. al acestei
mosii, care, insd, nu cuprinde acest rez.
Datat In functie de doc. din 1643 (7151) martie 30.

1643 (7151) martie 30, Ia0

62

<-1.> Cu mila lui D(u)mnezeu, noi, Io Vasilie v(oie)v(o)d, domn pdmdntului


Moldaviei. Facem tire cu acest hrisov al nostru tuturor care pre dansul sd va uita,
sau cetindu-se vor auzi. Iatd au venit innaintea noastrd i innaintea tuturor boierilor
notri ai Moldaviei, mari i mici, sluga noastrd Ioan Ciolbanl, nepot rdpdosatului

Ghenghea, ce-au fost log(o)f(d)t mare, de a lui bundvoie, de nimea silit, nici
asuprit, i au vdndut a sa dreaptd ocind i moie ce au fost cumpArat-o moul sdu,
Ghenghea log(o)f(dt), din vremea de demult, dintr-ale sale drepte drese ce au avut
de cumpdrdturd moul sdu, Ghenghea log(o)f(d)t, de la alti domni de mai innaint,
din tot satul Lucovita, a triia part, partea din mijloc, i tij trei jirebii dintr-acesta(i)
sat, Lucovita, din partea din gios, ce este in tin(u)t Cerndutului, pe unde au ales i
au stdlpit Ghenghea log(o)f(d)t in zilele lui Radul v(oie)v(o)d, ce i-au fost de-al
doilea cumpdrdturd de la Gorcea Volcinschi, i de la Ionaco Dobrinchi uricar, i
de la Dumitraco, tij ginere lui Dobrinchi bdtrdnul, i de la Vasilie Rdspopd, i de la

Gorcea din Holboca i tij de la Mihai vornicelul, ce au fost cumprat partea lui
Dorohan de ocind de la fii(i) lui Dorohan, anume: Andreica i frate-sdu, Vasilie, i
sora lor, Magda.

Si tu, au cumpdrat Ghenghea log(o)f(d)t i de la Ionaco sin Gaftei. Si,


aijderea, i in alte patru jirbii dintr-acesta(i) sat Lucovita, din partea din gios,
deosdbit de cele insdmnate pdrti de mai sus scrise. Aceste patru jirbii le-au fost
cumpdrat Ghenghea log(o)f(d)t de la nite oameni, anume: Mard<arie>2 i Tofan i
68

www.dacoromanica.ro

sotia sa, Stanca, fiica lui Vdscan Cornescul. Aceste de mai sus scrise pdrt(i) din
vatra satului, i din campu, i din apd, i din pdure i din tot venitul, le-au vandut
slugii noastre, lui Isac Mironescul cdp(i)t(an) din Senehdu, drept una sun cincizeci
<de galbeni>3 ungureti, bani buni. $i aa, sluga noastrd, Isac Mironescul, s-au
sculat i au pldtit toti deplin ace0 de mai sus scri(i), 150 bani ungureti buni, in
mainile mai sus numitului loan Ciolpan, nepot Ghenghei log(o)f(d)t.
lar dupd aceasta, un om ce iaste mai sus scris, din mai sus numitii vanzdtori,
anume Gorcea Volcinschi, ginerele bdtranului Dobrinchi, s-au sculat i au pornit

jalobd asupra lui Isac Mironescul i 1-au tras pe dansul de multe ori de fatd,
innaintea domniei mele, i au ardtat i uric de la Ieremiia Movila v(oie)v(o)d,
pentru nite pdrti de mind dintr-aceasta de mai sus scrisd a triia parte, cea din
mijloc, din satul Lucovita, cat sd va alege partea Olenii de moie i <cat se va>3
alege partea lui Dorohan de cumpdrdturd, i aa zic<a>3nd ...3 <cd>3 le-au
cumpdrat socrul sdu, Dobrinchii bdtranul, aceste pdrti de oci<nd i moie de la
Olena>3 i de la feciorul ei, Draghici, nepotul Salomii, surorii ...3 i de la Dorohan

cd n-au vandut ele aceste pdrti ...3 log(o)f(d)t, ci Isac i face lui asuprire. Iar
sl<uga noastrd, Isac>3 Mironescul, ap au rdspuns precum c el au cumpdrat
<partea Olenei>3 i partea lui Dorohan, inpreund cu alte parti, cate mai sus scriem,
de la Ion Ciolpan, nepotul lui Ghenghea log(o)f(d)t. intru care, domniia mea n-am
vrut
giudecdm pre danO, pentru ca lui Gorcea Volcinschi nu i s cuvine a jdlui
asupra lui Isac, ci aa i-am poruncit lui, ca sdl(i) caute cu loan Ciolpan.
$i la aceasta s-au intamplat Zdediu14 vor(ni)c(u1) domniei mele i
rdp(o)s(atul) Lupul Prdjescul marele med(elni)c(er), ginerele Ghenghei log(o)f(d)t.

Si au venit de fatd i loan Ciolpan i, aseminea, de fatd s-au tras cu Gorcea


Volcinschi i au ardtat zapis de la insu(i) Gorcea Volcinschi i de la Ionwo
Dobrinchi uricar i ispisoc de la Ieremiia v(oie)v(o)d, ce au avut bdtranul
Dobrinchi de cumpdrdturd i au dat ei insq(i) acest zapis in mainile lui Ghenghea

log(o)f(d)t, and i-au vandut lui. $i am aflat precum ca cu adivdrat au vandut ei


aceste de mai sus scrise pdrt(i), inpreund cu a lor celelante a lor pdrti intr-acest sat,
Lucovita, rdpdosatului Ghenghea log(o)fdt, i partea Olenii, de mo0e, $i partea lui
Dorohan, de cumpdrdturd. Iar Gorcea Volcinschi, el iardi au ardtat acest uric de la
Ieremiia v(oie)v(o)d *i am cercetat i am aflat intr-acest uric totq(i) aceste pdrti,
care sant scrise intr-acest ispisoc, ce au ardtat Prdjescul i Ion Ciolpan; aceste pdrti
sint serse i intr-acest uric de catre Gorcea Volcinschi. $i am cunoscut precum ei
au vandut toate aceste pdrti, dupd cum mai sus scriem.

$i au rdmas Gorcea Volcinschi din toatd legea, lar Pitjescul marele


med(elni)c(er) i Ion Ciolpan i Isac Mironescul s-au indreptat i -.au pus Isac
fieraie 24 zlatis in vistieria domniei mele, ca, de acum inainte, s aibd a tin Isac
Mironescul deplin Cate mai sus scriem, pe unde au tinut i Ghenghea log(o)f(d)t,
s n-aibd asupra lui a mai trage pentru aceastd park nici odineoard, in veci.
$i dupd aceasta, au vEnit innaintea noastrd i innaintea boierilor noWi Marco,

fostul staroste de Cernduti, de a lui bundvoie, de nimea silit, nici asuprit, i au


vandut a sa dreaptd <oc>3ind i cumpdrdturd, ce i-au fost de cumpardturd de la
Maxim <Cra>6vopis i de la sotia sa, Irina, fiica lui Semanov, i de la <fratel>3e ei,
Tiron, i de la sora ei, Mdricuta, i de la toti <copiii lui Se>3manov, zece jirbi(i),

www.dacoromanica.ro

69

tij din satul Lucovita, tot <din partea>3 din gios, din vatra satului, $i din campu,
din apd <$i din pddu>3re $i din tot venitul. Aceste tij le-au vndut <slugii noa>3stre,
lui Isac Mironescul, drept una sutd cincizeci <de talen i bd>3tuti. Si s-au sculat sluga
noastrd, Isac Mironesc(ul), $i au pldtit deplin toti mai sus numitii bani, 150 de taleni
bdtuti, in mfiinile lui Marco, fostul staroste.

Si dar, noi, dacd am vdzut ?litre dn$ii tocmala cea de bundvoie $i plata
deplin(d), aseminea $i de la noi am dat $i am intdrit mai sus zisului Isac Mironescul
pe aceste de mai sus zisele WO de ocind din sat(u1) Lucovita, din tot satul, a triia

parte, cea din mijloc, i trei jirbii din partea din gios $i tij alte patru jirbii,
a$ijderea din partea din gios, i iard$i(i) zece jirbi(i) tot din partea din gios, cu
cu livezi $i cu loc de priski, ca sd-i fie lui dreaptd
hele$tee, i cu loe de mori,
mind $i cumprdturd $i uric, cu tot venitul, lui, $i copiilor lui, $i nepotilor, i
strdnepotilor, $i prestrdnepotilor $i a tot neamul[ui] lui, care sd va alege mai de
aproape, nestrdmutat nici odineoard, in veci de veci.

Iar hotarul acestor de mai sus scrise WO de ocind din satul Lucovita, sd fie
aceastd a triia parte a satului, partea din mijloc, $i aceste trei jirbi(i), pe unde au
ales Ghenghea log(o)f(d)t, in vremea cand au hotdrat Onciu Iura$covici, in zilele lui
Radul v(oie)v(o)d. lar aceste patru jirbi(i) $i aseminea cele zece jirbi(i), toate din
partea din gios, sd fie in parti, pre cum mai sus scriem, iar despre pdrtile de pin
pregiur, dupd a lor vechile hotard, pe undi din vac au umblat.
Iar la aceasta iaste credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Io Vasilie
v(oie)v(o)d, $i a preaiubitilor fii(i) domnii mete, Stefan v(oie)v(o)d i loan
v(oie)v(o)d, $i credinta boierilor no$tri: credinta d(u)m(i)sale Grigorie Ureche mare
vor(ni)c de Tara de Gios, i credinta d(u)m(i)sale Toader Petriaico marele vor(ni)c

de Tara de Sus, $i credinta d(u)m(i)sale Gavril hatman $i paralab Sucevei,


credinta d(u)m(i)sale Balan pfiralabul de Hotin, i credinta d(u)m(i)sale Savin
paralabul de Roman, $i credinta
paralab de Neamtu, i credinta d(u)m(i)sale
spdtar, $i credinta
d(u)m(i)sale Apostol post(elnic), $i credinta d(u)m(i)sale
i
credinta
d(u)m(i)sale
Iorga
vistiernic, $i
d(u)m(i)sale Gheorghie pah(a)r(nic),
credinta d(u)m(i)sale Toma stolnic, $i credinta d(u)m(i)sale Coste comis i credinta
tuturor boierilor no$tri, mari i mici.
Dupd viiata noastrd i domnie, pre cine D(u)mnezeu il va alege din copii(i)
no$tri sau din neamul nostru, sau iard$i oricine D(u)mnezeu va alege a fi domn in
pmfintul nostru al Moldaviei, s nu-i strice lui a noastrd a$dzare, ci mai vartos
dei i sd-i intdriascd, pentru c iaste dreaptd cumpdrdturd pe ai si drepti bani.

lar spre mai mare tdrie

intdrire tuturor acestor de mai sus serse, am

poroncit credinciosului nostru i cinstit boieriu, dumisale Todira$co Ianovici


marelui log(o)f(d)t, a serie i pecetea noastrd a o spunzuras cdtrd acest adivdrat
hrisov al nostru.

In scaunul oraplui nostru, Eii, in anul de la Zidirea Lumii 7151, iar de la


intruparea lui H(risto)s 1643, mart(ie), in 30 zile.
Au scris Grigorie Saidir.
Noi Vasilie v(oie)v(o)d9.

De pe orighinalul sfirbesc s-au rlmcit pe moldovenie de mine, Hrisanth


ierom(ona)h, in m(dndstirea) Golie. 1833 iul(ie) 4.
70

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), CDXLI/49. Traducere.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/62 (foto. dupa trad.).

EDITH: Iorga, Si. fi doc., V, p. 399 (rez. al editorului, dupa o trad. facuta de Comisia de
delimitare, care se pastra In arhiva Tribunalului din Cernauti); Balan, Doc. bucovinene, I, p. 239-241,
nr. 135 (trad. editorului, dupa o copie germana prescurtata, cu greseli, care se pasta la Arh. Nationale
Cernauti, Liber Granicialum, VI, 445-450); ibidem, III, p. 103 (rez, dupa Iorga).

I Gresit, In loc de Ciolpan".


2 Completat dupa transcrierea Pacuta probabil de Constantin Balan.
3 Rupt.

4 Gresit, In loc de: Dediul".


5 Urmeaza, Intre paranteze, explicatia traducatorului: moneda de aur".
6 Rupt; completat dupa Balan (vezi EDITII).
7 Omis.
8 Asa In copie.

9 Urmeaza, intr-un cerc, mentiunea traducatorului: Pecetea gospod sa afla spunzurata".

1643 (7151) martie 30, Ia0

63

Suret scos di pi ispisocul mdrii[i] sale, rdpdosatului Vasdlie v(oie)v(o)d.

Cu mila lui Dumndzdu, noi, Vasaliie v(oie)v(o)da, domnu Tdrii Moldovii.


Facim stir cu aceasta carte <a>1 noastrd tuturor ci vor cduta spre dfinsa sau citindu

o vor auzi2 ca jata acista adivdrat al nostru bojar cridincios, Ghiorghiie Motoc,
ce-au fost vornic glotnii, si cu giupdneasd lui, ...1, fiul lui Toadir Motoc, nipot lui
loan Motoc, 1-am miluit pre ddnsul cu osdbit a noastrd mild, datu-i-am si i-am

intdrit de la noi intru al nostru pdmantu al Moldov(ii) pe a lor drepte ocini


cumpdrdturi, dupd ispisoc de rdscumpdrturd ce-au avut l insus(i) di la domniia
me, giumtat(e) di sat Iacobinii, ci este pi Jijdia, In tdnutul Hdrldului, cu mori ci
sdntu pe izvorul Jjii, i cu curti gata si cu tot vinitul, care ace giumdtat(e) de satu

Iacobinii i-au fost lui dreaptd rdscumpdrAturd di la nipoatd lui di sor(d), llana,
giupneasd lui Ionasco Cujbd biv vel vornic, fatd lui Onciul Motoc, nipoatd lui Ion
Motoc biv vornic, drept doaod sute cincizdci talir(i) de argintu. Pentru aciia dar, ca
sd le fie lor cu tot vinitul.

Asijdire ddm si intdrim boieriului domnii[i] mele, mai sus scrisului,

si

giupdnisdi lui pre a lor drept(e) ocini i rdscumpdrdtur(i) de pi acel zapis ce-au avut
di de la insumi domniia me, den a trie part(e) de sat Brostinii, giumdtate, pe Jdjdiia,

In tnutul Iasului, partea ce den mijloc, unde au fost Tdrgul Brotiii, cu loc de
moard pi apd Jijdii i cu tot vinitul. Asijdiri, si alta part, dintr-acilas(i) sat
Brostinii, di pi acil ispisoc, a cinci parte, cit sd va alege, in parte ce din gios,
iards(i) cu vadul de moard in Jdjdiia, ci s-au cumpdrat el, tij di la Iliana, giupdniasd
lui Cujbd biv vornic, drept una sutd taliri de argintu. Iar giupdnisdi Ilinii i-au fost ei

drepte cumpardturi di la Vasalie Broascd si di la fratii lui, Nacul, i Bilas si


Antimie, fiii Maricdi, si di la Nastasdia si de la sora ei, Tudosiia, flicili a popii
Stefan Broascd, si di la Chirina, fiica a popi(i) lui Hilip, tot(i) nipot(i) i strdnipot(i)
al2 popii lui Broascd.

www.dacoromanica.ro

71

Drept aciia, toat(e) acest(e) di mai sus scrisd ca sd li fie lor cu tot vinitul, lui,
copiilor lui, i nipotdlor, i strdnipotdlor lui *i a tot neamul lui, cdt sd va alige mai
de aproapi, nicldntit nici oddndoard, in veci.
lar hotarul citii giumAtAti di sat, lacobinii, cu mori in Jdjdia, *i iard*(i) din a
trie part(e) din sat Bro*tinii, giumdtat(e) parte, ce di mijloc, uncle au fost Tdrgul
Bro*tii, *i iard*(i) a cinci parte dintr-acist sat, Bro*tinii, din part<e>3 din gios, cu
locuri de mori in fdjdia, ca sd li fie lor din tot hotarul, giumatat(e) di sat lacobinii,

*i din a trie parte di sat Bro*tinii, giumdtat(e), *i a cinci parti, part(e) din gios,
intr-acista*(i) sat, cu mori pi Jjia, iar dispri alt(e) pdrti, dupd hotarul cel vechiu,
pi undi umbla din veci.

Si spri aceasta este cridintd insumi a domnii meli mai sus scris(e), noi,
cridintd priiubitdlor din inimd fii(i) domnii mili,
Stefana[vine v(oie)v(o)d *i loan v(oie)v(o)d, i cridintA boierilor no*tri: cridintd

Vasdlie v(oie)v(o)d

*i

giup(dnului) Urechi vel vor(nic) di Tara di Gios, i cridintd giup(nului) Toadir


Petricico vel vor(nic) di tara di Sus, *i cridintd giup(pfinului) Gavriil batman *i
pdrcalab Suceavschii, *i cridintd giup(nilor) Man i Apostol pdrcalabi di Hotin,
cridintd giup(nului) Savin Prdjdscul parcalab Nimitschii, i cridintd giup(dnului) ...I
pdrcalab di Roman, *i cridintd giup(dnului) ...I spat(ar), i cridintA giup(dnului)
Ghiorghii pah(arnic), i cridintd giup(dnului) lorga vist(iernic), i cridintd
giup(nului) Toma stol(nic), *i cridintd giup(dnului) Coste comis *i cridintd tuturor
boierilor no*tri, a mari *i mici.
lar dupd viatd i domnie noastr, cini va fi domnu pdmdntului Moldovii, din

fiii no*tri sau din niamul nostru, ori iard*i(i) pi cini II va alege Dumndzdu a fi
domnu pdmntului nostru, a Moldovii, acela sd nu li cldtiascd danie noastrd *i
intdriturd, ci s li sd de *i s li sd Intdriascd.

lar spri mai mari intriri cridintii di toat(e) ci s-au scris mai sus, am dat voie
credinciosului i cinstitului boieriului nostru, dum(nealui) Todira*co vel logof(d)t,
ca s scrie *i a noastrd picite sa spfinzuri cdtrd aceasta adivdratd cart(e) noastrd.
Scrisu-s-au de Dumitra*co Vldgea, oy hie, E(11) n(t)To z3ffiti
<7151/1643>, luna lui mart(ie) 30.
Acist suretu dupd ispisocu mdrii[i] sale, r5pAosatului Vasfili v(oie)voda, s-au
tlmdcit din cuvnt in cuvnt di noi, cari mai gios ne-am
IlHpH11611,(H), 4(t)T(0) 3?teagE 4SES(pdapie)
1110.6H 301'1 6111i E(EN waT(pdp) <m. p.>.
X

Andreiu Da*chevici pitar <m. p.>.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), XIV/71. Traducere din 1765.
Ark Nationale Iasi. Documente, DCLIV/21 (rez. dezvoltat); idem, Anaforale, nr. 23, f. 100r.
(rez.) ; idem. Litere, Condici K. nr. 386, f. 146v. (ment In copia unci anaforale din 1825 decembrie 27).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi. Fotografii, XXVII 63 (foto. dui-A trad.).
I 0MiS.

2 Gresit, In loe de ai".


3 Rupt.

4 Gresit, probabil In loe de: Stcfanita".


5 La Cernauti, anul 1765 februarie 15.

72

www.dacoromanica.ro

64

1643 (7151) martie 30


Suret de la Vasilie v(oie)vod ...I.

Facem in*tiintare pentru adevdratele slugele noastre, Vasilie Corlat biv


cdmdra* *i cu fratii lui, ficiori Irinii, i iard*(i) nepot(ii) de frati ai lor, ficiorii Anii,
sora Irinii, tot(i) nepot(ii) Gagii, strnepot(ii) lui Pdtru *i lui Vlaicu, ca i-am miluit
pre dan*ii osdbit de a noastrd mil*i am dat *i am intdrit lor de la noi intru al nostru
pdmnt al Moldovii pre a lor drepte ocini *i nioii, dintru a lor drepte dresuri, ce au

ei de la Pdtru v(oie)vod, *i de la Radu v(oie)vod, *i de la Miron Barnovschi


v(oie)vod *i de la domnie me, satul Tdmd*dnii, de pdrdul .IdgdIlia, in tin(u)t(u)1
Fdlciiului, care acel sat au fost driaptd cumpdrdturd mo*ilor 1<or>2, lui Ptru*i lui
Vlaic, de la Toader pah(a)r(nic), fratele lui Stan, *i de la NegriId pah(a)r(nic), din
dresul Gorbdne*tilor, drept 65 zloti tdtdrd*ti.

Si iards(i), satul Fantnelile, uncle au fost casa lor, dintru acela tn(u)t
dintru acela dres, *i satul Hure*tii la Deal, *i iard*(i) Hurde*tii *i o sli*te, pe din
gios-de adge*ti, *i altd sdli*te la sfr*itul piscului, care sd chiamd Buste*tii, cu loe
de hele*tei *i de mori, ca sd fie lor, cu tot venitul.
Si iard*(i), ddm *i intdrim slugilor noastre, lui Vasilie Corlat biv cdmdra* *i
fratilor lui *i altor rudenii a lor, ficiorii ...3, nepot(ii) Niac*di, strdnepot(i) lui Stan
Rdpide, pre a lor drepti ocini *i mo*ii, dintru a lor drepti dresuri, ce au avut mo*ul
lor de la bdtrnul Alexandru v(oie)vod *i de la domnie me, satul Corldte*tii, pe
Hordiata, in tn(utul) Tutovii, *i satul Drujd*tii, care acum sd chiarnd Stre*ne*tii,
intru acela*i tn(ut), *i iard*(i) ni*te pdmanturi de rddiu, care pdmnturi li-au fost
stdpnit Vldde*tii Cu impresurare, iar dup. aceia sluga noastrd, Vasilie Corlat, li-au
scos de la dn*ii, in zilile lui Moisdi Moghila v(oie)vod, precum au ardtat *i carte
de la domnie sa.

Si iard*(i), ddm *i intdrim slugilor noastre de mai sus zisd, lui Corlat *i
rudeniilor lui, pe altd bucat de loc din hotarul satului Corlate*tii *i din ispisoc de
Ord *i de feraie, ce au avut ei de la Moisd Moghila v(oie)vod, care ace bucatd de
loc au fost tinut-o Costachi *i rudeniile lui, Stoica, nepotu Itului *i lui loan Fiultei
*i a Martei, far nici o triabd, ca sd fie lor cu tot ven itul, pe uncle au hotdrat acel loc
slugile noastre Movita4 prcdlab, lar dupd aceia au hotdrat lor Mnjd5 uricariu, cu
multi oameni buni, *i au scos stlpii, precum au ardtat innaintea nostrd i scrisoarea
lui Alexandru Iliia* v(oie)vod *i de la domnie me, scriind in sdmne.
Si iard*(i), ddm *i intdrim lui Vasilie Corlat <deosebit>3 de cdtrd altii, ce
numai Insu*(i) lui, pe ni*te vii ce sint la hotarul satului TAmd*dnii, in tn(u)tu(u1)
Flciiului, care aceli vii li-au dat *i li-au ddruit lui moa*a lui, luana. fata lui Onicd,
pentru sufletul ei *i a pdrintilor ei *i a fratilor lor, a lui Petreman *i a Vaslcdi.
Pentru aceia, ca sd fie slugilor noastre cu tot venitul.
$i iar*(i), ddm intdrim slugil(o)r noastre de mai sus scri*i, lui Corlat *i
i

cumnatului sdu, lui Dnil, ficiorii Ilenii, nepotii lui loan Zane, strdnepoti lui
Fetion, pre a lor driaptd ocind i mo*ie, din uric ce au avut mo*ul lor, Fetion, de la
Pdtru v(oie)vod *i de la domnie mea, a trie parte din satul Gngure*tii, ce-i pe Prut,
in tan(u)t(u1) la*ului, care iaste intre Socani *i intre Mnzd*ti.

www.dacoromanica.ro

73

Pentru aceia, toate aceli de mai sus zisd sate i pdrti de mind i vii ca sd fie
lor cu tot venitul, lor, i ficiorilor lor, nepotilor, strdnepotilor i a tot niamul, ci
va alege mai aproape, nerquit nici odinioark in veci.
lar hotarul acelor de mai sus scrisd sate i [Ali de ocind sd fie despre toate
pdrti(le) dupd hotarul cel vechiu, pe unde au umblat din vechiu.
$i spre aceasta iaste credinta domniei mele de mai sus zis, Vasilie v(oie)vod,
i credinta a preiubiti fii(i) domniei mele, Stefan i loan voievod, i credinta tuturor
boiarilor noWi, mari i mici.
KEA AOr(0)4(E)T ilp04(H).

S-au tdInfcit de pe uricul cel sArbesc, asdmine, de Gheorghie Evloghie ot


divan, 1766 iuli(e) 18.
De mini s-au posleduit ...6.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCDXXV/55. Copie dupa trad.
Ibidem, MCDXXV/43 (copie din prima jumatate a sec. al XIX-lea, dupa trad., avand la sfarsit
mentiunea: P'ecete in botu di ceara"); MCDXXV/48 (rez.); MCDXXV/46 (rez.).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXII/37, nr. 5 (rez. dezvoltat, din a doua jumatate a sec.
al XVIII-lea); idem, Anaforale, nr. 2, f. 145 (rez. Intr-o anafora din 1835).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/64 (foto. dupa cele doua copii).
I Asa In copie.
2 Neclar In copie.

3i

4 Probabil gresit, In loc de Movilita".


5 Cuvant scris peste alt cuvant.
6 Iscalitura neclara.

1643 (7151) martie 31, Ia0

65

<t

AbilitIOCTHIO

15(0102i10,

Mhl,

HIV

EACIIATE

KOEBOAA,

r(o)cn(o)A(e)ph

3EMAH MOAAAKCKOH. 3HAMEHHTO LINHFIM C(t) CHM A FICTOM H(A)WHAI KICHM KTO

HA HEM KI3pliT HAN 4T6411 Ero tiCANWHT. 04E) TOT FiCTHHHil H(A)Wh
BOAApHH, IWHAWKO P6c6n 6111K AKOpHFIK, IltprhAAG OprEIOCKOA16, CASHCNA flptHCAE

HHHHM CKtTO NOLIFHIWIIM r(o)cn(o)A(e)pa npihNcAF HAC 6111KWHK, Ch Np4K010


litpH010

C48*68,

AHOC(h) r(0)C11(0)ACTK(OK4) MN CA6NCtWE. TAM

KNAAWE Fro npagoio H


H(A)WEIO

M(11)40)CTI10

14

Mhl,

tpHoio cntiacs6 AO HAC, KCAAOKAAN EC[T]Mil EM6 OCOBH010


H

AAAH

Fi

110M(H)AOK44N

EC[T]AlF1

EA16

OT

HAC

ti(a)wEH 3 OMAN AIOAAAKCKON EMIG CEAO, HA FiAlt TOrATHH6A, Cli KEC roTap

11

HEC nparoA, 4TO 8K(o)nocT OprelocKom8, HA ptu,A HHCTp0Kt, 4TO TO CM


Bh14 iip4 a(e)wh r(o)cri(o)ACOpcim OT c-repo Adgmix H AAA HAM KNWE
ItWHAWKO AOP1IHK WECT(h) KOHN Aospar, 4TO Tlir KOHN r(o)cn(o)AcTg(o) MH
A4A0rOM H

74

h norpts6 3EMCKOIL

www.dacoromanica.ro

TOPO paAH, TOE npAA pE4ENHOE co,E4 TOXATHH8d, Ud ptudh HHCTp011ik, 6


o)nocT Oppiociont6, Ad ECT npAA pE4ENH0M6 11(d)WEA16 SOAA1pH118, TWIldWKO
136c64

Ehlg

NOTEpt*AENTE,
Ilpt0Hd4dT0111

rimed

AKOpHHK,

Ct gtCtM
H

OTHHHd,

(A18,

A0)(0A0A1,

nptipop<tT>lom

AddlITE,

MHAOKANTE,

EMS,

OSHA%

gliCEM6

poA6

Er,

KTO

8pHK

11

WHd4dTOM,

chi

H36EpET

BAHMItHWTH, HEN0p6WEHNO HM IIHKOAHNCE, Hd RUH Et4Hili.

fl r0Tdp TOM8 npAA pE4E11110A16 CEAO, TOr4THH6A, Hd Oita Higc.rpost,

to

(o)nocT OprgiocKomd, Ad ECT OT EtClir CTOpOHH no COMM CTdpdA1H r0TdpH,


no K8Ae H3 EtKd ONSIllidAH.
11

RdCHATE

Ud TO ECT Etpe H(a)wg P(0)C11(0)ACTK4 EHWE 1111CdHHVO, MW, Hw


KOEKOAd,

flptlit34SK4EHH11)(

Cp(1)AE4HHJC

C(h1)11(0)E6

P(0)C11(0)A(CT)g(d) MH, CTEZMH KOEKOAd H IWAN KOECOAd, H Ktpd EonAp


H(d)WHX: [Ape Wild PAHPOpiE
pARE IKEAHKHO AKOpHHKd AOANtH 3EMAH, H
stpd rldHd TOdAEp HETpH4tHK0 EF4HKdr0 AKOpHHKd rOptitH 3EM4H, H gtpe Mild
1StAdH H tINOCTOA IltpKtAdEOKE XOTHHCKH, H gtpd MINA CdE1111 11pIxacK6n
fltpKtAdE HEMEaCKH, H Ktpe IldHd ...1 fltpKtAdE POMMICKH, H Etpd tldtld

rdgpHA rETMdH H IltpKtAdE C844KCKH, H 'Ape NM 11110CT0A 110CTEANHK4, H


tpd IldHd 10preKH C1111Tdpf9, H Ape Mild rioprig 44WHHKd, H Etpd IldHd 10pre
KHCTtpHHKd, H Ktpa Mild TOMA CTOANIIKd, H Ktpd rldHd KOCTE KOMHCd H stpe
tC11)( goithp H(d)W11r, KEAHKHI H MANX'.
il no H(d)WHA1 4CHEOT/i1 H P(0)C11(0)ACTK0KATE, KTO 6(01.)6 H3EEpET OT
AINT(H) H(d)W11)( H411 WT 11(d)WEPO po,k6 HMI 1141K ESA(h) KOPO 15(or)i, H3ElpET

r(o)cn(o)ACOpH EhITH 6 H(d)WEH 3EA14H, MOAAdECKOH, Ad NE nopt3wHT H(e)wg

AdeHTE H Al(H)4(0)Kal1E, FIX AH EA16 AdA H tkpiarlHA H 110HOEHA, no 4TO ECT


EMS H OT HdC npaKed Aedifie H in(H)A(o)KeHTE, peAH EPO npesee H EtpHdd
Cd6)1C6d 4TO HAM C46)KHA H 3EM4H 11(d)WEH.

ti

HAN 68nwg KpAnoci(h) H HOTEWICAENTE THM EICHM EHWE 11HC4HHHA1,

BEAMH EC[T]illH H(d)WEM6 KtpHomd H 1104TEHHOAIS SontpuitS, neHtS TOAEpdWKO


h1H0131148

EEAHK0M6 4OPO$ET6,

1111CdTH

Ii(d)WE

11E4dT

flpligtCHTH Kb CE/116

HCTHHHOMS AHCT6 H(d)WEM6.

Kt HdCTOAHiH NdW rpeA, hlwcKH, K(h) AETO OT Ct3AMITE ilHpd k3Pild, d


6(or)d H Cn(d)ce H(e)wgro kicti)c(4)
r(OCEIOA)d
IKErI4E)141EFITE
X(pHcToc)a ,dfitr, m(t)c(A)u,a MdpTd, Yd. A(11)Ht.
OT

HHC,14 1.11dHAHp.

<f>1 Din mila lui Dumnezeu, noi, Vasilie voievod, domn al Tdrii
Moldovei. Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se. Iatd acest adevdrat boier credincios al nostru,
lonwo Rusul fost vornic, pdrcdlab de Orhei, a slujit altor sfntedposati domni
care au fost inaintea noastrd cu dreaptd i credincioasd slujbd, iar acum ii slujqte
www.dacoromanica.ro

75

domniei mele. De aceea i noi, vdzdnd slujba lui dreaptd i credincioasd cdtre noi,
I-am miluit cu deosebita noastrd mild i i-am dat l 1-am miluit cu un sat, anume

Tohatinul, cu tot hotarul

cu tot venitul, care este in tinutul Orhei, pe rdul

Nistru, care acel sat a fost al nostru drept domnesc din vremurile vechi i ne-a dat
mai sus scrisul lonwo vornic ase cai buni, pe care cal domnia mea i-am dat in
treaba
Pentru aceea, acest mai inainte zis sat, Tohatinul, pe rdul Nistru, in tinutul
Orhei, sd-i fie boierului nostru mai inainte zis, lonwo Rusul fost vornic, dreaptd
ocind i danie, i miluire, i uric, i intdrire, cu tot venitul, lui, i copiilor lui,
nepotilor, i strdnepotilor, i rdstrdnepotilor i a intregului neam al sdu, care se va
alege cel mai apropiat, neclintit lor niciodatd, in vecii vecilor.

lar hotarul acestui sat mai inainte zis, Tohatinul, pe rdul Nistru, in tinutul
Orhei, sd fie din toate pdrtile dupd vechile sale hotare, pe unde a umblat din veac.

Si la aceasta este credinta domniei noastre mai sus serse, noi, Io Vasilie
voievod, i a preaiubitilor i de la inima fii ai domniei mele, Stefan voievod i loan
voievod, i credinta boierilor notri: credinta panului Grigore Urche mare vornic
al Tdrii de Jos, i credinta panului Toader Petricico mare vornic al Tdrii de Jos, i
credinta panilor Man i Apostol, pdrcdlabi de Hotin, i credinta panului Savin
prcdlab de Roman, i credinta
Prdjescul pdrcdlab de Neamt, i credinta panului
panului Gavril hatman i pdrcdlab de Suceava, i credinta panului Apostol
postelnic, i credinta panului lorgachi spdtar i credinta panului Ghiorghie ceanic,
credinta panului lorga vistiernic, i credinta panului Toma stolnic, i credinta
panului Coste comis i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar dupd viata i domnia noastrd, pe cine Dumnezeu Il va alege, dintre copiii
noWi sau din neamul nostru sau pe Heine Il va alege sd fie domn in tara noastrd,
Moldova, sd nu strice dania i miluirea noastrd, ci sa i-o dea i s i-o intdreascd
sa i-o innoiascd pentru ca-i este de la noi dreaptd danie i miluire, pentru dreapta
credincioasa lui slujbd, ce ne-a slujit noud i tdrii noastre.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor acestora mai sus scrise, i-am
poruncit boierului nostru credincios i cinstit, pan Toderwo lanovici mare logofdt,
sA scrie i sd atdrne pecetea noastrd la aceastd adevdratd carte a nostrd.

In orawl nostru de scaun, lavi, in anul de la Facerea Lumii 7151, iar de la


intruparea Domnului Dumnezeu i Mdrituitorul nostril, lisus Hristos, 1643, luna
martie, 31 zile.
A scris Saidir.
Dupd Saya, Doc. 1.,6pzqna, p. 58-61. Text slay dupd orig., pergament (57,5 x 37 cm), sigiliu
domnesc mare de ceard, atdrnat, si trad. editorului. Originalul se afla in colectia lui Anatolie
larosevici, din comuna Vadul lui Von, din fostul judet Ldpusna.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 629 (Condica Asachi), f. 322 (copie din sec. al XVIII-lea).
ED1111: Catalog, II, p. 334, nr. 1657 (rez. dupd copia de la Arh. Nationale Bucuresti).
Omis.
2 Parantezele nostre.

76

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) aprilie 2

66

t Adecd eu, Iftimie, i fratii miei, Hilohie i Saya, i sora noastr, Todosiia,
a Dochiei, nepot(i) Savei cel bdtran, din sat din
feciori lui Ion Bueban
i

Ion4qt(i), dm tire cu cest zapis al nostru cum noi, de nime silit(i),

niel

inpresurat(i), ce de bundvoia noastrd, am vndut a noastrd direptl ocind i mo0e,

sesprdzce pqi in frunte, din hotarul Dinganilor pnd intr-apa Sirtiului, cu


tarind, cu sili*te de sat, cu pddure, cu tot venitul. Vndut-am dumisal(e), lui
Dumitraco sulgeriul, direptu pte galbeni, bani buni, ca sd-i hie dumisal(e)
cumprtur(d), cu tot ven itul.
$i in tocmal<a>2 noastrd au fost Saya cdm(d)ra*, i popa Toader, i Balica din
Nicorqt(i), i Ionwo, i Foca, i Blojul, i Dumitru din lon4et(i), i Vas(i)lie,
Arimiia, i Solac i Nohit de acolea, j Ionwo, i Lazor, i Melqean,
i Serghie, i Isdil(d) din Buciumi, i Tardziul de Ssd*ti i alti multi oameni buni
bdtrni, i tined, de pren pregiur
Si, mai pre mare credint, ne-am pus pecetile i noi i aceti oameni buni ce
serie mai sus, s sd tie.
z3PHe <7151/1643> ein(pHnie) -g <2>.
113, CARA K'hAl(12,)ptIW 11HCartil0

p>3.

Eu, popa Toader, Inca <am>2 fust intr-aci tocm(a15) <m. p.>3.
Ionwo hnsar
p.>3; ...4
p.>3; Foca5; Vas(i)lie5; Bloj5; Balica5;
Eremiia5; ...6.

<Pe verso, cloud insenindri contemporane>: t Buciumi, ce nu s-au fdcut


zapise domne*ti <i>: f Iftimie.
Arh. Nationale Bueuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad), CXV1/128. Orig., hartie (31,3 x 21,8
cm), filigran, patru peceti melare rotunde: a lui Sax a camaras, avand in camp o pasare stilizata, a lui
lonasco hansar cu o cruce in camp si doua neclare, si sapte amprente digitale.
Inst. de 1st. A. D. Xenopor Iasi, Fotogralii, XXVII/66 (foto. dupd orig.).
I Asa In original.
2 Omis.

3 Sigiliu melar.
4 Neclar.
5 Amprenta digitala.
6 Neelar; amprenta digitala.

67

1643 (7151) aprilie 3


O cart(e) tij <de la>' Vas(i)li vod(d). 7151 <1643> ap(rilie) 3.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 3. Ment. intr-un izvod de scrisori a doua
jirebii din satul Locovita, din 1768 (7276) aprilie 29. Vezi si doc. din 1643 martie 30.

www.dacoromanica.ro

77

EDITH: Catalog, II, p. 335, nr. 1662 (ment.).


I Omis.

1643 (7151) aprilie 5, <Leo0>

68

t Adecd eu, Drojea, f<r>lateli lui Nan, din satu din Stoil[l]qti, scriiu i
mdrtorisdscu cu cestu zapis al miu, la moartea mea, de o moie a me, ce am datu
Savei de C4otni, dacd am sdrdcitu i am inbdtrnitu, sa ne tie [i sA ne tie] i sA ne
grijasca2. El nu s-au tinutu de ce au grdetu ce ne-au ldsatu in nevoi i in mult amar

de am pdtitu, i pe fiicd-mea3 o au omortu pdginie. Deci acmo, eu am fa'cutu


aceast scrisoari i rrarturie cum sd n-a[a]ibd Saava niel o treab(d) cu acel loc, ce
voiu da; nedatu sd hie de mni, cdci el s-au scdpatu de ce-au grdetu.
am dzis
Deci de va scuate Saava von2 zapis, sd nu sd tie in samd.

Eu, astd luni, in lonea Pa[]tilor, innaentea po<po>lrului <sa>ltu<lu>li


Leotilor, denaen<tea>4 lui Ipatie, ...loi, i loi Gligorie ot tam, i loi Andreiu ot
tam, i Toader ot Crdsndni, i Nica ot Micleti5, i Isaiu ot Leo<t>li, Andronic ot
tam, i popa i tuturur pupurnilor mdrturisdscu de ce-i mai sus serie. $i acmu eu
muru la mana Moisdi, nepotu-miu. Deci eu i dau acea ocin(d) Moisi i feciorilor
sd fie de la meni a 1[1]or ocin(d) i ddtdtur(d).

$i feciorii mie<i>1 nici o treab(d) ca s(d) n-aibd, n<ic>li a<1>ti nepoti, ce sd


[s(e)] hii numai cu<m>4 serie, cdci el sd m ingrope, sA s(e) tie. Deci nime sd nu
putd sd-i mai strece acasta scrisoar.
<mt>c(A)11.41 an(fainit) T <5> A(h)H(H), E(11) 4t)T(0) Offid
<7151/1643>.
113, illirptIWKO, am scris.

<Pe verso-ul primei file, o insemnare din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>:
No. 1. 7151 <1643>. Scrisoare de la Dronea, fratele lui Nan, din sat, din Stoileti,
fcutd la moartea lui, de o mo0e a lui ce au dat Savii de Cdsdteni ca. dupd ce au
sdrdcit i au inbdtrnit nu s-au tinut precum au graft, ce 1-au Idsat in nevoi i In mult
amar; pentru acee sd nu aibd Saya nici o treab cu acel loc, <lar pe verso-ul filei a

doua, o insemnare de la inceputul sec. al XX-lea>: Ddruit de pdrintele

I.

Antonovici, profesor din Ihrlad, ed(inta) <din>4 19 decem(brie) 1908.


Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad), CXV/1. Orig., hartie (31,5 x 21,5
cm), rupt la Indoituri i pat, lipsa doua treimi din fila a doua, patru sigilii melare rotunde, aplicate In
aceeai cerneala; unul are In camp un scut heraldic, celelalte cu decor neclar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/68 (xerocopie dupa orig.).
I Rupt.

2 Ap in orig.
3 Slova t, transformata dintr-un s.

4i

5 Dupa slova K ar putea fi 4i slova o (Micolqti).

78

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) aprilie 6, Iasi

69

NW &CHAU COEKOAA, 6(4010 Al(H)4(0)CTTIO, r(o)en(o),k(e)pt 3E111414

AIW4AMCKOH. Scriem domniia mea, la sluga noastrd, Dabijea biv pfircalab.


DArnu-ti stire cd s-au jAluit innaintea d(o)mniei mle rugAtorii nostri, egumenul
alugdrii de la sfanta mAndstire de la TazIdu, dzicandu Innaintea domniei

mle, cA sintu acolo, la acel tinut, cAteva ocine a sfentei mndstiri nealse
despre alti rdzsi, anume: la alimdnesti si la Mihdilesti si la alte sate; tot s'A'
hrdnescu altii pre ocina sfentei mandstiri i lor nu vor sd le alea<g>ld ocina, pre
unde li s(e) vine.
Derept acia, deaca ver(i) vedea cartea d(o)mniei mle, iar tu sd mergi la

alimdnesti si la Mih(d)ilesti si la alte sate, pre unde vor hi mosiile sfentei


mAndstiri, si pre la mori, sA strangi oameni buni de pre inpregiur megiias(i) i sd

alegi toate ocinile a sfentei mAndstiri de pre In toate satele, pre unde vor hi
avandu la tel2 tinut a Putnei, cum le vor spune i zapisdle, cum va hi mai cu
dereptul, nemdrui sd nu fdtdresti. $i morile asijdere sd le tocmesti, s'A n-aibd
innecdturd de alte mori, ce s'A* Imble vadurile cum au imblat de alta' data. Lar
dupd ce le vet(i) socoti i le vet(i) alge ocinile sfentei mandstiri, cu oameni
buni, i de-i va pdrea cuiva vreo strmbdtate, sd hie de fatd, innaintea d(o)mniei
mle.
H HM HE 6V4,ET.

V !tic, ECO AMT(o) ,z(3rae <7151/1643> en(panTE)


t r(o)en(o)A(a)at pELI(E).

<6>.

34X(4)piA1 <1111C44>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare din sec. XVII>:

ilacT

5a

111A(H)MtHEIHH H 34 iNHVIH4EEHH3 <una din sec. XVIII>: elimanqti i

una din prima jumdtate a sec. XIX>: 7151 (1643) apr(ilie) 6. Carte domnului
Vasali v(oie)v(o)d cdtrd Dabija vel pArcAlab, prin care i poro<n>cesti ca sd
meargd, dupd jaloba egumenului de TazIdu, si s'a aleagd partile ce ari mn(dstirea)
In alimnesti i Mihdilesti i In alte locuri i pentru linecare morilor ce ari
mAn(dstirea).
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Galata, XI/20. Orig., hartie difolio (30 x 21,5 cm), Migran,
lipsa o treime din fila a doua, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in chinovar, putin ciar.
Biblioteca Central Universitara Mihai Eminescu" Iasi, Ms., nr. 277 (Condica mankstirii
Tazlau), p. 131, nr. 19 (rez. grecesc).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXV11/69 (xerocopie dupa orig.).
EDITII: Catalog, II, p. 335, nr. 1663 (rez. dupa orig.).
I Rupt.

