Sunteți pe pagina 1din 72

1.

Dhyanam ()
Puja should begin with the meditation of Lord Shiva. Dhyana should be done
in front of Shivalinga. Following Mantra should be chanted while meditating
on Lord Shiva.

Shri Shiva Pujan

Dhyayennityam Mahesham Rajatagirinimam Charu Chandravatamsam


Ratnakalpojjvalanga Parashumrigavarabhitihastam Prasannam
Padmasinam Samantat Stutamamaragnairvyaghra Kritim Vasanam
Vishvavadyam Vishvabijam Nikhila-Bhayaharam Panchavaktram Trinetram
Vandhuka Sannibham Deva Trinetram Chandra Shekharam

Trishul Dharinam Deva Charuhasam Sunirmalam


Kapal Dharinam Deva Varadabhaya-Hastakam
Umaya Sahitam Shambhum Dhyayet Someshwaram Sada

2. Avahanam ()
Avahanam Samarpayami - After Dhyana of Lord Shiva, one should chant
following Mantra in front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan
Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Agachchha Bhagavandeva Sthane Chatra Sthirobhava


Yavatpujam Karishyami Tavattvam Sannidhaubhava

3. Padyam ()
Padyam Samarpayami - After Lord Shiva has been invoked, offer Him water
to wash the feet while chanting following Mantra.

Mahadev Maheshan Mahadev Paratparah


Padyam Grihana Machhatam Parvati Sahiteshwarah

4. Arghyam ()
Arghyam Samarpayami - After Padya offering, offer water to Shri Shiva for
head Abhishekam while chanting following Mantra.

Tryambakesha Sadachara Jagadadi-Vidhayakah


Arghyam Grihana Devesh Samb Sarvarthadayakah

5. Achamaniyam ()
Achamaniyam Samarpayami - Now offer water to Shri Shiva for Achamana
while chanting following Mantra.

Tripurantak Dinarti Nashaka Shri Kantha Shashvat


Grihanachamaniyam Cha Pavitrodak-Kalpitam

6. Godugdha Snanam ( )
Godugdha Snanam Samarpayami - Now give a bath with cow milk while
chanting following Mantra.

Madhura Gopayah Punyam Pataputam Puruskritam


Snanartham Dev Devesh Grihana Parameshwarah!

7. Dadhi Snanam ()
Dadhi Snanam Samarpayami - Now give a bath with curd while chanting
following Mantra.

Durlabham Divi Suswadu Dadhi Sarva Priyam Param


Pushtidam Parvatinatha! Snanaya Pratigrihyatama

8. Ghrita Snanam ( )
Ghrita Snanam Samarpayami - Now give a bath with Ghee while chanting
following Mantra.

Ghritam Gavyam Shuchi Snigdham Susevyam Pushtimichchhatam


Grihana Girijanatha Snanaya Chandrashekharah

9. Madhu Snanam ( )
Madhu Snanam Samarpayami - Now give a bath with honey while chanting
following Mantra.

Madhuram Mridumohaghnam Swarabhanga Vinashanam


Mahadevedmutsrishdham Tab Snanaya Shankarah

10.

Sharkara Snanam ( )

Sharkara Snanam Samarpayami - Now give a bath with sugar while chanting
following Mantra.

Tapashantikari Shitamadhuraswada Samyuta


Snanartham Dev Devesh! Sharkareyam pradiyate

11.

Shuddhodaka Snanam ( )

Shuddhodaka Snanam Samarpayami - Now give a bath with fresh water


while chanting following Mantra.

Ganga Godavari Reva Payoshni Yamuna Tatha


Saraswatyadi Tirthani Snanartham Pratigrihyatam

12.

Vastram ()

Vastram Samarpayami - After giving bath with Panchamrita to Lord Shiva


offer Him clothes while chanting following Mantra.

Sarvabhushadhike Saumye Loka Lajja Nivarane


Mayopapadite Deveshwar! Grihyatam Vasasi Shubhe

13.

Yagyopavitam ( )

Yagyopavitam Samarpayami - After Vastram offering, offer holy thread to


Lord Shiva while chanting following Mantra.

Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam


Upavitam Chottariyam Grihana Parvati Patih!

14.

Gandham ()

Gandham Samarpayami - After this offer sandalwood paste or powder to Lord


Shiva while chanting following Mantra.

Shrikhand Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam


Vilepanam Sur Shreshthah Chandanam Pratigrihyatama

15.

Akshatan ()

Akshatan Samarpayami - After Gandham offering, offer Akshat to Lord Shiva


while chanting following Mantra. (Seven times washed unbroken rice are
known as Akshat).

Akshatashcha SuraShreshthah Shubhra Dhutashcha Nirmala


Maya Nivedita Bhaktya Grihana parameshwarah

16.

Pushpani ( )

Pushpamalam Samarpayami - After this offer flowers and garland to Lord


Shiva while chanting following Mantra.

Malyadini Sugandhini Malatyadini Vai Prabhu


Mayanitani pushpani Grihana parameshwarah

17.

Bilva Patrani ( )

Bilva Patrani Samarpayami - After this offer Bilvapatram to Lord Shiva while
chanting following Mantra.

Bilvapatram Suvarnen Trishulakara Meva Cha


Mayarpitam Mahadev! Bilvapatram Grihaname

18.

Dhoopam ()

Dhoopam Aghrapayami - After this offer Agarbatti or Dhoop-batti to Lord


Shiva while chanting following Mantra.

Vanaspati Rasodbhuta Gandhadhyo Gandha Uttamah


Aghreyah Sarvadevanam Dhoopoyam Prati Grihyatam

19.

Deepam ()

Deepam Darshayami - After this offer enlightened earthen lamp of pure Ghee
to Lord Shiva while chanting following Mantra.

Ajyam Cha Varti Samyuktam vahnina Yojitam Maya Deepam Grihana


Devesh! Trailokyatimirapah

20.

Naivedyam ( )

Naivedyam Nivedayami - Wash your hands after lamp offering and offer
Naivedya. It should include different type of fruits and sweets and offer this
to Lord Shiva while chanting following Mantra.

Sharkaraghrita Samyukta Madhuram Swaduchottamam


Upahara Samayuktam Naivedyam Pratigrihyatam

21.

Achamaniyam ( )

Achamaniyam Samarpayami - After offering Naivedya, offer Achamana to


Lord Shiva while chanting following Mantra.

Eloshira Lavangadi karpura parivasitam


Prashanartham Krita Toyam Grihana Girijapatih!

22.

Tambulam ()

Tambula Nivedayami - After this offer betel leaf (Tambula) to Lord Shiva
while chanting following Mantra.

Pungi Phalam Mahad Divyam Nagavallidalairyutam


Elachurnadi Samyukta Tambulam Pratigrihyatam

23.

Dakshinam ()

Dakshinam Samarpayami - After offering Tambulam, offer money to Lord


Shiva while chanting following Mantra.

Hiranyagarbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh


Anant Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me

24.

Aarti ()

Aarartikyam Samarpayami - After offering Dakshina, offer Aarti with lit


camphor in Puja Thali to Lord Shiva while chanting following Mantra.

Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Cha Pradipitam


Aarartikyamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava

25.

Pradakshinam ()

Pradakshinam Samarpayami - After Aarti, take half Parikrama of Lord Shiva


while chanting following Mantra.

Yani Kani Cha Papani Janmantar Kritani Vai


Tani Sarwani Nashyantu Pradakshinam Pade Pade

26.

Mantra Pushpanjali ( )

Mantra Pushpanjali Samarpayami - After Pradakshina offer incantations and


flowers to Lord Shiva while chanting following Mantra.

Nana Sugandhapushpaishcha Yatha Kalodbhavairapi


Pushpanjali Mayadattam Grihana Maheshwarah

27.

Kshama-Prarthana (- )

After Mantra Pushpanjali offer apologies and ask for forgiveness to Lord Shiva
while chanting following Kshama-Prarthana Mantra.

Avahanam Na Janami Na Janami Tavarchanam


Pujam Chaiva Na Janami Kshamasva Maheshwarah

Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mam


Tasmatkarunayabhavena Rakshasva Parvatinathah
Gatam Papam Gatam Duhkham Gatam Daridrayameva Cha
Agata Sukha Sampatih Punyachcha Tava Darshanat
Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwar!
Yatpujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me
Yadaksharapada Bhrashtam Matrahinam Cha Yadbhavet
Tat Sarvam Kshamyatam Deva Prasida Nandikandharah

1. Dhyana and Avahana ()


Puja should begin with the meditation and invocation of Goddess Durga, one
should chant following Mantra in front of Devi Durga Murti, by showing
Avahan Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding
both thumbs inwards).

Goddess Durga Puja

Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike


Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namoastu Te
Brahmarupe Sadanande Paramananda Svarupini
Druta Siddhiprade Devi Narayani Namoastu Te
Sharanagatadinartaparitranaparayane
Sarvasyarttihare Devi Narayani Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah


Avahanam Samarpayami

2. Asana ()
After Goddess Durga has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining
palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to
Goddess Durga while chanting following Mantra.

Aneka Ratnasamyuktam Nanamanigananvitam


Kartasvaramayam Divyamasanam Pratigrihyatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Asanam Samarpayami

3. Padya Prakshalana ( )
After offering Asana to Goddess Durga, offer Her water to wash the feet while
chanting following Mantra.

Gangadi Sarvatirthebhyo Maya Prarthanayahritam


Toyametatsukhasparsha Padyartham Pratigrihyatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Padyam Samarpayami

4. Arghya Samarpan ( )
After Padya offering, offer scented water to Goddess Durga while chanting
following Mantra.

Gandhapushpakshatairyuktamarghyam Sampaditam Maya


Grihana Tvam Mahadevi Prasanna Bhava Sarvada
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Arghyam Samarpayami

5. Achamana Samarpan ( )
After Arghya offering, offer water to Goddess Durga for Achamana while
chanting following Mantra.

Achamyatam Tvaya Devi Bhakti Me Hyachalam Kuru


Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Achamaniyam Jalam Samarpayami

6. Snana ()
After Achamana, offer water to Goddess Durga for the bath while chanting
following Mantra.

Payodadhi Ghritam Kshiram Sitaya Cha Samanvitam


Panchamritamanenadya Kuru Snanam Dayanidhe
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Snaniyam Jalam Samarpayami

7. Vastra ()
After Snanam, offer Moli () as new clothes to Goddess Durga while
chanting following Mantra.

Vastram Cha Soma Daivatyam Lajjayastu Nivaranam


Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwari
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Vastram Samarpayami

8. Abhushana Samarpan ( )
After Vastra offering, offer jewelery to Goddess Durga while chanting
following Mantra.

Hara Kankana Keyura Mekhala Kundaladibhih


Ratnadhyam Kundalopetam Bhushanam Pratigrihyatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Abhushanam Samarpayami

9. Chandan Samarpan ( )
After Abhushana offering, offer Chandan to Goddess Durga while chanting
following Mantra.

Paramananda Saubhagyam Paripurnam Digantare


Grihana Paramam Gandham Kripaya Parameshwari
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Chandanam Samarpayami

10.

Roli Samarpan ( )

Now offer Roli (Kumkuma) as symbol of Akhand Saubhagya to Goddess


Durga while chanting following Mantra.

Kumkumam Kantidam Divyam Kamini Kama Sambhavam


Kumkumenarchite Devi Prasida Parameshwari
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Kumkumam Samarpayami

11.

Kajjalarpan ( )

After Kumkuma offering, offer Kajal to Goddess Durga while chanting


following Mantra.

Kajjalam Kajjalam Ramyam Subhage Shantikarike


Karpura Jyotirutpannam Grihana Parameshwari
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Kajjalam Samarpayami

12.

Mangal Dravyarpana ( )
o Saubhagya Sutra ( )

After Kajal offering, offer Saubhagya Sutra to Goddess Durga while


chanting following Mantra.

Saubhagyasutram Varade Suvarna Mani Samyute


Kanthe Badhnami Deveshi Saubhagyam Dehi Me Sada
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Saubhagyasutram Samarpayami

o Sugandhita Dravya ( )
Now offer scent to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Chandanagaru Karpuraih Samyutam Kunkumam Tatha


Kasturyadi Sugandhashcha Sarvangeshu Vilepanam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Sugandhitadravyam Samarpayami

o Haridra Samarpan ( )
Now offer turmeric to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Haridraranjite Devi Sukha Saubhagyadayini


Tasmattvam Pujayamyatra Sukhashantim Prayaccha Me

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah


Haridrachurnam Samarpayami

o Akshata Samarpan ( )
After Haridra offering, offer Akshata (unbroken rice) to Goddess Durga
while chanting following Mantra.

Ranjitah Kankumaudyena Na Akshatashchatishobhanah


Mamaisha Devi Danena Prasanna Bhava Shobhane
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Akshatan Samarpayami

13.

Pushpanjali ( )

Now offer Pushpanjali to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Mandara Parijatadi Patali Ketakani Cha


Jati Champaka Pushpani Grihanemani Shobhane
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Pushpanjalim Samarpayami

14.

Bilvapatra ()

Now offer Bilvapatra to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Amritodbhava Shrivriksho Mahadevi! Priyah Sada


Bilvapatram Prayacchami Pavitram Te Sureshwari
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Bilvapatrani Samarpayami

15.

Dhoop Samarpan ( )

Now offer Dhoop to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Dashanga Guggula Dhupam Chandanagaru Samyutam


Samarpitam Maya Bhaktya Mahadevi! Pratigrihyatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Dhupamaghrapayami

16.

Deep Samarpan ( )

Now offer Deep to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Ghritavarttisamayuktam Mahatejo Mahojjvalam


Dipam Dasyami Deveshi! Suprita Bhava Sarvada
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Deepam Darshayami

17.

Naivedya ( )

Now offer Naivedya to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Annam Chaturvidham Svadu Rasaih Shadbhih Samanvitam


Naivedya Grihyatam Devi! Bhakti Me Hyachala Kuru
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Naivedyam Nivedayami

18.

