Sunteți pe pagina 1din 68
erin proesee In frou ocestor preci adresém studentior © rugéminte specil6 sie ddim un sat. Rezstytentatiel de a consulta rispunsul corec nant de 0 reflecta vol ns la rtrebarea pusd 1a variantele de rBspuns pre- zentote! In plus, 8 recomandim ca verificarea réspunsuror corecte 5B hu fle facut pentru fecore grin porte, ci pe arupe de cite 5 pant lo 40 gil. fn fine, pentru ov fi ealmente de ols la examen sin vitoareo profesie, wi recomandéim $8 nu folost aga-numita ,ivatare meconic’, ‘memorind grlé dupa gr, cs recurgeti la ntlegerea logic o celor ities argumentare juris, Succes! pentru camel an et Coordonator, Prof uni dos Urs CUPRINS PARTEA |. DREPT CIVIL DREPT PROCESUAL CIVIL CCAPITOLUL |. TEORIA GENERALA. PERSOANELE Seetune Teoria gener Ses gi £2. Rspursri core Secpnea ota Fersoonel a este a £2. Rasps corece st ‘GAPITOLUL I TEORIA DREPTURILOR REALE. TEORIA GENERALA A OBLIGATILOR CIVILE 53 Secure. Tore depturior rele 3 ‘Teste an 33 £2 rispunsuc ore 22 Sectunea a. Teoria generat o obligate 9 SL ese 98 152 Rispunsu corece 12 ‘CAPITOLUL Il. CONTRACTE SPEGIALE. SUCCESIUN! __135 Sectunea|.Conroctespesele___ as ‘1 Teste 135 52 Raspunur corecte 108 Secjneaita,Suceshnl a 51. Teste gril, m 52, Rispunsuri crete CAPITOLUL IV, DREPT PROCESUAL CIVIL 203 1 Teste gels 203 52, Raspunsuri covet mi _ 288 (CAPITOLUL |. DREPT PENAL ~ PARTEA GENERALA 285 1. teste gr 285 52. Rispunsuricorece — ass CAPITOLUL I, OREPT PENAL ~ PARTEA SPECIALA 357 1 Teste gr 37 452. Rispunsuricovecte 465 CAPITOLULIIl. DREPTPROCESUAL PENAL a9, 51 Teste git = 369 52. Rispunsuri corecte sa BIBLIOGRAFIE RECOMANDATA B18 PARTEAI DREPT CIVIL DREPT PROCESUAL CIVIL CAPITOLUL I ‘TEORIA GENERALA, PERSOANELE Sectiunea I. Teoria general’ 4. Teste grild| 1 Dreptulsubiectv cv eal esto un drept: 23} parimonia, ela oporbil inter partes; (®) patrimonial, absolut, opezabil erga omnes: ©) nepatrimonial absolut, opozabl erga omnes 2. Dreptalsublety el de creanps este un drept 23} patrmonial absolut, opazabl inter partes: Dpatrimonal, relat, oporbil inter pares; €]patrimonial, elatiy, oporabil erga omnes 43. Obligatia de ,a de® const in indatorrea: 23} dea pede un lucy; b) de apltio sums de bani; (se transite su de a constitl un dept real 4 Poti Codulu hl, sunt bunulimobile prin naturalor (ar. 537): Gahterenurile,ivbaree si cursurle de ap; luce eaten pant cu caratertemporar; © pile integrate intr-un imobl care sunt temporat detasate de aces. fore Sez an (0): 2} rel recat neues ned By dreptue de rant; i dreptue eae asupra bunuror mobi Teste gl petra waren de an eng laden profes 6. Potrvit Codulu ev, sunt bunur mobile prin determinarea leg {art 542 alin. (2): a) ratele i ecaltee neculese inch; Biroate drepturle ce creants; 1) drepturie patrimonialeasupra bunrilor mobile 2. Port Cod cil (rt. 40), rete real nels ick sont bur mabe prinnatra on Cymobte prin ncn Dcte de conservare, de administrare, de dispocitie; ¢) ate de conservare, de adminstrare, reale. 27. Dupa efecto pe care le produc, acto jurdice chile sunt: 2) acte constitute, de administrare, decarative; bacte consensuale, translate, de disponiti; @rereconstturwe, translate, declarative Zien dete ceo nce, ate es: a)acte consensual, solemn, real; b) act unilateral, lateral, uitlaterale; ate strict personate prin reprezentare, 29, Este adevarat ci 83} actulcomutativ este acelin care pre nucuncsc ntinderea dren trl 5 obgatilor; (6) etl comutatv este acta tn care prtile cunoscitindorea drept oF oligatitor; c} atul comutativesteacela tn are 0 parte procucdcoalake part un vanta patrimonia a8 mlsrezepatrimonil 30. Esteadevirat ck: 2) actu juridic de administrare ese acel prin care se urmreste ea zreaunei normale pune fn valoare a unui bun; ») actu! juridic de adinistrare este acela prin care se urmireste pre ‘impinarea perdevi una! dept subiectiv evil ‘c).actljuridie de administrare este acela care are drep rezutat fe Instainarea unui bun, fe grevarea unui bun cu 0 sarcing real, 21. cantacl dons wat jie naar cut ray ela censor os (Biter cs trator sere eros, {uate gat wate le, tr 32, Donatia cu sarc este: a unactridluniateral jum contact untae @ncontat snalogmatic 33 Reprzito condi de fond pentrunchelerea alba actul sure 7 3)forma ad wallace capac minor c)eaus 34, Est ocondite esentialé pentru inchelareavalabilé a oreSrut act Jur: 3} consimimantul (o)eonata “0 forma ad solemntatem: 35. Potrivt Codulul civ (art. 1225), obletul actuljuride evil con stn 23} opeatlanea juries conwenit de ctre i, ») érepturie sl obligate stipulate de ctr pa ) claurele contractual previzute de citr pith 36. In comparatie cu capactate, dlscerndméntl est 8) ostarede apt jo stare de drept 6) condite de existent a persoanc! fice sau juridice. 37. Intent dea produce efetejurdice lipseptecSnd consimtman- sul a) 2 fost dat sub conditie potestatva simpla an partea debtors; b)a fostexprimat sub 0 reserotio menrals necunoscuth de cocon 1 fost dat lacand cous, 38, Obieculactululjrie cul este Imposibi end executarea pre statiel este imposibils pentru: 2) debitor b) once debtor; creditor, 39. Consttule sop imediat a cauzel actu jure cv prefigurarea: 2) sanse unui cigtig sau a riculu unelpledertinatoe aleatori Dot cl Tera genera inten! berate nactele cu ttu oneros; ©) contraprestaieceleale part n cntratele unilateral, 40, Potrvit Codull cv (art. 1236), conetituie 0 conte a cauzt ‘lui jurdie a aceasta 3) fe reall; sf posbia; sense, ‘4. In actele dezinteresate scopulimediatl constitie: 4 ntetiaRoeras (animus donand, ) prefiguracea pred lucruli, ©) prefigurarea contrapresatie eelelate prt 42, Scopul medial actu juridie const pefigurarea: a} sanseiunut cst 2 riscull uno pierer in atee juriice comuta the, ) remiteri bunutuln actelejricice rate; ©) contraprstait in azul contracelor unilateral. 43, Forma acululjuriic cv este guvernatd de princi: 2) ber contractual; D)consensualizmais vole intere, 4, Actuljurdicvl eu este valabit ind nus respectat forma cerus 23) od solemnitater; ) ad probationem; ©) pentru opozabiltate até de ter, 45, Nerespectarea, la nchelerea actu juridic il bationem atrage: 3} nultatea atu juridc; ») Imposibitatea de probare a actuli urd; ©) inopocabitates fs de teria actu jurid, forme ad pro- 46. Nu este adevirat 4} in cazu act juriic solemn, nerespeetares forme presrise de 10 Tete pens xomenel ea, een adres poe juice lege strage sanciunea multi eatve; b] modiicares act ui solemn se face tot prin forma stern ©) nchelerea atu! Jura solemn prin mandatar ou se poate face decd prin procur’ avtntil 47. Forma ad validtatem la inchelerea actu juriic evi 43} este incompatibé cu manifestare tcl 3 consimSmfntull; 3) const In toate cazurile fn ntocmirea wnt inserisautenti cj atrage in az de nerespectare nuitatea rela a atu urd 48, Consimtiméntul nu produce ofecte juriice cand este dat sub conditie: 2) pur potestatvs din partea debitorul ) pur potestativd ein parta creditorull ) mpl patestat din parteacelul care se ble 49, Este 0 cern 2 valalleaticonsimgimSntulu: 43) fle exprimatintotdeauna In prezenta cleat pr 1) fie exprimat cu intentia dea produce efectejuriice; 6) s8 fe exerorzatin mod expres. 