Sunteți pe pagina 1din 52

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR

I INSTALATIILOR DE DEZINFECTARE A APEi


iN VEDEREA ASIGURARII SANAT ATII
OAMENILOR I PROTECTIEI
MEDIULUI
INDICATIV NP 091-03

76

77

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA


CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR
DE DEZINFECT ARE A APEi IN
VEDEREA ASIGURARII SANATATII
OAMENILOR SI PROTECTIEI
MEDlULUI

lndicativ NP 091-03

1.PREVEDERIGENERALE
I. I. Obiectul normativului
1.1.1. Normativul are ca obiect prezentarea prescriptiilor de
proiectare tehnologica a constructiilor $i instalatiilor pentru dezinfec
tarea apei, atat a celci pentru consurn potabil, cat $i a apei uzatc
epurate. Folosirca informatiilor din normativ, 1n alte tipuri de tratari in
care este utila imrcbuintarea reactivilor de dezinfectare se va face pc
raspunderea proiectantului.
1.1.2. Nu fac obiectul normativului prescriptiile privind
calculclc de stabilitate $i rezisten!a ale construqiilor $i mecanismclor
cu care sunt echipate, precum $i prescriptiile privind proiectarea
instalatiilor electricc, termice, sanitare. ventila\ie i de automatizare
aferentc constructiilor, acestea urmand sa fie efcctuate conform
standardelor $i reglementarilor tehnice de specialitate. in vigoare.
propunandu-se numai cvidentierea prescrip!iilor tehnicc privind
exigentele de calitate. referitoare la legea nr. 10/95 i Eurocoduri
precum i un minimum de referinte la reglementarile tchnice speciftce
din domeniul constructiilor.

Orice alte elemente ce concura la asigurarea functionarii tehno


logice vor fi dimensionate $i realizate cu luarea in considerare a
normelor specifice.
I. 1.3. Construe tiile i instalatiile pentru dezinfectare reprezinta,
de regula, ultima treapta intr-un proces de tratare a apei. Clasa $i
categoria de irnportanta a lor sunt cele in care se incadreaza sistemul
de alimentare cu apa in care sunt cuprinse. ele fiind evaluate conform
prevederilor ST AS 4273 $i a procedurilor din rnetodologia de stabilire
a cateoriei de importanta aprobata cu Ordinul MLPAT, nr. 31 IN/
I 995. In situatia in care acestea constituie un obiect individualizat pe
un arnplasament distinct, clasa $i categoria de importanta se detcr
mina, in mod specific. pe baza actelor normative mentionate.
1.1.4. Se impune cerinta ca pentru solu!ia de dezinfectare
propusa sa fie obtinut avizul Ministerului Sanatatii $i Familiei, inca
din faza de proiectare.
1.1.5. Prezentul norrnativ aliniaza prescrip\iile de proiectare
tehnologica existente. in domeniu, pe plan intern, la specificatiilc $i
reglementarile tehnice specifice, din spatiul Uniunii Europene, cu
evidentierea cxigentelor referitoare la siguranta in exploatare $i a
asigurarii sanatatii oamenilor.

1.2. Domeniul de aplicare


1.2.1. Prevederile din cuprinsul prezentului normativ sunt
aplicabi le 'in domeniul constructii for $i instalatiilor pentru dezinfec
tarea apei din sistemefe hidroedilitare aferente aglomerarifor umane.
1.2.2. Continutul prezentei reglementari va putca ti utilizat de
catre speciali$ti (cercetatori proiectanti $i verificatori de proiecte) in
activitatea de elaborare a studiilor, caictclor de sarcini, documenta-

80

81