Sunteți pe pagina 1din 84

Luptaf pentru cucerireaEvului Mediu

TRO

HO

Un exeelent joe de strategie ~i m~lIl1i!!1 pe:ntru fieeare dintre voi LEVEL ONLY!

Izgonirea din Paradis

CHIP nr. 1 ctom ri'e 19'~ lintel 486 SX AMD 386

100 denumere a e rev·stei CH·P!

CHIP nr. 100

Intel Pentium 4 2 GHz AMD Athlon XP 1900+

Editorial ~

LEV ••• despre ,i CU jocu i

Jingle bells, jingle bells elc. A venit periooco de oruncot cu banii pe produsele unei piele in plino exponsiune. E cazul sa scormanit! Tn portofelele doldoro de h6rfii (bilete cornpostote.jervetele 101051le, filulci, talcone de concurs LEVEL core n-ou moi fosr trimise) ~i so fe stoorceji de putere de curnporore, doerdoor mol rDmone cevo ~i de-un iae ... piratat, se-njelege. Dar doco va uitati mai bine la/in LEVEL, 58 poole so descoperf 0 schlrnbc-e (dad'! eiliti oceste ronduri probcbll v-art dct seoma despre ce esie vorba): rovisro a Iocut fast de a nouo .fatado" ~j de inca un CD, care, ce-i drept, a afeclal prejui faro [spercrn noi) ~O il fociS lnoccesibil

Ceea ce va vam oleri in n~merele Vi~ loare este. in Gandifiile in core initialivo 11005tro de a pune un Joe FULL in liecare nurncr LEVEL are succes, ocozio de a pune bazele unei colectii de [ocuri dosiee: vor venl, pe rond, sirnulctoore auto, TBS-uri, RTS-urf ~1, sperom noi, multe din litlurile core ou fost odevcrote piEltfe de temelie (sou consohdore] ole rnorllor genuri de i9ClJri. Pana uno-alto, Mo~ LEVEL va olero cu ccozic Crociunului un prim RTS co Ia mama "'Qcrn./i, pe sore v6 dorim 55-1 sovu-o] pe deplin,

$i-acUll'\,. revenind 10 iarna care banluie pedorCl r~i core ne-e foeut, mal ales pe unii dintre noi, so servirn uno bucato occident de mo~in616J'a viclime), se prso poate co vojnico ~i atotjucatooreo comunitote gomeristico rcmana so piarda vrernelnic din populojle

Revrsta a fC!icut rost de 0 nouo .fatedo· ~i de inca un CD

dctorltc eondi~ilor meteo prielnlce unor aclivitati nocive ~i fuinqtoore de sanolate: ski, snowboarding, patin oj, soniu~, bulgarifea, eozemate etc. intr-adevor, singurvl.sportcu odevoro! senatos-statul in faja computerului Tn pozitic ghiocel inzopezif, cocosot ~i eu ochii lrnpoienieni!i de nesomn, pierde teren in lala unor ostlel de octivitati impuse de orrofirnp, ~i tol\J~i, nu uitali co PGul e ocasa, in cornero calda [deed dau aia c61dura 10 colOrif_erl ;;loriC¢nd vo putef retroge din calea vltre.giilor naturii Tn fala monilorului, unde, eu picioarele in cpo herblnte ell bicorbonot so mai faceti un fragdOUD .. Ave)i ~i ce so butol1o~, penlru co producotorul de jOC1.Iri 0 ajuns In perioodo ln core e prolific pano 10 exasperare ~j tilturile curg precum Buzoul dupe dezghet: Civilization III, Aliens versus Predator 2, Project Eden, Strollghold, Etherlords, Ghost Recon, Silenl Hunter II.

Asccor, 0 perioodo plinc'i de avont cctvicesc, numril buno so ne focem toti co un mar, co un por, co un cablu de rejeo, tori co armuro de LEVEL 12 ~i iuti co knife-ul din Counter-Strike. La Mulli Anil

Mike

Januarie 2002 ••••

Demos

Screenshots

Aquonox Demolition Derby Ballisfics Clusferball Comanche 4

Hitchcock - The Final Cut Shadow of Zarro. SimGolf

SWINE

Excalibur

Dune Ceneroflon Hidden & Dangerous 2 Haegamanio

Knights of the Crass C&C: Renegade

Drivers

DirectX 8.1 Windows 9X!2000

Updates Avp2 Commandos 2 Empire Earth Project Eden

DLH

CIJIJllINS 111N(Jilllll~ 2()()2

Fre$,ca deoblcel

Good Cop Bad Cop 12

Ti lu ltollvwoodion pentru un joe cu un polilist

Europa Universalis II 14 Partea 0 doua Q epopeii decucerire a lurnli (de caire sCCilridincrvi)

Hitmon 2: Silent Assassin 16

Feriti-va .de cheii cu ornortlzoore

Conflict - Desert Storm 18

Cu americanii, inointe rnorsl

Codenome Outbreak 20

Viitorul drdlCllnlGtdeauno rna; bine

Championship Monager

Season 2001/2001 24

5-0 noscut 0 noua boolccrontcc ... CMcolismul

Stronghold 26

Construtesle precum in Castles ;>i luptc ca-n Age of Empires

Fl Racing ~

Un nou seton alEituri de Schumacher

32 Cuv6ntul "slromgie" ore ° nouo definilie

Origina:1 War Strotegle cu iz de RPG

Aliens vs Predator 2

40

Un nou episod 01 lncroncenorilor spolia Ie

Grand Prix 3 2000 Season 45

Microprose recduce bolizil in ocruolitote

Throne of Darkness 46

Jocul care s-o luat 10 tronto cu Diablo

Project Eden 48

Verficolizoreo in viziunea Core Design

Classic Game Collection The Seven Kingdoms AA 52 Surprizo de. luna aceasta lmr-un mic "remember"

Walkthrough

Project Eden 54

Tips & Tncks pentru 0 coborcre lina in obis

Game Universe

Sebeh's Game Universe 56 Ce I-a Innebunlrpe Sebah in tineretile lui

MODs

They Hunger 2 + MODs News &J Al doilea episod dintr-un zombie killer

38

Multimedia

The Ult.imate Human Body .2.0 History of the World

Console

SSX

Snowboord fantasy

Breath of Fire IV RPG de PSOne

Lifestyle

The One Evil Woman

Hardware 70 GlacialTech Igloo 2300 Thrustmaster Shock2 Ultra Analog Philips Web Cam Pro 3D Minimum System Requirement~ Sony PlayStation 2

lethal Audio PC Card

Power Magic Rodean 8500

Troubleshooting Probleme hard/soft? ~i?

Chatroom 78

Exerciliu: MMORPG

~News

Hitchcock : The Final Cut - Ancel Tribe

Alfred Hilcbcock esle urlul dlnIre eei mal fairno~i regizori de filme din toote limpurile. YOQinte de moartea so 1n 1980, Hirchocs reoltzose 53 de filme in 55 de ani. Acurn, 10 oproope un sfert de veac de 10 dispori~o so, Universal Studios, Arxel Tribe ~i Wanadoo si-ou unil lorlele penlru a reolizo un [oc de aventura ~i suspons, bineinteles ?i cu putina gro026, pentru a reerea chnoslsro din filmele renurnilului reqizor, [ucelorul se vo incama ,n pielea lui Joseph Shomley, un defeciiv care q

d<')b.andit unele puleri ciudole 10 rnoorieo parin)llor s6i lnfr-un occidenl de moslno. Accidentul a awl lac exoct in ziuo imnormonf6rii lui Alfred H~ehcock. Pe cond ple.ea 10 a partido de pescuil, eroul nostril este obordcl de ° humooso 9i mlsterioosc blonde core 11 convinge so occepte 0 ins6rcinore. Unchiul ei a dispoM tmpreuno cu a 1ntl'eago echipo de Hlmme de p? a proprletale privoto Va do] seorno ce. vom oveo de fiScul de aici incolo. [ocul o fosl lansal in ccecski luna.

Expozi!ie gameristica

Borblcon Gallery asle 0 golerie de crlo din Landro care a in~ioturr proiect demul de Tndrnzrret pentru orul viltor. S-o holaral reohzoreo' unei eXp0zi!ii a istoriai [ocurllor cu ocozio imf')linirii a 40 de ani de 10 oparijie primului joe pe cclcolo- 10(: Spocewor, E;<pozilra va QV~ IOG;intre f'[l(!Ji ~i septernbrie 2002.

flash

Earth 2160 - Reahty Pump Studios

VaT existo peste 250de exponote iI1cepcmd ell prirnele [ocurt orcode si primele- console ~i ajungand paniS 10 ultlrnele leallzari din domeniu.E.xpozi!10 vo Ii irrporjilo inlJTlsprezece sectluni pe terns dlsHle, prin!re core 5e 'lor numoroiocurife ,anfice", consolele, culmro gomeri.tico ~J 05el;;ptme sp~ddo pentru iOClJn~ online. Blneinteles co vo exisie-;;l un .ovnc· pentru co vizilalol IT SO paolo curnporo [ocurlle ce Ie-au infrurnu~elol anii coplloriel sou echlpomente hordware ole vrernurilor opuse. Expozilio sa \/0 nurnl Game On 91 yo porn' inlf"un turneu din odombrle 2002 ponD in lebrucrie 200"3 prin ;ntreaga Europa (puline sonse ~O oiuIigo

~i 10 noiln Jori'll. Moi multe informotii veti gosi 10 bJJR;LL wwwharbicon.(xg,uk/(Iosb 05().

The Nightfall Dragon - Digital Legends Entertainlm,ent

personojelor ~I a umbrelor. Nu se cunoosts Inca data lansoril [ooulul,

flash flas

in august onsl Irecut un trio de designeri care au luerot 10 Severqnce: Blade or Darkness au formal o noui:l campcmie ce so numtl Oigilol lE>gends.lo vremea oeeao sa promilao realizorea unui revaluJjanQfeflglne' ce vo fi fdosit pcntru un first person role-playing 9.ome. Acum campania 0 lonsot un nou site pe care se gasesc prime Ie informalii des pre

joe 10 odresa http://www.digital. legends. net/eng_! The Nightfall Dragon este, co fl Severance, un hibrtd, dar de dolo aceosta vom c:01610ri prinlr-c lume plino de creoturi rn'fice, de rnneshi eli orlelor rnorjlole, de fOrlOre)e lntarite 9i pclzile

co in vremurile bune, de m6n6snri uhcte in care 56 cscund rnistere sccre Engine.ul ests dornic in ceea ce priveste eledele ce redou copriciile vremii ~ ciclul zi-noopte, precum ~i suport pentru rederec

Upgrade Op. Floshpoint Lonsare IL-2 Sturmovick

Cum probobf Ugnuili, Earth 2160 vo Ii succssorcl de drapt 01 cslui ce a fast decloro! iocul ortului 1999, EGoh 2150. Anunla1 penfro sf6r~ilul ol1ului 2002. jocul vo displlne de un engine gronc cu totul nou. Aeesta a fOSI dezvoltor Nmp dedel ani de cetre echlpo de 10 Reoilly Pump :.5-1U'dios ~i se $fie door faplul ~O nu VGl fj unul bozor pe pollqoone, ci se 'In folosi de curbele Bezier pentrugenerarea obtecrelor. Cornpemo produce [ocurl e;q:lustv pentru dislribuiforulgermon ZUXXEZ Fntertolnmenl AG_

Un nou upgrade riB aproximafiv 33 MB 01 celebrulul FPS es e acum dispontbil lo www.codemoslers,CGJm/ffoshpoinllfrontupi,lrodes.htm.

Ceeo ce oduce nou ccest upgrade sun! orrnele (G36A, Blzan, Steyr Aug A 1 $i M 16 cu hmetCiL vehiculolo care pol ~ connolore (BRDM, BMP-2, OH-5BD Kiowa Warrior ~i Bradleyl, nol misiuni 0161 de single player cal ~i de multiployer, plus imbunato!iri substontiole oduse gamepldy-ului in modul mvltiplover (0 fast lI1tfGdus I'olull. Delalil mci rnulte ve!i gasi 10 odreso web ominiilti.

Tn urmp eli pujin 1imp a t0sllon?lOI de caIre Ubi Soft mult a~teptaluIIL-:Z Storrnovlk,

Cum probobil ati oAot, jocul a fQS1 creal de Maddox Gomes.oI carui psoprlelor esle un fast proieclumt rus. de oviocne. jocul esre un simulator de zbor core recreeoza ofmosfero batolulor oer[<;:ne din AI Dotlso Razboi Mondiol de f*! Frontul de Est

in muliiplaye. [ocel suports p,ona 10 32 de iucatori in modul dogkghl ~; \6 in cooperative. Pent,u moi rnulte inforl'l1a!jivizita~ hlfp:IIWWN.iI2sfurmovlk.coml

• lanuarie 2002

www.leveLro

Sta.r Wars Jedi Kni:ght 111': ·Jedi Outcast

LuCo~rt5 0 100501 site-ul ofbal 01 jocului Star Wars jedi Knight II:

Jed; Outcast. it puleli gqsi 1<;1

adresa /Jflp://www./uCQ5arts.com/ pmauf;"/s/outcasll. Jowl nu este oltul decal shootor-ul mull osleptcl dinlrilogio Star Wars. Kyle Katam se fntoarce 10 ce ~lie el so [ceo mol bine, Au frecul cojivo ani de cond Q salvat galoxio ~i de otunci eroul noslru a alornal sobto loser in cul pentru d dues a existenl0 mai lih· nilo_ Dar nu este decal a problema de timp pano c6nd Republica are nevolo de opfuudinile lui, lehnica Jedifiind din nau pusc 10 glea in· cercore. jocul vo [olosi ellgine-ul

din Quake 3: Team Arena modificat, care va include ~ aspecte pe core le-orn rnoi "azul in Elite Force, Soldier of Fortune sou Soldier of

LucasArts

Forjune 2. in prtrnovoro vom avea plocereo de a ponundo din nou in unlversol Forjei oloturi de Kalorn.

Sabotage: Fist of the Empire - CDV

Pulernicul dislribui 01 german CDV Q cnunlot co sprijino recllzcreo unui nou proied. E,le yorba despre un ocrion-ole-plovtnq game

3D ce sa vo numi Sabotage: Fist of Ihe Empire. De~i nu se cunosc preo multe despre oceslo in prezenl, se pare, totu~i, co actiunea va ovao

Ilash

Ha:II-Ufe: Tbe (teuners, Cheater Annihilation

loc inrr-o rnetropolo a viitorului numila Miracle City. [ucdtorf vor trebul 55 5e loloseosco de abililolile de camuflare, persuostune In inlerochuneo cu ceilalti ~i 0 buno cunoostere in tehnico lovirii cu penlru 0 c6~li90 rnisiunile impotrlvo lnornicllor, jocol vo pe.rmUe foarle multe discujil cu NPC ~i a dezvoltare non-linioro a inlrigii care se vo plio pe aeliunile pe core Ie vam foce in acea lume.

Vom poteo Qlege 50 devenim lradalari ;;i s6 ne dOlurom par)ii odverse sou vom puteo cvoluo de 10 un om obisnuit 10 statutul de supererou pent-u calaloll€! personaje din lac. Nu~-o onuillel inci'l a dolti de lonsore pen ru

acesl joe

Hall-ute: Science & Industry 0.97a

News .._

Cumparati R'AM!

Nu cu rnult nrnp in urmo s-o [ntdmplat 0 mlnirevolulie pe pia[o cornponertelor hordwore. Prelul memoriilor SDRAM a Inceput s6 coboore, inlrecond a~lepl6rile oricorui gamer din oceosto lu me. in ultimo perioodo ins/:) se constoto un fapt destel de Lngrijori'llar penlru buzunorele noesIre. Prejulils 10 memor'! SDRAM din dertele mogozinelor de IT au incepul so creosco neosleplot de mult ~i neosteplot de repede. Molivui ocestel crasteri de prejuri esle unul singur: pro·

duccloril ou renunto! so mol fabrice memorii de acest tip din ccuzo profitului scozut Isau apraape inexistent) pe care-I ol5jineau in urrno lor. Un lucru deSfLJI de imbucuraror esle existenja prin stocurtle firmeloi a CQlarva rezeive. Dar, cal de curand preNI acestora vo deveni eel real, odicc se, va dubio. Ccncluzlo or fi uno singure)' cumporof cat e ieftin_

II

sh

Pen,tium ue~te

Prohobll din couzo unor fruslrari deasetlil de puternice acumuloie in multe zile de [ucot CounterStrike, (6)illo donezi au 7nfiintot a Ligo a Combolerii Cheeler~lor. Ei au creal un prograrn penlru prinderea cheotenlor de pe serverele de CounterStrike, moi puterniC de<;.al cel care se bJ058;;1~ in mod curenl (PunkBuster)' aI corul nume esle 4,,0- line]. Datorila ocestui program, oricaftJi cheerer ce va ~ prins j 58 va reshiqione deRnitiv cccesul pe orice server din re!eauo respeclivo lin rnosuro in COle. e pcsibil], Avajl gr!iU ce faceli!!!

o naui'i versiune a r;:.unescutului MOD de Haif-lif.e'o fpsllaAsolo. Science &.Industry esle unlJl dintre cele rnoi vechi MO~uri, filnd oproope €Ontemporan cu Half-life. AceoslO verslune vine eu 0 'serie de schlrnbdri printre care arme noi, hti1i nei, gomeplqy imbu~oto'II, voicecommand $i rnejoriloteo b~g-urilor reporots. Tn principia, Seience & Induslry eSle un MOD pentru mul~ployer In core lrebuie sQ.ti folose911 cercelolorii fJentru a creo arms, echlpornente, ormurl moi performonte ~i oltele, eli scopul de o-l ellrnlno 1>e cdversor de pe haria

Odala cu lrecereo in ocest nou on, Inlel vo incefle lcnsoreo procesoorelor Pentium 4 10 2 GHz ~i 2j2 GHz. Cele doua modele de microprocesoora vor avea la bozc nudeul Northweed ~i sunt fabricate In proces tehnologlc de 0, l3 micron! Memoria cache Level 2 vo M dublata fata de modeleie produse onul lrecul. Cel mol tmbocoroior lucru esl:e sclldereo pre· Iurllor 10 vechile modele de Penfium 4. Telusl, oRelalii de 10 Intel anunta co dIJpa data de 25 ionuarie a €Inulul curent, vo: fi s.eader! spectocoloose ole prejurllor praduselor lor.

lanuarie 2002 IE •••

..mD News

Another War - Ceneg.a

inlr-o lumein core arlee RPG core se respect6 me ocjiuneo situata pe tor6muri fantastice pline de rase ciudote. rnonsnl ~i moi ciudo]], vrejitorl, erai pacificatori ~i tot felul de roi core ~e opun, moi ro~are din ccnd in ccnd cole un reprezentont 01 oceslui gen rno: .urncn", rnoi po monlesc. Deoarece au sial eu sparele, nimeni nu a observer ce foc cei de Cenego . Dar oeum, grO,lie bunovoinJellor, am 01101 eu foli! eo se luero intens 10 un nou RPG_ Actiu· nea aeesluia sa pefrece in perioodo celui de-ol Doilea Razboi Mondial, initialinlr-un sofuc din Franta. Aid, erool nostru esle prins

10 rnijlocul unor mo~inaliuni inlre purerile beligeronte, ill limp ce tncoree si'i-~i scope prielenul din necozurlls pe core Ie oveo cu nazi~fii. Sfar~itul oventurii este leningrodul unde sus-numlful emu descopero unu] dinfre cele rnei secrete praiede ruso-germane. Slilul~i caroeterisli-

de iocului se vor apropia Ioorte bine de Falioul: T oetics ~i Diablo, cu mid diferente pe lei, pe colo. Pentruo-i do culoare, producctorf au adoug,Qt·o serie de informalii islorice ~i de culture generalo, plus referinte 10 0 serie de carp ~i ~Ime contemporane co Saving Private Ryan, Dirly Dozen, Cotch 22 etc. Dolo I0/156rii se dlsirnulsozo prin prlrnovoro 2002.

Myth III are urmari

Frank Herbert's Dune - Cryo

Probcbilceo mol buno corte

SF din loote limpurlle, Dune-ullui Frank Herbert a su erir a serie de lncercori de obordore din prismo jocurilor pe calculator. Ini~al a lost simpltstul advenlure Dune, apoi creotorul RTS-ului modern, Dune 2. Poole unii din~e flQi $i-ar fi doril in oceo perioodo 0 cantinuore, ins/j aceasto so losol' ostep- 1010 mul §i bine. Acurn, dupO cproope 10 ani, Dune se reinfoorce printT-un ocfion-odveoture de 10 WideScreen Gomes 0 c.arui aqiune urmore§te linio cortii. Vei exploro celebrul Arrokis !;CU Dune, vei troi inlre ciudo)" locuitari ai

planetei, fremeni;, vei lupla olofuri de €Ii, cOJore pe viermii de nisip, te vel lndopo cu miradenie penhu a vedeo In viitor. Scapul [oculul esle ccelo de a co~tigo rozbolol impotrivb dez-gustatorului baron Horkonnen fi elibsrcreo plane lei de sub jugul de$E!rtulul. Gronca este bineinteles 3D, iar sistemul recomondat esle Pilla 500 sau echivolenl ~i 32 MB memarie pe placo gronca. Recomcndcreo mea sineerD esle so ei~~ carteo inainte de a .consurno" ocest [oc. Site-ul",f1cial esle hffp//dune.cryogame.com

AMD in forma

o nou6 lansare de pe banda de prodLJC!ie a componiei AMD, Ese vorbo de 0 110UO ~elie de procesoore. Aceslea sunt dincolegorio Duron ~ lucreozr'l 10 frecvenla de 1,2 GHz. Odalfi cu aceaslo lorsore cemponlo a reu~it un odevarot record, oduc6nd pe pioto cele moi multe procesoore intr-o perioado 0101 de scurtCi. Shuduro naului procesor ese construila in jurul nudeului Morgan, ceeo ce lnseamno cO oceso conrne iJ ifl5!rucjiuni SSE., Tn urmo restelor efeciuote, noul procesor

flash

esla cu oproxima~v 13% mai perlormanl decOl un Celeron ce ruleoza 10 oceeosi Yite.?61~JI1 n04 mow de disculie inlre sus)fnatanl celor doua fipuri de procesoore care foe legeo In lume IG oro oduoloj.

flas

eoutoree unor lecuri de munco, nereus.nd so lermine ~i sa lonseze respeclivul patch.

Premii, Ipremii

Se pare co ir1treg'ul s1udio Mumbo Jumbo din California, core esta raspunzalor lJen1ru recenrul lcnsot Myth lit, a Iosr dot ofors. Conform spuselor designerului Andrew Meggs; sfudioul nu mai oveo nici un prolect 10 core so lucreze ~i niei nu sa tntrezorso unul Tn viitowl opropiat, 0$0 co ·soloriolii nu pulalJu A plati!f fora sa tm;:o nimic. Co urmore 0 ocestei mi~cari, suportullennic lincluzand patch-uri, update-uri] pernru Myth III esle pussob sernnul intreborii. Primul patch se pare co este apr oope goto, dar eehipo a ovul mull prea mult de leeru eu eliberbrE:!a birourilor ~j

Clusterball lan.sat

DupO cum?tl)l, pe olte meleequr! e>,:is.tc 0 rnuljirne de ccncursurl dofote' cu premil .substcnllo]e, Un simplu exemplu cole sa ne moi amQrQ~c6 un pic zilele vine din Statele Unite., unde paul Willey din Songor, Moine, 1.0 infrolll pe 13111 Crouch din Indiana ~i 0 c6~tigat morale premlu in volocrede 50.000 de USD din JrAola concursului Microsafl's links Virtuel Golf ASIDciotion (VGA) Tour. Premiul a fosl prezentot de Annika Sorenstorn, un star 01 golfului profesionist ferninin. Peste 22_QOQ de fucolori de golf pe PC au porticipalln 200 I 10 IUrneul YGA. Daco dQrijr 00

Str:ategy first a onunJollonsarea lUi O~sterboll, Uti oir-i"odng sports odion game reolizal de Daydream 5oflwole. Ju05!orii vor coritrolo 0 novO fuiuri5lCi de more vitezl) ps 11 mens diferile, Scopul fieGorei runde este adunoreo bdelor color"ale ~ tragereo k;lr pane lnlr-un ring Tn core vor ~ puncJaji. Jo .. '" are un boinjng macE: cu 0ponen~ COl'ltrolap de celruiotor ;;i modul rnultlpl~, cere le pernnife iucolorilor sa corcoreze cu TnCa 7 riYali pe Internel. Pre/ul acestuio esie de aproximoliv 30 USD.

Lansare Xbox ,. Microsoft

Dopo lungi a~leplorl ole noestre ~i resle ole 10[, Microsoh s-o gO[1di! co or fl nrnpul s6 arunce pe piojc eonsolelor produ5ul pe care l-ou .publicltat" olOt de mull. Din [ericire peniru potron, Xbax-ul nu s-a blocot ln timpul prezentcrii ~i 0 funciionat chlor odmirabil. Tolul a decurs conform programulul ~1 nu a ovut loe nici un inciden t. Specifica!iile tehnice ale produsului vorbesc de 10 sine: Irei

procesoare, unul grofic - NVIDIA 233 MHz, unul medic ~i un lntel 733 MHz co unilale centrolo. 64 MB RAM, sunet pe 256 de

canale, HDD lneorparol §i spaliu

pentru 1nca un HDD. Adilional. Xbox moi conllne un modem

psnlru [ocun online. Va dOli seomo co Tn aceste condi)ii alat PloySiotion, Gameboy cal sl celelalte furnizoare de console au introt in poniCD, cso co 10010 Iumeo se osteopro a scodere dmsticlJ 0 prejurilor. Pentru Xbox nu 0 lost deocorndoto dot publicilatii prejul estimoliv, dar cu siguranJa vo dapo}; scloriul nosrru mediu pe economie. La lonsore, pe 16ngo Microsoft, au fost prezenti caliva producctorl ~i distribuifori care au oferit pornclponplor sonso de a testa c6tevo joeuri nounooje pe

nolle console. Dintre [ocurlle deio prezente pe piato se pol ominti Madden NFL 2002, Shrek, Dork

5vmmil, NFL Fever 2002 etc, Infoflnolii suplimentare:

IIV'NW.xbox. com.

------ .. ----

Tombola LEVEL InterCom Film

Va oferim in acest nurnar doua tricourl "The One" ~i doua tricourl "Saving Silverman"

Ceactor joaca rolul principal in filmul The One?

1 a) Marcel lures _b) Jean Claude Van Damme c) Jet Li

Raspunsul iI gisiti in rubrica Lifestyle din acest numar,

-'k- .... ---- .. ----jIIIII .. --------~----- .. ----------.-,..-'-O!!!!!!!!!!~-- .... ..... !!!!II""I!!!II'l"!'IJ!!IIIII"'I!!!II IA •• _

Tombola. LEVEL InterCom Film Nume, Pranuma:

F-------------------------------I

Rispundel' .18 intrebareaalaturatii, decupatltalon.ul ,I expedlatH pe adresa reda"ctlel: a.p. 2, C.P. 4 2200 Brafov.

Tombola ~

·Str_ Nr- al- Se. Ap.
1 .. 0 Loc_ Cod Judat
1/2002 T.I.lon: E-mail: THRV5TMJl5TER

Str.

NI". BI_ Sc. Ap.

EVEL~i

Sperarn Sa va place premiul pe care il oferim ' lmpreuna cu Thrustmaster:

Thrustmaster Firestorm Digital.·

1 Prin intermediul carei functii se rsalizeaza autonegocierea pentru selectarea modului ideal de configurare aqamepad-ului Thrustmaster Shock2 Ultra Analog?

a) exponennata b) Negcon c) Microid

Raspunsul 71 gasi~ Tn articolul despre Thrustmaster Shoela Ultra Analog din acest numar.

._-----------------,- -------- --- ..... _- ---- - - -- ----- ----- _._-- --- - .. - -- - ... ----_. ---.- - -- - - ----- ... ---_:_...-. ----~-

Tombola LEVEL §i INume, Pmnume:

~-----------------------------------«

Decupaf talonul §i trimite!H pe adresa

Vogel Publishing SRL. OP 2 CP 4, Loc. Cod Judel

~2_2=OO __ B~~=~_O~v·~~~ ~~_O_1=="~-~I= .. :-~::~I~TI~.~le~~~"~~~~~~~~E~.m~a~II~:~~~~.=~£~~~.~~~

News "MM-

"-News

Total War

inca un fiflu core coniine oto! de vehiculoto] covent de ori91e en gleza "war" (flU .noked"] ne 10- ve~le~ eo de obicei retina ?i limponul: Total War. Legoluro mluilivo cu Shogun: Tolal Wor esre reola deoorece cotncidenjo face co ocest viitor joe so He chior secuel-ul omintitului hit. Acest lucru 0 fost onuojo: de caire AClivision care a curnporo] drepturile de pubhcors. Diferenjele foto de prhnul sunl rnultlple, Tn primul rand liind yorba de locolizoreo oc;tiunii in Evul Mediu intunecat, Veti aveo ncsperoto son so de a fi conducororul unuia dinlre cele 12 popoore cor€ 01) dominol istorio in occo perioado.

ash

Activison

Engrne·ul vo fi in tolclilole 3D, iar harlile val fi configurofe pentru a oferi spajiu celor oproxirncfiv 10000 de unitali care vor puleo fi prezente simultan pe cornput de lupla,

Arsenalul istoric vo fi complel $i vo indude batclii, unilaji specihce, cetan, DIme de osol! ~i osediu, tadici recle de oroc ~i oporore. Pe langa porteo cornbotlvo, jacul va confine madalitateo consccroto, tumbosed, pentru odrruntsrroreo ~i susllnereo econornico a razboiului. Tala I War este prodos de cotre Creative Assembly ~i vc fi lonsot in cursul anului urmolor 10 a doto complet necunoscuto,

oRop mol multe informalil despre orest concurs fe gasifi lc odreso h/lp://V-twN.linkstour.zone,cQml

Salt Lake 2002

lola un [oc despre core v-em mai povostlt ~I dlo dala, dar core YO B lansatln oceoslo luna. ble vorbo d<;>Spre Salt lake 2002, jotul oReial 01 olimpiadej @e iarno din 2002_ Prodllcllforii, Artenfion to Detoil. au ggsit ~i un dlstrlbuilot penlru ocesl joe, Este vorbo desprs Eidos I nteracfivt','l, JUcOtorii vor puleo cpnCuJ a in 0 concursurl oHdole: snowboord porolel urios, coborcreo masculiniJ cu schiurile ~i slolornul feminin, bobul cu d0i

BSP tools

BSP tools este un ulilitor pentru edlloco ~j modific:areo harlilol BSP de Holf·life_ Este alcatuit din Irei coropo nente princlpale: 1, SSP_view, cu care pule)i objine infmmo ii despre harlile BSP CO ~i curn aii iuea- Penlru a func/iDna, ocesto are nevoie de driverele OpenGL instolole; 2_ BSPslicer este copooll de a genera BMP-uri ole hCir!ilor in seqiune orizonto 16. Este foade util penhu planificorea, de exemplu, 0 ocjiunilor unei echipe care JODea Counter-Slrike; 3_ BSP _tool e5i8 i.n subuhlnor Gore extrage ~i IIpare~le Informatii despre obieciele conpnute In fi;;ierele BSP lclosue tn Half life [sou in MODuri1 $i pe bozo corcro pot Ii generate automot wovpoirt-ur! penlru bois, lnlormoju suplimentore pi scum ~i

u1il ito rulll gastri 10 http://plqnelhoIHife.comlbolmon/index.shlm/_

'Diploma de gamer

o $TIfe cutremulofoare sa abOtut Qsupro redocjiei uoosre intr-o zi cu z6podCi, in Sotele Unite KI ocordol prima diploma de ab:;oMre Q primel Focull6)ii de Gaming din lurna. DeperoI eo Itl fondurile naostre 0 fast more, oso m neorn VQzutin cannnuare de treaba_ Mai selio~i liind, inlt-odevar Insfilulullnlerno!ionol de Arta din San Francisco of era studen~laf posibilitoleo de specioliaore pe linia ,,Game Arl & Design". Aceastii spedolizore are ralu! de a furniza slJJden~lor experien)o nece-sor6 penlru a intra 1n lume.a plocuei'llo rilor de joc'Uri. E:i vor Invo!a, dupr'i cum spune dedara)io de preso, lehnici de anima)ie, modelere complexa, deSign de niveluri ;;i scripting_ De oserner-eo,

programa rnai OJprinde cursuri de isIorio ortei, ma~manca ~ ~liinle socidle, AGeasta specializare dureazo opro xirnotiv 3 oni, limp in care vor OClJmula 101 ceeo ce au nevaie penlru 0 intra fora probleme 1n 0"ea510 industrie. La ncl, deccorndorc, singuro PIi50 este sO ne facem lost de do; pnetern ili ~a intr<5m if) lurneo produce lorilor de [ocuri pe lJ§O de 10 goraj, dcco nu pe [ereshuicc de 10 bole,

f

as

f

as

oo.neni sorituri kr trornbullno si freeslyle, Va existo ~i 1Jl\ mod multipldyer.

Star Tlrek: Armada II in magazine

IBM ,i cereeltarea

Activfsion 0 lansal Stor Trek: Armada II, IJltimoslr-a\egle'il'l lirnp real ce ~e deskls,oara in univetsul fanlastic din Stor Trek. Jecul esfe 0 contrnuore a lui Star Trek: Arrnodo, care (l Fast lcnsol in Iebruorlo 2000,

Noul joe are cotevo lrn_bunolor1i folo de eel OJi§irIQI, indllsiv e vsdere 3D 05upra cornpului .de IUplO, 3 noi campanii singl ployer ~i 0 mare varietale ds r:Jpliuni in multirloyer. [ocul 0 fasl reolizot de Mod Doc Sofiware_

~i 1n aceo51o perloodc cet de 10 IBM vin cu cevo nou fJ", Pialo_ Este yorba de receruo descoperne Q lehtloi0gJei "pixie dust". Cu oiuforul el, den- 5ilOlel1l daleloJ ce vor fi slocole pe un pk.lton esle de 100GB per inch patrol. Aceaslo tehnologie numifo ~i ,antiferronrognetically coupled" (AFC) esle deie inlolnilO in harddtsk-urile IBM Deskslar 12DC;XP de 120 GB. ce pre un pre] de peste 350 USD, Weza de rolojie CI plelonclor esre de 7200 RPM,

n. lanuarie 2002 www.level.ro

--------------~--~------------------~--------------~---------------

T(-AI DORIT INTOTDEAUNA INTERNET D.UPA CHIPUL §ol ASEMANAREA TA7 AI MARE NOROC:

DE CURAND, TOATE SERVICHLE INTERN'ET SUNT ADAPTATE SPECIAL PENTRU TINE. PRIN RDS LINK. ANUNTA-TI PRIETENII: RDS LINK ESTE UN INTERNET CUM N-AI MAl FOLOSIT PANA ACUM. ESTE U§OR DE ACCESAT, SE MI,?CA REPEDE, ESTE STABIL ,?I SIGUR, POTI ALEGE:

• VRgl DOAR CONT DE MAIL? ESTE AL TAU: MAIL LINK ITI ASIGURA 10' MB SPATIU PE SERVERUL, NOSTRU §I COSTA DOAR 3$ PE LUNA.

• VREI UN PI'C MAl MULT DECAT DOAR EMAIL? EASY LINK (ABONAMENT DE 4$ PE l..UNA) hi DA 1N PLUS I 5 ORE DE NAVI<GARE WEB.

iTI Pl..ACE INTERNETUL NOAPTEA? IA~T1 NIGHT LINK, INTERNETUL ESTE AL TAU, eu TRAFIC NELIMITAT, DE LA 7 SEARA LA 7 DIMINEATA §ol COSTA DOAR S$/LUNA (CONTUL DE MAIL ESTE INCLUS).

• ITI TREBUIE MAl MULT? ITI TREBUIE TOT INTERNETUL? E AL TAU: ABONAMENTUL POWER LINK INSEAMN'" TRAFle NELIMITAT, CONT DE MAIL §ol SUBDOMENIU PE SITE-UL N·OSTRU

CONEXIUNILE EASY LINK, NIGHT LINK !?I POWER LINK SUNT OISPONIBILE §I SUB FORMA. DE CARTELE DE 0 UJNA. IN PLUS, TOATE ABONAMENTELE il CARTELE RDS LINK AU

ATA§oAT UN CD-ROM GRATUIT DE DIVERTlSMENT. ANUNTA.-TI PRIETENII §I NU TE GRABI:. AVEM DESTUl..E INTE.RNETURI :;;1. ORICUM, DAM cArE UNUL, SA

AJUNGA LA TOTI.

ACUM 51 PENTRU <

-rOTDEAUN.A.. DETALII. 'Pe: 5I1E·UL WWW.RD-SLI-I>IK,RO SAU LA PRIETENJI TAl DEJA ASONATI LA ROS UNK.

ARAD 057/22820 I, BUCURE9l1 01130 I 0876: BRA;.oV 068/47413<5: CWJ 08"'/<138646,

CONSTANTA 0"1 1163092Q, CRAIOVA O~ 1/4,1 eS79: IA~ 032/260086, ORADEA 0"<>/447252, F'LOIE~T1 044/1 06493:

SIBIU 060121 Q I I Z. SLATlNA 049/43"607, TlMI;.oAr.A 0561200 I 00

... Preview

De la [usfijie lo razbunare nu e decat un action game

P loySlation2, Xbox, PC ~i RevQlution Software - 9!':'numiri core se vor omesteeo in mad felmecat pe cutlo unui

singur [oc - Good Cop Bad Cop, planifieot penfru oporlhe dupo jumo oleo lui 2002. In trcditic jocurilor/filmelor in core personajul principol esle un poliJi.1 plin de nervl, rnuschi, un tin- 10i excelent, obsolut Iermecotor pentru femei ?i un ideal penfrU borbo/i, Good Cop Bod Cop vine ~i el eu ocelosi stereotip de personaj, ~i

Moralitate? Fair-play? Pe la spate? Tlptil? .

leo ui are un raj foarte imporlanl ~i, in consecinto. gameplay-ul $i chiar povesreo se modiAco in funclie de ea. finalul se compune, dupo cum ~i era de osteptot, din doua par~: una, cond Kellman i~i face dalaria fara alte discu)ii ~i duee [ocul lo sfar~ll in ceo mai cuminte Iradiliehallywaod-Iana.; ceolohc, ccnd ocelosi Kellman i§i pune prop.iul inferes rnci pres us de lege ?i se trezeste co, oonlru a a scocte 10 copdt, trebuie sO-$i puna morolnoteo 10 mezaf.

onume Ben Kellman, un politist plin de nervi ele. Problema lui este cO sa implicD inlr-u~ coz mai cludo! si, in urma Investigajiilar, descoperoco suspeclul prindpal este ocelost uciga;; vinovof de rnoorteo tatoll)i sou, In urma cu 25 de oni (de sarii ~i filce ucise inca nu s-a spus nimie, dar sun! apraape sigur co urmeaz:o·cevo ~i in legoturo cu asta ... ) in fine, Kellman se afla, desigur, in situolio de a alege intre justitie ~i razbunare. De-a lungullui Good Cop Bad Cop moralita-

Kellman prive§te 0 planta.,. Asta da shooter!

••• lEtl. lanuarie 2002

RS ne spune ...

... prin Charles Cecil man~ging director 10 Revolution Software, co .pemru Good Cop Bad Cop ne lnspirom din filmele dasice ornericone politisfe de ocjlune [Ce de collllcoftvel

Dupii aleQerlle parlamentare ...

www.level.ro

n.r.l~i 01 corer suspons tl vom IranspuneTn gameplay". Cum? Aparenlfoarle sirnpiu: prin rnomente de tensiune concrenzote in urmariri pe ocoperisuri, lupte eu pistoole in locuri oglomerate, sporqeri de usl, capturori de suspecf si, Tn cele din LJrmO, orestoreo sou executoreo lor. [uccrorii vor fi liberi so se odcnceosco in investigolli atat cat Ie doresre inimlooro, QSD cum to! 10 lofitudineo celui din fota monitorului ramone ;;i alegerea de 0 snopi in botote sou a amorT ornara,ii de suspsc], care, desigur, pol fi door ronili sou Ilni~li'i perrnoner-l.

Grolico prornite 56 orate oso cum i;;i dore~le oriceamotor de raFinomente vizuole. lumea din Good Cop Bod Cop esre 3D, compuso din locotii vosle, fiscare rendcrizotc eu adaugiri de ilomincre ovonsoto ~i efecte de rellexie, Persoectivo osupra joeului va fi 3rd person [oko din ceofal, perspective din core iucalorul vo avec uneori de furca C() pona la 15 inamici 10 un lac.

Tofusi, Good Cop Bad Cop nu va fi door un shoct-' ern up, ci vo presupune ;;i rezolvorea unor puzzle-uri ~i strolegii core mai de care moi diverse ~i moi pe gonduFi punoloore. $i cum politisr for6 a femme falole prin zona nw existo, nici in Good Cop Bad Cop nu vo lipsi oceoslo fernele superbo, inteligent6 ?i, desiqur, slereotipica - ogenlo FBI Maria Spllloci

$i Charles Cecil ii diJ inointe: "Good Cop Bod Cop esle un prolecr faarle ornbltios, Cu siguronto este mol [ccoltzot pe oqtune decor oricore dintre litlurile Revolution Software de p6.no ocum, dor ne vom folosi experlento din dornenlul ficliunii interactive penlru a fl sigurl co jocul nu vo Ii un simplu blast-' em-up. T ehnologio ovcnsoto de onimotie fociolo vo permite un "joe scenic" foarle veridic> penlru a scoqle[oc:ul din moso genului din core face porte ~fde eo! face moi real. jocul oceslo e tot oto! de 50Iis-" .

Preview

$I-uite·a§a se duce moralitatea pe apa Sambetel

tical co Heat, cu Dc/iunea din Die fiord sou Lethal Weapon [".J Suntem interesofr ln primul rand in modul in core morolitotea [ucotorulul va evoluo. Desigur, existQ violenta in joe ~ oslo ii vo olmge pe mul.li, clar Good Cop Bod Cop va prezento consec1njele unor osemenea oc[iuni Tntr-un mod molur ~i Inlunecot. Credem co [ucoiorul vo simtl cUland dlsconlorr ln nrnp ce ruleazo Good Cop Bad Cop din couzo lucruolor pe Gore poate ojunge sa Ie faco. De fapt, 10 oslo 5e rezurno ideeo Iloastro despre 0 experienta de [oc unico $1 nemaiTntalnila."

Din cote se vede, Revolution

Software ~j-a pus in rnlnte so se [occe cu sentlmentele. temerile ~i fruslrarile noostre, Ideea Tn sine de a~1 imprnge pe [ucotor de 0 porte sou alto a baricodei educe ominte de Block & White, dor conceptul pare destul de original intr-un joe de octiuna. sa spelomdoar co nu vom ovee de-c face dccrcu un M~ Payne moi colaroL.

