Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

2016-2017
1.Date despre program
Institutia de invatamant superior
Facultatea departamentul
Departament
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/ Calificarea

INGINERIE SI MANAGEMENT IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA


LICENTA
INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIA PUBLICA SI AGROTURISM

2. Date despre disciplina


2.1.Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitatilor de curs
2.3 Titularul activitatilor de seminar
2.4 Anul de
IV 2.5
studiu
Semestrul

VALORIFICAREA PRODUSELOR AGRICOLE SI HORTICOLE


7

2.6 Tipul de
evaluare

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimate (ore pe semestru al activitatilor didactice)


3.1 Nr de ore pe
3
Din care 3.2 curs 2
3.3
saptamana
seminar/laborator
3.4 Total ore din
42
Din care 3.5 curs 28
3.6 laborator/
planul de
seminar
invatamant
Distributia fondului de timp
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate sip e teren
Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati
3.7 total ore de studiu individual
3.8 total ore pe semestru
3.9 Numarul de credite

1
14
ore
20
10
18
0
10
0
58
100
4
1

4. Preconditii (acolo unde este cazul)


Cunoatrea metodelor de conservare a produselor de
origine vegetat i animal
Utilizarea unor operatii tehnologice suplimentare n
urma crora produsele sufer modificri fizice, chimice
sau biochimice.

4.1 de curriculum
4.2 de competente

5. Conditii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfasurare a cursului
5.2 de desfasurare a seminarului/laboratorului

Videoproiector,laptop,program informatic,
Baza didactico- materiala a laboratorului de
valoricare si conservare a produselor alimentare

6. Competente specifice accumulate


Competente
profesionale

CP1 : Cunoasterea, explicarea si demonstrarea metodelor si procedeelor specific e


valorificarii produselor de agricole si horticole.
CP2 :Prelucrarea datelor, analiza i interpretarea unor operatii tehnologice suplimentare n
urma crora produsele isi pastreaza insusirile fizice, chimice sau biochimice.
CP4 : Aplicarea in mod concret a metodelor studiu corelate cu domeniul profilului studiat.
- S cunoasc terminologia baz utilizat n valorificarea produselor agricole si horticole
- S dezvolte deprinderi de utilizare corect a materialelor, ustensilelor i
echipamentelor de laborator
- S dobndeasc capacitatea de a efectua testri ntr-un laborator
- S asigure calitatea rezultatelor ncercrilor
- S demonstreze capacitatea de analiz i interpretare a rezultatelor unei ncercri de
laborator
- S identifice i s aleag metodele optime de analiz a produselor
- S i nsueasc abiliti de evaluare a calitii unui produs pe baza rezultatelor
ncercrilor

Competente
transversale

CT1. Aplicarea regulilor de munca riguroas i eficient, manifestarea unor atitudini


responsabile fa de domeniul tiinific i didactic, pentru valorificarea optim i creativ a
propriului potenial n situaii specifice, cu respectarea principiilor i a normelor de etica
2

profesional.
CT2. Desfurarea eficient i eficace a activitilor organizate n echip.
CT3. Utilizarea eficienta a surselor informaionale i a resurselor de comunicare i formare
profesional asistat.

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific accumulate)


7.1 obiectivul general al
disciplinei
7.2 obiectivele specific

Dezvoltarea abilitati aplicative si pragmatice de valorificare a produselor agricole


si horticole.
Cunoaterea nsuirilor naturale ( compozitie chimic, structur ) ale produselor
agricole si horticole, a evoluiei acestor nsuiri sub impactul factorilor de mediu
ambalare si pastrare, n scopul asigurrii calitii i inocuitii acestora, cu
efect direct asupra calitatii produselor.
Formarea unor abilitati aplicative si pragmatice de valorificare a produselor
agricole si horticole.

