Sunteți pe pagina 1din 5

I urrursrnnu[.

I EBUCATInI

INSPECTORATUL
SCOLAR
AL[/UNICIPI
IBUCURESTI : C g n C g t , { x l t
ULU
fi:.\ .ii+

dt

l Tlf\lHI{E"I'ULUI

gtsl'*nTuLt",t

Nr. Nlld.Z r ,$ , \o.. 2oro


REGULAMENT PRIVIND DEPUNEREADECLARATIILOR DE
AVERE SI DECLARATIILOR DE INTERESE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Art. 1:
In conformitate cu art. 1 alin. (1) pct. 31 si pct. 32 din Legea nr.
176/2010 privind integritatea in exercitqreafunctiilor si demnitatilor
publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind
infiinlarea, organizarea Si funclionarea Agenliei Nalionale de Integritate,
precum si pentru modificarea si completareaaltor acte normative si cu nota
MECT nr. 24AG/14.01.2008,urmdtoarelecategorii de persoaneau obligalia
declardriiaverii qi a intereselor:inspectorulscolargeneral,inspectoriiscolari
generali adjuncti, directorul Casei Corpului Didactic, inspectorii scolari,
directorii, directorii adjuncti, persoanelece ocupa functii nedidactice de
conducereprecumsi functionariipublici din sistemulde invatamant.
Art.2:
Declaraliile de avereqi declaraliilede interesese completeazS,
potrivit
anexelornr. I qi ? li se trimit Agenliei copii certificate,impreundcu codul
numericpersonalal declarantului.
Art.3
(1) Declaraliile de avere gi declaratiile de interese reprezintd acte
personale,putdnd fi rectificate numai in condiliile prevdntte de Legea nr.
17612010.
(2) Declaraliile de avere se fac in scris, pe propria rdspundere,gi
cuprinddrepturilegi obligaliile declarantului,ale sofului/soliei,precumqi ale
copiilor afla[i in intrelinere,potrivit anexeinr. 1.
(3) Declaraliile de interesese fac in scris, pe propria rdspundere,gi
cuprind funcliile qi activitdlile prevdzutein anexanr. 2, potrivit prevederilor

Legii nr. 161/2003privind unele mdsuripentru asigurareatransparenleiin


exercitareademnitdlilorpublice,a funcliilor publice qi in mediul de afaceri,
prevenirea gi sancfionareacorupfiei, cu modificarile gi complet6rile
ulterioare.
Art.4
Persoanelecare indeplinescfunctiile precizatela art. I vor depune
declaratiilede averesi declaratiilede interesela secretariatul
Inspectoratului
Scolaral Municipiului Bucuresti.
Art.5
(l) Comisia desemnatade catre Inspectorul scolar general al
InspectoratuluiScolar al Municipiului Bucuresti sa puna in aplicare
prevederileLegii 17612010
areurmatoarea
componenta:
Presedinte:
inspectorscolargeneral
Vicepresedinte: inspector scolar general adjunct responsabil cu
managementulresurselorumane
Secretar: secretarulISMB
informaticianISMB, inspectorgcolarimagine,relatii cu presa,
Membri:
altepersoanedesemnate
de conducatorulinstitutiei.
(2)In exercitarea atribufiilor prev[zute de prezenta regulament,
persoaneledesemnatesunt subordonatedirect conducdtoruluiinstituliei
respective,care rdspundepentru desfdgurarea
in bune condilii a activitalii
acestora.
An.6
(1) Atribufiile persoanelor
desemnate
la art. 5 sunturmdtoarele:
primesc,
a)
inregistreazd
declara{iilede avereqi declaratiilede interese
qi elibereazdimediatdepundtoruluio dovaddde primire;
b) la cerere,pun la dispoziliapersonaluluiformulareledeclaratiilorde
avereqi de interese;
c) oferd consultanfdpentru completareacorectd a rubricilor din
declaraliigi pentru depunereain termena acestora;
d) evidenliazddeclaraliile de avere gi declarafiile de interesein
registre speciale,cu caracterpublic, denumite Registrul declaragiilorde
avereqi Registruldeclaraliilorde interese,al cdror model se stabileqteprin
hotbrdrea Guvemului,la propunereaAgenfiei;
e) asigur[ afigarea gi menlinerea declara{iilor de avere qi ale
declaraliilorde interese,prevdzutein anexelenr. I $i 2, pe paginade internet
a instituliei,daci aceastaexistS,sau la avizierul propriu, in termende cel