Punct si virgule

Nimic in plus nu se ~tie despre Good Cop Bad Cop 10 ora acluol51exceptie facond producotertl, sper..] Bo do, se mai ~lle cava: nu se ~tie drstrlbu.torul [ocului, care esle inca vano! faro mila, dar continua s6 se oscundo cu ~rele~ nie. Dol filnd ca, esc cum spuneo'n, jocul nu vo Ii lansot pono dupo [urndtoteo lui 2002, moi e limp pentru CQutori ~i, cu siguranto, loc de imbunotaliri, chior daca Elxlslo de]o a vorlonto prealpha (de unde ~i Imaginile aloturate). Fanii genului, lie c6 sunt posesol i de PC, de PloySralian2 sou de Xbox (oore cali Tn Romania?) vor Ii co siguranla ocoporoll. Csilol~, a~teplam linl~ti!i ~i jucom RTSurlle, TBS-urile, fPS-urile ~i simelotoorele noastre eele de IOGle zilele. Mike

~Preview

Strategia loea cccsd, pe tabla de x inch

N umele ocestui [oc mi s-o poru! inlotdeauna ciudot Primo data cond am auzit vorbindu-se de Euroo» Universa/is am crezut co respectivul se referea

lo vreun atlas lstoric sou 10 vreo componie publlcucro penlru ncpolltone, In nici un coz 10 un joc. Se vorbeo despre rozbcote. rnonorhi, Napoleoni, Ioane, economie, islorio religiei ~i tot felul de osfel de lucruri

Pentru co nu sun] genul de om core s6 taca din gur6 ~i pcrnru co am 0 onumit6 afinitote fOl6 de ex-geniul rniliror Napoleon, m-om orunco- ~i eu cu copul lnointe in discuFe, cu g6ndul bine definit de 0 veni cu inlorrnopl suplimentore si de a obsorbi s61balic murmure de odmiratie. Co ;;i in celelolte siiuqN, de oltfel similare, ~i de data oslo ornlrdltele murmurs au inlorziot so oporo,

Continuare

fn toiul explicOfiilor rnele despre motivele pentru COle Napoleon a fecut-o 101610 Waterloo, unul dintre eel de fot6 mea Intrebot Foarie politicos dcco nueumva pot 56 vorbesc rnoi ineet pentru coei AU se rnai Inleleg. Socot bmeinleles, de intervenjie, om Tntrebat ~i eu care-i problerno. Mi s-a faSPUnS co ln afara de mine or rnoi Ii uno ~inguro ~i onume loeul penfru PC, Europa Utiiversalis, ~i in nici un coz monualul de istorie 01 bunicii.

Plimul con fact cu ideeo osto de joe, precumof vazut, nu a dus decal 10 accenfuoreo cornplexelor d€ .,Idiotul sonilui" ~i 10 gClfIdul co poate e limpul so imi schimb prohlul in "idiotul hidden" A~a co m-orn curnporof ochelari, nu PC, de 10 un hot de buzuncre. si rn-om opueat

de., t6mplorie PVC Din couzc unor problems intestinal de grove, am fost nevoil sa renun) 10 cceosto odivit6!e panlru spuohzore (dlll.idiotul sotului" am Dluns "famplarul PeWC·). Acurn am 51 de ani si joe-poe rnoi opare 5i Europa Uritversoli: If cu laona D'Arc in lruntc $i cum tblul are un sforsif, sl povesteo 0510 trebuie so se rermine odoto. Aso eQ morclo: .FoIosiJi len~Iele de contad Universalis II si nu veli po'll co Napoleon (carulo i-au cozulin toiul batoliei). Europa rules."

Despre alte lucruri

Cum probobil v-o]! prins deja, Europa Universolis Ile~te sequel-ul (sequel ~ urmore, a doua porte, sou cevo de genul.._ I Gelebrului jD.C aparut ell cevo limp ln urrno ~i Cafe a Influenjot viaTa rnulror oorneni [vezl rnoi sus). Doco nulc] iucoLpe prtrnul, alunel trebuie so ~titi co ocesto este un [oc de strotegie de ffpul .boordgarne" (un fel de soh] in core imagina)ia are 0 deosebifo' importonla. Penlru edilicore, din acesl gen de jocuri moi foe porte Civilization ~i lmperiolism. Tinond coni de prizo pe core ou ovut.o cceosto cotegorie de joc,uri ~i de fapful co piolo penlru ele esre destul de sorcco, suecesul or Ii opraape garantat. Bineinteles, oslo depinde ~i de coliloteo pmdusului, decl, implicit, de producatorl. Ideeo de Europa Universolis a plecot de 10 un joe gen Monopoly, francez, imaginal de Philippe Thibout, Dedi in primo parte producolorii s-ou cor centre' moi mult pe redoreo realitatii istoriee, in noul Europa Universolis aecentul este PUs in special pe adminislrojle, dlplomotie, lupta, linio lstorlcc fiind una secundoro. llberloleo de miscore este mult mai mare, odica ove] posibilitoreo 50 incepe)i prin a conduce 0 tora istorie obscure ?i sa ajungeti so cuceri]i Inlreago lume [eel pujin tearelicl. Ev~ dent, coroctensnctle cultumle, politice, rnilitol e $i econornice difero de 10 un 510110 oltul, 0$0 co, proctic, vo B destul de greu sO dobandesfi suprernolio rnolldiolo plecord din Albania, de

[a uite_ impar1im pla~a. ha ...

••• 0111 lanuarie 2002

~

Andaluzia sub dominatie arabi!

www.leveLro

Am cucarlt Groenlandal~ I'm so' bad ...

exemplu. in ceeo ee priveste dfferenjele faJo de primul, pe tonga ceo aminl1to mol $U5, 11510 se inlinde destul de mult. Tn prlmul rand, perioodo istorico eslE bine delimitata ~i cuprinde 400 de ani din lslorio lurnu. Po'Vesleo incepe in

1419, odoto cu lncheiereo "Razboiului de 0 sulo de ani" dinlre Anglia 1i Frontoji 5e termino in 1820, onul1ncheierii perioadei nopolecnice. Nurnorul de leui a lost exlins 10 peste 180, ololuri de core OU mol fasJ adaugate 120 de provincil penlru a preveni plictiseolo, E bine de ~tlul co toole ocesteo of era posibilitcteo de a Ii jucale sou anexale. 0 alta deosebtre lata de Europa Universolts este ~I foptul co ou fosl inlroduse ?i 0 serie de lari ~j regiuni care nu foe parte din Europa, de genul Chino, Zimbabwe, Indienii Cherake, la lei de [ucobile si ele.

Si oltele, oltele ... Ahele?

"

Co sl prtrnul, Europa Unlversa/is I/conline o serie de camponii mol rnici peste care troneczo Moreo Campanie care, cum spuneom, incepe in 1419 si se termino in 1820. Problema robdorii ramane rnso oceeosi, Ve] avea nevoie de foorle mult timp pentru 0 0 termino ~J de inlinit mai multo robdore, indilerent cot de more fan 01 genului ali fi. Doco slau sa ma gondesc, probabil tntre limp o so apo,r6 sl Europa Universa/is X core vo euprinde perioodo dintre Ultimul R6zboi Atomic (LAWI ~i Razbaoiele Pietrlce ~i Bolice (vorba lui Ein-

De aiel sa selecteaza seenariile.

steinl. OnOJm, va Ii ur exerei/iu benefic, apropo de proverb: .Cu rcbdoreo treci mareo" (10 turct], Adovoroiul punct nevralglc 01 joculuivO Ii reprezentot de fopt de ot1!udineQ politico, econornico )i diplornotico pe care 0 vati obordo. Nimeni nu vo vc opri so Facen din Dobrogeo a more pulere ncvolo, nlci so Ironsformoji5cojio tntr-o mare pulere colonia 10. fns6 influentele pe core 0 mitel d€l decizie le-er ovec sun! decssbit de rnori ~i e nevoie de multe cunostnje. pe toale plor.urlle pentru 0 prevenl un ,crosh" soclol sou economic 01 provincial cu pricina. Releritar 10 AI, prodvcctorii ne osigur6 co va Ii siiuor 10 un nive! faorle rtdlcot core vo redo cu f~ delilote coroclerrsnctle bozole ale liecarel regiuni cu care ne vorn confrunto, se va adoplo

in funelie de s.tuolie ~i vc invala din e.xperiento, Relelrto! 10 reliqie, ou rnoi lost infroduse inca lrei curerre spirituole, ~i anume hinduismul, canfucionisrnuJ ~i buddhismul. Efectels pe core Ie vor avea vor Ii destul de evidenle p.e porcursul )oculul. De'osemeneo, nu vor Ii lasate in urmo nici curenlele cuilurale, Renostereo ~i Barocul, core vor veni cu toote ovcntoiele ~i dezovonro[ele oferente. Din punct de vedere lehnic, grofica $1 sunetul nu sunt foarte semnilicolive, lnsa producclorli ne promil a imbum]tojire substonnalao gomeploy-ului pentru 0 fi cot moi acce~ibil ~i u~or de oproiundot De csarneneo, mecaniea [ocului vo Ii semniflcativ ohercro, prln introducerea unu concept 1mbunatarl de lupla ~i a creslerii vitezei de producfle a Unilo!ilor. Exemplul cel mol sernnihcctiv este cel 01 fol051rli ormelor de foe pennu prima data in perioodo GOlaliitor "Razboiului de 0 sut€! de ani".

Epilog

Pentru cei care sunt olro~i de ocest gen, [ocul vo & probcbil un succes, Doco nu, tntoldeauno se va gosi cevo mai bun $1 mal 0lr6gotar. Pentru ceilalti, poole co vo merito so arunco] rnccor a privire osupra [oculul. Cine "tie ...

Locke

Campanie prln China

E timpul pentru 0 scliimbare. Sa S8 ...

u:

Gen:

Producator:

Distribuilor:

Procesor:

Memorle:

Accelerare 3D:

Europa Stroteple

Paradox Ente~tolnment Ubi Soft Entertainment N/A N/A N/A

Data aparitiei: Primovera 2002

ONLINE www.europa-universalis.com

lanuarie 2002 IE •••

~preview

•••• '~fI. lanuarie 2002

Ai probleme cu parul? Te temi co iIi vei pierde podoobo copilcro, ior lumeo te vo privl oltfe[a Slai linj~tite>iisrQ spe-

ro n ro, lcr Hamon 2 Iii ar{)t&icum sa relJ~fH ih viota Ide douo ori) chior dodi lurnee Ie io peste pieior (co sa i~i lustrulcscc pc:mlptiiin chelle 10, probabilJ.

Cel care svnfinditineri ~i rleel<perlmenta!i in arto gamlng-ului trabuie ~a o~e iose nu este nirnic de ros; corrceptcl din spolele jocului Hit man este unul foorfe series 91, If! mol toote cozurile, mortal,

www.level.ro

Be afraid of the bald man!

Hnman 2: Silerrt A5sa~i{J esle sequel-ul axcelentulul joe de czum oproope un on, Hitmatf: Codenome 47 ~ l1n joe violent, dar in 9celo~r limp exfrem de inf'e.~genl ~i de interesont, ce combino un gameplay edecvct-sneokere-lor Igen Thief) cu 0 perspective 3rd person.

Retri)s 10 0 m6nostire dirt Sicilia, decis sq lase in vrmo trecutul ~1 so uite rotul despre prolesia SQ, ososlnul nosrru dwi -se vede nevoit sa l$i tmpocheteze iaro9'i bogaj.ele ~i so ioceopo a colindo lumeo. Uri rnofi6f rus reUge~le SIJ ~ go secscc ~j 11 olrog'e din nou tn lurneo crimei. Asosinul nostru (pentru co e of NOSTRU, doco mni !Inetl minle sfc'ir~ilul din primuljac) S8 vo 91:]sl prins intr-o ccpcono meJieulos pre-galilo si vo rrebui de data oceosto so luple, penlru co vidra lui ein joc.

Ie vei plimba prio locOlii care moi de care rnoi exofice sou nu I Sicilia, [oponio, India, Africa, 51. Peterspurg ~j Malee-sial de-a lungul

Q 20 de rnisiurtl in COle occeruul se pune nu pe purereo de toe cl pe sublililCile "i stealth, chior mai mLJII decal in primul Hitmon. Produccto-li dou CD exemplu 0 misiune in care va Irebui s6 Ie infiltrezi inrr-un spital penfru 0 Hneutrolizo" un §ef 01 mafiei locale. [ocul nu este deloc linlor $i iii permite ostlel so alegl caleo de acjiune care i sa pore ceo mal pomvito_ Po], de exemplu, so omori bodyguard-u) core lnscjeste "vleHmo" ~i 50,1 omori pe respeclivul moliot lr palul de spital sou Ie po] deghizoin doctor $i so Ie loci un pic cu rnedlcornentele lintei tole. Pentru a sub1inia game-play-wi mull moi elcborot int61nlt in ocesr [oc, cet de 10 10 lnteroctlve au onunjot co, pe 16nga armele obl§huite gao. mltrollere ?i ptstoole, vo exlso ~i a gamo largo de .produse" mai subtile: otrovuri, arme albe, doroform, elc,

Asto nu lnseomn6 €O nu vel puteo alege sa treci prin joe co un Schwarzenegger prlnlr-o ga~c6 de maieute, Inormot p6no In dinti ~i Inconjurot de un munfe ee glofiinje, dar esle intoldeauna mal lnteresor.t sa nu LJcizi, ci door so scapi de inornic Ig6ndi!i-vo la Thief). so te lnlilrezi inlr-o C050 plinn ochi de dusmeni, sO ~I dud misiunea 10 bun 5F6f~it ;;1 so ie~1 neobservat de nirneni,

Preview

Frumos, mirl;ficl ... ce caut eu aiel?

A100DOQOO! Unde au plecat to~l, dom'!e?!

Mii intreb eat costa •..

Cele 20 de niveluri .se anunJo a Fi mal elaborate decctjn jocul pf~cedenl, dor in ocelosi limp cevo mai rnici ~i mal putln 1ntortoche,®t~,

Gronca [ocului pfost §i eo sc;;himbora, ehior de eo nutnrr-un mod radiml. Tn prinCipiu s-s tuat engin~ul9rafic originaljll S,Q schlmbct iei ~i colo, sa vada omul co e yorba de aft joe, Hitman .2: S)/en! Assassin va avec astfal ilumil)ore rn timp !6Q11, suparl peniru Ttl $i vertex shading,

De a-semenea, proEJuc~torii au ocoroot Q mare orenlie feed-back-ului prlrnit de la fani pernru a jmbunaf6ti unele ospecle ole [ocului, Ca covcdo, ei au OAuntol eCi cei core nu S-DU simlitin largullar eu perspecfivo 3rd person Q primului joe vor aveo posibilitoteo in Hi/man 2 de a folosi 0 perspective 1 st person, obi;;n_uit6 oricorui FPS.

Vine!

Chtor dcco muljl au cerutlntroducereo unui mod rnulnplover in Hilman 2, b6ietli hornici de 10 10 lnterccrlve ou oriurt)at c:o, deocorndalo, nu au in plan O}Q cevc, prefercnd so se concentreze asupra single-ployer.ului din [oc. Poote rod lorziu $.i mol ales-dedi [ocul se 1;'0 vlnde birte .. ,

Hitman 2: Silent Assassin va fi lonscl alai pe PiaySIation2 cot ~j pe Xbox, iar ocei putinl dintre vol core au un PC pol visa 10 crime au mainile curote ~i lumeo lnterlopo pano. in 2002, cond vor ovea ocazio sa voda daco meseria oslo e de viilar sau nu,

MitzCl

10 Interactive Eidos 'Interactive

N/A N/A

lanuarie 2002 II •••

PIvotal Gamessunl un studio daprQducpe dtn Anglic. AGe~tlo se.numeou il'lain!e Pumpkin Studios ;;1, doeo oPjlicol $ITO

te,gio 3D din 1999 VY'arzone 2100. or Jrebui s.lil va umintili de ei. loJo ~q Pivotal Games s-ou infra!it cu sa EnfertlllinmEUlt Group ~i.QV1:ffcep.ut lucrl)11a un nou joe.: Este vorbo despre Con/ficl:

Desert $;otm, lHi joe <:Ie toe ico miI1to;('i ce vO'B lcnsct olof pentru PC:; col ~I pentru cOllSoie. Nu· mai dupa nume ~iered co v-oii dot seomo despre subieclul pe care-I vo oveo aces! jec.

A fast ~i Inca moi este

Prin 199.1 se aflo 10 conducereo uriiJi 510t arab un "om", doco putem so-I numim astfel, ee