Rituphala ( )

Now offer Rituphala to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Drakshakharjura Kadaliphala Samrakapitthakam


Narikelekshujambadi Phalani Pratigrihyatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Rituphalani Samarpayami

19.

Achamana ()

Now offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following
Mantra.

Kamarivallabhe Devi Karvachamanamambike


Nirantaramaham Vande Charanau Tava Chandike
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Achamaniyam Jalam Samarpayami

20.

Narikela Samarpan ( )

Now offer Narikela (coconut) to Goddess Durga while chanting following


Mantra.

Narikelam Cha Narangim Kalingamanjiram Tva


Urvaruka Cha Deveshi Phalanyetani Gahyatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Narikelam Samarpayami

21.

Tambula ()

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Goddess Durga while chanting
following Mantra.

Elalavangam Kasturi Karpuraih Pushpavasitam


Vitikam Mukhavasartha Samarpayami Sureshwari
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Tambulam Samarpayami

22.

Dakshina ()

Now offer Dakshina (gift) to Goddess Durga while chanting following Mantra.

Puja Phala Samriddhayartha Tavagre Svarnamishwari


Sthapitam Tena Me Prita Purnan Kuru Manoratham
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Dakshinam Samarpayami

23.

Pustak Puja and Kanya Pujan ( )


o Pustak Puja ( )
After Dakshina offering, now worship books which are used during
Durga Puja while chanting following Mantra.

Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah


Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Smatam
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Pustaka Pujayami

o Deep Puja ( )
After worshipping books, perform lightening and worshipping of Deep
Deva during Durga Puja while chanting following Mantra.

Shubham Bhavatu Kalyanamarogyam Pushtivardhanam


Atmatattva Prabodhaya Dipajyotirnamoastu Te
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Deepam Pujayami

o Kanya Pujan ( )

Kanya Puja is also significant during Durga Puja. Hence after Durga
Puja, girls are invited for the sumptuous meal and offered Dakshina
i.e. gifts. While offering Dakshina to girls, following Mantra should be
chanted.

Sarvasvarupe! Sarveshe Sarvashakti Svarupini


Pujam Grihana Kaumari! Jaganmatarnamoastu Te
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Kanya Pujayami

24.

Nirajan ()

Now perform Goddess Durga Aarti after chanting following Mantra.

Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam


Chandrarkavahni Sadrisham Mahadevi! Namoastu Te
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Karpura Nirajanam Samarpayami

25.

Pradakshina ()

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of


Goddess Durga) with flowers while chanting following Mantra.

Pradakshinam Trayam Devi Prayatnena Prakalpitam


Pashyadya Pavane Devi Ambikayai Namoastu Te
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Pradakshinam Samarpayami

26.

Kshamapan ()

Now seek pardon from Goddess Durga for any known-unknown mistakes
done during Puja while chanting following Mantra.

Aparadha Shatam Devi Matkritam Cha Dine Dine


Kshamyatam Pavane Devi-Devesha Namoastu Te

1. Dhyanam ()
Puja should begin with the meditation of Lord Satyanarayan. Dhyana should
be done in front of Satyanarayan image or idol in front of you. Following
Mantra should be chanted while meditating on Lord Satyanarayan.

Shri Satyanarayan Puja

Dhyayet Satyam Gunatitam Gunatrayasamanvitam


Lokanatham Trilokesham Kaustubhabharanam Harim
Nilavarna Pitavastram Shrivatsapadabhushitam
Govindam Gokulanandam Brahmadyairapi Pujitam

2. Avahanam ()
After Dhyana of Lord Satyanarayan, one should chant following Mantra in
front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by
joining both palms and folding both thumbs inwards).

Damodara Samagachchha Lakshmya Saha Jagatpate


Imam Maya Kritam Pujam Grihana Surasattama
Shri Lakshmi Sahita Shri Satyanarayanaya Avahayami

3. Asana ()
After Lord Satyanarayan has been invoked, take five flowers in Anjali (by
joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat
to Lord Satyanarayan while chanting following Mantra.

Nanaratna Samakirna Kartasvaravibhushitam


Asanam Devadevesha! Prityartham Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Asanam Samarpayami

4. Padyam ()
After Asana offering, offer water to Shri Satyanarayan to wash the feet while
chanting following Mantra.

Narayanah Namasteastu Narakarnavataraka


Padyam Grihana Devesha! Mama Saukhyam Vivardhaya
Om Shri Satyanarayanaya Namah Padayoh Padyam Samarpayami

5. Arghyam ()
After Padya offering, offer water to Shri Satyanarayan for head Abhishekam
while chanting following Mantra.

Vyaktavyaktasvarupaya Hrishikapataye Namah


Maya Nivedito Bhaktya Arghyoayam Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Arghyam Samarpayami

6. Achamaniyam ()
After Arghya offering, offer water to Shri Satyanarayan for Achamana while
chanting following Mantra.

Mandakinyastu Yadvari Sarvapaapa Haram Shubham


Tadidam Kalpitam Deva Samyagachamyatam Vibho
Om Shri Satyanarayanaya Namah Achamaniyam Samarpayami

7. Panchamrita Snanam ( )
After Achamaniya offering, give a bath with Panchamrita (the mixture of
milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Shri Satyanarayan while chanting
following Mantra.

Snanam Panchamritairdeva Grihana Surasattama


Anathanatha Sarvajna Girvana Pranatapriya
Om Shri Satyanarayanaya Namah Panchamrita Snanam
Samarpayami

8. Shuddhodaka Snanam ( )
After Panchamrita Snana, offer bath to Shri Satyanarayan with pure water
while chanting following Mantra.

Nanatirthasamanitam Sarvapaapa Haram Shubham


Tadidam Kalpitam Deva Snanartham Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Shuddhodaka Snanam
Samarpayami

9. Vastram ()
After Shuddhodaka Snana, now offer new clothes to Shri Satyanarayan while
chanting following Mantra.

Shitavatoshna Samtranam Lajjayah Rakshanam Param


Dehalankaranam Vastra Prityartham Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Vastra Yugmam Samarpayami

10.

Yajnopavitam ( )

After Vastra offering, offer holy thread to Shri Satyanarayan while chanting
following Mantra.

Brahmavishnumaheshena Nirmitam Sutramuttamam


Grihana Bhagawan Vishnu Sarveshta Phalado Bhava
Om Shri Satyanarayanaya Namah Yajnopavitam Samarpayami

11.

Chandan ()

After Yajnopavita offering, offer sandalwood paste or powder to Shri


Satyanarayan while chanting following Mantra.

Shrikhanda Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam


Vilepanam Surashreshtha Chandanam Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Chandanam Samarpayami

12.

Pushpa ( )

After Chandan offering, offer flowers to Shri Satyanarayan while chanting


following Mantra.

Malyadini Sugandhini Malatyadini Vai Prabho


Maya Hritani Pushpani Pujartham Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Pushpam Samarpayami

13.

Dhupam ()

After Pushpa offering, offer Dhupa to Shri Satyanarayan while chanting


following Mantra.

