Sunteți pe pagina 1din 558
ENCICLOPEDIA TEHNICA DE INSTALATII MANUALUL DE INSTALATII INSTALATH SANITARE ‘S) - Instalatii de alimentare cu apa rece si caida pentru cladiri civile si de productie; - Canalizarea apelor menajere si pluviale; ~ Instatatii pentru combaterea incendiilor; - Instalatii de gaze naturale, petroliere lichefiate si tehnologice; - Echipamente si materiale pentru instalatii sanitare si de gaze. Editura ARTECNO Bucuresti, Romania Cuprins B CUPRINS 1, ELEMENTE GENERALE 1.1 Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarlor publice pentru instalaila sanitare, instalatile de alimentare cu apa si canalizare, instalatii de gaze si instalati pentru fluide tehnologice 4.1.1 Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrérlor publice pentru instalafile sanitare, inctalatile de alimentare cv ap’ s canalizare, inslalatii de gaze $i instaatl pentsu fuide tehnolagice 1.1.2 reguli de elaborare a documentatiei de atribuire 41.1.8 Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, speciicati tehnice 1.2 Fazele de elaborare a documentatie! tehnico-economice penvu instalaile sanitare, instalatile de alimentare cu ap& si canalizare, instalali de gaze si instalatii pentru fluide tehnologice 1.2.1 Continutal - cacru af stusiuiu’ de prefezablitate . 1.2.2 Continutul - cadru al studiului de fezabiltate 41.2.3 Continutul - cacru al documentatei de avizare a lucrarior de investi 1.24 Proiectul tehnic 1.2.5 Detali de executie 1.2.8 Cartea constructiei 1.9 Tneadrarea obiectvelor de investi pubice pentru instaati de allmentare cu apa, cenalzare, gaze naturale ¢ifluide tehnologice, in sistemele de lucrari hicroedilare gi de gaze ale localitatilor 1.3.1 Autorizatia de construire 43.2 Planurlle ubanistice: PUG si PUZ 1.3.3 Avize $1 acorduri 14 Cerintele esentale de caltate si criterile de pertormante pent instaltile senitare, de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale gi fide tehnologice 15 Reglementiri tehnice specifice pentru instalatii sanitare, de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale } fluide tennologice 2, INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA 2.4 Surse de alimentare cu apa 2.2 Canttatea 9i caltatoa de ap& nevesara pentru cileritefolosinte. 2.2.1 Structura, normele generale si variatia consumurlior de apa 2.2.1.1 Sructura consumului de apa . . 2.2.1.2 Normele consumulul de apa oe . 2.2.1.3 Variaia consumului de apa. 2.2.2 Normele de cabtate ale apal necesare pent diferite folosinte 2.2.3 Procesele ¢i instalatile principale pentru corectarea calitati apel 2.24 Gestiunea si tarifarea consurnului de ap 2.2 Solutii pentru tratarea apel - 28 Sisteme gi scheme generale de instal de alimentare cu apa. : 2.8.1 Soluti privind sistemete si schemele generale de alimentare cu apd. 2.8.2 Criteril de clasficare gi conditii de realizare a instalatilor de alimentare cu apa din ansambluri de clad 2.4 Instalalintarioare de alimentare cu apa rece $i caid’ pentvu coneum menajer 241 Sout consbucve a scheme ale installer Inlwiorede almentae cap ree cle pentru consum menajer 2.4.1.1 Refeleinteiaare de alimentare cu ap& rece si cu ap caida de consum, in sistem cu contorizare colectiva 2.4.1.2 Retele interioare de elimentare cu ap rece si cu apa caldi de consum, Jn sistem cu contevizare individualé (pe apartament) 2.4.1.3 Refole interioare de alimentare cu apd rece si apa caida de consum, In sistem cu contorizare individuala la fiecare oblect sanitar sau crupuri de obiecte sanitare 2.4.1.4 Reabiltarea si modernizarea instalatilor interioare de alimentare cu apa rece $i apa caida de consum . 2.4.1.5 irmplcatits schimbéri' destinatei clairi asupra Instaatitr interioare de alimentare cu apa rece $i apa cald& de consum 2.42 Materale si echipamente spectice instaairinterioare de almentare cu apd rece si apa caida de consum . . ce . 2.4.2.1 Tet i ftingur metalica ere 2.4.2.2 Tevi gi ftingurt din materials plastice 2 10 10 4 12 212 Me 12 213 17 7 7 18 2 22 22 =22 ER coprins 2.42.3 Armatur . ce . 2s 2.4.24 Aparate de masurd si contol : 26 2.42.8 Obiecte santas, armaturi si accesori : 27 2.4.26 Armaturi pentru aimenterea cu apa a obiectelor santare . 37 2.4.2.7 Accesorii pentru obiecte sanitare 40 2.42 Stabiirea tipurior,Geterminarea numéruid obiectelor sanitare si ampiasarea lor in pianurile de arhitecturé ale cli sin scheme 40 2.4.3.1 Stabilirea tipuriior si numarului obiectelor sanitare . 40 2.43.2 Amplasarea obiectelor sanitare in pianurie de arhitecturd ale cli sin scheme 45 2.44 Calcul hicraulic al conductelor de distribute @ apelreci si calde pentru consum menaier 48 2.4.4.1 Debit specitiee, ecivalent de debite,presiuni normale de utiizare pentu atméturie obiectelor sanitare : 46 2.44.2 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor 46 2.4.4.3 Dimensionarea conductor §i calcul plerdeor totale de sarcina : 53 ~ Exomple de calcul 62 2.5 Instalatiinterioare de slimentae cu apa rece pent comaaterea incendilor 87 2.5: Elemente fundementale privind securtatea la incendiu a constructor si intalatiloraferente 87 28.1.1 Conceptla general privind securtatea la incendiy 87 2.5.1.2 Prescripi fundamentale priv securtatea fa incendiu @ Const uctir in axsamblu $i 2 principaeler pirti componente ale acestora 87 2.5.1.9 Preseriptile principale de proiectare si realzaro a instaatilorinterioare de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendlilor 92 2.5.2 Materiale si echipamente specifice instalatiilor de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendilor a °3 2.5.2.1 Detectoare de incenaly 93 2.52.2 Convalele de detectie s\ semnalzare a incenilor es) 2.52.3 Hicean interior si echipamente de serviciu 94 2.52.4 Sprinklers co 96 25:25 Drencere a 98 2.5.26 Aparate de contral si semnalizare (ACS)... oo 98 25.27 Pulverzatoare : 2198. 2.5.28 Tow itngur si armatur Sige 2.53 Instalati cu hceant interior! penitu combaterea incelilor 99 2.5.3.1 Soluti constructive 51 scheme cle intalailr de aimentare cu apa rece a hicantior .... . 