Folow the leader, reader, leader!

~~~~t~;'~:lanuarie 2002

www.level.ro

sepJ,fdi'i.eo if!grQil10f utfandu·.se 15 duneje de ntslp in fiecore,lr. Nu prea oit€!o"eleu. Ge'~i urnplelfmpu1. Cu pujin limp In Orm61~i moiirtviolQ 9id exiatenlo cu,p execune, doua, denle c~l\d aUf[linqse 10016 ¢pozijiq dile' srot nu preo 1110i oveo pe ciFle ~ Tmpuge. &,r mol Ii fost a mico distTocpe cu ni¥avedlll, Ironieni], cu care ptadic;olJ spoflul alb. 51ft! si voi, eperto] ocelo cu rcchete, ln50 nu Dunlop, Reebock sou Reghin, ci din oceled ner-so], sel-oer sou nercer, Dar cum $i dislroclla oslo era cam fado pentru co nu Poree puteo sa vada. de 10 Inolpmea polotului ~¢u rezultoiele loviturllor sale de rever, a stat 81 ce 0 sial ~i s-o g6ndil co nu orsrrlco pu lina QVenlUfCI. $i ce ~-Q zis, de ironieni nu preo poate sa se lege mai mult pentru co s-or puteo sa-I zboare de pe fata P6montului, eu Israelienii ~i mol rou ~i otunci, singurii care Ii mai puteau saldace nevoio de dl$)fQctie, fora sa-i produce fllogube de nlci un tel ~i ~o-i mol ~i adu{:Q, pe doosuprQ, un c6~lig consistent. or fi fast kuweitieniL Zis ~i focut. D6 Sodorn 01 nosfru 0 ordonanra ~i in Irei zile Kuweil-ul devenlse provincie irakiono.

Ocr povesleo nu 'S€), opreste old. ReMul lumii a stet 10 sfgt mare ~i au decis cO nu pot sa stea cu mainile In san pentru co, cine ~jie. maine, poimone lor are Sodam a criza de plict~ seolc ~i se hotoreste sa atace Los Vegas--ul pentru a cveo loote cozinour'le 10 dlspozilto lui.

A~p co au elaboral ei a rezolujie frumooso, cu zeci ~i zeci de motive penlru 0 condomno oqivneo lroklono }i au porn it cu mic cu more so lupfe lrnpotrivo PlictisituJui pentru a elibero leritoriul acaporat.

Jos CU Dictatarul

Acum vine ~i r6ndul nostru .. Pentrll a-I apri pe lediat sunt trimise in zor-o Irupe speciole, echipote cu Tnlreg armamentul ~i ceo. mai rnoderno tehnico de core dispune lumea tntreo I go. Va dati secmo co jucatorul vo controlo 0 astfel de trupo trimiso penfru Q lupto cu

fartele ira bene. Dupa ce vom ajullge Tn Gall vom ovea 10 dispozitlo noosfro 0 echipo de paIru oornenl din fortele speciale. Fiet;ore om are propriile sale opt~ tudini ~i obitilan_ Unul dinIre ei vo ~ posccs, eu abilito~ speciole de

infihrare in r€lndurile inatniee ~i de soborore o trupelor adverse. UrmalQrul eslB tipul core ore in dolore armamentul 9Te1;l 01 trl.)pet Cah8 ve]] oveo nevoie de Q mitralierii care sCi curete cGlmpul de lupto qectol C8G1r;i ce mi~cp pe-el it ve!i iolos]. Srtiper-u] este eel care vcr scop8 de gorz.i, sontinele etc. de 10 dislbn!a, flSra un efort plea mare. Ulfirf1u[ este dernololorul, eel core nu 516 prea mult pe @<lAduri ~i rode gomizoane tl1lre,gi inornice, Dod'l veti aiunge 10 foi§orul plidisifului. pe el n veti (olosi pentrua face un moloz din dadirile. ocesnio.

[me] cont de faptul c6 [ocul este tnsplrot de evenmentezeole ~i inceorc6 so puna juca· lorvl in conduule rsole de luplo ale rozbolului din Golf. Vom putea cantrola hecore soldotin

porte sou Ii vom puteo mula pe toji in limp. insa in mojorirotea rnisiunilor vom fi 0 rnono de oameni Impotriva orrnoret iroklene. esc

Malam inca 'coi

co ge$tt!t~e de bravado de !;I6rml: "run pdr[(r co pot 56 omor d0uoz:ed de inomici dlnh-o lovlluro" nu i}i ou rosul Fiecare soldot vo fi fo- 105it conform optiludinilo[ sole, pentru Co vo exercite sorcinile eel rnol blne poslbtl. ~i ceilal)1 vor puleo executa actiuni core nu Ie sun! specifics, dor nu 10 fel de ehclent

Vioja cornernlor oosst vo trebui sa ne preocupe constant. La fiecore misiune reu~itQ si vor copoto a experienrd soplirnentoro core Ie va cre~te indem6narea in meseria lor, precum si sonsele de suprovietuire. Deco, lolusi, moore unul dintre el, otunci vo vani un tinerel neexperimental, cu cosul lo gure, care 1i vo lua locul sl care vc trebul so fie trecuf prin focul din !inia inial penlru o-l pUFIe ur pic songele in circulolle ... pe sol. Pentru suceesul misiunilor noosrrevorn avea posibilitctec de a cere ojutor lorjelor aeriene sou novole, Nu cred co slrica so slii co pof

o&upro uner bOiZ.9 spt! inton e. ff.rson

lele i nt,e;~qion1itq.i&JJfer~ W oUlov~ule S~U elicoptere_~ pere.t:6 vo;';,e~to. [l'IfsilJD.i 1ih co: re,,vorn (">ilo!6 elic~te.iecletisupra 9iiTZi16r jr~ kien!:!, un "OQ"lOr;;U1)f"-Qore I1lJ.ilQOTed~j SG! fom jocul rnult melijmeresonL

Pentru rncdul slrrgl!Zp\Byer iiI) vom put€)0 JUGa decdlJle pcrtec b1elot~liale,'dorrn mvllf. player ne vom puteo inrolo ~ in trlJ~hd'lidisi· tulul ddca nls-o uro! ell vi ora, De- ose~neo, in multlployer vom puteo alege 56 conholom 0 Irupa fermata din patru oomeni sou nurnot tm soldot. Va exista un sistsrn Ioerle bunde deportojore 0 closeler, o~jfE!r incotvo lrebUT sa alegem cu more dleillie fipul pe car~j '10m lncorno in funelie de nec8silalile mlsiunii~i"de obilitpjile nooslre.

Sus cu [ucdtoru]

Producolorii promil un engine nou core ne vo Incan-ta pur ~i sirnplu. GroflcQ va redo faerte bine mediile deschise, eu fum. urnbre ~ ci) elee· tele optics pe core Ie are colduro mupro orizonlului. Va existo 0 lronsot.nere lin6 inITe exterioore ~i intertoore. AI-ul se promite e fi cornpetlliv ~i, In ocelosi tlrno, IlU vo fl lmposioilso ducern 10 capOt mislurnls. Tolul se onwnJe a GOOlucro pentru a deri 0 experienjo demnu de un [oc de ocjiune, olrocfv, ee ne va injeclo cevo odrenalina1n songe.

Seboh

LEVEL DATE TEHNICE

Conflict: Desert Sform

Titlu

Gen ProducatQr Dislribu]!or 'Procesor Memorie keelerare'3D Do

Data cporijiel prlrnovoro 2002

ON·LlNE www.pivotalgames.com

lanuarie 2002

U d t ~2 D~' d t· 2"

1/ nc e suo et. .~ un .erag. I

Core.e~?" ml.ll4 ~i al. Ur) zg~indt pri,n qe( ~i urechea i ,fIf') ,1lnE*i!Jde

II un,lichid T0$U (co so nu SpUR

SANGc ) core-i paM (;jMernutuk Se rj~d\ sur'PrinS'~1 i9i oruncd privl£eo inspre loeul ~e lJnde

Qanuio ea.o VeQit u], bin paCOIS, ~1~evo

1~ observol-o. mOl co era mlroki"si din

ccuze necunoscute a zgomom ~ill eo. Dezorientat}i cu privirec ;impra~liala" (peste toll,.cC)· ula i.l.f1 pund de sprijjn. Pe longa foptul co ou gosl nici Llnul, Ie plea:lu~lpe eele dtlup obi}· nUil:e, denumlte popular vdoombi' [plcioore]. ell i.Jfl ulllrn zvocrret 1}1 aduna ultimele forte, pnvireo, urechlle, pidoarele ~ restul, se orunco

. ,~"

uL.Morelun pblectf?~ 9ri,re:knJ!Jumll,

ecr ges!lv ~r plini de imo9h;Jo~eiJK453B-

XI< !tl se verifiea pe sile,u10fici<;Il<:J1 ioculut). OIl;! cercelarlte ulisrioore s-a descoperirco 0 . r~ priGingni:l erq nimie ohceyo decat 0 ~f1iJllh~~Qfe, ciun~ veiiif~pintr<looff(tgg,. lo)(ie (Sicll,~ Dupe incQ cella Cer~tari S'.CI)ies- "," coperit c15troleclorid nEtspectivei IqlefSl;!Glo in mod oosolvt lntompf¢tor P6m6nloi,:(l resl nimi.c lngrijorCitor. Co urmore, populo!lo pomonlullJi,ln lOG ~a51ea liQI~ntO~ vi~e Bruce Willis $1 soiveozo s[luotla.,...P introtin ponico. in rest., ~~Ji vor(v~zi Jli,.rmognedonl· Dirt po cole, lui Bruce Willi$ t<;x:mol i se r6~ea lojeclla cu hrarro inirovenos

hot6rClt caIre atfP\1l_' st~ IITrQI0&c;,e&PlOftldull" ~i sucombo lela I prinde~. contirrnol ln CJ ~fop; , tu sle ulteriooro de caire podvrorul zone! uvfuld. ,CQ IClsistenl un muncher fores~er speclolizot In

drui~ Ipopulof ,drujbi;<;,·J. Nt! '10 S po-

l/esfeb wrm6toare 8e. bozeoz~ pe feqlfji ' ,

chlor dod'i ele nu s-ou intomploll!'1Cel.1D.~ir~ .. rul esle sigur ~i na a~teopi5 cu broleledesch se Ice <:;> curso de onlmole], Atel'\1ie!!!

Ce s-a Intamplat

Prin anul de gratiI"2{)34, cereelolo Ii de 10 fnsillulu' Astronomic au observot Ia conste-

Ia.nuarie 2002

taveo ~9de eni), Arn9HSchw('Jrzt;lrii:l~s~se

uito !,,~~rmjnotor 2 ( il. ~Ive

pl6JJge6 co n-ore 1/0 uite fa

mere 190 onil,jean·. 01 se inloilcose cu Via, '9r-o 175 aoit ojO cO!limeni 0u'O (lVut ce foee., Camala Q "c.Q;l:pl; d¢1 ~a [upl In mUfte buco] csi-· re s-ou rOSp~I1dil p!%i~~ot p~' p¢rp6nt. Din bu, c.a!i au 18$it' nt$le sport, din sp0r.i ou.je~it ni>ile j:il'5i!'ll"ljeni care ou irtceputsa i~feO!ez;e' oomBh;r lotol nevinol/o'!i col ~tYrnoyotit- Se inAgedtJ in ceofc humonoidului oupo Core ~r§oGna respec;tp,.lh~~vel'leCli ullJEl'1 de zo~[ljii;) ~i Clcjiano 10 t;6rmlj-1~a omchnl;)ioulvi, Ntr:rtenl n-o $tiut de treobe oslo, dar 10 IJn mamen!,dal au rnce-

put so' ocrnerii 111 ctmdiVi,mi;sfertoase.

19tul a ciilWin.at cu pierderea la@ofUrii cu Un c€.lltru de sercelore cote /peee experimente

yU ~im}l9ticji piijanienF!@_uvernul ~tiq, GO orice ' , ,n core sere~~ctal. A disp,(l(ut,

. ~i tdn:lIsa sa investigh92ie~llor OJ>O ~n!li

cond-nu 5-{J mol putul. in oce!;te condipi, Guvernul P cieql 0 trUflG specioJl6 clJsc;opul de (;l obline jnf0rjTIo~i despre intiu~l-drn spoliu $i pel'f-

lru exterminoreo \;~Lotlnfedatj_ Nci infli tu rn seeno CQ soldot in a~~_q eehipCl de (nterven!ie,

Dupt':'l GLHnSUno povest - este un fPS. Co ~l calegG , 0 dombin0ti€ infra Delto Force, Operenon Plashpoint, Quoke ~i allele. Tn gene~a1"ro!siunile iR cere e~ti trimis -se oJesf~OOfa In ~mp desehis; co 'n·OE;~iq, Hen Fhsh~oinl,InSQ nullpse c nlei cef~ de interio[,'c()lln Holf life, qe exernplu. Penlro necqre rII1isi",f\~ in porie, e'?ti trimis 1mWfeii.JfJa q \II,') .~~ chipier,ull bot. pe core ilp'~lalege din r-o 1iste. Nu IroltlJj ocest lueru cu s p.;:rfieJolifote. FieC1)re

Tips & Tricks

1. Mediul me un elect foqrte eMdent de .13.G-Qperire". FoIDs1li tufi$lJri, _arbori, stand.~ I1U ve] fi observe]. Doco nu, occperuec a vo efec uo pomontul.

2. Folosf mull sniper-ul. E,ie extrem de omuzant scH e:-<:ectlloti pe infectali de 10 disteno. a merita, memo lorde lnfecto] ostazi ~i mainelll

3. CORdlrageti, lncerce] sp fGla~iti loslo de "crouch· deoorece OCJJroteJ_ea ae$e ssrnnificeliv. in coz contrcr, vo cre~te ocuratej.etl

·4. Cel moi more zgomorMace shotg~rHlL ior eel moi rnie, coeehipierul ccnd incO¢e0z6. 5. Folosind teste "use", pute] marco Iraseul pe Cafe sa ill/rmez" {aeneta. Alenlle te corsele oeriene de pas£Jgeri!

6. Folosi!i horta, ol~el nu 0 salermfna~

, pre.o usor, Docd nu aveti haria, inllebo)l co nu enid 0 ru$1ne.

7. Deco doriji s6 vede/i ce vede portensrul in multlployer, ecrivo] "HUDsy~tem".

lanuarie 2002

www.leve1.ro

rului este sl,!rpr1nz:Otor. i.c<')l'Id te ur-

., 1 ill;

rneozc Tndeaproope, ool16'oproope lot ee {{lSi.

DaCo tnsO opere 0 tir)f<1i trodtv(), reqcJiQneo~1'5 tu a vllez ~ dernnode il1vldiot, lor re;::ultotefe

chete, care ,si4nleletf!jv.orun£ofe Qii,neo cle par(,fa cercetotorf Ie-au rte:duJ, oso, d~n neatenrie. din buzunor, Probebil ososunt cefQetatorii din ziuo de ozi,

Ceeo ce om 9u~tot cu ceo rnoi more ~Iocere sunl lipurile de urme. Este de fopj 0 singura arh'li:':l core-ere un sislem rotollv prin Gore 56 Iron~1or,mi) in orme5 (;JUlGmat/) .. ~pI9un, arma cu I05fl(,,5niper. arullfJGlIor de ro€h~l"f Qf1JAi;ata( de rn ine ~i ahele, ronts daleje Gk' si#em ~e;zllorT!. GamodeJb.rrrj/l: de ocesfHp

Tips & Tricks

8_ Seringo verdevo d6 10% sa notate, 9i va ia 9% dOCG e oslsterrlo medlcolo 10- nara.

9. B~z:um1riF li1o~ii cu butonul de .secen~ dory" sou cu losla "use"., p_e,nlru munilie, Serlngi ~i allele. Kit! uijo~ pozele de familie ~i banii din caplu;;e€llo.

10. In single-player, bagati-va coechipierul lo lnotnlore. Rezisto ~ trog~ bins. Moi rou dace) .00 de bere.

11. Nu uitali sCrv5 e~h!potilo introreln rnlsiune. Avefi arrne, ormuri, rechele, serin,gi, mine, et¢-.GriiQ lo lirnitCiJ de greulate_ Minele e'hine 50 Ie duct"! paitenerul. Nll'se 9tie nidoclato ...

12. Nu UifoJiI Aveji hologrome, un sislem de invtzll{ililpte ~i olle aslfef clelucruri care opor pe porcursul mlshmilor. Ei nu.

13 _ FolosiF .Rechargers". Se gasesc in onurnite locur1. Va erose sanolatea 10 100%. , Viola voostro corneezo (penlru ei, di~ nou nu ... )

14. Demo-uJ jD€Ului ilgQsiti pe CD-u!

LtVEl.dln IIJ~a nqietnbrje (ocala nu ~e blo(l:heoz:O ... tJ~a.deql

15. Solvojlcu f9 ~I incorctlti CU PI O.

SQU invers ....

Aile lips&Jricbgosili pe sire ul oficiallnu 01 meu, 01 iocullJil

sCum seinhIlmpl6

inainte;~e Ioote, trebuie SA pfl$Cizez co jocol a faS! produscler oceeosi ecmjjlo core a dol nG1$!e' T tQSSQGK1;,~fiGa esle deosebiffJ, awl detalITlor !iirid~lJsaproape 10

• obsurd. kH~(j e foriEl!!l, zidurile sun!ziduri, Ism. u' epltel\ ,tex~rl!~ {iind exce-

lente. $i unc! slob est!); <:!pa, cere Drot5

groaznic.R'ezoi u!iQ poole IT s.etat~ rona to 128Qx 1 @2!!1'l~jdLspune de un sl;:fem de les-

• mre crI fratrfeT-ole-ului (nu,preo verid'lc,{jOTuJ.til)~ Problemo. esle co peJlltiJ><9 beneflciod£n plin de colit&t~ grofice, Ie. de sislern -5ul'1t

.. '1!om rnori, lu~1, nJleozo '

multurniloqi p!3J.S~$femele cblsrunte, lor flive.fvJ gro~c eots aCIZa,ptobiLjo¢bt$l;te un PIc

10 fel de fapade ~c ~i opohennk Qric:e Icwllura fn cop esie cal se paole de lejq1~ $1 nu IO{)Q lac de otitudini gell Serious Slam t~cortlteteQ 10 lragete o oponerjilor esle corn exogerofal_ AI!J,I nu exceleozo, dor folO'se~e un siSlerrf foolie eficient ~i anume oc;el~ ef':surtelti!lor orientate 111 mediul virfuol. Deco Ilogi inlHm cnumitloc, cu sigurcmiCI vei-otroqe ci:rlfer iine pe to}i cei

prezenti Tn zono, in~Ghi;nb, ciqco fobse~ti sn'iper-uL_aponenji~dEWli1 dezOfloot(l11 ~istri@,ifl dis peretti ,Where or,elhey,\l Where ore they. snoalihS. from? I se.el;!~lP)nB": cu un accent rl)seSCd~rrll'1 de In\l~i(Jt chior doco se Pf~', supune-I'=o cei impli~~,i 1>lIrlt rezic1entl U,b.'Pr{ b~bJl cgpr.Qdllcatorii nu ou consideror ~aqn9,~ez,e:ni~te omeliooni pe):j!f~di9Iog D6cQ, In Tii11'P c~ el'%'higa tele sub~ni9le mal sus ~i unujqirltre ~lfipilne nHerelHeT<qI

'reoom~f1~ ~jnG¢! " bIT] bOl!i qf~,~C'

'$0 lie bine. Ate e 10 fOfTQe:Je<'le

extrotereshe cere Stlflf reRrezenklltec,de poIOnjel1i rnoi mid ~i p,Qionjeni fli(Jl morl Ge.imi;c( 5e mi;;Ci:O fOO$'Ji:!pede ~i sor, iQf~'~i f11Qri j{og

Di!iffloultor Oferlont

I rlleractive Best Distribution tel. 01-3455505

~ReView

9. DaniEl Amokachi (Rushden)

Daniel Amokachl, ce~1 mal rublt Jucator al echipei

Champio hip Manager 2001/2002

Jocul pe a cdrui cutie or trebui sa scrie.Atenjiel Creeozd dependentd,

N' 0, dragii rnosulel, dopo cum v-orr prom is eu 06teva luni 1~ urma, 0 sosu momentul sa va imparto~ese 0 po-

vesre interesonlo despre mine $1 un [oc ce se nurnesre Champil;>llship Manager Season 200 1/2002 Sou mai bine va povestesc numai despre [oc, fiindeo de mine cred co v·ali scfurot deja.

Championship Mona.ger Season 2001/ 2002 este produs tot de Sports Interactive, distribuii tot de Eidos Interactive ~i esle in mare ocelcsi [oc, cel purin pan6 1"1 oporljo Championship Manoger 4, core promite so schimbe a serie de lucrurt ITlalore. Deco ali cl if prezentoreo mea de aeum doua numere, deja or trebui 50 §titi co pe lislo de irnbunoioiiri 10 more clnste se oflo noul slstern de tronsferuri impus de FIrA lncepond cu luna septembrie,

precum ~i douo elements noi de gomeploy:

Fog ofWor;;i Compare Players.

Ce e nou ?i bine

Dupo aproape douc luni de lesle §i nervi vorsali pe biota tasloturo pol spune cu mono

pe inrma co maioritated imbunatatirilor aduse de neue versiune Championship Manager sun! un pas in directio buno. Comentarlul meciulul 5-0 Imbagalit cu catevo fraze care ojuta 5Q ne faeem 0 idee mai elora despre ,ituoj1o din Iereno Sa vp dau ~i colevo exemple suqeslive:

• Player X wins everything in the air todov", referindu-se Ia un funda~ core domino outorilor duelurile oeriene In eoreul propriu sau .Ploysr X is roaming freely from the midfield", otenjioncndute osupro incurslunllor extrem de periculoase

Tarkan Mustafa - Alf IngE Haaland

Norveglanul ca§tiga disputa fara drept de apel.

lanuarie ,2002

ale vreunui miiloca~ olensiv, ignmat de ope rareo la. Jueotolii de banda, funda~i sou orlpl, au devenit mull mai utili echipel. Cel care OlJ [ucot ~i versiunlls ontertoore i~i cmlntesc probobil cu muito ciudo de taeticile concentrate pe zona cerurolo core oveou mereu co;;tig de couzo in folo celor deschise spre AOTIcuri.

Dintre foote modifiearile, douo ies In evidenIO. Fog oiW.cr este un etement ol joculul care asounde ocum calilajile jucd,torilor In lncercorea de a redo co! rnoi reolist nlvelul de cuno~linte 01 rnonogerului OSllpm [olbclislilor. Astfel. un manager de divizie inferioora en· glezo vo cunocste looteolributele jucotorilor din divizio sa ~i probobil a cororvo [ucotori celebri, dar hobar nu VQ oveo cum se comporta un [ucotor din compionatul Sponiei sou cel alBraziliei. De~i este una dintre adi~ile eele

Tactlca buna cAlitiga meclul greu.

www.level.ro

Ma gi!l.ndeam sa-i aduc un prieten 11.11 Amokachl.

mai cpreciote, a reusit so ridice cotevo comertarii neplocutein speciol osupra modului in core "decide" ce atribute s6 oscundo, ASffel, o oscunde colit61ile ofensive ale unui otocont, 16- sond vizibile In schimb calitarile defensive ole oceslula, esre una dinfre situatiile rieploclJte ere€lIe de acest sistem, Acesl inconvenient esle oricum elimino! rapid prin trimilereo scouts-liar 10 munca, sou prln simple dezoctivore a opliunii Fog of War 10 inceputul unui joe nou,

Foorle ulil6lns5 ml so perut opnuneo cu ajutoru! cDeeio pol fi comporondoi juca/orl_ Eo 0 fast conceputc coo metoda cafe sa te aiule sO de-

cizi carui jueGtor II vei oearda sense de 0 juco in primii 11, mol ales Tn cczul a doi iucalori de volori apropiate ce revendicc ocelo~ post Tn echip6_ inso eu am gasil ocscsto opjune muh mol uftla pentru a decide ce rol sa otribui Tn echipo unui jucator polivolenl, deoarece in oceoslo fereoslra poli so vezi nu nurno' doca e moi bun decat un eoleg deol sOu, dar ~i pe ce posluri sa simte el eel mai bine_

___ insli nu§1 in teren

Review'"

Ce e vechi si raU

Din nefericire, ocesl nou .updote" nu GI reusif sO repore cotevo din morile bube ale [ocului si in contlnuo:e om ramm cu speronto co cstc se va int6mplo in eM 4_ Aslfel, ve]] vedeo co esle foorle greu sO angajati scouts noi ~i com loli membrli stafF-ului rehnic dorilori so Ii se cloture vor ave a activo Ie door opliunile de anlrenor sou manager odionct 9i co SCI tree 00- recum rapid ~i prin restul .neplccerllor" am sa Ie omintesc swccint_ 0 more problema aromas in contnuore forma fonlas~co a unor [ucctor' oportnond unor echipe slobs tocrnoi in meciul pe core-l [ecce lrnpofrivo to ~i orntntesc olcitn spedol porlorii ~i otocanjii. Ace~ti jucolorl prirnesc collhcotlve Tn [urul nolei 5, dar de fiecare data carld [ecce impotriva 10 devin subll superjucolori. Portoni opera in situatli lrrcrediblle, cOtecdoto chlnr ~i 20 de ~uturi pe rneci, in limp ce un otoccnt core pe durata intregului complonct nu a fast in store sa inscrie nici un gal reuseste intr-un mod miroculos so lnscrie lmpotriva to vree trei. La ccesteo S6 adougo [cnrosilco eficocitote a jocului echipelor eonduse de AI. Din trei ~ujuri pe spojul pefili itt vor lnscrie eu siguronja doua 901UI1. Toote ocestea 10 un loc au co efed a crestere total nereollstd a dificuhaJii portidelor jucale in compania unor eehipe extrem de slcbe, $1 oici se olinge un oIt subiect dellcer, Cu oceecsi echipo ~i oceeosi toctlco

Cl1 care oi objinlft a vlctorle rasun6toore tmpotrivo uneio dintre cele mai tori eehipe ole rnomenlului, iii este aproope lmposibrl so c6~ti9i un meci lmpofriva unei echipe de divizie inferioarO. Mai mull deceil alat, 'ocecstc eehlpo vo veni

pe lerenul tau ~i Ie vc zdrobi cu un neverosimil 4-0 sou 5-0_

Toole ocesteo se pelrec ps fondul nenumorotelor ~llturi expediote de jueotorii toi care fie sunt oporore miroculos, fie lovese bora (de parco otoconjt or tinti in mad intentional oceo bucata de lernn]. Co so nu moi ominlesc exosperantele rotari in stluo!ii une-lo-unu cu

§i am reusit,

portorul ln core. ur atacont, oricot de slob or Ii, are de oblcel prima ;;onscl.

Vo fi SOU nu va fi?

De$i esla faro drept de opel eel moi bun mqnoger de fotbol existent pe pia to, Cbompionship Manager mai are inca de rezoivo! 0 mullime de .hlbe". Singurul core 0 rnai poote face in ocsst moment este Championship Manager 4, a corul lortsore esle a~teptot6 caIre sf6r~itul ontJlui viitor.

Claude

Gen Prcducotor Distribuitor Oferlant

Sports Interactive Eldoe lnteroctlve Monosit Conlmpex tel. 01·3302375 PI! 350 MHz

64 Mb

Procesor Memorie RAM

Aceeltyore 3D' N u

LEVEL Nota Review

Grolico SUhet Gameplay Feeling Multiployer

17/20 12/15 24/30 G5(05 15/20 08/10

lanuarie 2002 El •••

A

I ntolaeOL'na m-orn inlre;bof oore ce este mol

pfacut, sO construie§li sou sCi dorai'? Cred

, co depj~de de lie8are, -Personal, rmfptace 10 nebunie so consrulese. Dor totu~i. nimic nu sa

campara cu sQtisfac!fa satqnico pe care 0 om ccnd im; dlst~ug opere !qprapo de ceMtile de zopcdc]. Pro6obil eslecevc IEl9Gl1Gle neru:o noostrn urnono, pe core cu greu 11&0 putem refula. Asto FIe duee loo alta intrebare: ncturo' noastra urnonc este una aX<:l!a pe de}11entul construcnv s-ou distructiv:? Tinond ca~t de niveluJ. 10 Cafe am ojuns in decursde door c6tevo m~ len ii, sunfem tentoli 56 credem c~ SUiW~[llln g9' nere a civiliz.orie canstructiva. Dar 50 ne gandim: cum om ojuns sCi consfruira, sou'rnol excct care sun! motivele pentru core conslruiin? Ras· punsul este slmplu: mofvele SUl'lt le"gote de- ouiooporore. Adico, inifiol s-a limilot 10 aparore

de elemenlete- naturale, de 10 fenorrrene almosferice pana 10 ornrnole. Apoi, co urrnore.o-dorintelor expansioniste ole unoro legale de rnofive 99'n hrano IImitata, de cei care otentou 10 bucoto noostrs de pamOn!. Deei, dezvaltorea pe pion construcliv 0 fos! determinoto door de nevoie ji nu de natura urnono. Legal de porteo distruclivCJ, omul a avul lntoldecuno 0 plocers scdico in a face prof ~i landari tot ceeo ce au consrruit allii. Adiea, ok, inteleg co- onmci cono cuceresn un costal so-i pui 10 respect sou moi rau, 10 zrd, pe 1'Oli eel irnplico] in rez.istenJo, dar de ce trebuie so dararni lotul ~i opoi sO tragi

cu plugul pesie? Construcllo respecfjvei o~ezori a necesllct un elctt pe toate pia .. nurile, elort cere do co-I st:uipi efporfe poslbil co dupo oceeo s5 calci in aI. ~i a so 18 eosre ~i pe linBr alto mun:, ca, olte distractrs. ~i ocurri, 1n ;;:ile-

.le nDo~tre,~l.Intem m6ri rrde

ceeQ. ce ern eonslruit, Dar

mol obiflr §i moi eprsc'of sunt cei core se lauda cu ce au stricol. A$o eo e foarte posibil co cmul lui N[etzsche (fllozof core a ovonscl ldeeo de supro-om, oddS omul este propriul sOu zeu) so fie unul mental conslruit dtsfrucnv ~i apoi consfrudiv, de nevote .. ,

Un joe destul de realist

Cu rugamlnteo sincera de c-mi StU20 el,,cubratiile filozofice, cred co e lirnpul so-rn] motivez introducerea. Stronghold este gen ul de joe core indeomno 10 cezvoltcreo lalurli eonsrucnve. Nu am fQs! niciodQlo preo posionot de istorie, In3a om ovut Q cdevoroto fosci. nofie fefo de ceto~, castele ~i, evident, csedil Vizitono ostfel de rnohurnerre orhileclurole ba$lin0§8 co Celeteo Neorojului, Costelul de 10 Hunedoara, CE'lioteo Sucevei, Caslelul Bran, Cetoteo R6~novului, Celotea Dei(.ei?I a1lelf,l, am fast deossblt t!B"lmpresionot de 5'1lul de

co n srr p ctie : mensiunl, feextroordirior de

relativ reslronse co elireslrefcerte micl, zidlJr1 9r0059; locollzcle inOiliml,odunate,

osediu necesno dill parleo osediotorului un mare volum de forlo $i a contitate more de come de run. Totu~i, -iii cel 0500101, probobll, era sub imperiul unel rncrl Irustrl:5rl couzoto in prlmul rand de foptul co nu aveo unde so Fuga. Protectia oferita- de cetate imprellna cu njvel~1 de !rustrcre faceo co ostlel de edifidi sa fie uneari lrnposlbil de cucerit. Sunt cunoscule mulle cczurl in i~torie cond 0 mona de oornenl au rell~it so tina piepl unej intreal orrncte, core a !rebuit lntr-un tcaiu sa fQCO pace Ivezi Soblerzkl ~i romcnf sou Consfontinapoiul, core a lost cucerlt din tcmpenie - zic unill. Aceostc idee eote deosebit de bine oplicoto in Stronghold. pe porteo milifora. Alunci condili callstfuie~tj costslul trebuie sa ai mare grilo unde ~i I!:UmII b~ezi. Do'c1S. e construil pe un niliei mai tnolt ol rellefului. e rnoi user de apar<1t. Cu cal

lntotdeeunn pe ingr6m:6dite, uneori totul fiind daferminat

·chidr sulocootc;!, peposireo-

bllitoteo unui otec, Este a litole faRNI ca, in oserneneo G'Qndi[ii, un.

de OPal ore, eonillafeo de smoolo prciduso 91, blnelnleles. grosimea zidurllor. Apoi, cu cot a! mai multi crcosi, cu atat es . mai ovontojot. Dar IlU uiloli de pikernen. La un moment dol, tot a sa 5e inlomple co ;;e:mJul cu opo so (ie umplul ;;i olunci ei suni eei GPrelt 'lor impiedi~o pe dusman so escclcdeze'ztdurtle. Daeo pute!i. Fne!i cCiriva CavoleIi care sa alace rapid Irebuchetele ~i colcputele, ceoorece area?!! s',int lolol lnolenslvi penlru ele, Tattil esle re.spectdtin ocest joc oproape so 10 corte.

Componenta militara

[ocul este imparjitin moi moho componerus.

Uno este militora, iar c;eclollo, econornlco. Corn

mulre, multe mlsiunl, osedn tstorice celebresi Invazii insplrote din linlo [oculul. Acum, campania miliiofo ore povesleo el. Un tinut locolizol ole m pore I ;;1 as-polio I a fost pentru a Ivnga peliooda de timp condus de un singur rege bun, foorle opreciol de locuitori. Dar 10 un momenl dot,o mana de cQmploti~ti Obi reusit sa-I ucida pe regele cu pridno ~i au importit oeel finut in polru provincil conduse de potru nobili, sou.mol piJUn A"Qbill, poreditl de popor The Rot, The Snak-e. The Pig ~i The Wolf Trecond peste ale- 90rio.o ptllru dinlre caracteristicile negative posibile ale personollto ii uflui om, fiecare ore propria lui legendo OSUpiO originii }i rnodului in core au oiuns so dornneosco osupro tinulului respectiv. Acesle lucruri Ie vei oRa pe porcursul rnislunilor din corr ponle. In connnuore, iu e~ti reprezentot de un tanar plln de potential, fiu 01 ex-regelui care lrnpreuno cu doi dinlre fo~tii oornenl de In credere oi tajalui sou au pornil a revolt6 eu scopul de (;I unificfl regatul. Aceste douD persono]e au personolil6fi complet dife· rite, unul este genera lui core consldero co tolul poote Ii rezolvct doar prin confruntare orrnoto, ior ce161011 esle mal prudenl ~i or vrea so se rezolve totul pe cal omiabile. Cal omiabile ins6 nu exisf<\ OlD co singuro poslbill ate romone eonfruntarea orrnoto. Generolul preid conducereo penlru 0 per'oodo, dupe core vei 0iunge

sa-i iei locul ~i sa dud campania mai deports. Astfe!' eel ponu lorzi vorf eliminoji pe rond $i P<l porcursul 0 foarte rnulte misiuni. Misiunile sunt destul de grele, pe .normol" uneorl oproape irnposibile. Totvl depinde de iccnce }I stro ego pe core 0 odop], de modul cum te operi, deoarece de eels moi mults orl vei fi in posturo celui core cuceresle teritorii prin a se oporo (un pic cludm],

Moi mvlt.,

Campania militora cuprinde, totusi, ~i a cornponenro eccnorruco, adico e nevoie de resurse [lernn, piotro) ~i de hrana. Hrano se poole objne pe mai multo col, din erestereo on.mclelor (aid voci] pentru bronze, culturi de gr6u pentru paine, cuhuri de hamei pentru bere ~I din vCin6100re. De osemeneo e foorle important graduf de mulfumire Q populcjel care se inlre)II1e pe mol multe col (ve2!i Componenlo economical. principaiul factor fiind conutoteo de hrono, Pdrerea meo ese co ocecso cornponent6 rnllitoro este ceo moi blne realizota ~I ofero cele moi rnulte 50li5foclii. La acest nivei se vede cine ore eel mai elicient costel ~i cine [olosesis ceo moi eliciento loelicc de oporore sou otoc. In ceea ce prlvsste partea sirict leh· nidi, exislo unele dezcvontc]e determinate de foplul co joeuleste a totu~i combmope de 9e-

nuri, cevo inlre Zeus ~iAge of ttflpire$. Connolul unitC:\IiIor..esie destul de glebi; de mulls 0r1 este _qproo pe lmposi bii.sa dezvolji 0 loeff:cn c.,Qt de cd'll inlefigento_ Pan Ecce imp@rijrea pe unitali if] modul obi)nUill Cfrl r nurnor], dar oceosto 59 plerds·daco oJ3oi selecrezi darn lin em. Tolu~t Ie f:!oti folosi de dGsietJl de!h:llu.dic prln core selectezi foote unitatile de ocelosi Iel Alt cbzovantal arfi determinal ~i de lapful @o, pe 0 horli:J, inoRiicii vor veoi 'jntold~ouno din ooelcsi poncr, ceeo ce i-or' puleo [oee pe unil sa ccesidere ca or Hmoi u~r1J) te open. Dar nu e ehior o~o_ Ace~!i ctocctori all rolentul exttaordinerdeo ~li If)toldeolJoo uncle este moi slcbe mnslitutio zrdurllcr tole, 0$0 ci;l 0 porte din unita!i vor olaco rrontal fbarte p',U)erniC penlru o"r atroge'atentio, jar olte[e val veni u~urel ~j neVQz{Jte ~ vor

sparge zidulin 0110 porte fO!TI sO observi, ceeo eva eluce-Ie ucidereo Lordului ctlste!ului lou, echivolent eu infrongereo. Din oceoslo perspeGtiva, eu TI dau AI-ulul 0 nota foorremare, mol

ales co uneori !acticile pe COle Ie odopto sunl ulrnltcore [pe niveluri incite, peste "norman. In oioro cornpcniel, lotul rnai deJa ~i posibilitolea experirnenlorii unor osedii celel1re din ambele perspective (operator sou alocont). CetO~le sunt goto construile ~i lnceorcc so imite cot mai excel odevoru] lsloric, Merila sa incerccjil

Componenta econornicd

... esie olc61uit6 tot dintr-o compcn'e olaturi de care of era posibilltcleo unor scenorii predefinite ~i cso-zlsul ..freecbuilding". Carnpania este 0leoluil6 dinlr-o serie de misiuni in care Irebuie sa lndeplinesf 0 serie de obiecfive precise: de 10 a oduna 0 cantilate fix6 de br6nzo, come, paine sou bere pentru un mare dineu legal panola 0 suprov'elui unui on greu in candijiile in care trebule platH un tribut periodic. in os~el de ccndilil, eel mal important lucru esre gradul de mulNmire a populojlel, pentru a menline nivelul forlei de munco. Daco ccccsro rnu1tumire scade, populojc va pleco tncet lncel fi veti ramona sing uri

so va vede] de cetote. Spre decseb.re de cornponento rnilitoro, aiei este mull mol greu sa rnentlne]i un nivel efident cl populctiei 0 serie de foctori exlerlorl, oleotorl. intervin ~i vo zadarnicesc plcnurile. Astfel de foctori sun! ur~i ~I hoile de lupi care va decimeazq populojto,

boh core scad rnullumireo foarte mull, gandoci ~j lepuri care vo distrug cuhurtle, secete ~i

allele. Pentru. a vo opere de lupi eve] nevore de 0 garnizoano mica pentru core, binein)eles, vo' lrebuie our. AWful!l pute] obtlne p.rin comer! In cozul in core oveti prea mull dlntrvr prod us (ror se lntamplo) sou prin toxe care-scad

drastic nivelul de multumlre Nivelul de mullum~ re 0 populojiei se poote cre~te prin mol multe rnodalit~tj. Astfel, censtrulnd copele sou biserici, prin converfire, populcjk; elevlne mult\Jmilo cu

Unita~i de bad un anumil nivel. Alte metode or fi dublareo rotular de rnencore sou cnior rniluireo eu a onurnito sumg de bani. Mo.i existo bodegile core sunt deosebit de ehclente, dar scad forlo de munc1i $i conntoteo de recro] peniru

crrnoto, deoorece cre;>!e coeficlentul de belivi din celote. 0 modali!ale altemaliva SlJnl.Luerurile bune". care pot duee 10 muljurnire prln slofui, grodinl eu Aori, porcuri ~i ..Lucfurile refe" core cresc coeiicienlul de frico prin capete infipte-n pori, sp6nzurofori. rnese de sccrihciu, mid ghilolrne, core ~i ele vor creste moltumirec (.Bine ca·s3n viola inca!! I"J.ln oceste c_ondijii, ndministrareo micului dOmel1iQ nIJm.oi ~ste un Iuclu diior ota! de usor, ci devinechior deosebit de solicitorf, Seenoriileurmeazo 'Qcelea~r principil, ior free-buldingyl asts a modolilole plOcuta de o cleo 9 cerate f>uper-prospero foro sftesu[ weumJi oblsctiv ge ojjn!i' .

Jocul are cucerrinrdlne a serle de probleme de lrnplernenlnre, dar, per onsomblu, este foarte bun. lo ccest lucru contrlouie foarte mulle aspecte, W[lele deQsebil de evidente, allele door omonurre core uneorl 58 dovedesc foorle imporlonte. De 10 inceput am Iost deosebtt de impresionol de coloana sonora core esre, nici moi mult nici moi putin, divino. Ambion!o sonora specifiea nalurolO si deosebit de redista, dublata de 0 muzici'i mai mull decor potrivila, te fac so uiji de viora, de copii, de sojie, de ciorbo de pe foe, de prelul huilei, de ansomblul lolclorlc .(r6110", de unghiile core

au crescul prea moris] de mOfreold. Co gro.".,~;>-"", .. fico, proouccrorii oiJ exogerat un pic cu nivelul detaliilor, dar in sens pozitiv, Dupa ce ol GOnstruit ferme, mine, brutCSrit, rnori, berarii, tncepe

o viefmuiolo spedfic6 ideii noostre de Ev Mediu in core fiecore ~ie exael ce ore de foeul. AI pestblllrotec 60 observi ce 58 intomplo In fiecore dCtdire in porte, poji veded cum brutorul 10 fain6 din soc, pr~paro oleotul, rt

lEVEL Date tehnice

oke 2 Inferactive P1I300 MHz

64 MB

Nota Review

Gamepfay Feeling Storyhne Multiplayer lrnpresle

ON-LINE godgames.stronghold.com

.... -

Stanl . Qdlio... _ .

pune la ccpt, scoots poinile din cuptor ~i opot Ie oute 10 granar, apollo cortaro de plotro, cum se scot bucorile de piotro cu 0 macoro rudlmentar<Ue cicplesc ~i opel Ie duc ell boii 10 stockpile Arncnuntele de ocest gen dou foorte multo euloore ~i de multe ori uiti ce oi de f6c.u.t pennu co prjve~li 10 omule!ii aceia deos!;lblt de ccupof ~ energid. lupro este Iosct nan1a - catapulte care )reg de porco se grobesc sa lermine 0 data, trebuehete core rezislo pana fa dtsperore, ornulef ell seari de osoll core fug co opucojli spre zidurile eetopi dupa ce, bineinleles, plkemenll au astupot ~onrul cu opo, feutoni care de cblo se mi~ca sub greutotea orrnunlor ~i dai in ei coon stanco ~i deosupro lulu for un zgomot osu rzltor de arme, dadiri core cedeczo, zldur! ce cad, urlere de durere .~i de atoe, :z;gomotele a sute de sogeti core lole oerul. Door mirosul bi'ifc:>liei hpseste,

Gomeploy-ol esre destul de bun, inlerfojo fiind bonolo. Proctic. nici mocor nu oi nevoie de tutorial. Co so nu uit, 0 so vO pavesfesc un pic oespre edilorul de har)l, core are doua olterno tive: cu a conmote fix6 de resurse poti 50 con- 5truie~ti un costel, sa-I dolezi cu uniti:itl ~i apoi sa iIi provoci prietenn sa-I osedteze §i sa-I cuce reascCi, sou po] sa conslruiesti for(j re5tri§ti penlru a creo ceo mol Irumooso cetate care 0

exisrot vreodoro. Editorul de harti benehctczo de un cmonunt cbsolut origiflol - este iucobil in limpul editOrii. Doc6 nu ma crede], incerca)i. in hrnp ce lucrezi 10 horto, pune 10 un lac ursi, lupi, ccprlocre $i unite] ~i a s6 vezi ce se int6mplo. JaGul are ~i multiployer, core poote fi in onumile condijil chior lnterescnt. TeoreticsuporlO pono 10 8 JUGalori simulton, in&o hCi.rjile nu sun! faorte mort, eeeo ce duee 10 lrnpresio de inghesuiala_

Conduzie

La final pot spune co Sfronghold este unul

dl n lr e eele mai bUM [ocuri de slrotegie pe core am avut sonso 50 Ie [oc de 10 Heroes of Mighl and

Magic pana ocum, probobil aproape 'superior in anumite moments lui Age of Empires ~i lUI Shogun: Total War. Faptul co mai opar ostfel de [ocuri ma bucurc

laarte mull ;;i, co ~i voi, ostepl cu nesobdore Heroes IV lntotdeauna ornul vreo rno' rnult, nu-i a~a?

Concurente Ie Grand Prix 3 in varianta Ubi Soft

, ~

PU1ini producotorl sa mai Incurnelo 56 iht_re pe lerenul Formulei 1, mol ales dupa ce Grand Prix 3 a devenit liderul de necon-

testot 01 acestui gen. lata co Ubi Soft Entertainment a gasit de cuviin!o c6 lucrurie nu moi pot so rorncne chior osc ~i s-o hotarat sa lonseze un simulator de Formula 1 in ocest on. n Racing Championship nu esle prune [or lncercore. A moi exislat un F 1 Racing 1997 ~i Monaco Grand Prix 2 Rocing Strnulonon. Prin acele vremurl, F1 Racing era un compelitor serios pentru Grand Prix 2. Hordejl so vedern docc [ocul pe Cafe lou lonsot in 2001 poate concuro tU GP 3.

Plusuri ~i minusuri

Tn primul r6nd veli fi plocut su rprln~1 de grafica ocestoi ioe. T roseele sunt excelent reollzote, producotorii folosind 0 tehnologie moderno (GPS) pentru imilarea traseelor originals. Astfel ve~ oveo ocazia de a merge exact prln lacurile pe care Ie parcurg ~i adevor~i pilo] de Formula I. Detaliile sunt bine subliniale, decorurile dandu-p senzoho co Ie ofli exocl in lacopile respective. E drepl co §i pentru 0 oveo deta~ile dote 10 moxirn, un orizont deschis panola distants oprecioble, 0 mo~ino parca fotogrofl016 dupd cele reole ~i tribunele pllne de oameni corete oclorno oi nevoie de un sistem pe~ormont?i nu de 0 ra~nita. Asto daca nu we!i s6 va iuco~ 10 2 folografii pe minuL

Sun! f)u$i 10 dispoz~a iucatorului loli pilotii de Formula 1 cunosce] $I care se moi aIlou 7n OJrs6 in 200 1. Firmele sun! ocelecst Un lucru imbUOJrQlor esle cO ~ pop 0I8ge pe Schumacher ~i nu ioei cu Nee' GhiJO ~ .f'ilotde Forrrulo 11 sa lrOi~I"_ DacO vo] prins un pic urechile in selarile pe core Ie putea~ loce mo~inii in GP 3, oAo~ co era 0 mico ioocO de capil pe longa ce se poole face in ocest joe. Tolul este reglabil: de 10 presiunea eauducurilor ~i tipurile ocesloro, ptll1a 10 confi1atea de benzno din rezelVor, ungmul de inclinore a oripilor, distanto de 10 sol 10 ~o5iu (opropa, !rosesle din F I RQoilg nu au

denivelori). eleroone ek, Nu cred C0 exista cevo legot de lfIQ~ino pe care sCI nu-l pop modifica. Sun! disponibile ~ inregislrorile computefizate privird modul in. core so comportcr mo~no in uhmo curse. Drept sO vi) spun, perm, un specialist, toote dotele ~i modi~cOrile pe care Ie poote face sunl 0 odevarOla inc6ntare, pentru ,0molOri" insO devin 0 povorc,

Pentru rcseele rnol lungi va trebul sa ne focem o slroleqie a pit-urilor inointe de a porni in curse, in funqie de kilometrii pe core ii ore oceosto. Va trebui sO luom in calcul conlitoteo de benzine cu core parnim ~i ceo necesoro Pl'ntru reolimentare, grodul de uzura 01 cauQucurilor ek, Ni$fe cauducuri vzotevor determina 0 maneVlabiliiate greooie, icr doeD uzuro devine critica vern avec surprizo de 0 vedea 0 odevarala coscodo de scontei in urrno mo~nii noostre. in ceeo ce prvese modul in core se camporti:i ma~no mi 58 pare CO F J reprezinl6 un poslnainte in faja lui GP 3. De?i are lot felul de srnecherii COTe Ie pol oivlo, totu$i porco nu se conduce singura co in GP:1. Daco ou e~~ un pic ctent vei avec suprizo de a te inverti eu 360 de grode intr-o clipa, lor daca uno din ron ojunge pe iorbO controlul devine mull moi difid. Mo~nile .sunt dotate eu 0 superoccelerare care lu-

Numai aiel mal ea§tiga §i Hakklnen

reozo molorul mult mai repede decat ceo normola, dor, rOlile invornndu-.se mol repede, scade aderenJO ~i opore posibilitotea pierderii controll1l~i, To)U~i, po~ sO a izbe~ de loole eele $1 tot noua vo romone.

Penlrl! co reolismul iocului so atinga, lolosi, cote moi mari decotin GP 3 exisla ~i secundele de penalizare. Doca in codrul cursei ati taiolprea rnul! troseul, olund veli primi 0 penolizQre de 10

Review

secunde pe core vo trebui sO 0 executo)i 10 pil-uri sou vi se vor odaugo 10 ~mpul hnol

Existo 0 multime' de comere din care PI}tern olege. Bordul mcslnilor este moi slob reolizal decot in GP J. Informaplle privind vitezo, tUfo!io, numorul de lure $i poznto apar pe ecrcn, lor nu pe bordul mcsinii.

~i totusi ...

Unde pierde dehnifiv F I Racing in folo GP 3 oste 10 AI. Nul cponenlilor controlof de calculator este pur ~i slrnplu prost. Parca le-ou fast deschise copeteJe §i prosno lurnata cu cislerna. Producolorii au dorit so reoltzeze concuren)i al coror corccter 56 sernene cu eei din reolitote ~i nu QU rBu;;1t deloe. Coulthard froneozo cond Ie apropii de el pona 10 100km;h co so-I depa~e~ti, in limp ce Michael Schumocher intra elecnv ln line, dup6 vorbo rornonulul.

tnca una pentru baiatu'!

.rnor cu tine de got". Ce sa rnoi zlc de Ralph Schumacher, core ror moi termin6 $i el cote 0 curse. iri vine so tonebunestl cond Ie aHi pe primulloc in ultimul fur 01 vreunei curse, 10 core oi rnuncit exernplor ln pregol!ri, calificari, incolziri etc. ~i apare nu-sliu-core nesimjit 10 ultima curbo ~i intra in tine de porca tootc viejo lUi sa leaga de faptul co tu nu lrebule sO ce?figi.

in schimb, in multiplayer aces! orncnunt 58 pierde.lnteNine 01 cevo: blocareo sislemului Isle)_ Sebah

LEVEL Oate tehnice

Tiflu

Gerr Producctor Distribuitor Oferlont

F 1 Racing Championship Simulator ae Formulc' 1 Ubi Soft Entertainment Ubi Soft Entertainment Ubi Soft RomOnla

tel. 01-2316769

p II 350 MHz

.64 MB

Gra reo Sunet Gameploy Feeling Muttiployer Impresie

12/15 ....

22/30. ~

04/05 ~.A.8O'/o ~

17/20 .

08/10 ...

ON-LINE N/A

_R~VjeW

Esezon de opoteozd pe hartHe str01te'gice

P· .entrw m~ne, tel mGI o~f~p!D! [ecde GOriVO :. . ani lncotrce, o Fm! Civi!izafjon If/' ,-

. CiVili~afion ~ Ovilizotion II ilIJO,u parMi!

nk;iodoto HDD~wl m~WI de ledoto'bporitiei ~i POI1o ostozi.$i este mal mult deC:16t pr~bobil cii shortcuf'Ul eoJfeCiviliZQ]tiol) III \10 ramj'jfte lo r£JFJ' dvllui b,'a1ut In cufe zclravene [d;;>. Q inehl pe desktop-u! meu, mulrlirnp deocurn ineolo. Sa v.a spun de teo

potC! do;! cIvllimlii clepinzond dlrect proPQrj'lollGll de cu.llurcrIT(:€sfaro.

CU~UrQe5re un numarCeiKlrode1i<te8Z0 liecore ora~ 01 fieci'irei civilizarii. Sumo €uttiJrii orcselor unei civil1zorii este culn.ro lola!i'i a clvilizaliei respective. Culture es~e produsa lntr-o onumifa'i' ccmtitote Tn hecere turo, de caIre unefe consJ"ructlj din eros, Un lemplu, o biblioleco,c uniVEHsflate, un colosseun. mlrlUnile, prodae fie· core un onumit numor de punete de cultura, ce se odouga in fiecare fum 10 c~le ocumulcte deja in limp" Cand .c;uJlur.o unul om~ def'lD;;e.~te un anumit mJrrior ( 1 00, 1000, 100001, cre$le .5.J.:Iprafaja din iuwl GrQ~~IUi CQrE! oj1lartine civilizoliei ce de~ne orcsu respecfrv.

In limp, vechtrnec o-iornltor ediffeii bee co oportullor cultura! 56 creosco, Spre exemplu, un templu vechi de c;alevo sure de oni nu vo mal educe 2 puncta de c\Jliuro (;:0 Tn momentul construcjlel sale, ci 4 puoere seu mol mulls,

Rtqctic, 10 Intoinlreo in\r-e dOUG r;:ivilizari ve-

Cultu_r.(j

AI&l Aipha Cen!Quri IjoG: p;to.dLJS lorl;ie Eiroxls] ¢Ol;;i Gal[ 10 POWer IActiVision) au infro dU5 ih [ocurtle de tip Givilizanofl Iln'elementde more uillilate - gmnlrele. Aloia d00r co ocesle 9ranite se fr()snogeometric, in fUl1cjiede numaf\.ll d~ erose ~i de plaspmenh!llor ~I£)~ilindu·se potletJ din ~eriltilril.J,:oc:upala de: Retofedvlllzo·. tie, Prif]1o mote gll'i~el!liro 0 Civilization fff est.e loplul "t'l 9rtiinife1e SUfi! flexfoils, snprc fota Pc.~-

cine S€_l vede..lmp(')rtClrlt(!lcwltufli, deci a suprtiife· Jeiqcurale de)iaoore dintf!i! oceslen, Spre el{empl~,doua @JQ§8 O~fGpioje din Givib.zafil diferi!e vor ojungs 10 un moment dol sa-~i dispute D 0 nurnita polr ajfca de I Br.eD. Cel_cu '10- ic>meQ mal more 0 cullurii a vo 9CUpO. Daf, de ~··e~t!;l 0101 de imporlgn,t sa ()CUj2llJn leritortu cq! moivmt?

Resurse naturale

Ei blr'iB, r.esurrele n:u moJ~Lrnt ce 0.11 fpsfin Civ-urtl", Qrtteri00r;~" ci mol mull cl!;oc,6f (ltP!. Ele ~wnl ocurr de trerfelufi: f%Ufsectiwnl1s, resurse s!roll:l_g)l<;e ;;1' reSurse de lux. R'ewisele_" b0ntls sunt exoct ce QU fos! ~I pona ocum: prezenta lor in rozq 0fo§ului educe un RIJJ:5 de shield·u[i, spice (flU l'f1i[illde}lie, ci9lDnel·sou corner], Tn scl'iimb. r:es'urs~le st~pte9ir;e.pe IOr1gofapiul Go aduc plu~.;;Ie s.hiek;l.~ri c:blt:G se QRo in rozo 6(o~ului. permncconslruirEmO[lUrnitor ~nlton mililate. Resursele de lux au un ral ose.manGilor rolei de luxuries din Ciy-urile C1nt~ioGJfe. Adic€I, 0 r.esursO de lux (cum or fitamlio, fIlQ'f!stdr ViflUI, pietrel" pre!iITQ~J fGlee to numowl cetatenilor ~1i'Cirl din orCl~e'5a creosc1i

a reSmsQstrolegica S<JU de lux poote fi folo5110 de foote orosele corosunt legate de eo prindrumuri 101m or veni, doco un Qro,§ este legal prin drum de Q resursa, toote orosele IegGte cu drum de m:e~f-Gro~ vor cvecncces la resurso cu priclno]. 0 Si(i9UfO resur§oSlroleS'ica sou de lux (odico 0 singuro patrot1ca ee reran ce o.ferO resurso respedivo) esle suficienta penlru 0 €iVilizD!ie. Dedi, doo'J at e palrc'ltko ell to· male, ocecsto V9 foce U1'I cnumtt numarda ee· Idteni f~[,:::ifi lnjeote 0fq~ele tole legote de eo cu drum pe uscet, pe opa sou tV [Uta aeriono.

Cu ca15Uprafajo pe core 0 ocupl e&le moi more, cu 0101 mol more este probobrhtoteo cope lerenul [au so oi mol muJle resursepe care j~ c¢lntrolezl. Dor £uprofQ)o Qcupqla de proprio ciVilizofie moiesre imporlcmlO ;.i svb 011 cspecr do co drurnul care le.ogo un ores pro·

City View, din care in Civ lit lipse~te' fereaslra' in care sa ind.ica metlvele nernuljurniril populare,

r_· ••• I!!"~I lanuarie 2002

www.level.ro

priu de 0 reSUfsa proprie trece p(j~ I'eriioriul 01- lei natii, In mornentul dedan~tii unui evsnfuol rozbo: cu nolio respecllvo, leg atlJ ro to cu resurso este int[erupto,lucru valabll.~i pe ope.

Doco oi mol multe patratere cu reserse ~tr(ltegk;e sOIJ de l\iil de oeelosi lei, cele core sunt in plus pot face obiectul comertulul.

Un lucru occentueozo mulf problemele pe core Ie poote db 0 proosta osezore in horta, chior doco oi reusit sa te plosezi in preajma unor resurse interesonte. Nu moi exislo terrolormore in Clv III, deci, de~erlul ramane desert pan6'ia capaful [ocului, Aceasto dilicultat·eeste infrucatva compensoto de uno din nurneroosele linelUri ale noului (iv. Doco defri?ezi 0 poIrotid'i de podurs din raza unui oros, oceoslo vo odougD timp de un singur turn un numor de 10 shield-uri 10 producno din ora~.ul cu pricino.

Trocuri

Diplomajio este mult imbunatCipto in Ctv 1/1, in lereosno corese deschide in momentul'in core una din civilizojii vreo so negocieze eu tine [sou tu vrei so 0 contoctezl]. se poore face orice lei de schimb. Co e;::emplu, pGr objfne

un Irala! de pace in schimbul harjii propriulul teritoriu, 0 unei resurse de lux soustrategiee, plus o anumfto sumo de boni. Sou pori obtlne contocful CtI alta civilizo!ie cunoscuto de ci¥ilizajio cu care e~fi in trotative, 7n scnimbul unui ovqn5 tehnoloq«, Sou ._. Pur ~ srnplu, toful lace obiedul cornerjului, inclusiv olianrele mili!are,oembargourile econornice sou dreptui de libera trece

prin leritoriul unei alte civillzojii.

Dupa cum se !"lople vedeo, cu di5p6:rut closicele corovone, sou freighter-ele. Negojul a capalal a dimensiune politicQ foorte importonto, ce duee 10 dependen)e reeiproce ~i formorea in limp a grupurilor de interese. Cum or veni, 1n momentul in core tu exporti 0 resurso de 16moie in sehimbul uneio de f[lde~, crescondU-ii otat tu, cat ~i po rteneru I lou com.ercial, flUmiJrul de ceto)eni feridti din oro$e, porca nu-[i'

vine so declorl r~zboi celui cu care locl un CI$lfel-de schimb. Sou, doco lu prlrnesfi, Id schimb cu altceya, cauducul nacesor pentfll aii con$trui pu~m?i morinl ~I toncurl, e limpede co la vei gam,Ji cdonc inainte de a relezo, prin declonsorec unui conjlicl, SurS0 de resurse strotegiee vitale penlru ormata to. Dar ostfel de infelegerl sunt lirnitcte In limp 10 20 de lure, dupi9 cere pot fi rupte in buno inlelegere, sou paHi connnuote ln urrno unei renegocieri.

Alitudlnea liderilorcelorlolte cNilizalii depinde Ioor e mult de bunovointo ~i flexibilJloteo de core doi dovodc in oceste ne,gocieri. ReFumri repetole sop cerert exoesive pol duee 10 deleriorarea relaJiilor diplornoftcc cu 0 onurnito civillzctie, in limp ce du~mCinil vechi se pot uito in limp piin 5chimilluri econornlce sou ;;tiilltific8 frucluoase. Aceste lucrun 'foe co ve'Cheo schema de otitudlne dill Clv, Ceo dupo care eel mai dezvoltot din lurne Qtrogea automat du;;< mania tuluror, cere se clkiu Irnpolrivc lut, sO nu mol fie tntr1J lolbll valabila, lilsand!b1Z nuonjelor ~i dcnd rcsfere unei dlncrnici diplomaticefaro precedent.

Sicone

in lunctle de forma de guvernamanl c..u.: renta. alitudineo oelicooso a ullei civiljZQ~i poo!ef! priVito diferft de proprii celclen!. in republica l'i dernosrojls, oornenil vor fl rnci pUfin di5pu~i 5.0 suporte o srore de rczboi, in limp ce in rnonorhie §i despotism unitalile mililore au chior rolul de !Jlini:;;fi populd!la [eunoscuto rnoruollew).

Probtema este co populajio 513 poote s1m~ omeninJotq de razboi [stare desctiao in joe de cuvintele "war weariness") chier {Ii pe limp de p0CE. D,QCO uljit6P proprli.se oflo in teri~orius!rDjn lara. co in!re civilizallo proprie ~i ceoldla so exiSle ocord de libera !recere, doco unltap straine stofioneoz6 pa teriloriu propriu Itotfaf,6 e,<:is!ellra unui .ocord de libero trecere], otund grilo r<izboiului c[e§le, generond ceta!eni ner,nu!jum[!i. Pe de a Ita porte, irrsltuajio in core exisla lensiuni mal vechi

Ora~ul civHizatlei cu granite ro§11 este pe cale dea se aUUura civiUza,lel verzi, din moliv,s ,culturale,

Mint/nile nu mol sunt de un singur Iej In Clv Ill. El.e se import-in doua .colegorii; Great Wonders 9i Small Wonders. D~erenl(J fundamentolo dinlre ale ~Ie oceeo co Great Wonders pot Ii GOnSiTuite de a sin.tluru civllizajie, in limp ce minunile mici pot fi conslruHe de mol m.ultre clvilizolii Ce,oiuAgia srodiul tehnologic odeevot

in prinGipiu, Greal Vvonders cu fomm corn aceleo~i CLI cele din versiunile onterioore, ~i ejecte]e lor sunt in genelol osemonotoore. :Email Wonders sun! minuni din cotegoria celor ce QU e'fect "domestic", de gospodorire a propnilor nevoi curenle, in ateasta·calegorie Intra minurri mid CO Wall Street [educe 5% dobond6 in fieeore turn

10 sumo din vistierie., eu un maxim de 50 de dClecllte"l, Battlefield Medicine [permite In lionafo~iroo 1Jnitorlor oflote pe teritoriu inamid, ehim Apollo Progrom 0 clevenit 0 minune mico, ior SDI D",fense:(J dispo.utco improvemenl in orose, regasindu·se Co a unl"o minune mica, numita Strategic MisSile Defense_

Minunile mid oduc ~I ele. puncre de culturo, ior constructio lor esle oproape-Ia lei de scurnpo sub cspecnrl slneldurtlor precum 10 miflunlle rnorl.

in!re propria civilizo~e ~i a alto rivala, senerale de ~iconari reciproce, exi~la chior PQsibilitalea co deciarl$tJrea r(\z6Dil.!lui sa sc<:1d6 pentru a vreme worweorinessul. Totust, un rozbor prea indelungol poote deveni eu cdevorat de nedorn penlru populolie, 01 carei sDporL:;e va

lntocmai ca in primul Civ, populali,. mullumita itlface palat, nu sala de tron.

lanuarie 2002

Fereas,t(a de ,schimblJri diplom,allc:o-'economice

reduce sim~tor, prin (Or~§!efea riemulfufT)ifilor.Un l!Jew iRie,ewnt est~w!>elq,cQw'Qr-weoriJ1e$s,uj Bste-mai redus otund ~Gnd e$H In dpoHlr!;i, ded nu ~u e~1i tel (J_9(eSlv,

