Sunteți pe pagina 1din 4

8/31/2016

Contopirepedepse.Recunoatereapecaleincidentalaauneihotrridecondamnarepronunatnstrintate.Condiiiprivindrecunoaterea.|Jurispru

Contopirepedepse.Recunoatereapecale
incidentalaauneihotrridecondamnare
pronunatnstrintate.Condiiiprivind
recunoaterea.
Categorie:Jurisprudenispeededreptpenal

JudectoriaIAISentinpenalnr.417dindatade12.02.2013
Princerereaformulatladatade14.09.2012,petentulcondamnatG.R.C.,aflatinstarededetentienPenitenciarul
dinChateaudunFrana,asolicitatinstanei,ntemeiuldispozitiilorart.449dinCoduldeprocedurapenala,rap.laart.
34dinCodulpenal,sadispuncontopireapedepseide6(ase)luninchisoare(cuexecutareinregimprivativde
libertate),aplicata,pentrusvrireainfraciuniide"vatamarecorporala",prev.iped.deart.181alin.(1)dinCodul
penal,prinsentinapenalnr.3543dindatade30.11.2007aJudecatorieiIai,modificataprindeciziapenalanr.300
dindatade27.06.2008aTribunaluluiIai,ramasadefinitivaprindeciziapenalanr.281dindatade12.05.2009a
CurtiideApelIaiiapedepseide8(opt)aniinchisoare,aplicatdeCurteadeApeldinParisCameraCorectionala,la
datade30.06.2009,mentinutadeCurteadeApeldinVersaillesCameradeCondamnare,ladatade29.03.2012,in
dosarulnr.12/00364,pentrusvrireaunorinfractiunide"proxenetism",precumirecunoasterea,pecale
incidentala,ntemeiulart.122dinLegeanr.302/2004,cumodificarilesicompletarileulterioare,ahotrriipenale
pronuntatedeCurteadeApeldinVersaillesCameradeCondamnare,ladatade29.03.2012,indosarulnr.
12/00364.
ndrept,cerereaafostintemeiatapedispoziiileart.122dinLegeanr.302/2004,art.33iart.36dinCodulpenalsi
art.449dinCoduldeprocedurapenala.
Fadedatasvririiinfraciunilor(05.02.2005i,respectiv,perioada01.01.200304.05.2004)decatrepetentul
condamnatGRC,precumsiraportatlamomentulrmneriidefinitiveasentineipenalenr.3543dindatade
30.11.2007aJudecatorieiIai,ramasadefinitivaprindeciziapenalanr.281dindatade12.05.2009aCurtiideApel
Iaisi,respectiv,ahotarriipenaleaCurtiideApeldinParisCameraCorectionala,ladatade30.06.2009ramasa
definitivaladatade29.03.2012,instanaconstatcpetentulcondamnatasavrsitinfractiunilesusmentionatemai
inaintedeafifostcondamnatdefinitivpentruvreunadintreele,ceeacecorespunde,conformdispozitiilorart.33lit.
a)dinCodulpenalromn,concursuluirealdeinfractiunimateriencaresuntaplicabile(ca(i)tratament
sanctionator,respectivcasistemdesanctionareaconcursuluideinfractiuni),prevederileart.3436dinCodulpenal
romn.
Pentruaseputeadans,nspeadefa,eficiendispozitiilorlegaleromneprivindpluralitateadeinfractiunisub
formaconcursuluideinfractiuni(inclusivdeciinceprivesteaplicabilitateadispozitiilorart.36dinCodulpenalromn,
rap.laart.34si35dinCodulpenalromnnmateriatratamentuluipenalsanctionatoralconcursuluideinfractiuni)
estenecesarcahotarreapenalapronuntatadeinstantelefranceze,respectivhotarareaCurtiideApeldinParis
CameraCorectionaladindatade30.06.2009saiproducaefectelepeteritoriulsatuluiromn(ceeaceimplic
recunoastereadecatreautoritatilejudiciareromneahotarariipenalepronuntatedeinstantelepenalefranceze),adic
sfierecunoscutpeteritoriulstatuluiromn.
nacestecondiii,instanaurmeazaaanalizaincontinuaredaca,incadrulcereriidecontopiredepedepse,poatefi
recunoscut,pecaleincidental,hotarareapenalapronuntatadeCurteadeApeldinVersaillesCamerade
Condamnare,ladatade29.03.2012,indosarulnr.12/00364.
ncepriveterecunoatereapecaleincidentalahotrriipenaleaCurtiideApeldinParisCameraCorectionalasunt
aplicabile,ndrept,dispoziiileart.134dinLegeanr.302/2004,privindcooperareajudiciarainternationalainmaterie
penala,republicata,conformcarora:"Recunoatereasepoatefacepecaleincidentalncadrulunuiprocespenaln
curs,dectreprocurornfazadeurmrirepenalsaudectreinstananfaacreiacauzaestependinte".
naceastamaterie,naltaCurtedeCasaieiJustiieSeciileUnite,caurmareapromovriiunuirecursninteresul
legiigeneratdepracticaneunitarainstanelorromne,prinDecizia(RIL)nr.9dindatade15noiembrie2010(Decizie
datcuprivirelainterpretareadispoziiilorart.119(fostulart.119(anteriorrepublicariiLegiinr.302/2004),
actualmenteart.134)dinLegeanr.302/2004privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,cu
modificrileicompletrileulterioare,astatuatcuprivirelanelesulsintagmei"procespenalncurs"(ncadrulcruia
sepoaterealizarecunoaterea,pecaleincidental,auneihotrripenalestrine),stabilindcsintagma"procespenal
ncurs",cuprinsndispoziiileart.119(nprezent,art.134)dinLegeanr.302/2004privindcooperareajudiciar
http://legeaz.net/index.php?view=article&catid=469:spetepenal&id=341752:contopirepedepserecunoastereapecale4172013&tmpl=component&print=1&lay

