Sunteți pe pagina 1din 28

2l

trscALtrArE

2.1. Cerinle comune pentru categoriile experli contabili


;i contabili autorizali

1.

lmpozitul pe profit

Sfera de cuprindere a impozitului. contribuabilii 5i baza de impozitare


lmpozitul pe profit se aplicd persoanelor obligate la plata impozitului pe profit, denumite in continuare contribuabili, dupd cum urmeazd:
Contribuabili

Baza de

Persoanele juridice rom6ne

Profitul impozabil oblinut din orice sursd,


atdt din Rom6nia, c6t gi din streinatate

Persoanele juridice striine care desfigoari


activitate prin intermediul unui sediu
permanent / mai multor sedii permanente
in Rominia

Profitul impozabil atribuibil sediului


permanent, respectiv profitul impozabil la
nivelul sediului permanent desemnat sd
indeplineasc6 obligaliile fi scale

Persoanele juridice striine care au locul de


exercitare a conducerii efective in Rom6nia

Profitul impozabil oblinut din orice sursi,


at6t din Rom6nia, cat ti din streinitate

Persoanele juridice striine care realizeazd


venituri din:

Profitul impozabil aferent acestor venituri

impozitare

transferul proprietililorimobiliare
situate in Rom6nia sau al oriciror
drepturi legate de aceste proprietigi,
inclusiv inchirierea sau cedarea

folosinlei bunurilor proprietSlii


imobiliare situate in Rom6nia;

exploatarea resurselor naturale situate

in Rom6nia;
v6nzarea-cesionarea titlurilor de
participare delinute la o persoani
juridicii romdnd.

Persoanele juridice cu sediul social in


Rom6nia, infi inlate potrivit legislaliei

europene

Profitul impozabil oblinut din orice sursd,


at6t din Romdnia, cat ti din streinitate

Ghid pentru pregdtirea candida,tilor lo examenul de acces

Perioada impozabilS

Codul fiscal prevede:


,,Anul fi scal este onul calendaristic." (arl. 1 6-( 1 ))
,,Cdnd un contribuabil se infiin,teoza sau inceteozo sd mai existe in cursul unui an fiscal,
periooda impozabild este perioada din anul calendoristic pentru core contribuabilul a
exi stot;'

(art. 1 6-(2))

Comentariu:
Perioada impozabilS este anul calendaristic. Exceplii sunt cazurile in care:

contribuabilul

se

infiinleazd in cursul unui an fiscal;

contribuabilul igi inceteaze activitatea in cursul unui an fiscal;


contribuabilul opteazS, in conformitate cu legislalia contabile in vigoare, pentru un
exerciliu financiar diferit de anul calendaristic, el putand sd aleagi ca anul fiscal sd
corespundd exerciliului fi nanciar.

Exemplul

ilusiraliv

Care este prima raportare a impozitului pe profit pentru o

societate nou-infiinlati in luna mai a anului curent?

Rdspuns:
este
Cdnd un contribuabil se infiinleazi in cursul unui an fiscal, perioada impozabili
sourmare'
Prin
a
existat'
perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul
trila
sf6rgitul
prima
oari
pentru
profit
cietatea va calcula, declara ;i plSti impozit pe
mestrului ll, pentru rezultatul oblinut in lunile mai 9i iunie'

Exemplul ilusl;rativ 2
Care este data depunerii declaraliei de impozit pe profit 9i
termenut de platd a obligagiei fiscale pentru o societate care

i;i

inceteazi activitatea in cursul anului fiscal?

Rispuns:

in cazul in care societatea se dizolva cu lichidare, aceasta are obligalia de a depune

declaralia anualS de impozit pe profit pentru perioada cuprinsd intre prima zi a anului
procedufiscal urmdtor celuiin care a fost deschisa procedura lichidirii ti data inchiderii

FISCALITATE

rii de lichidare (aceasti perioadi se consideri un singur an fiscal) ti de a pldti impozitul


aferent pene la data depunerii situaliilor financiare la organul fiscal competent.

in cazul in care, in cursul anului fiscal, societatea se dizolvd fdrd lichidare, aceasta are
obligagia de a depune declaralia anuali de impozit pe profit Si de a pldti impozitul panE la inchiderea perioadei impozabile.

- ExamplulilustnlivS

---

Care este primul an fiscal in cazul unui contribuabil filiale

consolidati care a optat in luna ianuarie N pentru ca anul


fiscal si coincida cu exerciliu I financia r al societelii-mamd,

'1"'o'

l11ll'11'lll1_

R6spuns:

Contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislalia contabilS in vigoare, pentru


un exerciliu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal si corespundd
exerciliului financiar. Potrivit Legii contabilitSlii nr.82l1991, republicati, cu modificdrile
ti completdrile ulterioare, au aceast; posibilitate:

sucursalele cu sediul in Rom6nia care apartin unei persoane juridice cu sediul in


striin6tate, daci exerci!iulfinanciar diferd pentru aceasta din urme;

persoanele juridice cu sediul in Romenia.

Primul an fiscal modificat include ti perioada anterioari din anul calendaristic cuprinintre I ianuarie ti ziua anterioard primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal.

Prin urmare, in acest caz, primul an 6scal al 6lialei se intinde pe perioada Ot.O1.N28.02.N+1.

Contribuabilii comunici organelor fiscale teritoriale op.tiunea pentru anul 6scal modificat, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data
inregistrArii acestora, dupA caz, prin intermediul formularului 014 ,,Notificare privind
modificarea anului

fi

scal'i

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplici asupra profitului impozabil este de l6%, potrivit art. 17 din Codul fiscal.

Cazuri particulare
Codul fiscal prevede:

|_'Z

Ghid pentru pregdtieo condidalilor la examenulde occe5

,,Contribuobiliicore desfdSoord octivitd.tide naturo barurilot de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sou cozinou loL inclusiv persoonele juridice core realizeozd oceste venituti
in bozo unui controct de osociere, tiin cazul cdrcro impozitul pe profit datorat pentru octivitdlile prevdzutein ocest otticoleste moimic decAt 5%din veniturile respective sunt obligo,ti lo plato impozitului in cotd de 5% oplicat ocestor venitu inregistrate." (aft. '18)

Exempluliluetraliv 4
O societate pldtitoare de impozit pe profit realizeazS ln perioada
ianuarie-martie venituri totale in sumi de 124.000 lei, din care

64.000 lei sunt ob.tinute din activitatea unui bar de noapte.

Cheltuielile totale efectuate in scopul realizirii veniturilor totale


sunt in sumi de 82.000 lei, din care 31 .000 lei au rezultat din
activitatea barului de noapte.

Determinali impozitul pe profit de plat6.

Rezolvare:

calculul impozitului pe profitul rezultat din activitatea barului de noapte:


Condilii:
1

2.

lmpozit pe profit activitate bar de noapte = (64.000 lei - 31.000 lei) x


Total venituri activitate bar de noapte x 5% = 64.000 lei x

5olo

16010

= 5.280 lei

= 3.200 lei

Rezult; un impozit pe profitul ob!inut din activitatea barului de noapte de 5.280 lei.
Calculul impozitului pe profitul rezultat din celelalte

a(tivitili:

lmpozit pe profit = t(124.000 lei - 64.000 lei) - (82.000 lei - 31.000 lei)l x

lmpozit total = 5.280 lei + 1.44o lei

= 6.720

160lo

'l
= .440 lei

lei

Codulfiscal prevede:
pentru
,,in cazul organizogiilor nonprofit, organiza,tiilor sindicale, organizaliilot potronale,
pdnd
la
nivelul
echi'
alte
venituri
reolizate,
sunt
neimpozobile
calculul rezultatului fiscol
5i
le
totale
l1yo
din
venitu
mai
mult
de
fiscol,
dar
nu
an
valentuluiin leio t 5.OOO euro,intrun
neimpozabile (...). Aceste oryonizoliidotoreozd impozit pe profit pentru parteq din profitul
impozabilcore corespunde veniturilor, oltele decat cele considerote veniturineimpozabile
(...),

asupto cdreia se aplicd cota prevdzutd lo

ort.l7 sou 18, dupd

caz."

