Sunteți pe pagina 1din 12
form legll. Reproducerea Interzisf. ‘REPUBLICA SOCIALISTA, STANDARD "DE STAT a | ROMANIA 2 PIE OFICIALA } CONSILIUL NATIONAL Crk ‘De RIDICAT PENTRU STIINTA é 3 ‘$I. TEHNOLOGIE CLEME PENTRU CABLURI DIN OTEL INSTITOTUL ROMAN 2 Fe > DE : STANDARDIZARE STAS 12350-85 | SL Intecateste: (Clnstieares.alfanumeriea Bw “:. -Yorpottoma noxpésmsie cre ‘SAMMML JIA GTASTBHEIX Scr. " KAHATOB © tung appliances ‘Appareils dé levage CLAMPSFOR STEEL CABLES | BRIDES POUR CABLES 1, GENERALITATI ee 11“ Obiect si domeniu de aplicare 1.41 Prezentul standard se’ refer la clemele pentru prinderea, éapetelor de eabliri de ofel utilizate la instalafiile de ridicat, in prineipal pentru cablurile dé ancorare, LL2- Clemele,eare fac objectul prezentulut standard sint destinate pentru cabluri de ofel avind rezistenfa de rupere a sirmelor de max. 1760 N/mm®. SE | [7's “Clemele care fae oblectul prezentului standard nu pot fiutilizate in urmatoarele eazuri = ali — tn cablurile, pentra transportul minier é : 4 — Ia instalapille de ridieat siderurgice san care sint utilizate in hale de laminare ; _ Iq cablurile utilizate in transmisit prin eablu, ealeulate conform STAS 7520-735 — in loonrile unde prin cedarea leghturilor de eablu pot fi perielitate persoane sau bus | uri materiale, Ra | SS 1.2 Variante eonstruetive _ Clemele pentru eabluri din ofel sé exeentit In dous tipuri construe 3 — tip A, conform fig. 1 ,..3 si tabelului 1; = = tip By conform fig. 431 5 sf tabelulul 2. Clemele tip A se executd in zece mirimi, pentru cabluri cu. diametre intre 8 31-40 mm. Clemele tip B se exeeuta in cinci mirimi, pentru cabluri cu diamotre intre 40 gi 68 mm. 1.3 Notare Y Yotarea unei cieme se face indicind: denumirea, tipul,“ mirimea si STAS 12850-85. ‘Exemplu de notare a unel cleme tip A, mirimea 22: ‘Clemé A—22 STAS 12950—85 jespectarea Standardelor de Stat este urm: 14 Standarde conexe {In legituri a prezentul: standard: sint: SPAS 1352-74 Cabluri de ofel. Condifii tehnice generale de calitate STAS 1353-80 Cabluri din ofel. Cabluri_compuse, duble, constructie normal. Condifii tehnice de calitate > SAS 1513-80 Cabluri de ofel. Cabluri de constructie simpli. Forme si dimensiuni Cabluri din ofel. Cablari compuse, duble, flexibile. Condifii tehnice de calitates STAS 1689-80 Cabluri de ofel. Cabluri duble, construefie combinatsi. Forme gi dimensiuni, SPAS 2690-80 Cabluri compuse, duble, coustruefie concentried. Forme si dimensiuni STAS 1710-75 Cabluxi de ofel. Clasificare si terminologie SPAS 12337-85 -Tnstalatii de ridicat. Rodanje pentru cabluri de ofel eiaborst de (MINISTERUL INDUSTRIEL Aprobat de: CONSTRUCTILOR DE MASINI INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE | | Déta Intritrif In vigoate : Instittal de Corcetare Sint si Ino Bd. Ilte Pintilie nr. 5 BUCURESTI near Tehnelegied pentru Uslaj Minier, Masini ‘Telex 11514 CNST R ki 40 Pag. PRETUL LEI 3,00 Ge Ridieat si Transport Usinal STAS*123801858 SC, “+ 2 QONDITII TEHNICE DE CALITATE 2.17 ~ Forme 5i°dimensiuni : : 14 ao eet 3 reeset ua 2d. Cleme tip A “21.4.1 Ansambla 2.1.1.2 Corp, Fig. 2 LOBSERVATIE ~ fostindele (emologice pot alerte de cele dinfigurdfune{le de eonceptta matsltel Fig. 3 oF Fae poem Ce See a _| fox fot amin tapi tm | tlm | mlm Mas) a Loo | ae | om PST Sexe | hg 0) | | 4412-80 : vo} featoe[ | Joo fam 2 [aw [0.08] ay [ace 10 ai | 9 | 40 28 50_| 0,040) 0, 110} a [zr | is [as[0 [os [eal [ae | 8 os [3 | 70 [ovr] ana_[o. cr 8 aE : els, (a [oan [oa = efet s | tlie [oe id wig fo 19 | 20] |40|17 | 08 |_ 0,5 “ ox_{ 0,20 0,545 |i ca ftv las ‘eat [04 [0.20] sie fo. ce > | [oon tose wy [s $8) 94 | fe ts xo» | sno [208 | | v1 | sofa | we] Vana [as [ovr] oo [os [ome [ae | o,cod ana [a,c © mo | Fare }eososof oo [ at [ae [ass [a.24[ oi [ar ORSERVATIT 1 Pentru diamatre int tabetul 1 2 Abateri limita ta dimenstunt: = 8 let pentru brétaraclemel gi pial h 4 Macele a fost caleulate pentru valorile rominale al crmediare de cablu se utiizeard glemele peniru diametrul imedt Jexagonate eu guler, conforma STAS 6504-73, Je @imensionilor 1 sint informative superior previizut ta 212 Clom& tip B 24.9.1 Ansaimbla 1 Corp; 2 — Suruh ou cap hexagonal; 3 — Phua hexagonal Fig. 4 OBSERVATIE — Suruburile sf pilifele sint previzute tn tabelul 2 e se as fa [20 iss 43 | wa7sci70 | [ao few {| er 80 [80_|-22 [ios 7,9} 30200 | 1150. sa fez |g 5,5. 