Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT CIVIL CURS 4-26.10.

2016
Legea 17/14 privind vanzarea terenurilor agricole situate
in extravilan
Domeniul de aplicare : poate fi delimitat din perspectiva
bunurilor la care se refera, din perspectiva partilor intre care se
incheie actele juridice la care se refera, din perspectiva naturii
acestor AJ si din perspectiva imprejurarilor relevante pt incheierea
lor.
Din perspectiva bunurilor la care se refera - se refera la
terenurile agricole situate in extravilan , in consecinta nu vor fi
avute in vedere bunuri mobile sau constructii, chiar daca acestea
au natura unor imbunatatiri funciare.Nu vor fi incluse in campul
de aplicare al legii terenurile care au o alta destinatie decat cea
agricola- terenurile forestiere, terenurile destinate extractiei
resurselor minerale, terenurile destinate unor constructii de
infrastructura etc.Nu vor fi incluse nici terenurile agricole din
intravilan (ex gradinile).
Din perspectiva partilor intre care se incheie AJ ce fac ob
acestei legi - legea se aplica indiferent de cetatenia partilor,
romanilor si cetatenilor straini si apatrizilor care sunt capabili de a
dobandi terenuri in Romania. Exceptia e prevazuta in art 20 alin 2
- dispozitiile nu se aplica instrinarilor intre coproprietari, soti, rude
si afini pana la gradul al 3-lea inclusiv.
Din perspectiva naturii actelor carora li se aplica legea -art
3 si 4 - conditii de validitate numai pt instrainarea prin vanzare a
terenurilor agricole din extravilan, nu se aplica unor alte acte
translative de propr decat vanzare(nu se apl contr de schimb,
contr de de intretinere,de renta viagera, contr de leasing
imobiliar, in cazul contr de ipoteca imobiliara . Dintre vanzari,
legea le vizeaza pe acelea care conduc la instrainarea terenurilor.

Legea nu se aplica vanzarilor care au ca ob dr de propr asupra


terenurilor din extravilan dar care sunt vanzari ale lucrului altuia.
Daca prin contr de vanzare ce are ca ob derivat un teren agricol
din extravilan nu se instraineaza dr de propr asupra terenurilor ci
se constituie sau sev instraineaza un al drept real, dr dev uzufruct
de ex sau de superficie, atunci cerintele speciale prev de lege nu
pot fi aplicate.
Imprejurarile incheierii actului de instrainare prin vanzare
- art 20 alin 3 din lege - legea nu se aplica procedurilor de
executare silita si contr de vanzare incheiate ca urmare a
indeplinirii unor formalitati de licitatie publica precum cele
realizate in procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
sau ca urmare a apartenentei imobilului la domeniul privat de
interes local sau judetean. Aceasta excludere vizeaza orice
vanzare silita a imobilului in cursul unei proceduri de executare.
Ea vizeaza si licitatiile care au caracter public, caracterul public
poate rezulta din faptul ca licitatia e organizata sau supervizata
de o autoritate care indeplineste un serviciu public precum
licitatia organizata pt valorificarea bunurilor debitorului aflat in
insolventa, fie vanzarea unui bun in legatura cu care interesul
public reclama o valorificare optima(bunurile in propr autoritatilor
publice care daca sunt vandute nu pot fi decat parte a domeniului
privat al acestora).
O licitatie privata organizata de o pers jur de dr privat pt
valorificarea optima a bunurilor sale pe calea vanzarii nu va fi
exlusa de la aplicarea cerintelor prev de legea 17/14, ceea ce va
avea ca efect ca acea licitatie privata nu se va finaliza cu inch
unei vanzari ci doar cu inch unei promisiuni sinalagmatice de
vanzare intre propr bunului scos la licitatie si adjudecatar, urmand
ca promisiunea sa fie executata doar dupa indeplinirea
formalitatilor prev de lege si numai daca e posibil in urma acestor
formalitati.