1/4

8/31/2016

Contopirepedepse.Recunoatereapecaleincidentalaauneihotrridecondamnarepronunatnstrintate.Condiiiprivindrecunoaterea.|Jurispru

internaionalnmateriepenal,cumodificrileicompletrileulterioare(republicat),seinterpreteaznsensulc
recunoatereapecaleincidentalauneihotrripenalestrinesauaunuiactjuridicstrinsepoatefaceinfaza
privindpunereanexecutareahotrrilorpenaledefinitive,astfelcoricecereredemodificareapedepselor,
ntemeiatpedispoziiileart.449dinCoduldeprocedurpenal,precumicontestaialaexecutarereglementatn
art.461dinCoduldeprocedurpenal,ntrunete/ntrunesctrsturileunui"procespenalncurs"naccepiunea
art.134(fostart.119)dinLegeanr.302/2004cumodificrileicompletrileulterioare,asemeneacererifiind
susceptibilesledeaprocedurilorjudiciarerespectiveatributdecauzpendintenfaainstaneidejudecatcreiai
revinecompetenaslesoluionezeasacumestecazulinspeadat(avndcaobiectcererea(cerereprincipala)
decontopiredepedepse.
Fadeaceasta,raportatlaobiectulcererii(principale)cefaceobiectulprezenteiprocedurijudiciare(cererede
contopiredepedepse),instanavaanalizancontinuarendeplinireacondiiilorpentrurecunoaterecondiiiimpuse
dedispoziiileart.131dinLegeanr.302/2004dinLegeanr.302/2004privindcooperareajudiciarinternaionaln
materiepenal,cumodificrileicompletrileulterioare(republicat).
Chiardacanuexistodispoziielegalexpresnacestsens,princaresseimpun(i)ncazulrecunoateriipecale
incidentalrespectareacondiiilorprevzutedeart.131dinLegeanr.302/2004privindcooperareajudiciar
internaionalnmateriepenal,cumodificrileicompletrileulterioare(republicat),nusepoateconcepe
impunereadectrelegeaacestorcondiii("conditiiprivindrecunoasterea")doarncazulrecunoateriiuneihotrri
strinepecaleprincipal,astfelnctinstantaapreciazacesteconditii("conditiipentrurecunoastere",prevazutede
art.131dinLegeanr.302/2004privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,cumodificrilei
completrileulterioarerepublicat),cafiindvalabileinecesarencazulambelortipuriderecunoatere(pecale
principalasau,dupacaz,pecaleincidentala)carepotintervenintrocauzpenal.
Or,condiiilepentrurecunoatereauneihotrristrinesuntprevzutededispoziiileart.131dinLegea302/2004,
privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,cumodificrileicompletrileulterioare(republicat),
dispoziiicarestipuleazfaptulcrecunoatereauneihotrripenalestrinesauaunuiactjudiciarstrinpoateavea
locdac:
a)Romniasiaasumatoasemeneaobligatieprintruntratatinternationallacareesteparte
b)afostrespectatdreptullaunprocesechitabil,nsensulart.6dinConventiapentruaparareadrepturiloromuluisia
libertatilorfundamentale,ncheiatalaRomala4noiembrie1950,ratificatadeRomniaprinLegeanr.30/1994
c)nuafostpronuntatapentruoinfractiunepoliticasaupentruoinfractiunemilitaracarenuesteoinfractiunede
dreptcomun
d)respectaordineapublicaastatuluiromn
e)hotarreasauactuljudiciarpoateproduceefectejuridicenRomnia,potrivitlegiipenaleromne
f)nusapronuntatocondamnarepentruaceleasifaptempotrivaaceleiasipersoanenRomnia
g)nusapronuntatocondamnarepentruaceleasifaptempotrivaaceleiasipersoanentrunaltstat,careafost
recunoscutanRomnia.
Procedndlaanalizaacestorcondiii,instanaconstatcprinTratatuldeaderarelaUniuneaEuropeana,Romniasi
aasumatobligatiarecunoasteriihotarrilorproveninddelaautoritatilestatelormembrealeUniunii,fiiindnecesarsa
seconstatecanfaainstanelorstatuluistrinemitentafostrespectatdreptullaunprocesechitabil,nsensulart.6
dinConveniaeuropeanasupradrepturiloromuluiialibertilorfundamentale.
nacestsens,raportatlaspetadefata,instantaconstatacaacuzaiapenalformulatmpotrivapetentului
condamnatGRCafostsoluionatdeoinstanindependentiimparial,CurteadeApelParisCameracorectionala
si,respectiv,CurteadeApeldinVersaillesCameradeCondamnare,neexistndobieciuniformulatedectrepetentul
condamnatcuprivirelanclcareadrepturilorsalepeparcursuldesfurriiprocesuluipenal,nfaainstanelor
franceze.Totodata,instantaconstataca[,]condamnareapetentuluinuafostpronunatpentruoinfraciunepolitic
saupentruoinfraciunemilitar,iarhotarreancauzrespectordineapublicastatuluiromn,respectiveste
conformcuprincipiilefundamentalealestatuluidedrept,consacratenConstitutiaRomniei.
Instantaaratncontinuarecanceeaceprivetecondiiadubleiincriminri,privitinabstracto,aceastapresupuneca
faptasfieconsideratinfraciuneattnstatulsolicitant,ctsinstatulsolicitat,frsfienecesarcainfraciuneas
fieidenticincriminat,fiindsuficientsexisteocorespondenntreelementeleconstitutiveesenialealeinfraciunii.n
schimb,nceeaceprivetecondiiadubleiincriminri,privitinconcreto,instanaaratcapreciereadubleiincriminari
inconcretoimplicnunumaicafaptasafieinfraciunenlegislaiaambelorstate,cii,negalmsur,cafptuitorul
spoatsfiesancionat,conformlegiistatuluisolicitat.
http://legeaz.net/index.php?view=article&catid=469:spetepenal&id=341752:contopirepedepserecunoastereapecale4172013&tmpl=component&print=1&lay

2/4

8/31/2016

Contopirepedepse.Recunoatereapecaleincidentalaauneihotrridecondamnarepronunatnstrintate.Condiiiprivindrecunoaterea.|Jurispru