50, La aceleuriice eu titlygratult, cura obligatil clu care dsp ne const in: 8) repezentareacontraprestatilclelte pl; ») represetares pred3riluerlui; }manfestareaitertjo era, ‘51. Constitule condi de valltate a consimpiméntuellaincheierea tu uric ci 23} proving de ao persoandavind capactat de foosing 5 provnd de lao persoandavand dscernsmant; 6) si fie extrionzat in mod expres, 5 cauza unul ack urd trebule, pine altel, nat sou determinabl; iis morals <6 conoseuth de itr pr | | rept ek Teo perl a 53. Constitute scop imediat al cauzel actululjurdic civil prefigu- 12) fans unui citi sau a riseull une! piendern actele comitative; >) intent bers in actele ca tit oneres ) prediri uerull in tele juridice real, 54, Sunt condi esentiale pentru valabitates oricinai act juries 2) conti stabilte pia conventia prior; ») termenu! condita a acteleneatectate de modal: «) consti de fond 55, Faptul cB subiectele de drept evil sn ibere sf Inchele sau nus actejuridice 38 stabilease continutul lor se revoceformeazi con- rut princpiti: 2) bert acter juries; b)volntet interne: «) eoasensualismulu 56. In actoe Jurdice cu itl oneros; sopul media Il constitle: 2} intent iberala (animus dorand, ) prefiguareacontraprestaiiceletate pi; sansa decisis iscul une! perder 57. Sunt condi de fond pent cheieres actu judi ch 2) obiectlscauea; ) élscernamantul i consimtimantul «) termenul condita '58,Scopulimediat al actuljriie const in prefigurarea: 2) remiter burl in contractul de comodat; ) intenilNborale in contractl de ents viager ©) sansei unui stig a scul unel perder in actee comutatve 59, Nerespectareaformel pentru oporabilitate fap de teri se sane tloneazs eu: 8) mutates elated a actual juries }imposibiltatea de probare actulljurdi; ©) Inopozabitatea ft de teria actu uric 12__Tete pent exmenele de alent x oder pots jie 60, Obie actu jure trebuie 38 fe 2) real b)nedeterminat sav determina «posi G1. Intent de a produce fect jurdic se refer la: 8) eapactatea pion, )cauza aclu; )} consimtimantul parlor la ncheieea actu jure 62.12 nchelerea actu juriiccvil,consimtSméntul 4} eebule si proving de a perscand cucapactate; 2) poate fat in gums ocond cous); €) poate f manifesta expres sou tac 63. Constituievilu de consimtimant Ia inchelerea actulujuridie c- wit 8) amenintrea legit faa reprezentare' dentit cocontractantul fo} temeres reverent, 64, Eroarest 2) poate proveni numal de a cea par; ») consituleo Inducer in aroare prin mileacedolosive; se Sanctioneazs cu nultatea elatvcindflsa reprezentae priveste natura juried a actu ces inchele. (65. Deluca viet de conslmtsmas 23) este apleabl mural actelor juries bilateral b) nu afecteas valabiltatexcontractulut ancl cir provine def e- prezentantulcocontractantuli; ‘c) este incident (ecundar) sl atrage nulitatea relat 2 atl juric 66. Represine un vil de consi: a) eroaea de clea; ) eroareaasumata deo parte a incheierea ctl jure; «) etoarea de drop, daci privesteo norms juried determinanta pen: | trulinchelerea cntractal Dept Tove goer 3 67. Este vorba de un vciu de consiotimdt in can eres actulul jure: a ipseste discernzmantul une inte pir ) manifestarea de vont a une! prt este prea vag ) partea 2 auto falsireprezentare a identi cocontractantul 68, Violent la incholerea actulu jure constitue un vic de con- simi: 8} dacdameningarea este insti; b} mumat dacé provine de a persoana cucare +3 contacto 1} dacdamanintarea este leit. 69, Poate fi anulat pentru leiune 2) actl in care 0 parte, proftand de starea de nevole a celeitate pr stipuleazi tn favoarea sao prestaie de ovaloae considerabil mat ’b)actul de conservareInchlate de minor sub 14 a, personal 3m prin reprezentant lga; actu de dsporteinchelate de major ehar dacs leviunea nu dep seste jumBtate din valoareaprestatiel executate ce partes lzat 70, Domeniul de aplicae al leziuni in actele uric evi éeminoripriveste: 2) acioejridicenchelate de minor sul 14 an ») actele juice lexionare incheiate de minor inte 24 18 an «toate categorie ce ate lzionae chelate de minor heiate 71. Ameningarea cu un rdu de naturé a provocs o temere a vicu de ‘onsimpimnt I nchelerea unui act jure: 2) priveste doar persoana, nu sLbunurile cel ameningt; ) priveste numai persoana vicima a Vilenei, nu spe sof descen- en sau ascendenti acestuia; chest sanctionat cu nultates relat a actu incheiat 72. In materia voientel, ameninfarea: 2) areca stop inducereaineroae a clei pri, ) trebul 8 proving de la ceaialté parte; 6) trebules le de natures, patrimonial or morals, Ae garry eamenele de op, ent saturn profs rie 73. Nu conitue vidu de consimtémént: 2} olen moral sl violenta fics ’b)amenintarea nelgitima soul prin reticent; ©} ameningarea legitima stemereareverentiars 3 unl act juries 3) sanctionears eu nultatea absolt3; ©) poate provenide aun tert sau un reprezentant al cocontractantulul; «nu poate consta into nactiune (dol prin reticent). 75. Mlolenta, ca vicu de consimtimént la fncheterea actu ori: 2) consttuieoameninare legis apiri de natu provecaotemere; | privete numatpersoana victims a violent, nu spe cel apropiat €)priveste ait persoana, ets bunurile cell amenintst. 76. Vilenta ea view de consintmnt,rprezints o amenintare 2) egitim. cocontractatull; 1b) eu un lu de naturds provoace otemere cocontractantlus «) facut in scaplnduceri in eroae a cocontratantu 7-Incatul vic de consimpimant alert (potrivt art. 1213 € cu}: 2) 3 poate sola le constatarea nul actlu fe adaparea aces tua; b flecare parte contractant trebule i se giseasc in eroare asupre nel inprejurr determinante pentru tacheeres actulel jure °c dreptul de azolicitaanulavea atu se sting, ded In termen de 3 uni deta notfcarea pit flat neroare ceall parte executi contract. 76, Falsa roprezentare a reaiti la incheiorea actulljuride stage rnultats relativ a acestula in cant care private: '3} natura sau obit contractlu b)eroarea de caleul; ) © norma consderaté de pari ca determinants pentru inchelerea contractuli chiar dacd aceasta este previa acces, 79, Constitue eroare esentialé la Incheierea actll jurid falare prezentare a 3) identatisau calor eseniale ale oblectululprestatik | | | eee eer genrls s »)unorimprejuririceputeau fi cunoscute cu iigenye normale; «6 unorelemente cu priv a care riscl de eroare a fst asumat de cel £0, In carlin care a inchelerea atoll juriic, 0 parte aprofitat de starea de necesita th care 5-2 aflt cealaté parte (potrivit art. 1218 2) Introducer ecamatie’ administrative prealabl, b] recunoasteri datoiel de citre debtor, chars tunel end ae foe «4p implrireatermenulu de preserpie extinct ) recunoastri datriei de ctre debitor inant de implinirea terme null de prescritie extinctv 156. Forma majors consituie o caurd: 8) de suspendare a presriptielextinctve; care justia epunerea in trmenul de presripte extinct; ©} de intrerupere a prescrip extincive. 157; Potrvt Codull civ (ar. 2503), ty eatul in care un debitor este ‘obliga la prestai succesive: a dreptul ca priv la fecare inte prestatlsestnge la momenta in (are estinge dreptulla atlune cu prvice fa ulima pestatie, ») stngerea dreptulu fa actiune cu rive la prima prestatle are c3 fect stingereacreptuui a actiune eu pre la presatileuerioare; dept cu priv a fecae dintre acest prestai se singe print-o rsa deosbt, numa ac presale ales naatea lor, un tt nit 158. Normele care reglementeazs presciptiaetinctvé auun caracter: 8) imperaiir parte nu pot devoga det ele; 2__Tese gil perirw eset an bon sare tn profes dice 2) disposi, in sensul cd pre pot delars © aciune presrptibi, desi port leg acesta este impresrptbils; c)eispri, i sensul capri pot reduce sau pot mi termenele de peesriptie extinct, fr cadurata acestor fe mal mich dean smal more de 10 ai, cu except termenelor de prescrpfie de 10 ani ofl mat Tungt care pot fi prelungte pan 20 de ani 159, Cauzele de suspendare sau de intrerupere a prescripieextine- 2) sunt prevzute exempliicat de lege, ») sunt stablite de lege sir se poate deroga del ele; }sunt stable de lege, dr prin vont lor, ple pot deroga de eee 160, Cursul prescriptcs extintive se suspend cit timp: 7 2) cel in fevoarea cirua curg preseritla se afd Torun car de fons major bce in favoarea chrua curg prescripia este impedlcat de un ca2 fouite acd un act de irtrerupere; cel impotivacrula cure presriptia se afd nt-un car defor8 ma~ jos 61. Potrvit Codull chil ar. 2532), eursul prescrptielextinctive se suspenda ct timp: 3 ereitorl face part din frtle armate ale Romdnie; ») debitorl face parte an forte armate ale Romie ) ereditoral sou debitrul face parte din forjle armate ale Romane, cat timp acest se aft tare de mobilzare sau de rbot 162. Cusulprescrptelextinctive se intrerupe: - 2) prin recunoosteea dreptull 2 crul acpune se presrie, fut de cel impotrivacruia cure presriptis; ‘b) prin introducer unelcerer de chemare’njudecat ©) prin ntroducerea une cerei de chemare in judecat sau de arbitra re, eu condi si fe admis prin hotirdre definitvs 163. Introduceces une cerer de chemare in udecat th termenul de preseriptieentnctivs, chiar lao instant necompetent 12) serge ptesripga extnetvd curs anterior; 2) suspend’ cusul prescrip extinctiv; €) nua ricioconseclog in prvita curs preseriptilextintve. 