(aft.15-13))

,,ln cazul organizosiilor nonprofit, organiza.tiilor sindicole, organizoliilor potronole,la calculul rezultatului fiscol, umdtoarcle tipuride venituri sunt venituri neimpozobile:

a)

cotizaliile ti toxele de insuiere ole membriloc

FISCALITATE

b)

c)
d)

contribuliile bdnetti sou in noturd ole membrilor ti simpatizanlilol


taxele de inrcgistrcrc stabilite potrivit legislalieiin vigoare;
veniturile oblinute din vize, toxe ti penalitdli sportive sau din porticiporca lo competilii
strul i i s pottiv e ;

$i d e m on

e)

f)
i)
j)
k)

donoliile, precum ti bonii sou bunurile primite prin sponso zore/mecenot;


veniturile din dividende, dobdnzi, precum 5i din diferenfele de curs volutot aferente dis
ponibi litd,tilor ti venitu rilor neim pozabi le; (...)
resursele ob,tinute din fonduri publice sau din finonldri nerambursobile;

venitu le reolizate din ocliuni ocozionale precum: evenimente de stangere de fonduri


cu taxd de porticipare, serbdri, tombole, conferinle, utilizate in scop social sau profe
s i o n o l, pot t iv it stot u tu I u i ace stora ;
veniturile rezultote din cedarca octivelor corporale oflatein proprietoteo orgonizoliilor
nonprofit, oltele decAt cele core sunt sou au fost folosite intro octivitate economicd
etc. (...)" (aft . 1 5-(2))

Exempluliluslrativ5
O organizalie nonprofit realizeazd urmdtoarele venituri in cursul
an ulu i:

venituri din cotizaliile ti taxele de inscriere a le membrilor

venituridin donaliiti sponsoriz;ri 20.000 lei;

14.000 lei;

venituri din fondurieuropene nerambursabile 26.000 lei;


venituri din activit;Ii comerciale 15.000 lei.

Cheltuielile aferente acestor venituri sunt:


cheltuieli aferente activit5!ii nonprofit 45.000 lei;
- cheltuieli aferente activitdlii comerciale 8.000 lei.

Cursul de schimb este de

4,4lei/euro.

Determinali impozitul pe profit.

Rezolvare:
Total venituri scutite = 14.000 lei +

Condi!ii de scutire

2O.OOO

lei + 26.000 lei = 60.000 lei

veniturilor comerciale:

15.000 euro x 4,4 lei/euro = 66.000 lei

Venituri neimpozabile x

10olo

= 66.000 lei x 107o = 6.600 lei

Rezultd cd din totalul veniturilor comerciale doar suma de 6.600 lei este neimpozabil;,
restul sumei, de 8.400 lei, fiind supus6 impozitnlui pe prof,t.

F1,

Ghid pentru ptegAtueo candida,tilot la examenulde acces

Cheltuieli comerciale aferente veniturilor impozabile = 8.000 lei x (8.400 lei

15.000 lei)

= 4.480 lei

lmpozit pe proft = (8.400 lei - 4.480 lei) x

160/o

= 627 lei

Determinarea rezultatului fiscal

Codul fiscal prevede:


,,Rezultotul fiscal se calculeazd ca diferenld intre veniturile ti cheltuielile inregistrate confom reglementdrilot contobile aplicabile, din care se scodveniturile neimpozobile Sideducerile fiscole 5i la care se odaugd cheltuielile nedeductibile. Lo stabilieo rezultotului fiscol
se iau in colcul
elemente similare veniturilor ;i cheltuielilot, pottivit normelor metodologice, precum Si pierderile fiscale (...)." (art. l9-(1 ))

Rela-tia

.
+
+
=
=

de calcul este urmdtoarea:

Venituri inregistrate conform reglementArilor contabile


Cheltuieli inregistrate conform reglementirilor contabile

veniturineimpozabile
Cheltuielinedeductibile
Elemente similare veniturilor
Elemente similare cheltuielilor
Pierderifiscale
Rezultat fiscal

Veniturile neimpozabile

in categoria veniturilor neimpozabile la calculul rezultatu


art.23 din Codul fiscal, sunt incluse urmAtoarele:

lu i

6scal, potrivit prevederilor

Dividendete primite de lo o petsoond iuridicd romdnd ofi de la

Persoond

juridicd strdind
Codul fiscal prevede;
,,Lo calculul

o)
b)

rezultatului fiscal, urmdtoarele venituti sunt neimpozabile:

dividendele primite de lo o percoand iuridicd romdnd;


dividendele primite de lo o persoond iutidicd strdind pldtitoote de impozit pe profit
sou a unuiimpozit similor impozitului pe profrt, situatd intrun stot ter.t (...) cu core RomAnio orc incheiotd o convenfie de evitarc o dublei impuneri, dacd persoona juridicd
rcmand care primette dividendele de,tine la persoana juridicd stfiind din statulterl,la
doto inregistrdrii ocestora potrivit rcglementdrilor contobile aplicobile, pe o perioodd

FISCAL!TATE

neintreruptd de un on, minimum l0o/o din capitolul social ol persoanei juridice care
disttibuie dividende (...);' (aft. 23)

Potrivit prevederilor pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 23 lit. b) din
Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoand juridicd striind pldtitoare de
impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situat; intr-un stat
terl cu care Romenia are incheiati o convenlie de evitare a dublei impuneri, persoana
juridicd romen6 care prime;te dividendele trebuie s; de!ind:

a)
b)

c)

certificatul de atestare a rezidenlei fiscale a persoanei juridice str;ine, emis de


autoritatea competent; din statul terl al cArui rezident fscal este;
declaralia pe propria rdspundere a persoa nei jurid ice strSine din care sd rezulte cd
aceasta este pl5titoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului
pe profit in statul terl respectiv;
documente prin care sd faci dovada indeplinirii conditiei de delinere, pe o perioadd neintrerupti de 1 an, a minimum lOolo din capitalul social al persoaneijuridice care distribuie dividende.

Dividendele primite din stdtele membre ale l|niunii Europene

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, la calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile

ti:

a)

ividendele d istribuite u nei persoanejuridice rom6ne, societate-mamd, de o filial;


a sa situat; intr-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului sdu permanent
situat intr-un alt stat membru dec6t cel al filialei, daci persoana juridicd rom6nd
d

intrunette cumulativ urm;toarele condilii:


- are una dintre urmdtoarele forme de organizare: societate in nume colectiv
societate in comanditd simpl;, societate pe ac.tiuni, societate in comandit; pe

acliuni, societate cu rispundere limitatS;


pldtette impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului

opliuni

b)

ll,

fdrii posibilitatea unei

sau excepteri;

deline minimum l0olo din capitalul social al filialei situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele, pe o perioadi neintreruptd de cel pulin I an;

dividendele distribuite unor persoane juridice striine din state membre, societijimam6, de filialele acestora situate in alte state membre, prin intermediul sediilor
permanente din Romania, daci persoana juridici striin; intruneSte, cumulativ, urmetoarele condilii:

are una dintre formele de organizare previzute de Codul fiscal;

in conformitate cu legislatia fiscal5 a statului membru, este considerat; a fi rezident al statului membru respectiv ti, in temeiul unei convenlii privind evitarea
dublei impuneri incheiate cu un stat terI, nu se consideri c6 are sediul 6scal in
afa ra

Uniunii Europene;

pl5te5te, in conformitate cu legislalia fiscali a unui stat membru, firi posibilitatea unei opliuni sau exceptdri. impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

r'"l

Ghid pentru pregdtirea candidalilar la exomenulde acces

deline minimum 10% din capitalul social alfilialei situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele, pe o perioad; neintreruptd de cel pulin 1 an,
la data inregistririi venitului din dividende de cetre sediul permanent din Rom6nia.

