Sunteți pe pagina 1din 8
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA CONSILIUL NATIONAL PENTRU STIINTA $I TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN EDITIE OFICIALA ARMAT STANDARD DE STAT PODURI DE CALE FERATA $1 S0SEA APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN STAS 10167-83 Intocuieste : STAS 10137-15 Clasificarea alfanumeric& DE Ga STANDARDIZARE Road and railway bridges Ponts de chemin de fer ct routiers Moers sxeasnoxopommue REINFORCED NEOPRENE APPAREILS D’APPUL EN BEARING BLOCKS NEOPRENE ARME 1 GENERALITATI LA Obiect si domeniu de aplicare _ 1 nroceetine YCIPONCTBA ONOPHEIE HEO- HPEHOBLIE” APMIPOBAHHBIE Prezentul standard se refer la aparatele de reazem aledtuite din straturi succesive de neopren si table de otel, folosite la rezemarea suprastrueturilor podurilor de cale feratd gi gosea, precum gi la rezemarea altor Iueriyi industriale. Prevederile prezentului standard nu se refer la dispozitivele de ancorare a aparatelor de reazem gi nici la cele de limitare a deformatiilor tangentiale. 12 Aparatele de reazem din neopren armat sint reazeme deformabile; cele alekwuite din- tr-unul sau doua straturi intermediare de neopren pot fi considerate ca reazeme fixe, in limitele de deplasare admise de suprastructuri. 13 Aparatele de reazem conform prezentului standard pot fi utilizate la temperaturi de exploatare cuprinse in intervalul 35... +50°C. 14 Prescriptiile referitoare la montarea aparatelor de reavem sint date in anexa A, iar cele referitoare la supravegherea gi intrefinerea lor in anexa B. 1.5 Aparatele de reazem din neopren se execut’ de unititi specializate, dotate en instalayii corespunzatoare. JAprobat de: eat INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Flaborat initial in 1975 vigoare = Str. Roma nr. 32-34 BUCURESTI Revizuit tn 1983 1983-12-01 ‘Telex 11312 CNST R STAS 10167-83 -2- 2 CONDITIL TEHNICE DE CALITATE 21 Forma Forma aparatelor de reazem din neopren armat este conform fig. 1. Ax perpendieuiar pe ant Tongitvdinal al podviat Ax panalel ev au! longitedinal 1 1 — straluri interaediare din neopren ; 2 — tabli din ofel; 4 — steaturi de protectie din neoprem Fig 1 22 — Dimensiuni 2.2.1 Dimensiunile aparatelor de reazean sint conform normelor tehnice dimensionale. Stabilirea dimensiuniler se face avind in vedere prevedorile dela pet. 2.2.2. . .2.2.10 sizegle- mentarile tehnice specifiee, Iuindu-se_in considerare incitredrile verticale si orizontale, deforma- fille liniare si de rotiri, ast¥el ineit aparatele de reazem si indeplineasci condifiile de rezisten{i $i stabilitate (lunecare, flambaj, desprinderea colfurilor ete.). 22.2 Grosimea straturilor intermediare de neopren este de 8...12 mm se recomand’ grosi- mea minim’. Grosimea tablelor de ofel este de 2...5 mm. 2.2.3 Calculul aparatelor de reazem se face luind in considerare acjiunile determinate conform STAS 1489-78; STAS 1545-80 si STAS 10101/OB-78. 2.2.4 Valoarea maxim’ admisii a presiunii medii o,, pe aparatul de reazem este : 15 N/mmé (150 kgffem*) din incireiri limit& (de caleul) ; 12 N/mm? (120 kgtfem®) din incirciri de exploatare (normate). 22.5 Valoarea minimi a presiunii medii ¢,, pe aparatul de reazem din inciredri de exploatare (normate) este de 2 Nfmm® (20 kgijem*). 2.2.6 Dimensionarca aparatulni de reazem se face la sectiunea plan% totali. 