RdztioitJl e5i;e un element de more irnpOTlonja in Civ:uri I(),genert'li, ciqr In CtWiz-offon II/ ccesrc <;o['lato-aimenslurri noi, prln eficracitoleo f~losirillui <;;0 orm;lnintpre-dipiomGltic;cl ~i pdn repelt:usiunileprClhmcte p-e CQ!e leGre csuprc e<3DliwfHei Gjvilf:Z:~!iiloi afec'tate, dor~I:osupro output-ului cultural 01 oce.stOrd.'iri timfide rozboi .prodl)c)k;!" de cultvra Q>cla'difjlor sccde IQ j~matate! lor dinomlc~ relop!lor diplomoHc8p-0ofeuriGQnd duc\3la raz~oi, pentrLl 03 nu foti pOrfeneri,i sunt (oioli, -de-1nrcredere. QennGlriii, "P"e exemplu, VOJ Ii t!'lGi fot fim~1j1 pu:~j f'ie halQie, ~i ver dluta cu tot dindd1nsul n0d~rl7n pepurd Golegibr dehort6.

Hazordul oscute

Pentru co spuneomdespfe dinomld:i .•.

Vede]i voi, resersele -Sfralegics au e prqprietat,e foort-e interesqnta: OU apor de )a'fnce~ululiocului pe Aar!p" 0 resurso strategiep devine vizib!l® pe ~ai1ti nurndi in ntomentuJ i~ core 0 onumila aes!Xlpertre ~flinlffic~ p focs necescrc. $pre .exe.mpl\j~ "Caii opor pe harIa in momenlul de'sepperirii The Wheel. Dooo nu ei oro;;ele legale prin drum Ig 0 pti!rltJTd:S:d~ teren cu cal, flU vei puteo fOG'S <5'Q[(HJe, [Qzboi, ~i ~iei JJn fel de unltale cOIGri. $1 gond1Ji-Vo co ~Ul1t mulls [esurse slroTe@ic:e: toi" ~er)G6rbuns, cavCiuc, salpe1ru, petrol, aluminiu ~i uraniw_ln plus, elepot disparea prin epuizore, ~i dpOfea tn Ellt loede pehor!6.

Do ©ritil,inlomplarii, ee guverne(JzQ rtiJsp6ndire@fesur.elar st[ote.gice pe hmto, nu ffiai eXJsf® modele p[e~}dbilije de eeZ'ieilare e vm:ii

•••• :~bl. fanu6!rie 2002

civiiizo].i. Sc;hemeiauel'Jta in urrno experisnrei acumu10te il'1 c:QllfruJ1ti'iriie repetale d-in vechile Civ'uri nu moi svnt volobile. Fiecqre Inceput de icc conTine rnorsurprlze, ce fe pot ojl)[e1 ~€w1Ji pol' B potrivnice. 'Gel mofimpc-Jl'lanf, pe 16ago recjsrnul crescut 01 unel cserneneo conceptii des-pre rnodeloreo evolu!iei urrei civITizotii, asia' fopt~1 co se as(:_uje lupto pentru resurse; insa~i taliUrreo de:o fi Q unul jur.;.alQr pe nQrtp nu mal e&te a viGlorie oi:lSti'PGICI, otlpnWfi:'H:linlncapo!a ncrao de 0 rnvinge_ Oimpotriva, ocurn rnobtlerile [ocului sunt perfeci polpcbile, ~i eonnn ill ele faomea de resurse, cee !rebuie satisfaculiJ,cu mice prej, dlplomotic; militar sou chlor cplfl,irol.

1n plus, in ajvlorvil'le ~i fapilll <;>0 11'1 Civil!sction II/ GlU apc'lrul coloniile Q}ezale pe resurse [reminiscenra a trcnspertosrelor de resurse din Alpho Csntourl]. AC8;;tea permit occesul lo r~ surse strategies sou de lux ce nu se oAa'ln interiorul gro/1ijel.er propriL D<1lf ele Iremuie pro, te~l;lte rliilitori alaf eolcniile cst mel ales drum.il de legofure (l). de locorliio oporr~nl1lat, CBeO ce nu este d aloe usor.

U n:it:Citi

Tot drn Alphe Cerrtaurilj0cuI, fire$tel vrfie- 0'olta nourate. SeUler-i nu mai rnuncese, irigand sou f.ck6nd drumurL Nu, smciJ1a lor este numai oceeo de Q fondo 9raw De Ymbunota~ri fun, cimre ~j mineri! s_e ocup'/ii '0 Ufjftore nova, mun,,]toUJllworh~d. Imp1orttm[{J acestula l)-SJe f0Glrre ~ore, ier efioien!a lui del'l!ndB de fipul.de guo vemtlmont ~\ae ~rotteristftile civilizojiei mo· ma, Nu_degeabo 1m! oSfJlunea mini~trul meu de exteme (mGi (Lorsci od",isDr-~J meu de eXlerne): t~i oprDope co nu este 0 glumaUI"Th,e best -unit the Ger[l1ans have - iha:t we, k;rrow of - is fhe Worker".

Mlmdtoril pot f[CQptumji,ftJUnEitorii pol'H pu~ 51!! .loin.Gity"". DadimuncitGfii-l:~pjufor15unt p!J~i~Cls'e'Qlature fll0p.uIQ!iej unul orQ9i otunclel vor opere in fsre!Jslm de nianagement -01 ore$ului GO fiiniil de nonOnoii!bte diferila, In fUflclie de or'fgjneo lor_ Ds'oIJfeJ, lo cucerlrco unol orcs st~Qin, PQPUlo)io arefigurlle ccrespunzetooe Mtiei depr0VEmie'J'lfo, dar, lntimp, Iroce[ea 9ene-fo!iilordwce 10 dsimi)o,..eo fldFenelitGlik;lt djferite de ceo a cuceritorului,

Unilatll!l po: fi create 0101 prfn ffiij1aacele closlee (prin ccumuloren nomorului de shield-uri necescr], dar, Tn cozul cnumirer I.mite~ mili1ore,

~r ptiMnrolcreo popwlalle:i, ce dUGe b scodereG nivelulOi @rD~ului lr'lmemenlul respecnv.

Unit6file militore au oeum sanolofee proporFanoJ6 cu experien!o_Asllel, dacCiau c"'ci.~ngot mo r m uile I u ptj;1, sal) dacosurlt pto€lus'e Tn arose Cf;: detin cozorrot, trupeJe devln lI<l.ISlOne, 1i au pq:lr.u e6sur!l eje,.s:a'naJdte. 0 tflJPcLde 'leoteTani o~ (nol multe vktorii 10 ac;.!lv p@ofe ~eveni frupa de elito, cu cincl GnSUre de sonata le. Cefe rno: ~Iobe sunl trupels de reou!i ~i Q[molo regulqta, CI,I dpuQ, respediv'fr~i cas.uJe_ Pmco rot din Alpha Cento.url vln luerurile asteo, nu?

FOllifte, foort.e importc;lrit~estefbP!ul'ca

. fieeareciVilizoll'e. ore 0.anumila trupo sped/kG numqi pennu ea. Remani! au legilDnarH, [U~ii au

Cresterea arttftclala

D,llj.1o cwm 170 ominii!i, in CiV-llrile anfe'fibme, In rnomentul iri'core numowl c.etQlenilor feric:iti dlnlfrlJfl orcs depa}eo pe eel 01 celor muJtumiJi, ~i existo mt'lncare soncTenta, Clro~I'sOTb:att:lrea p"e iubitul eenduceior. COla vrerne se me{lti~eo '('j13!O'o~la state, rjJay';JIGre~teocu un Hivel Tn fie.cqrerurn. A~easfoporticufarcitate a f€lq.dui 0 ou,s io oporltlo-unor ~tfQ!egii oxole pe cresrerec arHnci91a a populo/I@i, prin ridico(ea rctei de,l"xuries-p.an6Ia nivel~lll;! CQ,e, if] moj0-rlrotec oroselor numatul cli!tatenikJr fe,ic;!ti iilapa_~eo pecel or celor multu!:ni!L

In 017 III Gre~lerea arliHciolo a pop~'·

laiiei nu mai esle posibila. Ccnd cetalenii ferici!i dlnlr-un QfO} suntrnoi mulli dec&.1 eei mu.llumiji,:se dedQo~eozQ.G stare de shu· 'Ni5G!:mlti poZitiva a iTiefQfenilQt. €II C0r~i

sled difE~et este sCo'dereo corupjiei ~i a wosfe-uluiIn fapt, ill afora cle consnurec Forbidden Palace, ocestoe'ste &ingurul meeonism r:ifrcQce<:de re-d_uce.ra Q wQsle-ului.

Upsa pqsihiJil6!iI qe~tefii{:l"fllfiCtGlle ~I e)(istenla resUrSelQf de luXe a redu5 diri utilitQtea regiolulwi de rota 0: IVJxuries, De~i ace.,lo existo in continuore, 11 veti Falesi' l.oarte ro r, preponde~enl ill I-t[)tarofep stra· te__giilor eC€lnomiee ,amonond r~sloiul rolei Gle cnelltJielt ofeotol<:: tereetO rii jliinlift.ce,

www.leveLro

cozocil, pz~ec!i G.L! luplqlQrii joguori._ gracii ou hoplt~, geffTjOf1ii au Ponzar-e. Fiecme qi:nlre oceste lrupe exceloozo 10 unul din paromefrii AttElckjDefenss/Movemenl, $i pot fl hotor6- locre pentru destll1ul c1vilizaFrei coreioiitJporrin. De pi Ida, grecil slcu locrte linl$tin in 01'"llrare €tl rOpllJii lor, pano pe 10 1 AD, Rind proellc inexpugl1ablli in folo krcuriior dusrncne.

A hu v-om spus co ullilCi)ile rnilirore flu mai au un cnurnlt OrO$ 80 "home", In core consurno cars un shield~ He-hs,llltretioerea un1tejrfor nu mai GQ&O shield-uri, cjbani. in despotism ili 1110- norhie unele unitoli vor fj tatu~l inlretinule fiJrq cheliuid6, in funcfie d~ mqrimea orosulut de g.arnlzoona,. dar if) republicQ §i demoero)ie vo treblJi~6 bag I serlos mQt]Glin buzunot co sP' meNd ocrmoio de diMensiuni rezorcblle.

Atacuri

Din fericire, s-ou dlversifieol f'l'Ulernidpu< rile de atoc. Exisl'o otccu f clas[c, "he nd-to-h.ond", dar 1Ii bombordomentele de 10 distonjO,diStanto ce poo e varia df;'! 10 1 10 2 cosu!e. Inleresonteste colunufile, cOlaRuitele, qrllle~iO, nu mai sunt lo rei de pute-nice co in vers'urdle qnterio0w ole Civ. Dar a.sld nu sub Qspettwi _pwterii ele fat, cl 01 proootlillhJtii Cle IovirB_ Mesoja ce "ArtiliElry bombcnC!ment failed' nu sun! deloc rare, iar 10 f;'!fe so odQI,J.go si alte ~l)ri de inckJ.enie_ Spre exemplv, doea. AU nimere;;;ii a Unltal~ eere se dpqrijj In orf'l~, f.$le posibil'SQ u@izi populofte, scdzand nivelul ord~ului. Sa!J sa poole 50 dislrusi 0 consttucjie clin oros, tot dill gre,;eolo. Dacer unilalecrse ofla In teren, se poote sc, [oland ~ovk~@'€i, sa distru~i 4n9 di.(,l imbun6fe!Trile odure ferinuluf Idrum, mina, iri, go)ii). lor oslo indife(e:l'li Hae!e~t(ln rer~tOfiul prepriu sou in eel tnornlc,

Po'! de alto porte. aVia)le nu mai poote fl COnff@lala co ~I pana QcuhJ, pdn depl~sQreo pe leren co orice alta. ~niiate.Nu, unai unitofi de aviotie i se indicii numru misiunea pe core o ore d.e indeplinil. Dam aceasla':.$.fe "SU.8ra-

rnolie aarlano", olunci cvioru de von6!oare,r~s!JecMy 110 intercepio oulomol orice oioc cenon Q5upra unitbTilor sou oro~lor proprll, doco nces teo sa aHa in I eze de ectiune Q ovionukii respechv. Penfru bornbcrdoment i se indica bornbardiie[ului lintol ~i 016t. 0 mrsiui'te imporlan16 penlru lffiitaJile de ovio)ieeste cea de re1ocore o bozei, co{,epermite deplasarea efectivCi a ovloonelor, de 10 un ora~ Ip ailul sou pe portovioane.

o Go(octerTstk::.q irll€i[8Sontq 0p,0re in orocui execuiot de trupe c(Jl6ri, sou rnoforizote, DQeel ncesleonu ,i-au epuizaf nurnarul de~epro~Qri in mamenluJ crecului, ele S8 pot re1r~e din fup a GhiOf doc-o ·sunt itlYins~ffam6n6nd clem eu p oo.sujo de scnglnle. Ranogareo e le Inso posibili'l door data irtt.I'iQ ~Jo..e;ata I'IU are ~eo . t<or.50U mofoore ...

Vreo problema? ,1 )

lntfeboreo de mQI"~us are 0 )inlo bone prEleis€t. Onee jurotor de C;vvreo ClI slgurontQ so oAe daw moi esre posibi] co 0 lrupo de SIOli)o~i 50 feco fojg unelo de pU$co~i marIni, sou dQG6 (') fregaJe poofe sculundo UI1 cuirosnt Rl1i{'punsol ~!~ do s.e pGot"i, dgr m~r~ multmoi greul Pentrl)·dl ocum hebuie.soaruncilnlupftli 01 f1aibifae rnulte frupe-dln cotegorio calor uzate moro], pentru 0 distruge 0 Irupe modwrJO

D~i I ecru rile slou moi bine sub oces: osp.e'cl~zuTi ciudoie r~ca mot potoporeo. fior egz;amplu, un ernie decal mew a cuceril un 0[0;> inomiC, lasond in 8.1 dOUG t<.llnCurl, dOUG cutrd· Sale, ejdui'i unllop de ortilerfe ~idowa bombardiere. Inami(;.til 0 vfi'!nil CU vreo H2"-15 orcosi fi @ d'istrus tOI'l'ttlJfilel Dupo eOfBO qCIJPotoJa~ul, perilw co bombardIer de rio se poi OpOKl 1n ;kJ-JliI infanteriei.cUirosotele SUn~.distruse feJ cueefireo lmui Dre~, ele netlVCrI\d.ln oc~OSla siluape volcare; defensivO, iar d,tilerta n~ pooj~ e){fr cuto hand-to-hand combOlI Spunefi ~l ivai, asta posibil.-;o a armola mare de arco9i sa disITugo

Ad.visor-ul ~tii"tific din aceasfa imagine es.te chlar

Meil!;r; Ce falii are_.. •

o allb rTlQre durereo jl.lcOtoTulul de Civ e~o foplul co riumoi prin inlerm€!4iul une! onumile rninunl pureou fi up.grodare unlt€itTle militate de1a produse, odol@! ClJ dezvoltorec lehnologica. Ovijization III vine cu 0 Foalie e}eganta rezolvore a ocestei eh!JsHl)ni, pr1n oceec co Impel.!J pol fl upgradolli), daf"TlUmol in .er~~ele.ce au cozorrnl, prin plato uoei anumite sume de bani. fn cozul in core vrej CQ aceoslo SlImo de bani sO se lnjumalo)eascca, (relluie so con'slruiti fTiinunea Cafe In Civ-urile vechl upgrade olJ.lomol unllollie uzcta moral.

uo ouirosol, mal oles coco pe:]~11@6 se oA~ ortiferie ~j Le.V{l bomh.ardiefe?· Mulndoiesc teribiL

o alta. ~i!ua1ie ciwClolQ tiptJre 10 bomhlordOYed nGveror, in 'Civlll; @r'ijbmdore.o, fie C<I ' este exe(Outolo de' ortilerio de .uSCDf. de pe- nd-' ve SOl". cu bombcrdiere.ssre Q dnumito corccrerlstrei;'!.: nu cd~jruge ccrnplet vnilafec otccoto, sanoloTe{J m:e~lefQ n"eputondfi reduso lo n'lSi Pl~pn de o'ctlso)a, prln.b!;)«th!ordq,ffient. Dare lucrul qceSto e.steJe ffloleles j$6 lli'iCQt, undl.'! 19'" . poti ascu~qe in vreo 9Qurm de ~oricer co sa

do; bine kl stolistldJe ClJ supr&iefDi arUn schlmb pe more-Iucfurile slou eli totul ehcumvo.

Dep,'Q 1'1Ovalovilo dsbG'11'! ar.doq:reI1'lEiJe ~via~ei ore mi(;i ~crnse c!ewptetVfefj;ire. Geea ce. este mol TaU esla co, do;;:a aiun portaviOR plin cu.bqr:nbardiere., ~i inamicLJlli-f oloeo pana

~ Face !GI nurt1oihonI0r~ a~:,r{l ramQne "lu, lor bQmb:Q r,Qi 1)r~I6'.fie p£:i dtit1~wJ l'Iu ~ U rrici 0 ';'Glnatale, putdn€J deGOIIil~[i'c{Jnd de pe punte'Cl plijlJa de Ilcr~[i Qfl0rt~vjGn.1I1~i,'peI'11ru a rtJspundealacwrilor incrn'ce. No rf)ise pare normal. __

Cercul se irrchlde

o unn€ltacee oiiJnslo gf€ldOI <;!eeliti5t poote,prin ho-z<\1rii!. 50 produr;Q_cum;azia unei vldofli 0 WliIQIe'spe.tiolo, nlimila ';ooder"_ [1- dsrul are numoi doq1j lJlilitaU, rrrori de-tot. Prtmo este ocean co po-ote cr~_o 9.,~rmqfa- Arm~t!;l esre I'm gNP de:trei lJhiluti 01 CQ!Lli "fiOmpbrta-

men! In Iwpro S0 rqp cie,tej eeoC ;t'(tiico, 00

taiea w(iJna 10 ultima roo.;uJa, aceo'-!oS<Helr~ge, unntind a 6®JK1, $1 omcii esle navGliel.p-Jreio - unitate :din Q[rm'ltG _ .-50!:li0tqteEl" lm~r GlrmQ~ -ecsfe ;;_umulcrfiviil mJito e sfe data dl'! sumo sonalgJjlor-unltGit(iG( or~i5!t}itoi;_m3_ £tfl,lctula unei Qrmdte 9'01'0 ronsti wite nuppofe ff schim-eott'l, dill pdeaie, ior !jlrmelta 'fIW poal-l,l f] .disbrim,j..ota" pent(u a.obline 10 19c liderul care,El bnc::lOl-o_

AIll f:acul ;x~~t1 rnenjiune 9eoar€:cel~ dE!~lest~ IGorte' imperfllif)i, ope(jlnJ c€'i (Qle:ro singur.a fnodo~tale lei Q efabi Cor1t1ru.irea ~rjei m1- nu~f~ Do, aJi tillzill:5lne. mi!ivf!ile!iu mai peil ~ eum~1<')r-o!e, Q miriLJl)e PQcHe fi !ermlnntd:1nointt'!

i\ ••• ~c!~-I lanuarie 2Q02 - ~

6e Vfieme: numai (Joc© es!e ",C0n$Umat~ tin Iider Bentru o-igrabi con!itruqi9.

15!i1r, penlru a oveo Irderi, trebuie sa IUPli 10 grev, cOd [iderii dparFoorte rcr .. SingufQ: modohfdfecicea rntiri proDohilitotep @j'i>9rilie;i ~n\Ji 1ige7-e-~le'5Ci e6nstrlJleyli nnriunee mlc-6 numile He:(oi€ E'pit_ Apei-, liderul p-oale grabiconstrueJi6l unei minunL Mir:rupea vo mori canJilatea de' EUJtl1fJ.!1 jIlf,odusqln ~e:cme IUf!:). Dor, daGi) esle f~zbQi, ocecsto cultura vo fi infumot€ijifi:l. Dadi nu.este rO.zQQi, nu a[:lQf lide-rl_ rqttll se lepga, cetcuti se Indlkl, bo1ehje puterf este famte delicqti'J, $i irnlebiML

I spy

PeltHe GO' mul!i dinlre jlJealtirii ImpQtimi(i d~ CiVVOI ai>eC0>b!'hfee de~omqglee cond vdr'ofta 12um sfCi lrccbe cu splonajul tn Civilization fII_ Nu mot exis16 unif6[i1?fe,c4fll ~l?,ioi1l!I<ioU dipto.mq,

tw L Spior.c ivJ poole ~ FeO li'zal n urnei tJ).Jp.a f:e es~ pFOdusa-o anumil&: mil1uM - intelligenCe Agency - fi l1xlnsliHA In-lillroreo s15sfracio a u[jui'spien in orO'96le irIdrniclJIUi.l'@ote ap-eroftunlla de.splt'mai se l-eoliz:e~'Z:9 exclusiv prin cheltuireo o nom i tor surne de 1(01 buge!;,-i prin ior;:ul h~z(;w;j~lui, core ve SPWTl"e<'ooc5 bonii Gubs! c~eltuiF 0;U fGIl1f~ SQU spionnl Q f@sl priru;_ PractiC, spionaiul aevine,n md~ti, ~i e~l~ 1nlfcun fel ~~, f'l~S legifGr'pialeL D..eoC'eeQ, eXi81Cl desseri pO:sibi!itatea co sumo cu cere fud 0 tehndogie lit) fi e .cu mult fIlCli mmJ? deiCet rewfsele. necesare peotru.a 5 d6S~cOperr sif\gltr. V,ar;J.Si-gur co deseori \I,e)i spune co SpiOl'lUjule;pl:lilI prea ITI4Jlt, fora de realllClf€0lutrli nda5tre, 1i 'leti ovee t:frepta!e Caso lUre plonurileunui Concorde, rU~i:br Ie-au trebwij de sjJte de ori mai pujinl bani decat dE1.cG h:jr fl pr,oiectat singuri. __

Pe de dim PQrte, G05.tlJrile_fomte ridiCO!<1. ole spi6hGJIjului oiut51a iildreptarea tmel 5it(Ja~i pepli:Jcute din Ctvul'ontetlor. Cu un !lead de spi oni puteaifura lol';t,e era ~inJi'i Ia inamic, 50U .puteol dislrugeorn~e inlTegi, fWolonger possible,

Vreo probl:em6? (2)

Do, mol esle a prcolemo GOre ne-a Iovii in mOdlele oof::iului pe-t6tiinnebuniri dupaClv_ln Civffizafion /Hnu emla mijloaGe pentru a reduce rur:n,olel"COfuPl!ia,J;iar rnal eJss wm;le-ul, adfco num&rul d;e shi~ld",ri de [Qroduc~&cE."l;e pierd IAiT-'un nra$ delorit~ inefidenteL C'0lUPtto, dor ~Moste,ul cte5e,precwn'i tn G:ilR.!lil~ lJIethi, proporJional GlJ dis!tinrO fotG aecdpit?la. Pr6blemo esle;ca oeea~t6 ,;Cfe~ere negCltiVl'i~este,foorfeJ foar!e md,e_ lor doco 10 I ~duc~(eo corup~8i <;;onlribuie *,ol1e dadlri pe jl)Ag'~Hribunal~, oduc'aA~llil :.(Olon ~poIt<:lbil&,_waste{J1 nu Ploofe fi reclus GU 0' <>!odire,

Qe.oG:e'ea, c:hiQ[ ~i in tJemoCf(ijie, ort]~ in.deparlele'de capno!o'pol alunge<s~pfoduca ~nsin.,g,ut slotield, din D1ulteposibile, chior daca ofQ§ul e_sllil,

aenivel rldrcol 0 sol~tie este so conslruie§!i o mi 11lIf1!3 mid) ~e:oe nume9te FOfGiddJm PQlece; $1 core Face dill CllFOy<l! Tn .cnre esj-g EOnslr~il.ii 'Q,ed\9- uo Ci2Jpitola, teduc6nd mu~ dll'! corup~(l9i Wd'stool

onj~orp-propiote. '

PrsblelTIU esle eo un 6r09 ir)"fure 6ste neveie sabci Forojdden@lty Irebuie wRe destul de cl& parte-de capilaldl pentru q oilJ1.a_OfOl€le ~i Ii1O:i iAde-parrote deQcea~la_ [)'ec;i, €lsi,. iJlilorr;)'faiepo.t ~shJl .de pLJlBmie de 'A'qlte_ Dli1ti, ~Ie f0<'lrti!! gmu sa fQd

Victoria

Aie_i bJcrwrile~u::;dlimb.QI mull in bifl,e, it! specli€il pnn odJopil'lreowndiJiilo-rpev1do-

rIe 10 noile cCfncepte din ioe, Avefn rrro! rnulte tipuff de \ll!efOJfe decaf PQn(}q~m, £eoo > ce di:..ersifrca sfio.;teglile cef50t Ii ~rmale pe parcwrsal joculul:

Spocesh'ip to Alpha Ce:nlouri - '(10-

, ~ sit:,o vk;iorte p.Rn frimitere_o wnei no .. e propril : In sk;teriml AC-Qjferan/o bta de Giv-urlle

Gnferib'tilre e>.te 65 vl€lorfu ;este oblinutii I€I IOh-sered nevel, n~ 161 soslrec e'i tn Alph0 Cenlouri •.

Dominollng the World ~. 15fGri0 0 €ird1:at c¢ hi.J:treb,jJil'l sa ~tl!i'p-Orw{tli~!.e(;;fiv fiemre buctljic6 de reren pentru o mnd)Jce lurr[ea. ln sttiJ-Qfib in core ITIojerijQtea-teri-

. tbriuiui ~i :poptdatiei -5el1l~O in rnterimrul gren~{lror It'lj&, este po1>ibilo DO:;lf81 d~"lcIQrie, Conquering Your Rivals - Oed r:.5 esle lin'l'pede, I"-.Sle 'Yorba daSpr:e.clloorjred liJftJrdr civilizofiilQT de pe harta.

Diplomotit Triumph - Odllld conMruit5 minunea rncre United Nations,s9 rll

, pJ1riaclic oJ~gen p"nku. p'os!~1 eJe S:&r;;Fetof GeneroL in ~tuQ!iQ in cof~.oo~ljgi eeeste ole-

'ged (Iucru _ea d~ipinde CO\lO[$itq(cie tQlerdul Cia Q"1i ~If-qg-e pCirienerli pe (;;oi dlplamO-flcet. jbGliLMt.e-oil~!i~odn opinia mea, ecea~tl:l1a fi~id{li1b ceo mar frecv(f;Jl't&irl'primela jecurl pe core Ie ve)i desf6~uJO_

elli!!) rcl Vict.o ry - j n situoro in cnre cOIltijQteo se punCjede eullur5 esja CUli'or.~itor moi mere d~c6r·ceQ c;l tit-olil@! este posibi~a vicf0Tia re iiioi culturale. 6) c>ivifizutie core a Qcumulal peste 1 QOD00 de puncte de culturO 1i9r acest-ea $untcel RLIii!1 clublu fajQldel'1urld~lE;'i Qric0r!Jia~dinke rivali)' sou cOfetieiine lJnam_;; G:lj mtli mrult

. de-20.000 Qe pUfiGtede GLl:lt[x€l,vQ ca~liJp jelc,,!.

HislogrofiC: Victory ~ iA 'cCl2'ul fB care pan8 tn onul 2050 nrci uno dIn porri nO a

i GbtinlJt VIQOIiO pe t;;Qileo~otQ!e mpj SJJS, se trP'98 frumos !into ~J se adana f_JuJ!-clele:~qlinlJt~ d~~eC\Jrecdvllh:ClJiein parte, Eslec [leI Glmdr victorlGs cek:or,eobrine purmldjul c~1 , mai n}ora, bineln!eles.

www.leveLrd

QJnimm6 In el. penf(.~ O~b frebule sQii COJ1wmi w~ lider, docq ~ of. Deobicei, prirnullider 58 duCB pe forbidden Oty. ~i olund flU poji s01i foo 0 allTl€ltO core {>Q cojillge 0 prima bqt&lie. Dam nu oi 0 annoto propria. care sO R cO$,!igat'O baiolie, ru po~ lace minunea mica Her€lic Epic:. Dam ()U ala armol6cpre sa fi dS;iliga~cel pu~nb ~Ii&nu poji face minunea mice, Military Academy, core iii perm~e sO ooozi ar~ fora a n neceson IdeO in oce.sl scop, Dad~l...

Totul se leoga slrons, decfziile sunt dificile,gon.dir!lQ este pWSQ lo,g[eo inGercere. Gerl e,stf'! ciS tenornenul de CFe~!ere 0 corWl§lti~ ~i wo~t€-\!rviin dem®€fOlie, proporjionol cu distonla fala d!il.copitala, eSle absurd. in Slolele Unite, eel mai dezvohct dintre slole se (lflQ pe Coesto de Vest. (or capitola, probobl ~o ~n~, nfJ?,este pe Coesto de ESL.

AI

PCin6 cind CivilizoNon 1/1 vo oveo 0 verslu no mullipJayer so va fie ·fric.O de All Este Gel moi tapon AI din tot ce am vozut pana acuml lor osio nu neoporot datarito faptului co esle 90n80t economicmlificial, cu cot nivelulpe corejoo esfern.oi ritJicaj. Nu, AI-ul se compQrta inteligentl

Alul ala co in vclur], ou BO'0d de Iru[il€' ce se concentreozo asupra unui anumit feluncf: Une- 1e trupe sunt dispuse in spafele ottora, protejan· do-se reciproc. AI-ul nu '10 rata nici 0 ocozie de a otoeo trupele tole slci\;iiie in urmo Unei luple. ~1-ul"y<iJ prdcnco censtcn! jaful, ior l).Ierl-.l[ eel moi' lrilporh:21rrf este co vopune acc8nll:ll pe:eaprurorea worker-ilor lai ~i pe dislrugerea drl!l:T1urilor cere iji leogo orosels de resurssle strategiee si de lu;;;, AI-ul este G]tot,de ccpobil incot u,"ebri devine.exqspero~f de. inteIi ge:nt, l.oYindu-!e .ow, 10 unde-.li 8sls lie mai dureros. Un 1:!lement important asle acela co 1\1;(11 ;;tfe so se de:plaseze optim pentro a ajunge inJf-tJn anumi! pun"ct, iar uneori se ploseozD pe dealuri sou rTtUn1i penlru a f.olo;;i bonusul de def~nse orela 'se oee;stea.

Q singuro problemc\l.este-old: Am ~eFiZ:9' po <:,0 Ai-ul ?lie mai multe decol concuren1ul umOn. Am experimental cu a ormoteype eo(:a am pendula '0 intre doua oroiiS slob.a(Uorote.. AI-ul otn,ca imediQI Drq?uJ ramos lor6 armata mea, de porco or fi~tiul c€ frwpe om in el. lucru Care eS'e imposibil de afiq) inainte de spio· naj, cum era in exemplul dol. Deci,,s-of p1JteGl

CQ,AI·uIEd~Fi~e.i!·e p,l.I.ti[l. 0 provocore Tn pius.

Care Sf! odol,lga faptulul mpi moWll dedi

s!fma ol! e.c'i Nul ou maT CGf1Slrui~te oiureo, f(\[{j nid o nOihio; 1h oit:l;;ele sale. Spionolul mi-o aratat co f\Jul are III foorte riguroosO strote.gfe de e0nstIU€~er exlraordihar de bine adQPlato r;lv0Iu~ei jbclcJl ui. Nid . nu bQnui~ de cote orl vQ veli aftka ingrozifm pentru cO Nul a foeut o.minune iflf;lintea voastra 10 0 diferento de c$tevo IU[8 fara de Vail

:-}

,q bine, nu pat gosl a maj bumS cole de Q trage .conduziunile finale ssuprc Civ III eecot prin compait:lreaoceSfviacu Coll Io Pawer II. UP 11 esta un joc deS!0l"de iolerestlilt, cblcr un roc rel1ft, prif) con~eptele evoluo e eli aiuJonul cororo "de.scne'~ modeleozo Urnonltpteo. intt-un fel, prin fineteo ~nrqnio eu <;018"0 lntrodlls televiziunee, HollywooffiJl, dnemaiI;l9raf.l3I~, teleevC!nghet~hl, OlltDGOjii. [ronctzele, ti3rQri~lii acologi~n ~i clatea ahele, eon 0 Power e'Ste~n po. ai, un uperb pamRe! despre lumea in cere Iroim ~i mijloacele prin COfeteti ~i lo)uf poaie'fi manipulot. Din pocote; ins8, snucn, rd joc~Iu1~sle unQ core indepMe§lZq millit pejucator de-reolifotetr 1mrqdiato a gamepkl1-1J1~1, trimilondwl-oor~cum 111 ab$lfOooJ unor dre ~i aul6mo lsmul aposil!" ~ End Turn.

"spre deosebire de CTp, Civilizafion 1!I reu§e~te 56 apropie ~i mqi m~lt jucotorul de lueneo &0, ill1pli.GPn.d6l~ ~ mOl oqancin I!ec;pre coliMa Q istoiiei,~rih mUIHtudJrreo de dedzii ce treeuie fU9fe Lo niodwr eel mai €oMret, 10 nNele leco1e. MOl mulrdes:.at atat, rolul hazordulYi In disllibuJreo re5ufselQf do IJn plus exlraardinar dinomid jocului, facondu,lter1bil de copflvo(lt. Be qc.eea, d.o€Cr despre eTP dm spus co eShfunpomRet. ,:Jespre' Civilization IllvQI spune eo eSle un joe dEl ~h combrot cu un jOc de tobie, decupotdll'llnlJl~fI)ile Ie.oriilor $fotegice dbslrade~i odus1n 10)0 ocmlar no~tri, !;ub puterea molJs€;}-ulul n.oslru, dm mai a le.5 a rotfliflu nQOstfe.

CpmparaHv cu v:ersiu.[1ile Qnle~ioore d~ CiII, ced ~ lll<l de semne dme c:o prQduca:torii sai pu studiat Q.J maximo alentie fo[urriurile de ·,strate§[e eporuJ~ demult, OdQlti cu C)vil/zofi6rrul. Jocul. d~ aparerlf nu foC!rt~ mult schimbatin caeo ce pfive9le unitl'lpfe rnililQre ~i rninunife mori $O~ propnr!iile in core·tersnu(ile ofera resursele, esle refocut din cap p6no-n picioore. 0 mwJtlt1Jdi[).ede elemente de mare deiIGatele~i inteligen/o se inlreles in,noul elY. f~ctlnd co totu] sO fie c0erenl, totul sC:l He logiC, iar evd~a unei no~unl sO ~e un proces noturol, in care cuiluro, 'ecdnomio/l'mnrG,~cio!ul, re!fgia, armata so 58 lege inEjjsolwbil de gilu;a!ra rewr.selbr ~i 0 di~omCiliei.lar eel mal mul! dinosta ca~lig5 9amepl~, 5ubaGestaspect Ovilizob'onlllfiind p[obabil uou) din ceje mai >eu~te tOCUri mC\J1e vroodalct. Sirrcer,.Civilizo/iOrtltlmi:a lntrecuteu mult iOQteQ9teptorile. TrClg o.,n!1f'lief')l, mo contrder

Golo, am zts-oi inoinfe so sCuiti cu 9uro pe mine, co osto ~i oia, va orninresc co nici prirnul 011 nu GlveQI ior 01 dlSlill!i0 Civ 0 aporut illtli fam multfplayer, 10 ce .. a vrerr-e dupa oceeo fiind publicate versiunea Gold core adougu;?r ocest feature. Mi5 oslepr eo ?i cu Civllizo/ion III so se intamp.le 10 fel. Cred co nu YO trece mult ~i vern oveo 0 vorsiune mullipl'oyer de- Civ III. Va otrag otenjlo, in.so, co AI·ul esle un oponent grozav; cu muir moi bUI1 declt in Civ-urlle !Tecole!

Dotmita roplului ea Civ /I! nu or multi· playe , ~i 0f Ii 10S1 nedrepr ~¢ fl~ dep'll1ctal ,p:entru ac;e~lluCfw fvedetlla .AI"J, am note I in schimb OJ 10 par teo de .stantline, cu jus· tificorea cil noul Clv are, 1i1feelul SOid, propor~l eplce ...

ernoliono] ma Qblecti\l~z ~i foe I.lrm8loorea .o~rm(jlie: CMiizOtion III este eel moi bun joe Qe strategie C01lOOpUt vreodal0 pentru calcukrtor.

Tnehei acest artiGoi ell umilinto c:elwi preo putfn o9il'Rentn:J opureo qdunatn cceste pagini rrf(lterlolul mull rnoi vas! core pq.ole fi scris despre Ovdizt3tior) lit (ex:. ce unitQ)i noi exfslM ce cor-oCierislici are flocQre civ.itizajie ~i cum ofeceozo atestea jocol?,-c'S esle eu .. alsfele de aur? ale:), $1 pn,lof aid so m(,JiNrlesc ti-JllJror oeeior prieteni 01 mei impQrlmiti co ~~,rni(rf.l, de Civ, ole 'c6rar ObS!,IVd~i ;;i eforturf de ,ropars 'Tn joe au foclJl posibilil: scriereo acesfuj 0111001 kt numai d0\.rO sOpt~m6ni dupo apariticJ- Cilli/izotjOn fIf.

Morius Ghioea

LEVEL Date tehnice

Titlu

Gen Producotor Di.s!(ibwitor Ofert\':Jnfj

CiVilization III TSS

Firaxis InTo~rames Monosit Conir:npex tel. 01-3382:375 Best Distribution tel. 01-3455505

Gro iea Sune! GameHlay Feeling Stotyli~e Impresie

ON-LINE www.clvJ.com

InovorJii pe frontul strategiilor

S trategille in timp real din ultima .lIr.eme au suferit de 0 aGuta Jipsa de originoIripte. Nu este vorbo aiei despre deslgnul uriitii~IOI, co pacitiiJile ccesloro sou eQnfi1clele carma lncerco sa Ie dee vielo in codrul [ocului, cdei, di'n ocesr puncr de vedere, a existaj a dl versito!e rernorcobilc. Afirmolia de mai sus S9 re{er61Q_conceptuJ core ,tii in spatels slroleglllor: s.trongerea de resurse, construir9Q unei boze sollde ~i dszvoltoreo ur-ei armate putemice care nu ovco nimic oltcevo de [ocul decot sa j:lorneosca in couloreo $i ucidereo odversorului. Elemefltul eel moi ctudot.este modul in care un costal, 0 baroeo. SOli un atelier devin ade-

vamle moternilati core' oduc pe lume mii ~i ruii de tarani, ostcsi sou rrups rncrerizcre, prin chellulreo unor resurse, Pentru a .,face" un om nu mol trebuie so parcurgi po'§ii neceson de card IUmBEl: acu1sentiment de sinHulolota; splsndldo fiin!o cqre-]i rnfrumusejeoza visurile: om, tile .sou chior ani penlru 0-1 otroge otentio; disCli/ii interminobile dsspre' vioti5 ~i plimbari rornontce prin parcurile bontuile de eei ce vor so..li rure visul, hotMl'ri decisive pe care Ie lei ow iUl'Aotdte de inirna ~j, in final, dupo air ani, !ergiversori, gonduri $i lndoleli, poole vei reusi so odud pe lume un am. $i numai dupe oceeo 1neepe greu!. Ei, gandi/i-vo co in slrofegiiie de pona ocum chelfuioi

Trilla.soa IJRSS·ul! .. ,

lanuarie 2002

20 unitali de cevo, lOde 01lc8110 ~i ieseo dlntr-o cI&dire un dilomai personaj, unom In 10010 putereocuvonluiui, gala so rnooro pentru o ldee pe compul de lupus.

Reforma

lata t':a a scsit firnpul co oceste KneojunMi" S9 h" inlaturote. Ori9inol War, iocul produs de Altar Interactive, inC€;otcp so foci:i ocest lucrujccul est'eun ~ibrjd ~j a ie~itastfel pentrucd olci se pune mull mol mult occsntu] pe persona ie, Doco in ,strateglile corrune un soldal nu JJifeTO eu nlmic lala de un all soldo! jucatorul devenind indiferenlin ceeo ce priveste viola unuio sou a olnno. In Qriginal War lucrurlle sunt un pie diFerite.

Frecore persono] ore un nurne si colitOfi diferite.. Aubst lnncduse elemente de roleplaying core Ie delermine s1:l te opropf mult mai mull'far6 de anumite persona [o, Exi,t1l polru rneserll dlferite In [oe, fieeore pUland face ins6 ]i trecboceh.llch.do- faro ocela;,i succes; soldo lui, ingine.rul, rneconlcul ('i omul de ~Hinr6. A<;e§tia ~I pol schlrrbc rnesertc, QvoruJ nevoie numoi de un st[lgiu Gle pre-gonre rn dadireo destinato meseriei respective. Fiecare persono] are un anumit nivel de pregotire pentrufecore me5BJie. Lo sfaqi:tul unei rnisit.ni inef,eiale cu succes vorn oven pcsibrlitotao de a distrlbui punctede experienjo ccelor m'Elmbri ui trupei rroastre care au mol' rornos tn vio,o. Pemru flecare overn de ales care dintre colificori so ob~na moi multe pun de. De osernenec, in limpul conAictelof experlen]o ccestero cresle de 10 sine, persono.ele devenind tor mol bune in co]ific.aree lor. Problema este insa urrncrocreo: doco personolul a

muril, etunci ~i e)(perien,o pe cere a ocurnulof-o se vo duee pe ope sambetel. Tn rnlsluneo urrnotoore vom oveo 0 0lt6 foro penfru inginer, de

Review "Mi-

exernplu, dar cu 0 cclllicore moi slobo decor a celui core ne-e pOrOsit. Vreau sa va spun co in acest mod reu~e~ji so Ie olosezi fora 56 vrei

de or.urnhe fig uri. Am ojuns chior, desl am

tarrmnot misiuneo cu SUCC8S, so incorc din nou ~i so 0 iou de 10 ccpet penIru cd lrnl murise un locolenenl 10 care )insom faorte mull [ero a femeie deslul de dr6guJO }i excelenlo in luplo].

Prm ccest mod in50 a rrebuil s5 S8 renunle 10 trupele formate din sute iii chior mii de ILtplatori IVa dati seornc ce memorie ti-or trebui 50 [oci 0;;0 cevol]. in rnisiuni e;;ti trlrnis cu 0 mun6 de oornenl [nu vei oveo nicladol6 de controlot otal de mulp incat so nu te poli descurco], far mol venind intoriri de polru, cinci oomeni sou vei moi gOS! pierduti pe harta c0tiva. Resursele urnona fiind purine va trebui s5 apreciezi eel moi mull vioJo acestoro pentru co, doco·)i mor doi sou lrei, nu prea va mai avea cine sa-ti foc6 treaba.

Acum 2.000.000 de ant

Pentru a face cDt de cal credibllo a astfel de situa~e trebuio so exists ~i 0 pavesle pe m6sur6. 56 spunem co omericonli descopern 0 chestiune ciudaio. Eon·ul. core lronsoorto lcote oorec-

tele ce sunt osezote In6unlru in acela~i lee, dar cu 2.000.000 de ani In urmo. Prin 2.000 Statele Unite des· copero c6 pentru a realiza fuziuneq 10 rece au nevoie de un catalizofor ce

se nurnesre Siberite ~i se gaSe(ite numoi in Siberia. Acum, ce si-ou zts ei:

dadS tot avem Eon-ul, ce-or fi sa trimitem niste aameni in trecot sl1 se ocupe de Ireourile de pe ocala ~i, cone omenirea va oiunge iQ(a~i in anul 2002 Siberia 56 ne oparlina $i so detinern toote zoo cornlntele de Siberite. Pentru oceosro misiune periculooso ~i "pe viola' (eei cOle plecoLJ nu se nloi puleau

tntoorce] au ales pe cei cu drogosle mare foto de toro ~i farii neornun preo multe de core sO~ desportc Toote co toate, dar ~tiJi ~i vel cum e:

"G6ndirea de-ecoso nu ~e polrivesle eu ceo din piela". RtJ~li au prins ~j ei srnecherlo ~i au trlmis ~i el (rupe Iprobabil cu Eon 21. ~i iota cum se poorto acum rozboi intre cele douo mari puteri, numai co un.deva eu 2 milioane de oni itt urmi'i.Jucalorul YO puteo olege carei porti sa i se olclure: so devino un comandant american sou membru 01 Porfidulul Cornumst din URSS Idin ocest punct de vedere producctcril Iroiesc eu vreo dcuozecl de ani in urrno].

;;i cum orobil nu putecu fi lasat' deoporte i1 vom gosl $i pe ei plimbandu-se prin Pliocen (-era geologica core bontuio f>omonlul acum 2 mil~ oane de (lnij. Seopullar vo H lnst'i mull mai sirnplu: distrugereo. Supdrati p1bbObil pe dezvolto reo pe care au atlns-o celelolle porti, arabii v or door so dislrugo bate depozilele de Siberile.

Controlul

Indiferenl de loctiuneo oieaso.iucQtorul va decide nivelul de dineultate prin coteqorio in core va dori sa se incorneze: aventurier. comondcnt si rnoeslu strategic. Vor exislo catevo misluni usoore 10 inceput pentru a ne obisnui eu modalitatea de [oc, Personaiele sun! usor de controlor, interfato fiind destul de prtetenooso. Nu vom aveo probleme in a ne obisnul cu cantrolul oamenilor. Resursele 'lor puteo Ii coleclate prin explootoreo minereurilar core exist6 ole: sou prin culegereo cutiilor irlrnise prin Eon. Bq~lina~ii ocelorvremuri. Oomenii Maimuto, au un nivel scozut de infeligenfo ~i e pol otoco. Prin cercetori in loboratoare putem dobondl cunoslinlele necesore comunic6rii cu ocesfio, Astfel. ii putern otra1)e de portea noostro, ei devenind mono de lueru de core ovem nevoie pentru indeplinireo unor actiuni de bozo: transporful materialelor §i consirucftl, De ol~el, prin cercetari putem dobondi lotfelulde cunoftinte

Vreau curentl Vr'eau curentl

ce se vor dovedi foorte utile Tn construlreo unor mo~inorii mai perf 01 monte. Crohcc 20 esfe detollata, dar nu are nimic ie~jtdn com un, De~i nil po] schimba unghiul camerei [vederso de sus] ~j nu existo niei a lunctle de zoom, sarcina 10 core a fast supUS sisternul meu rnl s-o porut peste masura. Calculotorul mi s-a blocatde cctevo ori SOu a ie~it din joe, desi nu mi se

pore co or avea preo rnulle de facut din ocest puncl de vedere. Discutiile pe care Ie poorto oersonojele 1ntreele au sovoorec lor. aecentul rusesc ~i mentolitotea 101 iSllind foarte bins din exprimcreo pe care 0 au. Glumele pe care Ie foc din cond in ccnd dou SSVQOre texlului. Zgomatele pe care Ie scot rnoslmle ~i tancurile sun! insa prosr redote, moi ales ccnd controlorn moi mullein ocelosl imp,

Ascdcr, un [oc original care vo vc afrage f6ro lndoiole. Nu preo vejl oven limp s6 v!!l pliclisiji, rnoi eles co rnlsiunile sunt diverse, faro o infra In tiporul sroblllt de strategii pana ocum. Moi exista ~i multiployer-ul, lAN sou Internet, core poate oferi cevo Tn plus,

Sebeh

Producotcr DIstrlbuito; Oferton!

Altor lnteroctlv8 Virgin Interactive Besl Distribution leI. 01-3455505 PI1400 MHz. 64 Mb

Procesor Memorie RAM

Sunet 6'omeploy' Feeling Sioryline Mulliployer lmpre;ie

ON-UNE www.originaf.war.com

lanuarie 2002 Elml ••

Speclo: Human

Nume: Andrew Harrison Ocupojlo: marine

Activitate obsestvc: lncercarec de salyore a altar membri ol propriei speeii, deja decedo] sou infestat!.

Coracleristici: bIB expert Tn utiliznreo tuturor orrnslor din dotmBo ornotei umone. incopobll s6 perc6otJo mi,.cQrea ill il1l~nerlc derol eu alutorul unor dispozifiveeXlerne pri. rnifive (flashlight §i inhoreo vision); do cserneneo, lncopoof so deteeteze excct prezenlo ollar creoturl co ajuloruJ mnelului [exceppedi~poziliV extern inexact §f limiterJ: mofion delector); oceostc cteofurn 58 descurco Ioorte bine latu~j in siluatii de crizc, pe coie i Ie ereeozc in principiu proprio frie<\, detectorui de rn'i~care din dotore, inlun~ric;ul ~1, in eels din urrno, rose Ie lncmice. FOOrll'lrFGgil, nu posedo decallehn,OlOfjie inieri0Qra. dot insnhdul de suprovie!uire-ll line In viola chlor ~i in eele moi dure condi~i. Periculos cond 58 simte Ineon· iural. A se aborda In lini§te, de Ia diston!o SOLI prin supertorfote nomericc minim 1011.

Specie: Predator

Nume: ... [urlet oudibll pe a rozo de

zece kilernetri]

Ocupojln; v6naior universe]

Hobby: cQJectorea de ifaree Ccrcctertskcl: El<):lerjin orrne de vona"

tOO1'e. Capoc:ilaji suprasenzoriole; defeclarea formelor de viotCl rn funcfie de lipul de enerqle pe core 0 ernono, eu ojutorul unal mo~li fabricate Intr-o lehnolo§ie superlooro. Poorla ell sine 0 surso lnepulzcbilo de energle, folaslta ~ peruiu regenerorec iesuturilor oledole. Copobil sa execute salturi verticale irnpresionanie. Poole Ii olectot temperer cu grenode EMP: Prccnc impasibd de distnJs, singura iQcticti eu q;posibilHO'te sporit~ de succes 115%) este otocul ln grupuri ~i cu lot arsenQluf din dotcre. t,xlrem de penculos, in special din ccuzo poslunli pe care 0 mens festo pentru trofee lTn spsclol crontl ~j coloone vertebrnle]. Emile .slrigate de vidorie ~i urlete de durere fmRreslononte.

Specio: Xanornorph

Nume: ... (suneI9ulurol; 10 ouzjreo lui, vicfimo ero deja evisceroto]

Ocupotto: dtona

Seep unic in viata: protejarea cuibului prin ~f&~ierea §1 illgurgitorea de vii a polentib lilor ina mi€i

Corccterlstleu Moostr'u cornivor, exernplu de evo!u!ie spre forme ogresive superioore.ln Ireculuri i.nemorio]e. specie canroloto de rosa denumita de aomeni Pilot, a cClrei fehnologiB depo~e§le orice Ii milo de inlelegere [loloseo 10 un nivel loorre sofist~ cat energlo geo-termal~). i~i recupereozc energia vflalo prin consurno-eo vlctirnelor

ITn speclol 0 croniului acestoro, bogCI in substante nuiritive }-i energizontel. Dotorlto gheorelor evo-Iuate pono 10 un nivel supropertectionol, esre ccpcbil Sa porcurgo orice suprafaio, indiferent de unghlul pe care oceosto 71 foce CU onzontolo.

APC (Armored Personnel Carrier) pe plc'ourile de ·1r11.are Aliens 11~ reclltcte, un utilol core tra:ge avioonele Tn hon@ar, ocum innegrit 91 "cool"·izol]"$i ln Aliens versus Predator 2

Grand Prix 3 2000

Primul add-on facut vreodctd pentru un simulator Fl

TocmOi mo intrebom, cu cevo limp in urrnd, Dare cand a so mai ouzlrn cevo de celebrul GP. Dupo lonsoreo onul trecut a lUi GP3, more lucru nu s-o moi intamplat. Au exislot unele zvonuri despre Iopful co s-or lucra 10 GP4, dcr nimic concret Ccnd imi pierdusem orice speronra de a vedeo cevo mol bun, iola co Microprose a Ion sal pe piota un CD

core ore aproope oceeosl coperto, dar

MI se ved'e spatele

Traseul din Malaezia

Portocala mecantca

undevo sub litlul .GRANDPRIX 3" existo 0 mica adougire: ,,2000 SEASON'. Sincer vo spun co nu arn fosl prea nerobdotor so deschid peche ul pentru co 010 gondeam co nu i nirniC" altceva decot un rnic updale perriru sezonul 2000 core door in eel rnoi bun coz vo coniine olrcevo decor }oferii ~i traseele respective,

Moi rnult decot odd-on

Surprlzo a f-osl deslul de placuto dupo ce l-am lnstolot (aveti nevoie de CD·ul original de GP3). Irecond peste filmul care, normal, este oltul, primullucru care rm-o otros orenfio a fast co a mol aporUl un test. $Iill co GP3-ul, 10 primo rulore dupo instolore, cere perrnisiuneo pentru a Ies'o mcdul in core rulaozo 10 dlierife rezolulii, Acest nou est nu face oltcevo decot so probeze capacilaleo plodi de sunet de a suporto EAX. $i 0 face deslul de bine, Probobil cceosto schimbore esle ceo mai evidento Fondulsonor pe porcursul cursei este ocum suficient de bog at, De data 0,10, prapriile voastre boxe (~i nu ale vecinului cu cere iucoli in rejeo) vor vibro de numorul de motoore care se Incolzesc 10 start. Penlru co so prohlofi din plin de suportul EAX, VO recornond un sislem Gore 56 dtspuno de surround ~i nu ve]! moi oveo nevoie de oglinda in timpul cursei. Vefl ~fi eu more exactilaJe unde onurne, em de aproape in spoIe se afla eel ce va doresle. .. nu chlcr binele. Coloor.o sonora este atot de blne if1tegrol6 incol pe onumile trosee. co de exernplu Monaco, unde spcfiile de rulare sunt separate de distanta Foarte mica, ve] ouzi mo~inile core ruleozc 10-20 de metri moi locolo. in concluz'e, nurnol sunetol i;;i merila invesr[lo. in mod normal, au losl actualizote profilurile echipelor ~i ioferilor ~i ou mol Iosr inrroduse in~6 dOlJO trosee: Indionopolis - USA~i Sepong - MoIoezia [ccre este un troseu excepfionol]. Modincarile de rigoore au fos! oduse ~i meniurilor, noutcteo

Review "4@-

principolo fiind reprezentoto de introducereo unei noi aprluni: Ouicklops. Ce inseornno oslo? Sunte)i pus ell a curbo, douo 7nOlnle de Iinia dreapto §i ell couclucurl pretncolzlte, f>copul hind ocala de face a turo de troseu in eel mai scurt limp posibll Pllfeti concuro in ocest mod

cu vreo 22 de concurenji. Un olt lucru, mai Important deCal sunetul, esie Alul conc.renlilor. Pe scurt, ucesto se cprople de ideal. Agresivitoteo oponenjlor esle moi mult decot evident6, e chlor enervonlo, oso co &0 nu va inchipuiJi co vef mal scope usor. Am jueat ~i om simpl pe pieleo mea co fomte greu vel rnoi obline un loG lin fola lui Miko Hckklnen. Pernru co sun! slgur co vre]] so ~titi ce s-a intomplol cu grofieo, vc I[ebui s6 1/6 dezorncges« un pic, Modelele 3 D ole ma~inilor au ramo& oceleosl, doqriexturile au fasllmbuflot6rJte. Trqseele malo cevo mol blne, au fosl odcuqole reclorne, cornerornoni, lobele de limp erc., nu more lucru.cucurn,

Jucati GP3 2000 seasonl

, ,

Cu m:esf add-on, GP3i}i consolirieczo pozilio de eel mal bun simulator de F1 core exlsto. Usto de 1mbuno161iri ad use esre moi extinso decor ern dose-is eu in cotevo randuri: fizieD mai buno a [ocului, modificorile in setup-ul rnosinii au efecte rnoi evidenle ;>i mai opropiote de reolitate, echipele de 10 piluri ,unl mal blne individuolizote, ~j multe, multe €;lltele, CD-uJ moi connne ~i a GPedie cafe vc of era oproope orice lnlorrno].e dorili despre Formula lsezonul 2000, lnclusrv un tutorial pentru sefareo ma~inii. Dar eel moi important, plocereosi solisfaelia pe core li--o olero 0 partido de GP3 este 10 felde more, doco nu mai more. A~a co slncer va reeomond 50-1 [ueo] ~i nu foc reclorno nirnonui spunond csto.

Locke

LEVEL Date tehnice

Titlu Gen

GP3 2000 season F 1 racing Microprose

10109 rorne s Monoslt Conimpex tel. 01-3302375

P II 300 MHz

64 MB

Dislrib u itor Olertan!

Sunet Gomeplay Feeling Mu!tiployer Impresle

20

14/15 '.6

30/30• "

05/05 .87'10 !II

15/20 ~~I."'~

10/10 <lllllt'J'"

ON-LINE www.gr<lndprixgames.com

lanuarie20D2 .1 .. '6 .. __

R.eview

Cei sopte samurai in versiune virtuala ...

Lu~ed iO~Ufilo~ e_sle un p~ ~al de d~lq pe ototde dlnornlco. Nu existo luna sa nu ollom de oporlno vreurtui nou studio de

orcduqle sou de disporitio olluio. Nu roreari ouzirn de cote un nou grup, formot din oomeni grei, eu experient6, pleca!i de 10 vreunul din ocesle studiQuri de producjie, Click Entertainment este un astfel de grup, format in moioritole din veterani proveni] de prin blrourlle Blizzard. Vestea CO ei lucreozo 10 un nou RPG s-o rasp6n· dit co fulgerul, ojungand ~i prin paginile revistei noastre, osta prirnovoro, Inca de pe otunct se II dicosero vaci core sa otrago aten)io asupro similitudinilor soconte dinhe Throne of Darkness ~i Dioblo I/Insa, luand in considerore faptul co echipo de 10 Click lucrose doarpentru Dioblo I, &0

sperot co aeeste voci s6 fie ohrnentoje ·doar de zvonurl nefondate. Aeum a luna am primit ~i noi o copie a jocului care deja lonsose 0 serie de controverse, in ciudo cprecierilor de core se bucurc in r6ndurile preset rnondiole, lrnedio: ce om instale! [ocul ~i am cpuccr sa opli€: primele dic;uri de mouse, aproape ma. convlnscscr: eo zvonuril€ au ceva samonto de odevcr. Aprohm dand inso experiento ~i aventura 0161uri de eei sopte 5DITIUroi aflali sub cornondc mea, om descoperi! treptct d:i nu esle chlor Diablo II.

Intre a fi. ..

Pe ca sa bozeozo spusele celor care of irma co Throne of Darkness or fi doar 0

cu degetul engine-ul grafic, de ollfel tot ce [ine de grafic6 )it onimohe, care, oricot or dori producatorii.s5 nege, seornono izbitor de mull cu ceeo ce vedem in Diablo II. Aceste osernonori merg mai departs, pono 10 designul $i conceplio interfejei. Acelos! inventory micut, In core de

oblo po] snecu-o colevo obiecle, ocelcsi slstern de echlpore a personoje'cr, pJezenlo eenturii pentru pojlunl.foclc ocestee 10 un Ioe recreeozo jucalorului atmosfera fomiliara nin Diablo II.

Moi muir, dezvoltareo personojelor se [cce absolut 10 fel. fiecare ovonsore tn level va imboga!i persanajul cu a serie de puncle de skill ~i unele de magie, pe care Ie po i opoi distribui dupo pONO inimii Iii necesorul persona-

tndiferent unde te afli, fierarul ill este la dlspoZi~e. ...

lanuarie 2002

Un arca§ care nu §tie de gluma

www.level.ro

Goana. dupa aur in Estul Siilbatic

[elor. Magiile se dezvolto dupa ocelosi slstern din Diablo II, cu cotevo de nivel inferior care, (')dolGi lnvatate, var perrnite occssul lo allele mai pcternlce, in cozul ln care condllule de level sunttndeplinite.

Crede] 00 simililudinile se opresc aid~ Nlcidecurr.. Tn actiune, personojele vor fl conrrolote exocl cosi In Diablo II, eu dic stango un fip de olac Ihzie), eu die dreapto 01 dcjleo lip de otcc Imogic). Sub-efeclul clicurllor tole netntreruple, personojele vor alerga de colo-colo. vor moceliiri apmope tot ee mi~co ~i vor culege [ourii sou roodele eforlurilor lor sub forma de bani sou echipomenl. ~i din nou ne vom 10- vi de ocelcsi lip de organizore impus de Diablo II cu cevo limp in urrno. VOl existo piese de echipamenl norrnole, alte~e care pot Ii .Jmbo-

The Mage

De§i cu un arsenal magic formidobil, am dssooperit rapid co esle- poole cel mai slob pregotit samurai penlru lupfo din io@~ Din pocote, AI-ul sou 11 va determine! In eele mol dese r6nduri s6 aleago Kalona [sobio lTOditionala [oponezo] co mij!ac de elirriinme 0 primejdiei in loeul potenlelor solemagii.

golile", iar allele unice sl OJ puteri de-o dreplul rniroculoose. lnornicii var lose In urrna 101 felul de trolee, core pot fi ullerlor ornplcsore pe echrpcrnenlul dill dotare pentru a-I face rnoi elicient sou pennu o-lotrlbul coli oi magics. Dupe cum se vede, asemt'inorile dintre cele doua [ocurl sun! extrem de mari ~i le-am pomenit door pe cefe rnoi evidenle, dar e)(lslo $i a serie Tntreogo de elemente core vin In sustinerea celor ce spun co, l<9tu~i, nu esie a dona de Diablo II.

$i a nu fi

Trecond peste pavestea jacului ~i decorurile feudole joponeze Ischimbore Gore nu m puteo solve jocul de elicheto .clonc"]. Throne of Darkness vine cu ciileva inovatii interesonre, Nu mol exisla un persono] centre], pe core so fi-l alegi 10 lnceput ci 0 armola de scpre samurai, ~ecore cu speclolizorlle lui, exact eo in filrnullui Kurosowo. Deasupra oceslora se oflo un dovmlo care dejlne ~i cevo puteri magice, pe 16ngo Iopn.l co vo fi calaUZQ 10 se citi "cel ce do quesl-urlle"] personojelor de-c lungul joeulul. Acesl doyrnlo me iantaslico putere de 0 teleporto alice rnernbru ol rupei de soc de pe compel de luplo pona in iotacul sou ~i invers. Doco este nevoie, poole ~i so lrwie pe eel care au risccl prea mullin timpulluplei. La fel, indilerent de locul in care Ie aHi, pori acceso fierarul sou preotul din coste! pentru serviciile lor [exlrern de ulilo optiurre de Vleme ce a rezolvat problema lnvenlorvulul nelncopotor).

Tal echipamentul recuperot ~i penlru care nu oi gasitvreo utilizore ~ vei inrnano fierorului. .. pe gratis. Acesto vo reciclo tot echipcrnennrl prim it ~i In schtrnbul unei surne modice vo fj dlspus so-ti Cfeeze aftul poole mull mai bun, in cozul in cafe me lo! ee-l trebuie. Tn plus, tot el este cel care va hxa diversele trolee pe echipornenr pentru Q Ie face moi troinice sou moi mag ice. Av6nd in vedere co In luplO pori orun ca. in orice moment, polru luplatori, era irnperios necesor s6 se conceopo un AI care so Ie garonteze un minim de inteligen!a cjunci cand nu e~fi otent 10 ere. Din feridre, echipo de la Click Entertainment a fdeui a lreobo buno ~i, eu 0 singura exceptie, luptotorii loi se "Of compor-

Ohl Daymio eel de toate zilele .. _

Review ~

The Archer

Arcosul este de depone eel mal lorrnldobtl luptctor din Throne of Dor.icnes$, capobil sa creoscc in level <;:01 oltii In Irei. Cu lL[i AI ex!rem deeficient, vc stc mefeJJ cat mai deparle de orice ernenintcre directa, lmpra~llind In schimb rnoorteo In toole direc!iila. Deco iti concentrezi pundele de skill pe farlo ~ dexteritote; va devanl loorte rapid de neoprn.

10 10 fel de onorcbf co ~i samuraii pe care ii intrupeazo.

Cu 0 ech'po r~plo din batranul Blizzard ~i eu un Diablo lin spoe, esle greu de SpUS dacei Throne of Dorknsess este a clone sou nu. Dar, sincer, 10 cat de mult rnl-o placut, acest lucru nu mai are irnporlonju.

Claude

lEVEL Date tehnlce

Tltlu

Gen Producctor Distriouitor Ofertanl

Throne of Darkness

Click Entertainment

Monosit Conimpex tel. Ol-3~02567

p 11266 MHz

J2 Mb

Procesor Memorie RAM

Accelerore 3D minim 4 MB

lEVEL ! Nota Review

Grdftca Sune! Gam~IIlY Feeling Storyline Mulliplayer Impresle

17/20 15/15 27/30 04/05 08/10 07/10 OBI'10

ON-LINE thrcneofdarkness.slerra.cern

lanuarie 2002

Review

Drumul in [os e atcH de lung ...

U Ha-le 10 ~nel Asezot conlortobil in fotoliul tau colduros, faro nicl 0 grijo, fericit ~i Inorezotor in viola. Daca li-ai

do seorno cat de [olnic si ignorant esfi, .. E~jj probabil unul dintre (jiQ core nu au niei a problemo cu sisterrul ~! corulo i 58 pare cd totul merge co pe roo Ie. Probobil Iii place sa te plimbi prin oros ~i pe strozile pllne de aomeni

Gata de actlunc?

lanuarie 2002

cu un suros dezguslotor de binevoitor pe 10,6, nu? iji place, probobil, s6 crezi co exis!a unele lucrur. core val duro psnt-u toldeouno, co exist6. drepfole In lumeo csto sl c6 blnele invinge roul, orice or fi. Ei bine, re in~eli ornarnlcl Ai avul vreodoto curtozlroteo so 0 iei pe oleile ingusle, murdoresi inlunecoase ole aro~lui? Te"<lj intrebot vreodoro ce este dincolo de Jumeo to

De ce te iei rna de asta rnic.u'?

plino de neoone ~i de pcrcuri verzi pllne cu aomeni fericili? Cum? Ce zici? .. Mdo, exact cum credeom ... Nici macar nu estl in store sa eoncepi a ol~el de lume. 0 lume in core sisternul nu lti conduce vial€> ~i oamenii nu rnoi sunt cement .. nu esc cum Ii ~lii fu,

Ie-os ruga s61ti infrangi odotCi leoma, so ifi dai 10$ volul prostiei de pe for6 $i sCi incepi sO cobort spre lntunenc, spre locurile in care, docCi reuses i sa concepi oso ceva, rnizerio ~i lntunericul sunt steponi {>i oornenii sunl door nl~Ie fnn!e disperate ~i fora nici un viilor.

Chior Ie rag, Indrozneste ... io liHul pe. core il folosesf Tn [iecore zi cu otero sarg ?i oposo ?i Iu 0 data butonul de [os ...

fragmenl din saiscoreo dest;;niso a prizonleru!ui 8A70-21 odresol6 indescifrobiL ..

Indr6zne~te

E c61 S9 poole de odevorct.. La un pohar de Yin olaturi de un ernie, lntr-un local select cu o lumina obscure ce se scurqe pe pere] ?i cu a muzico relol.\ont6 in lundal este irnposlci sa nu 0lungeji 10 un punet 01 discutiei in care, fncetul cu inestul, incepi s.areolizezi inti-un mod din ce in ce mai brutal co lurneo ~i viola /1U sunt deloc co in filme. Nu lotul este bun ~i lurninos, lumeo este de fopl un loe necrujclor. ior tu Ie intrebi revolter de ce nu re-o overfiznl nimeni. $i dup6 ce pohorele s-ou golit ~i este vremea so ie~i din nou pe strode, in lume, obordezi un surds tamp ~i lncerei sCi te cOflvingi co, de fopl, nu e esc, co lumeo e in sine un loc [ericit in care se mol tnlample m:ddente, dar tu 0 so rozbo]! pana 10 ccpot penlru co, deh, e?li lu. $1 conlinui so mergi ~i, incetul cuincetul, conversolio precodentc ests data uitarii, ior vio)o poote continuo ... voi, ce blnel