Atenlie!
Nu reprezint; venituri neimpozabile cele provenite din profiturile repartizate persoanelor juridice rom6ne, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane
juridice str6ine dintr-un stat membru, in legdture cu lichidarea uneifiliale dintr-un stat

membru.

valoareo titlutilot de particiPorc noi sou sumele reprezentAnd moiorareo


valorii nominale o titlutilot de Partidpare existente, inregistrdte ca urmore
aincorpordrii rezervelor, beneficiilor sou Primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se de,tin titlufi de potticipare

Acestea sunt impozabile la data cesionSrii, transmiterii cu titlu gratuit, retraqerii capitalului social sau lichiddrii persoa nei ju rid ice la care se delin titlurile de participare'

Exemplulilustraliv 6
Societatea X deline 5.000 de acliuni cu valoarea nominalS de
I O lei/ac.tiune, reprezentand un procent minoritar din capitalul
social al societ6liiY Capitalul propriu al societS!ii Y est structurat
a stfel:
capital social l oO.OOO lei (10.000 acliuni x 10 lei/ac.tiune);

rezerve 120.000 lei.


decide majorarea capitalului prin incorporarea rezervelor in
capitalul social. Societelii X ii revin ac!iuni noi in valoare de 5.000 lei'
Se

Precizali care este regimul venitului din incorporarea rezervelor'

Rispuns:
Suma de 5.OOO lei este venit neimpozabil la calculul impozitului pe profit.

Veniturile din onularca, recuPeroreo, inclusiv rcfocturareo chettuielilot pentru


core nu s-o acordat deducere
Venitufile din rcducereo sau onulateo provizioanelor pentru care nu s-a
ocordat deducere
Venitufile din rcstituireo ori anuloteo unor dobdnzi Si/sau penalitdli Pentru
care nu s-o ocordotdeducere

f'zl

FISCALITATE

venitufile rcprczentAnd anulareo rezervei inregistrote ca umare a PorticiPdrii


b capitolut altor Persoane iuridice sau co umare a moiordtii

in natuta

capitalului sociot la persoona juridicd lo core se delintitlufile

de

pdrticiPate

ExemplulilustralivT
Ajustiri pentru deprecierea crean!elol
Cu ocazia inventarierii de sfargit de exerciJiu financiar s-a constatat

depdtirea termenului de prescrip.tie pentru creanla asupra


unui client declarat anterior incert, motiv pentru care s-a decis
scoaterea lui din evidenld. Creanla totali a fost in sumi de
13.250 lei. Asupra acesteia a fost constituiti anterior o ajustare
pentru depreciere pentru intreaga valoare a crean.tei. Cheltuiala a
fost deductibili din punct de vedere fiscal in procent de 30olo din
valoarea creanlei.
Preciza!i care este regimul cheltuielilor cu ajustirile pentru
deprecierea creantelor {ial veniturilor rezultate din anularea lor.

Rezolvare:
La momentul constituirii, cheltuiala aferenti ajustirii pentru depreciere constituite a
fost deductibilS in procent de 30o/o din valoarea creanlei, respectiv in sum; de 13.250 lei
x 30% = 3.975 lei.

ln prezent, ca urmare a scoaterii din eviden!6 a crean.tei, ajustarea se anuleazd pe seama veniturilor.
Venitul rezultat este impozabil pentru suma de 3.975 lei, restul de 9.275 lei (13.250 lei
- 3.975 lei)fiind neimpozabil la calculul impozitului pe profit.

Venitufile reptezentAnd cretteri devoloarc rczultate din reevoluareo


mijloacelor fixe, terenuriloL imobilizdrilor necorporale, dupd coz, cote
compenseazd cheltuielile <u descreSterile antefioare aferente oceleiori

imobilizdri

veniturile din lichidarea unei alte persoone juridice romdne sau unei persoane
iuridice striine situateintr-un stot cu core RomAnia ore incheiotd o convenrie
de evitare a dublei impuneri, dacA h datainceperii operuliunii de lichidarc,
potrivit legii, contribuabilul deline pe o perioadd neinteruptd de 1 an minimum
l o din copitolul social ol persoonei juridice supuse operaliunii de lichidarc

Veniturile prevdzute expresin acorduri ti memorandumuri co fiind


neimpozabile oprobate prin acte nomative etc.

r'-l

Ghid pentru pregdtiea condidalilot la exomenulde occes

Cheltuielile cu deductibilitate limitat; la calculul impozitului pe proflt

Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile numai


cheltuielile efectuatein scopul desfigurArii activitilii economice.
Sunt cheltuieli deductibile inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare,
precum Sitaxele de inscriere, cotizaliile ii contribuliile datorate citre camerele de comerl ti industrie, organizaliile patronale gi organizatiile sindicale.
Conform art.25 alin. (3) din Codulfiscal, printre cheltuielile cu deductibilitate limitatd
se afld urmdtoarele:

Cheltuielile de protocol in limito unei cote de 2ci6 oplicate asupro prcfitului


contabil la care se adougd cheltuielile cu impoitul pe profit ri cheltuielile de

protocol

Observalie:
in cadrul cheltuielilor de protocol se includ gi cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea addugatA colectat; potrivit prevederilor titluluiVll din Codul fiscal, pentru cadourile cu valoare mai mare de 100 lei oferite de contribuabil.
Baza

de.at(ut

Rezuttar

brut +

cheltuieli Gu
d
.lmpozrtul
- + cheltuieli
pe pront
proto(ol -

Exempluliluetrativ

*:xifl:ffi:,i::r"
(adouri

Situalia la 31.12.N la o societate se prezintd astfel:

venituritotale 50.000

lei, din care 2.000leidin dividende


primite de la o persoand juridici la care deline 20olo din

capitalul social din anul N-4;


cheltuielitotale 40.000 lei, din care 1.000 lei cheltuiala cu
impozitul pe profit aferenti trimestrului anterior gi cheltuieli
de protocol: a) 3.000 lei; b) 100 lei.

Achiziliile care au condus la inregistrarea cheltuielilor de protocol


reprezintd cadouricu valoarea unitard mai micd de 100 lei/beneficiar,
societatea avand drept integral de deducere a TVA.

Determinali rezultatul impozabil.


Rezolvare:

Situa!ia a)
Cheltuieli de protocol deductibile = (Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli cu
impozitul pe profit + Cheltuieli de protocol) x 29o = (50.000 lei - 40.000 lei + 1.000 lei +
3.000 lei) x

2olo

= 280 lei

F SCAL]TATE

Cheltuieli de protocol nedeductibile = Cheltuieli de protocol


deductibile = 3.000|ei- 280lei= 2.720|ei

- Cheltuieli de protocol

Rezultat impozabil = Venituri totale - Cheltuieli totale - Venituri neimpozabile (Dividende) + Cheltuieli nedeductibile (Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli de protocol
nedeductibile) = 50.000 lei - 40.000 lei - 2.000 lei + (1.000 lei + 2.720lei) = 11 .720lei

Situalia b)
Cheltuieli de protocol deductibile = (Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli cu
impozitul pe profit + Cheltuieli de protocol) x 2olo = (50.000 lei - 40.000 lei + 1.000 lei +
100 lei) x 2% = 222 lei

Cum cheltuiala cu protocolul realizat; efectiv este mai mici decat valoarea obtinutd
maisus, rezulti cd aceasta este integral deductibild.
Rezultat impozabil = Venituri totale - Cheltuieli totale - Venituri neimpozabile (Dividende) + Cheltuieli nedeductibile (Cheltuieli cu impozitul pe profit) = 50.000 lei 40.000 lei

2.000 lei + 1.000 lei = 9.000 lei

Cheltuielite sociole in limita unei cote de pAnd


che ltu i e li lot

cu sa t or i ile perso n a I ul u i,

pottiv it

sclo

aplicate asupra valorii

Cod ul ui mu nci

Codul fiscal prevede:


,,b) (...) lntrd sub incidenlo acestei limite urmdtoarele:

ojutoarcle de inmormdntare, ajutoarcle pentru bolile grave ;i incurabile, ojutoorele


pentru nottere, ajutoorele pentru proteze, ojutoorele pentru pierderi produse in gospoddriile Woprii, ojutororca copiilor din tcoliticentre de plosament;

