Sunteți pe pagina 1din 2

1

Cuplul rczistent poate Ii creat pe cole mecanzca cu ajutorul


unor elemente elastice, pe calc magne~ica sau electricii.
Asadar echipajul mobil se roteste sub actiunea simultanii a
cuplului activ ~i a cuplului rezisteut pina cind acosta din urrna,
crescind cu unghiul de retire, cgaleaza cuplul activ. Unghiul de
retire pentru care se obtine echilibrul se numeste det.'iatie lJel'
manentii. Pozitia de echilibru se caracterizeaza deci prin aceea cli
Sun1(.1cupluiilor care actioneaza asupra echipajului mob.l este nula.
Daca se neglijeazii tntr-o prima
aproximatie
cuplul de Irecari,
aceasta conditie se scrie :

:\-1. - M r =
0,
101'

Inlocuindu-se
se ob~ine :

in aceasta

rela~ie eele doua cuplwj cu expl'esii.le

de 1.ll1de:

Aceasti:i iunetie exprima dependen\n dC\'ia~iei a :l cchipajului


mobil de mih'imea de masurat X ~i repre7.inta caracteristic.a :de
transfer stat.ica a apa7'ateL01' de l1ul,<;ttr(lt analogice, In acela~i timp
poale ii considerata ~i ca 0 camcteri.sticiL a sciidi, deoal'ece dctcl'
mina u~ezarea l'elativa a repel'elol' pe scara,
La aparatele 1a care echipajul
mobil se reazeln5 pc -lagarc
Opal' frediri care dau na~tere unlll cllplu do frec<ll'(" orientat
tn
sens opus rotil'ii. Ca eJect al acestul cuplu, echipajul mobil se
c;tabile~te 18 pozitia de echilibru ceva mai lnainte decit In ~zu]
Iipsei IJ'ecArii. Valoarea cuplU!ui de il'ecari, stabilita eXl-'rimentc\],
este detcnninata
de greut.atea echipajului
mobil ~i de materialul
~i starea suprafc~ei lagarelor $i pivotilol',

B. Clasificarea aparatefor de masurat analogice

.,

- aparatee magnetoelectrice, care folosesc interactiunea


dintre cimpul unui magnet permanent si una sau mai multe
bobine parcurse de curenti continui ; dupa cum este
mobila bobina sau magnetul

permanent, aceste aparate se subimpart in aparate cu


cadru. mobil si aparate cu magnet mobil ;
- apw'ate je1'omagnetice (cu Iier mobil), care contin
0 piesa mobila din Iier supusa actiunii cimpului unei
bobine fixe parcursa de curent sau a cimpului unei
piese .Iixe din Iier magnetizat
de curent :
ap(t7'ate electrodinomice,
care
Iolosesc
actiunea
fortelor elec Irodinamice
care se exercita lnh'(' bobinele
fixe
si
mobile
parcurse, de curenti
;
.
apamte
fe?'odinam.ice,
care
:[unc~io11al sint
asemaniHoan:~
cu, ce)e
e1ectrodinamice,
ac~iunile
electL'odinamice
fiind sporite
pdn folosi1:ea de piese .
[erornagnetice
af:;ezate 111 calea
liniiJOl' de drop
magnetice;
-Cl.pa.rate de inductie, care folosesc interactiunea
dintl'e cim purile magnetice pl'oduse de una sau mai
IT'lUItebobine fixe pareurse, de cw'en~i altemaiivi ~i
curentii indu~i de ace~tia III piese conduc tocu'e mobile;
aparate eleci'rost(ltice, care
fW'lctioneaza
sub
actil.lnea fo1' telor clectrostntice
care se exercita
intre
piese metalice
fixe ~i mo-, bile i'ntl'e care exista. 0
diferenta de potential electric;
- apm'aCe tennice eu :~r cald, a dirol' fLtnc~ionare se
bazeaza
pe dilatarea fi1'e10r indilzite de curentul de masul'at;
- apamte bimetaUce, in care se folose~te defonnarea
ul1ei lame din bimetal datodta InciHzirii sale dil'ecte sau
indil'ecte de ditre curentul de masurat ;
- aparate CtL te7'pwcu,plu" iu care se masocu'a cu
ajutol'ul unui
npal'at
magnetoelectri.e
tensiunea
electromotOa.re a unui termc) euplu fnciHzit de curentul de
masur-at;
apa1'ate Ctt 1'ed?'eso7', care sint formate
dintl'-un
apl:11'at de rn~surat
magnetoelectric
asociat eu un
dispozitiv
redl'esoI', eu aju torul earora
se masoadi 1
cUl'euti sau tensiuni alternative;
se
Ct Zam,e vibrant,e, a carol' functionare
bazeaza
apa1'ate
L
.16

pe ac~iunea unui electromagnet


de cUl'ent alternativ,
combinat S~1.l
nccombinat cu un magnet, asupl'a unoI' lamele
metalice care intra in rezouan.t;a,
Pri ncipi 1.11 de functionare
a dispozitivuJui
de
masurat
este in dic~t pe cadrallul iiedirui
aparat de
masurat
electdc,
prin difel'ite Nimboluri (aratate
in
tabela 2,1), In afal'a de aceasta, pe cadran.
"0 mai inscriptioneazii
uuitatea de roasura, natura
cUrentului, c1asa do precizie, poz'it}a normaHi de
fllnc~ionare, tensiunea de incercare' (lielectrka,
y-aJ.ol'ile
nominale, marca iabricii
constructoare
etc,'
11'