Sunteți pe pagina 1din 7

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL ACHIZITIEI: Servicii de consultan privind managementul


proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE SI EXTINDERE IMOBIL Academia de Studii Economice din Bucureti Piata Romana nr.7 sector 1,
Bucuresti mentionate in Anexa 1, parte integranta a prezentului Caiet de
Sarcini
2. Autoritatea contractanta: ACASEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Piata Romana nr. 6,sector 1 Bucuresti.
3. Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanta privind managementul
proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE SI EXTINDERE IMOBIL Academia de Studii Economice din Bucureti Piata Romana nr.7 sector 1,
Bucuresti, este de .......................... lei fara TVA
4. Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management.
5. Procedura aplicata Cerere de Oferta
6. Durata contractului: maxim .... de luni, respectiv pe toat durata de derulare a
contractului de EXECUTIE DE LUCRARI DE "CONSOLIDARE, RESTAURARE
SI EXTINDERE IMOBIL - SPATII DE EDUCATIE SI CERCETARE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI - PIATA ROMANA NR.
7 - SECTORUL 1. Ofertantii vor prezenta o programare esalonata in timp a activitatii,
coroborata cu graficul de implementare a proiectului.
7. Date tehnice
Pe terenul aflat la adresa Piata Romana nr.7, se propune consolidarea, restaurarea
i extinderea corpului de cldire C1 prin lucrri de amenajare a mansardei, demolarea
corpului de cladire C2 i construirea unui corp nou de cldire 3S+P+7E, cu
schimbarea destinaiei din locuin n imobil de birouri i locuine de serviciu.
Obiectivul general al proiectului :
..........................................
Obiectivele specifice urmarite de acest proiect sunt:
..................................................................................
Obiectivele care urmeaza a fi reabilitate si modernizate sunt:
Corpul de cladire C1. Pe teren exista un corp de cladire: corpul C1 care se va
mentine. Corpul de cladire C1 dateaz din anul 1924. Cldirea nu este pravazut cu
subsol; are un demisol. Aflndu-se n stare de degradare avansat, cldirea necesit
lucrri urgente de consolidare, reabilitare.
Terenul se afla in Zona Protejata nr. 04a (Zona Bulevardul modernist Magheru)
Pe latura de nord a terenului se afla calcanul Academiei de Studii Economice.

Utilitatile se vor asigura din retelele urbane existente in zona.


Corpul de cladire C2 va fi demolat si se va construi un corp nou de cldire

3S+P+7E, cu schimbarea destinaiei din locuin n imobil de birouri i


locuine de serviciu.
Funciuni propuse:
i. Subsol 1-3
- Spaii tehnice
- Spaii parcare, ALA
ii. Demisol (corp C1)
Cafeteria (demisol C1)
iii. Parter
- Hol acces i recepie
Muzeu (corp C1)
iv. Etaj 1
- Sala conferinte
- Spatiu expozitional (corp C1)
Etaj 2
- 3 Spatii departament didactic
Etaj 3
- 3 Spatii departament didactic
- Sala prezentare (corp C1)
Etaj 4
- Sala prezentare (corp C1)
- 3 Spatii departament didactic
- Centrala termica
Etaje 5-6-7
- 8 Birouri pe fiecare nivel

8. Aria geografic:
Investiia va fi amplasat n municipiul Bucuresti.
9. Grupuri int:
Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de ...................................
10. Obiectivul principal
- al Contractului de consultanta este de a asigura managementul si
implementarea cu succes a Contractului de executie a obiectivului de investitie.
Scopul contractului este de asigurare a unor servicii de management corespunztor, in
vederea implementrii contractului prezentat mai sus.
Pentru intocmirea corespunzatoare a ofertei se vor avea in vedere respectarea
obiectivelor proiectului.
DESCRIEREA SERVICIILOR DE MANAGEMENT
Serviciile de consultanta constau - in general - in realizarea, impreuna cu echipa
de management a proiectului stabilita la nivelul ASE, a implementarii pentru
obiectivul menionat mai sus. Se vor avea in vedere toate aspectele legate de derularea
activitatilor proiectului, in vederea implementrii in cele mai bune condiii a acestuia
si pentru asigurarea documentelor pe care beneficiarul trebuie sa le pun la dispoziia
Antreprenorului General si a altor organisme care vor solicita date si informaii
legate de derularea Contractului de executie.