2.

cheltuielile pentru funclionarca corespunzdtoore o unor unitdli aflate in administrorea contribuabililor, precum: crete, grddini,te, tcoli, muzee, biblioteci, cantine, boze

sportive, cluburi, cdmine de nefomilijti $i altele asemenea;

i.

cheltuielile reprezentAnd: cadouri in boni sou in naturd, inclusiv tichete codou oferite
soloria,tiloryi copiilor minori oi ocestorc, servicii de sdndtate ocordote in cazul bolilor
Wofesionole 5i al occidentelor de muncd pAnd la internareo intr-o unitote sonitord,
tichete de cretd ocordate de angojotor in conformitate cu legislalia in vigoore, controvaloorea setviciilor turistice $i/sou de tratoment, inclusiv tronsportul, qcordote de
ongajator pentru salarialii proprii ti membrii lor de familie, precum ti contibulia lo
fondurile de intervenlie ale osocioliilor profesionale ale minerilor;

4.

qlte cheltuielicu coracter social efectuate in baza controctului colectiv de muncd sau a
unu i

rcgulament intern

(...)."

(aft . 25-(3\\

Exempluliluslraliv

O societate inregistreazd urmdtoarele cheltuieli sociale:

Ghid pentru pregdtireo condida.tilor la examenulde occes

tichete de cregi acordate in conformitate cu legislalia in

vigoare 6.000 lei;


cadourile salarialilor 5i copiilor minori ai acestora 5.000 lei;
bilete de tratament gi odihni acordate salarialilor 8.000 lei.

Fondul de salarii este: a) 300.000 lei; b) 1.000.000 lei.

Determina[i deductibilitatea cheltuielilor sociale.


Rezolvare:

Cheltuieli sociale = 6.000 lei + 5.000 lei + 8.000 lei = 19.000 lei

Situalia a)
Cheltuieli sociale deductibile = 300.000 lei x 5olo = 15.000 lei
Cheltuieli sociale nedeductibile = I9.000 lei

15.000 lei = 4.000 lei

Situalia b)
Cheltuieli sociale deductibile = 1.000.000 lei x
Cheltuielile sociale nu depSgesc limita de
tegral deductibile.

5olo

5olo

= 50.000 lei

din fondul de salarii, prin urmare sunt in-

Scdzdmintele, perisabilitdlile, pierderile rezultate din manipulareldepozitore,

potrivit legii
Atenlie!
Nu sunt considerate perisabilitSli pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma
de consum proprie necesard pentru fabricarea unui produs sau oblinerea unui serviciu.

Exemplul

ilustraliv 10

O societate care comercializeazd fructe suportd pe parcursul


transportuluiacestora o pierdere de 5.000 leidin totalul cantitalii
aprovizionate, in valoare de 42.000 lei. Cantitatea rdmasi a fost
v6ndutd la pregul de 70.000 lei.

Care este limita de perisabilitate?

Rezolvare:
Limita de perisabilitate (in normele speciale) = 42.000 lei x
Perisabilitdli nedeductibile fiscal = 5.000 lei
TVA

aferenti = 4.790 lei x 20o/o = 958 lei

0,50lo

- 210 lei = 4.790

lei

= 210 lei

FI5CALITATE

Pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie


necesard pentru fobricarea unui ptodus sau prestorea unui serviciu

50c,6 din cheltuielile aferente vehiculelor tutiere mototizote care nu sunt


utilizate exctusiv in scopul activitdtii economice, cu o mosd totofi maximd
outorizatd core sd nu depdreosci 3.500 kg ti carc sd nu aibd mai mutt de
9 scaune de posogeri, incluzand 7i scounul Eoferului, aflate in Proprietoteo
sau in folosinlo contribuabilului

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situa.tiile in care vehiculele sunt incluse in urmAtoarele categorii:

l.

veh icule utilizate exclusiv pentru servicii de

rqenld, servicii de paz5 ti protec.tie

5i

servicii de curierat;

2.
3.

vehicule utilizate de agenliide vanzdri ti de achizilii;


vehicule utilizate pentru transportulde persoane cu plate, inclusiv pentru serviciile
de taximetrie;

4.

vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plat6, inclusiv pentru inchirierea


c;tre alte persoane sau pentru instruire de citre $colile de toferi;

5.

vehicule utilizate ca

De re.tinut este faptul


amortizarea.

mirfuriin

c; nu intrS

scop comercial.

sub incidenla acestor prevederi cheltuielile privind

Aplicarea limitei de 5oolo pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectueazi dupd aplicarea limitirii aferente taxei pe valoarea adAugati,
respectiv aceasta se aplicl ii asupra taxei pe valoarea addugat6 pentru care nu s-a
acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea addugat;.

in cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limiterii fiscale se


cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele inregistrate ca urmare
a deruldrii unui contract de leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie
de rdspundere civild auto, inspecjiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilS din taxa pe valoarea addugatd, dob6nzile, comisioanele, diferen.tele de curs
valutar etc.

Exempluliluatraliv 11
Cheltuielile cu revizia tehnicd a unui autoturism care nu este
utilizat de societatea delinitoare exclusiv in scopul activitd,tii
economice sunt in sumd de 2.000 lei, TVA 20ol0.

Determinali valoarea .heltuielilor cu revizia nedeductibile la


calculul impozitului pe profit.

Ghid pentru pregdtireo candida;ilor la examenul de acces

Rezolvare:
Partea deTVA nedeductibile = (2.000|eix 200lo) x50o/o= 200lei
Baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu revizia

= 2.000 lei + 200 lei =

2.2001ei
Valoarea nedeductibili a cheltuielilor cu revizia = 2.200|ei x 500/o = 1.100 lei

Cheltuielile cu provizioane/ojustdfi pentru depreciere gi rezerve

Conform aft.26 din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor ;i
provizioanelor astfel:

1.

Rezerva legali este deductibilS in limita unei cote de 5olo aplicate asupra profitului
contabil, la care se adaugd cheltuielile cu impozitul pe profit, p6nd ce aceasta va atinge
a cincea parte din capitalul social subscris 9i virsat sau din patrimoniu.
Baza de calcul = Rezultat brut + Cheltuieli cu

impozitul pe profit

in cazul in care rezerva legali este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice form6, inclusiv pentru majorarea capitalului social, rezerva reconsti-

tuiti

ulterior acestei utilizdri, in aceeagi limitd, este deductibilS la calculul rezultatului

fiscal.

- Exemolul iluslrallv
1'

l
I

I La sf6rSitul anului dispunem de urmitoarele informalii:


| - venituri totale 60.000 lei, din care venituri din reluarea

ajustarilor pentru deprecierea activelor circulante 10.000 lei;


cheltuielitotale 25.000lei, din care amenzi ti penalit6li
datorate statului 3.000 lei ;i impozit pe profit aferent
trimestrului lll 4.000 lei;
capital social 10.000 lei;
rezerva legalS din anii precedenli 500 lei.

Determinali rezultatul impozabil.

Rezolvare:

Condilii care trebuie respectate in scopul determindrii rezervei deductibile la calculul


impozituluipe profit:
(Rezultat contabil + Cheltuieli cu impozitul pe profit) x
= 3.200 lei

5olo

5o/o

= (60.000 lei + 4.000 lei) x

FISCALITATE

Capital social x 20Eo = 10.000 leix

200lo

= 2.000|ei

Rezerva legald deductibili poate fi majorati din rezultatul anului curent cu maximum
insi de 1.500 lei.