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah


Aghreyah Sarvadevanam Dhupoayam Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Dhupam Aghrapayami

14.

Deepam ()

After Dhupam offering, offer enlightened earthen lamp of pure Ghee to Lord
Satyanarayan while chanting following Mantra.

Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Deepitam Maya


Deepam Grihana Devesha Mama Saukhyaprado Bhava
Om Shri Satyanarayanaya Namah Deepam Darshayami

15.

Naivedyam ( )

After Deepam offering, wash your hands and offer Naivedya. It should
include different type of fruits and sweets and offer this to Lord Satyanarayan
while chanting following Mantra.

Ghritapakvam Havishyannam Payasam Cha Sasharkaram


Nanavidham Cha Naivedyam Grihininva Surasattama
Om Shri Satyanarayanaya Namah Naivedyam Nivedayami

16.

Tambula ()

After offering Naivedyam, offer betel leaf (Tambula) to Lord Satyanarayan


while chanting following Mantra.

Lavangakarpurasamyutam Tambulam Sura Pujitam


Eladichurna Samyuktam Prityartham Pratigrihyatam
Om Shri Satyanarayanaya Namah Tambulam Samarpayami

17.

Phala ()

After offering Tambulam, offer fruits to Lord Satyanarayan while chanting


following Mantra.

Idam Phalam Maya Deva! Sthapitam Puratastav


Tena Me Saphalavaptirbhavejjanmani Janmani
Om Shri Satyanarayanaya Namah Phalam Samarpayami

18.

Aarti ()

After offering fruits, offer Aarti with lit camphor in Puja Thali to Lord
Satyanarayan
while
chanting
following
Mantra.
After chanting following Mantra sing Shri Satyanarayan Aarti in praise of
Lord Satyanarayan.

Chaturvarti Samayuktam Goghritena Cha Puritam


Arartikyamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava
Om Shri Satyanarayanaya Namah Mangala Aartim Samarpayami

19.

Pradakshinam ()

After Aarti, now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to


right of Shri Satyanarayan) with flowers in hand while chanting following
Mantra.

Yani Kani Cha Papani Janmantara Kritani Cha


Tani Tani Vinashyantu Pradakshina Pade Pade
Om Shri Satyanarayanaya Namah Pradakshinam Samarpayami

20.

Mantra Pushpanjali ( )

After Pradakshina, offer incantations and flowers to Lord Satyanarayan while


chanting following Mantra.

Yanmaya Bhakti Yuktena Patram Pushpam Phalam Jalam


Niveditam Cha Naivedyam Tad Grihananukampaya
Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janardana
Yatpujitam Mayadeva Paripurna Tadastu Me
Anaya Pujaya Shrivishnuh Prasidatu
Om Shri Satyanarayanaya Namah Pushpanjalim Samarpayami

Varalakshmi Puja Vidhi


We are giving detailed Varalakshmi Puja Vidhi. We have provided DvatrinshaUpachara Varalakshmi Puja. However, the given Puja Vidhi includes all sixteen
steps to worship Varalakshmi. Puja which involves sixteen Puja steps is known
as Shodashopachara Puja ( ) and Puja which involves thirty-two
steps is known as Dvatrinshopachara Puja ( ). Dvatrinshopachara
Puja
is
also
known
as
Battishopachar
Puja.
Before beginning Varalakshmi Puja one should collect all the necessary items used
during Puja. The collection of all items needed for Varalakshmi Puja is known
as Varalakshmi Pujan Samagri.

1. Dhyana ()
Puja should begin with the meditation of Shri Varalakshmi. Dhyana should be
done in front of already installed Shri Varalakshmi statue in front of you.
Following Mantra should be chanted while meditating on Shri Varalakshmi.

Shri Varalakshmi Puja

Kshirasagara Sambhutam Kshiravarnasamaprabham


Kshiravarnasamam Vastram Dadhanam Harivallabham

2. Avahana ()
After Dhyana of Shri Varalakshmi, one should chant following Mantra in front
of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by
joining both palms and folding both thumbs inwards).

Brahmi Hamsasamarudha Dharinyakshakamandalu


Vishnutejoadhika Devi Sa Mam Patu Varaprada

3. Asana ()
After Shri Varalakshmi has been invoked, take five flowers in Anjali (by
joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat
to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Maheshwari Mahadevi Asanam Te Dadamyaham


Mahaishvaryasamayuktam Brahmani Brahmanah Priye

4. Padya ()
After offering Asana to Shri Varalakshmi offer Her water to wash the feet
while chanting following Mantra.

Kumarashaktisampanne Kaumari Shikhivahane


Padyam Dadamyaham Devi Varade Varalakshane

5. Arghya ( )

After Padya offering, offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam
while chanting following Mantra.

Tirthodakairmahaddivyaih Papasamharakarakaih
Arghyam Grihana Bho Lakshmi Devanamupakarini

6. Achamana ()
After Arghya offering, offer water to Shri Varalakshmi for Achamana while
chanting following Mantra.

Vaishnavi Vishnusamyukte Asankhyayudhadharini


Achamyatam devapujye Varadeasuramardini

7. Panchamrita Snana ( )
After Snanam, offer Panchamrita bath to Shri Varalakshmi while chanting
following Mantra.

Padme Panchamritaih Shuddhaih Snapayishye Haripriye


Verde Shakti-Sambhute Varadevi Varapriye

8. Snana ()
After Panchamrita Snana, offer water to Shri Varalakshmi for the bath while
chanting following Mantra.

Gangajalam Samanitam Sugandhidravyasamyutam


Snanartham Te Maya Dattam Grihana Parameshvari

9. Vastra ()
Now offer Moli () as new clothes to Shri Varalakshmi while chanting
following Mantra.

Rajatadrisamam Divyam Kshirasagarasannibham


Chandraprabhasamam Devi Vastram Te Pradadamyaham

10.

Kanthasutra ( )

After Vastra offering, offer neclace to Shri Varalakshmi while chanting


following Mantra.

Mangalyamanisamyuktam Muktaphalasamanvitam
Dattam Managalasutram Te Grihana Suravallabhe

11.

Abharana ()

Now Offer jewellery (Abhushana) to Shri Varalakshmi while chanting


following Mantra.

Suvarnabhushitam Divyam Nanaratnasushobhitam


Trailokyabhushite Devi Grihanabharanam Shubham

12.

Gandha Samarpan ( )

Offer Chandana to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Raktagandham Sugandhadhyamashtagandhasamanvitam
Dasyami Devi Varade Lakshmirdevi Prasida Me

13.

Saubhagya Dravya ( )

Now offer Haldi, Kumkum, Sindoor, Kajal as Saubhagya Dravya to Shri


Varalakshmi while chanting following Mantra.

Haridram Kumkumam Chaiva Sindooram Kajjalanvitam


Saubhagyadravyasamyuktam Grihana Parameshvari

14.

Pushpa Samarpan ( )

Offer flowers to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Nanavidhani Pushpani Nana Varnayutani Cha


Pushpani Te Prayachchami Bhaktya Devi Varaprade

15.