164, Prscrptia dreptulul material Ia atiune pivind vile ascunse ale unui ueru transmis incepe si cure de la data: 2) Incheleil contractual in temeul eeu lucrl transmis benefi- iar 8) descoperinviclor, ins cl mai tiv faimplinires unui an de la predare; la care cumparitorul a cunoscut eraares asupracalitior substan- fle ale eral, ins cel malta la implnirea 228 lui de ancheierea contract 165. Prescripta entinctviaactiuntinnultat eativ pentru eroare su ra calittilrsubstamale ale unui lou vandutincop si crg des date: 4) cher contractlul de vinsare-cumpérae; 5) Ja care cumprStorul a cunoscut vical de consid, ins cel ‘mai zi la fplinitea 2 18 lun de a data incheterit contract de vn- 2are-cumpsare 6) la care cumpértorl 2 descopert veo de cansimtémant, ns ce ma thai la mplinvea unui an dela predare, 166. Potrvt Codulul evil (art. 2529), prescriptladreptull la actiune ‘nanularea actu jurdie pent dol ncepe #8 curgé: a} del data incheier actu juries 'b) din lua n care dolla fst descoper «in vain care curparStorula descopert dol, darmu mal trade ‘implica 2 18 un’ din ha incheieri atoll jure 4167, Are ca efectconsiderarea prescriptil ca find nein, desi termenulaexpist: 4} repunerea in termen; 'b) suspendarea precrptci extnciv; cintreruperes preseiptielextintve. 168. In sistem institutt de Cod vl (rt. 2522), repunerea inter. smenul de presritie extinct: 2} se poate dspune numa pentru carole enumerate mitt de lege; 30__este pi peri enamel an ent ttre pets byopereazt de crest; nu poate f dspurd dacé ens culpa Utlarulul dreptutu in dopa rea termenuli de prescrptie extinct. 168 Suspendarea proscripleextnctve areca efect: a) stergerea pescripie\cuseinainte de aparijacauzelorprevizute de lege inceperea une! rol prescrip; 1b) reluarea cusuli presripte,socotindu-e stimpul ers anterior; implies, exprarea termenull de preset 170, Ptrvit Codul cul art. 2545), rvrultermenulul te extncivi poate fi: 2} conventa parlor, by hotérea jdecstoreasc murat loge. 171. ntreruperea prescripte extintve ae ca eect: 42) reluarea curslu!preserpie,socotinse si timpul eus anterior Incervenietcauze de interupere; - 1) repunerea in termenul de prescriptie care se considerSneimpl °c) Inceperea unul nou termen de prescipie dela ncetarea cauze de Intrerupere. 1172. Repunerea in termenul de prescripti extinctivs poate Wi dispu- 2} de instanta de deca numal la cererea thulrull drepruusupus resriote: 1b} numal pentru azure expres provazute de lege; 1) nYermen de ond de a cetareacaureor care justified depres termenulul de prescrptie. 1173, Recunoasterea datril pretinse de etre debitor, dupa ce ter: menul de prescriptie extinct simpli: 2) Taterape prescrptia extinct; ©) suspend prescriptia extinct €) nu ae nici consecina undies fn privintacucslui prescrip ex. tincve pte ers ener a 174, Prescripia extinetva a dreptutl Juric penteu violent Incepe si curgs: 12} del data ncheler actu juris; »)} cl mai arta dela implinrea a 18 luni a ncheieres act rd; de a data incetal vient ciune in anularea actulut 2175, Potrivit Coduli cul art 1223), dreptul la atiunea in anulare sau tn reducerea obligatilor pentru leiune se prescre: 2) termen dean dela data incheler contract b)in termenul general de presrpte de 3 ari, pentru actunile perso- ale; ‘)ntermenl general de prescriptle de 10 ani, pentru acti rele 176. In cazul in care = executatobligatia dups exprareatermenule e preseripte: 2) debtor are dreptl 8 ear resttuire prestatiel; b) debitorul na are dreptul si cear resttuire prestatil; creditor este obligat 58 resttue restate 177 Tnlturd regula quod nuilum est nullum product effectum: 2) princpiulrevocabit ») princpit error eomunis focus €)prinipiul voinel interne, 2178. Asemanatornultati absolute, nuitate relatvd: a) desfintearSefecele actual jurdie ce conravin normelorjriice ctictate pentru incheirea sa vali ) poate finvocaté de orice persoandineresats; «) na poste f acopert prin conficmare. 179, Este caurh de nlitate relativi: 2) erarea; b) nerespectarea forme cerute ad valiitatem; }wolen, 180, Constitule excepted a principal retroactivksti, anu 2) minorlut de bunt-credit la Inchelera clsStriei care psteazs ‘opactatea deping de execu dobndlt’ prin cSsitora aula 32 ___ Tsoi pertru camer de an er later in presi urice 'b) multi persoanetjuridice; incare eecteenulit se produc numa pent recut 181. Tranzati este un act juridie: ayreal; 1) decaratiy, 6 constiut 182, Conventia de ipotecs este un act rile: 2) const ») consensuai transiati. 183. Clasificareanultilorn absolutes relative se face dup: 2) natura interesuilocott; cum sunt sau nu previzute de lege; ‘0 Intndereaefectelor 184, Nuitatesrelatvi: 2) interne in can nerespectri forme cerute od vatictatem; » presupuneo caus ultrioa®Inchelerl ati jure, poate fi confmat stat. 185. Este un prncplu al efectelor multi: 2) prinipl restitution integra; 1) princpiulrevocait; ©) princi etoactvai, 186, Spre deosebire de nulitate, eaducitatea: 8} presupune un act jr civ vali incelat; bhinterine pentru o caur ulterioar incheleri actu jure cv; este o caus de nevalabiltate a actu jure 17. Pictrareafructelor de cite dobandltorul de bund-credingS re- rez: 2) un principal a materia efector actelorjuridce cle b)oexcepti de la principilirevocabilitt; }ecxceptie dea principal restitution integrum, est Teor gener a 188, spre deosebire de rezolutune,renlerea: a} produce efecte numa pentru vitor: intervie in cazul contractelor sinalagmatice cu executare uno set; 6) presupune un actjuridie nevalabl ncheat, 289. Atrage nultatea absolut a} nerespectarea forme autentice Tn cazuleontractull de donate: )nerespectarea formel erate pentru opozablitatea fats de ter 2 ctl jr bl 0) striata 190. pre deosebire de mutate relativs nultatea absolit a) este impresriptbl extinetv, 'b) nu poate iwocoth de instants din of; eu poate fn principiu, confirmats 151. Intro nultatea absolut si nulltatea relat: 3} nu exist nicio ferent, In sensulc3 ambele pot fi constatate pe ¢alea actu inanelabitate; 'b) mu ext nico diferent in coe ce prveste efectele lor; exist deosebi in cooa ce privest ietinderea efector 102, Spre deosebire de nulitate, revocarea: 2) presupune un act jr el valblincheta; ) presupune cauze aterioare momentulu inchelerilactulul jure ei, 1) s@aplicérumalactelor uridee cv eu executare succes, 193, Este caurd de mutate relativ: 2) ipsa dscernimantalu in momenta ncheeri ctl jie el 1) dol < narespectarea forme erute ad probationem, 194, unt avanzicausd: 2} ereditorschirografari, ) cecitor ipoteear, ) sucoesor ca tty patina. i ___Tece rl pert eamerale dan leon ater protest ude 195. Spredeosebire de nulitate, reduetiunea: a) se api fe beralitorexcesve le contrecteor cu tity oneros 3 comutative; 'b) presupune un act nevalabil cheat )presupune ocaurdantrioarimamentulincheler cull uric chal, 196. Este caus de mutate relatvd: 8) ipsa cauze acta juriiccivt, 1) cis tora inchelatS de minorul sub 16 ani cu dspensé ) ecunonsterea unui cop dup8 decesul acestuia. 197, Nuitates absolut sl nuleatea relativs: 2) produc aceleas efecie; bse deasebese prin repimul lor jr; ©) presupun acelesgcauze de nia, 198, Constitule exceptie de la princpiul retroactivitii efectelor mu- ai a} carol coplor dato cbsitorie anulat; ') canal minoruli de bund-credint la inchelerea BsStori, ulterior anulaté; ‘c) desinjare efetelor produ ntre moment inchelei actu ure chil gi moment aul efetive a atuul urd cv, 199, Spe deosebire de ulate noporzabilitatea: 4) presupune un ac juridical incheat; by) presupune o cau artrioarS momentulu ncheertt actu juridic ci mu poate isturata 200. Oupi flu condi! de valiitate Incieate fa ncheleres actulut juridie cv, ulitie sunt: {8} de fond side forms b)relative si absolute; 6 expresesivirusle. 