2 Gresit, in loc de cel".


3f Carte pentru Calimanesti si pentru

www.dacoromanica.ro

79

70

1643 (7151) aprilie 7,

t w RACHAig gOEKOACO, 6(4010 Al(11)4(0)CTi10, r(oc)n(o)p.apt 3EA1AH


AlWAAARCK014. Adec(d) au avut dzi innaintea Portdi domnie mle Ciocdrlan tiganul

de la Pobrata cu Fuga de Fordti pentru nete cai ce s-au fostu furat Fugal, apoi el

au mersu de au prddat pe C(iocdrla)n. lar <a>lpoi, Fuga -au aflat furii, iar
Ciocrlan s-au indireptat i au luat de la Fuga un bou pentru bucatele lui; apoi, el
de iznoavd .-au luat dzi innaintea domniei mle.
Deci Ciocdrlan au vinit la dzi -au ateptat pdr(d) a eincea dzd dup(d) dzi, i
Fuga tot nu au vinit, ce au rdmas de dzi i din toatd legea tdrai, ca sa tdie Ciocdrlan

boul ce au luat de la Fuga, i sd nu s(e) mai prascd aceasta In veci, peste cartea
domniei mle.

X hie, K(il) 4t)T(0) of3i:Id <7151/1643> en(pHniE)

.<7>.

IP(oc)n(o)A(H)wh pEti(e).
TpaNAis4.19 <14>1 15'hpCal AE0p1144(11) 81-010102.

Toflea <a scris>.


Dupd N. lorga, St. qi doc., IV, p. 25, nr. XXXIV. Orig., pecete mare, in chinovar".

ALTE EDITII: Idem, Anciens doc., I, p. 269-270 (orig., dupd Si. ci doc., IV, i trad. in limba
francezA).
I 0111iS.
2

In textul editat, cu caractere latine.

1643 (7151) aprilie 9

71
7151 <1643> apri(lie) 9.

Uric al rposat(u)lui Vasilie vod(d), domnul Moldovei, prin care intdrete


stdpdnirea Ursului vdtaf preste a treia parte din trei pdrti din satul Neme, din
tinutul Iailor, la Prutu, Cu cdmpu, Cu vad de moard i cu baltd ddi pete, ce i-au
ddruit mdtui-sa, Tudora, Elea Ambrohiei, jupdneasa lui Dumitraco pitaru, i
preste giumdtate satu(lui) Tdcoteni, partea lui Ivan Vartic, i preste partea Tatii, din

giumdtate de satu Cicicani, i preste partea ei din Cotela, ea sd va alege din


giumdtate sat(u)lui de cdtre alti frati, i din Forosna, i din Sdrbenti, i din
Bddroseni, partea Tatii, care i-au ddruit soacrd-sa, Nastea, fiica lui Ivan Vartic.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XXXIII/163. Rez. dezvoltat intr-un perilipsis din 1812
iunie 29 de Chiritd dascal slovenesc <din Tara Romdneascd>, adeverit de Logofetia cea mare a Tdrii
Romdnesti In 1812 iunie 22, ardtdndu-se ea sunt dupd originale aflate la Lucsandra Cdmpeneasca
dvorniceasa", fiica lui Constantin Cndescu fost mare toga-at.
Formd munteneascd datoritd redactdrii rezumatului actului in cancelarla Tdrii Romdnesti.

80

www.dacoromanica.ro

72

1643 (7151) aprilie 10,

Eu, Grigorie Pilipovschi, cu sotia mea, Mitrofana, fiica lui Solomon


vistiernicul, Cu acest zapis al nostru rndrturisim cd de a noastrd bundvoie, de nimeni
siliti, am vdndut a noasted dreaptd ocind, satul nostru Bogddne*ti, ce-i pe Prut, in
tinutul Hotin, cu locuri de mori *i cu moard gata pe Vilie, care-i apartinea dupd
cumpardturd tatdlui nostru, Solomon vistiernicul, Intdrit de Aron voievod *i de
Eremiia voievod, in toate hotarele, cu toate veniturile, lui lorga vistiernicul, pret de
400 de lei, care bani Iorga vistiernicul ne-a pltit noud deplin, inaintea tuturor
boierilor mari i mici ai Divanului domnesc.
lar de acum inainte mai sus pomenitul sat, Bogdne*ti, cu tot venitul, ?I ddm
spre ve*nicd mo*tenire drept a lor stdpdnire, lar cumpdrdtorul s aibd dreptul
ceard cdrti domne*ti. Spre adeverire pun isaitura i pecetea.
Aprilie 10 zile, anul 7151 <1644>.
A iscdlit Grigorie Pilipovschii.

A scris la 14, Saidir.

Dupd Moldova, IV, p. 69-70, nr. 22. Trad. in limba romand, cu slove
chirilice, dupd o copie in limba rusd, fdcutd de trraducdtorul Holeavitchii.
I

Urmeazd mentiunea: 1(ocul) p(ecetii).

1643 (7151) aprilie 10, Ia0

73

Adecd noi, Todera*co mare logordt, Grigorie Ureche mare vornic al Tdrii de
Jos, Toader Petriceico mare vornic al Tdrii de Sus, Gavril hatman, Gheorghe mare
paharnic, Toma mare stolnic, Costea mare comis, Dumitra*co larali clucer, Grama
mare jitnicer, Alexa mare pitar, Racovitd Cehan al doilea logofdt, Vasile Banul mare
*etrar, Stefan mare arma*, Gheorghe Stefan al treilea logofdt, lona*co postelnic,
Vasile Roca vornic de gloatd i Costantin Ciogolea vornic, cu aceasta mdrturisim
a venit inaintea noastrd Grigorie Pilipovschi cu sotia sa, Mitrofana, fiica lui Solomon
vistiernicul, de a lor bundvoie, de nimeni silit, nici asupritd, *i au vdndut a lor
dreaptd ocind, Bogddne*ti, ce-i in tinutul Hotin, pe rAul Prut, cu locuri de moard
iazuri, i cu o moard gata pe rdul Vilie, care le apartinea lor dupd cumpdrdtura tatdlui
lor, Solomon vistiernicul, intdrit de Aron voievod i Eremia voievod, cu tot venitul,
fratelui nostru, lui lorga mare vistiernic, care a pldtit deplin, acei 400 de lei, lui
Grigorie Pilipovschi i sotiei lui, Mitrofana, fiica lui Solomon vistiernicul.
Drept aceea, vdzdnd noi mdrturia de bundvoie *i platd deplind, am dat acest
zapis de mdr-turie lui lorga vistiernic pentru stdpanirea ocinei Bogddne*ti, in tinutul
facd
Hotin, cu locuri de moard, *i cu iazuri, l cu moard gata pe Vilie, *i
cdrti domne*ti. Pentru ve*nicd intdrire ne iscdlim.
A scris Saidir, in ora*ul 14, aprilie 10, anul 7151 <1643>.
Iscliturile sus-numitilor boieri.
Dupd Moldova, IV, p. 70-72, nr. 23. Trad. in limba romnd, Cu slove chirilice, dupd o copie in
limba rusd, fdcutd de trraducdtorul Holeavitchii.

www.dacoromanica.ro

81

1643 (7151) aprilie 10, Ia0

74

Noi Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor noWi moldoveni, marl i mici,
sluga noastrd Grigorie Pilipovschi i sotia sa, Mitrofana, fiica lui Solomon
vistiernicul, de a lor bundvoie, de nimeni silitd, nici asupritd, i au vndut a lor
dreaptd ocind i moie, ce au ei de la tdal lor, Solomon vistiernicul, dupd drepturile
de cumpArdturd care ne-au fost al-Mate de la Aron voievod i de intariturd de la
Eremiia Movild voievod, satul Bogddne0, pe Prut, in tinutul Hotin, cu locuri de
iazuri i de mori, i cu o moard gata pe apa Viliei. Toate acestea le-au vfindut ei
credinciosului nostru boier, lorga mare vistiemic, cu patru sute de lei bAtuti.
Pentru aceea, mai sus scrisul nostru boier, lorga mare vistiernic, a pldtit totul
deplin, acei 400 de lei, in mainile lui Grigorie Pilipovschii i sotiei sale, Mitrofana,
fiica lui Solomon vistiemicul.
Drept aceea i noi, vdz:and intre &at-10 intelegerea de bundvoie i plata
deplind, de asemenea i de la noi am dat i am intdrit mai sus scrisului boierului
nostru credincios, Iorga mare vistiernic, pentru acel sat Bogoldne0, pe Prut, in
tinutul Hotin, cu locuri de iazuri i mori, i cu o moard pe Vilie, sa le fie lor dreaptd
mind i intdriturd de la noi, cu tot venitul, neclintit nici odinioard, in veci.
lar altul sd nu se amestece.
La IaA aprilie 10 zile, anul 7151 <1643>.
insqi domnul a poruncitl.
A iscdlit, in moldovenqte, Toderwo $aidir.
Dupa Moldova, IV, p. 72-73, nr. 24. Trad. In limba romana, cu slove chirilice, dupa o copie In
limba rusa, facuta de traducatorul Holeavitchii.
I Urmeaza mentiunea: 1(ocul) p(ecetii).

1643 (7151) aprilie 10, Ia0

75

in(H)40)cfilo, r(o)cn(0)ACOpla 3EM4H


AIWAAARCKOH. Scriem domniia mea, la sluga noastrd, Dabijea ce-au fost paredlab.
Dau-i) tire cd s-au prat de fat(d) inaintea domniei mle rugdtorii notri, calugrii
de la svanta mdndstire de la Beserecani, cu Irimiia din Romaneti, pentr-o parte de
ocind din sat din Romne0, dzicndu Irimiia cum au cumpArat cdlugdrii acea parte
de ocind de la feciorii lui Crociuban i lui nu dat i-au tire candu au cumpdrat.
Pentr-acia, deaca vei vedea cartea domnii mle, lar tu sd socote0 cu oameni
thU gdCHATE KOROAd, 15(o)mito

buni ce vor hi dat augdrii pre acel pdmntu, sd pui dzi Irimiei sd le dea banii
innapoi. Iar de nu le va da banii la dzi, sd-i lase pre cdlugdri in pace sd-(i) tie
ocina, i sd le faci i mdrturie. lar la vaduri i intr-ard, ce au cumpdrat calugarii de
la feciorii lui Naddbaico, sd n-aibd Irimiia nici o treabd, ce sd fac(d) mori calugdrii
pre acel loc, unde le va fi voia.
82

www.dacoromanica.ro

TOE mima.

ghic, netir(o)
1-

k31514a

Cd111 r(o)cn(o)s(a)at

<7151/1643> en(pHATE) T <10>.


KA3Agt.

REA AWKOWE)T VLI(H).

t 4C(H)ATE <nacen>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemperan:a>: Putna, <apoi, una din
sec. al XVIII-lea>: 7151 <1643> ap(rilie) 10 <i una de la inceptul sec. al XIX-lea>:
Carte domneascd de la Vasilie v(oie)vod cair(e) Dabija parcalabu.
Arh. Nationale Bucur4i, M-rea Bisericani, XV/35. Orig., hartie difolio (30,5 x 21 cm),
Migran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in cerneal5 r4e, slab imprimat.
Ibidem, Ms., nr. 548 (Condica m-rii Bisericani), f. 71 r. (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVIU75 (xerocopie dup5 orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 335, nr. 1664 (rez. dup5 orig.).

1643 (7151) <dupfi aprilie 10>

76

t Milostive i luminate doam<ne>l, sa fie mdriia dumital(e) s'anales. nain


tir(e) noi, robii si slugile marii tal(e), Dumitru starost de Putna, i parcalabul
Dabij(ea), <i>1 Irimiia, frate-sdu, si Ionit(d), si Pepelea izbasea, i vatavul Scante,
si vornicul Ilie de Vrancea, si Lupul calaraul i alti oameni buni multi, bdtrani si

tiner(i), de pen pregiur, pentru randul unui loc de la Gala Putnii, ce-au cumpdrat

cdlugdrii de la santa mnastire de la Beserecani de la Crocioban i de la toti


oamenii lui, la sat la Romaneste, noa[m] parnantu<ri>1 in vrunte2, cu pomi si intrap si cu tot venitul si cu vie.
Candil au fost acmu, au trimis pdrintele de la mdrastire un cdlugdras fac(a)
neste mori. Deci s-au sculat alti rdzi, anume Irimiia, murariu13 sacanilor, i cu alti
oameni. Deci au marsil la casa mdrastirii, de-au suduit [suduit] calugdrul de lge si
i-au fcut destul val i destuld scarbd. $i, dup-ace(a), calugaraul, vddzand atata
sca'rba, ne-au dat stire. Deci am mdrsil si noi acolo de-am stransti multi oamen(i) de
pen pregiur, de-am socotit de randul acelui loc. Deci am gasa ca ia[s]ste ocind i
cumpardtur(d) direaptd sf(i)ntei mdrastiri, iar ceia razsi au imblat <ca>' nete
oamen(i) fdr(d) de isprav(d).
De-aceasta mdrturisim cu sufletel(e) noastre; mdriia dumital(e) eti
m(i)1(o)stiv.
Dumitru bdrcalab4 <in. p.>.

<Pe verso, o insemnare contemperara>: Putna, <una din sec. al XVIII-lea>:

La Romaneti <i doud din prima junatate a sec. al XIX-lea>: M'Ilma. din
Fitinghesti <si>: FArd an si luna'. Marturiia lui Dumitru staroste di Putna si
parcalabul Dabija, cari-i pentru un loc di pe Garla Putnii, in Romanesti, a
man(d)st(irii) Bisdr(i)cani.

www.dacoromanica.ro

83

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Bisericani, XV/54. Orig., hark (31,5 x 21,5 cm), filigran, un
sigiliu rotund (2 cm in diametru), probabil al unui cdlugdr, si cinci sigilii melare rotunde, cu decoruri
florale in camp.
1dem, Ms., nr. 548 (Condica m-rii Biscricani), f. 69 v.-70 r. (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/76 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Catalog,II, p. 335-336, nr. 1665 (rez. dupd orig.); Hdjdeu, Arch. Istoria,l, 1, p. 93,
nr. 123 (orig., datat 1636).
Datat dupd porunca domneascd din 1643 (7151) aprilie 10.
I 0MiS.

2 Gresit, in loc de: frunte".


3 Asa in orig.

4 Gresit, in loc de prcdlab".

77

1643 (7151) aprilie 11

Au ardtat c giumdtate de sat de Negresti, parte din gios, a unui Smion


Bdisan, ar fi vandut a trie parte la un Smion Mogldel, pe care au aratat si ispisoc

di la Vasle vod(d), di intdriturd lui Smion Moglde pi acea a trie parte din
giumtate de sat, cari este din 7151 <1643> april(ie) 11, ..2, lar 2 arti tot dintraceastd giuratate de sat li-au vandut iards(i) acel Smion Baisan la un Iorga
vist(iernic), apoi sculndu-s(e) Smion Mogaldi, impreund cu lonas spat(ar)...3, cu
giudecat au luat acele 2 arti di la Iorga vist(iernic), land de la el ispisocul ce-1
ave pe acele 2 p5rti, ramaiind intriagd acea gium5tate de sat la stpnire MogaIdii
si a lui Ionascu spdtar, st5anind 2 Or Mogalde si o parte Iona sp5t(ar).
Arh. Nationale Iasi, Documente, MXLV/2, f. 1 r. Rez. dezvoltat intr-o anafora din 1781 mai 8.

I Urmeazd: strdmosul lor".


2 Urmeazd: ce sint di atunci 137 ani".
3 Urmeazd: din care sd trag FdrAmitdi".

78

1643 (7151) Inainte de aprilie 13>

57 de funii in capul mosii partea lui Bisan, care o avea preutul Toader
Mogidea cumpdratd de mosu sdu, Simion MogdIdea, de la Simion B5isanu, din
valet 7151 <1643>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CDLI/67. Rez. in hotarnica din
5 ianuarie 1765 a pdrtilor de mosie ale rdzesilor din Rediul Mogaldei (partea dejos a Negrestilor), din
judetul Vaslui.

Acest doc. si urmAtorul ne-au fost comunicate de prof. dr. Mircea Ciubotaru, cdruia
multumim si pe aceastd cale.

84

www.dacoromanica.ro

79

1643 (7151) aprilie 13

57 funii in lat, parte lui Simion Bdisanul. Si dintr-aceste funii au vndut 38 funii
lui Simion MogAldea, mow! preutului Toader, la vlet 7151 <1643> ap(rilie) 13.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bib!. Acad.), CDL1/67. Rez. In hotarnica din
5 ianuarie 1765 a rartilor de mosie ale rftzesilor din Rediul Moga'del (panca dejos a Negrestilor), din
judetul Vaslui.

EDITII: Mircea Ciubotaru, O straveche aye:are de pe va/ea Bcirladuhd: Negrevi (judeful


Vas/d) (II), In AIIAI, XXI, 1984, p.418 (ment.).

80

1643 (7151) aprilie 25, .14

di<H40c>1T110, r(o)Cn(o)A(d)pt 3EMAH


np<t>IA,
GD)g(f)
npinowe
IlptA HAM II
<lill>1 CHAIN
AIWAAAECKOH.
AIWAA4KCKIAMH2 sontpn, REAHKHAlhl 11 AI44HM11, <ca8>Irn HAW TOAEp, Chi lit
NCAK, H king8 fro, Hngoap(h), H Tt<I'd>1411 34 41411M nptA H4A1H Ch sontpiniv
t NW RACHATE HOEROAA, IS(0))Kil0

11

HAW, IlliTpAWKO Iloroat 1hIK <40004,ET>1, pdoki TpETAA LIACT WT CEA0 114011tH11,
LITO

R(0)4OCTV A0p0X[r]010, pi9iK*41H

NCHXHA,

<11A>1

crWri4 HAWN RHW(E)

flHCAHIIH,<T>10AAEp H NHKOApli, ANI(E) ECM HM TA LIACTV 3d WT11(11)HV WT


<114>100tnn,

npaga WTH(H)HA H

ChIUh KOA1HC

IOAtIO, pap,' LIETHpH metT dr4pCKHK3 <11>1 Tphl ROAN 34 KVI1U.H,

8K4304gat1H

341114C

WT

HA

KVI1E)Kli4

KMAKVA.

WT NEAEMEHFIKH HM KMAK<VA>l,

ilRo4tpHH6

<H>lAW,

lloroAfit

atur(o)4.(f)r, WH TAKO WTtLjJ44 nptt, HAMH AKE) WH KVI1H4 EANd CEAHWE


Baodum,
111E4s1uftini, WT 114 If 113AKVA, 4 NOTOM TOA CHAIN! 11 1311111(E)
11 11 CANNA, &AAEVIJ,H, 13113t<411>1 WT RED, ITO NTO C-tWE npaga r(o)cn(o)a,apcgaa,

Tptr Illedstuniniat,

WT rAE Et3tAHM Il(H)/4003111


eAEVII,H, H11 wnnpatoT
len tT, TO fr(o) A<44>1 Kt34KVdwEN 34 TOA CHAHWH,
RICH Well WTH(11)Hhl &113AKV4WEl1, 110 I'M et W6ptT4IOT Eh HHWTH CiAdr H
WT XOTAp

NE

HIHAET

wnnpaioT H TOA TpETAA LiecT WT HAM tHH.


LINO

KO)C11(0)ACTR(0)

ClIAHX0A1 HA HHX

14

AIN

RIICEPO

ClEtT

KO)C11(0)ACTE(4)

MN

TAKO tvG<p>itTorodi 34KWN NNE, KAKO Ad HAIAIOTV cavrin

HAW, Toamp H <H>IHKOApt, IlpHHECHTH MOAT Aospn, WT<Kp'h>1 CHIN MENHOWN,

T.Dic(E) CIAAMTEACTOSAAH nptA HAMH Ch CROHA1<H

AdWA>11111

KAKO KVIMA

&4K, WT(1011,1 Toamp, H <11 liK>10Apt TOA LIACTV TA WT(11)11V WT &113AKV4


dOVLIM WT
WT I1Tp<aingo>1 throat, LITO KedINA C4HLIJt
AIAH4
H3A4R114
<K>112,34<KV4, H>1 Ad HA14ET WCTARHTT INTpAWKO iloroat awr(o)ME)T HA
Toemp H Nd 1111K0Ap(13) StA0 [11] 8 AI Hp1I110.

HHO Toamp II Cli


A11101-41

<ngv>I fr(o), HHKOLIpt, With npnwanna A(h)w1

C12,

AIOAT Aospn H CT4pH, wTgp[c]enhi MENtWH, H TAKO CRAAMTEACTRORAAH

www.dacoromanica.ro

85

nptA HAMM EICHr THr moAi Aospn, KdKO EVHHA TOd 4dCT 3d WTH(H)HV BHA
11HCM1Hdr(0),

WT

llitiontnn,

3d

HediC

HHKOdpli,

MdH4

H3AdEHHd

3d

TOd

WTH(H)HV 4TO KVEIHA soatpnn HAW, 1101'04t 4WC(0)4(E)T.


Tamc(g),

sontpinAr

r(o)cn(o)AcTE(a)

MH

HW(E)

MiCdH,

110r0At

AWKOWE)T, WH 30CTd4 WT nptA HdAMH H WT KEC[T] 34KWN 3EMCKOH, d calrrn

HAW, Toeop c(h)irh licaK,

HHKOdpl, WHH 611pdgH4H

flOCTAKHAH

COEhl

4.111311E10, KT 3naTi, 6 iltici(t)p r(o)cn(o)AcTg(a) MN.


HHO WT CHAt nanptA E0AWE Ad HE HALIET HdH Ttram, pap' CHA TbK(E),
HHKOMK(E), Hd SUN, HI Ad HMMOT WHH ApuicaTn COEhl TA TpETdd 4LICT WT
CEAO HANAHH, C11 spVA 3a MAHN 6 SH*I10 H Ch EC HpHrOA, no 4TO Ct
waptTen Ch HCTHH010 d*(E) ECTI HM npaga KVI1EXCHd, Hd CEOH n(i)n(t)sn
EhlW(E) HHC4HHH, LIETHpH act,' 6rdpCKIir H TpH EGAN 34 KV1111,H.

11 EAHH untie LITO CliTEOpHA goront awr(o),Is(E)T WT r(o)cn(o)AcTz(a)


MH Hd TOA gam' 3a wm(F)NV Ad c(t) stpVET, Nh Ad wpgaET.
11 HH At COO HE 6MHWdET.

ghic, A(t)T(o) ,z(3rna M(t)C()Ud an(pnaii)


t CAM r(o)cn(o)A(n)irh gEAtA,
T Afp AWKO KEA AWKOWOT <M. p.>.
t AVMHTpdWKO <11HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lad au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
slugile noastre, Toder, fiul lui Isac, i unchiul sdu, Nicoard, i s-au park de fatA
inaintea noastrd cu boierul nostru, Pdtrako Ciogolea fost logofdt, pentru a treia
parte din satul Plopni, care este pe Jijia, in tinutul Dorohoi, ca aceastA parte de
ocind din Plopni le este dreaptd ocind i cumpArdturd de la ruda lor, Cdzacul, fiul
lui Costea Ciulei, pentru patruzeci de ughi i trei boj de negot, i au ardtat i un
zapis de la Cdzacul. Iar boierul nostru, Ciogolea loge-a, el aa a rdspuns inaintea
noastrd cd el a cumpdrat o selite, Badeuti, la Stefnqti, de la Cdzacul, iar pe urmd
aceastd sel4te mai sus scrisd, Badeuti, a luat-o de la el pentru a a fost dreaptd
domneascd, din hotarul tArgului Ste1a'ne0, i nu are de unde sd le ja banii inapoi.
Aceasta este data lui azacul pentru aceast selite, addeuti, insd opresc toate
pArtile de ocind ale lui Cdzacul, pe unde se aflA in alte seli0 i oprek i aceastd a
treia parte din Plopni.
Deci domnia mea i intregul Sfat al domniei mele i-am judecat i ga am aflat
lege dreaptd, ca sd aibd slugile nostre, Toader i Nicoard, a aduce oameni buni,
megi0 din imprejurimi. Atunci au mdrturisit inaintea noastrA cu sufletele lor ca a
cumpdrat Isac, tatAl lui Toader, i Nicoard aceast parte de ocinA de la Cdzacul mai4
demult deck Pdtrako Ciogolea, care a cumpdrat se4tea Badeuti de la CAzacul, <si>'
sd aibd a ldsa Pdtrako Ciogolea logofdt pe Toader i pe Nicoard foarte in pace.
Deci Toader i cu unchiul sdu, Nicoard, ei au venit la zi cu multi oameni buni
i bdtrni, megii din imprejurimi, i ap au mrturisit inaintea noastrd toti aceti
86

www.dacoromanica.ro

oameni buni cd a cumpdrat aceasta parte de ocind mai sus scrisd, din Plopni, a lui
Isac si a lui Nicoard, mai4 demult decdt aceastd ocind pe care a cumpdrat-o boierul
nostru, Ciogolea logoft.

Atunci, boierul domniei mele mai sus scris, Ciogolea logofdt, el a ramas
dinaintea noastrd si din toatd legea trii, lar slugile noastre, Toader, fiul lui Isac, si
Nicoard, ei s-au indreptat si si-au pus ferdie, 12 galbeni, in Vistieria domniei mele.
Deci de acum inainte mai mult sd nu aibd a mai par', pentru aceastd pdrd,
niciodatd, in veci, ci sA aibd ei a-si tine aceastd a treia parte din satul Plopni, cu
vad de mona in Dzijia i cu tot venitul, pentru cA s-a aflat cu adevdrat cd este
cumpArdtura lor dreaptd, pe banii lor mai sus scrisi, patruzeci de ughi i trei boj de
negot.
Si un zapis pe care 1-a fa'cut Ciogolea logofdt de la domnia mea pe aceastd
parte de mira sd nu se creada', ci sd se rupd.
Si altul sd nu se amestece.
La Iasi, anul 7151 <1643> luna aprilie 25.
Insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoft a iscdlit <m. p.>.
t Dumitrasco <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: De Plopen(i) <si alta, din
prima jumdtate a sec. al XIX-lea>: Un ispisoc de la Vasdli vodd, rusdsc, tot pe mosiia
Plupenii, pe Jdjdia, in tdn(u)tul Dorohoiului, din velet 7151 <1643> apr(ilie) 25.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CDLIX/5, 6. Orig., baffle, Migran,
rupt la Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat, pierdut. Pe fila a doua inceputul altui act, tot de la
Vasile Lupu, privitor la vanzarea unei pArti din satul Ciuresti, la gura Delei, unde se vars5 In Prut, din
tinutul Iasi (v. mai sus, doc. din 1643 martie 8, nr. 40). Cu o trad. din 1832.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/80 (foto. dupA orig.).
Rupt.
2 Slova
3

131,

modifica* din H.

AECtr Brap, corectat.

Asa In orig.

81

1643 (7151) aprilie 25

t Adecd eu, Toder, ficiorul lui Mih(a)il ot Davidesti, singur pre mine
mdrturisescu cu cestu zapis al meu cum am vdndutu partea nostrd din sat din
Dragomiresti si din Buldesti, ce sd va alge partea nostr dintr-acste doo sate, din
tarind, si din vatra satului, si din vadu de moard, si din locuri de prisac(d), si din
poieni, si din pomte si din tot vinitul, ce s(e) va alge partea noastrd, ca sd-i hii lui
dereptd mosie si ficiorilor. Si o-m vdndut vdru-meu, lui Stefan din Dragomiresti,
dereptu 7 dr(H) M nonl, c<a>2 sa hii lui Stefan dereptd mosie, i ficiorilor lui
nepotilor lui, si sd-s(i) facd i derese domnesti pre partea nostrd, car scrii mai sus,

www.dacoromanica.ro

87

pintru cdci i o-m vdn<d>2ut eu, de bundvoia mea, de nim<e>2 silitu, nici nevoitu,
ce de bu[n]ndvoia mea.

$i aceastd tocmald o-m fdcut dinnaintea lui Ghirasim din Colone*ti, *i


dinnaintea lu Burdugan ot Dragomire*ti, i dinnaintea po[p]ei Savei din Colone*ti,
Crdciun ot Dragomire*tii, *i Vas(i)lie din Semen(i), *i Cdrstea ot tam, *i Gavril ot

Bune*ti *i dinnaintea a multi omen(i) bun(i), megiia*i din pregiur, tiner(i) *i


bdtrani[n].
<A*>2i*derele i noi, ace*ti omen(i) bun(i), carii ne scrie ma<i>2 sus, noi
incd, vdzandu toc<mala>2 bund dinnaintea n<oastrd>2, noi ne-am pus *i pecetile,
pintru cdci s sa creadzd, fii la care scaun, s s(e)*t<i>2i.
gth) Attir(o) ,(3PH4 <7151/1643> iiiEc(A)usi npip(d) k <25>.
f139 MAIHTfLiWKO, HCKdA <11.1. p.>.

t MAIHTp8 HHCAA.
<Pe verso, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: Zapis lui Stefan dita Costi*e.
Arh. Nationale 1ai, Documente, DXII/35, Orig., hdrtie (30 x 21 cm), cerneald cafenie, rupt la
indoituri i lipit cu iruri de timbre, cinci sigilii melare in fum, din care doud rotunde (aplicat de cloud
ori), cloud octogonale (una are In camp doud pdsari afrontate, iar cealaltd o floare) i una ovald, Cu un
motiv decorativ floral In camp; sigiliul rotund are in camp o cruce, Cu postamentul Intr-un cerc (In
acest cerc se gdsete i numdrul 195, cu cifre arabe), i o legendd, din care se pot distinge literele
MONENO.
Ibidem, DC/14 (ment.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol"
Fotografii, XXVII/81 (xerocopie dupd orig.).
Ughi 4i jumdtate.
2 Rupt.

82

<inainte de 1643 (7151) aprilie 28>


Adecd eu, Loghina, i feciorul meu, Ord*, in*ine mdrturisim cu cest zapis al

nostru, cum am vandut partea noastrd de mind den sat din Prigorcni, ce sd va
alge *i cumpdrdturd, lui Apostol Cehan. $i ne-au dat un poloboc de miere, dereptu
zci galbeni, *i doi galbeni, bani gata.

$i aiastd tocmeld s-au fdcut denaintea a omeni buni: denaintea lui Toader
croitorul, i lui Vas(i)lie Rdjgdu, i denaintea popei lui Bosie, *i popei lui Vasilie
*-a lui
Rpasie nucdn.

$i, mai mare mdrturie, ne-am pus *i pecetile, ca sd s*tie.


Eu, popa Vasile.
rAHrOpiE HCKAA.

Arh. Nationale Mehedinti, Colectia Dr. Constantin I. !strati, 1/114 (2868). Orig., U1-fie (19 x
17 cm), filigran, doud sigilii melare, rotunde, cu decoruri geometrice, i o amprenta digitald.

88

www.dacoromanica.ro

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia5i, Fotografii, XXVII/82 (xerocopie dupA orig.).

EDITH: GhibAnescu, Surete, XVI, p. 50, nr. LXXVI (orig.); Col. Dr. C. I. Istrati", p. 75,
nr. 133 (rez. dupA orig.).
Datat in functie de doc. urmAtor.

83

1643 (7151) aprilie 28, Ia0

t Hw

&IcHATE

KoEKOAd,

IS(0)cTio

Al(H)A(o)cTTIO, r(o)cn(o)A(a)ph 3Ent4H

MWAAdEcKoii. aK(E) ripTHAE npn+A MAIN H npmA KICHAIII NewHAIH AIWAAAKCKHAAH

SoAtpH, KEAHKHAIH H 414411MH, aka H(d)Wh flnocTOA 1-1Er4H, H 6Ka3og44 EAHH

npAA moo
AoSpH, HAlt HMA opEv grICHAiE, H 'LAMA, H AllitH4(1), H Tonop HAEWK4, H
3411ac 34 cEKEAHTEAcTKO WT cantaro EACHAiE Bomiwop, c'hTKopEti WT

&AcHATE KoTA H HEKSAA WT MEAN), nHCAEIIIH H CKEAHTEACTESAWil Kt ToT


34nHc CAM He CESt gacHATE 60411Wop KAKO WH, NEKHM HEnolitSSCAEH d NH
ripHCEAOKAII, HOI 34 CE0A Ao6p0e1 EOAA, npoAan cgoax. npeKrir WTH(H)HH H
AAAH(H)HH, EAHKO CA H36EpET 44CT Er0, WT CEAO ilitpluett, H WT HOEHEIIIH, H
WT rp8A112,3EWH, H WT itbittSpH, H WT HplirOp4A1M, H WT TASKAIIHEWH, H WT
HETpEWH H WT S1IFi4E11111, TAKoNcAE H 44cT Ero 4To CA EAIV AOCTANET WT
II,XrAHH 4TO WH HMAA 34 AAAH(H)HV C11 CKOHAIH spaTianta. TAr ElICAr npoAan
EHWE IIHCAHHOMV C46SH H(OwEAIV, linocTOA IlErAll, paAi Tpa KoNH H AEd KpAKII
VII TEAHH,H H AKA AECAT ikapcKHr H 4ETHpH HA AECAT n4E4H, WT KATpd CE44X,

H wT lionE, H WT K0A8 H WT SEc npHroA.


HH0)E(E), AM, OK 8gtiAtrOM ToT HCTHHHH untie WT CAMdro gecHATE
60411Wop, CITKopEH WT npAA TOMiKlir AIOAT A0EpHr, KtpoKdroM H WT Hec
EWE*(E) AdAorom

H noTEptAHrOM KHWE MiCAHNOMV c46SH

thrdil,

nptA

HA

110EHEW(H),

Tim(

H WT

pE4EHHr

rp8Al-h3E111(H),

H(d)wEmV,

wTH(H)HV wT ithplIKEH,
H wT (1,a8pn, H WT i1pHrOp4ANH,

LiecTI

3e

11110T04
H

WT

WT

DAKmtHEW(H), H wT IIETpEW(H) H WT ISIMAIIIIH, TAKONCAE H WT rOdionH ItHrAIIII,


4T0 B6AET 4AcT !Lennie 1504HW0p, KeKo Ad EcT EAIV C13. KlICAM AoroAoM,

H WT TOM, TH)K(E) AdEM H noTgptimment c46sa n(a)wEnttr, tInocTon


thrdN, H HA Ap6r4d LIACT 34 WTH(H)116 WT CEA0 IlpHrOp4AHH, 4TO WH CE6t
K6nH4 wT dorHHA, A041t4 ISor34 Aorozt.ET, H WT c(h0Fit EH, Opxw, paAI Aga HA
*ECAT drnpCKHr, 4TO CA F136EpET 4ACT Hr WT KdTpV CEAO, H WT flOAE, H WT
E0A6 H WT EEC npHrOA, MO 6ICA30gA4 HAM H 3MIHC WT CdAidd dorlille H WT
c(h)1111

Efik,

Ci.)pgw, ClITKopEll WT npAA moAH AoSpHr, Hmt HM: TodAEp KpAKEH,,

H IlicHATE 13**rtv, H EpEV &Cif, H EpEV RACHATE, H AttitHAt H gpASTE,


Toro pdAT, Ttr inctr 4ACT 34 WTH(H)HV WT THr CEAdr, EAHRH KHWE
nHwEm, MO Ad ECT EHEWE nHcAHHoMV finocTOA IlErAH npegFAH wTH(H)HH, H

www.dacoromanica.ro

89

1311K6HAEHiE,

pHK

11013WKAEl1iE,

Cli

lICAA1

A0)(0A0A1,

NEHOOWEHNO

FINKO1%H*(E), HA EtK11.

H NH Ad CA HE 611114W4ET.
X /tic,

t Cam

B(ll) n(t)To

<7151/1643>,

An(pHar) k <28>

A(101111.

r(o)cn(o)A(H)tit 10/1/10.

TOP,EpdWKO IKEA 4WC(0)4!(E)T HCKi14

t IILIHAF1p <1111C11A>.
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd a
venit inaintea noastrd si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici,
sluga nostr, Apostol Cehan, i ne-a ardtat un zapis de mdrturie de la insusi Vasilie

Bolisor, fcut inaintea a oameni buni, anume: preotul Vasilie, si Toma, si


Ddndil(d), si Toader Plesca, i Vasilie Cotea, si Necula din Ivesti, scriind si
mdrturisind in acest zapis insusi pre sine Vasilie Bolisor, cum el, nesilit de nimeni
si nici asuprit, ci de bundvoia sa, a vndut dreptele sale ocini, at se va alege partea

lui, din satul lVidretei, si din Poenesti, si din Grumddzesti, si din Fauri, si din
Prigorcni, si din Tdcmdnesti, si din Petresti si din Bilesti, de asemenea si partea
lui ce i se va aveni din tiganii pe care el i-a avut de dedind cu fratii sdi. Pe toate
acestea le-a vndut slugii nostre mai sus scrise, Apostol Cehan, pentru trei cai
cloud vaci cu vitei i doudzeci de ughi i paisprezece stupi, din vatra satelor, si din
cmp, si din apd si din tot venitul.
Deci, noi, dacd am vdzut acest zapis adevdrat de la insusi Vasilie Bolisor,
fcut inaintea attor oameni buni, am incredintat si de la noi Inca' am dat si am
intdrit slugii noastre mai sus scrise, Apostol Cehan, aceste mai inainte zise parti de
ocind din Mdretei, din Poenesti, si din Grumddzesti, si din Fauri, si din Prigorcni,
si din Tdcmdnesti, si din Petresti si din Bdilesti, de asemenea, si din robii tigani, ce
va fi partea lui Vasilie Bolisor, ca sd-i fie cu tot venitul.
Si la aceasta, de asemenea, dmsi intdrim slugii noastre, Apostol Cehan, si
altd parte din satul Prigorcni, pe care el si-a cumpdrat-o de la Loghina, fiica lui
Bogza logoft, si de la fiul ei, Ora', pentru doisprezece ughi, ce se va alege partea
lor din vatra satului, si din cmp, si din apd, si din tot venitul, dupd cum ne-a ardtat

zapis de la nsi Loghina si de la fiul ei, Ords, fdcut inaintea a oameni buni,
anume: Toader croitor, i Vasilie Rjgdu, i preotul Bosie, si preotul Vasilie, si
Ddraild si Vrabie.
Pentru aceasta, toate aceste pdrti de mind din aceste sate, eke scriem mai sus,
sd-i fie mai sus scrisului Apostol Cehan drepte ocini, i cumpdrdturd, si uric si
intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, in anul 7151 <1643> aprilie 28 zile.
insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoft a iscdlit <m. p.>.
t Saidir <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: t Mdrdtdi, Poenestii,
t

90

Grumddzdstii, t Faurii, t Prigorcnii <si, addugat ulterior>: at se vor alege


www.dacoromanica.ro

pdrtile lor <$i una din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>: Mdfdtdi, Poene$ti,
Grumdz4tii, Faurii, Prigorcenii, Tecrndne$tii, Petre$tii, Biletii. Sarbdsc.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXIV/173. Orig., hdrtie (43,5 x 28,7
cm), filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard r4e, pierdut. Cu o trad. din sec. al XIX-lea.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVII/83 (foto. dupd orig. i dupd trad.).

EDITH: Ghibanescu, Surete, VIII, p. 290-293, nr. CXCIV (text slay dupd orig., din Ms.
Surete, XXVI, 225, i trad. editorului).

I Gr4t, In loc de: Ht.

84

1643 (7151) aprilie 28

0 carte de la rdpaosatul Vas(i)lie vodd, din velet 7141 <1643> apr(rilie) 28,
scriindu la sluga mdrii sali, la Ghiorghie din Bdrbo$(i) $i la Lazor de acolea.
Ddmu-vd tir(e) c domnii meli s-au jdluit sluga domnii meli, Vas(i)lie din
Ghidi$eni, pre Nacul de acole, zicandu innainte domnii meli ca au cumpdrat tatdsdu, Ion CogdIniceanul, o parte de ocind de sat, de la Ghidi$eni, parte din gios, de
la izvoard in gios, pand in locul lui Voico, i s-au aflat i dre[s]s pe ace parte de
locu, cum au cumpdrat. lar candu-i acmu, vra s s(e) amestice i Nacul pre acel loc.
Pentru aceea, dac(d) yeti vede carte domnii me[I]li, iar voi s aveti a opri pe
Nacul de pe ace parte de loc. Iar lui, di-i va pre cu strmbul, sd vie sd ste de fat(d)
innainte domnii meli.
TOE HHWEM; H Wit NE 61-MMITE.
111e, AET(0) ,A51:Iti <7151/1643>

An(prinie) lTi <28>.

La sffir$itul acestei copii sunt rezumate doud acte, frd data', pe care le
publicdm aici:
O carte de la Mihai vodd, la pdrintele Iorisitl, nu s-au giudecat de fat(d)".

O carte de la Ion von de poprit mo$ie, iar nu au oprit".


Bibl. Nationald Bucure0, Colectia documente, XXI/3. Copie prescurtatd, din sec. al XVIII-lea.
Fotografii, XXVII/84 (foto. dupd copia prescurtat5).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

EDITH: Ghibanescu, Surete, XXV, p. 6-7, nr. VI (acee4 copie); Andreescu, Doc.
Kogellnicenilor, p. 2, nr. III (rez. dupd acee4 copie).
Gr4t, In loc de: Iorest".

85

1643 (7151) mai

t Adecd eu, Stefan Florescul, s<c>lriu $i mdrturisescu cu acestu zapis al


mie<u>I cum ami.1 vandut eu, de-a mea bundvoie, o curdturd a mea, ce o am fcut eu
den pd[n]dure intreagd, ce se cheamd Colibita, pre apa Bistritei, $i o am vndut eu

www.dacoromanica.ro

91

dumisale, giupnul(ui) Gheo<r>2ghie, marele phamic, de nime silit sau impresurat,


ce eu de-a mea bunvoie, o am vandut dumisa<I>le, dereptil 10 lei i un cal.
Si, cnda o am vndut, fost-au Selevestru, egumenul de la Hangil, i cu alti

augri, anume: Ghedeon, i Ioil, i Dionisie, i vdtdmanul de Baltteti, Ion


Tigrlea,i Ionwo Barlibd, i Dumitru Hrjabd, i den Mnjeti, Buzuluc(d),
Toma Andoniescul, i alti oameni buni. $i au fostti den Gura Largului: Sturzea
Vranceanul, i multi oameni bu<n>ii, bdtrni i tiner<i>I.
Si, candil o am vndut fost-au toat rudeniia mea i cu tirea tuturora o am
vandut. Pentru <aceea>2, nime den ruda mea se n-aibd a-ntoarce. lar cine va vrea
se-<n>2toarc, acela om s'a' fie proclt i afurisit de V1(d)d(i)ca H(ri)st(o)s i s fie
la un loc cu luda i cu Ariie.
Si, pentru credinta, pusu-mi-am i dgetul pecte.
Aceasta am scris.
1114C(A), AOCR311,(4)
AtT(0) 015114 <7151/1643>.
Stefan Florescul; Ion; Buzuluc(d).
t ep(o)tatvaq CEAERECTpV, ErVAIEH6 WT <X>efFirb.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: Poiana Colibita
pe o etichet lipitd, alta, din prima jumatate a sec. al XIX-lea>: No. 6. 7151
<1643> maiu. Zapisul lu Stefan Florescul, prin care au vndut lui Gheorghie
paharnicul o curatur, anume Colibita, deschisd din toporu, pe apa Bistritii, la Hangu.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CD/13. Orig., hartie (30 x 20,5 cm), rupt la indoituri si ros de
carii, lipit pe panza, lipsd 2/3 din fila a doua, sigiliul mdndstirii Hangu (4,4 cm in diam.), aplicat in
fum, avand In camp scena Intrarii Maicii Domnului in Biserica, iar In exerga, inconjurata de doud
EIREAEHif 6(oropo)o(um) 111epini ...3, ntfw
.S(E)E(ptiapiE) rH (t Pecetea Intrdrii Nascdtoarei de Dumnezeu Mariia ...3, anul 7135 <1627>

cercuri perlate, legenda: t IlEtidT(h)

februarie 28"), si trei amprente digitale. Cu o copie din sec. al XVIII-lea.

Ibidem, CD/100 (rez., intr-un opis din 1855 septembrie 29); idem, Mitropolia Moldovei,
Mdndstiri si schituri, dos. 257/1855, f. 4 r. (rez. intr-un opis din 1855 septembrie 29).
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Neamt, CXXX/30 (copie, numai cu vdleatul).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXVII/85 (xerocopie dupd orig.).

EDITII: Bulat, Doc. m-rii Viratec, in Arhivele Basarabiei", VII, 1935, p. 313 (ment. din
1804 aprilie 8); p. 315 (ment. copiei); Catalog, II, p. 338-339, nr. 1680 (rez. dupd copia de la Arh.
Nationale Bucuresti).
Rupt.
2 Omis.

3Neclar.

