Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Facultatea de Istorie i Filosofie
Departamentul de istorie medie, premodern i istoriografie
Istorie
Licen
Istorie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Istoriografia istoriei de art
2.2 Titularul activitilor de curs
conf. univ. dr. Miron Greta-Monica
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
70
3.8 Total ore pe semestru
28+70=
92
3.9 Numrul de credite
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

ore
20
20
20
20
15

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate

Delimitarea principalelor etape din evoluia scrisului istoric de art n funcie de curentele
istoriografice i curentele artistice

Definirea curentelor i tendinelor din scrisul istoric de art prin autorii relevani i operele
lor

Definirea principalelor concepte utilizate n scrisul istoric de art

(Re)cunoaterea, exemplificarea i explicarea termenilor-cheie care au definit diverse


etape i spaii ale istoriografiei de art

Deprinderea abilitilor critice prin combinarea analizei de text cu cea a imaginii

Familiarizarea studenilor cu prezentarea concis a unui studiu, a unei cri astfel nct s
surprind argumentul principal al acestora

Abilitatea de a dialoga, de a purta o discuie n contradictoriu

Susinerea (verbal i n scris) argumentat a propriului punct de vedere ntr-o dezbatere


pornind de la un text sau de la o imagine

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Surprinderea etapelor traversate de criticismul i teoria istoriei de art,


a ideilor, instituiilor i practicilor care au format background-ul ei,
surprinderea relaiei dintre art, istoria artei i societate (statutul
artistului n societate)
Surprinderea dezbaterilor i temelor majore din istoria artei din
antichitate pn n secolul al XX-lea
Precizri conceptuale, terminologice menite s surprind diversitatea
metodelor analitice i a perspectivelor teoretice formulate de istoricii
de art din Renatere pn n secolul XX
Definirea acestui domeniu de investigaie istoric prin raportare la
domeniile aliate: critica de art, estetica, practica artei, piaa de art i
evaluatorii de art (connoiseurship-ul), muzeologie, turism
Explicarea diverselor moduri de defini i de a citi opera de art

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaii
power
1. Renaterea i naterea istoriei artei. Perspectiva Prezentarea
biografic asupra istoriei artei: Giorgio Vasari point a principalilor
termeni-cheie
care
definesc o etap
discutat, un curent

artistic i istoriografic
i explicarea lor pe
baz de texte ale
autorilor
reprezentativi i de
imagine.
2. Manierism i academism: teoria i istoria artei
n secolul al XVII-lea. Arta ca expresie a
desenului interior (disegno interno).
Modelele artistice perfecte: Rafael, Nicolas
Poussin. Depirea biografismului prin
accentul pus pe opera de art.
3. Rentoarcerea la antichitate i naterea istoriei
moderne a istoriei de art: Johann Joachim
Winckelmann.
4. Istoria i teoria artistic a secolului al XVIIIlea n Europa apusean. Naterea criticii de
art.
5. Romantismul i istoria artei. Reevaluarea
Evului Mediu i a goticului.
6. Un model al romantismului: John Ruskin. A
vedea i a simi versus intelectualism i
norm.
7. Neoclasicism, romantism, realism. Literaii i
critica de art francez a secolului al XIX-lea.
Culoare sau desen? Delacroix sau Ingres?
8. Spre o tiin a artei: coala berlinez de
istoria artei i metoda filologic.
Seducia tiinelor naturii.
9. coala vienez de istoria artei: de la
Kunstgeschichte la Kunstwissenschaft. Crearea
de noi concepte: Alois Riegl i voina de art
(Kunswollen).
10. Descoperirea formei. Teoria purei vizualiti
(Conrad Fiedler). Istoria artei fr nume
(Heinrich Wlfflin)
11. Connaisseur-ii. Istoria artei prin ochii
experilor de art.
12. Istoria artei ca analiz a formei. Roger Fry
13. Puterea imaginii: iconografia (Emile Mle),
iconologia (Aby Warburg, Erwin Panofsky)
14. Noi direcii n istoria artei: sociologia (Pierre
Francastel), psihologia (Ernst Gombrich)
Bibliografie
Bazin, Germain, Histoire de lhistoire de lart: de Vasari nos jours, Paris, 1986.
Bell, Janis (ed.), Art History in the Age of Bellori. Scholarship and Cultural Politics in Seventeenth Century
Rome, Cambridge University Press, 2002.
Crciun, Cornel Istoriografia istoriei artei: caiet de seminar, Cluj-Napoca, 1996.
Ferreti, Silvia, Cassirer, Panofsky, and Warburg. Symbol, Art and History, Yale University Press, 1989.
Holly, Michael Ann, Erwin Panofsky and the Foundations of Art History, Cornell University Press, 1984.
Hyde, Minor Vernon, Art Historys History, Prentice Hall, 1994.
Kultermann, Udo, Istoria istoriei artei: evoluia unei tiine, Bucureti, 1977.
Preziosi, Donaldo (ed.), The Art of Art History. A Critical Anthology, Oxford University Press, 2009.

Raiu, Dan Eugen, Peinture et thorie de lart au XVIIe sicle: Nicolas Poussin et la doctrine classique,
Cluj-Napoca, 2008.
Rampley, Matthew, The Idea of a Scientific Discipline: Rudolf von Eitelberger and the Emergence of Art
History in Vienna. 18471873, Art History, vol. 34/1, 2011, p. 54-79.
Rampley, Matthew, Art History and the Politics of Empire: Rethinking the Vienna School, n Art Bulletin,
vol.91, issue 4, 2009, p. 446-462.
Rampley, Matthew, The Remembrance of Things Past. On Aby M. Warburg and Walter Benjamin,
Harrasowitz Verlag, 2000.
Schlosser, Iulius Magnino, La letteratura artistica, 1967.
Spalding, Francess, Roger Fry. Art and Life, Granada Publishing, 1980.
8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaii

Bibliografie

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoaterea etapelor traversate de criticismul i teoria istoriei de art, a ideilor, instituiilor i
practicilor care au format background-ul ei le ofer studenilor un necesar fond de cunotine pentru
orice profesie legat de opera de art. De asemenea, dezvoltarea abilitii de a privi critic opera de
art, de a o citi, de a face vizibilul citibil i ofer competene n domenii diverse care se preocup de
reprezentarea vizual.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Participarea activ la
prelegeri i discuii
Prezentarea critic a unui
text

Evaluare pe parcurs,
colocviu

10.3 Pondere din


nota final
100%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan
Elaborarea unui eseu n care s prezinte unul din conceptele cu care s-a operat n istoria de art
Prezentarea (n grup) a principalelor trsturi ale unui curent artistic n care s se mbine textul cu
imaginea

Data completrii
.......4. 12. 2012...................

Data avizrii n departament


...........................................

Semntura titularului de curs


...............................

Semntura titularului de seminar


...................................

Semntura directorului de departament


............................