99 25.3.2 Dimensionarea conductelor_instalatilor de simentare cu apa rece a hidrantlor interior pent combaterea incendiior oe : : Pieces AOR ~ Exemple de calcul cl 103 2.54 Instalatit automate cu sprinklere pentru conbaterea incendilor Lo 08 2.1.1 Echiparea tehnicd a clidrlor cu instalati automate cu sprilere 405 2.8.4.2 Soluti constructive si scheme pentu instalati cu sprinkle... volo 07 28.4.3 Calcul hicrauic al conductelor de alimentare cu apa rece a sprirkerelor 112 Exemplu de calcul... ves 14 25.5 instalei cu drencere pentru combaterea incendior : 15 25.6.1 Echiparea tehricd a clirior cu instalai cu crenoare 115 255.2 Soluti constructive si scheme ale instaatilor de aimentare cu apa a drencerelor 115 25.5.3 Dimensionarea conductelorinstalatilor de amentare cu apa rece @ drencerelor 118 2.66 instalai fxe de stingere @ incendiuiui cu apa pulverzaté vo 119 2.5.6.1 Echiparea tehrica a clidilor cu instaati fixe de apa pulverizaté 118 2.56.2 Solu constructive si scheme pentru instlati fixe cu apd pulverzata 118 2.56.3 Dimensionarea conductor instaatie fixe de stins incendivi cu apa pulverizaté 121 2.5.6.4 - Exemple de calcul 121 26 Rejele exterioare do simentare cu apa rece din ansembiuri de cl 132 2.6.1 Sisteme, scheme si conditi de realzare a rejeelor exterioare de almentare cu apa rece din ansambiir de clad 192 2.6.1.1 Alcatutea si clasticrea reteelorexterioare de alimentare cu apa rece gz 2.6.1.2 Retele exierioare de distribute @ ape rec in ansambkri de clair 192 2.6.1.9 Racordarsa instalatilorinterioare la reelle exterioare de alimontare cu apa sau la surse (bransamente) oo 138 2.6.4.4 Amplasarea (pozarea) refelelor exterioare de alimentare cu apa rece 134 2.6.2 Nateriale =| echipamente specitice pentru retelele exterioare de alimentare cu apa rece din ansamblur de clécin aoe : voces 26.2.1 Conducte si amar... : 182 2.6.2.2 Hicranti exterior! pentu stingerea incendiior Dee 185, 2.6.2.3 Hickanti pentru stropit spatil verzt . 2.6.3 Dimensionaraa retelefor exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri 2.6.3.1 Stabilrea tipurior si numéruiui punctelor de consum alimentate cu apa rece din retelele exterioare 2.6.8.2 Debite specitice si dobite de calcul pentru dimensionarea canductelor exterioare e Gistrioutie a apei rect in ansambluri de cidciri 26.2.3 Dimensionarea conauctelor retelelar exterioare de distibutie a apel rec! in ansambluri de cldri gi calculul pierderilor totale de sarcing 2.6.3.4 Dimensionarea conductelor de brangament 2.6.4 Exemple de calcul 2.7 Instalatit pentru acumularea (stocarea) apei reci 2.7.1 Solutii constructive $1 scheme pentru realizarea instalatiior 2.7.1.1 Rezervoare la sol $i Ingropate in sol 27.1.2 Castele de apd 27.1.3 Rezervoare de indltime 2.7.2 Caleulul volumuli neceser (capaci) rezervoareior pentru acumilarea apel reci 27.2.1 Caloulul volumuiui rezerve/ de apa pentru combaterea incendiuiui 2.7.2.2 Selculul volumului rezervel de apa pentru cazuri de avarii . 2.7.2.3 Calculul volumului de compensare pentru consumut de apd in scopuri menajere sau industiale . 2.7.8 Caleulul hidraulic al conductelor aferente rezervoarelor de acumulare @ apel reci 2.7.3.1 Determinarea diametului gi numdrului robinetelor cu plutitor 27.3.2 Dimensionarea conductei de preapiin si a conductel de golve @ rezervorull de acumulare a apei reci : 2.7.4 Exemple de calcul 2.8 Instalatit pentru ridicerea presiunil apei reci 2.8.4 Elemente de_baza privind funclionaree pompelor In installa hidraulice 2.8.1.1 Clasificares pompelor 28.1.2 Curbele caracterstice la turatie constanta, ale unei pompe centrifuge 2.8.1.9 Calcululindltimil de pompare a apei . 2.8.1.4 Determinarea punctului de functionare a instaiatiei de pompare. Energia specifica de pompare a apei 2.8.1.5 CaloullinSltimy geocezice de aspirate, Cavitatia pompelor 2.8.1.6 Functionarea pompelor cuplate i 2.8.1.7 Reglarea pompator 2.8.2 Material, aparato, schipamente si agregate pent instalatile de pompere a apci 2.8.2.1 Pompe ce cee 2.8.2.2 Recipiente de hicrotor 2.8.2.3 Rezervoare tampon : 2.8.2.4 Aparate de automatizare, siguranta si contro! pentru insalati de pompare a apei 2.8.3 Soluli constructive, scheme si dimensionarea instalatilor de ridicare a presiunil apei rect 28.3.1 Instalati de pompare a apel, cuplate cu rezenvar tampon si récipiente de hidrafor . 2.8.3.2 Grupuri de pompe cu turatis variabilé, cuplate Tn paralel (sistem HYOROMULT!) 2.8.8.3 Instatati de pompare a apei, cuplate cu rezervor tampon si rezervoare de Inaltime 2.8.3.4 Particularitati ale instalalilor de pompare a ape necesara stingerii incendiului 2.8.4 Exemple de calcul .. .. . o 2.9 Instalati centrale pentru prepararoa apei calde de consum 2.9.1 Solutii constructive si soheme de instaati 2.9.1.1 Elemente ce 828 pentru adoptarea soluilor constructive $i schemelor de Instalati 2.9.1.2 Instalatii centrale de preparare a apei calde de cansum, in sisteme cu acumulare 2.9.1.3 Instalati centrale de preparare a anei calde de consum, In sisteme far& acumulare 2.9.2 Materiale si echipamente pentru instalatil centrale de preparare @ apei calde de consum 2.9.2.1 Schimbatoare de caldura 2.9.2.2 Pompe de circulatie a apel calde de consum 2.3.2.3 Armalur de inchidere, reglare, siguranta si control 2.9.3 Calcul instalatilor centrale de preparare a apei calde de consum 2.9.3.1 Debitul de calcul pentru apa calda de consum 2.9.3.2 Necesarul de calduré pentru prepararea apei calde We consum 2.8.3.8 Calculul termi¢ at boiterului 2.2.3.4 Calcul volumulul (capecitti)rezervoarelor(acumulatcarela) de apa caida ((8r& sorpentina interioara de incalzre) 29.3 Caleulut termi al schimbatcarelor de caldora recuperative, cu cvculavia agentilor termict in contracurent . Cuprins o 135 135 135 137 143 143 143 148 148 148 ag 180 180 150 151 182 183 154 184 185 2186 156 156 156 187 158 188 oo 158 161 164 164 165 165 165 165 168 168 168 169 170 172 172 172 72 175 w7 07 177 178 178 178 178 178 oe 78 179 A coprins 2.9.4 Retele de conducte pentru distibutia $I circulalia ape calde de consum 2.9.4.1 Retele de conducte pentru distributia apei calde de consum 2.9.4.2 Retele de conducte pentru circulatia apel calde de corsum 2.9.4.3 Calculul pierderilor de cAldird ale retelelor de transport s\ diswlouire a apel calde de consum 2.9.4.4 Caloulul debitelor de apa din conductele de circulatio 2.9.5 Exemple de calcu! 