Legea 17/14 se aplica si acelor vanzari care se incheie pe temeiul


unor antecontracte privind instrainarea prin vanzare a terenurilor
agricole din extravilan.Sub acest aspect in forma initiala, art 20
alin 1 a prevazut ca legea nu se aplica antecontractelor si
pactelor de optiune care au fost autentificate la notariat anterior
intrarii in vigoare a acesteia. Dispozitia a ramas in vigoare doar cu
privire la pactele de optiune autentificate anterior intrarii in
vigoare a legii.Per a contrario, dupa intrarea in vigoare a legii un
pact de optiune privind vanzarea unui teren agricol situat in
extravilan nu se va putea incheia valabil decat dupa parcurgerea
formalitatilor prevazute de legea 17/14 intrucat el include
consimtamantul definitiv la vanzare dat de proprietarul promitent
in pact.
In ceea ce priveste promisiunile de vanzare unilaterale sau
sinalagmatice care au ca obiect vanzarea unor terenuri agricole
situate in extravilan, CCR a apreciat ca excluderea din sfera de
aplicare a legii a vanzarilor incheiate pe temeiul unor asemenea
promisiuni, autentificate inainte de intrarea in vigoare a legii este
neconstitutionala ; astfel prin decizia 755/14 CCR a apreciat ca
inainte de intrarea in vigoare a legii 17/14 nu exista nicio
diferenta de forta juridica intre promisiunile de instrainare a
terenurilor agricole din extravilan care se incheiau in forma
autentica si promisiunile avand un obiect similar care se incheiau
intr-o alta forma. CCR a apreciat ca reprezinta un privilegiu
nejustificat sa se excluda din sfera de aplicare a legii vanzarile
incheiate pe temeiul unor promisiuni autentice si ca sub acest
aspect dispozitiile art 20 alin 1 contravin art 16 din Constitutie
privitor la p.egalitatii in dr,fara privilegii si fara discriminari.
In prezent art 20 alin 1 - prevederile legii nu se aplica pactelor de
optiune care au fost autentificatela notariat anterior intrarii in
vigoare a acesteia. Legea se aplica in schimb vanzarilor care se
incheie dupa intrarea sa in vigoare chiar si pe temeiul unor
promisiuni de vanzare care au fost incheiate inainte de intrarea ei

in vigoare indiferent de forma acestor promisiuni. In acelasi sens a


decis si ICCJ intr-un complet privind solutionarea problemei de
drept a aplicarii art 5 din legea 17/14.
Prin decizia ICCJ 24/16 pron la 26 sept si inca nemotivata, ICCJ a
retinut ca prevederile legii 17/14 inclusiv ale art 5, se aplica atat
promisiunilor de vanzare incheiate dupa intrarea in vigoare a legii
cat si celor incheiate inainte de aceasta data.ICCJ a retinut ca
daca pe temeiul unei asemenea promisiuni beneficiarul solicita
pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se substituie
consimtamantul promitentului la vanzarea promisa , instanta
sesizata cu aceasta cerere va putea dispune in cursul judecatii
indeplinirea formalitatilor prev de legea 17/14 care conditioneaza
validitatea vanzarii promise a.i. pronuntand hotararea instanta sa
poata substitui un contr de vanzare valabil.
CERINTELE DE VALIDITATE SUPLIMENTARE INTRODUCE DE
LEGE
Introduce 3 cerinte de validitate specifice dintre care primele 2 se
aplica doar anumitor categorii de terenuri agricole din extravilan
iar a 3-a se aplica tuturor acestor terenuri.
1)Avizul de securitate nationala -art 3 alin 1 - terenurile
agricole situate in extravilan pe o adancime de 30 km de frontiera
de stat si tarmul Marii Negre catre interior, precum si cele situate
pana la 2400 m pe interior fata de obiectivele speciale pot fi
instrainate prin vanz-cump doar cu avizul specific al Ministerului
Apararii Nationale eliberat in urma consultarii cu organele de stat
specializate, SRI,SIE si prin structurile interne specializate privind
siguranta nationala a Romaniei.
2)Avizul arheologic-art 3 alin 4-terenurile agricole din extravilan
in care se afla situri arheologice, in care au fost stabilite zone cu
patrimoniu arheologic sau zone cu potential arheologic evidentiat
pot fi instrainate prin vanzare doar cu avizul specific al
Ministerului Culturii respectiv al serviciilor publice deconcentrate