Anga-Pujan (-)

Now worship those Gods who are body parts of Shri Varalakshmi itself. For
that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to
Shri Varalakshmi Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om

Varalakshmyai Namah Padau Pujayami


Kamalavasinyai Namah Gulphau Pujayami
Padmalayayai Namah Janghe Pujayami
Shriyai Namah Januni Pujayami
Indirayai Namah Uru Pujayami
Haripriyai Namah Nabhim Pujayami
Lokadhatryai Namah Stanau Pujayami
Vidhatryai Namah Kantham Pujayami
Dhatryai Namah Nasam Pujayami
Saraswatyai Namah Mukham Pujayami
Padmanidhaye Namah Netre Pujayami
Mangalyayai Namah Karnau Pujayami
Kshirasagarajayai Namah Lalatam Pujayami

Om Shrimahalakshmyai Namah Shirah Pujayami


Om Shrimahakalyai Namah Sarvangam Pujayami

16.

Dhoop ()

Now offer Dhoop to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Dhupam Dasyami Te Devi Goghritena Samanvitam


Pratigrihn Mahadevi Bhaktanam Varadapriye

17.

Deep ()

Now offer to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya


Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapham

18.

Naivedya ( )

Now offer Naivedya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Naivedyam Paramam Divyam Drishtipritikaram Shubham


Bhakshyabhojyadisamyuktam Parmannadisamyutam

19.

Tambula ()

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Varalakshmi while chanting
following Mantra.

Nagavallidalairyuktam Churnakramukasamyutam
Varalakshmirgrihana Tvam Tambulam Pratigrihyatam

20.

Dakshina ()

Now offer Dakshina (gift) to Shri Varalakshmi while chanting following


Mantra.

Suvarnam Sarvadhatunam Shreshtham Devi Cha Tatsada


Bhaktya Dadami Varade Svarnavrishtim Cha Dehi Me

21.

Nirajana ()

Now offer Nirajana (Aarti) to Shri Varalakshmi while chanting following


Mantra.

Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam


Chandrarkavahnisadrisham Grihna Devi Namoastu Te

22.

Dorakagrahana ()

Now devotee should accept the Dorak (the sacred thread) while chanting
following Mantra.

Sarvamangalamangalye Sarvapapapranashini
Dorakam Pratigrihnami Suprita Harivallabhe

23.

Dorakabandhana ()

After Dorakagrahana, devotee should tie the Dorak (the sacred thread) on
the hand while chanting following Mantra.

Karishyami Vratam Devi Tvadbhaktastvatparayanah


Shriyan Dehi Yasho Dehi Saubhagyam Dehi Me Shubhe

24.

Punararghya ( )

After Dorakabandhana, now again offer water to Shri Varalakshmi for head
Abhishekam while chanting following Mantra.

Kshirarnavasute Lakshmishchandrasya Cha Sahodari


Grihanarghyam Mahalakshmirdevi Tubhyam Namoastu Te

25.

Bilvapatra ()

Offer Bilvapatra to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Shrivrikshasya Dalam Devi Mahadevapriyam Sada


Bilvapatram Prayachchami Pavitram Te Sunirmalam

26.

Pradakshina ()

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri


Varalakshmi) with flowers while chanting following Mantra.

Iha Janmani Yatpapam Mam Janmantareshu Cha


Nivaraya Mahadevi Lakshmirnarayanapriye

27.

Namaskara ()

Now pay homage to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Kamodari Namasteastu Namastrailokyanayike


Harikante Namasteastu Trahi Mam Duhkhasagarat

28.

Vrata Samarpan ( )

Now offer Vrata Samarpan to Shri Varalakshmi while chanting following


Mantra.

Kshirarnavasamudbhute Kamale Kamalalaye


Prayachcha Sarvakamanshcha Vishnu Vakshahsthalalaye

29.

Kshamapana ()

Now seek pardon from Shri Varalakshmi for any known-unknown mistakes
done during Puja while chanting following Mantra.

Chatram Chamaramandolam Dattva Vyajanadarpane


Gitavaditranrityaishcha Rajasammananaistatha
Kshamapaye Supacharaih Samabhyarchya Maheshwari

30.

Prarthana ( )

Now pray to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Varalakshmirmahadevi Sarvakama-Pradayini
Yanmaya Cha Kritam Devi Paripurnam Kurushva Tat

31.

Vayanamantra ()

Now offer sweets to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Ekavimshatipakvannasharkaraghritasamyutam
Vayanam Te Prayachchami Indira Priyatamiti
Indira Pratigrihnati Indira Vai Dadati Cha
Indira Tarakobhabhyamindirayai Namonamah

32.

Puja Samarpan ( )

Now conclude the Shri Varalakshmi Puja while chanting following Mantra.

Pancha Vayanakanevam Dadyaddakshinaya Yutan


Vipraya Chatha Yataye Devyai Tu Brahmacharine
Suvasinyai Tatastvekam Dapayechcha Yathavidhi

Dhanvantari Puja Vidhi


We are giving detailed Dhanvantari Puja Vidhi during Diwali which is observed
on Dhanvantari Trayodashi day.

1. Achamana ()
Take clean water in right hand by five-vessel for three times to offer
Achamana.

Om Atma-Tattvam Shodhayami Swaha


Om Vidya-Tattvam Shodhayami Swaha
Om Shiva-Tattvam Shodhayami Swaha

2. Sankalpa ()
After performing Achamana, clean your right hand palm by taking water into
it through five-vessel. Take fresh water, Akshata, flowers etc. into cleaned
right hand palm and read Puja Sankalpa Mantra.

Om Tatsat Adyaitasya Brahmanoahni Dwitiya-Prahararddhe Shveta-VarahaKalpe


Jambu-Dvipe Bharata-Khande Amuka-Pradeshe Amuka-Punya-Kshetre
Kaliyuge
Kali-Prathama-Charane Amuka-Samvatsare Kartika-Mase Krishna-Pakshe
Trayodashi-Tithau Amuka-Vasare Amuka-Gotrotpanno Amuka-Nama-Aham

Shri Dhanvantari-Devata-Priti-Purvakam Ayushya-Arogya-EshvaryaAbhivriddhyartham


Shri Dhanvantari-Pujanamaham Karishyami

- ( - )
, - , '' , '' - , ' ' ,
' ' , ' ' , '' , '' ,
'' , '' , '' , '' , ' ' , ''
' ', - ,

3. Atma-Shodhan (-)
After reading Sankalpa Patha sprinkle water on yourself and on Puja Fluid
while chanting following Mantra.

Om Apavitrah Pavitro Va Sarvavastham Gatoapi Va


Yah Smaret Pundarikaksham Sa Bahyabhyantarah Shuchih
- , -
,

4. Dhyana ()
After the self-purification, begin Puja with the meditation of Lord
Dhanvantari. Dhyana should be done in already ignited Ghee lamp flame kept
in front of you.