86

1643 (7151) mai 1

Zapis din 7151 <1643> mai 1, di la Gavriil, ficiorul Sorii I, cu care vinde a sa

moie din Armeneti, din giumdtate de sat, parte despre rdsdrit, din bdtranul
Cowla2, doai prti3; le-au vndut lui Dumitrwo diiaconu14, drept 35 de lei bdtuti.
92

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 378, f. 19 r. Rez. In copia unei cArti de judecatd din
1817 februarie 8; idem, Documente, CDIX/132, f. 1 r. (rez. in copia unei mdrturii hotarnice din 1820
august 12).
I in celdlalt rez. (v. descrierea arheograficd) urmeazd: nepot Tomii i a Ghinii".
2 in celdlalt rez.:
3 in celdlalt rez. urmeazd: a Tomii i a Ghinii".
4 in celdlalt rez urmeazd: nepot lui Drutii Mihul i firni sali, Mdricdi, nepoata Udriului".

87

1643 (7151) mai 3

Gheorghitd sulger, staroste de Cerndutil, d mkturie cu privire la judecata cu


Petre cojocarul pentru ni5te dughene din Cernduti.
Dupd Catalog, II, p. 336, nr. 1666 (rez. dupd rez. dintr-un izvod de doc. de la Arh. Nationale
Bucureti, M-rea Agathon, 11/28, nr. 80; astdzi, rez., nu se mai mai gdsete in izvodul de sub aceastd
cota.

I Se poate ca data sd fie grqitd, dei, dupa locul ocupat de rez. in izvodul de doc., data pare a fi
corectd (v. doc. din 1643 septembrie 20 i <1643> septembrie 28).

1643 (7151) mai 5

88

Adecd eu, Jerian, ficiorul Petrii, nepot Td<m>ipii o<t>I Cdtdna5i, scriu 5i
mdrturisescu cu acestu zapis al meu, precum eu, de nime silit, nici asuprit, ce de a
mea bundvoie, am vandutu a mea dreaptd mina i mo5ii, dintr-u<n>' mo5,
giumdtate de batan, a patra parte de totu satul, 5i cu vie de mo5ie 01-Lita, iard den
satu din Cdtdna5i, dn tinutul2 Cohurluiului, pre Cohurluiul Sdcu, am vandut-o
dumisali pdharnicului Parid, dreptu treisprddzci galbeni, bani buni, pentru cdci am
fostu furatu eu cinci vaci a popii Coste de Oncan(i) 5i popa m-au prinsu pri mine de
fatd i m-au datu pre mana parcdlabilor di tinutul Cohurluiului. Deci eu cu ace5ti
bani ce mai sus serien' m-am pldtitu3 de cdtrd popa 5i de la parcdlabii.
$i, vandzandu eu aceast mo5ie, mi-am chemat pre fratii mie4 5i pre surorile
mle denainte a multi oameni buni, pre soru-mea, Dahina, 5i Anghelita, 5i Arsdniia,
5i Nastasiia, 5i Zlata, 5i Odohie. Deci 5i surorili mli s-au invoit cu mine 5i 5-au dat
5i li pdrtile lor, iard5(i) din Cdtdna5i, iard eu intr-alti mo5ii, ce avem pre aiurlea,
s n-aibu treabd, sd-m(i) tie l prtili mli. A5ijdrea, noi, fratii, mdrturisim cum
ne-am dat pdrtile noastre din Cdtdna5(i), de a noastrd bundvoie pentru frati nostru
cu invoire, dumisali, pdharnicului Pand, 5i cuconilor, <5i>1 [ni]nipotilor
strinepotilor dumisali.
Si in tocmala noastrd s prilij(i): Ghervasie ot Dzirne5ti, 5i Tileagd ot tam, 5i
Costantin, 5i eu, Dumitra5co, cumnatu lu Jerian, o<t>I Chico5ea, 5i multi megiia5i,
Hulpi i Motoc o<t>I Chico5ea.
5i, pentru bun(d) cridintd, am pus 5i dgeteli.

www.dacoromanica.ro

93

11(t)T(0) k3pHd <7151/1643> AIECOOltd Mdil E <5>.

Geran; Ghervas(ie); Teleagd; Costantin; DumitraFo; Hulpe.


<Pe verso, o insemnare contemporand>: f Ot Jeriana, sin Pietrii, gium(d)taate de
bdtrdn>; <apoi, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: 7151 <1644> mai 5. Zapisul lui
Jeran, ficior Petrii, ci dau pah(arnicului) Pana'. Cdtdn4 <i una din sec. al XIX-lea>:
N. 249. 1862 mart(ie) 30.
Arh. Nationale Neamt, Fond M-rea Varatec, 11/76. Orig., hartie (32,7 x 20,5), sapte amprente
digitale, aplicate in cerneala.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/88 (xerocopie dupa orig.).
1 Omis.

2 cln t", scris peste alte slove.


3 m-am platitu", scris deasupra randului, de aceeasi mana.
4 Asa in orig.

89

1643 (7151) mai 7

Scrisoare a lui Avram Cojan, din 7151 <1643> mai 7 ... aratd ca parte lui
Cojan au fost numai a sd.sa parte de sat <Hrgavdtul, in tinutul Hotinului>I.
Arh. Nationale lasi, Documente, DCIX/20. Ment. intr-un jumal din 1809 august 5 (astazi sub aceasta cota
se gaseste alt doc.).

1 Completat dupa partea de inceput a jurnalului.

90

1643 (7151) mai 8, Iai


t H W RACHAIE

iiitunAtigmcon.

KOEKOAA,

0>K(E)

MWAAMiCKHMH gonApH,

M(H)40)CTTIO, r(o)cn(o)ACOpt 3EMAH

15(0)/Kil0

npiaAowg
KEAHKH)(

npAA
H

HAMH

AldAHr,

npAA

EtCHAti

CAVPA H(d)WE gdCHAiE

H(A)WHAIH
(116PAH

WT

Twar hicKtiro H BICd3OKAAH np/hA IldMH EAHH 3M1HC 3d Cliiki,(11)TEACTKO WT MOAi


BAIHTHWKO

Hd

111,3opriknii,

HpainiA

WT T AM,

4.841,1Ep
H

WT

Trrhr

11WH4WKO

hICKAP(0),

WT TdM,

11/1Hp/i1

WT

HHKOdp(t)

WT

11p04/AAHH4, H lItTpAWKO WT TAM, H Torimp INHUI,EpXV, H CZHOispE10 WT TdM H


WT HHH)( MOAT ikospn H KOHHH HptAHTH, HHCAIMI.16
npii1A HdAtH 1.1.1EetAH,

lit TOT unac KAKO !vino

C(2.1)Ht HKHAT, no Ero Aospoio HOMO, HEKHM HEI1OHVHCAEH d

HH flpHCEA(0)KAH, H AdA H AdpOKAA CKOd npeeed WTH(H)Hdi H AtAH(H)Hd WT


CEAO /11,30pAHH, !UTA 4ACT, 4TO HA SHSiA, V KOAOCTV h1CKOH, WT KATp8E CEAO,

H WT noAA, H WT KOAA H WT BEC flpH)(0A. TA WH AAA H Adp0KdA CAVrdM


HW(E) IlliCdHH, 1LICHATE (I)VrAH, pdAi AMWE EMV H poAimirm Er0.
11(d)WE

94

www.dacoromanica.ro

CAMM H(d)WE, RacHnig,

EWENC(E)

Add EM6

LIETHpH

AECAT

3A0Ti

611ITHr

11AATH4 radlid EMV, 34 HENCAd 4TO WO mum


NHO MH, 14110 6KHAtrOM TOT HCTHIITH 3411HC WT THr 410A1 AOIpH,

H WT HdC

ECMH

EITIENC(E)

A4A0rOM

HOTKplAHrOM CAVrd

HAW(E),

tpOgdAH
IIACHAIE

HA TOA KHW(E) nptA PE4EHA 4ACT 3L1 WTH(11)116 WT CEA0 /1113OptHH,


11ET4 44CT, ChKEC IlpHrOA, KdKO Ad ECT EMV C11 1312,CtM A0r0A0114, HEflOpVWEHO

(1)6rAFI,

HHKOAHX(E), Hd BUN,
H NH Ad COO HE VA1HWAET,

g me, Actiro 3offilit Al(t)c(A)Re MAN B",


t CAM r(o)cn(o)A(H)wh KEAAA.
TOAEpAWKO gEd AWKONS(E)T HCK4d <111. p.>.
t AVMHTpAWKO <1111C44>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd a
venit inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri moldoveni, mari i mici, sluga
noastrd, Vasilie Fugli din targul Iasi, si a ardtat inaintea noastrd un zapis de
mdrturie de la oameni buni, anume: Dumitrasco Fulger din targul Iasi, si Mirea din
Lzorni, i Irimiia de acolo, si Ionasco de acolo, si Nicoard din Proclnici,
Pdtrasco de acolo, si Toader Tinterau, si Onofreiu de acolo si de la alti oameni buni
si osteni de frunte, scriind in acel zapis c a venit inaintea lor Stefan, fiul lui Ihnat,
de bundvoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, si a dat si a ddruit dreapta sa ocind
dedind din satul Ldzorni, a cincea parte, care este pe Dzidziia, la tinutul Iasi, din
vatra satului, si din camp, si din apd si din tot venitul. Aceasta el a dat-o si a ddruit-o
slugii noastre mai sus scrise, Vasilie Fugli, pentru sufletul sdu si al pdrintilor
Iar sluga noastrd, Vasilie, inca i-a dat patruzeci de zloti bdtuti i i-a pldtit capul,
pentru nevoia in care el cazuse.
Deci noi, dacd am vdzut acest adevdrat zapis de la acesti oameni buni, am
crezut si de la noi Inca i-am dat si i-am intdrit slugii noastre, Vasilie Fugli, aceastd
mai sus inainte zisd parte de ocind din satul Ldzorni, a cincea parte, cu tot venitul,
ca sd-i fie cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, anul 7151 <1643> luna mai 8.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitru <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporan5>:t Zapis pre LAzoreni, pre Jijie,
c(o)4ocTv2 Iai. 11Hc(d) it1iraH3, <una ulterioard>: t StAnislav biv soltuz ot Hui <si una in limba
greack de asemenea, doua insemndri din sec. al XIX-lea>: 7151 mai 8. <si> No. 1. LAzoreni.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXII/2. Orig., hartie (29,7 x 21 cm), filigran, sigiliu
domnesc mijlociu, timbrat, pierdut.
Ibidem, CCCXXIV/17, f. 6 r., nr. 4 (ment.

Cu

data de zi: 1).

www.dacoromanica.ro

95

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/90 (xerocopie dupd orig.).


Slova e, transforman dintr-un H.
tinutul.
3 A scris Mihai.
I

1643 (7151) mai 8

91

de la Gligor(e), sin Bicului, Tiuk(E)


Un zapis de Vorovesti, de un batran
wT HHE)KA, sE3 nonl <de>2 sat, ce este bastind, din velet 7151 <1643> mai 8.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), IX179, f. 9 r. Rez., intr-un izvod din
7263 <1755> martie 20, de doc. ce sintu de mosii de pe Simion Gheuca spdt(ar) si de la Saya, sin lui
Simion, ce s-au poreclit Topa, de pe femeie".
I
2

de asemenea, de pe Cneja, fArd jumAtate.


Omis.

1643 (7151) mai 12, Suceava

92

t HW &CHATO lioEEOAA, 15(0)Nalo 4N)4(0)CTiE10, r(o)cn(o)A(tOpt 3EMM1

MWAAdECKON. C,T1K(E) r(0)Cn(0)ACTE(0) MN AdAN H nOTEptANAN ECM111 CAdrAM

KO)C11(0)ACTE(A) MH TodA,Ep rEpAUH, c(bOnt cTeparto) rEpAldH, 13H6K HEENTA,


HA EPO npARA WTH(N)H8 H AMAH(H)Hd, WT HdptAEHTE 4T0 NMAA

WT(1011,11 EPO,

rEpMdll, WT 6pEMiFd iHorilAd EaKoAd, WT TpETdd 4ACT WT CEAO KopAAptun,


6 z(o)nocT AopOrOHRCKOM8, Nd WEt
Hd /061,Hted,
LIETE(PATAA 46CT, 4TO

CTOpOHN 10612,HtCd, H Ch 4ETEpITAA 4dCT WT CTdE H WT MAHH, 4TO CdT 6


EC npii)(0A, 4TO Toa 4ETErhTdd 4dCT ENW(E)
FINCAN AOCTA40 ct Emd KoAH pA3At4N4N Ch peTTor Em6. Tihm peAT KAKO Ad

cptA CEAO, H Ch CAAOKE H Ch


ECT EM

Ch EhCtM AOKOA0m.

H WT TOM, npinAo nptA HAMN H nptA HdWHMH E04tpil CA8Pd HAW,


CTE/AAH, H

C12,

*Ella Oro, tlHIId, cEcTpd TodA,Ep rEpMAH, no Hr Aospon

HEKNM HEnOHMAEH d NH nplicEA0EdHH, H clITE0pN4 ToKME*(E) H H3MtHEHTE C12,

Eprr Hr, C46St HAW, TOAAEp rEpMdH. H Aen WE4dH 11 C11 CM EPO, &H4,
TOdAEpOE rEpMAH, 4ETEWIlTd 4dCT WT TOd TpETd 4ACT WT CEAO KopAtptun, WT

Ttr HaptAEHTE ENW(E) MICH1 WT epEmiu E0EE0Ad, H Ch 4ETErb,Tdd 4ACT WT


Tor(0) CTAE, H WT MAHH, H WT CAAOEH H Ch EC[T] npiiroAV, 4To Ct
npliroANAN HA TOA 4ACT.
H3mtHHV,

tuTpEptTaa

ti CA6PA HAW, Toeop rEpMAH, AdA Hr, H3MtHH0 3d


LidcT

wT

CEA0

3/1MOCTira,

4To

IlEpH1611,CKOMV, C11 MtCT6 3d MAHH lid noTou,t HEpENCHHU,A H Ch

96

www.dacoromanica.ro

g(o)nocTv

EC np11)(0A.

WT TOA1, T14*(E) F1p1111A0111E nptA WAIN 11 ript,A HAUDIMF1 sontpii adnva


11

CI 3tT FPO,

)KENd

AVIWAWEII,

NEFI0H64CAEH11

IIIHTEAE10

dp6011CKH,

cTapar(o)

EFIVE[K]a
FIN

FlpliCEAOILIHN,

C'h WEN& ED, Mdpiac,

rEpmeN,
H

npoAaim

no

Fix.
CROd

AOLIKA

Hp111111,

AospoN

E0At,

npaga

WTH(N)Hd

HEKNA1

AMAN(11)11d, WT Torow(E) HaptAEHTE LITO WHN HAIdAN WT 6pEMiA\ EOROAd, WT


TOd TpETdd LIdCT WT TOPONC(E) CEA0 KopAlptim, L1ETEp'hTdd 'FACT cptAnoio, <Hd
WEt CT0p0H11
41141111>1,

10E1iNt>1Cd

N Ch LIETEptTdd

LITO cptA CEAO, H WT CdAOHE,

LLICT WT TOPONC(E)

CT4E

HALIA 3d AtAH(11)HV,

11

ripe/0AV. Td WHN npoAadm ca6st HawEatV, ToaAgp rEpMdH, H *Did Ero,

H WT
CI EEC
111HIld,

ptlei Emu CTO H AEA AFCtT Td4Ep11 cpEsptnnr, dAE C'h AEd 46,ECtT H nET !MAN.
H glICTAA ct c4Vre udW, Toemp rEpAIdli, H C'h *Ella WO, t1HHd,

IlAdTlIA 8CE FICF1AIHHA THr n(H)H(t)sw shnu(E) rIHCdHHH, i Td4Epli CpEEptliFir,

C'h TFir flhlEdH, Rh pVKN IIVflVd H 5dpEOECK11 H ;KEHd Ero, &vim, WT nptA HM
nptA HAWNAlli sontpH.
H T114E), AdEM H 110TEptECAdE1 CA6PdA1 HaW, Toeop rEpA1dH, Hd
Flpdlidd WTH(FONd M 1C8PIEMIld, WT EPO npager(o) 11C11F1COK LITO WH 11411d4 3d
KVIIEXCHd WT MOVC11 KOROAd,

FIOAOEFIFId WT EANd KdA1EH MANHCKli, Rh TOPONC(E)

WT CEA0 KopAtptHH, HA ptiva 10EINted,

LITO

ECT EMV

Flpdlidd

KVI1ENCH4 WT

Toemp lipsvpg, pdAi EAFIN KWH, 11,tH0EM1 3d Tp11 AgCtT TdAEpll CpEE1111r, Ttm
paAn, Ad ECT EA1V Ch InCtA1 A0X0A0A1,

H TIUK(E), EAHH CdAt5 WT TOPO)K(E) CEAO KwpAlptim, LITO FIALIA mnor(o)

prri, Ttx(E) nptA r(o)cn(o)AcTg(a) AIN, Ch TOdAEp ItIpsvpf, paAi TOT CdA
CEE 30CTd4 TOdAEp rEpAIdll Hd TOdAEp 11p6VpE WT 3dKWH, 110/4E40 wsptTowE

CA Et <1.1>ILICT rEpAldHOEN, H EI1IE:41) AAA Toemp repmen flpEltpEliFI, EMU Kpas


C'h TEA1111,11,

Ttm pao, Ttx. EblIKE) 1111CM11111 LIACTi 3a WT<HH>111 WT CEA0


KopAtptini, Ch CTdR, H C'h A1410114 11 C'h CdA0Et, KdKO Ad EtAET C41/St
FINCAH, ToAAEp rEpAIAN, H WT WIC npagaa wrii(H)H6, 11 El1K6F1AEHTE,
SpliK H nomptmconiE, Ch EtCtM A0r0A01U, 11 Ad FIA1dET ApmcaTi CBE yoTapRh
311dAIENTE, n8 KdAd WHI1 CEEt 311dAIEWI4N, HEI1OKOAtEHM NIIKOAFINC(E), Nd BUN,
NH Ad COO HE V1U11111dET,
O

It1C, E(11) A(t)TO

A1(t)C(491)11,d A%dH,

T A(h)n(n).

t CuA 110)CF1(0)A(11)Wh KEAtA.


TOAEpAWKO REA AWKONS(E)T <M. p.>.

t ,11,8mwrpdd1iUt <F111CdA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Trii Moldovei. Jata
domnia mea am dat i am intdrit slugii domniei mele Toader Gherman, fiul lui
Gherman bdtranul, nepotul lui Nechita, dreapta lui ocind i dedina, din dres ce a
avut tatl lui, Gherman, de la Ieremia Moghild voievod, a patra parte din a treia
www.dacoromanica.ro

97

parte din satul Corddrni, ce este pe Iubdneasa, in tinutul Dorohoi, pe ambele parti
ale Iubdnsei, 51 cu a patra parte din iaz 5i din moard, ce sunt in mijlocul satului,
cu grddini i cu tot venitul, care acea a patra parte mai sus scrisd i s-a cuvenit cdnd
au imprtit cu fratii lui. Pentru aceasta, ca sd-i fie cu tot ven itul.

inaintea boierilor no5tri sluga


noastrd, Stefan, 5i cu femeia lui, Ana, sora lui Toader Gherman, de buravoia lor,

$i intru aceasta, a venit inaintea nostrd

nesiliti de nimeni i nici asupriti, 5i au fdcut tocmeald i schimb cu fratele lor, sluga
nostrd, Toader Gherman. $i a dat Stefan 5i Cu femeia lui, Ana, lui Toader Gherman
a patra parte din acea a treia parte din satul Corddreni, din acel dres mai sus scris de
la Ieremia voievod, i cu a patra parte din acel iaz, 5i din moard, 5i din grddini 5i cu
tot venitul, ce s-au cuvenit din acea parte. lar sluga noastrd, Toder Gherman, le-a
dat, schimb pentru schimb, a patra parte din satul Zamostia, ce este in tinutul
Cernduti, cu loe de moard pe pfirdul Berejnita i cu tot venitul.
$i intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastrd 5i inaintea boierilor
no5tri Lupul i cu ginerele lui, Pdnteleiu Barbovschi, i cu femeia lui, Maria, fiica
Irinei, femeia lui Lupul, nepoata lui Ghen-nan bdtrnul, de bundvoia lor, nesiliti de
nimeni i niel asupriti, 5i au vdndut dreapta lor ocind 5i dedind, din acela5i dres ce
ei au avut de la Ieremia voievod, a patra parte din acea a treia parte din acelati sat
Corddrni, partea din mijloc, <pe ambele pdrti>I ale lubdnsei i cu a patra parte
din acela5i iaz 5i din <moard>l, ce sunt in mijlocul satului, 5i din grddini, ce a avut
de mo5tenire, i cu tot venitul. Aceea ei au vndut-o slugii noastre, Toder
Gherman, 5i femeii lui, Ana, pentru o sutd i doudzeci talen i de argint, insd cu
doudzeci i cinci de stupi.
$i s-a sculat sluga noastrd, Toader Gherman, 5i cu femeia lui, Ana, 5i a pldtit
deplin acei bani mai sus scri5i, 120 talen i de argint, cu acei stupi, in mail-61e lui
Lupul 5i Barbovschi i femeii lui, Maria, dinaintea noastrd 5i inaintea boierilor
no5tri.

5i, de asemenea, dam i intdrim slugii noastre, Toader Gherman, dreapta lui
mind i cumpdrdturd, din dreptul lui ispisoc ce el a avut de cumpdrdturd de la
Moise voievod, jumdtate dintr-o piatrd de moard in acela5i sat Corddrni, pe prdul
Iubdneasa, ce-i este dreaptd cumpdrdturd de la Toader Arbure, pentru un cal, pretuit
pentru treizeci talen i de argint. Pentru aceasta, sd-i fie cu tot venitul.

$i de asemenea, o grddind din acel5ai sat Corddrni, ce a avut data' multd


pfird, inaintea domniei mele, cu Toader Arbure pentru acea grddind 5i tot a limas

de lege Toader Gherman pe Toader Arbure, pentru c s-a aflat in partea lui

Gherman, 5i Inca a dat Toader Gherman lui Arbure o vacd cu vitel.


Pentru aceasta, acele mai sus serse pdrti de mina din satul Corddreni, cu iaz,
cu moard i cu grddini, ca s fie slugii noastre mai sus serse, Toader Gherman,

de la noi dreaptd ocind, i cumpdrdturd, 5i uric 5i intdrire, cu tot venitul, 5i sd


stdpfineascd tot hotarul in semne, pe unde ei 5i-au insemnat, neclintit niciodatd, in

veci.

$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, in anul 7151 <1643>, luna mai, 12 zile.
insui domnul a poruncit.
98

www.dacoromanica.ro

Toderaco mare logorat a iscdlit <m. p.>.


t Dumitru Vldgea <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Doljesti, XXII/8. Orig., hrtie (42,5 x 27,5 cm), rupt la
indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, pierdut. Cu o trad. din 1750, de Tanase
Petrache Mdcdrescu fost cdmaras de izvoade (ibidem, XXII/9).
Aceeasi trad., insd prescurtatd, la idem, Ms., nr. 598, f. 6) si o alta din 1733 (7242) noiembrie
22 (idem, M-rea Doljesti, X/8). in acelasi fond, M-rea Doljesti, se pdstreaza doud rez. (X/57, nr. 5 si
X/93, nr. 6) si doud mentiuni (X1206, nr. 3, Pail data de luna si de zi; XXII/5, nr. 19); o alta ment. la
idem, Ms., nr. 598, f. 62, nr. 6.
Idem, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXII/55, nr. 6 (ment., cu data de zi: 18, in Ponturile
si dovezile ci s-au ardtat pentru hotdrdturile Corddrenilor ci s-au fcut mai inainte, let 7275 <1766>
noiemv(rie) 26").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Fotografii, XXVII/92 (xerocopie dupa orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 336, nr. 1667 (rez. dui:a orig. si inventarierea traducerilor si copiilor
pdstrate la Arhivele Nationale Bucuresti).
I Rupt.

1643 (7151) mai 14, Ia0

93

t Adecd eu, Neculae, i eu, Vasilie, ficiorii Nastasii Ii Brandzoaie, noi, de


nime nevoiti, nice asupriti, ce de bunavoia noastrd am vandut dereaptd ocind i
moie den sat den Mddarjci, i den Vdle*i, i den Poieni, i la' Micodini, o am
vandut lui Vasilie Dicd, ca sd-i fie dreaptd ocind i moie, lui, i femei dumisale i
cuconilor dumisale, o am vandut dereptu 30 i 5 de zloti, ca sd-i fie dereaptd ocind

moie lui Vasilie


$i o am vandut denaintea oameni buni, denaintea lui Ivan ot Mddarjci, i
denaintea Grigorcii de acolo, i Pavd1 al lui Drdgdil(d) ot tam, i denaintea lui
Varian den Ciunce0, i denaintea Lucdi den Mdarjci, i denaintea deiaconului,
lui adntelei den Mddarjci, i Pahomie <cdpitan>2 de-acolo, i Buculi de acolo, i
Irimiia de acolo, i Ignat cel span de acolo i denaintea a multi oameni buni, o am
vandut ca sd-i fie deraptd mind si mosie, In vci.
Si, pentru mai mare credinta, ne-am pus si pecetile, ca sd stie.

g hic, (t)r(o)

,z,3(5114

<7151/1644> ALIN Xi <14>.

Ivan; Gligorcea; Dr5gdil(d); Varian; Luca; Deiaconol; Pahomie cdpitan;


Buculi; Irimiia; Ihnat.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCCLXXIV/6. Orig., hdrtie, filigran, zece
amprente digitale.

Arh. Nationale Iasi, Fond Mihai Costdchescu, Caiet III, p. 2283, nr. 1068 (rez. de M
Costachescu, numai cu vdleatul, dupd un ms. Ghibdnescu).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografli, XXVII/93 (foto. dupd orig.).
I Asa In orig.
2 Cuvdritul a fost sters; intregirea s-a fdcut dupd iscdliturd.

99

www.dacoromanica.ro

94

1643 (7151) mai 14

7151 mai 14. Zapisul de la Grdpina Proddneasd, al-Aland cum s-au invoit cu
Avram din Lucdceni, moul cuconilor lui Vartic, dupd moartea lui Vartic, ficiorul ei,
precum au poftit Avram cu fata lui bina, giupdneasa lui Vartic, i cuconii lui Andricd,
au poftit de la numita Grdpina o parte de ocind din $ijauti, o a treia parte de sat, cu tot
locul cu heleteu, ca sd fie acea parte impotriva celorlanti ocini, cum au iubitl ei

fie card sat, cdtrd Criste0, iar celelalte ocini s-au ven it in partea celorlalti feciori,
anume Peribicdutii i Rujavintii, satu intreg, i giumaate din Cerlica2 cea Mare la
3 ficiori, anume Lupul Talpd comis i Anita i bina, care acetia sd nu aibd treabd la
partea din $ijcduti, precum i ficiorii cuconului ei, Vartic, s n-aibd treabd la celelalte;
tocmind i intaindu-i pe acei trei ficiori ai ei, adicd Lupul Talpd comis s tie giumdtate
de sat de Peribiauti i a treia parte de Rujavinti, i ginerele ei, Gavrila.5, cu fata ei,
Irina, sd tie asemenea giumdtate de sat de Peribiauti i a treia parte din Rujavinti,
ginerele ei, Badiul, cu fata ei, Anita, sd tie a treia parte din Rujavinti i giumdtate de sat
din Cerlica2 cea Mare. $i nite zapise ce au fost facut Barnovschi vodd lui Vartic
Lupului Talpd sd nu se creadd, ci sd se rupd ori la cine vor fi.
Dupd GhibAnescu, Surete, III, p. 290-291, nr. 164 (nr. 6).

Rez. dezv. intr-un perilipsis din sec. al XIX-lea pentru m4ile din tinutul Hotin ale banului
Arghire Cuza.

Arh. Nationale Bucure0, Fond Sever Zotta, dosar nr. 76, f. 106, nr.1 (reg. dupd documentele
familiei Iano Olinschi); ibidem, f. 110, nr. 1 (ment., datatd: 1649 <7157>).
ALTE EDITII: Catalog, Supliment I, p. 209, nr. 631 (rez.).
I Probabil gre*it, In loc de dorit".
Grqit, in loc de Cerlina.

1643 (7151) mai 15, Ia0

95

t NW gacnntE SOEROAd, B(0))010 m(n)n(o)cTiio, r(o)cn(o)ACOpt 3EM4H


INWAAMICOH. Qtc(E) npiNAowia nptA HdA1F1 H nptA HAWHA1H 604/ApH, BEAHK11)( H

MANX', HHKAH, 1311VK 4p411, H X'hAH11,0dE Ch OUIJA EH H Ch 3AT EH, TOdAEp, H


THW(E) HEK114.0p H Ch HHHHK HAEMEHHUM ClIOHM, litCH 11HVIIH 4:11T1TEn, no Hi(
AO6p0H 110A/A, HEKHA1 11E110111/NCAEHHH d HHH 11pECE40EAHHH, H npoiken CRON( npage

WTH(H)HA H AtAH(H)Hd, WT 110AOHHHHA CE40 X0pH4E11111 LIETHrhTdd 44CT H C'h

EAHd EVKaTV 3a iniacT(o) V zEpxV gOKA V wrApin IIdCHK4, H Ch MtCT(0) 3/1


CtHHO WT HCTWLIHHK ghlW(E) AAJK(E) AO CTdpill roTap, H WT necince 4TO CA
11pHrOAHTi,

C'h

EAHd

110A9HHV

34

CtHHO

V'

6VKOE<H>1HH

LITO

HMEHVET

111WHL1EAE H WT IKEC )(wrap 4TO CR RpHrOAHTH, WT TOr0*(E) CEA0 X0p1140111H,

4TO 8 11(0)AOCT Kplit1HrhTVp(1). TA WHH npoAcinn At(o)A(E)snlIK H(d)WEMV,


CTE4AH Aik1KOH WT lIp(h)Kog r(o)cn(o)A(cT)K(a) A1H, put 'rpmEctT TaitEpH
100

www.dacoromanica.ro

CpE6p1MHX; H 11/14THA ELCH ifcnAtHHa, THr n(H)H(t)sH 1161W(E) !MCMINN, WT


nptA Hd<MH H>2 nptA 114111HAIN 601/ApH.

TAM pdAt,
KHKVIIMNIE,

KdKO

VpHK

Ad
H

6<hA,>2ET

EM

NOTKWIACAENtE,

Ch

WT HdC nprize wTH(H)HV, H


tCAM A0r0A0M, NE110pVWEHNO

NHKOAN*(E), Hd EtKH.
H HH Ad COO HE VMHWdET.

HNC S h1c, R(h) %(t)T(o) orThe, M(t)C(c1)11,41 M411, El ACION14.

t CddM r(o)cn(o)A,(H)Ht KEttiatI.


TOAEpdWKO IKEA 11WKOME)T <M. p.>.

t AVMHTpdWKO <nHcen>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei.


au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri mari i mici, Nican, nepotul lui
Fratea, i Hdlitoaie, cu flica ei i cu ginerele ei, Toader, i de asemenea Nechifor
cu alte rude ale sale, toti nepotii Frdtei, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni i nici
asupriti, i au vdndut dreapta lor ocind i dedind, a patra parte din jurratatea satului
Horileti i cu o bucatd de loc in vdrful Voca, la prisaca cea veche, i cu loc de fn

de la izvor in sus pdnd la hotarul vechi, i de la prisacd ce se va cuveni, i cu o


poiand de fan in bucovina ce se numqte C4itele i din tot hotarul ce se va cuveni,

din acel sat Horileti, ce este in tinutul Cdrligdtura. Aceea au vdndut-o ei


rugdtorului nostru, Stefan diacon de la biserica domniei mele, pentru treizeci taleni
de argint; i a pldtit totul deplin, acei bani mai sus scrii, inaintea noastrd i
dinaintea boierilor noWi.
Pentru aceasta, ca sd-i fie i de la noi dreptd ocind, i cumpdrdturd, i uric i
intdriturd, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
Scris la Iai, in anul 7151 <1643>, luna mai, 15 zile.
Toderaco mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitra5co <a scris>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLVI/52. Orig., hartie difolio, rupt
la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avand in camp un scut polonez, incarcat cu capul de
bour, care are steaua cu ase raze intre coarne, iar la dextra semiluna i spada i la senestra soarele i
sceptrul; scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra o coroana inchisa, incadrata
de cifrele arabe 1633; de jur imprejur intre doua cercuri perlate, legenda: t 1w EACHAiE E06E0A(d),
13(0))610 M(H)A0C1i109 rocn(o)AepH agM4H AIWAAMCK(OH).A(317.Ag (t lo Vasilie voievod, din mila
lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1 1634 august 31>").
Pe fila a doua, inceputul altui act de la Vasile voievod, prin care intarete lui Gavril diacon, lui
popa Marco i fratilor lor, fiii popii Tiron, i altor rude ale lor, nepotii Greacai, stranepotii Tudosiei,
rastranepotii Cristinei, stapanirea asupra unei a patra parti din satul Curi...2, ce este la mijlocul
Solovatului, in tinutul
Arh. Nationale Iai, Documente, DCCCI, f. 168-169 (copie slava din 1747 <7255> martie 18).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVII/95 (foto. dupa orig.).
I

OMiS.

Rupt.

www.dacoromanica.ro

101

96

1643 (7151) mai 19, Suceava

t w RACHAIE DEKOAd 61(0)>Kii0 At(ii)a(o)cTilo, r(o)cn(o),k(a)pt 3EA1411


H
111W4AdKCKOH
Cx)*(E) KO)C11(0)A,(CT)K(0) A1H SM(H)4(0)CTH RH jr0A1 c
AdA0)(0M H 1110/411)40)KdX0M Hd CAdrd H(d)WEr0 XpH3d H KHtrHHH Ero EMMA,
CECTpd &HUH flOCTEAHHK, Ch EAHO CEdO, Hd Witt aliTt5pHWtHHH, OT KONWCT
TEK64CKOMV,
13HK611AEHiE

6116KIEKH

Hd

ptut

1,1Eptia,

110KOHHHOM6 6 HtIKH
ElOCTEAHHK,

4TO

CIAO

TOE

flOCTEAHHK

WH MA TOE

11

KOrAd

HEINTOKH

CEA0

npt*AE npag

HdH

66140

661 CT

AO

CEOEMV

34

C(123Alp(h)TH

6HdKH,

C010111

KOCTMAHH IlEA5614.

il

no TOM,

rip HKA64H

H<M>dA, flOHEX(E) AllAdA

C/i1

6111Ep

C(11)111p(10T6

6HdKiEKH,

H tiCAIOTp HKOM KdKO C

TOE CE40, Ihadpitwttunt, CECTpd 61411KHEKH FlOCTE4HH<K>1

C(111)KONE

110A06dET, dEIH

HE

Afrugan

Ktitrimt EMU CI

naN EH, Xpti3,1.

Toro

<p>lcki,

TOE

lip t A

WT K(0)4WCT TEKSLICKOMV, KdKO

HEP6A

CE40,

p ELIEHHOE

Ad

/Ivreqmw<t>linut,

Hd ptut

E CT CA6SH N(a)wEritv, Xpti3a,

npaga WTH(H)Hd, H AddHTE, H M(H)4(0)1MHIE, H t5pHK H


flOTKWKAEHTE, Ch KliCtalt A0r0A0M, HEI10138WEHHO HHKOAHNCE Nd KtKH,

KHtrHHH CH, &MEd

H H H Ad CA HE 8/UNMET.

g CB4d K(h), 4MT(0) z3(5114 MAN Al

CAM r(0)C11(0)A(H)H11

NW Ed CHIME HWEKOAd <M. p.>.

WIHAHp <1111Cdd>,

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd
domnia mea m-am milostivit si am dat si am miluit pe sluga noastrd Hriza si
cneaghina lui, Vamba, sora lui Enachi postelnic, cu un sat, anume Ldturisnii, din
tinutul Tecuci, pe raul Gerul, care sat a fost mai inainte drept de cumpardturd al
rdposatului Enachi postelnic. lar and a fost la moartea lui Enachi postelnic, el a
dat acel sat nepotului sdu, Enachi, fiul lui Costandin Celebi.
Iar dupd aceea, s-a intmplat moartea lui Enachi, fiul lui Celebi, i fii nu a
avut, fiindcd a murit tandr, si am cercetat cum se cuvine ca s stdpaneascd acel sat,
Ldturisnii, sora lui Enachi postelnic, Vamba, cu panul ei, Hriza.
Pentru aceea, acel inainte zis sat, Lturisnii, pe 11111 Gerul, din tinutul
Tecuci, sd fie al slugii noastre, Hriza, si al cneaghinei sale, Vamba, dreaptd ocind,
danie, si miluire, si uric si intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, anul 7151 <1643> mai 19.
t insusi domnul poruncit.
Io Vasilie voievod <m. p.>.
t $aidir <a scris>.
102

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucure0, M-rea Galata, VII/3. Orig., hartie difolio (42 x 28,5 cm), filigran,
rupt la indoituri, cusut pe alta hartie, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara roie, pierdut.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/96 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 336, nr. 1668 (rez. dupa orig).


I Rupt.

1643 (7151) mai 23, Suceava

97

Al(11)40)cTH10, ito)cn(0)A(A)pt 3EMAH


npiHowia nptA HAMH H nptA HAWHAIN AlwAAAEcKHAIN

HW glicHATE EGEE0AA,

MW4AAEcK0H.

C,Z)K(E)

15(0)NCTIO

GOWN, EEAHKH)( H MAAHr, TOAAEp, H HUM, H Kencies H IWHAWKo, 46011(0E6


HEKHAI
EGA,
Fir Aospa
no
H
KoCTHHHOEH,
HETpH,
NVIL(H) H6pVH,
HEnolIV)KAEHH0A1V

H[H]li

npHcEA0EAHH,

A(t)AH(H)H, AECtT NMI 6

U,(A)p(H)NV

npommi
H

Hx.

n040ENHA

NCHroptHH, WT LiAcT H6p1m, WT KATO CEA0, H WT

npilEad

WT CEA0

3A

nut H

WTH(H)HV

WT

EEC npHroA, H

Ch EAHA AHEAAV H Ch cdA0EE. TA WHH np0AAAN CA6rA HAW(E) Ipz1HUH, pAAH


TpHAECtT AEVIE0EH EIATHX.
H 0

TOM, THIK(E) npHHAE nptA Haul H nptA HAWHM<H>1 SoAtpH

(IYAA,op

naCHLIHNK WT HEtHEWH, no Aospoio KoAt, HEKIim HEnotincAEH A HEnpHcE40EAH, H

np0AAA CEOA npme WTH(H)HV H AtAH(H)HV, TptH NHEH 6 a(A)p(H)HV WT


TOPO*(E) CEAo ACHrOptHH, wT EATpV cEno, H WT noAt, H WT AtCV, H WT
AEEESH, H Ch CtHHowATH H wT EEC flpHrook. Ttt WH npeAen Tivic(1) cnt3st
NAWE, 4:1pAHIJ,H, pAAH WEcT AEVKOEH BEJTHX%

H IIAATHA HM EtCH HcnAtHHO TH)( n(H)H(t)sH Hx(E) Kiliw(E) nucANNHM,


4EVK0EN EIATH)(, Ehp6KH THAI np0AA)KHNII,H, WT nptA HAMH H nptA
H(d)W(H)AIN E04tpli.
Ttm pAAH, KAK(o) AA EVAET H wT NAc npAEAA wTH(H)HV, H ENKVnAEHIE,
H 6pHK H noTKpliKAEHie, HEnoKontsiimH HHKoAH4E), <H>1A !KUM EtLIHIH.
H NH AA COO HE 6MH<WAE>iT <np>itA <cH>IA1 ANcTwAI ito)C(no)AC(TEA)

g C6Hru(h), n(t)T(o) op--ha MAN kr AWFUL


t Ceara r(0)Cn(0)A(H)H1 gEAAA.
TOAEpAWKO HEA AWKOWE)T HCKAA

<m. p.>.

t AVAIHTpV <nHcAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Jata a
venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri, mari i mici, Toader, i Neaca, i
Chelsiia i Ionaco, fiii lui Petrea i ai Costinei, nepotii lui Giurgiu, de bunavoia
lor, de nimeni siliti i nici asupriti, i au vandut a lor dreapta ocina i dedina, zece

www.dacoromanica.ro

103

pdmnturi in tarind si junttate de pdrant din satul Jigorni, din parte lui Giurgiu,
din vatra satului, si din amp si din tot venitul, ell o livadd si Cll grddini. Aceea
au vndut-o slugii noastre, lui Franti, pentru treizeci de lei bdtuti.
$i intru aceea, de asemenea a venit innaintea noastrd si inaintea boierilor
nostri Fddor prisdcar din Ivdnesti, de bundvoia lui, de nimeni silit si nici asuprit,
a vdndut a sa dreaptd ocind si dedind, trei primdinuri in tarind, dintru acelasi sat,
Jigorni, din vatra satului, si din amp, si din pAdure, si din livezi, si din fdnat si din
tot venitul. Aceea au vndut-o, de asemenea, slugii noastre, lui Frantii, drept sase
i

lei bdtuti.

$i au pldtit lor tot deplin, acei bani de mai sus scrisi, 3<6>I de lei, in mdinile
acelor vdrizdtori, dinaintea noastrd i innaintea boierilor nostri.

Pentru aceea, ca sd-i fie si de la noi dreaptd aid, si cumpdrdturd, si uric, si


intdriturd, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a nostre.
La Suceava, in anul 7153 <1643> mai 23 zile.
insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofdt a iscdlit <ni. p.>.
Dumitru <a scris>.
<Pe f. 2v., o Insemnare contemporand>: C/aH 3dHHC 3d 051104CHO Hd HtKlir 4dCT 3d WTHHHV

IKHroptme <si una din sec. al XVIII-lea>: 158 pilmn(turi) acesti 2 ...3 cu zapisd dispre apus i
bez zapisd, de la Fantdna Onitcdi in gios.
Arh, Nationale Bucuresti, Achizitii Noi, MMDCCVI/7. Orig., hdrtie difolio (42,5 x 28 cm), rupt
la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avdnd in cdmp un scut polonez, incdrcat Cu capul de bour,
care are steaua cu sase raze intre coame, iar la dextra semiluna si spada si la senestra soarele si sceptrul:
scutul este timbrat de o cased cu lambrechini, care are deasupra o coroand inchisk incadratd de cifrele

arabe 1633; de jur imprejur intre doud cercuri perlate, legenda: t w EdCHAil gOEHOA(d), 6(0)Mig
rocn(o)Adfot 3E111411 AIWAAMCK(OH). 30pA41(,.
lo Vasilie voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. 7142 <1633 septembrie I 1634 august 31>").
Ibidem, A. N., MMDCLXV/I (trad., din 1763 decembrie 3, de Evloghie dascal).
Al(H)AOCTi10,

EDITH: Catalog, II, P. 336, nr. 1669 (rez. dupd orig.).


I Rupt.
2 Acest zapis de cumpdrdturd pe niste WO de ocind din Jigorni.
3 Un cuvdnt neclar.

98

1643 (7151) mai 26, Tigiine0


t Milostive si luminate doamne, s hie mdriia d(u)mit(a)le sdndtos. Dam stire

mdriei d(u)m(i)t(a)le cd au venit Pdtrasco ce-au fost cdrndras cu cinstitd cartea


mdriei d(u)m(i)t(a)le, scriindu la noi sd mrgem la sat la Burdusesti, pre valea
Zdbrdutului, s strdngem oameni buni de pre inpregiur,
alegm o
parte de chid ce s-au cumpdrat sie de la Ion Ddrdbanul si de la fdmea lui ...I si de
la feciorii lui, toatd partea Codalbului, dereptu patrusprddzce galbeni.
104

www.dacoromanica.ro

Strfins-am oameni buni: Solomon de Solde$ti, popa Ni$tiut, Zahariia


Coiandrd, i Bosie Platon, i Sturdzea Munteanul, Gavril $i Ion Fetion de acolo,

Dragomir Toader de Burduse$ti i alti multi oameni buni, bdtrani, i i-am ales
ciaste cmpu de mo$ie, $easedzki de pa$i, pre deal spre Cioldne$ti, $i ce sa va veni
de in trei plo$tnce, de in a treiea parte a $dptea parte, $i de in sus de sat pre ...2

doaodzki de pa$I,

d<intru>2 ogoar(e) de cnepi.

$i

intru vatra satului

$easesprddzce pa$i, $i di in gios de sat cincidzdci i doi de pa5i, $i in sus pre vale $i
pre deal, _de in sdaturi in sdpturi, ce s(d) va afla cu oameni buni, $i de in moar(d),
$i de in pio $i de in pddure, pAnd unde mrge hotarul satului, de in a treia parte, a
$eaptea parte, den tot ven itul, s aib a tin.

Peintr-acesta lucru, milostive doamne, cum am ales cu ace$ti oameni buni,


noi dam $tire mdriei d(u)m(i)t(a)le, sd hie mdriia d(u)m(i)t(a)le sdndtos, amin.

t Iluc(a) 6 IIHrtHELH(H),

a%(t)T(o) z31311d <7151/1643>

AldH

KS

<26>.

t Mai mici robii mdriei d(u)m(i)t(a)le, Buta i Romd$cel, starostii de Putna.


Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Brazi, XXXI/5. Orig., hartie difolio (30,5 x 21 cm), rupt la
Indoituri.

Idem, Ms., nr. 591, f. 64 v. (copie); idem, M-rea Brazi, XXIX/25, nr. 1; XXXVIII/5, nr. 1 si
XXX V/12, nr. 1 (rezumate, ultimele doua cu data de zi: 20).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Futogralii. XXVII/98 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 336-337, nr. 1670 (rez. dupa orig.).


I Loc liber.
2 Rupt.

1643 (7151) mai 27

99

7151 <1643> mai 27.


O mdrturie de la Dimitrii starostili de Putna la mna lui Pdtra$c(o) ce-au fost
cmra$, pentru pdrtile de mo$ie ce le are pe apa Zabrautului, la sat <la>' Solde$ti.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Bogdana, XVII/9, nr. 4. Rez.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1a.i, Fotografii, XXVII/99 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, p. 337, nr. 1671.


I Omis.

1643 (7151) mai 30, Suceava

100
t 11w
INWAAdKCKOH.

ACH ATE

Cb)K(E)

6(0)NCTIO M(H)A(0)CTil0, r(o)cn(o)AGOpt 3EMAH


npiliAowe nptA MAIN H flptp, KICHMH H(d)W HAM

130EKOAd,

www.dacoromanica.ro

105

MW4AdECKHM11 Eontpii, EIANKHMH H MAAHMH, C48111 11(4)1111 AdHOEN4H 8ptAHHIC


11

Ct MINd Er(o),

&CHM'S,

C(h1)H1

HpHIld,

AOLIKd M4pH6U,H,

litTptIWKO

gApt,

11118106

rOp4t gApt, H TH*0)

CI HHHr CECTpH Er(0),

THr(I)

Hammitt, Hr, noel gApt H

CICTpH 11116, C(61)11(0)EN rAHrWpil Xa,pt,


H nptwH6um liCAK gApt, H Ttrami <AH>111,HAt nptA Ild/1111 Ct

atcH 11/1811,H
C48St HAM gApia rAkHCK'h, C(hONI RHTNA1411, 11146K rpHrd gApt, nptwH6K
ragpHa gApt KpHNKOE114, pdAT TNT& LIACT 34 MO CT4pOCHAI1H, HA 111pr6
K03411410, ENWHdd 4dCT, 6 E(0)dOCT X1pd'hVCK0A18, CI MtCTOEI 34 CTAEH,
ptKupH cam HAW 116141) 11HCANN, BICH 1111V11H H nptwH6H,H HUI( XApt,

1*(1) ICT[V] HM npasea WTH(H)116 H AtAN(H)11V, Tdd 4dCT 34 wTH(H)HS


ElIlll(1) IINC4111Nd, N 6K430E44 nptA H6A111 elpHIC 34 AtA11(11)HV 4TO HA1dd
nptAtm Hr, gApt KA104HHHK, WT cTaper(o) CTI4.dHd EWIEWAd, HA AEt LIIICTH
WT Tor(o) CIAO. 11 Cddrd HAW gApt rASHCK*, WH TdKO WTEtlpdA nptA MAIN
DEW ECT[V] HM EAHd 4/ICT 34 WTH(H)HV2 WT Twr(o) epHs npaga WTH(H)H6 H
AtAll(H)Ild WT HA AtA EKG), raspHa gApt, c(h0H6 gApt KMO4HHHK, H
6ll43WE44 nptA HAMH VpHE 34 pd3At4ENTE 4TW HALM AU er(o), respHn gApt,

C'h spdT Er(o), &AK gApt, WT KWrAdHild EOIEWAd; A TWA TpETAA LIACT 34
4ACT, UMW flpdEW KISIMICHHO AtA EA, rdEpHA

UAW CTdpOCNAKH, EHWI4t10

gApt,

WT Twmwt Xpatia,

nptioN6HATwm &MAFIA, 34

c(b1)Hil
LIETHpli

1114rE4HHhl,
CT41

EHVK

IlITAECtT

KOCTH

344TH

110CdANIIK6,

ThTdpCKIIr.

6ic43ws4mi Hcmicos 3d KVI1EXCHW WT Bora,mia EWIEWdd H ApikHr HdptAIH14.

fl noTom, ElICT AA ct HpHHa, N EdCHATI gApt, H T6AOCTI gApt H Ct


rhell EpdTirdr, HM H npwam(H) TAA LIACT 3d WTH(H)HV TpETdd 4dCT, BMW
4deT HCAKWEN AtA1010EH.

HNVJ r(0)4110)ACT)E(0) MM H litCEr(0) H(4111r(0) ChEtTd CtAHrWM


diA HHr CI H(d)WHM npasTH mom H UK; WEptTWrWA1 HM 34KWH npaa, KdKO
Will/ Ct IICTHHWIO rkr Agt LIACTT 3a CM CTdpOCHAUM, npasa WTH(11)11d H
AtAN(H)NV Cd63t HAM XAptEil rINCK*, 1$1,Hd 4dCT 34 CIAO Hil*Ht10, d
APSrdd 4ACT 1311111Hdd, d THr 11111111111M111 EMe EHW(I) 11HC4HHHA1, EtCH EHVKI1

11

IlptW1161111 Hen got, MTh HE NMAIT NH EAHW Tpts8 Ct TWd TpITdd LIACT
UAW, ENWIldd LIACT, HI npower EI3 HtKWE oktd0. Td*(I) WHN 3WCTd1111 WT
nptA HAMM H WT EEC 34K011 umcKer(o). il CAVSt N<A>3WE gApt 1'7AHCKA,
c(h)nt 11HTHMIIH, EHVK rpHra gApt, nptWHIes respHd gApt KpHHK01311411, WN
et N 110CTAEHdli CWEhl 4apuo El 3arr(H) 6 RHoliap
VI1pdliNd

r(o)cn(o)A(cT)E(o) MM. RHO WT CHIA HanptA Ad HAUNT WH Apt/KaTi CWEhl


npaga will(H)ine H AtAN(H)Hd, THr Ast 4ACT 341 CM CTOOCHA1111, HA EEprV
KO3dH4H, CI Aitc.rtvst 3a CTAEN 6 KapHH64, HH*Hdd LIACT, N Ct ptAHaa, paa,i
TWa SHIllHaa LIACTV

11

WT EEC npHx.oA H AA

HE 'MIT HdH "tram paAt cha

TbK, 1111K0d11*(1), HA EtKH. RHO All npomEntEm CA Eh HtKdd NAME HtKIlr


106

www.dacoromanica.ro

miptArNio

b ptSICH THr

i1W(E) HHCAHH, HA At LIACTT WT TWP(0) CEAW, Ad

C(t) HE EtpVET, HI Ad C(t) Op&1ST.


111 HN Ad C(t) HE SMHWAET.
CeoidE(11),

11(t)Tw z3pHt1 MAN

ACONH.

t Ca M KO)CII(0)A(H)Ht BEA/Ad.
TOAEpAWKO BEA d0r04.(ET) HCK44 <M. p.>.

t AVMHTp/IWKO <mic4n>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. ata au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari qi mici,
sluga noastrd Danovici ureadnic i cu sotia lui, Irina, flica Mariutii, nepoata lui
Gorcea Udrea, qi de asemenea Vasilie, fiul lui Pdtraco Udrea, 4i cu alte surori ale
lui, i de asemenea rudele lor Tudosie Udrea i surorile lui, fiii lui Gligorie Udrea,
toti nepotii i strdnepotii lui Isac Udrea, i s-au par& Inaintea noastrd cu sluga
noastrd Udrea Ginscd, fiul Antimiei, nepotul lui Griga Udrea, strdnepotul lui
Gavril Udrea Hrincovici, pentru trei pArti din satul Starosilti, la vrful Cozancei,
partea de sus, In tinutul Hdr'Au, cu locuri de iazuri, spundnd slugile noastre mai sus
serse, toti nepotii i strnepotii lui Isac Udrea, cd le este dreaptd ocind i dedind
aceastd parte de ocind mai sus scristi, i au ardtat Inaintea noatrd uric de mWenire
ce a avut strAmowl lor, Udrea cliucinic, de la bdtranul Stefan voievod, pentru cloud
pdrti din sat. Iar sluga noastrd Udrea &kind, el astfel a arAtat Inaintea noastrd cd-i
este lui o parte de ocind din acelai uric dreaptd ocind i dedind de la mop, sdu,
Gavril Udrea, fiul lui Udrea cliucinic, i a ardtat Inaintea noastrd uric de ImpArteaId
ce a avut mowl lui, Gavril Udrea, cu fratele sdu, Isac Udrea, de la Bogdan voievod;
iar aceastd a treia parte din satul Starosilti, partea de sus, a fost dreaptd cumpdaturd

a mowlui su, Gavril Udrea, de la Tomwa Hrana, fiul Anghelinei, nepotul lui
Coste posadnic, strAnepotul Caliianei, drept patru sute i cincizeci zloti tdard4ti, $i
au ardtat i ispisoc de cumpArAturd de la Bogdan voievod i alte drese.
lar dupd aceasta, s-a sculat Irina, i Vasilie Udrea, i Tudosie Udrea i Cu toti
fratii lui, i au vilndut aceastd parte, partea de sus, lui Isac Ddiul.
Deci domnia mea i cu tot Sfatul nostru i-am judecat pe ei cu dreapta noastrd
judecatA i astfel am aflat lege dreaptd, ca sd fie cu adevdrat aceste cloud pArti din
satul Starosilti dreapt4 ocind i dedind slugii noastre Udrea Gdriscd, o parte de sat

din jos, iar all parte din sus, iar aceste rude ale lui mai sus serse, toti nepoti i
strAnepoti ai lui Isac Udrea, ei n-au avut nici o treabd cu aceastd a treia parte de sat,
partea de sus, ci au vindut-o fArd niel o treabd. $i ei au ramas dinaintea noastrd
de toata legea tArii. Iar sluga noastrd Udrea Gfinscd, fiul Antimiei, nepotul lui Griga
Udrea, strAnepotul lui Gavril Udrea Hrincovici, el s-a sculat i a pus ferdie 12 zloti

In Vistieria domniei mele. Astfel de acum inainte sji tina a sa dreaptd ocind i
dedind aceste cloud pArti din satul Starosilti, la vrful Cozancea, cu locuri de iazuri
In tarind, partea de jos i cu rinduri, pentru aceastd parte de sus l din tot venitul
sd nu se mai prascd pentru aceasta, niciodatd, In veci. Astfel daca se vor afla in
oarecare vreme nite drese in minile acestor mai sus scrii, pe aceste doua pArti
din acest sat, sa nu se creadd, ci sd se rupd.

www.dacoromanica.ro

107

$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, In anul 7151 <1643> mai 30 zile.
t insgi domnul a poruncit.
Toderaco mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitraco <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCDLXXIV/11. Orig., hdrtie (44 x
29 cm), sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard rosie, pierdut.
Inst. de Ist. A. D. Xcnopol" Iai, Fotografii, XXVII/100 (foto. dupd orig.).
I Omis.
2 se

scris deasupra randului.

3Rupt.
5

6
scris deasupra rdndului.
litillnidd thiCT, scris peste alte slove, care au fost sterse.

1643 (7151) mai 31

101

7151 maiu 31. Copiia scoasd de pe copiia moldoveneascd a uricului sdrbdscu


a domnului Vasdle v(oie)v(o)d, tot pentru hot(arul) adsdetii.
Arh. Nationale Iasi, Fond Divanul Domnesc, Tr. 806, dos. 25, f. 31 (dupd noua inventariere a
Fondului, doc. ar trebui sa se gdseascd sub cota 22/1835, dar, din pdcate, nu se aflA in acest dosar).
Rez. intr-un opis de documente din 1842.

1643 (7151) mai 31

102
t TOAEMIKO IKEAHKIH

A0r0ET, H rAHrOpiE gptKE

IKEA

AEOpHIIK AOAHtH

IKEA
AgOpHIIK
HWHtH3EA1A111. Adecd au venit inaintea
noastrd Gheorghie Prdjescul, de nime nevoit, nici indemnat, ce de bundvoia sa, au
vdndut a sa direaptd ocind i moie, giumdtate de sat de Pobrdtqti, cu hdldte i cu
loc de mori, i cu poieni, cu tot venitul, au vddut vornicului, lui Costantin Ciogolea,
direptu doao sute de lei bdtuti.
$i intr[a]-cia tocmald au fost i Popdscul pdrcdlabul, i Ifrim 1-1fijddu, i
Irimiia Murgulet, i frate-sdu, Stefan, i Dumitra*co Dedgutdscul, i Corosteanul, i
Nacul de Malinti, i Dociul, i Dobrenchi i altii, multi, oameni buni i bdtrdni
voinici, denainte.
Deci noi, deaca am vddzut a lor de bundvoie tocmald i plan deplin, noi incd
i-am fdcut mdrturie pdn(d)li va face i dersd domnqti. De aceasta mdrturisim cu
scrisoarea noastrd intr[a]-acest adevdrat zapis. $i, <pentru>2 mai mare credintd,
ne-am pus i pecetile i iscliturile, s s(e)
g(h) netiro ziFIA <7151/1643> MdH i <31>.

3EMAH H ileTpatitilico

Ildbdasca3.
108

www.dacoromanica.ro

rEwprig IIimgClICKVA CAill nuc(A04 <m. p.>.


113, TOWAWKO 13EA AtUr(0)4.(ET

HCKAA <ni p.>.

XptKE p.BlUp(NHK).<in. p.>.

1-1db4escul <m. p.>.


113, IIETpHilLiHKO, liOpNHK, HCKAr <ni. p.>.

t13, rAllrOpAIUKO, KtSnep, HCKAA <In. p.>.


113, II1(TE4SAN) 1116prV4E11,, HCKAA <m. p.>.

t13. Hon1cic64 611g ntprhnan <m. p.>.


113, 111,6111HTpAWKO HCKAA <m. p.>.

113, AVAIHTpAWKO AptrVU,ECK6A, HCKAA <fi. p.>.

113, HAK6A CHA1HON, HCKAA, IltprhAdfi <M. p.>.


113, rHOprHE HOpOCTENVA, IICKAA <m. p.>.

t Eu, Ilie Septilici, Inc ni-am tamplat intr-aceastd tocmald <m. p.>.
t Eu, lasc Mironescul den Sdndlidu, Intr-aciasta tocmald m-am tdmplat <m. p>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLX/137. Orig., hArtie, filigran, un
sigiliu melar aplicat, sters.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Jai, Fotografii, XXV11/102 (xerocopie dupd orig,).

' t Toderasco mare logoft, si Gligorie Urdche mare vornic de Tara de Jos si Petricdico mare
vornic de Tara de Sus.
2 Onus.
3 Sigiliu melar.
4 Gheorghie PrAjescul insumi am scris.

103

1643 (7151) iunie 3, Suceava

1643 iunie 3, Suceava; <inaintea lui>1 Vasilie vv. a venit Stefan ot Pilipanti,
fiul lui Ion, nepotul lui Drdghici, i s-a judecat cu Anghel din Mamurinti pentru o
parte de moie din Mamurinti, ce o cumpdrase Anghel cu sotia sa, Varvara, de la
Nicoard i sora lui, Anghelina, copiii Sofiicdi din Jeverdeani, i de la nepotii ei,
lonwo i Isac, fiii lui Griga, zicand Stefan cd o cumpdrase mai nainte.
Dupd Balan, Doc. bucovinene, IV, p. 13, nr. I.
Rez., dupd orig. slav, pecete in tus rosu, aflat (1939) in colectia Gh. Vasilco, Cernduti.

' intregirea noastrd.

104

1643 (7151) iunie 4, Suceava

Eu, Constantin Ciogole vornic de poartd, i eu, Dumitrwo Drdgutescul, eu,


Coste de Lucavdt, eu, Isac Cucoranul, Isac de Sinehu i fratele san, Coste,
Patrasco Tinta, Isac de Cdlineti i fratele sdu Toader, PdtraFo Goian i fratele sal,

www.dacoromanica.ro

109

Toader, Lupul Popescul de Ispas i multi alti oameni buni, scriem i mdrturisim cu
acest zapis al nostru Ca. Dumitrwo Lenta, fiul lui Miron Lenta de Iurcduti, de nime
silit, nici asuprit, ci din a lui bundvoie, a vandut a sa dreaptd mind i moie, anume
a patra parte din intreg satul de Hroduti, tinutul Cerndutilor, cu camp, fanate,
pomete, vad de moard, cu heletee, cu toate veniturile, bunului nostru prieten, lui
Isac Cucoranul, pentru 160 lei bdtuti, care bani i-a pldtit lui Dumitraco Lenta in
mand, in fata noastrd.
Vdzand a lor bund intelegere i plata deplind, ne-am silit s mrturisim i noi,
ca dumnealui Isac Cucoranul sd-i poatd lua intdriturd domneascd.
Si, pentru mai mare credintd, am iscdlit i am intrit cu pecetea noastrd.
Suceava, 4 iunie 7151 <1643>.

Constantin Ciogole vornic de poartd; Dumitraco Drdgutescu; PdtraFo


Goian; Toader Goian; Coste; Lupu Popescu; Isac de Calineti.
Dupa Balan, Familia Onciul, p. 39, nr. 33 (retradus In romne$te", cu indicatia Arh.
Buc[ovined, pachetul HoroAuti").

1643 (7151) iunie 4, Suceava

105

t 11W IIAC(H)ATE KOEKO4d, B(0)*TIO M(H)A(0)CTTIO, r(o)cn(o)A(4)pt 3EM4H


1110AAAECK011. Cw/E(E) fltHAOWE' nptA HAMH H nptA SCHMH HAWEA111 AIOAAAECICHMH

H MAAHMH, CAVP4 H(A)Wt CTFIIT6AdT

sontpu, KEAHEHMH
3A1111C

3A

AO6pEHISH,

llETp

CTEtAtTEACTE0
14

WT

WT

To4Aep

C(111)1411

WT 151141114tHH

Atoramco

AllAit,

C11

AOEpE141114

EAHH

A,VMHTpAWKO

WT

Huicoap(t) WT 11111-11A111pEWH,

H WT none

11 WT WHAT WT TAM, 11HCAEWE H CEtAtTEACTE813111E EdICO

COEN 11811HA WT nptA HHMH EANd MCHptETE WT CEAO 612,A1LIAHH, WT rAHrOp1411 WT


HANWEWH, paAT

A,I3A

HA AECtT AEEKOEH'

EHTH,

C11 THr nuutsu 6npogeAu4

MHTEAHH11,V CKOE, MdpHKV11,6, 6 CEOEH CIA1p(1a)TH 6 Aom6.

!Kt

TOM,

r(0)C11(0)A(CT)E(0)

MH,

IAKO

6KHAtrOM

34nuc

TOT

3A

CEtAATE4CE0 WT TOAHEFir A1OAH Aospu, A MH litp014dX0M H WT HAC T4KONCAEpE

AAA0)(0M H 1108TEptAHrOM CABSt HAWE CTrliT64dT ,k0EpEHKH HA TOTd


WT CEAO

WT 14ACT

rAlir0p1414, WT KATO H WT nont

ICEptiE

K4E0 AA ECT

Em6 npagae WTH(H)HAO H 111414811AEHiE, C11 1111CtM AAAOrOM.

fi HH AA Ct HE SMNW4110T.

t 6 C6Liag(h), g(t) 4(tT)o zar744 <7151/1643>1011(11)

<4>.

t CdM r(o)cn(o)A(u)ut REA&


Tompeunco KEA AWKOWE)T HCEdA <rn. p.>.

t AVMHTpAWKO Kelm <nucen>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd au
venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
110

www.dacoromanica.ro

sluga noastrd Statulat Dobrenchi cu un zapis de rrarturie de la Toader Dohadco


diac, si de la Dumitrasco Dobrenchi, si de la Gavril, flul lui Nicoard din
Cdtdmdresti, si de la popa Petrea din Bd.Mani si de la Ignat de acolo, scriind si
mdrturisind cum si-a cumpdrat dinaintea lor o jirebie din satul adlcni de la
Gligorcea din Ilisesti, pentru doisprezece lei bdtuti, si cu acei bani a prohodit pe
sotia sa, Maricuta, la moartea sa, acasd.
intru aceasta, domnia mea, dacd am vdzut acel zapis de mdrturie de la atatia

oameni buni, noi am crezut si de la noi de asemenea am dat si am intdrit slugii


noastre StrAtulat Dobrenchi acea jirebie din satul 13dIdcni, din partea lui Gligorcea,
din vat% si din cmp, ca sd-i fie dreaptd ocind si cumpardturd, cu tot venitul.
Si altul sd nu se amestece.
t La Suceava, in anul 7151 <1643> iunie 4.
t Insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoral a iscdlit <m. p.>.
t Dumitrasco Cara <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXIV/102. Orig., hArtie, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealA rosie, avAnd In cAmp un scut heraldic, IncArcat cu capul
de bour, cu steaua cu sase raze 1ntre coame; la dextra soarele si spada, iar la senestra luna si sceptrul;
deasupra coarnelor bourului se gAseste o coroanA deschisli Cu cinci fleuroni; Intre clout{ cercuri
legenda: IW EaCiAlle ISOEHOAd, B(o)*(ho) m(H)n(o)ci(ilo) r(o)cn(o)4(d)p1 Sima Al(o)nAagcxoi
(t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TAM Moldovei").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/105 (foto. dupA orig.).
I Asa In orig.

1643 (7151) iunie 7, Suceava

106

m(a)4(o)cfito, r(o)cn(o)A(d)pt 3EM4II


Dat-am cartea domniei mle slugilor domniei mle Pdtrasco

Ilw gaCHAig DEMO, 6(0))010

MW<A>IAABCKOH.

Berciul aprodul si altor frati ai sdi si lui Toader Liciul, asijdirea cu fratii sdi, sd fie

tari si putrnici cu cartea domniei mle, a-s(i) tin si a-s(i) apdra a lor direaptd
ocind si mosie, den sat den Cornesti, de tfinutul Dorohoiului, pre unde au tinut
pdrintii lor si mosii lor, cum le spun si dirsele, cdce s-au part si de fata innaintea
domniei mele cu al nostru credincios boiaren, Gavrilas ce-au fost logofdt mare.
Si intr-aesta chip li s-au ales 160, ca sd-s(i) tie ei partea Ion, sd nu aibd treabd
logoatul Gavrilas la partea lor, nice a ara, nice a cosi.

Deci si logofdtul Gavrilas Inca au rdspunsu intr-aesta chip, cum nu sd


amstecd la partea lor, ce O. arns<tecd>I la alte pdrti.

Pent-acea carii mai sus scriem, Berciul si Liciul, cu fratii lor, sd aibd a-s(i)
tin ocina cum mai sus scriem, iar altu nime sd nu cutdze a sd amestca, preste
cartea domniei mle.
Intr-altu chip sd nu fie. Tos nawca.
g Cdt1dE(1), 40+) oPie <7151/1643> Po8u(iE) 1 <7>.

www.dacoromanica.ro

111

t Cant r(o)cn(o)A(n)wh
11E4 4Wr(0)45(E)T 6i4H(11).

111dHA,Hp <nucan>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), XXXIII 5. Orig., hartie, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in cearft rosie. nectar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol- Iasi, Fotografii, XXVII/106 (Ibto. dupA orig.).
I Rupt.

1643 (7151) iunie 9, Suceava

107

t w

1CH4E

EoEgoAd,

6(0),Kii0 M(H)A(0)CTilo, r(o)cn(o)ACOpt

intlMAMiCKOH.

CTIK(E)

ilpiHA,OWE

npAA

MWAA,dEcKHMH

SontpH,

EE4HKHAIH

H mdmimH,

CTplITBAAT

C(11)Ht

AoSpEHKH,

HamH

npAA

cA6rH

AltrAtAHHH,

H(d)WHMH

6CH/tin

r(o)cn(0)A,(CT)13(0) MH
401111
KoCTAHTHH,

KKOCTHHH, H TodAEp AordAKo, 3AT WECTecKill, ElicH

E11811,H

A6MHTpdWKO

111HK6A OT C*1111q1H, H Ttredu CA min,om AlHoro KpdTH Ch t1HTEMIA, KH/ArliHia


611KODI HM, noKoHHHOMV 41,6111HTpaWKO WHOA WT CX1112,111,H, pdAT WTH(H)HH H

AtAH(H)HH LITO 11111.111 6into HK, ABMHTpaunto MH4, H WcTdElid Tiff


WTH(11)HH C11 Id3HK c(1)410pTHH KHtrHHH CH, 11HTEmiH, ELITH EH 3aroogauiE
NCHEoTt H ptit*WH lidEmEHHKogE AdAIHTpdWKoEH (1111X1,4 KdKO TH)( WTH(H)HH

WHd HE Apuincr ASH CA roA,oEdrid HIIMU. HH npueET nEmEHHKom ndHS cgoEttilr,


A6MHTpdWKolill AIWA, HX npoAdET HHwHin MoAmin 1-16)KAHm H nocTdEHT MHoro
11,AHHO.
EHWE

AdET WTH(11)HH
KOTOpOM

A AitAk

nHCAHHd

11HTEMT/A

nix. put

A8MHTp1awKO1E, WHd TdKO

WTEAlpand,

KdKO

offitcgui/a nrafir cEoEMV, ASMHTpdWKoEH MH)(Vd, WH

r(0)Cii(0)p,(CT)E(o)

MH

6CM0Tp14)(0M

C12,

EEC

ClEAT

r(0)C11(0)A(CT)E(0) AIN H WSptroM KdKo HHK0MV)K(E) WT Mir fli1EMEHH11H HE


noA06dET CA KSnHTH wTH(H)NH THr, pd3Et nAEMHI4KoKE ASMHTpdWKogH A111)(V41,
H C*AHrOM Fir no 3dKOHV 3EMCKOH H WSpAT0)(0A1 HAI 3dKwH TaKoEHM WSpd30411,
ladKOK(E)

HW(E) 11HWEM.

TOM)KE, c46rd H(d)wla CTp1IT6A1T AospEHKH, Ao Toro*(E) AHEM, Ttrad


CA 3110110 Ch EHWE nHCAHHd 1HTEAI1M AdAIHTplaWKodE, pdAi WEcTdd LiacT WT cEr10
1511,1111-1/AHH, WT E(0)110CT C61-idgcKH, HOW H CTpdT8AdT AoSpENKH 11<p>lASHEdET,

ptK*111H KdKO npoAana 11HTEA1TA Tod ildCT 31 WTH(H)H6 CGOKONEM


40r4ET 11 nOCTdEHWE HAIM TpHCT6 AE<V>IK011 SHTHK. 11 EHWE 11HCMIlld 11HTEMIA

ASAIKTplIWKod<E>l, WHd 'MO wmtilidAd KdKo ShICT AoinKEN mill EH, AdA1HTpdWK0

AIWA, C11 At CT6 ilEVKOEHr cOlOu(o)gEin KpeOcrieuv dorO.VTV H Elin EH KM


np0Ad4H EAHH CoT rIEVKOK ShITH EH 3d roAndiliE.

112

www.dacoromanica.ro

ti r(o)cn(o)AcT)g(o) MH no COKOTHrOM KAKO HE 1-10A0EAET CA 110CTAEHTH


UAHHO MHOPO, HJA

AA

EACAET lltHHO EAHKO H WTH(H)HA E?&AET no nptmAolo H

HA 64HX0M n(e)wero stpnero H 1104HTEHHAD0 BOAApHHA, To4.5petuKo KEA AOrOSET,

MIEN:MET MOAN <Ao>2spn, c(w)n(o)EE BOAApCKHr WT WKpCTt TOMV MtCTO


AH U,AHOEAAH TOA WECTAA 4ACT WT CEA0 EtAttLIAHH H EAHKO wsptipt5T
boi

11pAEA010 KUM Toro, ki HAUT CTpATHAAT A0EpEHKH EpATHTH n(n)n(t)3n. Thai


H

litHOHAAH no stmogtA r(o)cn(o)A(cT)g(o) MH Ct

C(111)11(0)13E EOAApCKHX,

HMtHM: epEMiA intSprVAEU H SATE IIJEnTEAH9H nopTepn CSLIAECKOAIV rpeAS, H


ilHApEH

MVpr8AElt,

II1E4SAH

MVprt54E11,,

6111111'13=K

rpnropim WT TAM, H KOCTE Aillp0HECKV4, H

WT HAHWELJJH,

6MHTpAWKO

plARECKVA WT

H 111Tpewto 1-101'0AA KtrIHTAH H KOCTE WT AVKAEtU H WEpATOWE


Ch flpAKA010 H HCEMAH010 3dIlAATV , KAKO 4HHHT TOA WECTAA 4ACT WT 15.h4IMAHH

TJAKAIO EAHH CWT AEVKOEH cp(E)sp(Onnr, stSAWE HE 4HHHT.

H EICTAA CA cndre HAW npte pELIEHHH, CTp1T84AT AnpEHKH, H npunEc


(0)40)A(CT)E(0) MH H WOW E Hr Eh p6KH
HEAH
CTO AEVKOE(H) EHTHr Eh
iIHTEMTH A 6MHTptWKOAE, A WW1 AdAd THr

AEVKOE(H) Eh0101 IWHAWKOEH,

C(al)HV Kp(1)CTIAH6 AOPO.SETV, WT npraA CM-LTA ItO)C11(0)A(CT)E(0) MH, H


neptoniar 4TO HAMM C(h1)140)EE Kp(t)CTIAH AOP4aT 3A EHKVOAEHiE EllIEW(E)
Et3t4H CA WT HH X; ALIJE H HAH FlpOIZIEAtIOT HtitHr neptkenTax. Eh HAKOE gptMt
HA TOA WECTAA 4ACT WT CEA0 K'hA14AHH AA CA HE gtpt5AT.

Toro pea, EHWE OHCAHHA tIHTEMIA MAIHTptWKOAE 30CTAAA WT EEC 3AKOH,


A IMEMEHHKOHE MAIHTpAWKOEH Alnr84

flptICHAH CA H flOCTAEHWE cent 4A-Ep X10

Eh Illicrtp r(o)cn(o)AcT)K(o) .A1H, KAKO WT CHAA nenpfiv, Ad HE


WT 46*AHX MOAH K611HTH WTH(H)HH TH X, pant rIAEAIEHHKOKE

HMAET HHKTO

MAIHTpAWKOEH

MHrV4. 11 AWE HtKTO WT 467KAHr MOAT EASAET K611H4 WT THr WTH(H)HH, AA


HMAIOT HM EpATHTH n(H)H(t)H. ti TOA WECTAA 4ACT EHWE I1HCAHHA WT CEAO
Et Al4AHH AA HMAET Ap(t)WATH CAM CTNITHAAT AOSpEHKH, flOHE*E CAM EpATHA
AEVKOE(H) Cp(E)Ep(t)HHX, H AA HE HMAIOT
n(H)n(t)sn TH X UWE MICAHHHX,

HAN TtraTn CA pun CIA TA*, HHKOAH*E, HA EtKH.


H NH AA CA HE 8111HW AEI%

g Cd4AEt, Kt) A(t)TO kV-Ha, 1011H 6 p(h)nbi.


t Cem r(o)cn(o)4(n)wh HEAAA.
TOAEpAWKO KEA AWKOWE)T HCKAA <I11. p.>.

t 11.1enop <nticeti>,

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldvei. Ian au
venit Inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici,
slugile domniei mele Strdtulat Dobrenchi, fiul Mdgalinei, si Constantin, fiul
Carstinei, si Toader Dohadco, ginerele Ndstascai, toti nepotii lui Dumitrasco Mihul
din Sanduti, i s-au parat de fata de multe ori cu Antemiia, cneaghina unchiului lor,

www.dacoromanica.ro

113

rdposatul Dumitrasco Mihul din SAnduti, pentru ocinile si dedinele ce a avut


unchiul lor, Dumitrasco Mihul, si a ldsat acele ocini cu limbd de moarte cneaghinei
sale, Antemia, sd-i fie de folosintd In viata ei, spunind rudele lui Dumitrasco Mihul
ca acele ocini ea nu le stApAneste ca sd se foloseascd de ele, nici nu le vinde rudelor
panului ski Dumitrasco Mihul, ci le vinde altor oameni strdini si pune mult pret.
Iar mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoaie, ea asa a rdspuns, cd dd ocinile
acelea pentru datoriile sotului sdu, Dumitrasco Mihul, pentru care lucru domnia
mea am cercetat cu tot Sfatul domniei mele si am aflat cd niel uneia dintre rude nu i
se cuvine sd cumpere acele ocini, in afar& de rudele lui Dumitrasco Mihul, si i-am
judecat dupd legea tdrii si le-am aflat lege In acest chip, cum mai sus scriem.
intru aceasta, sluga noastrd StrAtulat Dobrenchi, In acelasi Divan, s-a par&
din nou cu mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoae, pentru a sasea parte din satul
BAIdcni, din tinutul Suceava, unde locuieste si StrAtulat Dobrenchi, spunind cd a
vAndut Antemia acea parte de ocind fiilor lui CArstian logofdt si a pus pret trei sute
lei bAtuti. lar mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoaie, ea asa a rdspuns ci a fost
dator panul ei, Dumitrasco Mihul, cu cloud sute lei fiilor lui CArstian logoflit si Inca
i-au mai dat o sutd lei bAtuti sA-i fie pentru folosintd.
Iar domnia mea am socotit cd nu se cuvine sd pund pret mult, ci sd fie pretul
cat va fi ocina dupd dreptate si am povdtuit pe credinciosul si cinstitul nostru boier,
Toderasco mare logofdt, a strand oameni buni, fli de boieri dimprejurul acelui
loe, ca sa pretuiascd acea a sasea parte din satul BAIdcni si cit vor afla cu dreptate
pretul acela, sd aibd a Intoarce StrAtulat Dobrenchi acei bani. Si au pretuit dupd
porunca domniei mele cu fii de boieri, anume: Eremiia Murgulet, si Elie Septilici
portar de cetatea Sucevei, si Andrei Murgulet, si Stefan Murgulet, si Dumitrasco
din Ilisesti, si Grigorcea de acolo, si Coste Mironescul, si Dumitrasco Dagutescul
din Cdlinesti, si Pdtrasco cdpitan si Coste din Lucavdt, si au aflat cu dreptate si
platd deplind, cd face acea a sasea parte din BdlAcni numai o sutd lei de argint, mai
mult nu face.
$i s-a sculat sluga noastrd inainte zisd, StrAtulat Dobrenchi, si a adus o sutd
lei bAtuti In Divanul domniei mele si i-a dat In mAinile Antemiei Dumitrdscoaie, iar
ea a dat acei 100 lei in mAinile lui Ionasco, fiul lui CArstian logofdt, dinaintea
Sfatului domniei mele, si dresele de cumpArdturd ce au avut fiii lui CArstian logofdt

Inca s-au luat de la ei; si daca se vor mai ivi niste drese In vreo vreme sa nu se
creadd.

Pentru aceasta, mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoaie a ramas din toatA
legea, iar rudele lui Dumitrasco Mihul s-au indreptat si si-au pus fierie In Vistieria
domniei mele, ca de acum inainte sd nu aibd nimeni dintre oameni strdini a
cumpAra acele ocini, in afard de rudele lui Dumitrasco Mihul. Iar dacd cineva
dintre oamenii strAini va fi cumpArat din acele ocini, sd MIA a Intoarce banii. Iar
acea a sasea parte mai sus scrisd din satul 13Aldcni a aibd a o stApAni singur
Stratilat Dobrenchi, I-Linda singur a intors banii aceia mai sus scrisi, 100 lei de
argint, si sd nu se mai pirascd pentru aceastd Ord, niciodatd, In veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, In anul 7151 <1643>, iunie 9 zile.
t insusi domnul a poruncit.
114

www.dacoromanica.ro

Toderasco mare logoft a iscAlit <m. p.>.

t Saidir <a scris>.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXIV/103. Orig., hartie, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, pierdut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/107 (foto. dupa orig.).

2i

I Rupt.

1643 (7151) iunie 11, Suceava

108

t Hw dcH4TEKogKoAd, 6(0)Kaio m(H)ii(o)cTilo, r(0)cn(o)A(41 aentAii


inGAAdisCK0H. Data cartea domnii mle cestui aprod ca-s(d) hie tari i putrnic cu
carte domnii mli a cduta si a cereal pre Drutul cu ficioru sAu, Scripco, vecini lui

Vasilie den Visnovdti unde-i va gdsi, veri In targu, veri In slobodzie, veri In sat
boierescu veri in sat alugArescu, ca-s(A) aibd a-1 lua cu tote bucatel lui i sa-1 duel
tnnapoi la VisnovAti.
$i nim sd nu cutedz a tin sau a opri Innainte <cd>2rtii domnii mle.

To !Mum. HHdK HE VLIHHHTe.


n(t)-r(o) ogle <7151/1643> ion(ig) T <11>.
C64ag(t),

CddM 1{0)cn(o)A(H)H1 sedtd.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), V111/7. Orig., hartie, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat In cerneala rosie, putin ciar.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Iai, Fotografli, XXVII/108 (foto. dupa orig.).

a cauta si a cerca" scris cu alta cerneala.


2 Rupt.

1643 (7151) iunie 12

109

Un zapis din velet 7151 <1643> iun(ie) 11, intru care scrie:
Adecd eu, Zbira, i Andrii, ficiorif Nastasai, nipotii lui Pisotchi din sat din
Liteni, scriem i mArturisam cu acestu zapis al nostru cum am vAndut noi, de
bun(d)voie noastrA, a noastrd dreaptA ocind i mosie, den sat den Liteni, ci au
vndut doal j(i)ribii i cu doi omeni, Miron i Gligori, si locul curtii, ct sd va alegi,
part(ea)
$i asijderili am vndut i Andrii, iar doal j(i)ribii den part(ea) din sus, cu doi
omini, anume Simion i Luca lui Butul, <In>lsd acesti patru j(i)ribii den part(e) den

sus le-au vandut Andrii si cu Zbira, drept o sutd de lei bdtuti, insd acele doe
j(i)ribii ce le-au vndut Zbera OM din parte de gios, ce sd chiarnd Rusii, de unde au
tnut StAncoaie. $i aceste pArti le-au cumpArat Dumitrasco ot Ipotisti si
Anghelina.

www.dacoromanica.ro

Cu

nipoatd-sa,

115

$1 intr-aceastd tocmald au fostu: Tudosii Udri,

5i

Gavrila Sculi5,

5i

Gheorghit Tdbartd 5i Saidir uricariul.


$1 eu, Andronic Didiul, am scris.
Pri mai mari marturie, ne-am pus pecetile, s s5tie.
Arh. Nationale Iasi, Documente, DCCCI, f. 27 r.-27 v., nr. 8.
Copie din 1747 (7255) martie 16, intr-o condica de documente a lui Lascar postelnicul.
I Omis.

1643 (7151) iunie 15

110

t Ghica vel medelnicri dam tire cu ceastd scrisoare a noastrd pentru pfird
ce-au avut innaintea mdrii sale, lui vod(d), dumnealui Costantin Stfircea pfircdlabul
cu giupfineasa lui Ionaco Ro5cdi 5i cu feciorii ei, dzicndu dumnealui Starcea

pfircdlabul cd s-au mutat nite stlpi de cat& hotarul Sdpotnilor in hotarul


Levnilor. Deci mdriia sa vod(d) ne-au trimis pre noi acolea s socotim acel lucrti.
Ce dupd invdtdtura mdrii sale, lui vod(d), am mdrsu acoli 5i am stransu oameni
bdtrni, megiia51 de pen pregiur, 5i am aflat doi stalpi sco5i 51 mutati In hotarul
Levnilor 5i alti doi stalpi mutati in hotarul Sdpotnilor. Deci cei doi stilpi ce-s
mutati in hotarul Sdpotnilor, ei sintu mutati ate de un stnjin, lar cei doi ce sintu
mutati in hotarul Levnilor, ei sintu mutati mai.depdrcior.
intr-acia am socotit sd nu fie intru nimic acel lucru. Ce s-au aflat nite oameni
bdttini, carii au fost Idcuitori mai de multi ani in Levni, anume: ...I, 5i Grigiu, carele
ldcuiate acmu in Cucordni, 5i Andronic, ce Idcuiate acmu in Iubdneti.

Deci am socotit dupd lgea tardi 5i am pus brazda in cap 5i ei incd au luat de
bundvoia lor 5i a mdrsu pre unde au 5tiut ei cu sufletele lor. Deci noi Med. am mdrsu

dupd danii pre unde au mdrsu ei i le-am hdtdrit 5i am pus stalpi, in srnne,
Levenilor de card Sdpotni 5i Sdpotnilor de cdtrd Levni.

$i andu am socotit noi acolo au fost dumnealui: Pdtra5co Ciogolea


log(o)f(d)t, 51 dumnealui Stefan Soldan, 5i Dumitra5co de Seleeu, 5i Onciul de
acolea, 51 popa Stefan de Dumni 5i Provorotceanul vdtdmanul de lubdneti 5i alti
oameni buni, megiia5i, 51 ei incd de bundvoia lor s-au voit 51 au lsat sd fie precum
au aflat acei oameni buril ce snt mai sus scri5i. $1 sd-5(1) facd 5i drse domneti.
Pre mai mare credintd, au 51 isclit ei.
$1 eu Gligorie Starcea am scris, sd sd 5tie.
BOO n(t)T(o) 30...d <7151/1643> mo(iE) ir <15>.
Ghica <m. p.>2
i13,

110rO4H 6HE 40r4ET, HCKdA <M. p.>.

113, KOCTAHTHH CrhpLIE, HCKdA, EHKIpKtAd6 XOTHHCKH <m. p.>.

113, Onpt nii

WhIpK(h4d6), HCKtir <m. p.>.

t Popa Stefan <m. p.>.


ICHoprii CIHOTtkiA HCKAA <M. p.>.
116

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Doljesti, XXIX/49. Orig., hdrtie difolio (31 x 20 cm), rupt la
indoituri, un sigiliu melar in cerneald, neclar.
Ibidem, XXIX/50 (copie din sec. al XIX-lea); X/57, nr. 37; idem, Ms.. nr. 598, f. 5 v., nr. 33
(rez., cu data de
iulie).
Inst. de 1st. ,,A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/110 (xerocopie dupd orig. si dupa copia
din sec. al XIX-lea).
EDITH: Catalog, II, p. 337, nr.1672 (rez.).
I Rupt si stcrs.
2 Sigiliu melar.

111

4nainte de 1643 (7151) iunie 17, Suceava>


t Adecd noi, Lupul, feciorul lui Toader Bot, i Ursul, frate-mieu, si Gheorghi,

nepotul nostru, feciorul surorei noastre, Mdgddlinei, si Mndil(d), si Ionasco, si


Nastasiia, si alti nepoti ai nostri, carii sintu de in surorile noastre de in Ilea si de in
Protasiia, 'nausea noastrd, scriem si mArturisim nine cu cest zapis al nostru cum
noi, de a noastrd voie, de nime indemnati, niel nevoiti, am vndut un vad de moar(d),
vadul de in gios, in satu in Gligoresti. Acesta vad carele mai sus scriem, 1-am vandut
dumisale Butei pitariului, dereptu cincidzdci lei, bani gata. De acmu inainte sd-i hie
dunisale dereaptd ...I acel vad de moar(d), cu locu pre in pregiurul ...I obiceiul.

Tocmala ne-au fost denaintea a b...I ...lbunii, Romdscel starost de Putna,


Neago<e>I ...I ce au fost pitar, Pdtrdscan cdmdrasul de ...I aprodul de Tigdnesti,
<Gli>lgorie
Gligorie Cuibar, si ...I Bdtinesti, Pdtrdscan, si lonasco
Botneanul, Sldvil(d), i Neagul, si Hilimo<n>I ...I, <...>Iresti i alti oameni buril
peintru cre<dintd>I
boieri si cu acesti oameni buril i pe<...>) ...I partea Maria
ce am cumpdrat noi acel zap<is>I ...I incd 1-am dat la d(u)mn(ea)lui.
<rn. p.>.
t HEVOE KISI(H)TAH HCKLIA <fi. p.>.
p.>.
t 1111TpAWK<AH rhAltpdW HCKAA>1
t P0A11111111EA CTdpOCT(E) HCKAA

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Rdchitoasa, V113. Orig., hdrtie, doud sigilii melare, din care
unul oval si altul rotund, neclare.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/111 (foto. dupd orig.).
EDITH: Catalog, Supliment I, p. 207, nr. 626 (rez. dupd orig.).
Datat In functie de doc. urmdtor.
I Rupt.

1643 (7151) iunie 17, Suceava

112

ilw RACHAIE HOMO Ad ,

MWAMECK011.