3.200 lei. Suma necesare atingerii plafonului este


Rezervd legali totald

dupi majorare = 1.500 lei + 500 lei = 2.OOO lei

Rezultat fiscal = Rezultat contabil - Venituri neimpozabile (Venituri din reluarea ajus-

t;rilor pentru deprecierea activelor circulante) + Cheltuieli nedeductibile (Cheltuieli


cu impozitul pe profit + Amenzi gi penaliti.ti datorate statului) - Deducerifiscale (Rezervd legald deductibild) = (60.000 lei - 25.OOO tei) - 'l O.OOO tei + (3.OOO lei + 4.OOO lei)
- 1.500 lei= 30.500 lei

lmpozit pe profit = 30.500 lei x

"t6o/o

= 4.880lei

2.

Provizioanele pentru garanlii de buni execulie acordate clienlilor se supun


urmitoarelor reguli de deductibilitate:

se deduc trimestrial/anual numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate


,i ser_
viciile prestate in cursultrimestrului/anului respectiv pentru ca re se acord6 garan!ie

in perioadele urmitoare, la nivelul cotelor prevdzute in convenliile incheiate

sau

la nivelul procentelor de garantare prevdzut in tariful luc16rilor executate ori servi-

ciilor prestate;

pentru lucririle de construclii care necesit; garantii de bund execulie, conform


prevederilor din contractele incheiate, se constituie trimestrial, in limita cotelor pre_

vizute in contracte, cu condilia reflectdrii integrale la venituri a valorii lucririlor


executate $i confirmate de beneficiar pe baza situaliilor de lucriri;

inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanliile de bund execulie se face pe misura efectuerii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanlie inscrise in contract.

Exemplul

ilustrativ'l 3

O societate ce are ca obiect

deactivitateconstrucliile a ridicat o
cliidire de birouri in valoare de 5.000.000 lei, TVA 2Ooo. Contractul
incheiat intre constructor ti beneficiar prevede re!inerea de cdtre
acesta din urma a unei gardntii de 1Oo,o din valoarea clidirii pentru
o perioada de un an. Pe parcursulacestui an nu s-au conr,u,o, uiaii
de constructie, iar la sfertitulanului, constructorul si-a recuperat
garantia retinute.
Care este nivelul de

execulie?

deductibilit.rte

a garantiei de buna

Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de acces

Rezolvare:
Factura prezintd urmitoarele date:
-

lei-

TVA

Bazi
Servicii conform contractul ui

5.000.000

Garanlie acordatd conform contractul ui

(600.000)

1.000.000
5.400.000

Total de incasat

Cheltuiala cu provizionul in sumd de 600.000 lei inregistrat pentru garanlia acordatd


clientului este deductibili integral.

3.

Ajustirile Pentru deprecierea creanlelor in limita unui procent de

nu sunt garantate de altd persoani;


sunt datorate de o persoand care nu este persoana afiliati contribuabilului.

4.

Ajustirile pentru deprecierea creanlelor in limita unui procent de 100o/o, da-

30olo, daca

creanlele indeplinesc cumulativ urmdtoarele condilii:


sunt neincasate intr-o perioadd care depigeqte 270 de zile de la data scadenlei;

ci

creangele indeplinesc cumulativ urmitoarele condilii:


sunt delinute la o persoand juridici asupra cireia este declarata procedura de des-

chidere a falimentului, pe baza hotirdrii judecitoregti prin care se ateste aceasti


situalie;
sunt delinute la o persoani fizici asupra cireia este deschisi procedura de insol-

venle Pe bazi de:

.
.
.

plan de rambursare a datoriilor;


lichidare de active;

procedurisimplificatS;

nu sunt garantate de alta persoanS;


sunt datorate de o persoani care nu este persoani afiliati contribuabilului'

Exenrplu I iluslratlv

O societate prezinti urmdtoarea situalie a creanlei fala de clientul A:

Client
A

Data

Data

vanzanl

scadengei

01.02.N

01.03.N

Valoare

Probabilitate de
incasare 31 .12.N

20.000 lei

600/o

Creanla nu este incasatd p6ni la sf5rSitul anului'

Prezentali inregistririle referitoare la clientul A-

F!SCALITATE

Rezolvare:
La 31.'12.N:
Se

trece clientulA in stare de incertitudine.

5e inregistreazd o ajustare pentru deprecierea creanleifal6 de clientul A.

Ajustare inregistrati ln contabilitate = 20.ooo lei x 400,6 = 8.000 lei


Ajustare deductibi16 fiscal (chettuiali deductibili) = 2O.OO0 lei x 30%

= 6.000 lei

Rezulti cd cheltuiala nedeductibili din punct de vedere fiscal este de 2.000 lei.

Cheltuielile cu dofuAnzile ti dihrcnlele de curs valutat

Conform art. 27 din Codul fiscal, cheltuielile cu dob6nzile, aferente imprumuturilor


ob_
Iinute de la entitili nespecializate, inregistrate in contabilitate pe seama contului666
,,Cheltuieli privind dobiinzile'i sunt deductibile limitat in funciie de nivelul gradului
de indatorare.
Gradul de

indatorare =
a

Media capitalului imprumutat cu termen de rambursare peste un


an

capitalului

Media capitalului propriu

Capitalul imprumutat reprezint; totalul creditelor'i imprumuturilor obtinute


de la
persoane sau institulii nespecializate in activitatea de creditare,
cu termen de rambur-

sare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

Aten!ie!
in capitalul imprumutat se includ
ti:
creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de
un an,
in situalia in care existi prelungiri ale acestuitermen, iar perioada de rambursare

curentd, insumatd cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor/impru_


muturilor pe care le prelungesc, depd;erte un an;

creditele/imprumuturile cu termen de rambursare peste un an pentru care, in


convenliile incheiate, nu s-a stabilit obligalia de a pleti dobanzi.

in cazur in care chertuierire din diferenle de curs varutar (RD 665,,chertuieri


din diferen.te
de_curs valutar") depisesc veniturile din diferenle de curs valuiar (RC
765,,Venituri din
diferenle de curs valutar"). diferen.ta va fi tratatd ca o cheltuiald cu dobenzile.

chehuielile din diferen;ere de curs varutar sunt cere aferente imprumuturiror ruate in
calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.
Astfel:

Cheltuieli cu dobanzile limitate la nivetul


dobenzii de referin!6 a BNR gi pierderea neti
din diferenle de curs valutar
Grad de indatorare < 3
Grad de indatorare > 3

lntegral deductibile
Nedeductibile, cu posibilitate de reportare in perioada
urm;toare penA la deductibilitatea integrald a acestora

Ghid pentru pregdtirea condidayilor lo examenul de acces

Cheltuaelicu dob6nzile limitate la nivelul

a BNR 9i pierderea neti


din diferenle de curs valutar

dobinzii de referinlS
Capital propriu

negativ

Nedeductibile, cu posibilitate de reportare in perioada


urmetoare p6nd la deductibilitatea integralS a acestora

nedeductibila,
Partea de dob6ndd care dep69e9te rata dob6nzii de referinlS a BNR este
fira posibilitate de reportare ulterioa16.

Exemplul

iluslraliv 15

pentru un
O societate datoreazd dob6nzi in valoare de 9'400 lei
imprumut primit de la un asociat. Rata dob6nzii este de 4'25o/o'
(1'75olo)'
cu 2,5o/o mai mare dec6t nivelul ratei de referinld a BNR
Gradul de indatorare este de 3,2'

precizali
Determinafi deductibilitatea cheltuielilor cu dob6nda 9i
care este modalitatea de reportare pentru a fi recuperate'

Rezolvare:

dobinda ar fi fost egald cu


La nivelul ratei dob6nzii aplicate de BNR, cheltuiala cu
(9.400 lei x 1,75o/o) I 4,25o/o = 3'871 lei'
reportare ulterioarS = 3'871 lei
Cheltuieli cu dob6nda nedeductibile, cu posibilitate de
9'400 lei - 3'871 lei
cheltuieli cu dob6nda nedeductibile, fSra posibilitate de reportare =

= 5.529 lei
perioada in care gradul de inAceste cheltuieli se reporteazd pentru a fi recuperate in
datorare va fi mai mic de 3.