Bhagavan Dhanvantari

Chaturbhujam Pita-Vastram Sarvalankara-Shobhitam


Dhyaye Dhanvantarim Devam Surasura-Namaskritam1
Yuvanam Pundarikaksham Sarvabharana-Bhushitam
Dadhanamamritasyaiva Kamandalum Shriya-Yutam2
Yagya-Bhoga-Bhujam Devam Surasura-Namaskritam
Dhyaye Dhanvantarim Devam Shvetambara-Dharam Shubham3
- , , ,, -, , - , -
, , ,
-

5. Avahana ()
After Dhyana of Shri Dhanvantari Devata, one should chant following Mantra
in front of ignited Ghee lamp flame, by showing Avahan Mudra (Avahan
Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Agachchha Deva-Devesha! Tejorashe Jagatpate!


Kriyamanam Maya Pujam Grihana Sura-Sattama!
Shri Dhanvantari-Devam Avahayami
- ! - ! ! ,

Mantra Translation - O God of Gods! O splendid Shri Dhanvantari!


Worshipped by Gods! Please come and accept the Puja offered by
me. Thus, I invoke Lord Shri Dhanvantari.

6. Pushpanjali ( )
After Shri Dhanvantari has been invoked, take five flowers in Anjali (by
joining palm of both hands) and leave them in front of the you to offer seat
to Shri Dhanvantari while chanting following Mantra.

Nana-Ratna-Samayuktam, Karta-Swara-Vibhushitam
Asanam Deva-Devesha! Prityartham Prati-Grihyatam
Shri Dhanvantari-Devaya Asanarthe Pancha-Pushpani
Samarpayami

- ! -

Mantra Translation - O God of Gods! Please take the seat which is


decorated with gold and various types of jewels for my pleasure. Thus, I
offer five flowers for the seat of Lord Shri Dhanvantari.

7. Swagat ()
After offering flowers-made seat to Shri Dhanvantari, chant following Mantra
with folded hands to welcome Shri Dhanvantari.

Shri Dhanvantari-Deva! Swagatam


- !
Mantra Translation - O Dhanvantari Deva! I welcome you.

8. Padya Samarpan (- )
After welcoming Shri Dhanvantari offer Him water to wash the feet while
chanting following Mantra.

Padyam Grihana Devesha, Sarva-Kshema-Samartha, Bhoh!


Bhaktya Samarpitam Deva, Lokanatha! Namoastu Te
Shri Dhanvantari-Devaya Padyam Namah
- ! -
!

-
Mantra Translation - O God of Gods, who is capable of doing all sorts of
welfare! I offer the water to wash the feet with full devotion, please accept
it. O Shri Dhanvantari! I pay my obeisance to you. Thus, it is the water to
wash the feet of Shri Dhanvantari and I greet Him.

9. Arghya-Samarpan ( - )
After Padya offering, offer water to Shri Dhanvantari for head Abhishekam
while chanting following Mantra.

Namaste Deva-Devesha! Namaste Dharani-Dhara!


Namaste Jagadadhara! Arghyoayam Prati-Grihyatam
Gandha-Pushpakshatairyuktam, Phala-Dravya-Samanvitam
Grihana Toyamarghyartham, Parameshwara Vatsala!
Shri Dhanvantari-Devaya Arghyam Swaha
- ! !
-! ()
! - - ,


Mantra Translation - O Shri Dhanvantari! I greet You. I salute the God of
Gods who bearing or sustaining the earth! Support of the universe! I salute
you. Please accept the water for head Abhishekam. O welfare-doing
supreme God! Please accept the water, mixed with Chandan, flower and
rice for head Abhishekam along with fruit and other liquids. Thus, I deliver
Arghya for Shri Dhanvantari.

10.
Gandha-Samarpan/Chandan-Samarpan (- / )
Offer Chandan to Shri Dhanvantari while chanting following Mantra.

Shri-Khanda-Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam


Vilepanam Sura-Shreshtha! Chandanam Prati-Grihyatam
Shri Dhanvantari-Devaya Chandanam Samarpayami
- !

Mantra Translation - O Sura-Shreshtha! Please accept delightful and


aromatic sandal paste to anoint the body. Thus, I offer sandal paste to Shri
Dhanvantari.

11.

Pushpa-Samarpan ( - )

Offer flowers to Shri Dhanvantari while chanting following Mantra.

Sevantika-Vakula-Champaka-Patabjaih, Punnaga-Jati-Karavira-RasalaPushpaih
Vilva-Pravala-Tulasi-Dala-Mallikabhistvam, Pujayami Jagadishwara! Me
Prasida
Shri Dhanvantari-Devaya Pushpam Samarpayami

- ! ( ), , , - ,
(), , , ,

12.

Dhoop-Samarpan (- )

Offer Dhoop to Shri Dhanvantari while chanting following Mantra.

Vanaspati-Rasodbhuto Gandhadhyah Sumanoharah


Aghreyah Sarva-Devanam, Dhupoayam Prati-Grihyatam
Shri Dhanvantari-Devaya Dhoopam Samarpayami
- , , ,

Mantra Translation - Please accept this beautiful, charming, aromatic


Dhoop which is made of trees' sap and qualified for inhaling by all
Gods. Thus, I offer Dhoop for Shri Dhanvantari.

13.

Deep-Samarpan (- )

Offer Deep to Shri Dhanvantari while chanting following Mantra.

Sajyam Varti-Samyuktam Cha Vahnina Yojitam Maya,


Deepam Grihana Devesha! Trailokya-Timirapaham
Bhaktya Deepam Prayachchhami Devaya Paramatmane
Trahi Maam Nirayad Ghoraddipoayam Prati-Grihyatam
Shri Dhanvantari-Devaya Deepam Samarpayami
- ! ,
-

Mantra Translation - O God of Gods! Please accept the lamp with Ghee
and lighten by me with cotton-wick, which can remove darkness from three
worlds. I offer the lamp to superior to the superior Shri Dhanvantari Deva
with full devotion. Thus, I offer Deepak for Shri Dhanvantari.

14.

Naivedya-Samarpan ( - )

Offer Naivedya to Shri Dhanvantari while chanting following Mantra.

Sharkara-Khanda-Khadyani Dadhi-Kshira-Ghritani Cha


Aharo Bhakshya-Bhojyam Cha Naivedyam Prati-Grihyatam
Yathamshatah Shri Dhanvantari-Devaya Naivedyam Samarpayami
Om Pranaya Swaha Om Apanaya Swaha Om Vyanaya Swaha
Om Udanaya Swaha Om Samanaya Swaha

- - ( ), , ,

- - , ,
,
Mantra Translation - Please accept the offered meal which includes sugar
made sweets and other eatable and drinkable items with curd, milk and
Ghee. I offer Naivedya to, thus qualified, Shri Dhanvantari. Please accept it
for all five vital airs of the body, namely Prana, Apana, Samana, Udana and
Vyana.

15.
Achamana-Samarpan/Jal-Samarpan (- / )
Now offer water to Shri Dhanvantari for Achamana while chanting following
Mantra.

