Sunteți pe pagina 1din 1

1. A-!

i apdra continu punctul

de vedere e bine, ne mai amintind faptul c6 a-ti

frcut-o gi atunci cdnd proprii fii vd erau impotrivi.

2. AltI dati fii mai precaut cdnd ai de-a face cu asemenea muqterii mdslinii, cI
rni-i mil6 de tine. Mi sfiii sd-!i spun asta, dar acum, v[zdnd ca tii se !i-i faci
clienli permanenfi, m[ sperii gdndindu-md ce vei p[fi dacl i-i mai llsa

sE te

tragd pe sfoarS.

3.

DacI ni-1i spune ce le-ali spus gi lor, eu vreau


se

4.

sd cred

ci toli vI vor agrea qi nu

vor sfii sd v[ sus(inI in fala acelor arbitri integri.

Degi faptele unor miniqtri sunt meritorii, s-ar pare

c[

unor membri mediocri ai

opoziliei li-i greu s[ accepte innoirea protocolului de susfinere al guvemului.

5.

Eu continui sI cred cI nu te vei sfii s[ le spui ci nu li-i avantajos

si

fie

dugrnani.

6.

Fii-i-ar numele de pomini, c[ nu gtiu cum nu i rugine sI continuue cu acest


dute-vino, ba chiar m-i cd o face ca sI ne enefveze.

7.

Nu mi sfiii s6-i spun c5, vii, nu vii, eu tot merg in excursie, dar mi-ar plicea

8.

primili si nu (ii !i-i numai pentru tine.


Nu-mi prii cd se gribii sI plece, dupl ce vorbise ?ntruna despre cum ea insegi
ca banii

reugise sI mi 1i-i convingi, cu-n singur zdmbet,


f

ci

nu se meritd

si

md sprijine.

intrebatu-mi-ai pe zglobiii rnei copii clai6 li-i tot una c6-i fii sau nu-i fi alaturi
de ei la sdrbdtorirea acelor mongtrii sacrii?

10. Degi se innorase, md

sfiii sd le cer sd plec6m, de vreme ce nu o dati mi

s-a

plrut cd nu li-i pe plac s6 fie intrerup{i, cd li-i dor sd inoate, uitdnd de toate
evenimentele acestea care se succed intruna.

S-ar putea să vă placă și