16,7 |/n133%240'-| 33 | 26,4 96 f08,5] 20 [240 | 40 a6 x200- | ais6 | 34,1 OBSERVATIE 2 : 4-Pentra dlametre intermediare de cablu se ullizazt elemele pentru diametrul imediat supestor previzut in ‘abelul 2. Pentru dltmetre de cablurt intre 40-mm 9144 rim se utilifeagd clema marines 4, 2 Abater! limit It dlmensiunt + 3% ~ E ‘$-Masele au fost eteulate pentru Valoile nomiaale ale‘dimenstunilor gf sint informative, 283 Corpal cletelor tip A si tip B oie clemei ti fart; ruptorl san extolieriDefeotale maxime admise trebule 5X se, tneadteze tn. class IE STAS 1299-79. 4” Pieseto| component ale clemelor mu treble | AE nae aseufite caro ar putea sh ee Se iocieses blu ntact cu: sncablal ltebuie si fie 1, 25, STAS 5730/2-85. 3.5 Rugozitatea suprafeflor i in 24 -Acoperiri de protectic — AS * Clemele utitizate im medii agresive (umiditate, eorozivitate ete.) se proteeazK prin end- Iiere sau zineare, conform standardelor ih. vigoare. _etficaten caltit cemetor ge tace pe loturi de. leme de acelasi tip sf aceeagt marie, mst din — verificarea caliti{ii materialului; / ~~ verificarea dimensiunilor, — verificarea execufiei giaspectului; © ae x — verificarea acoperirif de protectie. ae oe 3.2 Calitatea materialului se serena de producitorul acestuia prin certificate “de cali- tale. : In eaz de dubiu, producitorul de cleme trebuie si fack analizele si inceretirile Dior x “fn standardele de. materiale. ve 3.3. Yerificarea dimensithilor, execuitiei si aspectului se face prin cmt statistic pri atribute conform STAR $160/2-84, cu urmétorii parametri ‘ — nivel de calitato avceptabil A QU = 6.5% 5 —hivel de werificare Ne TIT} : Si ’ ' cs — gtad de severitate-normal; — plan dublu: de verificare. © 3 Lotul respins: poate fi remaniat 5 prezentat la o nou verificare. 3.4... Verificarea acoperivii de proteotie Se face pe 2 "fw din numirul de elemé din lot, dax éel putin a don cleme, ‘Theasnl tn eace o sugar clend au ceepundd, Venitcaren so pets ge wn ntunie dubli “ae cleme. Dact si la repetarea verifiedrii 0 singurd elem nu corespunde, lotul se respinge. otal respins poate fl, remaning 9 pezentat Io noul veriieare. hil ebuio tM aibs Davari ertpi © f 4 METODE DE VERIFICARE ‘44 Verificarea calitifit materialelor se face prin metodele previzute in.standardele. in goare. 4.2, Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obignuite de misurat si cu gabloane. 43° \ Verifiearea execufiel si aspectului se face cu ochiul liber, cu*lichide penetrante sau ou pulberi magnetice. ‘ ee . 44 | Verificaren’ acoperirii de. proteetie se face. conform STAS 7221-82. <7 5 MARCARB, CONSERVARB, AMBALARE §1 DOCUMENTE 5.1 Pe fiecaré:clemii, in locul menfionat pe fig. 2,3 gi 5, se marcheazi prin poansonare : — marea de fabrici a intreprinderit.producdtoare} — tipul. si_ marimea; — STAS 1230-855 1 — semnul organului de couitrol tehnic al ealitatii (OTC). 5.2 Clemele receptionate si marcate’ se protejeaz4 cu material conservant, care si asigure protecfia impotriva, coroziunii cel putin 12, luni. : : 5.3 Clemele se livreazi ambalate in Jézi de lemn, cdptugite in interior cu material imper- meabil. Masa Hizilor trebuie si nu depitgease% 50 kg. 5.4 Intro lad’ se impacheteaz cleme de acefasi tipodimensiune. La ceretéa beneficiarului se admite impachetarea in aceeasi lad% a thai multor tipodimensiuni de cleme; in acest caz, fie~ care tipodimensiune se ambaleaz separat in cutii de carton pe care se inscriptioneaz’ simbolul tipodimensinnii si numfrul clemelor din cutie 5.5 Ambalarea trebuie ii protejeze clemele impdtriva deterioririlor in timpul transportului 5 56 Pe ficeare lad se inscriptioneaz’ cu_vopsea rezistent& : — denumirea sau marca de fabric a intreprinderili producdtoare; — simbolul clemelor, conform prezetitului standard; - numiirul clemelor’ continute in Tad’; stampila organului de control tehnic al-calititi. 