Sunteți pe pagina 1din 1

........................................................................................

.......................................................
s, S
1. Citete:

a
m i
u
s
sa si
su as is
Isis sus masa Sumi

S
U I
M A
us Si Su Sa As
Misi suma Sami Simi

2. Unete:

masa

sa as

Si ia

a si sa

3. Desparte n silabe cuvintele:

sus

Sami

Misi

4. Citete propoziiile i unete:

Sisi ia masa.

Isis, ai su?

Uau, am saaa!

suma

as

Sima