mult 30 de zile de la primire,,prin anonimizarea


adreseiimobilelordeclarate,
cu exceplialocalitdlii undesunt situate,adreseiinstitulieicareadministreaz[
activele financiare,a codului numeric personal,precum qi a semndturii.
Declara{iilede avere qi declara{iilede interesese pdstreazdpe pagina de
interneta instituliei qi a Agenliei pe toati durata exercitdrii funcliei sau
mandatuluiqi 3 ani dupi incetareaacestoraqi se arhiveazd,
potrivit legii;
fl trimit Agen{iei,in vedereaindepliniriiatribuliilor de evaluare,copii
certificateale declarafiilorde averegi ale declara{iilorde interesedepuseqi
cdteo copiecertificatda registrelorspecialeprevizute la lit. d), in termende
cel mult 10 zile de la primireaacestora;
g) intocmesc,dupd expirareatermenului de depunere,o listd cu
persoanele
carenu au depusdeclaraliilede avereqi declaraliilede interesein
acesttermenqi informeazdde indatbacestepersoane,solicitAndu-le
un punct
de vederein termende 10 zile lucrdtoare;
h) acorddconsultanldreferitor la confinutulqi aplicareaprevederilor
legaleprivind declarareaqi evaluareaaverii,a conflictelorde intereseqi a
incompatibilitalilorgi intocmescnote de opinie in acestsens,la solicitarea
persoanelor care au obligalia depunerii declara{iilor de avere gi a
declarafiilorde interese.
(2) Lista definitivd cu persoanelecare nu au depusin termensau au
depuscu intArzieredeclaraliilede averegi declarafiilede interese,insolitdde
punctelede vedereprimite, se transmiteAgenliei pdndla datade 1 augusta
aceluiagian.
Art.7
(1) Dacd,in termende 10 zile de la primireadeclarafieide avereqi a
declarafieide interese,persoaneleresponsabilepotrivit prevederilorart. 5
alin. (1) sesizeazideficienle in completareaacestora,vor recomanda,in
scris,pe bazd de semndturdsau scrisoarerecomandatd,
persoaneiin cauzd
rectificareadeclarafieide avereqi/saua declaralieide interese,in termende
cel mult 30 de zile de la transmiterearecomanddrii.Rectificareadeclarafiei
poatefi iniliatd qi de cdtrepersoanele
prevdzutela art. l, in termende 40 de
zile de la depunereainiliald. Declarafiade avereqi/saudeclara{iade interese
justificative.
rectificati pot/poatefi insofite/insolitd
de documente
(2) Declaraliade avere gi/saudeclaraliade interesedepuse/depusd,
impreund cu documentelejustificative, se trimit/se trimite de indatd
Agenliei,in copiecertificatd.
3) PAndla expirareatermenuluide depunerea declaratieide avere
gi/sau a declaraliei de interese rectificate, Agenlia nu poate declanqa