Implementarea proiectului presupune:


Pregtirea proiectului:
- constituirea echipei de proiect (stabilirea responsabilitilor membrilor echipei)
- semnarea contractul de servicii de consultanta privind gestionarea proiectului
- deschiderea activitatii proiectului
- stabilirea cilor de comunicare si a responsabilitatilor echipei mixte de proiect
Planificarea proiectului:
- programarea aciunilor ce trebuie desfurate pentru implementarea proiectului i
detalierea lor pe operaiuni
- estimri de durat i costuri pentru fiecare activitate
- determinarea necesarului de personal care va lucra n proiect
- determinarea necesarului de resurse i planificarea utilizrii acestora
- elaborarea planului de management al riscului
- stabilirea programului de lucru a echipei de proiect
- planificarea edinelor de analiz
Monitorizarea, evaluarea i controlul proiectului:
- analiza comparativ a obiectivelor propuse a fi realizate prin proiect i situaia real
- identificarea cauzelor care au determinat abateri de la prognozele din proiect
- revizuirea calendarelor de lucrri si a graficului de executie
- monitorizarea riscurilor i punerea n aplicare a msurilor de contracarare
- ntocmirea rapoartelor intermediare tehnice i financiare i a celui final.
Metodologie
Metodele de implementare
Metoda de implementare aleas permite urmrirea logic a activitilor, organizarea
acestora astfel nct s se poat evita dereglri datorate problemelor organizatorice.
Metoda permite de asemenea urmrirea i evidenierea cheltuielilor pe activiti i
capitole bugetare, putndu-se preveni irosirea de resurse financiare.
Pornind de la procesul de implementare a investiiei, care presupune dou elemente
complementare, cea tehnic i respectiv cea administrativ, distingem urmtoarele
etape de implementare:
Etapele de implementare tehnic ale proiectului sunt:
- realizarea investiiei:
derularea contractelor,
realizarea organizrii de antier
execuia lucrrilor de construcii
monitorizarea execuiei
probe i expertize
recepionarea investiiei
autorizarea funcionrii
pli finale
Implementarea din punct de vedere administrativ presupune:
1. demararea proiectului - constnd n:
- asigurarea spaiului, a dotrilor necesare biroului echipei de implementare a
proiectului
- organizarea echipei de proiect mixte (specialisti in managementul de proiect si
echipa de proiect din cadrul ASE)
- ntocmirea planului de aciune pentru perioada de implementare
2. monitorizarea lucrarilor de constructie pe toata durata derulrii contractului.

