Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. ...... din data de 24.10.2016

1. Prezentul contract se incheie intre:


S.C. CONFEX SRL, cu sediul social n cu sediul social n: Str. Locomotivei, nr 3, Calarasi, Judet
Calarasi, telefon 0721375291, e-mail: confex_calarasi@yahoo.com, nregistrat la Registrul
Comerului cu nr. J51/552/13.11.2003, C.U.I. 15904770, RO03PIRB1200717536001000, deschis la
banca PIRAEUS BANK, reprezentat prin Oelea Daniela, Administrator , n calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte
i
DANTE INTERNATIONAL SA, cu sediul social n os. Virtuii, nr. 148, Bucureti, judeul
Bucureti, nregistrat la Registrul Comerului cu nr. J40 /372 /2002, C.I.F. 14399840, avnd Cod
IBAN: ...........................deschis la .................................., reprezentat prin .......................... ..............,
in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica
in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de
baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor
poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internationala de Comert (CIC);
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre
parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul Aer Condiionat, conform ofertei ataate
prezentului contract, in perioada convenita, conform prezentului contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, in
modalitatea prevazuta la pct. 5.
5. Pretul contractului
5.1. - Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate este de 2.958,32 lei + TVA.
5.2. - Achizitorul va plti preul produselor mai sus mentionate la livrare.
5.3. Plata se va realiza prin virament bancar.
6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de la data semnarii i pana la data de 04.11.2016
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului, care fac parte din acesta si se constituie ca anexe, sunt:
- oferta furnizorului
- proces-verbal de predare primire;
- facturi fiscale;
- certificat de garantie.
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform celor precizate in prezentul contract.
9.2. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele pn la data de 04.11.2016.
9.3. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de furnizarea produselelor si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, rezultate din eviciune.
9.4. Furnizorul rspunde pentru orice vicii ascunse cu sau fr intenie, constatate dup recep ia
final a produselor.
10. Obligatiile principale ale Achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor conform punctului 5 din prezentul
contract.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
2

11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce o cota procentuala de 0,1% pe zi din
pretul contractului, aspect pe care il va notifica Furnizorului.
11.2. - In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile asumate la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, penalitati, de 0,1% pe zi din pretul
contractului.
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4. - Denuntarea poate fi exercitata de oricare dintre parti, atat timp cat executarea contractului
nu a inceput.
11.5. - Denuntarea nu va produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs
de executare.
11.6. - Daca una din parti nu a executat oricare din obligatiile care ii revin din contract, cealalta
parte este indreptatita sa exercite urmatoarele drepturi:
a) sa ceara executarea obligatiilor celeilalte parti;
b) sa acorde un termen suplimentar, pe o durata rezonabila, pentru executarea obligatiilor celeilalte
parti.
Clauze specifice
12. Receptie, inspectii si teste
12.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din prezentul contract doar in prezenta unui
reprezentant al Furnizorului.
12.2. - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele cat si conditiile de indeplinire a
receptiei finale (calitative si cantitative) vor fi descrise in procesul-verbal de receptie ce va deveni
parte componenta a prezentului contract.
12.3. - Daca produsul inspectat nu corespunde specificatiilor tehnice, Achizitorul are dreptul sa il
respinga, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsul refuzat;
sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice prezentate in prezentul contract.
12.4. - Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestuia la destinatia finala.
12.5. - Proprietatea asupra bunurilor se transfera de la Furnizor la Achizitor in momentul predarii
acestora.
12.6. - Preluarea bunurilor se face prin receptia de catre Achizitor, ocazie cu care se identifica si se
constata cantitatea si calitatea acestora.
13. Livrarea, documentele care insotesc produsele si garantia
13.1. - Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit livrarea produselor la sediul achizitorului,
respectand:
a) data din prezentul contract; si
b) termenul stabilit in prezentul contract.
13.2. - Furnizorul va inmana achizitorului documentele care insotesc produsele: certificate de
garantie.
3

13.3. - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost predate se realizeaza prin
semnarea procesului verbal de recepie de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele
emise de furnizor pentru livrare.
13.4. - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a produselor.
13.5. - Furnizorul se obliga sa asigure garantie conform ofertei dar nu mai pu in de 1 an pentru
echipamentele vizate de prezentul contract, in acest sens urmand sa repare sau sa inlocuiasca, la
solicitarea Achizitorului si fara suportarea de catre acesta a nici unor alte costuri (pret al pieselor
schimbate, manopera etc.), respectiv pe cheltuiala proprie a Furnizorului, orice echipament defect, in
termen de maxim 20 de zile lucratoare de la primirea solicitarii scrise din partea Achizitorului
referitoare la echipamentul defect.
13.6. - Furnizorul se obliga ca pentru orice prestatie efectuata in perioada de garantie (reparatie,
inlocuire, imbunatatire etc.) sa acorde Achizitorului o prelungire a termenului de garantie egal cu
perioada in care echipamentul a fost supus prestatiei.
13.7. - Furnizorul nu garanteaza produsele livrate in baza prezentului contract in cazul aparitiei
unor defecte rezultate din:
- Modificari si reparatii neautorizate de Achizitor.
- Transportul echipamentelor in conditii dovedit necorespunzatoare.
- Utilizarea echipamentelor in alte conditii decat cele specificate de producator in cartea tehnica
referitoare la manipulare, depozitare, montare, exploatare, etc..
13.8. - Dupa expirarea perioadei de Garantie, Furnizorul ramane la dispozitia Achizitorului pentru
prestarea de servicii post Garantie si asigurarea cu piese si module de schimb.
13.9. - Furnizorul va remedia in maximum 20 de zile lucratoare orice defectiune semnalata de
Achizitor, avand obligatia ca in cazul in care nu o poate remedia in termen, in vederea rezolvarii
situatiei, sa puna la dispozitia Achizitorului echipamente similare.
14. Asigurari
14.1. - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, pana la data livrarii
catre Achizitor.
15. Ajustarea pretului contractului
15.1. - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor
Furnizorului sunt cele declarate in prezentul contract.
15.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.
16. Amendamente
16.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut
fi prevazute la data incheierii contractului.
17. Subcontractanti
17.1. - Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
Achizitorul.
18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1. - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada inscrisa in
prezentul contract.

18.2. - In afara cazului in care Achizitorul/Furnizorul este de acord cu o prelungire a termenului de


executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului/Furnizorului de a
solicita penalitati furnizorului.
18.3. - O parte nu se poate prevala de o neexecutare a celeilalte parti, in masura in care aceasta
neexecutare este determinata de un act sau de o omisiune din partea sa.
19. Cesiunea
19.1. - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
19.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
20. Forta majora
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza, in conditiile notificarii scrise in
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si pe baza de certificat eliberat de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei.
20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
20.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 20 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
20.6. - Dispozitiile prezentului articol referitoare la forta majora nu interzic unei parti sa-si exercite
toate drepturile, altele decat cele de a obtine daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1. - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
21.2. - Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1. - Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
23.2. - Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
23.3. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
5

Partile au inteles sa incheie astazi, 24.10.2016, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
FURNIZOR,

ACHIZITOR,

Dante International SA
...............................
...................................

S.C. CONFEX SRL


Administrator
Daniela Oelea