Sunteți pe pagina 1din 1

s'\

\-|,*",{-"

s\

N$

piilTfi

nATi"J

i-ti\r*i'fA Mt$Yt

CC,LAfi

TAht

il ArTf

MINISTERUL

,{f'i HAR* i"i liA

itril &yt t*s

EDUCATIEI
NATIONALE

**r

in atenlia tuturor cadrelor didactice din jude!,

ln

perioada 23-30 aprilie 2014 se vor organiza ZILELE $COLll HARGHITENE-editia

Xll-a, cu tema: ,,Educatie gi societate", in cadrul cdrora se vor organiza urmdtoarele activitd[i:

1.

Prezentiri de ci(i gi manuale: ,,Si ne cunoagtem autorii!", responsabili: Bartolf


Hedwig, D6ne Szil6rd, Moraru-Drighici Dorina;

2.

Prezentdri ale rezultatelor activitdtilor cadrelor didactice din ciclul pregcolar din cadrul
programului ,,Educafia outdoor", responsabili: Erdei Lucica, MSrton Adel;

3.

Diseminarea rezultatelor din programul ,,$coala Pirintilor"- reugita unui demers


tripartit gcoald-familie-comunitate, responsabil: Mindru Elena, ParfeniAurora;

4.

Mese rotunde / focus grupuri pe tema: ,,$coali gi comunitate," responsabili: Er6ss


Piroska, Bartha Dalma;

in scopul unei bune organiziri, ii rugdm pe colegii nogtri autoride c5(i gi manuale apirute cu
ISBN, in perioada 2005-2014, sd completeze tabelul 1 anexat acestei adrese gi sd ni-l trimitd pe
adresa de e-mail: eniko.birtalan@isihr.eduhr.ro, pOnd la data de 21 martie 2014. Se vor organiza

prezentdri

de carte cu expozi[ii. Fiecare cadru didactic va avea posibilitatea sd-gi prezinte

cartea/manualul apirut. Nu se iau in corisiderarqaparitiile unor articole in reviste giziare.


"

- Qe asemenea, ii rugdm pe colegii care doresc si participe la activitdtile de la temele 2, 3 gi

4, sd completeze tabelul din anexi corespunzitor activitilii gi s5-l trimitd pe aceeagi adresi de email, pAni la data de 21 martie 2014.
Colegilor prezentatori li se vor elibera adeverinte.

Vom reveni cu programul de desfdgurare a activit5filor.


Vd mullumim anticipat,

M- Ciuc. la 11 martie 2014

;r

.-5a"'R\'- ?

lnspector gcolar general adj.

gcolar general

ParfeniAurora

Hedwig

kr"o"4

a;\

Inspector dezvoltare resurse umane


Er6ss Piroska

P-a Ubertngii nr.

5, 530140, Mercurea-Ciuc, iud. Harghita

Tel *40 (0)266 312 574/Frx: +4o (0)266 312 148


w.isjhr.eduhr.ro / w.tanfeluglreloseghr.ro

/
-,KT^
7 xll--z-e
I

/,,1 \

/
//A\\'/

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 0101 68, Bucuregti


Tel: +40 (0)21 405 57 06/ Fax: *4O (0)21 310 1,05

w.eou.ro