11.Cerinte generale:
A. Consultanta privind detalierea planului de lucru si asigurarea implementarii
conform termenelor prevazute si cerintelor de raportare tehnica si financiara, cu
respectarea legislatiei in vigoare si prin luarea in considerare a resurselor umane si
materiale disponibile;
B. Verificarea documentatiei tehnice aferente proiectului si asigurarea coerentei
acesteia cu procesul de realizare a lucrarilor de constructie. Pentru aspectele verificate
se va intocmi o nota de informare in care vor fi indicate exact si explicit eventualele
neconcordante, lipsuri sau omisiuni ale documentlor verificate cu indicarea modului
de remediere si a entitatii responsabile careia ii revine aceasta obligatie. Se vor indica
si termene limita pentru remediere.
C. Verificarea tuturor documentelor pentru intocmirea dosarelor de plata conform
contractului de lucrari incheiat cu Antreprenorul Pentru aspectele verificate se va
intocmi o nota de informare in care vor fi indicate exact si explicit eventualele
neconcordante, lipsuri sau omisiuni ale documentlor verificate cu indicarea modului
de remediere si a entitatii responsabile careia ii revine aceasta obligatie. Se vor indica
si termene limita pentru remediere. General si a anexelor specifice ale acestuia.
D. Supervizarea costurilor implicate in executia proiectului astfel incat sa fie respectat
bugetul aprobat in cadrul contractului de lucrari. Pentru situatiile in care se identifica
E. Intocmirea notelor informative, comunicarilor oficiale respectiv, dupa caz, a
actelor aditionale ale contractului de lucrari incheiat intre beneficiar si antreprenorul
general.
12. Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de consultan:
- Managerul de Proiect si reprezentantii acestuia vor participa la toate sedintele
cu Beneficiarul, Proiectantul si cu Antreprenorul General, vor superviza permanent
derularea proiectului si vor fi prezenti in santier pentru a constata evolutia lucrarilor si
pentru a da curs problemelor/solicitarilor ridicate de seful de santier.
- Managerul de Proiect va fi reprezentantul Beneficiarului in relatia cu
Proiectantul si cu Antreprenorul General.
- Verificarea documentatiei tehnice astfel incat aceasta sa fie coerenta si sa
asigure posibilitatea executarii lucrarilor de constructie. In cazul in care apar
neconcordante se va solicita Proiectantului General revizuirea problemelor
identificate.
- Urmarirea periodica a stadiului de executie a lucrarilor corelata cu graficul de
executie convenit cu Antreprenorul General, astfel incat sa fie respectate termenele de
timp stabilite. Propunerea de solutii pentru recuperarea intarzierilor inregistrate.
- Alaturi de Beneficiar, Managerul de proiect va asigura relatia cu
autoritatile statului implicate in desfasurarea lucrarilor.
- Va fi asigurat managementul documentelor aferente proiectului,
- Impreuna cu Beneficiarul si cu Proiectantul vor fi aprobate materialele si
echipamentele propuse spre achizitie astfel incat sa corespunda cu Fisele tehnice din
documentatia tehnica.
- Pe baza observatiilor din santier, se vor intocmi raportarile lunare si
trimestriale privind stadiul si evolutia in timp a executiei proiectului,
urmand a le discuta ulterior cu Beneficiarul, pentru a lua impreuna
deciziile potrivite.
- Controlul calitatii lucrarilor executate pe santier impreuna cu Dirigintele

de santier.
Situatiile de lucrari lunare vor fi verificate si aprobate impreuna cu
Dirigintele de santier al lucrarii astfel incat sa reflecte realitatea din santier.
Managerul de Proiect identifica si propune Beneficiarului specialisti pe
diferite domenii de expertiza, atunci cand este necesar.
Pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la Incheierea Receptiei finale,
asigura suport Beneficiarului in remedierea problemelor si defectiunilor
aparute.
Pe toata durata derularii proiectului, vom instala si vom pune la dispozitie
tuturor partilor implicate in proiect ( Beneficiar, Antreprenor General,
Proiectant) acces la un server intern de date unde vor fi stocate in format
digital toate documentele proiectului : Documentatie tehnica, avize,
autorizatii, contracte, corespondenta, etc. Fiecare parte implicata va avea
drepturile sale de acces, functie de rolul sau in proiect, iar documentele vor
fi protejate dpdv al securitatii informatice. In acest mod, se ofera un
control si o imagine clara a lucrarii in orice moment si de oriunde.