Astfel,instantaconstatacafaptelepentrucarepetentulGRCafostcondamnatdeinstantelestrainefrancezelao
singurapedeapsade8(opt)aninchisoarenchisoareigsesccorespondentulndreptulromnnconinutul
infraciuniide"proxenetism",prev.iped.deart.329dinCodulpenalromn.Totodat,dinfiadecazierjudiciara
petentuluicondamnat,rezultcmpotrivaacestuianusapronunatocondamnarepentruaceleaifapte,nicin
Romniasinicintrunaltstat(curecunoasterea,naceastdinurmsituaie,nRomnia).Caatare,raportatla
acestecondiii(derecunoatere)susanalizate,instantaconstatacnspeadefaregulanebisinidemnueste
nclcat.
ProcedndnslaanalizacondiieiproduceriideefectejuridicenRomniaahotrriipenalepronunatedectre
instanelefranceze,potrivitlegiipenaleromne,instanaconstatcaceascondiienuestendeplinitpentru
urmtoareleconsiderente:
Potrivitcertificatuluidecazierjudiciarnational(Franta),petentulcondamnatfigureazcuosingurcondamnare,
respectivceapronuntataprinhotarareapenaladeCurteadeApelParisCameraCorectionalalapedeapsade8(opt)
aninchisoare,cuexecutareinregimdedetentie.nprezent,acestaexecutnFrana(fiinddetinutnPenitenciarul
Chateaudun,Versailles)pedeapsaprivativdelibertate(de8(opt)aninchisoare).Instanareinecnprocedura
judiciardemodificaredepedepse(inclusivdecinceprivetemodificareapedepseistabilitdectreautoritatea
judiciarfrancez,pecareinstanaromnartrebuisorealizezeprincontopirea,conformdispozitiilorlegaleromane
incidenteinmaterieart.449alin.(1)lit.a)dinCoduldeprocedurapenala,rap.laart.36dinCodulpenal,cureferire
laart.3435dinCodulpenal,cupedeapsaaplicatapetentuluicondamnatdectreinstanaromnntro
pedeapsrezultant)seimpunerecunoatereahotrriiautoritiijudiciarestrineianulareamandatuluide
executareapedepseiinchisoriiemisdeautoritatilejudiciarestraine(franceze),prealabilemiteriiunuinoumandatde
executareapedepseiinchisorii,laramanereadefinitivaahotarriiprincaresadispuscuprivirelamodificareade
pedepse.ntructns,petentulcondamnatGRCexecutlaacestmomentpeteritoriulstatuluifrancez(in
PenitenciarulChateaudun,Versailles)pedeapsaprivativadelibertatede8(opt)aninchisoare),ceiafostaplicatade
catreinstantastrain(francez),instanaobservcrecunoaterea(eventual)pecaleincidentatahotarriipenale
pronuntatedeinstanafranceznuar(putea)produceefectejuridicepeteritoriulstatuluiromn.Oastfelde
recunoaterearinterfera,nschimb,ncaracterulexecutoriualhotrriipenalefranceze.Maimult,ncazulincare
instanta(romn)ardispunecontopireapedepselorcunchisoarealacareafostcondamnatpetentulGRCprin
