Sunteți pe pagina 1din 3

Google Docs

O s u i t d e b i r o u g r a t u i t o n - l i n e , c a r e i n c l u d e u n t e x t , f o i d e c a l c u l i d e
s e r v i c i i p e n t r u a c r e a p r e z e n t r i , p r e c u m i f i i e r e d e s t o c a r e c l o u d
s e r v i c i i d e i n t e r n e t d i n f u n c i i l e d e p a r t a j a r e a f i i e r e l o r, d e z v o l t a t d e
G o o g l e . F o r m a t c a u r m a r e a f u z i u n i i d i n t r e Wr i t e l y i G o o g l e
S p r e a d s h e e t s . M a i t r z i u , f u n c i o n a l i t a t e a a p l i c a i e i a f o s t e x t i n s c u
a j u t o r u l p a c h e t u l u i d e b i r o u Q u i c k o f f i c e , e s t e a c h i z i i o n a t d e c u t a r e
C o r p o r a t i o n n 2 0 1 2 . P e n t r u p l a t f o r m e l e m o b i l e , G o o g l e An d r o i d i
A p p l e i O S C o m p a n i a d e z v o l t a a p l i c a i i s p e c i a l e E d i i a c o n s t r u i t e
f o l o s i n d S D K - u l An d r o i d i X c o d e .
Acest software web-based, care este un program care ruleaz ntr-un
browser web, fr a instala nimic pe computerul utilizatorului.
Documente i a creat tabelul de utilizator este stocat pe Google server
d e d i c a t , s a u p o t f i e x p o r t a t e n t r - u n f i i e r. A c e s t a e s t e u n u l d i n t r e
a v a n t a j e l e c h e i e a l e p r o g r a m u l u i , p r e c u m i a c c e s u l l a d a t e l e i n t r o d u s e
pot fi accesate de pe orice calculator conectat la Internet (accesul este
protejat prin parol).
Istoria
G o o g l e D o c s s e b a z e a z p e d o u p r o d u s e s e p a r a t e , Wr i t e l y i G o o g l e
S p r e a d s h e e t s . p r o c e s o r d e t e x t Wr i t e l y a f o s t s e l e c t a t p e n t r u w e b . A f o s t
c r e a t d e U p s t a r t l e i i n c l u d c a r a c t e r i s t i c i , c u m a r f i c o - a u t o r , i d e
c o n t r o l a l a c c e s u l u i . C o m e n z i r a p i d e d e m e n i u i a f i e a z u n d i a l o g
imitat pe cei pe care utilizatorii pot vedea n procesorul de text instalat
p e c a l c u l a t o r u l l o r , c u m a r f i M i c r o s o f t Wor d s a u O p e n O f f i c e . o r g
W ri t e r. L a n c e p u t u l a n u l u i 2 0 0 6 , G o o g l e a a c h i z i i o n a t U p s t a r t l e . L a
a c e l m o m e n t , U p s t a r t l e a n g a j a p a t r u a n g a j a i . Wr i t e l y n c h i s e d e
nregistrare cu privire la serviciile lor pe timp de transport pentru
G o o g l e . n a u g u s t 2 0 0 6 , Wr i t e l y a n c e p u t s t r i m i t i n v i t a i i l a c e i c a r e
au lsat o cerere de informa ii pentru a ncepe lucrrile, nainte de
sfritul verii.
2 3 a u g u s t 2 0 0 6 Wri t e l y a t r i m i s i n v i t a i i t u t u r o r c e l o r c a r e s o l i c i t s
l s a i i s d e v i n a c c e s i b i l e t u t u r o r. P r o p r i e t a r i i d e c o n t p e Wr i t e l y p o t
invita alte persoane prin adugarea lor la co-autori ai lucrarea lor n
W ri t e l y. Wr i t e l y a c o n t i n u a t s l u c r e z e c u u t i l i z a t o r i i s i d e s i s t e m p n
la 19 septembrie 2006 nu a fost nc incluse n sistemul de Conturi
G o o g l e . Wr i t e l y a l u c r a t i n i i a l p e t e h n o l o g i a M i c r o s o f t AS P.N E T, c a r e
u t i l i z e a z M i c r o s o f t Win d o w s . n c e p n d c u l u n a i u l i e 2 0 0 6 , s e r v e r e l e
W ri t e l y r u l e a z p e s i s t e m e d e o p e r a r e b a z a t e p e L i n u x . n a c e l a i t i m p ,
G o o g l e a d e z v o l t a t G o o g l e S p r e a d s h e e t s . G o o g l e S p r e a d s h e e t s a a n u n a t
06 iunie 2006, i a fcut disponibile numai pentru un numr limitat de
u t i l i z a t o r i c a r e a u n r e g i s t r a t m a i n t i . Ver s i u n e a d e t e s t p e n t r u u n
n u m r l i m i t a t d e u t i l i z a t o r i a f o s t f i n a l i z a t , i a f o s t n l o c u i t c u o
v e r s i u n e b e t a d i s p o n i b i l p e n t r u t o i d e i n t o r i i d e c o n t u r i C o n t G o o g l e .
L a n c e p u t u l a n u l u i 2 0 1 0 , G o o g l e v a o f e r i p o s i b i l i t a t e a d e a s t o c a i
part aj a toate tipuri le de fi iere cu serviciu l Google Docs. A fost, de