6(0)11a10

111(11)4(0)CTTIO, r(o)cn(o)p,(41 3EAIAH

Adecd au venit innaintea domnii mle si inaintea boiarilor domnii

www.dacoromanica.ro

117

mle, mari i mici, sluga noastrd Buta ce-au fost pitan, de a lui bundvoie, de nime
nevoit, nice silit, i au vfindut a lui direaptd cumpdaturd, un vad moard pre apa
Putnei, la sat la Gligoreti, vadul den gios, i cu loc pre inpregiurul vadului, cum iaste
obiaiul. Acela vad i-au fostu cumpardturd de la Lupul i de la Ursul, feciorii lui
Toader Bot i de la Gheorghie, nepotul lor, feciorul Mdgddlinei, i de la Mandil(d), i
Ionaco, i Nastasiia i de la alti nepoti a lor, feciorii MAI i a Protasiei. Acelea le-au
vndut slugii noastre, lui Dumitraco Gheuca, dereptu noidzeci de lei bdtuti.
Dece s-au sculat sluga noastrd, Dumitraco Gheuca ce-au fost vornic, -au
pltit acei bani deplin, 90 de lei bdtuti, intru tubule Butii ci-au fost pitan. Dece ca
sl-i hie dela domniia mea direaptd oc(i)nd i cumpdrdtur(d), cu tot venitul.
intr-acia, gijdirilea au venit innaintea noastrd i innaintea boiarilor notri
sluga noastrA, Dumitraco Gheuca, cu un zapis de mdrturie de la Neagoe oltuzul i
cu 12 prgari de tdrgul de Barlad, i de la alti ordni, de acolea i de la Bchea
cdp(i)tanul i de la multi <oame>lni <bu>lni, scriindu i mdrturi<si>2ndu intr-acel
zapis <cu>lm au venit innaintea lor Stefana, nepoata lui Lazor etra<r>l, i bdrbatul
ei, Andrei, de nime nevoiti, nici siliti, i au vdndut a lor ocind i moie, a easea parte
[parte] den sat den Boicani, partea din sus care parte de ocind au fostu cumpardturd
mou-sdu, lui Lazor etrarul, de la Ion Ciobdriel, i de la Buga din Chiliiani i de la
nepotii lor. Acea au vdridut slugii noastre, lui Dumitraco Gheuca ci-au fost vornic.
Aijdirea, au vndut ei partea lui Mihdild, toatd, feciorul lui Ionaco, nepotul
lui David den sat din Fdurni, cu vad de moar(d) i cu loe de prisacd.
Aijdirea, iar au vindut ei partea Buoreanului i a lui Bejan, iar den sat den
Fuurni3, cu tot venitul, acstea tustrle pdrtile de mind le-au vndut slugii noastre ce
mai sus scriem, lui Dumitraco Gheuca ce-au fostu vornic, dereptu noidzeci de lei
bdtuti. lar sluga noastr, Dumitraco Gheuca, s-au sculat i au pldtit toti acei bani ce
mai sus scriem, 90 de lei bdtuti, Intru mnule Stefanii i a bdrbatului sdu, a lui Andrei.
Deci domniia <mea>2 deaca a vddzut buravoie tocmald i plar deplin(d), am

dat i am intdrit slugii noastre, lui Dumitraco Gheuca ce-au fost vornic, pre acle
pdrti de ocind ce mai sus scriem, ca sd-i hie dereaptd mind, i moie, i uric i
intdriturd, necldtit nice odonoar(5), In vci.
H HH Ad CA HE 6MHMET.
Ov.

CtSges(t), n(t)T(o) ,ap--Ad <7151/1643> lotSH(E) Tr <17>.

CdAl KCICH(0)A(H)H11 liEdtd.

<T0A1111WKO>1 KEA

n<o>ir<o>14.(wr) <m. p.>.

iliapp.ape <micati>.
Arh. Nationale Bucure5ti, M-rea RAchitoasa, VII/15. Orig., hdrtie (28,5 x 21,5 cm), rupt la
indoituri i la partea inferioark sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara roie, pierdut.
Ibidem, Ms., nr. 572, f. 93 v. 94 (copie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 1a4i, Fotografii, XXVIII! 12 (xerocopie dupA orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 337, nr. 1673 (rez.).

118

Rupt.

0MiS.

Greit, In loc de Rurni".

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) iunie 18

113
7151 iun(ie) 18.

Ispisocil de la Vasale vodd, almscitu <de>' Ion, de par ce au fostti intre


loan i Vlain, ficior Tofanii, nepot(i) Albului, strnepot(i) Sdnatii, i intre
Gorghii cdp(i)t(an) i niamurile lui, tot(i) nepot(i) lui Roman Jliagd, strdnepot(i)
Budii, pentru o parte din satul Vertepil din tfinutu Hotiinului, din giumdtati de satu
din parte ce din sus, o a patra parte, dandu-sd pe loan i Vlai<n>1 rdmWi) din
giudicatd. lard lui Gorghii cdp(i)t(an) i niamurile lui, nepot(i) Jliaghii, i
strdnepotailor Budii li s-au intdrit s stdOn(e)ascd acea parte [parte], fiind i alte
ispisoce, tot de la acel*i) domn ...2.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), 11/88, f. 2. Rez. dezvoltat din sec. al
XIX-lea, Intr-un perilipsis cu Scrisorile pentru mosie din tanutu Hotiriului, ce au aratat d(umnea)lui
pitaru Theodosai din BaIti, Toma Rusanovschii si Gavrila Lozanschii".
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" la.si, Fotografii, XXVII/113 (foto.).
I OrniS.
2

Urmeaza rez. doc. din 1643 (7151) iunie 20.

1643 (7151) iunie 18, Ia0

114

t Adecd eu, Toder Dohadco, mdrtoriescu cu cestu zapis al mieu cum am


tocmit cu cumnatu mieu, Strdtulat Dobrenchi, i i-am dat parte me den BdIdcen(i)

de a ese parte, giumtate, ce au fostu parte lui Dumitrwo Miholui ce au


rdscumpdrat acmu de la Iondscutd arstiian, lard Strdtulat mal-au dat mie
schimbdturd parta2 sa ce are cumpdrdturd in sat in Cdtdmdret(i), ce este in tinutul
Harldului, den a treia parte de sat, a treia parte.
$i-n tocmala nostrd au fost Elie $eptelici portarul, i Nacul parcdlabul, i
Ionwo Carstiian, i Andre<i>3 i Stefan, Murgetii, i Dleu de Spdtdret(i), i
Costantin de Sdnduti i alti umini bun(i) s-au prilejit intr-aceia tocmald, s stie.
$i eu, Vasilie Tdutul, s stie, am scris acestu zapis.
Iluc(e) Mc, B(ll) 4tT(0) ,tapiie <7151/1643> 10H(iE) 1 <18>.
p.>.
IIIEHTHAHLIH norrep <m. p.>.
HAHE
RASA CHAIHOHEA Whpli1Ad6 <171. p.>.
1.1.1m4eu M8prt54Eu,, HCKaA <rn. p.>.
p.>.
11HVEH Alvprvam, HCKdA

113, ToaAEp AorGOAKo, HCKdA


113,
113,
113,
113,

p.>.
113, &ULM c(hOn KSnap, HCKAA; HpH4EXHX0A1 KI,C1111 TOKA1d404<ni.
p.>.
113, AVA1HTp1WKO whiutpaw, HCKdA; HpHAO)KHrOM Maio TOKALIA115<ni.
113, 6811dT1E, m-am tamplat i eu, HCKdA <ITI. p.>.
113,

04E6, HCKdA <m. p.>.

113, A6MHTpdWKO,

m-am prilejit la aceastd tocmald <m. p.>.

www.dacoromanica.ro

119

fla,

11WHaWKO Kp'hCTHOH, HCK/14 <M.

p.>.

p.>.
<m-am>3 prilejit <m. p.>.

113, ICAKpHil KOKpHC, HCK/14 <111.

113, 1.11961ICK64, HCKdA,

t Costantin6.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXIV/114. Orig., hartie, filigran,
trei amprente digitale.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/! 14 (foto.).

I Gresit pentru mi".


2 Asa in orig.
3 Omis.

4 Eu, Iona.sco, fiul cuparului, am iscalit; m-am intamplat la aceasta toemeala.


5 Eu, Dumitra.sco camaras, am iscalit; m-am intamplat la aceasta tocmeala.
6 Amprenta digitala.

1643 (7151) iunie 20

115

7151 iunii 20.


...I alte ispiso(a)ce totu de la acelas(i) domn2 si tot dintru acelas(i) an3 iunii
20, intdrind lui Sdmion, fecioru Tonchii, i nepoatii ei, Irine, fetii Armence<i>4,
nepoatii Tanchii, i lui Luchiian, ficioru lui Ionascu i lui Gorghii, ficiori Saftii,

nepoatd Drdghinii si lui Prodan, feciorii Vonchii, tot nepoatd Drdghinii, si altor
frati i rudii a lor, tuturor nepot(i)lor lui Roman Jliagd si pre strdnepot(i) Budii tot
pe aceia a patra parte din giumatat(e) de sat Vertep, parte din sus, dupd ispisoc
d-intdriturd ce au ardtat de la Radul voievod.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), 11/88, f. 2. Rez. dezvoltat din sec. al
XIX-lea, intr-un perilipsis cu Scrisorile pentru mosie, din tanutu Hotinului, ce au aratat d(umnea)lui
pitaru Theodosai din Balti, Toma Rusanovschii i Gavrila Lozanschii".
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/115 (foto.).
I inaintea textului care urmeaza, se afla rez. documentului din 1643 iunie 18 (v. supra, nr. 113).
2 Vasile Lupu voievod.
3 7151 (1643).

4i

1643 (7151) iunie 28, Suceava

116

gecuag e(ol)g(o)A, Boxcia MH4OCTTIO, rocnoikept


Dat-am cartea domniei mele lui Dumitru ce au fostu soltuz de tdrgu de
Botosani, spre aceea sd hie tare si putemicu cu cartea domniei mele a-si tinea si a-si
apdra a sa dreaptd ocind i mosie din Bdiceni, pdnd in smnile cele bdtrdne, cu tot
venitul ce i sd va alege partea lui. lar cui va pdrea vro strdmbdtate, el sd vie sd ste
de fatd innaintea domniei mele.
Noil,

MOAMKCKOH.

120

www.dacoromanica.ro

Pentr-aceea, nime s" nu cuteze a tinea sau a opri innaintea cartii domniei mele.
H tielM2 HE EVAET.

tC

r(0)CE1(04,H)Hh zeittA.

In Suceavd, 7151 iunie 28.


Larion a scris.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXXI/3. Copie din 1814, in condica documentelor
mosiei BAiceni, autentifIcatA cu semnAtura neclard a unui mare logofftt i cu semnAtura lui loan Tautul
ban <m. p.>.
Idem, Fond Divanul domnesc, tr. 917, op. 1057, dos. 64, f. 40 (un rez. din 1842 iunie 20, Intr-un
opis al doc. mosiei BAiceni).

1 Gresit, In loe de: HU/.


2n loc de: H HAIL

117

1643

(7151) iunie 28

Adeca noi, [ei] Foce i Grozav, feciori lui Giurgiuman parcAlabu, aul vandut

feciorilor lui Ciomartan din ateleti, i lui IonaFu, ginerele lui, de acole, din a
treia parte <din>2 giumatate de sat Alboteti, cu balt de pqti ce esti la sat Si<re>2t
i intre apa Siretului, 4i cu loc de prisacd i de fanat, i din tarin() i din vatra
satului. Aceasta o am vndut lui Ionacu, drept 25 lei bAtut(i).
Si aceste moii au fost puse zalog de moul nostru, Buhociu, de mai innainte,
drept 40 florinti tat5rdti, i s-au dat banii innapoi.
71513 <1643> iuni(e) 28.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCCXLIX/328. Copie prescurtatA,
Intr-un izvod de scrisori" ale mosiei Albotesti, din tinutul Neamt; In acelasi izvod de documente se
gAseste si un rezumat, cu aceeasi data.

2i

Gresit, In loe de am".

3 Cifrele zecilor i unitAtilor, 51", au fost modificate din alte cifre.

118

<Circa 1643 (7151) iulie 1>

t Adecd eu, Pcurar, feciorul lui Talgco, i eu, Pdcurar, feciorul Martei,
nepociil lui Anghel i a loil Vasilie, scriem i marturisim co' cest zapis al nostru
cum am vandut i noi 2 pArti a noastr den partea den sus, den partea Cao<d>i2
giuphului Iacomi parcalabul de Galati, de nimene nevoiti, nice inpresurati, ce de
bundvoia noastrd, o am vandut dereptu 8 ugh(i), ca sd-i fie dumisale direapt ocind
moie i giupnsi dumisale i coconilor dumisale, in vci de vci.
$i candu s-au fcut aceastd tocmald, au fost multi oameni buni, anume: Para

parcalabul, i giupfinul Costantin,

Stamati vdtavul de caldrai, i unch4u1

Alecsa, i Hagi negutitoriul i giup'nul Mera. Toti acetia simtu mdrturie.

www.dacoromanica.ro

121

$i, pentru mai mare credintd, ne-am pos' dgetele in loc de pecte.
$i eu, Savastin diiac, am scris acest zapis, sd sa5tie.
Pdcurar3; Pdcurar3.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CI1/38. Orig., hartie, cloud amprente
digitate.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/118 (foto.).


Datat in functie de Iacomi prcdtab si Para parcalab (v. doc. urmdtor).
I Asa in orig.
2 Slova A a fost innegritd; probabil cd forma corectd a numelui este: Calodi.
3 Amprentd digitald.

119

1643 (7151) iulie 1, Galati

Adecd eu, Toader Chirculet, 5i Cu nepotu-mieu, Stifan Chirculescul,


feciorul Magdei, fata Chircdi, sora lui Toader Chirculescul, den sat den Tomuzeni,
de pre Sohului, inine, de nime nevoiti, nici impresurati, ce de bundvoie noastrd,
scriem 5i mdrturisim cu cest zapis al nostru cum am vdndut partea noastrd de ocind
den sat den Tomuzni, den giumdtate den Moghila Rdului pdnd la hotar, unde
impreund hotardle cu Tomuzei den sus, lar den gios cu a Anghele5tilor, in gios,
pand in matca Sohuluiului, iar in lungi pdnd in Lazoviti, in zarea dealului despre
rdsdrit. $i o am vdndut dumis(a)le, lui lacomi parcdlabului de Galati 5i giupdrisei
dumis(a)le i Dragolea, dereptu patrudzeci de galbeni, bani gata, ca s le hie dumilor
sale moie direptd, 5i coconilor dumis(a)le 5i npotilor dumis(a)le, in vci.
$i intru tocmala noastrd au fostu: PAcurar Horceag, socrul lui Stefan, 5i Petre
Bute den Otici, 5i Chiriiac, fociorl Hacei den Negoiati, 5i dennainte lui Tudor a
Cdlarei2 5oltuzul de Galati cu 12 pdrgari, 5i a lui Para pdrcAlabul de Galati, 5i a lui
Costantin Tudor, 5i Alexei cel bdtrdn, 5i a Paraschivei zet Alexa, 5i a lui Barsan den
Vldine5t(i), 5i a lui Gafton den Fantnd, 5i a lui lonaco den Coltti, 5i a lui Bejan
WT TAM3.

$i le-<a>4m fcut cest zapis s le hie de mdrturi(e), ca, de va vre s s(e)


scorneascd cineva den rudnia noastrd, s facd vreo par pentr-aceastd ocind ce-am
vdndut noi, acela om sd hie triclt 5i prod& de iii @Taw' ce shift] gt
Pre mai mare mdrturie pusu-ne-<a>4m degetele, c peceti n-am avut, s s(e) 5tie.
t 114411,H 10414E) <I>,
AMTO x3pHtl <7151/1643>.
Toader Chirculet7; Flacag ncteicakatto; 1.111,QTLe <m. p.>.; Co5tantin martur;

Eu, Mihai...9 diacul, nacen; Pdcurar Horceag7; Petre Bute7; Alecsa7; Chiriiac7;
Parasch iva7.
Arh. Nationale Bucuresti, Episcopia Roman, XI/1. Orig., hdrtie difolio (31 x 21 cm), filigran,

sigiliul Galatilor, in fum, avdnd in camp doi pesti si legenda: t never Tint- <rttte>U,H, si sase
amprente digitate.

122

www.dacoromanica.ro

Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Iasi, Fotografii, XXVII/119 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, 11, p. 337, nr. 1674 (rez.).

I Gresit pentru: fecior".


2 Gresit pentru: Tudor a Clarei".

4i

3 De acolo.

5 318 Parinti".
6 in Nicheia".
7 Amprenta digitala.
Paras parcalab. martor <m. p.>.

120

1643 (7151) iulie 1, Siret

Adecd eu, Nacul Simionel parcdlabul di tanutul Sucvei, i Stefan


Murguletu, i Toader Dohatchi, i Nicorit(d) Brah(d) Alexa oltuzul di targul
Sirdtului, cu ai sdi 12 pargari, i cu oamini buni di acolea" marturisesc ca. Todosia,
giupaneasa lui Toader Tdutul di 13dlilqti, i Ionwo, ginirele ei, i Ghiorghie
Machidon de Rudeti, i popa Vlasie de 13d1i1eti, i popa Onufrei de Grdniqti" au
ardtat cd, la moarte, Toader au dat lui Pdtr4can, cuconul Thutului logoftului, cdci
au fost nipot di vr primare i 1-au invdtat carte i 1-au luat hii di suflet", o parte din
moie, cum i mandzul, ca sd-1 comande". Se pune pecetea targului".
iIa Al(t)C(All,d) 1041E)
X Tfrhr CHOT, E(l!) AttTO)
Adaos: Eu Toadir oltuz, ficiorul lui Pdtrdcan, am dat dumisal(e)
spdt(arului) Pdladi" parte din Bali(qtr. Semneazd: Toder TOutul".
Dupa Iorga,

St.

fi doc., V, p. 219, nr. 37 (rez., dupa orig. din colectia Al. Callimachi,

Botosani).

I La N. Iorga. dupa CHptT, urmeaza: ms. jul. 1, vl. 7151". Si, in continuare: Pecetea cuprinde
un sfant si inscriptia: S(fe)tii Ion...".

121

1643 (7151) iulie 2, Suceava

t Hw
AIWAPAECKOH.

gdCHAHE EOEHOAd, B(0))1CM0 111(41(0)CTH10, r(o)cn(o)ACOpt 3EM4H

Dat-am cartea domnii ml(e) boiarinului domnii mele credincios,

Tomei stolnicului celui mare, sd hie tar(e) i puternic cu cartea domnii mel(e)I a tin
i a opri toatd partea de ocind a lui Stefan a Dolhescului, ce sd va alege den sat den
Bodeti i den Ddnce0 i den tarind, i den fnate, i den livedzi i den tot locul,
aibd a tin i a impdrti in doao cu Gherghitd. $i nime sd nu cutedze a tin sau opri
preste cartea domnii mele, pentru caci este dumisal(e) direaptd cumpdrdturd.
TOE mullein HIM HE 611HFINTE.

V CVLidg(10, n(tIr(o) ,z(3Forie <7151/1643> 1040) g <2>.

www.dacoromanica.ro

123

t CAM r(o)cn(o),4,(u)ut IKE4t4.


TOAENWKO gE

AtUr(0)4S(E)T, HCKAA

p>.

<Pe verso>: carte de oprit partea lui Stefan a Dolhescului den Bodeti i den
Ddriceti. <Alt scris>: 7151 iulie 2. <De altd mand>: s-au scris = F".
Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XXX/37. Orig., hdrtie (20 x 30,5 cm), cerneald cafenie,
rupt la indoituri, filigran, pecete aplicatd In cerneald rosie (5 cm diametru), avdnd In cdmp un scut
heraldic IncArcat cu capul de bour, avand steaua cu sase raze intre coarne, apoi, roza si spada la dextra
si luna si buzduganul la senestra, cu legenda: f Hw &CHIME HOEHOAA, 6(o)c(ielo) At(u)(ocTia),
rocnoAapil

3emne

11104AdECKOH

("t It) Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii

Moldovei").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

lai, Fotografii, XXVII/121 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 43-44, nr. 23 (orig.).

mel(e)", scris deasupra rdndului.

122

164<3> (715<1>) iulie 2, Suceava

t Hw EACHAiE 10E110, 60)610 441(0)CTi10, r(o)cn(o)A,COpt


EMAH
illtutiAesciou. Adecd au venit inaintea domniei mli i inaintea alor notri bojar, la

cei mari i la cei mici, tot(i) trgoveti din tdrgul Sirtiului, i s-au park de fati
inaintea noastrd cu rugdtorii noWi, augdri(i) de la svdnta[a] mdridstire de la

Putna, pentru o bucatd de hotar ce sd chiamd Grecii, ldrigd tdrg, dzicdndu


tdrgoveti(i) cum le intrd cdlugdrii in hotarul tdrgului, i le i-au mai multu loc de
cum li sd vine hotarul Grecilor; iard rugdtori(i) notri, cdlugdri(i) de la Putna, ei au
ardtat uric de la Stefan vdd(d) cel Bun, scriindu in saline.
Deci domnia mea i cu tot Svatul nostru am socotit i le-am fcut cartea
domniei mle la oameni buni, ca s marga i s socoteascd cu oameni buni, bdtrdni,
i s(d) aleagd hotarul Grecilor despre hotarul tdrgului pre smne, pre unde spune i
uricul.
Deci ei au mdrsu i strdnsu multi oameni bdtrni i au luat Dumitru Ponici din

Rug4qti i au mdrsu cu brazda in cap i multi oameni i au ardtat pre unde au tiut
cu sufletul sdu c sintu hotardle i srnnele cle bdtrdne.

Pentru acea, de acmu inainte ca s(d) aibd ei al(i) tin rugdtorii noWi,
cdlugdrii ce mai sus scriu, tot hotarul Grecilor pre hotardle cle bdtrdne, pre unde
spun dirsele *i pre unde au mdrsu Ponici cu brazda in cap. lard tdrgoveti sd nu mai
aibd a sd mai amesteca in hotarul Grecilor, nici a mai part niciodat(d), preste cartea
domniei mle.
H HH A4 C(t) HE 8MHW4ET.

V Ctigag(1),

4(t)T(o)

,3iiii<d>1

<7151/1643> 1041(e), e <2>

A0Oui.
t CAM r(0)C11(0)A(H)Ht REA&
124

www.dacoromanica.ro

AtinuaTpd <mican> <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, trei insemnari din sec. al XVIII-lea>: S-au cercat;
Grecii. 7150 <1642> iuli 2
lit. D, 7150/1642.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXV/26. Orig., hArtie difolio (31

x 21,3 cm), filigran, cemeald neagrA, sigiliu domnesc mijlociu (4,7 cm), aplicat In cemeald
putin ciar.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/122 (foto.).

Datat In functie de documentul din 1643 (7151) iulie 5, prin care Vasile Lupu voievod
IntArqte m-rii Putna stdpdnirea asupra hotarului seiitii Grecii.
I OrrliS.

2 Cifra datei de zi (2), transformata din "A" (4).

123

<inainte de 1643 (7151) iulie 2>


$i ieste ispisoc de intdriturA i de la toatd boierimea.
Arh. Nationale Iai, Ms., 1855, f. 52v.
Ment. din 1745 (7254) septembrie 1, In catastiful moOlor lui Toader Paladi mare vistiernic.
Datat in functie de doc. urrnator.

124

1643 (7151) iulie 2

A cince parte de sat de Serpeni ii a cince parte de sat de Pohoceni,


schimbturd lui Ghiorghie Stefan al treilea log(o)f(d)t cu Toma sulgeriul i cu
giupineasa sa, Eftimie, fata lui Gavril sulger, dnd Ghiorghie $tefan log(o)f(d)t
satul Hlinetii i Nova[n]cdutii, la tinutul Hotinului, lui Gavril2 sulger, iar Gavril2
sulgeriul au dat acest(e) ocine de mai sus scrisd, din 5erpe0 i din Pohoceni, cu
ispisoc de la Vasili vodd, din 1(ea)t 7151 iul(ie) 2.
Arh. Nationale Iai, Ms., nr. 1855, f. 52 v.
Rez., din 1745 (7254) septembrie 1, In catastiful mo*ilor lui Toader Paladi mare vistiemic.

Loe liber, Incepe de la capdtul rAndului cu: t".


2 Grqit, In loe de: Toma.
I

125

1643 (7151) iulie 5, Suceava


t Ilw llecuATE R(06)1K(OPoi), BONCTIO in(u)n(o)cTilo, r(o)cn(o)A,COpt 3EM4H

MOdAdECKOHI. Dat-am cartea domniei mle rugdtorilor notri, egumenului i a tot

sdborul de la svanta mndstire de la Putna, spre acea sd fie tari i putrnici cu


www.dacoromanica.ro

125

cartea domnii mle a tinea si a-s(i) apdra a lor direaptd ocind si dare svintei
mdndstiri, silistea Grecii ce iaste in tinutul Sucvei, lngd targ, Fang Sirtiu, cu vad
de moard si cu sladnit(d)2 si cu tot venitul, pre smnele cle bdtrdn(e)2, pre unde le
spun uricile. lar cine va fi aratu sau cosdtu pre hotarul acei silisti, sau va fi fdcut
cas(d)2 sau odaie, sd aibd a le lua de a zcea din pdne si din fan si din tot venitul si
sd-s(i) mute casele sau oddile de pre hotarul lor.
0 KOM6 Ct AIHC(4HT)2 KpHKAA HMAET CTAT 4H(11,EM)2 ...3 H ElpHHECHT H
OME, HHKTO AA HE CAltIOT AplOKATH HAN w(t)2nupet riptA
CHM AHCTOM It0C)11(0)A(CT)E(A)2 MH3. HUI{ HE 66AET4.
V CeoLIAK(11)2, li(h) 4t.T0,12 ,z,3pul <7151/1643> At(t)c(m)usi ion(ie) I <5>.
HAptAEHIE.

111AH

t Clem r(oc)2n(o)2A(u)2u1 gEnta.


KEA Ao(rolsg)2T 64014).
Dupd Balan, Doc. bucovinene, 1, p.241-242, nr. 136. Orig., pe hdrtie, cu pecete aplicatd, a fost
In arhiva mAndstirii Putna, sub nr. 59; Md7Areanu, Catastih Putna, (f. 21, b), in Dan, Puma, p. 180, nr.
5 (rez.).
I in textul editat, cu litere latine.
2 intregirea editorului.
3 Rupt.
4 lar cui i se va parea strmbdtate, sd aibd a sta de fatd ... si sd aducd si drese. Mai mult, nimeni
sa nu cuteze a tine sau a opri inaintea acestei carti a domniei mele. $i altul sa nu se amestece.

126

1643 (7151) iulie 5, <Botoani>

t Adecd noi, Pavdl biv jicnicr, si Ghiorghitd, si Dumitrasco, vornicii de


Botsni, si Gociul, si Toader Masul, si Cdzacul Zbiera, si soltuzul de Botdsni cu
12 pargari, si alti multi oameni buni de pren megiiasi, scriem cum au venit la noi
Alecsandra Neculdias(a) din Costinesti si cu Ponici, cu cinstitd cartea mdriei sal(e),

lui von*, sd mrgem la cste sate, anume la Costinesti, si la Vancicduti, si la


Cirvdcesti, si la Sarba sd le hotdrim precum vom afla cu oameni buni si pe dirasd
ce vor avea.
Deci am mrsu 5-am strnsu oameni buni de pren megiiasi. intr-acia drsd in
smne n-au avut, oameni bdtrdni nu s-au aflat sd stie pre unde au fostu inblndu
hotarul cel bdtrdn, nu s-au aflat intr-acia, scriindu in dirsdle lor 4 sate, anume:
Vancicdutii, si Costinestii, si Cirvdcestii si Sarba. intr-altu chip n-am putut sd le

alegem, ce am mdsurat tuspatru hotardle 5-am ales hotarul Vancicdutilor si a


Costinestilor ce scriu in dirsele Ponicestilor, iard Cirvdcestilor si $arba, ce simt in
partea Alecsandrei si a simentiei ei le-am ales deusdbi si le-am pus stlpi si le-am
hotrdt de isprav(d). Asijdere, a treia parte din Sarba ce-au fost schimbdturd <lui>1
Ponici2 cu dumnealui Boul vornic pentru Tlpdldesti, partea pitarului Manei, acia
parte ?fled o am ales in partea lui Ponici si o am stlpit, sd nu mai aibd a sd mai pdrd
pentru acste hotar(e), in vci.
11(t)t(o) x3iiiia <7151/1643> MACE) i' <5>.
126

www.dacoromanica.ro

HCICAA <rn. p.>.

113, AHAIHTIMUKO Blig

TIMA 111AROM 611g 7KHK(H141-15p) <rn. p>,


Toader Masul <m. p.>.
113, rHWpritU(h) EtVpHHK, HCKAA <m. p,>.
K13AKV4 3sHpfit <m. p.>.
113,

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din sec. al XVII-lea>: Costinestii;


mdrturii cea bdtrnd candu s-au hotrt de Pava! jitnicr i Dumitrasco, vornicii de

Botdsni; <si una din secolul al XVIII-lea>: impdrtala ci-au fcut Ivancdutii i
Costinestii in parte(a) Ponicilor, iar Cervdcestii i $erba i parte Alexandrii
Neculdias(a).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXIV/14. Orig., hartie difolio (31,5 x 21 cm), filigran,
rupt la Indoituri.

Ibidem, CCLXXXIV/79, nr. 3 si CDL /100, f. 169 r. (doud rez., intr-o marturie din 1821
martie).

Inst. de 1st. A. D. Xenopol"


I

0MiS.

Scris deasupra rdndului.

Iasi, Fotografii, XXVII/126 (xerocopie dupd orig.).

127

1643 (7151) iulie 8

Copie de pe zapisul lui Petre Bant, prin care vinde lui Toma Perju 12
pdmnturi din Cfirlesdsti.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXV/316, f. 2 v. Rez. Intr-o copie de anaforalei, din 20
martie 1842, referitoare la judecata dintre iconomul Damian si neamurile rdzdsesti: Tulburestii,
Pdsldrestii, Eldntasestii si Mihdilestii.

128

1643 (7151) iulie 8, Suceava

Adicd eu, Nacul parcdlabul, Cu fimeia mea, Nastasiia, scriem acestu zapis
al nostru cum am vndut fratilor nostri, lui Ilie $eptelici si lui Gheorghie, a patra
parte de sat de Nemerniceni, cu helesteu i cu tot locul ce sd vine pre ace a patra
parte de sat, si din tarind, si din fnati si din toloace. $i aceastd parte de ocind o am

fost cumpdrat noi de la Dumitrasco, ficiorul lui Evloghi. Deci noi o am vandut
acestor frati, de bundvoia noastrd, drept 300 de lei bdtuti, bani gata, sd le fie lor
dreaptd ocind si mosie, lor, si ficiorilor i nepotilor lor.
$i in tocmala noastrd au fost pdrintele svintie sa chir Varlaam mitropolit,
dumnealui Toderasco vel logofdt, i dumnealui Gligorasco Ureche vel vornic de

Tara de Gios, i dumnealui Toader Petriceico vel vornic de Tara de Sus, si


dumnealui Iordachie vistiernic [vistiernic], i dumnealui Gheorghitd tretii logofdt si
alti multi bojen i ficiori de boieri.

www.dacoromanica.ro

127

$i pre mai mare credintd, ne-am pus pecetile $i am iscdlit. $i eu sngur am


scris $i am $i isclit, ca sd aibd a sd vede.
S-au scris in Suceavd, la anii 7151 iulie 8.
Varlaam mitropolit.
Todera$co vel logofdt HCKAA.
Ureche vornic.
Nacul prcdlab.
lordachi vistiernic.
Petriceico.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXXIX (Condica Mitropoliei Moldovei, scrisA la 1818
de Teodor Gasparovici diac de Divan), f. 830-831 (Nemerniceni, nr. 12). Copie.
Ibidem, CDLVI/6, f. 3 r., nr. 65 (rez., intr-un opis din 1841).

1643 (7151) iulie 12

129

t Eu, Gligorcea Pisdvschie, mdrturisescu cu ceastd scrisore a mea cu<m>I am

dat ftei mle, Antimiei2, dzstre o vie ce iaste in tarina lui Pdcurar, din ce din
cialalti frati, ca s n-ai<bd>3 treabd a sd mesteca intr-aceastd vii, nici Antimiia
n-aibd treabd in alte vii, cu ceialalti frati.
lard dupd ceastd scrisore a mea, ce am dat <fe>3tei mle, Antimii, s aibd a-si
face $i zapis domnescu. De-aiast(a) <mdrtu>3resescu cu ceastd scrisore a mea.
!K(ll) n(t)To ,z,35iid <7151/1643> an(ie) Fi.<12>.
Gligorcea <m. p.>.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXIV/24. Orig., hartie (19,5 x 20,5 cm), filigran, cernealA
neagra, rupt si lipit la indoituri.
Fotografii, XXVII/129 (xerocopie dupd orig.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"
EDITII: Caprosu

Zahariuc, Doc. la#, p. 393-394, nr. 313 (orig.).

I OnliS.
2 UrmeazA dotiA slove tdiate.
3 Rupt.

130

<inainte de 1643 (7151) iulie 17>

t Adecd eu, Ilisaft<a>l, fata lui Prbici log(o)f(d)t, $i cu fii(i) miei, Iovitd
Dabij<a>l, i cu ftele mle, anum(e) Arvasiia $i Afteniia, nepoti lui Prbici
lo<go>lf<dt>i, mdrturisim noi cu cest zapis al nostru cum noi, de bundvoie noastrd,
de nimene nevoiti, am vndut o seli$t(e) de sat, anume Negoe$ti, ce simtu in tinutul
Brladului, despre rdsdrit, ce sd inpreund cu hotarul Bojoranilor, v<n>idut-am lui
Scherlet i frdtine-sdu, Aiopului de Zorilni, derept noao<z>leci de lei bdtuti, ca
le fie lor mo$ie direaptd, in vci. $i derse domne$t(i) ce avem pre cle mo$ii simtu
pre mna sementiei noastre, giupnsei Focei u<r>licariului.
128

www.dacoromanica.ro

$i lintr-aceastd tocmala au fost: Paparea de Mihilaea, de tinut<u>il


Orheiului, i denaintea <lui> Urche de Inqt(i)2, i Nuor de Telinet(i), i popa
Vas(i)lie de Telineti, i Ionwo, fratele lui Nuor, i Si<mi>lon diiac de Stoinet(i)

i Toa<de>lri ot Batineti3.
$i eu, Stefan Rango, m-am prilej<i>lt acolea i s-au rugat de am scris.
$i vadzandu noi a lor de bundvoie tocmala, pus-am peceti i am iscdlit, ca sa
le fie d<e>' credinta, ca sd-(i) faca i dirse domnet(i).
f13, 1/1E4SdH PAIWO AFK, NCICatt H MICAA4 <In. p.>.
t Paparea5.
113, CHINHON, HCKdr1 <M. p.>.
t Pop(a) Vasilie5.
Nuar5.

<Pe verso,'doud insemnari din sec. XVIIIXIX>: fdra let, fdra luna N. 4"
de alta mand>: No 19, silite di Negoeti.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CLXXIX/29. Orig., hartie (31 x 20,5 cm), filigran, cerneala
cafenie, rupt, cusut chiar din sec. al XVIII-lea pe o alta hartie, cinci sigilii melare In fum, cu decor
neclar.

Ibidem, Fond M. Costachescu, C nr. 1, P. 389-390, nr. 133 (copie dupa orig., Cu data: cca.
1643).

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVII/130 (xerocopie dupa orig.).


EDITH: Ioan Neculce", III (1923), P. 203, nr. 29 (orig.); Ghibanescu, Surete, XXI, p. 74, nr.
63 (orig., cu slove chirilice, datat: c. 7159 <1651> februarie 8).
Datat In functie de doc. urmator.
I Rupt.
2 Rupt; lectura nesigura.
3 Cuvintele: ot Batinesti", scrise deasupra.
4 Eu, Stefan Rango diac, am iscalit si am scris.
5 Sigiliu.

131

1643 (7151) iulie 17

Adec(d), Tanasie i Hu<rjui>I i Nicula, namsnicii de B<d>2r<lad,


<Andre>ia1 oltuzul cu 12 furgari3, i popa $tef<an>1 domnescu, i Ionwo
Dina <negutitorul, i Nacu>1 tij5, i Ursul Vantul tij, i Micro tij, i Ili<e Car>cota
star, i Necula Barbo...' tij, i Neagoe ce-au fost oltuz, i Simion Pdtica tu j i multi
or4ni buni
bdtrani >li tineri, de orau de Burladu3, scriem i martur<is>lini
cu ceasta marturie de la <noi, cum au venit>2 innaintea noastra i a tot oraul,
Aiop<ul>2, fratele lui Scarlet, i cu Iov<ita, fecio>lrul Ilisafteiu, fata lui Prbiciu
logofatul, 1 cu un zapis de la Ilisafta, <mama lui> Iovit(a), scriindu intr-acela zapis
cum au vandut Ilisafta i cu Fer<... Io>lvita i cu Dabij, i cu ftele ei, Arvasiia i
Aftiniia, nepoate<le lui Prbi>2ci logofdtul, o sileti ce sd cheamd Negoet(i), ce

www.dacoromanica.ro

129

simtu in tinutul Bdrlad<ului, pre apa>l Bdrladului, despre rdsdritu, ce sd inpreund


as scriia zapisul lor i cu cdteva
cu hotarul B<uj>2ornilor s<i aceastd
mdrturii in zapis cum o au vdn<du>lt <dum>lisale, lui Scrlet, si fratelui sdu, ...I,
pentru 90 de lei bdtuti, <sd le fie 1>lor direaptd ocind i cumpdratur(d), in v<e>lci.
Vddzandu intr-acela c<... in>ltr-acela zapis de la Ilisafta, fata lui <Prb>lici
lo<go>latul i d...I mdrturii si, vddzdndu noi i feciorul ei de fat(d) hiindu si
mdr<turisind si dumn>lealui cum au fdcut inmd-sa acela zapis i cu dansul

depreund, noi incd <le-am dat>l ceastd mdrturie de la noi, ca s le hie lor de
credintd bund para. <isi va face>2 i dirse domnesti pre acia ocind.
Iat altu nimes sd nu mai aibd a sd mai <ameste>lca, HHKOAMI(0).
Si pentru credenta, pu[s]s-au si pectea orasului intr-aceastd mdrtu<rie>I.
<1311>i nt.r(o) opHd <7151/1643> io4E), 3! <17> A(h)11(H).
<Hur>ljui vornicel Hcican <m. p.>.

9.ava(atc)9 <m. p.>.


Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLVIII/41. Orig., hdrtie (21 x 31 cm), cerneald neagra,
deteriorat, restaurat; sase sigilii melare aplicate In fum (trei octogonale si trei rotunde) i sigiliul
orasului Barlad (3,5 cm in diametru), toate neclare.
Ibidem, CLXXIX/19 (copie din 1819 decembrie 15); CDXXX/82, nr. 2 (rez., cu data de luna:
iunie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/131 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Antonovici, Doc. belrlddene, IV, p. 84-85, nr. 51 (orig.); Ghibdnescu, Surete, XXI, p.
56-57, nr. 46 (copia din 1819); loan Neculce", III, 1923, p. 203 (rez., dupd copia din 1819); lorga,
St. .yi doc., XVI, p. 183, nr. 26 (rez., dupd orig.).
I Rupt.

2 Rupt; completat dupd Antonovici.


3 Asa In orig.
4 Rupt; completat dupd Antonovici, si copia din 1819 septembrie 15, a documentului din 1643
(7152) august 16, prin care este cercetatd aceeasi pricind.
5 De asemenea.
6 Bdtrdn".
7 Completat dupd doc. anterior.
Cuvntul nime", scris deasupra randului.
9 Tanasie.

1643 (7151) iulie 17

132

0 a asa parte din sat din Bdicani, cu ispisocul de intdriturd a domnului


Vasdle v(oie)vod din 7151 iuli 17, prin cari, intri altile, zdci ca au intdrit lui
Dumitrascu Gheuca cumpdrdtura ci au avut-o di la $tefana, nepoata lui Lazor
satr(ar), si di la barbatul ei, Andrii, cari aceastd a sasa parte au fost di cumpdrturd
mosului ei, Lazor satr(ar), di la loan Ciobdnelul, i dita Buga din Chilieni si di la
nepotii lor.
Arh. Nationale Iasi, Ministerul Justitiei, Anaforale, nr. 39, f. 72 r. Rez. Intr-o anafora din 1840.

130

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) iulie 20

133

715.. (1643> iuli(e) 20. Mdrturie de la Andrie oltuzu cu doispreci *gad

di BArlad i de la altii, cum ca Alecsa, ficiorul lui Petriman, au vandut lui Ionit
i lui Timoftei, ficiorii lui Zgribdoani, din al triile bdtrfin giumtati di sat din
Maneti. $i aijderea, iardi au vandut toat partea lui din sat din Sarbi i din
Dumitreti.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCXCII/262. Rez.
Ibidem, CCXCII/263 (rez.).

I in celalalt rez.: Ionita i Timofti Zgarboazi".

1643 (7151) iulie 20

134
Zapis pentru pdrti din rribia Avrmeti <tin. Neamt>.

Arh. Nationale Iai, Divanul domnesc, Tr. 806, op. 916, dos. 1, f. 153. Ment.

1643 (7151) iulie 22, Ia0

135

t HW gdCHATE BOEIKOAd, IS(0)NCTIO M(H)1(0)CTTIO, r(o)cn(o)A(a)pt 3EM4H


AIWAMIECKOH.

Scriem domniia mea la toti rdzii de Iurghicni i de Tlhareti.

Dam(u)-vd tir(e), deaca veti vedea cartea domnii ml(e), lar voi sa aveti a V duce

toate dirsel(e) Iurghicnilor i al(e) Talharetilor la boiarenul dumnii ml(e),


carel(e) va veni acolo s alea[a]g prtil(e) boiarenului nostru credincios, Dumitru
Buhu biv vist<r>lnic, dintr-acl(e) sate carel(e) mai susu-s serse.
Si nime s nu cutdze a tin sau a opri innaintea cdrtii domnii ml(e).
TOE nuum HIM FIE RtAET.

V hie,

n(t)r(o) ojiiie

<7151/1643>10411E) i

<22>.

t CAM r(o)cn(o)A(u)wh IKEA&

<Pe verso, o insemnare contemporan>: t De soroc pre Iurghiceni i pre


Talhret(i); <una din sec. al XVIII-lea>: De Tilhreti i Iurghiceni; <una din
sec. al XIX-lea>: 7151 iuli 22. Nr. 2 <i semndtura>: Costandin Paladi hatman
<tn. p.>.
Bibl. Nationala Bucurqti, Colectia documente, 1/87. Orig., hartie (15,6 x 21,5 cm), sigiliu
domnesc mijlociu aplicat In cerneala roie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVII/135 (foto.).
I Omis.

www.dacoromanica.ro

131

1643 (7151) iulie 22, Ia0

136

Ilw

MWAAARCKOH.

gdCHATE

BOEBOAti,

6(0)Cil0

m(u)n(o)cTilo, r(o)cn(o)A(a)pt

3EAM1

Scriem domniia mea la sluga domniei mle, la Eremiia Murgulet.

Ddrnu-ti tire cum au pfirdt de fatd innaintea domniei mle Jora vornicul pre boiarinul

domniei mle, pre Gheorghie Roca ce-au fost vistrnic, dziandu Jora vornicul c i

s Inpresoard hotarul satului DoroFanilor cu hotarul Scobintnilor la mijlocul


hotardlor, iard In capetele hotaralor awa au dzis amandoi cd stau pietrile la loc.
Pentru acea, deacd vei vedea cartea domniei mle, s strngi oameni buni de
pren-pregiur, megiia(0, i s socotiti s mdsurati din capul hotarului !And in capul
hotarului i, pre unde va veni de dirept, pre acolea s pui stilpii, pre unde au
hotdrat Vverit(d) spdtariul, cumu-i spun dirsele.
TOE 1114WEA1

r(0)C11(0)ACTN(I) AM. liNAK HE 611AIT.

V hic, g(t) A(t)T(o) orue <7151/1643>

1041(E) k

<22>.

r(0)C11(0)A(H)H11 BEtItit.
REA 4tUr(0)4(E)T 8L1Ii <m. p.>.
Bibl. Nationala Bucure*ti, Colectia documente, 1/88. Orig., hrtie (31,5 x 19,5 cm), sigiliu
domnesc mijlociu aplicat In cemeala
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/136 (foto.).

<inainte de 1643 (7151) iulie 23>

137

t Eu, Chelsie, fata lui Grozav ot Cositeni, femeia Corne<i>l, si<n>lguri noi
mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum noi am vundut2 parte me, a Chelsiei, ce sa3
va alege den sat de Iugani, lui Iona Jore, de bundvoia nostrk ca s stie.