hotarrilepenalereferiteanterior,contopireadepedepseastfeldispusadecatreinstantaromna,ncondiiilencare
petentulcondamnatexecutalamomentuldefatapedeapsaprivativadelibertatentrunpenitenciardinFrana,ar
produceefectejuridicenaceastdinurmar,astfelnctsarajungelasituaiacaodecizie(hotrre)aunei
autoritijuridiceromnesfielipsitdeefectepeteritoriulstatuluiromn,darsiproducefectelepeteritoriul
unuialtstat(respectiv,peteritoriulstatuluifrancez,nspeadefa),aspectcecontravinecooperriijudiciare
internaionalenmateriepenal.
ntroataresituatie,instantaaratac,ncelprivestepepetentulcondamnatGRC,singuramodalitateiunicul
momentncarerecunoatereahotrriipenalepronunatedectreinstanafrancezarputeaproduceefecten
RomniaestecelaldispuneriitransferariipersoaneicondamnatesusmentionatedinFranta(castatdecondamnare)
nRomnia(castatdeexecutare),nvedereaexecutriipedepsei,nconditiileprevazuteinaceastamaterie(privind
"transferareapersoanelorcondamnate")deart.141siurmatoareledinTitlulVIintitulat"Transferareapersoanelor
condamnate"dinLegeanr.302/2004,privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,cumodificrilei
completrileulterioare(republicat).
Avndnvedereacesteaspecte,ncondiiilencarepetentulcondamnatestedeinut(lamomentuldefata)pe
teritoriulstatuluifrancez,instantaconstatacarecunoasterea,pecaleincidentala,ntemeiulart.122dinLegea
nr.302/2004,cumodificarilesicompletarileulterioare,ahotrriipenalepronuntatedeCurteadeApeldinVersailles
CameradeCondamnare,ladatade29.03.2012,indosarulnr.12/00364,icontopireapedepseide6(ase)luni
nchisoare(cuexecutareinregimprivativdelibertate),ceiafostaplicatapetentuluicondamnatpentrusvrirea
infraciuniide"vatamarecorporala",prev.iped.deart.181alin.(1)dinCodulpenal,prinsentinapenalnr.3543
dindatade30.11.2007aJudecatorieiIai,modificataprindeciziapenalanr.300dindatade27.06.2008a
TribunaluluiIai,ramasadefinitivaprindeciziapenalanr.281dindatade12.05.2009aCurtiideApelIai(inbaza
careiaafostemis,ladatade15.09.2009,decatreJudecatoriaIai,mandatuldeexecutareapedepseiinchisoriinr.
4522/2007)cupedeapsade8(opt)aniinchisoare,ceiafostaplicataacestuiadeCurteadeApeldinParisCamera
Corectionala,ladatade30.06.2009,mentinutadeCurteadeApeldinVersaillesCameradeCondamnare,ladatade
29.03.2012,indosarulnr.12/00364,pentrusvrireaunorinfractiunide"proxenetism",nupotavealocdect
dupexecutareadecatrepetentulcondamnatG.R.C.apedepseiprivativedelibertate(de8(opt)aninchisoare)
aplicate(deautoritatilejudiciarefranceze)nstrintate(peteritoriulstatuluifrancez)saudupefectuareatransferului