2.6 Uilizarea surselor regenerablle pent preperarea apei calde ce consum 2.9.6.1 Utilizarea apelor geotermale pentru prepararea apel calde de consum 2.96.2 Utiizarea energiel gootermale cu Pompe de calduré pentru prepararea apei calde de consum 2.96.3 Utilzarea energiel solare pentru prepararea apei calde de consum 2.10 Instalati locale pentru prepararea apei calde de consum 2.10.1 Aparate electrice pentru prepararea localé a apei calde de consum 2.10.1.1 Incalzitoare electrice instantanee 2.10.12 Bollere electrice 2.10.2 Aparate pentru prepararea localé 9 apei calde de consuim, folasind gaze naturale 2.10.2.1 Incalzitoare instantanee de apa. 2.10.2.2 Boilere generatoare de apa caida 2.10.3 Cazano pentru prepararea local a apel calde de consum 2.11 Tehnologil ce executare gi montare a instalatilor de alimentare cu apa 2.11.1 Organizarea luerarlor de executare si montare a instalatilor de alimentare cu apa 2.11.2 Trasarea instalatilor interioare de alimentare cu apa rece si calda de consum 2.11.3 Executarea strépungetilor si sliturilor in elemente de constructie in vederea montarit instalailorintericare 2.11.4 Tehnologia de executare si montare a retelelor interioare de conducte si a armaturilor anexe 2.11.4.1 Executarea si montarea conduttelor principale de distribute a apei 2.11.42 Montarea coloanelor 2.11.43 Montarea conductelor de leg&turé de la coloane la armaiturila obiectelor sanitare 2.11.4.4 Montarea armiatuilor obiectelor sanitare 2.11.5 Montarea obiactelor sanitare gi a accesorillor acestora 2.11.6 Tehnologia de executare si montare a conductei de brangament 2.11.7 Montarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece cu apa cald de consum 2.11.71 Montarea subterand a conductelor refelelor exterioare cu alimertare cu apa rece . 2.11.7.2 Montarea aeriand a conducteior refelelor exterioare de alimentare ou 298 2.11.8 Montarea echipamentelor si utiajetor 2.11.8.1 Montarea pompelor si racordarea la instalatie 2.11.82 Montarea echipamentelor de pompare a apei, cuplate cu recipiente de hidtofor 2.11.83 Montarea rezervoarelor 2.11.8 Probarea $i receptia instalatilor cu apa 2.11.9.1 Probarea si receptia instaatior interioare de alimentare cu apa rece si apa caida de consum . 2.11.92 Probarea gi receptia retelelr exterioare de alimentare cu apa 2.12 Exploatarea instalatilor de alimentare cu apa 2.13 Exploatarea instalatilor de alimentare cu apa 2.13.1 Sisteme si tehnologii de reabilitare si modernizare a conductelor 2.13.2 Metode de reabilitaresi modernizara a conductelor de alimentare cu apa 2.13.2,1 Metoda Compact-Pipe 2.13.22 Metoda Stipline 2.18.2.3 Metoda Subtime 2.19.24 Metoda GFK-Liner 2.1325 Swageliming 2.1326 Metoda Rolldawn 2.13.27 Metoda Short Liner 2.18.28 Metoda Berstuning 2.13.29 Metoda Pilot Pipe... . 2.18.2.10 Metoda Microtunneling 3, INSTALATII DE CANALIZARE 3.1 Caracteristcile apelor uzate si normele de protectie a mediuiu 3.1.1 Caracteristicle apelor uzate 3.1.2 Conditile de evacuare a apelor uzate in canalizirle localitatior si normele de protectie ‘a mediuiui 3.2 Sisteme si scheme generale de realizare @ instalatilor de canalizare 3.3 Instalatil interioare de canalizare a apelor uzate menajere 181 18 182 183 185 185 189 189 192 192 208 205 208 205 205, 205 208 208 208 208 208 207 207 207 209 208 210 210 210 a ait 212 212 212 212 219 213 213 214 i214 215 218 216 216 27 217 218 - 218 218 219 219 220 220, 228 224 204 228 227 Cuprins iv | 3.8.1 Solutii constructive pentru retelele interioare de canalizare a apelor uzate menajere < Ber 3.3.1.1 Retele de conducte pentru evacuarea apelor uzate menaiere . 227 3.8.1.2 Conducte de ventilare naturalé a retelei de canalizare a apelor uzate menajere 230 3.3.1.3 Racordarea instalatilor interioare de canalizare @ apelor uzate la reteaua exterioara ccanalizare = 281 3.8.2 Materale si echipamente specifce instalatilor nterioare de canalizare a apelor uzate menajere . «282 3.8.2.1 Tew, tubUri si piese de legaturd pentru canalzar 232 3.8.2.2 Ventile de scurgere pentru obiecte sanitare 234 9.3.2.3 Sfoane pentru obiecte sanitare, masini de splat vase si masini de spalat rute co 238 3.3.2.4 Sifoane de pardoseals coe coe 235 3.3.2.5 Inchizatoare cu sertar contra refuléri apei uzete .- . 238 8.8.3 Dimensionarea conductelor rejelei interioare de canalizare a apelor uzate menajere 238 3.0.3.1 Debite specttice, echivalenti de debite si debite de calcul 238 3.8.8.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canslizare a apelor uzate menajere . ..238 Exemple de calcul 238 3.4 Instalati interioare de canalizare @ apelor uzate industriale 263 3.4.1 Solutii constructive pentru ratelele interioare de canalizare a apelor uzate industriale 263 3.4.2 Materiale specifice instalatilor interioare de canalizare a apelor uzate industrale 263 3.4.3 Dimensionarea conductelor refelel interioare de canalizare a apelor uzate industiisle........ . 264 3.4.3.1 Debite specifice si debite de calcul pentru dimensionarea conductelor de canalizare a apelor uzate industriale 268 3.4.8.2 Caleululhidraulio de dimensionare a conductelor de canalizare @ apelor uzate industriale . 264 3,5 Instalatilinterioare de canalizare a apelor meteorice 264 3.5.1 Solutii constructive pentru instalatile interioare de canalizare a apelor meteorice 264 3.5.2 Materiale si echipamente specific instalatilor de canalizare a apelor meteorice 265. 3.83 Dimensionarea conductelor retelei interioare de canalizare a apelor meteorice . . 267 3.5.3.1 Debitele specifice ale receptoarelor de ape meteorice si debitele de calcul pentru dimensionarea conductelor 3.5.3.