Si In tocmala ndstre au fost: Ursul, taal Ghinei,

au fostu Ghine

temnecer(u)1, i Stoica tu j temnicerul, i Istratie izbae de Tara de Gios, ce am fostu


la <in>ichisoare, i indreiu, ficiorul Grecului ot Ldpuna i Ionaco Buhu.
Si eu, Lupul, sin Zinului, am scris zapisul. Si eu, Iancu ce am fostu prcdlab

la tinutul Harldului, i Toder Boghel5 de asta scriem, ca s(d) sd tie. intru,


Hr(istoas)e, amin.
Mai mare credintd, i pecetele ne-m pus.
t Istratie6; t Stoica6; t Lupu16.
Bibl. Nationald Bucureti, Colectia documente, 1/202. Orig., hdrtie, patru sigilii melare,
aplicate In cernealA, neclare.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVII/137 (foto.).


Datat In functie de doc. urmAtor.
I OrrliS.

2 Grqit, In loc de: vandut".


3 Greit, In loc de: sr.
4 Greit, In loc de nostre.

132

www.dacoromanica.ro

5 Slova T, modificata dintr-un S.


6 Sigiliu Melar.

1643 (7151) iulie 23, Iai

138

t Eu, Neanolu vornicolu, i Bdrsanu vornicol, i Pdtraco vornicol, i


Navrdpdscolu vornicolu mdrtorisim, noi, co ceastd scrisoar(e) a nostrd, comu au
vinitu innainte Portii mdrii s(a)1(e), domno nostril, Boghea i Chelsia, fetel(e) loi
Grozav din Cositen(i), de au mdrtorisitu com el(e), de bun(d)voia lor, de nim(e)ne
nevoiti, nici inprsorati, ce de bun(d)voia lor, au vdndotu loi Ionaco Jordi ce au
fost vornic partea lor ce s(e) vin(e) dinu satu dinu Iugani, dinu a patra part,
giomdtaat(ea) a doi[i] frati, anom(e) Boghea i Chelsiia.

Deci eu, Boghea, femeia loi Toade<r> Boghiulu, indrtorisescu com eu, de
bon(d)voia mea, am vfindotu loi Ionaco a Jordi ce au fost vornic, partea mea dinu
satu dinu Iugani, din a patra part, a patra, dereptu o vac(d) co vitelu i unsprAzci
zloti bototi, ban(i) gata.
$i moiia i compArAtor(a) ce au avotu tat<Al>1 nostru, Groza<v>lu, eu,
Chelsiia, femeia loi Cornei, fat(d) iar4(i) loi Groza<v>lu, mdrtorisescu comu i eu
am vdndom2 partea mea din a patra parte de Iugan(i), a patra, iard(i) loi Ionaco

Jorea ce au fost vornicu, dereptu o iapd co randzu i un <ca>31u <bu>3nu, i


moiia i compardtor(a) i parte ce au fost despr azacolu, frate-nostru.
Deci noi, deca amu vdzutu de bun(d)voie loru tocmal(d) dinnaintea Portii
mdriei sal(e), domno nostru, i plat(d) deplin(d) pr tocmal(a) loru, noi incd amu
scrisu de 1(a) noi[i] loi Ionwo Jori ce au fost vornicu aceastA mrtorie. $1
pecetil(e) n<e>i-amu pos, ca sd s(e) stie.
f IImc(e) v I11c, KO netYr(o) Ail% <7151/1643> IOAV iii: <23>.
tI3, MAMA AEOpHHK, HCKddr, ce s[d] va alege partea lor <m. p>.
t Pdtra$co vornic <m. p>3.
113, rHOprig AEOpHEK, HCKAdr

<tn. p.>4.

t Costantin vornic <m. p.>4.


Bibl. NationaIR Bucuresti, Colectia documente, 1/89. Orig., hartie (32,5 x 20 cm), filigran, trei
sigilii melare.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/138 (foto.).
I 0MiS.

2 Gresit, In loc de vndur.


3 Rupt.

4 Sigiliu melar.

139

<1643 (7151) 1649 (7157)> iulie 24, Botopni

t intru tot cinstit i al nostru iubit pdrinte, dumnealui Toderwo mare logofdt,
sd fii dumn(ea)ta sndtos, m(i)1(o)stivul D(u)mnedzdu sd vd ddruiascd bund pace si

www.dacoromanica.ro

133

mult(d) sdratate dumitali, depreun(d) cu toat(d) cinstit(d) casa dumitali. Ddm tire

dum(i)tali c-au venit Vasili, feciorul <lui> Petrigani, i cu Ana Tironeas(a), cu


cinstit(d) cartea mdri(i) sali, lui vodd, scriindu la noi pentr-o parte de ocind din
Mereti, sd le socotim cu oameni buni, precum vor mkturisi. Deci Vasili au adus
mdrturii, pe Drdgan, i pe Bargdu de Albeti, i pre Andreica de Mereti, i pe popa
Lupul de Iondni i au mdrturisit cum au cumpdrat Petrigana i Mihdil(d) o parte
de ocind din Mereti, in dzilele lui Stefan vodd, in domniia dentdi.
Deci noi am socotit ca acste mdrturii a lui Vasili pre acia vrme au fost neti
copii tineri ce n-au tiut ei de ispravd cumu-i randul aceii ocine. Ce am dzds s-(i)
aducd i Ana mdrturiile. Adus-au pre Bila den Bdbicni de-au mdrturisit cum au fost
un om in Mereti, de 1-au chemat Miron, i au facut vndzatoare o bucatd de loe din

Mereti, ce s. chearnd Dolina, i au ceriut un cal bun, murgu, pntdnog i un


poloboc de mir(e), derept 12 talen i bdtuti. lar un om, anume Petrigana, tatd1 lui
Vasili, au dz.:as ca, de-ar gdsi un cal bun la cineva, sd-I ia in pret, sd-1 dea lui Tiron
pentru acea bucat(d) de loc, c'd el n-au avut, ce s-au dus la un frate1, ce-I cherna
Tiron, barbatul Anii din Necni, i au luat un cal, derept 40 de talen i bututil i 1
poloboc de mire i au dat lui Tiron cel bdtrdn de Mereti pentru acea bucat(d) de loe
de Meret(i). Si cnd s-au timplat moarte Petrigani(i), au mrsu frate-sdu, Tiron, sd-1
apuce viu i nu 1-au apucat viu. lar and au fost la masd pretard, s-au sculat Tiron de
au dzds: oameni buni, tit(i) de un cal ce-am dat frdtine-meu Petrigani i 1 poloboc de
miire pentru acea ocina den Mereti? Nu mi I-au mai dat.
intr-acesta chip au mdrturisit Bila den adbicni cd s-au tdmplat la moartea
Petrigani, in sat in adbicni.
Aijderea, au mai adus Ana mdrturie pre: Stefan vdtdmanul de Necni, i pre
Toader de acolo, i pre Simion de acolo, i pre Agapie i tot satul Necni, de au

mdrturisit cum nu i-au mai dat Petregana calul lui Tron, nici polobocul cel de
miire. Ce noi am socotit sau s ne dea bucatele Anii i sd-(i) tie Vasili locul sau
s rabde de acel loe i s-1 tie pentru acle bucate ce au dat bdrbatul ei, Tiron.
Aciasta dam tire dumitali, s hii dumneata sdndtos.
V ISollow4HP0 poiCE) KA <24>.
t A dumitale mai mic ca un fecior, Solomon biv vist(iernic).
t Al dumitale mai mic, Chiriiac vornicul ot Botdn(i).

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: intru cinstite rridna


dumisale, a lui ...t' Toderaco vel logofdt cu cinste s s(e) dea. MHor(o) 3Apesiti2;

<una din sec. al XVIII-lea>: Pentru Mereti; <i alta din sec. al XIX-lea>:
Scrisoarea catrd Toderaco logof(dt). Moia Mereti.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXIV/20. Orig., hartie difolio (34 x 20,5 cm), rupt la
Indoituri, lipit pe alta hrtie, lipsa 1/3 din fila a doua.
Ibidem, CDXIV/73, f. 1 r. (ment., fra data, Intr-un izvod din 1745 <7253> iulie 17).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/139 (xerocopie dupa orig.).

Datat dupa Toderasco <Ianovici> mare logoft (v. Stoicescu, Dic(ionar, p. 409).
I Asa In orig.
2 Multa sanatate.

134

www.dacoromanica.ro

1643 (7151) august 1

140

Ispisoc a domnului Vasfile v(oie)vod, din 7151 av(gu)st 1, cuprinztoare pe


un satu, pe Bujor, care acum s numqti Mrz4tii, i pe doo locuri din pustiiu: un
loe la azul ce-i din gios de ffintana ce iesd la drumul cel mare, iar alt locu la capul
piscului ce-i la gura Socilor, i o prisaa deasupra pfiraului, in vrful dealului,
inpotriva Fntnii lui Macsn.
Arh. Nationale la.si, Documente, CLXXXVII/54, f. 1 r. Rez. Intr-o marturie hotarnica, din
1804 aprilie 4, pentru un loe din pustiu", In tinutul Upupa.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/140 (xerocopie).

1<6>43 (7<1>51) august 2, Tecuci

141

t Jata eu, Macovei vuitull, i 12 pargari din trgul Tecuciului. Adecd au venit
innainte noastr Zlata i frate-su, Gheorghie, i soru-sa, Bigora, feciorii Petrii,

nepotii Nastei, strnepotii Nastei, giupnesai lui Ifrim Huru vormic, de a lor
bundvoie, de nime sliti, nici asupriti, i au vandut parte lor din satul Banilqti, ce
iaste in prul Barladului, ot tnutul Brladului, i cu moar, din giumatate de satu,

a patra parte, ce s'a' va alege parte ei i a frtine-sdu, Gheorghie, i a surorii,


Bigorci. Aceia au vndut-o lui Neculai Gorma2, drept 25 talen i gata.
$i sculandu-sd Neculai Gorma au platit in mnile acelor de sus scrWi) banii.
Pentru aceia, vzfindu noi a lor de bunavoie tocmal i plata deplind, am fcut
lui aceast mrturie para cndu i(i) va face drese de la domnie, ca s s(e) tie.

Popa Simion mrturisim, i Dumitru Corcodel, i Luca, i Vasile, i Andonie, i


popa Dure i Strata cupet, ca s'A s tie3.

0<p5ila <7(1)51/1(6)43> Ag(r6cT) E <2>.


Arh. Nationale Bucuresti, Ms. nr. 656 (Condica M-rii Soveja), f. 67. Copie cu valeatul gresit
7051, In loe de 7151.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/141 (foto.).

EDITII: Catalog, II, p. 337-338, nr. 1675 (rez.).


Datat in functie de prezenta In acte a lui Neculai Gheorma, martor In 1642 (7150) februarie 15
(vezi Catalog, II, nr. 1675, p. 337-338 si D.RH., A, XXVI, p. 3-4, nr. 4).

I Asa In copie, gresit pentru: voiutul".


2 Gresit, in loe de Gheorma".
2 Se indica Intr-un cerc: Pecete targului".

1643 (7151) august 3, Iasi

142
t 11w

&CHAU IKOEHOAd, B(0)NCTIO itt(H)40)CTI10,

MWAAMCKWH.

r(o)cn(o)A,COpt

3EMAH

Dat-am cartea domnii mle cestui <o>lm a dumisali, a cinstit


www.dacoromanica.ro

135

boiarinului domnii mli, a pharnicului celui mare, [anum(e) lui Vasilie12, spre
acia ca s(d) hie tare si putrnic cu cartea domnii mle a-s(i) tin s(i) a-si apdra a sa
dreaptd ocin i mosie ce iaste la Boite, la tinutul Trotusului, sa n-aib trabd nime
cu dnsa. lar cui va prea cu strnbul, s vie sa stea de fati innaintea domnii mle.
TOE I1HWEM r(o)cn(o)AcTe(a) MN. HIM HE SUET,
V !tic, detTo) z3Ftid <7151/1643> AE(rBc-r) 1 <3>.

t Cam r(o)cn(o)A0Out ant&


Arh. Nationale Bucureti, M-rea Cgin, X/3. Orig., hArtie (16 x 21,5 cm), sigiliu aplicat In
cerneald rosie, neclar; totui, din legendd se poate observa ca este unul dintre sigiliile din vremea lui
Vasile Lupu: <1. 11w g>dCiAHE <HOEHOAti>, 15(o)7K<Eio MHAOCTiE10, rocnoAept 3EMAH MWAAdECKOH>

(t io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei").


Inst. de Ist. "A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVII/142 (xerocopie).
I OffliS.

2 Cuvintele anume lui Vasilie", scrise deasupra rAndului de alta mAnd. CAlugdrii de la Ca4in,

In a doua jumatate a sec. al XVII-lea, au falsificat actul, scriind Intre rAnduri numele lui Vasilie
<Ceaurul>, fratele lui Gheorghe $tefan voievod, ctitorul m-rii, chiar dacA marele boier nu a trecut In
cariera sa prin dregdtoria de mare paharnic. Vasile Lupu a Intdrit moia Boite fratelui sdu, Gheorghe
Coci, care era In aceastd vreme mare paharnic (v., Stoicescu, Dictionar, p. 378).

143

1643 (7151) august 5, Iasi

(0)M110 4H)AOCTI10, r(o)cn(o)A(Opt MAU


t wIK4CH4HE KOEKOAd,
IIIWAAMiCKOH. Q40 TtrdAH Ct 34 AHU,H nptA r(o)cn(o)AcTEGO MH H nptA
SMHTptIWKO, WdpHH
EICEM ClgtTOWM r(0)C11(0)ACTg(d) MM CASH HdWN
HtprhAdfi, peAT EAud
stkere 3d roTap 4TO 6tWE npacawuo Kb WKOA Aoporolo H WTKI r0Tdp, CEA0
111Eimpatituu, pErhipu OuLnod ini(E) ECT AO. AddHiE H MONOILINiE TOrl sISKAT6
3d )(cow WT KOCTMITHH &MUM gOEKOAd H 81Cd3d4 EAHH HCHHCOK 3d AddHIE WT
TOdAEp

P81IHHt,

HIE$AH

1361,11H11,

CII

CZH410A

6Hg

KOCT4HTHH KOEKOAd. ti A6MHTNWKO Ct HIE41H 1381,11Ht, WHH TdKONCAEpl Kd3d4H

KdKO ECT HM TOd 66KAT6 3d roup AddHTE H M(H)40)KAHIE WT HETp8 g0EgOAd H


61C43011d4H

pHK

WT

HETpt HOEKOAd,

WT

epEMiti% Abrade soogoAd H WT

CHMEWH IMOrHAd KOEKOAd, H W6ptTOrOM KdKO ECT liptg0 Addl.& H M(H)A(0)EMITE


TOE MtCTO cddrem HAWHM A6MHTpdWKOKH H P81HHOKH. HHO GDHLHOA, WH 30CTdA

WT nptA HAMH H WT glICEr0 34KOHd 3EMCKdr0 H HaptAtuiu 4TO 8 Ka3/14 nptA


HdMH gt3tAH CA WT HEM. fl MAINTpdWKO H WOW P81,1HHh, WHH 6npasH4H
Kb
RucTiop
H
CA
HOCTAHHAN
CEgt 4iEptI0,
Hd
AECtT 34dTH,
Agd

r(o)cn(o)Ac(T)s(e) MM.
H ALIJE CA npokuutioT HtliHr HdptAEHill Kb HtKOE gptdli Hd TOE MtCTO Ad
HE HMMOT stposeru ct, 1104TO CA WHH H1 Atea2 Ttradu Rh KOAHKO pd3 3d CiA
rbIC(E). H CBE 30CTA4H A6MHTpdIUKO H 136NHHII Hd MH410A.
136

www.dacoromanica.ro

Ttm Imo, WT ctike


AOSHEATT Gr3HLHO4

HanptA Ad

HE

HMAET E0AWE MAH2 TtreTi

whpichnes Hd ASMHTpdWKO H

Hd

HH

111E.SAH MAMA, put OA

Tt4E), HHKOAHME, Hd HUH, nptA CHM AHCTWM HAWHM.


fi r0Tdp TOMV MtCTS ECT WT 8CT 21CHAOKKA AO KEAHK010 mormnd Hd Xprit

H <wT>I rhAv npocTo gem menSio MOrHAS. H WT TOAS AOAHH<V>3 gEpildKd


AdX(E) AO A03E, no Hmic(e) KpliU,HHIJ,H, d WT T1AS AO wcTplos ropt Ao
AUHaw EMI, d WT ThAS V ESIAH TEiVpH. TOAHKO ECT TOT )(wrap Tom6
intcT6 no ro flOCTAEHAH CA HM HHHt H 3HAMEHiH CT1)Af1H KAMEHIA no TomtS

MtCTW H &HAW TOE MtCTW H3 AdEHHr Eptmeti 3d Hr AtAHHHV WT roup


IllEAEWEV Ht EtWE ElatTW H flpHCHAOKAHO WT HHHr rIptAHHr
HMICHHH
r(o)hcn(o)A(e)pb1r.
Toro peAi, Ad ECT n(hONt cndram HAWHM, AVMHTpdWKOEH H IthitAHV
P61,IHHX, TOE Eilw(E) pELIEHHOE MtCTW H WT HAC npagee WTH(H)Hd, H AddHTE H

noTisphacAguie, ct stunt AoroAom.


H HH Ad CA HE 611HUMET nptA CHM AHCTWM r(o)cn(o)Ac(T)s(a) MH.

X h1c, KO n(t)T(o) ,z,3pHe AE(rticT) ri.

t CUM r(o)cn(o)A(H)wh ISEAtd.


TOAEpAWKO KEA 4WrO4(E)T HCKAA

<In. p.>.

hiHdICH <mican>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. MVO
s-au pfirfit de fatd inaintea domniei mele i a inaintea intregului Sfat al domniei
mele slugile noastre Dumitraco, cumnatul lui Toader Rugind, i Stefan Rugin, cu
Onciul fost pfircalab, pentru o bucatO de hotar, fost asculttor de ocolul Dorohoi i
de hotarul satului Sendricni, spunnd Onciul cd aceastd bucata de hotar ii este
danie i miluire de la Costantin Moghila voievod i a artat un ispisoc de danie de
la Costantin voievod. Iar Dumitraco cu Stefan Rugind, ei de asemenea au spus cA
acea bucatd de hotar le este danie i miluire de la Petru voievod i au al-Mat i uric
de la Petru voievod, i de la Eremia Moghila voievod i de la Simeon Moghila

voievod, i au aflat cd acest loe a fost intai danie i miluire a slugilor noastre,
Dumitraco i Rugina. Deci Onciul, el a rAmas dinaintea noastrd i de toatd legea
trii i dresele pe care le-a arOtat inaintea noastr s-au luat de la el. Iar Dumitraco
i Stefan Rugind, ei s-au indreptat i i-au pus ferdie, doisprezece zloti, in Vistieria
domniei mele.
$i dacd se vor ivi cfindva nite drese pentru acel loe sa nu se creadd, pentru c
s-au mai pirit de ateva ori pentru aceastA pricind. $i au tot rdmas Dumitraco i
Rugin pe Onciul.
De aceea, de acum inainte sa nu se mai pfirascd mai mult, nici sA dobfindeasca
Onciul prcAlab pe Dumitraco i pe Stefan Rugind, pentru aceastd pra, niciodat,
in'veci, inaintea acestei carti a noastre.
Iar hotarul acestui loc este de la gura JidovcOi pn la movila cea mare, la
Urlea, i <de>' acolo drept peste movila mica', i de acolo pe valea Verceaca pand

www.dacoromanica.ro

137

la vie, mai jos de fantand, iar de acolo pnd la dealul ascutit, pdra la un stejar mare,
iar de acolo, in stuful Buhaiului. Atdt este acest hotar al acestui loe, pe unde li s-au
pus acum i semne, stdlpi de piatrd pe acel loc. Si a fost acel loc din vechime al lor
de motenire din hotarul Selewului de Jos a fost luat i cotropit de alti domni de
mai inainte.
De aceea, sd fie acum slugilor noastre, Dumitrwo i $tefan Rugind, acest loc
mai sus spus i de la noi dreaptd ocind, i danie i intdrire, cu tot venitul.
$i altul sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a domniei mele.
In Ia0, in anul 7151 <1643> august 5.
t insui domnul a poruncit.
Toderwo mare logofdt a iscdlit <m. p.>.

t Ianachi <a scris>.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.) DCCXXXV/93. Orig., hdrtie, sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, pierdut.
Idem, M-rea Bdrnova, 1/3, nr. 1 (rez. dezv., din 1803) si I/1, nr. 6 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/143 a, b (foto. dupd orig. si xerocopie
dupd rez. dezv.).

EDITH: Iorga, St. 0 doc., XXII, p. 231, nr. III (rez.); Catalog, II, p. 338, nr. 1677 (rez. dupd
rez. din 1803).

I Gresit, in loe de a".


2 Asa in orig. slay.
3 Rupt.

1643 (7151) august 11, Iasi

144

<t>1 Et HAlt alTn,i1 H Cigna H CEATdro ikOryil, TpWHU,JK CKATA


EAHHOCASWHA H HEMAAAHMdd. CE an, pest gAdAHKhl roomy rocnoAor Soros( H
Cnecoy HawEinor ICON XpucToy H Tptuulmiu HCTHHHH nOKAWHHHICh, Aull,
TWAHH12, gdcHnig
EWEKWAd, BoXilo ASH4OCTil0, rocnopept 3EMAH MUMAdlicKOH.
Ca)KE

rocnOACTKO

InicTHARI

nOMOnliA,

AIN

cEtTAHAth

K4dronpoH3KO4H)Ch

cphALI,Amh,

64arHmh

np0H3KOAEHigMh,

Wril incEA HAMA% A01(WEA

HdillHAILI

BA4rOcAoKEH1EAlh

HcIWHAIII

H WTI Bore

LIETHpErt c(EA)2T(HTE)411 MOAAACKHrh:

KHrh gdpAAAnit dp)(HEnHcKonl H MHTpon04HTI Coy4aKcKH, H KIWI egAOriE


EnHcKont PoAldHcKH, H KHfril IlHACTACiE Enucsont PdA0ECKH H Klipt riWprig

EnHCKOnt XoyWcitH, H CI rOTEHigAth incvro thuutro ClaitTil BonApt Hininin,


IKEMIKH)Ch

martHrh,

CKATonoLIHKWHAII

rocnompu,

Ktrh3pEKHOUX-113
npOKAE

lint

roCnoAcTKo

AIN

ME

6111KWH)ch,

HHHHAVII

nOAIHAOKAWE

OyKpiAnHwE cKATHrh U,phimArt H AloHACTHpar'h.

TAiwil peAu, H rocnoAcTso Am orcmoTpHroMI, EnHKo nO HAKIM cunA WTI,


SoreAtuniero

138

HdAtt

CTANCdHiA,

OrAIHnOCTHEHrOlit

www.dacoromanica.ro

CA

AaAoyomt

nOTEptAHromt H

CEATdd WHAMiph, 3oliAmdd IIIHAEwEEd, wrh

noA111/1014.1)(0/111

CApECKOH 3EAti1H, HAM ECTh )(pan 151,3HECEHTE rocnoAd Bore H Cndcd HdwEr0

Icoyc

Xp11CTd,

HOME

nOLIHEdETh

11

Moitill

XplicTOEW

CEATHTEMO

Cmil4

chnopHroMt WEhigHTH wSporh CE/Arkii RIME


lilic/INHAH molucTliph IIHAEWEEd, Ad HilidTh WTI MCI, Wrh r0A1 AO roAt, no
cxpacKoro

dprHEnHcKond

Tp14 Hd AEcErh TilcoyNA acnpi, H Spreiramt nATEAtt flpHroAAINHAII no y dcnpH


Hd CnEHS0r, IiiK0 Hd3HEATH cA H rOCnOAcTio MM NoEHT3 KTIIToph,

TAMI, H cEATIANA Hrt Hi40101 BoNciH, KTO soyAoyTh npAshmaTEE Eh ToN


cgATon molidcTilp AINAEWEEd, A114 HM/1101% rocnoAd nora AlomiTH, AtHh H Holfih,

W 3ApdKiE H W WTnorWENTA rpAroAtt rocnoAcTee mH H rocno*AN rocnoAcTEd


A1H, H HmindLIE w wTnorillENTE rpAromt noKoHHHAN rocnomcAn rocnoAcTga AIN
0EwAo(cHH)5, H nOKollHO/Wh IldAt rocnoAcTiKa Mil, H p0ANTE4Amt Haull1M1 H
AAA0M-h 11 ripakAikkoint, H Ad HmilluhTh Hdcli Eh CEATili KEANKTH nomAnnincii H
L RONChcTEhHTH *HprhEHNKt, H Ad HAIdloTh HMI CITEopHTH CEATHrh BAAHTH
11dpdK414cE
CTOHT11.

KEAHKoE

LIKONUE,

ndniETh, Wrh rut Ao

CEATHrt

AETOrprIdrh

rookt,
nO

Ao FUME rpd/111

/1ETOrpriart

HA

ChM

TpanE3oy

OMANUENTE IiiCTIE H nHTTA Eprridnit no wEwillio cEATtH MoHdCTIlph. Tog rhcE


HWE

nHC/11111oE

WEpOirh

Ad

ECT CEATtH MoNACT41ph MHAEWEEd, HEnoKomASHAto

NHKOAH*E, Ha HUH EtLINTH,

fl

Hd

TO ECTh gtpa NewE rocnoAcTga

KaCHATE EoEKoAd,

nHcdHHdro, MN, liWdinfh

KApd npAKI3norSAEHHrh ChiHorh roCnOAcTEd MM, CTEd.difh

14

EWEEwAll,

H &Mt EWEEWAd,

OypACTE6

KEMIKHO

HETpHLIANKO

EHINE

AMMAN

AliOpHNICd

EEMIKdro

!Ape SonArh HewHrh: stpa rum rpnropiE

Ent/iii,

ropHAH

AKOpHilicd

Etpd

3Eni4H,

nand

13/9pd

TOdApE<p>I

neN4

1111/1/111t7

ritpich4dEt 8 XoTHHcKH, H ciApa !UNA CdEHHI 11pINCECKOlo4h IldpKdAdst HE/IIEH,KH,

Etpe nana ...9 frhpitt44611 PoMANCKH, H Etpd Mild rdEpHAt

rETM414'h

ndpEd4/161 CorLidEcKH, H Etpd Mild 10preKH3 KeTeK03HHo nocTEMIHKe, H Ktpa

um 10pAdKH3 KdTaKo3HHo cndTdp/A, H Etpd MINA lOpre EticrEpHmu, H Etpd


mule ToMd KdTdK0311110 CTOMIHIU, H Etpd newt KocTE Komilcd H Etpd litcHrt
604/Apt Hdlillirt, EEMIKHrt H MdAHrt.

fl
MLIHrh

no Fiduninth NCHKOTA H rOCnoAcTE0EdHiE, KTO 150rh H3EEpETh Wrh AtTh

Wrh

H/111

p0A0y

11/1111Er0

HAN Wrh HHWdr0 p0A4,

60yAh

Kor0

Borh

H36EpETh rOCI10Adph MATH Or HAWN 3EM411, IVIIW4A6ECKoH, ToTh EN HEnoporwH/vh


HaWE

AddilTE

MollacTHpH,

/111440E1INTE,

110HENN

nom1140Edromt,

fl

1111

dEN Am:,

rOcn0AcT140

KT0 pd3opHTh !UWE

AIN

orKpAnH/vh

AdA0r0MIL

AdmITE

14

AllinolidNiE,

noN01314/111

CKATtH

noTliptAHromt H
ToTh Ad HmdETh

WTEtHIATH lid CTpdWHEMI CAAHWH XplicTo13/AM,

il
E4/A411

H4H Sor4WE KpAnocTh H noTITINUENTE THM11 ELCHAill 1411wE nHcdHHHAVII


EC[T]hAili

1111WEMOr

KtpHomoy

no4HTENHoMoy

www.dacoromanica.ro

604/ApHHOr,

ndlier

139

TOMpAWKO hlHoigHtiOr

RE4HKO1%101(

AOPOZI.ETOY, !MATH

H HAM noirrh HpHliACHTH

Eh CEIHOlf HeTHHOMOr AHCTOtir HIMEMOV.


HACTOAHTH

opue,

Ht1W6

rpeAt

h1WCKH,

E(h) AT

WT11

Ch3AAHig MHPA

WTI IKIHAUKEHid POCHOAd Bore H Cruet' Hewer ICON XpHCTil zd)(Mr,

Attcru,a egrovvre, IT AIM.


11Hed4h rpriropie 1114HAHrh.
HWAHH11 EACHAHE 130E1i0Ad.

HICIHWEL Crtdidifh 11WEIM1,41.

<t>.' in numele Tatlui i al Fiului i al Sfantului Duh, Treime Sfanta de o


finta i nedesprtita. Adia eu, robul Stpfinului meu, Domnului Dumnezeului i
Mantuitorului nostru Iisus Hristos i adevrat inchinator al Treimei, Io Vasilie
voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata domnia mea am
binevoit cu a noastr bunavoie, cu curata.' i luminata inima, din tot sufletul nostru
i Cu ajutorul lui Dumnezeu i cu binecuvantarea celor patru ierarhi ai notri
moldoveni: chir Varlaam arhiepiscop i mitropolit al Sucevei, i chir Evloghie
episcop de Roman, i chir Anastasie episcop de Radauti i chir Ghiorghie episcop
de Hui, 1 cu dorinta intregului nostru Sfat al boierilor notri moldoveni, mari i
mici, i ravnind domnia mea altor sfantraposati domni, care au fost inaintea
noastra, care au miluit au daruit i au Mara sfintele biserici i manstiri.
Pentru aceea, i domnia mea, vazand, cat dupd puterea noastra din averea
noastra de Dumnezeu ddruitd, s-a milostivit, i a dat i a intrit i a miluit sfanta
manastire, numita Mileevo, din Tara Sarbeasa, unde este hramul inaltarea
Domnului Dumnezeului i Mantuitorului nostru Iisus Hristos, unde se odihnesc
moatele Sfantului lui Hristos, Saya arhiepiscopul sarbilor, i a facut obinuit obroc
sfintei manstiri mai sus serse, Mileevo, ca s ia de la noi, din an in an, cate
treisprezece mii de aspri, i fratilor drumeti care vor veni, eke ase sute de aspri de
cheltuiala, ca sa se numeasca i domnia mea nou ctitor.
De aceea, i sfintiile lor, clugrii lui Dumnezeu care sunt traitori in aceasta
sfanta mandstire, Mileevo, sa aiba a se ruga Domnului Dumnezeu, ziva i noaptea,
pentru sandtatea i iertarea pcatelor domniei mele i a doamnei domniei mele, i
mai ales pentru iertarea pacatelor raposatei doamne a domniei mele, Theodosia5, i

a rdposatilor copii ai domniei mele, i a parintilor notri i a bunicilor i a

strabunicilor, i s ne scrie in sfantul mare pomelnic i in dumnezeiescul jertfelnic


i s ne faca sfinte bdenii i paraclise i mare pomenire, din an in an, pan and va
dainui acest hram; de asemenea, i sfinte liturghii i dupa liturghie la trapez, la
aeilmant, mancare i bautura fratilor, dupa obiceiul sfintei manastiri. Acest mai
sus scris obroc s fie sfintei manastiri, Mileevo, neclintit niciodata, in veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrise, noi, Io Vasilie
voievod, i credinta preaiubitilor i din inima fi ai domniei mele, Stefan voievod i
loan voievod, i credinta boierilor notri: credinta panului Grigorie Urche6 mare
vornic al Trii de Jos, credinta panului Toader Petridico mare vornic al Tarii de

Sus, i credinta panului Ea!an' parclab de Hotin, i credinta panului Savin


Prajescul paralab de Neamt, i credinta panului ...9 paralab de Roman, i credinta
140

www.dacoromanica.ro

panului Gavril hatman

prcalab de Suceava, i credinta panului Iurgachi

Catacozino postelnic, i credinta panului Iurdachi3 Catacozino sptar, i credinta


panului Iurga vistiernic, i credinta panului Toma stolnic, i credinta panului Coste
comis i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.
Iar dupa viata i domnia noastra, pe cine va alege Dumnezeu dintre copiii
nopi sau din neamul nostru sau din alt neam, pe cine Dumnezeu va alege s fie
domn in tara noastr, Moldova, acela sa nu clinteasa dania i miluirea noastrd, ci
s druiascd i s intreascd i sA innoiasc sfintei mnstiri, pentru c. i domnia
mea am dat i am intrit i am miluit. lar cine va strica a noastrd danie i miluire,
acela sd fie rdspunztor la strapicul judet al lui Hristos.
Iar pentru mai mare putere i intrire acestor toate mai sus scrise, am poruncit
boierului nostru credincios i cinstit, panului Toderwo Ianovici mare logoft,
scrie i pecetea noastr sd o atrne ate aceast adevarat carte a noastr.
In oraul nostru de scaun al Iailor, in anul de la Facerea Lumii 7141 <1644>,
iar de la intruparea Domnului Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos
1643, luna august, 11 zile.
A scris Grigorie Saidir.
loan Vasilie voievod.
loan Stefan voievod1.
Dupa Pavel Josef Satanic, Di'evniho phemnictiv jihoslovandv. Dil Nedchozi. Vyddnie druid,
Praze, 1873, p. 113-115. Orig. slavon, pergament, care se afla In Arhiva Mitropoliei din Carlovit, avand
sal-ma o bula sigilara de argint suflata cu aur, care are pe o tali sigiliul Tarii Moldovei, cu legenda: t
CHO

ruble

CITHOpH, IW IldCHANE KOHENOOd, Kcono)Ati 3EM4H 1110AOtHiCK0(11),

E(11)

OW+)

3F317fla (t Acest engolpion 1-a facut Io Vasilie voievod, domn al Tarii Moldovei, In anul 7141 <1642
septembrie 1
1643 august 31>), iar pe fata cealalta sigiliul manastirii MileSevo, cu legenda: t Cape
11113HOCHM gplICT000,, livia MOHACTH(p) 111HAEWHid 1'0 HOLIHEdE MOM C(SIS)1(0)r0 CAHN
Icoana inaltarii lui Hristos. Pecetea manastirii Milesevo, unde se odihnesc moastele Sfantului Saya").

(t

ALTE EDITII: Emil Vartosu, Din sigilografia Moldovei ji a Tdrii Romdne.yti, In Documente
privind istoria Romdniei, Introducere, vol. II, Bucuresti, 1956, p. 345 (descrierea bulei sigilare dupa
Pavel Josef Satanic).
' Omis.
2 Parantezele noastre.
3 Nota autorului: asa In orig.
4 Gresit, In loc de:
5 Trebuie intregit: 0E0O0(CCI); de altfel, chiar editorul a pus, In text, un semn de intrebare.
6 Gresit, In loc de: Ovpmie.
7 Gresit, In loc de: B1i441111.
g in nota, editorul discuta etimologia acestui cuvant.
9 Nota editorului: loc liber In orig.
1 Nu ar fi exclus ca numele fiului lui Vasile Lupu, $tefan voievod (viitorul domn Stefanita
Lupu), sa fi fost scris pe acest pergament. Calugarii de la o alta manastire sarbeasca, Hopovo, care au
primit i ei un hrisov de danie de la Vasile Lupu (din pacate pierdut), au spus, atunci and au venit In
Moldova ca sa li se Intareasca dania de catre Steflanita Lupu, ca In hrisovul lor era scris si numele lui
(Petronel Zahariuc, Relatiile lui Vasile Lupu cu Biserica sdrbd: un nou document, In AIIX, t. XXXI,

1994, p. 106); nu credem ca monahii se refereau la textul actului, ci mai degraba la semnaturi
(semnatura fiului domnului era, desigur, neautografa).
I I Nota editorului, unde precizeaza ca acest cuvant provine de cuvftntul grecesc: c6x6A.mov.

www.dacoromanica.ro

141

1643 (7151) august 18

145

7151 avgust 18.


Suret di pe ispisocul domnului Vasilie v(oie)v(o)d de giudecata ce-au avut
Grigori Hdrineziul i cu augdrii de la mdndstire Ra'ca pentru satul Popetii din
capul pdrdului Vasluiului, ziand Grigorii Hrmeziul cu neamurile lui precum
acest sat, Popegii, din obdriia pardului Vasluiu, i cu locul de pin-pregiurul lui le
iaste lor driaptd mind i moie. lar cdlugdrii de la mdndstire R4ca aa au rdspuns
dinnainte domniei sale, precum c satul acesta este dreaptd danie i miluire sfi(n)tei
mdridstiri de la Alexandru i Bogdan voievozi, precum au ardtat i dresdle lor de la
acei domni vechi.
Deci domnie sa i cu tot Sfatul i-au giudecat pre danii precum c acel sat

numit Popetii, din obkiia pdrdului Vasluiului, cu moard i cu mdndstire

Trestiiana, i cu poienile, s aibd a stdpdni cdlugdrii de la sfi(n)ta mandstire Rdca,


pentru c le iaste dreaptd danii i mi[lu]l ire de la acei de mai sus numit(i) domni.
lar Grigore Hermeziul i cu toate neamurile lui sd nu aibd amesteca la acest sat,
Popqtii, i cu locul ce iaste inpregiurul lui, nici odi[ni]oard, in veci.
Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 384, f. 168 v., nr. 10. Copie prescurtata intr-o
anafora din 1825.

EDITH: Codrescu, Uricariul, VI, p. 329, nr. 22/8 (ment., cu data de zi 15, dup Condica K,
nr. 384).
I Omis.

1643 (7151) august 21, Iasi

146

t w ILIC(H)ATE ISOE130Ad, 6(o)heilo m(u)4(o)cTilo, r(o)cn(o)i(a)pt


6110AAMCKOH.

3EMAE

Dat-am cartea domnii mle slugii noastre, lui Isac, spre acea el ca

hie tare i putrnic cu cartea domnii mle, a tin o parte de ocind den sat den

Sdnduti, den tinutul Sucvei, partea Eremiei Dracii, a treia parte den parte de gios,
loe de patru jerbii, cu doi vecini i cu casele cle &Airdrie i cu giumtate de vad de
moar(d) in Molnit(d), care parte i s-au ales a Eremiei Dracei de pre alti frati a lui,
pentru cdci au fostu amdndoi la o slujbd, iar Eremiia Dracea au luat ctiva bani den
slujbd s-au fugit in Tara Leascd. $-au avut ei i pagubd dentr-acea slujba.

S-au fcut partea Eremiei Dracei cu bani ce au luat i cu paguba i cu


doaodzeci de lei ce au plait Isac un cal a lui Strdtulat Dracei, care cal 1-au fostu

luat Plantos, sA fac de toti treidzeci de galbeni, acel cal iar I-au fostu luat prentrul
Eremiia Dracea i 1-au pldtit Isac toti acei bani ce serie mai sus. $i s-au luat acei
bani cu camdt(d) de la turci.
Pentru cdci domniia mea am racut lge s <pl>2dteascd acea parte a Eremiei
tie acea parte de ocind pand cAndu-i va intoace banii. lar de nu o va
Dracei,
putea tin, sluga noastrd, Isac, sd hie volnic a o vinde cui sA va afla, insd numai
dereptu acei bani ce scrie mai sus, treidzeci de galbeni.
142

www.dacoromanica.ro

Too mum Kocno)ACTK(d) MH.

g lac,

KO n(t)T(o)

Opt% <7151/1643> As(r6cT) ke <21>.

CAM r(o)cn(o)A(H)wh KEAtA.

TOAEpAWKO KEA AWPO4.(E)T HCKdA <Ill. p.>.

t Dumitrwo <a scris>.


doua, mai multe insemndri: cloud insemndri
contemporane>: t Snduti OT s(o)Aocrv CtiLitg(03 <apoi, de altd mdnd>: i cu
pol vad de moard In Molnitd, <In parte de jos, o insemnare din sec. al XVIII-lea>:
No 6/7151 avgust 21, <iar mai jos, o Insemnare ruseascd de sec. al XIX-lea>.

<Pe verso-ul filei a

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XV/6. Orig., /Artie difolio (21,5 x 30,5 cm), filigran,
cernealA cafenie, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealA rosie, neclar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/146 (xerocopie).

EDITH: GhibAnescu, Ispisoace, 11/2, nr. 24, p. 44-45 (orig.); Balan, Doc. bucovinene, III,
p. 23 (rez.).
Asa In orig.

2 Rupt.

din tinutul Suceava.

1643 (7151)

147

august 22, Ia0

HIV KACHATE KOEKOAd, 6(0),Kil0 AA(H)A(o)cTilo, r(o)cn(o)A(A)pt 3EMAH

MWAAMICK011. 13)4E) TErdAN Ct AHREM nptA r(041(0)ACTS(d) MN H nptA


WIXOM CtstTwAi Koc)n(o)AcTE(e) MH entire Hd111(1), Hen KtWOTtHVA AnpoA,
CI KOCTHH

C(I11)1111

6611,6pKG,

H CI HWHAWKO C.ZHHrdW

Cla, 410ft WO,

CHMHWH WT ahnwttui 9 pAAT II0A0EHHA MA ISE3EplAtHH 9 4TO Ct HMtHVET


H(W)Ht 158StHH 9 pEK11141 HUI( KIWOTtHVA OK(E) HALIET WH CI HHHAIH
6pdTLIMH CKOHMH NOAOKNHA MA WT Toro snw(E) nncenturo CEAd 156StHH, 3d
KVIIENCHO WT nptAtAa Er(o), HILINKO nncep, H toKa3d4 WM VpIlK 3d 041E)KHO

WT cupero CTE4)dlid !OMANI H HHHH)( neptApiin 3d NOTKplOKAEHiE WT HHHHJC


r(o)cn(o)A(A)phi HA II0AOKHHd CEAO HH*Hdd 4ACT, WT CEAO BE3EplititHH, noA
04COEHH6.

fl KOCTHH H HWHAIIIKO CaHHrdW H CHMHWH, WHN 1CA36AH d)K(E) TOE

KlICE CEAW 156StHH ECT Hx. npagaa WTH(I)HH H AtAHHHA.

RHO Koc)n(o)AcTs(a) MH NOCOKOTHKOM HM neptAmin H wsptTo<x>2om

m(E)

.e..e>3cT

TOd

II0AOKHHd

CEAd4,

HH*Hdd

LIACT WT MO 156StHH

npagee

WTHHHd H AtAHNIld 3d K6IIENCHO CA6SH HdWEMB, HCdKV K1iWOTtH6A dElp0A, H


HHWHAI spaTim Er(o).
Ttiu NAT, KOCTHH H HWHaWKO II CHMHWH, WHN 30CTAAH WT nptA HaMH

H WT KIM 3dKOHd gincKar(o) Ad HE HAMOT IIH EAHOE AtAW Kb TOE NOAOKHHO

www.dacoromanica.ro

143

CEAW, HH*Hdd LIACT. ti uvre NdW, HCAK KIWOTtH6A, dnpegiin Ct H NOCTAEHA


COEH

.tiEptio

AEd

Hd AECtT 344T1 El IliicTiop 1{0C)11(0)ACTE(d) MH. H WT

CHAt Henpts A4 HE HMAET KOCTHH Cli HHWHMH IlAtMENHHUM CEOHMH GOAWE

TtrATT pcki CIA TtM(E) d NH AOSHEATi, HHKOAHNC(E), Hd !l'UN EtLINHH, nptA


CHM ANCTWM KOC)11(0)ACTE(d) MH.

V IfIC, E(I) 4(t)T(0) zapHd dli(NSCT) Kg.

CddM r(o)cn(o)AGOirb

M'U.

TOAEpdWKO gEA AWKOWE)T HCKdA <m.p>.

hINAKH <11HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Tata ca
s-au par& de fata inaintea domniei mele si inainea intregului Sfat al domniei mele,
sluga noastra, Isac Casoteanul aprod, Cu Costin, fiul lui Buturca, si cu Ionasco
Onigas si cu fiul lui, Simion din Oraseni, pentru jumatate din satul Bezercni, ce

se numeste acum Buzni, spunand Isac asoteanul c are el cu alti frati ai sai
jumatate de sat, din acel mai sus scris Buzni, de cumpdratura de la strabunul sau,
Ivanco pisar, si a aratat un uric de cumparatura de la batranul $tefan voievod si alte
drese de intarire de la alti domni pentru jumatate de sat, partea de jos, din satul
Bezeracni, sub bucovina. lar Costin si Ionasco Onigas si Simion, ei au zis ca tot
acel sat le este dreapta ocina si declina.
Deci domnia mea le-am cercetat dresele si am aflat ca este acea jumatate de
sat2, partea de jos, din satul Buzeni, dreapta ocina si declina de cumpartura slugii
noastre, Isac asoteanul, si altor frati ai lui.
Pentru aceea, Costin si Ionasco si Simion, ei au ramas dinaintea noastra si din
toga legea tArii s nu aiba nici o treaba in acea jumatate de sat, partea din jos. lar
sluga noastra, Isac asoteanul, s-a indreptat si si-a pus feraie doisprezece galbeni in
Vistieria domniei mele.