Observafie:

de BNR este intotdeaCheltuiala cu dob5nda aferenti instituliilor financiare agreate


una deductibild din punct de vedere fiscal'

Cheltuielile cu amortizarea

potrivit art. 2g din codul fiscal, cheltuielile aferente achizilion5rii, producerii, construse recupereazi
irii, asambldrii, instalarii sau imbundtelirii mijloacelor fixe amortizabile
amortizSrii'
prin
deducerea
din punct de vedere fiscal
Stabilirea valorii

fi

scale

a mijloacelor fixe amorticonform art. 7 pct.44 lit. c) din Codul fiscal, valoarea 6scal5
sau valoarea de piali
produclie
de
zanite ;i a terenurilor refrezinta costul de achizilie,
la data intrdrii in
aport,
ca
constituite
gratuit
ori
u-.i1ior."to, fixe dobindite cu titlu
dup6 caz'
amortiz6riifiscale,
calculul
pentru
utilizati

fatrimoniulcontribuabilului,

SCAt IATE

Prin valoarea
calS la data

fiscali rimasi neamortizati

intr;rii in patrimoniu

gi valoarea

se inlelege diferenla dintre valoarea fis_

mortizdrii fisca le.

ln valoarea fiscald la data intr6riiin patrimoniu se include sitaxa pe valoarea


adiugat6

devenit; nedeductibil;.

Mod de calcul: din luna urm;toare celei in care


tizabil.

se

pune in func!iune mijlocul fix amor_

Exenplulilustrativ 16
Valoarea contabili a unui utilaj este de 12.000 lei, iar
durata
normalS de funclionare este de 5 ani. Din punct de vedere

contabil, utilajul

se

amortizeaze degresiv iar din punct de vedere

fiscal, utilajul se amortizeazd liniar.

Stabilili efectul amortizarii asupra rezultatului

fi

scal.

Rezolvare:
Cota de amortizare liniarit = 1OO / 5 2Oo/o
=
Cota de amortizare degresivd = 1,5 x 2Oo/o

30Vo

Tabloul de amortizare este prezentat in continuare:


-

Anul
1

2
3

Amortizarea contabili
(degresivi)
12.000 x 30olo = 3.600
(l 2.000 - 3.600) x 3 Oo/o 2.520
=
(8.400

Amoftizarea fiscali

(liniari)

lei-

Efectul asupra

rezultatului fiscal

12.000x20o/o=2.400

1.200

12.000x2ook=2.40O

120

2.s20) / 3 = 1.960

"l2.0O0x2OVo=2.400

1.960

12.000x20o/o=2-400

(44o)

1.960
't2.000

12.000 x20o/o = 2.400

(44o)

Total

{440],

12.000

de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri,


inf"":,"1II]"*r".
cluzand
iiscaunul soferului, din categoria M l, astfelcum sunt definite in Reglementirile
privind omologarea de tip 9i eliberarea cAr!ii de identitate
a vehiculelor rutiere, precum
ti omologarea de tip a produselor utilizate la acestea _ RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrurui.rucreriror pubrice, transporturiror rocuin!ei nr. 2r
r/2003, cu modificdrire si
ti
complet;rile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deauctiOif
u,'p"nt, nl.ur",
limita a 1.50O lei/luni. Sunt exceptate urm6toarele categorii:
vehicule. utilizate exclusiv pentru servicii de urgenli, servicii
de pazA ii proteclie ,i
servicii de curierat;

i,

Ghid peatru preqdtieo candido,tilot lo exomenulde acces

pentru test drive 5i


vehicule utilizate de agenlii de venzdri 9i de achizi.tii, precum ti
pentru demonstraJii;
plate' inclusiv pentru serviciile
vehicule utilizate pentru transPortulde persoane cu

de taximetrie;

plati' inclusiv pentru inchiriere


vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu
in cadrul contractelor de
citre alte persoane, transmiterea dreptului de folosin!d'
cdtre gcolile de goferi'
leasing opera.tional sau pentlu instruire de
nedeductibilS, in timp ce amortizaAmortizarea contabile este tratatd drept cheltuial6
au rubrici distincte in declara,"" nr."ia intr; in categoria deducerilor' Ambele valori
pe profit'i
p! profit, formularul 101 "Declaralie privind impozitul
fO pr]r"i ,rnp.r,,ul
contobild'
fiscoldgi rindul 31 cheltuieli cu omortizorco

i"ri".tiu ranirt t4 Amortizore

pe profit
Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului

cheltuielile nedeductibile se afl; urm;conform art.25 alin. (4) din Codulfiscal, printre
toarele:

confisc tite ti Penotitdlite


DobAnzite/maiordrile de intdrziere, omenzite'
pottivit
Prcvederilot legole
dotorate cdtri autotitdgile rcmanelsttdine'

cheltuielile cu majordrile de intarziere daSpre deosebire de cele menlionate anterior'


impozabile'
purt"n"rito, comerciali sunt deductibile' iar veniturile sunt

iJru,"

___l

Exempluliluslraliv 17

aferente
o societate realizeazd urmitoarele venituri ti cheltuieli
N:
trimestrului ldin anul

venituri din vanzarea merfurilor 50'000 lei;


venituri din prestiride servicii 20'000lei;
la care
venituridin dividende primite de la o societate roman;
lei;
deline 3Oo/o din capitalul social 1 000
cheltuieli cu merfurile vandute 30'000 lei;
cheltuielicu serviciite de la ter!i (serviciile sunt necesare ti
existd contracte incheiate) 10'000 lei;
cheltuieli de protocol 1.000 lei;

cheltuieli salariale 2.000 lei;


3'000 lei;
cheltuieli cu amenzile datorate autoritiJilor romane
cheltuielicu tichetele de masi 800lei'

Oeterminali impozitul pe profit

datott1",1t:t"te.

FISCAT TATE

Rezolvare:
Total venituri = 50.000 lei +

2O.OOO

lei + l.0OO lei = 71.000 lei

Total cheltuieli = 30.000 lei + tO.0OO lei + i.OOO lei +

2.OOO

lei +

46.8001ei
Rezultat contabil = 71.000 lei

3.OOO

lei + 800 tei =

- 46.800 lei = 24.200 lei

Determinarea veniturilor impozabile:


Venituri din vanzarea mirfurilor =

Venituridin presteride servicii=

5O.OOo

2O.OOO

lei

lei

Total venituri impozabile = 70.000 lei

Determinarea veniturilor neimpozabile:


Venituri din dividende primite de la o societate romend = t.OOO lei
Determinarea cheltuielilor nedeductibile:

cheltuieli de protocor (deductibire rimitat) = (Rezurtat contabir + chertuieri de protocor


+ Cheltuieli cu impozitul pe profit) x 2o/o (24.200lei + I .OOO lei + O lei) x
=
2% 5O4lei

Cheltuieli de protocol nedeductibile = 1.000 lei * 504 lei 496 lei


=
Cheltuielile cu amenzilg de 3.OOO lei, sunt integral nedeductibile.
Total cheltuieli nedeductibile = 3.496 lei

Determinarea rezultatului fi scal:


Rezultat fiscal = 24.200 lei

t.OOO lei

lmpozit pe profit = 26.6961ei x

+ 3.496\ei = 26.696lei

7690 = 4.271

lei

Cheltuielile proprii ale contfibuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv


cele rcprezentAnd diferenle din anii precedenli sau din anul curcnt, precum
ri
impozitele pe prcfit sau pe venit pldtite in strdindtote

Sunt nedeductibile ii cheltuielile cu impozitele nerelinute la sursi in numele persoa


nelor fizice tijuridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania.

La 30 iunie, o societate pl;titoare de impozit pe profit prezinti


urmdtoarea situajie fi nanciari:

venituritotale impozabile

54O.OOO lei;

cheltuieli totale 360.000 lei, din care:


__l

Ghid pentru pregatireo candidayilor la examenul de acces

cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului

10.000 lei;

cheltuieli reprezentand majoriri de int6rziere


pentru neplata la termen a TVA 6'000 lei'

9i

penalizdri

Determinali impozitul pe profit datorat de societate in


trimestrul ll.