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canalizare a apelor meteorice 267 3.5.4 Exemple de calcul . . . -278: 136 Retele exterioare de canalizare din ensambluri de clair 2.278 36.1 incadrarea retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de lid in schemele si sistemele de canalizare a localitatior veces 276 3.6.2 Materiale si echipamente utlizate la realizarea refelolor exterioare de canalizare din ansambluri de clad... 2 276 3.6.3 Construct accesori ale refelelor exterioare de canalizare din ansambiwi de clade 277 3.6.4 Dimensionarea conductelor retelelor extericare de canalizare din ansambluri de cladiri = 278 3.6.4.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor 278 3.6.4.2 Dimensionarea conductelor retele exterioare de canalizare din ansambluri de clidi «284 3.6.4.3 Dimensionarea gurllor de scurgere ..... cette eeee etree reece 281 3.6.4.4 Dimensionarea deversoarelor coe : : coerce 282 3.6.4.5 Dimensionarea bazinelor de retentie . 282 3.6.5 Profilul longitudinal al retelei exterioare de canalizare din ansamnbluri de cdi - 282 3.6.6 Exemple de calcul . . . wees 282 8,7 instalatii de pompere a apelor de canalzare + 287 3.7.1 Solutii constructive 51 scheme pentru install de pompare a apolor de canalizare = 287 3.7.2 Echipamente si ulaje specifice folosite pentru pomparea apelor de canalizare............. 287 3.7.3 Calculul instalatilor de pompare a apelor de canalizare. 289 = Exemplu de calcu! . . cee 299 3.8 Instalail locale de epurare a apelor uzate . 291 3.8.1 Procedee, procese si scheme generale de opurare a apelor urate 2 284 3.8.1.1 Procedee de epurare 291 3.8.1.2 Procese principale folosite fa epurarea apelor uzate cee 291 3.8.1.3 Scheme generale de epurare a apelor uzate 293 3.8.2 Echipamente, utilaje sl aparate pentru epurarea localé a apelor uzete 295 38.2.1 Gratare 6) site - wees sees 2 295 3.8.2.2 Separatoare de nisip, némol sau resturi alimentare 295, 3.8.2.3 Separatoare de grésimi sau uleiuri 296 3.6.2.4 Echipamente si instelail locale de epurare chimic& a apelor urate 299 3.8.2.5 Echipamente ¢i instalalit locale de epurare mecano-biologica artiiciala a apelor uzate ... . 300 3.8 Tehnologii de executie si moniare a instalatilor de canalizare » 801 3.9.1 Soule, utlaje gi dispozitive folosite la executia si montarea instalatilor de canalizare 301 Cuprins 3.8.2 Montarea refelelor interioare de canalizare . 303 3.8.3 Racordarea obiectelor sanitare la releaua interioaré de canalizare 303 3.9.4 Montarea receptoarelor de ape meteorice .. 307 3.9.5 Executarea retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de cladini 307 9.8.5.1 Trasarea si executarea ganturiior pentru montarea tuburilor de canalizare --. 807 3.8.5.2 Montarea conductelor (tuburilor) de canalizare 307 3.95.2 Executarea constructilor accesorii ale retelelor exterioare de canalizare 208 2.9.6 Probarea si receptia instalatilor de canalizare ces 208 3.9.6.1 Instalati interioare 303 3.96.2 instalatilor exterioare de canalizare 308 2.9.7 Elemente necesare pentru elaborarea instructunilér de exploatare 2 instalatilor de canalizare . 208 4, INSTALATII SANITARE PENTRU FOLOSINTA PUBLICA 4.1 Bazine de inot (piscine) 310 4.4.1 Categori de bazine de inot . . 310 4.1.2 Calitatea apei din bazinele de not... 311 4.1.3 Soluli constructive gi scheme de realizar a Instalatlor nidrauice pentru Bazine de inot 312 4.4.8.1 Schema generald a instalatilor ce tratare a ape! cee B12 4.1.3.2 Dispoaitve de preluare de suprafaté: deversoare, sparge-val, rigoe, skimere 312 4.13.3 Prize de aspiratie . cece O13 4.1.34 Prize de fund (piese de evacuare) . . 313 4.13.5 Duze de inject : . 313 4.1.3.6 Disporitive (echipamente) pentru inot in contracurent a4 4.1.3.7 Dispozttive (echipamente) pentru hidroteraple . 314 4.1.3.8 Dispozitive (echipamente) pentru spslarea bazinelor de inot . sts 4.1.4 Dimensionarea instalatilor hidraulice ale bazinelor de inot .. . oe 314 4.1.4.1 Debitul de calcul cos 314 4.1.4.2 Calcul instalatiet de tratare a apel . 314 4.2 Bal publice : . 316 4.3 Bucdtdri mari pent restaurante, hotelur, spitale, canting... . 37 4.4 Spitale, policinici, complexe balneare 317 4.5 Spalatoni de rufe si curétatori chimice ..... 318 4.6 Closete publice - . oe 818 4.7 Fantani arteziene cu jocuri de ap . 320 4.8 Fantani publice pentry baut ap coe 322 4.8 Instalati pentru stropit spatii verzi . 323 4.10 Instalatii de alimentare cu apé si canalizare in piete publice fixe sau volante, amplasate in aer lier... . : . 928 5. INSTALATII SANITARE IN CLADIRI IZOLATE 5.1 Instalatii locale de alimentare cu apa rece : soe 326 5.2 Instalatii locale de canalizare : wo 826 6. INSTALATII DE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE: 6.1 Proprietatile fizice principale ale gazelor naturale combustibile 330 6.1.1 Stari de referinté pentru gaze naturale combustible 330 6.1.2 Treptele de presivni in instalatle de gaze naturale combustible . 330 6.1.3 Densitatea gazelor naturale combustibile . .. . . 330 6.1.4 Vascozitatea gazelor naturale combustible cones . 2.830 6.2 Arderea gazelor naturale combustibile . . . 330 6.2.1 Temperatura de aprindere a : 331 6.2.2 Limite de amestec . : 331 6.23 Viteza de ardere . . 2.834 6.2.4 Autoaprinderea sau explozia : . . = 832 62.5 Caleulul erderi gazelor naturale combustibile . beeen 2. 832 6.2.6 Ardere complet, ardere incompletd ceo . 335 62.7 Contralul arderil 335 6.3 Materiale 5) aparate pentru instalati de gaze naturala combustible foo 2. 837 6.3.1 Tevi gi ftinguri metalice . ces : -. 337 6.3.2 Tevi si fitinguri din polietilena (PE) de inalté densitate cotenee ees .. 337 6.3.3 Armaturi . . -. 