$i de acum inainte, Costin cu alte rude ale sale sa nu mai Orna pentru
aceastd para, nici sa dobandeasca, niciodat, in vecii vecilor, inaintea acestei carti a
domniei mele.
La Iasi, in anul 7151 <1643> august 22.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofat a iscalit <m. p.>.
t Ianachi <a scris>.

<Pe verso, o insemnare contemporana>: t Ispisoc de la Vasilie v(oie)vod pre


Budznii, de la Harlau, <trei din sec. al XVIII-lea>: No 1; 4 Buzeni, 7151 avgust
22, sarbasca, ni talmacita; <si> No 1.
Arh. Nationale Ini, Fond Spiridonie, XXXVIII/25. Orig., hftrtie diflio (30,7 x 21,5 cm),
filigran, cerneali cafenie, rupt putin la Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cearli roie,
pierdut. Pe f. 1 r. a fost scris, In aceeai vreme, aproximativ jumatate din acelni doc.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" la.5i, Fotografii, XXVII/147 (xerocopie).

144

www.dacoromanica.ro

EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 73-75, nr. 42 (orig. slay i trad. editorului).

I Omit pentru: EOEHOAH.


2 0MiS.

3 Rupt
4

,,ca", scris deasupra rndului.

1643 (7151) august 25, Iasi

148

Boicia m(u)nocTilo, r(o)cn(o)A(e)pt 3EMAH


AIWAAARCKOH. Scriem domniia mea la slugile domniei mle, la Saya din Coticri
si la Strailat din Popesti. Ddmu-vd stire cum au ;Ark de fat& innaintea
domniei mle, andu am fost la Suceav(a), Gheorghitd si Savul din Stefni pre
Pdcurar de-acolo, dziandu cd s-au facut Pdcurar un iaz la sat la Scortni, din
gios de $tfeni, si le-au innecatu trei hotard si morile la sat la Stfeni. Dci, le-am
fcut cartea domniei mle de i-au tdiatu iazul s-au slobodzit apa mai gios, catu
sd nu li sd innce morile, nici sd treacd apa pre hotardle lor. lard ei, dupd acea,

t 1W

RACHAIE BWEROAA,

iard au mdrsu de i-au mai tdiat hdldsteul lui Pdcurar de totu si i-au slobodzit
pstele, de i-au fdcut pagubd de pste. $i dzice Pdcurar c nu le-au fost
inneandu morile lor, nice hotardle lor, cace ca. are si el mosie si la Stefni,
giumdtate de sat.

Prentru acea, deacd veti vedea cartea domniei ml(e), sd mrgeti acolo
inpreund cu omul dumisale, logoratului celui mare, s'd strngeti oameni buni de
prenpregiur, megiiasi, si sd socotiti de-s(i) va fi fost tdiat Pdcurar iazul si-au
slobodzit apa de-au rdmas numai pre locul lui si sd poatd inbla morile celoralalti, si
apoi iar ii vor fi mai t<d>liat ei iazul si i-au slobodzitu pstele, sd socotiti de cdt
pste ii vor fi fcut pagubd, sd ne dati stire. $i sd fie si de gloabd acei oameni si sd-i

iezeascd si azul lui Pdcurar acei oameni, 'And unde va agiunge sd stea apa pre
lo<cu>11 lui Pdcurar, si sd nu sd innce morile lor.

Aiasta scriem domniia mea. Intr-alt chip a nu fie.


V /tic, KO AMT(0)4(30iiii <7151/1643>, dc(r8cT) iii <25>.

CAM 1{0)C11(0)A(H)111 KEA&

REA tior(o)4(E)T VLI(H4).

t Ianachi <a scris>.

<Pe verso, o insemnare din sec. XIX>: No 27. 7159 a(u)g(u)st 25; <apoi>:
Carte g(o)sp(o)d de Scorteni, <cu o sematurd indescifrabild>.
Arh. Nationale Ia.5i, Documente, CCXLIV/2. Orig., hartie (28,5 x 19 cm), cernealA cafenie,
filigran, restaurat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemeala roie, neclar.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVII/148 (xerocopie).

I Rupt

www.dacoromanica.ro

145

149

1643 (7151) august 29

Carte de la Vas(i)lie vod(d) de jalbd a lui Ion de Alboteti asupra lui Iuracu,
din leat 7151 <1643> avgust 29.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCCXLIX/328. Rez. Intr-un izvod
de scrisori" ale mosiei Albotesti, din tinutul Neamt.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/149 (foto. dupft izvodul de doc.).

150
t Mu, Ed:Wilde

KOEKOAd,

<1643 septembrie 1

1644 august 31> (7152)

IS(0))Kil0 M(H)AOCTil0 9

r(o)cn(o)A(e)pt 3EMAH

Ada ECMH CEC AHCT r(0)C11(0)ACTK(d) MH soittpEu6 NdWHM


KtpHOM6 AdMHTp6 <B>6r6w 6HK KIICTtpHHK H 6ptomK6 Er H KliThMdH WT
CE40 BOAAEWH, HdA TO WHH Add s<6A>IET Kptrum H CHAHH CE CHM AHCTOM
r(0)C11(0)ACTE(d) MH AN:MATH H wnHINITH KEC 'coup CM BOAAELEITHM H
11104AdECKOH.

CEAHWIN CHp6HM.
HOLINTMOWN

momp46, a
WPM,
HMEH6ET

C(A) TOT

XtAM'hilliad,

WT

KOHEU, NHCKd WTK'h IStputim, AOAHH010 6

TOAt 6 CT'hH<Vh>,

w<T>2

AMK(E) PAE
CA AhICH,

roup

CA
WT

1164tu6 llonosu, no MdTU,H TON


d WT TOAt 6 rop UNCE

HMEH6ET ildK6A 1146010D1,

TOAt no cptA nontu6, ro

Ad HCrOAHT Kt KOHEU, rpHHA6AOKH,

CA

HMEH6ET KHAiA, 6

WT

HHWH CTOpOHH no

CKOHMH CTdpHMH r0TdpH, no Kod H3 KtKd WMCHKdAH.

Ttni peoi, HHKTO Ad HH cmtrr wprru HAN KOCHTH, nptA CHM AHCTOM
FIX
dWE
KOMO
CA MHHT NtKdd KpHEAd Ad CUHET AHU,EM nptA
HdWEIN,
r(o)cn(o)AcTK(a) MN.
HHdK HE EXAET,

g Mc, K(h) AtT(o) opuK.


t Cam r(o)cn(o)A(u)ut KEAtA.
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei. Am
dat aceastd carte a domniei mele boierului nostru credincios Dumitru Buhu fost
vistiernic i ureadnicului lui i vdtdmanului din satul Boldeti spre aceea ca sd fie
tari i puternici cu aceastd carte a domniei mele a stdpini i a opri tot hotarul
satului Boldeti i a selitii SArbi.

Acel hotar se incepe din capdtul piscului dinspre Bdrleti, la vale la mocirld,
i de acolo la stand, la Poiana Popii, pe matca acelei vdi, pdnd unde se numete
Lacul lui Alboi, iar de acolo la dealul care se numete al Vulpii, iar de acolo prin

mijocul poienii, unde se numete Chilia, la lidlmdcita, i se iese la capdtul


grindului, iar din alte pdrti, pe hotarele sale vechi, pe unde au folosit din veac.
Pentru aceea, nimeni sd nu Indrzneascd a ara sau a cosi, inaintea acestei cdrti a
noastre, iar cui se va pdrea vreo strdmbdtate, sd stea de fatd inaintea domniei mele.
146

www.dacoromanica.ro

Altfel sa nu fie.
In Iai, in anul 7152 <1653-1654>.
t insui domnul a poruncit.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCXCV/212. Orig., hartie.
Ibidem, DCXX/87 (trad. rom.) 4i DCXCVI/145 (ment.); idem, M-rea Pobrata, II/1 (copie, din
1823 iulie 15, Incredintata de Sofronie Pravila arhimandrit de la m-rea Pobrata); idem, M-rea Ra.5ca,
XXIII/1 i XXVII/6 (copii); ibidem, XXV/49, nr. 1 i XXV/53, nr. 5 (rez.).
Arh. Nationale Iai, Documente, CDXXIV/25 (trad. rom., din 1811 iunie 13, de Pavel Debrici
clucer).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografli, XXVII/150 (foto. dupa orig. i dupa trad. din
fondul M-rea Pobrata, II/1).

EDITH: Rosetti, Cronica Vascanilor, p. 99, nr. LXXIII (trad.) i nr. LXXIV (trad., fara
valeat); Catalog, II, p. 348, nr. 1741 (rez.).

2i

I Rupt.
Grqit, In loc de KtSAA.

<1643 septembrie 1

151

11W

gdcH4tE

Koni0Ad,

1644 august 31> (7152)

6(o)wilo 411)4(0)CTII0, r(o)cn(o)Aept 3EM4ii

MOdAdECKOH. A,AA(H) IcAtH cic ANCT KoC)11(0)A(CT)11(d) mH Ro4tpEH6 HAWEm

AtimHTp6 E 6 0 W SHii KliCTtpHNK H 13ptAmiK6 ir(o) AA SJAAET


moREH??? H cHdE(H) CE CHM ANCTOM KOC)11(0)A(CT)11(d) MH AlpmdTH H
BtpHomo

WnitpdTHI KEC roTap CEdHlini A,124EipHm.


1104HHdElpE Jr0Tdp Toll CEMIWE WT BCTII0 AOMIHH pEKOMAA KIIKAHHA, npocTo

illoruna 11Hcalogd, A W<T>2 TOAt Aopori:do 4EpE3


nut, Amico AO cdMON MATU,H AOMIHN Cr.)p3HHH, A W<T>2 TOdt 110 MdTall ADKE
A041114i

t1Epe3

CHpitd,

AO

)(wrap KocTotpu[Lpu]m, H HA And AO &rug. KOndtill610 4TO ECT HA KEpril


)(Mlle., 4 W<T>2 Todt, WT MorNdS AO MorHa, ADK(E) AO xoTap fitinitHOM H
AO

63eptuom noKoza

H3

lititd ttnialliddH, H ALM AO

Nw(E) nHcdHHEN

tusEptuelo

AOAHNN KlIKAHHH H noTON AOAHHH HA AU, ADK(E) AO 6cTtio TON AOAHHH, HOWE
611dAdET IS noToH,H CHpKd.

Ttm Imo,
iniCaltE

roTep

cmtET wpdTH HAN KoCHTH Kt TOT KNW(1)


Komo cm ditiNT HtKdd KpligAd AA cTAHET AHltEM nptA

HNKTo

MpE

Ad

liN

r(oc)n(o)A<cTs4 MH.
11Hd>3K A<A> HE SMAET.

g /tic, !KW

t(t)(o)

opiut.

CAM 110011(0)A(H)H1 KEA&

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei. Am


dat aceastd carte a domniei mele boierului nostru credincios Dumitru Buhu fost

www.dacoromanica.ro

147

vistier si ureadnicului sau s fie tari si puternici cu aceasta carte a domniei mele a
tine si a opri tot hotarul selistii Dadesti.
incepe hotarul acelei selisti de la gura y-AH zise acaina, drept peste valea S'Arca,
la Movila Piscului, lar de acolo drumul, peste amp, pfind la insd.si matca vAii Ordzii,
iar de acolo pe mata pina la hotarul Costestilor, si pe deal pnd la Movila S'A'pata ce
este in vArful holmului, iar de acolo, din movild In movild, pfind la hotarul Bdicnilor si
Ezernilor, pe unde din veac au folosit, si pana' la mai sus scrisa obrsie a N'AH acainei
si pe acea vale in jos, pana la gura acelei vdi, unde cade in parAul S'Arca.
Pentru aceea, nimeni s'A nu Inditzneasa a ara sau a cosi in acel hotar mai sus
scris, lar cui i se va parea vreo strmbdtate, sA stea de fatA inaintea domniei mele.
Altfel s nu fie.
La Iasi, In anul 7152.

t insusi domnul a poruncit.

<Pe verso, mai multe insemnri: una contemporan>: t De ap'rat hotarul


Dadestilor; <apoi, de alt' m'in>: Dionisie; <o altA Insemnare din sec. al XVIII-lea>:
Ispisoc de la Vasale vod de hotArturd pe Ddesti, russcu; <apoi, adAugat de altA
mAnA,>: 7152, zioa si luna lipsd. N. 6; <si ultima insemnare, din sec. al XIX-lea>:
7152/55084=1644) luna si zioa lipsd.
Arh. Nationale lai, Fond Spiridonie, LXIII/15. Orig., hartie difolio (30,4 x 19,1 cm), cerneala
cafenie, rupt In partea dejos, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneala roie, neclar.

Ibidem, LXIII/15 b (copie, din 1807 iulie 6, facuta de polcovnicul Paval Debrici de la
Mitropolie, putin clara).
Idem, Arh. M. Costachescu, Caiet III, p. 2089, nr. 971/1 (copie, de M. Costachescu, dupa rez.
de la Arh. Nationale Ia.,i).

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DLXIX/59 (rez.); idem, A.N.,
MMCMV/31, nr. 1 (rez.).

Inst. de 1st A. D. Xenopol"

Ini, Fotografii, XXVII/151 (xerocopie dupa orig.).

EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 45-46, nr. 25 (orig. slav i trad. rom.); Catalog,
Supliment I, p. 214, nr. 646 (rez., completat dupa orig.).
I

11 wrnipent, scris deasupra randului.

0MiS.
3 Rupt.
2

152

<1643 septembrie 1

1644 august 31> (7152), Ia0

r(o)cri(o)ACOpt 3EM411
MOAAIIRCKWH. Adea au vinit innaintea Portei domnii mle Gligorie den Ini, de s-au
yaluit cum au cumpdrat o casa aicea in targ, In Iasi, de la Pana vAmdselul den Iasi,
casa cu loc cu tot, dereptu cincidzAci de lei, bani gata, cum au vinit si Para vdmselul
de fatA la Poarta domnii mle, de au marturisit Intr-acela chip cum i-au vandut el acea
casa lui Gligorie, cu loe cu tot, dereptu acei cincidzAci de leil bani ce mai sus scriu si
cum i-au fAcut si zapis de la m'Ana lui si cum 1-au scris si la catastivul trgului.
148

IW

K4CH4iE

EOEDAtI,

15(0)cia

m(u)nocTilo,

www.dacoromanica.ro

Deci de-acmu innainte ca s-i hie acea casa direaptd ocind i moie lui
Gligorie, cu loc cu tot, lui, i ficiorilor sai, i nepotilor sdi, i strenepotilor -a alt
semintie a lui, cine sa va trage dentr-insul, iar altul nime s nu aibd <treabd a sd
am>2esteca la acea casd, nici dnoard, In vci, preste cartea domnii mle.
TOE HHWEM r(o)cn(o)AcTs(a) MM; HRH HE MIAET.

X hie, KO 401(0) z3pHE.


t CAM r(o)cn(o)A(H)Ht MAIL

t
t

IldC(H)AHE POWKA, H Tomptuuko, H 156TA H BlipCilH 110pHHLIH 84e4H).


thWEA <HHCcI4>3.

<Pe verso-ul filei a doua, scris de mini diferite In a doua jumdtate a sec. al
XVIII-lea>: 1) 7152; 2) Un locu de cas() de la Pan(d) varnd In Iei. <Nr.> 4.
Arh. Nationale Bucureti, M-rea Cetaturaa, XIV/2. Orig., hartie difolio (30 x 20 cm), filigran,

sigraliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rqie, neclar, i un sigiliu melar, octogonal, aplicat In
cemeala neagra, neclar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 144 Fotografii, XXVII/152 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, p.348, nr. 1738; Caprop

Zahariuc, Doc. layi, I, p.394, nr. 314 (orig.).

I Lei", modificat din galbeni".


2 Rupt.

3 Alaturi de semnatura diacului se gase4te un sigiliu melar octogonal (se observa doar scutul
heraldic; legenda este neclara), lucru neobinuit pentru un hrisov domnesc.

<1643 septembrie 1

153

1644 august 31> (7152)

Un ispisocu de la Vas(i)le vod(), romnescu, pe Borole.


Arh. Nationale 14, Documente, CDXIV/73, f. I r. Ment., intr-un izvod de zapise din 1745
(7253) iulie 17.

<1643 septembrie 1

154

1644 august 31> (7152)

Ispisoc de la Vasile Lupu vod, din 7152, <pentru satul Tuleti, din tinutul
Neamt>.
Dupa Codrescu, Uricariul, VI, p. 222 (ment.).

<1643 septembrie 1

155

1644 august 31> (7152)

7152

Adic eu, Grigorie Hurmeziul, scriu i marturisscu cu acest zapis al meu


cum am luat de la Isac din Pribeti o sutd patruzdci <galbeni>I buni. Am luat eu,

www.dacoromanica.ro

149

Hurmeziu, O cu fmeia mea, Candachiia, *i i-am dat la mn()stiri la RaFa, de am


cumparat satul PopeOi de la obariia Vasluiului, deci ca s'a' aibd a-(i) tine acel loe,
pana cnd ii voi da banii. irisa un zapis ce este la Isac de aszci galbeni, ca s'a'
aibd a s rupe, ce este de la Hurmeziu.
$i acest zapis s-au fcut denainte a multi oameni buni, anume: Irimie srariul,
ce esti vtjl, i Sfirghie croitoriul ce iaste staroste i VasAle din Dnce5ti. Si s-au
scris innainte oameni buni i ne-am pus pecetile, ca s'A' se tie.

intocma de pe ce12 adevrat(d) scrisoare ce s'A' afl la rz4ii de Popeti


Beldiman ban.
S-au prefcut la anul 1813 mai 27.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms. nr. 1220, f. 3. Copie.
Ibidem, f. 49 v., 64 v.-65 r., 82 (copii); idem, Ms., nr. 1266, f. 5; nr. 1220, f. 15 v. (rez.) si nr.
576, f. 59 v., nr. 323 (mentiuni); idem, Doc. istorice (fost Bibl. Acad), LIV/247 (rez., Intr-un perilipsis

din 1824 martie 6); CCCXXXTX/82, nr. 13 (rez. Intr-un perilipsis de doc. al mosiei Popesti);
CCCXXXIX/81 (rez.); CCCXL/281 (rez.).
Arh. Nationale Iasi, Litere, Condici K1353, p. 24 si K1384, p. 355 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/155 a, b (xerocopie dup copiile din
Ms. nr. 1220, f. 3 si f. 82).

EDITII: Codrescu, Uricariul, XX, p. 258, 275 si 286 (rez.); ibidem, XXII, p. 195 (rez.);
Catalog, II, p. 349, nr. 1742 (rez., dupA copia din Ms. nr. 1220, f. 3).
1 In copie, semnul: #, pentru galbeni.
2 Gresit, In loc de cea".

156

<1643 septembrie 1

1644 august 31> (7152), Iasi

t Adecd eu, Lughin, scrim i mstures[s]iscu cu cs[s]tu zapis al miu cum

ama cumprat de la Ion atina i de la Andriu den Butebbtii dui pugune den
d<e>lalu des[s]pre Spdret(i), nesiliti, nenuvu<i>lt(i), de bund<voia>I nus[ss]tra si-m
vandut Lughin de<re>lptu 40 de lie2, bani buni, ca si fie loi muie i fime-sal,
Carstinie, i cucunilor sie.

$i fus[s]tu omeni bune den Blotebhtie, anume Abruzachie ot tam, anume


Ion Mui ot tam, e Apus[s]tul de aculea, i Unufruiu ot tam i Neca ot tam. De mai
mare cridenti, ne-m pus i degetele, ca [s]si si tie.
[Si cu] Eu ddruet3 Ion atena den val, den vie u4 Brani*(e), la vfinzare vie,
[ca si ie]5 ca si tie i Andreiu. Ceni va gsi intr-acea Branibbti sd ta[ta]i van
lemnu, sd fei6 de glubd mari. De(n) gardul datu-me pana <la>' vale.
Ambruzachi7, Neca7, Unufre7, Apostul7 i Ion Mu07.
t Cine s va is[s]piti <in>ltr-ace BraniMti feris de Lughin, sd fie treclt
pruclt de 100 i 18 Otet(i)9 ENCH Et HHIC1110 .
t ilt AET(0) ,zt3FliE <7152/1643 septembrie 1-1644 august 31>.
t E<u>I pup[p]a Andreiu.
150

www.dacoromanica.ro

<Pe verso, cloud insemnari din aceeasi vreme>: Iordachi au cumparat o vie ot
Balotesti, despre Spariieti, lui Iordachi cu ...11 leste, za 40 lei; Bastin& Ion viiar,
Savuleas(a) _II Catinii, Molts ...II, Toader, t Iosip Stangagi; t Serafim Hangan;

<cloud din sec. al XVIII-lea>; 7152, Zapisul lui Lughin; t Zapis pe vie ce-am
schimbat la Spareti cu Hanos zet chir Marco ot Galati; <una din sec. al XIX-lea>:

No. 112; 3900; <si una cu litere latine>: Zapisul de la Iordachie.


Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Neamt, XCIII/1. Orig., hartie (32 x 21,5 cm), filigran.
Ibidem, XXXVI/35, nr. 226 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii XXVII/156 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, nr. 1739, p. 348.


1 OrniS.

2 Gresit, pentru lei".


3 Gresit, In loc de daruit".

4 la".
6 Gresit, corectat In continuare.

6 Gresit, In loc de fie".


7 AmprentA digitalA.

8 Lectiune nesigura.
9 Gresit: 318 Oteti.

I de la Nicheia".
II $ters.
12 That cu doua linii.

<1643 septembrie

157

1644

august 31> (7152)

.1. Adic(a) eu, Va<silie din Naglopesti, frate>11e lui Gligorie de acole, scrim
s<i marturisim cu aces>ltu adevarat zapis al mieu, ca s(a) ...I <la> mana fratine-meu,
lui Gligo<rie>1...I <m>lsie de alce a treia parte ...I car(e) part(e) o am cumparat de
la unc<hiu-meu, Boticiu> ...I min(e), agiungandu-ma o nevoie ... <ce-au fos>Itu
fcut ficiorul meu, Arint<ie> ... <c>ladzut la inchisoar(e)2 in Tara
Muntene<asca>I .1 <pla>titi AA scotu, am cadzut la frate m<eu ...>1, de 1-am
scos din chisoar(e)3
.. si au dat acol<o ... chel>ltuiala ce-u mai cheltuit.
Dici eu, ne...Ium m-am tocmit cu dumilui fratele de a [a] pri<mit>I a treia

parte de sat de Naglupesti, car(e) parte o am fostu cumparat de la unchiu-meu,


Boticiu.
Dici, candu ne-m tocmit si i-am dat ace parte de mosie, au fostu multi oameni
bun(i) megiesi di pinpregiur, anum(e): Danaila si Pricopie, ficiorii lui Rugin(a) de
Pascan(i), si Lazor, sin Lupul ot Sirbi, si Chirita, si denainte a multi oameni buni ce
s-au intamplat, ca sa-i fie lui direapt ocin(a) si mosie, in veci, lui, si ficiorilor lui si
nepotilor.

$i noi, acesti oameni car(e) mai sus scriem, vadzind tocmal(a) bun(a) intre
at-10, si noi ne-am pus dege<te>41e ca s(a) fie de mar(e) credint.

/1(01.(o) opHli.
www.dacoromanica.ro

151

Vasilie5; Ddndil(d)5; Procopie5; Lazor5; Chirita5.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCDLXIV/1. Orig., hartie (31,5 x
19,5 cm), rupt, lipsa sesimea din mijlocul jumatatii superioare, cinci amprente digitale.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/157 (foto.).
I Rupt.

2 Gresit, pentru Inchisoare".

4i

3 Asa In orig.

5 Amprenta digitala.

<1643 septembrie 1

158

1644 august 31> (7152)

Adeca eu, Ghi(o)rghi Turma ...I de la So<1>2ca cu frate-meu [meu], cu


Vasilie, scriu 5i mdrtoro<sescu>2 cu ace5t(i)3 zapis, acestu ...4 dere<p>2t(d) ocind
mo5ie in sat in Culicen(i), giumetat(e) de sat de Culicen(i), dumisal<e>I lui Tudor
Brahea, <drept>2 100 de lei.

$i eu ...I tmplat5 multi omin(i) buni(i) 5i A110.3H iro6: anume azacul ot


...bati2, i Neculai Murgulet ot Vascduti, 5i Gavrilite ot tam, 5i Turciu3 ot tfirgu
Seletului85i GociuI4 ...9 ot tu<r>3gul Seretul; n(e)-am 5i a pdlejiim la acestea3 zapis
a nostru. Deci noi n(e)-am pus iscaliturile de credint i <sd se>25tie.
$i eu, Toader Arbure ot So<l>2ca, am scris zapis(u1).
g(11) 4t)T(0) ,z(3pHKI1 [t1.11] A(1.1)HH.

Gorghi Tur(ma)I2; Vasiluel2;

5i lu Vasilie, nepota lui Dimitrii ot


Irina, Irma lui Gorghi Tunn(a) 5i
dat
frate
Sindut, fata lui En... I, ce au tinut -14 ani So<I>ca, d(i)ntre
giumdtate de [de] Culicen(i) 5i <s se>25tie.
Bibl. Nationala Bucuresti, Colectia documente, CXVI/4. Orig., hartie (32 x 20 cm), cemeala
neagra, rupt la Indoituri si pe margini, doua amprente digitale.
Rupt.
2 01111S.

3 Asa In orig.
4 Rupt si neclar.
5 Lectura nesigura.
6 Gresit, In loc de Alma oro (vecinii lui").
7 Neclar; inainte de slova s se afla slovele r i p in ligatura.

Gresit, In loc de: Siretului".


9 Neclar; se poate citi doar o parte dintr-un cuvant: ...reipul".
I Gresit, In loc de: prilejit".
I I Data este scrisa cu cerneala mai Inchisa, iar cifra zecilor: H, pare modificata dintr-un K.
12
Amprenta digitala.
13 Urmeazd cinci semnaturi, scrise de aceea.si mana, probabil cu numele martorilor, neclare.
14 Nectar.

152

www.dacoromanica.ro

159

<1643

septembrie 1

1644

august 31>

(7152),

Zastavna

t Eu, Onciul lurg<covici>' biv starosta, i Dumitraco dd Zastavna, i


Turaco, i Nalivaico i Gliga Grodzdvascul, scriem i md<r>2torosim cu scrisord

nos<trd>2 cum am ales lui Dumitraco, in Zastavna, din giumdtate da sat a esa
parte ... ce-i este moie, i 4bljdere ce are i cumparaturd in Zastavna din
giumdtate dd sat, an a asa parte, a treia parte. Si iard(i) mai are Dumitraco ce au
cumpdrat din parta lui Andrwo dan giumdtate dd sat, ddn a esa parte, a treia parte
cumpdrat da la fata lui Andruco. Si iard(i) ce i se va alege moie dan Toltre.
Daci lui <sd-i f>lie ocind i moie in tote ocinele, cu to<t>2 vinitu<1. s>ia. se tie.
%(t)T(o)
IIHc(e) 3ACTd<11>2114,
(13, Cx/H140 EptIWKOISH4, pliKd 11/14C1111

p.> 3.

t Iuraco <m. p.>4.


<Dumi>ltraco <m. p.>.
Toder <m. p.>4.
Ilptc(Th)5, Griga Grodzavescue.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DCCIIU21. Orig., hdrtie (30 x 18 cm),
deteriorat, trei sigilii Melare (cloud ovale 4i unul rotund), aplicate In cemeald, neclare, i o amprenta digitald.

Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Iai, Fotografii, XXV11/159 (foto.).

EDITII: Constantin i Marcela Karadja, Documen tele moqiilor Cantacuzinelti, p. 40, nr. 14
(dupd orig., cu data: 1644); Balan, Documente bucovinene, I, p.244, nr. 139 (dupd Karadja).

2i

I Rupt, ters.

3 Eu, Onciu Iurgcovici, cu mand proprie <m. p.>.


3 Sigiliu melar.
5 Degetul.
6 Amprentd digitald.

160

<1643

septembrie

1644

august

31> (7152)

Suret ce s-au scos de pe o impartald fratascd, ce s-au vazut rupta, vechi, de


velet 7152, 1644, de la Onciul luracovici, de la Dumitraco din Zastavna i
Iuraco i frate-sdu Nalivaicu, Grigorie Grozdvascul, iardi din Zastavna, acetii
gut iscdliti toti in
Adeca eu, Onciul Iuracovici, Dumitracu din astavna, i Iuraco, i frate-sau

Nalivaicu, i Grigorie Grozavascul, iar din Zdstavna, scriem i marturisim cu


scrisoare(a) noastra cum am ales din satul Boianciucul, din a treia parte de sat,
giumdtate, aceasta parte a lui Iuraco i cu frate-sdu, Nalivaicu, iar giumatate este a
lui Grigorie Grozavdscul. Mijdire li-am mai ales din Toutrea: din sat a triea parte
giumdtate, iar giumdtate este a lui Iuraco cu frate-su, Nalivaicu, i giumdtate este
a lui Grigorie Grozavascul. $i iar din Zdstavna li-am ales din giumdtate de sat a lor
luraFo cu frate-sdu, Nalivaicu, iar giumdtate
parte, iar este a lui
era lasat
este a lui Grigorie Grozavascul, ce le va fi moie.

www.dacoromanica.ro

153

Si asijdire li-am mai ales si cumparaturile ce au in Zastavna, din giumatate de


sat, din (a)2 sesa pate, a triea parte si le este in giumatate lui lurasco i cu frate-sau,
Nalivaicu, iar giumatate a lui Grigorie Grozavascul. Deci lor le sint drepte ocini
mosii, s'a sstie.
lordachi logorat de divan.
Dup5 Balan, Doc. bucovinene, I, p. 242-243, nr. 137.

Copie, din sec. XVIII-XIX (indicatia editorului: Copie rom5neasca, Arhivele Statului
Cernduti, Liber Contractum Novorum, IV, p. 103").

I Ap In textul editat.
2 intregirea editorului.

<1643

161

septembrie 1

1644

august 31>

(7152)

Un zapis din valet 7152 pentru 40 de stanjin(i) din mosii Sohului ce scrii ca
Miron din Putani i-au dat lui Manolachi.
Arh. Nationale Bucure4ti, A.N., CLXXXIU3, nr. 2. Ment. Intr-un perilipsis din 1760.
Inst. de 1st. "A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/161 (xerocopie).

EDITII: Catalog, II, p. 349, nr. 1743 (rez., dup5 ment.).

1643 (7152)

162

septembrie, Ia0

t w RACHAIE EOEKOAd, B(0))Kil0 m(u)n(o)cfiio, r(o)cn(o)A(Opt 3EMAI1

Dat-am cartea domnii meli boierinului domnii meli, lui Costandin


Starcea ci au fost parcalab, i lui Darii Starcii, spre aceia ca sa hie tari i putemici
cu carte domniei meli a opri si a tane hotarul Hrimancautilor, ci esti in tanutul
Hotinului, pentru caci au platit ei o moarte de om pintr-acel hotar. $i nimi
a s'a amesteca preste carte domniei meli.
lar cui va pare cu strimbul, sa vie s'A ste de fati innainte domniei meli.
AIOAAAKCKOH.

TOE HHWEM r(0)CH(0)ACTE(d) MH; HHdK HE 611AETI.

g It1c,

Ari(o) ,z,30fis <7152/1643>

CETEMEpHE.

Arh. Nationale Ia4i, Documente, DCCXCE/53. Copie, din sec. al XIX-lea.


lbidem, DCCX0/512, f. 433 (rez.); ibidem, CXLVI/7, f. 3 r. (ment.).

I UrmeazA, Intr-un cerc, mentiunea: L(ocul) p(ecetii) g(o)spod",

163

1643 (7152)

septembrie 2, Iai

Hw RACHAE KOOKWA, B(0))Kil0 m(u)n(o)c-riio, r(o)cn(o)ACOpt 3E111411


npiuowe np/a4, HdA111 H npiaA tiCHMH IldWEM(H)
Cbmc(e)
111104A4ECKOH.
154

www.dacoromanica.ro

MOAAAECKHMH SOAApH, KEANKHMH H MAAHMH, BETpHKA H CIN WO, ili1HrtH4'h, H


MALPEpH

Fro,

*MA CZHAKH1,

thINECH13,

gliCK'hAHHA2,

HCENA

Illapon6e,

1111pHKA WKHOANA, no Hr Aospoio EGAN, NEKHM HEN8H6)KAENN A NH ElpHCI40EAHH,

H flp0AAAH CE0A IVA&id OTH(H)HA H AAAN(H)NA, WT CEA0 HEPOELIIH, H CI HUN(


4ACT 3d OTN(H)N6 3d ENK8MIEHiE, 4TO KSNHA CAM BETpHKA, pant C(h1)140)KE
Er, OT COAOAINA, AO4KA 1,161:11,1H, H OT AliEpAd, MENA 116Khl, BICH 4ACT Hr 4TO

CA H3SEpE(T) OT Tormic(E) CEA0 HEr0ElpH, OT E(0)a%OCT BACASHCKOM6, WT Errp6


CEAO, H OT noeth, H C'h MtCTO 3e necnK6, H ceA 6 NACHK8, H C'h rpERAHLIKO
HA AOAHNH CEA0 H OT EEC npnxoA. TOA npokien so4-4'116 n(e)wEet6, 44,6eanTp6
SHE COMM, peAn WECTAECAT H OCHM 3040THNK.

H W TOM, TH*(E) NpTHAE npeq HAMH H npeq n(e)wEein soetpn ilithpiA,


IWAHH, EN6KA i1AE$11 BEAN, npton6Ke BEAN OT 66pABremi, mic(F) no EH
AO4KA
Aospoi EGAN, NEKHM HENON6HCAEHA A NH npncleogene, H npomee CEOA npezee
AAAH(H)HA 4ACT MATEpH MEN, !WHIN, EAHKO CA H3SEpET
Torcoic(E) CEAO HEPOEWH, OT grrp6 CEAO, H OT noeih, H OT EEC flpHrOA H
OTH(H)HA

OT

C'h

MtCTO 3A rpESAA HA AOAHHH CEAO. TOA npowe Twic(F) son-414116 n(e)wee16,


46einTp6 SHE E0pNHK, peAn AEAAECAT H new TAAEpH AOSpHr.
H W TOM, TH)K(E) npinAF npeq, NAMH H np&e, n(e)wFmn soetpn HONAWKO

ilitnApe, TwK(F) 0148K PHHAH, no CEOEH Aospon EGAN, NEKHM HENON6*AE1IA A NH


flpHCEAOKAHA,

AdAH

Adp0EA4H

CE0A

OTH(H)HA

AAAN(H)HA,

OT

CEA0

TOAHpElpH, OT E(0)A0CT RACA8HCKOM8, EANKO CA H36EpET 4ACT HM, OT gerp6

CEAO, H OT NOAA,

C'h MtCTO 3d rpESAA H

C'h

EEC

flpHrOC. TOA AMIN H

Adp0EA4H TH*(E) soetpnn6 n(e)wFm6 EHW(1) NHCAH0M6, AftiMNTO SHE EOplINK.


TAM pemi, soetplen6 n(e)weet6, 44SeinTp6 ENE EOpHNK, Ad HMATH
ApuicATH TA): 4ACTH 3d OTH(H)HA, OT CEA0 HEPOEIIIH H OT CEA0 TOANNIIIH, H C'h
EEC nporo, KAKO Ad S'hAET EM6 H OT RAC npagee OTN(H)NA, H EHESNAENHE H
AMINE, HEN0p8WEHHO HHKO4H*(E), NA EtKH.

H HH Ad CA HE 6AIHMET,
X 141c, 3pprig cEnumg(pme) s.

Io Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no*tri moldoveni, mari i mici,
Petrica i fiul lui, Mihdild, i fiicele lui, Anesiia, sotia lui Enachel, i Pdscdlina2,
sotia lui Saropul, i Mdrica chioapa, de bundvoia lor, de nimeni siliti i nici
asupriti, i au vdndut a sa dreaptd mind i dedind din satul Negoeti i cu alte parti
de ocind de cumprdturd, pe care le-au cumpdrat Petrica singur, deosebit de fiii lui,
de la Solomia, fiica lui Giurgiu, i de la Mierla, sotia lui Luca, toatd partea lor, ce
s-a ales din acelai sat, Negoeti, din tinutul Vaslui, din vatra satului, i din amp,
i cu loe de prisacd, i cu grdind In prisacd i cu iezior pe valea satului i din tot
venitul. Aceasta au vndut boierului nostru, Dumitru fost vornic, pentru aizeci i
opt de galbeni.

www.dacoromanica.ro

155

$i intru aceea, de asemenea au venit inaintea noastrd i inaintea boierilor notri


Maria, fiica Ioanei, nepoata lui Alexa Belie, strdnepoata lui Belie din Burdugani, de
asemenea de bunavoia ei, de nimeni siliti nici asupritd i a vdndut a sa dreaptd mind
i dedind, partea mamei sale, Ioanei, cat se va alege, din acela.0 sat, Negoe0i, din vatra
satului, i din camp, i cu tot venitul cu loc d iaz pe valea satului. Aceasta au vdndut
de asemenea boierului nostru, Dumitru fost vornic, pentru doudzeci i cinci talen i buni.

$i intru aceea, de asemenea a venit innaintea noastrd i inaintea boierilor


no0ri Ionwo Mdndre, de asemenea nepotul lui Ghindd, de buravoia lui, de nimeni
silit i nici asuprit, i a dat i a ddruit a sa dreaptd ocind i dedind, din satul
Todire0i, din tinutul Vaslui, cdt i se va alege partea lui, din vatra satului, i din
cdmp,
Cu loc de iaz
cu tot venitul. Aceasta a dat i a ddruit de asemenea
boierului nostru mai sus scris, Dumitru fost vornic.
Drept aceea, boierul nostru, Dumitru fost vor(ni)c, s aibd a stdpdni acele
pdrti de ocind, din satul Negoe0i i din satul Todire0i, cu tot venitul, ca sd-i fie lui
i de la noi dreaptd mind, i cumparaturd si danie, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu sd amestece.
La 1a0, 7152 <1644> septembrie 2.
insu0 domnul a poruncit.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DIV/65. Copie slavonA.
Ibidem, DIV/66 (trad.).
I Gresit, In loc de: SHAKE.
2 Gresit, In loc de: IllICKIAHHA.

164

1643 (7152) septembrie 3, Iasi

r(o)cri(o)A(Opt 3EMAK
Adeca au venit de s-au pdrdt de fati innaintea domniei mle Medelean
cdlugdriul cu Vdrvara, giupdneas(a) lui Strdtulatu agdi, pentru giumatate de satu den
Futele0(i), ce sintu pre Elan, i le-au fostu vndut Medelean agdi mai denainte vrme,
iar acmu Medelean a dzis cd nu i-au fostu pldtitu deplen pentru acia. Iar Vd<r>lvara
agooae2 au adus zapisul cel de cumpdraturd i uric i mdrturie cum au vdndut Medelean
acel loc ce scrie mai sus, cu tot venitul, lui Stratulatu agdi i au pldtitu plata deplen.
Lk)

EACHAiE

EOFEOAA,

E(0))010

M(H)40)Cli109

MOAAAKCKOH.

Pentru acia, au rdmas giupfineas(a) agdi pre Medelean denaintea domniei


mle. Deci de acmu ca s n-aibd a mai pdri Medelean pre neme de aceasta 00),
In vce, inainte artii domniei mle.
Too HHWEM r(o)cn(o)AcTE(a) MN. HHAK HE 611AET.

t gbic, (t) n(tTo) ,31:5-11.E <7152/1643> cEn(rentspio) V <3>.


t Ceent r(o)cn(o)A(m)Ht antic
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: t Micine0ii la Elan
<0 cloud insemndri din a doua jumdtate a sec. al XIX-lea>.
156

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCXXX/65. Orig., hfirtie difolio (30
x 20,2 cm), filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemeal rosie, neclar.
Arh. Nationale Iasi, Documente, XXIV/38, f. 3, nr. 200 (rez., doar cu data de an: 7150, Intr-un
opis de doc. din prima jumatate a sec. al XIX-lea.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/164 (foto.).

EDITH: Crewrea colectiunilor, 1938-1942, p. 148 (rez. dupA orig., cu echivalentul


v5leatului gresit: 1641, In loc de 1642).
I 0MiS.

Gresit, In loc de agoaie".

1643 (7152) septembrie 4

165
Pobratqti, la Cernauti.

1W

/KACHAiE

li(0)Eli(0)AA,

MWdAdEcKoi. 04E) npiHAE

3EIN4H

m(H)A(o)cfilo, r(o)cn(o)A(A)wh
npEA HMI H nptA BlICHmH HdwEmH

15(0)7410

modAdECKHMH sontpH, EEMHIHMH H mddHiNH,

sluga noastra Gheorghie Prajascul,

no Ero Aospoio Kona, HEKHM HE110118KCA(OHLI

NH npucedoKAH, H npow cEoul

HOETpITEWH, 4To 6
CEd0
AMAH(H)Hd,
E(0)40CT tirEpHtdaCK0M8, et cTdEhH H Ct MtCT0E1 34 MAHN HA ptuR. CEd0M,
WT KATO CEdIS, H WT 11,(d)pH(H)6, H VII nontHHH 3.1 ctHomdTH H et EEC
npaKma

WTHHHe

no40EHNd

34

npHroA. Ti WH npow soAtpEH6 Kocno)Ac(T)E(d) mil, KOCTMITHH gorOdE


AgOpHint r40THHH, peA(H) Alit cTo 4EISK0Ehi ShITHr, n(H)HtsH roToK(H).
H

liddTH/1

EM6

6CE

HcnAtHo,

THx.

Khw(E)

micAHTH

n(H)H(t)sH,

4E6KoEH, Et pe4c(H) cAtSrdm HMUHM, rEWprE 11whmtcK6A, WT nptA HAMM H

nptA NdwEmH soAtpH. II TorAa Koro wH xogirr npoArrEA(H) Tod nOddEHNd 34


CEd0 110EpliTEWH, WH nHTdEro Hd EICH EpaTinr H cECTpH Em6 no 4To HEroTET
npoAATEA(H)

6E3

<3>I HdHiE

HM.

tl

WH HEWnHpdET WhdHWdET

Hd

Hor(o)

AA

npoAArr Kom6 AdAll Em6 ma(Ht)sit.


Ttm pAAH, Kmw(E) nHcdillid nOnSEHHd CE110 110EptTEWH, C11 CTAEH H Ct
MtCT0EH 3d MAHN, H CI noAtHH 34 CtHO(KATH) H CI EEC npHrOA, KdKo Ad
EIAET so4tpEti6 Kocno)Ac(T)K(A) MH, KOCTANTHN gorOdt AllopHHK6d, H wT
HdC rime WTH(H)Hd, H EHKe4111EHHE [H EHKeIn4EHHE1, H SpHK H noTErIMKAEHTE,

CI EICtM A0r0A0M, HEn0p6woHo HHK0d1Hm(E), Ha EtKH.


H HH Ad C(t) HE 6mHWAET.
11(t)TW z3pHE, CEnT(EMEpiE) vA. A(h)H(H).

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata au
venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor noWi moldoveni, mari i mici,
sluga noastra Gheorghie Prajescul, de bunavoia sa, de nimeni nevoit, nici asuprit, i

a vandut dreapta sa ocina i dedina, jumatate din satul Pobrate0, care este in
www.dacoromanica.ro

157

tinutul Cernduti, cu vad i loc de moard pe praul satului, din vatra satului, i din
tarind, i cu poieni, i cu fanat i cu tot venitul. Acestea le-a vfindut boierului
domniei mele, Costantin Ciogolea vornic de gloatd, pentru cloud sute lei batuti, bani
gata.

$i a pltit totul deplin, acei bani mai sus scrii, 200 de lei, in mdinile slugii
noastre, Gheoghie Prdjascul, dinaintea noastrd i inaintea boierilor notri. $i atunci
and el a voit s vndd acea jurnatate din satul Pobrdtqti, el i-a intrebat pe toti
fratii i surorile lui pentru ce nu au vrut s vndd fr tirea lui. lar el s-a impotrivit
i nu i-a lasat s vanda, ci le-a dat bani.

Pentru aceea, mai sus scrisa jumdtate din satul Pobrdteti, cu iazuri, i cu
locuri de mori, i cu poieni de fanat i cu tot venitul, ca s fie boierului domniei
mele, Costantin Ciogolea vornicul, i de la noi dreapta' ocind, i cumparatur, i
uric, i intdritur, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Si altul s" nu se amestece.
Anul 7152 <1644> septembrie 4 zile.
Arh. Nationale Bucure0, Ms., nr. 629 (Condica Asachi), f. 323-324. Copie slavona.

EDITH: Catalog, II, p. 339, nr. 1684 (rez. dupa aceeai copie).
1 Omis.

1643 (7152) septembrie 4

166

t Iatd eu, Patea, ginerile lui Farmachie biv dvornic, scriu i mdrturisescu cu
ceastd scrisoare a me, di nimene nevoit, nici asuprit, ce de bundvoia me m-am
tocmitu cu Avram, s(a)n5. Arvat, de i-am dat o parte de ocin, pa<r>lte lui Gherghe
a Badelui da2 la Milocni, ca s(5.) hie lui moie in vci, i lui i feciorilor lui.

ti

THHC(E),

am dat eu, Avram, o parte de ocind din Sascut, parte lui

<Ga>3vrild Cdras, ca s(d) hie Patii moie, in vci.


