Sunteți pe pagina 1din 2
Denumitea institutt 1 Dimitrie Negreanu Botosani SITUATIA CENTRALIZATOARE Anexa 3 semestrialiVanuald, privind stadiul implementdrii sistemului de control intern/managerial la data de 31,12,2015 Anexa. 3 Cap. I"Informafii Generale” Ine. ext. Speciticat 2 T TEniliafi publice subordonatefin coordonare Enttafi publice in car s-aconstitut structura cu atributi de monitorizare, 2. coordonare $i indrumare metodologica a sistemului de control intern/managerial nit publice in care s-aelaborat i aprobatprogramul de dezvoltare a sistemului de control interwmanagerial "Et publice ere s-au stabil obiectvele generale Obieatve generale stublte de cite entfilepublice de Tape. 4 [Ent publice care au elaborat proceduri — 4 3 6 [7 _Activitati procedurabite Lt 9 |Procedut elaborate de cire ene de ape. 8 “Ente publie care au ident, nalizt 5 gestionat seu [ Riscut inreisrate in” Registra risurdor™ deere enti public de pet. 12 abana Porsoana responsabi raporiarea SCT — [Data [aiz2015 ‘Data | Semnaturg xiao A “Telefon ,<|cameliaalexa@ya| 743489795) lhoo.com Denumirea institute: Liceul Dimitrie Negreanu Botosani SITUATIA SINTETICA, semestrial/anvald, a rezltatelorautoeveluiiisistemului de control inter/managerial Ta data de 31,12.2015 tandardelor de control intern/manageria, conform rezultaelor ‘Anexa 3, cap. It “Stadiul implementiii autoevalari Neer Denumirenstandardului a i “TT MEDIUL DE CONTROL = = 2 Standardul | - Exe intepi - - 3 Standardal2- Aribui fone, sarcini = ' 41 Stndardul 3 - Competent, performangt a pl 5 Stndandul4-Structura org Tj —6__TLPERFORMANTE SIMANSGEMENTULRISCULUL ] ; Pr 8 aaa Pl 9 — PI 10 PL I1_LACTIVITATIDE CONTROL TT 12 Standardul 9» Procedue ~ = Pr 13 Standardul 10 Supravegheren | PI 4 Standardl 11 = Contnaitata atv ~ a 15 1V.INFORMAREA $I COMUNICAREA = = 16 _ Standarul 12-Informaren $i comunicaren - * 17__|Standardol 13 - Gestonarea documentelor a ' 18 | Standardul 14 = Raportareacontbils$ fnancars \ 19 V. EVALUARE $I AUDIT = = 4 [20 {standard 15 -Evaluarensstemului de control intern/managerial PI 21 |Standardul 16 - Audit intern | a ‘Standards implementate z (Gradut de conformilatea sistemuli de contol infera managerial cu 23 | standardele de control intern/managerial " epee! Misur de adopt Elaborat Persoana responsabil cu raportarea SCI - Data ‘Nunele speciale | 31122015, Fiaisan Elena __ Data 31,12,2015 Pregedintele structari ca atribui Re eee ‘Numele $i prenumele | Semnaturg Detar ro Livia aan 4X

S-ar putea să vă placă și