837 6.3.4 ArzBtoare de gaze naturale combustibile . ce 838 6.3.5 Aparate de utllizare a gazelor naturale combustible : wees eee 889 Cuprins 6.3.6 Detectoare de gaze, dispozitive si armaturi de sigurants si blacare 6.3.6.1 Oetectoare de gaze 6.3.6.2 Supape de blocare a conductelor de gaze naturale combustible 6.3.6.3 Dispozitive de siguranta cu faci de veghe 6.3.6.4 Supape de siguranta 6.37 Filtre de praf pentru gaze naturale combustible 6.3.8 Separatoare de ichide 6.3.8.1 Separatoare gravitationale 6.3.8.2 Senaratosre centritugale 6.3.9 Regulatoare de presiune pentru gaze naturale combustibile 6.3.9.1 Regulatoare automate de presiune, cu actionare direct 6.5.9.2 Reguiatoare automate de presiune, cu actionare indirect’ 8.3.10 Aparate peniry masurarea 6 Inregistrarea debitelor de gaze naturale combustbile 6.10.1 Contoare volumetrice . 6.3.10.2 Contoare diferentiale 6.3.95 Apavate pentru mAsurarea presiunii gazelor naturale combustible. 6.4 Instalati interioare de utlizare a gazelor naturale combustibile 6.4.1 Condit pentru utlizarea gazelor naturale combustibile in cladini 6.4.2 Solutt constructive si scheme de realizare a instalailorinterosre de utitzare 2 gazelor naturale combustibile 6.4.2.1 Scheme generale de ceatzare 4 instalatior intercare de gaze naturale combustible 6.4.2.2 Soluti constructive pentru racordarea aparatelor de utlizare si a arzBtoerelor de gaze naturale combustible Ia reteava de conducte 6.4.2.3 Solutii constructive pentru realizarea retelel interioare de distributie 2 gazelor naturale combustible 6.4.2.4 Asigurarea aerului neceser arderi si evacuarea gazelor de ardere 6.4.3 Dimensionarea conductelor instalatilor interioare de utlizare a gazelor naturale ‘combustible de joas8 presiune 6.4.3.1 Debite de calcul peniru dimensionarea conductelor de gaze naturale combustibie de joasa presiune 6.4.8.2 Stablivea céderior de presiune disponibile pentru dinensionares conductelor instalatior interioare de gaze naturale de joasA presiune 6.4.3.3 Dimensionarea conductelor de gaze naturale combustibite ~ Exemple de calcul 65 Bransamente si racorder ale instalatilor Interiors la retelele exterioare de gaze naturale combustbite 66 Stati si posturi de reducere si reglare a presiunii si masurare a debitelor de gaze naturale combustiolie 6.6.1 Stati cu © singurd treapta de reducere si réglae a presiuni sl masurare a debitulul de gaze naturale combustibile . . 6.62 Stafi cu dovd sau mai multe trepte de reducere si regiare a presiunli si masurare 2 debitelor de gaze naturale combustibile 6.533 Posturi pentru reducerea si replarea presiunil i m&surarea debitelor de gaze naturale combustibile 6.8.4 Construct pentru stall si posturi de reducere si reqlare @ presiuni si masurare 1 debitelor de gaze naturale combustibile 6.7 Rejele exterioare de gaze naturale combustible 6.7.1 Solutii constructive si scheme pentru retelele exterioare de gaze naturale combustible 6.7.2 Protectia anticorasiva a conductelor exterioare de gaze naturale combustibile 6.7.2.1 Caurele care provoacd coroziunea conducteior metalice peniyu transportul si distibutia gazelor naturale combustible 6.7.2.2 Masurile de protectie anticorosivg a conductelor exterioare de gaze naturale combustibile 6.7.3 Dimensionarea conductelor retolei exteioare de gaze naturale combustinile 6.7.3.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor refelelor exterioare de gaze naturale combusts 6.7.3.2 Stablrea cderilor de presiune disponibile pentry dimensionarea conductsior rejelelor exterioare de gaze naturale de joasa presiune 6.7.3.3 Dimensionarea conductelor ratelei exterioare de gaze naturale combustibile (presiune medio sau redusa) 68 Tennologia de executare si montare a instalailor de gaze naturale combustible 6.8.1 Tehnologli de montare a instalatilor interioare de gaze naturale combustibile 399 333 340 341 341 342 342 342 342 342 344 348 345, 345 346 346 348 246 348 348 349 350 351 952 365 367 367 367 2 368 368 370 370 6.8.1.1 Montarea contoarelor de gaze naturale combustible 6.8.1.2 Montarea coloanei de alimentare cu gaze naturale combustible 3 instalalie interioare 6.8.1.3 Montarea retelel interioare de distributie 2 gazelor naturale combustibile 6.8.1.4 Montaraa arzétoarelor si aparatelor de utiizare 6.8.1.5 Probarea si receptia instalatilor interioare de gaze naturale combustible 6.8.2 Tehnologia de montare a bransamentelor de gaze naturale combustibile 6.8.3 Tehnologia de montare a stator si posturilor pentru ‘educerea $i reglorea presiunil gazelor naturale combustibile 6.8.3.1 Amplasarea ¢! montarea echipamentolor 6.8.3.2 Probarea ¢i receptia statilor 6} posturilor de regiare 6.8.4 Tehnologia de montare a retelelor exterioare de gaze naturale combustibile 6.8.4.1 Montarea subterand a retelelor exterioare de gaze naturale 8.8.4.2 Montarea aoriana a retelelor exterioare de gaze naturale 6.8.4.3 Probarea si recepiia retelslor extericare de gaze naturale combustibile 6. Elemente necesare pent elabsrarea instructiunilor de exploatare 2 Instalatilor de gaze naturale combustibile 7. INSTALATII DE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE 7.1 Proprietatile principale ale gazelor petraliere lichetiate 7.2 Arderea gazelor petroliere lichefiate 7.3 Materiale, aparate si buteli pentru gaze petrolere lichefiate 7.3.1 Tex si fitinguri metalice 7.3.2 Racorduri flexibile 7.3.3 Recipiente pentru gaze petrolere lichefiate 7.3.8.1 Recipiente mobile (buteli) pentru gaze petroliere lichefiate 7.332 Recbiente stable penru gaze petal icheiate 7.34 Armatur « 7.3.4.1 Robinete pentru conducte « 7.3.4.2 Robinete pentu buteli de gaze petvoliere lichefiate 7.3.4.3 Armaturi pentru recipiente stabile de gaze petvoliere lichefiate 7.3 Regulatoare de presiune pentru gaze petroliere lichefiate 7.38 Contoare de gaze petroliere lichefiate 7.3.7 Arzatoare si aparate de utlzare pent gaze pevoliere lichetate 7.4 Instalatiinterioare de ullizare a gazelor petroliere lichefiate 7.4.1 Solutii constructive si scheme pentru instalati intericare de utiizare a gazelor petroliere lichefiate 7.4.1.1 Insta interioare de gaze pevoliee lichefiate, cu conducte din tevi din ote! 7.4.1.2 Instalat locale de gaze petioliere lichefiate, cu racordurl flexible 7.4.2 Dimensionarea conductelor cu tevi din otel pentru instalatii de gaze petroliere lichefiate - Exemple de calcul 7. Instalati exterioare de gaze petraliere ichefiate 7.5.1 Instalati de depozitare in