Rezolvare:
I cele reprezentand majorSri
cheltuielile cu impozitul pe profit aferent trimestrului 9i
a TVA sunt nedeductibile la calculul
de int6rziere gi penalizSri pentru neplata la termen

impozitului Pe Profit'
impozabile - Total cheltuieli +
lmpozit pe profit aferent trimestrului 1 = (Total venituri
+
cheltuieli reprezent6nd macheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I
(540'000lei
jordrideintirziere gi penalizdri pentru neplata la termen aTVA)x 160/o=
lei
- 360.000 lei + 10'000 lei + 6.000 lei) x 160/o = 31'360
10'000lei= 21'360lei
lmpozit pe profit datorat suplimentarin trimestrul ll= 31.360|ei-

fixe
cheltuielile privind bunurile de notura stocurilor sau a miiloacelor
neimputabile,
degradate,
gestiune
ori
amortizabile constotate lipsd din
este datorata
precum 9i taxa pe valoarea addugata aferentd, docd aceosta
potrivit prevederilor titlului Vll

Observa!ie:
fixe amorAceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul in care stocurile/mijloacele
inscriu in oricare dintre urmStoarele situalii/condilii:
sau a altor cauze de fo4a maau fost distruse ca urmare a unor calamitili naturale
jord, in condiliile stabilite prin norme;

tizabile

se

au fost incheiate contracte de asigurare;


au fost degradate calitativ 9i se face dovada distrugerii;

au termen de valabilitate/expirare depigit, potrivit legii'

Exemplul

iluslraliv 19

in sumS
constatd un minus de materii prime la inventar
prime
nu sunt
Materiile
fi
imputat'
poate
de 9.000 lei, care nu
Se

asigurate.

Ir_C"r" sunt incidenlele

din punct de vedere fiscal?

FISCAL TAIE

Rispuns:
Din punct de vedere fiscal, suma de 9.OOO lei reprezintii o cheltuialA nedeductibild. De
asemenea, ti TVA aferenti, in sumS de 1.800 lei, este cheltuiale nedeductibil; la calculul impozitului pe profit.

Cheltuielile fdcute in fovoareo aclionorilor sou osocialilor, altele decat


cele generate de pldgi pentru bunurile livrute sou seruiciile prestote
contfibuobilului, la preful de pio,td pentru aceste bunuti sau servicii

Exemplulilustrativ20

O societate suporte primele de asigurare de

viali pentru aclionarii

s;i, in valoare de 3.000 lei/an, respectiv 750 lei/trimestru.


Care sunt incidenlele din punct de vedere fiscal?

Rispuns:
Cheltuiala de 750 lei este tratatd ca fiind nedeductibild la calculul trimestrial al impo-

zitului pe profit.

Pierdeile inrcgistrute lo scoaterea din evidenld

a creanferor, pentru partea neacoperitd de provizion. potrivit art. 26 din Codul fiscal, precum ;i cele inregistrate
in alte cazuri dec6t urmdtoarele:

punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr o sentinle


judecStoreasc6, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85,/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenlei ti de insolvenli. cu modificdrile ti completdrile ulterioare;

procedura de faliment a debitorilor a fost inchisd pe baza hotirariijudecdto-

retti;

debitorul a decedat

debitorul inregistreaz; difcultSli financiare majore care ii afecteazd intregul


patrimoniu;

au fost incheiate contracte de asigurare.

creanla nu poate fi recuperatd de la mogtenitori;


debitorul este dizolvat, in cazul societeJii cu rdspundere limitat; cu asociat
unic, sau lichidat, firi succesor;
5i

Observatie:
in aceastd situalie. contribuabilii care scot din eviden-te clienlii neincasali sunt obligali
comunice in scris acestora scoaterea din evidenle a creanlelor respective, in vederea recalculSrii rezultatului6scal la persoana debitoare, dup; caz.

sd le

f*Z

Ghid pentru preqdtieo condidolilor la examenulde occes

Exempluliluslraliv2l
data de 31.12.N, cu ocazia inventarierii, se constat; existenla
unei creanle neincasate in sumd de 14.400 lei. Creanla a
inregistrati in contabilitate la data de 2o.ol.N 3, avand scaden!a la
o0 d-e zile.ln procesul-verbal intocmit de comisia de inventariere
la sfirgitul anului N a fost inclusa propunerea de scoatere din
eviden!; a creanlei, ca urmare a treceriitermenului de prescriptie
de 3
La

fost

ani.

Care este trata mentu I fiscal aplicabil in aceastA situatie?

Rispuns:

--)

(654"Pierderi din
Scoaterea din evidenld a creantei neincasate determinA o cheltuialA
lei)' care va fi
(12'OOO
2'4OO
+
TVA
lei
creanle 9i debitori diverti") in sumd de 14.400 lei
tratatd ca fiind nedeductibili la calculul impozitului pe

Cheltuielile de sPonso zare tilsou mecenot


privote, a.ordate Potrivit legii

ri

proft'

chettuielile privind bursele

potrivit prevederiContribuabilii care efectueaz; sponsorizdri 5ilsau acte de mecenat'


ulterioare' li
completSrile
cu
modificdrile
ti
lor Legii nr. 32l1994 privind sponsorizarea,
ulterioare'
completdrile
cu
modifrcirile
republicatd,
ti
ale Le;ii bibliotecilor nr.334/2002,
profit dape
impozitul
din
potrivit
legii,
scad
private,
precu"m 9i cei care acordA burse
maijos:
precizatd
torat sumele aferente in limita minimA

din cifra de afaceri;


2oyo din impozitul pe profit datorat.

0,5olo

Codului fisSumele care nu sunt scezute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor
sum se va efeccal, se reporteazi in urmitorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor
de plati a
termen
la
fiecare
condilii,
in
aceleaii
acestora,
tua in ordinea inregistr;rii

impozitului pe Profit.

Exemplul

iluotnt'iv 22

Un contribuabil pldtitor de impozit pe profit incheie, in data


de 12.12.N, un contract de sponsorizare conform legii privind

r*E

FISCAt TATE

Rezolvare:
La calculul rezultatului fiscal pentru anul N, contribuabilul prezintd urmitoarele date
financiare (se presupune c; nu existd alte cheltuieli nedeductibile sau venituri neimpozabile in afari de cele aferente operaliunii de sponsorizare):

Rezultat fiscal = 1 .002.000 lei

- 860.000 lei + 15.ooo lei = l57.ooo lei

lmpozit pe proft inainte de sciderea cheltuielii cu sponsorizarea = l57.OOO lei x

16010

= 25.120 lei

Condilii de deducere:

din cifra de afaceri = 1 .002.000 lei x 0,5% = 5.010 lei


20o/o din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare
=
0,5olo

25.120 lei x 20qo = 5.024 lei

Suma de sc;zut din impozitul pe profit este de 5.010 lei.

Pentru anul N, impozitul pe profit datorat este de 25.120 lei

5.Ol O lei = 20.t l O lei.

Suma care nu s-a scizut din impozitul pe profit, respectiv 9.990 lei (t
se reporteazd in urmdtorii 7 aniconsecutivi.

5.OOO

lei

- 5.010 lei),

Cheltuielile cu taxele, contfibuliile ti cotizafiile cdtre organizaliile


neguvemamentale sou osocialiile prcfesionale care au legaturd cu activitatea
desfdluratd de cont buabili ti cote depdsesc echivalentul in lei o 4,0O0 euro
anudl, attele decAt taxele de inscriere, cotizaliile ,i contribu ,tiile datorate
cdtre camercle de cometl ,i industfie, organizatiile patrcnole ri oryaniza,tiile
sindicate

Observa!ie:
Nu intr; sub incidenta prevederilor de mai sus cheltuielile cu taxele de inscriere, cotiza.tiile gi contribu!iile obligatorii, stabilite prin acte normative, de practicare a unor
profesiicum sunt:expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, a ud itor financiar,
avocat, notar si altele asemenea.

