Sunteți pe pagina 1din 2

Anul __________, luna_______ , ziua _____

Nr. de inregistrare ________________


Subsemnata .., avocat in cadrul Baroului BUCURESTI, conform art. 3 lit. c din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, am procedat
astazi data de mai sus la atestarea prezentului inscris reprezentand :
CONTRACT DE IMPRUMUT
PARTILE CONTRACTANTE

I.

1. Doamna in calitate de IMPRUMUTATOR,


si
1.

Domnul , in calitate de IMPUMUTAT,

au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut fara dobanda , cu respectarea


urmatoarelor clauze :
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Imprumutatorul . declara ca acorda cu titlu de imprumut domnului


. suma de 14.500 EURO ( paisprezece mii cinci sute euro).
Art.2 Imprumutul se face in conditiile art. 2158 si urmat Cod civil, cu obligatia
imprumutatului de a restitui intocmai suma imprumutata in euro,in rate lunare pana la
expirarea termenului conform contractului.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.3 Imprumutatul . declara ca a primit cu titlu de imprumut de la
imprumutator suma de 14.500 EURO ( paisprezece mii cinci sute euro), astazi data
de...
Eu, . declar ca am imprumutat de la . suma de 14.500 EURO, pe care
am primit-o la semnarea acestui contract si aceasta declaratie a mea are valoare de
chitanta autentica de primire a acestei sume.
Rata lunara de restituire a imprumutului este de platibila la data de 25 a fiecarei
luni si este in valoare de 120,83 EURO.
Art.4. Imprumutatul este de acord cu termenul si conditiile de rambursare a
imprumutului si se obliga sa garanteze si sa restituie integral suma imprumutata, conform
contractului.
1

Art.5 Imprumutatul va putea restitui suma si inainte de termenul prevazut in prezentul


contract, in intregime sau partial.
Art.6 Imprumuttorul nu va putea cere restituirea ratelor imprumutului inainte de
termenele stabilite de catre parti in prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.7 Imprumutul se acorda pe un termen de 10 ani incepand de la data de 07.11.2016,
data semnarii contractului si pana la data de 06.11.2026.
IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.9 In cazul in care imprumutul nu este rambursat la termenele scadente stabilite in
contract, imprumutatul este de drept in intarziere fara vreo alta formalitate sau curgere a
vreunui termen, prezentul contract constituind titlu executoriu la data exigibilitatii creantei.
V. LITIGII
Art.10 Partile convin ca eventualele litigii, in masura in care nu este posibila rezolvarea
pe cale amiabila, sa le defere instantelor judecatoresti competente.
VI. CLAUZE FINALE
Art.11 Prezentul contract constituie titlu executoriu, in conditiile art. 2157 cod civil.
Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
Art.13 Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui
Art.14 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent
banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Art.15 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numr de 3 (trei) exemplare, din care
2(doua) s-au eliberat partilor si unul pentru certificare, astazi 07.11.2016, data semnrii
lui.
Noi prile declarm c suntem de acord cu ntregul coninut al prezentului nscris i c i
vom respecta toate clauzele.
n conformitate cu dispoziiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 51/1995, modificat,
completat i republicat, atest data, identitatea prilor i coninutul prezentului act
redactat de mine in 3 exemplare originale, din care doua s-au inmanat partilor, un
exemplar pastrandu-se in arhiva cabinetului.
AVOCAT
.