ale acestuia emis in 20 zile lucratoare de la inregistrarea cererii


de vanzare de catre vanzator.
3)Avizul de preemptiune - se aplica tuturor terenurilor agricole
din extravilan -art 4- instrainarea prin vanzare a unor asemenea
terenuri se face cu respectarea dr de preemptiune al
coproprietarilor,arendasilor, proprietarilor vecini precum si al
statului prin Agentia Domeniilor Statului in aceasta ordine la pret
si in conditii egale.Prin derogare de la dr comun art 4 instituie nu
numai mai multe categorii de preemptori ci si o ordine obligatorie
a lor- de ex daca un coproprietar si un proprietar vecin au oferit
acelasi pret si aceleasi conditii vanzatorul e obl sa incheie contr
cu coproprietarul pt ca el e un preemptor de rang superior
conform legii.
In privinta arendasilor e de remarcat ca acest text introduce o
scindare a reg jur al dr de preemptiune al arendasului in functie
de bunul care face ob contr de arendare. Daca bunul e un teren
agricol- se aplica legea 17/14 daca are alta natura ex utilaj
agricol,bun zootehnic - dr de preemptiune -se aplica art 1730 si
urmatoarele din CC.
Procedura prevazuta de legea 17/14 pt exercitarea dr de
preemptiune implica 2 categorii de activitati : pe de o parte
Consiliul Local al comunei , orasului sau municipiului in raza
caruia se afla terenul agricol din extravilan , consiliu care
mijloceste formalitatile de publicitate aplicabile in cursul
exercitarii dr de preemptiune; dupa caz structura locala sau cea
centrala a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care e
investita cu putere de decizie privind avizarea acelor vanzari fata
de care s-a exercitat dr de preemptiune.In cazul in care terenul
agricol in extravilan are o suprafata <30 ha inclusiv competenta
va reveni structurii locale a ministerului in raza teritoriala a careia
se afla terenul, daca are o suprafata mai mare competenta revine
structurii centrale a ministerului.

Prin derogare de la dr comun, dr de preemptiune prev de lege nu


se exercita prin repr a vanzatorului si premptorului, ci si prin
intermediului CL. Art 6- prin derogare de la art 1730 - vanzatorul
inregistreaza la Primaria generala a uat unde se afla terenul o
cerere prin care solicita afisarea oferta de vanzare a terenului
agricol din extravilan pt aducerea la cunostinta a preemptorilor.
Cererea e vine sotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de
alte documente de informare cu privire la starea juridica si
materiala a terenului. Desi textul vb expres despre o oferta de
vanzare, el nu are in vedere o oferta de vanzare pt ca din acest
text si urmatoarele rezulta ca oferta nu e incheiata in forma
autentica ceruta de lege pt instrainarea terenurilor agricole din
extravilan.
Nici acceptarea ofertei de catre preemptor nu trebuie sa aiba
forma autentica si nu conduce la formarea contr de vanzare, ci
doar permite declansarea procedurii decizionale in urma careia
structura competenta a Min Agriculturii va elibera un aviz de
preemptiune pe temeiul caruia contr de vanzare va putea fi
incheiat in forma autentica potrivit legii 17/14
Oferta despre care vorbeste art 6 alin 1 nu trebuie sa imbrace
forma autentica si are natura juridica a unei oferte de promisiuni
sinalagmatica de vanzare care trebuie sa contina toate clauzele
vanzarii pe care si-a propus-o proprietarul.Aceasta oferta nu se
comunica direct preemptorului prin derogare de la dr comun ci
este afisata la sediul primariei, preemptorii putandu-si exercita
dreptul de preemptiune prin acceptarea ofertei in termen de
maxim 30 zile de la afisarea acesteia.
Potrivit art 6 alin 2- primaria are obligatia sa afiseze 30 zile oferta
de vanzare la sediul sau si pe pagina de internet. Spre deosebire
de dr comun, acceptarea ofertei de catre preemptor nu trebuie
insotita de plata reala a pretului. De asemenea, ea nu este supusa
formei autentice ad validitatem pt ca are natura juridica a