8. Continuturi
8.1 Curs
1. Prezentarea produselor agricole
2. Proprietatile produselor agricole in relatie cu
valorificarea
3. Calitatea produselor agricole in relatie cu
valorificarea
4. Recoltarea produselor agricole
5. Transportul produselor agricole
6. Conditionarea produselor agricole
7. Ambalarea si pastrarea produselor agricole
8. Materiale folosite pentru confectionarea
ambalajelor

Metode de predare
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia

Observatii
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
2ore
3

9. Depozite si depozitarea produselor agricole

Prelegerea participativ, dezbaterea,


expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Prelegerea participativ, dezbaterea,
expunerea, demonstraia
Metode de predare
Aplicatiie, discuiie i dezbatere

2ore

10.Tipuri de depozite si metode de depozitare a


4ore
produselor
11.Bazele teoretice ale pastrarii produselor
4ore
agricole si horticole
12.Tehnologii de pastrare in stare proaspata a
6ore
produselor agricole si horticole
8.2.Lucrari practice
Observatii
1.Deretminarea momentului optim de recoltare
2ore
fructelor si legumelor
2.Determinarea calitii legumelor i fructelor
Aplicatiie, discuiie i dezbatere
2ore
proaspete prin apreciere pe cale senzorial sau
prin degustare
3.Determinarea greutaii specifice a produselor
Aplicatiie, discuiie i dezbatere
2ore
agricole si horticole
4.Determinarea apei i a substanei uscate din
Aplicatiie, discuiie i dezbatere
2ore
legume i fructe
5. Ambalaje folosite la conservarea i pstarea
Aplicatiie, discuiie i dezbatere
2ore
produselor alimentare
6.Tipuri de ambalaje folosite la ambalarea
Aplicatiie, discuiie i dezbatere
2ore
produselor agricole si horticole
7.Test de evaluarea a cunostintelor
Aplicatiie, discuiie i dezbatere
2ore
Bibliografie selectiva:
1. Banu C-tin. Manualul inginerului de industrie alimentara,Vol I i II, Ed.Tehnica, 2000;
2. Chira A., Beceanu D., Pasca I., - Fructe, legume i flori, conserve de legume i fructe, Ed. Mast, 2003;
3. Boboc D. Managementul calitii produselor agroalimentare, Ed. ASE, Bucureti, 2006
4. Gherghi A. Prelucrarea i industrializarea fructelor i legumelor, vol II, Ed. Olimp, 1999;
5. Mihil Daniela Fnua- Principii i metode de conservare a produselor alimentare, Ed. Cermaprint, Bucureti,
2009;
6. Mihil Daniela Fnua i colab.- Principii i metode de conservare a produselor alimentare, Caiet de lucrri
practice, Ed.Bioterra, Bucureti, 2011;
7. Niculia P., Popa M. Tehnici de conservare a produselor agroalimentare, Bucureti, 2002;
8. Scriosteanu C. - Pstrarea, condiionarea i ambalarea produselor agroalimentare, Ed. Oscar print, 2003;
9. Sopa S. Metode de conservare a produselor alimentare, Ed. Tipo Agronomica, Cluj, 1995;
10.tefanescu Elena, Atudosiei Nicole, Constantin Mdlina Biochimie alimentara, Ed. Cris Book Universal,
2002;
11.
Turtoi Maria Materiale de mabalaj i ambalaje pentru produsele alimentare, Ed. Alma, Glai, 2000;
4

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatilor epistemice,


asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se face n alte centre universitare din tara i din
strintate. Pentru o mai buna adaptare la cerinele pieei muncii a coninutului disciplinei au avut loc
ntalniri att cu reprezentai ai mediului stiintific ct i cu cadre didactice de la alte facultati .
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


-

10.5
seminar/laborator
-

corectitudinea i completitudinea
cunotinelor;
coerena logic;
gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;
insuirea i nelegerea problematicii
specifice tratate la curs i seminar;
corectitudinea i completitudinea
cunotinelor;
gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare scris
Participarea activ la
cursuri.

10.3 Pondere din nota


finala
70%

Evaluare continu la
seminar Teste

30%

10.6 Standard minim de performanta :

Cunoaterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei aplicaii simple

Pentru absolvirea acestei discipline este necesar obinerea unei note finale de minim 5(cinci);
Data completarii
Semnatura titularului de curs
Semnatura titularului de seminar
07.09.2016
Data avizarii in departament
sefului departamentului

Semnatura

13.09.2016