Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Facultatea de Litere
Limba romn i lingvistic general
Limb i literatur
Nivel licen
Limb i literatur romn / Liceniat n filologie

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
LLR 1121 Limb romn contemporan (Fonetic)
2.2. Titularul activitilor de curs
Conf. univ. dr. Daiana CUIBUS
2.3. Titularul activitilor de seminar
Asist. univ. drd. Diana ROMAN
2.4. Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
1
2.6. Tipul de evaluare
E 2.7. Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1. Numr de ore pe sptmn
4
Din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de nvmnt
84
Din care: 3.5. curs
56 3.6. seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/cursuri practice/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: Consultaii
3.7. Total ore studiu individual
70
3.8. Total ore pe semestru
154
3.9. Numrul de credite
6

Ob/S

2
28
ore
16
16
16
17
3
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene
Cunotine elementare teoretice i practice n domeniul foneticii limbii romne
Cunotine elementare teoretice i practice n domeniul ortografiei, ortoepiei i
punctuaiei n limba romn
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfurare a cursului
5.2. De desfurare a
seminariilor

Sala de curs dotat cu tabl, audio-CD, laptop, fotocopii, cri

Sala de curs dotat cu tabl, audio-CD, laptop, fotocopii, cri

Prezena la cursurile practice este obligatorie n proporie de 75 %

6. Competenele specifice acumulate


C3: descrierea sincronic a fenomenului lingvistic al limbii romne:
- definirea i exemplificarea conceptelor, domeniilor i metodelor lingvistice de baz, a structurii i
funcionrii limbii romne;
- explicarea i interpretarea realitii lingvistice contemporane.
C5: descrierea sistemului fonetic al limbii romne i utilizarea acestuia:
- descrierea sistemului fonetic al limbii romne, n varianta sa standard, i definirea conceptelor
Compelingvistice de baz specifice limbii romne;
tene
- evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text de dificultate medie, identificarea abaterilor grave de
profesiola sistemul de norme gramaticale i lexicale ale limbii romne i corectarea lor.
nale
Cursul rspunde exigenelor profesiei majoritii absolvenilor de nivel licen, aceea de profesor de limba
romn, ntruct asigur competene n: deinerea unor noiuni de fonetic general, lexic i aspecte ale
procesului comunicrii sonore prin limbaj; descrierea sistemului fonologic al limbii romne cu trsturile
specifice (vocale, consoane, alofone); evidenierea implicaiilor structurii fonologice (= a variantelor de
interpretare) n descrierea structurii fonetice a limbii romne contemporane; perfecionarea deprinderilor
ortografice, ortoepice i de punctuaie, cu motivaiile fonetico-fonologice aferente; cunoaterea
trsturilor articulatorii ale sunetelor limbii romne; efectuarea unor analize fonetico-fonologice.

Competene
transversale

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbii (al foneticii i fonologiei) n deplin


concordant cu etica profesional.

CT2 Relaionarea n echip; comunicarea interpersonal i asumarea de roluri specifice.

CT3 Organizarea unui proiect individual de formare continu; ndeplinirea obiectivelor de


formare prin activiti de informare, prin proiecte n echip i prin participarea la programe
instituionale de dezvoltare personal i profesional.
Identificarea i aplicarea noiunilor (i a cunotinelor) de fonetic, fonologie i lexic att la nivel
teoretic, ct i la cel pratic n diferite alte domenii (complementare) ale lingvisticii.
Utilizarea noiunilor de fonetic, fonologie i lexic n cadrul echipelor transdisciplinare n diverse alte
domenii de cercetare i pe diferite paliere i compartimente tiinifice.