201. Este cour de nulitate absolut 9) testament olograt lps de semnaturs; repli Tea general Pa »b) optunea sueresoralaafectats de modaliti, 6 ipsa discernamantulu ls inchelvea atu juridc ei, 202, Nuitatea related: 2) este prescriptibild pe ale de atune; b poate fi acoperit prin confirma; €Intervne tn cazalieBedi é tncheterea actulljriic cv aun norme juridice ce ocoteste un imeres general 203, Preseriniaextnctvé: 4 stinge dreptlsubiectv chal, _b)ndeplineste so functieproventd; stnge deptul material a actiune. 204, Termenele de prescriptieextinctvs sunt: aldoar legal; ») speciale si generale; ) doar legae $i generale 205. Este couzl de suspendare: a} forta majors; cal celulipsitde capactate de every, ct thnp nu are un repre sentant legal ‘}caulin care cn fotosul cia cage presriptia este pusinintrere 206, caurele de suspendare: 3) auca efectinceperea une! rol presriphi; permit derogarea de ace prin vointa pile; ©} ues eect oprirea cusull prescrip 207. Spre deosebie de termenele spatiale, termenele generale: 8) sun mal putine; se apie in toate cazule; ‘se aplics numa dac8 nu exist un termen spec 208. fn cazulcontractelor cu sxeeutare succes: 2) dreptl lo actune cu priv la iecare dntre aesteprestalsestin- _ebrnt-o prescrip separat; ‘ese gi pentru examenele dean, hen slatmtersinproeslurisce yep i Teo prrorala » ) preserptaincope sa curg de a data execute prestatl sseurps: ©) prescripiaincepe s2curgé def data incheeri actu jurileca 'b) poate numal express; 6) poate fs tack, 208. Este prescriptbisextinetv: 2) actiunea in mutate relat’; 215. Dupsrenuntare: b)actiunea in grnituire; ) actuneain constatare. 220. Preseriptia extnetvd opereaz3: 2) din of; 2) de deep, ‘]mumat la cerereapersoane!impotiva crea crge prescrip 211. [n czul atiunil in anulare pentru vie prescritiancepe si cur- 2) def data tnchetert ctl jure civil, in lua in care vic a fost descoperit in cacu duu 16} n maximum 18 ui de a incetarea violent 212: Repunerea fn termenul de presriptie: 1) areca elect consderarea prescrptil ca find nein desi ter- senula expat ')intervine numal in cazunile expres linia previzute de lege; 6) Interne in az de for major. 213, Prescriptia extinct: 2) este sactiune de drept cv 1) stinge dreptulsubletv cal; 9 stingeobiigata civ. 248, are caefect suspendarea presritil estnctive: 8) cictora dintre sol, pe rata acosteia, dad sol nu sunt separa Intapt; 'b) cam fortut: «6 cererea de chemare in judecats 215, Renunfarea la preseripie: | 43} mu produce efecte daca este Fiat Inainte ca prescrptia 88 nceap 2) ncepe 8 curgé o nous prescrpte de acelas fel bincepei curgs onous preseritie deri de cea acares-srenuntts reserotiay ela curs 247. Suspendares: 1) opreste de dreptcursulpreserpie; b)intervine in az de fort’ majors; ) presupune inceperea unei nei presenti dup iacetarea cael de suspendare 218, Intreruperea 23) sterge prescrptiascusd pn la apaitia causei de intrerupere; b] intervie in az de fort majors; «hare ca efect inceperea une! noi prescrptit 219, Prescrptia extneiv a actiunil in rispundere dull pentru pa ubelepricinute pri fate cite incope si cur dela data la care ve- tim 12) 2 cunascut paguba; bacunoseut autor! pagube; «a eunoscut sau trebula sé cunoascd att paguba, ct pe eel ce ris- unde de ea £220. Nu poate renunga la presriptie: 2) interest judecstorese, Db) minor cisitrt; el ipst de capactate de exert 221. Potrivt Coduul cv, temenul general de prescripte extinetivi este de: 2) 10a; b) tan; 320i 28___Tetogrpertrvexamenele dan ean adr profs rie 222. Suspendarea: a) stergeprescripiascurs pind la apariacauzel de suspendare; )opereazs ct timp debitorul, tn mod deliserat,ascunde credtorlu cexctentadatri’ say exgblitatea acesteia, ) nu strge presciplascurs8 pnd la aparija cauze de suspendae, 223, Reeunoasterea dreptuulacirulaciune se prescie fut decal In favoarea cirua cuge prescriptia: 2) ntrerupe preseripia: D) suspend preset; ‘este ocauzS de repunece ih termenul de prescrip. 224, Este imprescrptibléextnetiv: 2) atiunea in revenizare; b)actunea de party, 6) acpunea in ulate reatvs 225. Ja cazulincare + executatobligatia dus expirarea termenulut de prescritie: 2) debitorul poate cere resituirea prestael b) debitorul nu poate cere estitures prestatiel 6) redtorl este obiigat si restitule prestaia. 226. Este proscrptbliextinctv: 4) aciunea in evendiearea bunulu adjudecat tn cadrul procedurt de curries Imobllara; ')aciunea in para); «) aciunea confeorie prin care se urmiresteapérarea nul dept de superfice rept Toi generat §2. Réspunsuri corecte AS 2 s— 6 7 » > 8 a) a be Be aa a al we g~ na 2 a “Boo “49 <3 6) 16 b) a oaj~ wal 19) 2 b)~ nb) za. Ba). a) a % 7 9 wa) 2B y- 3 ab) BIRRLARASSEYRELEMESSESSR ERASERS RE a a 3 » a @ a » » a) » a a a) » a » » ° 0 Py 4 a a a a 8 a » a 8 9 a PESSSSRREBLSSSRSREEARA SIRI eae a » 8 a 8 » a » a a a) ° » @ 2) a a » a @ » a » » 9 » » a o oF 3 » » » a3 133 » a > » ° » 4 a 3 8 ® 8 al a a a a) a a » 8 a a 9 » 0 Qo » ») a a SEREERE BESGREREE 357 a8 159 ‘est ph pnt crane do, ean adenereinproesileece a 10g) masa) 206 4 2) aso) at 9 207 ae) 4 wo) 385 ac) 208, 2) 8 163 a) 186 2b) 209) » 161d) 17 9 20 a) 1b) 18 2) a 8) S 165. 0) 19 a.) 2a) » 167 2) 10 a Ba} a 168 9 a1») ma 2) » 169) 12a) a5 ake) ») x7 3) 13 0). 18) » mo 186 ae) Ta). » ma 195 a) 218 alo) 3) m ¢ 196 2) 29 4) ° amo) 197 ab) 220 ahd 3 ws 2) a8 ab) ad 3 6») 399 3) 2m bd ° ab) 200 a) 23 2) 3 ma) 201 2)b) 28 2).b) ay 179 ajc) .202 3h) 225) 9 190 ab) 203 bie) 228 a) a asi 5) 208 b) » 3a a) 205 9).b) Sectiunea a I-a, Persoanele $4 Teste gid 4. Capactatea de aInchela un act jure cil este ocondiie: 3} de fond: ' deform: cj necsenial. 2. Capacitaten de aincheta acte jure: 2) esteo stare de fant: bj coincide cu ascernsmantu lesteo stare de dropt. 3. Este 0 persoans lipsitd de capacitatea de a inchela act juridice ae: 2) minora cst b)minoral sub 4 an; minora ere a mpinic 18 ai. 4. Capacitatea de folosint a persoane fice este: 4} apttudinea general si abstracts de a avea dreptur si cligati c- ve; ’b) aptitudes generale abstract dea exoria crept sisi asuma oblgatt eve: )aptitudines general de a nchea ate jure cle, 5. Capactaten de folosinta persoane fice incoteazs: 2} e data la care persoana devine major; bla data mor constatate fc; «la data riminerl definitive s\ revocable a hot judecstorest dedtarative de moar. 6. Capactatea de folosint a persoanel fice Incepe: la nastereapersoanel; 42__Tee eld perry emma de nent later n profes jie 1b) In momentul dbsindil capaci de execu; 6 9 momentul impli varstei de 28 ani 7.hu capacitae defolosingis 2) toate persoanele: 5) numal perzaanele care au implint 14 ani «) numai persoanele care au Implinit 8 ai £8, Continutul capaci de flosings antiipatscuprinde 2) lat’ activa (rept); ») olatur pas (bia: 6) ati atu’ activ, ct so atu pai 9, Minoru inst de capactate de exerctu poate Inchela In mod va abi a] act de conservae act de cispoaiie de mic valoar; 2) acte de dsporte; < testamente i donati, ar numa pent jumstate din bunule sale. 10. Capacttatea de flosing§ anticlpats a persoanclfxceIncepe: 2) deta data nastericopllul, numai dace naste vi b) deta data concepsunl copii, dac este viel; dela data concepfiuni cop, dact se naste vi 11, Copactatea de exerctu a personnel Rice este: 9) capactatea cv a subietulul de dept; Db) aptitudines persoanel de af thulr de dreptrl i obliga; aptitudes persoanel de exerctadrepturi de asuma obigai prinnchelerea de ate juridice. 