http://legeaz.net/index.php?view=article&catid=469:spetepenal&id=341752:contopirepedepserecunoastereapecale4172013&tmpl=component&print=1&lay

3/4

8/31/2016

Contopirepedepse.Recunoatereapecaleincidentalaauneihotrridecondamnarepronunatnstrintate.Condiiiprivindrecunoaterea.|Jurispru

persoaneicondamnatesusmentionatedinFranta(castatdecondamnare)nRomnia(castatdeexecutare),n
vedereaexecutriipedepseirespective,nconditiileprevazuteinaceastamaterie.
nacestcontext,instantaaratcao(eventual)recunoaterelaacestmomentahotrriiautoritilorjudiciarestrine
(franceze)respectiv,hotarareapenalapronuntatadeCurteadeApelParisCameraCorectionala,mentinutaprin
hotarareapenalapronuntatadeCurteadeApeldinVersaillesCameradeCondamnare,ladatade29.03.2012,in
dosarulnr.12/00364,nproceduraprevzutdedispoziiileart.134dinLegeanr.302/2004privindcooperarea
judiciarainternationalainmateriepenala,cumodificarilesicompletarileulterioare(republicata)nuesteadmisibil,
ntructconducelaeludareaunuiinstrumentdecooperarejudiciarinternaionalnmateriepenala,instrument
prioritar,respectivtransferareapersoanelorcondamnate.
Or,inraportdeconsiderentelesusexpuse,instantaconstatcnuestendeplinitncauzdefaconditiaprevazuta
deart.131alin.(1)lit.e)dinLegeanr.302/2004privindcooperareajudiciarainternationalainmateriepenala,cu
modificarilesicompletarileulterioare(republicata),respectivcondiia(pentrurecunoastere)potrivitcareiaestenecesar
cahotarreasauactuljudiciarsapoataproduceefectejuridicenRomnia,potrivitlegiipenaleromneceeacenu
estecazulnspeadefa,aacumsarelevatprinconsiderenteledejaexpuse.
Pecaledeconsecinta,fatadelipsandepliniriicondiieiprevazutedeart.131alin.(1)lit.e)dinLegeanr.302/2004
privindcooperareajudiciarainternationalainmateriepenala,cumodificarilesicompletarileulterioare(republicata),
instanta,nbazadispozitiilorart.449alin.(1)lit.a)sialin.(2)(3)dinCoduldeprocedurapenala,arespinscerereade
contopiredepedepseformulatadecatrepetentulcondamnat.

http://legeaz.net/index.php?view=article&catid=469:spetepenal&id=341752:contopirepedepserecunoastereapecale4172013&tmpl=component&print=1&lay

4/4