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul
Cursul urmrete asimilarea unor noiuni de fonetic general i aspecte ale procesului
general al disciplinei
comunicrii sonore prin limbaj.
Familiarizarea studenilor cu conceptele specifice foneticii, fonologiei.
Contientizarea importanei disciplinei studiate i a legturii acesteia cu alte discipline.
7.2. Obiectivele
Cursul urmrete asimilarea unor noiuni de fonetic general i aspecte ale procesului
specifice
comunicrii sonore prin limbaj; descrierea sistemului fonologic al limbii romne cu
trsturile specifice (vocale, consoane, alofone);
Se urmrete evidenierea implicaiilor structurii fonologice (= a variantelor de interpretare)
n descrierea structurii morfologice a limbii romne contemporane;
Este esenial perfecionarea deprinderilor ortografice, ortoepice i de punctuaie, cu
motivaiile fonetico-fonologice aferente.
Cunoaterea trsturilor articulatorii ale sunetelor limbii romne.
8. Coninuturi
8.1.1. Curs: Fonetic i fonologie
1. L.R.C. obiect i disciplin: 0. Limba romn definiie. 0.1.
Sintagma L. R. C. (limba romn contemporan). 1. Obiectul L. R. C.
1.1. Dimensiunea temporal. 1.2. Dimensiunea spaial. 1.3.
Dimensiunea sociocultural. 2. L.R.C. dimensiune sincronic. 2.1.
Discipline ce studiaz limba romn. 2.2. Istoricul disciplinei. Nivelul
fone(ma)tic n sistemul limbii: 0. Nivelurile limbii (ierarhizare i
reprezentare). 1. Uniti biplane / uniti monoplane. 2. Dubla articulare
a limbajului.
2. Semnalul sonor n procesul de comunicare: 0. 0.1. Schema
procesului de comunicare. 1. Emitorul. 2. Codul. 3. Semnalul sonor. 4.
Canalul. 5. Receptorul.
3. Fonetic articulatorie. Organele vorbirii: 0. Organele vorbirii.1.
Organe respiratorii. 2. Organe fonatoare. Laringele. Fonaiunea
laringal. 3. Organe articulatorii i / sau de rezonan. Cavitatea
faringian. Cavitatea nazal. Cavitatea bucal: palatul, limba, dinii,
buzele.
4. Fonetic articulatorie. Formarea i clasificarea sunetelor vorbite:
0. Traiect vocal. 0.1. Trsturi articulatorii. 1. Vocalele. 1.1. Trsturi
articulatorii de supraclas. 1.2. Trsturi articulatorii de clas: apertura,
localizarea, labialitatea. 1.3. Triunghiul vocalic. 1.4. Clase, serii, grupe.
2. Consoanele. 2.1. Trsturi articulatorii de supraclas. 2.2. Trsturi
articulatorii de clas: sonoritatea, nazalitatea, modalitatea, localizarea.
2.3. Tabelul consoanelor.
5. Fonetic acustic. Proprietile fizice ale sunetelor vorbite: 0.
Noiuni de fonetic acustic. 1. nlimea. Consideraii foneticofonologice. 2. Intensitatea. 2.1. Consideraii fonetico-fonologice. 3.
Durata. Consideraii fonetico-fonologice. 4. Timbrul. Consideraii
fonetico-fonologice.
6. Fonologie. Noiuni introductive (termeni, concepte, metode): 0.
Sunetele articulate substan i funcie. 0.1. Substan. 0.2. Funcie. 1.
Rolul fonologiei. 2. Relaii i corelaii. 2.1. Concepte: relaie, corelaie,
sintagm, paradigm. 2.2. Tipuri de raporturi (relaii i corelaii). 2.3.

Metode de predare
Expunerea,
explicaia,
demonstraia,
exemplificarea, dialogul,
dezbaterea,
exerciiul,
analiza.