$i uite-osc voi zombi ~i eu ~i voi incerco so dou uilolii cuvintele de moi sus. E dudol ins6 co un joe te poole foce so bon cornpf in holul osto ~i niei rnoco. nu e vcrbo de un joe besno] demential, superb ~i inovotor, d door de unul core reu$e~Ie c61 de cal 56 ereeze 0 ar1Umilo otrnoslero.

So revenim 10 articolul, ~i [ocul, nostru. De-

www.level.ro

spre ce esle vorbo, deci? Cei de lo Core. Design sunt probobil cel mal bine cunoscuti prin fQplul co s-ou ocupct de oducereo pe lume a unui [DC excelent 10 vremeo lUI, pe nume Tomb Roider, ~i prin mQdul in care au reusil s6 men ina viu bmnd-ul eu ccelosl nurne (stresclfld probobll aes!ui gomeri in momentul Incere cifro din urma nurnelui Tomb Raider a onns cote olorrnonte]. Ce? $1 lie i)1 place de Angelina JoIie$ EI __ . n1J mal spune!

Dorind probcbll so dovedeosec sceplicilor co pot 5"0 foco }i alte [ocuri in cere personajul principal s6 nu fie C faMra Iocooso, boietii ~i fetele (balronii, coptii $i fomiliile intregi cu 101 cu colel ~ purcell s-ou pus pe treobo sl s-cu ehinull eativo ani so scooro un [ec ce educe vag 0 Tomb Raider, dar e 0 cu totul 0lt6 mancore de peste (doco imi perrnite]i cornporojio]. [ocul este 10 bozo un action/adventure core se distcnleozc de toote celelolte mluri memonotoore de pe piato prin faplul eo accentul este pus nu pe action, CI pe adventure. $i nu in rnodul in care s-ou inlrodus cevo moi rnulte puzzle-uri rnlnore, ci in modul in core [ocul secmana otcif de mull cu un cdventure (quest, co so intelegeti moi bine] ~QI de cot closic tncot parteo de action pore, tA ceo mai more parle Q [ocului, door un feature secundar odougot door per1tru Q do cevo moi multo voloare gorneploy"ul ui,

Dar ceeo ce rn-o determinol sO scriu looto di§erto!io om de mal sus $i eel mai lnteresont lucru in Pro/eel Eden este storv-llne-ul. Eh, flU (him TOT sfory-line-ullpentru co, adato pornit, joeul va urmo a povesle clooooslco eu un final banoaallo core numoi rna g-6ndesc ~i simi deja cum fable mele se chinuie so coste), ci bozo ocestuia, ideea din spafele lurnii din Ptojea Eden $i onurne.,

Dincolo de nori

Din cauzo cre~letii olormante a pcpulofiei Terrei, oornenti s-ou vozut nevoili 50 canslruimci'i orcsele pe verticolc ~i nu pe onzomolo, Au oporut csllel super-rcefropole ce gazcluiesc zeci ~I sute de rnilioone de oorneni, Desigur, eei mai bogati au tof Hmpul rezervot un lac cat moi sus pe cond re£tuL., Cu cat cobori din ce in ce mai mullin od6ncul orosulul, candiFile de viola devtn din ce in ce moi grele, iar oornenii din ca in ce mai putini. Tu, iucotorul, controlezi 0 eehipo de potru mernbrl oi orgonizoliei UPA (Urban Protection Agency) ce sun! chernoti sa rezolve slronio disporilie a unor rnuncitori ce au ,cabar6l' sO repore defec)iUnile oporute 10 Real Meal factory [core, desigur, produce corne sinte -co). ;'i uite-o;;a 0 iei in [os sl din ce In ce mai [os ..

Deco nu v-o]! fecut 0 idee prsa dora despre modul in core orolo orosul, da~-mi voie &6

Review _

.. _ ~t sus e paradisul

va €lxplic. Irnogina)i-va orosul bunicilor vostn, locurtle prin care se plimbou, casele eu sHlvl specific vremii ~i dodirile eu core se m6ndreou orhilec]ii Ei bins, peste toote ocostec s-o construit un nou "etai" 01 orosului .?i opolollul ~i opoi olnrl, pan a cond strazile odala plme de lumina ou ajuns sculundote in intuneric, iar cerul este door 0 fronturo undeva deporte, sus de tot.;'i mol imoginoJi-va co acel orcs 01 bunicilor voshi a fosl inoljat peste un oros moi vechi core a 105110 rondul sou construil peste unul ~i rrrol vechi, ~i tot oso., T u, ca [ucclor, pornesri in oventura de 10 ultimul nivel 01 orosului, eel moi nov §i mai modern (core, probabil, vc II }i el uitol In rnomentul in care un ncu nivel se vc construl deosupro' so) §i cobon din ce Tn ce mai [os poe un drum ce tE;) duee cu gandullo 0 c61a orie

din Roi in lod

Nu rna platesce des.tul pentru condi\iile 'in care muncesc_ ..

Senlimentul este absolut impresionont, vo spun eu. Practic, foci 0 col6torie prin .storic ora~ului, a plonetei ~i 0 oornenilor ce au locuil ocala condvo, Arhilectura se schimbo de 10 n~ vella nivel, lor oamenii se Irnpujineczo diri ce in ee moi mult pang cone ai irnpros.o co te

lanuarle 2002 E •••

_ReView

lung '8 drumul ,pll.najo,s,·

plimbi prinlr-un fel de orose fantoma, I;u;levorole cimiHre vii, iocun in care nu or fi trebuH 50 pjungi niciodatCi.

Atmosfera joculuies.te terifLaht6, dar nu In sensulIn core sunle~ Qb_j~nvijf. JO(1)1 nu Benerea:;?:a se[1timente nsemanatpore, e:el@fgasile in, 56 :ticem, Aliens vs, Predotm '2, in care OClIma iii opoe un inomic de dura colt de iii sore inima din piept, Nu, €Isle verba de un cu totul ol! sentiment! a GU totul al161lrca, 0 frico 0[1Ce5- trolo, Cum zrceom, te plimbi, procnc, prln nl~je locurl cproape sfint'S" prin \lec~imea lor, locuri care rrr sun! cu Iolul straine: lor oamenll"~i creoturil e intol nile .... E GO ~i cum ci descoperi ocurn sub orosol t6u 0 cu Iolul alta lume, 0 lume ap[oope extraJere.stra, alai de dlferil6 de ceeo ce intOlne~Ii zi de zi,

$i 10 10010 oceosto atmosfera contribule enorrn de mull sunetele ... Ccinl care Iotroln depcrrore, sunere ciudct de slobe, c.ofeodata a tocere terifionla, sunetele unui oros core-e pe cole so se pr6bu~eo~c6 etc, Absolut magnific!

Petru, Doamne ... si toti pctru ...

Dupo cum spuneorn, jucdJbrul ccrrreleozo potru membri ei for)ei de ordine din orcs.il futurist moi sus orninht. Fiecare dinlT€ eei ponu mernbri 01 echlpel ore obliito)ile sole speciole:

Carter este singuwi care poote occaso sist8'mele de securlloto de nivel inall, Minoko poole occeso colculoloarele rntalnife pe drum, Andre eS,fe speciollst ln sisterne eledronic:e ?i poole educe in.stare funcjiorlol6 orice osilel de sistern, klr Amber este imwn!i:llia loc, curenl elecnic, g0ze etc" ~i fiecare este vital echipel.

in lungulleu drum in JDS, fie-care din cei poIru vo trebui sO i~! lolcsecscc difmilele abiHtari pentru co echipa sq poote-ovonsc, joclJl fi parteo de quest 5$ bozeozn in prinopel pe gasireo unel rule spre .moi depcrte", rulo ce poole) ff gosito ~i "curi'l)dto"door cu oiutorul Deetor obilitatL Portee de odventure (guest) a [ocului sa bczeozo pe ni~tB puzzle-url ce surprind coteodoto prin ingeniozilofeo de care trebuie sa doi

dovade pentru a Ie puleo rezolvc. Avand in vedere co. nu controlezj un ,singur personaj ci POITU,Sa \lcr a~lepta~ 10 un du-e vlno confinuu de-a IUflgul nivelurilor, in;;a ccest dU-le vlno CE st6 10 bczc [ocului poote.deveni coteodala excspercrr de obosiror. Co s6 va expllc cam cum stau luc[wlle in Proiec! Eden am sa va dau un exemplu din viola reolo, So zlcem.. Bond, bono]: cum va deschide!i val u~o de 10 aporlomen! (Go:;6, vilo, lont hotelier I a. Slrnplu, c;u cheio. nu? I r.asele infundote in public]. Ei blne, imaginof}va co dacG) aji Ii in Pro{ecfEden, pentru a deschide acea .U}Q orji trebuit 56:

'I) Scoote] mono din manu~a [e iorna, nu~l. 21 Bagoti mono in buzuner.

31 Gasi!i cheio.

4) Sccote] cheia dIn buzunor.

5) Tineti 0 mana pe donla in limp ce c, ceololto cpropio] cheio de incuietciore.

6) Bagati che,o ill lncuiatocre ~i in/oarGeli de dcoo ori.

71 Sco(Jte-~ che-ia ~i arasaii In ccelosi limp decianta.

HI Deschiden usc.

Cornpllcot nu? Cam oso stou lucrurile in Proiecl Eden. ..

Tn cazul in core dol peste 0 zono in core nu oi cum si'loj\lngi sou pur ~ ~implu vrel fiO deschizi usc de dinifiunlru in limp ce tu 8$ji ofQroi~i le 10 rnetri distGinto de eo pali faloSi au lncredere doua vehtculs .oiut6toare'; rover-ul lun tancfn minia,lura numai bun penlru a explore gaurile de sorpc in core se pare CO se oscunde loata lurneo] ~i flY-<;:I;rm-ullto fly - a zburo., glwmesc, normal co ~litill,

Cat des pre porte a de odion .... V-am spus co p6na to un onumit moment este, nu lnexislento, ci absolvi neirnpcrtor-to. Mai currni vioja unui pOianien prletenos care tocmai veneosal[i prezinte eei 50 de plozi sou rnoi im piediel CU 0 grenada ur belronel deprovot din odcncuri. Mai stra$ne~1i din dintl, mai umfllun pft: mu~chii, mel porolesf orgaliul de oventurier pur ~i 'II vezi Iericit de fuga prin nivel, Eh, cheslia e co orrnele

Semnu! intem~onali pentru ,.N'u~l plaee de dumneavoastrii, domnule!"

lanUBfie2002

E un joe trist, v-am spus?

www.leveLro

sum O$Q ~.i Q$O, Ilia h'lulji, roi ~i urali l110r repsde §i e prea Intuneriesa te bucurl de privellsteo cadavrelor pona cond., Au boie!ii o§tio in ioc 0 arma de ii ztce TimeShock [poole creo 0 "bula" ce fncetine~te treeereo llrnpulul si pe loti eel core 56 nirneresc 1n zona) ce creeozo un eteel esemonator cu ce ori 1nt61nit in Max Payne. Combinalo cu 0 alto orrno (In special cu Extractar-ul core s.uge enerqio din inamici, esc cum sugeau sengele paporului domnitOTii oio rai de mai demull, co sCi oi tu mai multi'll .efedul obfinur este excelent. Imagineoza-r 5 nervosi [do' nervosi, nu gluma ... co dupe 0 noopre Intreogo de baut) lncrmo] pqno in got care se ehiiiinuie so ojungo cu incetinitorullo tine in limp ce tu stai 10 doi posi de ei ~i Ie foci f'Ellul. Frumos, tore frurnosl

o oIto d~erentCi majora dinlre PrOjecl Edell §i cam orice oll ioe exlslenl esls fapful co in Pro/ed Eden ou po~ sO mori. Cum ai luai prea multe gloanIe, POOFI, ajungi Ia ultimul REGEN ocnvot $i e~~ din nou gata de oqlone. AsIa derronsneozo !nei'! 0 dato co eei de Ia Core au decis co partea de ochon nu esfe otOt de importarita in [oc, eo degeoba pot sa fie i'demn de inamici co tu tot nu POli ~invins. $i te Int6~ ne~ de mulle ali in joe eu siluoN in core Ie vezi eu a faramo de ronatole, o§o co on soriin gal, OJ i Ie posteziTn fata primului inomic~] grabe9ti inciudolsa r deo odala cu boto aia In ccp "ea nu om limp de pie[dlJ~·. Se ive¥e ~daraici 0 problema de ordin moral, aslfel ineor ocel dinlre voi care sa yHu rnoi inRuentabj~5a oRe de 10 mii"le cO Tn viota de zi cu zi ASA e'2lA NU SE INTAMPLAl!I [ce bine co am 5pUS ostq vreou sa am c:o~inlQ.curoto ... ).

P6na sub pamcmt

Despre parteo grafico a [ocului, numoi de bine, Senzojo de lome pierduio, seduso ;;i obon-

$tiu ca nu e nlrnenl, stlu, \jfiu! .. .imi dai ochalarll, te rag?

Locul ineare se desfii~oara un quest clragut

Review ~

denote, erose murdare ~i inlunecote, coiloone periculcose ~i vestlgii orhnectoruce inspoimontoloare esre superb (oslo cioco gusto[i scnzc~ile extreme I redola. Grolico este mordoro, jegoa£o, cu culori ~terse ~i, deh!. se porriveste excelen jocului.

Arhiteclura nivelurilor cornbinc'o eu efedele sonora ~i muzico Intaln itCl ici ~i colo reprezinla eu siguronto unul din punclele forte ale [ocului,

Sa nu uit sa vo spun ... [ocul are ?i multiplayer care ~i do posibillloteo sO lncerci un death" rnctch (neinleresantl. 56 [ocl [ocul de 10 un cop la ollul a!aturi de alii 3 priefeni (e,xeelenlo ideelll] sou sa Ie lntrecl eu altii 1ntr-o curse eu rover-ele (eel putin hoios]

Nemuritorul, varianta Project Eden

A§na ... pe cine sa lau cu mine la chef?

o vezl pe japoneza aia? Te- bagi tu sau eu?

TImpul pentru concluzii ... Ptoiec! Eden oduce cu sine 0 cdiere de oer proospotintr-un gen ce incepe sa devina din ce ln ce malplidisitor. Este a abordare extrem de inter6SaI1t6 a gellului 00- ~on/advenlure ~i, desi aredeslule minusuri lunul dintre cele mai importonte ~ind probobil llpso de personolitore a persono.elor], reusesle sa creeze a almosfera ~i un gOlTIeplay ce trebuie "gustote".

De recomondat celor core QlJ mull limp 10 dlspozme ;;i preFera [ocurlle in core poj sa-Ii impui propriul rltm de ovcnsore, dar nici omatorll de action nu or Irebui sa roteze ocest joe

Mitza

P.S. Door douo lucruri rnoi am de spus; iocul poole Fi [ucot otal dirur-o perspecrivo 1 'st person cal ~i din una 3'rd person $1 timpli de incorcore ~in ioe sunt otet de rniciinc.al Ie inflebi 10 ce rnoi folosesc. ..

LEVEL Date tehnice

Titlu

Gen Preducctor Distribuitm Ofertant

Project Eden Acuon/cdventere Core DeSign

&iGOS Interactive Monosi! Con imp ex jet. 01-330'2375

p n450~Hz 128'Mb

Suner Gomeplay Feeling Storyline. Multiplayer

lanuarie 2002 l1i11 ••

Classic Game Collection

E timpul Sa pui bazele unei colecfii de' jocuri clasice faro sa mai foci vizite pe lo pirojil

D upq Ma~ Nicoloe, ne-ou rna; ramasin cceosro dorniICo.luna Crociullul, Anul Nou, ReveJionul }i CD-ul cu joe full pe

care vi-I vo aFeri LEVEL de ocurn Inainte. Va vom pune 10 dispozllie, pe rand, c61e unul din [ocurile eu odevorct voioroose, [ocuri clasice, de colecjle, core trebuie so foco perle din experlen)o fiec.orui g.amer, mal experimental sou nu, mai poslonot SOU nu, Vor ~ joeurile care au definit sou au inijiot culture unui onurnn gen oso co, In viitoarele numere LEVEL, ve] gasi, alaluri de levista., nu door CD-uf cu demo-uri (core sunt bune ~i ele, dor sunt ... demo-uri], c! ~i un CD cu vorionto FULL [filma, muziea, voci] a unuia din [ocu-lle care au fecut co noojlle multor oameni de pe ploneta as a so trecco cu viteza secundelor, Cu alte cuvinte bi co so n-o lungese preo rnult.J, noi, cei de 10 LEVEl, VO oferim sonso de 0 va eonstrui a coJec!ie odevarata·de [ocuriclostce, care nu au door aV-OI1- foiul de a Ii prlntre cele moi bune, dol' ns moi zcrnbesc ~i dinlr-oalJ punct, com sen sibil pentru gomer1J1 romon.

[pe sleou] Se intampla cumvo so nu diSpui de un Pentium 4 eu GeForce3, 256 MB RAM, HOD 40GB si monitor de 21 '. $i2 Core e problema::? Adlca nu oi vole siS [ocl nimic door pentru co PCullau spune co nu $lie moi mult de 10 frome pe sec~ndil? ;,i coco te [oci, e~tl orieum obligat 50 inslalezi iocuri moi vechi, penIru simplu moliv CO eele moi nOI foe file sou nu fac nlmic ... Acum, 01 douo op!iuni: fie foci rost de boni ~i invesiesf 10 greu sub carcosc, lie cile$li LEVEL in limp ce [ocul core pana lerl S9 dezarhivo de pe un CD bulgaresc se lnstoleozo ocum. confortobil, de lo el de pe CD, cu tot ce-i trebuie [No mare cdcionsl No more crocksl].

Sopte dintr-o loviturdl

Penlru inceput, ne-crn Bandit eli sezonul e preo reee ~i co poote nu or sfrico solncolzim putin atmosfera eu un RTS In care magia se combino cu lupto corp 10 corp si cu 0 viguroaso condueere econornico [desi nid pUlino diploma ie nu slricQ, chiar dimpolrivo ... )

5e poole co pentru unii Seven Kingdoms

lanuarie 20Q2

so nu fie .top of the notch" In domeniul RTS-lirilor, dar cu sigurani6 nu e de Jepadot.

Jocul Ie ploseozc undevc 10 Inceputul secolulul 01 XI-lea, dor rmr-o lume nu tocmoi ... pamonieasci'l, Cu toota co rasele prezente in joe sum inspirote din isloria Anllchitajil ~i 0 Fvulu! Mediu (adico jucotorul paote controle rnoicsi, egipteni, normanzi, vikingi, moguli erc.], lumea din Seven King.doms: Ancient Adversaries este uno populcto de creoturi superbe sou Ingrozitoore, cu puterl nepomonte~ti, (troglodi!i, monslri de piolro, posari phoenix) $i guvernato de for" tele zeilor fiecorui popor In porte: Nume co Thor sou Isis opar In Seven Kingdoms cu tot eu consectntele implicarii unor astfel de otorpu!amici in treburiie pomontenilor: crestere ecceleroto 0 populotlel, lovituri dumnezeiesc de puternice irnpofrivo odversorllor sou scoderec [oiaJilatii populojiei regatelor Inomice.

Desigur, co so nu '110 prlnde] urechile jLJcand 7KM, nu or strica 56 porcurqe] mol intoi sec)lunea de Moria I, core va vo inilro in toinele aces1ui RTS, peniru c6 Seven Kingdoms. Andenl Adversaries ese eel putin complex. Cei core au [ucot Lords 01 the Realms II sou Age of Empires, ba chiorsi Heroes of Might and Magic II sou III. vor Tntalni 0 multime de elemente famil'are, dar in timp real, se inlelege. Pe 5CUr1, '110 trebui sa pune] bazele unui regal, so consnu] oserie de clodiri eu diferite fUnCrii, fie mllltore, fie economice, he de cercefore, 50 pune] pe picioare 0 orrnoto ~i, in cele din urrr.o, 56 romona)i slngurii st6ponitori oi horJii. CI6dirile se nu mdra printre acele o&emonari eu jocurile menJionat moi SlIS, dar exist6 ?i colava inovar!. De Iorturi, mine ~i piele aji mai ouzit eu siguranj6, dar, pe longo oceseo, hanullinnl - de unde pot fi recrulo] mercenori pe diferite speciolilali (Iuptaior, spion, lider elc.] ~i Tower of Science Id6cilrea necesoro inventarii ~i 7mbunaj6~rii orrnelor] sun! obsolut indispenscbds pentru terminarea locului. De ol~el, nu e nevoie sa vo dou aid toote delaliile desprs Ul1italile, rosele ~i ciadirile din 10c, pemru co, dupa ce a~ instoot Seven Kingdoms M, ve] avec 10 dispozilie 0 encclopedle faarfe detaliata, cu imagini ~i lexte mOl mull decat sugeslive, eu ajutorul ctireia vep puteo intelege 10 perfeetie meconismul joeului.

Dupa asta, joeul ia alt nume:

Six Kingdoms: One Oown_.

La lucrul

Daco nu }li!i inca, Seven Kingdoms este a producjie a celor de 10 Enlrght Software, core sun! "vinovar" ~i de Capitalism, ceeo ce if canfera mulf6 corr.plexitole. Resursele [bonl, rnoncore, Iier, lUI etc. I trebuie foloslte intr·un mod Iocrte bolonsot, faro a scopo din vedere niveluiloiolilo!ii supusilor. 5i cu osto gota ... va los s6 descoperif piccnteriile, scree si piperul core fac din Seven Kingdoms un joe opreciot, chior un RTS closlc,

Game on!

Mike

LEVEL DATETEHNICE

Tltlu

Gen Producetor Distrlbuitor Ofertcnt

Seven Kingdoms: M RTS

Enli.ght Software J-Magic

lEVEL

Pracesor P 90 MHz

Memorie RAM 16 MB (recom.32 MBI Accelerare 3D n u

ON -UN E www.enligllt.coml7k aa

Extra pe CO-ul 7KAA

~ Manuolul Seven Kingdoms: Ancienl Adversortes in format PDF

1< 2 dernoun: Indu51ry Giant ~i liberation Day

• Warbrrd.s (on~ine WWII flighl simulator]

Colectia continua!

.

Internotional Rally Championship - LEVEL februarle 2002

www.level.ro

Walkthrough'

Cafeva su-gestit

o ¥iota mai bund ...

I

P (oied Eden nu e~le un joe FOARTE lung, aorin schiipb ests eXlrem de £OO1p1i;:ol.

. [)"piJ ce mi-om pi-erdwt alatea rropji.ptlb$_gind prin niveluri, m-om g8ndjl co paule JlIn w.qtklllfOugh I<lr 0lula pe URii dintre voi, Din pOcote, rezoivorile puzzle-urilor fiind.de$\J1 de inlotlocheote, ml-orn dot seoma ca un osifel de

wolkihrouqh or fl ocupot pe punn fumatale de- revist6 ~i cum CIlia cevo nu 56 poole. ..

M-om deeis aslfet sa va .5prifin prin cotevo i~drGOriL n.u foo rle. muile dot de blilz.<iI,

mentiono! faptul

ce u"rmotoorele-inorumon, chior do€o au fosl cQncepute..A'5: AU .dez.r51!Jie" njmk din "ploterile" loculi.li, ~,Cjrp0f~s.o cO-N!rflo c6levQ f30soie coriet 50 ~Irice cO:tev.o·d In ~rprizele

'ate rite de [oc, Bilill Dec] ;i!l:u;-oteqjie!

- Pel1tru 0 juca p(fJ4ed fden dinlr-'O perspectiv~ 1 'st person aposo!i toslo f3.

- jocul nu poole fi pus pe PAUSE pen ru stmplul monv cc pr0dueOtorii nu av inlrodu~ 0 oserneneo .facilitute". [;)·ilJca nu eve] lncotro, asdmdeli-va inn-o 2000 sigura *1 solvari jocd.

- Daco doriti §,Q ie§1!i pentru un moment drn joe fqb,slnd alHaltwl treb\Jie so o-veli more grlj"B peofru co a OS8:rneneo ,aellune" PoOle duca 10 aporitla unor problem€: nep.IGcute In joc_

• Cbior doco Tn Prated Eden n u pop" 50 rnori, esle recomondot SCl solvo] cO.! men des (oti de cote ori reu$iri -sa neeef cu bine de un puzzle sou de un rnonsnu moi greu de invins). NI;J de 01 0, dor este altern de slreso[11 so Iii nevoit sa iei ur puzzle, ~j O$,O comolcot d.e 10 lnceput

. incer.coji 56 culegeli item-urile din joe cu un singUi persono], .deocr€:G;.e lnvenrorv-ol lspre deosebre de. alte t~dlit~lil nu este unic pentru intreaga echlpo [eeeo ee rrtseomno cGi d~ea un persono] culege un anume item dam 81 11 va puleo Folosi).

- Alat Rover-ul eiit ~i FlyCom-ul au limitele lor. Spre exernplu, Roverd nu pqj;Ile fr0gedec61iritr-o !inlo aflatl!! fporte aproope de el fe . de rnenjiono: lopnrl c6 RDver-~1 ore fa dis~ozifie 0 QrmCl desrul de puleriJ,ir;:o], lOr FlyCcm-ul nu poole cobortnrot [os dec "Clnumita ln61fime.

·In Pro/eG! Eden nu pop s·Or!. 5tiu cd pareeel putin co un mare OUkj, dar va asigur co nu este 0';;0. Fie<;are puzzle Bste rt'\cut In 0$0 fel incal nu esfe nev€)ie: so sort in nici un be din nivel pentr1:JeH db de cop (de; oslo or fi simplifiea!

www.level.ro

Walkthrough

ro preo~m P[~ foe, curent electnc, abuTI ele., exislQJ,jneJe iluatii [pujine.. &·drepll [11 Core. peleli .ire9e- fJlri Clslfel de ohstocole "j cu DeJlolli mernb-rf oi echipei. .

- Dal:6 do(e,1i co.deor .cqfiva dinlre membrll eebipei sa te urmeze, lrebute so opelezi meoniul;persor,ojulul J6u~i 56 Ii selectezl pe iei eli c.ol":ewr.ei sa rnergi moi {:leporte.

-Qod'S nlj reu$€~~ stL,porgl oodu] unyi lerrmnol vel observe co dupO catevo ineercafi .cer'rwrile se irwart din ore itl-te moilf1cet. -Ucele u$i se deschid cona Ie 6propif de e.Je.q; gflul.dinlre pe,sonWje ior allele trebule activate pe~tru a se .desthipe.

- in cozt!lln care bezno Ie 'n.coniooro ocnveezo lonterne fjec6rui rnernbru 01 echipei, - Distruge once "power leech" lnf€llnit. al~el unale butoons SQU terminale nu 'lor flolI1clioJ1o.

- Exisfo douo tipuri <d e turele in Proieci Eden: lurelele fixate pe lavon ~i cele fixate pe pcrnonl,

Cele fixote pe pamont pot fi dlstruse doer doco Ie Iove$tl condc5unt cu spolele 10 line (di'Strageele alen)ia eu unul dintrepersonaje, oscunde-l upo] pe ocesro §.i trage In turelCi cu un perSORci cRQtin spolele ei].

Iurelele fixate pe tcvon (eele mal purernica, de ollfel) nu pol fI dtsrruse. TrebJJie sa-gose~ti un termlllolin apropisrs cu ojutorul coruio 55 preiei comrolul osupro lor [coz in cerepof scope CU u~urint6 de inamicii din jur).

- Daco vrei so solectczi o orrno }i iti opere mesolul "N01 ovolloble" in.Samnii co este VOfbo de 0 erma ce nu poole Ii folosita de moi multi membri oi echipei in ocelosi limp. Uil1'i-le core dintre personoje ore selectcto oceo orrno }i oIege penlru acel persono] 0 alto orrno.

-Docc oi cpa sol pe un buton ~i tkl opiirul

meS-GLul )iNa effed' I:II! diSpl:IJI;1. Trebuia sO mpi foci ceva fflointe de a pule!) [:olbsl -acel b\.!fOll CUSUCC8S.

- DeDlungulloculUi Ie pop1"nldltli E:U sitOi:Jfi1 'ij1.;,C11li'e ~qca, tlogl cu o·rqchetQ ·W cu <i1la orma C9'o,e ,aZQ de efacl mol more, ocecsto so disporo :supi! in momenl'lJl in ;;;,or.e intotne~te ceva in cole: Oope te inlrebi ce s-c1ntampl(]1 Ifekuie 50 ~ ootJd mnirlte de.fop1u1 Q'j ormele tole nu vor IIOge nidodafi:l asupra NPCeur~o[ sou a celarlol~ rnerobrl olechiQei, lor 0000 tu trogi cu a rocheto core oiedeozo TOT pe 0 mzriJ de coliva melri in jur ior pun zotiO se gasesc drn Tntornplore ~i ni~e indMzi din oceio ominfi~ mal sus.,

Docc va inlfebGrli core este sernnilicotio poocunh» de control intclnlte in [oc dti)i llsto de moljos:

11 Albostru inehi'S = iNCH IS [nomoi Cort·er poole occeso ccesr ponow de control I

2) Verde - iNCHIS [orlcine il poole Odilia) 3J Albos!ru deschls ~ TERMINAL [poole fi occesol numoi de Minoko)

4) Porteccllu = ENERGfE (reface enerqio fiec6rui persono] core il oc!iveozol

5) Galban = BATERIE (folose~te dill energ10 10 pentru a activo 0 anumilCi mo;;intJrie din acel nivel]

IG Eden Bunker culor[c panol!rilor de conIrol se schimbo dupo Cum urrneozo:

1) Albostru inchis = iNCHIS [numai Cor ter poate occeso aces! pcnou de cantrall

21 Porlocoliu/rosu = TERMINAl [pee's ~ eecesot numoi d.e Minoko)

3.1 Albosfru deschis = ENERGIE Irdace energic necarui persono] core ~ ccfiveozo]

-In ulfimele nivelurr OpOI ni~le rnonsrrt core pot so .ogo)e" per~0noiefe tale lin aforo de

Amber). ~t~.nu ii vo drumul "prazii" sole deetit in momenllJl'in core !Jnul·dintre ei este mOlt De e\1iloll

- M01~JziLJ '11 [oc opor un fel.pe poionlen1 cote nu 5unftdlpt de periculQ.iii vii col de peric':ulo§i su nl rnorfi. in momenlulfr:r core un Cl"$ffel de f(lOn$ru i~i do ob~escul sfar?it loso in urma 50 Ceneva ,p.ungi" cl,lodd care eli-plodeozQ cartel te t]pl~pli de ele. AVe~ 9'riia, oli'ocrece oceste fp1m"$i7')1>Of I uqdin !r,Q lo'iUI.l fQ i~ milta! - din viate perS!Jnojului pe CflrE ltnonlr01ezi.

- De5iguf,loli oce.$fi mOrl}1rtcore mOl de care mai periculosi devlll ti}0r de efiminat in mornentul in core 0) obpnu(5Jfperba armo nlrmita Time$hQ(:l

Cam aid sa Incheie cele doud paglni de (glumesc, gluperlplul vosiru

Milza

lanuarie 2002 I'~*~ •••

Game Unjverse

I ala co a s~5if~ vremeo mea. Este limpul s6 vo oduc 10 cuno~tinJo ~i eu catevo crnonunte lego e de universul [ccunlor mele. Sper co

memoria sa nu-mi [ooce feste :;i sa reu~esc sornl omifltesc cate ceva din ceeo ce am lucat 10 viola mea. [ocurile pe core le-am lucot primo dolo au fosl, 10 fel co orice copll de pe lumea asia, cele din foto blocului: prlnseo', ascunseo', cornete de lot felul, inclusiv cu bold, chlusoore, prostli, !umigene etc. inso nu cred ca ocestso v-or intereso preo mult. Tali am trecut prin oceosto fazo ~i cu siguronla co am (amOS cu omintiri plccute, olIn au mal rornos $i cu semne pe viola de 10 copetele sporte, mOinile.?i plcioorele rupte. 0 odevarolo revelor1e penlru mine din oceo perioodi5 esie fotbolul, pe core it mai prootic si osli5zi 10 nlvelul .prolesionisf din spotele blocului. ~i am rnoi rorncs cu cevo: cu a cicotrice 10 nivehrl tornpiei capalolO 10 revelionullu' '93. Urmari fizlologice nu preo sunl, Do' tu cine e~ti? Ca nu te vod preo bine ... Si cum va spuneorn prin '91 aveom 14 ani. Do' despre ce vorbeornf Ah, [ocurilel Ce-or rtioi fl ~i olea?

Primul contact

Era 0- toorrmo tarzie. V6ntul trernuro prinrre frunzele uscole. Copf nu rnoi erau pe afari:i ~i nu prea aveom ce face. M-am hotorot sa-i foc

A!ja arata un joc frumos - Saboteur

Cursele in Turbo Esprit

Sebeh, dar mai slmplu Seba

I'm 100 sexy for my car, fGlO sexy by far ... Un eJ ~i-o eO'in focuri

_ .. ~i-ntr-o zi din '77 5<1 .. noscut Domnlo-mecl Mle, da' duce I

RAR ~i din cOnd in cond

Uno bucoto femeie, una bucoto butelco ~i. .. atal.

Tillu:

Gan:

Producctor:

Data aporiJiei:

Procesor:

Memorie:

Cerloje mlnirne:

Look:

Sune!:

NOTA:

Falal ... in alto viola

Ala, 010 ... se-aude cevalll

Gomeplay: Pfletenos, ~implu,dcceslbrl ele,

Feeling: Vulcanic

Impresie: Gala, d~t m-am saroral!

o vizila unui bun prieten de-al meu Nu-I mol vozusern de mull limp 91 nu ~tlom ces-o Tnlomplat C1J el. lis ~i focut. M6 infiinlez 10 uso lui si-mi lipesc degetul de sonerie. inlr-un tarziu raspunde mama lui lonu], "Sarul mona ton li, lonu] e ocoso]". "Cum so nu, sta ~i se jooca.'F6ra sa-~i deo seama femeio a roslit cuv6ntul magic: .se [ooco". Ne~tllnd ee S8 poote juca lonu] singur in coso, am potruns cu 0 nelini}te in suRet in comero acestuia. Surprizo meo a fast imensa cond l-orn v6zu! in foJo unul televizor alb-negru; eu 0 cutiuJa cludalo In mona ~i cu ni9te bore olbe ce se mlsccu pe ecranul negn;l. Erouli televlzor Sport cu jocuri. Nu ~tiu G6~ dintre vol ofl vazut cso cevo, Ielevizcrulse vmdeoclJ doltd chestllcore or fi stri:lbunl,zii joystick-urilm drn ztuo de asfazi §i oveo implernentot un i~ ell un cerc-pcnot ce )receo dintr,o.porte in oho a ecro-

nului, Existau doua niveluri de dificuliote date de vTlezo cu tare se rnisco potratul. Se p~180 juco ~i in dOi, deei prlmul multiployer pe core l-am VaZUT. Ssrncno cu tenisul, dar lrebuie So

liD g6ndi)i cajucalorul nu controlo oltcevo decal 0 bora vertico'o ce executa 0 singuro rniscore: de sus in jos ;;i de jos in 5U$. Nu Irebuie so v6 mal spun c:Q ore lntregi, pan6 noop-

AmeFtul

Pirates pe Commodore

lanu rie 2002

www.level.ro

lea larZ;IU, am romcs lrnpreuno cu ill in fGta.televizorul. A doua zi 10 fel, a lreia ~i 090 mal deporte pano cond lubiln no§tri parin!i s-ou adi.mot 10 a ~tiltijo ~i ov hotorOt CQ nu mol overn \lole 10 ~I decor ciumfnir;a !peocOlund nu exlslO'weeKend).

AI doilea confect ...

._,0 ovut lec tn generolo, 10 ani bl)l1i d~ lo primo experfenlo. De d£el;isfi'i .;:[otl:l o fQSI ~rbo deepre un HC pe core-l oveo uri cole-g};:te elmo. Plecom de 10 scoclo $i merge:om fa el ocosounde ne jueom innebunip, uitand de rnoncore, de lecjii ~i restul lucrurilor pamanle9ti. Tn oceo perioad6, Televizluneo Ramona libero 0 holor61 co InformalicGl este un dornenlu de villor $i au introdus 0 ernisiune de vreo [umolole de oro in program. In oceostc, un damn Ie potruzeci ?1 cevo de ani prezento tot felul de progrdme de grafico, de cdcule elc, ?i oveo, in ceo mai more porte a errtisiunii, a secjlune dedicato jocurilor. Spun Tn ceo mal mare parte pentru co, nu sflu doco va vine so crede]', Ironsmilea lac uri pentru HC pe televizor. Asteprorn cu nerobdore ernisiunen pentrv C/j legom cosetofcnulla lelevlzor prin coblu ~I in reg istro m [ocunle pe core Ie jucorn in disperore dupO oceeo. Poate pore lncredibil, dar vreo douozeci de minute ecronultelevizorului era plln eu dungi orizontole in nuonte de grl ~i scotea ni~te sunete core-ti zqoriou urecii'le. Cred co foorte multa lume ~i--o dereglat teievizoorele atunci pentru co nu snou ce se int6mpla.

Mulle or fi [ocurile eu core rni-cm umplut tirnpul pe HC, dar co greu imi mol amintesc numele lor: Saboleur, Vee Le Mons, Dizzv, Turbo Espril, Conan etc.

in eele din urrnc, dupo indelungi rugCiminti, porin)ii mei m-ou binecuvontot cu un Commodore 64. Era a minuno/ie pe vremeo aceea. Aveam ~i floppy-disk de 5.25_ Cosrnorul eoselelor se incheiase penlru mine. Nu rnoi injurom co, depo ce am osteolot 10 minute 56 se incorce [ocul. aceslo 101 nu mergea deoorece era bondo ,trieala. Diferenta dintre HC ~i Com-

rnoo!;){e era desful de more. jocur[e ere, mull moi ccrnplexe, grafica alilel ~l, pe deosupro, em 01 mau, Nu Irebuia so mo mai due 10 Qllii sa rna [oo, in plus, moi oveam prieteni cafe oveou Commodore [dupa cum ~1I11 [ocurlle de pe !-;lC eu tilrDU comparlb:jJe)~i nu duceom lipW tie I<Kufi Pirotes, EWe. LtJ.<;t Ninja, Space Ta~i,Jumpmon. Dynosty Wars, lmposslble Mission ~l mulle, multe allele, pe care nu mi Ie mol ormr.iesc.

Tehnologia modern6

Numesc ds~el perioada primelar PC-uri.

Cu ocesteo am introl in canlael in [iceu Era de]o un pos lr oirre fCicul eu XT-urile prin Gorilla pe core-l jucorn tu Pepper in drocte laceeo~j reoctie am ovuto mal t6rziu, tal cu el, cand OfT] dot peste Worms). Drepl s6 '0'6 spun, nu em nirnic In plus, poore in minus lora de Commodore, dcrerc yorba de feeling. Cu bolranul 2860 lost deja oltcevo. Atuncl am dol de un joe core pur ~i simplu moo roscino!: Prince of Persio. Aventurile printului au ocupot mult timp din orele me Ie de inlorrnoftco. Daca stau so mo gandesc ocum nu ero decal un arcade normal, cu momente difierle in core prinjul disparea din razo vizuolo dupa vreo coloon6, stolp, cava, dar unde rnoi VQzusem eu mlscarile pe cere le executa ocesto eli al6to grqtie_ Cond urco 10 urmororul nwel se agoja ~i .e bolonso ot61 de humos inc61 il puneom sa urce ;ii sa coboare numoi pentru 0-1 rnoi vedea o doto,

A urrnot a pertocdo destul de lrislo penlru mine. Am renunjot 10 Comrnodo-e pentru co am vozut ohcevo cu mull mai bun, dar tolusi nu rnl-orn putul permite so derln oso cevo. Cu roots acesteo [ocurile nu au porosil vio]o mea. 0 mullime de prieteni siou cumporot PC-uri ~i am reusit sei joe 10 ei com tot ce oveou, Ne pefreceom dupo-omleze.e, dupa ce se6pam de scoolo, cu tal felul de jacuri: lion King, Bornberman [se incingeau odevdrote cornplonote, cu closornente, punctole, retrogrodori)' Golden Axe, Tarzan, S.luhl Moslel, Budakon.ln ceeo

Game Universe ~

Activision la Inceputuri

Misiune Imp:osibiI;3:

ce priveste epcrturtle mol iucam un tents, un Arcade Volleyball, mai t6rziv ~i FIFA. Dar simuloloorele sportive nu au devenil posiunea mea. Preferam so joe un Iofbol pe tereoul din corteo scolli decal so srou in Iota colculotorulul, Senzojio lavirii mingii o, piciorul este mull mal pu-

Print.ul din Pers·ia

lanuarie 2002 EfII •••

Game Universe

Bomberman

Tarzan

ternicQ pentru mine decot oposoreo unei teste,

in schimb, strnulotoorele de rnosini mi-au plocutrntotdeouno. Un Grand Prix sou Lotus [ucorn deseort, Bineinjeles co a venil Need For Speed, din core, mai tarziu, Porsche-ul moo 1ncantor ~i rna inconla inca eel moi mull (Collin MacRoe Rally 1 ~i 2 nu au ovut ccelcsi elect asupra mea).

Din cond in cond mai incercom ~i cote un Che:;.:;Mosler, cond ovecrn ceva limp 10 dispazijie Robdore aveam sO skiu 10 81. dar nu preo era otrocliv pentru cellolll, oso co nu am reu~it nlclodoto more lucru.

Si PlayStolloil-ul a prirnil cevo oten!ie din parleo mea. In special [ocurlls care S8 puleou juca In dot Mortal Kombor, Street fighter sou Tekken [in special ulnmul] au fostincantarea multorore. Curse cu mcslnl neb.une,~olf sou [oibol, orice CD-wi ne picou in mana consritulou momente de fericire.

PlayStation §i Tekken

lume, lume, am ~i eu calculator

Empei 01: Bailie for Dune are, in schfmb, a Iradljie ln spate, a troditie pe care trebuie so a respecte ~i 10 inalJimeo rnreio cre.d co s-o ridicot. Grohco 3D este de neegalot 10 oceslo. Sun! curios curn vo oroto Age of Mythology ~i coco va reusi sa-mi schirnbe ocecsto impresie.

Mol tCirziu am cvut si eu pfimul PC cccso.

Acum nu rnoi depindea de ceilol)i ce jucam. lnlervenise Tnso altceva. Nu moi aveam limp pentru [ocuri deaarece veneau exomenele, veneo facuilateo. $1 cu toote ocesteo nu a Irscut timpullClra GO eu so ~tiu ce inseam no slrctegiile: un Age of Empires si I ~i II, un Settlers. Emu jocuri pe core Ie cansideram ccrnplexe, Am avut ~i lncercori de Caesar II, dar porco no rn-o atros ot61 de mult. Waraaft ~i Red Alert au rnoi stat ~i ele cevo limp 10 mine pe calculator. Mai torzlu ~i rnull mal aproope de zilele n005- Ire, dupo ce am in trot In colecHvullEVEl, am dot de olte strotegii bine realizote care micu rnenjinul apetitul penh u ocesl gen Cossacks e fascinant prin numarul imens de unitali po ccre Ie puteam controlo, prin felul in care Ie di~tr~ bulcmsl le ordonom pe c6mpul de lupl~ Senlers IV ~i Cultures au fast destul de drogu!e.

I've seen the light

First person shaoter-ele au fost 0 odevorata revelotie penlru mine. Nu am lnceput cu Doom pentru co nu am dot pe 10 nici un prielen de el, Tn schrnb Quake a fest iocul pe core l-orn terminot de parco linea de exislenta mea de otuncl incolo. Senza)io de putere pe care mi-o. dcdeou armele cu core otocorn .onimolele" din joe ma pusese chlor pe ganduri. Incepu sem sa, mo inrreb de eleetele pe care Ie ore violenio din jocuri osupro minJii mefe. Acum, co ,funt moi batron. paisa 1I0g ~i a conduzie: .Do", Nu om rolat nlci Wolfensiein, dar poole cel mol mult ma inconlol, mot 16rziu, Half-life. fee-

lanuarte 2002

www.level.ro

~Ag-ul din Half-life moo losclnol de-a d[f~plul. Un feelirl9 porcc mol putern'c 11 ar~CQlJn1er- 3'tll1<.e-ul ee m-e cucerit de 10 lnc:epul, Pr'db6bil dat0fl)o fOplu[ui coeste un mvltiplaye . Am ju cot 0 muljime de rnoduri de HQJf-lil~,dm olegereo mea ~arfi9ne C'lceeo~i. Un j",~ plol de simplu, dQr DJ otOto ehergfe. De cceleosi premise s-dr bucuro $1 Delta Force, dor OJ rez.ul!91e moi p1Jjin spectceulccse; ProlecllGI, Oeerulino Floshpolnt 10 otrnQS~r~ mililar6 excelenl creolo), No One lives Forever, too.te<au 10&1 rnei mull sou moi pulin guslqJe.

Cincvo apuueo odoto co lucrunle simple sunl eele Irumoase. Poote loemai dincauza dietonului de mai sus nu rn-ou otros niciodoto RPG urile. Sa nu credetllnsQ co mi se par prao grele, dificile etc. Nu, nu €I vorbo de oslo. Pur ~i .simplu ma plictisesc ingrozilor cond vod zeclle -de magii, zed le de oblecte, unul eu + 1 aliul cu +2. Cred co botoliile din RPG-uri suni cele core rn-cu indeportol eel mol mult de ocest joc. Adie6, ornori douo sule de idlo] mai slobi co tine numai co sa te ,1evi:illlie~ti" ~i co sa omori dupo oceec olti douo Sifts ce ramon iar5~i mai slobi co tine. Probobll este 0 viziurre simplista Osupro g.enuiui, dar c' est 10 vie. in schlmo, [ocurile lactice care au ;;i elernenle RPGiste mo arrag destul de mult [mot nou de ccest tip este Qriginol War, or mai Ii ~i Kingdom Un.der Fire, din core se puteo face insa mult mai mull).

Din r6nduJ focurilor adventure a~ vreo so scat de 10 incepul Arcoiero (iJn quest cu elemenle RPG care rnl-o rnoncot elecliv nervii), dar oltfel quest-urile reprezinlc un gen. pe care l-om opreciet lntordeouno. Serio Mysl€ste una dintre lovoritela male, de~i grafiea prerenderizolo 1-0 focul pe multi so str6il1be din nos, Myst. Riven ~i Myst 1Il: Exile mi S6 pare co or Ii [ocurile core retnverteczc miturile. Sun! jacuri inleligente ce necesito pulina gl090rie ladica nis-

Game Universe ~

coivo creieros] pennu a Ie termino, .~i locmai de oici vine ~i disfrocfio. Ar moi fi Dragoll Riders: Chronicle ol Pern a corul storvline ml ,-0 porut excelent ~! a caw! contfnuore 0 ostept.

1n ceeo ce priveste toctico mililmo, am rrecut destul de repede pesle primul Comrncndos, Dupa primele dou6 rmslunl nu l-orn mot juco!. Am luot a pouzo de [ocur: [deh, exornenele], iar eond am revenil nu rno mai ctros. POrTO 10 cporijio celul de-al doilea 0 venit lnso Desperados pe core l-om terminal. M-a otros atmosfera de western Q acesluia ~1, deschzondu-rru apeti/ul penlru ccest tipdetocticCr, am jucol dupa oceeo $1 Commandos II-ul. Rezultoful l-o]! vozuttn review-ill de luna treculo.

S-a dus si dus a fost ...

... rimpu] pe core l-orn ovul lo dispazifie penlru 0 va VOr bi despre umllo-rni persoon6.

Arcatera, un [oc de care sa fugiti Probobil multe or mai ~ de spus, pentru co multe nu au lost spuse ~i ow [ost uilote. Cu a licorire de speranJD Cq nu vorn plictisit prea mult, nil v-otJ smuls porul din cop ~i nu m-o!i iniumt pieo tore, lnchei oceste r6nduri. $i, doco nu vo] salurotde pal6vr6geala mea, promit sO ne mai lnlalnim ln poginile revlsrei faro sO va rnoi lnnebunesc eu [optele de vitejie core mi-ou umplul pona ocum existen!G. La buno revedere.

Sebeh

Primul Myst

Ultlmul Myst

lanuarie 2002 1'~*lI' •••

..mDI MODs

Puleli vedea modele Ie pe site-ul

lanuarie 2002

in runda a douo, rnorjii sunt ceva mal VII, probobil din couzo aerului rece de munte

B una S~()F6, copil. Pe[1tru co aJi losl cumini!. M09 Crociun v-a rnci edus lnco , un episod din mod-ul Hall-life horror ~i

PEl alocurllenor, They Htmqet, Pe longo ccesto, dcco ramanel! cuminli ~i vil.o perioada bine determinota de limp, veli primi ~i un sel de jucarii ·Qutentice "They Hungered dar acU{>. e sa.w!", cu selul de creiere §i botertile rncerporole.jucoriile dispun de colocno sonora, cdico voci, care vor rep eta necontenil penfru setisfocereo nevol! de suspcns, ccelosi ~i ccelosl lucru: .De ce nee Ioome?", ,HOi 10 mama", "Unde e§ti rna cerebele?", "Dislwge!!!I", "Hom, Hom. Hom" - vononto buldog, respectiv., __ " - voncnto ,Seejio 34 de polilie". Co bonus, doco rospundefi coree! 10 Intreborea "Unde esli, ma?", ve)i primi premiu un set de rutile de buco orie din material inoxidobtl, in spale. Nu uita)i co "Mo~ CraGun e cu vor, yeah rrrorrl" precum $1 so vizitc]! mogozinuJ de piess auto "Sonia" de pe Colee MQ9ilor.

POV8$leo tontirM'i cu ... ,Creiervl din ~patele ofacerii nu era unde or fi trebuit 56 88. Ma tot inlreb oare cum de nu am pulul sa-mi dcu seoma de oslo dec6tolunci ccnd am cclco in el. Era improjitiat peste tot. Folosinr] clileril precum dimensiunile §i amprenlo ADN, am rornos surprirrs, caei rezuhorele inclihou calreo blonde, dar cond am deschis ochii ji am reolila I co eram 1n sediul poliliei, m-om prins: e10 ;;eriful. Acurn slousi privesc 10 looleto plina

de ... op~, 10 revlslo de pe pal CQre' nu-rni place, §i restullucrufilor dincelwlo de politte, adicl:\ perefli. Ah, dcco o~ Ii ovut 0 umbrela ... Dar n-am. Zgomole ... Se deschrde 0 ni$o In perele prin care vod ee se intampla in secjle. Seriful impreun6 cu ocoliJii lui, cu lofti ccreierifi, uc;i-

de au faro mile 0 serle de indivili core au indrGlzni so traiasco. Hopo.dcco oporernele nu ma in~eola, e ron-dul rneu. De ce mama mira!ii

Cree! ca ml-a nlmas cava Tn gAt...

Cuibu§orul de nebunil

www.leval.ro

oporenjele osieo nu iFl~e(')lo nidodoto. Sufill 0 "'ueala de zid din spolele meu zboorc irnpreuno cu palul ~j revis'o care nu-mi plaeea chlor de nicio euloore. Sar, fug, ~i vod a mo~ina- cu oruncCllor de rochele pe ea. In fine, intru din nou in mediul rneu 91 1m.preuna cu politisl~1 \fiu core m-o scopot, rezolv slluojio." troul nosiru solvetor scope co prin minune din se.diul poltliei uncle era ccptiv. lris5 culturile de zombie CU lost leone productive anul ocesro, si, doco lot a inceput, e timpul so 9i termine cu reecho oslo de oomn6. A~a co, in acest episod aproope 10010 octiunea 5e desf6~ooro In CC'ldrul unui scnotorlc de reeuperore pentru crlminoll. Pe parcursul oejiunii, descoperlm, In fine, couzele penfru core ohcevo decal rnorf plidi5itori nu moi vezi nic6ieri. I?robobil nu v-or fi trecut niclodata prin cap co este vorba de un experiment 01 unui prolesor nebun, experlrrtsnt care a scopot de sub Gonirol. Nici rnie. Veti asisto lo 0 serie de discu!ii ~i ve!i O~Q tolul de 10 osisfen!ii rama~i normoll ~i, respectiV, de 10 vteo 30de mognetofoanelrHpra~~ote peste lot. Scnotoriul este lnlr-e frumoase zone mentone, esc co poteti sa vo rupeji cctevo ore pentru drurnetil ~i reloXGre 1ntr-un coCldru natural exotic.

Asernondrl ~i diferente

Personal, ceest ol doileo episod mio plecut mai mult. in primul fond esle rnai rung, ier mediile prin care circuli bucura rnoi viguros 0[ganu! vizucl, Se pore co Neil Manke Icel ce a lnvento! ~i p-odus tooto serio] a [ost cevo moi imaginativ ~i 0 lucrot moi mull loel Aserno-

no rile ciJ They Hunger I pn in general de personoje.lntreoga serte de patru lipur! de mon~lri esre prezento ~i oic! eu unele imbunototiri destul de ... absenle. Armels din prima parle sun! prezente-si ele §i ... cam olo! De oici incolo, direrenlele sunt deslul de mori, Apar a ser.e de rnonstrl noi, unii chior [ermecoton: po~to~i ucigo~i, Pbliti~li cororo Ie p.op vedeo contlnatorul deoorece fOfa lipsaste. FronksrtSlein·i suporo]

core lovssc co un clocon hidroullc bine configUlat, buldogi care se guduro in limp ce iii deschid butcnierele. lego-zombie olcotuip din 101 felul de cornbinatli de o-rne lnnple-n cqp, moini core ies nevinovore din stomoc ~i pidoare core ~i-ou depa~it conditio, schelele care prcduc descorcort elecmce de more ornplitudine ~i oJ)ii. Armele sunt ~i ele cevo moi vcrlote-sl pe langa eele dill primul eptsod mol dispunern de: a chele n;xi,l de 50, ufil6 penlru execujii roptde .~i de precizie, hertel de gropar pentru sodici ,efulOli ~ un mll1igun fcorte user de manipuloi pe care vi-I recomand cu complimeme din porteo morgii. GroflcQ ~i sunetuleunt sen sibil modifico!e, nivelunle [oorle bine lucrote, uneori chior pas'ionante. Treeerile inlre nivelu(1 S9 lee pe bozo unor puzzle-Uri, core eer destul de multe ori loorte multo imaginalle. Ve ve)i bloea de coleva ori cote a orc-douo faro s6 vederi vreo po~ sibilitote de iesire, Odotc am fosl nevoil so lmping un scaun de 10 U(1 coppl 10 ollulcl nivelului pentn, to alta posibilnote nu exlsto. Decorurile se tncodreozo in sfil. au scnotortol de crimino] nebuni, 5ini5110 coso 0 docterulul vinovat, loborolorul de 10 subsal uncle exisl6 un odevorol fabirint plin de camere de lortura, loofe otingandu-~l scopul de bagore in tall ~perietii. 00- co mal punem 10 socoteokr si zg0malele core le lnconjocro de preturlndeni, reteta pentru 0 naopte plino de odrenolino este gata.

lora vo urma

They Hunger 3 este ~i el goto de ceva vrerne ~i obio oslept so~ dau de copot NlJ.~tiu ce va urrna, deoorece prlrn.rl eplsod se terrnino eu rodereo sanatoriului de pe foto pomolltului ~r eu cevo de genul: "iwbltule, iubitul.el Ce s-o inlompldt, oi aVlJt un eb~mor:;l. Hokie, .scooI':J-Je_ E !6rz.iu?" ~i g.olo. Nu tu urlere ~i s rigote, nu tu ,De ce ne e foame?", I'lU tu .Hlili 10 mole", ntmic. S6 vedern ...

Locke

MODs am..

lanuarie 2002 Eill ••

IIII!D Multimedia

MUSCULAR SYSTEM

I8l!tl AIlOU11H1S = SYS1'llM

The Ultimate Human ody 2.0

A enlie par inti! In rondurile urrnotoore sun! descrlse scene de violenta casnic6 teudola indianol S6nge in excesl in exclusivitole, penfru admiratorii romcntsrnulul froncez!

RajohuJ se plicnsesrel Rojohul so plicfisesre ·pono :;1 de moor's ... Rojohul este intr-o paso neogra, In care obsolut dar obsolut nimic, nirnic, nimic nu-l mol poole impresiono. in foja orlcorei tentatii, muschii fetei sale ramon perfectimobili. ochil mchoro] $i inexpresivi, ior polooreo obrozului sou IlU vtreozo nicicum spre rosu (din aces! ulfim indiciu deducern co roiohul IlU se IndepOrleozoJ. Pur~i simplu, rajahul se pllcnseste.

$i cum se plic~~eo rojohul, in dsperore de couzo, vine concubina so preferala ~i, lnlr-on dons losciv, incepe so deo din burie. Rajahul, 10 fel de plldsil, oindeamna "so deo josl'. De~i violen! de brUllet6, copilo de harem nu pricepe: "so dou moi jos din buric? adieo .. , moria 10 vrel sa foe podul?.. sou gen0Aexiuni?", .Toolele!" scuip6 scurt rolohul un rospuns plictis~, pJietisil, plkflsit, Si do fa· loco jos""mai do [osl" zice raiahul, ~i do folueo jas ~i latdo [os 10 indemnul stoponului sou, porc cand ramone de 101 despuie 6. Raiohul. insa, OJ ochii dejo hal bop si nor! fremat6nde, prinde 0 zblero: .Moi do [osl". SCimone concubine, ee so foco? Robita bunului placalsl('Jponului sou, face dlscret un sernn cafre cei doi hcrcoi ollo] 10 uso horemulul. HOI~tl, loie culilele lungi ole acestora, tor biola fatuc;o, de viu jupuita, continuo 56 donseze in fato stapanUlui sou. Se ridicQ aburi din Irupul sou Gold, rosu de songe, ;;1 door oehii fora pleoape mai amintesc de ceo sore era preleroto rajohului.;>i core acum esle eu siguronlo favorita nr. 1 ~intre loole sohile

acestuio. Cad rojohu] nu se mol plictiseste,

Observojto I. Daca nu ali sesizat pona

lanuarie 2002

ocurn, va spun eu co, lntr-un fel. presupunereo cop.lei s-a odeverlt caci, odoto cu pieleo, dansei i s-o dot [os ~iburicul.

Observafio II. Celor core, oripilar de randurile de mol sus, Ii se pare deplosoto prezenta oceslora in revisla noostrc, Ie atrag oterjto ea "Regele se plictisests" ~i "Rajohul se plichsesle" nparjin lui Victor Hugo, respecnv Alphonse Allots, Eu nu am facut decct sa plagiez, umi ~i epigonic.

.fU.r+l:IlJOH

,. IilmUIIn;md ~m_li"I)" WII.IIIlOdouI _".. .......

iilwd_bdna ~1Iir;tai'

-~il!t~

,_,n

=-

! ............. = ..... _ ..... -41 ~~~~::rs

br.m~IJ; .. ""' ..... or.lpenaf's

bod_ywEi8bl, l. req~2O')I.oI

""""",...""""

SfA"I"lTIICS .Wfiiht:uq 1''''1

• CbntainJll!J'eI'

11l1)-blIIIiQt; """",,", IddmllblJ at

--

1,3 kite? Duduie, ramane-a§a?

Cititorul se plictiseste ...

'" oore este cazul so moi conlinuu? Dar, In lrpso unui harem corespunzotor vtllat, fora indo- 1015 bunul nostru cilitor VO Tncspe $0 se plictlseosco [dupo ee lermina din copertc in copertc intreago so coleciie LEVEl, bineinte1es!), Odalo plictisiti, ce va rornone mai bun de facul decor so ispraviii treabo pe care nelrebnieul podi~oh, sou rege, sou rajah, a lejsql-o doer 10 mvelul lepurnentelor.

Numoi co, Tn vremunle noastre de ccerbo exprimare a celor mai fistichii drepluri ole omului, dreptul fundamental 10 plele ~i, In ge· neral, lo ochi, nos, @ot, urechl, mernbre, organe

interne, oose etc. nu mol permite, insa, explororeo 10 propriu a corpului uman, oso precum o practica 10 timpul ei nobthrneo Ieudclo.

:;ii aid vine co lipit CD·ul multimedia" The Ultimate Human Body 2.0', In cele trelseclluni immm, ce sugesliv suna - "see!iuni"L) principole. ~i onume: Systems Scanner, 3D Scanner, X·Ray Scanner, veji puleo vsdeo 101 ceeo ce face din am ceea ee este, Veli puteo do pieleo 10 a porte ~i admira tridimensional sistemu] muscular, Ve!i puleo do opoi ~i rnuschii los, penIfU 0 orunco 0 privlre asupra orgonelor interne. ;>i oocCr ~i acesteo slcu in coleo privirllcr voastre setoose de cunoosrere §tiinffHco, ve] puteo renunlo §i 10 organele interne pennu a adrniro a ligvo gaolo deosupro cotorvo sute de oose, in deplina splendocre a unui scheler oeriect rnodelot 3D, ce poote fi privit din toote unqhiunle,

Un atlas anatomic?

Unii, dot fiind pretul unei osemenea corti, }i-or puleo pune In!re6areo de moi sus sperond co CD-ul The Ultimate Human Body 2.0 or putea Ii 0 clrernohvo mai occes'blo. De aceeo precizez co The Ultimote Human Body 2.0 este odresal mai mull celor mai tineri ~i mal necunoscotori dintre noi. Dar, prin onirnohile, secvenrele dinamice modelote 3D, prin explicctiile vorbile ~i prin bozo mare de dale in Care ne sunl prezerncte cornponentele noastre interne, The Ultimate Human Body 20 se dovedeste un produs multimedia otrocflv, ee ne permite so ne facem a imagine de ansamblu asupra alcotuiril §i funcjlo~prii corpului uman.

$i chior co AU m-orn pllclisil deice in eele toleva ore in care am stodlor, cu deosebito plocere, 'rhe Ultimate Human Body 2.0."

Marius Ghinea

www.level.ro

Continuarn tambala orqanlzata lmpreuna cu Best Distribution, oferindu-va ca premiu jocul HTS Original War.

Tom.bola

L

VEL~i

1 Tn ce an se petreca acnunea din Ohginal War?

. a) 2600 b) in viitor, peste 50,QOO de ani c) acum 2,000,000 de ani l Raspunsul II gasi~ in arneolul dedicatjocului din acest nurnar al revistei.

._--,._ .. ------------------------------------------ ..... -----------------------.--.~--- .. -- .. ------------~.

Tombo!la LEVEL §i

Decupaf talonul ~i trlmiteti-l pe acres Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4, 2200 Bra~ov. 1/02

_j

dS

[:~ Nume, P·l"9numo~
otiUMtlol.oA Str. BI. Se. Ap.
a Nr.
Loc. Cod .Jude,
10 TelefQr'!: 'E-mail:
__ . _._._ "

Care soot"cel:e dO,ua Q~ ita introduse 111 Grand Prix 3- 2000 Season?

1 a) Monte .Carle ~ilmola b) IndIanapolis ~ 8~pang e) Monza ~i Hoekenneim

~ Raspunsulll gasi~ in artioolui dedicat jooului din acsst numarul al revistel.

•• _II!' __ ._ _._--------.~_ ••• _ •••• __ - __ ,. .,._ •• , _ .. IiIt •• IIiI~ • .JIIIJ~ .. ..,II!'~-------- ••• ~- ..

". ",., .. ~

Tombola I.iEVEL sl

, "

MGNOStT

CO,NIM9EX J~anizat InCOfaborqre remiul ests un slmulator de Prix 3 - 2000 Season.

N'ume" Prenume::

St,..

Nr. BI. Se. Ap.,

Decup3ti talonul ~i trimiteti-I pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,

2200 Br;a~ov, 1/02 1l )