recipiente mobile (butelil a gazelor petrolere lichetiate 7.5.1.1 Schema generala si functionarea instalatiel de depozitare in recipiente mobile a gazelor petrolere lichefiate 7.5.1.2 Constructia instalatiei de deoozitare in recipionte mobile @ gazelor petroliere lichefiate 7.5.2 Instalatit de depoztare in recipiente stabile a gazelor petroliere lichefate | 7.8.3 Retele exterioare de gaze petroliere lichefiate 76 Tehnologi de executare si montare a instalatilor de gaze petrolerelichefate 7.6.1 Montarea instalatilor interioare de gaze pevoliere lichefiate 7.6.1.1 Montarea instaatilor iterioare de gaze petroliere lichefiate, cu conducte cu tevi din otel 7.6.1.2 Montarea instaatilor interioare de gaze petrotiers ichs (ou racorduri Aéxibile 7.6.2 Montarea instalatilorexterioare de gaze pevoliere Ichefiate 7.6.2.1 Montarea instalatilor de depozitare in recipiente mobile 2 gazelor petralier lichefiate 7.6.2.2 Montarea instalatilor de depozttare in reciente stable 2 gazslor petroliere lichefiate 7.6.2.3 Montarea retelelor exterioare de gaze petroliere lichefiate 7.8.3 Proberea ¢i recoptia instalailor de gaze petroliera lichefiate fate, -370 370 370 art art an 372 = 872 372 372 372 373 373 373 378 378 376 376 378 378 376 377 37 377 37 378 378 379 - 379) 379 379 378 380 381 381 362 382 382 382 383 384 384 384 = 384 385 385 385 385 ~ 386 386 Cuprins ge 7.8.3.1 Proba preliminar& . . 386 7.8.3.2 Proba oe rezistenta : 386 7.6.3.3 Proba Ge etenseltate 386 7.7 Elemente necesare pentru elaborarea instructiunilor de exploatare a instalatllor de gaze petroliere lichefiate .. . . vo 887 8, INSTALATII DE FLUIDE TEHNOLOGICE 8.1 Instalati de aer comprimat 390 8.1.1 Soll constructive si soheme pentru realizarea instalatilor de aer comprimat 390 2.1.1.4 Elomentele componente si clasificarea instalatiior de aer comprimat -- 390 8.1.1.2 Instalatit locale de aer comprimat . . 390 8.1.1.8 Instalatt centrale de aer comprimat . 390 8.1.14 Releaua de conducte a instalatie centrale de aer comprimat 391 8.1.2 Materiale, echipamente si utlale specifice instalatilor oe aer comprimat 392 8.1.2.1 Compresoare de aer -- 392 8.1.2.2 Rezervoare-tampon pentru ar comprimat _— . » 333 8.1.2.5 Filtre de aer : : 2 398 8.1.2.4 Uscditoare de aer comprimat 393 8.1.3 Dimensionarea conductelor instalatilor de aer comprimat . - 384 ~ Examplu de calcul... . 385 8.2 Instalati de oxigen . vo 895 8.2.1 Propristie ¢) ulizarte oxigeoulul . 395 8.2.2 Solutii constructive si scheme pentru instalafi de oxigen oe 896 8.2.2.1 Instalatii pentru distibutia si utiizarea oxigenului gazos . . 396 8.2.2.2 Instalalii pentru transportul si distributia oxigenuiui lichid 397 8.2.3 Materiale, echipamente si aparate pentru instalatii de oxigen : . 397 8.2.3.1 Conducte.si armaturi . ces 397 8.2.8.2 Buel de oxigen 398 8.2.3.3 Reductoare de presiune pentru oxigen . 2. 898 2.2.4 Dimensionarea conductelor de cistributie a oxigenulul gazos vo 898 + Exémplu de calcul 308 8.8 Instalati de acetilens 399 8.3.1 Propritatilo si utlizarile acetilenei Le 399 8.3.2 Solutii constructive si scheme pentru instalatii de acetilona . -- 393 8.3.2.1 Stati centrale fientru producerea si cistributia acetilenel : 339 8.3.2.2 Retele de condycte pentru distributia acetilenei . 399 8.3.2.3 Instalati locale pentru distribu ¢i utlizarea acetilonei . . = 400 8.3.3 Material si aparate pentru insialatile de acetien’ co AO 8.3.3.1 Generatoare de acetilond .... ce 401 8.3.3.2 Aparate pentu spalarea, epurarea si ricrea acetiénei coe 401 8.3.3.8 Dispozitive de siguranta pentru instalatile de acetilend - secs 402 8.3.3.4 Buteli de acetilend . ce 402 8.3.35 Reductoare de presiune pentru acetiona . cee 402 8.3.36 Tavi, ftingur si armaturi peniu instalatit de acetlend, 402 8.3.4 Dimensionarea instalatilor de acetilen’ : . 402 8.3.4.1 Debitul de acetiiend pradus de un generator . 02 8.3.42 Debite de aps necesare pentru producerea si crea acetilenei | vee 402 8.9.4.3 Dimensionarea canductelor pentru distrbutia acetiene| 403 = Exemplu de calcul . . : 403 8.4 Install de hidrogen . ce : 403 8.4.1 Proprietatie si utilizarile hidrogenulul : oo A403 8.4.2 Instalatii pentru distributia hidrogenulul sees AO 2.5 Instaiatil cu fide tehnologice folosite pentru combaterea incendilor 403 6.5.1 Instalati cu dioxid de carbon . : 403 6.5.1.1 Proprietitie dioxidului de carbon ca substanta de stingere a incendie 1403 8.5.1.2 Echiparea tehnica a clédirlor cu instalatii de stingere a incendilor cu dioxis de carbon . cee 404 8.5.13 Soluti constructive si scheme penty instalai de stingero a incendilor cu dioxid de carbon so 404 6.5.1.4 Materiale, echipamente, cispozitve si aparate pentu instalatile de sting incendi ‘ou dioxid de carbon : . . 408 8.5.1.5 Dimensiunea conductelorinstaiatilor cu dioxid de carbon. cee O08 8.8.2 Instalatii fixe de stingere a incendilor cu FM200 407 EQ conries 85.2.1 Proprietatile substantei de stingore a incendillor FM200 8.5.2.2 Soluti constructive si scheme pentru instalali de stingere @ incendillor cu FM200 8.5.3 Instalagi cu azot 8.5.3.1 Proprietatle azotului ca substanta de stingare a incendiului . 8.5.3.2 Soluti constructive si scheme pentru instalafi fixe de inertizare sau stingere a incendillor cu azot 8.5.3.3 Dimensionarea instalatilor fixe de inertizare sau stingere a incendfilor cu azot 8.5.4 Instalatii de stingere a incendilor cu spuma 8.5.4.1 Propriatatile spumantilor concentrati si ale spumet folosite la stingerea incendillor 8.5.4.2 Soluti constructive si scheme pentru instaiatile de stingere a incendillor cu spuma 8.5.4.3 Dimensionarea instalatilor de stingere cu spuma 4.5.5 Instalatii cu pulberi stingatoare de incendiu 8.5.5.1 Proprietfile pulberilor stingatoare de incendiu 8.5.5.2 Soluli constructive si scheme pentru instalatit cu pulberi stingatoare de incendiu 86 Tehnologli de executare si montare a instalatilor CU fluide tehnologice 8.6.1 Instalatil de aer comprimat 8.6.2 Instalatii de oxigen 8.6.3 Instalatil de acetilen& 8.6.4 Instalatl cu fluide tehnologice folosite pentru combaterea incendilor 8.7 Elemente necesare pentru elaborarea instuctiunilor de exploatare a instaatilor cu fluide tehnologice . ‘9. METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTELOR ENERGETICE A INSTALATILOR DE APA CALDA DE ConsuM 8.1 Obiect, domeniul de aplicare, acte normative conexe, terminolagi, notati 8.1.1, Obiectul metodologie: si domeniul de apiicars 9.1.2. Acte normative conexe, terminologi, notati 9.1.8. Notafi, unitéti de masurd 9.2 Clasificarea instalatilor de alimentare cu apa cald’ de consum 9.2.1. Sisteme de preparare a apel calde de consum in functie de numarul de surse de energie Si de zone de distributie 9.2.2. Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum in functie de sistemele de incdlzire 9.2.8. Combustibiuf utlizat pentru cazanele centralelor termice 9.2.4, Regimul de alimentare cu apa rece 93 Energia ut pentru instalatile de alimentare cu apa calda de consum 9.3.1, Elementole componente ale insialatiei de alimentare cu apa calda de consum 9.3.2,Plerderile de caldura aferente instalatiel de alimentare cu apa caida de consum 9.3.8, Perioadele de calcul 9.4 Recuperarea pierderilor de célduré 195 Energia auxilaré total necesara pent instalatia de alimentere cu apa ealdé de consum 96 Necesarul de caldurd pentru prepararea apei calde de consum (energia util neta) 407 408 408 408 408 409 ayo 410 an 413 413 413 416 aia a4 418 41s ANS ANS 418 418 420 424 421 422 9.6.1. Necesarul de céldura pentru prepararea apei calde de consum, pe baza volumului de apa furnizat la consumator 9.6.2. Temperatura de utlizare a apei calda 9.8.3. Temperatura apei reci 9.6.4. Volumul necesar de apa calda de consum 9.6.4.1. Volumul necesar de ap calda de consum calculat cu debite specifce 8.6.4.2. Volumul necesar de api calda de consum calculat pentru locuinte unifamiliale 9.65. Volumul de apd caldd de consum corespunziitor pierderiior si risipel de apd, calculat cu pierderi specifice de ap calda de consum 9.6.6. Volumul de apa caldé de consum corespunzétor pierderilor si rsipe! de apa, calculat cu coeficienti adimensionali 9.6.7. Volumul de apa caida de consum corespunziter pierderilor si risipel de ap, caloulat cu valor tabefare 9.7 Metoda de calcul a necesarului de energie termicd aferent sistemelor de distbute a apel calde de consum 9.8 Pierderle de cdldurd pe conductele de distrbutie @ apei calde de consum 9.8.1. Generalitat . 420 423 423 423 423 424 424 Cupeins [EG] 9.8.2, Plerderile de caldurd ale conductelor de distributie calculate in functie de marimea supratete! locuibile 424 0.8.2.1. Metoda de calcul simpliteata : 424 9.8.2.2. Metoda cu date intabulate 24 9.8.8 Pierderle de célour’ pe traseul conductelor de distribute, calculate pe beza tipurior de armaturi pentru consumul apei calde 404 9.8.4, Pierderile de caldura pe traseul conductelor de distributie, calculate utlizand o metod’ detaliaté de calcul ADs 8.9, Piorderle de céldur’ aterente une! rele de cistribute a ape’ calde de consum, in cazul prezentei refelei de recirculare a apei calde de consum 428 2.9.1, Determinarea plerderilor de cildurd pe conductele de recitculare a apel calde de consum utillzand lungimea tronsoanelor 428 9.9.2, Determinarea pierderiio: de caidurd pe 0 conducta de recktculare a apei calde de consum jn petioada de nefunctionare a pompei . 428 18.10. Pierderle de cdldura aferente echipamentelor montate la punctele de consum 428 9.11. Plerderile auxiiare de energie ferent sistemelor de distributie @ apei calde de consum 428 9.12, Pierderi auxiliare de energie necesara pentru inciizirea electrica a traseelor 426 9.13. Energia auniliara necesara functional pompelor 426 9.19.1, Metod# simplicaté de calcul a energie’ electrice necesara pompelor . 426 9.13.2. Metoda detaliati de calcul a energie’ electrice necesare pompelor 9.14, Pierderi de caldura recuperabile, recuperate si nerecuperabile aor 9.15. Metoda de calcul a necesarului de energie fermica aferent echipamentelor de preparare si acumulare @ apel calde de consum 4ar 9.15.1. Pierderile de calduré prin mantaua acumulatorului de apa cald8 de consum 427 9.18.2. Piarderile de caldura aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum ar 9.15.3, Pierderile aferente sistemeior de preparare @ apei calde de consum peniry alte tipur de clade 407 8.16. Proportile de calcu ale c&ldusi necesare prepara apel calde monajere in sistemele combinate 427 9.16.1. Instalatii cu generatoare multiple . 428 9.16 1.1. Pletderile de energie termicd pentru goneratoare alternative o 2428 ANEXE . 431 I. Instalatii sanitare Capitolul = 1 Elemente generale EA _covitotwt 1: Elemente generale 1.1. Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice pentru instalatille sanitare, instalatiile de allmentare cu i canalzare, (tat le gaze si instalatii pentru Shiaide tehnologice 1.1.1. Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice pentru instalatille sanitare, instalatiile de , alimentare cu apa si canalizare, instalatii de gaze si instalatil pentru fluide tehnologice Pentru atribuirea contractelor de | concesiune de lucrari publice, in con- formitate cu Ordonanta de Urgenté a Guvernului 34 din 18.04.2006, se ela- boreazé documentatia de atribuire. Or- Gonanta de Urgent’ a Guvernuiui 34 se aplicd si contractelor de achizitie publi- c& precum si a contractelor de conce- sil de servici si se aplicé din 4 octom- brie 2007. Procedurite de atribuire constay in: licitatie deschisa,lticite restransd, dia- log competitit, negociere cu publica- ea prealabili a unui anunt de partici- pare, negociere fara publicarea preala- bila a unui anunt de participare si ce- rere de oferta Prin Hotararea de Guvern nr. 928 din 19.07.2006 s-a aprobat normele de aplicare a prevederilor raferitoare la atribuirea contractelor de achiziie pu- blicd din Ordonants oe urgent a Gu- | vernulul nr. 34/2006 1.1.2. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire Autoritatea contractanté are obligatia de a preciza In cadrul documentatiei de atribuire orice cerinia, criteriu, 1g 91 alle informatit necesare pentru a asigura ofertantuli/candidatului o in- formare complet, corect® si explicité | cu privie la modu! de aplicare a pro- ceduri de atribure. Documentalia de atribure trebuie s& Ccuprind& rine altele si caietul de sar- cin sau documentatia descriptiva, aceasta cin uma find utiizat8 in cazul aphcérii proceduril de dialog competitiy sau de negociere; 1.1.3, Caietul de sarcini confine, ‘in mod obligatoriu, specificatil tebnice: Specificatile tehnice reprezinta ce- Finte, prescrip, caracteristici de natu- 7 tehnic’ ce permit ca flecare lucrare 8 fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incdt's& corespunda necesits- tit autoritati contractante, Ele definesc ‘caracterstici referitoare la nivelul cali tatv, tehnic si de performania si pot face referre la prescriptii de proiectare si de caleul al costurior, la verficarea, inspectia si conditile de receptio a lu- | cxarlor, a procedector si metodelor de execute, ca sila orice alte condi cu ccaracter tehnic. Spectfcatile tehnice trebuie s4 per- Imit& oricérui ofertant accesul egal la Procedura de atribuire si nu trebuie $8 alba ca efect intraducerea unor obsta~ cole nejustificate de natura sa restran- ‘G8 concurenta intre operator econo- mich. Speciticatile tshnice fac referite, in urmatosrea ordine de pricvitate, Ia standarde nationale care adopt stan- darde europene, la omologiri tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinfe de natura tennic& elaborate de organisme de standard Zare europene; in cazul In care acesies fu exist’, specifcatile tehnice fac re- ferire la standarde, omologari sau re- glementéri tehnice nationale privind rolectarea, calculul si executia lu- crarior. Se interzice definicea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indic& 0 anumita origine, sursa, pro- ductie, un procedeu special, 0 marca de fabric& sau de comert, un brevet de Inventie, 0 licenté de fabricatie. care au ca efect favorizarea sau) aliminarea anumitor operator economici sau a anumitor produse. Se agmite © astiel de indicate, dar numai in mod excep tional, in situatia In care o descriere suficient de precisa si inteligibila @ obi- fectulu! convactului nu este pos si numai insojité de mentiunea sau ech valent. 1.2. Fazele de elaborare a ‘documentatiel tehnico- economice pentru instalatille sanitare, instalatile de aitzare insta de canalizare, 1 instalatl pentru fiuide tehnologice Prin Hotérarea de Guvern nr 28/09/01/2008, s-a aprobat continutul- cade al documentatilor tehnico-eco- omice aferente investitilor publica. Prevederile hotdrari se aplicé. pentru realzarea obiectivelor de investiti not, precum si lucrérlor de interventil la ‘construct existente care se finanteaza Gin bugetele prevazute conform Legit "Fr, 800/202 privind finantele publice si Legii nr. 273/2006 privind finantele pu- biice locale, cu modificrile si comple~ I. Instalatii sanitare {rile uiterioare Proiectares lucrérilor de constructi pentru obiective de investi noi, inclu- siv extinderi, se elaboreaza in tei faze si anume * studiul de fezabiltate; + provectul tehnic: + detalii de executie, Proiectarea Wucrarllor de constructi pentru interventi la construct existen- fe, inclusiv instalatila aterente, se ela~ bboreaza in patru faze st anurne + experti2a tehnic& si, dupa caz, audit energetic; = documentatie de avizare a lucrérilor de imterventis = proiectul tenn = detalii de execute, Pentu obiectivele de investi noi, in- ‘olusiy extinderi, ale c&ror documentati tehnicoeconomice ina in competent de aprobare a Guvernului, se elabo- reazi un studiy de prefezabiltate an- terior elaborari stuclului de fezabiltate. Documentatia de avizare pentru lu- rari de interventi este definité ca do- Ccumentatia tehnico-economicd similar& studiului de fezabiltate, elaboraté pe baza concluzilor raportului de experti- 2A tehnicd si, dupa caz, ale raportulul de audit energetic, pentru aprobarea indicatorlor tehnico-economici aferenti lucrérilor de interventii la constructi existenta Lucrérile de interverti: sunt jucrérile Ja construct existente, inetusiv instala- tile aferente, asimilate objectivelor de investiti, care constau in: reparatii ca- pitale, transforma, modificar, mader- ‘izar, consolidari, reabilitéri termice, pprecum si lucrari de interventiv pentru prevenirea sau inldturarea efectelor | produse de actiuni accidentale si cala- mmitat naturale, efectuate in scopul asi ural cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructilor, powwvit destinatie ior. Pentru aplicarea unitaré a prevede- rilor notarari, Ministerul Dezvottari Re- ionale si Locuintelor, cu avizul Minis terului Finanfalor, poate emite instruc. tiuni care se aproba prin ordin al minis. rll, 4.2.1. Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate | 1.2.1.4, Plesele scrise | a. Date generate: = denumiraa obiectivului de investi; + amplasamentul (judetul, localtatea, strada, numérul + Htularut investitie - heneficiarul investitel + elaboraroru) studiuli . Necesitatea si oportunitatea inves tiie: 4. Date privind amplasamentul si tere~ I. Instalatii sanitare de lucrari si a contractuli de servi- cil de proiectare, urbanism, ingine- rie, alte servici’ tehnice, conform prevederlor legale (instructiuni pen- tru ofertanti, publicitate, cnorarit si ccheltuieli de deplasare etc) 9. Valoarea totala astimatd a investitie 6. Avize si acorduri de principiu, dupa caz + Necesitatea investitiel curt. prezentare privind situatia | existenta, din care $8 rezulte nece~ sitatea investitei; . - tabele, hart, grafice, plange dese- nate, fotografi etc. care 8 explicl teze situatia existenta si necesi- tatea investities - deficientele majore ale situatiel ac~ tuale privind necesarul de | dezvoltare a zonei; 1.2.1.2. Piese desenate: = prognoze pe termen mediu si lung: | plan de amplasare + Oportunitatea investi! (1:28.000 - 1:5.000), - ineadrarea abiectivului in politicle ' plan general (1:2.000 - 1:500)

S-ar putea să vă placă și