asemenea adugat posibilitatea de a OCR documente .pdf pe care pot fi


des crc ate i imag ini, dar ini i al doar li mb i s uportate cu alf abetul lat in.
n t i m p u l i e r n i i 2 0 11 a f o s t i m p l e m e n t a t s u p o r t p e n t r u m a i m u l t e 2 9 d e
limbi, inclusiv n limba rus.
Writely (Document)
U n p r o c e s o r d e t e x t , c a r e v p e r m i t e s e d i t a i d o c u m e n t e d e t i p t e x t
O p e n D o c u m e n t , M i c r o s o f t Wor d i f o i d e c a l c u l .

I m p l e m e n t a t e f o l o s i n d AJ A X . U t i l i z a t o r i i p o t a c c e s a i e d i t a d o c u m e n t e
d e l a o r i c e c a l c u l a t o r c o n e c t a t l a I n t e r n e t . P u t e i c r e a i e d i t a
d o c u m e n t e o f f - l i n e , d o c u m e n t u l v a f i s c r i s c n d v c o n e c t a i m a i n t i
la Internet.
O g a m l a r g d e i n s t r u m e n t e d e f o r m a t a r e : d i m e n s i u n e a i s c h i m b a
s t i l u l f o n t u l u i , a l e g e r e a d e c u l o r i s i d e c o r a t i u n i , c r e a r e a d e l i s t e i
t a b e l e , i n s e r a i ma g i n i , l i n k - u r i , i c a r a c t e r e sp e c i a l e .
Putei face semne de carte, comentarii.Salveaz automat documente n
c u r s u l m o d i f i c r i l o r, d a r s e n r e g i s t r e a z f i e c a r e r e v i z u i r e , i p u t e i
u t i l i z a U n d o i R e d o m o d i f i c r i a l e f u n c i e i , n a c e l a i m o d c a i n t r - u n
e d i t o r d e t e x t o b i n u i t . E s t e p o s i b i l s s e n c r c a p e u n s e r v e r i d e a
descrca fiiere de pe ea n diverse formate.
S u p o r t t e x t s i m p l u , H T M L , M i c r o s o f t Wor d , RTF, O p e n D o c u m e n t , P D F
i m a i m u l t e f o r m a t e d e i m a g i n e . P u t e i o b i n e o s e l e c i e d e t e x t e s u b
form de fiiere HTML n ZIP arhiva. Inventiv (dar nu a fost nc pus n
a p l i c a r e ) Wor d s u p o r t p e r f e c t .
Google Spreadsheets
A c e s t a v p e r m i t e s i n t r o d u c e i d a t e n r n d u r i i c o l o a n e a l e u n e i f o i
de calcul, i s produc calcule nu foarte complexe. Programul permite
d a t e l e d e i m p o r t i e x p o r t n O p e n D o c u m e n t s p e c i f i c e i p u b l i c e n
f o r m a t M i c r o s o f t E x c e l i C S V.
Ave i p o s i b i l i t a t e a s a c c e s a i a l i u t i l i z a t o r i p e n t r u a c o n f i g u r a t a b e l u l
ca, cu sau fr edita (maxim 10 utilizatori, la un moment dat).
A c e s t s o f t w a r e n o u n u e s t e c o mp a r a b i l n f u n c i o n a l i t a t e a c u f o i d e
calcul complet, cum ar fi Microsoft Excel sau OpenOffice.org Calc, dar
suficient pentru manipulare a datelor simplu.
Google Presentations
Acesta v per mite s crea i prezentri electron ice. Posibilitatea de a
importa / exporta fi iere Microsoft PowerPoint (* .ppt).

B a z a d e p r e z e n t r i G o o g l e a f o r m a t c o m p a n i a d e d e z v o l t a r e Ton i c
S ys t e m s , a c h i z i i o n a t d e G o o g l e n 2 0 0 7 .
Concluzie
Google Docs este un sofware foarte comod deoarece permite redactarea
sau crearea documentelor online fara a avea acesta programa
i n r e g i s t r a t a p e c a l c u l a t o r. P o i f a c e t o t u l o n l i n e p e o r i c e f e l d e
calculator si la orice ora si in orice loc al lumii. Cred ca Google Docs
va fi viitorul omenirii si cred ca peste vreo 10 ani oamenii totul vor
face online fara a avea nevoie de programa instalate pe calculator ci
doar vor avea nevoie de conexiune la internet.
Bibliografie
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Docs