acceptarii unei oferte de promisiune de vanzare, nu a unei oferte


de vanzare .
Art 7 alin 1 - titularul dr de preemptiune trebuie ca in termenul de
30 zile prevazut la art 6 alin 2 sa isi manifeste in scris intentia de
cumparare, sa comunice acceptarea ofertei vanzatorului si sa o
inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost
afisata.Preemptorul poate sa inregistreze intentia si dupa
expirarea termenului urmand ca pe aceasta baza primaria sa
trimita dosarul catre structura Min Agriculturii competente.
Daca mai multi preemptori isi exercita dr in sensul acceptarii
ofertei afisate - depinde daca sunt de acelasi rang sau diferiti.
Daca sunt diferiti vanzatorul e obligat sa inch contr cu
preemptorul de rang preferat. prin exceptie daca un preemptor de
rang inferior a oferit un pret mai bun sau conditii mai favorabile,
vanzatorul are dreptul ca o singura data sa reia procedura de
preemptiune pt o noua oferta in care sa cuprinda conditiile mai
favorabile oferite de preemptorul de rang inferior. Aceasta noua
oferta va fi afisata doar pt o perioada de 10 zile iar daca nu e
acceptata de niciunul din cei de rang superior , va fi incheiata cu
preemptorul de rang inferior care a oferit pretul cel mai bun.
Daca preemptorii acceptanti sunt de acelasi rang vanzatorul are
dr sa isi aleaga cu care dintre ei va incheia contractul .Legea nu
prevede termenele in care se poate manifesta optiunea
vanzatorului.Decizia de a initia o noua oferta trebuie luata pana la
expirarea celor 30 zile caere curg de la expirarea ofertei initiale
iar decizia de a alege unul din preemptorii de rang egal
acceptanti trebuie luata in maxim 10 zile de la data data cand
expira termenul de 30 zile de la afisare.In termen de 3 zile
lucratoare de la comunicarea catre primarie a numelui
preemptorului ales de vanzator , aceasta inainteaza dosarul cu
toate documentele incluse in procedura preemptiunii catre
structura competenta a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale.

Aceasta structura verifica respectarea dr de preemptiune si in


cazul indeplinirii tuturor conditiilor legale, trebuie sa emita avizul
necesar incheierii contr de vanzare in termen de 2 zile lucratoare
de la expirarea termenului de verificare. Termenul de verificare e
de 5 zile lucratoare de la data la care documentele din dosar sunt
inaintate structurii Ministerului Agriculturii.Daca in urma verificarii
constata ca nu sunt indeplinite conditiile pt ca preemptorul ales
de vanzator sa fie preferat fata de ceilalti preemptori acceptanti,
ea va elibera un aviz negativ urmand ca vanzatorul sa aleaga sau
dupa caz sa solicite inch contr cu unul dintre ceilalti preemptori
acceptanti, caz in care termenele de verificare si avizare curg iar
de la aceasta noua solicitare.
Pe baza avizului pozitiv din partea structurii competente
contractul de vanzare se poate incheia in forma autentica la
notarul public sau in caz de refuz din partea uneia intre partile
promisiunii formate, el poate fi substituit prin hot jud care sa tina
loc de contract.
Cand niciunul dintre preemptori nu a acceptat oferta in 30 zile
atunci vanzatorul e liber sa incheie orice contract avand conditii
cel mult la fel de favorabile pt cumparator cu orice tert la
alegerea sa.Daca in schimb cumparatorul ales de vanzator va
beneficia de conditii mai favorabile decat cele din oferta fata de
preemptori atunci contractul va fi lovit de nulitate absoluta-art 7
alin 7 teza finala.
Sanctiunea nerespectarii conditiilor de validitate prevazute de
lege : art 16 - instrainarea prin vanz-cump a terenurilor agricole
din extravilan fara respectarea dr de preemptiune sau fara
obtinerea avizelor prevazute in lege e interzisa si se sanctioneaza
cu nulitatea relativa.
OBIECTUL VANZARII - cerintele de validitate vizeaza ob contr de
vanzare si ob obligatiilor principale ale vanzatorului si
cumparatorului.Obiectul contr de vanzare e operatiunea juridica

dorita de parti prin inch contractului = vanzarea. Acest obiect


trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil si
licit.Vanzarea e determinata sau cel putin determinabila daca ob
obligatiilor principale ale partilor vanzarii indeplinesc aceasta
cerinta - lucrul vandut si pretul trb sa indepl cerintele.
Vanzarea e licita daca ea nu a fost interzisa printr-o dispozitie
expresa a lege, interdicita poate viza vanzarea ca operatiune cat
si una dintre prestatiile esentiale care decurg din vanzare.Pt
ipoteza vanzarii ilicite ex este vanzarea de organe- e interzisa
chiar daca exista transferuri asupra organelor care sunt
permise(donarea de organe e permisa).Ob uneia dintre obl
principale e ilicit - ex s-a decis ca vanzarea unei candidaturi
parlamentare e ilicita.
Pe langa ob contr de vanzare si ob obl principale ale partilor e
supus cerintelor de validitate. Lucrul vandut (ob derivat al obl
vanzatorului) trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil,
trebuie sa existe, trebuie sa fie susceptibil de a fi instrainat si
trebuie sa fie licit.
Pretul vanzarii trebuie sa constea intr-o suma de bani, sa fie
determinat sau cel putin determinabil si trebuie sa fie sincer si
serios.Pretul sa fie sincer si serios - art 1665 -sincer in alin 1vanzarea e anulabila atunci cand pretul e stabilit fara intentia de
a fi platit.Textul are in vedere nu situatia in care cumparatorul se
angajeaza sa plateasca pretul desi stie ca nu il va plati, ci situatia
in care si vanzatorul stie ca cumparatorul nu are intentia de a
plati, si angajamentul cumparatorului de a plati pretul nu se
naste. Partile se afla intr-o situatie extrem de similara cu aceea in
care o donatie e deghizata printr-o vanzare.-se naste doar obl
vanzatorului de a transmite bunul vandut dar nu si obl
cumparatorului de a plati pretul mentionat, bunul se transmite
fara contraechivalent.