procedurileprevdzutede prezentalege, in condiliile in care sunt depusein


tennenullegal.
Art.8
( 1) Declaraliilede averegi declarafiilede interesese depunin termen
de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii in funcfie ori de la data
inceperiiactivitAtii.
(2) Persoaneleprevdzutede Legea 17612010au obligalia s6 depund
sau sd actualizezedeclarafiilede avere qi declaraliile de intereseanual, cel
mai tdrziu la datade 15 iunie. Declarafiilede averese intocmescdupdcum
urmeazd.:pentru anul fiscal anterior incheiat la 31 decembrie, in cazul
veniturilor,respectivsitualia la data declardriipentru celelaltecapitoledin
potrivit aneleiJrl',.1.Persoanele
declara{ie,
suspendate
din exerciful funcliei
sau al demnitdliipublice pentruo perioadbce acoperi integralun an fiscal
vor actualizadeclaratiile in termen de 30 de zile de la data incetdrii
suspenddri,i.
(3) In termende cel mult 30 de zile de la data incheierii mandatului
prevdzutede prezentalege au obliga{ia
saua incetdriiactivitdlii,persoanele
s5 depundnoi declarafiide averegi declaraliide interese.
(a) In termen de 30 de zile de la data intrdrii in vigoare a Legii
persoanele
17612010,
carenu aveauobligaliade a depunedeclarafiade avere
gi declaraliade intereseqi pentru care legea mentionatastabileqteaceasti
obligafie,trebuiesd depundacestedeclarafii,potrivit legii.
Art. 9
Dispoziliile privind definilia conflictului de interese, precum gi
obligaliile ce decurg pentru persoanelesupusedispoziliilor legale privind
conflictele de interese sunt cele cuprinse in Co0stitr"rlie,in l-ggeil-_qr,
1il120A3,cu modificdrile gi completdrileulterioare,precum qi in alte acte
normative.
Art. 10:
Faptapersoanelorcare,cu intenfie,depundeclara{iide averecarenu
corespundadevdrului constituie infractiuneade fals in declaralii qi se
pedepsegte
potrivit Cociului 1:9nal.
Art. 1l
(1) Nerespectareaobligafiei de a rbspunde solicitirilor Agenfiei,
prevdzutede Legea 17612010,
se sancfioneazd
cu amenddcivila de 200 lei
pentrufiecarezi de intdrziere.Sesizareainstanfeise face de cdtreinspectorul
de integritatedin cadrulAgenfiei.

(2) Nedepunereadeclaraliilor de averegi a declaraliilor de interesein


termenele prevdzute de Legea 17612010,precum gi nedeclararea,in
declaraliaintocmitd potrivit anexeinr. 1, a cuantumuluiveniturilor realizate,
sau declarareaacestoracu trimitere la alte inscrisuri constituiecontravenlie
gi se sanc[ioneazd
cu amenddde la 50 lei la 2.000 lei. Agenlia poatedeclanga
din oficiu procedurade evaluare.
(3) Nerespectareaobligajiilor prevdzutela art. 6 de cdtre persoanele
responsabilecu implementarea prevederilor Legea 17612010constituie
contravenliegi se sancfioneazd,
cu amenddde la 50 lei la 2.000 lei. Aceeagi
sancliune se aplicd qi conducdtoruluiISMB, dacd acestanu indeplineqte
obligaliile prevdzutede Legea 17612010.
(4) Neaplicarea sancliunii disciplinare sau neconstatareaincetbrii
funcfiei publice, dupd caz, atuncicdnd actul de constatarea rdmasdefinitiv,
constituiecontravenliegi se sanclioneazdcu amenddde la 50 lei la 2.000 lei,
dacdfaptanu constituie infracfiune.
A1L.l2
Persoanele desemnate potrivit art. 5 vor asigura implemenlarea
prevederilorLegii 17612010si a prezentuluiregulamentqi vor introducein
regulamentele de ordine interioard prevederi detaliate privitoare la
declarareaaverii, declarareaintereselorqi a incompatibilitdlilor, adaptate
specificului respectivei institulii, care vor fi aduse la cunogtinld tuturor
angajalilorimpreundcu prevederileLegii 17612010.
Art. 13
Prevederileprezentuluiregulamentse completeazacu cele ale Legii
nr. 17612010privind integritatea in exercitareafunctiilor si demnitatilor
publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind
tnfiinlarea, organizarea Si funclionarea Agenliei Nalionale de Integritate,
precum si pentru modificareasi completareaaltor acte normativ , ale I.,egii
nr. 161120A3privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei tn
exercitarea demnitd{ilor publice, a funcliilor publice Si in mediul de afaceri,
prevenirea Si sanclionarea corupliei.

Alexa