~~~-.~--".~ ... ="~~~~~~~

Loe.

Cod Judel

Telafof'i:

E-mail:

LEVEL TOl11boa §i

Sony

Sunt oferite ca premii 10 jocuri ",Syphon Filter 3",.

Cum iI chearna pe Imparatulcel rau din Jocul

1 Breath of Fire IV?

a) Ryu b) Windia c) Fou-Iu

Raspunsul il gasiti in articolul dedicat jocului din acest nurnar •

. _~_._,-- .. __ --_.!III!~' -l--_I-IIIIi--IiiiI- .. ,III------,-----._,-- __ I""'_.-'----'--,-,---I---------'-- .. - ... -iiii'-~---'---. -_' __ ' :_

Tombol'a LEVEL §i Sony

RQPundell la lntrebarea aliturata,

d.cupatt t810nul §i expedlatH pe 1 0 adresa redaellal: O.P. 2. C.P. 4

22Q9 Brato.... 1/2002

E-mail:

Nume" Prenum .. ;

Str.

Nr_ BI. Sc. Ap.

Cod .Judet

Telefon:

___ Multimedia

VERSION 2.0

Ce se poate gasi in ceea ce autorii in~i~i nurnesc:

"The world's best-selling history encyclopedia"?

'H e-he, car!doiunge pe 10 mine vreun , CD multimedia ce are drept subiect

islorio, Ia ce crede]! voi co ma uit eu inointe de loote? Este evident co primele lucruri pe core lecout sunl relerlrile [o istorio propriel noostre !ori~oore, Nu exlsto test moi bun 01 seriQzitajii ~i ocurotejli cu care sunt realizote csrlel de produse multimedia decal Ielu in care obordsoze anumite evenimerlle din mult preo contorsionoro noastro istorle.

His/ory of the World 2. 0 mi-a u§ur1Jt mu If munca de coutorecr referintelor despre Romania, deoorece are 01nlreog6 sectiur.e dedicoto istoriei stolelor lumi!. Blne, so nu 1'0 inchipuiti acum ciS In oceosto porte a Htstosv ol the World 2. 0 se intra in crncrunte. Nu, lstorio fie· ccrei Jari In parle esle rezurnofc croncen, fiind reduso 10 cotevo etape considerate semnifi· cofive de cofre outarii prezenlei enoclcpedil multimedia. Sou este yorba de elope despre care "outorii prez.," cred co or fi semnifica ive penlru eventualii utTlizalari? jn cercul oceslo v, cios intri!J in horo ~i cuvanlul manipulare? Discutobil, orice este discutobil..

Deci, pe 10 300inain e de Hrlslos, docii se csozo in spctiul c-d-p [ccrpotc-cc...]. Aso 0

lanuarie 2002

f,j, deoarece unii palili de viziuni spun co dodi s-or fi dot [os 10 parolelo 45 venind de 10 miozonoopte, din Hlperboraeo. Do, dar cum se impaoa osta cu cei care ofirmo co siguronta co dacii procliccu neurachirurgia pe genunchi, in pester! cu milenii inuinte de Hrisfos? Mil rog, Sf) trecern mel depcrle,

Uncle ajung:ern 10 introduce rea cresnnismului ortodox in Dacia, petrew16 pe 10 anii 800, sub conducare bulgar6, Neexlstlnd nici 0 alto referirs lo introducerea cresfinlsmulul 10 noi, se poale crede (ce smecheril] co noi om fQ~t

crestinoji 10 800 de bulgori. Spuneji osto unui preoshnpt sou unui inclt preafericit ~i-o so-i coda potcopul din crestel, co seceral de NecurotuL ;'1 nicl nu vo mai fi preo extrem de feridL

Circul inso, nu se opreste aici, per'lilu co irnedlot aflom, lntr-o succesiune delironro, Tn daua lroze, co: ungurii lui Arpad au ocupat Ironsilvcoto, de cceeo pepulollo romaneosce a mig rot in mesa 10 esi ;;i sud de Ccrpo]i, punand bazele princlpotelor Moldovei $i Volehiel, Vlod T epes a [ost un principe voloh 01 corul obicei de a trage rnorn'cu] in [eopo a inspi· Fat povesnle de mel !araiu despra Contele Dro-

cub, Si cam ato! despre Principolele Romone. Demential I Ce pocot co Stefan eel More nu a insplrat povesf despre Pinochle ~i/50U Scu/ita Ro}ie", l-orn fi gasit in ,ciodopedie"".

Dupe corevc scurte ~eFeriri asupra iugulvi olamon ~i a scuturCiril solei se ojunge 10 Primwl Razboi MondiaL ;'1 ce oRom aiGi? CUal: .Romanio occupied Transylvania, ono was aworded this territory oher the war ended." Pe scurf, foarte pe scurf, adevorul poate fi spus ~i esc. Dar ce rntelsge din coest Qdevor un strain care heber n~ ore de amanunlele ~i nuanlele ocestei chestiwni? PaL.,

Ajuns 10 periooda celui de·olll~ea Rozboi Mandiol, simI iar nevoio sa rup un cite! din lrupul scumpei noostre enctclopedii de lslorle: ,At the start 01 World War II RGmonio was occupied by Ihe Germans, It rhen sided with the Axis powers and ioined the German invasion of the Soviet Union in 1941. Romania wos occupied by Soviet forces if) 1944," Si oici se ter· mine WWII penlru nor. Vo do] seorno co pentru occldentcll nu a oxlslot niciadota un

23 August? lar noi suntern in conlinucre oslrnllo] co ollo] 01 Germoniel, ~i atat?

Dorfrazele care urrneozo imediat dupo eele otote anterior sunt bestiole. Sub titlul.CoJ11- rnunism", aerie negru pe alb: .In 1945 the communists assumed power Tronsylvania reioined Romania from Hungary in 1947" De otci eu intele£l co In '45 cornunislll si-c, osurnot dilieila sarcina Q puleril, fora nici 0 rnenjtune in privinja foptuloi co totul s-o petrecut sub orneninlore, ~i nu tocrncl in '45, ci dupo convulsiile unor incerccri de rnerninere b democratiel mulllportir1ice. Moi deporte niei nu mai cornertez. Nu mai cornentez nirnic nici in ce priveste History of the World 2_0, decal co este un exemplu siralucit de concrzle in prezentoroe faptelor islorice. DQr, intoc;moi co 10 encodareaMP3, cond camplimi pre a tare, materialul rnuzicol oduce cu eel original, In50 este mult, mull dlstorsiono . ~q co mai bine va los cu pozele MOCGr sunl colorotc.

