Sunteți pe pagina 1din 3
DEPUTAT iN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA. MD-2073, Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 105 www-parlamentind Bw ms PP m.3f Biroul Permanent al Parlamentului in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova gi art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteazi cu titlu de initiativa legislativa proiectul de lege pentra modificarea si completarea legii privind asigurarea activitafii Presedintelui Republicii Moldova. Anexe: 1. Proiectul de lege +1 fila; A 7 Deputafi in Parlament Proiect LEGE pentru modificarea si completarea Legii privind asigurarea activitifii Presedintelui Republicii Moldova. Parlamentul adopta prezenta lege organica. Articol unic. — Legea nr. 1111-XIII din 20.02.1997 privind asigurarea activitatii Presedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr. 16-17 din 13.03.1997, art. 180) cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaz dup’ cum urmeazi: 1. La articolul 12 lit. c) sintagma ,la comand&” se exclude; se completeazii cu lit. f) dup cum urmeaza: wf) birou si asistent personal. 2 Laart. 14 sintagma ,la comanda” se exclude. 3. Articolul 15 va avea urmatoarea redactie: ,Articolul 15, Asigurarea cu birou gi asistent personal {in caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitiva de exercitare a atribufiilor, persoanei care a ocupat functia de Presedinte al Republicii Moldova i se asigura, pentru o perioada de 4 ani, birou de lucru si asistent personal. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege pent if i completarea Legii privind i telui Republicii Moldova. Prezentul proiect vine cu unele modificiri si completiri la Legea privind asigurarea activitatii Pregedintelui Republicii Moldova. Aceasti lege prevede unele garantii de asigurare material, protectie social, inclusiv dupa expirarea mandatului. Fostul Pregedinte al Republicii Moldova beneficiaza de unele garantii sociale in caz de expirare a mandatului, de demisie sau imposibilitate definitive de exercitare a atributiilor precum: pensie, asisten{i medical gratuiti, tratament balneo-sanatorial gratuit, automobile la comand’, imunitate diplomaticd si asigurare a securitatii. fn vederea eficientizirii activitatii de colaborare cu un fost Presedinte, experienfa cdruia nu trebuie de neglijat, se propun unele modificari ce fin de asigurarea cu mijloc de transport, birou si asistent personal. Astfel, se propune de a asigura fostul Pregedinte cu automobil permanent, in limita stabilit’ de Guvern. Totodat se propune de a asigura fostul Presedinte, pe o perioada de 4 ani cu birou de lucru si asistent personal. Aceste completiri vor asigura o conlucrare eficient cu un fost Presedinte si va permite acestuia s& se dedice unei activitati utile societifii avnd experienfa important a unui fost sef de stat, a A banele /f