Exemplul ilu sf,r at iv

23

fabric; producdtoare de produse lactate este inscrisd in


asocialia producitorilor de lapte. Cotizatia aferentd anului
curent este de 16.400 lei. Cursul de schimb de inchidere la sfersitul
anului este de 4 lei/euro.
O

Determinali cotizalia deductibilS din punct de vedere fiscal.


Rezolvare:
Cotizalie deductibili = 4.000 euro x 4 lei/euro = l6.000 lei

f'tl

Ghid pentru prcgAtiea condido,tilot lo exomenulde occes

Cotiza_tie total6

plititi

in anul curent = 16.400 lei

Diferenla de 4OO lei reprezinti o cheltuial; nedeductibil; la calculul impozitului pe


profitul realizat in anul curent.

Pierderile frsca le

Codul fiscal prevede:


pe Ptofit, se recupereazd din pro,,Pierdereo onuald, stabilitd prin dectara,tia de impozit
Recuperorca pierderilor se ua
consecutivi.
7
oni
in
urmdtotii
oblinute
fiturile impozabile
plotd a impozitului pe ptofit'
de
termen
to
fiecarc
acestoro,
iniegistrdrii
efectuain ordineo

potrivit prevederilor legale in vigoore din anulinrcgistrdrii acestora " (an' 31-(1))

Creditulfiscal

Codul 6scal prevede:

intetmediulunui
,,Docd o persoandiutidicd rcmAnd ob,tine venituri dintr-un stot stfiin Win
potrivit pre'
care'
lo
sutsd
cu
relinerc
impozit
unui
supuse
venituti
sediu permonent sau
un
alt stot, pot
RomAnio
cu
de
impuneriincheiote
dublei
a
de
evitare
vederilor convenliei
evitorc
a dublei
de
prevede
metodd
ca
convenlie
stot,
iar
rcspectivo
celdlalt
impuse
in
fi
impune metodo creditului, impozitul pldtit cdtre stotul strdin, fie direct, fie indirect, prin
viorea de o oltd persoond, se scade din impozitul pe profit determinat potrivit
relinereo
$i

revederi I or p re ze n tu

Iu

i titl u." \art.

39

(2\\

Plata impozitului

Sistemul trimestrial de declatare

tl depunerea declara-tiilor fiscale


Ptatd a imPozitutui Pe

Ptofit
Declararea 5i plata impozitului pe profit se efectueazd trimestrial, peni

ti

la termenul de
(formularul
100)'
plata
de
stat
la
bugetul
privind
de
obligaliile
depunere a declaraliei
l-lll'
incheierii
trimestrelor
primei
urmdtoare
luni
a
inclusiv
de
25
adicd data

Definitivarea 5i plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueazd


p6ni la termenul de depunere a declaraliei privind impozitul pe profit (formularul 101),
adic; data de 25 martie inclusiv a anului urmitor.
Exceptii:

Organizatiile nonproft au obligalia de a declara ti plati impozitul pe profit anual'


pan; la-data d'e zs febiuarie inclusiv a anului urmdtor celui pentru care se calculeazS

impozitul.

q)

Contribuabilii cate oblin venituri majoritare din cultura (erealelor, a Plante'


lor tehnice ti a cartofului, din pomicuhuri ti viti<ulturi au obligalia de a declara

J;40.

F SCAIITATE

ti de a pldti impozitul pe profit anual, pand la data de 25 februarie inclusiv a anului


urm5tor celui pentru care se calculeazi impozitul.

Persoanele juridice care inceteazi si existe in cursul anului fiscal au obligalia


de a depune declaralia anualS privind impozitul pe profit;i de a pldti impozitul pan;
la data depunerii situaliilor financiare la registrul comer-tului.

Sistemul anuol de declarare

Ei

platd

impozitului pe prcfrt

cu

pldli anticipate

Contribuabilii pot opta pentru declararea ti plata impozitului pe profit anual, cu plSIi
anticipate efectuate trimestrial, daci acestea;

sunt in sumA de o pdtrime din impozitul datorat pentru anul precedent, actualizat
cu indicele prelurilor de consum, estimat cu ocazia elaborerii bugetului inilial al
anului pentru care se efectueazi plelile anticipate;
sunt plStite pan; la data de 25 inclusiv a lunii urmiitoare trimestrului pentru care se
efectueazd plata.

lmpozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza ciruia se determin; pl;!ile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraliei privind impozitul
pe profit, fdr; a lua in calcul pl;tile anticipate efectuate in acel an.
Opliunea pentru sistemul anual de declarare gi platd a impozitului pe profit se efectueaz; la inceputul anuluifiscal pentru care se soliciti. Aceasta este obligatorie pentru
cel pulin 2 anifiscaliconsecutivi.
Declaralia anual; privind impozitul pe profit (formularul 101) poate 6 depuse pani la
data de 25 martie inclusiv a anului urmator.

Exempluliluslrativ 24
O societate a optat pentru sistemul anual cu pl;ti anticipate
incep6nd cu anul N. lmpozitul pe profit declarat pentru anul N-l
prin declaralia anualS privind impozitul pe profit (formularul 101
a fost de 24.000 lei. lndicele prelurilor de consum utilizat pentru
actualizarea plelilor anticipate in contul impozitului pe profit
anual pentru anul N este de 102,470.

Determinali valoarea p16!ilor anticipate in (ontul impozitului pe

profit aferente anului N.

Rezolvare:
Plat,i anticipatd trimestrial; = (24.OOO lei / 4\ x't02,4o/o =

6.14/lei

Contribuabilii societaticomerciale ban<are - persoanejuridice romene ti sucursalele din Rom6nia ale bincilor - persoane juridice striine au obliga-tia de a declara

Ghid pentru pregdtiea condido,tilor lo examenulde occes

ti de a pl;ti impozit pe profit anual, cu plAli anticipate efectuate trimestrial. Termenul


pand la care se efectueazd plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraliei privind impozitul pe profit, respectiv data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare trimestrului pentru care se efectueazi plata.

Aceitia declari, regularizeazi gi Platesc impozitul pe proft aferent anului fiscal pind la
data de 25 martie inclusiv a anului urm;tor.
a impozitului pe profit cu plali anticipate contribuabilii care, in anul precedent, s-au aflat in una dintre urmAtoarele siNu

aplici sistemul anual de declarare

gi

plati

tualii:

au fost nou-infiin1a1i;

sfirtitul anului fiscal precedent;


s-au aflat in inactivitate temporari orl au declarat pe propria rSspundere ci nu
au inregistrat pierdere fiscald la

desfStoarA activitAli la sediul social / sediile secundare, situalii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comerlului sau in registrul Iinut de instanlele judec5-

toretti competente, duPi

caz;

au fost pldtitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor in anul pentru care


se datoreazA impozitul pe profit.

Contribuabilii sunt rispunzetori pentru calculul ;i plata impozitului Pe profit.

Declararea, re!inerea

ti plata impozitului pe dividende

Evidenlierea in contabilitate a destina.tiilor proftului contabil se efectueazi dup6 adunarea general6 a aclionarilor sau asocialilor care a aprobat repartizarea profitului, prin
inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite aclionarilor sau asocialilor, rezerve gi alte destinalii, potrivit legii.
Conform art. 43 alin. (1) din Codul fiscal, o persoan; juridice romane care pldtette dividende cdtre o alt5 persoani juridici romani are obliga.tia si reIin6, se declare 9i sA pliteascd impozitul pe dividende relinut c;tre bugetulde stat.
Nu se reline impozit in cazul dividendelor pl;tite de o persoand juridici romAn; unei
alte persoane j uridice rom6ne dacd persoana care le primette deJine, la data pldlii, minimum 'lO% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadd

de un an implinit pand la data plS.tii acestora inclusiv.

lmpozitul pe dividende se stabile;te prin aplicarea unei cote de impozit asupra


dendului brut, dupi cum urmeazd:

A(!ionar/asociat
Persoand

juridici rom6nd

Persoand fizicd romend

l;d

Cota de impozit pe dividende


5o/o
5o/o

divi