Textul are in vedere o situatie particulara de simulatie-deroga de


la regulile de dr comun ale simulatiei unde atunci cand partile
inch un anumit act pt a produce efecte, pe care il deghizeaza prin
acord simulatoriu, sanctiunea e aceea ca tertilor nu le poate fi
opozabil actul secret dar pot inlatura inopozabilitatea actului
public daca ii prejudiciaza iar partile sunt tinute de actul secret.
Prin derogare, cand partile deghizeaza o donatie sub forma unei
vanzari in care prin ipoteza cumparatorul nu e tinut sa plateasca
pretul, sanctiunea e ca atat intre parti cat si fata de terti contr va
produce efecte ca vanzare daca nu s-a cerut anularea lui.Daca se
cere anularea,contr va produce si fata de parti si fata de terti
singurele efecte invoite de partile care l-au incheiat, efectele
donatiei. Pot cere anularea vanzarii orice pers pe care deghizarea
donatiei in vanzare o prejudiciaza.
Ratiunea derogarii - actul public nu e opozabil tertului de bunacredinta dar actul secret nu poate fi opus tertilor - dpdv al
rezervatarului prin act in declaratie a simulatiei actul public, nu a
iesit din patrimoniul vanzatorului si donatia nu ii poate fi
opusa.Cata vreme nu s-a introdus act in anulare, bunul e la
cumparator ,daca e introdusa act in anulare vanzarea e
desfiintata si ramane donatia.
Scopul urmarit de aceasta derogare este sa se previna formarea
de proprietati relative.-> legiuitorul a urmarit ca prin aceasta
simulatie speciala care vizeaza deghizarea unui contr translativ
prin altul cu titlu oneros, sa se realizeze efectul transflativ.Ef
translativ al vanzarii trb sa fie in egala masura protejat ca orice
alt contr translativ-art 1651.Derogarea se impune cand donatia e
deghizata prin act translativ cu titlu oneros oricare ar fi
contrapretatia. Orice alt act translativ va fi lovit de nulitate , iar
fata de terti si fata de parti va produce efecte donatia reala.
PRETUL DERIZORIU -art 1665 alin- daca prin lege nu se prevede
altfel, vanzarea e anulabila cand pretul e atat de disproportionat
fata de valoarea bunului incat e evident ca partile nu au dorit sa

consimta la o vanzare - per a contrario rezulta cerinta de


validitate a vanzarii ca pretul sa fie serios in sensul de a fi
suficient de mare incat sa constituie o cauza valabila pt transferul
dreptului vandut. Daca pretul nu indeplineste aceasta cerinta e
numit pret derizoriu, nu se confunda cu pretul lezionar care este
mult mai mic decat acesta. Pretul lezionar, desi disproportionat in
raport cu val econ a dr transmis in schimb, poate totusi in conditii
speciale sa se numeasca cauza valabila pt acel transfer. Leziunea
nu e sanctionata decat daca sunt indeplinite si alte conditii decat
disproportia dintre pret si valoarea dr transmis.(sa se profite de
starea de nestiinta si proportia sa fie suficient de mare).
La pretul derizoriu disproportia e si mai mare(sub 35 % din pretul
normal) incat pt o pers cu discernamant a lipsit cauza pt
transferul bunului vandut.Actul nu poate fi valabil ca fiind cu titlu
oneros pt ca in mod evident vanzatorul nu a urmarit un echivalent
in schimbul transferului dr vandut.Sanctiunea aplicabila va fi
anularea vanzarii.
Ca si in cazul pretului fictiv, in urma anularii vanzarii este posibila
recalificarea manifestarii de vointa a partilor atunci cand se
stabileste ca ele au fost de acord sa transmita dreptul care a
constituit obiectul actului in schimbul unei sume radical
disproportionat de mica fata de acest drept , ex acordul s-ar fi
putut incheia sub impulsul intentiei de a gratifica a celui care s-a
obligat sa transfere dreptul.O astfel de situatie desi nula relativ ca
vanzare, manif de vointa a partilor va putea fi o donatie directa
valabila. Anularea vanzarii cu consecinta mentinerii donatiei
directe o va putea solicita orice pers interesata sa se prevaleze de
acesta calificare(cred unei obl de raport a donatiei, mostenitorul
rezervator, creditorul transmitatorului daca donatia nu s-a inch in
forma autentica etc).
EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE

1)INTERPRETAREA CONTR DE VANZARE - in dr comun daca


dupa aplicarea tuturor regulilor de interpretare, intelesul unei
clauze ramane nelamurit, clauza va fi interpretata in sensul cel
mai putin oneros pt cel obligat prin acest act, in favoarea
debitorului. Art 1671-deroga partial, clauzele indoielnice in contr
de vanzare se interpreteaza in favoarea cumparatorului sub
rezerva regulilor din contr inch cu consumatorii si a contr de
adeziune.
Regula - orice clauza din contr de vanzare se interpreteaza
impotriva vanzatorului, indiferent daca instituie obl pt vanzator
sau pt cumparator. Derogarea se explica prin aceea ca, de regula,
contr de vanzare e redactat de vanzator si daca el contine
prevederi obscure, obscuritatea e imputabila vanzatorului si
trebuie sa suporte riscul ca obscuritatea pe care a lasat-o sa fie
transata in defavoarea sa. Daca cumparatorul e un profesionist
care contracteaza cu un consumator sau in cazul in care
cumparatorul a redactat contr si vanzatorului nu i-a ramas decat
sa consimta sau nu la forma de contract redactata, lipseste
ratiunea de a se aplica interpretarea vanzarii, urmand ca, clauzele
contractului sa fie interpretarea impotriva celui care le-a propus.
Vanzarea produce efecte obligationale si intrucat contr e
sinalagmatic, aceste efecte implica obl ale vanzatorului si ale
cumparatorului.
OBLIGATIILE VANZATORULUI -vanzatorul are o obl principala,
de a transfera dreptul vandut ; din ea rezulta si celelalte obl tipice
ale sale - obl de a preda lucrul care face ob dr vandut, obl de a
garanta ca dr vandut are intinderea declarata la vanzare si obl de
a garanta ca lucrul ce face ob dr vandut are starea si calitatile
avute in vedere la contr.
Obl de a transfera dr vandut - potrivit definitiei vanzarii ,
vanzatorul transmite sau dupa caz se obliga sa transmita
cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui

pret.Efectul translativ este de esenta vanzarii si in principiu in


orice vanzare el se realizeaza ca obiect al unei obl ce decurge pt
vanzator din vanzare.Orice vanzare genereaza obl vanzatorului de
a transmite lucrul vandut.Cand vanzarea are ca ob un bun
individual determinat si nu se aplica nicio ipoteza de exceptie, obl
se executa chiar in momentul formarii sale, la incheierea
contractului, pe cand in situatia de exceptie sau daca vanzarea
are ca ob bunuri de gen, obl se va executa la un mom ulterior(ex
la mom indeplinirii termenului , la mom indepl unei formalitati de
publicitate, la mom individualizarii bunurilor de gen etc).
De regula obl de a transfera dr vandut se executa imediat(orice
obl in leg cu care nu s-a prev un termen sau din care ar rezulta un
termen, se executa imediat). Obl de a tranfera proprietatea se
executa la inch contr pt ca e scadenta imediat.Ea are o natura pe
deplin incorporala, prestatia care face ob obligatiei de a transfera
dr vandut este transferul dr vandut.Presupune o pretatie/conduita
ulterioara care sa semnifice transferul dreptului, imediat ce este
posibil. Transferul se produce la data inchierii conventiilor.Exista
situatii si cand nu se produce atunci fie pt ca partile au prevazut
asta fie pt ca natura bunului implica acel transfer (bunuri de gen).
De aceea e nevoie de inscrierea in CF-transferul poate opera
imediat.