12, Seneiunea aplicabilé pontru nerespetarea dspositilorprivind ‘capaciatea de exoreis a persoanel ce este: 3) nultateaabsolts de fond; ')nultatea relat st de fond ) uitatea oat side forms 133, Numele de familie se shimbi 2) pe cal adminitratvs, pentru motive tmeinice; rte Pesoaele o 1b) rin schimbal ate iat; prin csitrie,cind un sot la numele de faite celui so. 14, Benefila de domi egal: 4a} orlee persoan8 fick; ‘b)rumal minor; 6) minor sprinters judecstores 25, Sub aspectul natu juridee atrbutele de identifiare a persoe ei fic sunt: 2) droptur personale nepatrimensle; ») drepturipatimoniale; 6 reptriabslute fac parte ain patrimanalpercoanei ik, 16. Sintagma ,persoana juried nu poate aves decétocele drepturh ‘e corespund scopulul e? formeaz8 coninutl: 2) capaci defolosing.apersoanelurace; ») capaci de folosints antciata a prsoane! ride; «lspedati capaci de fling a parsoanel juice firs Scop luca 17. Constituie stibute de identificare a persoanei fice: 2) sedi i denumnirea; b) numele s domictul, «© porecl !pseudonimul 18, Capactatea de exerci deplind a persoanelfizice ncetea 2) fa destacereacds2tre prin dvort a fei care a impint 18 ani; 8) a enularea csstore nate cafemela de buns-credings <3 imp. ease 18 ani; ©) prin punerea sub ntrdite judecstoreases, 19. Est ipsa) de capactate de exercitu: 2) minora tre 14518 an; 1) minoeul eestor ‘)persoana puss sub interdict, 20. Nurmele defame se moditcs: €) pe cae adminstratva,pentry motwve temeinice; 1s engi peru ermerele nen later in profes rie ©) prin adore; 6) printetranserere eu ortogafiaimbimaterne, 21, sunt atibute de identiiare a persoane zie: 12} numele, domi staea cil i codul numeri personal, ‘)numele, poreca starea cil, domi esedina; ) codul numeric personal, domi starea chil, mete 5 poreca, | 22. Persoana juridics dobindeste capacitate de folosintSanticipats de a data: 2) actull de aurriare; ')recunaasteri aclu de nfiare: ) atulldetningare. 23, Specilitatea capaci de folosint se refer la: 2) dobanelres capaci de folosigsantcipats; j ») inchelarea acolo jurdlce de cate persoon juried cu scop neps trrmonial in acord cu oblectl el deactivate; ) incheierea acter juridce de cite orice persoand judi in acon cu object el deactivate, q 24, LancheiareaclsStoie sof: 2) sunt obliga = aleaga un pure comun; 1b) pot s8aleagi un al tell nume; pot sil plsteze numele dinainteacisitore 25: Reprezint ate de stare chil 8) pasaportl!cartea de enttate; bectul de nastere,cisitorie si deces; etude fori. 26, Potrvit Codull il art. 88 alin. (3); umele de fame alco est se stablleste: 2} de primar, prin spent; 1) de primar, prin deci; 6} de insta do tutel. 27. Este nul relat act urd neha: 2) deo perscans juries fir capactate de flosnt rep ci Pecansle s deo persoan’ jridic cu scop nepatrimorial, cu inedcarea pine: pivli speciale capaci de folosings, ‘c} de un organ de conducer necompetent al persoanei juice. 28. Consttue tribute deidentificare a persoaneijuridice: 2) organizarea de sine sttétoare,patimonil 5 scopul props b) obvect de activate, sil, emblema, «) denumirea, sedi, nationaltates, 29, Are capactate de exerci rests 2} copiul conceput, dar nensscit »} copllconceput, ey candi si se nasa vi; ‘minor inte 14348 an. 30. Instanta de tteld poste, pentru motive temeince 8 ecuncascd ‘minor capactatea de exerci antlepat art. 40 C, ce} a mplinicen rsa de: ‘a 14ank 9) 16ani 6} 38 ani 31, De regul, actelejuridice ale ino resins sunt incheiate de: 3} minor, personals sngur ) repretentantul legs, ‘@} miner, cu ncuvinareaprealabil a ocrotitaull eg ll cu capacitate de exer nat Pot Cod cl (rt. 206), pincpa spell capaci lites: 2) capactatea de flosint aericirei persoanejuridice; ) capactatea de folosintd a persaane! jure fr scop patrimonia; «)eapaitatea de execu att a persoane fice, cits. cleric 32. Benofician3 de capaitate de exercifu: 28} rice persoand fai, indforent de ra, nationaltate, rls: ')numai persoaneejuriice, ina aceasta difers in funcle de obiectul secctviate; *persanelefitice eu maturtates psc necesaré pent a4 da sea ‘rade consecinjle actelorincheiate 16 Tewari entra eamnete dan Hen aire notes idee ‘34,0 persoans fie sau uriica poate: 2) renuna lo eapactatea cv de olsin D)instrdina capacitatea cil de flosing ilps sau ingrid in capactatea cil de olan n consti In care previzute de lege. 1 135, Aptitudineapersoanet de ai exercita drepturile side 2s asuma] obligate prin ncheerea de act jurdice constitute: 3} eapaciate de folosind; D)capactate de exerci capactate urd 36, Hotrea declorativi de moarte produce urmatoarele efect: 42) continuarea existent cali de subect de deat: ‘Sy eontinuareaexistonel dreptuior 5 obligailorcontractae atu 0) deschiderea succes 37. Pentru copiul conceput,capacitatea de folosntS anticipate stile dad acest: 4 2) dobandeste doar dept bse mage vi ese vabl 238. In azul in care o persoand esto dspcuta gtexist indi ca tat din vot, aceasta poate Ml delar2t3 moarts prin hotrére jude ‘ease (potivit rt. 49, chi), dacs: a) 2 eecut un an de la data utimelorinformatit sau inset aceasta ') au trecut doi ani dela. data ultimelor informati sau indie in reault ch erainviat )au trecut para ani dela data ulimelorinformai sau indi in rez 8 eran la 28, ca dpm npr eos wnt 9 pune decesu, poate fl declarat mor (potrivt art. 90. ch), doc: “ya tecut un an dela data ulimelor informa din care rezuté Ivins rst ersaele 2 ) au tecut cel putin 6 tun do la data impreuri.n eae a aut loc sparta; 10) au trecut pot ani dela data impejur in care 8 avutloc dspa- sia. 40, Atunci cind este sigur oS decesul s@ produs, desi cadavrul nu poate fi gisit sau identieat, moartea poate fi dectaraté prin hotrare Judecitoreased [porivit ar. 50 alin (2) chal 18) dac3 au teeut dot ani dels data uitimelr Informatl sauindci din care rez ci rain vias 1b) dac3 au trecut 6 uni def data impreurilin care a avut loc spa sta; ) fb. se astepta implies vreunultermen dela dspartie. 41 Incazul decarijudecitoresti a mort data dacesual este: 2) data la care persoana a disput; dat la care hotirirea declaratvd de moarte a mas defntvs $i revoeabil €)uktma 2a termenulul dups care se poate cere declarare judecato- resscha mort 42. Dac8 data mori din hotiarea decarativl de mare este inexac- 15, se poate cere: 2) anularea; by eectitcarea, raticarea, 4, Duplanlareahotir declarative de mourte cel deart mort ‘apoate cere inapoierea bunustor ale deta 2) dobintorl de bund-credint rintran atc title oneros 1) dobandtorl de rea-credini rint-un act uta oneros «) dobineltorl de bund credint rintun act cu tla rat 44, cpactates de exer resins se dobidese famines érstel de: ™ " 3}38 ant 1) 16 ani 14a, ‘este penta ramen do, ees admteenproesie jute 455 Sunt lipsite de capactate de execu: a) persoanele fri dscemémant; ») persanele firs capactate de floss €) persoanele pure sub iterdicie. 146, Are capacitate de oxercita pling: a} minorl de 26, cision ) minal de 14 ani mpi €) persona de 18 an, puss sub interdict. 47. Minoru cu capactate de exerctu restransi poate incheiaacte suridice de dispor 2} numal prin reprezentant; ‘b) persona, cu incuvinareaoerottorl legal personal, cu Tneuvinfares gerotitorulu legals. instante de tu= tet 48, Pot inca contracte de donati a} rumal major ‘S) minor de 16 ai dar numal pentru jumstate dn ceea ce af dspus act ar fost major, ‘c}minoriide 24:16 an cu dub Tncuvintare, 49, Minotlor de 1448 an le est inter 2) sincheie acte de dspotte 1b) 8 Inch ate de administrare, ) 8 garantezeoblgatia altel persoane 50. Capactates de exerciiu deping a persoanel fice ncetesn ie: verb 2) pie maartea constatatd fd; B) prin deciararea judecitoreascs a moti ©) prin punere sub interdict ‘51, Majoral pus sub interdlciejudecitoreasc a 2) nu are capaciate de folosin 4 b) nu are capactate de execu; ) are capaciate de exeretiuretrans vere rencende 52. Actele juice incheiate de o perscans fir capaciate de exer- cia sau cu capacitate de exeritiu restrns, fd neuvingrle egae: 3) sunt ale; by sunt anulabe; pot ratfiete 53. Actole de administrae, de reguld, se nchele de citre minor (We 4 9118 ai 3} personal sigur, chiar dacl sunt lezionare: 1) ev ineuwingarea ocrotitoruli legal <) momaicu dubia incwintare. ‘54, Sub aspectul naturilorjuridice,atrbutele de identifcae sunt: 2) drepturl patrimoriale; 1) dreptur personale nepatronsle; «)erepturt de crear, 55, Numele de families prenumelecopiulul nscut din print necu- oscil se stablese de cate: 8) primarallocaliti unde a fost sit copill prin spot; 1) primi localiiti unde se vegsteaz8nasterea, prin deci; ©) primarul loca unde se negistrear nasterea, prin dspozte. 