Morius Ghineo

Of art on! Tel

Monosi! Canimpex 01·3302375

ONLINE www.dkonline.com/

dkcom/dlcfhistory2.html

www.leveUo

talon de abonament

Decupali talonul din revista, com pletali-I §oiexpediati-I tmpreuna cu dovada pla\ii pe adresa lcana Badescu" o.r. 2 C.P. 4 2200 Bra~v.

Taloanele' care nu sum iJ1SO!ite de dovada

plitU NU VOR FI.LUATE IN CONS1DERAREI Plata se poate efectua prin mandat postal pe adresa loana Badescu, c.P. 2 C.P. 4 2200 Brasov sau prin ordin de plata. in contul Vogel Publishing nr. 264100060476 desohis la ABN

AMRO BANK, Braiiov.

Pentru bugetari, plata se face contul nr. 50691099507 deschis la Trezoreria Brasov,

• •

Atentief :

lnaintede a efectua plata :

va rugam sa telefonati la redactie: pentru a vi asigura c8 mai exista : in sloe revistele solicitate. Of

I (068/415158,418728)"

Nu expediem 'revist.e ramburs! Taloanele care nu sunt in~olite de dovada pli1ij

NU VOR FI LUATE IN OONSIDERAREI

Plata S8 face cu mandat PQ~tal pe adresa loana Badescu, OP 2 CP 4, 2200 Bra~ov sau prin ordln de plata Tn contul Vogel Publishing nr: 264100060476 deschis la ASN AMRO BANK Bra:jov.

I

i'

~ DA, doresc un ABONAMENT la revista LEVEL, _pe:

o 6 luni, la pretul de 400.000 12 luni, la pretul de 750.000

Tombola LEVEL ~li

Ri$punda11la inb-.barea alaturadi', decupatl talonul ,1 expedla11-1 pe adre.a r8da~i81: a.p. 2, C.P. 4 2200 Bra,ov.

lncepano cu luna

Ap.

- II)

;;-

-=- 0- CD

II) a"' o

i

CD

a

,.

!.!

m ,.

1/02

TomboiaLEVE §i

-

Ubi Soft

TombaJa din acest nurnar va ofera Cf;I premiu un simulator de Formula 1:

F1 Racing Championship.

1. Cu ce tehnologie au fast create trasee1e din F1 Racing Championship?

a) ADN b) FRF c) GPS

Raspunsul se gase~.te in astlcolul dedicat locului din acest ntlmar .

•.. .'._:.t .... IIIJ!!"'II!II! .. __ ,. •• .... , • ••• ..... .. __ ... __ -_ ... IIIiiii. _

Firma, cod fiscal:

.... ume, Pr.enume:

Str.

Nr.

BI.

Sc. Ap.

·1t J

r--------------------------------------- ___

1/2002

t.oc.

Cod

Jude,

! Str.

BI. Sc.

E-mail:

I TeJlefon: E-mail:

Am platit ., _ _ Iel.tnoata de .. ,,, .

cu mandatul PQ\\tall ordinul de plata nr ..

Am mai fost abonat, cu codul ..

OVA, doresc

Revista Pret Bucati Tota:1
CHIP SPECIAL Re\ea 70.000 leilbuc .
CHIP SPECIAL Drivere 60.000IeilbuG.
LEVEL nr, 1-6/2001 25.000 leilbuc. Firma! cod fiscal:

Nr.

BI.

Sc. Ap.

t.ee,

Cod'

Telefon:

E-mail:

Am plaut , " Iei in data de ~ cu

mandatul po§tal nr ...... " .....

Nu.ma·, Prenuma:

Nr.

Loc.

Cod

Talafom

Console

Vreau si eu un snowboardll!

I

S e faeea co lillI-una din zilaie In care iorna de obio lncepuseso l§i onlmte venireo, a console PloySIation2 locrnol poposea in redoctlo LEVEL Arnotoril desertzotii tori pe PC (gen eerane olboslre-sl virusi neprielenosi] din redoche au ridicot din umarul colegului ~i au oruncct 0 privire IlU tocmai asp itoliera culiei ce trona pe unul dintre biour]. Dar cum curiozitateo inYinge Intoldenunc (~i co ~O nu fi carol de degeabo un dilomoi lelevizorull am purees, 10 fel co ~i ceilal!i colegi, 10 a testa vaiabilitatea ziealei .PC, PC .. do consolele ... " ... uh, cum era zicolo~

Primul joe (ce joel) pe care am testat tremurand joypod-ul DuolShock a fast, este ~j vo h SSX Joculo picol tocmai bine, dol ~ind co aforo se preqoteo sa ningo ior donsul lroteozo un subiect perpendicular, porc'el oblic ~i inlerseclot cu z6- pada, ~i onorne snowbomding-ul (datul pe a piaco sofisficato combinot eu senzopile tori dale de soriturile de 10 (de metri de pe a standi mai prie-

lanuarie 2002

lenooso pe una mai ascutit61. Asodor; avem de ales dinlr-o rnullirne de boorder-i rnai multsau mai putln colificdti, Recore G\J spectclizoreo 50 (unul fuge moi repede cu pleco 10 deal, ollu' sore moi bine cu eo de pe bloc etc], hgura unica;;i gfllpa songuina specifiea. Suntern pu;;i apoi in delicata pazitie de a olege intre a ne Tntreee cu o~ cativa nebuni pe piste spedal omenajole, 0 ne damonsro detentointr-un concurs de sarifuri ~i rosturnari (de situalie, de ploco ele) sou a ne plimbo lini~titi ;.;i nefugoriJi de nimeni pe piSlele mai mult sou moi pulin omencjote ornirfite mai sus.

Problema core intervine olcieste to Tn rnomentul in core te-ai pnns ce foc butoonele de pe pad ;;i co -stanga AU e dreoplo nu vei rnoi puleo lose teJevizorul din ochi;;i scounul de sub ~ezul. Senzollo de vllezo, fluiditoteo rnlscorllorsi, In general. sentimentulalo copiloresc de "coolness" Ice euyont prostescl) patduce 10 reoctii posnlcs de genul "Vreau ~i eu snowboord!" (a se vedea lncepulul orficolulul] sou un pic moi agresive gen

www.level.ra

"Maine ma dau cu ploco din bloc tn bloc §i foe o fozo co ctoccol" Alan/ie, dedi Aile senzo)ii tori se vor trezi in gamerul nosnu in rnomentul In core va realize geniolrtotea;;i fruml.lseteo troseelor ~i va injelege co soundtrcck-uljocolul este ul1ul dintre cele moj bille olese (sou bune.punct] pe core a avul ocozia so Ie deo drept hrana urechilor solule de zbierelele vecinei.

Jocul e tine in prize eel putin corevo zlle, dupa core se constoto tnso ° sccdere a interesului fOio de caza nile de 10 (de metri. Nu

La eoncursvlLEVEl orgonizolimpreuna cu Best Distribution, ioeul Totol War. The Mongol Invasion Exponsion a fosl eo~tigal de colre Costin Mihai Crislion din Timi~aara.

La concursul LEVEL orgonizottrnpreuno cu Ubi Soft, joeul Mysllll Exile a fost e6~Jigat de cctre Cocei Rozvon Alexandru din Bucure~ti.

LEVEl ~i Sony au oferit 10 [ocurl PloyStotion • Disney's Atlantis: The lost Empire" urrnotortlor: Pelrisor Adrian (Media~), Tornosclu Paul [Colcrost], Cornsc Sergiu Morin (Alba-Iulial, Sisu Morius (Peretul, Borzon Ctpncn (Cisnadiel. Drogomir Marius Dan (Alba-Iulia). Kovinschi C6t61in [Bucuresfl], Vasile Crisli George

I Bucure,ti), Zornhr Mihai Alexondru IPite~tiL Zornso Daniel (Buz6u).

Co~HgQtorii sun! rugali sa sune 10 redocf'e 068.415158 sou 068-418728.

Console

vo face i griji penlru co 0 pouzo nu ~tric6 nicioddla ~i opol cheful de zopod6 va reveni per,. le cateva zile lei fel de pulernic ~i de nestovillt,

SSX poate Ii jucal;;i in dol In cozu] in core sun!efi norocosii posesori a douo pad-uri din aceleo mlnunote §i oveti un prieten firov $1 blond care nu se supord dace tl mol scoote] de d6- ua, Irei, pctru an de pe trcseu.

Acesteo fllnd spuse ;;:i revenlnd eu picloo rele pe p6m6ntul redadorilor serlos! jin 56 va spun co SSX esle unul dinrre eele mol .dislroe-

live" ~i acaparante joeuri pe Cafe le-om JUGar vreodota. Deco overi un PS2 or ~ a .:rima sa nu ocordo] ~I oceslui joc sonso de a se 16foi pe televizorul vostru.

Mitza

LEVEL DATETEHNICE

Tnlu Producotor Ofartonf

SS)('

Elecfronlc Arts BIG 8est Dlstrlouifon Tel: 01-3455505

Consola PS2 oferita de Best Computers

lanuarie 2002 Ii •••

_conSOle,

o poveste cu printese $i Feji-Frurnosi [cponezi

Din paCOIs, pono ocurn serto l~reafh of Fifs IV, de;;i, dupGi cum se vede, a

• ojuns de]e ki a potra verslune, nu a ovut onooreo ~i i'Jlc.cerea de a trece prln mai-

lanuarie 2002

nile mele. ~i doc6 slav s6 ma gondesc bins nici nu lmi pare prea rou, moi oles dupa ce om [ucol ccecsto wliima vorlcjlune pe lerno respirojllor fierbinJi.

Pe scurt

o oarecore prinlesa Windia se aventureozo in teriloriul inamic ~i, bineinleles, dispore subit. Sora ei, cuprinsa de nsllnlsteo frateosca se decide so-l colce pe crma.ln primeidi®osele sale pereqrlnori se Inl6lne~te cu un la'n<:ir enigmetic ~i taciturn, pe nume Ryu, prin ole carui vene curge putin sOnge de dragon. Sou Forja._ sou ~forta_ .. rna rag, el sne mai blne.jn-

tre limp !~i oici Imoginat~vQ aeea scsno de film closicc cu mufatul ocfiunii ih alt loc ~i froza .In the mean jime") un ooreccre 1mporal Fau~u ~i-o odus aminte di 1n urma eu 500 de ani el stCipane a cceste tefilorii ~i prolitond de nouo lege a retrocedariler s-o decis sO-ji revendtce drepturile. lerttertole, Tns() Nina ~i Ryu nu verln rupJul eapului sa paroseosca scene ~i normol co esc se 0I\ln99 10 inevitobilul conHiet eu fou-Iu_

Pe ~i rnoi scurf

Co in orice RPG, odoto CU siropooso poveste, iucC:itOfii se vor puteo delectcoldnm de 0 sene de personeje dintre eele rna! eiudate, de 10 robo] 10 cai ni-sorruro i, unu! moi Gi udal deep! celCllalt~i eu obilit6v drnfr:e eele mol trClsnite. Slsternolde lupt5 esle ocrecurn dsemClnotor eu celintalnilin mull mol cpradotul Chrono Cross, in plus, ~i probabil cel mai otroctiv elemenl, esie posibilitatea 0 combine mogiile In combo-uri. As~el, pop lua doua mcrSii, Ie une~li $i pali obline un.a mull mai plftemica ~i mai ehccce,

Din pocote, docd In ce prive~te povesteo ~i [ocul propnu-zts, «Ilul se prezinta relotiv bine, in schirnb 10 copitolul tehnk; (gmfico ~i sunet] a d,Cl .In bora", Co:.mbinaiiade 3D §i Sprite-uri, de ol~el specifica consotelor, pore so 0 io rczno, foro sens $i faro nolrno, oiungandu-se 10 silua/ii in care nu moi pe] dis:fing.e detoliile Cond pe piola e>d~t6 [ocuri precum Final Fantasy sou Chrono Cross, rni se pore oarecum dubios so Ie prezin] eu 0 asemeneo gralica.

Un altasped, hoi 50zicem lrustrGlnt, sun! quesl-urile care obunda [Ii lot felul de min~ocuri unele absolul ilogiGe ~i de cele moi mulle on piasale in IOClJri ~i momente nepofrivite. Co 50 nu mai omintesc de foprul co se obuzeozo de ele.

Doco sunretl foni ai corrsolslor, $i mei ales oi RPG-urilor dedicate ocestei platforme, oienct poole co ve] 90S] componio oceslui [oc ogreabila_ Dar poole co va va servt door co inca 1- zire pentru Chrono Cross sou Final Fantasy.

Claude

DATE TEHNICE

Tltlu ProducOlor Ofertcnt

Braatnof Fire IV Ocpcom

Best Distribution Tel: 01·345.5.505

www.level.ro

Luna oceostc vel prezentorn un lilm de a,.:jivne ~i-aventur6 care va vo lnccnlo cu _ sig~[anto ~i va onlrnc un pic zilele de sor-

boloTi. in rolul principol jooc6 un actor pe care l-ali mai vozut ~i in ollefilme de ocest gen. Este yorba despre Jel U, un foarte bun cunoscctor 01 crtelor marlia!e.

Lifestyle - Film ...

Poveslea filmului esre cu atol moi interesonto eu cat inlervin $i elemente scienco-fiction Jet U jaac6 rolullui Gabriel Yulow, un of~er de polipe, 0 carui viOla ia 10 un momenl dot a intorsoturo eel pulin ciudotd. 5e lnt6mpl6 co un oller-ego 01 sou, care vine dlntr-o dimensiune ~i un univers parolel cu cel in core tr6io Gabriel, inceorc6 s6-l ueida.

Foptul ca 0 p.oieclie a so din alta dlrnensi.rne 11 vcneozo penlru 0-1 ucide 11 delermino pe Gabriel so-~i puno colevo inlrebori. Acesto isi schirnbo viziunea pe care 0

Darren Silverman UosonBiggs), Wayne Le Fessier [Steve Zahn) ~i J.D. McNugent !Jack Block) sunt prieleni

din close a cinceo. Din copllorie, Tn liceu ~i pano In zilele noastre cand canto trnpreuno tn formatia "Diamonds in the Rough' ccornponiindu-I pe Neil Diamond, ei au fast nedes-

pOriiti. Dar iota co inlervine Judith, 0 domnilo care se considero doctor pslhienu ~i core esle extrem de lrumooso. Frurnusejeo ei esre lntrecuto numoi de focooreo inimii prin core trece aivaNI de 10 Intorsura Buzaului. Aceosto oporilie lermecoioere 11 obsoorbe pur $i slmplu cu farmecele.ei neintrecute pe Darren, reuslnd 56

\

avec cscpro realil6rii $i lncep.e 50 cerceteze roul core se oscunde undevc inlountrul sou. in eele din urrno, lupto dintra eei doi devine 0 lupto Tntre bine ~i rau, a lupta intra noi ~i cei ccrsslou in tnconstlentul nostru.

Filmul are scene de lupJa eu orte rnortlole ?i elecle speciale inovotoar.e care vor cdccqo sovoore povesn].

Nu veli puteo parosi 5010 de clnarno lara avo gondi doco Intr-qdevor existo un univers porolel ~i In ce m6sur6 or schimba ccesl lucru desfinele nocstre.

Distribuit de InterComFilm Romania Data lans5rii 11 ionuarie 2002

rupo prietenia care exisln intre cei rei nedespor)1t1 [n.n: Ferneile, damna', femei le-s de vina! I.

La Tncepul, J.D. ~i Wayne incearc6 so·1 distrogii pe Darren prin recducereo In primplan 0 iubirii sale din liceu, Sandy. Aceasfo Ins6 doreste sa se calugoreasca, lor singura salvore pare a fi rapireo Zgrip!uroaicei cu Iota de inger sl inscenoreo rnortli ocestso. Numoi In acest mad or moi puteo Darren s6 scope de formecele ei. Cei doi n6t6l1e!i sunt Inso onihiloii de cotevo loviluri de karale ole Frumoosei Judith ~i Zona ceo Reo [oceeosi] il prinde din nou in ghearele el pe Dorren.

Cend soorro pare pecelluito ~i "Do"-ul f~ nol este pe cole de a fi spus, opore eroul din umbra: Neil Diamond.

Distribuit de InterComFilm Rorndnio Data lonsorii 18 ianuorie 2002

~ :Hardware

D upa eollnde, urori de blne ~1 ~onola!(jl revin 10 ooHCJJI de tested redactiel LEVEL. Se pore co rnosu' a ovur 0 desago destui de mare. Au lnc6pUl fOdrte muhe surprize penfru cilitori r1o~tri, 0161 din puoc de vedere 01 motericlalor informative cal §i cele distractive. Ce so laEem?

ineerc(lm ~i not din rosputeri so sotisfocem 0 gomo COl mel vOriol6 de doleonle, 5i rnulle dinire acestea ineerc so Ie rezolv In cadrul ocestei rubrici. Doco suntef de alia porere sou dOfili informolii despre onurnlle produse, opelc]i ClJ ineredere 10 bancul de teslare 01 redocriei noostre

BogdonS

Acest nurne s-cr puree nu va spuna Ioorte rnulle, dar produsul din spcrele lui merffo din plin 10010 ctenjlo. Este vorbo de un cooler destul de nou pe core lorn primit spre evaluare zilele Irecule. EI este labrieat de ~rma loiwanezQ GlociolTech ~i a fost special conceput penlru dlferite hpuri de procesoore: Athlon 1.57 GHz, Athlon M P / XP 2000+ 11.67GH7) , Penftum III }i loole NplJrile de proceSOOIB Duron sou Celeran, B>lcsp!ie focana Celeron.urile 10 1,2 GHz sou rnqi rnori. Calitateo superlooro $i de$19nl.ll, special conceput penlru a disipore col mai eHciento a uerului, fDe din ocesl cooler un produs deosebit din puncl de vedere 01 calilo~1. Suprdfo)o desiul de mare $1 WIi(OleO supelioor6 a aluminiuiui au un euvanl destol de greu in ceeo ce priveste temperoiuro pracesoorelor Dimensiunile ocestul cooler sunt de 70 x 60)< 51 mm ~i nece,ilo 0 olitnentare de 12V. Conform spuselor prtT ducCilorilor, ucest model de cooler or Irebui so oibo un num6r de 4.600 RPM, dar In urmo reslelor eleclucle de noi, am reusit so otingem chior valoareo de cproxnnonv 5.200 de RPM. Acest lucru IlU a facul decal sa m6 bucure, mOli"t)1 fiind lesne de 1nteles_ Mi-a~ lfuo cu ceo moi mare

lanuarie 2002

ineredere procescrul tn .m6inlle" ccesiu cooler. in dude numarului de rota ii foorte more. nivelul de Z$ornol produs de acesla esls deslul de scdzur, situandl}-ss undevo in jurvl volorii de 38 dBA I" cozul In core (J\Ie~ de 96nd so va cverdock-o] procesorul, ocesta vo face fata fora probleme unei $up1oincalziri. Maso de oer pe core occsto reuseste so 0 puno in rniscore €lste de 26 CFM_ Fixorea pe soclu se raollzeczo In eele daua puncre eu ajulorul unei deme IGlocialTech EZ Clip] dln o)el pulin com dur, dOl lolusl ou ests nevoie de unelte (~urubelnite, topoore, drulhe etc. I pentru rnontorec cooler-ului pe procesor. Modelul de fata ore miezul din oluminiu, lor 10 bozo lui lod;co 10 contcctul cu procesorul) exislo a folie Ioorte subtile din orginl pentru a moi buna conducnvilote 0 caldurii disipato de orocesor.

Allrnentoreo Sa face prin eel lrei conduc'orl directlo ploco de bozo, prin intermeditJllJnUI conector de 3 pini.

-

LEVEL DATETEHNICE

PtQdUc~t0r Olertont rei

Pret

GlocicrlTech Tape Com pulers NjA

14,70 USD (fOrO TVA)

Shock2 unra Analog

Totu, st6 in Irei cuvinle: controler de ... PS2_ Deco tol am vorbll ln acesl numar despre Q consolo Sony P10yStalion2, aID hotaral eo in eele ce urrneozo so va prezint ~j un os~el de cccesorlu ~j pentru acesl gan de plollorrno. in ultima perloodo am tal .tronc6nit' despre fel ~i fel de produse Thrustmosler, Inso ocssto este

cu totul ~i cu lolul deasebil. Else

odreseozc unui ali dorneniu, de core noi sou eu, eel pujin, nu preo m-Om lovi!

in ultima perioad6. So vedsm tolr)~i, In eele ee urmeczc.ice lucrur! bune, rele sou cssmonotoore

corcclerlzeozo ocest gomepod.

Designul este

[corte bine contura!. inlr-odevar,

Thrusrrnoster Shock 2 Ultra este construil dlntr-un maleriol foode plocul 10 alingere $1 deslul de fiX ir'l palmele Ulilizolarului. Din po cole, cmplosornenlul butoanelor fato de pozijia rnoinilor crseczo peruru unii un mie disconiorl. Acest lucru se inlampl6 in cozul ln cafe gomerul core se jooco cu cceosto ,scuta" este de a vorsto moi frogeda sou are polmele mal mici, onngereo unor onumile butaone devenind in anumlte momenta destul de deronjontc"'t Spre deose6ire de cornrolerul standard ce lnsb)e~te PS2-uI, efeclul de force feedback esla mull moi bins pus b pund. Acesio se reolizeczo cu doua molorose mull mel sensibile ~i intr-o concordcnlo mult moi reala cu [ocul in desf69urore. Aldluri de cele 10 butoone de ,fire' plus nelipsitul buren de lurbo, se moi

go sese ~i eele douo mini-slick-uri cu ojutorul cororc 5e obline un control mult mai efidenl pe a rozo de 360 de grade. Acoperile cu 0 lexluro din coueiuc, ocesteo devin odevqrote arme de conlrol obsolut. in functie de jocurile pI;! care Ie rulo]], oeest gomepad poole IT setal s6 lucreze 0161 in mod digital col ~i in mod .Irue' onoloq'c. in onumite situolii in core nu v6 putef decide in

ce mod dorih so funcjioneze, oceslo se poole

www.level.ro

con~gtJro cu ajutorul oppunii .Negcon", ce ore rol de oulonegociere ~i sO selecteze rnodul ideal ~i cal mai conlorlobll pentru ccjuneo in sine, Daco tot veni vorbo de outocontrol, D-pad-ul aceslui model se prezrnto infr-o forma com nefini,ot6, controlul ccesluie pecele gpf dlrecpi realizandlHle destul de greei. Fiind conslruit dinlr-un malerial destul de dur, ncesto rospunde com onevolos 10 comenzi. Am intolnil in anumile situolii, in core oveorn nevole de flnsle ?i precizie, probleme eu acesl tip de control ~i, deci, re-zuholul nu 0 lost niei pe departe eel scontot, Flkand din nou a parblela cu conlrolerul standard, in core Doodcl era imparti! ~i complel seporot pe toate cele 4 d'rreclii, 10 Thrustmoster-ul de fol6 aces leo sunt unile ~i slobllitoteo ocestuio este destul de precoro. Cu olte cuvinle, acesl produs nu se [idlca totu~i Ia un nivel qjl de cat

profeslonal in ceeo ce prive~to;! controlul ~i fiobilitateo Tn codrul onumitor [ocos. Din punclul meu de vedsre, aces! produs se lncodreozo undeva In ctoso medie 0 ocestui segment

LEVEL DATE TEHNICE

Pr~uoOtor OfeTtaht Tel

Pre!

ThrlJSlmasler UbiSoft RorTIcnia 01-2316769

17 USD If Ora TVA I

Hardware _

N ecesitcteo de comunicare din vremurile ocesleo creste pe z:i ce frece. Odoio cu oceosio expcnsiune

a ,cyberpor6vlogelii", ~i producororf de componenle multlmedio sor ell fel de feJ de produse core mol de core mai pompoose, intr-D moniera de genul .loso, nu curnpdro porcono olo, cumpara-rna pe mlnel", $'i In ocesl fellncepe rczboit..!.. Ce fej de rllzbol? Rozboiul nelncrederii

~i 01 sutelor de mii de inlrebari care tree prin mintea respeclivulul cum para tor ,Sa imi cum par madelul nu ~tiu care sou 11 lou pe celololl pcntru c6 e este mol ieftin ~i lmi pal permite~" Tn!rebari. Intrebori, lntrebori.

in cozul in care nu sunte]! holara)i, va pre zint ~i eu un model de web corn, pe core merit.a sO ililion in colcul in eventuolitalea in core dorili sO ochlzltlono] un astlel de produs in perioada ce urrneozo. Web Com Pro 3D, produs, dupe cum probobll vo] dol seorno ~i din ~t1U, de cunosculo ~'m6 Philips, osto un .oporot" rnulltrnedlo destul de complex, Destinet in special celor C8 vor so comunice pe Internet ~i so orgonizeze videcconlennje, modelul PCYC750K ore indus fi un mlcrolon.

Co principale coroctertshc ole oceslel comere ornintesc rezolutiilc occeptabile in modul video $i cel Iota,

Deci, cu alte cuvinlo, pule!i :;:0 v?J if\[egi~trati propriile filmulete 10 0 rezolujie de maxim 64Ox480, ior pentru a imortolizo 0 anumlto scene. se pot reolizo p02:e la rezalul;; de maxim 1280 x 960, in modul video, merita rnentlonoto cclitctec caplurii imaginli.

ACS5t lucru se reollzeczo dalorit6 !'1umCirului rldicol de Ircme-uu, ocestec sltuandu-se undeva in iurul volorii de 60 de fps-uri. Tn ceea ce prlvesro colitotec imoginilor, ocesto esJe dato de prezenro unui senzor CCD, co ore roJul de a contrala conliloleo de lumin6. Tn cozul in care va arla)l inlr-o comero mai putin lurnlrroto. acesl

. Pro 3D

senzor intra in ocjiune 1i inlensinco conlrostul pentru suprolejele mai puJin luminate_

lnterlclc dir.lre oceostc cornero ;ii compuler se reolizeoza prin portul USB, Acoslo este un lucru deoseblt prin prismo foptului co nu rnoi esle necesor uri 01 dodeo coblu pentlu rntcrolon,

Sof1ware-ul core insd'e~te ocest prcdus este deslul de complex ~i vortol. Pe 16ng6 npicele drivere penlru Windows 98, Me~i 2000, pe CD S6 mol gOS8SC ~i Text & Tables recognition· Xerox Pogecom ,Videa Mail, Uleod Photo Express, U!eod Photo Explorer, Digirnorc Mediabridge ?i Interacfive Gaming prcdus de- Reali1y Fusion,

in ceeo ce prive~te slsiemul minim nscssor, un Pentium II sou K6-lI, ell 32 MB RAM, 50 MB spctiu pe harddisk, un port USB sl 0 placo de sunet or Irebuie so fie orhlsullcienle.

LEVEL DATETEHNICE

Producotor Ofer1anl Tel

Pre]

Pnilips

Atlas Computers OI-3227{)()6

92,40 USD [fara TVA)

Req

R edeschidem un vechi ccpltol 01 rubricii de hardware, Vrernurile se schirnbo. Produczrrorf au dezvollol foorte purernrc segmentul de piato dedicot end· user-ilor ~i olerto de componente, co ~j prelurile, de ollfel, s-o]u] morit. Apore lnsQ problema oceloro dintre nai core, din poco Ie, nu preo i~i permit sO ochtzntoneze un computer foarte pulernic, sou sa orurce preo multi bani pe opa Sambelei (cum vre]i ... )lnformaJiile prezentote In acest label vo SUn I

ofetite pe bozo unor oferte din parteo moi multor irme ce sa ocupo cu vonzoreo de computere ~i cornponenle hardwore In Romania, Bineinleles, componentele menjionate in configuroriile de mai sus nu sunl neoporot .botule-ln cule", Ele pot fr modifieole in functie de necesilo!ile fieciiruia dintre voi, Sislemele induse se incodreoz6 in trei colegorii: sislernesuo 500 USD, ststerne sub 1000 USD }i sisrerne peste 1000 U$D, Alegereo e a vocstrc.

lanuarie 2002

~: Hardware

-

Sisteme sub 500 USD

Pro"e.or

intel Geleron 7!l®MHz

AMO Ou~o" 80(1 MH~

128 MB PC133 DIMM SDRAM

Baxe aebv1l10W

,Baxe acUve 1,I}W

MOnitor

CRt· 14 inca

-

Sisteme sub 1000 USD

PrOC9~or

AMD Durgn 900' MKz

Intel Penll\lm 1111 GH.

256 MB PCr33 DIMM SDRAM

60 GB CD-ROM52l!

CRT -'11' inCh,

Sisteme peste 1000 USD

Ilitel Pentium 4 1.7GH~

, B!lxe active 10"08W CRT ·,19'lnch

lanuana 2002

www.leveLro

Hardware ~

128 - 255 MB PC 133 DIMM SORAM 3:5", 1.44MB

~OGB 540lIrpm

ATX Millfl Tower

256 M8 PG133 OIMM SDRAM

Plaea ae sunel PCI

20GB 7200rprn

CD-ROM.40X

Plaes de sunat PCI

TNTlllMB

ATX MIDI Towel

TastafUl'a PS/2

Mouse PS/2

Sls!emde~perare Ms wtndQws gXoM ...

Boxe active 100W

Ihlerlala de relea to/l!l.OMbps

Mlcroslar 845 Pro

51'2 MB PC1~ DIMM SDRAM

3.5'1A4MB·

80GB

Placa de sunet PCI

GeFol'C&2 64MB

ATX MIDI Tower

Mouse PS/2

Sistem de operare Ms W.ln~ows 90<, Me, 2000 fax-modem 56K; plBcO de reO!a 1011 OOMbps

256 MB P02100 DORAM

512. MB PC2100 DDRAM

compatlbUe cu IntaIC8l850MD, D85OGIl, 850MV, D845WN, Asus A7V266-E

D84SHV

Biostar "'71l1B

as- t.~8

100 GB 7200 rpm

3 X AUas 10K 1II,36.7GB

Sound Blaster Audlgy Platinum

MOUll8Psn

51atent ae operara M. Wlndo~ 9x, ~, 2000 Fllx-modem 56K; placi da retea 10nOOMbps

SQX. ac;tlllo! 1000W, conlroter SCSI:

CAT -211noh

CRT - 21' sau l.CO 17"

-3.5' 1.44MB

3 x Atlas 10K 11I,36.7GB

OVO-ROM isx III O\lO-R

Sound Blaster Audigy Platinum

GeForce3 TiSOO 64MB PDA O:VlfTVQ

P.TX Tower

TaslallJra PS/2 - mUltlmedfa

Mouse PS/2

Fax-modem 66K; placO de ralBa 101100Mbps

Boxe active l000W, eQnlraler S€SI:

ACAT - 21' sau LCD 17'

lanuarie 20002 IIE48~ •••

.-mD Hardware

s

ion 2

ID ragii mOfHlui, io ghiCili vol cu C? a trecut rnosu' pe 10 rsdcqlo LEVEL? Pe longo muhitudineo de produsa ce vor Ii prezen late in numerele ce urmeozo. ne-orn pricopsil ~I eu oceoste minllnato console PlayStolion 2. Ce ~tie 80 so foco vo vol prezerro in llJm6taarele rondorl. Cred 06 deja v-at' cotseorno daspre ce este vorbo. Este vorba despre covo diferit de un PC normal. Dac6 e blne sou rau. romane de vozul. Fiind unul dinlre cele mai a~t9ptale produse ole cnului, lehnoloSJia de fabricojcs Q aces Iuio este lmprestoncnto §i este In m,Jsuri'l sa sofisfaeo once sete de imagine ~i sune] pona ~i celul rnoi prerennos jvca1or_

Din punet de vedere 01 graficii, core, sincer, este destul d8 bins reolizolo, ore ~i cotsvo lipsun. Ploy$lotian 2 este copabil6 50 ofl}eze imagini 10 rezolutii de 64Ox480 in madul NTSC pe un dis ploy in formal 4x3. Dace or fI so foeg!! a cornporo)ie inlre modul de afi~are de pe un PC ~i ocemta console, nu ve/i fi foarte lrnpresiono] de imaglnile afi~ate pe ecronul unui televizor. Nid

nu am spero! co un PlaySlotion 2 sa of ere 0 colitote net superioord Q imoginii, comporoto eu ceo VGA, dar CU ojulorul componentelor incluse ~i cu un TV eu un acrcn foarte mare, opme Q imagine de.slul de buno_ Foorie rnulte modele de PloySlolion 2 afi~eQZ6 imaginile eu 60 FPS-uri, in fine, a valoole deslul de ridiculo penlru 0 imogine video de colilole. In fune/ie de modui de cone clare 10 TV, exista foorle fllUlte occesOfli ~i

lanuarie 2002

mufe pentru a reollzo conexluneo cu PS2 ul. De exemplu, dod:' S9 aecep!6 sernnoi de tip cornpozit, in culie se gos-efte a cornponento penlru a lronslorrno ocest tip de semnol video.

Sony PlaySlotion 2 esle cornpotibil OJ SiS' temele audio 5.1 Dolby DIgllol at5! pentru loeuri cal $i pentru ploybockul Rlmelor DYD. In pJe:z.ent nu prea exist6, ior jacur;le cu suporl per1iru sunel pe 5 canale se gosesc inlr-un numor faerie redus. Poole ele Val existo in vlitor (unul deslul de opropiol, sper]. PS2 esle full compatible cu device-uri USB. Orice poole Ii couectot foorte usor, tostalud .• rnousr", chlor $i modemuri. Orice model de t05tol"ro sou mouse cu USB poole fi ,og61al" ~i folosit imedlat. in ccest fel, In [ocuri co Unreal Tornoment sou Quake vejl co}tigo un control cbsolot. Acesto reprezlnto un lmens beneficiu in special pen ru jucalorIT de RPG-uri. De oserneneo, ol6turi de cele 2 porluri USB. sa mai gosesc 'flea doi conactordirewore. Acesfio sunt folositi in oeest moment penlru a raoltzo un link Inlre daua modele de PS2 [vn sol de releo), ~i i~ ocest mod se pol creo jocuri de muhiployer mull mal dincmice.

Expansion boy este ° olto facililate oferijil de PS2_ in ccsst slol se poole conecro un harddi~k }i. ostfel. se pot reohzo mdi mulre salvQri sou seta 0 0116 categorie de optiuni.

Procesorul e.ste un model RISC Ireduced in·slnJdion sel computer! ~i lucreaz6 10 0 vilezQ de 300 MHz cu Un ,Emotion Engine" 'ce ruleaz6

pe 128 de bill, 10 core SB moi odougo un Bus speed de 3,2 GB pe secunda. Irecond ln Ceolaha porte, 1n ceo a imagil'lii, cbservorn un slnte lizotor grofic ce rulsczo la150 MHz. L6ng6 ocesto se mol gosesc 4 MB VRAM. Dupo cum am ominlil ~i moi sus, rezolujio 011$010 este de 640 )I: 480, lor 1n mod ,interlaced" eo este de 320 x 240. Poleta de culori este pe 24 de biji (OSlO in5eomna 16.777.216 de culori]. in condilii speciale poa e funcjiono ~j in modul pe 16 bili cu 65.536 de cuiorl. Aloluri de ocesteo este ocllvql ~i engme-ul de geometrie, core include:

Anli-<lliiasing, Gouroud 5hsding, Z buller, Alpha channel, Bezier surlacing ~i Per.specliVe corrsclion. Memoria sislemului PS2 esle in voloore 101010 de 32 MB RDRAM.

Ccntrolerul de PloyStotion2 nu esle nici pe depone unul diolre eele mai bune gomepQd-uri. EI S8 compart1S exact co ~1 modolul precedent Dual Shock de 10 PS 1, singuro deosebire liind oeeeo co hecore buton este ocum onologlc. Nef(icondu-se nici a rnodillcora, oC8QSIO devine [corte usor de controlol penlru eei obirnuitr cu controlerele de PS 1 [rumos e.sle co npme uo nivel faarle ridicat de inlerocliune inlre jucofor ;;i jocul in sine (jlili voi, un C01l1roier cu feeling face dintr-un joc a experiento de neuildt).

[n cozul in care de)ineji cctevo dlscuri [WD, Ie puteri rulo faro probleme in DVD player-ul (I) core vine doiotoconsolo PlayStolion 2. AI6t coI;toteo imaginii edt $i ceo a sunetului sunl de a colitote exnoordtnoro. Penlru ernuziosnl de .home Iheoire",sisternul include i€l~i(i audio prin conexiuni oplice. Din pocole, ocest lip de coblu nu S8 gos8}te lnclus in pochetul slandard, filnd nevole 56 11 ochizitionc]! seporal. Doco 101 vorbim de accesorii opltonole, tin sO vo orntnresc co pentru a sumo destul de frumu~ic6 se poole qchi~iliono un joypad pe posl de lelecornondc.

in conciuzie, PloyStotion2 ofero deslul polel1)lol. De unit a fosl numil chiar ~i .PC Killer'_ Dam slam ~i ne g6ndim bine, procucctorf au pornit de 10 oceosto prerniso. TotU~I, sunt ;noo ~i cotevo lucruri core connozlc ocecsto afirmajie, porereo rneo, Una dinlre ele Of Ii rezolullo destul de mi'co, iar a dauo or Ii lip-sa unui modem penIru conexiunea 10 lnlernel, UR oSlfel de dispozitiv casto insc. preo rnul: pentru buzunoru] uni biel gamer ramon.

Cam atol despre PiaySIolion2 [pe tonga jocurile de PS2 pe core vi Ie vom prezenla de acum inoints in LEVEll Reslul va romane vQlIn de descoperil ...

LEVEL DATETEHNICE

Proau.cator Ofertant fe

Sony

Best Computers 01-'345.56,05

www.level.ro

I

Ca d

Let

H ei DJ, do muzico moi lorelll parco oso canto uno din forr~o!iile de pe ploi~1 nostru rniorltic. ;;i cand rna uif 10 oceos-

10 ,placo", irni zic co respcclivii or aceo cava drepMle Chicr imi pol pennite so lmporta~esc rnuzioo ascultala de rnine-si vscinllor mel. Acesl produs nu g;;le a pklCI'I. de sunet oCl,lecare. Esle o ploco co orerol door de ornpltlioore a scmnolulu. (e pe post de slOjic de ornplihcore]. Modul de lnslolore a ocestel plocl este exhem de slrnplu. Dupa cum ati obscrvot $1 din [otoqrohe, eo se mcnteczo (perliru susllnerel inlr·unul din slolurile disponibile pe ploco de bozo. De exomplu, docl'l ovef un sioilSA liber, desfoceJi copaeul din dreplul slolulLJi ~i a monta i foarte simplu. in silualia in care placa de bozo nu dis purie.de un oserneneo slotsou oste acupol, pro· ducororn s-ou. gOfTdii ~i 10 aces [ucru, Clemo de prindere de pe ploco este construiia in oso lel tncnt s6 a puleti monto ~i Inlr-un slol PCI. Well done. Odot6 acest lucru Irnplinil, odica ploco mantalo 10 loeul ei, un sfat de 10 mine: nu uilali de olunontore CoulO!i prin corcose cornpulennui vosjru 0 rilClfi'i de allmentcrc losemanotoare celei de 10 hmddisk-uri sou unitolile CD.ROM) ~i

conectoj-o la ocest dispoziliv. Acoo, incll un Iwcru. In cUlie am moi g6sil un coblu de coneclore intre oceosta ploco -$i plocc de suneJ. 5e conedeozo 10 plow de ~net7n mufa corespl..lnz5ioore corocterisnoii de .OUf'. ior cel610lt copot Ig ampl;ficoI0f. 10 muta eli opnuoso ,IN'. Toole bune ~i lrurnoose E timpul sO facem 90109ie Caula!; prin coso vrso doua boxe deslul de rnori ~i cond zie oslo rna refer 10 csvo de genul 100· 150 W, ~i Ie coneclc] 10 mufele RCA separate pen" u cele doua conole. PUle rea maxima dola de ocest QrnpliflcatOf esle de 2xtlO W RMS 11600 PMPO). lrnpedonlo de io~ire este de 4 Ohm. Frecvento de .(\spuns esre IAlre 20 Hzsl 20 KHz. La 0 prlvire mai otenta

Dislrlbuitor unic penlru Romaniasi Bulgaria:

,

obsarvorn 0 conslruqie destul de simpla d acestui onsomblu Tolu~I, eo nu duee lips'o de prol€c!ii de arice fel, lncepond eu calc de scurt circuil ~j terminand cu ceo de soprolensiune pe Bacare conol in perle. A~o·zi5ul rnonuolc oceste prod nu eSlEi nlmic ohcevo decaf 0 coolo lorrnoj A4, in core suot explicaJi foorle vog p;l~i do instalore. Tatu~i, producOtafu nu au uilcfsl'l mernoneze un aspect foarte ilTlpprlanl 01 func)ionarii oeestei plad Minimul necesor de .o;lsJem pe nfru q funcliona este un Peontium la 75 MHZ(.'U 8 MB RAM. [-e??1 Oare penlru co OIEl nevoie aceaslo ploeiS de. un procesor 2 Doco stoi ~i te gande$fi bine eo Ill! are nic;i ceo mai mica leg61urU eu procesorul din sistem. Siorul in core s-o infipt e fobsi! door penhu susllnore. Deh, oslo e. Paote .dupO a perioodc 0 so ovem nevoie ~i de un procesor rnirurn pennu nil ;Jiu ce tastatura. Acesteo f"'ld spuse, va urez 10 cot moi multe eheluri ~i 10 c6t mai purine fedamojii din porteo vednil6r

OFertant Tei

Pre]

r=' +_ ''' .... _L,.. .. ' .J..lO.l:on.[ .f\Jl ~10As::..71. __ /

~ Hard'wara

eForce 3 U

der At aclc

,adeon 8500

S porgand continuilateo de plod video eu oso-spuse]e chipset-uri ,powered by nVidia", v6 prezint cu cceosto ocazie un nou produs desnnot in speclol jocurilor. in clipa in core spuneoi ceva de occelerore 3D gondul iii era oulornol lndreptot spre ploci GeForce core mai de core, ~i eu cat mei multe numere, dcr din aces! moment situotla esle alta,

Avern pe boncul de test a nouo ploco construiti\i ~i proieclalo de catre cei de 10 Power Magic Motorul gralic care ot6 10 bozo ocesteto, faro de core rezulta1ele de mat [os nu ar fi fast poslbil de ohns, esle noul chipset ATI RADEON 8500. Dotot6 cu 64 MB DDR RAM (double doto rate memory). Ia care se adaugo ~i noua tehnologie TRUFORM Ihigherorder surface), tehnologie ce evidenjiozl'lliniile personajelor$i a obieelelor 3D, se oresozo a impresionanll'l senzojie de mlscors mull moi reolisti'i, lueru nemoiintalnit 10 oceste chipset-uri groke. Rezolulio maximo otinso este de nu mai pUjin 2048x 1536 in 32 de bitL Aceosto placo, spun .gurile rsle", a fast special concepulo pentru a lovi 10 vorful piramidei in grofiCQ 3D, conduso pona in ocest momenl de nVidia. Cum se va inclino bolonto ramone de vazut.