Tatah Paniyam Samarpayami Iti Uttaraposhanam


Hasta-Prakshalanam Samarpayami Mukha-Prakshalanam
Karodvartanarthe Chandanam Samarpayami
- (-) , ,

Mantra Translation - After Naivedya I offer the water for drinking and
Achamana (sipping water from the palm of the hand for purification), for
cleaning hands, for cleaning face; along with sandal paste for anointing
hands.

16.

Tambula-Samarpan (- )

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Dhanvantari while chanting
following Mantra.

Poogi-Phalam Maha-Divyam Naga-Valli-Dalairyutam


Karpuraila-Samayuktam Tambulam Prati-Grihyatam
Shri Dhanvantari Devaya Mukha-Vasartham Poogi-Phala-Yuktam
Tambulam Samarpayami
- ,


Mantra Translation - O God of Gods, Please accept Tambula made of


betel leaves, fortified with highly refined betel nuts, camphor and
cardamom. Thus I offer Tambula with betel-nuts for mouth refreshment of
Shri Dhanvantari.

17.

Dakshina ()

Now offer Dakshina (gift) to Shri Dhanvantari while chanting following


Mantra.

Hiranya-Garbha-Garbhastham Hema-Vijam Vibhavasoh


Ananta-Punya-Phaladamatah Shantim Prayachchha Me
Shri Dhanvantari Devaya Suvarna-Pushpa-Dakshinam
Samarpayami
- -

- -

Mantra Translation - O God of Gods! You bestow endless blessing, please


give me peace with gold-filled Champak flower. Thus, I offer gold like
flower as gift to Shri Dhanvantari.

18.

Pradakshina ()

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri


Dhanvantari) with flowers while chanting following Mantra.

Yani Kani Cha Papani Janmantara-Kritani Cha


Tani Tani Vinashyanti Pradakshinam Pade Pade
Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Prabho!
Tasmat Karunya-Bhavena Kshamasva Parameshwara
Shri Dhanvantari Devaya Pradakshinam Samarpayami
- , -
! , -
! -

Mantra Translation - Sins, whatever it may be done in this and earlier


births all of them be destroyed by the self circumambulation at every step.
O Lord, please show mercy on me as there is no one but you, I prostrate in
front of you, to kill all my sins and to seek Your blessings. Thus, I offer
Pradakshina to Shri Dhanvantari.

19.

Vandana-Sahita Pushpanjali (- )

Now perform Vandana and offer flowers to Shri Dhanvantari while chanting
following Mantra.

Kara-Kritam Va Kayajam Karmajam Va, Shravana-Nayanajam Va Manasam


Vaaparadham
Viditamaviditam Va Sarvametat Kshamasva, Jai Jai Karunabdhe, Shri Maha
Deva Shambho!
Shri Dhanvantari Devatayai Mantra-Pushpam Samarpayami
- -, - , -! -
, - ,
,
-

Mantra Translation - Whatever sins have committed by actions


performed by my hands and feet, produced by my body or works, produced
by my ears and eyes, or sins committed by my mind knowingly or
unknowingly, please forgive them all. Victory, victory to You, O Mahadeva,
please protect me. Thus, I offer flowers to Shri Dhanvantari.

20.

Sashtanga-Pranam (-)

Now offer Sashtanga Pranam (Pranam which is done with eight limbs) to Shri
Dhanvantari while chanting following Mantra.

Namah Sarva-Hitarthaya Jagadadhara-Hetave


Sashtangoayam Prayatnena Maya Kritah
Namoastvanantaya Sahasra-Murtaye Sahasra-Padakshi-Shiroru-Bahave

- , -
- , , --

21.

Kshama-Prarthana (- )

Now seek pardon from Shri Dhanvantari for any known-unknown mistakes
done during Puja while chanting following Mantra.

Avahanam Na Janami Na Janami Visarjanam


Puja-Karma Na Janami Kshamasva Parameshwara
Mantra-Hinam Kriya-Hinam Bhakti-Hinam Sureshwara!
Maya Yat-Pujitam Deva! Paripurnam Tadastu Me
Aparadha-Sahasrani Kriyanteaharnisham Maya
Dasoahamiti Maam Matva Kshamasva Parameshwara
Vidhehi Deva! Kalyanam Vidhehi Vipulam Shriyam
Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Dwisho Jahi
Yasya Smritya Cha Namoktya Tapo-Yagya-Kriyadishu
Nyunam Sampurnatam Yati Sadyo Vande Tamachyutam
Anena Yatha-Militopachara-Dravyaih Krita-Pujanena Shri Dhanvantari-Devah
Priyatam

Shri Dhanvantari-Devarpanamastu
- , -
! , , !
- ' ' - ,
! ! ,


- - ,


Mantra Translation - I do not how to invoke you, nor do I know how do
immerse you, and I also do not know how to worship you, O Lord please
forgive me. I do not know Mantra or holy action or devotion, O Lord
whatsoever worship I have been able to do, please make it complete. O
Lord Dhanvantari, considering me as Your servant, forgive the thousands of
sins committed by me through out the day and night. O Lord, give me all
well meaning things, give me great wealth. Give me looks, give me victory,
give
me
fame
and
destroy
my
enemies.
In spiritual austerity and in worshipping, by whose recollection and by
whose name-chanting, whatever is partial is made complete in an instant,
to
that
Lord
Achyuta
I
salute.
O Lord, as possible I have worshipped You from available Puja materials,
be pleased O Lord Dhanvantari. Thus, I offer all this worship to Shri
Dhanvantari.

simple Saraswati Puja Vidhi

Saraswati Puja Vidhi


We are giving detailed Saraswati Puja Vidhi which can be performed during all
Saraswati Puja including Vasant Panchami. Vasant Panchami is also known
as Shri Panchami and it is the most significant day to worship and seek the
blessings
of
Goddess
of
arts,
knowledge
and
wisdom.
This Puja Vidhi is given for new Pratima or Murti ( ) of Goddess Saraswati. The
given Puja Vidhi includes all sixteen steps of worship which is known as
Shodashopachara Puja ( ).

1. Dhyana ()
Puja should begin with the meditation of Mata Saraswati. Dhyana should be
done in front of already installed Bhagawati Saraswati statue in front of you.
Following Mantra should be chanted while meditating on Bhagawati
Saraswati.

Shri Saraswati Pujan

Ya Kundendu-Tushara-Hara-Dhavala, Ya Shubhra-Vastravrita,
Ya Vina-Vara-Danda-Mandita-Kara, Ya Shveta-Padmasana
Ya Brahmachyuta-Shankara-Prabhritibhirdevaih Sada Vandita,
Sa Mam Patu Saraswati Bhagawati Nihshesha-Jadyapaha

2. Avahana ()
After Dhyanam of Bhagwati Saraswati, one should chant following Mantra in
front of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by
joining both palms and folding both thumbs inwards).

Hari Om Sahastrashirsha Purusha Sahastrakshah Sahastrapat


Sa Bhumim Savvetaspprttvattyatishtha Ddashangulam
Agachchha Saraswatidevi Sthane Chatra Sthirobhava
Yavatpujam Karishyami Tavattvam Sannidhau Bhava
Om Bhagawati Shri Saraswatyai Avahayami Sthapayami

3. Asana ()
After Mata Saraswati has been invoked, take flowers in Anjali (by joining
palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Mata
Saraswati while chanting following Mantra.