5.1 in fiecare lad’ se introduce un certificat de calitate intoemit conform dispozifiilor legale in vigoare. y 6 GARANTIL Ss ; Producitorul garanteazi clemele pentru o perioada de 12 Iuni de Ia data livrarii, cu'con- aitia respectarii condifiilor de depozitare, montare gi. exploatare. 5 ANEXA RECOMANDARI PRIVIND UTILIZAREA $I EXPLOATAREA CLEMELOR Al Forfele do tractiune necesare in filetele brifirilor, momentelé de stringere necesare ale piulifelor, precum i numérul minim neeesar de cleme sint cuprinse in tabelul'$ pentru cleme tip A respectiv tabelal 4 pentru cleme tip B. A, Momentele de stringere necesare ‘sint Valabile pentru filete si suprafete de agezare a piulifelor unse. A.3 Momentele de stringere indicate in tabelul 3 gi 4 trebuie st fie realizate eu chei dinamo- metrice. A Pozitia de montaj si.modul de amplasare a clemelor sint indicate in fig. 6 pentru cleme de tip A, respeetiv fig. 7 pentru cleme de tip B. ‘ A.5. La montajul clemelor gi inainte de a intra in exploaiare, piulifele de fixare se aduc la momentele de stringere prevaizute in tabelele 3 si 4. Dup’ prima incereare cu sarcin’, se verifick starea piulifelor si se string la momentele indicate in tabelele 3 si 4. AG . Amplasarea primei cleme se face imediat dup’ rodant’. A... Piulifele clementelor pentru cabluri trebufe strinse astfel incit si se realizéze o usoaré deformare a cablurilor Ia locurile de agezare a clemelor. Stringerea piulifelor clemelor trebnie . yepetat& in perfoada de exploatare in aga fel ineit eablurile si fle in permanent uyor deformate in zona de agezare a clemelor. Numérul clemelor de fixare recoinandate in tabelele 3 si 4 poate fi marit in functic de Ags felul execufiéi, imbinkrii. uy : i ‘A.9 In conditiile respectirii prezentelor recomandiri, asamblirile de eabluri.cu clemele pre- ‘Viale in prozentul standard supuse Ia 0 incereare de ruperé, trebuie si rezisto'la 0 fort’ de cel putin 85% din forta. de rapere, minim’ a tablului, firé.ca asamlarea si cedeze (flr si se product" aluneeai rea cablului din imbinarea clemelot). : Executantul asamblirilor de cabluri eu cleme trebuie si verifice cel, putin cite o clem& din loful de asambliri, pentru fiecare tipodimensiune de clem’. Nfmm', ORSERVATIE abla, La verificdri se utilizeazd cabluri cu simi din’ ofel cu rezistenfa sirmei de max. 1760 Pozitia de montare a elemelor tip A Fig. 6 Momentul de stringere; forfa de tractiune si numdrul elemelor tip A Tabata 8 % Fons] a Mavis Nomtral mina | Afomentat | 2 8°HGH¢) ecenar (Diametrul | de stringere | Pevesd | de cleme fmm |"oesear | ngs? | “perry town ate bratisit | Sota eau) | Nm a ais ofel se ménteze ih fa fel tnelt brilara clemel si fle pe ramura beri a ‘¢ cablului, Clem tip A treble ‘pe ranmura solielta at corpal ce SSS SSS ‘ Fig: 7 Momentul de stringere, forta de tracfiune’si numérul elemelor tip B me ‘Tabetnl 4 ‘arian Forls de | Numéral nominal | Momentur | tracHiune | —neeesr (Diametrur | de stringere | necesard in| de eleme ‘nominal | necesar | filetat bra | pentra ‘maxim "Nm | aril clemei | eablurt . al eablulat) kN din ofet SPAS} 12980-85°> Fiesponsabiin profeetutul ‘Fehnologlea_ pentru Responsabfatul de Cercetare $Uiintfiea sf Inginerle Chia] Minier, Magint de Colaboratort | % Copepectia “de Stat pentra Cazane, Reeiplenti Sub Presiune st Instaatit de Ridicat = Tatreprinderea Usinele Mecantee—Tinisoarea Hidieal si Transport Urinal Redactat final ing. Alexam ing, Nadu Pijan rnstitutul Homan de Standairdizare Ang Standardut a fost elaborat inijial in anol 1984 T Tatreprinderea de Construct Metaliee — Borsa = institutt Muneti ‘ae Cerestare, Stin{iied pentru Protectia 7 MB0p27 ex. 1 P. Informatia ©. 8064 5 6 2 i st é a ABLY 1% fos BA) ep (aap