Observaii

Relaii i corelaii ntre uniti de coninut / expresie. 3. Comutarea i


distribuia. 3.1. Utilitate. 3.2. Sfera aplicrii.
7. Fonologie. Noiuni introductive (termeni, concepte, metode): 3.3.
Comutarea. 3.4. Distribuia. 4. Segmentarea. 5. Opoziii. 5.1. Opoziii
privative vs. opoziii graduale. 5.2. Opoziii bilaterale vs. opoziii
multilaterale. 5.3. Opoziii proporionale vs. opoziii izolate. 5.4.
Opoziii omorganice vs. opoziii eterorganice. 6. Contrastul. 6.1. Tipuri
de contraste. 6.2. Contrastul n silab.
8. Fonemul: 0. Definiie i comentariu. Raportul dintre fonem i alofon.
Fonemele - uniti specifice unei limbi. 1. Funciile fonemului. Funcia
difereniativ definiie i comentariu. Funcia constitutiv definiie
i comentariu. 2. Mrci distinctive sau interne (MD). Trsturile
mrcilor distinctive. Inventarierea i clasificarea mrcilor. 3. Coninut
fonologic intern (CFI).
9. Alofone: 0. Alofone: variante i varieti. 0.1. Coninut fonologic
intern (CFI) i coninut fonologic extern (CFE). 0.2. Criterii de
clasificare a alofonelor. I. Clasificarea poziional (fonetic). 1.
Clasificare poziional. 1.1. Poziii neutrale. 1.2. Poziii coarticulatorii.
2. Asimilarea. 2.1. Tipuri generale de asimilri.
10. Alofone: A. Palatalizarea. B. Labializarea. C. Palatalizare +
labializare. D. Nazalizarea. E. Fricativizarea. F. Velarizarea. G.
Bilabializarea.
11. Alofone: 3. Desonorizarea. 4. Aspirarea. 5. Neutralizarea. 6.
Asilabizarea. 7. Anularea stopului glotal. 8. Tabele sinoptice.
12. Alofone: II. Clasificarea contrastiv. 0. Clasificare contrastiv.
Seria exploziv. Seria imploziv. Observaii. III. Reducia alofonelor. 0.
Definiie. 1. Tipuri de reducii.
13. Algoritmul analizei fonetico-fonologice. Sisteme fonologice i
probleme controversate. Sistemul fonologic al limbii romne: 0.
Definiie. 0.1. Vocalele i consoanele trsturi sintagmatice. 1.
Corelaiile n sistemul vocalic. 2. Corelaiile n sistemul consonantic. 3.
Romna limb de tip consonantic.
14. Sisteme fonologice i probleme controversate. Sistemul fonologic
al limbii romne: 4. Probleme controversate. 4.1. Sisteme fonologice.
4.1.1. Sistemul fonologic varianta Graur-Rosetti. 4.1.2. Sistemul
fonologic varianta Emil Petrovici. 4.2. Semivocalele aspecte
controversate. 4.3. Statutul lui final scurt. 4.4. Problematica lui [ k' ],
[ g' ].
Bibliografie:
1. *** *** Dicionar general de tiine. tiine ale limbii, Bucureti, Editura tiinific, 1997.
2. *** Dicionar ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
3. *** Limba romn contemporan, sub coord. acad. I. Coteanu, vol. I (cap. Fonetica i Fonologia), ediie revizuit
i adugit, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1985.
4. IORDAN, IORGU - ROBU, VLADIMIR Limba romn contemporan, Bucureti, Editura Didactic i
Pedagogic, 1978.ROSETTI, AL. - LZROIU, A. Introducere n fonetic, Bucureti, ESE, 1983.
5. STEANU, CORNEL Fonemica limbii romne, Cluj, 1978.
6. VASILIU, EM., Fonologia limbii romne, Bucureti, Editura tiinific, 1965.
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaii
1. Elemente de ortografie i punctuaie.
Explicaia, demonstraia, dialogul
exemplificarea, exerciiul, analiza.
2. Elemente de ortografie i punctuaie.
3. Teste de limb romn corect
4. Teste de limb romn corect
5. Teste de limb romn corect
6. Teste de limb romn corect
7. Sistemul vocalic i consonantic al limbii romne
8. Alofone
9. Alofone
10. Analize morfologice complexe
11. Analize fonetico-fonologice

12. Analize fonetico-fonologice


13. Analize fonetico-fonologice
14. Analize fonetico-fonologice
Bibliografie:
STEANU, CORNEL Fonemica limbii romne, Cluj, 1978.
VASILIU, EM., Fonologia limbii romne, Bucureti, Editura tiinific, 1965.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se pred n alte centre universitare din ar i n
strintate, ca de exemplu: Universitatea din Bucureti, Universitatea Al. I. Cuza Iai etc.

La finalizarea studiilor, absolvenii vor fi liceniai n 2 limbi: romn i una din limbile pe care i-o vor
alege din oferta educaional a facultii.

Absolvenii seciei de limb i literatur romn pot deveni profesori sau pot s lucreze n diferite domenii, ca
de pild: diplomaie, companii aeriene, birouri de traduceri, la radio i tv, edituri etc.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere
din nota
final

Corectitudine n nsuirea cunotinelor Examen scris, cu 3 componente:


90%
teoretice i practice legate de fonetica i - teorie: 2/3 din nota final
analiz
fonetic
i
fonologic:
fonologia limbii romne contemporane.
1/3 din nota final
Corectitudine n nsuirea cunotinelor
test de limb corect:
teoretice i practice legate de structura
eliminatoriu (max. 15 greeli
fonetic i fonologic a cuvintelor limbii
admise, din care 4 nu se
romne.
penalizeaz, iar restul se
nelegerea importanei disciplinei studiate
penalizeaz cu cte 0.35 din
i a legturii acesteia cu alte discipline de
nota final)
specialitate.
10.5. Seminar
Realizarea temelor pe parcursul
nsuirea cunotinelor de fonetic /
semestrului
10%
fonologie.
Completarea i perfecionarea scrierii
Prezena la seminar este obligatorie
corecte n limba romn
n proporie de 75%
Aspecte de atitudine: contiinciozitate,
studiul individual i n grup.
10.7. Standard minim de performan:
gradul de asimilare a limbajului de specialitate
nsuirea corect a noiunilor teoretice de fonetic i aplicarea acestora n limba romn contemporan, prin
analize fonetico-fonologice
nsuirea corect a elementelor de ortografie i punctuaie n limba romn contemporan
10.4. Curs

Semntura titularului de curs,

Semntura titularului de seminar,

Conf. univ. dr. Daiana CUIBUS

Asist. univ. dr. Diana ROMAN

Data completrii
15.04.2013
Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament,


Conf. univ. dr. Daiana CUIBUS

15.04.2013
Data avizrii n Decanat

Semntura Prodecanului responsabil,

tampila facultii

24.04.2013