Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA CRANGURILE
Adresa postala: com Crangurile, Localitatea: Crangurile, Cod postal: 137171, Romania, Punct(e) de contact: Ionescu Mihai, Tel. +40 245714015, Email:
vatamanutudorita@yahoo.com, crangurile@cjd.ro, Fax: +40 245714015, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


administratie publica locala

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 1/9

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Comuna Crangurile, judetul Dambovita

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Teritoriu Administrativ comuna Crangurile
Codul NUTS: RO313 - Dambovita

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Com Crangurile, judetul Dambovita pe o lungime de 7860 ml.
Valoarea estimata este de 7.941.603 lei fara TVA si se compune din valoarea lucrarilor de constructii si montaj 7.236.326 lei fara TVA, la
care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 9,99% din valoarea investitiei de baza, respectiv 705.277 lei fara TVA.
Valoarea lucrarilor de constructii si montaj este compusa din valoarea investitiei de baza 7.059.830 lei fara TVA la care se adauga valoarea
organizarii de santier in suma de 176.496 lei fara TVA.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Comuna Crangurile, judetul Dambovita pe o lungime de 7860 ml. Lucrarile vor avea in
vedere urmatoarele aspecte:
strat de forma din balast de 15 cm
strat de fundatie din balast de min. 25 cm
strat de baza din piatra sparta de min. 15 cm
strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 de 6 cm ;
strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm
Valoarea estimata fara TVA: 7,941,603.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006.Se prezinta in original in
cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie.Cont depunere: RO35TREZ2735006XXX000059, trezoreria Gaesti.
Cuantumul garantiei este de 144.726 lei. Valabilitate 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul
de garantare/scrisoarea de garantie bancara se va emite in numele asocierii si va acoperi in mod solidar toti membri grupului de operatori
economici. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr. 11, cuantumul
garantiei fiind redus la 50%. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5
zile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 2/9

Fisa de date
Garantia buna executie e de 5% din val.contract. fara TVA si se constituie ca instrument de garantare emis n cond. legii de o soc.
bancara/soc. de asigurari (conform model form.19), care devine anexa la contract cu prevederile art. 86 alin. (2) - (4) din HG 925/2006 si se
poate constitui prin retineri succ. din sumele datorate pt fact. partiale. n acest caz contract. are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autorit. contract., la trezoreria statului. Suma care se depune de catre contractant n contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului. Daca ofertantul este in categoria IMM garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantum precizat
in dosarul de atribuire.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Bugetul local si bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
OUG 34/2006 aprobata cu modif si complet prin LG .337/2006, cu modif. si complet HG 925/2006 pt aprobarea norm de aplicare a preved
referit. la atribuirea contr. de achizitie publica din OUG34/2006;HG925/2006,HG 1337/27.09.2006 pv complementarea HG925/2006 Reg
(CE) 213/2008 al Comisiei din 28.11.2007de modif a Reg 2195/2002 al PEC(CPV) si a Direct.2004/17/CE si 2004/18/CE al PEC.Leg
82/1998 pt aprob.LLNK 11997 43130 301 0 33 OG.43/1997 Lg.31/1990 Lg 346/2004 Lg 26/1990, HG656/1997 si 601/2002;HG53/1999 pv
CPSA; Ordi.Presed.INS 296/2003; OUG .92/2003 pv Ord .752/2006; Lg350/2001; Lg50/1991 Ord. 1430/ 2005, Lg50/1991, Lg 10/1995 HG
525/1996, OUG195/2005, Lg265/2006; Lg319/2006; Lg 500/2002 Lg .273/2006 pv O.M.F.P. .1792/2002 Ord minist. Finant. Pub 547/2009;
Lg82/1991, HG28/2008 Ord 863 din 2 iulie 2008; Lg.137/1995; Lg.554/2004 contenciosi admin.; HG571/2003 MO 927 din 23.12.2003, si
Norm. HG44/2004,pub. n MO112 din 6.02.2004, HG192/2009

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 3/9

Fisa de date
Factorii de decizie ai primariei sunt: Ionescu Mihai, Barbu Costin Ionut, Barbulescu Cristina Suzana, Minu Florica, Vatamanu Tudorita,
Constantinescu Maria, Neagu Gheorghita, Vasile Monica,Racareanu Ion, Raduta Aurora

Pentru ofertant sunt obligatorii urmatoarele cerinte:


1.Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Mod de dovedire:
Se va completa Formular 12A (declaratie privind eligibilitatea).
Se completeaza obligatoriu pentru fiecare asociat daca oferta este depusa de o asociere de firme.
2.Cazier judiciar al companiei
Mod de dovedire:
Prezentare cazier judiciar al operatorului economic, n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul al
operatorului economic. Se completeaza obligatoriu pentru fiecare asociat daca oferta este depusa de o asociere de firme.
3. Se va prezenta cazierul fiscal.
Se completeaza obligatoriu pentru fiecare asociat daca oferta este depusa de o asociere de firme.
4.Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Mod de dovedire:
Se va completa Formularul nr. 12B. Se completeaza obligatoriu pentru fiecare asociat daca oferta este depusa de o asociere de firme.
5.Se va dovedi ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata, dupa cum urmeaza:
Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, emis pentru sediul social, sediile
secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul.
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul de
stat, emis pentru sediul social,sediile secundare precum si punctul de lucru/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata original,
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Persoanele juridice straine:
Trebuie sa prezinte: orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, n tara de origine sau n tara n care ofertantul este
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, prin care sa
dovedeasca ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la
bugetul de stat original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Ofertantul / ofertantul asociat trebuie sa ataseze o Nota explicativa sau documente relevante, din care sa rezulte de ce documentul respectiv
este considerat edificator, din acest punct de vedere, n tara de origine sau n tara n care ofertantul este stabilit.
Documentele vor fi prezentate n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura
traducerea autorizata a acestora n limba romna.
Din Certificatele mentionate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor.Aceasta mentiune nu se aplica operatorilor economici straini care trebuie sa dovedeasca indeplinirea
obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Data la care expira termenul de achitare a datoriilor la buget este 25 ale fiecarei luni pt obligatiile lunii anterioare.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile
art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor
sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
In cazul unei asocieri, aceste cerinte trebuie sa fie indeplinite de catre toti asociatii.
6. Se va prezenta certificat de atestare fiscala la Administratia Fondului de Mediu, care sa faca dovada lipsei obligatiilor de plata la data
limita de depunere a ofertelor.
7.Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n dispozitiile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind conflictul de interese. Se completeaza obligatoriu
pentru fiecare asociat daca oferta este depusa de o asociere de firme. Se va completa formularul nr. 3
8.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Mod de dovedire:
Se va completa Formularul nr. 12D

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
-Se va prezenta certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic si/sau asociatii sai,
dupa caz, n original/copie legalizata/ copie conform cu originalul. (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC). Acesta trebuie sa mai cuprinda urmatoarele date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de nregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta:
- copii si traducere certificata n limba romna, dupa documentele care dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile supuse procedurii de achizitie din
care sa reiasa urmatoarele date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de nregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 4/9

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind situatia economico-financiara Cifra medie de afaceri


Se va completa formularul 2 cu privire la cifra de afaceri a
globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013, 2014 sa fie de cel putin:
ofertantului
14.472.652 lei, pentru operatorul economic si sa rezulte din bilantul/balanta
contabila la 2012,2013 si 2014 sau orice alt act doveditor in conformitate cu
exercitiul financiar al ofertantului ; Persoanele juridice vor prezenta
documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de
afaceri, in copie insotita de traducere autorizata in limba romana. Cursul luat
in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul mediu
anual al leu/valute comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va
avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de
credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare, de cel putin
1.809.081 lei , suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii,
care va fi destinata exclusiv ndeplinirii viitorului contract pentru o perioada
de minim 3 luni de la data inceperii lucrarilor, independent de alte
angajamente contractuale ale operatorului economic

Se vor prezenta: Dovezi din care sa rezulte n mod neechivoc,


posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de
vedere financiar, executia contractului care urmeaza sa fie
atribuit, respectiv ndeplinirea cerintei stabilite, pentru perioada
estimata (minim 3 luni de la inceperii lucrarilor), cum ar fi:
documente eliberate de banca operatorului economic si dupa
caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei
(calculul indicatorilor cum ar fi:gradul de indatorare - rata
datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala,
calculul indicatorilor de lichiditate lichiditatea generala,
lichiditatea curenta, lichiditatea imediata, calculul indicatorilor de
rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor,
calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a
creantelor, durata de rambursare a datoriilor) sau alte
documente relevante.

Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului


de operatori economici ofertanti poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de
natura relatiilor juridice existente ntre operatorul economic si persoana
respectiva. Operatorul economic, sau grupul de operatori economici
ofertanti trebuie sa prezinte Angajament ferm privind sustinerea economica
si financiara a ofertantului /grupului de operatori economici asociati - DACA
ESTE CAZUL.

Se va prezenta, daca este cazul: Angajament ferm privind


sustinerea economica si financiara a ofertantului /grupului de
operatori economici ofertanti - original. Angajamentul ferm
prezentat de ofertantul cstigator va face parte integranta din
contractul de achizitie publica.Se va completa formularul nr. 7

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca a executat la


Se va completa Formularul 12F
nivelul a cel putin 1 contract, maxim 2 contracte, lucrari de natura si
complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului
in speta/operatiuni de tipul celor fac obiectul prezentului contract, a caror
valoare cumulata a fost de minim 7.236.326 lei, insotita de certificari de
buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele lucrari
trebuie sa indice beneficiarii indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor
si sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru calculul
echivalentei lei/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Operatorul economic va prezenta o declaratie privind efectivele medii
anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3
ani.Se va completa Formularul 12I.

Se va completa Formularul 12I.

Resursele umane de care dispune ofertantul trebuie sa prezinte, pe langa


CV semnat in original si urmatoarele documente:

Se vor prezenta: a)Angajament de participare, semnat de catre


expert si confirmat de catre ofertant original.
b) diploma studii, n copie legalizata sau copie lizibila cu
Ofertantul trebuie sa nominalizeze un Coordonator/manager de proiect al
mentiunea conform cu originalul;
carui angajament de participare a fost obtinut. Cerinte minimale:
c) document care atesta certificare manager de proiect sau
- studii superioare
echivalent, n conformitate cu prevederile legale sau alte
- certificare manager de proiect sau echivalent, n conformitate cu
documente prin care persoana respectiva dovedeste o
prevederile legale sau alte documente prin care persoana respectiva
experienta prin care a dobandit aceleasi abilitati pe care le-ar fi
dovedeste o experienta prin care a dobandit aceleasi abilitati pe care le-ar fi dobandit ca urmare a certificarii respective. n copie legalizata
dobandit ca urmare a certificarii respective.
sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
- experienta profesionala specifica: cel putin 1 proiect/contract in care sa fi
d) document doveditor privind experienta profesionala specifica,
activat pe o pozitie similara (manager, coordonator etc.)
n copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul
Ofertantul trebuie sa nominalizeze un Sef de santier/punct de lucru, al carui
angajament de participare a fost obtinut.
Cerinte minimale:
- studii superioare n domeniul constructii
- experienta profesionala specifica: cel putin 1 proiect/contract de lucrari de
constructii in care sa fi activat pe o pozitie similara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Modalitate de indeplinire. Se vor prezenta


a) Angajament de participare semnat de catre expert si confirmat
de catre ofertant original.
b) diploma studii, n copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul;
c) document doveditor privind experienta profesionala specifica,
n copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul

Pagina 5/9

Fisa de date
Ofertantul trebuie sa nominalizeze un Responsabil securitate si sanatate n
munca,
Cerinte minimale:
contractul individual de munca al numitului propus pentru functia de
responsabil SSM, n copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul/Angajament de participare semnat de catre expert si
confirmat de catre ofertant - original
-sa fi absolvit un curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, si sa se
incadreze in conditiile prevazute petru numirea unui responsabil SSM, in
baza HG 1425 / 2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, art. 20.
Alin. 2
-persoana respectiva trebuie sa faca dovada ca a detinut functai de
responsabil SSMin cel putin un contract/proiect in care sa fi desfasurat
activitati similare. Se va prezenta copie conform cu originalul dupa un act
prin care sa se faca dovada detinerii functiei de responsabil SSM

Modalitate de indeplinire: Se vor prezenta:


a) contractul individual de munca al numitului propus pentru
functia de responsabil SSM, n copie legalizata sau copie lizibila
cu mentiunea conform cu originalul/Angajament de participare
semnat de catre expert si confirmat de catre ofertant - original
b) document care atesta faptul ca a absolvit un curs n domeniul
securitatii si sanatatii n munca, n copie legalizata sau copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul
c) persoana respectiva trebuie sa faca dovada ca a detinut
functai de responsabil SSMin cel putin un contract/proiect in care
sa fi desfasurat activitati similare. Se va prezenta copie conform
cu originalul dupa un act prin care sa se faca dovada detinerii
functiei de responsabil SSM