2.2.7 Deformatia unghiulari a aparatelor de reazem se calculeaai, eu relafia : tera @ —3- STAS 10167-8: in care: u _deformatia orizontali sub actitmea forfelor orizontale, in centimetzi ; P=3h 4, grosimea stratului intermediar din neopren, in centimetri. Valoarea pentru tg y se limiteazi la : 0,9 in cazul inekrcirilor limit (de caleul); 0,7 in cazul incireirilor de exploatare (normate). 2.2.8 Modulul de elasticitate transversal G are valoarea : 11...1,3 N/mm? (11...13 kgf/em*) pentru inedrediri aplicate lent (permanente gi temporare de lungi durata); 2,2...2,6 Njmm* (22...26 kgfjem?) pentru inedresri aplieate rapid (temporare de seurti durati si excepfionale). Modulul de elasticitate transversal G se determin’ cu relafia : ; ant Hf N/mm? (kgifem*) @) igy Aw in care : + conform pet. 2.2.9, in newton pe milimetru pitrat (kilogram forti pe centimetra piitrat) tgy conform pet. 2.2.7. . H forta orizontali (tangentia (kilogram fort); din incireiiri de exploatare (normate), in newton. A aria secfiunii orizontule a aparatului de reazem, in milimetri pitrafi (centimetri patrati) 5 . Tsiu conform pet. 2.2.7 2.2.9 Efortul unitar tangential + se limiteazi Ia valoarea : : Heo (3) 22.10 La ealeulul deformafiilor aparatelor de reazem si al solicitarilor care rezulti din acestea. trebuie si se tink seama de temperatura de montare a lor. 2.3 Abateri limita 23.1 Abaterea limita Ja grosimea unui strat de neopren este de ;0,5 mm; aceasti abatere nu xe poate cumula pe inaltimen aparatului de reazem. 2.3.2 Abaterea limiti la grosime a unei table de ofel este conform STAS 1946-69 san standar- delor de produs. Abaterea limit la planitate a unei table de otel este de 0,5 mm. 2.3.3 Abaterile la dimensiunile aparatelor de reazem (fig. 1) sint: — pentra a sib: +5 mm; — pentru h: £0,5 mm, dack 10 > 0,9) se vor lua nsisuti de orizontalizare a rezemari. A'S La podurile la care nu se realizeai presiunea minim pe aparat de 20 kgtfem? din inedredri permanente este necesar si se asigure aderenta aparatelor de reazem la infrastructuri si suprastructuri pentru a se impicdien alunecarea lor A9 — Abater de montaj la pozitia in plan este de 5 mm, iar la paralelism de 4; 1 mm. A 10 Este interzisi folosirew in locul unui aparat de reazem a douk sau mai multe aparate suprapuse sau montate akiturat: in axul longitudinal al podului. Se admite agezarea, alituratz, in sens transversal podului a dou aparate de reazem identice eu condifia ea laturile mari sii fie paralele cu axul de rezemare. nen “oo V—_—_—_————— eee ANEXA B SUPRAVEGHEREA §1 INTRETINEREA APARATELOR DE REAZEM Bi Supravegherea comportiirii in timp a aparatelor de reazem consti in verificarea peri- odie a acestora, conform reglementirilor tehnice in vigoare. B2_ La intrefinere se vor lua misuri de curitire trimestriali a aparatelor de reazem sia spafiilor invecinate de gunoaie, noroi si vegetatie. B3__ In timpul exploatirii acestor aparate se va evita contuctul indelungat cu grisimi, a organici sau produse petroliere care sint considerate medii agresive; in acest seop sevor Ina mi- suri corespunzitoare de protectie. Elaborat de: MINISTERUL TRANSPORTURILOR $1 Cotaborators : TELECOMUNICATILOR — Ministerul ‘Transporturiior si Telecomunicatiilor — Institutul de cercetari s1 proiectiri tehnologicice in tran- Direclia drumurilor sporturi ~ Centrala de constructit eit ferate Responsabilul proiectului ; ing Eugen Miron — Tnstitutul de protectiri transporturi auto, navale, Redaetat final: Institutul roman de standardizare aeriene Servieiul construcfil, materiale de constructil si ceonomie — Institutul de proiectari eal ferate forestiera = Intreprinderea de drumuri si paduri Bucuresti Ing. Magda toneseu

S-ar putea să vă placă și