Denaintea <a>3 multi omeni buni s-au toc<m>3it Avram i cu Pate ca s(d) hie
lor schimbaturd, in vci.
Mai mare i marturie <Ghe>3orghie Trif de Mihdilet(i), i Neanea de acolea,
Ion tij, i Titica tij i pop(a) Toader.
Mare credinta, ne-am pus i pecetile ca s(d) s. tie e le-u fo<st>I lor aceste
doa ocini cu<m>ipArdturi ma<i>1 den4ainte vrme; pe parte din Sascut s-au dat 30
taler(i), ban(i) de argintu, i pe parte din Milocni 14 ugh(i). SA' s. tie.
til(t)c(A)Ite cEn(rEempie) X <4> AIWh, (h) 401(0) k3pHIS
<7152/1643>.
Patea zet Fdrmachie5; Ion% Ghiorghi5; Neanea5; 1I3, none TodA6p, HCKAA
<rn. p>.
Arh. Nationale Bucumti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXVV130. Orig., hartie (31 x 19,8 cm),
patru amprente digitale.

158

www.dacoromanica.ro

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii, XXVII/166 (foto.).

'i

2 Aa In orig.
3 Rupt.
4 Slovele EH, modificate din alta slova.
5 Sigiliu melar.

167

1643 (7152) septembrie 7

t Adecd eu, Ursul Vartic biv vor(ni)c, 1 cu fdmeia .mea, Anca, i cu toti
cuconii notri, marturisim cu aceasta scrisoare a noastra cum noi, de bundvoie
noastrd, de nime saliti sau inpresurati, am dat doao mori gata ce am avut la satu la
Clipicqti, cumparatura de pdrintele mieu, de Vartic vor(ni)c, de la Stan Ota i de
<la>' semintie lui, i am avut i pard cu Marco din Clipicqti pentru acele mori, i
1-am ramas pe Marco dinainte dumisale, lui voda, i din toata lege.
Deci acele mori le-am dat sfintei man(ds)tiri ce au facut Partenie la Soveja,

unde iaste hramu svintii ale, lui I(isu)s H(risto)s, Natere Svintii Sale, pentru
sufletele noastre i a p'drintilor notri, ca sa ne faca pamente la anul, pand va fi
sfanta mandstire. Lisa' pamente s o faca la Ospenie.
Deci aceste mori le-am dat dinainte surori-me, Samfirii, i a ficiorilor ei, i a

toti oamenii miei,

dinainte dum(i)sale, lui Dumitracu stol(ni)c, i Dabija


cdp(i)t(a)n, i Ionita de Vitnqti, i Erimie, brat Dabija, i multi oameni buni. lar
i

din semintie mea, cine sa va amesteca sd strice aceast danie a noastra, sd fie treclet
i proclet de 318 Oteti.

oFtis <7152/1643> anAgni)(pig) S-<7>.


Xpart IllipTHK IKOKHOK KCK4A.
DumitraFu stol(nic); epHMHE HCICAA; AdMICtl HCILIA; HOHAWK(S) HCKdA.
Arh. Nationale Bucure0, Ms. nr. 656 (Condica M-rii Soveja), f. 31. Copie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/167 (foto.).

EDITH: Catalog, II, p. 339, nr. 1685 (rez.).


I Omis.

1643 (7152) septembrie 8

168

t Adeca eu, Dumitru Uscatul, impreund cu feciorii miei, anume Gligorie i

Mdtei, i cu fetele mele, facut-am adevarat zapisul nostru la mana dumisale


cumnatului nostru, Vasile Vadeanul, de nime siliti, nice asupriti, i-am vandut a
noastra parte de moie ce avem Cu dumn(e)alui la vad, la Gragomerqt(i)I i la
Tampeti, i din tot locul, cu tot vinitul, din salite, din camp, din apa, din padure,

www.dacoromanica.ro

159

care sdnt aceste moii pe Pdrdul Alb, la tinutul Neamtului, drept 20 talen, ban(i), i
un cal, drept zece talen i i o sabie, drept zece talen i ban(i).
Pe aceste pdrti de moie mai sus ardtate i le-am vdndut dum(i)sale dinnaintea
a multi oameni buni, anu<me>2: Ghervasii H spaT Fro, Gherman, i Gavril, i
Merdutd, Simion, Tudosie, Gruitd, i Aavraam, i Gavrila i Gligore ot Dragomereti.
5i, pentru mai mare credinta, ne-am pus pecetile i degetele, ca sd fie de credintd.
015fig <7152/1643> currOmpie) W<8>.
Dum(i)tru Uscat3, Gligorie3, Mdtei3, Gherman4, Ghervasie4, Avraam4,

Merdute, Gavrii14, Gruite, Simon4, Tudosie4 i Gavrila4 ot Dragome<re>2ti i


Gligore4 ot Dragomeret(i).
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXVI/93. Orig., hartie, filigran,
trei sigilii, doua octogonale, dintre care unul are In camp un scut heraldic care pare a fi Incarcat cu un
astru, de o parte si de alta a scutului fiind lambrechini, iar celalalt neclar, si un sigiliu rotund, avand In
camp trei roze si 10 amprente digitale.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/168 (foto.).

2i

I Gresit, In loc de Dragomeresti (vezi mai jos).


3 Sigiliu.
4 Amprenta digitala.

169

1643 (7152) septembrie 9, Iasi

1-iu. 1817, iuni 8 zile, copii intdritd de Dipartamentul al 2-le, iar acum
giudicdtoria politiceascd, di pe un ispisoc sdrbdsc de la d(omnul) Vasdle
v(oie)v(o)d din 7152, sdpt(e)m(brie) 9, scris In Iei, in cuprindere:
Precum am dat i am intArit noi slugilor noastre Toader i fratelui sdu, Cretul, i
surorii sale, Bdlina, ficiorii Savvii din Ialoveni, i lui Stefan Cociorvd i fratelui sdu,
Vasfilie, ficiorii lui Necoard, nepotii Savvii, pe a lor dre(a)ptd ocind i rdscumpdaturd
din satul Scitenii, dintr-un bat-ran, a patra parte, carile parte au fost dre(a)ptd mind i
moii boieriului nostru, VasAlii Dap biv pitar, i aAjdire i pe alti pdrti de moii,
pe doi bdtrdni dintr-acelai sat din Sketeni, ce au fost de cumpardturd boieriului
nostru mai sus scris, Drdgu biv pitar, care aceli mai sus scrisd pdrti de mind le-au
fost vdndut Vashle Dagui pitar lui Vasdlii Suruceanul, drept 25 unguril.
Drept aceia, au stdtut slugile noastre, Toader, i Cretul, i so[a]ra lor, Balina,
i Stefan i Vasilii i s-au par& innainte domnii mele cu Vasdle Suruceanul pentru
aceli pdrti de ocind i s-au rdmas pe Vasfilii Suruceanul i s-au rdscumpdrat de la

dansul aceli pdrti de ocind i i-au dat lui cinci boi de negoti i zdci galbini
ungureti, pentru ca au fost nepoti i rdzei lui Vasdle Drggi, iar Vasdlii
Suruceanul nu s-au rudit cu dnsul, nici nepot, nici rdzdi.

Pentru aceia, i de la noi si li fii slugilor noastre mai sus scrii, Toader i
fratilui sat', Cretul, i surorii lor, Mina, feciorii Savvii, i lui 5tefan Cociorvd, i
fratelui sdu, Vaslii, ficiorii lui Necoard, nepotii Savii, mai sus scrisd pdrti de ocind,

dre(a)ptd mind, i muii, i rdscumpdaturd, i uric i intdriturd, cu tot venitul,


nerquit nici odinioard, in veci vecilor.
160

www.dacoromanica.ro

Si niminea s nu sd amesctece piste aceast carte a domnii mele.


insusi domnul au poruncit.
Dupa Saya, Doc. Lapufnei, p. 61-62, nr. 41. Trad. din 1817 iunie 8, dupa orig. slav.

I Probabil, galbeni unguresti" (vezi mai jos).

1643 (7152) septembrie 9

170

Carte de la Vas(i)lie vod(d) <prin care dd>I volnicie lui Ion de Albotesti
apuce pe Neculai, sin Ursu pit(a)r, pentru mosii ce au vndut rdu, din leat 7152
<1643> sept(embrie) 9.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bib. Acad.), CCCXLIX/328, rez. Intr-un izvod de
scrisori" ale mosiei Albotesti, din tinutul Neamt.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/170 (foto. dupa izvodul de doc.).
I Completarea noastra.

1643 (7152) septembrie 10, Ia0

171

t CE oyso MH, 439 TOAEpAWKO BEA A0P4ET, XptKE KEA A,130pHHK AOAHtH
3EMAE, HETpH4tHKO REA AllopHHK IKHWHtH 3EM4E, rdEpHA KATMAH H WhpittAAR
arm!), rewprio REA LHAWHHK, liwpre REA
C841a(R)CKOH, HWpA.AKTE REA
BHCTtpHHK, TOMA KEA CTOAHHK, BiliCd KEA MEA,EAHH44101, 6pAATE REA K4104tp, H
PlIKORHU,H

ETOpTH

RHcTtpHHK,

4Or(0)4AT,
4C1iE

POWKA

liliet.AH

Apia=

REA

ARopHHKVA,

rewprie POWK4

KOCTAHTHH

tiOrOAt

156T4

Adeca au vinit innaintea noastrd Neanul


dvornicul de gloatd i cu Nistor Batiste, nepotul lui Nistor Urche ce-au fost
dvornic mare, de s-au tocmit ei de bundvoia lor dinnaintea noastrd, de au fdcut ei
schimbdtue de au dat Nistor Batiste o sdleste de sat, anume Mihnestii, ce sintu la
tinutul arligaturei, cu loe de hdlesteu, ce-au fost iazu bdtrdn, si cu fdnati, i cu tot
vinitul acelui hotar; iar Neaniul dvornicul au dat lui Nistor Batisti a patra parte de
sat de Petresti, ce iaste in tinutul Romanului, cu fanati i cu loc de tarind, cdt sa va
alge pre acea a patra parte de sat, si cu tot vinitul. Si i-au mai dat i bani gata
AgOpHH4H rAOTHIH, H HIIHr son1ipH2.

dinnaintea noastrd, o sufd si noodzeci de galbeni.


Deci no[o]i, vddzindu c s-au tocmit ei de bundvoia lor dinnaintea noastrd,
noi le-am fdcut acest zapis sd-i fie de mdrturie i sd-si fac() i drse domnesti de
pre acest zapis.
Si, de mai mare credint, ne-am pus si pecetile si am iscdlit, ca [s] s sstie.

t V /tic,

an(TEmgpTe)

<10> ith)lni KO 4t)T(0) 4t3P HE

<7152/1643>.

TOA,EpAWKO REA AOrW4s(E)T, HCKAA <M. p.>.

www.dacoromanica.ro

161

XpticE AKOp(HHK) <m. p.>.


113, IIETpHi-HdliK0 KWpHHK, HCKAA <M. p.>.
HHKWAAH gpEKE HCKAA <M. p.>.

Nestor Baptista3.
113, 111E41Hd KEA

apmew,

HCKdA

<m. p.>.

rdKpliA rETMdH <m. p.>.


113, 10pAdKHE KEA

(3,

cnt.r(ap) <m. p.>.

PliWprHE BEA LIdWHHK <M. p.>.

113, HdCHAHE POWKA AKOpHHK

<m. p.>.

AVMHTpdWKO 6pdAH.
BHKA

K4614A)p <m. p.>.

(13, PIK0KHU,(11) 1lErdH AWP(0)4(E)T, HCKdA <M. p.>.

<m. p.>, prilijetu-m-am i eu Intr-aceastd tocmaN.


AVMHTplIWKO HCKddr <M. p.>.

t13, NOVI

AKOpHHK, HCKddX

<Pe verso, o Insemnare din aceeai vreme>: t Zapis pre Mihneti ot vol(ost)
Cdrlegdtura; <i una din sec. al XIX-lea>: N. 6. 7152 sdpte(mbrie) 10 <insotitd de
semntura neclark a unui agd>.
Bibl. Nationala Bucuresti, Colectia documente, 1190. Orig., hrtie, pe fila 2 r. un alt Inceput al
actului; un sigiliu melar octogonal al lui Nestor Batiste, avand In camp pe Sfintii Imparati Constantin
si Elena.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografli, XXVII/171 (foto.).

I Gresit, In loc de Ghica".


2 t Adica noi, eu, Todera.sco mare logofat, Urche mare vomic al Tarii de Jos, Petridico mare
vomic al Tarii de Sus, Gavril hatman si parcalab de Suceava, Iordachie mare spatar, Gheorghie mare

ceasnic, 1orga mare vistiemic, Toma mare stolnic, Bica mare medelnicerl, Erali mare clucer, si
Racovita al doilea logofat, si $tefan mare arma, si Gheorghie Rosca fost vistiernic, si Vasilie Rosca
vomicul, si Costantin Ciogolea si Buta vomici de gloata si alti boieri.
3 Sigiliu melar si semnatura cu litere latine.

172

<1643 (7152)

1646 (7155)> septembrie 10, Tipilova

t Suret de pe carte(a) lui Stefan pdrcdlab de Soroca ce-au scris la dum(nealui)


Grigorii Ureche vel vor(nic) pentru pricina $eptericenilor, ot tinut(u1) Soroca.
t Cinstit pdrintil(e) meu, dum(neata) vomice mare, de la milostivul Domnul
Dumnddzdu poftescu bund pace i sdn(d)tat(e) dum(itale) i a toatd cinstit casa
dum(itale). De cinstita carte dum(itale), ce ne-ai dumn(e)ata trimis, cu sluga dum(itale),
Rugind, adus-o-au la mfina nostrd -am Intdles intru-tot cinstita scrisore dum(itale). Dau
laudd lui Dumnddz.du de bund sdn(d)tat(e) dum(itale). Alta pentru rindul $iptilicenilor

dumital(e) i pentru Curenitd, fdcut-am pri(n) poronca mdrii sal(e), lui vodd,

--a.

dum(itale). $i iarq(i) am mai mersu acolo cu cdtiva omini i din tinut i din tfirgu i am
162

www.dacoromanica.ro

inblat di am ocolit inpregiur tot locul pdnd unde tine Septelicenii i Curinita, socotind
noi cal dor v-ar fi amdndoa cu un hotar i nu sd afld loe de doa(o) sat(e), cd este nite
loe pre putin, cum au vddzut i sluga dum(itale), Rugind, c nici de un sat bun nu este
loe de hran(d), necum sd fie de doa(o).

Dupd aceea, am intrebat pre acetii omini, pre tot(i), care sat esti mai barb,
Curinita au Septilicenii? Dat-au sama ca esti satu mai &kiln, Curinita, i cdnd s-au
descdlicat Septilicenii, atunce spun cd s-au pusteit Curenita. Iard-(i) i-am intrebat,

dar cum i in ce chip sau pustiitu? Ii iard(i) au datu sama ca s-au pusteit de rdul
acelui Septelici, cari au fostu om rdu. Dar mai tinut-au cineva dupd aceea Curinita
au ba? $i mai fost-au dupd aceea neomini au ba? Ii au dat samd cd de atunce pra,
iatd, ce s-au descdlicat, acu tot postie au fost, lar Septilicenii pdn(d) la inpdrtie totu
au fostu cu omini.

Dupd aceea, iardi le-am dzis sd-mi aret(e) cu dreptul pre ce loc ed
Septelicenii, cd dumn(e)ata ai i uricu cum sint pre locul tdrgului. Iara(i), au dat
sam a nu sint pre locul tdrgului, ce sint pre locul Curinitii, i ne-au ardtat hotarul
targului dispre Septeliceni pre une locuri, ca doa(o) randuri di pomfinturi, de nu
agiunge pdri(d) la $iptiliceni, iar inpotriva satului est(e) i mai putin. intrebat-am i
intr-aesta chip: dar ce silnic fu ae, acel Septilici, sd-i puje sat pe locu ominisc? Si
cum nu -au intribat atunce cineva cu ddnsul, ca di-au i fost $eptilici, om rdu
nebun, lege din tara n-au ieit. Ii dzicu ca nu tiu. Atda spun; spun cd tiu cA, dacd

s-au desalicat Septelicenii, intr-.aceea data s-au pustiit Curinita i au mrsu la


Septiliceni i o sama de omini i au dus i casil(e) la $epteliceni den Curinit(a). De
care lucru, di aceasta ne mirdm cu totii, in ce chip s-au pustiit Curinita, dace s-au
disalicat $eptilicenii? Cine are putere ca acee sA facd intr-acela chip, fiind Curinita
atunce cu vro ept(e) stdpdni cu<m>3p[p]drdtori de la Brut postelnicu? Cum nu -au
intrebat atunce de toat(e) de aceste? Tot pri rdnd i-am intrebat; ii dzicu cd nu tiu.
Pentru care lucru, intaligdnd cd est(e) viitoriu i mdrie sa vodd intr-acoce, n-am

mai scris ninicA la mdrie domnii sale. Numai daca-1 va aduce Dumnddzdu cu
sdnatat(e), spune-i-voi mdrii sal(e), den rost, tot lucrul. $i ominii acie, de vor fi de
vro treabd, i-oi aduce de fat(d). Deci va intalege mdrie <sa>3 de tot lucrul i va
fac(e) mdrii[i] sal(i) ce(rcet)are4.
De aceasta dau tiri dum(itale), sA fi dum(neata) sdndtos.

11111111101id, C1111T(E1116pHE) i AEHH.

Sluga dum(itale), Stefan pfircalab Sorotchii.


Arh. Nationale Iai, Spiridonie, XXVIII/9 a. Copie, din 4 august 1832, autentificata de Divanul
Judecatoresc al Principatului Moldovei, la 5 august 1835, la Iai. Pe fila 2 v., o Lisa de produse agricole.
EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, III/1, p. 47-49, nr. 36 (copie).

Datat dupa perioada In care Grigore Ureche a fost mare vomic al I-Aril de Jos (v. Stoicescu,
Diclionar, p. 453).

I Grqit, In loc de: ca". pentru descilicat.


2 Urmeaza: s-au pusteit", taiat cu o linie.

3i

4 Lectura nesigura; cuvntul a fost adaugat ulterior de alta mana.

www.dacoromanica.ro

163

173

1643 (7152) septembrie 12, Iasi

t IW ILICHdiE E0EgOAd, 6(o)cho m(H)4(o)cTilo, r(o)cn(o)ACOpt 3EM4II


ilatunAescicori. Scriem domnia mea la slugile domniei mle, la starostii de Putna, si la
starostii de Tecuci, i la bojari de tara de la acle tdnuturi, si la curtni(i) carii vor fi
mai de frunte, i la hotnogii de aldrasi si la vdtajii de hdnsari de pre acea margine.
Ddrnu-v(d) stire cd am trimis acolo pre credincios boiarenul domniei mle, Rdcovitd
Cehan logofdtul al doile, ca s grdbiascd acolo cu acei bojari ce simtu socotitori pre
margine de cea parte, pentru acle mori ce le-au fcut pre apa Siretelului, care mori

simtu iezite giumdtate pre hotarul trdi domniei mle. Deci nti, deaca am inteles
domnia mea de-acest lucru, m-am gAnditu ca sdmtu pre hotarul lor, deci am dzds
simtu volnici sd-s(i) facd mori pre hotarul lor; n-am stiut ca simtu giumdtate pre
hotarul tardei. Iar acmu, deaca am inteles domnia mea in ce chip iaste tocmala, nu
vo<i>lm s lsdrn s facd ei iaz morilor sale pre hotarul tdrdei.

Pentr-acea, deaca veti vedea cartea domniei mle, iar voi toti s mrgeti la
dumnealui la logottul, in ce loc va fi dumnealui pre margine, si s gdlceviti acolo
tare cdtrd acei boiari i s dziceti ca. vd 'Mend tnatele i v stria grddinile. Si alte
prihane multe sd aruncati. $i s ardtati cum nu vd iaste indeman a trdi de cndu
s-au fcut ei mori. $i s socotiti la mijlocul apei unde iaste hotarul tdrdei sa mrgeti

s tdiati iazurile la toate morile. Deci de-s(i) vor putea ei tocmi morile pre
giumtate de apd, s imble pre hotarul lor, bine va fi, numai pre hotarul tdrdi sd nu
puie iaz.
Asijdirea i ei, unde vor sti cd simtu mori de iasta parte cu iaz pre locul lor,
dziceti sd le strice i ei.
TOE EIHWEM r(o)cn(o)AcTs(a) MN. thin Ad HE SSAET.

X Mc, g(t) 4(tTo) z3Fis <7152/1643> cen(rEmspio) ir.<12>.


t CAM r(o)cn(o)A(H)Ht gldtd.
IKACHtliE gWEIKOA <rn. p>.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXX11/43. Orig., hartie, filigran,
sigiliu domnesc inelar, aplicat In cearA rNie, deteriorat.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVII/173 (foto.).
I Omis.

174

<1643 (7152)> septembrie 16, Iasi

t Adecd eu, popa Dudon, mrturisescu cu cest zapis al mieu cum eu, de
nimene nevoit si nepresurat, am vdndut viile mle vornicului Petriaico, dereptu o
sun de lei bdtuti, insd sse frtaie; jara o falce o am dat daanie cuconului dumisale,
lui Iondscutd, cu pometi intr-i<m>lbe capetele viilor, i cu loe de crame i cu tot
venitul, i cu poamd, cu tot, si cu pivnitd ce o am cumpdrat de la Dumitrasco,
feciorul lui Manule de Hdrldu, ca s n-aibd nime a sd amesteca de cuconii mii, nice
ddndoard, in vci.
164

www.dacoromanica.ro

X hle, CIATEMITTE) HI <18>.


t Eu, popa Dudon, am scris cu maim mea.
Arh. Nationale Suceava, M-rea Putna, 1130. Orig., hartie (27 x 20,3 cm), filigran.
Inst. de Ist. "A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVII/ 174 (foto.).

EDITH: Dan, Putna, p. 202, nr. 3 (rez.); Tezaur sucevean, p. 153, nr. 404 (rez.).
Datat In functie de doc. din 1643 (7151) septembrie 24, nr. 182.
I Omis.

1643 (7152) septembrie 20

175

1 cart(e) dita Vas(i)le voda, ci scrie la starost(ii) di Cernauti, precum s-au


parat di fat(a) innainte domnii sali Gorce din Volcinet cu Isac apitan din Sanihau
pintru un vecin, anum(e) Zahn, din velet 7152 <1643> sapt(emvrie) 20.
Arh. Nationale Bucurqti, M-rea Agathon, 11128, nr. 85. Rez., intr-un catastif din a doua
jumatate a sec. al XVIII-lea.

EDITH: Catalog, II, p. 340, nr. 1688 (rez.).

1643 (7152) septembrie 20

176

t CE V60 Mhl, KOCTMITHH gOrOdt, H 151pCMIV H Bead AKOpHHIJM l'AOTHTH,

Adecd au venit innaintea noastra Balan, feciorul


Varvarei, nepotul Grozei de Miceti, i Marco, feciorul Irinei de Telineti, gijdere
vandut a lor
nepot Grozei, de nime nevoiti, nice siliti, ce de a lor bundvoie,
direapt ocina i mo0e, din sat din Bumboteti, din giumatate de sat din partea
nrniilor, din a treia parte, doao parti. Acea au vandut dumisale, lui Toderaco
logoralul cel mare, dereptu optu galbeni, bani gata.
Deci, deaca am vadzut plata deplin(a) intru manule lui Balan i a varu-sau, lui
H ILICHATE POWKd shlg AHOpHHK.

Marco, nepotii Grozei, <a>lm tacut de la noi aiasta marturie i zapis, sa fie
dumisale de credinta i s aiba dumiialui a-(i) face dirse domnqti.
Si, pre mai mare credinta, am i iscliti ne-am pus i pecetile, ca s(a) s(e) tie.
netir(o) oFFis <7152/1643> con(rEmspie) r<20>.
g hic,
KOCTMITHH 11HWPO4t KOpHHK, HCICIA

p.>2.

t Barsan vornic <m. p.>2.


Buta vor(nic) <m. p.>.
fI3, IK4CH4HH POWKd AKOpHE(K) <M. p.>.

www.dacoromanica.ro

165

Arh. Nationale Chiinau, Fond 121, op. 1, f. 337, nr. 85. Orig., !Artie (31 x 20 cm), rupt la
Indoituri, doua sigilii melare, neclare.

EDITH: Moldova, VI, p. 73-75, nr. 25 (text slav dupa orig., trad. rom., Cu slove chirilice,
foto. la sfaritul volumului).
Rupt.
2 Sigiliu melar.

1643 (7152) septembrie 21

177

Dou ispisoace a lui Vasali voda, unul 7144 <1636> april(ie) 241 i altul din
7152 <1643> sapt(em)v(rie) in 22, ci sunt pi Vicoleni.
Arh. Nationale Iai, Documente, CDLXIX/51. Ment, Intr-o socotinta hotarnica" din 1849
iulie care privqte un mal ponorat, ci esti preste Jijia", mal pomenit In ispisoacele amintite.
I D.R.II., A, XXIII, p. 468, nr. 405 (ment.).

1643 (7152) septembrie 21

178

Cartea gospod din leat 7152 septemvr(ie) 21 de la domnul Vasilie v(oie)vod


catra Irimia Varnav i Mereuta Potarniche, poroncitoare pentru de a hotari pricina ci
urma ?rite megiqatele moai, Prajdtii i Barjovenii, i marturie hotarnica de la
numitai, aratatoare ea', la indreptarea desprtirii ci au facut acele megieate moii
pe hotarul cel batran, au inceput dentr-o movila din sus, la care sa inpreuna hotardle
ms*ilor Climetii, Barjovenii i Praj4tii, i au iqit cu pravatul acei despartiri
pentru Barjoveni i Prajati intr-alta movila din gios, la care sa inpreuna hotarale
moiilor Porcqtii, Negoeii i Prajatii.
Arh. Nationale Iai, Divanul domnesc, Tr. 1357, op. 1543, dos. 198, f. 42 v. Rez. (astazi, dupa

ce au fost schimbate cotele, sub cota corespondenta" nu se mai gasqte fila din dosarul care
cuprindea acest rez.).

179

<1643 (7152) dup septembrie 21>

Ieremia Varnav i Mere* Potarniche dau marturie hotarnica, in urma


poruncii domneti, pentru moiile Prajati i Barjoveni, tinutul Neamt.
Arh. Nationale Iai, Divanul domnesc, tr. 1357, op. 1543, dos. 198, f. 42 v. Deoarece fila nu se
mai gasqte in acest dosar, publican, aici, rez. facut de Nistor Ciocan.
Datat In functie de porunca domneasca (vezi doc. anterior).

166

www.dacoromanica.ro

180

1643 (7152) septembrie 24, Iasi

Ce

OrBO

MM, TOAEpAWKO

KEA

4Wr(0)4(E)TV,

rpmropio gptKE

KEA

AKOpHHK AOAHtH aEMAH, H 10pA,AKTE KEA crivrep, H TOMA KEA CTOAHHK, H


ASMHTptIWKO Itipaini KEA weLuv, H KACHATE ISAHVA REA wrrpep, H 1114AH KEA

Amain, H PEWpriE 11.14AH TpETT AWrOet(E)TV, H KOCTAH(THH) %Mt AKOpHHK,

norrep riattAv CVLIAKCKOH, H


HAKVA CHMHWHEA rrhpichnes C8LIAKCKOH H HHHr BoAtpH H KOHHH npriwia WT
AKop
r(o)cn(o),k(a)trh fro man(o)cTvi. Scriem i mdrturisim Cu ceastd
H

PEWpriE

110110K

AKOpHHK,

HATE

IllEnTEAHLI

scriso[so]are a noastrd cum au venit inaintea noastrd preutul Dodon din Ildlcni, de
a lui bundvoie, de nime nevoitu, nici asupritu, i au vandut a lui direaptd ocin(d) i

cumpdaturd, doao falci i giurratate de vii de la garMu, din Dealul lui ...2, Cu
pometi, i Cu pivniti i cu tot venitul. Acl vii au vdridut dumisal(e) lui Toader
Petriaico mareli dvornic de Tara de Sus dereptu o surd' de lei bdtuti; iard preutului
Dodon i-au fostu cumpardturd de la Dumitraco, feciorul lui Manule de Hdrldu.
Si s-au sculat dumnealui vornicul i au pldtit tot deplin acei bani ce mai sus
scriu, 100 lei bdtuti, btu mdna popei, lui Dodon, dinnaintea noastrd, a tuturor.

Deci noi, vadzandu a lor <de>3 bundvoie tocmal(d) i deplin(d) plat(d),


aijdere i de la noi am fa'cut aceastd scrisoare, sd-i fie dumisal(e) de credintd,
pand-i va faci i dirse domneti.
Si, mai pre mare credintd, pusu-ne-am i pecetile i am isalit cu mdnule noastre.
$i eu, Dumitraco, am scris 3HATH C(A)4.
Ov /11c, K(11) 4t)T(0) z3pHK <7152/1643> con(TEmKpiE) KA <24>
A(h)H(H).
113, TOAEpAWKO KEA AWr(0)4(E)T, HCKAA

p.>.

XptKE AHOp(HHK) <m. p.>.

113, 10pAAKH KEA MiliT(Ap) <M. p.>


113, TOMA 110CTEAHHK, KEA CTOANHK, HCKAA <m. p.>.

1I3, EACHATE 6c1H64 KEA wri(pep) <m. p.>5.


113, KOCTAH(THH) IlWrWAt KOpHHK, HCKAr <m. p.>.
113, 11114AH KEA apraew, HCKAA

<m. p.>.

113, rinupni 111(e)4.mi AWr(0)4.(E)T, HCKAA <m. p.>.


113, HAKVA CHMHOHEA WhpKIAAB, HCKAA <m. p.>.

<m. p.>.
113, Lag Illerrreimi norrep <m. p.>.
rHwprHe MWKOK KOpHHK HCKAA

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: f Pre viile de la popa


trei din sec. al XVIII-lea>: 7152 sept(embrie) 24;
Dodon din Dealul lui Vodd
Cotnariu. Ildrldu. S-au cercat; Onufrie.
Arh. Nationale Suceava, M-rea Puma, 1/31. Orig., hartie difolio (41,5 x 28 cm), filigran, rupt la
Indoituri.

www.dacoromanica.ro

167

Ia*i, Fotografii, XXVII/180 (foto.).

Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

EDITII: Dan, Puma, p. 207-208, nr. 4 (rez.); Tezaur sucevean, p. 153, nr. 405 (rez. dupA orig.).
I .1. Adica noi, Todera*co mare logofAt, *i Grigorie Urche mare vornic al TArii de Jos, *i
lurdachie mare spAtar, *i Toma mare stolnic, i Dumitra*co Iarali mare clucer, i Vasilie Banul mare
*etrar, i $tefan mare armas, *i Gheorghie $tefan al treilea logofat, i Costantin Ciogolea vornic,
$eptilici portar de cetatea Suceava, *i Nacul Simionel pArcAlab de
Gheorghie Motoc vornic, *i
Suceava, *i alti boieri i o*teni de frunte de la Curtea milostivirii sale domnul.
2 Loe liber.

3
4

0MiS.

sA se *tie".

5 'salt de dota ori.

1643 (7152) septembrie 24, Iasi

181

t Adecd eu, Furtuna ce-au fostu comis, scriu $i marturisescu cu cestu zapis al
mieu pentru o datorie ce am avut la Barnovschii vod(d) de pre ni$t(e) boj, care bol
mi-i-au luatu candu au cumparatu Ustiia. Pentr-acia, eu am grditu lui Barnovschii
vod(d) $i mi-au facutu $i mdriia sa carte la dumneaei, la Necoritoaie, sa-m(i) faca
plata pentru acei boj, iar dumneaei nu mi-i-au pldtitu. Apoi am graitu i mdriei sale,
lui Vas(i)lie vod(d), pentru ocinele giupansei Ii Necoritoaie, ca sd mi sd fac(a)
platd din ocinele ei. Deci mdriia sa vod(d) m-au miluitu cu toate ocinel(e) ei $i cu
ni$t(e) vii la Cotnariu, $i dintr-acle ocine au fostu miluitu mdriia sa vod(d) pre
Apostol Catargiul postelnicul cel mare cu un satu, anume Podraga, i cu
doaspradzci falci de vii la Cotnar, cu crame.
intr-acia, dumnealui logoftul cel mare, Gavrila$, vddzindu c simtu mo$ii
dumisale, n-au vrutu sd le lase pieitoare, ce au datu dumisali postelnicului ...I $i au
luatu pre mina dumisale satul Podraga. Si acele vii acmu mdriia sa vod(d) i cu tot
Divanul cu boiarii cei mari ne-au aflatu 146, de-m(i) va pdrea c iaste acel satu
acle vii mai bune decatu acei bani ce au dat logofa'tul Gavrila$ Catargiului,
dau banii i s le tiiu eu sau sa-m(i) dea dumnealui logoftul Gavrila$ bani(i) ce vor
socotic simtu mai bune acle vii $i acel satu.
intr-acia noi, de bunavoia mea, m-am tocmitu cu dumnealui, cu logofatul
Gavrila$, $i cu Velicico, $i mi-au datu trei sute $i cindzki de galbeni, bani buni
gata, intru mana mea, dinnaintea a multi boiari din Divanul mariei sale, lui vod(d),
ca s le hie dumilor sale mind i mo$ie, in vci.
$i mai pre mare credintd, mi-am pus $i pectea $i am $i iscdlitu cu mana mea,
sd le hie dumilor sale de credintd.
$i eu, Bodeiu diiac, am scris s sa $tie.

V Itic, n(t)t(o) ,0j5iig <7152/1643> an(renigpii) I. <24>.


(13.0QTUVU; Kolitg2
113,

p>3.

TWAIA NOCTEAHHK,

KEA

CTOANHK HCKAA;

intr-aceasta tocmald n(e)-am

prilej(i)t $i noi <m. p.>.


t Iov TQCLVCONU4 (?) <m. p.>.

168

www.dacoromanica.ro

p.>.

113, 116nAWKO, HCKAA

ALIATQL0.401.2u...7t0:65 <M. p.>.

Hic, Antoca martirizo <m. p.>6.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), X111/2 a, b. Orig., hrtie, filigran. un
sigiliu melar octogonal, al lui Fortuna, avnd in camp un scut baroc, incarcat cu un leu rampant. Cu o
copie de Andrei Dascovici din 1787 august 9.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLIX/3, f.

r., nr. 5(2) (rez. in izvodul mosiilor din

Moldova ale clirosului din Bucovina vandute la 27 septembrie 1804 lui Theodor von Mustia(a).
Inst. de 1st. ,.A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii XXVII/181 (foto. dupa orig. si dupa copie).

EDITII: Mazareanu, Catastih Putna, (f. 52, a). in Dan, Puma, p. 197, nr. 2 (rez., cu data
socotita in stilul de la 1 ianuarie).
I Loc liber in text.
Fortunas comis.
3 Sigiliu melar.
4 Ion Trantopu (?)
5 Dimitrios Filipos.
6 Aici, Antoca marturisesc; semnatura cu litere latine.
2

182

1643 (7152) septembrie 25, Iasi

CE

ors

MN,

ToAEpAWIC0

REA

AWr(0)4(E)T,

rAHrOpiE

XptRE

REA

A,04HtH 3EMAH, H ToaAEp IIETpHiltHKO REA Al3OpHHK


H rARpHA rETAIAN H frhpimnas C6LIARCKOH, H rEWpriE IKEA LIAWHHK, H

<AgOpHHK>I

10pra REA EHCTilapHHK, H TOMA REA CToAHHK, H

d 1.1

gEtt wrrpep, H 11.14.AH

BEA epmew, H PILIC0RHUM ilErAH ETopH A(W)rozt.(E)T, H rEWpriE 1.1.1E.fAH TpET(H)

A(W)r(0)4s(E)T,

HWHAWKo

nocTEAHHK,

KOCTAHTHH

110rOAA

AROpHHK,

MOU,OK
ARopHHK H HHH)( RoAApH WT Atop r(0)C11(0),k(H)Ht Er(0)
M(H)40)CT(101. Scriem i mdrturisim Cu ceastd scrisoare a noastrd pentru o
datorie ce au avut Furtuna ce-au fostu comis la Bdrnovschi vodd de pre ni0 boi,
cari boj i-au dat adrnovschi vod(d), andu au cumpdrat Ustiia i au fostu ldsat sd-i

rEWpriE

fac(d) plata boilor giupneasa Nicoritoaie hdtmdneasa, cum au ar<dt>2at Furtuna


comisul i carte de la adrnovschi vod(d), scriindu la dumneai
fac(d) platd
acelor boi, lard ea nemic nu i-au dat. lard acmu, Furtuna comisul au grdit mdriei

sale domnu nostru, lui Vasilie voievoda, pentru ocinile giupnsei Nicoritoaie
hdtmdnsei ca sd i s fac(d) plata acelor boi din ocinel(e) ei.
Deci mdriia sa, domnu nostru, socotit-au giudeti direptu, de vrme ce au ldsat
Bdrnovschi vod(d) i au fcut i carte la giu<pa>2neasa Nicoritoaie
fac(d) plata
boilor, i nu i-au fcut, sd aibd a tin ocinel(e) i viile ai Nicoritoaie.

intr-acea, Furtuna comisul alte ocine n-au aflat, numai satul Podraga, la
Dorolioiu, i doaosprddzci falci di vii la Cotnari i Inca i acle au fostu dat i
miluit mdriia sa vod(d) pre Apostol Catargiul ce au fostu postelnic mare, cu acel sat
i cu acle vii.

www.dacoromanica.ro

169

intr-acea, dumnealui Gavrila logoftul cel mare i Cu fiiu sdu, cu Velicico, i Cu


alti cuconi a dumisale, vddzindu cum acle ocine sintu direaptd moie a lor, n-au vrut

sd le las(e) piitoare, i au dat Catargiului postelnicului ...3 ugh(i), bani gata. $i -au
rdscumpdrat satul Podraga i acle vii de la Cotnari i le-au luat pr<e sam>4a dumisale.

Acmu, mdriia sa vod(d), depreund cu Ko>4t Svatul mdriei sal(e), socotit-au5


i aea Ii s-au aflat lge, de-i va pdrea Furtunei c sintu mai bune acel sat i acle
intoarcd acei
vii, dect acei bani ce-au dat logoftul Gavrila postelnicului,
bani i sa tie el satul Podraga i acle vii, sau cu ci vor fi mai bune, sd-i mai dea
logortul Gavrila Furtunei comis.
intr-acea, dumnealui Furtuna comisul, de bundvoia lui, s-au tocmit dinaintea

mdriei sale, domnu nostru, i dinaintea noastrd, cu dumnealui, cu Gavrila


log(o)f(dtul) i cucunii dumisale, i au dat trei sute i cincidzki de galbeni buni
Furtunei, dinnainteas a noastrd, a tuturor.
Deci i noi, vddzndu de a ion bundvoie tocmal(d) i plat(d) deplin(), precum

s-au [s-au] socotit, i de la noi fcut-am dumisal(e), lui Gavrila log(o)f(dtul) i


cuconilor dumisal(e) acestd carte de mdrturie, sd-i fie dumisale [dumisale].
$i, mai pre mare credinte, pusu-ne-am i pecetil(e) i am iscdlit.
Si eu, Dumitraco cdmdraul, am scris, A c(t) 3turr6.
O Itic, g(t) detiro zajiiig <7152/1643> conT(EmEpTE)
<25>.
tI3, TOAEpAWKO HEA dwr(o)t(E)T <m. p.>.
XptKE AKOpHHK HCKAA <In. p.>.

tia, HETpHlitHKO AKOpHHK, HCKAr <M. p.>.


t13, rilKpHA rETMAH <111. p.>.
10prd KEA litiCTtHHK <m. p.>.
f13, TOMA flOCTEAHHK, KEA CTOAHHK, HCKAA <ftl. p.>.
HWHAWKO flOCTEMIHK HCKAA <M. p.>.

113, l'Hoprid 111644H 4wr(o)45.(0T, IICKAA <m. p.>.


f13, IldCHATE ISAHBA Kit% wEi(pdp) <m. p.>.
WEeSAH SEA dpmew, HCKAA <m. p.>.
t13, KOCTAHTHH 110r0At KOpHHK

<m. p.>.

PHOpril MOUOK KOpHHK, HCKAA <In. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), 111/235 a. Orig., hrtie, filigran. Cu o
copie de Andrei Dascovici din anul 1787, august 9; (ibidem, 111/235 b).

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLIX/3, f. 3 r., nr. 5(2) (rez. In izvodul mosiilor din
Moldova ale clirosului din Bucovina vandute la 27 septembrie 1804 lui Theodor von MustiatA).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol", Fotografii XXVII/182 (foto. dupa orig. si dupa copie).

la numele proprii feminine, In


EDITII: loan Tanoviceanu, Articolul antepus ei, ai,
"Arhiva", VIII, 1897, nr. 5-6, p. 322; Mazareanu, Catastih Putna, (f. 52, a), In Dan, Puma, p. 197,
nr. 3 (rez., cu data socotita In stilul de la 1 ianuarie).

t Adicd noi, Toderasco mare logofat, i Grigorie Urche mare vornic al Tarii de Jos, si
Toader Petriaico mare vornic al Tarii de Sus, si Gavril hatman si parcalab de Suceava, i Gheorghie
mare ceasnic, si Iurga mare vistiernic, si Toma mare stolnic, i Banul mare setrar, i $tefan mare
170

www.dacoromanica.ro

arma, i Incovita Cehan al doilea logofat, i Gheorghie $tefan al treilea logofat, i Iona.5co postelnic,
Costantin Ciogolea vomic, i Gheorghie Motoc vomic i alti boieri de la Curtea milostivirii sale
domnul.

2i

3 Loc alb In text.


Rupt.
5 Slova 6, modificata dintr-un M.

5 Din", scris deasupra rndului.


6 sA se tie".

1643 (7152) septembrie 25, Iasi

183

t w ILICHAiE 110EIKOArl, 15(0)*I10 411)(0)CTI10, r(o)cn(o),k(Opt ,3EMAH


filwiimscicoa. Adeca au venit innaintea noastra 5i innaintea alor notri moldoveneti

bojar, la cei mari 5i la cei mici, boiarinul nostru, Furtuna comisul, 5i s-au jaluit Cu
mare jaloba pentru o datorie ce-au avut la Barnovschi vod(a) de pre niti boj ce i-au
pldteasca
luat candu au cumparat Ustiia 5i au fostu lasat Barnovschi vod(a) ca
acei boj giupaneas(a) Nicoritoaie hatmaneasa, cum au aratat Furtuna 5i carte de la

Barnovschi vod(a), scriindu ca s-i faca plata boilor Nicoritoaie, 5i nu i-au dat
nemic. Deci acmu, Furtuna comisul, vadzandu c giupaneasa Nicoritoaie iaste
pribaga in Tara Le5asca 5i are ocine aicea in tara, cerut-au la noi lge ca sa-i
facem plata boilor din ocinel(e) ei.
intr-acea, domniia mea 5i cu tot al nostru Svat, cu boiarii peal, socotit-am
dupa scrisoare lui Barnovschi vod(a), car scrie la Nicoritoaie, sa-i facd plata boilor
algem 5i lui din ocinel(e) ai Nicoritoaie sa i s fac(a) plat(a). Deci alte ocine
nu s-au aflat far(a) satul Podraga, la Dorohoi, 5i 12 falci de vie la Cotnari. fried i
acle le-am fostu dat 5i am miluit domniia mea pre Apostol Catargiul postelnic.
Dup acea, dumnealui al nostru credincios boiarin, Gavrila logof(a)t(u)1,

vadzandu ca le sintu Ion mo5ie acle ocine ai Nicoritoaie, n-au vrut sa le las(e)
pietoare, ce au dat dumnealui ...I ugh(i) in mana postelnicului Catargiului 5i au
rscumparat acel sat, Podraga, 5i acle vii de la Cotnari, dinnaintea noastra. Acmu,
iara5(i) am socotit cu giudeti dirept 5i aea le-am aflat lor lge direapta, de-i va
parea Furtunei comisul ca iaste mai bun acel sat 5i ac<le>2 12 falci de vie, decatu
acei bani ce au dat logofkul Gavrila. postelnicului celui mare, sa-i dea Furtuna
logoratului 5i s tie el satul 5i acle 12 falci de vie de la Cotnari sau cu ce vor afla
ca sintu mai bune de acei bani, sa-i mai dea logofatul Gavrila5 Furtunei.

intr-acea, Furtuna comisul, de bun(d)voia lui, s-au tocmit cu dumnealui


Gavrila5 log(o)f(a)t(u)1 5i au dat Furtunei