Ofertantul trebuie sa nominalizeze un Responsabil tehnic cu executia,


atestat, al carui angajament de participare a fost obtinut.
Cerinte minimale:
- sa detina atestat recunoscut n Romnia, emis de catre un organism
abilitat, ca Responsabil tehnic cu executia (RTE), pentru domeniul
constructii drumuri si poduri, conform Ordinului nr. 777/2003 al ministrului
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii
tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu
activitate in constructii". Pentru operatorii economici care prezinta experti
straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare
abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului
recunoscut de autoritatile romne la momentul depunerii ofertelor. n baza
principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de
a accepta certificate echivalente. Operatorul economic trebuie sa
ntreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare
pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie
publica, atestatul recunoscut de autoritatile romne

Modalitate de indeplinire: Se vor prezenta: a) Angajament de


participare semnat de catre expert si confirmat de catre ofertant original. b) atestat recunoscut n Romnia ca Responsabil tehnic
cu executia, pentru domeniul constructii drumuri si poduri,
eliberat de catre un organism abilitat, valabil la data limita de
depunere a ofertelor, n copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul. Pentru operatorii economici
care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent
emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se
impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de
autoritatile romne la momentul depunerii ofertelor. n baza
principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are
obligatia de a accepta certificate echivalente. Operatorul
economic trebuie sa ntreprinda, acolo unde legislatia nationala
impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la
momentul semnarii contractului de achizitie publica, atestatul
recunoscut de autoritatile romne

Ofertantul trebuie sa nominalizeze un Responsabil privind asigurarea


controlului calitatii, al carui angajament de participare a fost obtinut.
Cerinte minimale:
-decizia de numire
- dovada experientei profesionala specifica: cel putin 1 proiect/contract de
lucrari n care sa fi activat pe o pozitie similara (responsabil calitate, AQ, CQ
sau similar).

Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta:


-angajament de participare, semnat de catre expert si confirmat
de catre ofertant
-decizia de numire
- dovada experientei profesionala specifica: cel putin 1
proiect/contract de lucrari n care sa fi activat pe o pozitie
similara (responsabil calitate, AQ, CQ sau similar).

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (proprietate, leasing sau prin


contracte/conventii de nchiriere/angajamente) de utilajele si echipamente
tehnice necesare pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului de
lucrari:
Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta:
a)Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari (Formular 12H) - original;
b)Document doveditor privind detinerea utilajelor/ echipamentelor solicitate
(lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate
echipamentele minime solicitate/ contract leasing/ contracte/ conventii de
nchiriere/ angajamente), n copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul Atunci cnd un grup de operatori economici depune
oferta comuna, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea n considerare
a resurselor tuturor membrilor grupului.

Se va completa Formularul 12H

Informatii privind subcontractarea Ofertantul are obligatia de a preciza


partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele
de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie
sa se afle in situatia prevazuta de art 69^1 din OUG 34/2006, sub
sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Se vor completa
formularele nr.12G , nr. 6 si nr. 3

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract


pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere
ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se
afle in situatia prevazuta de art 69^1 din OUG 34/2006, sub
sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Se vor
completa formularele nr.12G , nr. 6 si nr. 3

Informatii privind asocierea: Se va prezenta Acord de asociere. Mai multi


operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta
comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal
asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este
declarata castigatoare.

Se va completa formularul 7

Capacitatea tehnica/profesionala a operatorului economic sau a grupului de Se vor completa Formularul 19 si Formularul 21 cu anexe.
operatori economici ofertanti poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de
natura relatiilor juridice existente ntre operatorul economic si persoana
respectiva. Operatorul economic, sau grupul de operatori economici
ofertanti trebuie sa prezinte Angajament ferm privind sustinerea capacitatii
tehnice privind experienta similara a ofertantului / grupului de operatori
economici asociati - DACA ESTE CAZUL.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 6/9

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind standardele de management al calitatii Cerinte minima


certificatul ISO 9001 sau echivalent

Se va atasa copie legalizata sau copie lizibila, semnata si


stampilata conform cu originalul de reprezentantul legal al
ofertantului dupa certificatul ISO 9001 sau echivalent, valabil la
data limita de depunere a ofertelor pentru activitatile care fac
obiectul contractului. In cazul unei asocieri de firme, aceasta
conditie trebuie indeplinita de toti asociatii, fiecare pentru partea
din contract pe care o realizeaza . Se vor accepta si ofertantii
care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese
ca ofertantul va primi cerificarea sau va prezenta orice alt
document in masura sa confirme asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.