Ramyam Sushobhana Divyam Sarva Saukhyakaram Shubham


Asanam Cha Mayadattam Grihana Parameshwari

Om Idasanam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

4. Padya ()
After offering flowers-made seat to Mata Saraswati offer Her water to wash
the feet while chanting following Mantra.

Gangodakam Nirmalam Cha Sarvasaugandha Samyutam


Pada Prakshalanarthaya Dattam Te Pratigrihyatam
Om Padayoh Padyam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai
Namah

5. Arghya ( )
After Padya offering, offer water to Mata Saraswati for head Abhishekam
while chanting following Mantra.

Arghyam Grihana Deveshi Gandhapushpakshataih Saha


Karunakara Me Devi Grihanarghya Namoastu Te
Om Hastayorarghya Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai
Namah

6. Achamaniya ()
After Arghya offering, offer water to Mata Saraswati for Achamana while
chanting following Mantra.

Sarvatirtha Samayuktam Sugandhi Nirmalam Jalam


Achamyatam Mayadattam Grihana Parameshwari
Om Mukhe Achamaniyam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai
Namah

7. Snana ()
After Achamaniya offering, offer water to Mata Saraswati for the bath while
chanting following Mantra.

Ganga Saraswati Revapayoshni Narmada Jalaih


Snapitoasi Maya Devi Tatha Shanti Kurushva Me
Om Snanartha Jalam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai
Namah

8. Panchamrita Snana ( )
After Snanam, offer Panchamrita bath to Mata Saraswati while chanting
following Mantra.

Payo Dadhi Ghritam Chaiva Madhu Cha Sharkarayutam


Panchamritam Mayanitam Snanartham Pratigrihyatam
Om Panchamritena Snapayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

9. Shuddhodaka Snana ( )
After Panchamrita Snanam, offer bath to Mata Saraswati with pure water
while chanting following Mantra.

Jnanamurte Bhadrakali Divyamurte Sureshwari


Shuddha Snanam Grihanedam Narayani Namoastu Te
Om Panchamritena Pashchachchhuddhodakena Snapayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

10.

Gandha Snana ( )

After Shuddhodaka Snanam, offer scent bath to Mata Saraswati while


chanting following Mantra. After Gandha Snana, offer final Shuddhodaka
Snana to Mata Saraswati before offering Her Vastra.

Malayachala Sambhutam Chandanagaru Sambhavam


Chandanam Devadeveshi Snanartha Pratigrihyatam
Om Gandhodakena Tatpashchachchhuddhodakena Cha Snapayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

11.

Vastra ()

After Gandha Snanam, offer Moli () as new clothes to Mata Saraswati


while chanting following Mantra.

Tantusantanasamyuktam Kala Kaushala Kalpitam


Sarvangabharanam Shreshtha Vasanam Paridhiyatam
Om Vastram Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

12.

Gandha ()

After Vastra offering, offer Chandan to Mata Saraswati while chanting


following Mantra.

Shrikhanda Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam


Vilepanam Sureshwari Chandanam Pratigrihyatam
Om Gandham Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

13.

Saubhagyadravyam ()

After Gandha offering, offer Haldi, Kumkum, Sindoor as Saubhagya Dravya to


Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Tambulapatram Mayaanitam Haridra Kumkumanjanam


Sinduralakchakam Dasve Saubhagyadravyamishwari

14.

Alankara ()

After Saubhagyadravya offering, offer jewellery (Alankara) to Mata Saraswati


while chanting following Mantra.

Ratnakankanakechura Kanchi Kundala Nupuram


Muktaharam Kiritancha Grihanabharanani Me
Om Alankarana Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

15.

Pushpa ( )

After Alankara offering, offer flowers to Mata Saraswati while chanting


following Mantra.

Malyadini Sugandhini Malyadini Vai Prabho


Mayaanitani Pushpani Grihana Parameshwari
Om Pushpam Pushpamalam Cha Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

16.

Dhupam ()

After Pushpa offering, offer Dhupa to Mata Saraswati while chanting following
Mantra.

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah


Aghreyah Narayani Dhupoayam Pratigrihyatam
Om Dhupamaghrapayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

17.

Deepam ()

After Dhupa offering, offer Deepa to Mata Saraswati while chanting following
Mantra.

Sajyam Cha Vartisamyuktam Vahnina Yojitam Maya


Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapaham
Om Deepam Darshayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

18.

Naivedya ( )

After Deepa offering, offer Naivedhya to Mata Saraswati while chanting


following Mantra.

Sharkaraghrita Samyuktam Madhura Svaduchottamam


Upahara Samayuktam Naivedyam Pratigrihyatam

Om Naivedyam Nivedayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

19.

Achamaniyam ()

After Naivedya offering, offer water to Mata Saraswati for drinking and
Achamana while chanting following Mantra.

Eloshiralavangadi Karpuraparivasitam
Prashanartha Kritam Toyam Grihana Parameshwari
Om Naivedyante Achamaniyam Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

20.

Tambulam ()

After Achamaniya offering, offer Tambool (Paan with betel nuts) to Mata
Saraswati while chanting following Mantra.

Pugi Phalam Mahadivyam Nagavallidalairyutam


Ela Churnadi Samyuktam Tambulam Pratigrihyatam
Om Elalavanga Karpura Adi Sahitam Tambula Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

21.

Dakshina ()

After Tambula offering, offer Dakshina (gift) to Mata Saraswati while chanting
following Mantra.

Hiranyagarbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh


Ananta Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me
Om Dakshinam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

22.

Aarti ()

After Dakshina offering, now perform Mata Saraswati Aarti after chanting
following Mantra.

Kadaligarbhasambhutam Karpuram Tu Pradipitam


Arartikyamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava
Om Karpurarartikya Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai
Namah

23.

Pradakshina ()

After Aarti, now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to


right of Mata Saraswati) with flowers while chanting following Mantra.

Om Pradakshinam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai


Namah

24.

Pushpanjali ( )

After Pradakshina, offer flowers filled in Anjali (by joining palm of both
hands) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Nanasugandha Pushpaishcha Yathakalauddaverapi


Pushpanjali Mayadattam Grihana Parameshwari
Om Mantra Pushpanjali Yuktam Namaskaram Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah

25.

Sashtanga Pranam ( )

After Pushpanjali, offer Sashtanga Pranam (Pranam which is done with eight
limbs) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Namodevyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah


Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Smatam
Tamagnivarnam Tapasajvalantim Vairochanim Karmaphaleshu Jushtam
Durgam Devim Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namah
Devi Vachamanajanayanta Devastam Vishvarupah Pashvo Vadanti
Sa No Mandreshamurjam Duhana Dhenurvagasmanupa Sushtutaitu

Kalaratrim Brahmastutam Vaishnavim Skandamataram


Saraswatimaditim Dakshaduhitaram Namamah Pavanam Shivam