Sunteți pe pagina 1din 1

Primit/Nr.

inregistrare _____ / ______________


Dosar executare nr. _____ / ______________
Licitator nr. ____

DOMNULE
EXECUTOR JUDECATORESC,
Subsemnatul(a)/Subscrisa _________________________________,
cu
domiciliul/sediul
n_________________________, Str. __________________________ Nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Et.
__,
Sector/Jude ____________, CNP/CUI ______________________, Telefon: _______________, Fax:
_______________,
E-mail:
_____________________________________,
reprezentat()
legal
/conventional
prin__________________________________,
conform
___________________________________________________________________________________
n calitate de licitator, formulez prezenta

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Organizata in dosar de executare nr. ____ / _______ cu termen de vanzare la data de


____________,

orele

_______

privind

imobilul

situat

in

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ofer pretul de _____________ LEI
Anexez prezentei urmatoarele inscrisuri:

Dovada consemnarii cautiunii in cuantum de ______________ LEI


Copie C.I./ Copie certificat inmatriculare de la Registrul Comertului si imputernicire

Data:

Semntura/tampila

CATRE S.C.P.E.J. DOBRA, COSOREANU & ASOCIATII