Informatii privind standardele de management al mediului Cerinta minima:


cerificat ISO 14001 sau echivalent

Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme


nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea
sistemului de management de mediu al firmelor ofertante,
respectiv ISO 14001 sau echivalent pentru activitatile care fac
obiectul contractului- in copie legalizata sau copie lizibila,
semnata si stampilata cf. cu originalul de reprez legal al firmei. In
cazul unei asocieri de firme, aceasta conditie trebuie indeplinita
de toti asociatii, fiecare pentru partea din contract pe care o
realizeaza. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca raportul
de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi
certificarea sau se va prezenta orice alt document in masura sa
confirme asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
Altele: -

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 7/9

Fisa de date
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Atentie! Datele furnizate n acest capitol reprezinta angajamente ferme; n situatia n care oferta este declarata cstigatoare, dupa semnarea
contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau
penalitati. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel nct aceasta sa respecte n totalitate cerintele prevazute n Caietul de sarcini. n
cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevazute n caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. In propunerea tehnica ofertantul va prezenta
cel putin urmatoarele informatii: Descrierea lucrarilor care vor fi executate, descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru si
echipamentele utilizate pentru realizarea acestora, utilajele / echipamentele inglobate in lucrare, in concordanta cu prevederile caietului de
sarcini/proiectului tehnic. Descrierea organizarii de santier, si asigurarea utilitatilor. Oferta va fi intocmita conform unui model propriu al
ofertantului insotit de graficul de derulare a lucrarii pe faze de executie si a drumului critic corelat cu graficul de realizare a lucrarilor;
Planificare preliminara si planificare detaliata cu alocare de resurse umane pe categorii de lucrari in care se vor prezenta persoanele care
vor fi implicate direct si indirect in proiect coroborata cu interactiunea dintre echipe, explicarea punctelor cheie;. In planul de executie a
lucrarilor s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, Formularul nr. 10 (declaratie privind protectia
muncii) completat. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si
protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html. Planul calitatii lucrarii cu PCCVI-ul aferent. Graficul sustinerii financiare al proiectului
coroborat cu cel de executie; Propunerea de contract nsusita de catre ofertant .Daca propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de
sarcini/proiecului tehnic oferta va fi considerata neconforma. Atentie! : Nu se accepta modificarea solutiilor tehnice prezentate in memoriu
tehnic.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Formularul nr. 10 C (formular de oferta), completat inclusiv anexele 1,2 la formularul de oferta. Centralizatorul financiar al obiectelor F1
Centralizatoare financiare al categoriilor de lucrari - F2 -Devizul pe obiect, Lista cantitatilor de lucrari pe categorii de lucrari - F3 Lista
cuprinznd consumurile de resurse materiale -C6, Lista cuprinznd consumurile cu mana de lucru -C7 Lista cuprinznd consumurile de ore
de functionare ale utilajelor de constructii -C8 Lista cuprinznd costurile privind transporturile C9-Lista de procurare utilaje si echipamente,
inclusiv dotarile F4 Documentele propunerii financiare vor fi in concordanta cu documentatia economica a investitiei, parte componenta a
documentatiei de achizitie. Extrasele de resurse (C6-C9) se vor intocmi atat pentru total oferta executie dar si pentru fiecare deviz pe
categorii de lucrari F3. Ofertantii au obligatia utilizarii resurselor referitoare la manopera astfel incat acesta sa se incadreze in salariul minim
pe economie. Utilizarea unor indicatori de manopera inferiori va conduce la respingerea ofertei. Pretul total din formularul de oferta se va
exprima in lei/valute, la cursul mediu BNR din data transmiterii spre publicare a invitatiei de participare.
Alte precizari: Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti, se va realiza prin luarea n considerare a
propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute. Fiecare operator
economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al ofertei financiare, valoarea rezultata n urma aplicarii procentului de diverse si
neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta in prezenta documentatie) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara
diverse si neprevazute si fara organizare de santier). Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru executia contractului:
executare, manipulare, procurare, transport, testare, punere n functiune, probe tehnologice etc.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Daca este cazul, la documentele de calificare se va atasa, n original, mputernicirea semnata de reprezentantul legal al operatorului
economic privind nominalizarea persoanei mputernicite sa angajeze ofertantul n contract, respectiv: se va completa mputernicire pentru
semnatarul ofertei si, daca exista, copie dupa hotarrea/decizia consiliului de administratie sau a organismului corespunzator al operatorului
economic privind nominalizarea persoanei desemnata ca reprezentant legal al societatii. Acestea trebuie atasate si de catre asociati si
subcontractati. b) Toate formularele solicitate si prevazute n Sectiunea a IV-a se vor prezenta completate integral, cu semnaturile olografe,
n original. c) Adresa la care se depune oferta: PRIMARIA COMUNA , JUDETUL Localitate: COMUNA ., jud. .. d)
Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata mai sus, nsotite de o scrisoare de naintare
conform Formularului nr. 1 (SCRISOARE DE NAINTARE). e) Se vor depune: 1 original ,1 copie si un CD cu documentele originale ale
ofertei din plicul A, scanate, reprezentnd documentele solicitate de autoritatea contractanta. f) Documentatia trebuie sa fie n totalitate
tiparita cu cerneala neradiabila. g) n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficial abilitate n acest sens documentele respective
trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. h) Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se
vor ndosaria separat, vor avea fiecare cte un opis (n care vor fi cuprinse toate documentele solicitate n documentatia de atribuire, cu
indicarea paginii la care se afla documentul din opis), iar fiecare pagina va fi numerotata si semnata de catre reprezentantul autorizat al
ofertantului mputernicit sa angajeze ofertantul n contract. i) Documentele de calificare se vor ndosaria n ordinea n care au fost solicitate
n Fisa de date a achizitiei. n cazul n care exista subcontractati sau asociati, documentele de acelasi tip se vor aseza unul dupa altul (mai
nti pentru ofertant sau liderul de asociatie, apoi asociatii, dupa care subcontractatii). j) Documentele de calificare, propunerea tehnica si
propunerea financiara se vor introduce n plicuri distincte, sigilate si marcate corespunzator, astfel: Plicul 1: 1 - DOCUMENTE DE
CALIFICARE - ORIGINAL Plicul 2: 2 - PROPUNERE TEHNICA -ORIGINAL Plicul 3: 3 - PROPUNERE FINANCIARA - ORIGINAL Plicurile
1,2,3 se vor introduce ntr-un plic A, marcat cu inscriptia: A - ORIGINAL. Plicul 4: 4 - DOCUMENTE DE CALIFICARE - COPIE Plicul 5: 5 PROPUNERE TEHNICA - COPIE Plicul 6: 6 - PROPUNERE FINANCIARA - COPIE Plicurile 4,5,6 se vor introduce ntr-un plic B marcat cu
inscriptia: B - COPIE. Plicurile A ,B,impreuna cu CD-ul cu documentele originale ale ofertei din plicul A, scanate reprezentnd documentele
solicitate de autoritatea contractanta numele si adresa autoritatii contractante numele si adresa ofertantului; telefon si fax Oferta pentru
atribuirea contractului EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL - A nu se deschide nainte de ora si data stabilita.
Documentele solicitate n plic separat pentru sedinta de deschidere a ofertelor NU SE VOR INTRODUCE n acest pachet. Comisia de
evaluare nu verifica in sedinta de deschidere documentele de calificare, documentele propunerii tehnice, constata doar depunerea
plicurilor care contin aceste documente, consemnand totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte. _ se
deschide Propunere financiara si se anunta elementele principale ale propunerii financiare

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 8/9

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Proiect finantat prin bugetul de stat si bugetul local.Perioada de executie a contractului este de maxim 12 luni.In cazul in care doua sau mai
multe oferte obtin acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui
oferta are cel mai mic pret. In cazul in care se constatata ca, ofertele situate pe primul loc au si preturi egale, atunci in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Se va prezenta Formularul 12J privind calitatea
de participant la procedura

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art 256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UAT Crangurile
Adresa postala: Comuna Crangurile, judetul Dambovita, Localitatea: Crangurile, Cod postal: 137170, Romania, Tel. +40 245714015, Email:
vatamanutudorita@yahoo.com, Fax: +40 245714015

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-03-2016 16:00

Pagina 9/9