13. Furnizarea serviciilor:


Serviciile se vor presta pe toat durata de implementare a proiectului, de la
data semnrii contractului pn la rambursarea final. Serviciile vor fi prestate la
sediul Autoritii Contractante, cu obligaia acesteia de a pune la dispoziia
consultanilor documentele necesare pentru realizarea obligaiilor contractuale. In
situatia in care sunt necesare copii ale documentelor proiectului, acestea vor fi
realizate pe cheltuiala prestatorului.
14. Cerine minime de calificare:
Serviciile vor fi contracte cu o firm de specialitate care va asigura suport
echipei de implementare a proiectului.
Echipa de proiect avnd urmtoarea componen:
- manager de proiect : inginer de constructii civile, industriale si agricole, cu
specializare in domeniul economic. Managerul de proiect va avea atestat de manager
de proiect emis de CNFPA
- asistent manager de proiect cu specializare arhitectura. Acesta va avea atestat de
manager de proiect emis de CNFPA.
- expert tehnic de specialitate arhitectura
- expert tehnic de specialitate inginerie civila, industriala si agricola, care sa posede si
calificarea de responsabil tehnic cu executia
- consultant juridic.
Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din
poziiile de mai sus, . Ofertele n care nu se vor nominaliza persoane diferite si
specializate pentru fiecare post vor fi respinse.
Ofertantul va trebui sa nominalizeze in proiect cel putin personalul mentionat
mai sus.
Numarul de personal, altul decat cel nominalizat mai sus, va fi stabilit de
fiecare Ofertant in functie de necesitatile rezultate din prezentul Caiet de Sarcini.
14. Responsabilitatile Echipei de Implementare a Proiectului
A. Activitatea de management general al proiectului:
Responsabilitatile echipei de proiect:

- Participa la sedinte de lucru cu Proiectantul si cu Antreprenorul General pentru a fi


communicate principalele probleme generatoare de intarzieiri sau cu risc ridicat de
impiedicare a finalizarii proiectului.
- Intocmeste Graficului Gantt functie de activitatile prevazute in proiect si de
tehnologia de realizare a acestora Managerul de Proiect va solicita Antreprenorului
General graficul de executie (GANTT) al lucrarilor, asa cum il propune acesta. Acest
va fi analizat si va fi discutat cu Antreprenorul General astfel incat sa fie optimizat din
punct de vedere al capacitatii acestuia de a realiza lucrarile, astfel incat sa fie
satisfacute termenele limita impuse prin contractul de finantare.
- Furnizarea versiunii finale a graficului Gantt, acceptate de Antreprenorul General,
pentru a fi acceptate de catre Beneficar
- Comunicare zilnica cu seful de santier al lucrarii pentru a prelua stadiul operatiunilor
din cadrul santierului. La sfarsitul fiecarei saptamani, Managerul de proiect va avea o
sedinta informala cu seful de santier, in care se vor stabilii lucrarile ce urmeaza a fi
realizate in saptamana viitoare, conform graficului de executie.
- Coordonarea celor implicate in derularea proiectului: Antreprenor Genera,
Proiectant, Diriginte de santier, Beneficiar.
- Asigura desfasurarea fluenta a derularii contractului de lucrari prin analiza riscurilor
la care este supus proiectul, identificand solutii de preintampinare a acestora precum
si solutii in cazul unor blocaje.
- Colectarea periodica a cantitatilor de lucrari realizate in santier, actualizarea
saptamanala pe baza acestora a datelor de referinta ale proiectului, astfel incat sa
existe in permanenta o situatie clara a consumurilor de resurse precum si a ritmului de
lucru. Se vor utiliza instrumente software specializate in acest scop ( MS PROJECT,
PRIMAVERA), iar graficul de executie va fi actualizat permanent, furnizand stadiul
lucrarilor la zi.
- Intocmirea de rapoarte referitor la progresul lucrarilor, la situatia financiara a
proiectului, comparative financiare, previzionarea evolutiei proiectului. Rapoartele se
vor realiza lunar, sau de cate ori va fi necesar.
- Intocmirea unei analize de progres a lucrarii pe baza rapoartelor lunare. In cadrul
acestor analize va fi prezentat ritmul de executie, stadiul fizic de executie, costurile
implicate pana la acel moment, identificarea problemelor prezente si solutiile de
remediere, astfel incat sa fie respectate termenele de executie asumate initial. Acest
raport complex va fi intocmit la o perioada de 2 luni, functie de volumul lucrarilor
realizate.
- Aceste rapoarte vor fi prezentate Antreprenorului General pentru a recupera
eventualele intarzieri aparute, sau pentru a justifica ritmul alert al lucrarilor.
- Vor fi realizate verificari privind modul de asigurare al calitatii lucrarilor executate,
asigurandu-se un nivel ridicat al produsului finit. Managerul de proiect va verifica
impreuna cu Dirigintele de santier modul de realizare al lucrarilor si va receptiona
lucrarile executate numai daca acestea corespund din punct de vedere calitativ cu
normele stabilite. Controlul calitativ al lucrarilor (in special finisaje, tamplarie, etc) va
fi efectuat frecvent pentru a depista eventualele probleme si a preintampina consumul
de resurse (timp si materiale).
- Utilizand un mod de lucru organizat prin instrumente de management integrat in
constructii, se vor programa lucrarile de constructii ce urmeaza a fi executate, fiind
posibila asigurarea din timp a achizitiei de materiale si servicii necesare.
- Managerul de Proiect va acorda asistenta Dirigintelui de santier la intocmirea Cartii
Constructiei la finalul executiei lucrarilor.