56. La Inchelereacisitoril, sof nu pot: 12) 38 plstrezefecare numee de fami aut inainte de storie; ) 8 poate ea name comun numele lor reunite; } 8 aleaga un nume de fale pe care nici unl tre acestia ru La ist anterior eistoro, '57.Dacd vitor soi mu declard pind la inchelerea cisitoriel numele {6e famille pe care s-au involt s- poarte, se considera ck: 2) fecare’sipstreari numele defame avut anterior clsiorie 3) soa ia nuele de fae al soul «au, ca name comun, numele lor de fami reunite ‘58. Schimbarea numelui de familie al unui dntre toi: a) mpi sehimbarea numelu de frie a colulalt sot; ©) pesupune gi consintimantal celualt sot, dachacetla au un nue 50 __ Tene ila perry emmenete ean, ents ater in rots ride 66 fare commun «) impene consimyimntul ella sot chiar dacd cesta sau pista rumeleavut anterior cXsitoriel 5, Nu beneficiazd de protect legal: a) resedinn; »b) pseudonimal ©) porecta. 60.Potrivt Codulul el, persoandfacd poate avea in acelay timp: 3) un domly smal maiteresedinte; »)doul dom go reseding; 6} undomictlu sa resedings. 61. Domiclul legal al minorululincredintat de instant detuteldu Intuit de ocotie este (potrivit art 93 C. cx): 2} la damieilplrngor si, bla domi stablitdeistanta de judecat la instiutia de ecrotie unde locuegte eect. rept Peoone 42. Raspunsuri corecte BEEBE EB eH Renee » a) » a a a a a 3 C) a a a a RESURUSR REAR Bees » a a » a) ° » @ » a) a » a » BSaReaeeseesRese a a ») a » ») » a a » a) a a a a a a Dy » » » » a a a » a a a sa CAPITOLUL II TEORIA DREPTURILOR REALE. ‘TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR CIVILE Sectiunea I. Teoria drepturilor reale ‘51. Teste gl 1. Dreptul de proprietate este sreptul real care confer tituarulu! prorogativa posese,flosings! 2) spoil materiale; ) spout uridice; ldsponite. 2. Sunt caractere Jurdice ale deptulu de proprietate: 2) caracter absolut ») caracterul netransmisi, )caracterul impresripeb 3. Droptul de proprietate este absolut In sonsul cs 2) este opal iter partes; pu se perde prin neue; ©) confer titulruluexereiul integra al tuturor arte dreptuat de propretate 4. Drepturereale supra imabllelor cuprinse in carta func se obandesc atel art. 885 C. cul: 4 fa de pir, de la data incre orn cartes func; i) fat de teri dela data atl transativ de dreptr eae; tre prt sft de ter prin nsrierea for In carta func, nae de an ent artare n presi ioe 5. Reprezints caractre jurdice ale dreptuli de proprietatecaracte- rut excusly absolut i: 1) Impresciptibil by netransmisil ©) perpetw 6. coraceruexisiv a rept de propriate: Sh econferd droptuli de proprieate si caracterut wold; hidreptiteste pe ttlar sd exerite singuratributele rept de proprietate; 7 ‘janet dreptull de propritate sl caracterl transmis 2. Roprezntéo form a dreptulu de proprietat: 2} dreptul de proprietate publics; 1) numaldreptul de propretate privat; 6) droptul de uzutret 6. up cum dreptu de proprietate este sou nu afectt de modalititl, Sistingem intr: Oh drept de propretate public I drept de proprietate privat 3) dren de propretate pur 5 simpl 5 drept de proprletate pe cate paris perpetu 9. reptul de proprictate privat este: 2) inalienabi b)imprescriptibt; erevabl. “40. Tn virwtea caracterulul sesiaabial dreptulu de propretate prva- 1, bunurle pot 2) constitu obec al garanpilor eae; 5) constitu obiect al dezmerbrsmintslr: ft urmirite de crediton pentru realizarea creator lr 11 PersoaneleJuridie de drept public: 2) pot tule aura ale dreptull de proprietate pubic 1) drept de proprletateafectat de modal si drept de propietate | rep cl Tens deplore 8 ©) pot itulare ale droptulul de propriette pubic sale reptul de propletateprvaté; } nu pot fittuar ale dreptulul de proprictate privat 12. Repretints modalitiijurdice ale reptulu de propretate: 2) dreptul de proprietate pur ssimolu, ») dreptul de propsietat in devils ) deptul de proprietategaranat cu ipotecs, 133. Propretateaanulabill reprezintsstarea de ncertitudine vremel- nicl invordt in transmiterea dreptuluiprintr-un act juriie: {3} cheat prin vicierea consimiméntul; b) afectat de o condi «)afectat de un termen, 14, Reprezinté un eaz de propretateanulabilé: 2) vinarea cu opiune de riscumpsrare; ») proprietatea camuna pe cote par, «) Instrfinares uu Bun comun de etre un Sot, fra consimtSmantul celal so 15. In cazulproprititit rezolubile ca modaltate juries a dreptulul eproprictate: 8) da se indeplineste condita, dreptl de propretate al dbindito rohi se consolideans etroactv, 8) dct nu se indeptineste condita, deptol de proprietate al dabind tonluise destntons etroacty, dct nu se indepineste condita, deptude roprietae al dobéndl- tol se consoideazsretroacti 16, Propriettea comuns reprezint: 2} 0 expresie a draptulu de proprctate public; )o modaltate Mn virtutea cela 0 persaand exerts posesia sl ata leet folosintaasupra unui bun; lomodaltate Mn vitutea crea dou sau mal multe persoane exorct rerogtivele dreptulu de propretate 47, Sunt forme ale proprititii comune: 8) proprietatea periodicals propeetateaanulabt; Se __ Teste gs penta came 6 an cn adr n profes oe propretatea pe cote pts propretatea in devnBsie; ‘) propristatea anual si propretatea rezoubi. 18. Incazul proprietti comune pe cot-parti, dreptul de propristate: 2) asupra unl bun este fractionatin cote! deal i abstract; 'b)asupra unui bun este fractionat din punct de vedere material; 6) apatie in cote-ptegale mai mutorpersoane 12 Su caracer ce eel prope comune pe eae st dn pit de er at ret prophase Sit Shel ee pect cn part ode ster eu prope ee dat nope trees {cielo de rope nde ep dete owt tte) ie 20, Tnraport de oblect, proprietatea comuns pe cote-piti poate bce forma: 2 Indias propriettlifortate; ) coproprietiti indivi; 1 indvizuni i propietatiobiguite, 21, Proprietatea comund fort: a} poate inceta prin pata poate neta prin urucapione; 16} ma poate incea prin para judiciar 22, Propretatea comund pe cote-prt poste fi dobandit a} nual prin suéesiune; 'b) numa rin contract; <6) slorinsuecesiun. 23. La proprietatea comund pe cote pict: - 2) nicisnel dite coproprietae! nu are un drept exis asupra rt materile dia bun; 'b) leare dinte copropreta este title exclsi al dreptuul de prietate; rete eva depron ele es «) oxicare dntre coproprietari poate inchels, ir acordl cera co- propretar rie actcu prvi a intregul bun. 2A. in cal coproprietiti obignuit: a} ctee de conservare pot ffsete de facare copropritay, dar numal cr 2cordul alr eoproprietar; 'b)actele de dsporte se pot inchela numa ev acordultturorcoprc= rietaror; ‘cJactele de administrare pot fi fcute defiecare copropritar fir acor- 4 cert copropeeta 25. Coproprietatea fortat: {a} nu poate inceta prin partaj conventional; ) presupune c3flecare coproprietar poate excita flosintassupra nal cu respectare destinai’ acestula fad aimpledleaexertarea {olosintel de ctr cia copropretari; 10) poate tnceta numa prin part judi 26. Proprietatea comund in devilsie: 2) presupune c& bunulapartnetururorcopropletarlr, 8 ca wreu- ru intr acest sf tuarul une cote-pirt din drepeul de proprietate supra bunululs bare ca apieatie pte comune din cre cu al multe tj; «} nu poate incets prin para. 27.{n azul proprietti periodic, eoproprictari 2) exert atributee éreptull de proprietate concomitent; ‘ju stabi o cot-parte ideals st abstracta ain bun comm; ge nee art lls sues peanut pra de tp 28, ProprietateaperiodicSasupra unui bun mobil: 28) nu poate inceta; ) inceteazh prin dobineirea de citre 0 singurd persoans a cotelr- i din drepul Ge poprietat periods, cu raderea din carte func; «) neeteara prin dobindivea de citre 0 singuré persoand 9 cotelor- Dit desl de ropette prods, ir rere dn can unc 58 ___Teste pri pent eamanele de an cent dite in profes ee 29. In cal propretiti periodice: 2) coproprietar nu pot inchela un contract de administrate a opr priest b actele prin care se consumntotsauin parte sbstanfa bun pot fificate doar cu acordultuturor copropritallor; ‘)actele prin care se concuma in tot sauin parte substanfa bunul po {fReute cu acordul majritati coproprietariox. 