Alai firnp cit flVidia a foellt 0 ollani6 eu Microsctt pentru a implemento in chipset-udls sale GeFarce3 tehnabgia de programere verte)( shader ~i pixel shader, ~i eel de 10 ATI au venil cu cevc idei mai promijdtooro }i consldero chipsetul Radeon 8500 mull rna; ,smart' decat cele fobricale de nVldlQ .• Smonshoder" IBprezinlo un

lanuarie 2002

nou pochet de inslructi\Jni, in numor de 12, ce au f05t induse in noul chipset I Procedural deformation, Geometry compression, Marphing, Fur rendering, Skeletal animalion, Keyframe interpolation, Anisotropic lightlng, Phong shading, lighl and gloss maps, Reflections, Shadows, Soot lights, Texlure morohlng, Texture coordinate transformation, Tecdure coordlnote generation for spherical, dual pcrcbolc'd and cubic environment mapping, Projected lextures ~i Video lextures!' Problema se pune in felul urrnotor: ocesle noi lnstructlunl nu sunt deloc induse sou cornpotlblle cu instrucjiunile mullirnedio conjin ute de DireclX 8.1. in schimb, 10 portea de OpenGl oceosto ploco se comportc excolem - cel putln

cso 0 rezultot din lestele rroostre, in rocuri s-o Nmi~ol" superb, moi ales 10 rezoluno de 1280x1024.

Din puncl de vedere 01 do!orilor slii bine, chlor [corte bine o~ zice, Aloluri de conectorul standard pentru monilor, S8 moi gi"l'se~te un ccnedor de tip SVHS ~i un conector DVI .spsclol conceput penfru monitoore flol (TFT). in cutia ce inso!e~!e cceoski ploco ern moi gosft ~i cctevo cobluri pentru madul TV Out, oslo pe 16ngo un adaptor special conceput penlru un QI dolleo monitor.

Acesta se conectenzo la portul DVI ~i In ocest fel se obnne oceeosi imagine pe douCi rnonitoare dlferite [osro in situatio in care dispune] de un of dotleo monitor).

Pentru instalare se [oloseste unul din CD~ri ce coniine drivere pentru slsternele de operore Windows 98, Me ~i 200n Sohul inchs pe ccest CD loce co inslolo{ea oces'or drivere sa se foc6 10 modul eel mai slmplu, Tot ce oi de focul esle so instalezi sohul, so tJfmore~ti rnesojsle de pe ecron, so dai cotevo clicur! ~i totul se terrnino cu un restorl,

Cel de-al doileo CD eonJine un player penIru filme pe suport DVD. Numele acesluia esle PowerDVD, core esta personollzot pennu ocesl model de ploco,

Monualul este destul de subJirel. dar colilotea corjlnulului ocestolo este sotisfoeofoore. Sunl cescrisi foorte pescurt, dar susjinuti de lmogini sernnlhcotive, po~ii necesori lnstolorii plocii tncepend prin 0 a do ,fas' pe ceololrc ~i 0 0 manta pe ceo nouo.

Acestea fiind spuse, voi reveni eu informalii despre alte produse de 10 ATI.

Ati Radeon

3D Ma<l(2.0DO 16 btl 32bh. U.T Dire~t30 1,6 bit 32bft
1"024.768 9107 8369 1024x76!l
1280)(1024 7733 6420 1280.1024 82.4 80,98
1;600)(1200 1ElOOx120~
30Mark 2DOI 16 bit 32bft ur OpenGL 16 bit 32bit
10.24:<7l;i8 6793 ·6416
1280x1024 5827 5394 1280.1024 74,57 ',1,07
H30Q.x12:00 1:4,3: Q3·:'TBam Aro".

1024xT6a

95,4

94,5

12sax1024

91,7 81,'1

1600x1200

72;2

LEVEL DATETEHNICE

Produclltor Ofertant Tel

Pre)

ATI

ICG 01-2240333

254 USD (fOrO TVAI

www.level.ro

Hardware __

Service a'utorizat

Driverele batO-le focu'. De sunt sou nu sunt ele scrise corect? Sou de ce exisla oceosta Ineompatibiliate inlre diverse soft-uri ~i drivere? TntrehOri, fntrebOfi, intrebOrl. Cred cO progromatorii care i~i desfo~oara activltoleo cu asemeneo lucrur! or nebut sO: fie mult mal seriosi, Doca or fl de prcductle romoneasca o~ rnoi 'f! zis, ca des pre o~tia se spune co de ariee sunt in store, moi putin de lucrurile care Ii se eer. Totust, sa nu flu chtcr otal de rau cu ei, ~i romanil au scos pe pioJa produse software excepjloncle, care din pocole ou cvut mal mult succes peste granite decal in tara nocstre, Den, oslo e siluotio. intoldeauno romanii au fost moi !recutl cu vedereo, ..

BogdanS

Am un sis/em Pentiom 11110 500 MHz, 256 SDRAM, 13.9 HDD SEAGATE, S3 Trio 3D 4MB AGP, CD-ROM 48X SONY. Ce upgrade mi-aJi recotnandod

R: in prirnul ~ in primul rond oi nevoie neoporot de 0 placo video, 33 Trio 3Dests depa~jta com de multo vreme, CO so nu rnoi zic de accelerare 3D, core e CO ~i lipso, Recomondorea mea or Ii 0 placo cu chipset GeForce 2 MX. Asto Tn cozul in core nu prea dispui de cevo mai multi .verzi~ori', Doco te aRi intr-o situa/ie finoncior6" mai ,",uno, po] so incerci 0 ploco cu GeForce3. Mal nou se poono ~i oso ceva. Pe un pion moi indeportoJ ai puleo so incerci so foci un upgrade $i 10 procesor, eventual ~i 10 ploco de bozo, Un procesor 10 1000 MHz sou 1.2 GHz poole face destule minlJni prin jocurl }i nu nurnci,

Am un K6-21a 500 MHz, 64 MB RAM, hord (de doar) 3,10 GB ~i om faculo mica imbunOldfire. am achlzjJiorral a NVIDfA Rlva TNT 2 cu 32 MB RAM laid problema: eo nu am cumparol numarul din luno in core afi publical un orlico/ desore HQ/~life sou Counler-Strike, a;;a co nv am nici ceo moi vaga idee despte un sistem penfru Cs. Pe sis/em ul meu ruleoza door in .feluore·

chiar 10 ping.ul zero, tar /0 solife de ioclJri unde au ptocescote fa 700 MHz merge pedect (;.; nu se vede nici in p6trl:Jte1e, chio: daco au oceeosi ploca Video) Un prielen mi-o spos eli nu mi-o fos! inslolold pioco 0$0 cum trebuie, oIlu/ tni-a spus co am hardul .votzo" (adica pU.hn; GB), eu Va tmreb pe voi penlru cO sunt disperal ~; s6 doi 50.000 lei zlloic 10 sa/ile de iocori nu e preo piocul.

R: Couza de core Ie plongi tu nu !ine de calculator. Am voz,JI colegi core iucou CS ~i pe sisterne moi slobe, de exernplu Celeron 10 266, overclock-ct [a 333 ~i mergeo perfect. Pia co video era osemonoroore cu ceo pe core a oi tu. Ping-ul se refero in special 10 conexiuneo }I stereo retelei, deci iaro;;i nu vod de ce 50 Ii se socodeze irncqineo. Probabil, prietenul tou are dreplole in ceeo ce prlveste placa video. Este postbil co lu so nu Ii insfalal drivcrele corespunzoioore. Recomondorea mea or Ii so fact rosl de ultimele drivere Detonotor ~i so Ie instalezl corespunzotor Ai grijo inse so verifici daelS oi msiolore ~I driverele VIA 4in 1, Nu are fast so pierzi cevo perforrnoreo din pricino ocestoro,

Am im Pentium 11110 866 MHz. MB V1a Apol/o694X Hdd 20.5 G8 Quoll/um Fireball AS, 256 MB RAM, NVIDIA GeForce 2 MX 32 MB SDRAM, CD-ROM 52X IG, SB Cieotivo lobs life

Value, HP Deskiet840C ImprimontCJ rewzo elee/iv sO scoota coractete rQm6ne~1i oso cum Irebuie. Mi Ie scoote decalate enetvant de mull inspre sianga,

trebuie sa tesetez eo/eulatorul. Am reinslalol toot« driverele dar n-om tezolvc! nimic. Helpl

R: Couzo ocestor decoloje sunl driverele De roane rnults orl s-o intamplot co cceste drivere sa faca prooleme 10 unele imprimcnle. Tncerco s6 foci rest de olte drivere. le po~

tncerco pe cele core sa g6sesc fa www.hp.com/• cposuppcrt/schworehtrnl. Odoto instolote

aceste drivere incerco sil rulezl programul de cohbrorc ~i curolore a cortuselor Uneori ~i

oceste utililare ~Iiu 'so foco rninuni.

4. MaiorescliDumiJru - Bucore Ii

Am a ploCG video NViDIA GeFarce2MX pe 32 MB memoue video. Uneie iocoti COfe cer Direct 3D imi merg ioott« bine {Counter StnK!;!, MAX Payne . .]. Unele ioeur! care de osemeoea

cet Direct 3D Imi dau 101 felul de eror! 9rohce: Se I vede monilorul fn lriungniuri ~ pol/gooM

caiorate, paralelipipede mullica/ore. role 0

dunga cotoroto laind imopinea. Ce S8 Inlrimpld de/opt?

R: Din pocote, tu nu oi menlionot jocurile Tn car e Qc.eastO placo ziti co face nguri. E posibil CO ocele jOcuri sO incerce sa lucreze in olle rnoduri grafice. De exernplu In OpenGl. 0 solune Of ~ sCi ~i faci rest de driverele v6.50 (MX·ul mi s-o porut mai 5tob,i cu ele), 0 alto Solu!ie or fi sa lncerci.so odougi un cooler pe heatsink-ul de pe chipset (in cozul in care nu oi oso cevc]. E posbll co din couzo

unei supraincolziri a chipset-ulul. oeeslo sO lnceopo sO foco .Hgurf" pe ecron ~i in jocuri. Mal pori de osemeneo so VEriHci }i setQrile dr'iverelar, ior co so fiu moi exact pop 50 incerci sa veriki chior }i seiorlle din codrul [ccurilor. E posibil co ~i pe ecole pe undeva sO fie activate cine sie ce minuni de ap~uni.

lanuarie 2002

.D,

in toiul ier

••

II

S ari~d peste porteo lntroductlvd lin so spun un singur lucru. E frrrrrig, atot de frig tncct., Eh, nu conteozo, iorna e un anolimp frumos doco e~1i bine imbrocat, oso co nu totul este plerdut,

Sci vedem in so ce lema de discutii SCl va propun pentru dota viifoare. M-{]m gondit 56 schirnb un pie 10010 formulo osto de .eu lnlreb, voi scriefi" ?i 56 va oler [sa v6 olerim, e mai corset spus] sense de a pune cotevo intreb5ri redcctortlor LEVEL. Astfel, tema urmetoore ccnsto in olegerse cetorvo lntrebnri [orlce fel de intrebare, nurnol inteligenta 50 fie) destinate redactorilor LEVEL [pantru oricore dintre redcctori].

Doco surtle]! irrtcresc]l de cso cava dOli un moil 10 mitza@level.ro sou scrief pe ndreso redocjiei.

La col mai multo inspirollel

gen, iar [ocurile bozote pe singleplayer var dispareo incelul cu tnceful.. Este ~i norrncl., POi, este de prelera! sO jocl cu un odversor uman decal cu unul artificial, jocul devenind mull mai spectoculos (i-Orr) f(jcut Ielul lu' Gigi de 10 2!1I hehehe],

Vor oporeo odevorore olianJe irnense infre jucatori, rozbooie ln~re 30, 40 de jUCQlori sirnultcnl limaginal~vo ce IUPlo!)

Am lot cuzit de MMORPG-uri Tnsa nimic de vreun MMOFPS ... pocor, TRANSMISSION TERMINATED

NightKiller Salul!

Numele meu este Pelcu liviu o.k.o, Night Killer ~i sun! din Targu Secuiesc.

Vroiam de rnult so va scriu, dar lipsa de limp este decisivG 1n ostlel de cozurl. Acum m-orn decis 56 spun }i eu "ere cava despre lema IUAii.

Mulle [ocuri au o:p6rul de curond sou sunt gota de lansare slloorte rnolte dtnire elese pOI juea numai online. Cred, totu~i, ca~ro [ocurtlor singleployer nu este pe cole de dispo-itie deoorece cele online nu sunt occesibile luluror din mol mulle motive. Unul or fj acea taxa de participare care ii poate descuroto pe unii sa incerce un ostfel de [G.lC doar din couzo co nu au bani! respectivL

Un cit monv or fi ( ma refer 10 Romania) co numorul [ocuolor pirot esle mult mai mare decat 01 celor originale, din motive binecu noscute. lor pernru a infra 50 joci ~i tu cel/o ..

Ultimul moliv, ~i poote eel moi importantil reprezinto canexiunile 10 Internel exlrem de proaste, Jinand CQnt co mojoriloteo celor core au Internet se conecteazo prin dial-up, unde rata de transfer este faarte midI,

Mitzo

P.S. De cur6nd am .inaugurol" a nova secnune a forumului de pe slle-ul floslw, ,ecpu~ ce este dediGoto discutiilof legate d Chctroom, lerno lunii etc. Asodor, deca. i!'Jveli poslblIltolea so ccceso]l sile-ul VvWW.fevel.ro ~i dorili sa discuto i despre-sublecteie prezenlate in chonoorn, wnle!i bineveniti pe forumulnoslru!

Ncscleon Horeo

SaiMHza,

inca nu om lualt nlci un MMORPG de~i am Internet ocosc. Tn orice coz, cred 0:6 prlrnu] rneu MMO~PG vo fi World of WorNaft ... .:elelalte, sincer, nu ma otrag $1 sper co Blizzard sa 5coOtO un joe deosebit ... (cum a focu!-o pono acum].

Dupa mine, in urmolorii 2, 3 ani vom veqea a odevqrato castoda de iocuri de oce51

lanuarie 2002

Motivul penfru care oi prelere unjoc online este AI,ul [slob) 01 unui [oc singleplayer. Cond ol deveni! foarte bun 10 un cnumil joc ~I vezi cum colculalorul se chinuie so te bolo $i tu fara nici un dorl TI irwin.gi iIi vine cheful sa te infrunti cu cinevo mai bun.

Parerea mea este t':Q industria joclfrilor online sou multipluyer only este Inlr-o ropido dezvoltore, jar ceo a singleployer-elorintr-o usooro scodere, dar oslo nu inseamno co in 2- 3 ani vom oveo numai [ocurionllne."

pikachu SGl I liI,

Nu ~tiu dacO in scrisoorec osro rno vol axe pe temo propuso de vol, Eu a~ vreo so dezvolt mol rnulte subiecte cum or fi: gamerul, fenamenul Counter-Strike $1 allele ...

Dupa ce am analiza! mal multe persoone din iurul rneu, am ojuns 100 concluzle: exista moi putini gomeri decot se crede. Nu tooia lumea core are 10000 de lei in buzunor, sta 0 ora 10 un kofe ~j [ooco CS se poote numi ga· mer. Cunosc corevo persoone tare acum un on nici nu ~tiou ee-l aia Couoter-Strlke (pe timpul 010 erorn door vreo 2 din liceu core JUCAM CS). Anul oslo am romos mosca olonci cond ~em vazut pe ceild~ cum se dou ocurn mari jucatori de Counter. Primo dala am fast bucuros: M6 gandeorn co s-ou "nascu!" no1 gameri. Ei blne, nu a fos! O§O. EI jucou door C$_ossault $i mol torziu ~j de_aztec.

Cu toote slrodvinlele mele am incercot s6-i eonving. co mai exista ~i alte hor)i dar degeabe. Degeobo me zbcteorn pe 16nga ei (am incercot so [oc cu ei Unreal, NFS 4 sou 5, RA2 500 Starcraft, dar degeaba). Vreau so va spun co oornenii caei nu se pot numl gomerL Exi·sta ~i oljii mol receplivi cu care am reu~it sa [oc lii alt~ewo ~i au injeJes mescjul rneu: pe lume nu exisfo nomoi CS.

Am mai cunoscut oso-zis: gameri core ouzeou de 10 ol)ii despre Commandos, Diablo 2, AoE ~i apoi 5e loudou cu performonjele lor. In reoll'cte ei nu puteau treee de prima rnisiune. Ace§tia I1U se pot numi gomeri. Nu spun co trebuiou so reoco prin epoca HC sou so [ooce Xenon pe un 2x86 de 10 scoolo sou de 10 p(ieteni (ln€eputul meu co gamer)' dar 56 fie· un piemoi receptvi 10 [ocuri nolo

Cat cesore ex!raordinarul Counter-Strike ... In legaturo co oces! lenornen spun door ci5 eu Incurojez pe cat posibil formarea de Cat moi multe echipe, clonuri sou cum 5"0 mai spune ccurn mai nou 10 organizatiile teroriste sou contro·teroriste Iv-ati prins?).

Fiecore echipo formoto trebuie sa aiba I'aclico ei care variazo de 10 harta 10 haria. Zi.c asIa penlru co acesl joe CS se bazeazo pe loelic6" Tntotdeauno am fast ~I am so fiu

www_leveLro

lmpotrlva Counfer-Sllike-ului 1 10 1, ~i sa ~ti!i co m-am certot cu mulls personoje pe tema osto, Aceosro esle porereo mea despre Counter.

Sa spun ceva ~i despre lema vocsto pe luna osto. Cu [ocurile online

am interactional ror, chlor foorle rar, de Iopt 0 data sou de douo ori, At;eSte porfide online mi-ou losol un gust deslul de crnor. Nu vreau sa spun c!;j nu sunt co lumea pemru co nu prea am [ucot, dar alltel e atmosfera dirtr-un kofe, seoro pe 10 9, cu rnuzicd buna dota tore ;;i lrei, patru donuri lncingand 0 partida lnfocolo de CS, 10 ba ole: fiind puse nume ~i orgolii (plus eele trei elemenle esenpale: 1njuraluri, !ipete ~i lndrumtJri tactice),

DOl gala co am debitot prea multe prostii; cred co v-ern focul copul calendar. ~i-am lncclecot pe-e so }i v-ern spus porereo mea.

SOLMYR

Aceste [ocuri on-line nu mi se pOl sa vesreosco disporitio singleployerului ci suni door, dupe porereo mea, un rod 01 expansiunli loorte ropide a Inlernetului.

Ele sunl concepute de producoton pentru co ei vcd in oososto nouo rornuro a [ocurilor a r.ouo surs5 de profit Ioorte ovcntcjocsc 9i 0$0 ~i esfe pentru co am vnzul pona ocuma co [ocurile on-line ou un slstern mull moi bine pus 10 puncl de protejare contra copierilor ilegole, deci rata plroter'el ln ocest domeniu va Ii mult mai mici] sou .nexlsrento. Aces! lucru normal co va avea un lrnpcct negaliv osupro noostro, a romorulor, Totosi, [ocurlla single-player nu vor disp6rea pentru c6 ele loju~i stou 10 bozo a totce se nurnesle ccurnc mulfiplayer sou on-line. Exemple sunt peste tal, unele case de jocuri mal scot [ocurl exclusiv stngle-player de more succes cum or fi Max Payne,

Cat despre MMORPG-ul meu ideal ... nu d$ dari so olbo lolLl$lloate slilurilc de [oc In el penfru co or deveni foarte complex §i nu or mai otinge menlreo unui joe - dislrocjic, jucatorul fiind nevail so se concenrreze doar osupro jocului care ii poate chior ~i do dvren de cap.

Eu unul rni-cs dori un MMORPG care so se desfo$oare in trecut, in specicl in evul rnedlu sou in prezenl.

Cel in evul rnediu d~ vreo so fie realist, faro SCI opere trolli, goblini scu alte no!ii c-oslec lontos\[ce §i sa Ie puno pe tine in pieleo unui luprcrcr ori a unui rege. $i tn ocelosi limp atat regele cot §i aomenii s6i so fie connoloti de alii iUGatori, nu de AI.

La lupl610ri so existe un sistem de experiento dar nu O)iO de complicot co 10 Diablo, ci unul rnoi realisl in core expenenlo ocurnulora s6 IlU conteze 0$0 de mult 10 nivelul eroului c6 tofu}i, in b5!alili!ll din trecut ~i oio mol buni puteau so fie omoro] de un incepotor cole oveo ocala coll)$1 de pufin noroc, nil co in Diablo unde un Borbor de level 5 I'lU ore nfcl rrrdcor 0 ~onsa contra unui borbor de level 40. COt despre porteo economlco a finutului on-line in core se petrece ccjiuneo, aceasto 56 tie lcorre variat5, odlco sa IlU existe door un ccmcndcnt 01 regotului, ci rpoi mulJl: unul ccre so se acupe de armata ~I sO deo ordine eventual altar cornondooj mai rnici in grad, unul core so se ocupe de rnnncore, slHoca c!ddiri de produs rnonccre. so se duc<l s<l investigheze onumite teritoni unde sa planleze, so angojeze vcmatori [core s6 lie, normal, tal oorneni], unul care so se. ocupe cu procurareo moleriolelor de constructil die cetalii, 56 foc6 ~I s61ntretina fortareo)o sou lonerejele pe care Ie ore regatul etc.

Tolusl, oceste .slujbe" s6 nu fie occesibjle hrturor, ci door celor care Ie menta. De exemplu cono intri tn joe, tu sa Iii door un omoro: de toran care nu ore niei a putere. De ocala pop s6-ti alegi ori so te 1nrolezi in coste ori so iei uno din rnesedile vacante. De ecole 50 exist€' 0 poslblllote co docc ~ti chior bun ~i te Iii de joe ~I moi fad ~i unele octe de eroism (ex: solvezi un copll core a plcot ln 16notono) so pot' ovonso ~i s6 0lungi chlor rege.

Col despre un MMORPG core 56 -sa intomple In prezent mie mi-ar ploceo unul in care tu s6 poti face parte dinfr-o go~co dlnn-o metropola foorte more (ex: New York] ~i de ceclo sO te deseurci cum poll, sa te ollezl SOu 50 intri in r6zboi cu alte go?ti, so foci rosl de bani prin lurturi din magazine, linond cant co ocel orcs are ~i pollne care 10 roncluJ el poole fi coordonoto de

-.:m:I Chatroom

jucatori SOIJ AI, so-furi sou sa cum peri, de ce nu, 0 ma?ina si so gone?ti de nebun prin orcs sou so iei corte 10 curse penlru bani, so fad rost de arme ~i so fe duei in cartierul vecin ~15a Ie iei de oricineiti lese Tn cole, in general so potl face tot ce-ji tr.ece prln cap dod:' 01 fi un mernbru 01 gneiga;;l].

Normal, [ocul se fie loorte realist, otot co ~i grafica cot ~i ca engine fizic 110 oameni, mo~ini. .. care or Ii ideal sa fie numoi rnorci reo Ie. Gandiji-vo cum or fi sO iei un bolovon sO sporgi geamul unui Ferron, so Ie sui In el ~i apoi so gone?ti prin Irofic eu 20010 ora) ..

Cam OSlO or fi ideea mea despre MMORF'-G-uri.

Dynamix SalvI!

Era §i limpul sa obordon problema singlepoye.r ~ expansiunea mul tplover-ulol IMMORPG in special) in ultlmul limp.

So fie cioro p-arerea mea: jocurile singleployer NU sunl ~i NU vor Ii maarte ..

Daco nu era ocest .0161 de pllctlcos" singleplayer [ocurile nu or II mai exi51al'. Cu 5 ani in urrna nici nu se puteo vorbi despre lIn"fenomen multiployer", ior acum tooto lumeo e Innebunila de opnritii core mai de care moi online. Apoi, iota, voi ce vrell so facerl? S6 troiti pe net ~i sO. vo oprrF door pcnlru meso ~j somn sau so traiti In "real world" ~i so va [oco] pe calculator pentru a va distra~

Nu am nimic Irnpelnvo statului ore in ~ir Ia calculator [pe chat sou in [ocuri, everuuol dim pl. a rnuncl], insa (18 merita s6·JI strici sanolatea pentru a VORBlcu Gar'neni Penlru co, Ia urmo urrnel, asia foci. Yorba;>!i. ..

In rnuhploverul closic Ie impu§H. foci a curse: un fotbal, 0 strotegie, joci celr)i IlOOOOSeRSI in56 dupe un timp te moi opre~i si rnoi foci ~i un sin§le. In nolle jacuri multlplayeronly, ce foci? Fd0se~ti un pretex.t (te ba~ cu vrojl, -sob ii, foci porly-uYiJ explorezi, g6se~fi obiecte etc. I penlnl a interocjiof_1£l eu dp gomeri. Aces1e jlxwri se b~eoz,s' numqi pe olracJio pe care 0 ~imt oo"hlenii ·IGltiJ deir'lterac/iunea CU semenii lor in jbcuri de. ec;:hipo. S6 te plimbi de unulsingur prin tinuluri in mre "docO mergi nan-stop iIi ia x ere pentru a ajunge 10 capat" e no~p_o, in$o dac;o mai ~unl c6teva sute de jucatlllri cu lif]8 e mario de morRJ. De ee? Penfru co ai senzo/fa co trQie~ti 7ntr-o lume reola in core fiecare are un rol important.

Nu sunt dntiMMORPG, irn;Q directia i11 core evolueaza genul nu prea lmi place. 0 SCI ajungem so jucom MMOFPS, MMORTS. MMORTT, MMOoction-odventufB, MMO· poker ~j lot 0$0. Mulrr zic: do.-I incolo de SP, nu vezi co nu mai educe nimic noul?1. Tn unele cazuri e adevorat, insa asta e din vina produ-

lanuarie 2002

cCitOfilor core au ,profit" ihtiparit pe creier. Din fancire €xisto ~I ocele excepjii care reinvie genu] ~f nu pot Ii ignorate. S6 sperorn Co acesleo vor existo ~i in continuare, altfel soorto SP-uiui nu vo f uno roz-bornbon.

in concluzie [doco a moi ajuns cinevo sa CiF$asC-D ~i OSlO), Jin ·sa spun co t1U Ireb0ie-.so lnlGi!urom MMORPG·urile ci so Ie trotilim doar co pe ni~te [OI;;Uli, nu co urrncsii chat-vlui . .IE Irumos so Ie JOC! C(J alfi oomeni ln so doco SP-urile vor fi de coli late, nu cred co v;:! II uilote de gameri.

P.S. Chior dopo ee am terminal de scrts rnam gandit 10 ceva interesont to] fanii SP var 0 moi mare lnterocjlune cu medlul ~i NPC-urile, nu? Oare osto nu e 0 expresie incon~fiento a dcrinjei de 0 iuca cu odversorl recll (adidl MMOSPi?

Vom troi §i vorn vedeo.

DoomHommer

MMOT I more, mare dar ~i t,;ire?)

S exact 9:00 PM. Ochli rni-s blegi de SGfT,-n, pisiu' do so. moore ~i eu vrsou sa scru despre ceo mai mare gre~eala Iparereq meal din islorio [ocurilor.

Hai so 0 lu6rn user, in slil trap, $i 56 vedern ce e cu musiu' Massive Multiployer Online (dupO prefertnte on-line, an line) Role

Playing Game. .

Presupun co toli ~titi ce e 010 R PG [sunt ~i specirnene d-oleo, nu va face~ gril'!) oso co iotlom direct Tn branzo (foro "roposalu'" de cosu'],

Em prin '98 sou '99 eand a opOmI Everquest. Era primul, the fir'SI, the unique, the ... Poole e;s10" e motivul pentru core e iUGot de ... lndlvlzil Bine, bine, lume rnedievolo, mogie, boieti roi, foarle fOi, polodlni cu vioji sell-heoling, boie!i moi mul decat rai, frumosu' din padurea bantu ito, ore de level 60 ... wno cunoscuf? Poi 99% din RPG-uri sunt medievale ~i acum vine domnu' EO, baga un sislem de CD-mvnicore ~i 9(1to, a venit "Gel mai mare ~f eel mai loreN lOG fQcul vreodatQ .. Eu unul rna mullumeam cu Diablo. Apci apore AC, ville Shodowbane, taote medievole. Do' maiterminaji ... nu mai vreau vraji, bagati }i vol ceva 110U.

Nu fac decal so cheltuie milioone de verz~ori, co apoi sa deo faliment door pentru co EO ~i AC vor face legea, a§a co po, ",a! EA, Blizzard §i toli aia wre se vor apuea de himerele osfeo .. La ce ne trebuie?

MMORPG-ul inseamna 0 viola nouo, trebule's<ile scoli 10 6 so vezi co·)i fu\o q~jia ~i Ce !KIi, c.and poli sa omori nu~§tiu_eme_®8re ~1 dodo! prim99ti bani rMli in coritl La fazo oslo cu banii am picat de pe scaunl

Adrea viola reolo? Bleoh! Aeolo foci ce vrei, omori pe cine wei, hacuie$ti tot ee vrei ...

tipu' de i-a cedat Psnnumu' 10 Quake ... sa vezt cum 0 so Ie coda ocurn door pentru co vidla reolo nu moi are sans. $J uile oso apare nouo gel'lerajie de paranoid, psihcpo]! $i ... adieo a apiirut deja.

Interne-tul devine 101 mai imporlant 91 in curand nu vern mai vedea decct Multi-uri ~I MR,uli. Eu zic co domnii designeri 5--0 lase mel moole co altfel Toiol Recall,ul or puree devenl reolitote.

Dominus

Solutore, err ... om sa inlru direetln paine. in privin1a [ocurilor singleployer, ccesteo SigUT NU 'lor dispcrco, DB t.e? Penfru co intotdeouna se vo gasi un jot rnoi deosebnln sin§jlep·layer care so retlea 0 povesre datoloare de feeling. Intotdeauno 5e vor gosi [ccuri co Thief, Half-life, Follout, Planescope elc. care sa dea 0 palma zdrovano tuturor celor core produc jocuri door penfru bonl.jocurlle single· player irni dau un oorecore sentiment de infimitote, descopor jowl [lorneo] respecti\l(a) singur, ceea ce Ie canlero un Feeling pe core joacele multi player nu il au. E GO~i cum cs Gin a carte buna in core·eu sunt erou principal. ~i uncle moi pui fOplul co destinul d.lrtii ein mainile mele! :1

Cat despre jaacele online, ~i in special MMORPG·urile, Inrr-odevur S8 pare co acum incepe .ero" lor, dar nu cred co vor rezlsto decot cotevo, La Tnceput a fost un Ultimo Onllr.e; un Everquest, un Asheron's Call, iar casele de locuri au observol co respectivele ousucces ~i oso ou incepvt so opara MMORPG.uri co ciupercile dupa plooie. Hecore me cote un element nou ln56 asia nu eompenseozn reslul jGCUI'ui, mol bine se adunau tocte ideile Intr·un stngur [oc si p-ala~it-mt:tlBIt.rnoo. Deh.srs-onte sunt intr-kin World 01 WorcroH, Anarchy Online sou rnai tartiu in World of Midgard. Problema e co nu fcarte multi i~i 'lor permite so pl6teasca tax.a lunaro ~i nu tori ou 0 legaturo 10 nel CI~O de st9bila in cOt sa jaaee Jaro inlreruperi". i\~odor vor ramone cUlevo picaluri din moreo de MMORPGuii.

Personal nu am jucat oT1~ine decat RuneKape. Dragut, dar nu are cum so se ridice 10 voloarea celar enumerate mai sus o~a ca ... sug8slii nu prea am, poote door ... moi multo inferoctivitote?

Conduziaesfe co joc~iile singleployer nu \lor disparea in favaareo telor muIHplaye!, vor canviejui o~a cum fac mara ~i comunitoru'. lAnd then again, maybe t:lot!:))

Jocurile on-line I$iinspecial cele dedicate numai ocestui mod de joel nu trebuie privite co fiind 0 ameninjare 10 adreso jocurilor dedicate

www.level.ro

modului single player, dar nici ca un sub-gen ce se va pierde In eurand in aminlirea gamerilar.

Am ovul ocazia sCi privesc MULl timp pe coliva dintre calegii mei cum se jucou cu pctos un gen de [ocurl nurnit MMORPG. Am indr6.znil moi opoi sa ma implic in beta-lest-ul de 10 Dark Age of Camelot, un MMORPG care lacmoi o detr<lhat cam la! ce avea de detranat in acesl Ben.

Ei blne, opinia mea des pre MMORPG-uri nu a fost niclodoto pre a buna ~i nu pof zice nid ocum ca rna do.u in von! dupe ele.

Principalo problema mi se pore lacmoi lipso interactivit61ii cu mediul, cu povesteo ~j chlor cu ceilal!i jucatari. ~i oslo deoorece locurlle ln core Ie vei juca sun! rolusl limitate ~i nu se vor schmbo nlcicdoto, povesleo nu ore Inceput, niei sfar~if, ci romone indeciso undevo 10 mijloc, iar cellol!i jucatori...

Chi or dad) lop se osteopki co acesto so fieunul dintre atuurile [ocurilor on-line, din cote am vczut eu, cellalli jucotari slJnt mol t01 limpul door (\ifle personaje core oleorga de COIO-C010, fora so iti dea lrnportonlo.

Dar acestea sunl, va gorantez, niste neojunsuri minore pentnu aces! gen de joe uri core esle inca de cbio 10 lnceput, Cblor doco vo place sou nu, Irebuie so occeprotl foplUI co jocurile on-line au un viilar extrem de promitator in fato. Mai au de evoluot, insa sunr sigur co vor deveni cu odevcro! ni~te [ocuri impunatoore (singurul care misco cevo in direejio osio mi se pare Q fi doar Mtdgordull.

Col despt€ [ocurlie singleplayer ... rnei mult co sigur d:i nu vor dtspcreo. Se var produce Tn continuare [ocurl cxete pe singleployer $i poote se vo ajunge 10 inlroducerea unei experlen]e stmilare In [ocurlle on-line [os vreo SD vad esc cevol].

Chatroom DiIIII

Apropo de fenomenul Counter-Strike ~I de ,gamerii' oferenti, ei bine, ccecsto este una din're problernele ce se ivesc din cond in cand in mice joe on-line 1n care <;Ii de a face cu 0 mare diversitote de [ucotorl, Poli s6 dai peste unil care siJ Ie oercnieze in mod vlzib'l, aliii core so. Ioloseosco nU_~liu_ce_cheot $1 in ganeral exist6 riscul co 0 micei parte din juc6tQrl so~trii!:e experienlo plocuta a mojorlta~i.

lanuarie 2002 I'~:'II •• ~

N Com

oValo" anche 4 glc si eel d

potrule~ C e-ol

oman ~

RefU

... .rn1oC

In afar". _ Wo/~. Ostle

"',ode t "ens, ·

lost roplul...·· e'n

, epfot' Co d.

,I, mo' . e-ob"

I treb " 10

Ule So ..

s. va

PUn ceVa?

NOU

• Sfaluri practice pentrll realizarea IInei re1ele de bloc • INTERNET mal ieftin: o conellune - mal ,mu~lutlllzatorl . • ' Cele mai bune jacuri in re.lea

Prinds_ momentuU

Cordless MouseMan Ilprioal ofarl Hbertate tot'al~ utlumrerului cornbinimd dou~ difl tahl1ologiila de ultim::i or~:

"I;ordle"" fi .,.optieal"-. Cu ajutorul tehnologiei radlo. mcuse-u! funcJionead piim! I. 0 diSttln~a " e 2m

de computer, f::'rll sf! fie nevoie sij fie indtapt~I spre computer. Fiind optic ·91 pnate ,tu ng;fio 1"13 pe crlee supr"f.r~. aenoficlall, acurn de scffwere-ut WebWfrt94il1 pentru un accee fadl 18 site-urile vcastre preferatel

ConcQPU!a special pentru ecele mornente dnd dodll s~ "r~l.t!~r prletenllor cum y·ati dis1-rat tn concediu sap in ya~~t~. Click Smart 510 este comoantonui ideal ~i Tn privinta surl-ului pe lntemat, • vlceoccnteinre etc. €:.rdul Sma ,1 Modi. 8MB pD.ta .toe- pan. I. 460 do poze,

in.~a"rt.:l, 1Jl!lrn~ padul co Vibration f8'8dbi:l~)d

9 butoane programabilB. un bvfon prects de throttle ~i ... 2 rnlnl [ozstlck-urt iri permit un control absolutl 91, p.nf'~ ca e.>:p;er1enj8 ne care 0 trAlefLi ~ fie tOlalA atuncl c(lnd to [eel, Rumbl.Pad ul

dispune de Vibration Feedback.!l! Vei putea astfel s:i slmti denivel~Iile' de reren, !ovllurlle

p,lm1t. d" La advers'.ri. tlI,bulenlel.

arrnusfarlce, atone] cAnd pU011l:71 un avian, sau i:rccidftnle de rn3fin~, atuncl cand conduci 0 ma~ina de curse.

Pentru gamrni:i pasiuiiifli, un ioy:stick d. axc.pll .. 1

WingMan Perce 3D, CU ajutorul leh~Ologiei Force feedbeak tncorpor ata, va afetf:l acum poslbilitatee de 13 sirnli reculul ermelcr. -expI'01:jj!e. Intr-un cuvanlJ reajismuf Avantajul mfmaruilli Twist Hi!lndl·e ee va fsea cu $Jgllranl~ rsrnarcat tn simulatDarsj·c de zbor tHide totul est. 30_ Hat-Switch pe 8 dir.oJi;. Throttle Swilc~ ~i ""Le 7 bum .• ne progranubilfl sunt alte 'gadget-uri" cafe vl:i vat face vtata mai u~oad'lfo timpul lungHor sari petrecute tn f:::lta momtoaretort

Iii plae. sa "".doc! in .itoza?

Atunci nu-]] dezlipi rnalnile de pe WingMan Formll'" For ... GPI VQ!anuL WingMl<n F"rmuta For .. GP arA tahnolcgia ,,-Force ~eedbac;k" irllegrata as:tf8~ incJt sl pn~. simli d_eniv~llIrilc terenului, pietrl~ul ft, dacj nu e~ti atent ... parapetull Imbr~c~m~nlea din matedal cauciucat permite nn control precis a' di(ee1i-ai ~i u1"1 contort deosebr" Dou~ sr-.himb~toara de vitezl:i ~i 4 butoane prcqrarnablle fnl&91'nte -stmt ptasate ingenios pe V.OI<Jfl astte! ineat sa, po~l f intotde9tlna sMp~n pe botldul pe care il conduel. Cu WingMan Formula scree GP.a1 tot ce i~I trebule ca s~ devii campion I

www.flamingo.ro

CALL PC (0800.22.55.'72)

.... 0,

-FLAM NCO

r CO:Mp:UTERS

~ B-dul lG. &;juanu nLJ9. T.IOI-SI.OO4ZZ, "n.fi4'lllamingO,ID. ~lllurik!al1ll14 16.101 OHll.saOO ",,1.tllriJ(f.1""!l9O).r<\ C,I Da""'n"ior 132. Tel 01 2:llJ)431 .... , •• ,,,tiflifl,n, .. go.ro. [.1 V"~, 55-59, I!uc ere sti Mall Ol>lull Tel 01 :127_5&26. "",U@n"ningo,o. ~~, ~I .. tel ;_.

Mm 240. Tol: 01-21UO.~ i,b:rt!;flmnmgn.r<\ $"'. !\m;ur, 19.3i. Tel 01411.6b.OO. p,""ml.'tn.mlngo", B.dul Sr.oo, vOIla 154. 1.1 01·312.92.11. ,_@fiafll'OOtlru: &<lui N T,~'''"", Ill, laI7n,50.41. uruioscl)@florrungll.flI: Core. \fw .. i lal-II!;, r.IOI-l»!l74.!i5. ~ctoI'.;C!I.m'lY01t' Wadrl h.d. c", ter, &<luI ExflOll1ic,1. parler. TeL. 01-221.16.1)-1, wto@tlM"nUnJ1I: p-!' ~ "- Bcsatn Str IIn,w Bu,,,, or, 3.lal 01-310.08.29. rosettiffi"l;imingELm CaIml13 SapllI!1bie tW. tOB. Tel, 1IIOO-22..5s,n potDni@ftamlnvoJ"~ Bu"''"!Ii MIITiot!. Co"'" 13

, ~brie tWo!l(i. 1mIli1llt@ffaring"flI: eFlamif1jo, T.~ 1Il00-22.55:12. aRamingollM""ll!gOJD; CluJ.Nap<ra AuraL VI"", I·J. T.I Q64~4!>.lOl. c~i@ll."",!o,o; eral",., Cal 11"'""'lli ,Ie. TellX>l .. 1H26. CfS't>I.t/lliornlngo tt !III'ia. L><I"IIl\la3\>1I.~"" f. r>l"". 1.1004,2Jll)ll. dlj\"llill!!nmWl!l"rrr. Glllrl11u, CoL UUCUI"O)'t, nr, 134. bLI1·2S. T,I ~5-~JO.0Ii3, glur~"@llhmingo",.Io;i, hlLm M,rl, eL 1. 0.001 T. VIa~i";"CII2, T.I: IllZ·2IIi089, ''';~~I.mmgo,,; a_a, $lr.loulSP'''''' ",.3 T.I: 059";70134. o,"u",iIlflom"!i'>mSWiu Nlr;olJ. To<I" ".1. TQI 0IlS·130.toa s.mJ@ftiJ1TlIn90""f(T,T~ c. Bredlceanll 1.1&1 1Jj6.'lS2..155. Str L BlfJoq.1 nr.7.1e~ 0$/431.1f1Z. twisuausOiIBI11WlgWU AaoVticu Va.lcea. tal iLJi l~illllf1 lit Tel (}60 f.t'.:OOO, trah:saCifIMfl~II'.lIJ.rp

&d!!t CYBEllNELStr OM .. '" 31. 1.1 lll'I/l1111l1l2. oft~,o, naia M .... OONSECQ, Ildul T,,, ... ,,31. P-I' G.",. 1.1' 06:I/l2l400, cdfi"'~ro, ~L ~isL c.,"" N.pm..la", 4;; Till 0011'J33.n2 •• "Isibl@;lssislnrllrajov, 2 NET eoo.>utlI". S-If<Jl Gr, .. ,., or, ffi, 1.r 068/m,SOO. olflte@1oouo. 11-;" e, SllIlco. Su. M. Immescn or. 62 Iet 1ll9!615A07.1 ... ,I'C!\;lijmro. Clu~ sMliTAl( Q.<lJ &o.1<I"1Y_ 43. all:' ret 00>i143ll2J.I. offk-.dtj&,wi, tIWillUO.I:mstlnjo. TOfENT~, 800IT"1'l., .. 231\ BITO 17_ P"'l!lf T.t 114IJ1Bll!1tl office@t""",,,,f3aIJ!tI. STIIlCll Sr, Alb.1u"",1u1, ",_1, HI M.,IIp, 47. ret 1l36/1ll5. Hil. oflioellMillr:o"',Fi8118 Ne",,].GSG OpooSjotoms, il-dul T",;'" III 1\5. porl.r. ToI' Q:J:l/21UI(i. ufjill!>lIr..o.m, P~II'lATIN SJ<lEms_ So. Gh. ODjaru n 61 S!ll2, Sr.. ~,Apl, 1.,014/1 lB.14t pI.un@JII1Gtro,Slat"", lllINET. Str Armful,BIIB. se, U. part"" T.I: ll49/-1I tBBii ulIIGS@Irjo.,,', ~. Gheo,.p. 2NllI P"" MJIiI1J.1lI1 ",.41. TBt. 057/314_S1~, ,1_!JI'""gh>l@l",!rn Suee .... ASSIST Sit. Tiponrafi.i. or. U.I.Ill0f.i21.100. ",.I,t®>&> .. m. Tg, Mure; REDAlllONIC SEfiY. So. u"u ~""'"U"' u, T,': OO5J1 ~.8Il5. orfiroliil!.d.h"";~ro