- Pe baza informatiilor primite din santier cu privire la lucrarile executate, informatii


introduse in cadrul programelor software specializate, se va reflecta situatia reala a
lucrarilor din santier. Vor fi generate rapoarte cu privire la stadiul lucrarilor efectuate,
si vor putea fi astfel usor comparate cu situatiile de lucrari intocmite de catre
Antreprenorul General. Mai mult, vor fi realizate verificari la fata locului impreuna cu
Dirigintele de Santier, astfel incat sa fie posibil controlul costurilor angajate in
executia proiectului.
- Analizarea situatiilor lunare de lucrari inaintate de catre Antreprenorul General la
plata catre Beneficiar, pentru verificarea corectitudinii informatiilor prezentate fata de
realitatea din santier.
B. Managementul documentelor implicate in derularea proiectului:
Toate documentele implicate in cadrul derularii proiectului si care vor fi utilizate de
membrii echipei de proiect, vor fi arhivate in format hartie precum si in format digital
asigurandu-se o baza de documente ce va reflecta situatia documentelor fizice din
arhiva. Documentele stocate digital vor putea fi accesate de cei implicate in cadrul
proiectului in functie de drepturile de acces stabilite de Beneficiar.. Sistemul de
arhivare electronica va stoca datele pe un server propriu gazduit si securizat de
Ofertant. La finalizarea lucrarilor, toate informatiile vor fi structurate corespunzator,
Beneficiarului predandu-i-se pe suport electronic arhiva electronica spre a fi utilizata
in etapa de exploatare a constructiei.
C. Activitatea de management tehnic al proiectului:
Consultantii tehnici vor avea urmatoarele atributii:
- verifica periodic stadiul de executie si incadrarea in termen a lucrarilor,
comparative cu datele preconizate in grafic, in conformitate cu prevederile
contractului, proiectului tehnic, caietelor de sarcini, precum si ale reglementarilor
tehnice in vigoare si intocmeste rapoartele tehnice privind stadiile de executie;
- colaboreaza permanent cu Managerul de Proiect si cu
Beneficiarul in probleme de management tehnic;
- comunica direct cu reprezentantii Antreprenorului si ai Proiectantului care
asigura asistenta tehnica pe durata lucrarilor, si cu dirigintele de santier angajat si va
avea cu acesta intalniri periodice de progres;
- participa la fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform
reglementarilor in vigoare, precum si la cele prevazute de proiectant si realizeaza
recomandari catre Beneficiar si Manager de Proiect;
- isi exprima punctual de vedere cu privire la aprobarea, amanarea sau
respingerea receptiei cantitative si calitative a lucrarilor;
Nota:
Persoanele implicate in echipa de proiect nu pot detine decat o singura
responsabilitate in cadrul activitatii de management.

S-ar putea să vă placă și