30, Proprietatea comund in devilmésie se caracterizeazs prin aceea ‘i bunal apartinetuturor coproprietatior: 12) fr ca acest i ab 0 cots-parte ideals abstract dn deptul de proprietateasupra bunulul ’b)acestia and determinatéocotS-pate ideals abstract inc tule proprietate asupea bun acesta avid determina o cots material determinats din dreprl de propretate asupra bunt. 31, Aetluneatn revendicare: 1a} nu este reglementata de Codul ely 'b) poate introdues in termen de 3 ani de a data perder posesie; cj reprezinta aetines intros de proprietarul neposesorimpot posesorulu neproritar 232, Aejlunea in revendicare: 2) este o atiune personal; 5) poate fi promovatd de orice detentorprecarimpotivaproprietar ) poate fi introdus8 de proprietarul cae a plerdut posesiaasupra lal revendicat 233, Admiterea aun In revendicare are ca fect: 8) bunt revenciat ebmane in posesa parstulu by reclamentulu este recunoseut dreptul de propretate asupra uli evendicat; ‘6 posbilates paral sollte recamantull toate chek we tuptuae cute cu bun 234, Actiunea in revendicareimobiliar este: 4) presrptibil excnetivintermenul general de 3 ani; opt Tera rotor 2 } imprestritibi extinct cu except table de lees ) impresrptib exinctv in toate eazurie, 35. In carl actunil in revendicare, dacl numal una dintre peti are tla (conctintre tt i posese): 3) doc cel care are tly este relamantul, cesta va aveain toate co- ore cig de cours; doc cel care ae tly este prtulactiunea va fi respinsS; <) pratul nu poate prezenta niciodat un twin eadral acini fa re- verwheare 36. cadrul acini in revendicare, in coz conflictual Tate tur ‘ae provin de la acelai autor, se vada citi de caus: 3} ell cae are til cel ml ch, chiar dae calat parte sine freptalincarzafunciars; 'b) pti care adept prima cern nsrier fn arta funeiards oul care are ttl cel mal nou, cu excepiacazuiuiin cre tll este untestament 37. In cadrl action in revendicare, dacd niciuna dintre pdt nu are thtu de propeetat (conflict intr poses i practic: 2) aiunea va fi respinsé ca inadmisib; 1) posesorl va svea cstig de eaux; Sante compara pose sv d st de cu poses ma 38. In cadrul acini in revendicare mobi’: 8) actunes este in pincipi inadeisiils; +) posesorl bunului mobi este obit 53 tack dovada proprietsi; «) dovada posesil poate fi fcues numa cu insist. 39. Tn materie mabiiar3, posesta valores: 2) it de proprietat D) decent pecan, ‘iiuna dn varantele de mat sus. 40, Aciunea in revendicarea bunuful mobil furat sau pierdut de la “posesorul de bund-crediny: 4} poate promovat in termen do. 3anide a data a cae proprietarul | lesdut stpSnirea bunului; o__ Teste ora emmante dan Bons adit in profes ro 1b) poate fi promovatdintermen de 30 ani de la dat la care propriet ula pierdut tapSnies bunulu She putea promovata oricnd, Find imprescipbil sub aspect | tinct. 41, Uemitoatelecategori de persoane pot invocadsporiile Codulu il prvtoare ta dobénicea propriettil mobilae prin posesia de bu ni-credings: 12) erful dobindltor de re-credh b)tertl dobiingitor de bund-rodin cj att tertl de bund-eredint, ct cel de reacreint 42, DobSndiea proprititit prin posesia de bund-redints poste Invocaté dact urmtoares conde este indeplini: G)propretarul unuluis-adeseszat a mod volumtar de bun, neredh ‘and prin contract unui detentorprecar: b) unl a fost instrSinat de detentor cu acordul proprietarulut un ter, ‘terol dobndtor este de rea-credin. 43, este un efec al adeitel aciuni Tn revendicare: 43} restituireafructelr de etre posesorl de buné-credints; b apt cd restire fuctlor nu operears; 1) restituirea fuctlor de ctr posesoru de rea-credints. ‘44, Posesorul bunulu revendlat: ‘) va obiat la restituireafrucelor dela data introducer ceri hema in jdecats, acesta find moment cind buna s redins in wank; ‘b] vai blige aresttirea feuctlor dela data nti in poses, penta posesorl de buné-crecintS, ct pentru posesoru de rea-cre % 6) nu va fi obliga a resituieafructelor in cazl dite actian revendleare. 45, Ca urmare a admterttactiunl in revendicare; proprietarel obligat si resttuie: 2) cheltiee voluptuar fate cu bunt apt Tera retro rele a )posesorulchetuelie necesare Facute eu bunul; ) posesorululcheltueile necesare, utes voluptua pe care leaf ott 146, Posesi reprezint: a} astarede aps bhostarede crept; in cazul bunuilor ible inssidreptl de propritate ‘7. Posesia se exerci: 3] pumal prin putere propre; 'b) pin putere propre sau pin intermedi nei alte persoane; selma re ere ede te perce it de pate 48, Reprerint eloment constitu al posesie: 4} elemental material forpus); b)eementl jr (i, «elemental incorporal(durata in timp) 49. Constituie posesie stipinirea unui bun de citre; a}locatar; 2) propritar, comodatar 50. Detenta precard se poate intervetiinposesie: 23) acd detentorulprecarinchete cu bund-credinté un act transla de roprietate cu tty particular ual persoan decdt propretorl bun 1) niiodats «)numal dup exercitarea une poses de 3 ai 51, Elemental corpus al posesiek: 3} poate fi dovedit; ) poate f dovedt numat prin insrsurs «poate f dove pln orice mic de prob nd un apt urd 52. Elomentu animus al posesilreprennt: 2) stpnreaexeritat in nume propria asupra bunull; 62 _Tese gr porta samen dn, en einen profes ice bjostarede dept, 6 Intants posesorull dea stip bunul pentru sine 52. Posesia se dobindeste: 2) la dobtindlrea elementlul animus; DYla dobéndireaelementull corpus; prin ntruirescurulativ a color dou elemente constitutive, ‘54 Elemental material al posesie: a) se exerts numal personal de ctr posesor; b) se exert uma prin intermedul altel persoane; ) se poate exarcta fen nume propriu, fe prntr-unreprezentant ca _spineste pentru posesor. ‘55, Elemental pshologi al posesiel const in ntentia posesoruut 8 ecrcitastpfnirea lucrluls 2} pentru sine ca proprietor; ‘ca iar at unt at drept reat; ).e proprietar orca titular al unui al opt rel. 56, Posesia se poate plerde prin: A) pierderea simutand.a celor dout eemente constitutive ale Dl eerctareaelementul material de catre un detentor precar ) exerctarog elementulu material pia reprezentant legal ‘57. lemental materia al posesieldispare: 2) cand posesorol nu stipdneste sn suprevegheati dret bunul mult de 30 de zie; 'b) cind bunul int in stpanivea altel persoane prin fur; «covariant de ma sus. ‘58, Reprint caltate a posesiel: ‘)neechivoctatea; ) dsconsinutat «violent, 159, Nu reprezints vii al posese faptul cd posesia este: 2) pubes; reptile depron ele a b)dscontins )candesti’. 60, Posesia este tulburat dacs 2a) ete dobanats prin act uric cu ttt rat bj este dob prin ace de vole’ cd sau moral, care nu au {ost provocate deo aft persoana decit posesorul; cvs indoil in ce privesteexstenacelordous elemente constitu: awe alesale. 61, Discontinultatea, ca vieu al poses, esto un viiu: 3) absolut; ) permanent; ‘inant doar in cazulposesii bunuilr mobile, 62. Violeta 2) este un ilu temporar a posesii; beste un vic absolut; ©) priveste nual bunuile mobile 63, Clandesinitatea, ca vi al posesiei, presupune cb posesia: a) este conservata prin act de violent bj ncepe printeun act de violent’; se exerts astflincdt nu poate Nl cunoscut 64, Reprezints aciunespeciis pubic imabiore: 4) actunea fn evendicare; DJ aciunea negatorie; «)aejunea in prestane tabular. 65. Aeunea in rectiicare tabular’ are ca oblect: 2) numaicarectarea unor incre inexact fn carta funciars Dirdre tears, corecarensrsuor eet eta n ‘arta funciars; } pum erorile materiale svt cu priejl inser efectuate in ‘anea tuners. 16. Posesia vciatS devine wil: 3) intermen de luni de a data neo vill care aafectat-o; 4 _ Tete gl per erent de an eon pater In sof jin ) de indat co vicut a ncatat; cin termen de 18 lun de a data nective area afectat. 67. Posesiancetearh ca urmare a 4) teeceribunulultapropretate public; »)vicutl vient; «) ll echivoct 66, Titularul dreptuui de proprictate publics este: 4) satu, supra terenuor de interes publi: | judetulasupr terenunlor de interes public local: 2) tatu, asupea terenuiloe de interes pubic national (6. Dreptul de propretate publics este: 2) allenabi; b nsesiza; 9 dezmembrabil, 70, insesiabiltatea dreptului de proprietate public presupune bbunurile propretate publi: '8} nu sunt dezmembabile; ) nu pot dobindite prin wucapiune; 6} nupot fi supuse execu site, 71, Bunutlepropretate publics: 8} pot dobanaite prin prescritia acini; 'b) sunt presriptible sud aspect extinct, } fac parte dn domeniul public national, judeyean su loca 172. Dreptul de propretate public se dabindeste prin: a} expropriere penteu cauzs de utltate pubic: Dbyuzueapiune; poses de bund) reparatile mar sunt sate uufructuaul tune nd sunt de- terminate de neefectuarea rparailor de ntretiner; ) unufructuarul este dator sf reconstrulasch coca ce s@ datas din «aura vec 70 Paral 2) post reaiza in natu, proportional cu cots parte a ecu co: proper nse poate reali pri atrouireaBurullunula dn copropretar «oblataacestuia de a despgub pec copopietar {ee oatune imprescriptibis extinct {71 Tnceea ce privest posesia: 2) aceasta este aprats prin actiunea negatorie; b) eeeaz8prezunia dreptull de propritate in favearéa posesorulu, este o stare de fap este protjatd ca atare de lege. 172. Dreptul de roprietate privat: 2) asemeni dreptull de propritate public, este Impresfpt sub ‘spect extinct sub aspect achizt; ) reprezinta dreptulttularlu de 2 poseda, floss dspune de un ban, ‘se exerci condi leg In mod absolut, exclsv s1perpetwu. 173. Jn ceea ce priveste clauza de inallenabiltate: 4a} aceasta nu va putes f invocatsImpotivadobindtonior bunulu de ‘lack este valli Indepinestecondiile de opozabiitate; _b) dacd este previztsinteun contact cu ts gratuit, aceasta este - poral 3 creditor anteror ai dobénettorulu; ‘)neindepinirea condtitor de opozabiltate va priva pe beneicarul hua de dreptul de a pretinde daune-iterese propretarulu care ny s® - Rformeacé obligate! asumate SS ‘22__est gis pentru camel 6 neonate in profs io pubes, misurepremergitoareexpropitl = exproprires props ib) poste aves ca obiet bunt aflate in dreptul de propretate pri 18, inciferent de tula (Gare ca princpa efecttrecerea bunull in dreptul de proprietate lcs, 175. carl accesiunlimobiltare artifical: fa} avistunea represnt una dintre formele acest; B) ntereseaes dad lucraea a fost eficats cu sau fia bund-cresi nein pot fl autonome sau adueate 176, In materia uzucapiunl est fas urmitoareaaficmati: 4) uaucaplunea e aplicd doar bunurlr mobiles - by unucapiunea extratabulara presupune condita bunet-crednge; «)urucapiunea tabula’ presupune o posesie de bunt-redigs ting | éeSari propretate; b) ca reguls,imprescriptiblsextinetv: Jo achune eal i posesorle. 1178. Proprietatea anulabilé: . 2) reprints o form a dreptlul de propretate privat ty se caracterzeazaprint-o stare de inceritudine vorelnicl To se phsete creptl de proprette ca rare a transmit dept propretae printeun act afectat de cau de nuitate relat ig geste aplicabitatén cal nstaindi unl bun comun de | un sof fa consimtsmantol celal sot “479. In azul sertu,propretarl fondu aserit ate write dept lobia: sa toate masurle <8 facd pe cheltulla sa toate uct everitarea servi )edechie lol sertut nual doc are unfnteres eris eB rept eh Tor eptrBor reste 5 nua dacSenercitarea servtutil rise la fel de comod: ‘ comod’.pentns 6ro- letaral fondulu dominant; ce ‘)siseabtinddels oriceact care imitearoriimpidic cxacil servi. 90. Posesia: 43} ul este 0 posese evil i) se psteazd in cazul Instaindll bunull, dack acesta mane In eteia posesoru 1) Inceteazi prin ransormarea sain detentie preci 81, Contractul de concesiune: 43} confer concesionarululprerogatva discal beste un drept rea opozabl erga omnes; ‘este apart In justiie de ctreconcesionar. 182, Usufractuarl are urmitoarele dreptur: 4) ceardpredarea in folasint a bunulul obec al urufructulu b) sd ntocmease un inventar al bunurir mobile; sh dispund de bunuridacd este constitu un evaiuctrut 183. Dreptul de proprietate privat: 43} este susceptiil de modaltt si dexiembraminte, dupa can, in ‘orale leg; »b reprezits reptul tularului dea poseda sl dea flo! bunulpsind srerogativa dspories €)presupune exereitarea prerogatelorin mod exclusy absolut sper- pet, 188. Tn coea ce privesteexproprierea: 9 competent 8 judece fn prim instants cererea de cxproprere este ‘buna instant va veriie numal dacl sunt indeplinte conte cerute de lege pontru expropriere ir anaizareaproblemelor de fond; ©) aceasta areca efect mentnerea dezmembrimintlordreptul de rooretate constitute asupra bunulu expropriat. 185. in eazul acest imobitare artifical, n prvi: 2) lcrlor voluptuare, proprietarulimobillul va putea <3 davin’ ‘1 Tece rl per eemeele cd nen sl atre in profs ig proprietarl lurid insrirean cartes func; ‘)lueraloraddugate wile efectuate cu ea-reding,propitarul mo: bill va putea slicta obligates autoruui la deshintarealurél | )lurilor autonome efectuate cu bund-creiet, avtoral va putea f cblgatladesfintareaacestora, 186. In materia coproprietti: 3 8} hota judecStorestl pronuntate in folosul copropretti profits tuturorcopropritailor; ‘)actuneainrevendicare, find un st de spor treble intros de ttl copropritar in calitate de reclamanti ‘se poate inchela un contract de administra a acestela, cu acordu tuturorcopropritarior. {87 Represintbefecte ale admiteri actiuniin revendicare: 2) restiuirea burl )resttuirea chltlellr necesare si tle efectuate cu priv ia bun, ) resttuirea fuctelor nepercepute de cite posesorul de bund. craig. 88, Tn coea ce privesteactiunea in revendicare, aceasta va fi a) respins,dackniio parte nu are ttl gnu poate invocanicun cotginar de dabindie a dreptulu de propretate; 'b) admis, azul in care numa pdt are tt; Jadiis, dad, des! ambele pir autiiystturleprovin deta acetas autor reclamantol a fst cel cares inser primal drept ears 189. Posesiainceteaz Tn cazut 2) fostrindrlibunulu, cu exceptia cazulu mn care bunul ramne etentiainstrdinbtorull; 3 pei bunull, deposed, dack posesorul riméne lipst de posesia bun mult deun an 190, Propeletatea pe cote-p oblgnut a) poate inceta prin parts; ep Teor crepe ese s este o modaltate 2 dreptulul de propleate publi; 1} se caracterizear prin nedvzarea material a bun, 191 Sunt permise conventile prin care copatasi: a) convios8partajere buna comun pecale conventional bj eu la dreptul de acer pata « corvin si mentindstarea de indivizune peo peioads de cel mult 5 192. Actunea posesorie general: 23) se poate introduce End deposedarea s- fcutcu violent; bse poate exercitanumal daci posesorula stipinitbunuce! puinun snanteriordeposediri; ‘se exerts dacd dela data deposed a recut col multun an. 193. Nu constitute posesie stépinirea unui bun de etre un detentor precar,precum: '2} ular deamembrimintelor droptulul de propretate privat in ra porte cu tert; b) eeare eapropritay, in proporte cu eatele-piy 2 rein cera! opronritai; c) rice ati persoand care, dtinind temporar un bun al aula, este oigat 8 Testi 4} dacddetentorl precar nchee cu bund 42) Gatoria pent cares facut plata trebuies exe; plata trebuie sf fost Ficus din eroare; 4 datos pentru cares-a cut pata trebuie si existe ss le cad 45m virtutes obligate de restitire, In cazulmbogatiel firs just aut 3} cel care $a mieoratpatrimaniul poate solicta mal mult doc va- Ieaea ca care a micjorat patimoniul su; bol care sha mart pasimonial ru poate fi obligts8 restiule decat| | jpmisuracrestel patimoniva siu; cel care sta mit patrimoniul va putea f oblgat si resiuie dubla Inbowsil sale 40, Dacé plata nedatoraté a constat ntr-o sum de ban sau o cant ‘tte de bunuri de gen: 7 3) aclpiensul va rest toate cazurile 0 sums de bans D)aceipiensul va trebui s estiuie aczeas sum su bunuri de ac caltate si canttate;

S-ar putea să vă placă și